Prepare a release
[gnupg.git] / po / el.po
index bca2797..2c41f8d 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-18 09:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-09 09:35+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
@@ -20,20 +20,25 @@ msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
-#. Pinentries.  A underscore indicates that the next letter
-#. should be used as an accelerator.  The actual to be
-#. translated text starts after the second vertical bar.
-#: agent/call-pinentry.c:400
+#. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
+#. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
+#. a literal one.  The actual to be translated text starts after
+#. the second vertical bar.
+#: agent/call-pinentry.c:401
 msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:401
+#: agent/call-pinentry.c:402
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 msgstr ""
 
+#: agent/call-pinentry.c:403
+msgid "|pinentry-label|PIN:"
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
-#: agent/call-pinentry.c:644
+#: agent/call-pinentry.c:649
 msgid "Quality:"
 msgstr ""
 
@@ -43,58 +48,58 @@ msgstr ""
 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
 #. translate this entry, a default english text (see source)
 #. will be used.
-#: agent/call-pinentry.c:666
+#: agent/call-pinentry.c:671
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:710
+#: agent/call-pinentry.c:715
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:713
+#: agent/call-pinentry.c:718
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:770
+#: agent/call-pinentry.c:775
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:790 agent/call-pinentry.c:802
+#: agent/call-pinentry.c:795 agent/call-pinentry.c:807
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:791
+#: agent/call-pinentry.c:796
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:799
+#: agent/call-pinentry.c:804
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:804
+#: agent/call-pinentry.c:809
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:816
+#: agent/call-pinentry.c:821
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "êáêü MPI"
 
-#: agent/call-pinentry.c:817
+#: agent/call-pinentry.c:822
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/call-pinentry.c:853
+#: agent/call-pinentry.c:858
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
@@ -106,7 +111,7 @@ msgstr "
 
 #: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1122
 #: g10/keygen.c:3394 g10/keygen.c:3427 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
-#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
+#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:801 g10/sign.c:1110
 #: g10/tdbio.c:548 jnlib/dotlock.c:310
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
@@ -116,8 +121,8 @@ msgstr "
 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1123 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2877
 #: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
-#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
-#: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:552
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:783 g10/sign.c:978 g10/sign.c:1094
+#: g10/sign.c:1250 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:552
 #: g10/tdbio.c:616 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2047
 #: sm/gpgsm.c:2077 sm/gpgsm.c:2115 sm/gpgsm.c:2153 sm/qualified.c:66
 #, c-format
@@ -1719,7 +1724,7 @@ msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
 
-#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1269
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
@@ -1738,7 +1743,7 @@ msgstr "
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:564
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
@@ -1769,7 +1774,7 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
+#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:939
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -3009,7 +3014,7 @@ msgstr "
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
+#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1114
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
@@ -6318,13 +6323,13 @@ msgstr "
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:758
+#: g10/sign.c:761
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå-áðïêïììÝíá ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå\n"
 "--pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/sign.c:834
+#: g10/sign.c:837
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -6332,16 +6337,16 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/sign.c:961
+#: g10/sign.c:964
 msgid "signing:"
 msgstr "õðïãñáöÞ:"
 
-#: g10/sign.c:1076
+#: g10/sign.c:1079
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:1260
+#: g10/sign.c:1263
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"