po: Auto-update
[gnupg.git] / po / pl.po
index 4f5d4a8..075ec76 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -405,7 +405,7 @@ msgstr "zezwolenie klientom na oznaczanie kluczy jako \"zaufanych\""
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "zezwolenie na predefiniowane has³o"
 
-msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
 msgstr ""
 
 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
@@ -488,6 +488,11 @@ msgstr "b
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "b³±d podczas przypisywania gniazda do ,,%s'': %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Ostrze¿enie: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''\n"
+
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "listen() nie powiod³o siê: %s\n"
@@ -743,6 +748,10 @@ msgstr "Klucz %s u
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "skrót %u-bitowy nie jest poprawny dla %u-bitowego klucza %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
 
@@ -774,8 +783,9 @@ msgstr "b
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas tworzenia procesu: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
 msgstr "oczekiwanie na zakoñczenie procesu %d nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -797,6 +807,10 @@ msgstr "b
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu kodu zakoñczenia procesu %d: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "oczekiwanie na zakoñczenie procesu %d nie powiod³o siê: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
@@ -814,6 +828,11 @@ msgstr "anulowano przez u
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problem z agentem\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+msgstr "problem z agentem: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
@@ -870,6 +889,10 @@ msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "brak miejsca podczas przydzielania %lu bajtów"
 
 #, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "b³±d przydzielania wystarczaj±cej ilo¶ci pamiêci: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr "%s:%u: przestarza³a opcja ,,%s'' - nie ma efektu\n"
 
@@ -1120,10 +1143,6 @@ msgstr "brak pami
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "b³êdna opcja ,,%.50s''\n"
 
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
@@ -1229,6 +1248,11 @@ msgstr ""
 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1245,12 +1269,23 @@ msgstr "nazwa adnotacjinie mo
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "warto¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ ¿adnych znaków steruj±cych\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "nazwa adnotacjinie mo¿e zawieraæ wiêcej ni¿ jednego znaku ,,@''\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"nazwa adnotacji musi zawieraæ tylko znaki drukowalne lub spacje i koñczyæ "
+"siê znakiem ,,=''\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: napotkano b³êdne dane adnotacji\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
-
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "nie uda³o siê przekazaæ zapytania %s do klienta\n"
@@ -1260,6 +1295,20 @@ msgstr "nie uda
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Has³o\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "Karta OpenPGP niedostêpna: %s\n"
@@ -1324,10 +1373,6 @@ msgstr "URL do odczytania klucza publicznego: "
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "B³±d: URL zbyt d³ugi (limit to %d znaków).\n"
 
-#, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "b³±d przydzielania wystarczaj±cej ilo¶ci pamiêci: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1577,6 +1622,11 @@ msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
 
@@ -1663,14 +1713,14 @@ msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
 
 #, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
 
@@ -1748,8 +1798,10 @@ msgstr "usuni
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "usuniêcie jak najwiêkszej czê¶ci klucza przy eksporcie"
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr "eksport kluczy w formacie opartym na S-wyra¿eniach"
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
 
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "eksport kluczy tajnych nie jest dozwolony\n"
@@ -1762,18 +1814,37 @@ msgstr "klucz %s: klucz PGP 2.x - pomini
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "klucz %s: zawarto¶æ klucza na karcie - pominiêto\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia ,,%s'': %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "b³±d zamykania %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "automatycznie pobrano `%s' poprzez %s\n"
@@ -1787,6 +1858,24 @@ msgid "No fingerprint"
 msgstr "Brak odcisku"
 
 #, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWY jako domy¶lnego klucza tajnego"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWY jako domy¶lnego klucza tajnego"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %s.\n"
@@ -1881,13 +1970,13 @@ msgstr "zmiana has
 msgid "export keys"
 msgstr "eksport kluczy do pliku"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1914,6 +2003,9 @@ msgstr "wypisanie skr
 msgid "run in server mode"
 msgstr "uruchomienie w trybie serwera"
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
 
@@ -2147,6 +2239,24 @@ msgstr "pokazywanie nazwy zbioru kluczy na listach kluczy"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "pokazywanie dat wyga¶niêcia przy wypisywaniu podpisów"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Available keys:\n"
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "Dostêpne klucze:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown option `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown command `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+msgstr "nieznane polecenie ,,%s''\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
@@ -2432,6 +2542,11 @@ msgstr "odbi
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
@@ -2453,6 +2568,15 @@ msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,,%s''\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "b³±d zapisywania certyfikatu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nazwa pliku]"
 
@@ -2477,6 +2601,9 @@ msgstr "nie traktowa
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
@@ -2757,6 +2884,20 @@ msgstr "wczytywanie kluczy tajnych nie jest dozwolone\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klucz %s: klucz tajny z b³êdnym szyfrem %d - pominiêty\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
@@ -2894,6 +3035,11 @@ msgstr "zbi
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "zasób bloku klucza `%s': %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas otwierania ,,%s'': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
@@ -2904,34 +3050,64 @@ msgstr "[uniewa
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "klucz %s: nieobs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "karta nie obs³uguje algorytmu skrótu %s\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
+msgstr[1] "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
+msgstr[2] "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+msgstr[1] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+msgstr[2] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr[1] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr[2] "%d niepoprawnych podpisów\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "Poprawny podpis z³o¿ony przez"
+msgstr[1] "Poprawny podpis z³o¿ony przez"
+msgstr[2] "Poprawny podpis z³o¿ony przez"
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
 msgstr ""
-"wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2964,6 +3140,10 @@ msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr "Proszê wpisaæ domenê ograniczaj±c± ten podpis lub Enter dla ¿adnej.\n"
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
 
@@ -3129,9 +3309,6 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
 
@@ -3291,6 +3468,11 @@ msgstr "Klucz uniewa
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika? (t/N) "
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika? (t/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
 
@@ -3306,6 +3488,10 @@ msgstr "To polecenie nie jest dost
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
 
@@ -3390,10 +3576,6 @@ msgstr "zapis zmian nie powi
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
 
-#, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid fingerprint"
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
@@ -3404,6 +3586,11 @@ msgstr "niew
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "nie uda³o siê pobraæ odcisku\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
@@ -3535,13 +3722,13 @@ msgstr "Usun
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "%d podpis usuniêty.\n"
+msgstr[1] "%d podpis usuniêty.\n"
+msgstr[2] "%d podpis usuniêty.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
@@ -3553,13 +3740,13 @@ msgstr "niepoprawny"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' upakowany: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpisów wyczyszczonych\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
+msgstr[1] "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
+msgstr[2] "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3601,8 +3788,13 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N) "
 
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Proszê wybraæ najwy¿ej jeden podklucz.\n"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
@@ -3652,6 +3844,11 @@ msgstr "Brak identyfikatora u
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o skrócie %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No subkey with index %d\n"
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Brak podklucza o numerze %d.\n"
+
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Brak podklucza o numerze %d.\n"
@@ -3883,6 +4080,11 @@ msgstr "Nieprawid
 msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "Brak klucza o tym uchwycie\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "Klucze %s bêd± mia³y od %u do %u bitów d³ugo¶ci.\n"
@@ -3899,11 +4101,6 @@ msgstr "Jakiej d
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
@@ -4007,6 +4204,10 @@ msgstr "Imi
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
 
@@ -4083,38 +4284,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Proszê wprowadziæ has³o do zabezpieczenia kopii zapasowej poza kart± nowego "
-"klucza szyfruj±cego."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
-"W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
-"\"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4166,6 +4335,16 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku kopii zapasowej ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "UWAGA: kopia zapasowa klucza karty zapisana do ,,%s''\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz publiczny w ,,%s''\n"
@@ -4218,20 +4397,6 @@ msgstr "Cz
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? (t/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "zapis klucza na karcie nie powiód³ siê: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku kopii zapasowej ,,%s'': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "UWAGA: kopia zapasowa klucza karty zapisana do ,,%s''\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "nigdy     "
 
@@ -4250,23 +4415,36 @@ msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Adnotacje podpisu: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr[1] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr[2] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+msgstr[1] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+msgstr[2] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Zbiór kluczy"
 
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
+
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
 
@@ -4288,22 +4466,32 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "    Nr seryjny karty ="
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "zmiana nazwy ,,%s'' na ,,%s'' nie powiod³a siê: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "buforowanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kluczy zbuforowano do tej pory (%lu podpisów)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu kluczy zbuforowano do tej pory (%lu podpisów)\n"
+msgstr[1] "%lu kluczy zbuforowano do tej pory (%lu podpisów)\n"
+msgstr[2] "%lu kluczy zbuforowano do tej pory (%lu podpisów)\n"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kluczy zbuforowano (%lu podpisów)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 niepoprawny podpis\n"
+msgstr[1] "1 niepoprawny podpis\n"
+msgstr[2] "1 niepoprawny podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4344,28 +4532,28 @@ msgstr "niepoprawny protok
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ",,%s'' nie jest identyfikatorem klucza - pominiêto\n"
 
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "od¶wie¿anie 1 klucza z %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "od¶wie¿anie %d kluczy z %s\n"
+msgstr[1] "od¶wie¿anie %d kluczy z %s\n"
+msgstr[2] "od¶wie¿anie %d kluczy z %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na od¶wie¿yæ klucza %s przez %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "od¶wie¿anie %d kluczy z %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony na serwerze kluczy\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "klucz nie zosta³ odnaleziony na serwerze kluczy\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
+
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %s z serwera %s %s\n"
@@ -4374,13 +4562,10 @@ msgstr "zapytanie o klucz %s z serwera %s %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %s z %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "wysy³anie klucza %s na serwer %s %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "brak akcji serwera kluczy!\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4446,20 +4631,16 @@ msgstr "przyjmuj
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast niego\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr "wyczyszczono has³o zapamiêtane z ID: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
@@ -4607,6 +4788,19 @@ msgstr "OSTRZE
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "b³±d odczytu w ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "b³±d odczytu w ,,%s'': %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
@@ -4662,6 +4856,11 @@ msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr "DSA wymaga d³ugo¶ci skrótu bêd±cego wielokrotno¶ci± 8 bitów\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "Nieznany rodzaj podpisu ,,%s''\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
@@ -5018,6 +5217,21 @@ msgstr "%s: pomini
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "linia %d: niew³a¶ciwy algorytm\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "linia %d: niew³a¶ciwy algorytm\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Nie zosta³ podany identyfikator u¿ytkownika (np. za pomoc± ,,-r'')\n"
 
@@ -5062,11 +5276,6 @@ msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 "dane nie zosta³y zapisane; aby to zrobiæ, nale¿y u¿yæ opcji \"--output\"\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia ,,%s'': %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddzielony od danych.\n"
 
@@ -5130,6 +5339,11 @@ msgstr "Zostanie uniewa
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(to jest czu³y klucz uniewa¿niaj±cy)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
+
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
@@ -5153,18 +5367,47 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
@@ -5249,26 +5492,53 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %s jest niepoprawnie skro¶nie podpisany\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgstr[1] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgstr[2] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny %s jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgstr[1] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgstr[2] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgstr[1] ""
+"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgstr[2] ""
 "klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgstr[1] ""
+"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgstr[2] ""
+"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5317,10 +5587,6 @@ msgstr ""
 "           serwera kluczy (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "podpis %s/%s z³o¿ony przez: ,,%s''\n"
 
@@ -5419,16 +5685,16 @@ msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powi
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
 
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgid "can't access '%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na dostaæ siê do ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
 
@@ -5513,6 +5779,268 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "b³±d wysy³ania standardowych opcji: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "nieobs³ugiwany algorytm: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "b³±d wysy³ania polecenia %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas otwierania ,,%s'': %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "b³±d wysy³ania polecenia %s: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas odczytu nowego PIN-u: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "poprawno¶æ: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "b³±d pobierania zapisanych flag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "lista kluczy"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "wypisanie skrótów wiadomo¶ci"
+msgstr[1] "wypisanie skrótów wiadomo¶ci"
+msgstr[2] "wypisanie skrótów wiadomo¶ci"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "b³±d zapisywania flag: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia potoku: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
+#, c-format
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "wypisanie skrótów wiadomo¶ci"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "b³±d wysy³ania polecenia %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym d³ugim numerem klucza\n"
@@ -5583,9 +6111,21 @@ msgstr "nale
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "sprawdzanie bazy zaufania\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
+msgstr[1] "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
+msgstr[2] "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
+msgstr[1] "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
+msgstr[2] "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "brak absolutnie zaufanych kluczy\n"
@@ -5595,10 +6135,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "klucz publiczny absolutnie zaufanego klucza %s nie odnaleziony\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "potrzeba %d marginalnych, %d pe³nych, model zaufania %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5611,6 +6147,60 @@ msgstr ""
 "nie mo¿na uaktualniæ rekordu wersji bazy zaufania: zapis nie powiód³ siê: "
 "%s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr "nieokre¶lone"
+
+msgid "never"
+msgstr "nigdy"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "marginalne"
+
+msgid "full"
+msgstr "pe³ne"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "absolutne"
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+#, fuzzy
+#| msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "17"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[  uniewa¿niony ]"
+
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[przeterminowany]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[    nieznane   ]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[  nieokre¶lone ]"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "nigdy"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[   marginalne  ]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[      pe³ne    ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[    absolutne   ]"
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -5756,9 +6346,16 @@ msgstr "b
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "karta zosta³a trwale zablokowana!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"Zosta³o %d prób PIN-u administracyjnego do trwa³ego zablokowania karty\n"
+msgstr[1] ""
+"Zosta³o %d prób PIN-u administracyjnego do trwa³ego zablokowania karty\n"
+msgstr[2] ""
 "Zosta³o %d prób PIN-u administracyjnego do trwa³ego zablokowania karty\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
@@ -5838,9 +6435,13 @@ msgstr "prosz
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "generowanie klucza nie powiod³o siê\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "generowanie klucza zakoñczone (%d sekund)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "generowanie klucza zakoñczone (%d sekund)\n"
+msgstr[1] "generowanie klucza zakoñczone (%d sekund)\n"
+msgstr[2] "generowanie klucza zakoñczone (%d sekund)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "niepoprawna struktura karty OpenPGP (DO 0x93)\n"
@@ -7268,6 +7869,11 @@ msgstr "b
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
 msgstr "b³±d uruchamiania ,,%s'': kod wyj¶cia %d\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "nie znaleziono certyfikatu ,,%s'': %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
@@ -7346,6 +7952,11 @@ msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
@@ -7388,36 +7999,6 @@ msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "nie uda³o siê utworzyæ strumienia z gniazda: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr "dirmngr nie dzia³a - uruchamianie ,,%s''\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej DIRMNGR_INFO\n"
-
-#, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "wersja %d protoko³u dirmngr nie jest obs³ugiwana\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr "nie mo¿na po³±czyæ siê z dirmngr - próba fallbacku\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr "nieobs³ugiwany algorytm: %s"
@@ -7521,6 +8102,9 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr ""
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@\n"
@@ -7866,6 +8450,11 @@ msgstr "b
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr "B³±d: prywatne DO zbyt d³ugie (limit to %d znaków).\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "nie znaleziono certyfikatu ,,%s'': %s\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr ""
 
@@ -8048,6 +8637,11 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ ³añcucha pliku wyj¶ciowego: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "nie uda³o siê utworzyæ strumienia z gniazda: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
@@ -8234,6 +8828,12 @@ msgstr "|N|przedawnianie hase
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "nie zezwalanie na ponowne u¿ycie starych hase³"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr ""
+"|N|ustawienie maksymalnego czasu ¿ycia pamiêci podrêcznej PIN-ów na N sekund"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWY jako domy¶lnego klucza tajnego"
 
@@ -8272,6 +8872,11 @@ msgstr "Opcje steruj
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Opcje steruj±ce interaktywno¶ci± i wymuszaniem"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Options controlling the security"
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Opcje steruj±ce bezpieczeñstwem"
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Konfiguracja dla serwerów HTTP"
 
@@ -8299,7 +8904,7 @@ msgstr ""
 msgid "GPG for S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Directory Manager"
+msgid "Key Acquirer"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
@@ -8539,6 +9144,150 @@ msgstr ""
 "Sk³adnia: gpg-check-pattern [opcje] plik-wzorców\n"
 "Sprawdzanie has³a ze standardowego wej¶cia wzglêdem pliku wzorców\n"
 
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
+#~ msgstr[2] ""
+#~ "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "opcja ,,%.50s'' jest niejednoznaczna\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpisów wyczyszczonych\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszê wprowadziæ has³o do zabezpieczenia kopii zapasowej poza kart± "
+#~ "nowego klucza szyfruj±cego."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
+#~ "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
+#~ "\"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "zapis klucza na karcie nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "zmiana nazwy ,,%s'' na ,,%s'' nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu kluczy zbuforowano (%lu podpisów)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "od¶wie¿anie 1 klucza z %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "wysy³anie klucza %s na serwer %s %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "klucz publiczny %s jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "klucz %s zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+#~ "czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr "potrzeba %d marginalnych, %d pe³nych, model zaufania %s\n"
+
+#~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+#~ msgstr "wyczyszczono has³o zapamiêtane z ID: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to store the key: %s\n"
+#~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
+#~ msgstr "nie powiód³ siê zapis klucza: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to open `%s': %s\n"
+#~ msgid "Failed to parse '%s'.\n"
+#~ msgstr "nie uda³o siê otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "error looking up secret key \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego ,,%s'': %s\n"
+
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Proszê wybraæ najwy¿ej jeden podklucz.\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "dirmngr nie dzia³a - uruchamianie ,,%s''\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej DIRMNGR_INFO\n"
+
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "wersja %d protoko³u dirmngr nie jest obs³ugiwana\n"
+
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na po³±czyæ siê z dirmngr - próba fallbacku\n"
+
+#~ msgid "export keys in an S-expression based format"
+#~ msgstr "eksport kluczy w formacie opartym na S-wyra¿eniach"
+
 #~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
 #~ msgstr "prze³±czenie pomiêdzy listami kluczy tajnych i publicznych"
 
@@ -8714,9 +9463,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 #~ msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? (t/N) "
 
-#~ msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-#~ msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego ,,%s'': %s\n"
-
 #~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 #~ msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
 
@@ -8756,9 +9502,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "poszukiwanie ,,%s'' z %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "brak akcji serwera kluczy!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "OSTRZE¯ENIE: modu³ obs³ugi serwera kluczy z innej wersji GnuPG (%s)\n"
@@ -8841,45 +9584,6 @@ msgstr ""
 #~ msgstr ""
 #~ "w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko za pomoc± kluczy z wersji 2.x\n"
 
-#~ msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-#~ msgstr "17"
-
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[  uniewa¿niony ]"
-
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[przeterminowany]"
-
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "[    nieznane   ]"
-
-#~ msgid "[  undef ]"
-#~ msgstr "[  nieokre¶lone ]"
-
-#~ msgid "[marginal]"
-#~ msgstr "[   marginalne  ]"
-
-#~ msgid "[  full  ]"
-#~ msgstr "[      pe³ne    ]"
-
-#~ msgid "[ultimate]"
-#~ msgstr "[    absolutne   ]"
-
-#~ msgid "undefined"
-#~ msgstr "nieokre¶lone"
-
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "nigdy"
-
-#~ msgid "marginal"
-#~ msgstr "marginalne"
-
-#~ msgid "full"
-#~ msgstr "pe³ne"
-
-#~ msgid "ultimate"
-#~ msgstr "absolutne"
-
 #~ msgid " - probably dead - removing lock"
 #~ msgstr " - prawdopodobnie martwy - usuwanie blokady"