s/CACHE_MODE_IMPGEN/CACHE_MODE_NONCE/.
[gnupg.git] / po / el.po
index 8daef38..89b6dbc 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-12 09:27+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-04 17:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
@@ -14,75 +14,75 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:225
+#: agent/call-pinentry.c:243
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:596
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+#: agent/call-pinentry.c:605
+msgid "Quality:"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+#: agent/call-pinentry.c:627
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:671
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:599
+#: agent/call-pinentry.c:674
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
-#. label for the quality bar.
-#: agent/call-pinentry.c:634
-msgid "Quality:"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
-#. when hovering over the quality bar.  Please use an
-#. appropriate string to describe what this is about.  The
-#. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
-#. If you do not translate this entry, a default english
-#. text (see source) will be used.
-#: agent/call-pinentry.c:657
-msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
-msgstr ""
-
-#: agent/call-pinentry.c:699
+#: agent/call-pinentry.c:731
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
+#: agent/call-pinentry.c:751 agent/call-pinentry.c:763
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:720
+#: agent/call-pinentry.c:752
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:728
+#: agent/call-pinentry.c:760
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:733
+#: agent/call-pinentry.c:765
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:745
+#: agent/call-pinentry.c:777
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "êáêü MPI"
 
-#: agent/call-pinentry.c:746
+#: agent/call-pinentry.c:778
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/call-pinentry.c:782
+#: agent/call-pinentry.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
@@ -92,124 +92,152 @@ msgstr "
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3258
-#: g10/keygen.c:3291 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
-#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
-#: jnlib/dotlock.c:311
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1089
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3395 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
+#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
+#: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
+#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
-#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2743
-#: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1090 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2845
+#: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
-#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1981
-#: sm/gpgsm.c:2018 sm/gpgsm.c:2056 sm/qualified.c:66
+#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2001
+#: sm/gpgsm.c:2031 sm/gpgsm.c:2069 sm/gpgsm.c:2107 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
+#: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1621
+#: agent/command-ssh.c:1657
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:1626
+#: agent/command-ssh.c:1662
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1646
+#: agent/command-ssh.c:1682
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1696
+#: agent/command-ssh.c:1732
 #, fuzzy, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1711
+#: agent/command-ssh.c:1747
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2018
+#: agent/command-ssh.c:2055
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
-#: agent/protect-tool.c:1198
+#: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
 #, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: agent/command-ssh.c:2367
+#: agent/command-ssh.c:2404
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
 "0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
-#: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:434
+#: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
+#: tools/symcryptrun.c:434
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2900
+#: agent/command-ssh.c:2949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:219
+#: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:200
 msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:224
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+#: agent/divert-scd.c:205
+msgid "PUK"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:212
 msgid "Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:284
+#: agent/divert-scd.c:238
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:287
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
-#: agent/divert-scd.c:285
+#: agent/divert-scd.c:289
 #, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN"
+msgid "Repeat this PUK"
 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
 #: agent/divert-scd.c:290
 #, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+
+#: agent/divert-scd.c:295
+#, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: agent/divert-scd.c:291
+#: agent/divert-scd.c:297
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+
+#: agent/divert-scd.c:298
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: agent/divert-scd.c:303
+#: agent/divert-scd.c:310
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
-#: sm/import.c:531 sm/import.c:556
+#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
+#: sm/import.c:661 sm/import.c:686
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
+#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
@@ -282,8 +310,8 @@ msgstr ""
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
+#: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:104
+#: tools/gpg-check-pattern.c:70
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
@@ -293,264 +321,268 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
+#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
-#: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
+#: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:484 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
-#: sm/gpgsm.c:282
+#: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
+#: sm/gpgsm.c:280
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:311
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:309
 #: tools/symcryptrun.c:167
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:120
+#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:124
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:131
+#: agent/gpg-agent.c:133
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:132 tools/symcryptrun.c:166
+#: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: agent/gpg-agent.c:134
+#: agent/gpg-agent.c:136
 #, fuzzy
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: agent/gpg-agent.c:137
+#: agent/gpg-agent.c:139
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:140
+#: agent/gpg-agent.c:142
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:141
+#: agent/gpg-agent.c:143
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:150
+#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
+#: agent/gpg-agent.c:157
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
+#: agent/gpg-agent.c:160
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:168
+#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:170
+#: agent/gpg-agent.c:175
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:172
+#: agent/gpg-agent.c:177
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:173
+#: agent/gpg-agent.c:178
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:175
+#: agent/gpg-agent.c:180
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:313 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:241 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
-#: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
+#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:245
+#: sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:180 tools/gpgconf.c:102
+#: tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
 #, fuzzy
-msgid "Please report bugs to <"
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:322
+#: agent/gpg-agent.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:324
+#: agent/gpg-agent.c:343
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:359 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:291 sm/gpgsm.c:640
+#: agent/gpg-agent.c:378 g10/gpg.c:990 scd/scdaemon.c:306 sm/gpgsm.c:651
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:557 agent/protect-tool.c:1067 kbx/kbxutil.c:429
-#: scd/scdaemon.c:385 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
+#: agent/gpg-agent.c:587 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:400 sm/gpgsm.c:880 sm/gpgsm.c:883 tools/symcryptrun.c:996
 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:656 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:466 sm/gpgsm.c:971
+#: agent/gpg-agent.c:698 g10/gpg.c:2099 scd/scdaemon.c:482 sm/gpgsm.c:977
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:661 agent/gpg-agent.c:1240 g10/gpg.c:2090
-#: scd/scdaemon.c:471 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
+#: agent/gpg-agent.c:703 agent/gpg-agent.c:1304 g10/gpg.c:2103
+#: scd/scdaemon.c:487 sm/gpgsm.c:981 tools/symcryptrun.c:929
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:669 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:479 sm/gpgsm.c:982
+#: agent/gpg-agent.c:711 g10/gpg.c:2110 scd/scdaemon.c:495 sm/gpgsm.c:988
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:998 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: agent/gpg-agent.c:1073 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
 #: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1473 agent/gpg-agent.c:1477
-#: agent/gpg-agent.c:1518 agent/gpg-agent.c:1522 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:971
+#: agent/gpg-agent.c:1417 agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1539
+#: agent/gpg-agent.c:1580 agent/gpg-agent.c:1584 g10/exec.c:188
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:992
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1367 scd/scdaemon.c:985
+#: agent/gpg-agent.c:1431 scd/scdaemon.c:1006
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1390 scd/scdaemon.c:1008
+#: agent/gpg-agent.c:1454 scd/scdaemon.c:1029
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1399
+#: agent/gpg-agent.c:1463
 #, c-format
 msgid "socket name `%s' is too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1419
+#: agent/gpg-agent.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1430 scd/scdaemon.c:1028
+#: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1048
 #, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1435 scd/scdaemon.c:1031
+#: agent/gpg-agent.c:1497 scd/scdaemon.c:1051
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1447 scd/scdaemon.c:1040
+#: agent/gpg-agent.c:1509 scd/scdaemon.c:1060
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1453 scd/scdaemon.c:1047
+#: agent/gpg-agent.c:1515 scd/scdaemon.c:1067
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1481 agent/gpg-agent.c:1528 g10/openfile.c:432
+#: agent/gpg-agent.c:1543 agent/gpg-agent.c:1590 g10/openfile.c:432
 #, fuzzy, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1534
+#: agent/gpg-agent.c:1596
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1538
+#: agent/gpg-agent.c:1600
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1668 scd/scdaemon.c:1063
+#: agent/gpg-agent.c:1730 scd/scdaemon.c:1083
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1690
+#: agent/gpg-agent.c:1752
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1695
+#: agent/gpg-agent.c:1757
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1715
+#: agent/gpg-agent.c:1777
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1720
+#: agent/gpg-agent.c:1782
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1860 scd/scdaemon.c:1200
+#: agent/gpg-agent.c:1922 scd/scdaemon.c:1220
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1969 scd/scdaemon.c:1267
+#: agent/gpg-agent.c:2045 scd/scdaemon.c:1287
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2097
+#: agent/gpg-agent.c:2173
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2108 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2133
+#: agent/gpg-agent.c:2184 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:283
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2134
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2121 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2144
+#: agent/gpg-agent.c:2197 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:295
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2145
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
@@ -566,91 +598,112 @@ msgid ""
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:149
+#: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
+#: tools/gpgconf.c:60
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@ÅíôïëÝò:\n"
+" "
+
+#: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
+#: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
+#: tools/symcryptrun.c:157
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"ÅðéëïãÝò:\n"
+" "
+
+#: agent/protect-tool.c:163
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/protect-tool.c:151
+#: agent/protect-tool.c:165
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1189
+#: agent/protect-tool.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1192
+#: agent/protect-tool.c:1156
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1195
+#: agent/protect-tool.c:1162
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1200
+#: agent/protect-tool.c:1167
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:435
+#: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/protect-tool.c:1213 tools/symcryptrun.c:442
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
-
-#: agent/protect-tool.c:1216 tools/symcryptrun.c:446
+#: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "Áêýñùóç"
 
-#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
+#: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
+#: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
 #, fuzzy, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
+#: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:181
+#: agent/trustlist.c:185
 #, fuzzy, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
 
-#: agent/trustlist.c:216
+#: agent/trustlist.c:229
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
+#: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
+#: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
+#: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
@@ -660,143 +713,146 @@ msgstr ""
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as stored in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:541
-#, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:554
-msgid "Correct"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:577
+#: agent/trustlist.c:610
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:463
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
-#: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:465
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
 msgid "No"
 msgstr ""
 
-#: agent/findkey.c:158
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:653
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Correct"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
+
+#: agent/findkey.c:156
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 
-#: agent/findkey.c:174
+#: agent/findkey.c:172
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
 msgstr ""
 
-#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
+#: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
 #, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: agent/findkey.c:196
+#: agent/findkey.c:194
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
-#: tools/gpgconf-comp.c:1745
+#: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
+#: tools/gpgconf-comp.c:1814
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
+#: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
+#: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
+#: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:665
+#: common/exechelp.c:819
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
+#: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:716
+#: common/exechelp.c:870
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:729
+#: common/exechelp.c:883
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/http.c:1636
+#: common/http.c:1674
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/http.c:1680
+#: common/http.c:1718
 #, fuzzy
 msgid "host not found"
 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
 
-#: common/simple-pwquery.c:335
+#: common/simple-pwquery.c:338
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:393
+#: common/simple-pwquery.c:395
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:404
+#: common/simple-pwquery.c:406
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:414
+#: common/simple-pwquery.c:416
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
+#: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
 #, fuzzy
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
+#: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
 #, fuzzy
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
@@ -817,47 +873,47 @@ msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
 msgid "yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
-#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
+#: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
 msgid "no"
 msgstr "ü÷é|ï÷é"
 
-#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
+#: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:72
+#: common/yesno.c:76
 msgid "quit"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
-#: common/yesno.c:75
+#: common/yesno.c:79
 msgid "qQ"
 msgstr "qQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:109
+#: common/yesno.c:113
 msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
+#: common/yesno.c:115
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""
 
-#: common/yesno.c:112
+#: common/yesno.c:116
 msgid "oO"
 msgstr ""
 
-#: common/yesno.c:113
+#: common/yesno.c:117
 #, fuzzy
 msgid "cC"
 msgstr "c"
@@ -872,135 +928,173 @@ msgstr ""
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
+#: common/asshelp.c:201 tools/gpg-connect-agent.c:2102
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr ""
 
-#: common/asshelp.c:349
+#: common/asshelp.c:306
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:692
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+#: common/audit.c:474
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:477
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:479
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:481
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+#: common/audit.c:483
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+#: common/audit.c:485
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:718
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:699
+#: common/audit.c:725
 #, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:725
+#: common/audit.c:751
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:730 common/audit.c:791 common/audit.c:811 common/audit.c:835
+#: common/audit.c:756 common/audit.c:817 common/audit.c:837 common/audit.c:861
 #, fuzzy
 msgid "Data available"
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: common/audit.c:733
+#: common/audit.c:759
 #, fuzzy
 msgid "Session key created"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: common/audit.c:738
+#: common/audit.c:764
 #, fuzzy, c-format
 msgid "algorithm: %s"
 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
 
-#: common/audit.c:740 common/audit.c:742
+#: common/audit.c:766 common/audit.c:768
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr ""
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: common/audit.c:744
+#: common/audit.c:770
 #, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
 
-#: common/audit.c:750
+#: common/audit.c:776
 msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:758
+#: common/audit.c:784
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:786
+#: common/audit.c:812
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:806
+#: common/audit.c:832
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:831
+#: common/audit.c:857
 #, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: common/audit.c:840
+#: common/audit.c:866
 #, fuzzy
 msgid "Signature available"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: common/audit.c:845
+#: common/audit.c:871
 #, fuzzy
 msgid "Parsing signature succeeded"
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: common/audit.c:850
+#: common/audit.c:876
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Bad hash algorithm: %s"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: common/audit.c:865
+#: common/audit.c:891
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature %d"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: common/audit.c:881
+#: common/audit.c:907
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: common/audit.c:892
+#: common/audit.c:918
 #, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:902
+#: common/audit.c:939 sm/certchain.c:920
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+#: common/audit.c:942 sm/certchain.c:930
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+
+#: common/audit.c:947
 #, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:919
+#: common/audit.c:967
 #, fuzzy
 msgid "Included certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:978
+#: common/audit.c:1026
 msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1027
+#: common/audit.c:1075
 #, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
 
-#: common/audit.c:1045
+#: common/audit.c:1093
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1055
+#: common/audit.c:1103
 msgid "Dirmngr usable"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1091
+#: common/audit.c:1139
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No help available for `%s'."
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
@@ -1010,6 +1104,11 @@ msgstr "
 msgid "ignoring garbage line"
 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
 
+#: common/gettime.c:503
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "Üãíùóôï"
+
 #: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1121,191 +1220,245 @@ msgstr "
 msgid "not human readable"
 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
 
-#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
+#: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
 
-#: g10/card-util.c:67
+#: g10/card-util.c:90
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
-#: g10/keygen.c:2934 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
+#: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
+#: g10/keygen.c:3036 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
 
-#: g10/card-util.c:83
+#: g10/card-util.c:106
 #, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1849
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
 
-#: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
-#: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
+#: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1621
+#: g10/keygen.c:1702 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
+#: sm/certreqgen-ui.c:283
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
 
-#: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
+#: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:465
+#: g10/card-util.c:509
 #, fuzzy
 msgid "male"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/card-util.c:466
+#: g10/card-util.c:510
 #, fuzzy
 msgid "female"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/card-util.c:466
+#: g10/card-util.c:510
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
 
-#: g10/card-util.c:493
+#: g10/card-util.c:537
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
-#: g10/card-util.c:493
+#: g10/card-util.c:537
 msgid "forced"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:574
+#: g10/card-util.c:628
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:576
+#: g10/card-util.c:630
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:578
+#: g10/card-util.c:632
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:595
+#: g10/card-util.c:649
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:597
+#: g10/card-util.c:651
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:615
+#: g10/card-util.c:669
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:636
+#: g10/card-util.c:690
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:644
+#: g10/card-util.c:698
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
+#: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
+#: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:779
+#: g10/card-util.c:836
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing `%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:863
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:789
+#: g10/card-util.c:873
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:824
+#: g10/card-util.c:909
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:834
+#: g10/card-util.c:919
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:884
+#: g10/card-util.c:1002
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
 
-#: g10/card-util.c:892
+#: g10/card-util.c:1010
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:901
+#: g10/card-util.c:1019
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:922
+#: g10/card-util.c:1041
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:936
+#: g10/card-util.c:1055
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/card-util.c:957
+#: g10/card-util.c:1077
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/card-util.c:980
+#: g10/card-util.c:1100
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/card-util.c:1028
+#: g10/card-util.c:1150
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1029
+#: g10/card-util.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1038
+#: g10/card-util.c:1164
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122
+#: g10/card-util.c:1251
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
+#: g10/card-util.c:1267
+msgid ""
+"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1292
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+
+#: g10/card-util.c:1294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+
+#: g10/card-util.c:1295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+
+#: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1835 g10/keygen.c:1841
+#: sm/certreqgen-ui.c:194
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
+
+#: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1822 sm/certreqgen-ui.c:184
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1319
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1339
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1361
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1163
+#: g10/card-util.c:1375
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+
+#: g10/card-util.c:1378
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1172
+#: g10/card-util.c:1390
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -1313,140 +1466,145 @@ msgid ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1206
+#: g10/card-util.c:1446
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
+#: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
+#: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
+#: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1625 g10/keygen.c:1653 g10/keygen.c:1755 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1282
+#: g10/card-util.c:1553
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1317
+#: g10/card-util.c:1597
 #, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1322
+#: g10/card-util.c:1602
 #, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1607
 #, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1380
+#: g10/card-util.c:1620
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key to card: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
 
-#: g10/card-util.c:1398
+#: g10/card-util.c:1681
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1383
+#: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
 msgid "show this help"
 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
 
-#: g10/card-util.c:1401
+#: g10/card-util.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/card-util.c:1404
+#: g10/card-util.c:1687
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1405
+#: g10/card-util.c:1688
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1406
+#: g10/card-util.c:1689
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1407
+#: g10/card-util.c:1690
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
 
-#: g10/card-util.c:1408
+#: g10/card-util.c:1691
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
-#: g10/card-util.c:1409
+#: g10/card-util.c:1692
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1410
+#: g10/card-util.c:1693
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/card-util.c:1411
+#: g10/card-util.c:1694
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1412
+#: g10/card-util.c:1695
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/card-util.c:1413
+#: g10/card-util.c:1696
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1414
+#: g10/card-util.c:1697
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1415
+#: g10/card-util.c:1698
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1654
+#: g10/card-util.c:1820 g10/keyedit.c:1654
 msgid "Command> "
 msgstr "ÅíôïëÞ> "
 
-#: g10/card-util.c:1580
+#: g10/card-util.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1611
+#: g10/card-util.c:1892
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1613
+#: g10/card-util.c:1894
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2277
+#: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
@@ -1454,18 +1612,18 @@ msgstr "
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
 
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3986 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1729
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3448 g10/keyserver.c:1737
 #: g10/revoke.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -1606,57 +1764,57 @@ msgstr ""
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
 
-#: g10/exec.c:49
+#: g10/exec.c:57
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
 
-#: g10/exec.c:313
+#: g10/exec.c:308
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
 "áñ÷åßïõ\n"
 
-#: g10/exec.c:343
+#: g10/exec.c:338
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
 
-#: g10/exec.c:421
+#: g10/exec.c:416
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:424
+#: g10/exec.c:419
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:509
+#: g10/exec.c:510
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
+#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
 
-#: g10/exec.c:535
+#: g10/exec.c:536
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/exec.c:553
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:609
+#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
@@ -1765,60 +1923,52 @@ msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3773
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
 
-#: g10/getkey.c:2769
+#: g10/getkey.c:2759
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2816
+#: g10/getkey.c:2806
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:58
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@ÅíôïëÝò:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
 #, fuzzy
 msgid "make a signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
 #, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
-#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
@@ -1831,19 +1981,19 @@ msgstr "
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
-#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:389 sm/gpgsm.c:199
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
+#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
@@ -1863,111 +2013,100 @@ msgstr "
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
+#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:202
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
+#: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:203
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:403
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:411
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:415
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:416
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:424
+#: g10/gpg.c:425
 msgid "update the trust database"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/gpg.c:431
+#: g10/gpg.c:432
 #, fuzzy
 msgid "print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:208
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
-#: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"ÅðéëïãÝò:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
+#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:226
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
+#: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:239
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
+#: g10/gpg.c:455 sm/gpgsm.c:276
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/gpg.c:457
+#: g10/gpg.c:458
 #, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
-#: g10/gpg.c:463
+#: g10/gpg.c:464
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
+#: g10/gpg.c:481 sm/gpgsm.c:278
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:79
+#: g10/gpg.c:497 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
-#: g10/gpg.c:497
+#: g10/gpg.c:498
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
 
-#: g10/gpg.c:549
+#: g10/gpg.c:550
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
+#: g10/gpg.c:581 sm/gpgsm.c:333
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1975,7 +2114,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
-#: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
+#: g10/gpg.c:584 sm/gpgsm.c:336
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1995,15 +2134,11 @@ msgstr ""
 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
 
-#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
-
-#: g10/gpg.c:831
+#: g10/gpg.c:830
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/gpg.c:834
+#: g10/gpg.c:833
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -2013,7 +2148,7 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
+#: g10/gpg.c:844 sm/gpgsm.c:536
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -2021,568 +2156,568 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: g10/gpg.c:848
+#: g10/gpg.c:847
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
-#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
+#: g10/gpg.c:854 g10/keyedit.c:2356
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
 
-#: g10/gpg.c:862
+#: g10/gpg.c:861
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
+#: g10/gpg.c:868 g10/keyedit.c:2401
 msgid "Compression: "
 msgstr "Óõìðßåóç: "
 
-#: g10/gpg.c:939
+#: g10/gpg.c:938
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
+#: g10/gpg.c:1125 sm/gpgsm.c:687
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:1133
+#: g10/gpg.c:1143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1330
+#: g10/gpg.c:1340
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1333
+#: g10/gpg.c:1343
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1336
+#: g10/gpg.c:1346
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1342
+#: g10/gpg.c:1352
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1345
+#: g10/gpg.c:1355
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1348
+#: g10/gpg.c:1358
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1354
+#: g10/gpg.c:1364
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1357
+#: g10/gpg.c:1367
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1360
+#: g10/gpg.c:1370
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1366
+#: g10/gpg.c:1376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1369
+#: g10/gpg.c:1379
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1372
+#: g10/gpg.c:1382
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: g10/gpg.c:1561
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1651
+#: g10/gpg.c:1660
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1653
+#: g10/gpg.c:1662
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1655
+#: g10/gpg.c:1664
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1657
+#: g10/gpg.c:1666
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1661
+#: g10/gpg.c:1670
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1663
+#: g10/gpg.c:1672
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:1665
+#: g10/gpg.c:1674
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1667
+#: g10/gpg.c:1676
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1669
+#: g10/gpg.c:1678
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1671
+#: g10/gpg.c:1680
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
-#: g10/gpg.c:1673
+#: g10/gpg.c:1682
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1834
+#: g10/gpg.c:1843
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1926
+#: g10/gpg.c:1935
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
+#: g10/gpg.c:2327 g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3027
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
+#: g10/gpg.c:2508 g10/gpg.c:2520
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2584
+#: g10/gpg.c:2602
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4107
+#: g10/gpg.c:2625 g10/gpg.c:2820 g10/keyedit.c:4131
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2619
+#: g10/gpg.c:2637
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2622
+#: g10/gpg.c:2640
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2629
+#: g10/gpg.c:2647
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2632
+#: g10/gpg.c:2650
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2639
+#: g10/gpg.c:2657
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2642
+#: g10/gpg.c:2660
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2649
+#: g10/gpg.c:2667
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2652
+#: g10/gpg.c:2670
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2660
+#: g10/gpg.c:2678
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2662
+#: g10/gpg.c:2680
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2664
+#: g10/gpg.c:2682
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2666
+#: g10/gpg.c:2684
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2670
+#: g10/gpg.c:2688
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2672
+#: g10/gpg.c:2690
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:2674
+#: g10/gpg.c:2692
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2676
+#: g10/gpg.c:2694
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2678
+#: g10/gpg.c:2696
 #, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2680
+#: g10/gpg.c:2698
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2682
+#: g10/gpg.c:2700
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2689
+#: g10/gpg.c:2707
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2692
+#: g10/gpg.c:2710
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2699
+#: g10/gpg.c:2717
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2874
+#: g10/gpg.c:2903
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2877
+#: g10/gpg.c:2906
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
+#: g10/gpg.c:3004 sm/gpgsm.c:1406
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2988
+#: g10/gpg.c:3008
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2997
+#: g10/gpg.c:3017
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3000
+#: g10/gpg.c:3020
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3015
+#: g10/gpg.c:3035
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3029
+#: g10/gpg.c:3049
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/gpg.c:3035
+#: g10/gpg.c:3055
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
 "êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/gpg.c:3041
+#: g10/gpg.c:3061
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3054
+#: g10/gpg.c:3074
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
+#: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1478
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1469 sm/gpgsm.c:1475
+#: g10/gpg.c:3147 g10/gpg.c:3171 sm/gpgsm.c:1484 sm/gpgsm.c:1490
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3132
+#: g10/gpg.c:3153
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3138
+#: g10/gpg.c:3159
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr ""
 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3153
+#: g10/gpg.c:3174
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3155
+#: g10/gpg.c:3176
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:3157
+#: g10/gpg.c:3178
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:3159
+#: g10/gpg.c:3180
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3161
+#: g10/gpg.c:3182
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3164
+#: g10/gpg.c:3185
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
 
-#: g10/gpg.c:3168
+#: g10/gpg.c:3189
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3175
+#: g10/gpg.c:3196
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3184
+#: g10/gpg.c:3200
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:3188
+#: g10/gpg.c:3204
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3192
+#: g10/gpg.c:3208
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3225
+#: g10/gpg.c:3241
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3272
+#: g10/gpg.c:3288
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3277
+#: g10/gpg.c:3293
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3282
+#: g10/gpg.c:3298
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3365
+#: g10/gpg.c:3384
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3376
+#: g10/gpg.c:3395
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/gpg.c:3397
+#: g10/gpg.c:3416
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3404
+#: g10/gpg.c:3423
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3406
+#: g10/gpg.c:3425
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3416
+#: g10/gpg.c:3435
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3429
+#: g10/gpg.c:3448
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3431
+#: g10/gpg.c:3450
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3434
+#: g10/gpg.c:3453
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3452
+#: g10/gpg.c:3471
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3465
+#: g10/gpg.c:3484
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3480
+#: g10/gpg.c:3499
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3482
+#: g10/gpg.c:3501
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3485
+#: g10/gpg.c:3504
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3505
+#: g10/gpg.c:3524
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3514
+#: g10/gpg.c:3533
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3539
+#: g10/gpg.c:3558
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3547
+#: g10/gpg.c:3566
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3551
+#: g10/gpg.c:3570
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3572
+#: g10/gpg.c:3591
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
 
-#: g10/gpg.c:3664
+#: g10/gpg.c:3683
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3666
+#: g10/gpg.c:3685
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3668
+#: g10/gpg.c:3687
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3679
+#: g10/gpg.c:3698
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3689
+#: g10/gpg.c:3708
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3740
+#: g10/gpg.c:3759
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3748
+#: g10/gpg.c:3767
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3838
+#: g10/gpg.c:3857
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3955
+#: g10/gpg.c:3972
 msgid "[filename]"
 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3959
+#: g10/gpg.c:3976
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4273
+#: g10/gpg.c:4290
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:4275
+#: g10/gpg.c:4292
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:4308
+#: g10/gpg.c:4325
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
@@ -2596,7 +2731,7 @@ msgstr "
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
 
-#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
+#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
@@ -2605,8 +2740,9 @@ msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
 #: g10/gpgv.c:119
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
@@ -2677,12 +2813,12 @@ msgstr "      
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:114
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
 
-#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
@@ -2707,22 +2843,22 @@ msgstr "        
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:126
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
@@ -3087,12 +3223,12 @@ msgstr "
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
+#: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:712
+#: g10/keydb.c:719
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
@@ -3181,12 +3317,12 @@ msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
 
 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
-#: g10/keyedit.c:1779
+#: g10/keyedit.c:1789
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
 
@@ -3401,8 +3537,8 @@ msgstr ""
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
-#: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4899 g10/keyedit.c:4990 g10/keyedit.c:5054
+#: g10/keyedit.c:5115 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -3411,20 +3547,20 @@ msgstr "
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3633
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3741
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3620 g10/revoke.c:538
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3728 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3636
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3744
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3640
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3748
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
@@ -3441,7 +3577,7 @@ msgstr ""
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2173
+#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2282
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
@@ -3661,241 +3797,243 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1767
+#: g10/keyedit.c:1777
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
 
-#: g10/keyedit.c:1786
+#: g10/keyedit.c:1796
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1793
+#: g10/keyedit.c:1803
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1802
+#: g10/keyedit.c:1812
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/keyedit.c:1825
+#: g10/keyedit.c:1835
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
+#: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1849
+#: g10/keyedit.c:1859
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1851
+#: g10/keyedit.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1852
+#: g10/keyedit.c:1862
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1902
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1915
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1914
+#: g10/keyedit.c:1927
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1955
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1956
+#: g10/keyedit.c:1969
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1973
+#: g10/keyedit.c:1986
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2010
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2000
+#: g10/keyedit.c:2013
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:2001
+#: g10/keyedit.c:2014
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2036
+#: g10/keyedit.c:2049
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2050
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2055
+#: g10/keyedit.c:2068
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2066
+#: g10/keyedit.c:2079
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:2068
+#: g10/keyedit.c:2081
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2118
+#: g10/keyedit.c:2131
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2160
+#: g10/keyedit.c:2173
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
 
-#: g10/keyedit.c:2166
+#: g10/keyedit.c:2179
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2168
+#: g10/keyedit.c:2181
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
 
-#: g10/keyedit.c:2238
+#: g10/keyedit.c:2251
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
 
-#: g10/keyedit.c:2241
+#: g10/keyedit.c:2254
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
 
-#: g10/keyedit.c:2251
+#: g10/keyedit.c:2264
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2258
+#: g10/keyedit.c:2271
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2265
+#: g10/keyedit.c:2278
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2366
+#: g10/keyedit.c:2379
 msgid "Digest: "
 msgstr "Ðåñßëçøç: "
 
-#: g10/keyedit.c:2417
+#: g10/keyedit.c:2430
 msgid "Features: "
 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
 
-#: g10/keyedit.c:2428
+#: g10/keyedit.c:2441
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
+#: g10/keyedit.c:2456 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2465
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Óçìåßùóç: "
 
-#: g10/keyedit.c:2662
+#: g10/keyedit.c:2686
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2721
+#: g10/keyedit.c:2745
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2742
+#: g10/keyedit.c:2766
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2748
+#: g10/keyedit.c:2772
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (åõáßóèçôï)"
 
-#: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
-#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
+#: g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2844 g10/keyedit.c:2905 g10/keyedit.c:2920
+#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:817 g10/keylist.c:911 g10/mainproc.c:989
+#: g10/keyedit.c:2791 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:788 g10/keylist.c:823 g10/keylist.c:917
+#: g10/keyedit.c:2793 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
-#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:794 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:923
-#: g10/keylist.c:944 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
+#: g10/keyedit.c:2795 g10/keyedit.c:2846 g10/keyedit.c:2907 g10/keyedit.c:2922
+#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
+#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:538 g10/mainproc.c:1002
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2773
+#: g10/keyedit.c:2797
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2788
+#: g10/keyedit.c:2812
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2792
+#: g10/keyedit.c:2816
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2799
+#: g10/keyedit.c:2823
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
 
-#: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:206
+#: g10/keyedit.c:2851 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2851
+#: g10/keyedit.c:2875
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3903,19 +4041,19 @@ msgstr ""
 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
-#: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2939 g10/keyedit.c:3285 g10/keyserver.c:542
+#: g10/mainproc.c:1849 g10/trustdb.c:1194 g10/trustdb.c:1722
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
-#: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:2941 g10/keyedit.c:3287 g10/keyserver.c:546
+#: g10/mainproc.c:1851 g10/trustdb.c:547 g10/trustdb.c:1724
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2982
+#: g10/keyedit.c:3006
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3923,7 +4061,7 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3043
+#: g10/keyedit.c:3067
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3932,75 +4070,75 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
+#: g10/keyedit.c:3072 g10/keyedit.c:3407
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3054
+#: g10/keyedit.c:3078
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3194
+#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3204
+#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3208
+#: g10/keyedit.c:3232
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3214
+#: g10/keyedit.c:3238
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3228
+#: g10/keyedit.c:3252
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3229
+#: g10/keyedit.c:3253
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3232
+#: g10/keyedit.c:3256
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3265 g10/trustdb.c:1705
+#: g10/keyedit.c:3289 g10/trustdb.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
 
-#: g10/keyedit.c:3267
+#: g10/keyedit.c:3291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3274
+#: g10/keyedit.c:3298
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3275
+#: g10/keyedit.c:3299
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3283
+#: g10/keyedit.c:3307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3284
+#: g10/keyedit.c:3308
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3378
+#: g10/keyedit.c:3402
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -4010,38 +4148,38 @@ msgstr ""
 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3389
+#: g10/keyedit.c:3413
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3409
+#: g10/keyedit.c:3433
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
 
-#: g10/keyedit.c:3434
+#: g10/keyedit.c:3458
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3449
+#: g10/keyedit.c:3473
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3471
+#: g10/keyedit.c:3495
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3490
+#: g10/keyedit.c:3514
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
 "åðáíÝëèåé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3496
+#: g10/keyedit.c:3520
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
@@ -4049,168 +4187,173 @@ msgstr ""
 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
 "N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3557
+#: g10/keyedit.c:3581
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3563
+#: g10/keyedit.c:3587
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3567
+#: g10/keyedit.c:3591
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3570
+#: g10/keyedit.c:3594
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3616
+#: g10/keyedit.c:3640
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3632
+#: g10/keyedit.c:3656
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3710
+#: g10/keyedit.c:3734
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
 "ðéóôïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3716
+#: g10/keyedit.c:3740
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3879
+#: g10/keyedit.c:3903
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4028 g10/keyedit.c:4148 g10/keyedit.c:4289
+#: g10/keyedit.c:3942 g10/keyedit.c:4052 g10/keyedit.c:4172 g10/keyedit.c:4313
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4089
+#: g10/keyedit.c:4113
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4169
+#: g10/keyedit.c:4193
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4170
+#: g10/keyedit.c:4194
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4232
+#: g10/keyedit.c:4256
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keyedit.c:4381
+#: g10/keyedit.c:4405
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
 
-#: g10/keyedit.c:4445
+#: g10/keyedit.c:4477
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4503
+#: g10/keyedit.c:4538
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4530
+#: g10/keyedit.c:4573
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4665
+#: g10/keyedit.c:4708
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "user ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4668 g10/keyedit.c:4732 g10/keyedit.c:4775
+#: g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4805 g10/keyedit.c:4848
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4670 g10/keyedit.c:4734 g10/keyedit.c:4777
+#: g10/keyedit.c:4713 g10/keyedit.c:4807 g10/keyedit.c:4850
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4674
+#: g10/keyedit.c:4717
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4678
+#: g10/keyedit.c:4721
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:4682
+#: g10/keyedit.c:4725
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4709
+#: g10/keyedit.c:4776
+#, fuzzy
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4782
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4735
+#: g10/keyedit.c:4808
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4742
+#: g10/keyedit.c:4815
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4764
+#: g10/keyedit.c:4837
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4784
+#: g10/keyedit.c:4857
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4814
+#: g10/keyedit.c:4887
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4884
+#: g10/keyedit.c:4957
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4901
+#: g10/keyedit.c:4974
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4965
+#: g10/keyedit.c:5038
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5027
+#: g10/keyedit.c:5100
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5122
+#: g10/keyedit.c:5195
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
@@ -4235,54 +4378,55 @@ msgstr "
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/keygen.c:406
+#: g10/keygen.c:420
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:889
+#: g10/keygen.c:904
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:931
+#: g10/keygen.c:946
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:988
+#: g10/keygen.c:1003
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
-#: g10/keygen.c:3133
+#: g10/keygen.c:1173 g10/keygen.c:1284 g10/keygen.c:1289 g10/keygen.c:1432
+#: g10/keygen.c:3237
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3139
+#: g10/keygen.c:1179 g10/keygen.c:1295 g10/keygen.c:1303 g10/keygen.c:1438
+#: g10/keygen.c:3243
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1306
+#: g10/keygen.c:1329
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1526
+#: g10/keygen.c:1549
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1529
+#: g10/keygen.c:1552
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1532
+#: g10/keygen.c:1555
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/keygen.c:1535
+#: g10/keygen.c:1558
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
@@ -4296,109 +4440,104 @@ msgstr ""
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
-#: g10/keygen.c:1553
+#: g10/keygen.c:1576
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1576
+#: g10/keygen.c:1599
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1580
+#: g10/keygen.c:1603
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1585
+#: g10/keygen.c:1608
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1588
+#: g10/keygen.c:1611
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1591
+#: g10/keygen.c:1614
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1594
+#: g10/keygen.c:1617
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1650 sm/certreqgen-ui.c:121
+#: g10/keygen.c:1677 sm/certreqgen-ui.c:157
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1652
+#: g10/keygen.c:1680
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1653
+#: g10/keygen.c:1682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1684
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1655
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+#: g10/keygen.c:1685
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1657
+#: g10/keygen.c:1689
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1658
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1660
+#: g10/keygen.c:1690
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1662
+#: g10/keygen.c:1694
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1731
+#: g10/keygen.c:1695
 #, fuzzy, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1741
+#: g10/keygen.c:1803
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1748 sm/certreqgen-ui.c:142
+#: g10/keygen.c:1811
 #, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:147
-#, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:1814 sm/certreqgen-ui.c:179
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1768 sm/certreqgen-ui.c:152
+#: g10/keygen.c:1828 sm/certreqgen-ui.c:189
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1773 g10/keygen.c:1778 sm/certreqgen-ui.c:157
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
-
-#: g10/keygen.c:1849
+#: g10/keygen.c:1916
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4414,7 +4553,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:1860
+#: g10/keygen.c:1927
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4430,40 +4569,40 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:1883
+#: g10/keygen.c:1950
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1888
+#: g10/keygen.c:1955
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1906 g10/keygen.c:1931
+#: g10/keygen.c:1973 g10/keygen.c:1998
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1913
+#: g10/keygen.c:1980
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1914
+#: g10/keygen.c:1981
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1919
+#: g10/keygen.c:1986
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1920
+#: g10/keygen.c:1987
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1924
+#: g10/keygen.c:1991
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4471,12 +4610,12 @@ msgstr ""
 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1937
+#: g10/keygen.c:2004
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
 
-#: g10/keygen.c:1967
+#: g10/keygen.c:2054
 msgid ""
 "\n"
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
@@ -4487,7 +4626,7 @@ msgstr ""
 #. but you should keep your existing translation.  In case
 #. the new string is not translated this old string will
 #. be used.
-#: g10/keygen.c:1982
+#: g10/keygen.c:2069
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4504,44 +4643,44 @@ msgstr ""
 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2001
+#: g10/keygen.c:2088
 msgid "Real name: "
 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
 
-#: g10/keygen.c:2009
+#: g10/keygen.c:2096
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:2011
+#: g10/keygen.c:2098
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
 
-#: g10/keygen.c:2013
+#: g10/keygen.c:2100
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/keygen.c:2021
+#: g10/keygen.c:2108
 msgid "Email address: "
 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
 
-#: g10/keygen.c:2027
+#: g10/keygen.c:2114
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
 
-#: g10/keygen.c:2035
+#: g10/keygen.c:2122
 msgid "Comment: "
 msgstr "Ó÷üëéï: "
 
-#: g10/keygen.c:2041
+#: g10/keygen.c:2128
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
 
-#: g10/keygen.c:2063
+#: g10/keygen.c:2150
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2069
+#: g10/keygen.c:2156
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4552,10 +4691,14 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2074
+#: g10/keygen.c:2161
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
 
+#: g10/keygen.c:2176
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 #. string which should be translated accordingly and the
@@ -4567,23 +4710,23 @@ msgstr "
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:2090
+#: g10/keygen.c:2192
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
-#: g10/keygen.c:2100
+#: g10/keygen.c:2202
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:2101
+#: g10/keygen.c:2203
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:2120
+#: g10/keygen.c:2222
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:2159
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4591,12 +4734,19 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2174
+#: g10/keygen.c:2267
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#: g10/keygen.c:2283
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2180
+#: g10/keygen.c:2289
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4608,7 +4758,7 @@ msgstr ""
 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2204
+#: g10/keygen.c:2313
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4620,50 +4770,50 @@ msgstr ""
 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3073 g10/keygen.c:3100
+#: g10/keygen.c:3177 g10/keygen.c:3204
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3305 g10/keygen.c:3472
+#: g10/keygen.c:3409 g10/keygen.c:3579
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3307 g10/keygen.c:3475
+#: g10/keygen.c:3411 g10/keygen.c:3582
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3310 g10/keygen.c:3478
+#: g10/keygen.c:3414 g10/keygen.c:3585
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3459
+#: g10/keygen.c:3566
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3466
+#: g10/keygen.c:3573
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3486
+#: g10/keygen.c:3593
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3494
+#: g10/keygen.c:3601
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3521
+#: g10/keygen.c:3628
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3532
+#: g10/keygen.c:3639
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4674,12 +4824,12 @@ msgstr ""
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3545 g10/keygen.c:3690 g10/keygen.c:3811
+#: g10/keygen.c:3652 g10/keygen.c:3798 g10/keygen.c:3919
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3600 g10/keygen.c:3741 g10/sign.c:241
+#: g10/keygen.c:3708 g10/keygen.c:3849 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4687,7 +4837,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3602 g10/keygen.c:3743 g10/sign.c:243
+#: g10/keygen.c:3710 g10/keygen.c:3851 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4695,28 +4845,28 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3613 g10/keygen.c:3754
+#: g10/keygen.c:3721 g10/keygen.c:3862
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
 "ìå ôï OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3654 g10/keygen.c:3787
+#: g10/keygen.c:3762 g10/keygen.c:3895
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
-#: g10/keygen.c:3960
+#: g10/keygen.c:4083
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:4008
+#: g10/keygen.c:4132
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:4034
+#: g10/keygen.c:4158
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
@@ -4749,255 +4899,255 @@ msgstr "
 msgid "Keyring"
 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/keylist.c:1509
+#: g10/keylist.c:1524
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1511
+#: g10/keylist.c:1526
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1518
+#: g10/keylist.c:1533
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1520
+#: g10/keylist.c:1535
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1524 g10/keylist.c:1528
+#: g10/keylist.c:1539 g10/keylist.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
 
-#: g10/keylist.c:1595
+#: g10/keylist.c:1610
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1253
+#: g10/keyring.c:1297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1258
+#: g10/keyring.c:1326
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1260
+#: g10/keyring.c:1327
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
 
-#: g10/keyring.c:1261
+#: g10/keyring.c:1328
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
 
-#: g10/keyring.c:1262
+#: g10/keyring.c:1329
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
 
-#: g10/keyring.c:1384
+#: g10/keyring.c:1430
 #, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
 
-#: g10/keyring.c:1430
+#: g10/keyring.c:1489
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1442
+#: g10/keyring.c:1501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1514
+#: g10/keyring.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/keyserver.c:71
+#: g10/keyserver.c:74
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:72
+#: g10/keyserver.c:75
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:74
+#: g10/keyserver.c:77
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:76
+#: g10/keyserver.c:79
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:80
+#: g10/keyserver.c:83
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:82
+#: g10/keyserver.c:85
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/keyserver.c:84
+#: g10/keyserver.c:87
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:150
+#: g10/keyserver.c:153
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
 
-#: g10/keyserver.c:541
+#: g10/keyserver.c:544
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:744
+#: g10/keyserver.c:747
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:828 g10/keyserver.c:1450
+#: g10/keyserver.c:831 g10/keyserver.c:1458
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/keyserver.c:926
+#: g10/keyserver.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:928
+#: g10/keyserver.c:934
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1169
+#: g10/keyserver.c:1177
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1173
+#: g10/keyserver.c:1181
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1197
+#: g10/keyserver.c:1205
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1200
+#: g10/keyserver.c:1208
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1353
+#: g10/keyserver.c:1361
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1357
+#: g10/keyserver.c:1365
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1400
+#: g10/keyserver.c:1408
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1403
+#: g10/keyserver.c:1411
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1410 g10/keyserver.c:1506
+#: g10/keyserver.c:1418 g10/keyserver.c:1514
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1458
+#: g10/keyserver.c:1466
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1467
+#: g10/keyserver.c:1475
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1529 g10/keyserver.c:2058
+#: g10/keyserver.c:1537 g10/keyserver.c:2066
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1535
+#: g10/keyserver.c:1543
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1547
+#: g10/keyserver.c:1555
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1552
+#: g10/keyserver.c:1560
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1560
+#: g10/keyserver.c:1568
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1567
+#: g10/keyserver.c:1575
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyserver.c:1572
+#: g10/keyserver.c:1580
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyserver.c:1581
+#: g10/keyserver.c:1589
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1606 g10/keyserver.c:1640
+#: g10/keyserver.c:1614 g10/keyserver.c:1648
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1899
+#: g10/keyserver.c:1907
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1921
+#: g10/keyserver.c:1929
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1923
+#: g10/keyserver.c:1931
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1979
+#: g10/keyserver.c:1987
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1985
+#: g10/keyserver.c:1993
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
@@ -5079,137 +5229,142 @@ msgstr "
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:590
+#: g10/mainproc.c:592
+#, c-format
+msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:597
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:611
+#: g10/mainproc.c:618
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:613
+#: g10/mainproc.c:620
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:701
+#: g10/mainproc.c:708
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:842
+#: g10/mainproc.c:849
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1195 g10/mainproc.c:1232
+#: g10/mainproc.c:1202 g10/mainproc.c:1239
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1470
+#: g10/mainproc.c:1477
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1579
+#: g10/mainproc.c:1586
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1590
+#: g10/mainproc.c:1597
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1591
+#: g10/mainproc.c:1598
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:1595
+#: g10/mainproc.c:1602
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1615
+#: g10/mainproc.c:1622
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/mainproc.c:1748 g10/mainproc.c:1796
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/mainproc.c:1803
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1750 g10/mainproc.c:1798
+#: g10/mainproc.c:1757 g10/mainproc.c:1805
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1800
+#: g10/mainproc.c:1759 g10/mainproc.c:1807
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1802
+#: g10/mainproc.c:1809
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[áâÝâáéï]"
 
-#: g10/mainproc.c:1835
+#: g10/mainproc.c:1842
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:1933
+#: g10/mainproc.c:1940
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1938
+#: g10/mainproc.c:1945
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1941
+#: g10/mainproc.c:1948
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1942
+#: g10/mainproc.c:1949
 msgid "binary"
 msgstr "äõáäéêü"
 
-#: g10/mainproc.c:1943
+#: g10/mainproc.c:1950
 msgid "textmode"
 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/mainproc.c:1943 g10/trustdb.c:525
+#: g10/mainproc.c:1950 g10/trustdb.c:546
 msgid "unknown"
 msgstr "Üãíùóôï"
 
-#: g10/mainproc.c:1963
+#: g10/mainproc.c:1970
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2047 g10/mainproc.c:2063 g10/mainproc.c:2159
+#: g10/mainproc.c:2054 g10/mainproc.c:2070 g10/mainproc.c:2166
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2090
+#: g10/mainproc.c:2097
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2098
+#: g10/mainproc.c:2105
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2163
+#: g10/mainproc.c:2170
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2173
+#: g10/mainproc.c:2180
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
 
@@ -5252,66 +5407,66 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/misc.c:512
+#: g10/misc.c:503
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: g10/misc.c:513 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
+#: g10/misc.c:504 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
 
-#: g10/misc.c:770
+#: g10/misc.c:761
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:774
+#: g10/misc.c:765
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
-#: g10/misc.c:776
+#: g10/misc.c:767
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
 
-#: g10/misc.c:783
+#: g10/misc.c:774
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
-#: g10/misc.c:793
+#: g10/misc.c:784
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:796
+#: g10/misc.c:787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
-#: g10/misc.c:857
+#: g10/misc.c:848
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Áóõìðßåóôï"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:882
+#: g10/misc.c:873
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "Áóõìðßåóôï"
 
-#: g10/misc.c:1009
+#: g10/misc.c:1000
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1184
+#: g10/misc.c:1175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: g10/misc.c:1209
+#: g10/misc.c:1200
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
@@ -5355,26 +5510,26 @@ msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:191
+#: g10/parse-packet.c:201
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:808
+#: g10/parse-packet.c:818
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1259
+#: g10/parse-packet.c:1269
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
 
-#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:589
+#: g10/passphrase.c:292 g10/passphrase.c:553
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
 
-#: g10/passphrase.c:309
+#: g10/passphrase.c:306
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
@@ -5388,24 +5543,20 @@ msgstr ""
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:335
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
-
-#: g10/passphrase.c:337
+#: g10/passphrase.c:332
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: g10/passphrase.c:364
+#: g10/passphrase.c:360
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
 
-#: g10/passphrase.c:370 g10/passphrase.c:433
+#: g10/passphrase.c:366 g10/passphrase.c:429
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: g10/passphrase.c:568
+#: g10/passphrase.c:532
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5415,17 +5566,17 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
 
-#: g10/passphrase.c:576
+#: g10/passphrase.c:540
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
 
-#: g10/passphrase.c:585
+#: g10/passphrase.c:549
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:73
+#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5439,55 +5590,55 @@ msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìåãÜëç åéêüíá ôï êëåéäß óáò áíôßóôïé÷á èá ãßíåé ìåãÜëï!\n"
 "Éäáíßêü ìÝãåèïò ãéá ìéá åéêüíá åßíáé áõôü êïíôÜ óôï 240x288.\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
+#: g10/photoid.c:96
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ ãéá ôï photo ID: "
 
-#: g10/photoid.c:116
+#: g10/photoid.c:117
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
+#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:129
+#: g10/photoid.c:130
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/photoid.c:146
+#: g10/photoid.c:147
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "\"%s\" äåí åßíáé JPEG áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
+#: g10/photoid.c:166
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
 
-#: g10/photoid.c:373
+#: g10/photoid.c:374
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
 
@@ -5558,7 +5709,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
 
@@ -5824,7 +5975,7 @@ msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
 #: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -5847,11 +5998,11 @@ msgstr "(
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "Åîáíáãêáóìüò åîüäïõ óå èùñáêéóìÝíï ASCII.\n"
 
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -5870,29 +6021,29 @@ msgstr "
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:499
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:510
+#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
 
-#: g10/revoke.c:517
+#: g10/revoke.c:515
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/revoke.c:534
+#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
 
-#: g10/revoke.c:542
+#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé!\n"
 
-#: g10/revoke.c:593
+#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5911,33 +6062,33 @@ msgstr ""
 "ðñïóï÷Þ ôï óýóôçìá åêôýðùóçò óôï ìç÷áíçìÜ óáò ìðïñåß íá áðïèçêåýóåé ôçí\n"
 "åêôýðùóç êáé íá ôçí êÜíåé äéáèÝóéìç óå Üëëïõò!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr "Áêýñùóç"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Ðéèáíþí íá èÝëåôå íá åðéëÝîåôå ôï %d åäþ)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: g10/revoke.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Åßíáé áõôü åíôÜîåé; "
@@ -6133,27 +6284,27 @@ msgstr ""
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/skclist.c:138 g10/skclist.c:202
+#: g10/skclist.c:140 g10/skclist.c:217
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
 "øåýôéêç RNG!\n"
 
-#: g10/skclist.c:169
+#: g10/skclist.c:174
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/skclist.c:177 g10/skclist.c:187 g10/skclist.c:196
+#: g10/skclist.c:182 g10/skclist.c:195 g10/skclist.c:207
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:182
+#: g10/skclist.c:190
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/skclist.c:197
+#: g10/skclist.c:208
 #, fuzzy
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
@@ -6337,9 +6488,10 @@ msgstr "%s: 
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1507
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: g10/tdbio.c:1505
+#, fuzzy
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
 #: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
@@ -6388,131 +6540,139 @@ msgstr "
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:441
+#: g10/trustdb.c:418
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:427
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:462
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:447
+#: g10/trustdb.c:468
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:499
+#: g10/trustdb.c:520
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:501
+#: g10/trustdb.c:522
 #, fuzzy
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/trustdb.c:503 g10/trustdb.c:508
+#: g10/trustdb.c:524 g10/trustdb.c:529
 #, fuzzy
 msgid "[ expired]"
 msgstr "[ëçãìÝíï]"
 
-#: g10/trustdb.c:507
+#: g10/trustdb.c:528
 #, fuzzy
 msgid "[ unknown]"
 msgstr "Üãíùóôï"
 
-#: g10/trustdb.c:509
+#: g10/trustdb.c:530
 msgid "[  undef ]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:510
+#: g10/trustdb.c:531
 msgid "[marginal]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:511
+#: g10/trustdb.c:532
 msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:512
+#: g10/trustdb.c:533
 msgid "[ultimate]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:527
+#: g10/trustdb.c:548
 msgid "undefined"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:528
+#: g10/trustdb.c:549
 #, fuzzy
 msgid "never"
 msgstr "ðïôÝ     "
 
-#: g10/trustdb.c:529
+#: g10/trustdb.c:550
 msgid "marginal"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:530
+#: g10/trustdb.c:551
 msgid "full"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:531
+#: g10/trustdb.c:552
 msgid "ultimate"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:571
+#: g10/trustdb.c:592
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2456
+#: g10/trustdb.c:598 g10/trustdb.c:2477
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:586
+#: g10/trustdb.c:607
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:601
+#: g10/trustdb.c:622
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1279
+#: g10/trustdb.c:854 g10/trustdb.c:1300
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1028
+#: g10/trustdb.c:1049
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "ðáñáêáëþ êÜíôå Ýíá --check-trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1032
+#: g10/trustdb.c:1053
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2199
+#: g10/trustdb.c:2220
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2264
+#: g10/trustdb.c:2285
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2278
+#: g10/trustdb.c:2299
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
 "äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2301
+#: g10/trustdb.c:2322
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2387
+#: g10/trustdb.c:2408
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2462
+#: g10/trustdb.c:2483
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -6612,7 +6772,7 @@ msgstr "
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: jnlib/logging.c:630
+#: jnlib/logging.c:647
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
@@ -6632,45 +6792,45 @@ msgstr ""
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:387 jnlib/utf8conv.c:653
+#: jnlib/utf8conv.c:388 jnlib/utf8conv.c:654
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:235
+#: jnlib/dotlock.c:234
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:270
+#: jnlib/dotlock.c:269
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:454
+#: jnlib/dotlock.c:453
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/dotlock.c:460
+#: jnlib/dotlock.c:459
 msgid " - probably dead - removing lock"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/dotlock.c:470
+#: jnlib/dotlock.c:469
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:471
+#: jnlib/dotlock.c:470
 msgid "(deadlock?) "
 msgstr ""
 
-#: jnlib/dotlock.c:494
+#: jnlib/dotlock.c:493
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lock `%s' not made: %s\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:502
+#: jnlib/dotlock.c:501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
@@ -6683,329 +6843,354 @@ msgstr ""
 msgid "enable full debugging"
 msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:114
-#, fuzzy
-msgid "Please report bugs to "
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
-
-#: kbx/kbxutil.c:118
+#: kbx/kbxutil.c:117
 #, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: kbx/kbxutil.c:121
+#: kbx/kbxutil.c:120
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:359 scd/app-openpgp.c:1457 scd/app-dinsig.c:297
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+#: scd/app-nks.c:713 scd/app-openpgp.c:2638
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:721 scd/app-openpgp.c:2650
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:363 scd/app-openpgp.c:1461 scd/app-openpgp.c:1493
-#: scd/app-openpgp.c:1640 scd/app-openpgp.c:1658 scd/app-openpgp.c:1858
-#: scd/app-dinsig.c:301
+#: scd/app-nks.c:801 scd/app-openpgp.c:1540 scd/app-openpgp.c:1559
+#: scd/app-openpgp.c:1720 scd/app-openpgp.c:1737 scd/app-openpgp.c:1985
+#: scd/app-openpgp.c:2030 scd/app-dinsig.c:303
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:411
+#: scd/app-nks.c:834
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-nks.c:591 scd/app-openpgp.c:1898
-msgid "|N|New PIN"
+#: scd/app-nks.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#: scd/app-nks.c:1093
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#: scd/app-nks.c:1099
+#, fuzzy
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+
+#: scd/app-nks.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+
+#: scd/app-nks.c:1109
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:594 scd/app-openpgp.c:1902 scd/app-dinsig.c:529
+#: scd/app-nks.c:1111
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1119
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1121
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1222 scd/app-openpgp.c:2063 scd/app-dinsig.c:532
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:668
+#: scd/app-openpgp.c:695
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:681
+#: scd/app-openpgp.c:708
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1076
+#: scd/app-openpgp.c:1147
 #, fuzzy, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1084 scd/app-openpgp.c:2552
+#: scd/app-openpgp.c:1155 scd/app-openpgp.c:2873
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1092 scd/app-openpgp.c:2560
+#: scd/app-openpgp.c:1163 scd/app-openpgp.c:2881
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1101 scd/app-openpgp.c:2570
+#: scd/app-openpgp.c:1172 scd/app-openpgp.c:2891
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1417
+#: scd/app-openpgp.c:1492
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1424
+#: scd/app-openpgp.c:1499
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1443
-#, c-format
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr ""
-
-#: scd/app-openpgp.c:1477
+#: scd/app-openpgp.c:1514
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1489
+#: scd/app-openpgp.c:1525 scd/app-openpgp.c:1979
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1500 scd/app-openpgp.c:1665
+#: scd/app-openpgp.c:1566 scd/app-openpgp.c:1744 scd/app-openpgp.c:1992
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1513 scd/app-openpgp.c:1553 scd/app-openpgp.c:1677
-#: scd/app-openpgp.c:2869
+#: scd/app-openpgp.c:1579 scd/app-openpgp.c:1618 scd/app-openpgp.c:1756
+#: scd/app-openpgp.c:3191
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1576
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr ""
-
-#: scd/app-openpgp.c:1597 scd/app-openpgp.c:1840 scd/app-openpgp.c:3120
+#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:2011 scd/app-openpgp.c:3487
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1603 scd/app-openpgp.c:3129
+#: scd/app-openpgp.c:1653 scd/app-openpgp.c:3496
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1610
+#: scd/app-openpgp.c:1660
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1620
-#, c-format
-msgid ""
-"|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad%%0A[remaining attempts: "
-"%d]"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#: scd/app-openpgp.c:1667
+#, fuzzy, c-format
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1635
+#: scd/app-openpgp.c:1671
 #, fuzzy
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad"
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep
-#. it at the start of the string.  We need this elsewhere to
-#. get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1655
-msgid "|A|Admin PIN"
+#: scd/app-openpgp.c:1692
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1854
+#: scd/app-openpgp.c:2026
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1863 scd/app-openpgp.c:1926
+#: scd/app-openpgp.c:2036 scd/app-openpgp.c:2088
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1897
+#: scd/app-openpgp.c:2058
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1898
+#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1988 scd/app-openpgp.c:2638
+#: scd/app-openpgp.c:2059
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2169 scd/app-openpgp.c:2959
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1994 scd/app-openpgp.c:2645
+#: scd/app-openpgp.c:2175 scd/app-openpgp.c:2966
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2004
+#: scd/app-openpgp.c:2185
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2008
+#: scd/app-openpgp.c:2189
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2010
+#: scd/app-openpgp.c:2191
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2336
-msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr ""
-
-#: scd/app-openpgp.c:2345
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr ""
+#: scd/app-openpgp.c:2193
+#, fuzzy
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2357
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2618
+msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2367 scd/app-openpgp.c:2375
+#: scd/app-openpgp.c:2660 scd/app-openpgp.c:2668
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2469
+#: scd/app-openpgp.c:2764
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2529
+#: scd/app-openpgp.c:2850
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2543
+#: scd/app-openpgp.c:2863
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2546
+#: scd/app-openpgp.c:2866
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2603
+#: scd/app-openpgp.c:2924
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2653
+#: scd/app-openpgp.c:2974
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2768
+#: scd/app-openpgp.c:3090
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2844
+#: scd/app-openpgp.c:3166
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3134
+#: scd/app-openpgp.c:3501
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3359 scd/app-openpgp.c:3370
+#: scd/app-openpgp.c:3726 scd/app-openpgp.c:3737
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
+#: scd/app-dinsig.c:299
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-dinsig.c:526
+#: scd/app-dinsig.c:529
 msgid "|N|Initial New PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:105
+#: scd/scdaemon.c:108
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:115 sm/gpgsm.c:315
+#: scd/scdaemon.c:118 sm/gpgsm.c:313
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:121 tools/gpgconf-comp.c:619
+#: scd/scdaemon.c:125 tools/gpgconf-comp.c:620
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
+#: scd/scdaemon.c:127
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:125
+#: scd/scdaemon.c:129
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: scd/scdaemon.c:127
+#: scd/scdaemon.c:131
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: scd/scdaemon.c:130
+#: scd/scdaemon.c:134
 #, fuzzy
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: scd/scdaemon.c:136
+#: scd/scdaemon.c:140
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:138
+#: scd/scdaemon.c:142
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:140
+#: scd/scdaemon.c:145
 #, fuzzy
-msgid "allow the use of admin card commands"
+msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:254
+#: scd/scdaemon.c:258
 #, fuzzy
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: scd/scdaemon.c:256
+#: scd/scdaemon.c:260
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:718
+#: scd/scdaemon.c:738
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1072
+#: scd/scdaemon.c:1092
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1084
+#: scd/scdaemon.c:1104
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
@@ -7015,7 +7200,7 @@ msgstr ""
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
 
-#: sm/call-agent.c:138
+#: sm/call-agent.c:137
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr ""
@@ -7044,11 +7229,11 @@ msgstr ""
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1807
+#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1813
 msgid "chain"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1807
+#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1813
 #, fuzzy
 msgid "shell"
 msgstr "help"
@@ -7103,195 +7288,185 @@ msgstr "
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:744 sm/certchain.c:1231 sm/certchain.c:1835 sm/decrypt.c:259
-#: sm/encrypt.c:347 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
+#: sm/certchain.c:744 sm/certchain.c:1237 sm/certchain.c:1841 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:335 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:904
+#: sm/certchain.c:910
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
-#: sm/certchain.c:914
-#, fuzzy
-msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
-
-#: sm/certchain.c:919
+#: sm/certchain.c:925
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:924
-#, fuzzy
-msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
-
-#: sm/certchain.c:926
+#: sm/certchain.c:932
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:932
+#: sm/certchain.c:938
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:961 sm/certchain.c:1029
+#: sm/certchain.c:967 sm/certchain.c:1035
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:976 sm/certchain.c:1061
+#: sm/certchain.c:982 sm/certchain.c:1067
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:977 sm/certchain.c:1062
+#: sm/certchain.c:983 sm/certchain.c:1068
 #, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: sm/certchain.c:978 sm/certchain.c:1063
+#: sm/certchain.c:984 sm/certchain.c:1069
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:991
+#: sm/certchain.c:997
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:992
+#: sm/certchain.c:998
 #, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:993
+#: sm/certchain.c:999
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:1035
+#: sm/certchain.c:1041
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1044
+#: sm/certchain.c:1050
 #, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:1081
+#: sm/certchain.c:1087
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1083
+#: sm/certchain.c:1089
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1084
+#: sm/certchain.c:1090
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1088
+#: sm/certchain.c:1094
 #, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
-#: sm/certchain.c:1089
+#: sm/certchain.c:1095
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: sm/certchain.c:1092
+#: sm/certchain.c:1098
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/certchain.c:1093
+#: sm/certchain.c:1099
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1123
+#: sm/certchain.c:1129
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: sm/certchain.c:1132
+#: sm/certchain.c:1138
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1145
+#: sm/certchain.c:1151
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1151
+#: sm/certchain.c:1157
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1208
+#: sm/certchain.c:1214
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1272
+#: sm/certchain.c:1278
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: sm/certchain.c:1345
+#: sm/certchain.c:1351
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1414
+#: sm/certchain.c:1420
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1427
+#: sm/certchain.c:1433
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1456 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1462 sm/import.c:160
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1468
+#: sm/certchain.c:1474
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1501
+#: sm/certchain.c:1507
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: sm/certchain.c:1532
+#: sm/certchain.c:1538
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1583
+#: sm/certchain.c:1589
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1623 sm/certchain.c:1906
+#: sm/certchain.c:1629 sm/certchain.c:1912
 #, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: sm/certchain.c:1624
+#: sm/certchain.c:1630
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: sm/certchain.c:1625
+#: sm/certchain.c:1631
 #, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/certchain.c:1796
+#: sm/certchain.c:1802
 msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1805
+#: sm/certchain.c:1811
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
 msgstr ""
@@ -7315,30 +7490,25 @@ msgstr ""
 msgid "none"
 msgstr "ü÷é|ï÷é"
 
-#: sm/certdump.c:154
-#, fuzzy
-msgid "[none]"
-msgstr "Üãíùóôï"
-
-#: sm/certdump.c:577 sm/certdump.c:622 sm/certdump.c:687 sm/certdump.c:745
+#: sm/certdump.c:564 sm/certdump.c:609 sm/certdump.c:674 sm/certdump.c:732
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: sm/certdump.c:585 sm/certdump.c:630
+#: sm/certdump.c:572 sm/certdump.c:617
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:667 sm/certdump.c:723
+#: sm/certdump.c:654 sm/certdump.c:710
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:692 sm/certdump.c:751
+#: sm/certdump.c:679 sm/certdump.c:738
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: sm/certdump.c:961
+#: sm/certdump.c:948
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
@@ -7436,51 +7606,80 @@ msgid ""
 "you just created once more.\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:122
+#: sm/certreqgen-ui.c:158
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:123
+#: sm/certreqgen-ui.c:159
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:124
+#: sm/certreqgen-ui.c:160
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:176
+#: sm/certreqgen-ui.c:202
+#, fuzzy
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:210
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:212
+#, fuzzy
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:230 sm/certreqgen-ui.c:239
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading the card: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Serial number of the card: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:245
+#, fuzzy
+msgid "Available keys:\n"
+msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:276
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:177
+#: sm/certreqgen-ui.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
 msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:178
+#: sm/certreqgen-ui.c:278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:179
+#: sm/certreqgen-ui.c:279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:203
+#: sm/certreqgen-ui.c:303
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:207
+#: sm/certreqgen-ui.c:307
 #, fuzzy
 msgid "No subject name given\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:211
+#: sm/certreqgen-ui.c:311
 #, c-format
 msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
@@ -7490,54 +7689,54 @@ msgstr ""
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#: sm/certreqgen-ui.c:220
+#: sm/certreqgen-ui.c:320
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid subject name `%s'\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:222
+#: sm/certreqgen-ui.c:322
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:234
+#: sm/certreqgen-ui.c:334
 #, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:235
+#: sm/certreqgen-ui.c:335
 #, fuzzy
 msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:239
+#: sm/certreqgen-ui.c:339
 #, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:240 sm/certreqgen-ui.c:245
+#: sm/certreqgen-ui.c:340 sm/certreqgen-ui.c:345
 #, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:244
+#: sm/certreqgen-ui.c:344
 msgid "Enter URIs"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:271
+#: sm/certreqgen-ui.c:371
 msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:289
+#: sm/certreqgen-ui.c:389
 msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:298
+#: sm/certreqgen-ui.c:398
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:303
+#: sm/certreqgen-ui.c:403
 msgid "resource problem: out of core\n"
 msgstr ""
 
@@ -7549,172 +7748,172 @@ msgstr ""
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/delete.c:50 sm/delete.c:101
+#: sm/delete.c:51 sm/delete.c:112
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:111 sm/keydb.c:1399 sm/keydb.c:1501
+#: sm/delete.c:122 sm/keydb.c:1399 sm/keydb.c:1501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:132
+#: sm/delete.c:143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: sm/delete.c:134
+#: sm/delete.c:145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: sm/delete.c:164
+#: sm/delete.c:175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:333
+#: sm/encrypt.c:321
 #, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:197
+#: sm/gpgsm.c:195
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:199
+#: sm/gpgsm.c:197
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:206
+#: sm/gpgsm.c:204
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:207
+#: sm/gpgsm.c:205
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:209
+#: sm/gpgsm.c:207
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:212
+#: sm/gpgsm.c:210
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:214
+#: sm/gpgsm.c:212
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:215
+#: sm/gpgsm.c:213
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: sm/gpgsm.c:230
+#: sm/gpgsm.c:228
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: sm/gpgsm.c:235
+#: sm/gpgsm.c:233
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:237
+#: sm/gpgsm.c:235
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:239
+#: sm/gpgsm.c:237
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:244
+#: sm/gpgsm.c:242
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:247
+#: sm/gpgsm.c:245
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:257
+#: sm/gpgsm.c:255
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:262
+#: sm/gpgsm.c:260
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:265
+#: sm/gpgsm.c:263
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:268
+#: sm/gpgsm.c:266
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:272
+#: sm/gpgsm.c:270
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:283
+#: sm/gpgsm.c:281
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: sm/gpgsm.c:285
+#: sm/gpgsm.c:283
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:290
+#: sm/gpgsm.c:288
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: sm/gpgsm.c:292
+#: sm/gpgsm.c:290
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:293
+#: sm/gpgsm.c:291
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:294
+#: sm/gpgsm.c:292
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:297
+#: sm/gpgsm.c:295
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:300
+#: sm/gpgsm.c:298
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: sm/gpgsm.c:310 tools/gpgconf-comp.c:744
+#: sm/gpgsm.c:308 tools/gpgconf-comp.c:745
 #, fuzzy
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
-#: sm/gpgsm.c:328
+#: sm/gpgsm.c:326
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
-#: sm/gpgsm.c:330
+#: sm/gpgsm.c:328
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
-#: sm/gpgsm.c:516
+#: sm/gpgsm.c:515
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: sm/gpgsm.c:519
+#: sm/gpgsm.c:518
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
@@ -7725,83 +7924,89 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:611
+#: sm/gpgsm.c:610
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: sm/gpgsm.c:709
+#: sm/gpgsm.c:710
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:720
+#: sm/gpgsm.c:721
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown validation model `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:771
+#: sm/gpgsm.c:772
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:790
+#: sm/gpgsm.c:791
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:811
+#: sm/gpgsm.c:812
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1325
+#: sm/gpgsm.c:1342
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1406
+#: sm/gpgsm.c:1423
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1508
+#: sm/gpgsm.c:1523
 #, fuzzy, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1546
+#: sm/gpgsm.c:1561
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1717
-msgid "this command has not yet been implemented\n"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:1872
+#: sm/gpgsm.c:1892
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/import.c:109
+#: sm/import.c:111
 #, fuzzy, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
 
-#: sm/import.c:227
+#: sm/import.c:229
 #, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: sm/import.c:235
+#: sm/import.c:237
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#: sm/import.c:429 sm/keydb.c:1321 sm/keydb.c:1389
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+
+#: sm/import.c:486 sm/keydb.c:1419 sm/keydb.c:1513
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: sm/import.c:545 sm/import.c:577
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/import.c:548 tools/gpg-connect-agent.c:1329
+#: sm/import.c:678 tools/gpg-connect-agent.c:1329
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
@@ -7825,11 +8030,6 @@ msgstr "
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1321 sm/keydb.c:1389
-#, fuzzy
-msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
-
 #: sm/keydb.c:1342
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
@@ -7850,17 +8050,12 @@ msgstr "
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1419 sm/keydb.c:1513
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
-
 #: sm/keydb.c:1431 sm/keydb.c:1524
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: sm/keylist.c:623
+#: sm/keylist.c:642
 msgid "Error - "
 msgstr ""
 
@@ -7903,17 +8098,17 @@ msgid ""
 "Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
 
-#: sm/sign.c:420
+#: sm/sign.c:441
 #, fuzzy, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: sm/sign.c:433
+#: sm/sign.c:455
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/sign.c:483
+#: sm/sign.c:505
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
@@ -7954,7 +8149,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:70 tools/gpgconf.c:78 tools/symcryptrun.c:165
+#: tools/gpg-connect-agent.c:70 tools/gpgconf.c:81 tools/symcryptrun.c:165
 #, fuzzy
 msgid "quiet"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
@@ -8033,234 +8228,234 @@ msgstr "
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2166
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2167
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2175
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2182
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:472 tools/gpgconf-comp.c:576 tools/gpgconf-comp.c:643
-#: tools/gpgconf-comp.c:711 tools/gpgconf-comp.c:798
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:577 tools/gpgconf-comp.c:644
+#: tools/gpgconf-comp.c:712 tools/gpgconf-comp.c:799
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:485 tools/gpgconf-comp.c:589 tools/gpgconf-comp.c:656
-#: tools/gpgconf-comp.c:724 tools/gpgconf-comp.c:821
+#: tools/gpgconf-comp.c:486 tools/gpgconf-comp.c:590 tools/gpgconf-comp.c:657
+#: tools/gpgconf-comp.c:725 tools/gpgconf-comp.c:822
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:495 tools/gpgconf-comp.c:614 tools/gpgconf-comp.c:672
-#: tools/gpgconf-comp.c:749 tools/gpgconf-comp.c:828
+#: tools/gpgconf-comp.c:496 tools/gpgconf-comp.c:615 tools/gpgconf-comp.c:673
+#: tools/gpgconf-comp.c:750 tools/gpgconf-comp.c:829
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:500 tools/gpgconf-comp.c:677 tools/gpgconf-comp.c:754
-#: tools/gpgconf-comp.c:836
+#: tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:678 tools/gpgconf-comp.c:755
+#: tools/gpgconf-comp.c:837
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:508 tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:762
+#: tools/gpgconf-comp.c:509 tools/gpgconf-comp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:763
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:515
+#: tools/gpgconf-comp.c:516
 msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:519
+#: tools/gpgconf-comp.c:520
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:523
+#: tools/gpgconf-comp.c:524
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:537
+#: tools/gpgconf-comp.c:538
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:540
+#: tools/gpgconf-comp.c:541
 msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:544
+#: tools/gpgconf-comp.c:545
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:548
+#: tools/gpgconf-comp.c:549
 msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:552
+#: tools/gpgconf-comp.c:553
 msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:556
+#: tools/gpgconf-comp.c:557
 #, fuzzy
 msgid "|N|expire the passphrase after N days"
 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:560
+#: tools/gpgconf-comp.c:561
 #, fuzzy
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:658 tools/gpgconf-comp.c:726
+#: tools/gpgconf-comp.c:659 tools/gpgconf-comp.c:727
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:661 tools/gpgconf-comp.c:729
+#: tools/gpgconf-comp.c:662 tools/gpgconf-comp.c:730
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:664
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
 msgid "|SPEC|set up email aliases"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:685
+#: tools/gpgconf-comp.c:686
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:687
+#: tools/gpgconf-comp.c:688
 #, fuzzy
 msgid "|URL|use keyserver at URL"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:690
+#: tools/gpgconf-comp.c:691
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:693
+#: tools/gpgconf-comp.c:694
 msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:738
+#: tools/gpgconf-comp.c:739
 msgid "disable all access to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:741
+#: tools/gpgconf-comp.c:742
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:767
+#: tools/gpgconf-comp.c:768
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:811
+#: tools/gpgconf-comp.c:812
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:847
+#: tools/gpgconf-comp.c:848
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:857
+#: tools/gpgconf-comp.c:858
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:868
+#: tools/gpgconf-comp.c:869
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:873
+#: tools/gpgconf-comp.c:874
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:902
+#: tools/gpgconf-comp.c:903
 msgid "LDAP server list"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:910
+#: tools/gpgconf-comp.c:911
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:3008
+#: tools/gpgconf-comp.c:3077
 #, c-format
 msgid "External verification of component %s failed"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:3158
+#: tools/gpgconf-comp.c:3227
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:60
+#: tools/gpgconf.c:62
 msgid "list all components"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:61
+#: tools/gpgconf.c:63
 msgid "check all programs"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:62
+#: tools/gpgconf.c:64
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:63
+#: tools/gpgconf.c:65
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:64
+#: tools/gpgconf.c:66
 msgid "|COMPONENT|check options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:66
+#: tools/gpgconf.c:68
 msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:68
+#: tools/gpgconf.c:70
 msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:70
+#: tools/gpgconf.c:72
 #, fuzzy
 msgid "list global configuration file"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:72
+#: tools/gpgconf.c:74
 #, fuzzy
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:76
+#: tools/gpgconf.c:79
 msgid "use as output file"
 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
 
-#: tools/gpgconf.c:80
+#: tools/gpgconf.c:83
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:102
+#: tools/gpgconf.c:105
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: tools/gpgconf.c:105
+#: tools/gpgconf.c:108
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:209 tools/gpgconf.c:249
+#: tools/gpgconf.c:214 tools/gpgconf.c:279
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: tools/gpgconf.c:211
+#: tools/gpgconf.c:216
 msgid "Need one component argument"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:220
+#: tools/gpgconf.c:225 tools/gpgconf.c:255
 #, fuzzy
 msgid "Component not found"
 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
 
-#: tools/gpgconf.c:251
+#: tools/gpgconf.c:281
 #, fuzzy
 msgid "No argument allowed"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
@@ -8446,6 +8641,24 @@ msgid ""
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+
+#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#~ msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Please report bugs to "
+#~ msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+#~ msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
+
+#~ msgid "Repeat passphrase\n"
+#~ msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "read options from file"
 #~ msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
@@ -9438,10 +9651,6 @@ msgstr ""
 #~ "\"\n"
 #~ "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "   signed by %s on %s%s\n"
-#~ msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
-
 #~ msgid "%s: can't access: %s\n"
 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò: %s\n"