Translation fix
[gnupg.git] / po / ja.po
index 5cb8806..cfaa398 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-17 11:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-30 12:14+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -1213,7 +1213,7 @@ msgstr "
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
 
-#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2010
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2012
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
@@ -1397,7 +1397,7 @@ msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
 
 #: g10/card-util.c:1351 g10/card-util.c:1430 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:685
+#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
 
@@ -1497,7 +1497,7 @@ msgstr "
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/card-util.c:1832 g10/keyedit.c:2277
+#: g10/card-util.c:1830 g10/keyedit.c:2280
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
 
@@ -1510,7 +1510,7 @@ msgstr "
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1734
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3438 g10/keyserver.c:1734
 #: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
@@ -1792,7 +1792,7 @@ msgstr "CA
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3763
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
@@ -2037,7 +2037,7 @@ msgstr ""
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "¸ø³«¸°: "
 
-#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
+#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2346
 msgid "Cipher: "
 msgstr "°Å¹æË¡: "
 
@@ -2045,7 +2045,7 @@ msgstr "
 msgid "Hash: "
 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
 
-#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
+#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2391
 msgid "Compression: "
 msgstr "°µ½Ì: "
 
@@ -2202,7 +2202,7 @@ msgstr "
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4118
+#: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4121
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
 
@@ -3353,8 +3353,8 @@ msgstr "
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
-#: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4840 g10/keyedit.c:4931 g10/keyedit.c:4995
+#: g10/keyedit.c:5056 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
@@ -3367,7 +3367,7 @@ msgstr ""
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:538
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
@@ -3635,7 +3635,7 @@ msgstr "̤
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
+#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2036
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
@@ -3651,120 +3651,122 @@ msgstr "
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1902
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1905
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
+msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1914
+#: g10/keyedit.c:1917
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1945
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1956
+#: g10/keyedit.c:1959
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1973
+#: g10/keyedit.c:1976
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2000
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2000
+#: g10/keyedit.c:2003
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2001
+#: g10/keyedit.c:2004
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2036
+#: g10/keyedit.c:2039
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2040
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2055
+#: g10/keyedit.c:2058
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2066
+#: g10/keyedit.c:2069
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2068
+#: g10/keyedit.c:2071
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2118
+#: g10/keyedit.c:2121
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
 "¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2160
+#: g10/keyedit.c:2163
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2166
+#: g10/keyedit.c:2169
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2168
+#: g10/keyedit.c:2171
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2238
+#: g10/keyedit.c:2241
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2241
+#: g10/keyedit.c:2244
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2251
+#: g10/keyedit.c:2254
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2258
+#: g10/keyedit.c:2261
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2265
+#: g10/keyedit.c:2268
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2366
+#: g10/keyedit.c:2369
 msgid "Digest: "
 msgstr "Í×Ìó: "
 
-#: g10/keyedit.c:2417
+#: g10/keyedit.c:2420
 msgid "Features: "
 msgstr "µ¡Ç½: "
 
-#: g10/keyedit.c:2428
+#: g10/keyedit.c:2431
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
 
-#: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
+#: g10/keyedit.c:2446 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
 
-#: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2454 g10/keyedit.c:2455
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr ""
@@ -3772,71 +3774,71 @@ msgstr ""
 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
 " "
 
-#: g10/keyedit.c:2673
+#: g10/keyedit.c:2676
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2732
+#: g10/keyedit.c:2735
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
 
-#: g10/keyedit.c:2753
+#: g10/keyedit.c:2756
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
 
-#: g10/keyedit.c:2759
+#: g10/keyedit.c:2762
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
 
-#: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
+#: g10/keyedit.c:2778 g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:2910
 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "ºîÀ®: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
+#: g10/keyedit.c:2781 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "¼º¸ú: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
+#: g10/keyedit.c:2783 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "Ëþλ: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
+#: g10/keyedit.c:2785 g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:2897 g10/keyedit.c:2912
 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "Ëþλ: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2784
+#: g10/keyedit.c:2787
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2799
+#: g10/keyedit.c:2802
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2803
+#: g10/keyedit.c:2806
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2810
+#: g10/keyedit.c:2813
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
 
-#: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
+#: g10/keyedit.c:2841 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
 
-#: g10/keyedit.c:2862
+#: g10/keyedit.c:2865
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3844,17 +3846,17 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
+#: g10/keyedit.c:2929 g10/keyedit.c:3275 g10/keyserver.c:539
 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
 msgid "revoked"
 msgstr "¼º¸ú"
 
-#: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
+#: g10/keyedit.c:2931 g10/keyedit.c:3277 g10/keyserver.c:543
 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
 msgid "expired"
 msgstr "Ëþλ"
 
-#: g10/keyedit.c:2993
+#: g10/keyedit.c:2996
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3862,7 +3864,7 @@ msgstr ""
 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3054
+#: g10/keyedit.c:3057
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3871,75 +3873,75 @@ msgstr ""
 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
+#: g10/keyedit.c:3062 g10/keyedit.c:3397
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3065
+#: g10/keyedit.c:3068
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3205
+#: g10/keyedit.c:3208
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3215
+#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3219
+#: g10/keyedit.c:3222
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3225
+#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3239
+#: g10/keyedit.c:3242
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3240
+#: g10/keyedit.c:3243
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3243
+#: g10/keyedit.c:3246
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
+#: g10/keyedit.c:3279 g10/trustdb.c:1705
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
 
-#: g10/keyedit.c:3278
+#: g10/keyedit.c:3281
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
 
-#: g10/keyedit.c:3285
+#: g10/keyedit.c:3288
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
 
-#: g10/keyedit.c:3286
+#: g10/keyedit.c:3289
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
 
-#: g10/keyedit.c:3294
+#: g10/keyedit.c:3297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3295
+#: g10/keyedit.c:3298
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3389
+#: g10/keyedit.c:3392
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3948,191 +3950,191 @@ msgstr ""
 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3400
+#: g10/keyedit.c:3403
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3420
+#: g10/keyedit.c:3423
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
 
-#: g10/keyedit.c:3445
+#: g10/keyedit.c:3448
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3460
+#: g10/keyedit.c:3463
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3482
+#: g10/keyedit.c:3485
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3501
+#: g10/keyedit.c:3504
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3507
+#: g10/keyedit.c:3510
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3568
+#: g10/keyedit.c:3571
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3574
+#: g10/keyedit.c:3577
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3578
+#: g10/keyedit.c:3581
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3581
+#: g10/keyedit.c:3584
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3627
+#: g10/keyedit.c:3630
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3643
+#: g10/keyedit.c:3646
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3721
+#: g10/keyedit.c:3724
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3727
+#: g10/keyedit.c:3730
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3890
+#: g10/keyedit.c:3893
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
+#: g10/keyedit.c:3932 g10/keyedit.c:4042 g10/keyedit.c:4162 g10/keyedit.c:4303
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4100
+#: g10/keyedit.c:4103
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
 
-#: g10/keyedit.c:4180
+#: g10/keyedit.c:4183
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4181
+#: g10/keyedit.c:4184
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4243
+#: g10/keyedit.c:4246
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
 
-#: g10/keyedit.c:4392
+#: g10/keyedit.c:4395
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4456
+#: g10/keyedit.c:4459
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4514
+#: g10/keyedit.c:4517
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4541
+#: g10/keyedit.c:4544
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4676
+#: g10/keyedit.c:4679
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
+#: g10/keyedit.c:4682 g10/keyedit.c:4746 g10/keyedit.c:4789
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
+#: g10/keyedit.c:4684 g10/keyedit.c:4748 g10/keyedit.c:4791
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
 
-#: g10/keyedit.c:4685
+#: g10/keyedit.c:4688
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4689
+#: g10/keyedit.c:4692
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4693
+#: g10/keyedit.c:4696
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4720
+#: g10/keyedit.c:4723
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4746
+#: g10/keyedit.c:4749
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
 
-#: g10/keyedit.c:4753
+#: g10/keyedit.c:4756
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4775
+#: g10/keyedit.c:4778
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4795
+#: g10/keyedit.c:4798
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4825
+#: g10/keyedit.c:4828
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4895
+#: g10/keyedit.c:4898
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4912
+#: g10/keyedit.c:4915
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4976
+#: g10/keyedit.c:4979
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5038
+#: g10/keyedit.c:5041
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5133
+#: g10/keyedit.c:5136
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
@@ -5363,23 +5365,23 @@ msgstr "
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤¬É½¼¨ÉÔǽ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Íýͳ¤Ï»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Í­¸ú¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
@@ -5444,7 +5446,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÎºÇ¾®¿®ÍÑ¥ì¥Ù¥ë: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î·èÄê¤Ï? "
 
@@ -5695,7 +5697,7 @@ msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "Ãí°Õ: ¸°¤Ï¼º¸úºÑ¤ß¤Ç¤¹"
 
 #: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
@@ -5717,11 +5719,11 @@ msgstr "(
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë»Ø̾¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "ASCIIÊñÁõ½ÐÎϤò¶¯À©¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
@@ -5740,28 +5742,28 @@ msgstr "
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:499
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "Âбþ¤¹¤ë¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:510
+#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: g10/revoke.c:517
+#: g10/revoke.c:515
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/revoke.c:534
+#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "̤ÃΤÎÊݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/revoke.c:542
+#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: g10/revoke.c:593
+#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5779,33 +5781,33 @@ msgstr ""
 "¤¬¸­ÌÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î°õ»ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢\n"
 "¤À¤ì¤Ç¤â¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "¼º¸ú¤ÎÍýͳ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(¤³¤³¤Ç¤Ï¤¿¤Ö¤ó%d¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "ͽÈ÷¤ÎÀâÌÀ¤òÆþÎÏ¡£¶õ¹Ô¤Ç½ªÎ»:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "¼º¸úÍýͳ: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(ÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: g10/revoke.c:721
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
 
@@ -6536,19 +6538,19 @@ msgid ""
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:712 scd/app-openpgp.c:2518
+#: scd/app-nks.c:712 scd/app-openpgp.c:2520
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:720 scd/app-openpgp.c:2530
+#: scd/app-nks.c:720 scd/app-openpgp.c:2532
 #, fuzzy, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr "¸ø³«»Ø¿ô¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹ (32¥Ó¥Ã¥È¤è¤êÂç)\n"
 
-#: scd/app-nks.c:800 scd/app-openpgp.c:1522 scd/app-openpgp.c:1541
-#: scd/app-openpgp.c:1714 scd/app-openpgp.c:1731 scd/app-openpgp.c:1975
-#: scd/app-openpgp.c:2020 scd/app-dinsig.c:303
+#: scd/app-nks.c:800 scd/app-openpgp.c:1536 scd/app-openpgp.c:1555
+#: scd/app-openpgp.c:1716 scd/app-openpgp.c:1733 scd/app-openpgp.c:1977
+#: scd/app-openpgp.c:2022 scd/app-dinsig.c:303
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¨¥é¡¼¤òÌᤷ¤Þ¤·¤¿: %s\n"
@@ -6597,7 +6599,7 @@ msgid ""
 "qualified signatures."
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:1220 scd/app-openpgp.c:2053 scd/app-dinsig.c:531
+#: scd/app-nks.c:1220 scd/app-openpgp.c:2055 scd/app-dinsig.c:531
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
@@ -6612,178 +6614,178 @@ msgstr "
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "À¸À®Æü¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1129
+#: scd/app-openpgp.c:1143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1137 scd/app-openpgp.c:2753
+#: scd/app-openpgp.c:1151 scd/app-openpgp.c:2755
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "±þÅú¤Ë¸ø³«¸°¥Ç¡¼¥¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1145 scd/app-openpgp.c:2761
+#: scd/app-openpgp.c:1159 scd/app-openpgp.c:2763
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "±þÅú¤ËRSA¤ÎË¡(modulus)¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1154 scd/app-openpgp.c:2771
+#: scd/app-openpgp.c:1168 scd/app-openpgp.c:2773
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "±þÅú¤ËRSA¸ø³«»Ø¿ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1474
+#: scd/app-openpgp.c:1488
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1481
+#: scd/app-openpgp.c:1495
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1496
+#: scd/app-openpgp.c:1510
 #, fuzzy, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1507 scd/app-openpgp.c:1969
+#: scd/app-openpgp.c:1521 scd/app-openpgp.c:1971
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1548 scd/app-openpgp.c:1738 scd/app-openpgp.c:1982
+#: scd/app-openpgp.c:1562 scd/app-openpgp.c:1740 scd/app-openpgp.c:1984
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "CHV%d¤ÎPIN¤¬Ã»¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇû¤Ç%d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1561 scd/app-openpgp.c:1612 scd/app-openpgp.c:1750
-#: scd/app-openpgp.c:3070
+#: scd/app-openpgp.c:1575 scd/app-openpgp.c:1614 scd/app-openpgp.c:1752
+#: scd/app-openpgp.c:3072
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "CHV%d¤Î¸¡¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1641 scd/app-openpgp.c:2001 scd/app-openpgp.c:3333
+#: scd/app-openpgp.c:1643 scd/app-openpgp.c:2003 scd/app-openpgp.c:3335
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤«¤é¤ÎCHV¾õÂ֤θ¡º÷¤Ç¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:3342
+#: scd/app-openpgp.c:1649 scd/app-openpgp.c:3344
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤¬±Êµ×¤Ë¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1654
+#: scd/app-openpgp.c:1656
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î±Êµ×¥í¥Ã¥¯Á°¤Ë%d¤ÎAdmin PIN¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#: scd/app-openpgp.c:1661
+#: scd/app-openpgp.c:1663
 #, fuzzy, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1665
+#: scd/app-openpgp.c:1667
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1686
+#: scd/app-openpgp.c:1688
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½é´üÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2016
+#: scd/app-openpgp.c:2018
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2026 scd/app-openpgp.c:2078
+#: scd/app-openpgp.c:2028 scd/app-openpgp.c:2080
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "CHV%d¤ÎPIN¤¬Ã»¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇû¤Ç%d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2048
+#: scd/app-openpgp.c:2050
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2049
+#: scd/app-openpgp.c:2051
 #, fuzzy
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|A|¿·¤·¤¤Admin PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2049
+#: scd/app-openpgp.c:2051
 #, fuzzy
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "¿·¤·¤¤PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2158 scd/app-openpgp.c:2839
+#: scd/app-openpgp.c:2160 scd/app-openpgp.c:2841
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2164 scd/app-openpgp.c:2846
+#: scd/app-openpgp.c:2166 scd/app-openpgp.c:2848
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "»ØÌæ¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2174
+#: scd/app-openpgp.c:2176
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2178
+#: scd/app-openpgp.c:2180
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "´û¸¤Î¸°¤Ï¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2180
+#: scd/app-openpgp.c:2182
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "¿·¤·¤¤¸°¤òÀ¸À®\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2506
+#: scd/app-openpgp.c:2508
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2540 scd/app-openpgp.c:2548
+#: scd/app-openpgp.c:2542 scd/app-openpgp.c:2550
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2644
+#: scd/app-openpgp.c:2646
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2730
+#: scd/app-openpgp.c:2732
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "¸°À¸À®¤Î´Ö¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2743
+#: scd/app-openpgp.c:2745
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2746
+#: scd/app-openpgp.c:2748
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿ (%dÉÃ)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2804
+#: scd/app-openpgp.c:2806
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ë̵¸ú¤Ê¹½Â¤ (¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2854
+#: scd/app-openpgp.c:2856
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2969
+#: scd/app-openpgp.c:2971
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3045
+#: scd/app-openpgp.c:3047
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3347
+#: scd/app-openpgp.c:3349
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3572 scd/app-openpgp.c:3583
+#: scd/app-openpgp.c:3574 scd/app-openpgp.c:3585
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "%s¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó - Ìµ¸ú¤ÊOpenPGP¥«¡¼¥É?\n"