Prepared for last 1.4 release candidate
[gnupg.git] / po / sk.po
1 # GnuPG Slovak translation
2 # Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>, 2002 - 2004
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
8 "POT-Creation-Date: 2004-12-14 08:40+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2004-07-20 15:52+0200\n"
10 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
11 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: cipher/primegen.c:120
17 #, fuzzy, c-format
18 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
19 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
20
21 #: cipher/primegen.c:311
22 #, c-format
23 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
24 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
25
26 #: cipher/random.c:163
27 msgid "no entropy gathering module detected\n"
28 msgstr "nebol detekovaný ¾iadny modul na získanie entropie\n"
29
30 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
31 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
32 #: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3225 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
33 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
34 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
35 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
36 #: g10/tdbio.c:600
37 #, c-format
38 msgid "can't open `%s': %s\n"
39 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
40
41 #: cipher/random.c:391
42 #, c-format
43 msgid "can't stat `%s': %s\n"
44 msgstr "nemô¾em pou¾i» príkaz stat na `%s': %s\n"
45
46 #: cipher/random.c:396
47 #, c-format
48 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
49 msgstr "`%s' nie je normálny súbor - ignorované\n"
50
51 #: cipher/random.c:401
52 msgid "note: random_seed file is empty\n"
53 msgstr "poznámka: súbor random_seed je prázdny\n"
54
55 #: cipher/random.c:407
56 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
57 msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
58
59 #: cipher/random.c:415
60 #, c-format
61 msgid "can't read `%s': %s\n"
62 msgstr "nemô¾em èíta» `%s': %s\n"
63
64 #: cipher/random.c:453
65 msgid "note: random_seed file not updated\n"
66 msgstr "poznámka: súbor random_seed nie je aktualizovaný\n"
67
68 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
69 #: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
70 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
71 #, c-format
72 msgid "can't create `%s': %s\n"
73 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
74
75 #: cipher/random.c:480
76 #, c-format
77 msgid "can't write `%s': %s\n"
78 msgstr "nemô¾em zapisova» do `%s': %s\n"
79
80 #: cipher/random.c:483
81 #, c-format
82 msgid "can't close `%s': %s\n"
83 msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
84
85 #: cipher/random.c:728
86 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
87 msgstr "VAROVANIE: pou¾itý generátor náhodných èísel nie je bezpeèný!!\n"
88
89 #: cipher/random.c:729
90 msgid ""
91 "The random number generator is only a kludge to let\n"
92 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
93 "\n"
94 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
95 "\n"
96 msgstr ""
97 "Generátor náhodných èísel je len atrapa, aby program mohol be¾a»,\n"
98 "v ¾iadnom prípade nie je kryptograficky bezpeèný!\n"
99 "\n"
100 "NEPOU®ÍVAJTE ®IADNE DÁTA VYTVORENÉ TÝMTO PROGRAMOM!!\n"
101 "\n"
102
103 #: cipher/rndegd.c:204
104 msgid ""
105 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
106 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
107 "of the entropy.\n"
108 msgstr ""
109 "Prosím èakajte, získava sa entropia. Robte zatiaµ nejakú inú prácu\n"
110 "aby ste sa nenudili a zvý¹ite tým kvalitu entropie.\n"
111
112 #: cipher/rndlinux.c:134
113 #, c-format
114 msgid ""
115 "\n"
116 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
117 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "Nedostatok náhodných bajtov. Prosím, pracujte s operaèným systémom, aby\n"
121 "ste mu umo¾nili získa» viac entropie (je potrebných %d bajtov).\n"
122
123 #: g10/app-openpgp.c:539
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
126 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
127
128 #: g10/app-openpgp.c:552
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
131 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
132
133 #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
134 #, c-format
135 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
136 msgstr ""
137
138 #: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
139 #, c-format
140 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
141 msgstr ""
142
143 #: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
144 #: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
147 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:828
150 msgid "access to admin commands is not configured\n"
151 msgstr ""
152
153 #: g10/app-openpgp.c:845
154 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
155 msgstr ""
156
157 #: g10/app-openpgp.c:851
158 msgid "card is permanently locked!\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:858
162 #, c-format
163 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
164 msgstr ""
165
166 #: g10/app-openpgp.c:865
167 msgid "|A|Admin PIN"
168 msgstr ""
169
170 #: g10/app-openpgp.c:1021
171 msgid "|AN|New Admin PIN"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1021
175 msgid "|N|New PIN"
176 msgstr ""
177
178 #: g10/app-openpgp.c:1025
179 #, fuzzy, c-format
180 msgid "error getting new PIN: %s\n"
181 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
182
183 #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
184 #, fuzzy
185 msgid "error reading application data\n"
186 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
187
188 #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
189 #, fuzzy
190 msgid "error reading fingerprint DO\n"
191 msgstr "%s: chyba pri èítaní voµného záznamu: %s\n"
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1107
194 #, fuzzy
195 msgid "key already exists\n"
196 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
197
198 #: g10/app-openpgp.c:1111
199 msgid "existing key will be replaced\n"
200 msgstr ""
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1113
203 #, fuzzy
204 msgid "generating new key\n"
205 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1123
208 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
209 msgstr ""
210
211 #: g10/app-openpgp.c:1138
212 #, fuzzy
213 msgid "generating key failed\n"
214 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1141
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
219 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
220
221 #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
222 msgid "response does not contain the public key data\n"
223 msgstr ""
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
226 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
227 msgstr ""
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
230 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
231 msgstr ""
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1198
234 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
235 msgstr ""
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1359
238 #, c-format
239 msgid "signatures created so far: %lu\n"
240 msgstr ""
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1367
243 #, c-format
244 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
250 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1734
253 #, fuzzy, c-format
254 msgid "error getting serial number: %s\n"
255 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1829
258 #, fuzzy, c-format
259 msgid "failed to store the key: %s\n"
260 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
261
262 #: g10/app-openpgp.c:1871
263 #, fuzzy
264 msgid "reading the key failed\n"
265 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
266
267 #: g10/armor.c:317
268 #, c-format
269 msgid "armor: %s\n"
270 msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
271
272 #: g10/armor.c:346
273 msgid "invalid armor header: "
274 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
275
276 #: g10/armor.c:353
277 msgid "armor header: "
278 msgstr "ASCII hlavièka: "
279
280 #: g10/armor.c:364
281 msgid "invalid clearsig header\n"
282 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
283
284 #: g10/armor.c:416
285 msgid "nested clear text signatures\n"
286 msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
287
288 #: g10/armor.c:551
289 #, fuzzy
290 msgid "unexpected armor: "
291 msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
292
293 #: g10/armor.c:563
294 msgid "invalid dash escaped line: "
295 msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
296
297 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
300 msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
301
302 #: g10/armor.c:758
303 msgid "premature eof (no CRC)\n"
304 msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
305
306 #: g10/armor.c:792
307 msgid "premature eof (in CRC)\n"
308 msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
309
310 #: g10/armor.c:800
311 msgid "malformed CRC\n"
312 msgstr "nesprávny formát CRC\n"
313
314 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
315 #, fuzzy, c-format
316 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
317 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
318
319 #: g10/armor.c:824
320 #, fuzzy
321 msgid "premature eof (in trailer)\n"
322 msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
323
324 #: g10/armor.c:828
325 msgid "error in trailer line\n"
326 msgstr "chyba v pätièke\n"
327
328 #: g10/armor.c:1115
329 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
330 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
331
332 #: g10/armor.c:1120
333 #, c-format
334 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
335 msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
336
337 #: g10/armor.c:1124
338 msgid ""
339 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
340 msgstr ""
341 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
342 "pou¾itý nesprávny MTA\n"
343
344 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
345 #, fuzzy, c-format
346 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
347 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
348
349 #: g10/card-util.c:63
350 #, c-format
351 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
352 msgstr ""
353
354 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1285 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1315
355 #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
356 #, fuzzy
357 msgid "can't do this in batch mode\n"
358 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
359
360 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
361 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
362 #: g10/keygen.c:1363
363 msgid "Your selection? "
364 msgstr "Vá¹ výber? "
365
366 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
367 msgid "[not set]"
368 msgstr ""
369
370 #: g10/card-util.c:378
371 #, fuzzy
372 msgid "male"
373 msgstr "enable"
374
375 #: g10/card-util.c:379
376 #, fuzzy
377 msgid "female"
378 msgstr "enable"
379
380 #: g10/card-util.c:379
381 #, fuzzy
382 msgid "unspecified"
383 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
384
385 #: g10/card-util.c:406
386 #, fuzzy
387 msgid "not forced"
388 msgstr "nespracované"
389
390 #: g10/card-util.c:406
391 msgid "forced"
392 msgstr ""
393
394 #: g10/card-util.c:458
395 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
396 msgstr ""
397
398 #: g10/card-util.c:460
399 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
400 msgstr ""
401
402 #: g10/card-util.c:462
403 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
404 msgstr ""
405
406 #: g10/card-util.c:479
407 msgid "Cardholder's surname: "
408 msgstr ""
409
410 #: g10/card-util.c:481
411 msgid "Cardholder's given name: "
412 msgstr ""
413
414 #: g10/card-util.c:499
415 #, c-format
416 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
417 msgstr ""
418
419 #: g10/card-util.c:521
420 #, fuzzy
421 msgid "URL to retrieve public key: "
422 msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
423
424 #: g10/card-util.c:529
425 #, c-format
426 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
427 msgstr ""
428
429 #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
430 #, c-format
431 msgid "error reading `%s': %s\n"
432 msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
433
434 #: g10/card-util.c:630
435 msgid "Login data (account name): "
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:640
439 #, c-format
440 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
441 msgstr ""
442
443 #: g10/card-util.c:699
444 msgid "Private DO data: "
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:709
448 #, c-format
449 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
450 msgstr ""
451
452 #: g10/card-util.c:729
453 #, fuzzy
454 msgid "Language preferences: "
455 msgstr "aktualizova» predvoµby"
456
457 #: g10/card-util.c:737
458 #, fuzzy
459 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
460 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
461
462 #: g10/card-util.c:746
463 #, fuzzy
464 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
465 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
466
467 #: g10/card-util.c:767
468 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:781
472 #, fuzzy
473 msgid "Error: invalid response.\n"
474 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
475
476 #: g10/card-util.c:802
477 #, fuzzy
478 msgid "CA fingerprint: "
479 msgstr "vypísa» fingerprint"
480
481 #: g10/card-util.c:825
482 #, fuzzy
483 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
484 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
485
486 #: g10/card-util.c:873
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "key operation not possible: %s\n"
489 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
490
491 #: g10/card-util.c:874
492 #, fuzzy
493 msgid "not an OpenPGP card"
494 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
495
496 #: g10/card-util.c:883
497 #, fuzzy, c-format
498 msgid "error getting current key info: %s\n"
499 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
500
501 #: g10/card-util.c:966
502 msgid "Replace existing key? (y/N) "
503 msgstr ""
504
505 #: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
506 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
507 msgstr ""
508
509 #: g10/card-util.c:1008
510 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
511 msgstr ""
512
513 #: g10/card-util.c:1017
514 #, c-format
515 msgid ""
516 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
517 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
518 "You should change them using the command --change-pin\n"
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:1056
522 #, fuzzy
523 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
524 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
525
526 #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
527 #, fuzzy
528 msgid "   (1) Signature key\n"
529 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
530
531 #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
532 #, fuzzy
533 msgid "   (2) Encryption key\n"
534 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
535
536 #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
537 msgid "   (3) Authentication key\n"
538 msgstr ""
539
540 #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
541 #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
542 msgid "Invalid selection.\n"
543 msgstr "Neplatný výber.\n"
544
545 #: g10/card-util.c:1135
546 #, fuzzy
547 msgid "Please select where to store the key:\n"
548 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
549
550 #: g10/card-util.c:1170
551 #, fuzzy
552 msgid "unknown key protection algorithm\n"
553 msgstr "neznámy ochranný algoritmus\n"
554
555 #: g10/card-util.c:1175
556 #, fuzzy
557 msgid "secret parts of key are not available\n"
558 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
559
560 #: g10/card-util.c:1180
561 #, fuzzy
562 msgid "secret key already stored on a card\n"
563 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
564
565 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245
566 msgid "quit this menu"
567 msgstr "ukonèi» toto menu"
568
569 #: g10/card-util.c:1252
570 #, fuzzy
571 msgid "show admin commands"
572 msgstr "konfliktné príkazy\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
575 msgid "show this help"
576 msgstr "ukáza» túto pomoc"
577
578 #: g10/card-util.c:1255
579 #, fuzzy
580 msgid "list all available data"
581 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
582
583 #: g10/card-util.c:1258
584 msgid "change card holder's name"
585 msgstr ""
586
587 #: g10/card-util.c:1259
588 msgid "change URL to retrieve key"
589 msgstr ""
590
591 #: g10/card-util.c:1260
592 msgid "fetch the key specified in the card URL"
593 msgstr ""
594
595 #: g10/card-util.c:1261
596 #, fuzzy
597 msgid "change the login name"
598 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
599
600 #: g10/card-util.c:1262
601 #, fuzzy
602 msgid "change the language preferences"
603 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
604
605 #: g10/card-util.c:1263
606 msgid "change card holder's sex"
607 msgstr ""
608
609 #: g10/card-util.c:1264
610 #, fuzzy
611 msgid "change a CA fingerprint"
612 msgstr "vypísa» fingerprint"
613
614 #: g10/card-util.c:1265
615 msgid "toggle the signature force PIN flag"
616 msgstr ""
617
618 #: g10/card-util.c:1266
619 #, fuzzy
620 msgid "generate new keys"
621 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
622
623 #: g10/card-util.c:1267
624 msgid "menu to change or unblock the PIN"
625 msgstr ""
626
627 #: g10/card-util.c:1333 g10/keyedit.c:1398
628 msgid "Command> "
629 msgstr "Príkaz> "
630
631 #: g10/card-util.c:1368
632 #, fuzzy
633 msgid "Admin-only command\n"
634 msgstr "konfliktné príkazy\n"
635
636 #: g10/card-util.c:1384
637 #, fuzzy
638 msgid "Admin commands are allowed\n"
639 msgstr "konfliktné príkazy\n"
640
641 #: g10/card-util.c:1386
642 #, fuzzy
643 msgid "Admin commands are not allowed\n"
644 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
645
646 #: g10/card-util.c:1455 g10/keyedit.c:1865
647 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
648 msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
649
650 #: g10/cardglue.c:287
651 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
652 msgstr ""
653
654 #: g10/cardglue.c:371
655 #, c-format
656 msgid ""
657 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
658 "   %.*s\n"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/cardglue.c:379
662 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
663 msgstr ""
664
665 #: g10/cardglue.c:687
666 msgid "Enter New Admin PIN: "
667 msgstr ""
668
669 #: g10/cardglue.c:688
670 msgid "Enter New PIN: "
671 msgstr ""
672
673 #: g10/cardglue.c:689
674 msgid "Enter Admin PIN: "
675 msgstr ""
676
677 #: g10/cardglue.c:690
678 msgid "Enter PIN: "
679 msgstr ""
680
681 #: g10/cardglue.c:704
682 #, fuzzy
683 msgid "Repeat this PIN: "
684 msgstr "Opakujte heslo: "
685
686 #: g10/cardglue.c:718
687 #, fuzzy
688 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
689 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
690
691 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3575 g10/keyring.c:376
692 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
693 #, c-format
694 msgid "can't open `%s'\n"
695 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
696
697 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
698 msgid "--output doesn't work for this command\n"
699 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
700
701 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2919 g10/keyserver.c:1421
702 #: g10/revoke.c:226
703 #, fuzzy, c-format
704 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
705 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
706
707 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1435 g10/revoke.c:232
708 #: g10/revoke.c:439
709 #, c-format
710 msgid "error reading keyblock: %s\n"
711 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
712
713 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
714 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
715 msgstr "(pokiaµ neurèíte kµúè jeho fingerprintom)\n"
716
717 #: g10/delkey.c:127
718 #, fuzzy
719 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
720 msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemo¾no v dávkovom móde previes»\n"
721
722 #: g10/delkey.c:139
723 #, fuzzy
724 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
725 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
726
727 #: g10/delkey.c:147
728 #, fuzzy
729 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
730 msgstr "Toto je tajný kµúè! - skutoène zmaza»? "
731
732 #: g10/delkey.c:157
733 #, c-format
734 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
735 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
736
737 #: g10/delkey.c:167
738 msgid "ownertrust information cleared\n"
739 msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kµúèa vymazané\n"
740
741 #: g10/delkey.c:195
742 #, c-format
743 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
744 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè \"%s\"!\n"
745
746 #: g10/delkey.c:197
747 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
748 msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
749
750 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
751 #, c-format
752 msgid "error creating passphrase: %s\n"
753 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
754
755 #: g10/encode.c:215
756 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
757 msgstr "v móde S2K nemo¾no pou¾i» symetrický ESK paket\n"
758
759 #: g10/encode.c:228
760 #, c-format
761 msgid "using cipher %s\n"
762 msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
763
764 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
765 #, c-format
766 msgid "`%s' already compressed\n"
767 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
768
769 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
770 #, c-format
771 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
772 msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
773
774 #: g10/encode.c:472
775 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
776 msgstr ""
777 "v móde --pgp2 mô¾ete ¹ifrova» len RSA kµúèom s då¾kou 2048 bitov a menej\n"
778
779 #: g10/encode.c:494
780 #, c-format
781 msgid "reading from `%s'\n"
782 msgstr "èítam z `%s'\n"
783
784 #: g10/encode.c:530
785 msgid ""
786 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
787 msgstr "algoritmus IDEA nemo¾no pou¾i» na v¹etky kµúèe, pre ktoré ¹ifrujete.\n"
788
789 #: g10/encode.c:540
790 #, fuzzy, c-format
791 msgid ""
792 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
793 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
794
795 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
796 #, fuzzy, c-format
797 msgid ""
798 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
799 "preferences\n"
800 msgstr ""
801 "vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
802
803 #: g10/encode.c:735
804 #, c-format
805 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
806 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
807
808 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
809 #, c-format
810 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
811 msgstr ""
812 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
813 "\n"
814
815 #: g10/encode.c:832
816 #, c-format
817 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
818 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
819
820 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
821 #, c-format
822 msgid "%s encrypted data\n"
823 msgstr "%s za¹ifrované dáta\n"
824
825 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
826 #, c-format
827 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
828 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
829
830 #: g10/encr-data.c:92
831 msgid ""
832 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
833 msgstr ""
834 "VAROVANIE: správa bola za¹ifrovaná slabým kµúèom v symetrickej ¹ifre.\n"
835
836 #: g10/encr-data.c:103
837 msgid "problem handling encrypted packet\n"
838 msgstr "problém so za¹ifrovaným paketom\n"
839
840 #: g10/exec.c:48
841 msgid "no remote program execution supported\n"
842 msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
843
844 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
845 #, c-format
846 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
847 msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
848
849 #: g10/exec.c:325
850 msgid ""
851 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
852 msgstr ""
853 "volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
854 "nastavení\n"
855
856 #: g10/exec.c:355
857 #, fuzzy
858 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
859 msgstr ""
860 "táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
861
862 #: g10/exec.c:433
863 #, fuzzy, c-format
864 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
865 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
866
867 #: g10/exec.c:436
868 #, fuzzy, c-format
869 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
870 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
871
872 #: g10/exec.c:521
873 #, c-format
874 msgid "system error while calling external program: %s\n"
875 msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
876
877 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
878 msgid "unnatural exit of external program\n"
879 msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
880
881 #: g10/exec.c:547
882 msgid "unable to execute external program\n"
883 msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
884
885 #: g10/exec.c:563
886 #, c-format
887 msgid "unable to read external program response: %s\n"
888 msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
889
890 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
891 #, c-format
892 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
893 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
894
895 #: g10/exec.c:621
896 #, c-format
897 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
898 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
899
900 #: g10/export.c:182
901 #, fuzzy
902 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
903 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
904
905 #: g10/export.c:211
906 #, fuzzy, c-format
907 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
908 msgstr "kµúè %08lX: nie je chránený - preskoèené\n"
909
910 #: g10/export.c:219
911 #, fuzzy, c-format
912 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
913 msgstr "kµúè %08lX: PGP 2.x kµúè - preskoèené\n"
914
915 #: g10/export.c:384
916 #, fuzzy, c-format
917 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
918 msgstr "VAROVANIE: tajný kµúè %08lX nemá jednoduchý SK kontrolný súèet\n"
919
920 #: g10/export.c:416
921 msgid "WARNING: nothing exported\n"
922 msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
923
924 #: g10/g10.c:358
925 msgid ""
926 "@Commands:\n"
927 " "
928 msgstr ""
929 "@Príkazy:\n"
930 " "
931
932 #: g10/g10.c:360
933 msgid "|[file]|make a signature"
934 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
935
936 #: g10/g10.c:361
937 msgid "|[file]|make a clear text signature"
938 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
939
940 #: g10/g10.c:362
941 msgid "make a detached signature"
942 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
943
944 #: g10/g10.c:363
945 msgid "encrypt data"
946 msgstr "¹ifrova» dáta"
947
948 #: g10/g10.c:365
949 msgid "encryption only with symmetric cipher"
950 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
951
952 #: g10/g10.c:367
953 msgid "decrypt data (default)"
954 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
955
956 #: g10/g10.c:369
957 msgid "verify a signature"
958 msgstr "verifikova» podpis"
959
960 #: g10/g10.c:371
961 msgid "list keys"
962 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
963
964 #: g10/g10.c:373
965 msgid "list keys and signatures"
966 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
967
968 #: g10/g10.c:374
969 #, fuzzy
970 msgid "list and check key signatures"
971 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
972
973 #: g10/g10.c:375
974 msgid "list keys and fingerprints"
975 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
976
977 #: g10/g10.c:376
978 msgid "list secret keys"
979 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
980
981 #: g10/g10.c:377
982 msgid "generate a new key pair"
983 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
984
985 #: g10/g10.c:378
986 msgid "remove keys from the public keyring"
987 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
988
989 #: g10/g10.c:380
990 msgid "remove keys from the secret keyring"
991 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
992
993 #: g10/g10.c:381
994 msgid "sign a key"
995 msgstr "podpísa» kµúè"
996
997 #: g10/g10.c:382
998 msgid "sign a key locally"
999 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
1000
1001 #: g10/g10.c:385
1002 msgid "sign or edit a key"
1003 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
1004
1005 #: g10/g10.c:386
1006 msgid "generate a revocation certificate"
1007 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
1008
1009 #: g10/g10.c:388
1010 msgid "export keys"
1011 msgstr "exportova» kµúèe"
1012
1013 #: g10/g10.c:389
1014 msgid "export keys to a key server"
1015 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
1016
1017 #: g10/g10.c:390
1018 msgid "import keys from a key server"
1019 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
1020
1021 #: g10/g10.c:392
1022 msgid "search for keys on a key server"
1023 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
1024
1025 #: g10/g10.c:394
1026 msgid "update all keys from a keyserver"
1027 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
1028
1029 #: g10/g10.c:397
1030 msgid "import/merge keys"
1031 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
1032
1033 #: g10/g10.c:400
1034 msgid "print the card status"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: g10/g10.c:401
1038 msgid "change data on a card"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/g10.c:402
1042 msgid "change a card's PIN"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: g10/g10.c:410
1046 msgid "update the trust database"
1047 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
1048
1049 #: g10/g10.c:417
1050 msgid "|algo [files]|print message digests"
1051 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
1052
1053 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1054 msgid ""
1055 "@\n"
1056 "Options:\n"
1057 " "
1058 msgstr ""
1059 "@\n"
1060 "Mo¾nosti:\n"
1061 " "
1062
1063 #: g10/g10.c:423
1064 msgid "create ascii armored output"
1065 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
1066
1067 #: g10/g10.c:425
1068 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1069 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
1070
1071 #: g10/g10.c:436
1072 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1073 msgstr ""
1074 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
1075 " alebo de¹ifrovanie"
1076
1077 #: g10/g10.c:437
1078 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1079 msgstr ""
1080 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
1081 " komprimácia)"
1082
1083 #: g10/g10.c:442
1084 msgid "use canonical text mode"
1085 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
1086
1087 #: g10/g10.c:452
1088 msgid "use as output file"
1089 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
1090
1091 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1092 msgid "verbose"
1093 msgstr "s dodatoènými informáciami"
1094
1095 #: g10/g10.c:465
1096 msgid "do not make any changes"
1097 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
1098
1099 #: g10/g10.c:466
1100 msgid "prompt before overwriting"
1101 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
1102
1103 #: g10/g10.c:507
1104 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: g10/g10.c:508
1108 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: g10/g10.c:533
1112 msgid ""
1113 "@\n"
1114 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1115 msgstr ""
1116 "@\n"
1117 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
1118 "mo¾ností)\n"
1119
1120 #: g10/g10.c:536
1121 msgid ""
1122 "@\n"
1123 "Examples:\n"
1124 "\n"
1125 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1126 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1127 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1128 " --list-keys [names]        show keys\n"
1129 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1130 msgstr ""
1131 "@\n"
1132 "Príklady:\n"
1133 "\n"
1134 " -se -r Bob [súbor]        podpísa» a za¹ifrova» pre u¾ívateµa Bob\n"
1135 " --clearsign [súbor]       vytvori» podpis èitateµného dokumentu\n"
1136 " --detach-sign [súbor]     vytvori» podpis oddelený od dokumentu\n"
1137 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
1138 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
1139
1140 #: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
1141 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1142 msgstr ""
1143 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1144 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
1145
1146 #: g10/g10.c:733
1147 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1148 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1149
1150 #: g10/g10.c:736
1151 msgid ""
1152 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1153 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1154 "default operation depends on the input data\n"
1155 msgstr ""
1156 "Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
1157 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
1158 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
1159
1160 #: g10/g10.c:747
1161 msgid ""
1162 "\n"
1163 "Supported algorithms:\n"
1164 msgstr ""
1165 "\n"
1166 "Podporované algoritmy:\n"
1167
1168 #: g10/g10.c:750
1169 msgid "Pubkey: "
1170 msgstr "Verejné kµúèe: "
1171
1172 #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1902
1173 msgid "Cipher: "
1174 msgstr "©ifry: "
1175
1176 #: g10/g10.c:762
1177 msgid "Hash: "
1178 msgstr "Hash: "
1179
1180 #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:1948
1181 msgid "Compression: "
1182 msgstr "Kompresia: "
1183
1184 #: g10/g10.c:851
1185 msgid "usage: gpg [options] "
1186 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
1187
1188 #: g10/g10.c:999
1189 msgid "conflicting commands\n"
1190 msgstr "konfliktné príkazy\n"
1191
1192 #: g10/g10.c:1017
1193 #, fuzzy, c-format
1194 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1195 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
1196
1197 #: g10/g10.c:1214
1198 #, fuzzy, c-format
1199 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1200 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1201
1202 #: g10/g10.c:1217
1203 #, fuzzy, c-format
1204 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1205 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1206
1207 #: g10/g10.c:1220
1208 #, fuzzy, c-format
1209 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1210 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1211
1212 #: g10/g10.c:1226
1213 #, fuzzy, c-format
1214 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1215 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1216
1217 #: g10/g10.c:1229
1218 #, fuzzy, c-format
1219 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1220 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1221
1222 #: g10/g10.c:1232
1223 #, fuzzy, c-format
1224 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1225 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1226
1227 #: g10/g10.c:1238
1228 #, fuzzy, c-format
1229 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1230 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1231
1232 #: g10/g10.c:1241
1233 #, fuzzy, c-format
1234 msgid ""
1235 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1236 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1237
1238 #: g10/g10.c:1244
1239 #, fuzzy, c-format
1240 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1241 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1242
1243 #: g10/g10.c:1250
1244 #, fuzzy, c-format
1245 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1246 msgstr ""
1247 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1248
1249 #: g10/g10.c:1253
1250 #, fuzzy, c-format
1251 msgid ""
1252 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1253 msgstr ""
1254 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1255
1256 #: g10/g10.c:1256
1257 #, fuzzy, c-format
1258 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1259 msgstr ""
1260 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1261
1262 #: g10/g10.c:1397
1263 #, fuzzy, c-format
1264 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1265 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
1266
1267 #: g10/g10.c:1797
1268 #, c-format
1269 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1270 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
1271
1272 #: g10/g10.c:1839
1273 #, c-format
1274 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1275 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
1276
1277 #: g10/g10.c:1843
1278 #, c-format
1279 msgid "option file `%s': %s\n"
1280 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
1281
1282 #: g10/g10.c:1850
1283 #, c-format
1284 msgid "reading options from `%s'\n"
1285 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
1286
1287 #: g10/g10.c:2066 g10/g10.c:2582 g10/g10.c:2593
1288 #, c-format
1289 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1290 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
1291
1292 #: g10/g10.c:2079
1293 #, fuzzy, c-format
1294 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1295 msgstr ""
1296 "¹ifra \"%s\" nebola nahraná, preto¾e prístupové práva nie sú nastavené "
1297 "bezpeène\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:2291
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1302 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1303
1304 #: g10/g10.c:2310 g10/keyedit.c:3435
1305 #, fuzzy
1306 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1307 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
1308
1309 #: g10/g10.c:2316
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1312 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1313
1314 #: g10/g10.c:2319
1315 #, fuzzy
1316 msgid "invalid keyserver options\n"
1317 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1318
1319 #: g10/g10.c:2326
1320 #, c-format
1321 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1322 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1323
1324 #: g10/g10.c:2329
1325 msgid "invalid import options\n"
1326 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1327
1328 #: g10/g10.c:2336
1329 #, c-format
1330 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1331 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1332
1333 #: g10/g10.c:2339
1334 msgid "invalid export options\n"
1335 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2346
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1340 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2349
1343 #, fuzzy
1344 msgid "invalid list options\n"
1345 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1346
1347 #: g10/g10.c:2371
1348 #, fuzzy, c-format
1349 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1350 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1351
1352 #: g10/g10.c:2374
1353 #, fuzzy
1354 msgid "invalid verify options\n"
1355 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1356
1357 #: g10/g10.c:2381
1358 #, c-format
1359 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1360 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
1361
1362 #: g10/g10.c:2571
1363 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1364 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2575
1367 #, c-format
1368 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1369 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2584
1372 #, c-format
1373 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1374 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2587
1377 #, c-format
1378 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1379 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
1380
1381 #: g10/g10.c:2608
1382 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1383 msgstr ""
1384 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
1385 "ako text\n"
1386
1387 #: g10/g10.c:2614
1388 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1389 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
1390
1391 #: g10/g10.c:2620
1392 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1393 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2633
1396 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1397 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
1398
1399 #: g10/g10.c:2703 g10/g10.c:2727
1400 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1401 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1402
1403 #: g10/g10.c:2709 g10/g10.c:2733
1404 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1405 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1406
1407 #: g10/g10.c:2715
1408 #, fuzzy
1409 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1410 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1411
1412 #: g10/g10.c:2721
1413 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1414 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1415
1416 #: g10/g10.c:2736
1417 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1418 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
1419
1420 #: g10/g10.c:2738
1421 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1422 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2740
1425 #, fuzzy
1426 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1427 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2742
1430 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1431 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1432
1433 #: g10/g10.c:2744
1434 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1435 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1436
1437 #: g10/g10.c:2747
1438 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1439 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
1440
1441 #: g10/g10.c:2751
1442 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1443 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
1444
1445 #: g10/g10.c:2758
1446 msgid "invalid default preferences\n"
1447 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2767
1450 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1451 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2771
1454 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1455 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
1456
1457 #: g10/g10.c:2775
1458 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1459 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
1460
1461 #: g10/g10.c:2808
1462 #, c-format
1463 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1464 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
1465
1466 #: g10/g10.c:2855
1467 #, fuzzy, c-format
1468 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1469 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1470
1471 #: g10/g10.c:2860
1472 #, fuzzy, c-format
1473 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1474 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2865
1477 #, fuzzy, c-format
1478 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1479 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2961
1482 #, c-format
1483 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1484 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
1485
1486 #: g10/g10.c:2972
1487 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1488 msgstr ""
1489 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
1490
1491 #: g10/g10.c:2983
1492 msgid "--store [filename]"
1493 msgstr "--store [meno súboru]"
1494
1495 #: g10/g10.c:2990
1496 msgid "--symmetric [filename]"
1497 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
1498
1499 #: g10/g10.c:2992
1500 #, fuzzy, c-format
1501 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1502 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
1503
1504 #: g10/g10.c:3002
1505 msgid "--encrypt [filename]"
1506 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
1507
1508 #: g10/g10.c:3015
1509 #, fuzzy
1510 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1511 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1512
1513 #: g10/g10.c:3017
1514 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1515 msgstr ""
1516
1517 #: g10/g10.c:3020
1518 #, fuzzy, c-format
1519 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1520 msgstr ""
1521 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1522 "\n"
1523
1524 #: g10/g10.c:3038
1525 msgid "--sign [filename]"
1526 msgstr "--sign [meno súboru]"
1527
1528 #: g10/g10.c:3051
1529 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1530 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1531
1532 #: g10/g10.c:3066
1533 #, fuzzy
1534 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1535 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1536
1537 #: g10/g10.c:3068
1538 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/g10.c:3071
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1544 msgstr ""
1545 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1546 "\n"
1547
1548 #: g10/g10.c:3091
1549 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1550 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
1551
1552 #: g10/g10.c:3100
1553 msgid "--clearsign [filename]"
1554 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
1555
1556 #: g10/g10.c:3125
1557 msgid "--decrypt [filename]"
1558 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
1559
1560 #: g10/g10.c:3133
1561 msgid "--sign-key user-id"
1562 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
1563
1564 #: g10/g10.c:3137
1565 msgid "--lsign-key user-id"
1566 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
1567
1568 #: g10/g10.c:3141
1569 msgid "--nrsign-key user-id"
1570 msgstr "--nrsign-key id u¾ívateµa"
1571
1572 #: g10/g10.c:3145
1573 msgid "--nrlsign-key user-id"
1574 msgstr "--nrlsign-key id u¾ívateµa"
1575
1576 #: g10/g10.c:3169
1577 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1578 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
1579
1580 #: g10/g10.c:3240
1581 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1582 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ívateµa] [súbor s kµúèmi (keyring)]"
1583
1584 #: g10/g10.c:3277
1585 #, c-format
1586 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1587 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
1588
1589 #: g10/g10.c:3279
1590 #, c-format
1591 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1592 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
1593
1594 #: g10/g10.c:3281
1595 #, c-format
1596 msgid "key export failed: %s\n"
1597 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
1598
1599 #: g10/g10.c:3292
1600 #, c-format
1601 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1602 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
1603
1604 #: g10/g10.c:3302
1605 #, c-format
1606 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1607 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
1608
1609 #: g10/g10.c:3343
1610 #, c-format
1611 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1612 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1613
1614 #: g10/g10.c:3351
1615 #, c-format
1616 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1617 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1618
1619 #: g10/g10.c:3438
1620 #, c-format
1621 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1622 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1623
1624 #: g10/g10.c:3561
1625 msgid "[filename]"
1626 msgstr "[meno súboru]"
1627
1628 #: g10/g10.c:3565
1629 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1630 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
1631
1632 #: g10/g10.c:3855
1633 msgid ""
1634 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1635 "an '='\n"
1636 msgstr ""
1637 "meno mô¾e obsahova» len písmená, èíslice, bodky, podèiarníky alebo medzery a "
1638 "konèi» s '='\n"
1639
1640 #: g10/g10.c:3863
1641 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1642 msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
1643
1644 #: g10/g10.c:3873
1645 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1646 msgstr "hodnota nesmie obsahova» ¾iadne kontrolné znaky\n"
1647
1648 #: g10/g10.c:3907
1649 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1650 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
1651
1652 #: g10/g10.c:3909
1653 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1654 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1655
1656 #: g10/g10.c:3942
1657 #, fuzzy
1658 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1659 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1660
1661 #: g10/getkey.c:150
1662 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1663 msgstr "príli¹ veµa polo¾iek v bufferi verejných kµúèov - vypnuté\n"
1664
1665 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
1666 #, fuzzy
1667 msgid "[User ID not found]"
1668 msgstr "[User id not found]"
1669
1670 # c-format
1671 #: g10/getkey.c:1639
1672 #, fuzzy, c-format
1673 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1674 msgstr ""
1675 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
1676
1677 #: g10/getkey.c:2189
1678 #, fuzzy, c-format
1679 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1680 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
1681
1682 #: g10/getkey.c:2420
1683 #, fuzzy, c-format
1684 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1685 msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
1686
1687 #: g10/getkey.c:2467
1688 #, fuzzy, c-format
1689 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1690 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
1691
1692 #: g10/gpgv.c:68
1693 msgid "be somewhat more quiet"
1694 msgstr "by» o trochu tich¹í"
1695
1696 #: g10/gpgv.c:69
1697 msgid "take the keys from this keyring"
1698 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
1699
1700 #: g10/gpgv.c:71
1701 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1702 msgstr "konflikt èasového razítka"
1703
1704 #: g10/gpgv.c:72
1705 msgid "|FD|write status info to this FD"
1706 msgstr "|FD|zapísa» informácie o stave do tohto FD"
1707
1708 #: g10/gpgv.c:96
1709 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1710 msgstr "Pou¾itie: gpgv [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1711
1712 #: g10/gpgv.c:99
1713 msgid ""
1714 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1715 "Check signatures against known trusted keys\n"
1716 msgstr ""
1717 "Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
1718 "Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kµúèom\n"
1719
1720 #: g10/helptext.c:48
1721 msgid ""
1722 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1723 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1724 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1725 msgstr ""
1726 "Je na Vás, aby ste sem priradili hodnotu; táto hodnota nebude nikdy\n"
1727 "exportovaná tretej strane. Potrebujeme ju k implementácii \"pavuèiny\n"
1728 "dôvery\"; nemá to niè spoloèné s (implicitne vytvorenou) \"pavuèinou\n"
1729 "certifikátov\"."
1730
1731 #: g10/helptext.c:54
1732 msgid ""
1733 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1734 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1735 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1736 "ultimately trusted\n"
1737 msgstr ""
1738 "Aby bolo mo¾né vybudova» pavuèinu dôvery, musí GnuPG vedie», ktorým kµúèom\n"
1739 "dôverujete absolútne - obyèajne sú to tie kµúèe, pre ktoré máte prístup\n"
1740 "k tajným kµúèom. Odpovedzte \"ano\", aby ste nastavili tieto kµúèe\n"
1741 "ako absolútne dôveryhodné\n"
1742
1743 #: g10/helptext.c:61
1744 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1745 msgstr ""
1746 "Pokiaµ aj tak chcete pou¾i» tento nedôveryhodný kµúè, odpovedzte \"ano\"."
1747
1748 #: g10/helptext.c:65
1749 msgid ""
1750 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1751 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, ktorému chcete posla» správu."
1752
1753 #: g10/helptext.c:69
1754 msgid ""
1755 "Select the algorithm to use.\n"
1756 "\n"
1757 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1758 "for signatures.\n"
1759 "\n"
1760 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1761 "\n"
1762 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1763 "\n"
1764 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1765 msgstr ""
1766
1767 #: g10/helptext.c:83
1768 msgid ""
1769 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1770 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1771 "Please consult your security expert first."
1772 msgstr ""
1773 "V¹ebecne nemo¾no odporúèa» pou¾íva» rovnaký kµúè na ¹ifrovanie a "
1774 "podeisovanie\n"
1775 "Tento algoritmus je vhodné pou¾i» len za urèitých podmienok.\n"
1776 "Kontaktujte prosím najprv bezpeènostného ¹pecialistu."
1777
1778 #: g10/helptext.c:90
1779 msgid "Enter the size of the key"
1780 msgstr "Vlo¾te då¾ku kµúèa"
1781
1782 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1783 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1784 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1785 msgstr "Odpovedzte \"ano\" alebo \"nie\""
1786
1787 #: g10/helptext.c:104
1788 msgid ""
1789 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1790 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1791 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1792 "the given value as an interval."
1793 msgstr ""
1794 "Vlo¾te po¾adovanú hodnotu tak, ako je uvedené v príkazovom riadku.\n"
1795 "Je mo¾né vlo¾i» dátum vo formáte ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1796 "správnu chybovú hlá¹ku - miesto toho systém skúsi interpretova»\n"
1797 "zadanú hodnotu ako interval."
1798
1799 #: g10/helptext.c:116
1800 msgid "Enter the name of the key holder"
1801 msgstr "Vlo¾te meno dr¾iteµa kµúèa"
1802
1803 #: g10/helptext.c:121
1804 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1805 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovú adresu (nepovinné, ale veµmi odporúèané)"
1806
1807 #: g10/helptext.c:125
1808 msgid "Please enter an optional comment"
1809 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentár"
1810
1811 #: g10/helptext.c:130
1812 msgid ""
1813 "N  to change the name.\n"
1814 "C  to change the comment.\n"
1815 "E  to change the email address.\n"
1816 "O  to continue with key generation.\n"
1817 "Q  to to quit the key generation."
1818 msgstr ""
1819 "N  pre zmenu názvu.\n"
1820 "C  pre zmenu komentára.\n"
1821 "E  pre zmenu e-mailovej adresy.\n"
1822 "O  pre pokraèovanie generovania kµúèa.\n"
1823 "Q  pre ukonèenie generovania kµúèa."
1824
1825 #: g10/helptext.c:139
1826 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1827 msgstr "Ak chcete generova» podkµúè, odpovedzte \"ano\" (alebo len \"a\")."
1828
1829 #: g10/helptext.c:147
1830 msgid ""
1831 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1832 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1833 "know how carefully you verified this.\n"
1834 "\n"
1835 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1836 "the\n"
1837 "    key.\n"
1838 "\n"
1839 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1840 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1841 "for\n"
1842 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1843 "user.\n"
1844 "\n"
1845 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1846 "could\n"
1847 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1848 "the\n"
1849 "    key against a photo ID.\n"
1850 "\n"
1851 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1852 "could\n"
1853 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1854 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1855 "a\n"
1856 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1857 "the\n"
1858 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1859 "exchange\n"
1860 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1861 "\n"
1862 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1863 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1864 "\"\n"
1865 "mean to you when you sign other keys.\n"
1866 "\n"
1867 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1868 msgstr ""
1869 "Skôr ako podpí¹ete id u¾ívateµa, mali by ste najprv overi», èi kµúè\n"
1870 "patrí osobe, ktorej meno je uvedené v identifikátore u¾ívateµa.\n"
1871 "Je veµmi u¾itoèné, keï ostatní vedia, ako dôsledne ste previedli\n"
1872 "takéto overenie.\n"
1873 "\n"
1874 "\"0\" znamená, ¾e neuvádzate, ako dôsledne ste pravos» kµúèa overili\n"
1875 "\n"
1876 "\"1\" znamená, ¾e veríte tomu, ¾e kµúè patrí osobe, ktorá je uvedená,\n"
1877 "    v u¾ívateµskom ID, ale nemohli ste alebo jste nepreverili túto "
1878 "skutoènos».\n"
1879 "    To je u¾itoèné pre \"osobnú\" verifikáciu, keï podpisujete kµúèe, ktoré\n"
1880 "    pou¾ívajú pseudonym u¾ívateµa.\n"
1881 "\n"
1882 "\"2\" znamená, ¾e ste èiastoène overili pravos» kµúèa. Napr. ste overili\n"
1883 "    fingerprint kµúèa a skontrolovali identifikátor u¾ívateµa\n"
1884 "    uvedený na kµúèi s fotografickým id.\n"
1885 "\n"
1886 "\"3\" Znamená, ¾e ste vykonali veµmi dôkladné overenie pravosti kµúèa.\n"
1887 "    To mô¾e napríklad znamena», ¾e ste overili fingerprint kµúèa \n"
1888 "    jeho vlastníka osobne a ïalej ste pomocou ta¾ko fal¹ovateµného \n"
1889 "    dokumentu s fotografiou (napríklad pasu) overili, ¾e meno majiteµa\n"
1890 "    kµúèa sa zhoduje s menom uvedeným v u¾ívateµskom ID a ïalej ste \n"
1891 "    overili (výmenou elektronických dopisov), ¾e elektronická adresa "
1892 "uvedená \n"
1893 "    v ID u¾ívateµa patrí majiteµovi kµúèa.\n"
1894 "\n"
1895 "Prosím nezabúdajte, ¾e príklady uvedené pre úroveò 2 a 3 sú *len*\n"
1896 "príklady.\n"
1897 "Je len na Va¹om rozhodnutí, èo \"èiastoèné\" a \"dôkladné\" overenie "
1898 "znamená\n"
1899 "keï budete podpisova» kµúèe iným u¾ívateµom.\n"
1900 "\n"
1901 "Pokiaµ neviete, aká je správna odpoveï, odpovedzte \"0\"."
1902
1903 #: g10/helptext.c:185
1904 #, fuzzy
1905 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1906 msgstr ""
1907 "Pokiaµ chcete podpísa» V©ETKY identifikátory u¾ívateµov, odpovedzte \"ano\""
1908
1909 #: g10/helptext.c:189
1910 msgid ""
1911 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1912 "All certificates are then also lost!"
1913 msgstr ""
1914 "Pokiaµ skutoène chcete zmaza» tento identifikátor u¾ívateµa, odpovedzte \"ano"
1915 "\".\n"
1916 "V¹etky certifikáty budú tie¾ stratené!"
1917
1918 #: g10/helptext.c:194
1919 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1920 msgstr "Odpovedzte \"ano\", pokiaµ chcete zmaza» podkµúè"
1921
1922 #: g10/helptext.c:199
1923 msgid ""
1924 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1925 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1926 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1927 msgstr ""
1928 "Toto je platný podpis kµúèa; normálne nechcete tento podpis zmaza»,\n"
1929 "preto¾e mô¾e by» dôle¾itý pri vytváraní dôvery kµúèa alebo iného kµúèa\n"
1930 "ceritifikovaného týmto kµúèom."
1931
1932 #: g10/helptext.c:204
1933 msgid ""
1934 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1935 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1936 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1937 "a trust connection through another already certified key."
1938 msgstr ""
1939 "Tento podpis nemô¾e by» overený, preto¾e nemáte zodpovedajúci verejný kµúè.\n"
1940 "Jeho zmazanie by ste mali odlo¾i» do èasu, keï budete vedie», ktorý kµúè\n"
1941 "bol pou¾itý, preto¾e tento podpisovací kµúè mô¾e vytvori» dôveru\n"
1942 "prostredníctvom iného u¾ certifikovaného kµúèa."
1943
1944 #: g10/helptext.c:210
1945 msgid ""
1946 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1947 "your keyring."
1948 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstráni» z Vá¹ho súboru kµúèov."
1949
1950 #: g10/helptext.c:214
1951 msgid ""
1952 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1953 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1954 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1955 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1956 "a second one is available."
1957 msgstr ""
1958 "Toto je podpis, ktorý via¾e identifikátor u¾ívateµa ku kµúèu. Zvyèajne\n"
1959 "nie je dobré takýto podpis odstráni». GnuPG nemô¾e tento kµúè naïalej\n"
1960 "pou¾íva». Urobte to len v prípade, keï je tento podpis kµúèa\n"
1961 "ním samým z nejakého dôvodu neplatný a keï je k dispozícii iný kµúè."
1962
1963 #: g10/helptext.c:222
1964 msgid ""
1965 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1966 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1967 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1968 msgstr ""
1969 "Zmeni» predvoµby pre v¹etky u¾ívateµské ID (alebo len pre oznaèené)\n"
1970 "na aktuálny zoznam predvolieb. Èasové razítka v¹etkých dotknutých podpisov\n"
1971 "kµúèov nimi samotnými budú posunuté o jednu sekundu dopredu.\n"
1972
1973 #: g10/helptext.c:229
1974 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1975 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
1976
1977 #: g10/helptext.c:235
1978 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1979 msgstr ""
1980 "Prosím, zopakujte posledné heslo, aby ste si boli istý, èo ste napísali."
1981
1982 #: g10/helptext.c:239
1983 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1984 msgstr "Zadajte názov súboru, ku ktorému sa podpis vz»ahuje"
1985
1986 #: g10/helptext.c:244
1987 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1988 msgstr "Ak si prajete prepísanie súboru, odpovedzte \"ano\""
1989
1990 #: g10/helptext.c:249
1991 msgid ""
1992 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1993 "file (which is shown in brackets) will be used."
1994 msgstr ""
1995 "Prosím, vlo¾te nový názov súboru. Ak len stlaèíte RETURN, bude\n"
1996 "pou¾itý implicitný súbor (ktorý je zobrazený v zátvorkách)."
1997
1998 #: g10/helptext.c:255
1999 msgid ""
2000 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2001 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2002 "  \"Key has been compromised\"\n"
2003 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2004 "      got access to your secret key.\n"
2005 "  \"Key is superseded\"\n"
2006 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2007 "  \"Key is no longer used\"\n"
2008 "      Use this if you have retired this key.\n"
2009 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2010 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2011 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2012 msgstr ""
2013 "Mali by ste ¹pecifikova» dôvod certifikácie. V závislosti na kontexte\n"
2014 "máte mo¾nos» si vybra» zo zoznamu:\n"
2015 "  \"kµúè bol kompromitovaný\"\n"
2016 "      Toto pou¾ite, pokiaµ si myslíte, ¾e k Vá¹mu tajnému kµúèu získali\n"
2017 "       prístup neoprávnené osoby.\n"
2018 "  \"kµúè je nahradený\"\n"
2019 "      Toto pou¾ite, pokiaµ ste tento kµúè nahradili nov¹ím kµúèom.\n"
2020 "  \"kµúè sa u¾ nepou¾íva\"\n"
2021 "      Toto pou¾ite, pokiaµ tento kµúè u¾ nepou¾ívate.\n"
2022 "  \"Identifikátor u¾ívateµa u¾ nie je platný\"\n"
2023 "      Toto pou¾ite, pokiaµ by sa identifikátor u¾ívateµa u¾ nemal pou¾íva»;\n"
2024 "      normálne sa pou¾íva na oznaèenie neplatnej e-mailové adresy.\n"
2025
2026 #: g10/helptext.c:271
2027 msgid ""
2028 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2029 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2030 "An empty line ends the text.\n"
2031 msgstr ""
2032 "Ak chcete, mô¾ete vlo¾i» text popisujúcí pôvod vzniku tohto revokaèného\n"
2033 "ceritifikátu. Prosím, struène. \n"
2034 "Text konèí prázdnym riadkom.\n"
2035
2036 #: g10/helptext.c:286
2037 msgid "No help available"
2038 msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
2039
2040 #: g10/helptext.c:294
2041 #, c-format
2042 msgid "No help available for `%s'"
2043 msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
2044
2045 #: g10/import.c:249
2046 #, c-format
2047 msgid "skipping block of type %d\n"
2048 msgstr "blok typu %d bol preskoèený\n"
2049
2050 #: g10/import.c:258
2051 #, fuzzy, c-format
2052 msgid "%lu keys processed so far\n"
2053 msgstr "%lu kµúèe boli doteraz spracované\n"
2054
2055 #: g10/import.c:275
2056 #, c-format
2057 msgid "Total number processed: %lu\n"
2058 msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
2059
2060 #: g10/import.c:277
2061 #, c-format
2062 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2063 msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
2064
2065 #: g10/import.c:280
2066 #, c-format
2067 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2068 msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
2069
2070 #: g10/import.c:282
2071 #, c-format
2072 msgid "              imported: %lu"
2073 msgstr "                importované: %lu"
2074
2075 #: g10/import.c:288
2076 #, c-format
2077 msgid "             unchanged: %lu\n"
2078 msgstr "                  bez zmien: %lu\n"
2079
2080 #: g10/import.c:290
2081 #, c-format
2082 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2083 msgstr "         nové id u¾ívateµov: %lu\n"
2084
2085 #: g10/import.c:292
2086 #, c-format
2087 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2088 msgstr "              nové podkµúèe: %lu\n"
2089
2090 #: g10/import.c:294
2091 #, c-format
2092 msgid "        new signatures: %lu\n"
2093 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
2094
2095 #: g10/import.c:296
2096 #, c-format
2097 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2098 msgstr "      nové revokácie kµúèov: %lu\n"
2099
2100 #: g10/import.c:298
2101 #, c-format
2102 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2103 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
2104
2105 #: g10/import.c:300
2106 #, c-format
2107 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2108 msgstr "    importované tajné kµúèe: %lu\n"
2109
2110 #: g10/import.c:302
2111 #, c-format
2112 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2113 msgstr "      tajné kµúèe nezmenené: %lu\n"
2114
2115 #: g10/import.c:304
2116 #, c-format
2117 msgid "          not imported: %lu\n"
2118 msgstr "           neimportované: %lu\n"
2119
2120 #: g10/import.c:545
2121 #, c-format
2122 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: g10/import.c:547
2126 #, fuzzy
2127 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2128 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
2129
2130 #: g10/import.c:584
2131 #, c-format
2132 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: g10/import.c:596
2136 #, fuzzy, c-format
2137 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2138 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
2139
2140 #: g10/import.c:608
2141 #, c-format
2142 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: g10/import.c:621
2146 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: g10/import.c:623
2150 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: g10/import.c:647
2154 #, c-format
2155 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "key %s: no user ID\n"
2161 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
2162
2163 #: g10/import.c:715
2164 #, fuzzy, c-format
2165 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2166 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
2167
2168 # c-format
2169 #: g10/import.c:730
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2172 msgstr ""
2173 "kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
2174
2175 #: g10/import.c:736
2176 #, fuzzy, c-format
2177 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2178 msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
2179
2180 #: g10/import.c:738
2181 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2182 msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
2183
2184 #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
2185 #, fuzzy, c-format
2186 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2187 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
2188
2189 #: g10/import.c:754
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2192 msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
2193
2194 #: g10/import.c:763
2195 #, c-format
2196 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2197 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
2198
2199 #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2200 #, c-format
2201 msgid "writing to `%s'\n"
2202 msgstr "zapisujem do '%s'\n"
2203
2204 #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
2205 #, c-format
2206 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2207 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
2208
2209 #: g10/import.c:793
2210 #, fuzzy, c-format
2211 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2212 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
2213
2214 #: g10/import.c:817
2215 #, fuzzy, c-format
2216 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2217 msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
2218
2219 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2222 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
2223
2224 #: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2227 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
2228
2229 #: g10/import.c:874
2230 #, fuzzy, c-format
2231 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2232 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
2233
2234 #: g10/import.c:877
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2237 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2238
2239 #: g10/import.c:880
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2242 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2243
2244 #: g10/import.c:883
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2247 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2248
2249 #: g10/import.c:886
2250 #, fuzzy, c-format
2251 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2252 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
2253
2254 #: g10/import.c:889
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2257 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
2258
2259 #: g10/import.c:910
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2262 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
2263
2264 #: g10/import.c:1055
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2267 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
2268
2269 #: g10/import.c:1066
2270 #, fuzzy
2271 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2272 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
2273
2274 #: g10/import.c:1083
2275 #, c-format
2276 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2277 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
2278
2279 #: g10/import.c:1094
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "key %s: secret key imported\n"
2282 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
2283
2284 #: g10/import.c:1123
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2287 msgstr "kµúè %08lX: je u¾ v súbore tajných kµúèov\n"
2288
2289 #: g10/import.c:1133
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2292 msgstr "kµúè %08lX: nebol nájdený tajný kµúè: %s\n"
2293
2294 #: g10/import.c:1163
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2297 msgstr ""
2298 "kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
2299
2300 #: g10/import.c:1206
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2303 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
2304
2305 #: g10/import.c:1238
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2308 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
2309
2310 #: g10/import.c:1303
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2313 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
2314
2315 #: g10/import.c:1318
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2318 msgstr ""
2319 "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
2320 "\"\n"
2321
2322 #: g10/import.c:1320
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2325 msgstr ""
2326 "kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
2327
2328 #: g10/import.c:1338
2329 #, fuzzy, c-format
2330 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2331 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
2332
2333 #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
2334 #, fuzzy, c-format
2335 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2336 msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
2337
2338 #: g10/import.c:1351
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2341 msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
2342
2343 #: g10/import.c:1366
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2346 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
2347
2348 #: g10/import.c:1388
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2351 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
2352
2353 #: g10/import.c:1401
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2356 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
2357
2358 #: g10/import.c:1416
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2361 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
2362
2363 #: g10/import.c:1458
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2366 msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
2367
2368 #: g10/import.c:1479
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2371 msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
2372
2373 #: g10/import.c:1506
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2376 msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
2377
2378 #: g10/import.c:1516
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2381 msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
2382
2383 #: g10/import.c:1533
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2386 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
2387
2388 #: g10/import.c:1547
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2391 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
2392
2393 #: g10/import.c:1555
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2396 msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
2397
2398 #: g10/import.c:1655
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2401 msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
2402
2403 #: g10/import.c:1717
2404 #, fuzzy, c-format
2405 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2406 msgstr ""
2407 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè %"
2408 "08lX\n"
2409
2410 #: g10/import.c:1731
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2413 msgstr ""
2414 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
2415
2416 #: g10/import.c:1790
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2419 msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
2420
2421 #: g10/import.c:1824
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2424 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2425
2426 #: g10/keydb.c:167
2427 #, c-format
2428 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2429 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2430
2431 #: g10/keydb.c:174
2432 #, c-format
2433 msgid "keyring `%s' created\n"
2434 msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
2435
2436 #: g10/keydb.c:685
2437 #, c-format
2438 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2439 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
2440
2441 #: g10/keyedit.c:253
2442 msgid "[revocation]"
2443 msgstr "[revokácia]"
2444
2445 #: g10/keyedit.c:254
2446 msgid "[self-signature]"
2447 msgstr "[podpis kµúèa ním samým]"
2448
2449 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2450 msgid "1 bad signature\n"
2451 msgstr "1 zlý podpis\n"
2452
2453 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2454 #, c-format
2455 msgid "%d bad signatures\n"
2456 msgstr "%d zlých podpisov\n"
2457
2458 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2459 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2460 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e chýba kµúè\n"
2461
2462 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2463 #, c-format
2464 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2465 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e chýba kµúè\n"
2466
2467 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2468 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2469 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e vznikla chyba\n"
2470
2471 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2472 #, c-format
2473 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2474 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e vznikli chyby\n"
2475
2476 #: g10/keyedit.c:344
2477 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2478 msgstr "zistený 1 identifikátor u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2479
2480 #: g10/keyedit.c:346
2481 #, c-format
2482 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2483 msgstr ""
2484 "zistených %d identifikátorov u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2485
2486 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2487 #, fuzzy
2488 msgid ""
2489 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2490 "keys\n"
2491 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2492 "etc.)\n"
2493 msgstr ""
2494 "Prosím rozhodnite, nakoµko dôverujete tomuto u¾ívateµovi, ¾e správne\n"
2495 "verifikuje kµúèe iných u¾ívateµov (prezretím cestovných pasov,\n"
2496 "kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
2497 "\n"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2502 msgstr " %d = Dôverujem èiastoène\n"
2503
2504 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "  %d = I trust fully\n"
2507 msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
2508
2509 #: g10/keyedit.c:426
2510 msgid ""
2511 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2512 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2513 "trust signatures on your behalf.\n"
2514 msgstr ""
2515
2516 #: g10/keyedit.c:442
2517 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: g10/keyedit.c:584
2521 #, c-format
2522 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2523 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2524
2525 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2526 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1487
2527 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2528 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2529
2530 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2531 #: g10/keyedit.c:1493
2532 msgid "  Unable to sign.\n"
2533 msgstr "  Nemo¾no podpísa».\n"
2534
2535 #: g10/keyedit.c:610
2536 #, c-format
2537 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2538 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2539
2540 #: g10/keyedit.c:636
2541 #, c-format
2542 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2543 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2544
2545 #: g10/keyedit.c:675
2546 #, c-format
2547 msgid ""
2548 "The self-signature on \"%s\"\n"
2549 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2550 msgstr ""
2551 "Podpis kµúèa \"%s\" ním samým je\n"
2552 "podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
2553
2554 #: g10/keyedit.c:684
2555 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2556 msgstr "Prajete si ho zmeni» na formát OpenPGP? (a/N) "
2557
2558 #: g10/keyedit.c:698
2559 #, c-format
2560 msgid ""
2561 "Your current signature on \"%s\"\n"
2562 "has expired.\n"
2563 msgstr ""
2564 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2565 "je len lokálny.\n"
2566 "\n"
2567
2568 #: g10/keyedit.c:702
2569 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2570 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2571
2572 #: g10/keyedit.c:723
2573 #, c-format
2574 msgid ""
2575 "Your current signature on \"%s\"\n"
2576 "is a local signature.\n"
2577 msgstr ""
2578 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2579 "je len lokálny.\n"
2580 "\n"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:727
2583 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2584 msgstr "Prajete si ho zmeni» na plne exportovateµný podpis? (a/N) "
2585
2586 #: g10/keyedit.c:748
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2589 msgstr "\"%s\" je u¾ lokálne podpísaný kµúèom %08lX\n"
2590
2591 #: g10/keyedit.c:751
2592 #, fuzzy, c-format
2593 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2594 msgstr "\"%s\" je u¾ podpísaný kµúèom %08lX\n"
2595
2596 #: g10/keyedit.c:756
2597 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2598 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2599
2600 #: g10/keyedit.c:778
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2603 msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
2604
2605 #: g10/keyedit.c:793
2606 msgid "This key has expired!"
2607 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:813
2610 #, c-format
2611 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2612 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹í %s.\n"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:817
2615 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2616 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2617
2618 #: g10/keyedit.c:850
2619 msgid ""
2620 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2621 "mode.\n"
2622 msgstr ""
2623 "Nemô¾ete vytvori» OpenPGP podpis kµúèa typu PGP 2.x, keï ste v --pgp2 móde.\n"
2624
2625 #: g10/keyedit.c:852
2626 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2627 msgstr "To by spôsobilo nepou¾itelnos» kµúèa v PGP 2.x.\n"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:877
2630 msgid ""
2631 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2632 "belongs\n"
2633 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2634 msgstr ""
2635 "S akou istotou ste preverili, ¾e kµúè, ktorý chcete podpísa»\n"
2636 "patrí vy¹¹ie uvedenej osobe?\n"
2637 "Pokiaµ nepoznáte odpoveï, zadajte \"0\".\n"
2638
2639 #: g10/keyedit.c:882
2640 #, c-format
2641 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2642 msgstr "   (0) Neodpoviem.%s\n"
2643
2644 #: g10/keyedit.c:884
2645 #, c-format
2646 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2647 msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
2648
2649 #: g10/keyedit.c:886
2650 #, c-format
2651 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2652 msgstr "   (2) Èiastoène som to overil(a).%s\n"
2653
2654 #: g10/keyedit.c:888
2655 #, c-format
2656 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2657 msgstr "   (3) Veµmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
2658
2659 #: g10/keyedit.c:894
2660 #, fuzzy
2661 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2662 msgstr "Vá¹ výber? ('?' - viac informácií): "
2663
2664 #: g10/keyedit.c:918
2665 #, fuzzy, c-format
2666 msgid ""
2667 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2668 "key \"%s\" (%s)\n"
2669 msgstr ""
2670 "Ste si istý, ¾e chcete podpísa» tento kµúè\n"
2671 "svojím kµúèom: \""
2672
2673 #: g10/keyedit.c:925
2674 #, fuzzy
2675 msgid "This will be a self-signature.\n"
2676 msgstr ""
2677 "\n"
2678 "Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
2679
2680 #: g10/keyedit.c:931
2681 #, fuzzy
2682 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2683 msgstr ""
2684 "\n"
2685 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2686
2687 #: g10/keyedit.c:939
2688 #, fuzzy
2689 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2690 msgstr ""
2691 "\n"
2692 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2693
2694 #: g10/keyedit.c:949
2695 #, fuzzy
2696 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2697 msgstr ""
2698 "\n"
2699 "Podpis bude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2700 "\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:956
2703 #, fuzzy
2704 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2705 msgstr ""
2706 "\n"
2707 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:963
2710 #, fuzzy
2711 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2712 msgstr ""
2713 "\n"
2714 "Vôbec som tento kµúè neoveril.\n"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:968
2717 #, fuzzy
2718 msgid "I have checked this key casually.\n"
2719 msgstr ""
2720 "\n"
2721 "Èiastoène som overil tento kµúè.\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:973
2724 #, fuzzy
2725 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2726 msgstr ""
2727 "\n"
2728 "Velmi dôkladne som overil tento kµúè.\n"
2729
2730 #: g10/keyedit.c:983
2731 #, fuzzy
2732 msgid "Really sign? (y/N) "
2733 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2734
2735 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3883 g10/keyedit.c:3974 g10/keyedit.c:4047
2736 #: g10/sign.c:369
2737 #, c-format
2738 msgid "signing failed: %s\n"
2739 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:1084
2742 msgid "This key is not protected.\n"
2743 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:1088
2746 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2747 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:1092
2750 msgid "Key is protected.\n"
2751 msgstr "kµúè je chránený.\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:1112
2754 #, c-format
2755 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2756 msgstr "Nie je mo¾né editova» tento kµúè: %s\n"
2757
2758 #: g10/keyedit.c:1118
2759 msgid ""
2760 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2761 "\n"
2762 msgstr ""
2763 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pre tento tajný kµúè.\n"
2764 "\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
2767 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2768 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:1132
2771 msgid ""
2772 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2773 "\n"
2774 msgstr ""
2775 "Nechcete heslo - to je *zlý* nápad!\n"
2776 "\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:1135
2779 #, fuzzy
2780 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2781 msgstr "Skutoène to chcete urobi»? "
2782
2783 #: g10/keyedit.c:1201
2784 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2785 msgstr "presúvam podpis kµúèa na správne miesto\n"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:1247
2788 msgid "save and quit"
2789 msgstr "ulo¾i» a ukonèi»"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:1250
2792 msgid "show fingerprint"
2793 msgstr "vypísa» fingerprint"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:1251
2796 msgid "list key and user IDs"
2797 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:1253
2800 msgid "select user ID N"
2801 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:1254
2804 msgid "select secondary key N"
2805 msgstr "vyberte sekundárny kµúè N"
2806
2807 #: g10/keyedit.c:1255
2808 msgid "list signatures"
2809 msgstr "vypísa» zoznam podpisov"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:1257
2812 msgid "sign the key"
2813 msgstr "podpísa» kµúè"
2814
2815 #: g10/keyedit.c:1259
2816 #, fuzzy
2817 msgid "make a trust signature"
2818 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
2819
2820 #: g10/keyedit.c:1260
2821 msgid "sign the key locally"
2822 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:1261
2825 msgid "sign the key non-revocably"
2826 msgstr "podpísa» kµúè bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:1262
2829 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2830 msgstr "podpísa» kµúè lokálne a bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:1265
2833 msgid "add a user ID"
2834 msgstr "prida» identifikátor u¾ívateµa"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:1266
2837 msgid "add a photo ID"
2838 msgstr "prida» fotografické ID"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:1267
2841 msgid "delete user ID"
2842 msgstr "zmaza» identifikátor u¾ívateµa"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:1270
2845 msgid "add a secondary key"
2846 msgstr "prida» sekundárny kµúè"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:1272
2849 msgid "add a key to a smartcard"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: g10/keyedit.c:1273
2853 msgid "move a key to a smartcard"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: g10/keyedit.c:1275
2857 msgid "delete a secondary key"
2858 msgstr "zmaza» sekundárny kµúè"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1276
2861 msgid "add a revocation key"
2862 msgstr "prida» revokaèný kµúè"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1277
2865 msgid "delete signatures"
2866 msgstr "zmaza» podpisy"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1278
2869 msgid "change the expire date"
2870 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1279
2873 msgid "flag user ID as primary"
2874 msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1280
2877 msgid "toggle between secret and public key listing"
2878 msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1283
2881 msgid "list preferences (expert)"
2882 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1284
2885 msgid "list preferences (verbose)"
2886 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (podrobne)"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1285
2889 msgid "set preference list"
2890 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1286
2893 msgid "updated preferences"
2894 msgstr "aktualizova» predvoµby"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1287
2897 #, fuzzy
2898 msgid "set preferred keyserver URL"
2899 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:1288
2902 msgid "change the passphrase"
2903 msgstr "zmeni» heslo"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:1289
2906 msgid "change the ownertrust"
2907 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:1290
2910 msgid "revoke signatures"
2911 msgstr "revokova» podpisy"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1291
2914 msgid "revoke a user ID"
2915 msgstr "revokova» identifikátor u¾ívateµa"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1292
2918 msgid "revoke a secondary key"
2919 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1293
2922 msgid "disable a key"
2923 msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1294
2926 msgid "enable a key"
2927 msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1295
2930 msgid "show photo ID"
2931 msgstr "ukáza» fotografické ID"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1348
2934 #, fuzzy, c-format
2935 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2936 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1366
2939 msgid "Secret key is available.\n"
2940 msgstr "Tajný kµúè je dostupný.\n"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1428
2943 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2944 msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1433
2947 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2948 msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1481
2951 msgid "Key is revoked."
2952 msgstr "Kµúè revokovaný."
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1501
2955 #, fuzzy
2956 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2957 msgstr "Skutoène podpísa» v¹etky id u¾ívateµa? "
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1503
2960 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2961 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1528
2964 #, c-format
2965 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2966 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1550 g10/keyedit.c:1570 g10/keyedit.c:1673
2969 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2970 msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1552
2973 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2974 msgstr "Nemô¾ete zmaza» posledné id u¾ívateµa!\n"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1554
2977 #, fuzzy
2978 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2979 msgstr "Skutoène odstráni» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1555
2982 #, fuzzy
2983 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2984 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1605
2987 #, fuzzy
2988 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2989 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
2990
2991 #: g10/keyedit.c:1617
2992 #, fuzzy
2993 msgid "You must select exactly one key.\n"
2994 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1637 g10/keyedit.c:1692
2997 msgid "You must select at least one key.\n"
2998 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1640
3001 #, fuzzy
3002 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3003 msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1641
3006 #, fuzzy
3007 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3008 msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1676
3011 #, fuzzy
3012 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3013 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1677
3016 #, fuzzy
3017 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3018 msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1696
3021 #, fuzzy
3022 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3023 msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1697
3026 #, fuzzy
3027 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3028 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1736
3031 msgid ""
3032 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1768
3036 #, fuzzy
3037 msgid "Set preference list to:\n"
3038 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1774
3041 #, fuzzy
3042 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3043 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1776
3046 #, fuzzy
3047 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3048 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1826
3051 #, fuzzy
3052 msgid "Save changes? (y/N) "
3053 msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1829
3056 #, fuzzy
3057 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3058 msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1839
3061 #, c-format
3062 msgid "update failed: %s\n"
3063 msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1846
3066 #, c-format
3067 msgid "update secret failed: %s\n"
3068 msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1853
3071 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3072 msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1925
3075 msgid "Digest: "
3076 msgstr "Digest: "
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1977
3079 msgid "Features: "
3080 msgstr "Charakteristiky: "
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1988
3083 msgid "Keyserver no-modify"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: g10/keyedit.c:2003 g10/keylist.c:244
3087 msgid "Preferred keyserver: "
3088 msgstr ""
3089
3090 #: g10/keyedit.c:2246
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3093 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
3094
3095 #: g10/keyedit.c:2252
3096 #, fuzzy
3097 msgid "(sensitive)"
3098 msgstr "(citlivá informácia)"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:2268 g10/keyedit.c:2324 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3101 #: g10/keyserver.c:366
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "created: %s"
3104 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:2271 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
3107 #, fuzzy, c-format
3108 msgid "revoked: %s"
3109 msgstr "[revokované]"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:2273 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
3112 #, fuzzy, c-format
3113 msgid "expired: %s"
3114 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:2275 g10/keyedit.c:2326 g10/keyedit.c:2438 g10/keyedit.c:2453
3117 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
3118 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3119 #, fuzzy, c-format
3120 msgid "expires: %s"
3121 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:2277
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "usage: %s"
3126 msgstr " dôvera: %c/%c"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:2292
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "trust: %s"
3131 msgstr " dôvera: %c/%c"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:2296
3134 #, c-format
3135 msgid "validity: %s"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: g10/keyedit.c:2303
3139 msgid "This key has been disabled"
3140 msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:2331
3143 msgid "card-no: "
3144 msgstr ""
3145
3146 #: g10/keyedit.c:2398
3147 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3148 msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:2406
3151 msgid ""
3152 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3153 "unless you restart the program.\n"
3154 msgstr ""
3155 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
3156 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:2470 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
3159 #: g10/trustdb.c:1163
3160 #, fuzzy
3161 msgid "revoked"
3162 msgstr "[revokované]"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:2472 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
3165 #: g10/trustdb.c:530
3166 #, fuzzy
3167 msgid "expired"
3168 msgstr "expire"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:2537
3171 msgid ""
3172 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3173 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3174 msgstr ""
3175 "VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
3176 "spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:2597
3179 msgid ""
3180 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3181 "versions\n"
3182 "         of PGP to reject this key.\n"
3183 msgstr ""
3184 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3185 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:2602 g10/keyedit.c:2880
3188 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3189 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
3190
3191 #: g10/keyedit.c:2608
3192 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3193 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:2748
3196 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3197 msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:2758
3200 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3201 msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:2762
3204 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3205 msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:2768
3208 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3209 msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:2782
3212 #, c-format
3213 msgid "Deleted %d signature.\n"
3214 msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:2783
3217 #, c-format
3218 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3219 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:2786
3222 msgid "Nothing deleted.\n"
3223 msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:2875
3226 msgid ""
3227 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3228 "cause\n"
3229 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3230 msgstr ""
3231 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3232 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:2886
3235 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3236 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:2906
3239 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3240 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
3241
3242 #: g10/keyedit.c:2929
3243 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3244 msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:2944
3247 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3248 msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:2966
3251 #, fuzzy
3252 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3253 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2985
3256 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3257 msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2991
3260 #, fuzzy
3261 msgid ""
3262 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3263 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
3264
3265 #: g10/keyedit.c:3052
3266 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3267 msgstr "Prosím, odstráòte výber z tajných kµúèov.\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:3058
3270 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3271 msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:3062
3274 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3275 msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:3065
3278 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3279 msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:3111
3282 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3283 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:3127
3286 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3287 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:3207
3290 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3291 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:3246 g10/keyedit.c:3356 g10/keyedit.c:3475
3294 #, fuzzy, c-format
3295 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3296 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:3417
3299 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3300 msgstr ""
3301
3302 #: g10/keyedit.c:3496
3303 #, fuzzy
3304 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3305 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3306
3307 #: g10/keyedit.c:3497
3308 #, fuzzy
3309 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3310 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3311
3312 #: g10/keyedit.c:3559
3313 #, c-format
3314 msgid "No user ID with index %d\n"
3315 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:3605
3318 #, c-format
3319 msgid "No secondary key with index %d\n"
3320 msgstr "Neexistuje sekundárny kµúè s indexom %d\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:3722
3323 #, fuzzy, c-format
3324 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3325 msgstr "id u¾ívateµa: \""
3326
3327 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3328 #, fuzzy, c-format
3329 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3330 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:3727 g10/keyedit.c:3791 g10/keyedit.c:3834
3333 msgid " (non-exportable)"
3334 msgstr " (nexeportovateµné)"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:3731
3337 #, c-format
3338 msgid "This signature expired on %s.\n"
3339 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:3735
3342 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3343 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
3344
3345 #: g10/keyedit.c:3739
3346 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3347 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:3766
3350 #, fuzzy, c-format
3351 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3352 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:3792
3355 #, fuzzy
3356 msgid " (non-revocable)"
3357 msgstr " (nexeportovateµné)"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:3799
3360 #, fuzzy, c-format
3361 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3362 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:3821
3365 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3366 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:3841
3369 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3370 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:3871
3373 msgid "no secret key\n"
3374 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:3941
3377 #, c-format
3378 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3379 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:3958
3382 #, c-format
3383 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3384 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:4127
3387 #, fuzzy, c-format
3388 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3389 msgstr ""
3390 "Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
3391
3392 #: g10/keygen.c:293
3393 #, fuzzy, c-format
3394 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3395 msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
3396
3397 #: g10/keygen.c:300
3398 #, fuzzy
3399 msgid "too many cipher preferences\n"
3400 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3401
3402 #: g10/keygen.c:302
3403 #, fuzzy
3404 msgid "too many digest preferences\n"
3405 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3406
3407 #: g10/keygen.c:304
3408 #, fuzzy
3409 msgid "too many compression preferences\n"
3410 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3411
3412 #: g10/keygen.c:401
3413 #, fuzzy, c-format
3414 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3415 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
3416
3417 #: g10/keygen.c:827
3418 msgid "writing direct signature\n"
3419 msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
3420
3421 #: g10/keygen.c:866
3422 msgid "writing self signature\n"
3423 msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
3424
3425 #: g10/keygen.c:912
3426 msgid "writing key binding signature\n"
3427 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
3428
3429 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
3430 #, c-format
3431 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3432 msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
3433
3434 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
3435 #, c-format
3436 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3437 msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
3438
3439 #: g10/keygen.c:1247
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Sign"
3442 msgstr "sign"
3443
3444 #: g10/keygen.c:1250
3445 #, fuzzy
3446 msgid "Encrypt"
3447 msgstr "¹ifrova» dáta"
3448
3449 #: g10/keygen.c:1253
3450 msgid "Authenticate"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: g10/keygen.c:1261
3454 msgid "SsEeAaQq"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: g10/keygen.c:1276
3458 #, c-format
3459 msgid "Possible actions for a %s key: "
3460 msgstr ""
3461
3462 #: g10/keygen.c:1280
3463 msgid "Current allowed actions: "
3464 msgstr ""
3465
3466 #: g10/keygen.c:1285
3467 #, c-format
3468 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: g10/keygen.c:1288
3472 #, fuzzy, c-format
3473 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3474 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3475
3476 #: g10/keygen.c:1291
3477 #, c-format
3478 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3479 msgstr ""
3480
3481 #: g10/keygen.c:1294
3482 #, c-format
3483 msgid "   (%c) Finished\n"
3484 msgstr ""
3485
3486 #: g10/keygen.c:1348
3487 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3488 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
3489
3490 #: g10/keygen.c:1350
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3493 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3494
3495 #: g10/keygen.c:1351
3496 #, c-format
3497 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3498 msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
3499
3500 #: g10/keygen.c:1353
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3503 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3504
3505 #: g10/keygen.c:1355
3506 #, fuzzy, c-format
3507 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3508 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3509
3510 #: g10/keygen.c:1356
3511 #, c-format
3512 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3513 msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
3514
3515 #: g10/keygen.c:1358
3516 #, c-format
3517 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3518 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3519
3520 #: g10/keygen.c:1360
3521 #, fuzzy, c-format
3522 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3523 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3524
3525 #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
3526 #, fuzzy, c-format
3527 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3528 msgstr "Pár kµúèov DSA bude ma» då¾ku 1024 bitov.\n"
3529
3530 #: g10/keygen.c:1439
3531 #, c-format
3532 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: g10/keygen.c:1446
3536 #, fuzzy, c-format
3537 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3538 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3539
3540 #: g10/keygen.c:1460
3541 #, c-format
3542 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: g10/keygen.c:1466
3546 #, c-format
3547 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3548 msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
3549
3550 #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
3551 #, c-format
3552 msgid "rounded up to %u bits\n"
3553 msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
3554
3555 #: g10/keygen.c:1528
3556 msgid ""
3557 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3558 "         0 = key does not expire\n"
3559 "      <n>  = key expires in n days\n"
3560 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3561 "      <n>m = key expires in n months\n"
3562 "      <n>y = key expires in n years\n"
3563 msgstr ""
3564 "Prosím urète, ako dlho by mal kµúè platit.\n"
3565 "         0 = doba platnosti kµúèa nie je obmedzená\n"
3566 "      <n>  = doba platnosti kµúèa skonèí za n dní\n"
3567 "      <n>w = doba platnosti kµúèa skonèí za n tý¾dòov\n"
3568 "      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
3569 "      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
3570
3571 #: g10/keygen.c:1537
3572 msgid ""
3573 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3574 "         0 = signature does not expire\n"
3575 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3576 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3577 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3578 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3579 msgstr ""
3580 "Prosím urète, ako dlho by mal podpis platit.\n"
3581 "         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
3582 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
3583 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n tý¾dòov\n"
3584 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
3585 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
3586
3587 #: g10/keygen.c:1559
3588 msgid "Key is valid for? (0) "
3589 msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
3590
3591 #: g10/keygen.c:1561
3592 msgid "Signature is valid for? (0) "
3593 msgstr "Podpis je platný na? (0) "
3594
3595 #: g10/keygen.c:1566
3596 msgid "invalid value\n"
3597 msgstr "neplatná hodnota\n"
3598
3599 #: g10/keygen.c:1571
3600 #, c-format
3601 msgid "%s does not expire at all\n"
3602 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3603
3604 #: g10/keygen.c:1578
3605 #, c-format
3606 msgid "%s expires at %s\n"
3607 msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
3608
3609 #: g10/keygen.c:1584
3610 msgid ""
3611 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3612 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3613 msgstr ""
3614 "Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
3615 "V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
3616
3617 #: g10/keygen.c:1589
3618 #, fuzzy
3619 msgid "Is this correct? (y/N) "
3620 msgstr "Je to správne (a/n)? "
3621
3622 #: g10/keygen.c:1632
3623 #, fuzzy
3624 msgid ""
3625 "\n"
3626 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3627 "ID\n"
3628 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3629 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3630 "\n"
3631 msgstr ""
3632 "\n"
3633 "Aby bolo mo¾né rozpozna» Vá¹ kµúè, musíte pozna» identifikátor u¾ívateµa;\n"
3634 "program ho zlo¾í z Vá¹ho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
3635 "tvare:\n"
3636 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
3637 "\n"
3638
3639 #: g10/keygen.c:1644
3640 msgid "Real name: "
3641 msgstr "Meno a priezvisko: "
3642
3643 #: g10/keygen.c:1652
3644 msgid "Invalid character in name\n"
3645 msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
3646
3647 #: g10/keygen.c:1654
3648 msgid "Name may not start with a digit\n"
3649 msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
3650
3651 #: g10/keygen.c:1656
3652 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3653 msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
3654
3655 #: g10/keygen.c:1664
3656 msgid "Email address: "
3657 msgstr "E-mailová adresa: "
3658
3659 #: g10/keygen.c:1675
3660 msgid "Not a valid email address\n"
3661 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3662
3663 #: g10/keygen.c:1683
3664 msgid "Comment: "
3665 msgstr "Komentár: "
3666
3667 #: g10/keygen.c:1689
3668 msgid "Invalid character in comment\n"
3669 msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
3670
3671 #: g10/keygen.c:1712
3672 #, c-format
3673 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3674 msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
3675
3676 #: g10/keygen.c:1718
3677 #, c-format
3678 msgid ""
3679 "You selected this USER-ID:\n"
3680 "    \"%s\"\n"
3681 "\n"
3682 msgstr ""
3683 "Zvolili ste tento identifikátor u¾ívateµa:\n"
3684 "    \"%s\"\n"
3685 "\n"
3686
3687 #: g10/keygen.c:1723
3688 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3689 msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
3690
3691 #: g10/keygen.c:1739
3692 msgid "NnCcEeOoQq"
3693 msgstr "mMkKeEPpUu"
3694
3695 #: g10/keygen.c:1749
3696 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3697 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
3698
3699 #: g10/keygen.c:1750
3700 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3701 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
3702
3703 #: g10/keygen.c:1769
3704 msgid "Please correct the error first\n"
3705 msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
3706
3707 #: g10/keygen.c:1809
3708 msgid ""
3709 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3710 "\n"
3711 msgstr ""
3712 "Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
3713 "\n"
3714
3715 #: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1102
3716 #, c-format
3717 msgid "%s.\n"
3718 msgstr "%s.\n"
3719
3720 #: g10/keygen.c:1825
3721 msgid ""
3722 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3723 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3724 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3725 "\n"
3726 msgstr ""
3727 "Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
3728 "Dobre, budem pokraèova» bez hesla. Kedykoµvek mô¾ete heslo zmeni» pou¾itím\n"
3729 "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
3730 "\n"
3731
3732 #: g10/keygen.c:1847
3733 msgid ""
3734 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3735 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3736 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3737 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3738 msgstr ""
3739 "Je potrebné vytvori» veµa náhodných bajtov. Poèas vytvárania mô¾ete\n"
3740 "vykonáva» inú prácu na poèítaèi (písa» na klávesnici, pohybova» my¹ou,\n"
3741 "pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
3742 "entropie.\n"
3743
3744 #: g10/keygen.c:2571
3745 msgid "Key generation canceled.\n"
3746 msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
3747
3748 #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
3749 #, c-format
3750 msgid "writing public key to `%s'\n"
3751 msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
3752
3753 #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
3754 #, fuzzy, c-format
3755 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3756 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3757
3758 #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
3759 #, c-format
3760 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3761 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3762
3763 #: g10/keygen.c:2885
3764 #, c-format
3765 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3766 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
3767
3768 #: g10/keygen.c:2891
3769 #, c-format
3770 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3771 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
3772
3773 #: g10/keygen.c:2909
3774 #, c-format
3775 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3776 msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
3777
3778 #: g10/keygen.c:2916
3779 #, c-format
3780 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3781 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
3782
3783 #: g10/keygen.c:2939
3784 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3785 msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:2950
3788 msgid ""
3789 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3790 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3791 msgstr ""
3792 "Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
3793 "sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
3794
3795 #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
3796 #, c-format
3797 msgid "Key generation failed: %s\n"
3798 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
3801 #, c-format
3802 msgid ""
3803 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3804 msgstr ""
3805 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3806 "je problém so systémovým èasom)\n"
3807
3808 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
3809 #, c-format
3810 msgid ""
3811 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3812 msgstr ""
3813 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3814 "je problém so systémovým èasom)\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
3817 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3818 msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
3821 #, fuzzy
3822 msgid "Really create? (y/N) "
3823 msgstr "Skutoène vytvori»? "
3824
3825 #: g10/keygen.c:3327
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3828 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
3829
3830 #: g10/keygen.c:3374
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3833 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
3834
3835 #: g10/keygen.c:3397
3836 #, fuzzy, c-format
3837 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3838 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
3839
3840 #: g10/keygen.c:3464
3841 #, c-format
3842 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: g10/keygen.c:3470
3846 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
3850 #, c-format
3851 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
3855 msgid "never     "
3856 msgstr "nikdy     "
3857
3858 #: g10/keylist.c:201
3859 msgid "Critical signature policy: "
3860 msgstr "Kritická podpisová politika: "
3861
3862 #: g10/keylist.c:203
3863 msgid "Signature policy: "
3864 msgstr "Podpisová politika: "
3865
3866 #: g10/keylist.c:242
3867 msgid "Critical preferred keyserver: "
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
3871 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3872 msgstr "VAROVANIE: nájdený neplatný formát zápisu dátumu\n"
3873
3874 #: g10/keylist.c:309
3875 msgid "Critical signature notation: "
3876 msgstr "Kritická podpisová notácia: "
3877
3878 #: g10/keylist.c:311
3879 msgid "Signature notation: "
3880 msgstr "Podpisová notácia: "
3881
3882 #: g10/keylist.c:322
3883 msgid "not human readable"
3884 msgstr "nie je v priamo èitateµnom formáte"
3885
3886 #: g10/keylist.c:423
3887 msgid "Keyring"
3888 msgstr "súbor kµúèov (keyring)"
3889
3890 #: g10/keylist.c:729
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "expired: %s)"
3893 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3894
3895 #: g10/keylist.c:1425
3896 msgid "Primary key fingerprint:"
3897 msgstr "Primárny fingerprint kµúèa:"
3898
3899 #: g10/keylist.c:1427
3900 msgid "     Subkey fingerprint:"
3901 msgstr "     Fingerprint podkµúèa:"
3902
3903 #: g10/keylist.c:1434
3904 msgid " Primary key fingerprint:"
3905 msgstr " Primárny fingerprint kµúèa:"
3906
3907 #: g10/keylist.c:1436
3908 msgid "      Subkey fingerprint:"
3909 msgstr "      Fingerprint podkµúèa:"
3910
3911 #: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
3912 #, fuzzy
3913 msgid "      Key fingerprint ="
3914 msgstr "   Fingerprint kµúèa ="
3915
3916 #: g10/keylist.c:1511
3917 msgid "      Card serial no. ="
3918 msgstr ""
3919
3920 #: g10/keyring.c:1245
3921 #, fuzzy, c-format
3922 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3923 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
3924
3925 #: g10/keyring.c:1251
3926 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3927 msgstr "VAROVANIE: Existujú dva súbory s tajnými informáciami.\n"
3928
3929 #: g10/keyring.c:1253
3930 #, c-format
3931 msgid "%s is the unchanged one\n"
3932 msgstr "%s je bez zmeny\n"
3933
3934 #: g10/keyring.c:1254
3935 #, c-format
3936 msgid "%s is the new one\n"
3937 msgstr "%s je nový\n"
3938
3939 #: g10/keyring.c:1255
3940 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3941 msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostný problém\n"
3942
3943 #: g10/keyring.c:1375
3944 #, fuzzy, c-format
3945 msgid "caching keyring `%s'\n"
3946 msgstr "kontrolujem súbor kµúèov (keyring) `%s'\n"
3947
3948 #: g10/keyring.c:1421
3949 #, fuzzy, c-format
3950 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3951 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
3952
3953 #: g10/keyring.c:1433
3954 #, fuzzy, c-format
3955 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3956 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
3957
3958 #: g10/keyring.c:1504
3959 #, c-format
3960 msgid "%s: keyring created\n"
3961 msgstr "%s: súbor kµúèov (keyring) vytvorený\n"
3962
3963 #: g10/keyserver.c:98
3964 #, fuzzy, c-format
3965 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3966 msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
3967
3968 #: g10/keyserver.c:378
3969 #, fuzzy
3970 msgid "disabled"
3971 msgstr "disable"
3972
3973 #: g10/keyserver.c:579
3974 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3975 msgstr ""
3976
3977 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1147
3978 #, fuzzy, c-format
3979 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3980 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
3981
3982 #: g10/keyserver.c:752
3983 #, fuzzy, c-format
3984 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3985 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
3986
3987 #: g10/keyserver.c:754
3988 #, fuzzy
3989 msgid "key not found on keyserver\n"
3990 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
3991
3992 #: g10/keyserver.c:901
3993 #, fuzzy, c-format
3994 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3995 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
3996
3997 #: g10/keyserver.c:905
3998 #, fuzzy, c-format
3999 msgid "requesting key %s from %s\n"
4000 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4001
4002 #: g10/keyserver.c:1050
4003 #, fuzzy, c-format
4004 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4005 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4006
4007 #: g10/keyserver.c:1054
4008 #, fuzzy, c-format
4009 msgid "sending key %s to %s\n"
4010 msgstr ""
4011 "\"\n"
4012 "podpísané Va¹ím kµúèom %08lX v %s\n"
4013
4014 #: g10/keyserver.c:1097
4015 #, fuzzy, c-format
4016 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4017 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4018
4019 #: g10/keyserver.c:1100
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4022 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4023
4024 #: g10/keyserver.c:1107 g10/keyserver.c:1202
4025 #, fuzzy
4026 msgid "no keyserver action!\n"
4027 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
4028
4029 #: g10/keyserver.c:1155
4030 #, c-format
4031 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4032 msgstr ""
4033
4034 #: g10/keyserver.c:1164
4035 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: g10/keyserver.c:1223
4039 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4040 msgstr ""
4041
4042 #: g10/keyserver.c:1229
4043 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: g10/keyserver.c:1241
4047 #, c-format
4048 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4049 msgstr ""
4050
4051 #: g10/keyserver.c:1246
4052 #, c-format
4053 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4054 msgstr ""
4055
4056 #: g10/keyserver.c:1254
4057 #, c-format
4058 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: g10/keyserver.c:1261
4062 #, fuzzy
4063 msgid "keyserver timed out\n"
4064 msgstr "chyba servera kµúèov"
4065
4066 #: g10/keyserver.c:1266
4067 #, fuzzy
4068 msgid "keyserver internal error\n"
4069 msgstr "chyba servera kµúèov"
4070
4071 #: g10/keyserver.c:1275
4072 #, fuzzy, c-format
4073 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4074 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
4075
4076 #: g10/keyserver.c:1300 g10/keyserver.c:1334
4077 #, c-format
4078 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4079 msgstr ""
4080
4081 #: g10/keyserver.c:1585
4082 #, fuzzy, c-format
4083 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4084 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
4085
4086 #: g10/keyserver.c:1607
4087 #, fuzzy, c-format
4088 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4089 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4090
4091 #: g10/keyserver.c:1609
4092 #, fuzzy, c-format
4093 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4094 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4095
4096 #: g10/mainproc.c:248
4097 #, c-format
4098 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4099 msgstr "zvlá¹tna veµkos» ¹ifrovacieho kµúèa pre sedenie (%d)\n"
4100
4101 #: g10/mainproc.c:262
4102 #, c-format
4103 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4104 msgstr "nesprávne heslo alebo neznámy ¹ifrovací algoritmus (%d)\n"
4105
4106 #: g10/mainproc.c:299
4107 #, c-format
4108 msgid "%s encrypted session key\n"
4109 msgstr "%s kµúè ¹ifrovaného sedenia\n"
4110
4111 #: g10/mainproc.c:309
4112 #, fuzzy, c-format
4113 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4114 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
4115
4116 #: g10/mainproc.c:373
4117 #, fuzzy, c-format
4118 msgid "public key is %s\n"
4119 msgstr "verejný kµúè je %08lX\n"
4120
4121 #: g10/mainproc.c:428
4122 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4123 msgstr "dáta za¹ifrované verejným kµúèom: správny DEK\n"
4124
4125 #: g10/mainproc.c:461
4126 #, fuzzy, c-format
4127 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4128 msgstr "za¹ifrované %u-bitovým %s kµúèom, ID %08lX, vytvoreným %s\n"
4129
4130 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4131 #, fuzzy, c-format
4132 msgid "      \"%s\"\n"
4133 msgstr "                alias \""
4134
4135 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4136 # [kw]
4137 #: g10/mainproc.c:469
4138 #, fuzzy, c-format
4139 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4140 msgstr "za¹ifrovaná %s kµúèom, ID %08lX\n"
4141
4142 #: g10/mainproc.c:483
4143 #, c-format
4144 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4145 msgstr "de¹ifrovanie verejným kµúèom zlyhalo: %s\n"
4146
4147 #: g10/mainproc.c:497
4148 #, c-format
4149 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4150 msgstr "za¹ifrované s %lu heslami\n"
4151
4152 #: g10/mainproc.c:499
4153 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4154 msgstr "za¹ifrované jedným heslom\n"
4155
4156 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4157 #, c-format
4158 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4159 msgstr "predpokladám %s ¹ifrovaných dát\n"
4160
4161 #: g10/mainproc.c:535
4162 #, c-format
4163 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4164 msgstr ""
4165 "algoritmus IDEA nie je dostupný; optimisticky sa ho pokúsime nahradi» "
4166 "algoritmom %s\n"
4167
4168 #: g10/mainproc.c:567
4169 msgid "decryption okay\n"
4170 msgstr "de¹ifrovanie o.k.\n"
4171
4172 #: g10/mainproc.c:571
4173 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4174 msgstr "VAROVANIE: správa nemá ochranu integrity\n"
4175
4176 #: g10/mainproc.c:584
4177 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4178 msgstr "VAROVANIE: so za¹ifrovanou správou bolo manipulované!\n"
4179
4180 #: g10/mainproc.c:590
4181 #, c-format
4182 msgid "decryption failed: %s\n"
4183 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
4184
4185 #: g10/mainproc.c:610
4186 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4187 msgstr "POZNÁMKA: odosielateµ po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
4188
4189 #: g10/mainproc.c:612
4190 #, c-format
4191 msgid "original file name='%.*s'\n"
4192 msgstr "pôvodné meno súboru='%.*s'\n"
4193
4194 #: g10/mainproc.c:784
4195 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4196 msgstr ""
4197 "samostatný revokaèný certifikát -  pou¾ite \"gpg --import\", ak ho chcete "
4198 "vyu¾i»\n"
4199
4200 #: g10/mainproc.c:1288
4201 msgid "signature verification suppressed\n"
4202 msgstr "verifikácia podpisu potlaèená\n"
4203
4204 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4205 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4206 msgstr "neviem pracova» s týmito násobnými podpismi\n"
4207
4208 #: g10/mainproc.c:1350
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "Signature made %s\n"
4211 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
4212
4213 #: g10/mainproc.c:1351
4214 #, fuzzy, c-format
4215 msgid "               using %s key %s\n"
4216 msgstr "                alias \""
4217
4218 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4219 #: g10/mainproc.c:1355
4220 #, fuzzy, c-format
4221 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4222 msgstr "Podpis vytvorený %.*s pomocou %s kµúèa ID %08lX\n"
4223
4224 #: g10/mainproc.c:1375
4225 msgid "Key available at: "
4226 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
4227
4228 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4229 #, fuzzy, c-format
4230 msgid "BAD signature from \"%s\""
4231 msgstr "ZLÝ podpis od \""
4232
4233 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4234 #, fuzzy, c-format
4235 msgid "Expired signature from \"%s\""
4236 msgstr "Podpis s vypr¹anou platnos»ou od \""
4237
4238 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4239 #, fuzzy, c-format
4240 msgid "Good signature from \"%s\""
4241 msgstr "Dobrý podpis od \""
4242
4243 #: g10/mainproc.c:1536
4244 msgid "[uncertain]"
4245 msgstr "[neistý]  "
4246
4247 #: g10/mainproc.c:1568
4248 #, fuzzy, c-format
4249 msgid "                aka \"%s\""
4250 msgstr "                alias \""
4251
4252 #: g10/mainproc.c:1662
4253 #, c-format
4254 msgid "Signature expired %s\n"
4255 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
4256
4257 #: g10/mainproc.c:1667
4258 #, c-format
4259 msgid "Signature expires %s\n"
4260 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
4261
4262 #: g10/mainproc.c:1670
4263 #, c-format
4264 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4265 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
4266
4267 #: g10/mainproc.c:1671
4268 msgid "binary"
4269 msgstr "binárne"
4270
4271 #: g10/mainproc.c:1672
4272 msgid "textmode"
4273 msgstr "textový mód"
4274
4275 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:529
4276 msgid "unknown"
4277 msgstr "neznáme"
4278
4279 #: g10/mainproc.c:1692
4280 #, c-format
4281 msgid "Can't check signature: %s\n"
4282 msgstr "Nemô¾em overi» podpis: %s\n"
4283
4284 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4285 msgid "not a detached signature\n"
4286 msgstr "toto nie je podpis oddelený od dokumentu\n"
4287
4288 #: g10/mainproc.c:1803
4289 msgid ""
4290 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4291 msgstr "VAROVANIE: Nájdené viacnásobne podpisy. Skontrolovaný bude len prvý.\n"
4292
4293 #: g10/mainproc.c:1811
4294 #, c-format
4295 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4296 msgstr "samostatný podpis triedy 0x%02x\n"
4297
4298 #: g10/mainproc.c:1868
4299 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4300 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4301
4302 #: g10/mainproc.c:1878
4303 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4304 msgstr "nájdený neplatný koreòový paket v proc_tree()\n"
4305
4306 #: g10/misc.c:105
4307 #, c-format
4308 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4309 msgstr "nemô¾em vypnú» vytváranie core súborov: %s\n"
4310
4311 #: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
4312 #, fuzzy, c-format
4313 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4314 msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
4315
4316 #: g10/misc.c:190
4317 #, fuzzy, c-format
4318 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4319 msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
4320
4321 #: g10/misc.c:299
4322 #, fuzzy, c-format
4323 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4324 msgstr "nemô¾em pracova» s algoritmom verejného kµúèa %d\n"
4325
4326 #: g10/misc.c:314
4327 #, fuzzy, c-format
4328 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4329 msgstr "¹ifrovací algoritmus nie je implementovaný"
4330
4331 #: g10/misc.c:329
4332 #, fuzzy, c-format
4333 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4334 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
4335
4336 #: g10/misc.c:334
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4339 msgstr ""
4340 "vy¾iadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
4341
4342 #: g10/misc.c:430
4343 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4344 msgstr "IDEA modul pre GnuPG nenájdený\n"
4345
4346 #: g10/misc.c:431
4347 msgid ""
4348 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4349 msgstr ""
4350 "viac informácií nájdete v dokumente http://www.gnupg.cz/why-not-idea.html\n"
4351
4352 #: g10/misc.c:664
4353 #, c-format
4354 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4355 msgstr "%s:%d: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
4356
4357 #: g10/misc.c:668
4358 #, c-format
4359 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4360 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
4361
4362 #: g10/misc.c:670
4363 #, c-format
4364 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4365 msgstr "pou¾ite namiesto neho \"%s%s\" \n"
4366
4367 #: g10/misc.c:681
4368 msgid "Uncompressed"
4369 msgstr "Nekomprimované"
4370
4371 #: g10/misc.c:706
4372 #, fuzzy
4373 msgid "uncompressed|none"
4374 msgstr "Nekomprimované"
4375
4376 #: g10/misc.c:816
4377 #, c-format
4378 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4379 msgstr "táto správa nemusí pou¾iteµná s %s\n"
4380
4381 #: g10/misc.c:973
4382 #, fuzzy, c-format
4383 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4384 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
4385
4386 #: g10/misc.c:998
4387 #, fuzzy, c-format
4388 msgid "unknown option `%s'\n"
4389 msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
4390
4391 #: g10/openfile.c:84
4392 #, c-format
4393 msgid "File `%s' exists. "
4394 msgstr "Súbor `%s' existuje. "
4395
4396 #: g10/openfile.c:86
4397 #, fuzzy
4398 msgid "Overwrite? (y/N) "
4399 msgstr "Prepísa» (a/N)? "
4400
4401 #: g10/openfile.c:119
4402 #, c-format
4403 msgid "%s: unknown suffix\n"
4404 msgstr "%s: neznáma prípona\n"
4405
4406 #: g10/openfile.c:141
4407 msgid "Enter new filename"
4408 msgstr "Vlo¾te nový názov súboru"
4409
4410 #: g10/openfile.c:184
4411 msgid "writing to stdout\n"
4412 msgstr "zapisujem na ¹tandardný výstup (stdout)\n"
4413
4414 #: g10/openfile.c:296
4415 #, c-format
4416 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4417 msgstr "predpokladám podpísané dáta v `%s'\n"
4418
4419 #: g10/openfile.c:375
4420 #, c-format
4421 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4422 msgstr "vytvorený nový konfiguraèný súbor `%s'\n"
4423
4424 #: g10/openfile.c:377
4425 #, c-format
4426 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4427 msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
4428
4429 #: g10/openfile.c:409
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "directory `%s' created\n"
4432 msgstr "%s: adresár vytvorený\n"
4433
4434 #: g10/parse-packet.c:119
4435 #, c-format
4436 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4437 msgstr "nemô¾em pracova» s algoritmom verejného kµúèa %d\n"
4438
4439 #: g10/parse-packet.c:688
4440 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4441 msgstr ""
4442 "VAROVANIE: pravdepodobne nebezpeèný symetricky ¹ifrovaný kµúè sedenia\n"
4443
4444 #: g10/parse-packet.c:1112
4445 #, c-format
4446 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4447 msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4448
4449 #: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
4450 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4451 msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
4452
4453 #: g10/passphrase.c:486
4454 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4455 msgstr "nemô¾em nastavi» PID klienta pre gpg-agenta\n"
4456
4457 #: g10/passphrase.c:494
4458 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4459 msgstr "nemo¾no získa» server read file descriptor pre agenta\n"
4460
4461 #: g10/passphrase.c:501
4462 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4463 msgstr "nemo¾no získa» server write file descriptor pre agenta\n"
4464
4465 #: g10/passphrase.c:534
4466 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4467 msgstr "zlý formát premennej prostredia GPG_AGENT_INFO\n"
4468
4469 #: g10/passphrase.c:547
4470 #, c-format
4471 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4472 msgstr "gpg-agent protokol verzie %d nie je podporovaný\n"
4473
4474 #: g10/passphrase.c:568
4475 #, c-format
4476 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4477 msgstr "nemô¾em sa pripoji» k `%s': %s\n"
4478
4479 #: g10/passphrase.c:590
4480 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4481 msgstr "problém v komunikácii s gpg-agentom\n"
4482
4483 #: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:933 g10/passphrase.c:1045
4484 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4485 msgstr "problém s agentom - pou¾ívanie agenta vypnuté\n"
4486
4487 #: g10/passphrase.c:701 g10/passphrase.c:1206
4488 #, fuzzy, c-format
4489 msgid " (main key ID %s)"
4490 msgstr " (hlavné ID kµúèa %08lX)"
4491
4492 #: g10/passphrase.c:715
4493 #, fuzzy, c-format
4494 msgid ""
4495 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4496 "\"%.*s\"\n"
4497 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4498 msgstr ""
4499 "Potrebujete heslo, aby ste odomkli tajný kµúè pre u¾ívateµa:\n"
4500 "\"%.*s\"\n"
4501 "kµúè s då¾kou %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s%s\n"
4502
4503 #: g10/passphrase.c:740
4504 msgid "Repeat passphrase\n"
4505 msgstr "Opakova» heslo\n"
4506
4507 #: g10/passphrase.c:742
4508 msgid "Enter passphrase\n"
4509 msgstr "Vlo¾i» heslo\n"
4510
4511 #: g10/passphrase.c:780
4512 msgid "passphrase too long\n"
4513 msgstr "heslo je príli¹ dlhé\n"
4514
4515 #: g10/passphrase.c:793
4516 msgid "invalid response from agent\n"
4517 msgstr "neplatná reakcia od agenta\n"
4518
4519 #: g10/passphrase.c:808 g10/passphrase.c:927
4520 msgid "cancelled by user\n"
4521 msgstr "zru¹ené u¾ívateµom\n"
4522
4523 #: g10/passphrase.c:813 g10/passphrase.c:1016
4524 #, c-format
4525 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4526 msgstr "problém s agentom: agent vracia 0x%lx\n"
4527
4528 #: g10/passphrase.c:1097 g10/passphrase.c:1259
4529 #, fuzzy
4530 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4531 msgstr "v dávkovom re¾ime sa nemô¾em pýta» na heslo\n"
4532
4533 #: g10/passphrase.c:1104 g10/passphrase.c:1264
4534 msgid "Enter passphrase: "
4535 msgstr "Vlo¾te heslo: "
4536
4537 #: g10/passphrase.c:1187
4538 #, fuzzy, c-format
4539 msgid ""
4540 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4541 "user: \"%s\"\n"
4542 msgstr ""
4543 "\n"
4544 "Musíte pozna» heslo, aby ste odomkli tajný kµúè pre\n"
4545 "u¾ívateµa: \""
4546
4547 #: g10/passphrase.c:1193
4548 #, fuzzy, c-format
4549 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4550 msgstr "då¾ka %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s"
4551
4552 #: g10/passphrase.c:1202
4553 #, c-format
4554 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4555 msgstr ""
4556
4557 #: g10/passphrase.c:1268
4558 msgid "Repeat passphrase: "
4559 msgstr "Opakujte heslo: "
4560
4561 #: g10/photoid.c:66
4562 msgid ""
4563 "\n"
4564 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4565 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4566 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4567 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4568 msgstr ""
4569 "\n"
4570 "Vyberte si obrázok, ktorý bude pou¾itý ako fotografické ID. Tento obrázok\n"
4571 "musí by» vo formáte JPEG. Pamätajte, ¾e bude ulo¾ený vo Va¹om verejnom "
4572 "kµúèi.\n"
4573 "Ak pou¾ijete veµmi veµký obrázok, kµúè bude tie¾ veµký! Odporúèaná veµkos»\n"
4574 "obrázka je okolo 240x288.\n"
4575
4576 #: g10/photoid.c:80
4577 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4578 msgstr "Meno súbor s fotografiou vo formáte JPEG: "
4579
4580 #: g10/photoid.c:94
4581 #, fuzzy, c-format
4582 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4583 msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
4584
4585 #: g10/photoid.c:102
4586 #, c-format
4587 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4588 msgstr ""
4589
4590 #: g10/photoid.c:104
4591 #, fuzzy
4592 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4593 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
4594
4595 #: g10/photoid.c:119
4596 #, fuzzy, c-format
4597 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4598 msgstr "\"%s\" nie je súbor JPEG\n"
4599
4600 #: g10/photoid.c:136
4601 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4602 msgstr "Je táto fotografia správna (a/N/u)? "
4603
4604 #: g10/photoid.c:338
4605 msgid "unable to display photo ID!\n"
4606 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
4607
4608 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
4609 msgid "No reason specified"
4610 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
4611
4612 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
4613 msgid "Key is superseded"
4614 msgstr "Kµúè je nahradený"
4615
4616 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
4617 msgid "Key has been compromised"
4618 msgstr "Kµúè bol skompromitovaný"
4619
4620 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
4621 msgid "Key is no longer used"
4622 msgstr "Kµúè sa u¾ nepou¾íva"
4623
4624 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
4625 msgid "User ID is no longer valid"
4626 msgstr "Identifikátor u¾ívateµa u¾ neplatí"
4627
4628 #: g10/pkclist.c:73
4629 msgid "reason for revocation: "
4630 msgstr "dôvod na revokáciu: "
4631
4632 #: g10/pkclist.c:90
4633 msgid "revocation comment: "
4634 msgstr "revokaèná poznámka: "
4635
4636 #: g10/pkclist.c:205
4637 msgid "iImMqQsS"
4638 msgstr "iImMuUsS"
4639
4640 #: g10/pkclist.c:213
4641 #, fuzzy
4642 msgid "No trust value assigned to:\n"
4643 msgstr ""
4644 "Nie je priradená ¾iadna hodnota dôvery k:\n"
4645 "%4u%c/%08lX %s \""
4646
4647 #: g10/pkclist.c:245
4648 #, fuzzy, c-format
4649 msgid "  aka \"%s\"\n"
4650 msgstr "                alias \""
4651
4652 #: g10/pkclist.c:255
4653 #, fuzzy
4654 msgid ""
4655 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4656 msgstr "Tento kµúè pravdepodobne patrí jeho majiteµovi\n"
4657
4658 #: g10/pkclist.c:270
4659 #, fuzzy, c-format
4660 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4661 msgstr " %d = Neviem\n"
4662
4663 #: g10/pkclist.c:272
4664 #, fuzzy, c-format
4665 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4666 msgstr " %d = Nedôverujem\n"
4667
4668 #: g10/pkclist.c:278
4669 #, fuzzy, c-format
4670 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4671 msgstr " %d = Dôverujem absolútne\n"
4672
4673 #: g10/pkclist.c:284
4674 #, fuzzy
4675 msgid "  m = back to the main menu\n"
4676 msgstr " m = spä» do hlavného menu\n"
4677
4678 #: g10/pkclist.c:287
4679 #, fuzzy
4680 msgid "  s = skip this key\n"
4681 msgstr " s = preskoèi» tento kµúè\n"
4682
4683 #: g10/pkclist.c:288
4684 #, fuzzy
4685 msgid "  q = quit\n"
4686 msgstr " u = ukonèi»\n"
4687
4688 #: g10/pkclist.c:292
4689 #, c-format
4690 msgid ""
4691 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4692 "\n"
4693 msgstr ""
4694
4695 #: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:609
4696 msgid "Your decision? "
4697 msgstr "Va¹e rozhodnutie? "
4698
4699 #: g10/pkclist.c:319
4700 #, fuzzy
4701 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4702 msgstr "Skutoène chcete nastavi» pre tento kµúè absolútnu dôveru? "
4703
4704 #: g10/pkclist.c:333
4705 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4706 msgstr "Certifikáty vedúce k finálnemu dôveryhodnému kµúèu:\n"
4707
4708 #: g10/pkclist.c:418
4709 #, fuzzy, c-format
4710 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4711 msgstr ""
4712 "%08lX: Niè nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patrí vlastníkovi kµúèa.\n"
4713
4714 #: g10/pkclist.c:423
4715 #, fuzzy, c-format
4716 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4717 msgstr ""
4718 "%08lX: Niè nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patrí vlastníkovi kµúèa.\n"
4719
4720 #: g10/pkclist.c:429
4721 #, fuzzy
4722 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4723 msgstr "Tento kµúè pravdepodobne patrí jeho majiteµovi\n"
4724
4725 #: g10/pkclist.c:434
4726 msgid "This key belongs to us\n"
4727 msgstr "Tento kµúè patrí nám (máme zodpovedajúci tajný kµúè)\n"
4728
4729 #: g10/pkclist.c:460
4730 #, fuzzy
4731 msgid ""
4732 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4733 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4734 "you may answer the next question with yes.\n"
4735 msgstr ""
4736 "NIE JE isté, ¾e tento kµúè patrí osobe, ktorá sa vydáva za jeho\n"
4737 "vlastníka. Pokiaµ *skutoène* viete, èo robíte, mô¾ete na otázku\n"
4738 "odpoveda» áno\n"
4739 "\n"
4740
4741 #: g10/pkclist.c:467
4742 #, fuzzy
4743 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4744 msgstr "Pou¾i» napriek tomu tento kµúè? "
4745
4746 #: g10/pkclist.c:501
4747 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4748 msgstr "VAROVANIE: Je pou¾itý nedôveryhodný kµúè!\n"
4749
4750 #: g10/pkclist.c:508
4751 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4752 msgstr "VAROVANIE: kµúè mô¾e by» revokovaný (revokaèný kµúè neexistuje)\n"
4753
4754 #: g10/pkclist.c:517
4755 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4756 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
4757
4758 #: g10/pkclist.c:520
4759 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4760 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho vlastníkom!\n"
4761
4762 #: g10/pkclist.c:521
4763 #, fuzzy
4764 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4765 msgstr "         To mô¾e znamena», ¾e podpis je falo¹ný.\n"
4766
4767 #: g10/pkclist.c:527
4768 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4769 msgstr "VAROVANIE: Tento podkµúè bol revokovaný jeho vlastníkom!\n"
4770
4771 #: g10/pkclist.c:532
4772 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4773 msgstr "Poznámka: Tento kµúè bol oznaèený ako neplatný (disabled).\n"
4774
4775 #: g10/pkclist.c:537
4776 msgid "Note: This key has expired!\n"
4777 msgstr "Poznámka: Skonèila platnos» tohto kµúèa!\n"
4778
4779 #: g10/pkclist.c:548
4780 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4781 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè nie certifikovaný dôveryhodným podpisom!\n"
4782
4783 #: g10/pkclist.c:550
4784 msgid ""
4785 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4786 msgstr ""
4787 "         Niè nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patrí vlastníkovi kµúèa.\n"
4788
4789 #: g10/pkclist.c:558
4790 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4791 msgstr "VAROVANIE: NEdôverujeme tomuto kµúèu!\n"
4792
4793 #: g10/pkclist.c:559
4794 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4795 msgstr "         Tento podpis je pravdepodobne FALO©NÝ.\n"
4796
4797 #: g10/pkclist.c:567
4798 msgid ""
4799 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4800 msgstr ""
4801 "VAROVANIE: Tento kµúè nie je certifikovaný dostatoène dôveryhodnými "
4802 "podpismi!\n"
4803
4804 #: g10/pkclist.c:569
4805 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4806 msgstr "         Nie je isté, ¾e tento podpis patrí vlastníkovi.\n"
4807
4808 #: g10/pkclist.c:734 g10/pkclist.c:767 g10/pkclist.c:936 g10/pkclist.c:996
4809 #, c-format
4810 msgid "%s: skipped: %s\n"
4811 msgstr "%s: preskoèené: %s\n"
4812
4813 #: g10/pkclist.c:744 g10/pkclist.c:968
4814 #, c-format
4815 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4816 msgstr "%s: preskoèené: verejný kµúè je u¾ obsiahnutý v databáze\n"