po: Auto-update
[gnupg.git] / po / el.po
index a81decf..7e3fcf2 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
 # Greek Translation of GnuPG.
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
+#                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
+# Designated-Translator: none
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:04+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
+"Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:196
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:436
+#. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
+#. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
+#. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
+#. a literal one.  The actual to be translated text starts after
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
+msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|PIN:"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid passphrase"
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
+
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+msgid "Quality:"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:439
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:486
+msgid "PIN:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
+
+msgid "does not match - try again"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
+#. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
+#. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:506 agent/call-pinentry.c:518
+msgid "Repeat:"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:507
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:515
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:520
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:532
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "êáêü MPI"
 
-#: agent/call-pinentry.c:533
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/call-pinentry.c:569
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
-
-#: agent/command-ssh.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
-#: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
-#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
-#, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgid "can't create '%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
-#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
-#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
-#: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
-#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
-#: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
-#: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgid "can't open '%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1619
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:1624
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1644
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1694
 #, fuzzy, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1709
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2014
+#, c-format
+msgid ""
+"An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
+"allow this?"
+msgstr ""
+
+msgid "Allow"
+msgstr ""
+
+msgid "Deny"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2349
-#, c-format
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2850
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:217
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
+
 msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:275
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+msgid "PUK"
+msgstr ""
+
+msgid "Reset Code"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
-#: agent/divert-scd.c:278
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: agent/divert-scd.c:290
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:88
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
-msgid_plural ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:98
-#, fuzzy
-msgid "Take this one anyway"
-msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: agent/genkey.c:99 agent/genkey.c:114
 #, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: agent/genkey.c:107
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:113
 msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:158
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+#| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgid "A passphrase should be at least %u character long."
+msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
+msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+
+#, c-format
+msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
-"\n"
 
-#: agent/genkey.c:160 agent/genkey.c:281 agent/protect-tool.c:1196
-#, fuzzy
-msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
+msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:189 agent/genkey.c:311 agent/protect-tool.c:1202
-#: tools/symcryptrun.c:456
-msgid "does not match - try again"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
 msgstr ""
+"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
+"\n"
 
-#: agent/genkey.c:280
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:104
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
@@ -226,348 +311,306 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
-msgid "run in server mode (foreground)"
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
-msgid "run in daemon mode (background)"
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
-#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
-#: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:111
-#: sm/gpgsm.c:341
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:113
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:167
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:122
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:126
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
-#: tools/symcryptrun.c:166
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: agent/gpg-agent.c:129
-#, fuzzy
-msgid "use a standard location for the socket"
-msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
-
-#: agent/gpg-agent.c:132
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:135
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:136
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:143
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
+
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:145
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:148
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:154
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:156
-msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+#, fuzzy
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:158
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:159
-msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:161
-msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:257 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
-#: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
 #, fuzzy
-msgid "Please report bugs to <"
+#| msgid "not supported"
+msgid "enable ssh support"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "not supported"
+msgid "enable putty support"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
+
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:260
 #, fuzzy
-msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:262
 msgid ""
-"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
-"Secret key management for GnuPG\n"
+"Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:297 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
 #, c-format
-msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:476 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
-#: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:569 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgid "Note: no default option file '%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:574 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2027
-#: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "option file `%s': %s\n"
+msgid "option file '%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:582 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "reading options from `%s'\n"
+msgid "reading options from '%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:890 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
-#: g10/plaintext.c:162
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1190 agent/gpg-agent.c:1316 agent/gpg-agent.c:1320
-#: agent/gpg-agent.c:1361 agent/gpg-agent.c:1365 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1204 scd/scdaemon.c:922
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:948
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1248 agent/gpg-agent.c:1264
+#, c-format
+msgid "socket name '%s' is too long\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1278 scd/scdaemon.c:977
+#, fuzzy
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:985
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1296 scd/scdaemon.c:991
 #, fuzzy, c-format
-msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgid "listening on socket '%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1324 agent/gpg-agent.c:1371 g10/openfile.c:432
 #, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
+#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgid "can't create directory '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory '%s' created\n"
 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1377
 #, fuzzy, c-format
-msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1381
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgid "can't use '%s' as home directory\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1492
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1497
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1514
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1519
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1623 scd/scdaemon.c:1117
 #, fuzzy, c-format
-msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1729 scd/scdaemon.c:1184
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1752
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1763 common/simple-pwquery.c:329
-#: tools/gpg-connect-agent.c:756
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:341
-#: tools/gpg-connect-agent.c:767
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
-
-#: agent/preset-passphrase.c:98
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:101
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:149
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@ÅíôïëÝò:\n"
+" "
+
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"ÅðéëïãÝò:\n"
+" "
+
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/protect-tool.c:151
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1187
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1190
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1193
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1198
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
 #, fuzzy
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Áêýñùóç"
 
-#: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
-#, fuzzy
-msgid "cancelled\n"
-msgstr "Áêýñùóç"
-
-#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening '%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:147
 #, fuzzy, c-format
-msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgid "file '%s', line %d: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
-#, c-format
-msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:181
 #, fuzzy, c-format
-msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgid "system trustlist '%s' not available\n"
 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
 
-#: agent/trustlist.c:216
 #, fuzzy, c-format
-msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
-#, c-format
-msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: agent/trustlist.c:283
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
@@ -577,7513 +620,9051 @@ msgstr ""
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as store in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:507
-#, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:516
-msgid "Correct"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:536
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:542
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
-#: agent/trustlist.c:542
 msgid "No"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:390
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:366 common/exechelp.c:423
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+msgid "Correct"
+msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:402 common/exechelp.c:632
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:501
 #, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:466
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
-
-#: common/exechelp.c:472 common/exechelp.c:512
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
-
-#: common/exechelp.c:507
 #, c-format
-msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgid ""
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:518
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': terminated\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+msgid "I'll change it later"
+msgstr ""
 
-#: common/http.c:1625
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: common/http.c:1669
 #, fuzzy
-msgid "host not found"
-msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
-
-#: common/simple-pwquery.c:315
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+msgid "Delete key"
+msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+
+msgid ""
+"Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
+"Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
+msgstr ""
+
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running '%s': probably not installed\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running '%s': exit status %d\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running '%s': terminated\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:373
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:384
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:394
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
 #, fuzzy
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
 #, fuzzy
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: common/sysutils.c:99
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
+
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
 
-#: common/sysutils.c:194
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: common/sysutils.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
 msgid "yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
-#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
 msgid "no"
 msgstr "ü÷é|ï÷é"
 
-#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:72
 msgid "quit"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
-#: common/yesno.c:75
 msgid "qQ"
 msgstr "qQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:109
 msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""
 
-#: common/yesno.c:112
 msgid "oO"
 msgstr ""
 
-#: common/yesno.c:113
 #, fuzzy
 msgid "cC"
 msgstr "c"
 
-#: common/miscellaneous.c:71
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: common/miscellaneous.c:74
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:366
-#, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
-
-#: g10/armor.c:405
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
-
-#: g10/armor.c:416
-msgid "armor header: "
-msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
-
-#: g10/armor.c:427
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
-
-#: g10/armor.c:479
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
-
-#: g10/armor.c:614
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
-
-#: g10/armor.c:626
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
-
-#: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
-
-#: g10/armor.c:823
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
-
-#: g10/armor.c:857
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:865
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
-
-#: g10/armor.c:889
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
-
-#: g10/armor.c:893
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
-
-#: g10/armor.c:1204
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
-#: g10/armor.c:1209
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1213
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#, c-format
+msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
 msgstr ""
-"åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
-"ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
 
-#: g10/build-packet.c:976
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
 msgstr ""
-"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
-"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
 
-#: g10/build-packet.c:988
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgid "connection to agent established\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/build-packet.c:994
 #, fuzzy
-msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1012
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
+#, c-format
+msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
-msgid "not human readable"
-msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
+msgid "connection to the dirmngr established\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
-#, fuzzy, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:67
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
+
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
-#: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
-#: g10/keygen.c:1644
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
-msgid "[not set]"
+msgid "|audit-log-result|Error"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
-msgid "male"
-msgstr "enable"
+msgid "|audit-log-result|Not used"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:416
 #, fuzzy
-msgid "female"
-msgstr "enable"
+msgid "|audit-log-result|Okay"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:416
 #, fuzzy
-msgid "unspecified"
-msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+msgid "|audit-log-result|Skipped"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:443
 #, fuzzy
-msgid "not forced"
-msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+msgid "|audit-log-result|Some"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:443
-msgid "forced"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:521
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "root certificate missing"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:523
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:525
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Data available"
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/card-util.c:542
-msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Session key created"
+msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/card-util.c:544
-msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "algorithm: %s"
+msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:562
-#, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr ""
+"\n"
+"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: g10/card-util.c:583
 #, fuzzy
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
+msgid "seems to be not encrypted"
+msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
 
-#: g10/card-util.c:591
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
 #, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
-
-#: g10/card-util.c:697
-msgid "Login data (account name): "
+msgid "Recipient %d"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:707
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "Data signing succeeded"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:766
-msgid "Private DO data: "
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "data hash algorithm: %s"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:776
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signer %d"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "attr hash algorithm: %s"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:796
 #, fuzzy
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
+msgid "Encryption algorithm supported"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: g10/card-util.c:804
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgid "Data verification succeeded"
+msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:813
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
-
-#: g10/card-util.c:834
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr ""
+msgid "Signature available"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:848
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgid "Parsing data succeeded"
+msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad data hash algorithm: %s"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature %d"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:869
 #, fuzzy
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgid "Certificate chain valid"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: g10/card-util.c:892
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgid "Root certificate trustworthy"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:940
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:941
 #, fuzzy
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/card-util.c:950
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:1034
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Included certificates"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1075
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+#, fuzzy
+msgid "Unknown operation"
+msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
+
+msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1084
-#, c-format
-msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgid "Dirmngr usable"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1118
-#, fuzzy
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No help available for '%s'."
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
 
-#: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
 #, fuzzy
-msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgid "ignoring garbage line"
+msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
 
-#: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
 #, fuzzy
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
-
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
+msgid "[none]"
+msgstr "Üãíùóôï"
 
-#: g10/card-util.c:1194
 #, fuzzy
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgid "argument not expected"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1229
 #, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
+msgid "read error"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
 
-#: g10/card-util.c:1234
 #, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+msgid "keyword too long"
+msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: g10/card-util.c:1239
 #, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgid "missing argument"
+msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
 
-#: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
-msgid "quit this menu"
-msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid armor"
+msgid "invalid argument"
+msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
 
-#: g10/card-util.c:1309
 #, fuzzy
-msgid "show admin commands"
+msgid "invalid command"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
-msgid "show this help"
-msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
+#, fuzzy
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1312
 #, fuzzy
-msgid "list all available data"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgid "out of core"
+msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
-#: g10/card-util.c:1315
-msgid "change card holder's name"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "invalid option"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1316
-msgid "change URL to retrieve key"
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1317
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1318
-#, fuzzy
-msgid "change the login name"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319
-#, fuzzy
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1320
-msgid "change card holder's sex"
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1321
 #, fuzzy
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgid "out of core\n"
+msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
-#: g10/card-util.c:1322
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1323
-#, fuzzy
-msgid "generate new keys"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
+msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1324
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1325
-msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
-msgid "Command> "
-msgstr "ÅíôïëÞ> "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1483
-#, fuzzy
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1514
-#, fuzzy
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1516
-#, fuzzy
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
-
-#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr ""
 
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
-#, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "lock '%s' not made: %s\n"
+msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
-#: g10/revoke.c:226
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
-#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
 
-#: g10/delkey.c:133
-#, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
+msgid "armor header: "
+msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
 
-#: g10/delkey.c:145
-#, fuzzy
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
 
-#: g10/delkey.c:153
 #, fuzzy
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
 
-#: g10/delkey.c:163
-#, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/delkey.c:173
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
 
-#: g10/delkey.c:204
-#, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
 
-#: g10/delkey.c:206
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr ""
-"÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
 
-#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
-#, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
 
-#: g10/encode.c:232
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
 
-#: g10/encode.c:246
-#, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
 
-#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
-#, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
 
-#: g10/encode.c:485
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
-"pgp2\n"
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
-#: g10/encode.c:510
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/encode.c:541
 msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
-"ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
+"åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
+"ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
 
-#: g10/encode.c:559
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
+
 msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
+"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
 
-#: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
+"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
+
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
 
-#: g10/encode.c:765
 #, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgid "Enter passphrase: "
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
-#: g10/encode.c:862
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
-#, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
-#: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
+
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
-"óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:144
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
 
-#: g10/exec.c:49
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
+#, fuzzy
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/exec.c:313
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
+
+msgid "[not set]"
 msgstr ""
-"ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
-"áñ÷åßïõ\n"
 
-#: g10/exec.c:343
 #, fuzzy
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
+msgid "male"
+msgstr "enable"
+
+#, fuzzy
+msgid "female"
+msgstr "enable"
+
+#, fuzzy
+msgid "unspecified"
+msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+
+#, fuzzy
+msgid "not forced"
+msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+
+msgid "forced"
 msgstr ""
-"áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
 
-#: g10/exec.c:421
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:424
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:509
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:535
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:552
 #, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgid "error reading '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+msgid "Login data (account name): "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:609
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/export.c:61
-#, fuzzy
-msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
-"\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
-"\n"
 
-#: g10/export.c:63
-msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+#, c-format
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
 #, fuzzy
-msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
 
-#: g10/export.c:67
 #, fuzzy
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/export.c:69
 #, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/export.c:71
-msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:73
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/export.c:338
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/export.c:367
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/export.c:375
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
-#: g10/export.c:386
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:537
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgid ""
+"Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:560
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/export.c:584
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
-
-#: g10/export.c:633
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/getkey.c:151
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/getkey.c:174
-#, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
 
-#: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
-#: g10/getkey.c:1002
 #, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1834
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr ""
-"Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2622
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:2669
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+#, fuzzy
+msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
-"@ÅíôïëÝò:\n"
-" "
 
-#: g10/gpg.c:370
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+#, c-format
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:371
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+#, fuzzy
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+#, fuzzy
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
-msgid "encrypt data"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+#, fuzzy
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
-#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
-msgid "verify a signature"
-msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
+#, fuzzy
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
-msgid "list keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
+msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:383
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
+#, fuzzy
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:384
 #, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
+#, fuzzy
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
-msgid "list secret keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:387
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgid "quit this menu"
+msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
 
-#: g10/gpg.c:388
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
+#, fuzzy
+msgid "show admin commands"
+msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:390
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
+msgid "show this help"
+msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
 
-#: g10/gpg.c:391
-msgid "sign a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
+#, fuzzy
+msgid "list all available data"
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/gpg.c:392
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+msgid "change card holder's name"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:393
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
+msgid "change URL to retrieve key"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:394
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:396
-msgid "export keys"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
 
-#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+#, fuzzy
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
-#: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:400
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/gpg.c:402
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:406
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:409
-msgid "print the card status"
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:410
-msgid "change data on a card"
+msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:411
-msgid "change a card's PIN"
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:420
-msgid "update the trust database"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
-
-#: g10/gpg.c:427
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
-
-#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
-msgid "run in server mode"
+msgid "destroy all keys and data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:279
-#: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+msgid "gpg/card> "
 msgstr ""
-"@\n"
-"ÅðéëïãÝò:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
+#, fuzzy
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
-#: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:66
-msgid "use as output file"
-msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
 
-#: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:69
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open `%s'\n"
+msgid "can't open '%s'\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:481
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:523
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:524
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
-msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
-msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"Ðáñáäåßãìáôá:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
-" --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
-" --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
-" --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
-" --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
 
-#: g10/gpg.c:767
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
 
-#: g10/gpg.c:770
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
-msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
-"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+msgid "key"
+msgstr "key"
 
-#: g10/gpg.c:784
-msgid "Pubkey: "
+#, fuzzy
+#| msgid "Pubkey: "
+msgid "subkey"
 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
-msgid "Cipher: "
-msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
-
-#: g10/gpg.c:798
-msgid "Hash: "
-msgstr "Hash: "
-
-#: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
-msgid "Compression: "
-msgstr "Óõìðßåóç: "
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:875
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
 
-#: g10/gpg.c:1063
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr ""
+"÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1260
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1263
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
 
-#: g10/gpg.c:1266
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1272
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+#| msgid "`%s' already compressed\n"
+msgid "'%s' already compressed\n"
+msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: g10/gpg.c:1275
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+#| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/gpg.c:1278
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+#| msgid "reading from `%s'\n"
+msgid "reading from '%s'\n"
+msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1284
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1287
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1290
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1296
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1299
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1302
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
 
-#: g10/gpg.c:1445
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:1540
-msgid "display photo IDs during key listings"
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
+"óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1542
-msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:1544
-#, fuzzy
-msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:1546
-msgid "show IETF standard notations during signature listings"
+msgid ""
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
+"ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
+"áñ÷åßïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:1550
-msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+#, fuzzy
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
+"áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:1552
-#, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1554
-msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1556
-msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1558
-msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:1560
-#, fuzzy
-msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
-
-#: g10/gpg.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
-
-#: g10/gpg.c:1825
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:1981
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
 #, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+#| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2493
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+#| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
 #, fuzzy
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2528
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2531
 #, fuzzy
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2538
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: g10/gpg.c:2541
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2548
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2551
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2558
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2561
 #, fuzzy
-msgid "invalid list options\n"
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2569
-msgid "display photo IDs during signature verification"
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2571
-msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2573
-#, fuzzy
-msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2575
-msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2579
-msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2581
 #, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/gpg.c:2583
-#, fuzzy
-msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2585
-msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: g10/gpg.c:2587
-#, fuzzy
-msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: g10/gpg.c:2589
-msgid "validate signatures with PKA data"
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2591
-msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
+"Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2598
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
 
-#: g10/gpg.c:2601
 #, fuzzy
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
-
-#: g10/gpg.c:2608
-#, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
+msgid "make a signature"
+msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:2782
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
+msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:2785
-msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
+msgid "encrypt data"
+msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/gpg.c:2875
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
-#: g10/gpg.c:2884
-#, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
-#: g10/gpg.c:2887
-#, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
+msgid "verify a signature"
+msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:2902
-#, fuzzy, c-format
-msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "list keys"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:2916
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
 
-#: g10/gpg.c:2922
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
-"êáôÜóôáóç\n"
+#, fuzzy
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:2928
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
-#: g10/gpg.c:2941
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr ""
-"ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
+msgid "list secret keys"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly generate a new key pair"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:3019
 #, fuzzy
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:3025
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
-"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
-"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3040
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/gpg.c:3042
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
+
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpg.c:3044
 #, fuzzy
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
+#| msgid "sign a key"
+msgid "quickly sign a key"
+msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:3046
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "sign a key locally"
+msgid "quickly sign a key locally"
+msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/gpg.c:3048
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
+msgid "sign a key"
+msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:3051
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/gpg.c:3055
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:3062
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/gpg.c:3071
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
+msgid "export keys"
+msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:3075
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
+msgid "export keys to a keyserver"
+msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:3079
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
+msgid "import keys from a keyserver"
+msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:3112
-#, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
+msgid "search for keys on a keyserver"
+msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:3159
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:3164
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
+
+msgid "print the card status"
 msgstr ""
-"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3169
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "change data on a card"
 msgstr ""
-"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3261
-#, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3272
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
-"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
-
-#: g10/gpg.c:3293
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3300
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3302
-#, fuzzy, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3312
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "update the trust database"
+msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/gpg.c:3325
 #, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "print message digests"
+msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/gpg.c:3327
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3330
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
-
-#: g10/gpg.c:3348
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3361
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/gpg.c:3376
 #, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3378
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/gpg.c:3381
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
+msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/gpg.c:3401
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
+msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
-#: g10/gpg.c:3410
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/gpg.c:3435
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: g10/gpg.c:3443
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key user-id"
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
-#: g10/gpg.c:3447
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key user-id"
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
 
-#: g10/gpg.c:3468
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3553
-#, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
-#: g10/gpg.c:3555
-#, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"Ðáñáäåßãìáôá:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
+" --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
+" --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
+" --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
+" --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
 
-#: g10/gpg.c:3557
-#, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/gpg.c:3568
-#, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
+#| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
+#| "default operation depends on the input data\n"
+msgid ""
+"Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
+"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
+"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:3578
-#, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid ""
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: g10/gpg.c:3629
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
-#: g10/gpg.c:3637
-#, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
 
-#: g10/gpg.c:3727
-#, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgid "Hash: "
+msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:3844
-msgid "[filename]"
-msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "Compression: "
+msgstr "Óõìðßåóç: "
 
-#: g10/gpg.c:3848
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "usage: %s [options] %s\n"
+msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: g10/gpg.c:4160
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:4162
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
+msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:4195
-#, fuzzy
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpgv.c:72
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpgv.c:99
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpgv.c:102
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
-msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
-"ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
-"åìðéóôïóýíçò,\n"
-"äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/helptext.c:55
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
-"Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
-"êëåéäéÜ\n"
-"åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
-"ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
-"êëåéäß\n"
-"áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
-
-#: g10/helptext.c:62
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
-"\"."
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/helptext.c:66
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/helptext.c:70
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/helptext.c:84
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
-"ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
-"êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
-"ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/helptext.c:91
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown configuration item '%s'\n"
+msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: g10/helptext.c:105
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
+msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
-"Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
-"äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
-"ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
-
-#: g10/helptext.c:117
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
-
-#: g10/helptext.c:122
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
 
-#: g10/helptext.c:126
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
+#, fuzzy
+msgid "show key usage information during key listings"
+msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/helptext.c:131
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
+msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
-"N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
-"C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
-"E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
-"O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
-"Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
 
-#: g10/helptext.c:140
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
-"ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
-"õðïêëåéäß."
 
-#: g10/helptext.c:148
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
-"¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
-"ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
-"ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
-"\n"
-"\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
-"êëåéäß.\n"
-"\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
-"ôïõ\n"
-"    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
-"    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
-"\n"
-"\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
-"ðáñÜäåéãìá\n"
-"    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
-"    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
-"áõôü\n"
-"    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
-"    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
-"ôïõ\n"
-"    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
-"÷.\n"
-"    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
-"\n"
-"¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
-"*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
-"óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
-"êëåéäéÜ.\n"
-"\n"
-"ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
 
-#: g10/helptext.c:186
 #, fuzzy
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/helptext.c:190
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
+msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
-"ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
-"ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
-
-#: g10/helptext.c:195
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
 
-#: g10/helptext.c:200
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
-"ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
-"íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
-"êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
-"ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
 
-#: g10/helptext.c:205
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
-"ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
-"êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
-"÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
-"ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
 
-#: g10/helptext.c:211
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
-msgstr ""
-"Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
-"êëåéäïèÞêç óáò."
+#, fuzzy
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
-#: g10/helptext.c:215
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-"ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
-"åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
-"ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
-"ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
-"êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
-
-#: g10/helptext.c:223
-msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
-msgstr ""
-"ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
-"óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
-"éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
+#, fuzzy
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/helptext.c:230
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+#, fuzzy
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/helptext.c:236
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: g10/helptext.c:240
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
-
-#: g10/helptext.c:245
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
-
-#: g10/helptext.c:250
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
-"ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
 
-#: g10/helptext.c:256
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-"ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
-"óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
-"  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
-"      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
-"  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
-"  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
-"  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
-"      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
-
-#: g10/helptext.c:272
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
-msgstr ""
-"ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
-"ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
-"Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
-"ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: g10/helptext.c:287
-msgid "No help available"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: g10/helptext.c:295
 #, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
-
-#: g10/import.c:94
-msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:96
-msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
 
-#: g10/import.c:98
-#, fuzzy
-msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/import.c:100
-#, fuzzy
-msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:102
-msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/import.c:104
 #, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
-
-#: g10/import.c:106
-msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
-
-#: g10/import.c:269
-#, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/import.c:278
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
-
-#: g10/import.c:295
-#, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
-
-#: g10/import.c:297
-#, c-format
-msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
-
-#: g10/import.c:300
-#, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
-
-#: g10/import.c:302 sm/import.c:111
-#, c-format
-msgid "              imported: %lu"
-msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
-
-#: g10/import.c:308 sm/import.c:115
-#, c-format
-msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:310
-#, c-format
-msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
+#, fuzzy
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:312
 #, c-format
-msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:314
-#, c-format
-msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:316
 #, c-format
-msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:318 sm/import.c:117
-#, c-format
-msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:119
-#, c-format
-msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:121
-#, c-format
-msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+#, fuzzy
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:123
-#, c-format
-msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
+msgid "display photo IDs during signature verification"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:326
-#, fuzzy, c-format
-msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:328
-#, fuzzy, c-format
-msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/import.c:569
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-"algorithms on these user IDs:\n"
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:610
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:625
-#, fuzzy, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/import.c:637
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/import.c:650
-msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:652
-msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+#, fuzzy
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+
+msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:676
-#, c-format
-msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:755
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
+#, fuzzy
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:770
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
+#, c-format
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
 
-#: g10/import.c:776
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
-
-#: g10/import.c:778
-msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:794
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
-#: g10/import.c:803
 #, c-format
-msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
-#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
-#: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/import.c:831
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:855
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/import.c:917
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
+#, fuzzy
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/import.c:920
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr ""
+"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
+"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/import.c:923
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
 
-#: g10/import.c:926
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
 
-#: g10/import.c:929
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
+#, fuzzy
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
 
-#: g10/import.c:932
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/import.c:935
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/import.c:938
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
 
-#: g10/import.c:941
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
 
-#: g10/import.c:944
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/import.c:967
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
 
-#: g10/import.c:1130
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
 
-#: g10/import.c:1141
-#, fuzzy
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
 
-#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
-
-#: g10/import.c:1169
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
 
-#: g10/import.c:1199
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/import.c:1209
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
+msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr ""
+"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/import.c:1239
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
-"áíÜêëçóçò\n"
+"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/import.c:1282
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1314
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
+"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1380
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/import.c:1395
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
-"s\"\n"
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/import.c:1397
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
+msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1415
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/import.c:1428
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1443
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/import.c:1465
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/import.c:1478
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/import.c:1493
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/import.c:1535
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1556
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/import.c:1583
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/import.c:1593
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/import.c:1610
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/import.c:1624
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/import.c:1632
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/import.c:1732
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
 
-#: g10/import.c:1794
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
-"08lX\n"
+#, fuzzy
+msgid "--passwd <user-id>"
+msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/import.c:1808
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
-"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
+#, c-format
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1867
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1901
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+#, c-format
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/import.c:2290
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/import.c:2298
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+#, c-format
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/import.c:2300
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:168
 #, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:174
 #, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
 #, fuzzy, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+#| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:697
 #, c-format
-msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:265
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[áíÜêëçóç]"
+msgid "[filename]"
+msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/keyedit.c:266
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
+#, fuzzy
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
+msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
-#: g10/keyedit.c:356
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:358
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
 #, fuzzy
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
-"÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
-"íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
-"\n"
+"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
+"¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
+msgid "No help available"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
+#| msgid "No help available for `%s'"
+msgid "No help available for '%s'"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
 
-#: g10/keyedit.c:438
-msgid ""
-"Please enter the depth of this trust signature.\n"
-"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
-"trust signatures on your behalf.\n"
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:454
-msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:598
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-
-#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
-msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
+#, fuzzy
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
-#: g10/keyedit.c:1759
-msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:626
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
-
-#: g10/keyedit.c:654
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
-
-#: g10/keyedit.c:682
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
-
-#: g10/keyedit.c:684
 #, fuzzy
-msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/keyedit.c:706
-#, c-format
-msgid ""
-"The self-signature on \"%s\"\n"
-"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
-"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:715
-msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:729
-#, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"has expired.\n"
-msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"Ý÷åé ëÞîåé.\n"
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:733
-msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
-"ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"is a local signature.\n"
-msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:758
-msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:779
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
+
+#, c-format
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:782
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+#| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:787
-msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
+#, c-format
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:809
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+#, c-format
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:824
-msgid "This key has expired!"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+#, c-format
+msgid "              imported: %lu"
+msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
 
-#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
-msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
+msgid "             unchanged: %lu\n"
+msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:848
-msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
+#, c-format
+msgid "          new user IDs: %lu\n"
+msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:888
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
-"êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
+#, c-format
+msgid "           new subkeys: %lu\n"
+msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:890
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
+#, c-format
+msgid "        new signatures: %lu\n"
+msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:915
-msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
-"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
-msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
-"áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
-"ðáôÞóôå\"0\".\n"
+#, c-format
+msgid "   new key revocations: %lu\n"
+msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
-msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
+msgid "      secret keys read: %lu\n"
+msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
-msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
+msgid "  secret keys imported: %lu\n"
+msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
-msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
+msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
+msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
-msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:932
-#, fuzzy
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:956
 #, fuzzy, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+
+#, c-format
 msgid ""
-"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
-"key \"%s\" (%s)\n"
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
-"ìå ôï êëåéäß óáò: \""
 
-#: g10/keyedit.c:963
-#, fuzzy
-msgid "This will be a self-signature.\n"
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:969
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:977
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
-"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:987
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:994
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
-"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1001
-#, fuzzy
-msgid "I have not checked this key at all.\n"
+#, c-format
+msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1006
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1011
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1021
-#, fuzzy
-msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgid "rejected by import screener"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
-#: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
-#, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1131
-msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
-#, fuzzy
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: new key - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1178
 #, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1184
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
-"\n"
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1204
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1207
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
-msgid "save and quit"
-msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
-#, fuzzy
-msgid "show key fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1368
-msgid "list key and user IDs"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgid "key %s: secret key already exists\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
+"áíÜêëçóçò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID for signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
+"\"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped subkey\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
+"%08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
+"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: direct key signature added\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keybox '%s' created\n"
+msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "keyring `%s' created\n"
+msgid "keyring '%s' created\n"
+msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
+
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[áíÜêëçóç]"
+
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
+msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr[1] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
+"÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
+"íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
+
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
+
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
+
+#, fuzzy
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
+"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
+"Ý÷åé ëÞîåé.\n"
+
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr ""
+"ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
+"åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
+
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
+
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
+
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
+"áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
+"ðáôÞóôå\"0\".\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
+msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
+"ìå ôï êëåéäß óáò: \""
+
+#, fuzzy
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+msgid "save and quit"
+msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
+
+#, fuzzy
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+
+#, fuzzy
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
+msgid "list key and user IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1370
-msgid "select user ID N"
-msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+msgid "select user ID N"
+msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+
+#, fuzzy
+msgid "select subkey N"
+msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+
+#, fuzzy
+msgid "check signatures"
+msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
+
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr ""
+
+msgid "add a user ID"
+msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
+
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
+
+#, fuzzy
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
+
+#, fuzzy
+msgid "add a subkey"
+msgstr "addkey"
+
+msgid "add a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
+
+#, fuzzy
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
+
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
+
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
+
+#, fuzzy
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+
+#, fuzzy
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
+
+#, fuzzy
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+
+#, fuzzy
+msgid "enable key"
+msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+
+#, fuzzy
+msgid "disable key"
+msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+
+#, fuzzy
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
+
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
+
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
+
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
+
+msgid ""
+"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
+
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
+
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown signature type '%s'\n"
+msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
+
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
+
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
+
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#, fuzzy
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+
+msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
+
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr ""
+"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
+
+#, fuzzy
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
+
+#, c-format
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "No such user ID.\n"
+msgid "No matching user IDs."
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Nothing to sign.\n"
+msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+
+msgid "Digest: "
+msgstr "Ðåñßëçøç: "
+
+msgid "Features: "
+msgstr "Äõíáôüôçôå: "
+
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
+
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Notations: "
+msgstr "Óçìåßùóç: "
+
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+
+#, fuzzy
+msgid "(sensitive)"
+msgstr " (åõáßóèçôï)"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "created: %s"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "usage: %s"
+msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+
+msgid "card-no: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "trust: %s"
+msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+
+#, c-format
+msgid "validity: %s"
+msgstr ""
+
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
+
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
+msgstr ""
+"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
+"åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+
+#, fuzzy
+msgid "expired"
+msgstr "expire"
+
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
+"              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
+
+msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
+msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
+"               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
+
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
+
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
+msgstr[1] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
+
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "invalid"
+msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
+"               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
+"               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr ""
+"Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
+
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+"áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
+
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr ""
+"äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
+
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
+"åðáíÝëèåé!\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr ""
+"Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
+"N): "
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
+"N): "
+
+#, fuzzy
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
+
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
+"ðéóôïðïéçèåß\n"
+
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+
+#, fuzzy
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
+#, fuzzy
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr "user ID: \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
+
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
+
+#, fuzzy
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
+
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
+
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
+
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
+
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "preference '%s' duplicated\n"
+msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
+
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
+
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
+
+#, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
+
+#, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Sign"
+msgstr "sign"
+
+msgid "Certify"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Encrypt"
+msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+
+msgid "Authenticate"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
+#. translation.  If this is not possible use single digits.  The
+#. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
+#. functions:
+#.
+#. s = Toggle signing capability
+#. e = Toggle encryption capability
+#. a = Toggle authentication capability
+#. q = Finish
+#.
+msgid "SsEeAaQq"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
+
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "   (%c) Finished\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
+msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  (%d) Existing key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+
+#, c-format
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+
+msgid ""
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
+"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
+"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
+"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
+"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
+
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
+"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
+"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
+"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
+"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
+
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
+
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+"Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
+"¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
+
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
+"êáôáóêåõÜæåé\n"
+"ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
+"    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
+"\n"
+
+msgid "Real name: "
+msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
+
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
+
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
+
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+
+msgid "Email address: "
+msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
+
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
+
+msgid "Comment: "
+msgstr "Ó÷üëéï: "
+
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgid "You are using the '%s' character set.\n"
+msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
+
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "NnCcEeOoQq"
+
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
+
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
+msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
+
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
+
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
+"êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
+"ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
+"óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"About to create a key for:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Continue? (Y/n) "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
+msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Create anyway? (y/N) "
+msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+
+#, fuzzy
+msgid "creating anyway\n"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+
+#, c-format
+msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgid "writing public key to '%s'\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+#, c-format
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+msgstr ""
+"Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
+"êñõðôïãñÜöçóç.\n"
+"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
+"Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr ""
+"ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
+"ìå ôï OpenPGP\n"
+
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
+
+msgid "never     "
+msgstr "ðïôÝ     "
+
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
+
+msgid "Critical preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
+msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "Keyring"
+msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
+
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+
+#, fuzzy
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
+
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "caching keyring '%s'\n"
+msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+msgstr[1] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
+msgstr[1] "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
+
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
+msgstr ""
+
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr ""
+
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgstr ""
+
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
+msgstr ""
+
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "disabled"
+msgstr "disable"
+
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgstr[1] "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr ""
+"\"\n"
+"õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key from '%s'\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
+
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
+
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
+
+#, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
+
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr ""
+"Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
+"%s áíôßèåôá\n"
+
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
+
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
+
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
+
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
+
+#, c-format
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
+
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgstr ""
+
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
+
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[áâÝâáéï]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+
+msgid "binary"
+msgstr "äõáäéêü"
+
+msgid "textmode"
+msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
+
+msgid "unknown"
+msgstr "Üãíùóôï"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "unknown pubkey algorithm"
+msgid ", key algorithm "
+msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
+
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
+
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
+
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "Áóõìðßåóôï"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#, fuzzy
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "Áóõìðßåóôï"
+
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ambiguous option '%s'\n"
+msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown option '%s'\n"
+msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+
+msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "File `%s' exists. "
+msgid "File '%s' exists. "
+msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
+
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
+
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
+
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgid "assuming signed data in '%s'\n"
+msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgid "new configuration file '%s' created\n"
+msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
+
+#, c-format
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+"certificate:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
+msgstr ""
+"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
+"÷ñÞóôç:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
+
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
+"ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
+
+#, c-format
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
+"%s"
+msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
+
+msgid ""
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÄéáëÝîôå ìéá åéêüíá óáí ôï photo ID.  Ç åéêüíá áõôÞ ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷åßï\n"
+"JPEG. Èõìçèåßôå üôé ç åéêüíá áðïèçêåýåôáé ìÝóá óôï äçìüóéï êëåéäß óáò.  ÅÜí\n"
+"÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìåãÜëç åéêüíá ôï êëåéäß óáò áíôßóôïé÷á èá ãßíåé ìåãÜëï!\n"
+"Éäáíßêü ìÝãåèïò ãéá ìéá åéêüíá åßíáé áõôü êïíôÜ óôï 240x288.\n"
+
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ ãéá ôï photo ID: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "\"%s\" äåí åßíáé JPEG áñ÷åßï\n"
+
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
+
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
+
+msgid "No reason specified"
+msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
+
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
+
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
+
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
+
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
+
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
+
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
+#. uppercase.  Below you will find the matching strings which
+#. should be translated accordingly and the letter changed to
+#. match the one in the answer string.
+#.
+#. i = please show me more information
+#. m = back to the main menu
+#. s = skip this key
+#. q = quit
+#.
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMqQsS"
+
+#, fuzzy
+msgid "No trust value assigned to:\n"
+msgstr ""
+"Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
+
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
+msgstr ""
+"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
+"áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
+"íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
+
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß (ëåßðåé ôï êëåéäß "
+"áíÜêëçóçò)\n"
+
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
+
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
+
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
+
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
+
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr ""
+
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
+
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
+"õðïãñáöÞ!\n"
+
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
+
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
+"áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
+
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
+
+msgid "Current recipients:\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
+
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
+
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr ""
+"ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
+
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
+
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
+
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
+
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
+
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgid "can't open signed data '%s'\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
+
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
+
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
+
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgid "Note: key has been revoked"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "Ðñïò áíÜêëçóç áðü:\n"
+
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(Áõôü åßíáé Ýíá åõáßóèçôï êëåéäß áíÜêëçóçò)\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "Åîáíáãêáóìüò åîüäïõ óå èùñáêéóìÝíï ASCII.\n"
+
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
+msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+
+msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+"the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+"it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+"before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+"before importing and publishing this revocation certificate."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+msgstr ""
+"Ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+"\n"
+"Ðáñáêáëþ ìåôáêéíåßóôå ôï óå Ýíá ìÝóï ðïõ ìðïñåß íá êñõöôåß åýêïëá· åÜí ç\n"
+"Mallory áðïêôÞóåé ðñüóâáóç óå áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü ìðïñåß íá á÷ñçóôåýóåé\n"
+"ôï êëåéäß óáò. Åßíáé Ýîõðíï íá ôõðþóåôå áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü êáé íá ôï\n"
+"öõëÜîåôå ìáêñéÜ, ãéá ôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ìÝóï äåí äéáâÜæåôå ðéá.  ÁëëÜ\n"
+"ðñïóï÷Þ ôï óýóôçìá åêôýðùóçò óôï ìç÷áíçìÜ óáò ìðïñåß íá áðïèçêåýóåé ôçí\n"
+"åêôýðùóç êáé íá ôçí êÜíåé äéáèÝóéìç óå Üëëïõò!\n"
+
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+
+msgid "Cancel"
+msgstr "Áêýñùóç"
+
+#, c-format
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Ðéèáíþí íá èÝëåôå íá åðéëÝîåôå ôï %d åäþ)\n"
+
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
+
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç: %s\n"
+
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Åßíáé áõôü åíôÜîåé; "
+
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "äçìéïõñãÞèçêå áäýíáìï êëåéäß - åðáíÜëçøç ðñïóðÜèåéáò\n"
+
+#, c-format
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgstr ""
+"áäõíáìßá áðïöõãÞò áäýíáìïõ êëåéäéïý ãéá óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï, äïêéìÞ "
+"ãéá %d öïñÝò!\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
+msgstr ""
+
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: óýãêñïõóç õðïãñáöÞò ðåñßëçøçò óôï ìÞíõìá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
+"ðéóôïðïéçèåß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX Ý÷åé Üêõñç êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
+"ðéóôïðïßçóç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgstr[1] ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgstr[1] ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+msgstr[1] ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+msgstr[1] ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
-#: g10/keyedit.c:1371
-#, fuzzy
-msgid "select subkey N"
-msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
-#, fuzzy
-msgid "check signatures"
-msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: êáíÝíá õðïêëåéäß ãéá ôï ðáêÝôï áíÜêëçóçò õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
-msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1382
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôçí %%-áíÜðôõîç óçìåßùóçò (ðïëõ ìåãÜëç).\n"
+"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1384
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
+"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1386
-msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
 msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
+"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1390
-msgid "add a user ID"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1392
-msgid "add a photo ID"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
-#, fuzzy
-msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
+msgid "signing:"
+msgstr "õðïãñáöÞ:"
 
-#: g10/keyedit.c:1399
-#, fuzzy
-msgid "add a subkey"
-msgstr "addkey"
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1403
-msgid "add a key to a smartcard"
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
+"ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
+"øåýôéêç RNG!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1405
-msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1407
-msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1411
 #, fuzzy
-msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+"ðáñáëåßöèçêå `%s': áõôü åßíáé äçìéïõñãçìÝíï áðü PGP êëåéäß ElGamal êáé äåí "
+"åßíáé áóöáëÝò ãéá õðïãñáöÝò!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1413
-msgid "add a revocation key"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
-#, fuzzy
-msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+#, c-format
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"# Ëßóôá ôùí êáèïñéóìÝíùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+"# (×ñÞóç ôïõ \"gpg --import-ownertrust\" ãéá åðáíáöïñÜ ôïõò)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error in '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
 #, fuzzy
-msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+msgid "line too long"
+msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+
+msgid "colon missing"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1419
 #, fuzzy
-msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
 #, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/keyedit.c:1424
-msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôçí åýñåóç ôçò åããñáöÞò åìðéóôïóýíçò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1426
-msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
-#, fuzzy
-msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1433
-#, fuzzy
-msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1435
-#, fuzzy
-msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1441
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1443
-#, fuzzy
-msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
-#, fuzzy
-msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
-#, fuzzy
-msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1451
-#, fuzzy
-msgid "enable key"
-msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:1452
-#, fuzzy
-msgid "disable key"
-msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1453
-#, fuzzy
-msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1455
-msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgid "Note: trustdb not writable\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1457
-msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1579
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1597
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1680
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1688
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1707
-msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
-"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1747
-msgid "Key is revoked."
-msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1766
-#, fuzzy
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1773
-msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1782
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1805
 #, c-format
-msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
-msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1829
-msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1831
-#, fuzzy
-msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1832
 #, fuzzy
-msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1882
-#, fuzzy
-msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1894
-#, fuzzy
-msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1922
-msgid "Command expects a filename argument\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1936
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1953
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1977
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1980
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1981
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2016
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2017
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2035
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2046
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2048
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+#, c-format
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2098
+#, c-format
 msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2140
-#, fuzzy
-msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2146
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2148
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
 
-#: g10/keyedit.c:2216
-#, fuzzy
-msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2219
-#, fuzzy
-msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2229
 #, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyedit.c:2236
 #, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2243
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr[1] "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/keyedit.c:2343
-msgid "Digest: "
-msgstr "Ðåñßëçøç: "
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2394
-msgid "Features: "
-msgstr "Äõíáôüôçôå: "
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2405
-msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
-msgid "Preferred keyserver: "
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
-#, fuzzy
-msgid "Notations: "
-msgstr "Óçìåßùóç: "
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2639
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2698
 #, fuzzy, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2719
 #, fuzzy, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2725
-#, fuzzy
-msgid "(sensitive)"
-msgstr " (åõáßóèçôï)"
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
+#, c-format
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
-#: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
-#, fuzzy, c-format
-msgid "created: %s"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
+#, c-format
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
-#, fuzzy, c-format
-msgid "revoked: %s"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+#, c-format
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
-#, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s"
-msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+#, c-format
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
-#: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
-#: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
-#, fuzzy, c-format
-msgid "expires: %s"
-msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+#, c-format
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2750
-#, fuzzy, c-format
-msgid "usage: %s"
-msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+#, c-format
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2765
 #, fuzzy, c-format
-msgid "trust: %s"
-msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/keyedit.c:2769
 #, c-format
-msgid "validity: %s"
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2776
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
-msgid "card-no: "
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2828
+#, c-format
 msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
-msgstr ""
-"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
-"åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
-#: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
-#, fuzzy
-msgid "revoked"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
-#: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
-#, fuzzy
-msgid "expired"
-msgstr "expire"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2959
-msgid ""
-"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
-"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
-"              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áðïäï÷Þ óáí êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3020
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
-"         of PGP to reject this key.\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
-"               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "ôï êëåéäß %08lX õðÜñ÷åé ðÜíù áðü ìéá öïñÜ óôçí trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: êáíÝíá äçìüóéï êëåéäß ãéá ôï êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç - "
+"ðáñÜëåéøç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3031
-msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3171
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ trust %lu, req ôýðïò %d: read áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3181
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+#, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3185
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3191
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3205
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3206
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3209
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
-#, fuzzy
-msgid "invalid"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3244
 #, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
+msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3251
 #, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
+msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3252
 #, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
+
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "ðáñáêáëþ êÜíôå Ýíá --check-trustdb\n"
+
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3260
 #, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
+msgstr[1] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3261
 #, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
+msgstr[1] "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3355
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
-"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
-"               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
-"               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+"äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3366
-msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
-"Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3386
-msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3411
-msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgid "undefined"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3426
-msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "ðïôÝ     "
+
+msgid "marginal"
 msgstr ""
-"äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3448
-#, fuzzy
-msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgid "full"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3467
-msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgid "ultimate"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
-"åðáíÝëèåé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3473
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
-"N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3534
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:3540
 #, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ëçãìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:3544
 #, fuzzy
-msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "Üãíùóôï"
 
-#: g10/keyedit.c:3547
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3593
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+#, fuzzy
+msgid "[  never ]"
+msgstr "ðïôÝ     "
 
-#: g10/keyedit.c:3609
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3687
-#, fuzzy, c-format
-msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3693
-#, c-format
-msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgid "[ultimate]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3856
-msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"áäõíáìßá åðáëÞèåõóçò ôçò õðïãñáöÞò.\n"
+"Ðáñáêáëþ ìçí îå÷íÜôå üôé ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò (.sig or .asc)\n"
+"ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðñþôï áñ÷åßï óôç ãñáììÞ åíôïëþí.\n"
+
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
 #, fuzzy, c-format
-msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4066
-msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4146
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:4147
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgid "enable full debugging"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4209
 #, fuzzy
-msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/keyedit.c:4358
 #, fuzzy
-msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"List, export, import Keybox data\n"
+msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/keyedit.c:4422
 #, c-format
-msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4480
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4507
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4642
-#, fuzzy, c-format
-msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "user ID: \""
-
-#: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
-#, fuzzy, c-format
-msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4651
 #, c-format
-msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4655
-msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4659
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4686
-#, fuzzy, c-format
-msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:4712
 #, fuzzy
-msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:4719
-#, fuzzy, c-format
-msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4741
-msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4761
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4791
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4861
-#, c-format
-msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4878
-#, c-format
-msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4942
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5004
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5099
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
 #, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
-
-#: g10/keygen.c:275
-#, fuzzy
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
-
-#: g10/keygen.c:277
-#, fuzzy
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
-
-#: g10/keygen.c:279
-#, fuzzy
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:404
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:884
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:926
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:983
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
+msgid "response does not contain the EC public point\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
-#: g10/keygen.c:3016
 #, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
 #, c-format
-msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1299
-msgid ""
-"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1519
 #, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "sign"
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/keygen.c:1522
-msgid "Certify"
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1525
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1528
-msgid "Authenticate"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1536
-msgid "SsEeAaQq"
+msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1555
 #, c-format
-msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keygen.c:1559
-msgid "Current allowed actions: "
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#, fuzzy, c-format
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1564
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1567
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+msgid "|RN|New Reset Code"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1570
-#, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1573
-#, c-format
-msgid "   (%c) Finished\n"
+msgid "|N|New PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1629
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/keygen.c:1631
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/keygen.c:1632
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+#, fuzzy
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1634
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+#, fuzzy
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1636
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+#, fuzzy
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: g10/keygen.c:1637
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+
+#, fuzzy
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1639
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1641
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1710
-#, fuzzy, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "unsupported URI"
+msgid "unsupported curve\n"
+msgstr "ìç õðïóôçñéæüìåíï URI"
 
-#: g10/keygen.c:1720
-#, c-format
-msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1727
+#, fuzzy
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr[1] "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1741
-#, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1747
-#, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
+msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
 #, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1826
 msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
-"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
-"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
-"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
-"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
-"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:1837
-msgid ""
-"Please specify how long the signature should be valid.\n"
-"         0 = signature does not expire\n"
-"      <n>  = signature expires in n days\n"
-"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
-"      <n>m = signature expires in n months\n"
-"      <n>y = signature expires in n years\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+msgid "|N|Initial New PIN"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
-"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
-"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
-"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
-"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
-"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:1860
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1865
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1883
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
+msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+
+msgid "|N|connect to reader at port N"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1890
 #, fuzzy
-msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: g10/keygen.c:1891
 #, fuzzy
-msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: g10/keygen.c:1896
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: g10/keygen.c:1897
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1901
-msgid ""
-"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
-"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgid "do not use a reader's pinpad"
 msgstr ""
-"Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
-"¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1908
 #, fuzzy
-msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
+msgid "deny the use of admin card commands"
+msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+
+msgid "use variable length input for pinpad"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1931
 #, fuzzy
+msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
+msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+
 msgid ""
-"\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
-"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
-"êáôáóêåõÜæåé\n"
-"ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
-"    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1944
-msgid "Real name: "
-msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
+msgid "please use the option '--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "no dirmngr running in this session\n"
+msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+
+#, c-format
+msgid "validation model requested by certificate: %s"
+msgstr ""
+
+msgid "chain"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1952
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
+#, fuzzy
+msgid "shell"
+msgstr "help"
 
-#: g10/keygen.c:1954
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
-#: g10/keygen.c:1956
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1964
-msgid "Email address: "
-msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
+msgid "critical marked policy without configured policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1970
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to open '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1978
-msgid "Comment: "
-msgstr "Ó÷üëéï: "
+#, fuzzy
+msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1984
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
+#, fuzzy
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2006
-#, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
+msgid "looking up issuer at external location\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2012
 #, c-format
-msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
-"ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2017
-msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
+msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
-#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
-#. string which should be translated accordingly and the
-#. letter changed to match the one in the answer string.
-#.
-#. n = Change name
-#. c = Change comment
-#. e = Change email
-#. o = Okay (ready, continue)
-#. q = Quit
-#.
-#: g10/keygen.c:2033
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "NnCcEeOoQq"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2043
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2044
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2063
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
+#, fuzzy
+msgid "certificate has been revoked"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
-#: g10/keygen.c:2102
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2117
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+
 #, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2123
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
-"Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
-"Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
-"üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2147
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+#, fuzzy
+msgid "root certificate not yet valid"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
-"ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
-"êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
-"ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
-"óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
-#, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has expired"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
-#, fuzzy, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate has expired"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3342
-#, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "certificate with invalid validity"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: g10/keygen.c:3349
-#, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
+msgid "signature not created during lifetime of certificate"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3369
-#, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3377
-#, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3404
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
+#, fuzzy
+msgid "  (  signature created at "
+msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
-#: g10/keygen.c:3415
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+msgid "  (certificate created at "
+msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate valid from "
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr ""
-"Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
-"êñõðôïãñÜöçóç.\n"
-"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
-"Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
-#, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:275
-#, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3496 g10/keygen.c:3637
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
+msgstr ""
+
+msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
-"ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
-"ìå ôï OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3537 g10/keygen.c:3670
 #, fuzzy
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/keygen.c:3843
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3891
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3917
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
-msgid "never     "
-msgstr "ðïôÝ     "
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:263
-msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:265
-msgid "Signature policy: "
-msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/keylist.c:304
-msgid "Critical preferred keyserver: "
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:357
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
-
-#: g10/keylist.c:359
-msgid "Signature notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+#, c-format
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:469
-msgid "Keyring"
-msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
+#, fuzzy
+msgid "certificate is good\n"
+msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/keylist.c:1504
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate is good\n"
+msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: g10/keylist.c:1506
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is good\n"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
-#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1513
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+msgid "switching to chain model"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:1515
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+#, c-format
+msgid "validation model used: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
-#, fuzzy
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
+#, c-format
+msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:1590
-msgid "      Card serial no. ="
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1249
-#, fuzzy, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "none"
+msgstr "ü÷é|ï÷é"
 
-#: g10/keyring.c:1254
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
-#, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
+msgid "[Error - out of core]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1257
-#, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1258
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/keyring.c:1380
 #, fuzzy, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
+"certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"created %s, expires %s.\n"
+msgstr ""
+"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
+"÷ñÞóôç:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1426
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1438
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
-
-#: g10/keyring.c:1510
-#, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:71
-msgid "include revoked keys in search results"
+msgid "certificate should not have been used for certification\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:72
-msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgid "certificate should not have been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:74
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgid "certificate should not have been used for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:76
-msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgid "certificate should not have been used for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:80
-msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:82
-#, fuzzy
-msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
-
-#: g10/keyserver.c:84
-msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:150
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/keyserver.c:533
-#, fuzzy
-msgid "disabled"
-msgstr "disable"
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:734
-msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+#, c-format
+msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/keyserver.c:916
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:918
-#, fuzzy
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1159
 #, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1163
 #, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgid "line %d: invalid serial number\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid issuer name '%s' at pos %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1187
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+msgid "line %d: invalid date given\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1190
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1343
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1347
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
+msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1390
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1393
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
-#, fuzzy
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1448
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1457
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
+msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1525
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1537
-#, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Existing key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1542
 #, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgid "   (%d) Existing key from card\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1550
-#, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading the card: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1557
-#, fuzzy
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Serial number of the card: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1562
 #, fuzzy
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
-
-#: g10/keyserver.c:1571
-#, fuzzy, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "Available keys:\n"
+msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyserver.c:1596 g10/keyserver.c:1630
 #, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgid "Possible actions for a %s key:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1889
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1911
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1913
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1969
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
+msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1975
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
-
-#: g10/mainproc.c:231
-#, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
-
-#: g10/mainproc.c:284
-#, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
+msgid "   (%d) sign\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:294
 #, fuzzy, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
+msgid "   (%d) encrypt\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:360
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
+msgid "Enter the X.509 subject name: "
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:417
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
+#, fuzzy
+msgid "No subject name given\n"
+msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:450
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:454 g10/pkclist.c:217
+#. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
+#. length of the first string up to the "%s".  Please
+#. adjust it do the length of your translation.  The
+#. second string is merely passed to atoi so you can
+#. drop everything after the number.
 #, fuzzy, c-format
-msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgid "Invalid subject name '%s'\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:458
-#, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
+msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:472
-#, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Enter email addresses"
+msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
 
-#: g10/mainproc.c:486
-#, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
+#, fuzzy
+msgid " (end with an empty line):\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
 
-#: g10/mainproc.c:488
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
+#, fuzzy
+msgid "Enter DNS names"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
 
-#: g10/mainproc.c:520 g10/mainproc.c:542
-#, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
+#, fuzzy
+msgid " (optional; end with an empty line):\n"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
 
-#: g10/mainproc.c:528
-#, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgid "Enter URIs"
 msgstr ""
-"Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
-"%s áíôßèåôá\n"
-
-#: g10/mainproc.c:561
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
-
-#: g10/mainproc.c:565
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
 
-#: g10/mainproc.c:578
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
+#, fuzzy
+msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
+msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/mainproc.c:584
-#, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "These parameters are used:\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:605
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
+msgid "Now creating self-signed certificate.  "
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:607
-#, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "Now creating certificate request.  "
+msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:695
-msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgid "This may take a while ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:836
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
+msgid "Ready.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1189 g10/mainproc.c:1226
-#, fuzzy
-msgid "no signature found\n"
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1464
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgid "resource problem: out of core\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1573
-#, fuzzy
-msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1584
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1585
 #, fuzzy, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
+msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1589
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
-
-#: g10/mainproc.c:1609
-msgid "Key available at: "
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1742 g10/mainproc.c:1790
 #, fuzzy, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
+msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1744 g10/mainproc.c:1792
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate '%s' deleted\n"
+msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1746 g10/mainproc.c:1794
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1796
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[áâÝâáéï]"
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1828
-#, fuzzy, c-format
-msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: g10/mainproc.c:1926
-#, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/mainproc.c:1931
-#, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/mainproc.c:1934
-#, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/mainproc.c:1935
-msgid "binary"
-msgstr "äõáäéêü"
+msgid "register a smartcard"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1936
-msgid "textmode"
-msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
+msgid "pass a command to the dirmngr"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1936 g10/trustdb.c:529
-msgid "unknown"
-msgstr "Üãíùóôï"
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1956
-#, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/mainproc.c:2040 g10/mainproc.c:2056 g10/mainproc.c:2152
-msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
+msgid "assume input is in PEM format"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2083
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2091
-#, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
+msgid "assume input is in binary format"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2156
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
+msgid "never consult a CRL"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2166
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
+msgid "check validity using OCSP"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:137 g10/misc.c:209
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgid "|N|number of certificates to include"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:174
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:288
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+msgid "do not check certificate policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:303
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
+msgid "fetch missing issuer certificates"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:318
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgid "don't use the terminal at all"
+msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: g10/misc.c:323
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/misc.c:414
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
+msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: g10/misc.c:415 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
-#, fuzzy, c-format
-msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
+msgid "batch mode: never ask"
+msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/misc.c:650
-#, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
+msgid "assume yes on most questions"
+msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/misc.c:654
-#, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgid "assume no on most questions"
+msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/misc.c:656
-#, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
+msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
-#: g10/misc.c:663
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: g10/misc.c:673
-#, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
-#: g10/misc.c:676
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/misc.c:737
-msgid "Uncompressed"
-msgstr "Áóõìðßåóôï"
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
-#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:762
 #, fuzzy
-msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Áóõìðßåóôï"
+#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPGSM@ [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/misc.c:872
-#, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Syntax: @GPGSM@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
+"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
+"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: g10/misc.c:1047
 #, fuzzy, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1072
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
+msgid "unknown validation model '%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:89
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%u: no hostname given\n"
+msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+
 #, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
+msgid "%s:%u: password given without user\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%u: skipping this line\n"
+msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/openfile.c:93
 #, fuzzy
-msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+msgid "could not parse keyserver\n"
+msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/openfile.c:126
-#, c-format
-msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "importing common certificates '%s'\n"
+msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:150
-msgid "Enter new filename"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't sign using '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:195
-msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
+msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:316
-#, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
 
-#: g10/openfile.c:395
-#, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+#, fuzzy
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/openfile.c:397
-#, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:191
-#, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:796
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1247
 #, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:313 g10/passphrase.c:603
 #, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:327
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
-msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
-"÷ñÞóôç:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:352
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:354
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:378
-msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
+msgid "Error - "
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:384 g10/passphrase.c:450
-#, fuzzy, c-format
-msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:582
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
-"ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
+msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/passphrase.c:590
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
+msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/passphrase.c:599
 #, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:72
 msgid ""
-"\n"
-"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
-"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
-"very large picture, your key will become very large as well!\n"
-"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"ÄéáëÝîôå ìéá åéêüíá óáí ôï photo ID.  Ç åéêüíá áõôÞ ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷åßï\n"
-"JPEG. Èõìçèåßôå üôé ç åéêüíá áðïèçêåýåôáé ìÝóá óôï äçìüóéï êëåéäß óáò.  ÅÜí\n"
-"÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìåãÜëç åéêüíá ôï êëåéäß óáò áíôßóôïé÷á èá ãßíåé ìåãÜëï!\n"
-"Éäáíßêü ìÝãåèïò ãéá ìéá åéêüíá åßíáé áõôü êïíôÜ óôï 240x288.\n"
 
-#: g10/photoid.c:94
-msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ ãéá ôï photo ID: "
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:115
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: g10/photoid.c:126
 #, c-format
-msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:128
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
-
-#: g10/photoid.c:145
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" äåí åßíáé JPEG áñ÷åßï\n"
-
-#: g10/photoid.c:164
-msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
+msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:368
-msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
+#, fuzzy
+msgid "Signature made "
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
-msgid "No reason specified"
-msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+msgid "[date not given]"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
+#, fuzzy, c-format
+msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
+msgid ""
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
+#, fuzzy
+msgid "Good signature from"
+msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
+#, fuzzy
+msgid "                aka"
+msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/pkclist.c:72
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
+#, fuzzy
+msgid "This is a qualified signature\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:89
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
+msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:204
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMqQsS"
+#, c-format
+msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:212
-#, fuzzy
-msgid "No trust value assigned to:\n"
+#, c-format
+msgid "can't acquire write lock on the certificate cache: %s\n"
 msgstr ""
-"Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/pkclist.c:244
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+#, c-format
+msgid "can't release lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:254
-#, fuzzy
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+#, c-format
+msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:269
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
+#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
+#| msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:277
 #, fuzzy, c-format