po: Fix a string in de.po.
[gnupg.git] / po / pl.po
index 5fd2922..9936e87 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1264,6 +1264,20 @@ msgstr "nie uda
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Has³o\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "Karta OpenPGP niedostêpna: %s\n"
@@ -1757,6 +1771,11 @@ msgstr "usuni
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "usuniêcie jak najwiêkszej czê¶ci klucza przy eksporcie"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
+
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "eksport kluczy tajnych nie jest dozwolony\n"
 
@@ -1768,18 +1787,37 @@ msgstr "klucz %s: klucz PGP 2.x - pomini
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "klucz %s: zawarto¶æ klucza na karcie - pominiêto\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia ,,%s'': %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "b³±d zamykania %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "automatycznie pobrano `%s' poprzez %s\n"
@@ -1797,16 +1835,20 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWY jako domy¶lnego klucza tajnego"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWY jako domy¶lnego klucza tajnego"
 
 #, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %s.\n"
@@ -2194,29 +2236,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr "opcja ,,%.50s'' jest niejednoznaczna\n"
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 "biblioteka libgcrypt jest zbyt stara (potrzebna %s, zainstalowana %s)\n"
@@ -2423,16 +2442,6 @@ msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "linia %d: niew³a¶ciwy algorytm\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "linia %d: niew³a¶ciwy algorytm\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [plik]"
 
@@ -2506,6 +2515,11 @@ msgstr "odbi
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
@@ -3006,33 +3020,39 @@ msgstr "[uniewa
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr[1] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr[2] "%d niepoprawnych podpisów\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+msgstr[1] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+msgstr[2] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+msgstr[1] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+msgstr[2] "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] ""
+"wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
+msgstr[1] ""
+"wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
+msgstr[2] ""
 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
 
 msgid ""
@@ -3646,13 +3666,13 @@ msgstr "Usun
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "%d podpis usuniêty.\n"
+msgstr[1] "%d podpis usuniêty.\n"
+msgstr[2] "%d podpis usuniêty.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
@@ -3664,13 +3684,13 @@ msgstr "niepoprawny"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' upakowany: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpisów wyczyszczonych\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
+msgstr[1] "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
+msgstr[2] "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4208,38 +4228,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Proszê wprowadziæ has³o do zabezpieczenia kopii zapasowej poza kart± nowego "
-"klucza szyfruj±cego."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
-"W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
-"\"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4291,6 +4279,16 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku kopii zapasowej ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "UWAGA: kopia zapasowa klucza karty zapisana do ,,%s''\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz publiczny w ,,%s''\n"
@@ -4343,20 +4341,6 @@ msgstr "Cz
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? (t/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "zapis klucza na karcie nie powiód³ siê: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku kopii zapasowej ,,%s'': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "UWAGA: kopia zapasowa klucza karty zapisana do ,,%s''\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "nigdy     "
 
@@ -4375,19 +4359,20 @@ msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Adnotacje podpisu: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr[1] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr[2] "%d niepoprawnych podpisów\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Zbiór kluczy"
@@ -4417,22 +4402,32 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "    Nr seryjny karty ="
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "zmiana nazwy ,,%s'' na ,,%s'' nie powiod³a siê: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "buforowanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kluczy zbuforowano do tej pory (%lu podpisów)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu kluczy zbuforowano do tej pory (%lu podpisów)\n"
+msgstr[1] "%lu kluczy zbuforowano do tej pory (%lu podpisów)\n"
+msgstr[2] "%lu kluczy zbuforowano do tej pory (%lu podpisów)\n"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kluczy zbuforowano (%lu podpisów)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 niepoprawny podpis\n"
+msgstr[1] "1 niepoprawny podpis\n"
+msgstr[2] "1 niepoprawny podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4473,19 +4468,19 @@ msgstr "niepoprawny protok
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ",,%s'' nie jest identyfikatorem klucza - pominiêto\n"
 
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "od¶wie¿anie 1 klucza z %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "od¶wie¿anie %d kluczy z %s\n"
+msgstr[1] "od¶wie¿anie %d kluczy z %s\n"
+msgstr[2] "od¶wie¿anie %d kluczy z %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na od¶wie¿yæ klucza %s przez %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "od¶wie¿anie %d kluczy z %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony na serwerze kluczy\n"
 
@@ -4503,9 +4498,10 @@ msgstr "zapytanie o klucz %s z serwera %s %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %s z %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "wysy³anie klucza %s na serwer %s %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "brak akcji serwera kluczy!\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4728,6 +4724,19 @@ msgstr "OSTRZE
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "b³±d odczytu w ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "b³±d odczytu w ,,%s'': %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
@@ -5144,6 +5153,21 @@ msgstr "%s: pomini
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "linia %d: niew³a¶ciwy algorytm\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "linia %d: niew³a¶ciwy algorytm\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Nie zosta³ podany identyfikator u¿ytkownika (np. za pomoc± ,,-r'')\n"
 
@@ -5188,11 +5212,6 @@ msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 "dane nie zosta³y zapisane; aby to zrobiæ, nale¿y u¿yæ opcji \"--output\"\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia ,,%s'': %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddzielony od danych.\n"
 
@@ -5284,19 +5303,31 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
@@ -5308,6 +5339,11 @@ msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
@@ -5392,26 +5428,53 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %s jest niepoprawnie skro¶nie podpisany\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgstr[1] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgstr[2] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny %s jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgstr[1] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgstr[2] "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgstr[1] ""
+"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgstr[2] ""
 "klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgstr[1] ""
+"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgstr[2] ""
+"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5652,6 +5715,260 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "b³±d wysy³ania standardowych opcji: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "nieobs³ugiwany algorytm: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "b³±d wysy³ania polecenia %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas otwierania ,,%s'': %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "b³±d wysy³ania polecenia %s: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "klucz publiczny %s nie odnaleziony: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "b³±d zapisywania flag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas odczytu nowego PIN-u: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "poprawno¶æ: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "b³±d pobierania zapisanych flag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "lista kluczy"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "wypisanie skrótów wiadomo¶ci"
+msgstr[1] "wypisanie skrótów wiadomo¶ci"
+msgstr[2] "wypisanie skrótów wiadomo¶ci"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia potoku: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "b³±d wysy³ania polecenia %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym d³ugim numerem klucza\n"
@@ -5712,19 +6029,27 @@ msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne przy modelu zaufania ,,%s''\n"
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr "aktualizacja bazy jest niepotrzebna przy modelu zaufania ,,%s''\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "klucz publiczny %s nie odnaleziony: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "nale¿y uruchomiæ gpg z opcj± ,,--check-trustdb''\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "sprawdzanie bazy zaufania\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
+msgstr[1] "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
+msgstr[2] "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
+msgstr[1] "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
+msgstr[2] "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "brak absolutnie zaufanych kluczy\n"
@@ -5734,10 +6059,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "klucz publiczny absolutnie zaufanego klucza %s nie odnaleziony\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "potrzeba %d marginalnych, %d pe³nych, model zaufania %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5944,9 +6265,16 @@ msgstr "b
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "karta zosta³a trwale zablokowana!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"Zosta³o %d prób PIN-u administracyjnego do trwa³ego zablokowania karty\n"
+msgstr[1] ""
+"Zosta³o %d prób PIN-u administracyjnego do trwa³ego zablokowania karty\n"
+msgstr[2] ""
 "Zosta³o %d prób PIN-u administracyjnego do trwa³ego zablokowania karty\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
@@ -6026,9 +6354,13 @@ msgstr "prosz
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "generowanie klucza nie powiod³o siê\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "generowanie klucza zakoñczone (%d sekund)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "generowanie klucza zakoñczone (%d sekund)\n"
+msgstr[1] "generowanie klucza zakoñczone (%d sekund)\n"
+msgstr[2] "generowanie klucza zakoñczone (%d sekund)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "niepoprawna struktura karty OpenPGP (DO 0x93)\n"
@@ -8415,6 +8747,12 @@ msgstr "|N|przedawnianie hase
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "nie zezwalanie na ponowne u¿ycie starych hase³"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr ""
+"|N|ustawienie maksymalnego czasu ¿ycia pamiêci podrêcznej PIN-ów na N sekund"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWY jako domy¶lnego klucza tajnego"
 
@@ -8725,6 +9063,93 @@ msgstr ""
 "Sk³adnia: gpg-check-pattern [opcje] plik-wzorców\n"
 "Sprawdzanie has³a ze standardowego wej¶cia wzglêdem pliku wzorców\n"
 
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "opcja ,,%.50s'' jest niejednoznaczna\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpisów wyczyszczonych\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszê wprowadziæ has³o do zabezpieczenia kopii zapasowej poza kart± "
+#~ "nowego klucza szyfruj±cego."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
+#~ "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
+#~ "\"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "zapis klucza na karcie nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "zmiana nazwy ,,%s'' na ,,%s'' nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu kluczy zbuforowano (%lu podpisów)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "od¶wie¿anie 1 klucza z %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "wysy³anie klucza %s na serwer %s %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "klucz publiczny %s jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "klucz %s zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+#~ "czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr "potrzeba %d marginalnych, %d pe³nych, model zaufania %s\n"
+
 #~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
 #~ msgstr "wyczyszczono has³o zapamiêtane z ID: %s\n"
 
@@ -8984,9 +9409,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "poszukiwanie ,,%s'' z %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "brak akcji serwera kluczy!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "OSTRZE¯ENIE: modu³ obs³ugi serwera kluczy z innej wersji GnuPG (%s)\n"