about to release 1.4.3rc1
[gnupg.git] / po / el.po
index e8ae063..3946425 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-20 17:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-02-14 15:28+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
@@ -24,72 +24,82 @@ msgstr "
 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
 
-#: cipher/random.c:164
+#: cipher/random.c:173
 msgid "no entropy gathering module detected\n"
 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
 
-#: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
+#: cipher/random.c:403
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't lock `%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
+
+#: cipher/random.c:408
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:985 g10/gpg.c:3309 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
+#: g10/gpg.c:992 g10/gpg.c:3360 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
-#: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:783 g10/sign.c:937 g10/sign.c:1050
-#: g10/sign.c:1200 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
+#: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
+#: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
 #: g10/tdbio.c:605
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:392
+#: cipher/random.c:458
 #, c-format
 msgid "can't stat `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:397
+#: cipher/random.c:463
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
 
-#: cipher/random.c:402
+#: cipher/random.c:468
 msgid "note: random_seed file is empty\n"
 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
 
-#: cipher/random.c:408
+#: cipher/random.c:474
 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
 
-#: cipher/random.c:416
+#: cipher/random.c:482
 #, c-format
 msgid "can't read `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:454
+#: cipher/random.c:520
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
 
-#: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:984 g10/keygen.c:2753
+#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:991 g10/keygen.c:2753
 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
-#: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:801 g10/sign.c:1066 g10/tdbio.c:536
+#: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:481
+#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
 #, c-format
 msgid "can't write `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:484
+#: cipher/random.c:569
 #, c-format
 msgid "can't close `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:729
+#: cipher/random.c:814
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
 
-#: cipher/random.c:730
+#: cipher/random.c:815
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
@@ -102,7 +112,7 @@ msgstr ""
 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:205
+#: cipher/rndegd.c:202
 msgid ""
 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
@@ -111,7 +121,7 @@ msgstr ""
 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:135
+#: cipher/rndlinux.c:132
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -150,18 +160,18 @@ msgstr ""
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
+#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
+#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
+#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -170,11 +180,11 @@ msgstr "keyserver 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
+#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
+#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
@@ -272,22 +282,27 @@ msgstr "
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2130
+#: g10/app-openpgp.c:2087
+#, fuzzy, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:2134
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2138
+#: g10/app-openpgp.c:2142
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2399
+#: g10/app-openpgp.c:2403
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
+#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
@@ -297,72 +312,72 @@ msgstr "
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:347
+#: g10/armor.c:357
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
 
-#: g10/armor.c:354
+#: g10/armor.c:368
 msgid "armor header: "
 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
 
-#: g10/armor.c:365
+#: g10/armor.c:379
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
 
-#: g10/armor.c:417
+#: g10/armor.c:431
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/armor.c:552
+#: g10/armor.c:566
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
 
-#: g10/armor.c:564
+#: g10/armor.c:578
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
 
-#: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
+#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
 
-#: g10/armor.c:759
+#: g10/armor.c:773
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:793
+#: g10/armor.c:807
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:801
+#: g10/armor.c:815
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
 
-#: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
+#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
 #, fuzzy, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/armor.c:825
+#: g10/armor.c:839
 #, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
 
-#: g10/armor.c:829
+#: g10/armor.c:843
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
 
-#: g10/armor.c:1138
+#: g10/armor.c:1152
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
-#: g10/armor.c:1143
+#: g10/armor.c:1157
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/armor.c:1147
+#: g10/armor.c:1161
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
@@ -380,13 +395,13 @@ msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
-#: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
+#: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
 
 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1290
+#: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
 #: g10/keygen.c:1357
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
@@ -565,8 +580,8 @@ msgstr "   (%d) RSA (
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:647
+#: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
+#: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
@@ -590,7 +605,7 @@ msgstr "
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1355
+#: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
 
@@ -599,7 +614,7 @@ msgstr "
 msgid "show admin commands"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1358
+#: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
 msgid "show this help"
 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
 
@@ -675,7 +690,7 @@ msgstr "
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2243
+#: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
@@ -720,7 +735,7 @@ msgstr "
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3659 g10/keyring.c:377
+#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3720 g10/keyring.c:377
 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
@@ -730,14 +745,14 @@ msgstr "
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:316 g10/keyedit.c:3389 g10/keyserver.c:1584
-#: g10/revoke.c:227
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1644
+#: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:346 g10/import.c:2342 g10/keyserver.c:1598
-#: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1658
+#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
@@ -780,7 +795,7 @@ msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1220
+#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
@@ -799,7 +814,7 @@ msgstr "
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:568
+#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
@@ -830,7 +845,7 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:901
+#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -846,7 +861,7 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:799 g10/pkclist.c:847
+#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
@@ -856,12 +871,12 @@ msgstr "
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
+#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:306
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
+#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:310
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
@@ -937,7 +952,7 @@ msgstr "
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/export.c:62
+#: g10/export.c:61
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
@@ -945,76 +960,69 @@ msgstr ""
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
 "\n"
 
-#: g10/export.c:64
+#: g10/export.c:63
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:66
-msgid "export revocation keys that are marked as \"sensitive\""
-msgstr ""
-
-#: g10/export.c:68
-msgid "remove unusable signatures during export"
-msgstr ""
-
-#: g10/export.c:70
-msgid "remove unusable user IDs during export"
-msgstr ""
-
-#: g10/export.c:72
+#: g10/export.c:65
 #, fuzzy
-msgid "all export-clean-* options from above"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
-
-#: g10/export.c:75
-msgid "export the smallest key possible"
-msgstr ""
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
 
-#: g10/export.c:77
+#: g10/export.c:67
 #, fuzzy
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/export.c:330
+#: g10/export.c:69
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
+
+#: g10/export.c:71
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:325
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/export.c:359
+#: g10/export.c:354
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:367
+#: g10/export.c:362
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:378
+#: g10/export.c:373
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:543
+#: g10/export.c:521
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:566
+#: g10/export.c:544
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/export.c:587
+#: g10/export.c:565
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
 
-#: g10/export.c:620
+#: g10/export.c:598
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
 
-#: g10/gpg.c:367
+#: g10/gpg.c:372
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1022,128 +1030,128 @@ msgstr ""
 "@ÅíôïëÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:369
+#: g10/gpg.c:374
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:370
+#: g10/gpg.c:375
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:371
+#: g10/gpg.c:376
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:372
+#: g10/gpg.c:377
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/gpg.c:374
+#: g10/gpg.c:379
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
-#: g10/gpg.c:376
+#: g10/gpg.c:381
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
-#: g10/gpg.c:378
+#: g10/gpg.c:383
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:380
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:382
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:388
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:384
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:402
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:410
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:407
+#: g10/gpg.c:413
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:408
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:409
+#: g10/gpg.c:415
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:417
+#: g10/gpg.c:423
 msgid "update the trust database"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/gpg.c:424
+#: g10/gpg.c:430
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1153,51 +1161,51 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:430
+#: g10/gpg.c:436
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/gpg.c:432
+#: g10/gpg.c:438
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/gpg.c:443
+#: g10/gpg.c:449
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/gpg.c:444
+#: g10/gpg.c:450
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
-#: g10/gpg.c:449
+#: g10/gpg.c:455
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/gpg.c:463
+#: g10/gpg.c:469
 msgid "use as output file"
 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
 
-#: g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:73
+#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
-#: g10/gpg.c:476
+#: g10/gpg.c:482
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
-#: g10/gpg.c:477
+#: g10/gpg.c:483
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
 
-#: g10/gpg.c:518
+#: g10/gpg.c:524
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:519
+#: g10/gpg.c:525
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:547
+#: g10/gpg.c:553
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1205,7 +1213,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
-#: g10/gpg.c:550
+#: g10/gpg.c:556
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1225,15 +1233,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
 
-#: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:98
+#: g10/gpg.c:746 g10/gpgv.c:98
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: g10/gpg.c:756
+#: g10/gpg.c:763
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/gpg.c:759
+#: g10/gpg.c:766
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1243,7 +1251,7 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:770
+#: g10/gpg.c:777
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1251,564 +1259,564 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: g10/gpg.c:773
+#: g10/gpg.c:780
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
-#: g10/gpg.c:779 g10/keyedit.c:2281
+#: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2266
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
 
-#: g10/gpg.c:785
+#: g10/gpg.c:792
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2327
+#: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2312
 msgid "Compression: "
 msgstr "Óõìðßåóç: "
 
-#: g10/gpg.c:874
+#: g10/gpg.c:881
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: g10/gpg.c:1022
+#: g10/gpg.c:1029
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:1040
+#: g10/gpg.c:1047
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1237
+#: g10/gpg.c:1244
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1240
+#: g10/gpg.c:1247
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1243
+#: g10/gpg.c:1250
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1249
+#: g10/gpg.c:1256
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1252
+#: g10/gpg.c:1259
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1255
+#: g10/gpg.c:1262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1268
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1264
+#: g10/gpg.c:1271
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1274
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1280
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
+#: g10/gpg.c:1283
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1420
+#: g10/gpg.c:1427
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1513
+#: g10/gpg.c:1521
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1515
+#: g10/gpg.c:1523
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1517
+#: g10/gpg.c:1525
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1519
+#: g10/gpg.c:1527
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1523
+#: g10/gpg.c:1531
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1525
+#: g10/gpg.c:1533
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:1527
+#: g10/gpg.c:1535
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1529
+#: g10/gpg.c:1537
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1531
+#: g10/gpg.c:1539
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1533
+#: g10/gpg.c:1541
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/gpg.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1830
+#: g10/gpg.c:1874
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1872
+#: g10/gpg.c:1916
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1876
+#: g10/gpg.c:1920
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1883
+#: g10/gpg.c:1927
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2097 g10/gpg.c:2665 g10/gpg.c:2684
+#: g10/gpg.c:2142 g10/gpg.c:2716 g10/gpg.c:2735
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2110
+#: g10/gpg.c:2158
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2264 g10/gpg.c:2276
+#: g10/gpg.c:2312 g10/gpg.c:2324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2352
+#: g10/gpg.c:2400
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2371 g10/keyedit.c:4050
+#: g10/gpg.c:2422 g10/keyedit.c:3997
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2377
+#: g10/gpg.c:2428
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2380
+#: g10/gpg.c:2431
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2387
+#: g10/gpg.c:2438
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2390
+#: g10/gpg.c:2441
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2397
+#: g10/gpg.c:2448
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2400
+#: g10/gpg.c:2451
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2407
+#: g10/gpg.c:2458
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2410
+#: g10/gpg.c:2461
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2418
+#: g10/gpg.c:2469
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2420
+#: g10/gpg.c:2471
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2422
+#: g10/gpg.c:2473
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2424
+#: g10/gpg.c:2475
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2428
+#: g10/gpg.c:2479
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2430
+#: g10/gpg.c:2481
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:2432
+#: g10/gpg.c:2483
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2434
+#: g10/gpg.c:2485
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2441
+#: g10/gpg.c:2492
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2444
+#: g10/gpg.c:2495
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2451
+#: g10/gpg.c:2502
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2654
+#: g10/gpg.c:2705
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2658
+#: g10/gpg.c:2709
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2667
+#: g10/gpg.c:2718
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2670
+#: g10/gpg.c:2721
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2677
+#: g10/gpg.c:2728
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: g10/gpg.c:2692
+#: g10/gpg.c:2743
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2706
+#: g10/gpg.c:2757
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/gpg.c:2712
+#: g10/gpg.c:2763
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
 "êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/gpg.c:2718
+#: g10/gpg.c:2769
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2731
+#: g10/gpg.c:2782
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:2798 g10/gpg.c:2822
+#: g10/gpg.c:2849 g10/gpg.c:2873
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2804 g10/gpg.c:2828
+#: g10/gpg.c:2855 g10/gpg.c:2879
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2810
+#: g10/gpg.c:2861
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2816
+#: g10/gpg.c:2867
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr ""
 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2831
+#: g10/gpg.c:2882
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:2833
+#: g10/gpg.c:2884
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:2835
+#: g10/gpg.c:2886
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:2837
+#: g10/gpg.c:2888
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2839
+#: g10/gpg.c:2890
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2842
+#: g10/gpg.c:2893
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
 
-#: g10/gpg.c:2846
+#: g10/gpg.c:2897
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2853
+#: g10/gpg.c:2904
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2862
+#: g10/gpg.c:2913
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:2866
+#: g10/gpg.c:2917
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2870
+#: g10/gpg.c:2921
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2903
+#: g10/gpg.c:2954
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2950
+#: g10/gpg.c:3001
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2955
+#: g10/gpg.c:3006
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2960
+#: g10/gpg.c:3011
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3056
+#: g10/gpg.c:3107
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3067
+#: g10/gpg.c:3118
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/gpg.c:3078
+#: g10/gpg.c:3129
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3085
+#: g10/gpg.c:3136
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3087
+#: g10/gpg.c:3138
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3097
+#: g10/gpg.c:3148
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3110
+#: g10/gpg.c:3161
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3112
+#: g10/gpg.c:3163
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3115
+#: g10/gpg.c:3166
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3133
+#: g10/gpg.c:3184
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3146
+#: g10/gpg.c:3197
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3161
+#: g10/gpg.c:3212
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3163
+#: g10/gpg.c:3214
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3166
+#: g10/gpg.c:3217
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3186
+#: g10/gpg.c:3237
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3195
+#: g10/gpg.c:3246
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3220
+#: g10/gpg.c:3271
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3228
+#: g10/gpg.c:3279
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3232
+#: g10/gpg.c:3283
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3253
+#: g10/gpg.c:3304
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
 
-#: g10/gpg.c:3324
+#: g10/gpg.c:3375
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
 
-#: g10/gpg.c:3361
+#: g10/gpg.c:3412
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3363
+#: g10/gpg.c:3414
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3365
+#: g10/gpg.c:3416
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3376
+#: g10/gpg.c:3427
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3386
+#: g10/gpg.c:3437
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3427
+#: g10/gpg.c:3488
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3435
+#: g10/gpg.c:3496
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3522
+#: g10/gpg.c:3583
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3645
+#: g10/gpg.c:3706
 msgid "[filename]"
 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3649
+#: g10/gpg.c:3710
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:3939
+#: g10/gpg.c:4000
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1816,28 +1824,28 @@ msgstr ""
 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
 
-#: g10/gpg.c:3947
+#: g10/gpg.c:4008
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
 
-#: g10/gpg.c:3952
+#: g10/gpg.c:4013
 #, fuzzy
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
 
-#: g10/gpg.c:3963
+#: g10/gpg.c:4024
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
 
-#: g10/gpg.c:3997
+#: g10/gpg.c:4058
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:3999
+#: g10/gpg.c:4060
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:4032
+#: g10/gpg.c:4093
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
@@ -1846,28 +1854,33 @@ msgstr "
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
 
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2805
+#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2845
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
 
-#: g10/getkey.c:1731
+#: g10/getkey.c:931 g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:976
+#, c-format
+msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/getkey.c:1769
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2283
+#: g10/getkey.c:2323
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
 
-#: g10/getkey.c:2514
+#: g10/getkey.c:2554
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2561
+#: g10/getkey.c:2601
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
@@ -2253,18 +2266,14 @@ msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
 #: g10/import.c:105
-msgid "remove unusable signatures after import"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
 
 #: g10/import.c:107
-msgid "remove unusable user IDs after import"
+msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:109
-#, fuzzy
-msgid "all import-clean-* options from above"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
-
 #: g10/import.c:262
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
@@ -2388,307 +2397,307 @@ msgstr ""
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:726 g10/import.c:1112
+#: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/import.c:756
+#: g10/import.c:741
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
 
-#: g10/import.c:771
+#: g10/import.c:756
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:777
+#: g10/import.c:762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:779
+#: g10/import.c:764
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:789 g10/import.c:1233
+#: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/import.c:795
+#: g10/import.c:780
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:804
+#: g10/import.c:789
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:809 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:806 g10/sign.c:1071
+#: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:815 g10/import.c:913 g10/import.c:1152 g10/import.c:1294
-#: g10/import.c:2356 g10/import.c:2378
+#: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
+#: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:834
+#: g10/import.c:817
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
 
-#: g10/import.c:858
+#: g10/import.c:841
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
 
-#: g10/import.c:875 g10/import.c:1251
+#: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/import.c:883 g10/import.c:1258
+#: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/import.c:923
+#: g10/import.c:903
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
 
-#: g10/import.c:926
+#: g10/import.c:906
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:929
+#: g10/import.c:909
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:932
+#: g10/import.c:912
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/import.c:935
+#: g10/import.c:915
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
 
-#: g10/import.c:938
+#: g10/import.c:918
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/import.c:941
+#: g10/import.c:921
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/import.c:944
+#: g10/import.c:924
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/import.c:947
+#: g10/import.c:927
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:950
+#: g10/import.c:930
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:973
+#: g10/import.c:953
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
 
-#: g10/import.c:1118
+#: g10/import.c:1098
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1129
+#: g10/import.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:1146 g10/import.c:2371
+#: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1157
+#: g10/import.c:1137
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1186
+#: g10/import.c:1166
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/import.c:1196
+#: g10/import.c:1176
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1226
+#: g10/import.c:1206
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
 "áíÜêëçóçò\n"
 
-#: g10/import.c:1269
+#: g10/import.c:1249
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
 
-#: g10/import.c:1301
+#: g10/import.c:1281
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1367
+#: g10/import.c:1347
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:1382
+#: g10/import.c:1362
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
 "s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1384
+#: g10/import.c:1364
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1402
+#: g10/import.c:1382
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1413 g10/import.c:1463
+#: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1415
+#: g10/import.c:1395
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1430
+#: g10/import.c:1410
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1452
+#: g10/import.c:1432
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1465
+#: g10/import.c:1445
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1480
+#: g10/import.c:1460
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1522
+#: g10/import.c:1502
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
 
-#: g10/import.c:1543
+#: g10/import.c:1523
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
 
-#: g10/import.c:1570
+#: g10/import.c:1550
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1580
+#: g10/import.c:1560
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1597
+#: g10/import.c:1577
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1611
+#: g10/import.c:1591
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1619
+#: g10/import.c:1599
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1719
+#: g10/import.c:1699
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
 
-#: g10/import.c:1781
+#: g10/import.c:1761
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
 "08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1795
+#: g10/import.c:1775
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
 
-#: g10/import.c:1854
+#: g10/import.c:1834
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1888
+#: g10/import.c:1868
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:2277
+#: g10/import.c:2257
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
 
-#: g10/import.c:2285
+#: g10/import.c:2265
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/import.c:2287
+#: g10/import.c:2267
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
@@ -2713,51 +2722,51 @@ msgstr "
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:265
+#: g10/keyedit.c:264
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[áíÜêëçóç]"
 
-#: g10/keyedit.c:266
+#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:406
+#: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:408
+#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:410
+#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:412
+#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:414
+#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:416
+#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:356
+#: g10/keyedit.c:355
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:358
+#: g10/keyedit.c:357
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2770,63 +2779,63 @@ msgstr ""
 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:438
+#: g10/keyedit.c:437
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:454
+#: g10/keyedit.c:453
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:598
+#: g10/keyedit.c:597
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1736
+#: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
+#: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
 #: g10/keyedit.c:1742
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:626
+#: g10/keyedit.c:625
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
 
-#: g10/keyedit.c:654
+#: g10/keyedit.c:653
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
 
-#: g10/keyedit.c:682
+#: g10/keyedit.c:681
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
 
-#: g10/keyedit.c:684
+#: g10/keyedit.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:706
+#: g10/keyedit.c:705
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -2835,11 +2844,11 @@ msgstr ""
 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:715
+#: g10/keyedit.c:714
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:729
+#: g10/keyedit.c:728
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2848,12 +2857,12 @@ msgstr ""
 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:733
+#: g10/keyedit.c:732
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:754
+#: g10/keyedit.c:753
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2862,43 +2871,43 @@ msgstr ""
 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:758
+#: g10/keyedit.c:757
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:779
+#: g10/keyedit.c:778
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:782
+#: g10/keyedit.c:781
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:787
+#: g10/keyedit.c:786
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:809
+#: g10/keyedit.c:808
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:823
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:841
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:847
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:888
+#: g10/keyedit.c:887
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
@@ -2906,11 +2915,11 @@ msgstr ""
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:890
+#: g10/keyedit.c:889
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:915
+#: g10/keyedit.c:914
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2920,32 +2929,32 @@ msgstr ""
 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:920
+#: g10/keyedit.c:919
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:922
+#: g10/keyedit.c:921
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
+#: g10/keyedit.c:923
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
+#: g10/keyedit.c:925
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:932
+#: g10/keyedit.c:931
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
 
-#: g10/keyedit.c:956
+#: g10/keyedit.c:955
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -2954,21 +2963,21 @@ msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
 
-#: g10/keyedit.c:963
+#: g10/keyedit.c:962
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:969
+#: g10/keyedit.c:968
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:977
+#: g10/keyedit.c:976
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
@@ -2976,14 +2985,14 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:987
+#: g10/keyedit.c:986
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:994
+#: g10/keyedit.c:993
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
@@ -2991,65 +3000,65 @@ msgstr ""
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1001
+#: g10/keyedit.c:1000
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1006
+#: g10/keyedit.c:1005
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1011
+#: g10/keyedit.c:1010
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1021
+#: g10/keyedit.c:1020
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4556 g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711
-#: g10/keyedit.c:4772 g10/sign.c:370
+#: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
+#: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1131
+#: g10/keyedit.c:1130
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3087
+#: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:501
+#: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3090
+#: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3094
+#: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1178
+#: g10/keyedit.c:1177
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1184
+#: g10/keyedit.c:1183
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3057,191 +3066,194 @@ msgstr ""
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1193 g10/keygen.c:1806
+#: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: g10/keyedit.c:1198
+#: g10/keyedit.c:1197
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1201
+#: g10/keyedit.c:1200
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
 
-#: g10/keyedit.c:1272
+#: g10/keyedit.c:1271
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1357
+#: g10/keyedit.c:1356
 msgid "save and quit"
 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
 
-#: g10/keyedit.c:1360
+#: g10/keyedit.c:1359
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/keyedit.c:1361
+#: g10/keyedit.c:1360
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:1362
 msgid "select user ID N"
 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
+#: g10/keyedit.c:1363
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: g10/keyedit.c:1364
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
 
-#: g10/keyedit.c:1369
+#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1374
+#: g10/keyedit.c:1373
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/keyedit.c:1376
+#: g10/keyedit.c:1375
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1378
+#: g10/keyedit.c:1377
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1382
+#: g10/keyedit.c:1381
 msgid "add a user ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1384
+#: g10/keyedit.c:1383
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1386
+#: g10/keyedit.c:1385
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1391
+#: g10/keyedit.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:1395
+#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1397
+#: g10/keyedit.c:1396
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1399
+#: g10/keyedit.c:1398
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1403
+#: g10/keyedit.c:1402
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:1405
+#: g10/keyedit.c:1404
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/keyedit.c:1407
+#: g10/keyedit.c:1406
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1409
+#: g10/keyedit.c:1408
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1411
+#: g10/keyedit.c:1410
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
 
-#: g10/keyedit.c:1413
+#: g10/keyedit.c:1412
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
+#: g10/keyedit.c:1415
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
 
-#: g10/keyedit.c:1418
+#: g10/keyedit.c:1417
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
 
-#: g10/keyedit.c:1420
+#: g10/keyedit.c:1419
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1425
+#: g10/keyedit.c:1424
 #, fuzzy
 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1427
+#: g10/keyedit.c:1426
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:1431
+#: g10/keyedit.c:1430
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
-#: g10/keyedit.c:1433
+#: g10/keyedit.c:1432
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1435
+#: g10/keyedit.c:1434
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1440
+#: g10/keyedit.c:1439
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:1441
+#: g10/keyedit.c:1440
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:1442
+#: g10/keyedit.c:1441
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:1443
+#: g10/keyedit.c:1442
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
-#, fuzzy
-msgid "clean unusable parts from key"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
+#: g10/keyedit.c:1444
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1446
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
 
 #: g10/keyedit.c:1564
 #, fuzzy, c-format
@@ -3393,112 +3405,112 @@ msgstr ""
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
 
-#: g10/keyedit.c:2204
+#: g10/keyedit.c:2189
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
 
-#: g10/keyedit.c:2207
+#: g10/keyedit.c:2192
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
 
-#: g10/keyedit.c:2217
+#: g10/keyedit.c:2202
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2224
+#: g10/keyedit.c:2209
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2231
+#: g10/keyedit.c:2216
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2304
+#: g10/keyedit.c:2289
 msgid "Digest: "
 msgstr "Ðåñßëçøç: "
 
-#: g10/keyedit.c:2356
+#: g10/keyedit.c:2341
 msgid "Features: "
 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
 
-#: g10/keyedit.c:2367
+#: g10/keyedit.c:2352
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2382 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2611
+#: g10/keyedit.c:2579
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2670
+#: g10/keyedit.c:2638
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2691
+#: g10/keyedit.c:2659
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2697
+#: g10/keyedit.c:2665
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (åõáßóèçôï)"
 
-#: g10/keyedit.c:2713 g10/keyedit.c:2769 g10/keyedit.c:2830 g10/keyedit.c:2845
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:450
+#: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:471
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2716 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:963
+#: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:967
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2718 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
+#: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2720 g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:2847
+#: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
-#: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:456 g10/mainproc.c:969
+#: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:477 g10/mainproc.c:973
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2722
+#: g10/keyedit.c:2690
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2737
+#: g10/keyedit.c:2705
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: g10/keyedit.c:2709
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2748
+#: g10/keyedit.c:2716
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
 
-#: g10/keyedit.c:2776 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2800
+#: g10/keyedit.c:2768
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3506,19 +3518,19 @@ msgstr ""
 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2864 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:460
-#: g10/mainproc.c:1718 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1694
+#: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:481
+#: g10/mainproc.c:1734 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2866 g10/keyedit.c:3244 g10/keyserver.c:464
-#: g10/mainproc.c:1720 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1696
+#: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:485
+#: g10/mainproc.c:1736 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2931
+#: g10/keyedit.c:2899
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3526,7 +3538,7 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2992
+#: g10/keyedit.c:2960
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3535,55 +3547,55 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2997 g10/keyedit.c:3350
+#: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3003
+#: g10/keyedit.c:2971
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3143
+#: g10/keyedit.c:3111
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3153
+#: g10/keyedit.c:3121
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3157
+#: g10/keyedit.c:3125
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3163
+#: g10/keyedit.c:3131
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3177
+#: g10/keyedit.c:3145
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3178
+#: g10/keyedit.c:3146
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3181
+#: g10/keyedit.c:3149
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3212
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3246 g10/trustdb.c:1698
+#: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
 
-#: g10/keyedit.c:3345
+#: g10/keyedit.c:3198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3290
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3593,38 +3605,38 @@ msgstr ""
 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3356
+#: g10/keyedit.c:3301
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3376
+#: g10/keyedit.c:3321
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
 
-#: g10/keyedit.c:3399
+#: g10/keyedit.c:3346
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3414
+#: g10/keyedit.c:3361
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3436
+#: g10/keyedit.c:3383
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3455
+#: g10/keyedit.c:3402
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
 "åðáíÝëèåé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3461
+#: g10/keyedit.c:3408
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
@@ -3632,146 +3644,146 @@ msgstr ""
 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
 "N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3522
+#: g10/keyedit.c:3469
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3528
+#: g10/keyedit.c:3475
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3532
+#: g10/keyedit.c:3479
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3535
+#: g10/keyedit.c:3482
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3581
+#: g10/keyedit.c:3528
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3597
+#: g10/keyedit.c:3544
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3822
+#: g10/keyedit.c:3769
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3861 g10/keyedit.c:3971 g10/keyedit.c:4091
+#: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4032
+#: g10/keyedit.c:3979
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4112
+#: g10/keyedit.c:4059
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4113
+#: g10/keyedit.c:4060
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4175
+#: g10/keyedit.c:4122
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4233
+#: g10/keyedit.c:4180
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4260
+#: g10/keyedit.c:4207
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4395
+#: g10/keyedit.c:4342
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "user ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4398 g10/keyedit.c:4462 g10/keyedit.c:4505
+#: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4400 g10/keyedit.c:4464 g10/keyedit.c:4507
+#: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4404
+#: g10/keyedit.c:4351
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4408
+#: g10/keyedit.c:4355
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:4412
+#: g10/keyedit.c:4359
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4439
+#: g10/keyedit.c:4386
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4465
+#: g10/keyedit.c:4412
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4472
+#: g10/keyedit.c:4419
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4494
+#: g10/keyedit.c:4441
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4514
+#: g10/keyedit.c:4461
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4544
+#: g10/keyedit.c:4491
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4614
+#: g10/keyedit.c:4561
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4631
+#: g10/keyedit.c:4578
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4695
+#: g10/keyedit.c:4642
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4757
+#: g10/keyedit.c:4704
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4852
+#: g10/keyedit.c:4799
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
@@ -4125,7 +4137,7 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:817
+#: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
@@ -4291,30 +4303,30 @@ msgstr "
 msgid "Keyring"
 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/keylist.c:1497
+#: g10/keylist.c:1521
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1499
+#: g10/keylist.c:1523
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1506
+#: g10/keylist.c:1530
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1508
+#: g10/keylist.c:1532
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1512 g10/keylist.c:1516
+#: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
 
-#: g10/keylist.c:1583
+#: g10/keylist.c:1607
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
@@ -4361,363 +4373,396 @@ msgstr "%lu 
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/keyserver.c:78
+#: g10/keyserver.c:76
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:80
+#: g10/keyserver.c:78
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:83
+#: g10/keyserver.c:81
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:85
+#: g10/keyserver.c:83
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:89
+#: g10/keyserver.c:87
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
+#: g10/keyserver.c:89
+msgid "automatically retrieve keys from PKA records"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:91
+msgid "automatically retrieve keys from DNS"
+msgstr ""
+
 #: g10/keyserver.c:95
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/keyserver.c:130
+#: g10/keyserver.c:139
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
 
-#: g10/keyserver.c:462
+#: g10/keyserver.c:483
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:663
+#: g10/keyserver.c:684
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:746 g10/keyserver.c:1309
+#: g10/keyserver.c:767 g10/keyserver.c:1368
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/keyserver.c:844
+#: g10/keyserver.c:865
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:846
+#: g10/keyserver.c:867
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1056
+#: g10/keyserver.c:1092
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1060
+#: g10/keyserver.c:1096
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1212
+#: g10/keyserver.c:1120
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1123
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1271
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1216
+#: g10/keyserver.c:1275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1259
+#: g10/keyserver.c:1318
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1262
+#: g10/keyserver.c:1321
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1269 g10/keyserver.c:1364
+#: g10/keyserver.c:1328 g10/keyserver.c:1424
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1317
+#: g10/keyserver.c:1376
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1326
+#: g10/keyserver.c:1385
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1386
+#: g10/keyserver.c:1446
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1392
+#: g10/keyserver.c:1452
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1404
+#: g10/keyserver.c:1464
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1409
+#: g10/keyserver.c:1469
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1417
+#: g10/keyserver.c:1477
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1424
+#: g10/keyserver.c:1484
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyserver.c:1429
+#: g10/keyserver.c:1489
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyserver.c:1438
+#: g10/keyserver.c:1498
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1463 g10/keyserver.c:1497
+#: g10/keyserver.c:1523 g10/keyserver.c:1557
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1754
+#: g10/keyserver.c:1814
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1776
+#: g10/keyserver.c:1836
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1778
+#: g10/keyserver.c:1838
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:249
+#: g10/keyserver.c:1903
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1909
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:253
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:300
+#: g10/mainproc.c:304
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
 
-#: g10/mainproc.c:310
+#: g10/mainproc.c:314
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:391
+#: g10/mainproc.c:395
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:446
+#: g10/mainproc.c:450
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:479
+#: g10/mainproc.c:483
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:483 g10/pkclist.c:219
+#: g10/mainproc.c:487 g10/pkclist.c:219
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:487
+#: g10/mainproc.c:491
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:501
+#: g10/mainproc.c:505
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:515
+#: g10/mainproc.c:519
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:517
+#: g10/mainproc.c:521
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: g10/mainproc.c:545 g10/mainproc.c:567
+#: g10/mainproc.c:549 g10/mainproc.c:571
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
 
-#: g10/mainproc.c:553
+#: g10/mainproc.c:557
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
 "%s áíôßèåôá\n"
 
-#: g10/mainproc.c:585
+#: g10/mainproc.c:589
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:589
+#: g10/mainproc.c:593
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
 
-#: g10/mainproc.c:602
+#: g10/mainproc.c:606
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:608
+#: g10/mainproc.c:612
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:627
+#: g10/mainproc.c:631
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:629
+#: g10/mainproc.c:633
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:818
+#: g10/mainproc.c:822
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1402
+#: g10/mainproc.c:1168
+#, fuzzy
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#: g10/mainproc.c:1418
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1444 g10/mainproc.c:1454
+#: g10/mainproc.c:1460 g10/mainproc.c:1470
 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1464
+#: g10/mainproc.c:1480
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1465
+#: g10/mainproc.c:1481
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:1469
+#: g10/mainproc.c:1485
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1489
+#: g10/mainproc.c:1505
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/mainproc.c:1623 g10/mainproc.c:1671
+#: g10/mainproc.c:1639 g10/mainproc.c:1687
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1625 g10/mainproc.c:1673
+#: g10/mainproc.c:1641 g10/mainproc.c:1689
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1627 g10/mainproc.c:1675
+#: g10/mainproc.c:1643 g10/mainproc.c:1691
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1679
+#: g10/mainproc.c:1695
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[áâÝâáéï]"
 
-#: g10/mainproc.c:1711
+#: g10/mainproc.c:1727
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:1808
+#: g10/mainproc.c:1824
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1813
+#: g10/mainproc.c:1829
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1816
+#: g10/mainproc.c:1832
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1817
+#: g10/mainproc.c:1833
 msgid "binary"
 msgstr "äõáäéêü"
 
-#: g10/mainproc.c:1818
+#: g10/mainproc.c:1834
 msgid "textmode"
 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/mainproc.c:1818 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1834 g10/trustdb.c:536
 msgid "unknown"
 msgstr "Üãíùóôï"
 
-#: g10/mainproc.c:1838
+#: g10/mainproc.c:1854
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1906 g10/mainproc.c:1922 g10/mainproc.c:2008
+#: g10/mainproc.c:1922 g10/mainproc.c:1938 g10/mainproc.c:2024
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1949
+#: g10/mainproc.c:1965
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1957
+#: g10/mainproc.c:1973
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2014
+#: g10/mainproc.c:2030
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2024
+#: g10/mainproc.c:2040
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
 
@@ -4871,34 +4916,34 @@ msgstr "
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
 
-#: g10/passphrase.c:317
+#: g10/passphrase.c:310
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: g10/passphrase.c:333
+#: g10/passphrase.c:326
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: g10/passphrase.c:352
+#: g10/passphrase.c:345
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
-#: g10/passphrase.c:369
+#: g10/passphrase.c:362
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:386 g10/passphrase.c:662 g10/passphrase.c:752
+#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
 
-#: g10/passphrase.c:539 g10/passphrase.c:921
+#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
 
-#: g10/passphrase.c:553
+#: g10/passphrase.c:546
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
@@ -4910,28 +4955,28 @@ msgstr ""
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:578
+#: g10/passphrase.c:571
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
 
-#: g10/passphrase.c:580
+#: g10/passphrase.c:573
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: g10/passphrase.c:656
+#: g10/passphrase.c:649
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
 
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:975
+#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
 #, fuzzy
 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
 msgstr "áäõíáìßá åñþôçóçò ôçò ëÝîçò êëåéäß óå êáôÜóôáóç äÝóìçò\n"
 
-#: g10/passphrase.c:819 g10/passphrase.c:980
+#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
-#: g10/passphrase.c:902
+#: g10/passphrase.c:895
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -4941,17 +4986,17 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
 
-#: g10/passphrase.c:908
+#: g10/passphrase.c:901
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
 
-#: g10/passphrase.c:917
+#: g10/passphrase.c:910
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:984
+#: g10/passphrase.c:977
 msgid "Repeat passphrase: "
 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
@@ -5001,23 +5046,23 @@ msgstr "
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:585
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:587
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:586
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:588
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:589
+#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
 
@@ -5088,7 +5133,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:614
+#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
 
@@ -5172,69 +5217,77 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:552
+#: g10/pkclist.c:553
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:558
+#: g10/pkclist.c:560
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:587
+#: g10/pkclist.c:572
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:580
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:591
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:598
+#: g10/pkclist.c:602
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
 "õðïãñáöÞ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:600
+#: g10/pkclist.c:604
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:608
+#: g10/pkclist.c:612
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:609
+#: g10/pkclist.c:613
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:617
+#: g10/pkclist.c:621
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:619
+#: g10/pkclist.c:623
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:818 g10/pkclist.c:860 g10/pkclist.c:1072 g10/pkclist.c:1142
+#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:830 g10/pkclist.c:1110
+#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
 
-#: g10/pkclist.c:881
+#: g10/pkclist.c:885
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:905
+#: g10/pkclist.c:909
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:931
+#: g10/pkclist.c:935
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -5242,34 +5295,34 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
 
-#: g10/pkclist.c:956
+#: g10/pkclist.c:960
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:965 g10/pkclist.c:1039
+#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:986
+#: g10/pkclist.c:990
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:995
+#: g10/pkclist.c:999
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1030
+#: g10/pkclist.c:1034
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1088
+#: g10/pkclist.c:1092
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1150
+#: g10/pkclist.c:1154
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
 
@@ -5308,35 +5361,35 @@ msgstr "
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:120
+#: g10/pubkey-enc.c:135
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:208
+#: g10/pubkey-enc.c:223
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:229
+#: g10/pubkey-enc.c:244
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:267
+#: g10/pubkey-enc.c:282
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:287
+#: g10/pubkey-enc.c:302
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:293
+#: g10/pubkey-enc.c:308
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
 #: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:550
+#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -5346,65 +5399,65 @@ msgstr "build_packet 
 msgid "key %s has no user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/revoke.c:273
+#: g10/revoke.c:308
 msgid "To be revoked by:\n"
 msgstr "Ðñïò áíÜêëçóç áðü:\n"
 
-#: g10/revoke.c:277
+#: g10/revoke.c:312
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Áõôü åßíáé Ýíá åõáßóèçôï êëåéäß áíÜêëçóçò)\n"
 
-#: g10/revoke.c:281
+#: g10/revoke.c:316
 #, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/revoke.c:294 g10/revoke.c:516
+#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "Åîáíáãêáóìüò åîüäïõ óå èùñáêéóìÝíï ASCII.\n"
 
-#: g10/revoke.c:308 g10/revoke.c:530
+#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:371
+#: g10/revoke.c:407
 msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: g10/revoke.c:377
+#: g10/revoke.c:413
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
 
-#: g10/revoke.c:433
+#: g10/revoke.c:471
 #, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:462
+#: g10/revoke.c:500
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:473
+#: g10/revoke.c:511
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
 
-#: g10/revoke.c:480
+#: g10/revoke.c:518
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/revoke.c:497
+#: g10/revoke.c:535
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
 
-#: g10/revoke.c:505
+#: g10/revoke.c:543
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé!\n"
 
-#: g10/revoke.c:556
+#: g10/revoke.c:594
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5423,33 +5476,33 @@ msgstr ""
 "ðñïóï÷Þ ôï óýóôçìá åêôýðùóçò óôï ìç÷áíçìÜ óáò ìðïñåß íá áðïèçêåýóåé ôçí\n"
 "åêôýðùóç êáé íá ôçí êÜíåé äéáèÝóéìç óå Üëëïõò!\n"
 
-#: g10/revoke.c:597
+#: g10/revoke.c:635
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/revoke.c:607
+#: g10/revoke.c:645
 msgid "Cancel"
 msgstr "Áêýñùóç"
 
-#: g10/revoke.c:609
+#: g10/revoke.c:647
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Ðéèáíþí íá èÝëåôå íá åðéëÝîåôå ôï %d åäþ)\n"
 
-#: g10/revoke.c:650
+#: g10/revoke.c:688
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
 
-#: g10/revoke.c:678
+#: g10/revoke.c:716
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:680
+#: g10/revoke.c:718
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: g10/revoke.c:685
+#: g10/revoke.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Åßíáé áõôü åíôÜîåé; "
@@ -5622,13 +5675,13 @@ msgstr "
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:763
+#: g10/sign.c:767
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå-áðïêïììÝíá ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå\n"
 "--pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/sign.c:832
+#: g10/sign.c:836
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -5636,16 +5689,16 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/sign.c:924
+#: g10/sign.c:934
 msgid "signing:"
 msgstr "õðïãñáöÞ:"
 
-#: g10/sign.c:1036
+#: g10/sign.c:1046
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:1214
+#: g10/sign.c:1224
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
@@ -5910,126 +5963,130 @@ msgstr "
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:453
+#: g10/trustdb.c:454
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:505
+#: g10/trustdb.c:456
+msgid "PKA verification is allowed to leverage trust to full\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:510
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:507
+#: g10/trustdb.c:512
 #, fuzzy
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#: g10/trustdb.c:514 g10/trustdb.c:519
 #, fuzzy
 msgid "[ expired]"
 msgstr "[ëçãìÝíï]"
 
-#: g10/trustdb.c:513
+#: g10/trustdb.c:518
 #, fuzzy
 msgid "[ unknown]"
 msgstr "Üãíùóôï"
 
-#: g10/trustdb.c:515
+#: g10/trustdb.c:520
 msgid "[  undef ]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:516
+#: g10/trustdb.c:521
 msgid "[marginal]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:517
+#: g10/trustdb.c:522
 msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:518
+#: g10/trustdb.c:523
 msgid "[ultimate]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:533
+#: g10/trustdb.c:538
 msgid "undefined"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:534
+#: g10/trustdb.c:539
 #, fuzzy
 msgid "never"
 msgstr "ðïôÝ     "
 
-#: g10/trustdb.c:535
+#: g10/trustdb.c:540
 msgid "marginal"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:536
+#: g10/trustdb.c:541
 msgid "full"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:537
+#: g10/trustdb.c:542
 msgid "ultimate"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:577
+#: g10/trustdb.c:582
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2330
+#: g10/trustdb.c:588 g10/trustdb.c:2357
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:592
+#: g10/trustdb.c:597
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:607
+#: g10/trustdb.c:612
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#: g10/trustdb.c:844 g10/trustdb.c:1282
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
+#: g10/trustdb.c:1039
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "ðáñáêáëþ êÜíôå Ýíá --check-trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1038
+#: g10/trustdb.c:1043
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2074
+#: g10/trustdb.c:2100
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2138
+#: g10/trustdb.c:2165
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2152
+#: g10/trustdb.c:2179
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
 "äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2175
+#: g10/trustdb.c:2202
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2261
+#: g10/trustdb.c:2288
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2336
+#: g10/trustdb.c:2363
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -6267,6 +6324,11 @@ msgstr "
 msgid "no card"
 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
 
+#: util/errors.c:111
+#, fuzzy
+msgid "no data"
+msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
+
 #: util/logger.c:158
 msgid "ERROR: "
 msgstr ""
@@ -6326,23 +6388,31 @@ msgstr ""
 msgid "cC"
 msgstr "c"
 
-#: util/secmem.c:91
+#: util/secmem.c:97
 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò!\n"
 
-#: util/secmem.c:92
+#: util/secmem.c:98
 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
 msgstr "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/faq.html ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò\n"
 
-#: util/secmem.c:344
+#: util/secmem.c:350
 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
 msgstr "ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äõíáôÞ ÷ùñßò áñ÷éêïðïéçìÝíç áóöáëÞ ìíÞìç\n"
 
-#: util/secmem.c:345
+#: util/secmem.c:351
 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
 msgstr "(ßóùò ÷ñçóéìïðïéÞóáôå ëÜèïò ðñüãñáììá ãéá áõôÞ ôçí åñãáóßá)\n"
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "all export-clean-* options from above"
+#~ msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "all import-clean-* options from above"
+#~ msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "expired: %s)"
 #~ msgstr " [ëÞãåé: %s]"