Translation fix
[gnupg.git] / po / el.po
index 22870f9..54cbd11 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-17 11:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-30 12:14+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
@@ -1214,7 +1214,7 @@ msgstr "
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2010
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2012
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
@@ -1410,7 +1410,7 @@ msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:1351 g10/card-util.c:1430 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:685
+#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
@@ -1523,7 +1523,7 @@ msgstr "
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1832 g10/keyedit.c:2277
+#: g10/card-util.c:1830 g10/keyedit.c:2280
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
@@ -1536,7 +1536,7 @@ msgstr "--output 
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1734
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3438 g10/keyserver.c:1734
 #: g10/revoke.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
@@ -1842,7 +1842,7 @@ msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3763
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
@@ -2083,7 +2083,7 @@ msgstr ""
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
-#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
+#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2346
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
 
@@ -2091,7 +2091,7 @@ msgstr "
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
+#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2391
 msgid "Compression: "
 msgstr "Óõìðßåóç: "
 
@@ -2251,7 +2251,7 @@ msgstr "
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4118
+#: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4121
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
@@ -3460,8 +3460,8 @@ msgstr ""
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
-#: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4840 g10/keyedit.c:4931 g10/keyedit.c:4995
+#: g10/keyedit.c:5056 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -3474,7 +3474,7 @@ msgstr ""
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:538
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
@@ -3743,7 +3743,7 @@ msgstr "
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
+#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2036
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
 
@@ -3761,200 +3761,202 @@ msgstr "
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1902
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1905
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1914
+#: g10/keyedit.c:1917
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1945
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1956
+#: g10/keyedit.c:1959
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1973
+#: g10/keyedit.c:1976
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2000
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2000
+#: g10/keyedit.c:2003
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:2001
+#: g10/keyedit.c:2004
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2036
+#: g10/keyedit.c:2039
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2040
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2055
+#: g10/keyedit.c:2058
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2066
+#: g10/keyedit.c:2069
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:2068
+#: g10/keyedit.c:2071
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2118
+#: g10/keyedit.c:2121
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2160
+#: g10/keyedit.c:2163
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
 
-#: g10/keyedit.c:2166
+#: g10/keyedit.c:2169
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2168
+#: g10/keyedit.c:2171
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
 
-#: g10/keyedit.c:2238
+#: g10/keyedit.c:2241
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
 
-#: g10/keyedit.c:2241
+#: g10/keyedit.c:2244
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
 
-#: g10/keyedit.c:2251
+#: g10/keyedit.c:2254
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2258
+#: g10/keyedit.c:2261
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2265
+#: g10/keyedit.c:2268
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2366
+#: g10/keyedit.c:2369
 msgid "Digest: "
 msgstr "Ðåñßëçøç: "
 
-#: g10/keyedit.c:2417
+#: g10/keyedit.c:2420
 msgid "Features: "
 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
 
-#: g10/keyedit.c:2428
+#: g10/keyedit.c:2431
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
+#: g10/keyedit.c:2446 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2454 g10/keyedit.c:2455
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Óçìåßùóç: "
 
-#: g10/keyedit.c:2673
+#: g10/keyedit.c:2676
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2732
+#: g10/keyedit.c:2735
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2753
+#: g10/keyedit.c:2756
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2759
+#: g10/keyedit.c:2762
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (åõáßóèçôï)"
 
-#: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
+#: g10/keyedit.c:2778 g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:2910
 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
+#: g10/keyedit.c:2781 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
+#: g10/keyedit.c:2783 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
+#: g10/keyedit.c:2785 g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:2897 g10/keyedit.c:2912
 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2784
+#: g10/keyedit.c:2787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2799
+#: g10/keyedit.c:2802
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2803
+#: g10/keyedit.c:2806
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2810
+#: g10/keyedit.c:2813
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
 
-#: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
+#: g10/keyedit.c:2841 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2862
+#: g10/keyedit.c:2865
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3962,19 +3964,19 @@ msgstr ""
 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
+#: g10/keyedit.c:2929 g10/keyedit.c:3275 g10/keyserver.c:539
 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
+#: g10/keyedit.c:2931 g10/keyedit.c:3277 g10/keyserver.c:543
 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2993
+#: g10/keyedit.c:2996
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3982,7 +3984,7 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3054
+#: g10/keyedit.c:3057
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3991,75 +3993,75 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
+#: g10/keyedit.c:3062 g10/keyedit.c:3397
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3065
+#: g10/keyedit.c:3068
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3205
+#: g10/keyedit.c:3208
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3215
+#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3219
+#: g10/keyedit.c:3222
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3225
+#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3239
+#: g10/keyedit.c:3242
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3240
+#: g10/keyedit.c:3243
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3243
+#: g10/keyedit.c:3246
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
+#: g10/keyedit.c:3279 g10/trustdb.c:1705
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
 
-#: g10/keyedit.c:3278
+#: g10/keyedit.c:3281
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3285
+#: g10/keyedit.c:3288
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3286
+#: g10/keyedit.c:3289
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3294
+#: g10/keyedit.c:3297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3295
+#: g10/keyedit.c:3298
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3389
+#: g10/keyedit.c:3392
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -4069,38 +4071,38 @@ msgstr ""
 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3400
+#: g10/keyedit.c:3403
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3420
+#: g10/keyedit.c:3423
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
 
-#: g10/keyedit.c:3445
+#: g10/keyedit.c:3448
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3460
+#: g10/keyedit.c:3463
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3482
+#: g10/keyedit.c:3485
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3501
+#: g10/keyedit.c:3504
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
 "åðáíÝëèåé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3507
+#: g10/keyedit.c:3510
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
@@ -4108,168 +4110,168 @@ msgstr ""
 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
 "N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3568
+#: g10/keyedit.c:3571
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3574
+#: g10/keyedit.c:3577
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3578
+#: g10/keyedit.c:3581
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3581
+#: g10/keyedit.c:3584
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3627
+#: g10/keyedit.c:3630
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3643
+#: g10/keyedit.c:3646
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3721
+#: g10/keyedit.c:3724
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
 "ðéóôïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3727
+#: g10/keyedit.c:3730
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3890
+#: g10/keyedit.c:3893
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
+#: g10/keyedit.c:3932 g10/keyedit.c:4042 g10/keyedit.c:4162 g10/keyedit.c:4303
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4100
+#: g10/keyedit.c:4103
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4180
+#: g10/keyedit.c:4183
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4181
+#: g10/keyedit.c:4184
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4243
+#: g10/keyedit.c:4246
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keyedit.c:4392
+#: g10/keyedit.c:4395
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
 
-#: g10/keyedit.c:4456
+#: g10/keyedit.c:4459
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4514
+#: g10/keyedit.c:4517
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4541
+#: g10/keyedit.c:4544
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4676
+#: g10/keyedit.c:4679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "user ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
+#: g10/keyedit.c:4682 g10/keyedit.c:4746 g10/keyedit.c:4789
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
+#: g10/keyedit.c:4684 g10/keyedit.c:4748 g10/keyedit.c:4791
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4685
+#: g10/keyedit.c:4688
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4689
+#: g10/keyedit.c:4692
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:4693
+#: g10/keyedit.c:4696
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4720
+#: g10/keyedit.c:4723
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4746
+#: g10/keyedit.c:4749
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4753
+#: g10/keyedit.c:4756
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4775
+#: g10/keyedit.c:4778
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4795
+#: g10/keyedit.c:4798
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4825
+#: g10/keyedit.c:4828
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4895
+#: g10/keyedit.c:4898
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4912
+#: g10/keyedit.c:4915
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4976
+#: g10/keyedit.c:4979
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5038
+#: g10/keyedit.c:5041
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5133
+#: g10/keyedit.c:5136
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
@@ -5538,23 +5540,23 @@ msgstr "
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
 
@@ -5625,7 +5627,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
 
@@ -5891,7 +5893,7 @@ msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
 #: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -5914,11 +5916,11 @@ msgstr "(
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "Åîáíáãêáóìüò åîüäïõ óå èùñáêéóìÝíï ASCII.\n"
 
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -5937,29 +5939,29 @@ msgstr "
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:499
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:510
+#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
 
-#: g10/revoke.c:517
+#: g10/revoke.c:515
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/revoke.c:534
+#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
 
-#: g10/revoke.c:542
+#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé!\n"
 
-#: g10/revoke.c:593
+#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5978,33 +5980,33 @@ msgstr ""
 "ðñïóï÷Þ ôï óýóôçìá åêôýðùóçò óôï ìç÷áíçìÜ óáò ìðïñåß íá áðïèçêåýóåé ôçí\n"
 "åêôýðùóç êáé íá ôçí êÜíåé äéáèÝóéìç óå Üëëïõò!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr "Áêýñùóç"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Ðéèáíþí íá èÝëåôå íá åðéëÝîåôå ôï %d åäþ)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: g10/revoke.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Åßíáé áõôü åíôÜîåé; "
@@ -6766,19 +6768,19 @@ msgid ""
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:712 scd/app-openpgp.c:2518
+#: scd/app-nks.c:712 scd/app-openpgp.c:2520
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:720 scd/app-openpgp.c:2530
+#: scd/app-nks.c:720 scd/app-openpgp.c:2532
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:800 scd/app-openpgp.c:1522 scd/app-openpgp.c:1541
-#: scd/app-openpgp.c:1714 scd/app-openpgp.c:1731 scd/app-openpgp.c:1975
-#: scd/app-openpgp.c:2020 scd/app-dinsig.c:303
+#: scd/app-nks.c:800 scd/app-openpgp.c:1536 scd/app-openpgp.c:1555
+#: scd/app-openpgp.c:1716 scd/app-openpgp.c:1733 scd/app-openpgp.c:1977
+#: scd/app-openpgp.c:2022 scd/app-dinsig.c:303
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr ""
@@ -6827,7 +6829,7 @@ msgid ""
 "qualified signatures."
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:1220 scd/app-openpgp.c:2053 scd/app-dinsig.c:531
+#: scd/app-nks.c:1220 scd/app-openpgp.c:2055 scd/app-dinsig.c:531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
@@ -6842,181 +6844,181 @@ msgstr "
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1129
+#: scd/app-openpgp.c:1143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1137 scd/app-openpgp.c:2753
+#: scd/app-openpgp.c:1151 scd/app-openpgp.c:2755
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1145 scd/app-openpgp.c:2761
+#: scd/app-openpgp.c:1159 scd/app-openpgp.c:2763
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1154 scd/app-openpgp.c:2771
+#: scd/app-openpgp.c:1168 scd/app-openpgp.c:2773
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1474
+#: scd/app-openpgp.c:1488
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1481
+#: scd/app-openpgp.c:1495
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1496
+#: scd/app-openpgp.c:1510
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1507 scd/app-openpgp.c:1969
+#: scd/app-openpgp.c:1521 scd/app-openpgp.c:1971
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1548 scd/app-openpgp.c:1738 scd/app-openpgp.c:1982
+#: scd/app-openpgp.c:1562 scd/app-openpgp.c:1740 scd/app-openpgp.c:1984
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1561 scd/app-openpgp.c:1612 scd/app-openpgp.c:1750
-#: scd/app-openpgp.c:3070
+#: scd/app-openpgp.c:1575 scd/app-openpgp.c:1614 scd/app-openpgp.c:1752
+#: scd/app-openpgp.c:3072
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1641 scd/app-openpgp.c:2001 scd/app-openpgp.c:3333
+#: scd/app-openpgp.c:1643 scd/app-openpgp.c:2003 scd/app-openpgp.c:3335
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:3342
+#: scd/app-openpgp.c:1649 scd/app-openpgp.c:3344
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1654
+#: scd/app-openpgp.c:1656
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#: scd/app-openpgp.c:1661
+#: scd/app-openpgp.c:1663
 #, fuzzy, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1665
+#: scd/app-openpgp.c:1667
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1686
+#: scd/app-openpgp.c:1688
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2016
+#: scd/app-openpgp.c:2018
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2026 scd/app-openpgp.c:2078
+#: scd/app-openpgp.c:2028 scd/app-openpgp.c:2080
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2048
+#: scd/app-openpgp.c:2050
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2049
+#: scd/app-openpgp.c:2051
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2049
+#: scd/app-openpgp.c:2051
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2158 scd/app-openpgp.c:2839
+#: scd/app-openpgp.c:2160 scd/app-openpgp.c:2841
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2164 scd/app-openpgp.c:2846
+#: scd/app-openpgp.c:2166 scd/app-openpgp.c:2848
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2174
+#: scd/app-openpgp.c:2176
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2178
+#: scd/app-openpgp.c:2180
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2180
+#: scd/app-openpgp.c:2182
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2506
+#: scd/app-openpgp.c:2508
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2540 scd/app-openpgp.c:2548
+#: scd/app-openpgp.c:2542 scd/app-openpgp.c:2550
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2644
+#: scd/app-openpgp.c:2646
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2730
+#: scd/app-openpgp.c:2732
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2743
+#: scd/app-openpgp.c:2745
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2746
+#: scd/app-openpgp.c:2748
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2804
+#: scd/app-openpgp.c:2806
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2854
+#: scd/app-openpgp.c:2856
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2969
+#: scd/app-openpgp.c:2971
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3045
+#: scd/app-openpgp.c:3047
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3347
+#: scd/app-openpgp.c:3349
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3572 scd/app-openpgp.c:3583
+#: scd/app-openpgp.c:3574 scd/app-openpgp.c:3585
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"