s/CACHE_MODE_IMPGEN/CACHE_MODE_NONCE/.
[gnupg.git] / po / el.po
index e409440..89b6dbc 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-21 22:00+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-04 17:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
@@ -14,172 +14,304 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:193
+#: agent/call-pinentry.c:243
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:390
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+#: agent/call-pinentry.c:605
+msgid "Quality:"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+#: agent/call-pinentry.c:627
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:671
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:393
+#: agent/call-pinentry.c:674
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:458 agent/call-pinentry.c:470
+#: agent/call-pinentry.c:731
+#, c-format
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:751 agent/call-pinentry.c:763
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:459
+#: agent/call-pinentry.c:752
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:467
+#: agent/call-pinentry.c:760
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:472
+#: agent/call-pinentry.c:765
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:484
+#: agent/call-pinentry.c:777
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "êáêü MPI"
 
-#: agent/call-pinentry.c:485
+#: agent/call-pinentry.c:778
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/call-pinentry.c:521
+#: agent/call-pinentry.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/command-ssh.c:533
+#: agent/command-ssh.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1016 g10/keygen.c:3048
-#: g10/keygen.c:3078 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
-#: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1089
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3395 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
+#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
+#: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
-#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
-#: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2556
-#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
-#: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
-#: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
-#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1771
-#: sm/gpgsm.c:1808 sm/qualified.c:74
+#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
+#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1090 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2845
+#: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
+#: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
+#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2001
+#: sm/gpgsm.c:2031 sm/gpgsm.c:2069 sm/gpgsm.c:2107 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
+#: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1623
+#: agent/command-ssh.c:1657
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:1628
+#: agent/command-ssh.c:1662
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1648
+#: agent/command-ssh.c:1682
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1698
+#: agent/command-ssh.c:1732
 #, fuzzy, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1713
+#: agent/command-ssh.c:1747
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2018
+#: agent/command-ssh.c:2055
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2353
+#: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#: agent/command-ssh.c:2404
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
 "0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2853
+#: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
+#: tools/symcryptrun.c:434
+msgid "does not match - try again"
+msgstr ""
+
+#: agent/command-ssh.c:2949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:219
+#: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:200
 msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:277
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+#: agent/divert-scd.c:205
+msgid "PUK"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:212
+msgid "Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:238
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:287
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+
+#: agent/divert-scd.c:289
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+
+#: agent/divert-scd.c:290
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
-#: agent/divert-scd.c:280
+#: agent/divert-scd.c:295
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+
+#: agent/divert-scd.c:297
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+
+#: agent/divert-scd.c:298
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: agent/divert-scd.c:292
+#: agent/divert-scd.c:310
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:109
+#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
+#: sm/import.c:661 sm/import.c:686
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
-msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
-"\n"
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
+#: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
 #, fuzzy
-msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
-#: tools/symcryptrun.c:487
-msgid "does not match - try again"
+#: agent/genkey.c:167
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+
+#: agent/genkey.c:193
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: agent/genkey.c:214
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: agent/genkey.c:237
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
+"a known term or match%%0Acertain pattern."
+msgstr ""
+
+#: agent/genkey.c:253
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr ""
+
+#: agent/genkey.c:255
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
+
+#: agent/genkey.c:264
+msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:218
+#: agent/genkey.c:308
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
+"\n"
+
+#: agent/genkey.c:431
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:103
+#: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:104
+#: tools/gpg-check-pattern.c:70
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
@@ -189,354 +321,389 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:105
+#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:108
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
-#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
-#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
+#: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:484 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
-#: sm/gpgsm.c:336
+#: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
+#: sm/gpgsm.c:280
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:111
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:309
+#: tools/symcryptrun.c:167
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:121
+#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:124
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:125
+#: agent/gpg-agent.c:133
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
-#: tools/symcryptrun.c:187
+#: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: agent/gpg-agent.c:128
+#: agent/gpg-agent.c:136
 #, fuzzy
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: agent/gpg-agent.c:132
+#: agent/gpg-agent.c:139
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:134
+#: agent/gpg-agent.c:142
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:135
+#: agent/gpg-agent.c:143
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:142
+#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:144
+#: agent/gpg-agent.c:157
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:147
+#: agent/gpg-agent.c:160
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
+#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:154
+#: agent/gpg-agent.c:175
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:156
+#: agent/gpg-agent.c:177
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:157
+#: agent/gpg-agent.c:178
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:159
+#: agent/gpg-agent.c:180
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:241 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
-#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
-#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
+#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:245
+#: sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:180 tools/gpgconf.c:102
+#: tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
 #, fuzzy
-msgid "Please report bugs to <"
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:244
+#: agent/gpg-agent.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:246
+#: agent/gpg-agent.c:343
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:305
-#, c-format
-msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:308
-#, c-format
-msgid "out of core while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:339 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#: agent/gpg-agent.c:378 g10/gpg.c:990 scd/scdaemon.c:306 sm/gpgsm.c:651
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:510 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
-#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
-#: tools/symcryptrun.c:1056
+#: agent/gpg-agent.c:587 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:400 sm/gpgsm.c:880 sm/gpgsm.c:883 tools/symcryptrun.c:996
+#: tools/gpg-check-pattern.c:177
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:604 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
+#: agent/gpg-agent.c:698 g10/gpg.c:2099 scd/scdaemon.c:482 sm/gpgsm.c:977
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:609 agent/gpg-agent.c:1160 g10/gpg.c:2011
-#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
+#: agent/gpg-agent.c:703 agent/gpg-agent.c:1304 g10/gpg.c:2103
+#: scd/scdaemon.c:487 sm/gpgsm.c:981 tools/symcryptrun.c:929
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:617 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
+#: agent/gpg-agent.c:711 g10/gpg.c:2110 scd/scdaemon.c:495 sm/gpgsm.c:988
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:930 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
-#: g10/plaintext.c:158
+#: agent/gpg-agent.c:1073 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1210 agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317
-#: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1357 g10/exec.c:174
-#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:932
+#: agent/gpg-agent.c:1417 agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1539
+#: agent/gpg-agent.c:1580 agent/gpg-agent.c:1584 g10/exec.c:188
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:992
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1224 scd/scdaemon.c:946
+#: agent/gpg-agent.c:1431 scd/scdaemon.c:1006
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1250 scd/scdaemon.c:972
+#: agent/gpg-agent.c:1454 scd/scdaemon.c:1029
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:1001
+#: agent/gpg-agent.c:1463
+#, c-format
+msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1481
+#, fuzzy
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1048
+#, fuzzy
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1497 scd/scdaemon.c:1051
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:1009
+#: agent/gpg-agent.c:1509 scd/scdaemon.c:1060
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1015
+#: agent/gpg-agent.c:1515 scd/scdaemon.c:1067
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1321 agent/gpg-agent.c:1363 g10/openfile.c:419
+#: agent/gpg-agent.c:1543 agent/gpg-agent.c:1590 g10/openfile.c:432
 #, fuzzy, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1369
+#: agent/gpg-agent.c:1596
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1373
+#: agent/gpg-agent.c:1600
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1475
+#: agent/gpg-agent.c:1730 scd/scdaemon.c:1083
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1752
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1480
+#: agent/gpg-agent.c:1757
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1497
+#: agent/gpg-agent.c:1777
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1502
+#: agent/gpg-agent.c:1782
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1598 scd/scdaemon.c:1134
+#: agent/gpg-agent.c:1922 scd/scdaemon.c:1220
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1704 scd/scdaemon.c:1201
+#: agent/gpg-agent.c:2045 scd/scdaemon.c:1287
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1725
+#: agent/gpg-agent.c:2173
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1735 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
-#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+#: agent/gpg-agent.c:2184 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:283
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2134
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1747 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
-#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#: agent/gpg-agent.c:2197 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:295
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2145
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:100
+#: agent/preset-passphrase.c:98
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:103
+#: agent/preset-passphrase.c:101
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:146
+#: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
+#: tools/gpgconf.c:60
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@ÅíôïëÝò:\n"
+" "
+
+#: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
+#: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
+#: tools/symcryptrun.c:157
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"ÅðéëïãÝò:\n"
+" "
+
+#: agent/protect-tool.c:163
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/protect-tool.c:148
+#: agent/protect-tool.c:165
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1206
+#: agent/protect-tool.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1209
+#: agent/protect-tool.c:1156
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1212
+#: agent/protect-tool.c:1162
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1217
+#: agent/protect-tool.c:1167
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
+#: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
-
-#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
+#: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "Áêýñùóç"
 
-#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:130
+#: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
 #, fuzzy, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
+#: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:164
+#: agent/trustlist.c:185
 #, fuzzy, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
 
-#: agent/trustlist.c:199
+#: agent/trustlist.c:229
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
+#: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:264
+#: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
+#: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
@@ -546,470 +713,752 @@ msgstr ""
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as store in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:470
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:610
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "íáé|íáß"
+
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
+msgid "No"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:653
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:479
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:667
 msgid "Correct"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
-#. certificate.
-#: agent/trustlist.c:499
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
+
+#: agent/findkey.c:156
+#, c-format
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
+msgstr ""
+
+#: agent/findkey.c:172
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
-"certificates?"
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:505
+#: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
 #, fuzzy
-msgid "Yes"
-msgstr "íáé|íáß"
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: agent/trustlist.c:505
-msgid "No"
+#: agent/findkey.c:194
+msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
+#: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
+#: tools/gpgconf-comp.c:1814
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
+#: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
+#: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:452
+#: common/exechelp.c:819
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
+#: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:493
+#: common/exechelp.c:870
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:504
+#: common/exechelp.c:883
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/http.c:1622
+#: common/http.c:1674
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/http.c:1666
+#: common/http.c:1718
 #, fuzzy
 msgid "host not found"
 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
 
-#: common/simple-pwquery.c:310
+#: common/simple-pwquery.c:338
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:368
+#: common/simple-pwquery.c:395
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:379
+#: common/simple-pwquery.c:406
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:389
+#: common/simple-pwquery.c:416
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
+#: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
 #, fuzzy
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
+#: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
 #, fuzzy
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#: common/sysutils.c:105
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
 
-#: common/sysutils.c:183
+#: common/sysutils.c:200
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: common/sysutils.c:215
+#: common/sysutils.c:232
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
 msgid "yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+#: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
 msgid "no"
 msgstr "ü÷é|ï÷é"
 
-#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+#: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:74
+#: common/yesno.c:76
 msgid "quit"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
-#: common/yesno.c:77
+#: common/yesno.c:79
 msgid "qQ"
 msgstr "qQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
+#: common/yesno.c:113
 msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:113
+#: common/yesno.c:115
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""
 
-#: common/yesno.c:114
+#: common/yesno.c:116
 msgid "oO"
 msgstr ""
 
-#: common/yesno.c:115
+#: common/yesno.c:117
 #, fuzzy
 msgid "cC"
 msgstr "c"
 
-#: g10/armor.c:320
+#: common/miscellaneous.c:77
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:359
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+#: common/miscellaneous.c:80
+#, c-format
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:370
-msgid "armor header: "
-msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+#: common/asshelp.c:201 tools/gpg-connect-agent.c:2102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:381
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
+#: common/asshelp.c:306
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:433
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+#: common/audit.c:474
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:477
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:479
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:568
+#: common/audit.c:481
 #, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/armor.c:580
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
+#: common/audit.c:483
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
+#: common/audit.c:485
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:777
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
+#: common/audit.c:718
+#, fuzzy
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/armor.c:811
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
+#: common/audit.c:725
+#, fuzzy
+msgid "root certificate missing"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: g10/armor.c:819
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
+#: common/audit.c:751
+msgid "Data encryption succeeded"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
-#, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
+#: common/audit.c:756 common/audit.c:817 common/audit.c:837 common/audit.c:861
+#, fuzzy
+msgid "Data available"
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/armor.c:843
+#: common/audit.c:759
 #, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
+msgid "Session key created"
+msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/armor.c:847
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+#: common/audit.c:764
+#, fuzzy, c-format
+msgid "algorithm: %s"
+msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:1158
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+#: common/audit.c:766 common/audit.c:768
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgstr ""
+"\n"
+"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+
+#: common/audit.c:770
+#, fuzzy
+msgid "seems to be not encrypted"
+msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
+
+#: common/audit.c:776
+msgid "Number of recipients"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1163
+#: common/audit.c:784
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgid "Recipient %d"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1167
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: common/audit.c:812
+msgid "Data signing succeeded"
 msgstr ""
-"åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
-"ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
 
-#: g10/build-packet.c:978
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+#: common/audit.c:832
+msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
-"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
-"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
 
-#: g10/build-packet.c:990
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+#: common/audit.c:857
+#, fuzzy
+msgid "Data verification succeeded"
+msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/build-packet.c:996
+#: common/audit.c:866
 #, fuzzy
-msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgid "Signature available"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1014
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
+#: common/audit.c:871
+#, fuzzy
+msgid "Parsing signature succeeded"
+msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
+#: common/audit.c:876
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Bad hash algorithm: %s"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
-msgid "not human readable"
-msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
+#: common/audit.c:891
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature %d"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
-msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+#: common/audit.c:907
+#, fuzzy
+msgid "Certificate chain valid"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+
+#: common/audit.c:918
+#, fuzzy
+msgid "Root certificate trustworthy"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+#: common/audit.c:939 sm/certchain.c:920
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+#: common/audit.c:942 sm/certchain.c:930
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+
+#: common/audit.c:947
+#, fuzzy
+msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+#: common/audit.c:967
+#, fuzzy
+msgid "Included certificates"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+#: common/audit.c:1026
+msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
-#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
-msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+#: common/audit.c:1075
+#, fuzzy
+msgid "Unknown operation"
+msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
+
+#: common/audit.c:1093
+msgid "Gpg-Agent usable"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:1103
+msgid "Dirmngr usable"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:1139
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No help available for `%s'."
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
+
+#: common/helpfile.c:80
+#, fuzzy
+msgid "ignoring garbage line"
+msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+
+#: common/gettime.c:503
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "Üãíùóôï"
+
+#: g10/armor.c:379
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:418
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+
+#: g10/armor.c:429
+msgid "armor header: "
+msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+
+#: g10/armor.c:442
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
+
+#: g10/armor.c:455
+#, fuzzy
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+
+#: g10/armor.c:508
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
+
+#: g10/armor.c:643
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
+
+#: g10/armor.c:655
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
+
+#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
+
+#: g10/armor.c:852
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:886
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:894
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
+
+#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
+
+#: g10/armor.c:918
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
+
+#: g10/armor.c:922
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+
+#: g10/armor.c:1233
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+
+#: g10/armor.c:1238
+#, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+
+#: g10/armor.c:1242
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgstr ""
+"åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
+"ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
+
+#: g10/build-packet.c:976
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
+"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
+"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
+
+#: g10/build-packet.c:988
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+
+#: g10/build-packet.c:994
+#, fuzzy
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1012
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
+msgid "not human readable"
+msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
 
-#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
+#: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
 
-#: g10/card-util.c:69
+#: g10/card-util.c:90
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
-#: g10/keygen.c:2740 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
+#: g10/keygen.c:3036 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
 
-#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
-#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
-#: g10/keygen.c:1617
+#: g10/card-util.c:106
+#, fuzzy
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+
+#: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1621
+#: g10/keygen.c:1702 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
+#: sm/certreqgen-ui.c:283
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
 
-#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
+#: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:509
 #, fuzzy
 msgid "male"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/card-util.c:415
+#: g10/card-util.c:510
 #, fuzzy
 msgid "female"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/card-util.c:415
+#: g10/card-util.c:510
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
 
-#: g10/card-util.c:442
+#: g10/card-util.c:537
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
-#: g10/card-util.c:442
+#: g10/card-util.c:537
 msgid "forced"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:520
+#: g10/card-util.c:628
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:522
+#: g10/card-util.c:630
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:524
+#: g10/card-util.c:632
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:541
+#: g10/card-util.c:649
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:543
+#: g10/card-util.c:651
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:561
+#: g10/card-util.c:669
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:582
+#: g10/card-util.c:690
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:590
+#: g10/card-util.c:698
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
+#: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:696
+#: g10/card-util.c:836
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing `%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:863
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:706
+#: g10/card-util.c:873
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:765
+#: g10/card-util.c:909
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:775
+#: g10/card-util.c:919
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:795
+#: g10/card-util.c:1002
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
 
-#: g10/card-util.c:803
+#: g10/card-util.c:1010
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:812
+#: g10/card-util.c:1019
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:833
+#: g10/card-util.c:1041
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:847
+#: g10/card-util.c:1055
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/card-util.c:868
+#: g10/card-util.c:1077
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/card-util.c:891
+#: g10/card-util.c:1100
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/card-util.c:939
+#: g10/card-util.c:1150
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:940
+#: g10/card-util.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
-#: g10/card-util.c:949
+#: g10/card-util.c:1164
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1034
+#: g10/card-util.c:1251
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
+#: g10/card-util.c:1267
+msgid ""
+"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1292
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+
+#: g10/card-util.c:1294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+
+#: g10/card-util.c:1295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+
+#: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1835 g10/keygen.c:1841
+#: sm/certreqgen-ui.c:194
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
+
+#: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1822 sm/certreqgen-ui.c:184
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1319
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1339
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1361
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1076
+#: g10/card-util.c:1375
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+
+#: g10/card-util.c:1378
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1085
+#: g10/card-util.c:1390
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -1017,241 +1466,250 @@ msgid ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1120
+#: g10/card-util.c:1446
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
+#: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
+#: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
+#: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
-#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1625 g10/keygen.c:1653 g10/keygen.c:1755 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1200
+#: g10/card-util.c:1553
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1235
+#: g10/card-util.c:1597
 #, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1240
+#: g10/card-util.c:1602
 #, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1245
+#: g10/card-util.c:1607
 #, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
+#: g10/card-util.c:1620
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key to card: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
 
-#: g10/card-util.c:1318
+#: g10/card-util.c:1681
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
+#: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
 msgid "show this help"
 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
 
-#: g10/card-util.c:1321
+#: g10/card-util.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/card-util.c:1324
+#: g10/card-util.c:1687
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1325
+#: g10/card-util.c:1688
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1326
+#: g10/card-util.c:1689
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1690
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
 
-#: g10/card-util.c:1328
+#: g10/card-util.c:1691
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: g10/card-util.c:1692
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1330
+#: g10/card-util.c:1693
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/card-util.c:1331
+#: g10/card-util.c:1694
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: g10/card-util.c:1695
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/card-util.c:1333
+#: g10/card-util.c:1696
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: g10/card-util.c:1697
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1626
+#: g10/card-util.c:1698
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1820 g10/keyedit.c:1654
 msgid "Command> "
 msgstr "ÅíôïëÞ> "
 
-#: g10/card-util.c:1492
+#: g10/card-util.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1523
+#: g10/card-util.c:1892
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1525
+#: g10/card-util.c:1894
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2247
+#: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
-#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
+#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
 
-#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3986 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3390 g10/keyserver.c:1713
-#: g10/revoke.c:228
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3448 g10/keyserver.c:1737
+#: g10/revoke.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1727
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
+#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
 
-#: g10/delkey.c:135
+#: g10/delkey.c:133
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:147
+#: g10/delkey.c:145
 #, fuzzy
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
 
-#: g10/delkey.c:155
+#: g10/delkey.c:153
 #, fuzzy
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
 
-#: g10/delkey.c:165
+#: g10/delkey.c:163
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:175
+#: g10/delkey.c:173
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
 
-#: g10/delkey.c:206
+#: g10/delkey.c:204
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
 
-#: g10/delkey.c:208
+#: g10/delkey.c:206
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
 
-#: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:230
+#: g10/encode.c:232
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
 
-#: g10/encode.c:244
+#: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
+#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/encode.c:469
+#: g10/encode.c:485
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
 "pgp2\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/encode.c:510
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:522
+#: g10/encode.c:541
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
 
-#: g10/encode.c:540
+#: g10/encode.c:559
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -1259,7 +1717,7 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
+#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1268,85 +1726,85 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/encode.c:744
+#: g10/encode.c:751
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/encode.c:841
+#: g10/encode.c:848
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
 
-#: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
+#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
 
-#: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
+#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
 
-#: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
+#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:122
+#: g10/encr-data.c:145
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
 
-#: g10/exec.c:51
+#: g10/exec.c:57
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
 
-#: g10/exec.c:315
+#: g10/exec.c:308
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
 "áñ÷åßïõ\n"
 
-#: g10/exec.c:345
+#: g10/exec.c:338
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
 
-#: g10/exec.c:423
+#: g10/exec.c:416
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:426
+#: g10/exec.c:419
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:511
+#: g10/exec.c:510
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
+#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
 
-#: g10/exec.c:537
+#: g10/exec.c:536
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
 
-#: g10/exec.c:554
+#: g10/exec.c:553
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
@@ -1361,7 +1819,7 @@ msgstr "
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/export.c:63
+#: g10/export.c:61
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
@@ -1369,289 +1827,286 @@ msgstr ""
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
 "\n"
 
-#: g10/export.c:65
+#: g10/export.c:63
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/export.c:65
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/export.c:67
 #, fuzzy
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/export.c:71
+#: g10/export.c:69
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: g10/export.c:73
+#: g10/export.c:71
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:75
+#: g10/export.c:73
 msgid "export keys in an S-expression based format"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:339
+#: g10/export.c:338
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/export.c:368
+#: g10/export.c:367
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:376
+#: g10/export.c:375
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:387
+#: g10/export.c:386
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:538
+#: g10/export.c:537
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:561
+#: g10/export.c:560
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/export.c:582
+#: g10/export.c:584
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
 
-#: g10/export.c:631
+#: g10/export.c:633
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
 
-#: g10/getkey.c:153
+#: g10/getkey.c:152
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
 
-#: g10/getkey.c:176
+#: g10/getkey.c:175
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
 
-#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
-#: g10/getkey.c:1004
+#: g10/getkey.c:1113
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1831
+#: g10/getkey.c:1118
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+
+#: g10/getkey.c:1120
+#, fuzzy
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+
+#: g10/getkey.c:1930
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3710
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3773
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
 
-#: g10/getkey.c:2616
+#: g10/getkey.c:2759
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2663
+#: g10/getkey.c:2806
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/gpg.c:365 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@ÅíôïëÝò:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:367
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
+#, fuzzy
+msgid "make a signature"
+msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:368
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:251
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:380
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
 
-#: g10/gpg.c:381
+#: g10/gpg.c:386
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:253
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
+#: g10/gpg.c:389 sm/gpgsm.c:199
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
+#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:202
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:259
+#: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:203
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:403
+#: g10/gpg.c:411
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:407
+#: g10/gpg.c:415
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:408
+#: g10/gpg.c:416
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:417
+#: g10/gpg.c:425
 msgid "update the trust database"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/gpg.c:424
-msgid "|algo [files]|print message digests"
+#: g10/gpg.c:432
+#, fuzzy
+msgid "print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
-#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:208
+msgid "run in server mode"
 msgstr ""
-"@\n"
-"ÅðéëïãÝò:\n"
-" "
 
-#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:280
+#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:226
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:290
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+#: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:239
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:326
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+#: g10/gpg.c:455 sm/gpgsm.c:276
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:329
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+#: g10/gpg.c:458
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
-#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:331
+#: g10/gpg.c:464
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/gpg.c:463 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
-msgid "use as output file"
-msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
+#: g10/gpg.c:481 sm/gpgsm.c:278
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: g10/gpg.c:476 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+#: g10/gpg.c:497 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
-#: g10/gpg.c:477
+#: g10/gpg.c:498
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
 
-#: g10/gpg.c:519
+#: g10/gpg.c:550
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:520
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
+#: g10/gpg.c:581 sm/gpgsm.c:333
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1659,7 +2114,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
-#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
+#: g10/gpg.c:584 sm/gpgsm.c:336
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1679,15 +2134,11 @@ msgstr ""
 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
 
-#: g10/gpg.c:743 g10/gpgv.c:96
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
-
-#: g10/gpg.c:760
+#: g10/gpg.c:830
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/gpg.c:763
+#: g10/gpg.c:833
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1697,7 +2148,7 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:774 sm/gpgsm.c:530
+#: g10/gpg.c:844 sm/gpgsm.c:536
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1705,1444 +2156,1128 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: g10/gpg.c:777
+#: g10/gpg.c:847
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
-#: g10/gpg.c:784 g10/keyedit.c:2313
+#: g10/gpg.c:854 g10/keyedit.c:2356
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
 
-#: g10/gpg.c:791
+#: g10/gpg.c:861
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2359
+#: g10/gpg.c:868 g10/keyedit.c:2401
 msgid "Compression: "
 msgstr "Óõìðßåóç: "
 
-#: g10/gpg.c:882
+#: g10/gpg.c:938
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: g10/gpg.c:1052 sm/gpgsm.c:682
+#: g10/gpg.c:1125 sm/gpgsm.c:687
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:1070
+#: g10/gpg.c:1143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1340
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1270
+#: g10/gpg.c:1343
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1346
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1352
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1282
+#: g10/gpg.c:1355
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1358
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1364
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1294
+#: g10/gpg.c:1367
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1297
+#: g10/gpg.c:1370
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1303
+#: g10/gpg.c:1376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1306
+#: g10/gpg.c:1379
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1309
+#: g10/gpg.c:1382
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1452
+#: g10/gpg.c:1561
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1660
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1662
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1549
+#: g10/gpg.c:1664
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: g10/gpg.c:1666
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1555
+#: g10/gpg.c:1670
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1557
+#: g10/gpg.c:1672
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:1559
+#: g10/gpg.c:1674
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1561
+#: g10/gpg.c:1676
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1563
+#: g10/gpg.c:1678
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1565
+#: g10/gpg.c:1680
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
-#: g10/gpg.c:1567
+#: g10/gpg.c:1682
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1965
+#: g10/gpg.c:1843
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
+#: g10/gpg.c:1935
+#, c-format
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2327 g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3027
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2224
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr ""
-"ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
-"áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
-
-#: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
+#: g10/gpg.c:2508 g10/gpg.c:2520
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2472
+#: g10/gpg.c:2602
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
+#: g10/gpg.c:2625 g10/gpg.c:2820 g10/keyedit.c:4131
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2507
+#: g10/gpg.c:2637
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2510
+#: g10/gpg.c:2640
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2517
+#: g10/gpg.c:2647
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2520
+#: g10/gpg.c:2650
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2527
+#: g10/gpg.c:2657
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2530
+#: g10/gpg.c:2660
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2537
+#: g10/gpg.c:2667
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2540
+#: g10/gpg.c:2670
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2548
+#: g10/gpg.c:2678
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2550
+#: g10/gpg.c:2680
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2552
+#: g10/gpg.c:2682
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2554
+#: g10/gpg.c:2684
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2558
+#: g10/gpg.c:2688
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2560
+#: g10/gpg.c:2690
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:2562
+#: g10/gpg.c:2692
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2564
+#: g10/gpg.c:2694
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2566
+#: g10/gpg.c:2696
+#, fuzzy
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+
+#: g10/gpg.c:2698
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2568
+#: g10/gpg.c:2700
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2575
+#: g10/gpg.c:2707
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2578
+#: g10/gpg.c:2710
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2585
+#: g10/gpg.c:2717
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2759
+#: g10/gpg.c:2903
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2762
+#: g10/gpg.c:2906
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
+#: g10/gpg.c:3004 sm/gpgsm.c:1406
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2847
+#: g10/gpg.c:3008
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2856
+#: g10/gpg.c:3017
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2859
+#: g10/gpg.c:3020
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2874
+#: g10/gpg.c:3035
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2888
+#: g10/gpg.c:3049
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/gpg.c:2894
+#: g10/gpg.c:3055
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
 "êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/gpg.c:2900
+#: g10/gpg.c:3061
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2913
+#: g10/gpg.c:3074
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
+#: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1478
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
+#: g10/gpg.c:3147 g10/gpg.c:3171 sm/gpgsm.c:1484 sm/gpgsm.c:1490
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2991
+#: g10/gpg.c:3153
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2997
+#: g10/gpg.c:3159
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr ""
 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3012
+#: g10/gpg.c:3174
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3014
+#: g10/gpg.c:3176
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:3016
+#: g10/gpg.c:3178
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:3018
+#: g10/gpg.c:3180
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3020
+#: g10/gpg.c:3182
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3023
+#: g10/gpg.c:3185
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
 
-#: g10/gpg.c:3027
+#: g10/gpg.c:3189
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3034
+#: g10/gpg.c:3196
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3043
+#: g10/gpg.c:3200
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:3047
+#: g10/gpg.c:3204
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3051
+#: g10/gpg.c:3208
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3084
+#: g10/gpg.c:3241
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3131
+#: g10/gpg.c:3288
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3136
+#: g10/gpg.c:3293
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3141
+#: g10/gpg.c:3298
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3233
+#: g10/gpg.c:3384
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3244
+#: g10/gpg.c:3395
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/gpg.c:3255
+#: g10/gpg.c:3416
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3262
+#: g10/gpg.c:3423
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3264
+#: g10/gpg.c:3425
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3274
+#: g10/gpg.c:3435
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3287
+#: g10/gpg.c:3448
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3289
+#: g10/gpg.c:3450
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3292
+#: g10/gpg.c:3453
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3310
+#: g10/gpg.c:3471
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3323
+#: g10/gpg.c:3484
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3338
+#: g10/gpg.c:3499
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3340
+#: g10/gpg.c:3501
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3343
+#: g10/gpg.c:3504
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3363
+#: g10/gpg.c:3524
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3372
+#: g10/gpg.c:3533
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3397
+#: g10/gpg.c:3558
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3405
+#: g10/gpg.c:3566
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3409
+#: g10/gpg.c:3570
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3430
+#: g10/gpg.c:3591
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
 
-#: g10/gpg.c:3515
+#: g10/gpg.c:3683
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3517
+#: g10/gpg.c:3685
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3519
+#: g10/gpg.c:3687
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3530
+#: g10/gpg.c:3698
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3540
+#: g10/gpg.c:3708
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3591
+#: g10/gpg.c:3759
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3599
+#: g10/gpg.c:3767
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3689
+#: g10/gpg.c:3857
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3806
+#: g10/gpg.c:3972
 msgid "[filename]"
 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3810
+#: g10/gpg.c:3976
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4121
+#: g10/gpg.c:4290
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:4123
+#: g10/gpg.c:4292
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:4156
+#: g10/gpg.c:4325
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpgv.c:73
-msgid "take the keys from this keyring"
+#: g10/gpgv.c:74
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpgv.c:75
+#: g10/gpgv.c:76
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
 
-#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
+#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
-#: g10/gpgv.c:100
+#: g10/gpgv.c:117
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/gpgv.c:103
+#: g10/gpgv.c:119
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/helptext.c:51
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-msgstr ""
-"Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
-"ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
-"åìðéóôïóýíçò,\n"
-"äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
+#: g10/helptext.c:72
+msgid "No help available"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
 
-#: g10/helptext.c:57
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
-"Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
-"êëåéäéÜ\n"
-"åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
-"ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
-"êëåéäß\n"
-"áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
-
-#: g10/helptext.c:64
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr ""
-"ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
-"\"."
-
-#: g10/helptext.c:68
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr ""
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
-
-#: g10/helptext.c:72
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:86
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
-"ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
-"êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
-"ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
-
-#: g10/helptext.c:93
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
-
-#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
-#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
-
-#: g10/helptext.c:107
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
-msgstr ""
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
-"Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
-"äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
-"ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
-
-#: g10/helptext.c:119
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
-
-#: g10/helptext.c:124
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
-
-#: g10/helptext.c:128
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
-
-#: g10/helptext.c:133
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
-msgstr ""
-"N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
-"C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
-"E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
-"O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
-"Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
-
-#: g10/helptext.c:142
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr ""
-"ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
-"õðïêëåéäß."
-
-#: g10/helptext.c:150
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
-msgstr ""
-"¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
-"ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
-"ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
-"\n"
-"\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
-"êëåéäß.\n"
-"\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
-"ôïõ\n"
-"    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
-"    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
-"\n"
-"\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
-"ðáñÜäåéãìá\n"
-"    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
-"    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
-"áõôü\n"
-"    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
-"    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
-"ôïõ\n"
-"    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
-"÷.\n"
-"    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
-"\n"
-"¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
-"*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
-"óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
-"êëåéäéÜ.\n"
-"\n"
-"ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
-
-#: g10/helptext.c:188
-#, fuzzy
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
-
-#: g10/helptext.c:192
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
-msgstr ""
-"ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
-"ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
-
-#: g10/helptext.c:197
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
-
-#: g10/helptext.c:202
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
-msgstr ""
-"ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
-"íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
-"êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
-"ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
-
-#: g10/helptext.c:207
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
-msgstr ""
-"ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
-"êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
-"÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
-"ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
-
-#: g10/helptext.c:213
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
-msgstr ""
-"Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
-"êëåéäïèÞêç óáò."
-
-#: g10/helptext.c:217
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-"ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
-"åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
-"ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
-"ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
-"êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
-
-#: g10/helptext.c:225
-msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
-msgstr ""
-"ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
-"óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
-"éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
-
-#: g10/helptext.c:232
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
-
-#: g10/helptext.c:238
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
-
-#: g10/helptext.c:242
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
-
-#: g10/helptext.c:247
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
-
-#: g10/helptext.c:252
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
-msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
-"ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
-
-#: g10/helptext.c:258
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-"ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
-"óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
-"  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
-"      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
-"  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
-"  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
-"  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
-"      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
-
-#: g10/helptext.c:274
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
-msgstr ""
-"ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
-"ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
-"Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
-"ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
-
-#: g10/helptext.c:289
-msgid "No help available"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
-
-#: g10/helptext.c:297
+#: g10/helptext.c:82
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
 
-#: g10/import.c:96
+#: g10/import.c:94
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:98
+#: g10/import.c:96
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:100
+#: g10/import.c:98
 #, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/import.c:102
+#: g10/import.c:100
 #, fuzzy
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
 
-#: g10/import.c:104
+#: g10/import.c:102
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:106
+#: g10/import.c:104
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: g10/import.c:108
+#: g10/import.c:106
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:268
+#: g10/import.c:269
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
 
-#: g10/import.c:277
+#: g10/import.c:278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
 
-#: g10/import.c:294
+#: g10/import.c:295
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:296
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:299
+#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:301 sm/import.c:113
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:114
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
 
-#: g10/import.c:307 sm/import.c:117
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:309
+#: g10/import.c:310
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:315
+#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:317 sm/import.c:119
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:319 sm/import.c:121
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:321 sm/import.c:123
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:323 sm/import.c:125
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:126
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:325
+#: g10/import.c:326
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:327
+#: g10/import.c:328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:568
+#: g10/import.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:606
+#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:618
+#: g10/import.c:625
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: g10/import.c:630
+#: g10/import.c:637
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:643
+#: g10/import.c:650
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:645
+#: g10/import.c:652
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:669
+#: g10/import.c:676
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
+#: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/import.c:748
+#: g10/import.c:758
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
 
-#: g10/import.c:763
+#: g10/import.c:773
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:769
+#: g10/import.c:779
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:771
+#: g10/import.c:781
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
+#: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/import.c:787
+#: g10/import.c:797
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:796
+#: g10/import.c:806
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
+#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
-#: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
+#: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
+#: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:824
+#: g10/import.c:834
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
 
-#: g10/import.c:848
+#: g10/import.c:858
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
 
-#: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
+#: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
+#: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/import.c:910
+#: g10/import.c:920
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
 
-#: g10/import.c:913
+#: g10/import.c:923
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:916
+#: g10/import.c:926
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:919
+#: g10/import.c:929
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
 
-#: g10/import.c:925
+#: g10/import.c:935
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/import.c:928
+#: g10/import.c:938
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/import.c:931
+#: g10/import.c:941
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/import.c:934
+#: g10/import.c:944
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:937
+#: g10/import.c:947
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:960
+#: g10/import.c:971
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
 
-#: g10/import.c:1123
+#: g10/import.c:1143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1134
+#: g10/import.c:1154
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
+#: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1162
+#: g10/import.c:1182
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1192
+#: g10/import.c:1212
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/import.c:1202
+#: g10/import.c:1222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1232
+#: g10/import.c:1254
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
 "áíÜêëçóçò\n"
 
-#: g10/import.c:1275
+#: g10/import.c:1297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
 
-#: g10/import.c:1307
+#: g10/import.c:1329
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1373
+#: g10/import.c:1398
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:1388
+#: g10/import.c:1413
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
 "s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1390
+#: g10/import.c:1415
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1408
+#: g10/import.c:1433
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
+#: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1421
+#: g10/import.c:1446
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1436
+#: g10/import.c:1461
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1458
+#: g10/import.c:1483
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1471
+#: g10/import.c:1496
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1486
+#: g10/import.c:1511
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1528
+#: g10/import.c:1555
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
 
-#: g10/import.c:1549
+#: g10/import.c:1576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
 
-#: g10/import.c:1576
+#: g10/import.c:1603
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1586
+#: g10/import.c:1613
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1603
+#: g10/import.c:1630
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1617
+#: g10/import.c:1644
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1625
+#: g10/import.c:1652
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1725
+#: g10/import.c:1781
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
 
-#: g10/import.c:1787
+#: g10/import.c:1843
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
 "08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1801
+#: g10/import.c:1857
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
 
-#: g10/import.c:1860
+#: g10/import.c:1916
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1894
+#: g10/import.c:1950
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:2283
+#: g10/import.c:2351
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
 
-#: g10/import.c:2291
+#: g10/import.c:2359
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/import.c:2293
+#: g10/import.c:2361
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/keydb.c:170
+#: g10/keydb.c:181
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:176
+#: g10/keydb.c:187
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
+#: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:699
+#: g10/keydb.c:719
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[áíÜêëçóç]"
 
-#: g10/keyedit.c:268
+#: g10/keyedit.c:266
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:358
+#: g10/keyedit.c:356
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:360
+#: g10/keyedit.c:358
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3155,63 +3290,63 @@ msgstr ""
 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:440
+#: g10/keyedit.c:438
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:456
+#: g10/keyedit.c:454
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:600
+#: g10/keyedit.c:598
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
-#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1745
+#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
-#: g10/keyedit.c:1751
+#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
+#: g10/keyedit.c:1789
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:628
+#: g10/keyedit.c:626
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
 
-#: g10/keyedit.c:656
+#: g10/keyedit.c:654
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
 
-#: g10/keyedit.c:684
+#: g10/keyedit.c:682
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
 
-#: g10/keyedit.c:686
+#: g10/keyedit.c:684
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:708
+#: g10/keyedit.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -3220,11 +3355,11 @@ msgstr ""
 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:717
+#: g10/keyedit.c:715
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:731
+#: g10/keyedit.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3233,12 +3368,12 @@ msgstr ""
 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:735
+#: g10/keyedit.c:733
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:756
+#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3247,43 +3382,43 @@ msgstr ""
 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:760
+#: g10/keyedit.c:758
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:781
+#: g10/keyedit.c:779
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:784
+#: g10/keyedit.c:782
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:789
+#: g10/keyedit.c:787
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:811
+#: g10/keyedit.c:809
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:826
+#: g10/keyedit.c:824
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: g10/keyedit.c:844
+#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:848
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:890
+#: g10/keyedit.c:888
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
@@ -3291,11 +3426,11 @@ msgstr ""
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:892
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:917
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -3305,32 +3440,32 @@ msgstr ""
 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:922
+#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:928
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:934
+#: g10/keyedit.c:932
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
 
-#: g10/keyedit.c:958
+#: g10/keyedit.c:956
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -3339,21 +3474,21 @@ msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
 
-#: g10/keyedit.c:965
+#: g10/keyedit.c:963
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:971
+#: g10/keyedit.c:969
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:979
+#: g10/keyedit.c:977
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
@@ -3361,14 +3496,14 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:989
+#: g10/keyedit.c:987
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:996
+#: g10/keyedit.c:994
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
@@ -3376,65 +3511,65 @@ msgstr ""
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1003
+#: g10/keyedit.c:1001
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1008
+#: g10/keyedit.c:1006
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1013
+#: g10/keyedit.c:1011
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1023
+#: g10/keyedit.c:1021
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4786 g10/keyedit.c:4877 g10/keyedit.c:4941
-#: g10/keyedit.c:5002 g10/sign.c:352
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4899 g10/keyedit.c:4990 g10/keyedit.c:5054
+#: g10/keyedit.c:5115 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1133
+#: g10/keyedit.c:1131
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3383
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3741
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3371 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3728 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3386
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3744
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3390
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3748
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1180
+#: g10/keyedit.c:1186
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1186
+#: g10/keyedit.c:1192
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3442,219 +3577,219 @@ msgstr ""
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
+#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2282
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: g10/keyedit.c:1200
+#: g10/keyedit.c:1212
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1203
+#: g10/keyedit.c:1215
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
 
-#: g10/keyedit.c:1274
+#: g10/keyedit.c:1296
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1360
+#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "save and quit"
 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:1385
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
+#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "select user ID N"
 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
+#: g10/keyedit.c:1389
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:1368
+#: g10/keyedit.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
 
-#: g10/keyedit.c:1373
+#: g10/keyedit.c:1395
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1378
+#: g10/keyedit.c:1400
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/keyedit.c:1380
+#: g10/keyedit.c:1402
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1382
+#: g10/keyedit.c:1404
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1386
+#: g10/keyedit.c:1408
 msgid "add a user ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1388
+#: g10/keyedit.c:1410
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1390
+#: g10/keyedit.c:1412
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1395
+#: g10/keyedit.c:1417
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:1399
+#: g10/keyedit.c:1421
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1401
+#: g10/keyedit.c:1423
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1403
+#: g10/keyedit.c:1425
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1407
+#: g10/keyedit.c:1429
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:1409
+#: g10/keyedit.c:1431
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/keyedit.c:1411
+#: g10/keyedit.c:1433
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1413
+#: g10/keyedit.c:1435
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
+#: g10/keyedit.c:1437
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
+#: g10/keyedit.c:1439
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:1420
+#: g10/keyedit.c:1442
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
 
-#: g10/keyedit.c:1422
+#: g10/keyedit.c:1444
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
 
-#: g10/keyedit.c:1424
+#: g10/keyedit.c:1446
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1429
+#: g10/keyedit.c:1451
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1431
+#: g10/keyedit.c:1453
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1433
+#: g10/keyedit.c:1455
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
+#: g10/keyedit.c:1459
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
-#: g10/keyedit.c:1439
+#: g10/keyedit.c:1461
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1441
+#: g10/keyedit.c:1463
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
+#: g10/keyedit.c:1468
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1469
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:1448
+#: g10/keyedit.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:1449
+#: g10/keyedit.c:1471
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1451
+#: g10/keyedit.c:1473
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1453
+#: g10/keyedit.c:1475
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1571
+#: g10/keyedit.c:1599
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1589
+#: g10/keyedit.c:1617
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1672
+#: g10/keyedit.c:1700
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1680
+#: g10/keyedit.c:1708
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1699
+#: g10/keyedit.c:1727
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3662,242 +3797,243 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1739
+#: g10/keyedit.c:1777
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
 
-#: g10/keyedit.c:1758
+#: g10/keyedit.c:1796
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1765
+#: g10/keyedit.c:1803
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1774
+#: g10/keyedit.c:1812
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/keyedit.c:1797
+#: g10/keyedit.c:1835
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1819 g10/keyedit.c:1839 g10/keyedit.c:2005
+#: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1821
+#: g10/keyedit.c:1859
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1823
+#: g10/keyedit.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1824
+#: g10/keyedit.c:1862
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1874
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1915
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1886
+#: g10/keyedit.c:1927
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1914
+#: g10/keyedit.c:1955
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1928
+#: g10/keyedit.c:1969
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1945
+#: g10/keyedit.c:1986
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
+#: g10/keyedit.c:2010
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1972
+#: g10/keyedit.c:2013
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:1973
+#: g10/keyedit.c:2014
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2008
+#: g10/keyedit.c:2049
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2009
+#: g10/keyedit.c:2050
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2027
+#: g10/keyedit.c:2068
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2038
+#: g10/keyedit.c:2079
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:2040
+#: g10/keyedit.c:2081
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2090
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+#: g10/keyedit.c:2131
+msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2132
+#: g10/keyedit.c:2173
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
 
-#: g10/keyedit.c:2138
+#: g10/keyedit.c:2179
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2140
+#: g10/keyedit.c:2181
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
 
-#: g10/keyedit.c:2208
+#: g10/keyedit.c:2251
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
 
-#: g10/keyedit.c:2211
+#: g10/keyedit.c:2254
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
 
-#: g10/keyedit.c:2221
+#: g10/keyedit.c:2264
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2228
+#: g10/keyedit.c:2271
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2235
+#: g10/keyedit.c:2278
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2336
+#: g10/keyedit.c:2379
 msgid "Digest: "
 msgstr "Ðåñßëçøç: "
 
-#: g10/keyedit.c:2388
+#: g10/keyedit.c:2430
 msgid "Features: "
 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
 
-#: g10/keyedit.c:2399
+#: g10/keyedit.c:2441
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2414 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2456 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2422 g10/keyedit.c:2423
+#: g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2465
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Óçìåßùóç: "
 
-#: g10/keyedit.c:2633
+#: g10/keyedit.c:2686
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2692
+#: g10/keyedit.c:2745
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2713
+#: g10/keyedit.c:2766
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2719
+#: g10/keyedit.c:2772
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (åõáßóèçôï)"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
+#: g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2844 g10/keyedit.c:2905 g10/keyedit.c:2920
+#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
+#: g10/keyedit.c:2791 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2740 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2793 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2793 g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2869
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
+#: g10/keyedit.c:2795 g10/keyedit.c:2846 g10/keyedit.c:2907 g10/keyedit.c:2922
+#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
+#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:538 g10/mainproc.c:1002
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2744
+#: g10/keyedit.c:2797
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2759
+#: g10/keyedit.c:2812
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2763
+#: g10/keyedit.c:2816
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2770
+#: g10/keyedit.c:2823
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
 
-#: g10/keyedit.c:2798 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2851 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2822
+#: g10/keyedit.c:2875
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3905,19 +4041,19 @@ msgstr ""
 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:526
-#: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2939 g10/keyedit.c:3285 g10/keyserver.c:542
+#: g10/mainproc.c:1849 g10/trustdb.c:1194 g10/trustdb.c:1722
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2888 g10/keyedit.c:3234 g10/keyserver.c:530
-#: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2941 g10/keyedit.c:3287 g10/keyserver.c:546
+#: g10/mainproc.c:1851 g10/trustdb.c:547 g10/trustdb.c:1724
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2953
+#: g10/keyedit.c:3006
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3925,7 +4061,7 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3014
+#: g10/keyedit.c:3067
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3934,55 +4070,75 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3019 g10/keyedit.c:3349
+#: g10/keyedit.c:3072 g10/keyedit.c:3407
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3025
+#: g10/keyedit.c:3078
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3165
+#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3175
+#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3179
+#: g10/keyedit.c:3232
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3185
+#: g10/keyedit.c:3238
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3199
+#: g10/keyedit.c:3252
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3200
+#: g10/keyedit.c:3253
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3203
+#: g10/keyedit.c:3256
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3236 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3289 g10/trustdb.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
 
-#: g10/keyedit.c:3252
+#: g10/keyedit.c:3291
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+#: g10/keyedit.c:3298
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+#: g10/keyedit.c:3299
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+#: g10/keyedit.c:3307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3308
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3344
+#: g10/keyedit.c:3402
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3992,38 +4148,38 @@ msgstr ""
 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3355
+#: g10/keyedit.c:3413
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3375
+#: g10/keyedit.c:3433
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
 
-#: g10/keyedit.c:3400
+#: g10/keyedit.c:3458
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3415
+#: g10/keyedit.c:3473
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3437
+#: g10/keyedit.c:3495
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3456
+#: g10/keyedit.c:3514
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
 "åðáíÝëèåé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3462
+#: g10/keyedit.c:3520
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
@@ -4031,346 +4187,357 @@ msgstr ""
 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
 "N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3523
+#: g10/keyedit.c:3581
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3529
+#: g10/keyedit.c:3587
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3533
+#: g10/keyedit.c:3591
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3536
+#: g10/keyedit.c:3594
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3582
+#: g10/keyedit.c:3640
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3598
+#: g10/keyedit.c:3656
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3671
+#: g10/keyedit.c:3734
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
 "ðéóôïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3677
+#: g10/keyedit.c:3740
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3839
+#: g10/keyedit.c:3903
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3878 g10/keyedit.c:3988 g10/keyedit.c:4108 g10/keyedit.c:4249
+#: g10/keyedit.c:3942 g10/keyedit.c:4052 g10/keyedit.c:4172 g10/keyedit.c:4313
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4049
+#: g10/keyedit.c:4113
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4129
+#: g10/keyedit.c:4193
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4130
+#: g10/keyedit.c:4194
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4192
+#: g10/keyedit.c:4256
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keyedit.c:4341
+#: g10/keyedit.c:4405
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
 
-#: g10/keyedit.c:4405
+#: g10/keyedit.c:4477
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4463
+#: g10/keyedit.c:4538
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4490
+#: g10/keyedit.c:4573
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4625
+#: g10/keyedit.c:4708
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "user ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
+#: g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4805 g10/keyedit.c:4848
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
+#: g10/keyedit.c:4713 g10/keyedit.c:4807 g10/keyedit.c:4850
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4634
+#: g10/keyedit.c:4717
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4638
+#: g10/keyedit.c:4721
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:4642
+#: g10/keyedit.c:4725
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4669
+#: g10/keyedit.c:4776
+#, fuzzy
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4782
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4695
+#: g10/keyedit.c:4808
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4702
+#: g10/keyedit.c:4815
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4724
+#: g10/keyedit.c:4837
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4744
+#: g10/keyedit.c:4857
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4774
+#: g10/keyedit.c:4887
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4844
+#: g10/keyedit.c:4957
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4861
+#: g10/keyedit.c:4974
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4925
+#: g10/keyedit.c:5038
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4987
+#: g10/keyedit.c:5100
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5082
+#: g10/keyedit.c:5195
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:265
+#: g10/keygen.c:269
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/keygen.c:272
+#: g10/keygen.c:276
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/keygen.c:274
+#: g10/keygen.c:278
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/keygen.c:276
+#: g10/keygen.c:280
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/keygen.c:401
+#: g10/keygen.c:420
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:875
+#: g10/keygen.c:904
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:914
+#: g10/keygen.c:946
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:964
+#: g10/keygen.c:1003
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
-#: g10/keygen.c:2934
+#: g10/keygen.c:1173 g10/keygen.c:1284 g10/keygen.c:1289 g10/keygen.c:1432
+#: g10/keygen.c:3237
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2940
+#: g10/keygen.c:1179 g10/keygen.c:1295 g10/keygen.c:1303 g10/keygen.c:1438
+#: g10/keygen.c:3243
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1276
+#: g10/keygen.c:1329
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1492
+#: g10/keygen.c:1549
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1495
+#: g10/keygen.c:1552
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1498
+#: g10/keygen.c:1555
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/keygen.c:1501
+#: g10/keygen.c:1558
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1509
+#. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
+#. translation.  If this is not possible use single digits.  The
+#. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
+#. functions:
+#.
+#. s = Toggle signing capability
+#. e = Toggle encryption capability
+#. a = Toggle authentication capability
+#. q = Finish
+#.
+#: g10/keygen.c:1576
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1528
+#: g10/keygen.c:1599
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1532
+#: g10/keygen.c:1603
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1537
+#: g10/keygen.c:1608
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1540
+#: g10/keygen.c:1611
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1543
+#: g10/keygen.c:1614
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1546
+#: g10/keygen.c:1617
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: g10/keygen.c:1677 sm/certreqgen-ui.c:157
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1604
+#: g10/keygen.c:1680
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1682
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1605
+#: g10/keygen.c:1684
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1607
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+#: g10/keygen.c:1685
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1609
+#: g10/keygen.c:1689
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1610
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1612
+#: g10/keygen.c:1690
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1614
+#: g10/keygen.c:1694
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1683
+#: g10/keygen.c:1695
 #, fuzzy, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1693
+#: g10/keygen.c:1803
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1700
+#: g10/keygen.c:1811
 #, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1714
-#, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:1814 sm/certreqgen-ui.c:179
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: g10/keygen.c:1828 sm/certreqgen-ui.c:189
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
-
-#: g10/keygen.c:1779
+#: g10/keygen.c:1916
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4386,7 +4553,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:1790
+#: g10/keygen.c:1927
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4402,40 +4569,40 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:1813
+#: g10/keygen.c:1950
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1818
+#: g10/keygen.c:1955
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1836
+#: g10/keygen.c:1973 g10/keygen.c:1998
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1843
+#: g10/keygen.c:1980
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1844
+#: g10/keygen.c:1981
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1849
+#: g10/keygen.c:1986
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1850
+#: g10/keygen.c:1987
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1854
+#: g10/keygen.c:1991
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4443,12 +4610,23 @@ msgstr ""
 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1861
+#: g10/keygen.c:2004
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: g10/keygen.c:2054
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
+#: g10/keygen.c:2069
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4465,44 +4643,44 @@ msgstr ""
 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1897
+#: g10/keygen.c:2088
 msgid "Real name: "
 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
 
-#: g10/keygen.c:1905
+#: g10/keygen.c:2096
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:1907
+#: g10/keygen.c:2098
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
 
-#: g10/keygen.c:1909
+#: g10/keygen.c:2100
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/keygen.c:1917
+#: g10/keygen.c:2108
 msgid "Email address: "
 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
 
-#: g10/keygen.c:1923
+#: g10/keygen.c:2114
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
 
-#: g10/keygen.c:1931
+#: g10/keygen.c:2122
 msgid "Comment: "
 msgstr "Ó÷üëéï: "
 
-#: g10/keygen.c:1937
+#: g10/keygen.c:2128
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
 
-#: g10/keygen.c:1959
+#: g10/keygen.c:2150
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1965
+#: g10/keygen.c:2156
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4513,10 +4691,14 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1970
+#: g10/keygen.c:2161
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
 
+#: g10/keygen.c:2176
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 #. string which should be translated accordingly and the
@@ -4528,23 +4710,23 @@ msgstr "
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1986
+#: g10/keygen.c:2192
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
-#: g10/keygen.c:1996
+#: g10/keygen.c:2202
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:1997
+#: g10/keygen.c:2203
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:2016
+#: g10/keygen.c:2222
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:2056
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4552,12 +4734,19 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2066
+#: g10/keygen.c:2267
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#: g10/keygen.c:2283
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2072
+#: g10/keygen.c:2289
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4569,7 +4758,7 @@ msgstr ""
 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2094
+#: g10/keygen.c:2313
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4581,50 +4770,50 @@ msgstr ""
 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2879
+#: g10/keygen.c:3177 g10/keygen.c:3204
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3091 g10/keygen.c:3236
+#: g10/keygen.c:3409 g10/keygen.c:3579
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
+#: g10/keygen.c:3411 g10/keygen.c:3582
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3096 g10/keygen.c:3242
+#: g10/keygen.c:3414 g10/keygen.c:3585
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3225
+#: g10/keygen.c:3566
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3231
+#: g10/keygen.c:3573
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3249
+#: g10/keygen.c:3593
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3256
+#: g10/keygen.c:3601
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3279
+#: g10/keygen.c:3628
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3290
+#: g10/keygen.c:3639
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4635,12 +4824,12 @@ msgstr ""
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3302 g10/keygen.c:3431 g10/keygen.c:3547
+#: g10/keygen.c:3652 g10/keygen.c:3798 g10/keygen.c:3919
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3354 g10/keygen.c:3482 g10/sign.c:277
+#: g10/keygen.c:3708 g10/keygen.c:3849 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4648,7 +4837,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3356 g10/keygen.c:3484 g10/sign.c:279
+#: g10/keygen.c:3710 g10/keygen.c:3851 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4656,694 +4845,718 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3365 g10/keygen.c:3495
+#: g10/keygen.c:3721 g10/keygen.c:3862
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
 "ìå ôï OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3404 g10/keygen.c:3528
+#: g10/keygen.c:3762 g10/keygen.c:3895
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
-#: g10/keygen.c:3691
+#: g10/keygen.c:4083
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3739
+#: g10/keygen.c:4132
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3765
+#: g10/keygen.c:4158
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
 msgid "never     "
 msgstr "ðïôÝ     "
 
-#: g10/keylist.c:265
+#: g10/keylist.c:271
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:267
+#: g10/keylist.c:273
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:306
+#: g10/keylist.c:312
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:359
+#: g10/keylist.c:365
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:361
+#: g10/keylist.c:367
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:471
+#: g10/keylist.c:477
 msgid "Keyring"
 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/keylist.c:1506
+#: g10/keylist.c:1524
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1508
+#: g10/keylist.c:1526
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1515
+#: g10/keylist.c:1533
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1517
+#: g10/keylist.c:1535
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
+#: g10/keylist.c:1539 g10/keylist.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
 
-#: g10/keylist.c:1592
+#: g10/keylist.c:1610
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1251
+#: g10/keyring.c:1297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
+#: g10/keyring.c:1326
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1258
+#: g10/keyring.c:1327
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
 
-#: g10/keyring.c:1259
+#: g10/keyring.c:1328
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
 
-#: g10/keyring.c:1260
+#: g10/keyring.c:1329
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
 
-#: g10/keyring.c:1382
+#: g10/keyring.c:1430
 #, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
 
-#: g10/keyring.c:1428
+#: g10/keyring.c:1489
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1440
+#: g10/keyring.c:1501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1512
+#: g10/keyring.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/keyserver.c:66
+#: g10/keyserver.c:74
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:67
+#: g10/keyserver.c:75
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:69
+#: g10/keyserver.c:77
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:71
+#: g10/keyserver.c:79
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:75
+#: g10/keyserver.c:83
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:77
+#: g10/keyserver.c:85
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/keyserver.c:79
+#: g10/keyserver.c:87
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:145
+#: g10/keyserver.c:153
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
 
-#: g10/keyserver.c:528
+#: g10/keyserver.c:544
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:729
+#: g10/keyserver.c:747
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1434
+#: g10/keyserver.c:831 g10/keyserver.c:1458
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/keyserver.c:911
+#: g10/keyserver.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:913
+#: g10/keyserver.c:934
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1154
+#: g10/keyserver.c:1177
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1158
+#: g10/keyserver.c:1181
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1182
+#: g10/keyserver.c:1205
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1185
+#: g10/keyserver.c:1208
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1337
+#: g10/keyserver.c:1361
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1341
+#: g10/keyserver.c:1365
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1384
+#: g10/keyserver.c:1408
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1387
+#: g10/keyserver.c:1411
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1394 g10/keyserver.c:1490
+#: g10/keyserver.c:1418 g10/keyserver.c:1514
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1442
+#: g10/keyserver.c:1466
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1451
+#: g10/keyserver.c:1475
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1513 g10/keyserver.c:2041
+#: g10/keyserver.c:1537 g10/keyserver.c:2066
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1519
+#: g10/keyserver.c:1543
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1531
+#: g10/keyserver.c:1555
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1536
+#: g10/keyserver.c:1560
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1544
+#: g10/keyserver.c:1568
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1551
+#: g10/keyserver.c:1575
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyserver.c:1556
+#: g10/keyserver.c:1580
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyserver.c:1565
+#: g10/keyserver.c:1589
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1590 g10/keyserver.c:1624
+#: g10/keyserver.c:1614 g10/keyserver.c:1648
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1883
+#: g10/keyserver.c:1907
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1905
+#: g10/keyserver.c:1929
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1907
+#: g10/keyserver.c:1931
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1963
+#: g10/keyserver.c:1987
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1969
+#: g10/keyserver.c:1993
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:210
+#: g10/mainproc.c:231
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:263
+#: g10/mainproc.c:284
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
 
-#: g10/mainproc.c:273
+#: g10/mainproc.c:294
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:354
+#: g10/mainproc.c:360
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:411
+#: g10/mainproc.c:423
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:444
+#: g10/mainproc.c:456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:448 g10/pkclist.c:219
+#: g10/mainproc.c:460 g10/pkclist.c:217
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:452
+#: g10/mainproc.c:464
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:466
+#: g10/mainproc.c:478
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:480
+#: g10/mainproc.c:492
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:482
+#: g10/mainproc.c:494
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: g10/mainproc.c:514 g10/mainproc.c:536
+#: g10/mainproc.c:526 g10/mainproc.c:548
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
 
-#: g10/mainproc.c:522
+#: g10/mainproc.c:534
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
 "%s áíôßèåôá\n"
 
-#: g10/mainproc.c:555
+#: g10/mainproc.c:567
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:559
+#: g10/mainproc.c:571
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
 
-#: g10/mainproc.c:572
+#: g10/mainproc.c:584
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:578
+#: g10/mainproc.c:592
+#, c-format
+msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:597
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:597
+#: g10/mainproc.c:618
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:599
+#: g10/mainproc.c:620
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:805
+#: g10/mainproc.c:708
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:849
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1154
+#: g10/mainproc.c:1202 g10/mainproc.c:1239
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1392
+#: g10/mainproc.c:1477
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1492
+#: g10/mainproc.c:1586
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1503
+#: g10/mainproc.c:1597
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1504
+#: g10/mainproc.c:1598
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:1508
+#: g10/mainproc.c:1602
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1528
+#: g10/mainproc.c:1622
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/mainproc.c:1661 g10/mainproc.c:1709
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/mainproc.c:1803
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1663 g10/mainproc.c:1711
+#: g10/mainproc.c:1757 g10/mainproc.c:1805
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1665 g10/mainproc.c:1713
+#: g10/mainproc.c:1759 g10/mainproc.c:1807
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1715
+#: g10/mainproc.c:1809
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[áâÝâáéï]"
 
-#: g10/mainproc.c:1746
+#: g10/mainproc.c:1842
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:1844
+#: g10/mainproc.c:1940
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1849
+#: g10/mainproc.c:1945
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1852
+#: g10/mainproc.c:1948
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1853
+#: g10/mainproc.c:1949
 msgid "binary"
 msgstr "äõáäéêü"
 
-#: g10/mainproc.c:1854
+#: g10/mainproc.c:1950
 msgid "textmode"
 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/mainproc.c:1854 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1950 g10/trustdb.c:546
 msgid "unknown"
 msgstr "Üãíùóôï"
 
-#: g10/mainproc.c:1874
+#: g10/mainproc.c:1970
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1946 g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:2052
+#: g10/mainproc.c:2054 g10/mainproc.c:2070 g10/mainproc.c:2166
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1989
+#: g10/mainproc.c:2097
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1997
+#: g10/mainproc.c:2105
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2056
+#: g10/mainproc.c:2170
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2066
+#: g10/mainproc.c:2180
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
+#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:139 g10/misc.c:215
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:222
+#: g10/misc.c:178
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/misc.c:336
+#: g10/misc.c:296
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
 
-#: g10/misc.c:351
+#: g10/misc.c:302
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#: g10/misc.c:315
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
 
-#: g10/misc.c:366
+#: g10/misc.c:330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: g10/misc.c:371
+#: g10/misc.c:335
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/misc.c:486
+#: g10/misc.c:503
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: g10/misc.c:487 g10/sig-check.c:109
+#: g10/misc.c:504 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
 
-#: g10/misc.c:722
+#: g10/misc.c:761
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:726
+#: g10/misc.c:765
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
-#: g10/misc.c:728
+#: g10/misc.c:767
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
 
-#: g10/misc.c:735
+#: g10/misc.c:774
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
-#: g10/misc.c:796
+#: g10/misc.c:784
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:787
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+#: g10/misc.c:848
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Áóõìðßåóôï"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:821
+#: g10/misc.c:873
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "Áóõìðßåóôï"
 
-#: g10/misc.c:931
+#: g10/misc.c:1000
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1106
+#: g10/misc.c:1175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: g10/misc.c:1131
+#: g10/misc.c:1200
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:87
+#: g10/openfile.c:89
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
 
-#: g10/openfile.c:91
+#: g10/openfile.c:93
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
 
-#: g10/openfile.c:124
+#: g10/openfile.c:126
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
 
-#: g10/openfile.c:146
+#: g10/openfile.c:150
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
 
-#: g10/openfile.c:191
+#: g10/openfile.c:195
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
 
-#: g10/openfile.c:306
+#: g10/openfile.c:316
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:385
+#: g10/openfile.c:395
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:387
+#: g10/openfile.c:397
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:192
+#: g10/parse-packet.c:201
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:762
+#: g10/parse-packet.c:818
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1213
+#: g10/parse-packet.c:1269
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:585
+#: g10/passphrase.c:292 g10/passphrase.c:553
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
 
-#: g10/passphrase.c:324
+#: g10/passphrase.c:306
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+"certificate:\n"
 "\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
 msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
 "÷ñÞóôç:\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:349
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
-
-#: g10/passphrase.c:351
+#: g10/passphrase.c:332
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: g10/passphrase.c:375
+#: g10/passphrase.c:360
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
 
-#: g10/passphrase.c:380 g10/passphrase.c:436
+#: g10/passphrase.c:366 g10/passphrase.c:429
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: g10/passphrase.c:564
+#: g10/passphrase.c:532
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5353,12 +5566,12 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
 
-#: g10/passphrase.c:572
+#: g10/passphrase.c:540
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
 
-#: g10/passphrase.c:581
+#: g10/passphrase.c:549
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
@@ -5405,132 +5618,132 @@ msgstr "\"%s\" 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
 
-#: g10/photoid.c:370
+#: g10/photoid.c:374
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
 
-#: g10/pkclist.c:74
+#: g10/pkclist.c:72
 msgid "reason for revocation: "
 msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
 
-#: g10/pkclist.c:91
+#: g10/pkclist.c:89
 msgid "revocation comment: "
 msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
 
-#: g10/pkclist.c:206
+#: g10/pkclist.c:204
 msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImMqQsS"
 
-#: g10/pkclist.c:214
+#: g10/pkclist.c:212
 #, fuzzy
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/pkclist.c:246
+#: g10/pkclist.c:245
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/pkclist.c:256
+#: g10/pkclist.c:255
 #, fuzzy
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
+#: g10/pkclist.c:270
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
 
-#: g10/pkclist.c:273
+#: g10/pkclist.c:272
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
 msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
+#: g10/pkclist.c:278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
+#: g10/pkclist.c:284
 #, fuzzy
 msgid "  m = back to the main menu\n"
 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
+#: g10/pkclist.c:287
 #, fuzzy
 msgid "  s = skip this key\n"
 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/pkclist.c:289
+#: g10/pkclist.c:288
 #, fuzzy
 msgid "  q = quit\n"
 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:293
+#: g10/pkclist.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
 
-#: g10/pkclist.c:320
+#: g10/pkclist.c:319
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
 
-#: g10/pkclist.c:334
+#: g10/pkclist.c:333
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:419
+#: g10/pkclist.c:418
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:424
+#: g10/pkclist.c:423
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:430
+#: g10/pkclist.c:429
 #, fuzzy
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
 
-#: g10/pkclist.c:435
+#: g10/pkclist.c:434
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:461
+#: g10/pkclist.c:460
 #, fuzzy
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
@@ -5542,115 +5755,115 @@ msgstr ""
 "íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
+#: g10/pkclist.c:479
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
 
-#: g10/pkclist.c:502
+#: g10/pkclist.c:513
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:509
+#: g10/pkclist.c:520
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß (ëåßðåé ôï êëåéäß "
 "áíÜêëçóçò)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
+#: g10/pkclist.c:529
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
+#: g10/pkclist.c:532
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:522
+#: g10/pkclist.c:533
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
+#: g10/pkclist.c:539
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
+#: g10/pkclist.c:544
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:553
+#: g10/pkclist.c:564
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:560
+#: g10/pkclist.c:571
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:572
+#: g10/pkclist.c:583
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:580
+#: g10/pkclist.c:591
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:591
+#: g10/pkclist.c:602
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:602
+#: g10/pkclist.c:613
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
 "õðïãñáöÞ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:604
+#: g10/pkclist.c:615
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
+#: g10/pkclist.c:623
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:613
+#: g10/pkclist.c:624
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:621
+#: g10/pkclist.c:632
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
+#: g10/pkclist.c:634
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
+#: g10/pkclist.c:833 g10/pkclist.c:875 g10/pkclist.c:1087 g10/pkclist.c:1157
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:1125
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
 
-#: g10/pkclist.c:885
+#: g10/pkclist.c:896
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:909
+#: g10/pkclist.c:920
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:935
+#: g10/pkclist.c:946
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -5658,174 +5871,179 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
 
-#: g10/pkclist.c:960
+#: g10/pkclist.c:971
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
+#: g10/pkclist.c:980 g10/pkclist.c:1054
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:990
+#: g10/pkclist.c:1001
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:999
+#: g10/pkclist.c:1010
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1034
+#: g10/pkclist.c:1045
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1092
+#: g10/pkclist.c:1103
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1154
+#: g10/pkclist.c:1165
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1468
+#: g10/pkclist.c:1489
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1493
+#: g10/pkclist.c:1514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/plaintext.c:91
+#: g10/plaintext.c:95
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
 
-#: g10/plaintext.c:461
+#: g10/plaintext.c:472
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:467
+#: g10/plaintext.c:479
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
 
-#: g10/plaintext.c:499
+#: g10/plaintext.c:511
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:533
+#: g10/plaintext.c:549
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
 
-#: g10/plaintext.c:548
+#: g10/plaintext.c:565
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:107
+#: g10/plaintext.c:599
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:105
 #, fuzzy, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:138
+#: g10/pubkey-enc.c:136
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:227
+#: g10/pubkey-enc.c:225
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:248
+#: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:286
+#: g10/pubkey-enc.c:284
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:306
+#: g10/pubkey-enc.c:304
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:312
+#: g10/pubkey-enc.c:310
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:147
+#: g10/revoke.c:145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/revoke.c:308
+#: g10/revoke.c:306
 msgid "To be revoked by:\n"
 msgstr "Ðñïò áíÜêëçóç áðü:\n"
 
-#: g10/revoke.c:312
+#: g10/revoke.c:310
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Áõôü åßíáé Ýíá åõáßóèçôï êëåéäß áíÜêëçóçò)\n"
 
-#: g10/revoke.c:316
+#: g10/revoke.c:314
 #, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "Åîáíáãêáóìüò åîüäïõ óå èùñáêéóìÝíï ASCII.\n"
 
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:407
+#: g10/revoke.c:405
 msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: g10/revoke.c:413
+#: g10/revoke.c:411
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
 
-#: g10/revoke.c:471
+#: g10/revoke.c:470
 #, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:500
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:511
+#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
 
-#: g10/revoke.c:518
+#: g10/revoke.c:515
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/revoke.c:535
+#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
 
-#: g10/revoke.c:543
+#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé!\n"
 
-#: g10/revoke.c:594
+#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5844,126 +6062,126 @@ msgstr ""
 "ðñïóï÷Þ ôï óýóôçìá åêôýðùóçò óôï ìç÷áíçìÜ óáò ìðïñåß íá áðïèçêåýóåé ôçí\n"
 "åêôýðùóç êáé íá ôçí êÜíåé äéáèÝóéìç óå Üëëïõò!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr "Áêýñùóç"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Ðéèáíþí íá èÝëåôå íá åðéëÝîåôå ôï %d åäþ)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: g10/revoke.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Åßíáé áõôü åíôÜîåé; "
 
-#: g10/seckey-cert.c:57
+#: g10/seckey-cert.c:55
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:63
+#: g10/seckey-cert.c:61
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:74
+#: g10/seckey-cert.c:72
 #, fuzzy, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:293
+#: g10/seckey-cert.c:291
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß, äïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: g10/seckey-cert.c:294
+#: g10/seckey-cert.c:292
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:363
+#: g10/seckey-cert.c:361
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíé÷íåýôçêå áäýíáìï êëåéäß - áëëÜîôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:406
+#: g10/seckey-cert.c:404
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 "äçìéïõñãßá ôïõ ìç óõíåéóôüìåíïõ 16-bit checksum ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ\n"
 "ìõóôéêïý êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
+#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå áäýíáìï êëåéäß - åðáíÜëçøç ðñïóðÜèåéáò\n"
 
-#: g10/seskey.c:67
+#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá áðïöõãÞò áäýíáìïõ êëåéäéïý ãéá óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï, äïêéìÞ "
 "ãéá %d öïñÝò!\n"
 
-#: g10/seskey.c:229
+#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:85
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:242
+#: g10/seskey.c:240
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:254
+#: g10/seskey.c:252
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:82
+#: g10/sig-check.c:80
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: óýãêñïõóç õðïãñáöÞò ðåñßëçøçò óôï ìÞíõìá\n"
 
-#: g10/sig-check.c:107
+#: g10/sig-check.c:105
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
 "ðéóôïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/sig-check.c:119
+#: g10/sig-check.c:117
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX Ý÷åé Üêõñç êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
 "ðéóôïðïßçóç\n"
 
-#: g10/sig-check.c:191
+#: g10/sig-check.c:211
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr ""
 "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:192
+#: g10/sig-check.c:212
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr ""
 "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:203
+#: g10/sig-check.c:223
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5971,7 +6189,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
+#: g10/sig-check.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5979,54 +6197,39 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:215
+#: g10/sig-check.c:235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:298
+#: g10/sig-check.c:248
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+
+#: g10/sig-check.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:560
+#: g10/sig-check.c:590
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: êáíÝíá õðïêëåéäß ãéá ôï ðáêÝôï áíÜêëçóçò õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/sig-check.c:587
+#: g10/sig-check.c:617
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/sign.c:86
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-"áäõíáìßá ôïðïèÝôçóçò äåäïìÝíùí óÞìáíóçò óå õðïãñáöÝò v3 (PGP 2.x óôõë)\n"
-
-#: g10/sign.c:94
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
-msgstr ""
-"áäõíáìßá ôïðïèÝôçóçò äåäïìÝíùí óÞìáíóçò óå õðïãñáöÝò êëåéäéþí v3 (PGP 2.x "
-"óôõë)\n"
-
-#: g10/sign.c:108
+#: g10/sign.c:89
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôçí %%-áíÜðôõîç óçìåßùóçò (ðïëõ ìåãÜëç).\n"
 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
-#: g10/sign.c:125
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr "áäõíáìßá ôïðïèÝôçóçò URL ðïëéôéêÞò óå õðïãñáöÝò v3 (PGP 2.x óôõë)\n"
-
-#: g10/sign.c:133
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-"áäõíáìßá ôïðïèÝôçóçò URL ðïëéôéêÞò óå õðïãñáöÝò êëåéäéïý v3 (PGP 2.x óôõë)\n"
-
-#: g10/sign.c:146
+#: g10/sign.c:115
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -6034,7 +6237,7 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
-#: g10/sign.c:174
+#: g10/sign.c:138
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
@@ -6043,23 +6246,23 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
-#: g10/sign.c:347
+#: g10/sign.c:311
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:356
+#: g10/sign.c:320
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:790
+#: g10/sign.c:758
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå-áðïêïììÝíá ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå\n"
 "--pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/sign.c:866
+#: g10/sign.c:834
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -6067,53 +6270,53 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/sign.c:993
+#: g10/sign.c:961
 msgid "signing:"
 msgstr "õðïãñáöÞ:"
 
-#: g10/sign.c:1105
+#: g10/sign.c:1076
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:1285
+#: g10/sign.c:1260
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
+#: g10/skclist.c:140 g10/skclist.c:217
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
 "øåýôéêç RNG!\n"
 
-#: g10/skclist.c:182
+#: g10/skclist.c:174
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
+#: g10/skclist.c:182 g10/skclist.c:195 g10/skclist.c:207
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:195
+#: g10/skclist.c:190
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/skclist.c:210
+#: g10/skclist.c:208
 #, fuzzy
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
 "ðáñáëåßöèçêå `%s': áõôü åßíáé äçìéïõñãçìÝíï áðü PGP êëåéäß ElGamal êáé äåí "
 "åßíáé áóöáëÝò ãéá õðïãñáöÝò!\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
+#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:105
+#: g10/tdbdump.c:106
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
@@ -6122,345 +6325,354 @@ msgstr ""
 "# Ëßóôá ôùí êáèïñéóìÝíùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
 "# (×ñÞóç ôïõ \"gpg --import-ownertrust\" ãéá åðáíáöïñÜ ôïõò)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#: g10/tdbdump.c:161 g10/tdbdump.c:169 g10/tdbdump.c:174 g10/tdbdump.c:179
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160
+#: g10/tdbdump.c:161
 #, fuzzy
 msgid "line too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
+#: g10/tdbdump.c:169
 msgid "colon missing"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:174
+#: g10/tdbdump.c:175
 #, fuzzy
 msgid "invalid fingerprint"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:179
+#: g10/tdbdump.c:180
 #, fuzzy
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
+#: g10/tdbdump.c:216
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôçí åýñåóç ôçò åããñáöÞò åìðéóôïóýíçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:219
+#: g10/tdbdump.c:220
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
+#: g10/tdbdump.c:229 g10/trustdb.c:375
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1449
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
+#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1456
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:247
+#: g10/tdbio.c:245
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:500
+#: g10/tdbio.c:498
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:515
+#: g10/tdbio.c:524
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
+#: g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:557 g10/tdbio.c:598 sm/keydb.c:221
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
+#: g10/tdbio.c:536 g10/tdbio.c:601
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#: g10/tdbio.c:553
+#: g10/tdbio.c:562
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:557
+#: g10/tdbio.c:566
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:560
+#: g10/tdbio.c:569
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:602
+#: g10/tdbio.c:612
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
 
-#: g10/tdbio.c:610
+#: g10/tdbio.c:620
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:642
+#: g10/tdbio.c:652
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:650
+#: g10/tdbio.c:660
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
-#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
+#: g10/tdbio.c:677 g10/tdbio.c:697 g10/tdbio.c:713 g10/tdbio.c:727
+#: g10/tdbio.c:757 g10/tdbio.c:1381 g10/tdbio.c:1408
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:726
+#: g10/tdbio.c:736
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1166
+#: g10/tdbio.c:1176
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1175
+#: g10/tdbio.c:1185
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1196
+#: g10/tdbio.c:1206
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1214
+#: g10/tdbio.c:1224
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1219
+#: g10/tdbio.c:1229
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1404
+#: g10/tdbio.c:1414
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1412
+#: g10/tdbio.c:1422
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1422
+#: g10/tdbio.c:1432
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1452
+#: g10/tdbio.c:1462
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1497
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: g10/tdbio.c:1505
+#, fuzzy
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
-#: g10/textfilter.c:149
+#: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/textfilter.c:249
+#: g10/textfilter.c:247
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/trustdb.c:227
+#: g10/trustdb.c:221
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
 
-#: g10/trustdb.c:258
+#: g10/trustdb.c:252
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áðïäï÷Þ óáí êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç\n"
 
-#: g10/trustdb.c:296
+#: g10/trustdb.c:290
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
 msgstr "ôï êëåéäß %08lX õðÜñ÷åé ðÜíù áðü ìéá öïñÜ óôçí trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:311
+#: g10/trustdb.c:305
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: êáíÝíá äçìüóéï êëåéäß ãéá ôï êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç - "
 "ðáñÜëåéøç\n"
 
-#: g10/trustdb.c:321
+#: g10/trustdb.c:315
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
 msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:345
+#: g10/trustdb.c:339
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, req ôýðïò %d: read áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:351
+#: g10/trustdb.c:345
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:447
+#: g10/trustdb.c:418
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:427
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:462
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:453
+#: g10/trustdb.c:468
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:505
+#: g10/trustdb.c:520
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:507
+#: g10/trustdb.c:522
 #, fuzzy
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#: g10/trustdb.c:524 g10/trustdb.c:529
 #, fuzzy
 msgid "[ expired]"
 msgstr "[ëçãìÝíï]"
 
-#: g10/trustdb.c:513
+#: g10/trustdb.c:528
 #, fuzzy
 msgid "[ unknown]"
 msgstr "Üãíùóôï"
 
-#: g10/trustdb.c:515
+#: g10/trustdb.c:530
 msgid "[  undef ]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:516
+#: g10/trustdb.c:531
 msgid "[marginal]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:517
+#: g10/trustdb.c:532
 msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:518
+#: g10/trustdb.c:533
 msgid "[ultimate]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:533
+#: g10/trustdb.c:548
 msgid "undefined"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:534
+#: g10/trustdb.c:549
 #, fuzzy
 msgid "never"
 msgstr "ðïôÝ     "
 
-#: g10/trustdb.c:535
+#: g10/trustdb.c:550
 msgid "marginal"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:536
+#: g10/trustdb.c:551
 msgid "full"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:537
+#: g10/trustdb.c:552
 msgid "ultimate"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:577
+#: g10/trustdb.c:592
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
+#: g10/trustdb.c:598 g10/trustdb.c:2477
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:592
+#: g10/trustdb.c:607
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:607
+#: g10/trustdb.c:622
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#: g10/trustdb.c:854 g10/trustdb.c:1300
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
+#: g10/trustdb.c:1049
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "ðáñáêáëþ êÜíôå Ýíá --check-trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1038
+#: g10/trustdb.c:1053
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2095
+#: g10/trustdb.c:2220
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2160
+#: g10/trustdb.c:2285
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2174
+#: g10/trustdb.c:2299
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
 "äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2197
+#: g10/trustdb.c:2322
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2283
+#: g10/trustdb.c:2408
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2358
+#: g10/trustdb.c:2483
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -6475,814 +6687,1233 @@ msgstr ""
 "Ðáñáêáëþ ìçí îå÷íÜôå üôé ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò (.sig or .asc)\n"
 "ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðñþôï áñ÷åßï óôç ãñáììÞ åíôïëþí.\n"
 
-#: g10/verify.c:195
+#: g10/verify.c:205
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
 
-#: jnlib/logging.c:626
+#: g10/verify.c:253
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:180
+#, fuzzy
+msgid "argument not expected"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:182
+#, fuzzy
+msgid "read error"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
+
+#: jnlib/argparse.c:184
+#, fuzzy
+msgid "keyword too long"
+msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:186
+#, fuzzy
+msgid "missing argument"
+msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
+
+#: jnlib/argparse.c:188
+#, fuzzy
+msgid "invalid command"
+msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:190
+#, fuzzy
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:192
+#, fuzzy
+msgid "out of core"
+msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+
+#: jnlib/argparse.c:194
+#, fuzzy
+msgid "invalid option"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:202
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/argparse.c:204
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/argparse.c:207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:209
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/argparse.c:211
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/argparse.c:213
+#, fuzzy
+msgid "out of core\n"
+msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+
+#: jnlib/argparse.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+
+#: jnlib/logging.c:647
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:71
+#: jnlib/utf8conv.c:85
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error loading `%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#: jnlib/utf8conv.c:123
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/utf8conv.c:79
+#: jnlib/utf8conv.c:131
 #, fuzzy, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:331 jnlib/utf8conv.c:597
+#: jnlib/utf8conv.c:388 jnlib/utf8conv.c:654
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: kbx/kbxutil.c:86
+#: jnlib/dotlock.c:234
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:269
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to `%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:453
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/dotlock.c:459
+msgid " - probably dead - removing lock"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/dotlock.c:469
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:470
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr ""
+
+#: jnlib/dotlock.c:493
+#, fuzzy, c-format
+msgid "lock `%s' not made: %s\n"
+msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:92
 msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:87
+#: kbx/kbxutil.c:93
 msgid "enable full debugging"
 msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:108
-#, fuzzy
-msgid "Please report bugs to "
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
-
-#: kbx/kbxutil.c:112
+#: kbx/kbxutil.c:117
 #, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: kbx/kbxutil.c:115
+#: kbx/kbxutil.c:120
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:345
+#: scd/app-nks.c:713 scd/app-openpgp.c:2638
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:721 scd/app-openpgp.c:2650
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:801 scd/app-openpgp.c:1540 scd/app-openpgp.c:1559
+#: scd/app-openpgp.c:1720 scd/app-openpgp.c:1737 scd/app-openpgp.c:1985
+#: scd/app-openpgp.c:2030 scd/app-dinsig.c:303
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:834
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:601
+#: scd/app-nks.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#: scd/app-nks.c:1093
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#: scd/app-nks.c:1099
+#, fuzzy
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+
+#: scd/app-nks.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+
+#: scd/app-nks.c:1109
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1111
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1119
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1121
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1222 scd/app-openpgp.c:2063 scd/app-dinsig.c:532
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:695
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:614
+#: scd/app-openpgp.c:708
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1009
+#: scd/app-openpgp.c:1147
 #, fuzzy, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:1978
+#: scd/app-openpgp.c:1155 scd/app-openpgp.c:2873
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:1986
+#: scd/app-openpgp.c:1163 scd/app-openpgp.c:2881
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:1996
+#: scd/app-openpgp.c:1172 scd/app-openpgp.c:2891
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1306
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+#: scd/app-openpgp.c:1492
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1310 scd/app-openpgp.c:1324 scd/app-openpgp.c:1415
-#: scd/app-openpgp.c:2247
+#: scd/app-openpgp.c:1499
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1331 scd/app-openpgp.c:1421 scd/app-openpgp.c:2253
+#: scd/app-openpgp.c:1514
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1525 scd/app-openpgp.c:1979
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1566 scd/app-openpgp.c:1744 scd/app-openpgp.c:1992
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1342 scd/app-openpgp.c:1356 scd/app-openpgp.c:1431
-#: scd/app-openpgp.c:2262 scd/app-openpgp.c:2276
+#: scd/app-openpgp.c:1579 scd/app-openpgp.c:1618 scd/app-openpgp.c:1756
+#: scd/app-openpgp.c:3191
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1379
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr ""
-
-#: scd/app-openpgp.c:1394 scd/app-openpgp.c:2486
+#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:2011 scd/app-openpgp.c:3487
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1400 scd/app-openpgp.c:2495
+#: scd/app-openpgp.c:1653 scd/app-openpgp.c:3496
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1405
+#: scd/app-openpgp.c:1660
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1412
-msgid "|A|Admin PIN"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#: scd/app-openpgp.c:1667
+#, fuzzy, c-format
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1671
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1692
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1561
+#: scd/app-openpgp.c:2026
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2036 scd/app-openpgp.c:2088
+#, c-format
+msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2058
+msgid "|RN|New Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1561
+#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1565
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1615 scd/app-openpgp.c:2064
+#: scd/app-openpgp.c:2169 scd/app-openpgp.c:2959
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1621 scd/app-openpgp.c:2071
+#: scd/app-openpgp.c:2175 scd/app-openpgp.c:2966
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1631
+#: scd/app-openpgp.c:2185
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1635
+#: scd/app-openpgp.c:2189
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1637
+#: scd/app-openpgp.c:2191
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1804
-msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr ""
-
-#: scd/app-openpgp.c:1811
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr ""
+#: scd/app-openpgp.c:2193
+#, fuzzy
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1818
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2618
+msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1826 scd/app-openpgp.c:1833
+#: scd/app-openpgp.c:2660 scd/app-openpgp.c:2668
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1896
+#: scd/app-openpgp.c:2764
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1955
+#: scd/app-openpgp.c:2850
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1969
+#: scd/app-openpgp.c:2863
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1972
+#: scd/app-openpgp.c:2866
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2029
+#: scd/app-openpgp.c:2924
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2166
+#: scd/app-openpgp.c:2974
+msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:3090
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2227
+#: scd/app-openpgp.c:3166
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2235
-#, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr ""
-
-#: scd/app-openpgp.c:2500
+#: scd/app-openpgp.c:3501
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2573 scd/app-openpgp.c:2583
+#: scd/app-openpgp.c:3726 scd/app-openpgp.c:3737
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:107
+#: scd/app-dinsig.c:299
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-dinsig.c:529
+msgid "|N|Initial New PIN"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:108
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:356
+#: scd/scdaemon.c:118 sm/gpgsm.c:313
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:125 tools/gpgconf-comp.c:620
 #, fuzzy
-msgid "read options from file"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
+msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
+#: scd/scdaemon.c:127
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:124
+#: scd/scdaemon.c:129
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: scd/scdaemon.c:125
+#: scd/scdaemon.c:131
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: scd/scdaemon.c:128
+#: scd/scdaemon.c:134
 #, fuzzy
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: scd/scdaemon.c:133
+#: scd/scdaemon.c:140
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:142
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:134
+#: scd/scdaemon.c:145
 #, fuzzy
-msgid "allow the use of admin card commands"
+msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:193
+#: scd/scdaemon.c:258
 #, fuzzy
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: scd/scdaemon.c:195
+#: scd/scdaemon.c:260
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:682
+#: scd/scdaemon.c:738
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1030
+#: scd/scdaemon.c:1092
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1035
+#: scd/scdaemon.c:1104
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/base64.c:318
+#: sm/base64.c:325
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:182
+#: sm/call-agent.c:137
+#, c-format
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/call-dirmngr.c:234
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:216
+#: sm/call-dirmngr.c:267
 #, fuzzy
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:228
+#: sm/call-dirmngr.c:279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:242
+#: sm/call-dirmngr.c:299
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:159
+#: sm/certchain.c:196
+#, c-format
+msgid "validation model requested by certificate: %s"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1813
+msgid "chain"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1813
+#, fuzzy
+msgid "shell"
+msgstr "help"
+
+#: sm/certchain.c:243
 #, fuzzy, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
-#: sm/certchain.c:197
+#: sm/certchain.c:282
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:236
+#: sm/certchain.c:320
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:246
+#: sm/certchain.c:330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:253 sm/certchain.c:282
+#: sm/certchain.c:338 sm/certchain.c:367
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:257 sm/certchain.c:286
+#: sm/certchain.c:342 sm/certchain.c:371
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: sm/certchain.c:397
+#: sm/certchain.c:483
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:417
+#: sm/certchain.c:502
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:570 sm/certchain.c:734 sm/certchain.c:1260 sm/decrypt.c:261
-#: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
+#: sm/certchain.c:546
+msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:570
+#, fuzzy, c-format
+msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:572
+#, fuzzy, c-format
+msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:744 sm/certchain.c:1237 sm/certchain.c:1841 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:335 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:661
+#: sm/certchain.c:910
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
-#: sm/certchain.c:670
-#, fuzzy
-msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
-
-#: sm/certchain.c:674
-#, fuzzy
-msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+#: sm/certchain.c:925
+msgid "the status of the certificate is unknown"
+msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:676
+#: sm/certchain.c:932
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:681
+#: sm/certchain.c:938
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:759
-#, fuzzy
-msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
-
-#: sm/certchain.c:786
+#: sm/certchain.c:967 sm/certchain.c:1035
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:802
+#: sm/certchain.c:982 sm/certchain.c:1067
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:815
+#: sm/certchain.c:983 sm/certchain.c:1068
+#, fuzzy
+msgid "root certificate not yet valid"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+#: sm/certchain.c:984 sm/certchain.c:1069
+msgid "intermediate certificate not yet valid"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:997
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:858
-msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+#: sm/certchain.c:998
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has expired"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+
+#: sm/certchain.c:999
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate has expired"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+
+#: sm/certchain.c:1041
+#, c-format
+msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:926
-msgid "root certificate is not marked trusted"
+#: sm/certchain.c:1050
+#, fuzzy
+msgid "certificate with invalid validity"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+
+#: sm/certchain.c:1087
+msgid "signature not created during lifetime of certificate"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1089
+msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:941
+#: sm/certchain.c:1090
+msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1094
+#, fuzzy
+msgid "  (  signature created at "
+msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+
+#: sm/certchain.c:1095
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate created at "
+msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+
+#: sm/certchain.c:1098
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate valid from "
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+#: sm/certchain.c:1099
+msgid "  (     issuer valid from "
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1129
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: sm/certchain.c:949
+#: sm/certchain.c:1138
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:964
+#: sm/certchain.c:1151
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:970
+#: sm/certchain.c:1157
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:980
+#: sm/certchain.c:1214
+msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1278
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+
+#: sm/certchain.c:1351
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1420
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1433
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1007 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1462 sm/import.c:160
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1019
+#: sm/certchain.c:1474
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1052
+#: sm/certchain.c:1507
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: sm/certchain.c:1082
+#: sm/certchain.c:1538
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1133
+#: sm/certchain.c:1589
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
-#: sm/certcheck.c:52
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "ï DSA áðáéôåß ôç ÷ñÞóç åíüò 160 bit áëãüñéèìïõ hash\n"
+#: sm/certchain.c:1629 sm/certchain.c:1912
+#, fuzzy
+msgid "certificate is good\n"
+msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+
+#: sm/certchain.c:1630
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate is good\n"
+msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+
+#: sm/certchain.c:1631
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is good\n"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:482 sm/verify.c:189
+#: sm/certchain.c:1802
+msgid "switching to chain model"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1811
+#, c-format
+msgid "validation model used: %s"
+msgstr ""
+
+#: sm/certcheck.c:97
+#, c-format
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certcheck.c:107
+#, c-format
+msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certcheck.c:244 sm/verify.c:201
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:154
+#: sm/certdump.c:60 sm/certdump.c:143
 #, fuzzy
 msgid "none"
 msgstr "ü÷é|ï÷é"
 
-#: sm/certdump.c:163
-#, fuzzy
-msgid "[none]"
-msgstr "Üãíùóôï"
-
-#: sm/certdump.c:536 sm/certdump.c:599
+#: sm/certdump.c:564 sm/certdump.c:609 sm/certdump.c:674 sm/certdump.c:732
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: sm/certdump.c:544
+#: sm/certdump.c:572 sm/certdump.c:617
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:579
+#: sm/certdump.c:654 sm/certdump.c:710
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:604
+#: sm/certdump.c:679 sm/certdump.c:738
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: sm/certdump.c:818
+#: sm/certdump.c:948
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
+"certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
-"S/N %s, ID %08lX, created %s"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
 "÷ñÞóôç:\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
 
-#: sm/certlist.c:125
+#: sm/certlist.c:122
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:135 sm/keylist.c:255
+#: sm/certlist.c:132 sm/keylist.c:272
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:145
+#: sm/certlist.c:142
 msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:157
+#: sm/certlist.c:154
 msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:168
+#: sm/certlist.c:165
 msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:169
+#: sm/certlist.c:166
 msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:170
+#: sm/certlist.c:167
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:171
+#: sm/certlist.c:168
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:476
+#: sm/certreqgen.c:474
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:489
+#: sm/certreqgen.c:487
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:507
+#: sm/certreqgen.c:505
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:516
+#: sm/certreqgen.c:514
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:519
+#: sm/certreqgen.c:517
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:536
+#: sm/certreqgen.c:534
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:548
+#: sm/certreqgen.c:546
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:560
+#: sm/certreqgen.c:558
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:576
+#: sm/certreqgen.c:574
 #, fuzzy, c-format
-msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
+msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: sm/decrypt.c:326
+#: sm/certreqgen.c:806
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:159
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Existing key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:160
+#, c-format
+msgid "   (%d) Existing key from card\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:202
+#, fuzzy
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:210
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:212
+#, fuzzy
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:230 sm/certreqgen-ui.c:239
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading the card: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Serial number of the card: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:245
+#, fuzzy
+msgid "Available keys:\n"
+msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:276
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key:\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
+msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:278
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) sign\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:279
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) encrypt\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:303
+msgid "Enter the X.509 subject name: "
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:307
+#, fuzzy
+msgid "No subject name given\n"
+msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:311
+#, c-format
+msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
+#. length of the first string up to the "%s".  Please
+#. adjust it do the length of your translation.  The
+#. second string is merely passed to atoi so you can
+#. drop everything after the number.
+#: sm/certreqgen-ui.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid subject name `%s'\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:322
+msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:334
+#, fuzzy
+msgid "Enter email addresses"
+msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:335
+#, fuzzy
+msgid " (end with an empty line):\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:339
+#, fuzzy
+msgid "Enter DNS names"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:340 sm/certreqgen-ui.c:345
+#, fuzzy
+msgid " (optional; end with an empty line):\n"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:344
+msgid "Enter URIs"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:371
+msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:389
+msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:398
+msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:403
+msgid "resource problem: out of core\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/decrypt.c:324
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/decrypt.c:328
+#: sm/decrypt.c:326
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
+#: sm/delete.c:51 sm/delete.c:112
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1392 sm/keydb.c:1485
+#: sm/delete.c:122 sm/keydb.c:1399 sm/keydb.c:1501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:134
+#: sm/delete.c:143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: sm/delete.c:136
+#: sm/delete.c:145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: sm/delete.c:166
+#: sm/delete.c:175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:333
+#: sm/encrypt.c:321
 #, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: sm/export.c:562 sm/export.c:578 sm/import.c:525 sm/import.c:550
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
-
-#: sm/export.c:569 sm/import.c:533
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:243
-#, fuzzy
-msgid "|[FILE]|make a signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
-
-#: sm/gpgsm.c:244
-#, fuzzy
-msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
-
-#: sm/gpgsm.c:252
+#: sm/gpgsm.c:195
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:254
+#: sm/gpgsm.c:197
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:257
-#, fuzzy
-msgid "remove key from the public keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
-
-#: sm/gpgsm.c:260
+#: sm/gpgsm.c:204
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:261
+#: sm/gpgsm.c:205
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:262
+#: sm/gpgsm.c:207
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:263
-msgid "run in server mode"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:264
+#: sm/gpgsm.c:210
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:266
+#: sm/gpgsm.c:212
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:267
+#: sm/gpgsm.c:213
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: sm/gpgsm.c:282
+#: sm/gpgsm.c:228
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: sm/gpgsm.c:284
+#: sm/gpgsm.c:233
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:286
+#: sm/gpgsm.c:235
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:288
+#: sm/gpgsm.c:237
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:293
+#: sm/gpgsm.c:242
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:294
+#: sm/gpgsm.c:245
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:301
+#: sm/gpgsm.c:255
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:304
+#: sm/gpgsm.c:260
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:307
+#: sm/gpgsm.c:263
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:310
+#: sm/gpgsm.c:266
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:314
+#: sm/gpgsm.c:270
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:318
-msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
-
-#: sm/gpgsm.c:320
-msgid "use the default key as default recipient"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
-
-#: sm/gpgsm.c:337
+#: sm/gpgsm.c:281
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: sm/gpgsm.c:341
-msgid "force v3 signatures"
-msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
+#: sm/gpgsm.c:283
+msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
+msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:342
-msgid "always use a MDC for encryption"
-msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
+#: sm/gpgsm.c:288
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
+msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: sm/gpgsm.c:347
+#: sm/gpgsm.c:290
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:348
+#: sm/gpgsm.c:291
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:349
+#: sm/gpgsm.c:292
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:351
-msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+#: sm/gpgsm.c:295
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:352
-msgid "add this secret keyring to the list"
-msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
-
-#: sm/gpgsm.c:353
-msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+#: sm/gpgsm.c:298
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: sm/gpgsm.c:354
-msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+#: sm/gpgsm.c:308 tools/gpgconf-comp.c:745
+#, fuzzy
+msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
-#: sm/gpgsm.c:355
-msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
-
-#: sm/gpgsm.c:359
-msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:374
-msgid "|FILE|load extension module FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
-
-#: sm/gpgsm.c:380
+#: sm/gpgsm.c:326
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
-#: sm/gpgsm.c:382
+#: sm/gpgsm.c:328
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
-#: sm/gpgsm.c:384
-msgid "|N|use compress algorithm N"
-msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
-
-#: sm/gpgsm.c:520
+#: sm/gpgsm.c:515
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: sm/gpgsm.c:523
+#: sm/gpgsm.c:518
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
@@ -7293,132 +7924,156 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:617
+#: sm/gpgsm.c:610
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: sm/gpgsm.c:698
+#: sm/gpgsm.c:710
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
+msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
+#: sm/gpgsm.c:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown validation model `%s'\n"
+msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+
 #: sm/gpgsm.c:772
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%u: no hostname given\n"
+msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:791
 #, c-format
-msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
+msgid "%s:%u: password given without user\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1248
+#: sm/gpgsm.c:812
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%u: skipping this line\n"
+msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1342
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver\n"
+msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1423
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1327
+#: sm/gpgsm.c:1523
 #, fuzzy, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1345
+#: sm/gpgsm.c:1561
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1535
-msgid "this command has not yet been implemented\n"
+#: sm/gpgsm.c:1892
+msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/import.c:110
+#: sm/import.c:111
 #, fuzzy, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
 
-#: sm/import.c:227
+#: sm/import.c:229
 #, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: sm/import.c:235
+#: sm/import.c:237
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#: sm/import.c:429 sm/keydb.c:1321 sm/keydb.c:1389
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+
+#: sm/import.c:486 sm/keydb.c:1419 sm/keydb.c:1513
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: sm/import.c:545 sm/import.c:577
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:384
+#: sm/import.c:678 tools/gpg-connect-agent.c:1329
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:190
+#: sm/keydb.c:188
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:193
+#: sm/keydb.c:191
 msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/keydb.c:198
+#: sm/keydb.c:196
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keybox `%s' created\n"
 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: sm/keydb.c:1312 sm/keydb.c:1378
+#: sm/keydb.c:1314 sm/keydb.c:1382
 #, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1319 sm/keydb.c:1385
-#, fuzzy
-msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
-
-#: sm/keydb.c:1340
+#: sm/keydb.c:1342
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/keydb.c:1348
+#: sm/keydb.c:1350
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1356
+#: sm/keydb.c:1358
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1400
+#: sm/keydb.c:1410
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1409 sm/keydb.c:1497
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
-
-#: sm/keydb.c:1418 sm/keydb.c:1508
+#: sm/keydb.c:1431 sm/keydb.c:1524
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: sm/misc.c:57
+#: sm/keylist.c:642
+msgid "Error - "
+msgstr ""
+
+#: sm/misc.c:55
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:113
+#: sm/qualified.c:105
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: sm/qualified.c:131
+#: sm/qualified.c:123
 #, c-format
 msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:224
+#: sm/qualified.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7429,13 +8084,13 @@ msgid ""
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:233
+#: sm/qualified.c:211 sm/verify.c:612
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:321
+#: sm/qualified.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7443,218 +8098,369 @@ msgid ""
 "Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
 
-#: sm/sign.c:447
+#: sm/sign.c:441
+#, fuzzy, c-format
+msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+
+#: sm/sign.c:455
+#, c-format
+msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/sign.c:505
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: sm/verify.c:388
+#: sm/verify.c:447
 #, fuzzy
 msgid "Signature made "
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: sm/verify.c:392
+#: sm/verify.c:451
 msgid "[date not given]"
 msgstr ""
 
-#: sm/verify.c:393
-#, c-format
-msgid " using certificate ID %08lX\n"
+#: sm/verify.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: sm/verify.c:470
+msgid ""
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/verify.c:509
+#: sm/verify.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Good signature from"
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: sm/verify.c:510
+#: sm/verify.c:591
 #, fuzzy
 msgid "                aka"
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:186
+#: sm/verify.c:609
+#, fuzzy
+msgid "This is a qualified signature\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:70 tools/gpgconf.c:81 tools/symcryptrun.c:165
 #, fuzzy
 msgid "quiet"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+#: tools/gpg-connect-agent.c:71
 msgid "print data out hex encoded"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+#: tools/gpg-connect-agent.c:72
+msgid "decode received data lines"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:74
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+#: tools/gpg-connect-agent.c:76
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+#: tools/gpg-connect-agent.c:78
 msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:126
+#: tools/gpg-connect-agent.c:80
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
+msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:81
+msgid "run /subst on startup"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:183
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:129
+#: tools/gpg-connect-agent.c:186
 msgid ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:324
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1200
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:333
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1209
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:391
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1264 tools/gpg-connect-agent.c:1752
+#, fuzzy, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1354
 #, fuzzy
 msgid "line too long - skipped\n"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:395
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1358
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:457
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1726
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown command `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:465
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1744
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:473
-#, fuzzy, c-format
-msgid "receiving line failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: tools/gpg-connect-agent.c:746
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2167
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:755
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2182
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:437 tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:568
-#: tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:696
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:577 tools/gpgconf-comp.c:644
+#: tools/gpgconf-comp.c:712 tools/gpgconf-comp.c:799
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:450 tools/gpgconf-comp.c:514 tools/gpgconf-comp.c:581
-#: tools/gpgconf-comp.c:637 tools/gpgconf-comp.c:719
+#: tools/gpgconf-comp.c:486 tools/gpgconf-comp.c:590 tools/gpgconf-comp.c:657
+#: tools/gpgconf-comp.c:725 tools/gpgconf-comp.c:822
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:460 tools/gpgconf-comp.c:539 tools/gpgconf-comp.c:588
-#: tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:726
+#: tools/gpgconf-comp.c:496 tools/gpgconf-comp.c:615 tools/gpgconf-comp.c:673
+#: tools/gpgconf-comp.c:750 tools/gpgconf-comp.c:829
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:465 tools/gpgconf-comp.c:544 tools/gpgconf-comp.c:593
-#: tools/gpgconf-comp.c:652 tools/gpgconf-comp.c:734
+#: tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:678 tools/gpgconf-comp.c:755
+#: tools/gpgconf-comp.c:837
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:549 tools/gpgconf-comp.c:660
+#: tools/gpgconf-comp.c:509 tools/gpgconf-comp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:763
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:601
+#: tools/gpgconf-comp.c:516
+msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:520
+msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:524
+msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:538
+msgid "Options enforcing a passphrase policy"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:541
+msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:545
+msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:549
+msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:553
+msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:557
+#, fuzzy
+msgid "|N|expire the passphrase after N days"
+msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:561
+#, fuzzy
+msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:659 tools/gpgconf-comp.c:727
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:662 tools/gpgconf-comp.c:730
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
+msgid "|SPEC|set up email aliases"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:686
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:606
+#: tools/gpgconf-comp.c:688
+#, fuzzy
+msgid "|URL|use keyserver at URL"
+msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:691
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:665
+#: tools/gpgconf-comp.c:694
+msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:739
+msgid "disable all access to the dirmngr"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:742
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:768
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:709
+#: tools/gpgconf-comp.c:812
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:745
+#: tools/gpgconf-comp.c:848
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:755
+#: tools/gpgconf-comp.c:858
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:766
+#: tools/gpgconf-comp.c:869
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:771
+#: tools/gpgconf-comp.c:874
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:808
+#: tools/gpgconf-comp.c:903
+msgid "LDAP server list"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:911
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:56
+#: tools/gpgconf-comp.c:3077
+#, c-format
+msgid "External verification of component %s failed"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:3227
+msgid "Note that group specifications are ignored\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:62
 msgid "list all components"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:57
+#: tools/gpgconf.c:63
+msgid "check all programs"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:64
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:58
+#: tools/gpgconf.c:65
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf.c:66
+msgid "|COMPONENT|check options"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:68
+msgid "apply global default values"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:70
+msgid "get the configuration directories for gpgconf"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:72
+#, fuzzy
+msgid "list global configuration file"
+msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
+
+#: tools/gpgconf.c:74
+#, fuzzy
+msgid "check global configuration file"
+msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
+
+#: tools/gpgconf.c:79
+msgid "use as output file"
+msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
+
+#: tools/gpgconf.c:83
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:89
+#: tools/gpgconf.c:105
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: tools/gpgconf.c:92
+#: tools/gpgconf.c:108
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:176
+#: tools/gpgconf.c:214 tools/gpgconf.c:279
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: tools/gpgconf.c:178
+#: tools/gpgconf.c:216
 msgid "Need one component argument"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:187
+#: tools/gpgconf.c:225 tools/gpgconf.c:255
 #, fuzzy
 msgid "Component not found"
 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
 
-#: tools/no-libgcrypt.c:30
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+#: tools/gpgconf.c:281
+#, fuzzy
+msgid "No argument allowed"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:173
+#: tools/symcryptrun.c:152
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@\n"
@@ -7664,166 +8470,574 @@ msgstr ""
 "@ÅíôïëÝò:\n"
 " "
 
-#: tools/symcryptrun.c:175
+#: tools/symcryptrun.c:154
 #, fuzzy
 msgid "decryption modus"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:176
+#: tools/symcryptrun.c:155
 #, fuzzy
 msgid "encryption modus"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:180
+#: tools/symcryptrun.c:159
 msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:181
+#: tools/symcryptrun.c:160
 #, fuzzy
 msgid "program filename"
 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: tools/symcryptrun.c:183
+#: tools/symcryptrun.c:162
 msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:184
+#: tools/symcryptrun.c:163
 msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:228
+#: tools/symcryptrun.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:231
+#: tools/symcryptrun.c:210
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
 "[options...] COMMAND [inputfile]\n"
 "Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:313
+#: tools/symcryptrun.c:279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:320
+#: tools/symcryptrun.c:286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:346
+#: tools/symcryptrun.c:312
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:386 tools/symcryptrun.c:403
+#: tools/symcryptrun.c:352 tools/symcryptrun.c:369
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:414
+#: tools/symcryptrun.c:380
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:421
+#: tools/symcryptrun.c:387
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading from %s: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:428 tools/symcryptrun.c:435
+#: tools/symcryptrun.c:394 tools/symcryptrun.c:401
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing %s: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:545
+#: tools/symcryptrun.c:486
 #, fuzzy
 msgid "no --program option provided\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:551
+#: tools/symcryptrun.c:492
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:557
+#: tools/symcryptrun.c:498
 msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:568
+#: tools/symcryptrun.c:509
 msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:586
+#: tools/symcryptrun.c:527
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:593
+#: tools/symcryptrun.c:534
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:609
+#: tools/symcryptrun.c:550
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:637
+#: tools/symcryptrun.c:578
 #, fuzzy, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:666
+#: tools/symcryptrun.c:607
 #, fuzzy, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:683
+#: tools/symcryptrun.c:624
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:735
+#: tools/symcryptrun.c:676
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:787
+#: tools/symcryptrun.c:728
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:801
+#: tools/symcryptrun.c:742
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:856
+#: tools/symcryptrun.c:797
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:869
+#: tools/symcryptrun.c:810
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1044
+#: tools/symcryptrun.c:984
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1064
+#: tools/symcryptrun.c:1011
 msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1071
+#: tools/symcryptrun.c:1020
 #, fuzzy, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
+#: tools/gpg-check-pattern.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
+msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+
+#: tools/gpg-check-pattern.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
+"Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
+msgstr ""
+
+#~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+
+#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#~ msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Please report bugs to "
+#~ msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+#~ msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
+
+#~ msgid "Repeat passphrase\n"
+#~ msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "read options from file"
+#~ msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+
+#~ msgid "|[file]|make a signature"
+#~ msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|[FILE]|make a signature"
+#~ msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+#~ msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+
+#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+#~ msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+
+#~ msgid "use the default key as default recipient"
+#~ msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+
+#~ msgid "force v3 signatures"
+#~ msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
+
+#~ msgid "always use a MDC for encryption"
+#~ msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
+
+#~ msgid "add this secret keyring to the list"
+#~ msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
+
+#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+#~ msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
+
+#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
+#~ msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+
+#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
+#~ msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "remove key from the public keyring"
+#~ msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
+
+#~ msgid ""
+#~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
+#~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has "
+#~ "nothing\n"
+#~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+#~ msgstr ""
+#~ "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
+#~ "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
+#~ "åìðéóôïóýíçò,\n"
+#~ "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-"
+#~ "ðéóôïðïéçôéêþí."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
+#~ "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
+#~ "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
+#~ "ultimately trusted\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
+#~ "êëåéäéÜ\n"
+#~ "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
+#~ "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
+#~ "êëåéäß\n"
+#~ "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
+
+#~ msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå "
+#~ "\"yes\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå "
+#~ "ìÞíõìá."
+
+#~ msgid ""
+#~ "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+#~ "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+#~ "Please consult your security expert first."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá "
+#~ "õðïãñáöÞ\n"
+#~ "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
+#~ "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
+
+#~ msgid "Enter the size of the key"
+#~ msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
+
+#~ msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
+#~ msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
+#~ "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
+#~ "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+#~ "the given value as an interval."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
+#~ "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
+#~ "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
+#~ "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
+
+#~ msgid "Enter the name of the key holder"
+#~ msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
+
+#~ msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
+#~ msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
+
+#~ msgid "Please enter an optional comment"
+#~ msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
+
+#~ msgid ""
+#~ "N  to change the name.\n"
+#~ "C  to change the comment.\n"
+#~ "E  to change the email address.\n"
+#~ "O  to continue with key generation.\n"
+#~ "Q  to to quit the key generation."
+#~ msgstr ""
+#~ "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
+#~ "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
+#~ "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
+#~ "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
+#~ "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
+#~ "õðïêëåéäß."
+
+#~ msgid ""
+#~ "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+#~ "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+#~ "know how carefully you verified this.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+#~ "the\n"
+#~ "    key.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own "
+#~ "it\n"
+#~ "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+#~ "for\n"
+#~ "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+#~ "user.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+#~ "could\n"
+#~ "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+#~ "the\n"
+#~ "    key against a photo ID.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+#~ "could\n"
+#~ "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key "
+#~ "in\n"
+#~ "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document "
+#~ "with a\n"
+#~ "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+#~ "the\n"
+#~ "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+#~ "exchange\n"
+#~ "    of email) that the email address on the key belongs to the key "
+#~ "owner.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* "
+#~ "examples.\n"
+#~ "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+#~ "\"\n"
+#~ "mean to you when you sign other keys.\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå "
+#~ "üôé\n"
+#~ "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
+#~ "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
+#~ "êëåéäß.\n"
+#~ "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
+#~ "ôïõ\n"
+#~ "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. "
+#~ "Áõôü\n"
+#~ "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
+#~ "ðáñÜäåéãìá\n"
+#~ "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
+#~ "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
+#~ "áõôü\n"
+#~ "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå "
+#~ "ôïí\n"
+#~ "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
+#~ "ôïõ\n"
+#~ "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
+#~ "÷.\n"
+#~ "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
+#~ "\n"
+#~ "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 "
+#~ "åßíáé\n"
+#~ "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
+#~ "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
+#~ "êëåéäéÜ.\n"
+#~ "\n"
+#~ "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
+#~ msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
+#~ "All certificates are then also lost!"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
+#~ "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
+
+#~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
+#~ msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
+#~ "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
+#~ "trust connection to the key or another key certified by this key."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
+#~ "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
+#~ "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
+#~ "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This signature can't be checked because you don't have the\n"
+#~ "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
+#~ "know which key was used because this signing key might establish\n"
+#~ "a trust connection through another already certified key."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
+#~ "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï "
+#~ "êëåéäß\n"
+#~ "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
+#~ "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
+#~ "your keyring."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
+#~ "êëåéäïèÞêç óáò."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
+#~ "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
+#~ "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
+#~ "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
+#~ "a second one is available."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
+#~ "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
+#~ "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
+#~ "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
+#~ "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
+#~ "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
+#~ "self-signatures will be advanced by one second.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
+#~ "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
+#~ "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
+
+#~ msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+#~ msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
+#~ msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
+
+#~ msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
+#~ msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
+
+#~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
+#~ msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
+#~ "file (which is shown in brackets) will be used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
+#~ "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
+#~ "context you have the ability to choose from this list:\n"
+#~ "  \"Key has been compromised\"\n"
+#~ "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
+#~ "      got access to your secret key.\n"
+#~ "  \"Key is superseded\"\n"
+#~ "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
+#~ "  \"Key is no longer used\"\n"
+#~ "      Use this if you have retired this key.\n"
+#~ "  \"User ID is no longer valid\"\n"
+#~ "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+#~ "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
+#~ "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
+#~ "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
+#~ "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
+#~ "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
+#~ "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
+#~ "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
+#~ "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
+#~ "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
+#~ "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
+#~ "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
+#~ "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
+#~ "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
+#~ "An empty line ends the text.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
+#~ "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
+#~ "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
+#~ "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
+
+#~ msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "áäõíáìßá ôïðïèÝôçóçò äåäïìÝíùí óÞìáíóçò óå õðïãñáöÝò v3 (PGP 2.x óôõë)\n"
+
+#~ msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "áäõíáìßá ôïðïèÝôçóçò äåäïìÝíùí óÞìáíóçò óå õðïãñáöÝò êëåéäéþí v3 (PGP 2.x "
+#~ "óôõë)\n"
+
+#~ msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#~ msgstr "áäõíáìßá ôïðïèÝôçóçò URL ðïëéôéêÞò óå õðïãñáöÝò v3 (PGP 2.x óôõë)\n"
+
+#~ msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "áäõíáìßá ôïðïèÝôçóçò URL ðïëéôéêÞò óå õðïãñáöÝò êëåéäéïý v3 (PGP 2.x "
+#~ "óôõë)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "shelll"
+#~ msgstr "help"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "please see http://www.gnupg.org/download/iconv.html for more information\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/faq.html ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "key generation is not available from the commandline\n"
+#~ msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
+#~ msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
+#~ "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
+
+#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#~ msgstr "ï DSA áðáéôåß ôç ÷ñÞóç åíüò 160 bit áëãüñéèìïõ hash\n"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid ".\n"
 #~ msgstr "%s.\n"
@@ -7858,10 +9072,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-#~ msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
-
 #~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
 #~ msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
 
@@ -7939,9 +9149,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "unknown packet type"
 #~ msgstr "Üãíùóôïò ôýðïò ðáêÝôïõ"
 
-#~ msgid "unknown version"
-#~ msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
-
 #~ msgid "unknown pubkey algorithm"
 #~ msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
 
@@ -7987,9 +9194,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "bad key"
 #~ msgstr "êáêü êëåéäß"
 
-#~ msgid "file read error"
-#~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
-
 #~ msgid "file write error"
 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò áñ÷åßïõ"
 
@@ -8050,9 +9254,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "weak key"
 #~ msgstr "áäýíáìï êëåéäß"
 
-#~ msgid "invalid argument"
-#~ msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
-
 #~ msgid "bad URI"
 #~ msgstr "êáêü URI"
 
@@ -8062,9 +9263,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "network error"
 #~ msgstr "óöÜëìá äéêôýïõ"
 
-#~ msgid "not encrypted"
-#~ msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
-
 #~ msgid "not processed"
 #~ msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
@@ -8091,10 +9289,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
 #~ msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò!\n"
 
-#~ msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/faq.html ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò\n"
-
 #~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
 #~ msgstr "ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äõíáôÞ ÷ùñßò áñ÷éêïðïéçìÝíç áóöáëÞ ìíÞìç\n"
 
@@ -8129,18 +9323,6 @@ msgstr "
 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "User ID \"%s\": %d signature removed.\n"
-#~ msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed.\n"
-#~ msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "User ID \"%s\" removed: %s\n"
-#~ msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "No user IDs are removable.\n"
 #~ msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
@@ -8192,10 +9374,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "--nrlsign-key user-id"
 #~ msgstr "--nrlsign-key user-id"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "make a trust signature"
-#~ msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
-
 #~ msgid "sign the key non-revocably"
 #~ msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
@@ -8205,9 +9383,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "q"
 #~ msgstr "q"
 
-#~ msgid "help"
-#~ msgstr "help"
-
 #~ msgid "list"
 #~ msgstr "list"
 
@@ -8434,9 +9609,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
 #~ msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
 
-#~ msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
-#~ msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "   (%d) RSA (auth only)\n"
 #~ msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
@@ -8479,10 +9651,6 @@ msgstr "
 #~ "\"\n"
 #~ "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "   signed by %s on %s%s\n"
-#~ msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
-
 #~ msgid "%s: can't access: %s\n"
 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò: %s\n"
 
@@ -8600,16 +9768,10 @@ msgstr "
 #~ "ïñéóìüò üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé,ðåñßëçøç óå PGP 2.x "
 #~ "óõìðåñéöïñÜ"
 
-#~ msgid "|N|use passphrase mode N"
-#~ msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
-
 #~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 #~ msgstr ""
 #~ "|ONOMA|÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
-#~ msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
-
 #~ msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 #~ msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ðåäßïõ keyid ôùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ðáêÝôùí"