po: Update Japanese translation.
[gnupg.git] / po / el.po
index 9a52330..fe4605c 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
 # Greek Translation of GnuPG.
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
 # Greek Translation of GnuPG.
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
+#                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
+# Designated-Translator: none
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-31 15:12+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
+"Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:193
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:390
+#. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
+#. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
+#. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
+#. a literal one.  The actual to be translated text starts after
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
+msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|PIN:"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid passphrase"
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
+
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+msgid "Quality:"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:393
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:440
+msgid "PIN:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
+
+msgid "does not match - try again"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
+#. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
+#. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:460 agent/call-pinentry.c:472
+msgid "Repeat:"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:461
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:474
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:486
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "êáêü MPI"
 
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "êáêü MPI"
 
-#: agent/call-pinentry.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/call-pinentry.c:523
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
-
-#: agent/command-ssh.c:531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1020 g10/keygen.c:3067
-#: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
-#: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
-#, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgid "can't create '%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
-#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
-#: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1021 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
-#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
-#: g10/plaintext.c:493 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
-#: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
-#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
-#: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgid "can't open '%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1621
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:1626
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1646
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1696
 #, fuzzy, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1711
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2016
+#, c-format
+msgid ""
+"An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
+"allow this?"
+msgstr ""
+
+msgid "Allow"
+msgstr ""
+
+msgid "Deny"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2351
-#, c-format
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:2852
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:219
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
+
 msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
 msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:277
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+msgid "PUK"
+msgstr ""
+
+msgid "Reset Code"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
-#: agent/divert-scd.c:280
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:90
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
+
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgid "A passphrase should be at least %u character long."
+msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
+msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+
+#, c-format
+msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
 msgid_plural ""
 msgid_plural ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+"A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: agent/genkey.c:100
-#, fuzzy
-msgid "Take this one anyway"
-msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+#, c-format
+msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
+msgstr ""
 
 
-#: agent/genkey.c:101
-#, fuzzy
-msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
+msgstr ""
 
 
-#: agent/genkey.c:146
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
 msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
 msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
-#, fuzzy
-msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
-
-#: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
-#: tools/symcryptrun.c:487
-msgid "does not match - try again"
-msgstr ""
-
-#: agent/genkey.c:265
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:103
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
@@ -215,354 +311,302 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:105
-msgid "run in server mode (foreground)"
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:108
-msgid "run in daemon mode (background)"
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
-#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
-#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
-#: sm/gpgsm.c:336
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:111
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:112
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:188
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:121
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:126
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
-#: tools/symcryptrun.c:187
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: agent/gpg-agent.c:129
-#, fuzzy
-msgid "use a standard location for the socket"
-msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
-
-#: agent/gpg-agent.c:133
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
 
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:135
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:136
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:143
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
+
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:145
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:148
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:154
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:156
-msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+#, fuzzy
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:158
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:159
-msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgid "allow caller to override the pinentry"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:161
-msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:244 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
-#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
-#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Please report bugs to <"
+#| msgid "not supported"
+msgid "enable ssh support"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "not supported"
+msgid "enable putty support"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
+
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:247
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:249
 msgid ""
 msgid ""
-"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
-"Secret key management for GnuPG\n"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:308
-#, c-format
-msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:311
-#, c-format
-msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+"Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:342 g10/gpg.c:927 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:516 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1831
-#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:768
-#: tools/symcryptrun.c:1056
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:610 g10/gpg.c:2031 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:865
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgid "Note: no default option file '%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:615 agent/gpg-agent.c:1166 g10/gpg.c:2035
-#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "option file `%s': %s\n"
+msgid "option file '%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:623 g10/gpg.c:2042 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:876
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "reading options from `%s'\n"
+msgid "reading options from '%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:936 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
-#: g10/plaintext.c:158
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1216 agent/gpg-agent.c:1319 agent/gpg-agent.c:1323
-#: agent/gpg-agent.c:1359 agent/gpg-agent.c:1363 g10/exec.c:174
-#: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:946
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:972
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1285 scd/scdaemon.c:1001
+#, c-format
+msgid "socket name '%s' is too long\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1009
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1299 scd/scdaemon.c:1015
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgid "listening on socket '%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1327 agent/gpg-agent.c:1369 g10/openfile.c:421
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
+#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgid "can't create directory '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory '%s' created\n"
 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1375
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1379
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgid "can't use '%s' as home directory\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
 
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1481
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1486
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1503
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1508
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1604 scd/scdaemon.c:1134
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1710 scd/scdaemon.c:1201
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1731
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1741 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
-#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1753 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
-#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
-
-#: agent/preset-passphrase.c:100
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:103
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:146
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@ÅíôïëÝò:\n"
+" "
+
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"ÅðéëïãÝò:\n"
+" "
+
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/protect-tool.c:148
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1207
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1210
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1213
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1218
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Áêýñùóç"
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
-#, fuzzy
-msgid "cancelled\n"
-msgstr "Áêýñùóç"
-
-#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening '%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:130
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgid "file '%s', line %d: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
-#, c-format
-msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:164
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgid "system trustlist '%s' not available\n"
 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
 
 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
 
-#: agent/trustlist.c:199
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
-#, c-format
-msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:264
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
@@ -572,7341 +616,8500 @@ msgstr ""
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as store in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:470
-#, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:479
-msgid "Correct"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:499
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:505
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
-#: agent/trustlist.c:505
 msgid "No"
 msgstr ""
 
 msgid "No"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
-
-#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
-
-#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
-
-#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:452
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+msgid "Correct"
+msgstr ""
 
 
-#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
 
 
-#: common/exechelp.c:493
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:504
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': terminated\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+msgid "I'll change it later"
+msgstr ""
 
 
-#: common/http.c:1623
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
 
-#: common/http.c:1667
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "host not found"
-msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
+msgid "Delete key"
+msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+msgid ""
+"Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
+"Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
+msgstr ""
+
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgstr ""
+
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:368
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running '%s': probably not installed\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running '%s': exit status %d\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running '%s': terminated\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:379
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
 
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:389
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
 #, fuzzy
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
 #, fuzzy
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
 
-#: common/sysutils.c:183
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: common/sysutils.c:215
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
 msgid "yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
 msgid "yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
 msgid "no"
 msgstr "ü÷é|ï÷é"
 
 msgid "no"
 msgstr "ü÷é|ï÷é"
 
-#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:74
 msgid "quit"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
 msgid "quit"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
-#: common/yesno.c:77
 msgid "qQ"
 msgstr "qQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "qQ"
 msgstr "qQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
 msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:113
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""
 
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""
 
-#: common/yesno.c:114
 msgid "oO"
 msgstr ""
 
 msgid "oO"
 msgstr ""
 
-#: common/yesno.c:115
 #, fuzzy
 msgid "cC"
 msgstr "c"
 
 #, fuzzy
 msgid "cC"
 msgstr "c"
 
-#: g10/armor.c:368
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
-
-#: g10/armor.c:407
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
-
-#: g10/armor.c:418
-msgid "armor header: "
-msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
-
-#: g10/armor.c:429
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
-
-#: g10/armor.c:481
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
-
-#: g10/armor.c:616
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
-
-#: g10/armor.c:628
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
-
-#: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
-
-#: g10/armor.c:825
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:859
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
+#, c-format
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:867
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
-
-#: g10/armor.c:891
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
-
-#: g10/armor.c:895
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
-
-#: g10/armor.c:1206
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
 
-#: g10/armor.c:1211
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:1215
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#, c-format
+msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
-"ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:978
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
-"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:990
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgid "connection to agent established\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/build-packet.c:996
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
-
-#: g10/build-packet.c:1014
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
+#, c-format
+msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
-msgid "not human readable"
-msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
+#, c-format
+msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
-msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgid "connection to the dirmngr established\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
-msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+msgid "|audit-log-result|Good"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
-#, fuzzy, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/card-util.c:69
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
-#: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
-#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
-#: g10/keygen.c:1617
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
-msgid "[not set]"
+msgid "|audit-log-result|Error"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:414
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "male"
-msgstr "enable"
+msgid "|audit-log-result|Not used"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "female"
-msgstr "enable"
+msgid "|audit-log-result|Okay"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "unspecified"
-msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+msgid "|audit-log-result|Skipped"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:442
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "not forced"
-msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+msgid "|audit-log-result|Some"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:442
-msgid "forced"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:520
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "root certificate missing"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:522
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:524
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Data available"
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
 
-#: g10/card-util.c:541
-msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Session key created"
+msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:543
-msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "algorithm: %s"
+msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:561
-#, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"\n"
+"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:582
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
+msgid "seems to be not encrypted"
+msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
 
 
-#: g10/card-util.c:590
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
-
-#: g10/card-util.c:696
-msgid "Login data (account name): "
+msgid "Recipient %d"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:706
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "Data signing succeeded"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:765
-msgid "Private DO data: "
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "data hash algorithm: %s"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:775
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signer %d"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "attr hash algorithm: %s"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:795
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
+msgid "Encryption algorithm supported"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:803
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgid "Data verification succeeded"
+msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:812
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
-
-#: g10/card-util.c:833
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr ""
+msgid "Signature available"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:847
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgid "Parsing data succeeded"
+msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad data hash algorithm: %s"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature %d"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:868
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgid "Certificate chain valid"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
 
-#: g10/card-util.c:891
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgid "Root certificate trustworthy"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:939
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:940
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
 
-#: g10/card-util.c:949
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:1034
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Included certificates"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 
-#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1076
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+#, fuzzy
+msgid "Unknown operation"
+msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
+
+msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1085
-#, c-format
-msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgid "Dirmngr usable"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1120
-#, fuzzy
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No help available for '%s'."
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
 
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgid "ignoring garbage line"
+msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
-
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
-#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
+msgid "[none]"
+msgstr "Üãíùóôï"
 
 
-#: g10/card-util.c:1200
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgid "argument not expected"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1235
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
+msgid "read error"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
 
 
-#: g10/card-util.c:1240
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+msgid "keyword too long"
+msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1245
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgid "missing argument"
+msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
 
 
-#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
-msgid "quit this menu"
-msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid armor"
+msgid "invalid argument"
+msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
 
 
-#: g10/card-util.c:1318
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "show admin commands"
+msgid "invalid command"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
-msgid "show this help"
-msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
+#, fuzzy
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1321
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "list all available data"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgid "out of core"
+msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
 
-#: g10/card-util.c:1324
-msgid "change card holder's name"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "invalid option"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1325
-msgid "change URL to retrieve key"
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1326
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1327
-#, fuzzy
-msgid "change the login name"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1328
-#, fuzzy
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/card-util.c:1329
-msgid "change card holder's sex"
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1330
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgid "out of core\n"
+msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
 
-#: g10/card-util.c:1331
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1332
-#, fuzzy
-msgid "generate new keys"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1333
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
+msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1334
-msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1632
-msgid "Command> "
-msgstr "ÅíôïëÞ> "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1492
-#, fuzzy
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1523
-#, fuzzy
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1525
-#, fuzzy
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2253
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 
-#: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3869 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
-#, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "lock '%s' not made: %s\n"
+msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1714
-#: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2351 g10/keyserver.c:1728
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
 
 
-#: g10/delkey.c:135
-#, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
+msgid "armor header: "
+msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
 
 
-#: g10/delkey.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:155
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
 
 
-#: g10/delkey.c:165
-#, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:175
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
 
 
-#: g10/delkey.c:206
-#, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
 
 
-#: g10/delkey.c:208
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr ""
-"÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
 
 
-#: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
-#, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
 
 
-#: g10/encode.c:234
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
 
 
-#: g10/encode.c:248
-#, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
 
 
-#: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
 
 
-#: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
-#, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
 
 
-#: g10/encode.c:487
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
-"pgp2\n"
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
 
-#: g10/encode.c:512
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
 
-#: g10/encode.c:543
 msgid ""
 msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
-"ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
+"åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
+"ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
 
 
-#: g10/encode.c:561
-#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
+"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
 
 
-#: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
 
 
-#: g10/encode.c:767
-#, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+#, fuzzy
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
 
 
-#: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
 
 
-#: g10/encode.c:864
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:283
-#, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
+msgid "not human readable"
+msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
 
 
-#: g10/encr-data.c:97 g10/mainproc.c:287
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
-
-#: g10/encr-data.c:135 sm/decrypt.c:128
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
-"óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:147
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
+msgid "Enter passphrase: "
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
 
-#: g10/exec.c:51
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
 
 
-#: g10/exec.c:315
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
-"áñ÷åßïõ\n"
 
 
-#: g10/exec.c:345
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
+
+msgid "[not set]"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
 
 
-#: g10/exec.c:423
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "male"
+msgstr "enable"
 
 
-#: g10/exec.c:426
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "female"
+msgstr "enable"
 
 
-#: g10/exec.c:511
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "unspecified"
+msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
 
 
-#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
+#, fuzzy
+msgid "not forced"
+msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
 
-#: g10/exec.c:537
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgid "forced"
+msgstr ""
+
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr ""
+
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/exec.c:554
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgid "error reading '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+msgid "Login data (account name): "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/export.c:63
-#, fuzzy
-msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
-"\n"
 
 
-#: g10/export.c:65
-msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+#, c-format
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:67
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
 
 
-#: g10/export.c:69
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
 
-#: g10/export.c:71
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
 
-#: g10/export.c:73
-msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:75
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
 
-#: g10/export.c:340
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
 
-#: g10/export.c:369
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
 
-#: g10/export.c:377
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
 
-#: g10/export.c:388
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 
-#: g10/export.c:539
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgid ""
+"Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:562
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
 
-#: g10/export.c:583
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
-
-#: g10/export.c:632
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
 
-#: g10/getkey.c:153
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
 
-#: g10/getkey.c:176
-#, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
-#: g10/getkey.c:1004
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1831
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3721
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:2616
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/getkey.c:2663
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+#, fuzzy
+msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"@ÅíôïëÝò:\n"
-" "
 
 
-#: g10/gpg.c:369
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+#, fuzzy
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:370
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+#, fuzzy
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:245
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+#, fuzzy
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
-msgid "encrypt data"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
+#, fuzzy
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
-msgid "verify a signature"
-msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
+msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
-msgid "list keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
+#, fuzzy
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:382
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
+#, fuzzy
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:383
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:255
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:253
-msgid "list secret keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
+msgid "quit this menu"
+msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
 
 
-#: g10/gpg.c:386
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+#, fuzzy
+msgid "show admin commands"
+msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:387
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
+msgid "show this help"
+msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
 
 
-#: g10/gpg.c:389
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
+#, fuzzy
+msgid "list all available data"
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
 
-#: g10/gpg.c:390
-msgid "sign a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
+msgid "change card holder's name"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:391
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+msgid "change URL to retrieve key"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:392
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
-
-#: g10/gpg.c:393
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:395
-msgid "export keys"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
 
 
-#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:258
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+#, fuzzy
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
 
-#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:399
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
 
-#: g10/gpg.c:401
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:405
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:408
-msgid "print the card status"
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:409
-msgid "change data on a card"
+msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:410
-msgid "change a card's PIN"
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:419
-msgid "update the trust database"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
-
-#: g10/gpg.c:426
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
-
-#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:263
-msgid "run in server mode"
+msgid "destroy all keys and data"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
-#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+msgid "gpg/card> "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"@\n"
-"ÅðéëïãÝò:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:280
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
-
-#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:290
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
 
-#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:326
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
+#, fuzzy
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:331
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
-msgid "use as output file"
-msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:480
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open `%s'\n"
+msgid "can't open '%s'\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:522
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:523
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:392
-msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:395
-msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"Ðáñáäåßãìáôá:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
-" --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
-" --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
-" --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
-" --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:747 g10/gpgv.c:96
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
 
 
-#: g10/gpg.c:764
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
 
 
-#: g10/gpg.c:767
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
-msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
-"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:778 sm/gpgsm.c:530
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+msgid "key"
+msgstr "key"
 
 
-#: g10/gpg.c:781
-msgid "Pubkey: "
+#, fuzzy
+#| msgid "Pubkey: "
+msgid "subkey"
 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
-#: g10/gpg.c:788 g10/keyedit.c:2319
-msgid "Cipher: "
-msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
-
-#: g10/gpg.c:795
-msgid "Hash: "
-msgstr "Hash: "
-
-#: g10/gpg.c:802 g10/keyedit.c:2365
-msgid "Compression: "
-msgstr "Óõìðßåóç: "
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:886
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1074
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr ""
+"÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1271
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1274
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1277
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1283
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+#| msgid "`%s' already compressed\n"
+msgid "'%s' already compressed\n"
+msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1286
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+#| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1289
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+#| msgid "reading from `%s'\n"
+msgid "reading from '%s'\n"
+msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1295
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1298
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1301
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
-
-#: g10/gpg.c:1307
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1310
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1313
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1456
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1549
-msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1551
-msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
+"óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1553
-#, fuzzy
-msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1555
-msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1559
-msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgid ""
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
+"áñ÷åßïõ\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1561
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
-
-#: g10/gpg.c:1563
-msgid "show user ID validity during key listings"
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1565
-msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1567
-msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1569
-#, fuzzy
-msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1571
-#, fuzzy
-msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1989
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2249 g10/gpg.c:2893 g10/gpg.c:2905
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
-
-#: g10/gpg.c:2262
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr ""
-"ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
-"áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2417 g10/gpg.c:2429
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+#| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2511
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+#| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2727 g10/keyedit.c:4078
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2546
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:2549
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
-
-#: g10/gpg.c:2556
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
-
-#: g10/gpg.c:2559
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
-
-#: g10/gpg.c:2566
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
-
-#: g10/gpg.c:2569
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
-
-#: g10/gpg.c:2576
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2579
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "invalid list options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
 
 
-#: g10/gpg.c:2587
-msgid "display photo IDs during signature verification"
+msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2589
-msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgid "export keys in an S-expression based format"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2591
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2593
-msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2597
-msgid "show user-supplied notations during signature verification"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2599
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2601
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
 
 
-#: g10/gpg.c:2603
-msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2605
-msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2607
-msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+#, fuzzy
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2614
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2617
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
-
-#: g10/gpg.c:2624
-#, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
+msgid "make a signature"
+msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
 
-#: g10/gpg.c:2798
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
+msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
 
-#: g10/gpg.c:2801
-msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
 
-#: g10/gpg.c:2882 sm/gpgsm.c:1232
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
+msgid "encrypt data"
+msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
 
-#: g10/gpg.c:2886
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
 
-#: g10/gpg.c:2895
-#, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
 
-#: g10/gpg.c:2898
-#, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
+msgid "verify a signature"
+msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
 
-#: g10/gpg.c:2913
-#, fuzzy, c-format
-msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "list keys"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:2927
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:2933
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
-"êáôÜóôáóç\n"
+#, fuzzy
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
 
-#: g10/gpg.c:2939
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
 
-#: g10/gpg.c:2952
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr ""
-"ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
+msgid "list secret keys"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3018 g10/gpg.c:3042 sm/gpgsm.c:1288
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3024 g10/gpg.c:3048 sm/gpgsm.c:1296
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly generate a new key pair"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3030
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3036
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
-"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3051
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
 
-#: g10/gpg.c:3053
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
+
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
 
 
-#: g10/gpg.c:3055
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
+#| msgid "sign a key"
+msgid "quickly sign a key"
+msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
 
-#: g10/gpg.c:3057
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "sign a key locally"
+msgid "quickly sign a key locally"
+msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
 
-#: g10/gpg.c:3059
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
+msgid "sign a key"
+msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
 
-#: g10/gpg.c:3062
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
 
-#: g10/gpg.c:3066
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
 
-#: g10/gpg.c:3073
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
 
-#: g10/gpg.c:3082
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
+msgid "export keys"
+msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3086
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3090
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3123
-#, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3170
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3175
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3180
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "print the card status"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3272
-#, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgid "change data on a card"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:3283
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
-"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3304
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "update the trust database"
+msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
 
-#: g10/gpg.c:3311
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3313
-#, fuzzy, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3323
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3336
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "print message digests"
+msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
 
-#: g10/gpg.c:3338
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3341
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
-
-#: g10/gpg.c:3359
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3372
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
 
-#: g10/gpg.c:3387
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3389
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:3392
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
-
-#: g10/gpg.c:3412
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3421
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3446
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3454
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key user-id"
-
-#: g10/gpg.c:3458
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key user-id"
-
-#: g10/gpg.c:3479
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
-
-#: g10/gpg.c:3564
-#, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3566
-#, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3568
-#, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3579
-#, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3589
-#, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3640
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3648
-#, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3738
-#, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
-
-#: g10/gpg.c:3855
-msgid "[filename]"
-msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3859
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
-
-#: g10/gpg.c:4171
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
 
-#: g10/gpg.c:4173
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
+msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
 
-#: g10/gpg.c:4206
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
+msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
 
-#: g10/gpgv.c:73
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
 
-#: g10/gpgv.c:75
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
 
-#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
 
-#: g10/gpgv.c:100
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
 
 
-#: g10/gpgv.c:103
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:51
 msgid ""
 msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
-"ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
-"åìðéóôïóýíçò,\n"
-"äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
+"@\n"
+"(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:57
 msgid ""
 msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
-"êëåéäéÜ\n"
-"åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
-"ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
-"êëåéäß\n"
-"áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
+"@\n"
+"Ðáñáäåßãìáôá:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
+" --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
+" --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
+" --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
+" --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:64
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr ""
-"ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
-"\"."
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
 
-#: g10/helptext.c:68
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
+#| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
+#| "default operation depends on the input data\n"
 msgid ""
 msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+"Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
+"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
+"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
+"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:72
 msgid ""
 msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
 "\n"
 "\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+"Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"\n"
+"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:86
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
-"ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
-"êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
-"ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
 
-#: g10/helptext.c:93
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
 
 
-#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
-#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
+msgid "Hash: "
+msgstr "Hash: "
 
 
-#: g10/helptext.c:107
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
-msgstr ""
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
-"Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
-"äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
-"ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
+msgid "Compression: "
+msgstr "Óõìðßåóç: "
 
 
-#: g10/helptext.c:119
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "usage: %s [options] %s\n"
+msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
 
-#: g10/helptext.c:124
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:128
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
+msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:133
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
-msgstr ""
-"N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
-"C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
-"E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
-"O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
-"Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:142
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr ""
-"ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
-"õðïêëåéäß."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:150
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
-msgstr ""
-"¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
-"ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
-"ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
-"\n"
-"\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
-"êëåéäß.\n"
-"\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
-"ôïõ\n"
-"    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
-"    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
-"\n"
-"\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
-"ðáñÜäåéãìá\n"
-"    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
-"    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
-"áõôü\n"
-"    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
-"    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
-"ôïõ\n"
-"    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
-"÷.\n"
-"    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
-"\n"
-"¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
-"*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
-"óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
-"êëåéäéÜ.\n"
-"\n"
-"ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:188
-#, fuzzy
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:192
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
-msgstr ""
-"ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
-"ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:197
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:202
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
-"íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
-"êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
-"ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:207
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
-"êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
-"÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
-"ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:213
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
-"êëåéäïèÞêç óáò."
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:217
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-"ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
-"åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
-"ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
-"ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
-"êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
-
-#: g10/helptext.c:225
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
-msgstr ""
-"ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
-"óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
-"éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:232
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown configuration item '%s'\n"
+msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
+
+msgid "display photo IDs during key listings"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/helptext.c:238
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
+#, fuzzy
+msgid "show key usage information during key listings"
+msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:242
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
+msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/helptext.c:247
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:252
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
-"ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
 
 
-#: g10/helptext.c:258
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-"ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
-"óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
-"  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
-"      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
-"  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
-"  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
-"  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
-"      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
-"      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
-
-#: g10/helptext.c:274
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
-"ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
-"Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
-"ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:289
-msgid "No help available"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:297
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
+msgid "show user ID validity during key listings"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/import.c:96
-msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:98
-msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:100
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
 
-#: g10/import.c:102
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
 
-#: g10/import.c:104
-msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
-
-#: g10/import.c:106
-#, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
-
-#: g10/import.c:108
-msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
 
 
-#: g10/import.c:271
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/import.c:280
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
+#| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
 
 
-#: g10/import.c:297
-#, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
 
-#: g10/import.c:299
-#, c-format
-msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
 
-#: g10/import.c:302
-#, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
 
-#: g10/import.c:304 sm/import.c:113
-#, c-format
-msgid "              imported: %lu"
-msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
 
-#: g10/import.c:310 sm/import.c:117
-#, c-format
-msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:312
-#, c-format
-msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
+#, fuzzy
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:314
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:316
-#, c-format
-msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:318
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:119
-#, c-format
-msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:121
-#, c-format
-msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:123
-#, c-format
-msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+#, fuzzy
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:326 sm/import.c:125
-#, c-format
-msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
+msgid "display photo IDs during signature verification"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/import.c:328
-#, fuzzy, c-format
-msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/import.c:330
-#, fuzzy, c-format
-msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
 
-#: g10/import.c:571
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-"algorithms on these user IDs:\n"
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:609
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:621
-#, fuzzy, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
 
-#: g10/import.c:633
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
 
-#: g10/import.c:646
-msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:648
-msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+#, fuzzy
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+
+msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:672
-#, c-format
-msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:722 g10/import.c:1120
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:751
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
+#, fuzzy
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:766
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
+#, c-format
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:772
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
-
-#: g10/import.c:774
-msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/import.c:784 g10/import.c:1242
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/import.c:790
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
 
-#: g10/import.c:799
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:804 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
 
-#: g10/import.c:808 g10/import.c:903 g10/import.c:1160 g10/import.c:1303
-#: g10/import.c:2365 g10/import.c:2387
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
 
 
-#: g10/import.c:827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/import.c:851
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 
-#: g10/import.c:868 g10/import.c:1260
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 
-#: g10/import.c:876 g10/import.c:1267
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 
-#: g10/import.c:913
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
+#, fuzzy
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 
-#: g10/import.c:916
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr ""
+"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
+"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 
-#: g10/import.c:919
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
 
 
-#: g10/import.c:922
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
 
 
-#: g10/import.c:925
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
+#, fuzzy
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
 
 
-#: g10/import.c:928
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
 
-#: g10/import.c:931
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
 
-#: g10/import.c:934
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
 
 
-#: g10/import.c:937
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
 
 
-#: g10/import.c:940
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
 
-#: g10/import.c:963
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
 
 
-#: g10/import.c:1126
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
 
 
-#: g10/import.c:1137
-#, fuzzy
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
 
 
-#: g10/import.c:1154 g10/import.c:2380
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
-
-#: g10/import.c:1165
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
-
-#: g10/import.c:1195
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1205
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
+msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1235
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
-"áíÜêëçóçò\n"
-
-#: g10/import.c:1278
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
+"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1310
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
+msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr ""
+"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1376
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1391
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
-"s\"\n"
-
-#: g10/import.c:1393
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
+"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
 
-#: g10/import.c:1411
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/import.c:1422 g10/import.c:1472
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/import.c:1424
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
+msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1439
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/import.c:1461
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/import.c:1474
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/import.c:1489
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
 
-#: g10/import.c:1531
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/import.c:1552
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/import.c:1579
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/import.c:1589
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
-
-#: g10/import.c:1606
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 
-#: g10/import.c:1620
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
 
-#: g10/import.c:1628
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/import.c:1728
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/import.c:1790
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
-"08lX\n"
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/import.c:1804
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
-"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key user-id"
 
 
-#: g10/import.c:1863
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key user-id"
 
 
-#: g10/import.c:1897
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
 
 
-#: g10/import.c:2286
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
+msgid "--passwd <user-id>"
+msgstr "--sign-key user-id"
 
 
-#: g10/import.c:2294
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+#, c-format
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:2296
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:170
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:176
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
-#, fuzzy, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:699
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:267
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[áíÜêëçóç]"
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:268
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
+msgid "[filename]"
+msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
+#, fuzzy
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
+msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
 
 
-#: g10/keyedit.c:358
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
 
 
-#: g10/keyedit.c:360
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
+
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
 #, fuzzy
 msgid ""
 #, fuzzy
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
-"÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
-"íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
-"\n"
+"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
+"¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
+msgid "No help available"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
 
 
-#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
+#| msgid "No help available for `%s'"
+msgid "No help available for '%s'"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
 
 
-#: g10/keyedit.c:440
-msgid ""
-"Please enter the depth of this trust signature.\n"
-"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
-"trust signatures on your behalf.\n"
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:456
-msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:600
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+#, fuzzy
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
 
-#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
-#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1751
-msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
+#, fuzzy
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
 
-#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
-#: g10/keyedit.c:1757
-msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
+msgid "only accept updates to existing keys"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:628
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
 
 
-#: g10/keyedit.c:656
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
-
-#: g10/keyedit.c:684
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
-
-#: g10/keyedit.c:686
-#, fuzzy
-msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
-
-#: g10/keyedit.c:708
-#, c-format
-msgid ""
-"The self-signature on \"%s\"\n"
-"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:717
-msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:731
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"has expired.\n"
-msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"Ý÷åé ëÞîåé.\n"
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:735
-msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr ""
-"ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:756
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"is a local signature.\n"
-msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:760
-msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:781
-#, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:784
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+#| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:789
-msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
+#, c-format
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:811
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+#, c-format
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:826
-msgid "This key has expired!"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+#, c-format
+msgid "              imported: %lu"
+msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
 
 
-#: g10/keyedit.c:844
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
+msgid "             unchanged: %lu\n"
+msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:850
-msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
+#, c-format
+msgid "          new user IDs: %lu\n"
+msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:890
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
-"êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
+#, c-format
+msgid "           new subkeys: %lu\n"
+msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:892
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
+#, c-format
+msgid "        new signatures: %lu\n"
+msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:917
-msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
-"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
-msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
-"áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
-"ðáôÞóôå\"0\".\n"
+#, c-format
+msgid "   new key revocations: %lu\n"
+msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
+msgid "      secret keys read: %lu\n"
+msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
+msgid "  secret keys imported: %lu\n"
+msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
+msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
+msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:928
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:934
-#, fuzzy
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:958
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
-"key \"%s\" (%s)\n"
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
-"ìå ôï êëåéäß óáò: \""
 
 
-#: g10/keyedit.c:965
-#, fuzzy
-msgid "This will be a self-signature.\n"
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:971
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:979
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
-"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:989
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:996
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
-"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1003
-#, fuzzy
-msgid "I have not checked this key at all.\n"
+#, c-format
+msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1008
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1013
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1023
-#, fuzzy
-msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgid "rejected by import screener"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
-#: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:352
-#, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1133
-msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
-#, fuzzy
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: new key - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1180
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1186
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
-"\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1206
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1209
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1280
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1366
-msgid "save and quit"
-msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1369
-#, fuzzy
-msgid "show key fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1370
-msgid "list key and user IDs"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1372
-msgid "select user ID N"
-msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgid "key %s: secret key already exists\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
+"áíÜêëçóçò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID for signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
+"\"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped subkey\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
+"%08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
+"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: direct key signature added\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keybox '%s' created\n"
+msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "keyring `%s' created\n"
+msgid "keyring '%s' created\n"
+msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
+
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[áíÜêëçóç]"
+
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
+
+msgid "1 bad signature\n"
+msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d bad signatures\n"
+msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+
+msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
+
+msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
+
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
+"÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
+"íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
+
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
+
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
+
+#, fuzzy
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
+"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
+"Ý÷åé ëÞîåé.\n"
+
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr ""
+"ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
+"åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
+
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
+
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
+
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
+"áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
+"ðáôÞóôå\"0\".\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
+msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
+"ìå ôï êëåéäß óáò: \""
+
+#, fuzzy
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
+
+msgid "save and quit"
+msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
+
+#, fuzzy
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+
+#, fuzzy
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
+msgid "list key and user IDs"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
+
+msgid "select user ID N"
+msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+
+#, fuzzy
+msgid "select subkey N"
+msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+
+#, fuzzy
+msgid "check signatures"
+msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
+
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr ""
+
+msgid "add a user ID"
+msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
+
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
+
+#, fuzzy
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
+
+#, fuzzy
+msgid "add a subkey"
+msgstr "addkey"
+
+msgid "add a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
+
+#, fuzzy
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
+
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
+
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
+
+#, fuzzy
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+
+#, fuzzy
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
+
+#, fuzzy
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+
+#, fuzzy
+msgid "enable key"
+msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+
+#, fuzzy
+msgid "disable key"
+msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+
+#, fuzzy
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
+
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
+
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
+
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
+
+msgid ""
+"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
+
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
+
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown signature type '%s'\n"
+msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
+
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
+
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#, fuzzy
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+
+msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
+
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr ""
+"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
+
+#, fuzzy
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
+
+#, c-format
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "No such user ID.\n"
+msgid "No matching user IDs."
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Nothing to sign.\n"
+msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+
+msgid "Digest: "
+msgstr "Ðåñßëçøç: "
+
+msgid "Features: "
+msgstr "Äõíáôüôçôå: "
+
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
+
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Notations: "
+msgstr "Óçìåßùóç: "
+
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+
+#, fuzzy
+msgid "(sensitive)"
+msgstr " (åõáßóèçôï)"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "created: %s"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "usage: %s"
+msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+
+msgid "card-no: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "trust: %s"
+msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+
+#, c-format
+msgid "validity: %s"
+msgstr ""
+
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
+
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
+msgstr ""
+"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
+"åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+
+#, fuzzy
+msgid "expired"
+msgstr "expire"
+
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
+"              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
+
+msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
+msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
+"               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
+
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
+
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
+
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
+
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "invalid"
+msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
+"               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
+"               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr ""
+"Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
+
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+"áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
+
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr ""
+"äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
+
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
+"åðáíÝëèåé!\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr ""
+"Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
+"N): "
+
+#, fuzzy
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
+
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
+"ðéóôïðïéçèåß\n"
+
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+
+#, fuzzy
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
+#, fuzzy
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr "user ID: \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
+
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
+
+#, fuzzy
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
+
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
+
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
+
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
+
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "preference '%s' duplicated\n"
+msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
+
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
+
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
+
+#, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
+
+#, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Sign"
+msgstr "sign"
+
+msgid "Certify"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Encrypt"
+msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+
+msgid "Authenticate"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
+#. translation.  If this is not possible use single digits.  The
+#. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
+#. functions:
+#.
+#. s = Toggle signing capability
+#. e = Toggle encryption capability
+#. a = Toggle authentication capability
+#. q = Finish
+#.
+msgid "SsEeAaQq"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
+
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "   (%c) Finished\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
+msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  (%d) Existing key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+
+#, c-format
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+
+msgid ""
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
+"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
+"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
+"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
+"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
+
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
+"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
+"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
+"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
+"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
+
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
+
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+"Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
+"¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
+
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
+"êáôáóêåõÜæåé\n"
+"ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
+"    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
+"\n"
+
+msgid "Real name: "
+msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
+
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
+
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
+
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+
+msgid "Email address: "
+msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
+
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
+
+msgid "Comment: "
+msgstr "Ó÷üëéï: "
+
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgid "You are using the '%s' character set.\n"
+msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
+
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "NnCcEeOoQq"
+
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
+
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
+msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
+
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
+
+msgid ""
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
+
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
+"Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
+"üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
+"\n"
+
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
+"êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
+"ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
+"óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"About to create a key for:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Continue? (Y/n) "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
+msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Create anyway? (y/N) "
+msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+
+#, fuzzy
+msgid "creating anyway\n"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+
+#, c-format
+msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgid "writing public key to '%s'\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+#, c-format
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+msgstr ""
+"Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
+"êñõðôïãñÜöçóç.\n"
+"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
+"Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr ""
+"ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
+"ìå ôï OpenPGP\n"
+
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+
+msgid "never     "
+msgstr "ðïôÝ     "
+
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
+
+msgid "Critical preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid "1 good signature\n"
+msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signatures\n"
+msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Keyring"
+msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
+
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+
+#, fuzzy
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
+
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "caching keyring '%s'\n"
+msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
+
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
+msgstr ""
+
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr ""
+
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgstr ""
+
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
+msgstr ""
+
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "disabled"
+msgstr "disable"
+
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr ""
+"\"\n"
+"õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key from '%s'\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
+
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
+
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
+
+#, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
+
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr ""
+"Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
+"%s áíôßèåôá\n"
+
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
+
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
+
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
+
+#, c-format
+msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
+
+#, c-format
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
+
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgstr ""
+
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
+
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[áâÝâáéï]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+
+msgid "binary"
+msgstr "äõáäéêü"
+
+msgid "textmode"
+msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
+
+msgid "unknown"
+msgstr "Üãíùóôï"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "unknown pubkey algorithm"
+msgid ", key algorithm "
+msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
+
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
+
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
+
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "Áóõìðßåóôï"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#, fuzzy
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "Áóõìðßåóôï"
+
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ambiguous option '%s'\n"
+msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown option '%s'\n"
+msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+
+msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "File `%s' exists. "
+msgid "File '%s' exists. "
+msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
+
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
+
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
+
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgid "assuming signed data in '%s'\n"
+msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgid "new configuration file '%s' created\n"
+msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
+
+#, c-format
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+"certificate:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
+msgstr ""
+"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
+"÷ñÞóôç:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
+
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
+"ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
+
+#, c-format
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
+"%s"
+msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
+
+msgid ""
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÄéáëÝîôå ìéá åéêüíá óáí ôï photo ID.  Ç åéêüíá áõôÞ ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷åßï\n"
+"JPEG. Èõìçèåßôå üôé ç åéêüíá áðïèçêåýåôáé ìÝóá óôï äçìüóéï êëåéäß óáò.  ÅÜí\n"
+"÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìåãÜëç åéêüíá ôï êëåéäß óáò áíôßóôïé÷á èá ãßíåé ìåãÜëï!\n"
+"Éäáíßêü ìÝãåèïò ãéá ìéá åéêüíá åßíáé áõôü êïíôÜ óôï 240x288.\n"
+
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ ãéá ôï photo ID: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "\"%s\" äåí åßíáé JPEG áñ÷åßï\n"
+
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
+
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
+
+msgid "No reason specified"
+msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
+
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
+
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
+
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
+
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
+
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
+
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
+#. uppercase.  Below you will find the matching strings which
+#. should be translated accordingly and the letter changed to
+#. match the one in the answer string.
+#.
+#. i = please show me more information
+#. m = back to the main menu
+#. s = skip this key
+#. q = quit
+#.
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMqQsS"
+
+#, fuzzy
+msgid "No trust value assigned to:\n"
+msgstr ""
+"Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
+
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
+msgstr ""
+"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
+"áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
+"íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
+
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß (ëåßðåé ôï êëåéäß "
+"áíÜêëçóçò)\n"
+
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
+
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
+
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
+
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
+
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr ""
+
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
+
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
+"õðïãñáöÞ!\n"
+
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
+
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
+"áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
+
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
+
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
+
+msgid "Current recipients:\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
+
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
+
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr ""
+"ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
+
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1373
-#, fuzzy
-msgid "select subkey N"
-msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1374
-#, fuzzy
-msgid "check signatures"
-msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1379
-msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1384
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
+
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
+
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
+
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgid "can't open signed data '%s'\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
+
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
+
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
+
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1386
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+#| msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgid "Note: key has been revoked"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1388
-msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1392
-msgid "add a user ID"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1394
-msgid "add a photo ID"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "Ðñïò áíÜêëçóç áðü:\n"
+
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(Áõôü åßíáé Ýíá åõáßóèçôï êëåéäß áíÜêëçóçò)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1396
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "Åîáíáãêáóìüò åîüäïõ óå èùñáêéóìÝíï ASCII.\n"
+
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1401
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "add a subkey"
-msgstr "addkey"
+msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
+msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1405
-msgid "add a key to a smartcard"
+msgid ""
+"Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+"the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+"it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+"a reason for the revocation."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1407
-msgid "move a key to a smartcard"
+msgid ""
+"To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+"before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+"before making use of this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1409
-msgid "move a backup key to a smartcard"
+#, fuzzy
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+"\n"
+"Ðáñáêáëþ ìåôáêéíåßóôå ôï óå Ýíá ìÝóï ðïõ ìðïñåß íá êñõöôåß åýêïëá· åÜí ç\n"
+"Mallory áðïêôÞóåé ðñüóâáóç óå áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü ìðïñåß íá á÷ñçóôåýóåé\n"
+"ôï êëåéäß óáò. Åßíáé Ýîõðíï íá ôõðþóåôå áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü êáé íá ôï\n"
+"öõëÜîåôå ìáêñéÜ, ãéá ôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ìÝóï äåí äéáâÜæåôå ðéá.  ÁëëÜ\n"
+"ðñïóï÷Þ ôï óýóôçìá åêôýðùóçò óôï ìç÷áíçìÜ óáò ìðïñåß íá áðïèçêåýóåé ôçí\n"
+"åêôýðùóç êáé íá ôçí êÜíåé äéáèÝóéìç óå Üëëïõò!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1413
-#, fuzzy
-msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1415
-msgid "add a revocation key"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
+msgid "Cancel"
+msgstr "Áêýñùóç"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1417
-#, fuzzy
-msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+#, c-format
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Ðéèáíþí íá èÝëåôå íá åðéëÝîåôå ôï %d åäþ)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1419
-#, fuzzy
-msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1421
-#, fuzzy
-msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç: %s\n"
+
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1423
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Åßíáé áõôü åíôÜîåé; "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1426
-msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "äçìéïõñãÞèçêå áäýíáìï êëåéäß - åðáíÜëçøç ðñïóðÜèåéáò\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1428
-msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
+#, c-format
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgstr ""
+"áäõíáìßá áðïöõãÞò áäýíáìïõ êëåéäéïý ãéá óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï, äïêéìÞ "
+"ãéá %d öïñÝò!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1430
-#, fuzzy
-msgid "set preference list for the selected user IDs"
+#, c-format
+msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1435
-#, fuzzy
-msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+#, c-format
+msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1437
-#, fuzzy
-msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: óýãêñïõóç õðïãñáöÞò ðåñßëçøçò óôï ìÞíõìá\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
+"ðéóôïðïéçèåß\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1439
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1443
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX Ý÷åé Üêõñç êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
+"ðéóôïðïßçóç\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1445
-#, fuzzy
-msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1447
-#, fuzzy
-msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1452
-#, fuzzy
-msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1453
-#, fuzzy
-msgid "enable key"
-msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1454
-#, fuzzy
-msgid "disable key"
-msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1455
-#, fuzzy
-msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: êáíÝíá õðïêëåéäß ãéá ôï ðáêÝôï áíÜêëçóçò õðïêëåéäéïý\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1457
-msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1459
-msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôçí %%-áíÜðôõîç óçìåßùóçò (ðïëõ ìåãÜëç).\n"
+"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1577
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
+"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1595
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
+"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1678
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1686
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1705
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
-"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1745
-msgid "Key is revoked."
-msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
+msgid "signing:"
+msgstr "õðïãñáöÞ:"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1764
-#, fuzzy
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1771
-msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
+"øåýôéêç RNG!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1780
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
+
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+"ðáñáëåßöèçêå `%s': áõôü åßíáé äçìéïõñãçìÝíï áðü PGP êëåéäß ElGamal êáé äåí "
+"åßíáé áóöáëÝò ãéá õðïãñáöÝò!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1803
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1845 g10/keyedit.c:2011
-msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgstr ""
+"# Ëßóôá ôùí êáèïñéóìÝíùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+"# (×ñÞóç ôïõ \"gpg --import-ownertrust\" ãéá åðáíáöïñÜ ôïõò)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1827
-msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error in '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1829
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgid "line too long"
+msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1830
-#, fuzzy
-msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+msgid "colon missing"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1880
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1892
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1920
-msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr ""
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1934
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôçí åýñåóç ôçò åããñáöÞò åìðéóôïóýíçò: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1951
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1975
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1978
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1979
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2014
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2015
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2033
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2044
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2046
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2096
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2138
-#, fuzzy
-msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2144
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2146
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
+#| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgid "Note: trustdb not writable\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2214
-#, fuzzy
-msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2217
-#, fuzzy
-msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2227
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2234
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2241
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2342
-msgid "Digest: "
-msgstr "Ðåñßëçøç: "
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2394
-msgid "Features: "
-msgstr "Äõíáôüôçôå: "
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2405
-msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:308
-msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
-#, fuzzy
-msgid "Notations: "
-msgstr "Óçìåßùóç: "
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2639
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2698
-#, fuzzy, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2719
-#, fuzzy, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2725
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "(sensitive)"
-msgstr " (åõáßóèçôï)"
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
-#, fuzzy, c-format
-msgid "created: %s"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:961
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "revoked: %s"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+#| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s"
-msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áðïäï÷Þ óáí êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:967
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expires: %s"
-msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "ôï êëåéäß %08lX õðÜñ÷åé ðÜíù áðü ìéá öïñÜ óôçí trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2750
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "usage: %s"
-msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: êáíÝíá äçìüóéï êëåéäß ãéá ôï êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç - "
+"ðáñÜëåéøç\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2765
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "trust: %s"
-msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2769
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "validity: %s"
-msgstr ""
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ trust %lu, req ôýðïò %d: read áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2776
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
+#, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:200
-msgid "card-no: "
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2828
-msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
-"åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:526
-#: g10/mainproc.c:1803 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
-#, fuzzy
-msgid "revoked"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
-
-#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:530
-#: g10/mainproc.c:1805 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
-#, fuzzy
-msgid "expired"
-msgstr "expire"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2959
-msgid ""
-"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
-"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+#, c-format
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
-"              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3020
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
-"         of PGP to reject this key.\n"
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
-"               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3031
-msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3171
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
+msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3181
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
+msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3185
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3191
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "ðáñáêáëþ êÜíôå Ýíá --check-trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3205
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3206
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3209
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1703
-#, fuzzy
-msgid "invalid"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
-
-#: g10/keyedit.c:3244
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-
-#: g10/keyedit.c:3251
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3252
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3260
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr ""
+"äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3261
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+#, c-format
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:3355
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
-"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
-"               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
-"               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3366
-msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+msgid "undefined"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3386
-msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "ðïôÝ     "
 
 
-#: g10/keyedit.c:3411
-msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgid "marginal"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3426
-msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgid "full"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3448
-#, fuzzy
-msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgid "ultimate"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3467
-msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
-"åðáíÝëèåé!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3473
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
-"N): "
-
-#: g10/keyedit.c:3534
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3540
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ëçãìÝíï]"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3544
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "Üãíùóôï"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3547
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:3593
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:3609
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:3682
-#, fuzzy, c-format
-msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgid "[ultimate]"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïéçèåß\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3688
-#, c-format
-msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"áäõíáìßá åðáëÞèåõóçò ôçò õðïãñáöÞò.\n"
+"Ðáñáêáëþ ìçí îå÷íÜôå üôé ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò (.sig or .asc)\n"
+"ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðñþôï áñ÷åßï óôç ãñáììÞ åíôïëþí.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3850
-msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4060
-msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4140
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:4141
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgid "enable full debugging"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:4203
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4352
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"List, export, import Keybox data\n"
+msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4416
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4474
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4501
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4636
-#, fuzzy, c-format
-msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "user ID: \""
-
-#: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
-#, fuzzy, c-format
-msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:4645
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:4649
-msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:4653
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:4680
-#, fuzzy, c-format
-msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4706
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4713
-#, fuzzy, c-format
-msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4735
-msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4755
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:4785
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:4855
-#, c-format
-msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:4872
-#, c-format
-msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4936
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4998
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:5093
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:265
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
-
-#: g10/keygen.c:272
-#, fuzzy
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
-
-#: g10/keygen.c:274
-#, fuzzy
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
-
-#: g10/keygen.c:276
-#, fuzzy
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:401
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keygen.c:875
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keygen.c:914
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keygen.c:964
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
+msgid "response does not contain the EC public point\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
-#: g10/keygen.c:2948
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
<