Ready for a release
[gnupg.git] / po / sk.po
index 08b33a6..6fcf773 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-03 11:40+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-06-25 13:35+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-07-20 15:52+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
@@ -38,11 +38,11 @@ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
 
 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3365 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2323
+#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
+#: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
-#: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:779 g10/sign.c:941 g10/sign.c:1054
-#: g10/sign.c:1204 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
+#: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1118
+#: g10/sign.c:1268 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
 #: g10/tdbio.c:605
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
@@ -75,9 +75,9 @@ msgstr "nem
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
 msgstr "poznámka: súbor random_seed nie je aktualizovaný\n"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
-#: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
-#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:797 g10/sign.c:1070 g10/tdbio.c:536
+#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
+#: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
+#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:848 g10/sign.c:1134 g10/tdbio.c:536
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
@@ -304,77 +304,77 @@ msgstr ""
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
 
-#: g10/armor.c:318
+#: g10/armor.c:320
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:357
+#: g10/armor.c:359
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
 
-#: g10/armor.c:368
+#: g10/armor.c:370
 msgid "armor header: "
 msgstr "ASCII hlavièka: "
 
-#: g10/armor.c:379
+#: g10/armor.c:381
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
 
-#: g10/armor.c:431
+#: g10/armor.c:433
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
 
-#: g10/armor.c:566
+#: g10/armor.c:568
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
 
-#: g10/armor.c:578
+#: g10/armor.c:580
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
 
-#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
+#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
 
-#: g10/armor.c:773
+#: g10/armor.c:777
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:807
+#: g10/armor.c:811
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:815
+#: g10/armor.c:819
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "nesprávny formát CRC\n"
 
-#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
+#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
 #, fuzzy, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/armor.c:839
+#: g10/armor.c:843
 #, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
 
-#: g10/armor.c:843
+#: g10/armor.c:847
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "chyba v pätièke\n"
 
-#: g10/armor.c:1152
+#: g10/armor.c:1158
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
 
-#: g10/armor.c:1157
+#: g10/armor.c:1163
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
 
-#: g10/armor.c:1161
+#: g10/armor.c:1167
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
@@ -392,14 +392,14 @@ msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
 
 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
-#: g10/keygen.c:1406
+#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
+#: g10/keygen.c:1448
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vá¹ výber? "
 
@@ -578,7 +578,7 @@ msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
+#: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Neplatný výber.\n"
 
@@ -732,23 +732,23 @@ msgstr "Opakujte heslo: "
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3725 g10/keyring.c:377
+#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
+#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1704
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
 #: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2330 g10/keyserver.c:1718
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2346 g10/keyserver.c:1714
 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -791,7 +791,7 @@ msgstr "existuje tajn
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1224
+#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1288
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
@@ -805,38 +805,38 @@ msgstr "v m
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
+#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:564
+#: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:615
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
 
-#: g10/encode.c:470
+#: g10/encode.c:456
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v móde --pgp2 mô¾ete ¹ifrova» len RSA kµúèom s då¾kou 2048 bitov a menej\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/encode.c:480
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "èítam z `%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:522
+#: g10/encode.c:508
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "algoritmus IDEA nemo¾no pou¾i» na v¹etky kµúèe, pre ktoré ¹ifrujete.\n"
 
-#: g10/encode.c:532
+#: g10/encode.c:518
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:903
+#: g10/encode.c:628 g10/sign.c:967
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -844,19 +844,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
 
-#: g10/encode.c:729
+#: g10/encode.c:715
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
 
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
 
-#: g10/encode.c:826
+#: g10/encode.c:812
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
@@ -885,58 +885,58 @@ msgstr "probl
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:415
+#: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:314
+#: g10/exec.c:317
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
 "nastavení\n"
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/exec.c:347
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
 
-#: g10/exec.c:422
+#: g10/exec.c:425
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/exec.c:428
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:510
+#: g10/exec.c:513
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
+#: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
 
-#: g10/exec.c:536
+#: g10/exec.c:539
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/exec.c:555
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
+#: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:610
+#: g10/exec.c:613
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
@@ -1009,7 +1009,7 @@ msgstr "VAROVANIE: tajn
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
 
-#: g10/gpg.c:372
+#: g10/gpg.c:375
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1017,128 +1017,128 @@ msgstr ""
 "@Príkazy:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:374
+#: g10/gpg.c:377
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
 
-#: g10/gpg.c:375
+#: g10/gpg.c:378
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
 
-#: g10/gpg.c:376
+#: g10/gpg.c:379
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
 
-#: g10/gpg.c:377
+#: g10/gpg.c:380
 msgid "encrypt data"
 msgstr "¹ifrova» dáta"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:382
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
 
-#: g10/gpg.c:381
+#: g10/gpg.c:384
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifikova» podpis"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "list keys"
 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:391
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "list secret keys"
 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "sign a key"
 msgstr "podpísa» kµúè"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:399
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: g10/gpg.c:403
 msgid "export keys"
 msgstr "exportova» kµúèe"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:407
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:413
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:416
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:417
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:418
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:423
+#: g10/gpg.c:426
 msgid "update the trust database"
 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
 
-#: g10/gpg.c:430
+#: g10/gpg.c:433
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
 
-#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1148,55 +1148,55 @@ msgstr ""
 "Mo¾nosti:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:436
+#: g10/gpg.c:439
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
 
-#: g10/gpg.c:438
+#: g10/gpg.c:441
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
 
-#: g10/gpg.c:449
+#: g10/gpg.c:452
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr ""
 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
 " alebo de¹ifrovanie"
 
-#: g10/gpg.c:450
+#: g10/gpg.c:453
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr ""
 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
 " komprimácia)"
 
-#: g10/gpg.c:455
+#: g10/gpg.c:458
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
 
-#: g10/gpg.c:469
+#: g10/gpg.c:472
 msgid "use as output file"
 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
 
-#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
+#: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
 msgid "verbose"
 msgstr "s dodatoènými informáciami"
 
-#: g10/gpg.c:482
+#: g10/gpg.c:485
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
 
-#: g10/gpg.c:483
+#: g10/gpg.c:486
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
 
-#: g10/gpg.c:524
+#: g10/gpg.c:527
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:525
+#: g10/gpg.c:528
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:553
+#: g10/gpg.c:556
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1205,7 +1205,7 @@ msgstr ""
 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
 "mo¾ností)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556
+#: g10/gpg.c:559
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1225,17 +1225,17 @@ msgstr ""
 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
 
-#: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
+#: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:768
+#: g10/gpg.c:774
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
-#: g10/gpg.c:771
+#: g10/gpg.c:777
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1245,7 +1245,7 @@ msgstr ""
 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
 
-#: g10/gpg.c:782
+#: g10/gpg.c:788
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1253,586 +1253,586 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podporované algoritmy:\n"
 
-#: g10/gpg.c:785
+#: g10/gpg.c:791
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Verejné kµúèe: "
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
+#: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
 msgid "Cipher: "
 msgstr "©ifry: "
 
-#: g10/gpg.c:797
+#: g10/gpg.c:803
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
+#: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresia: "
 
-#: g10/gpg.c:886
+#: g10/gpg.c:892
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
 
-#: g10/gpg.c:1034
+#: g10/gpg.c:1040
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "konfliktné príkazy\n"
 
-#: g10/gpg.c:1052
+#: g10/gpg.c:1058
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1249
+#: g10/gpg.c:1255
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1252
+#: g10/gpg.c:1258
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1255
+#: g10/gpg.c:1261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1264
+#: g10/gpg.c:1270
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
+#: g10/gpg.c:1282
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1288
+#: g10/gpg.c:1294
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1432
+#: g10/gpg.c:1438
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1525
+#: g10/gpg.c:1531
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1527
+#: g10/gpg.c:1533
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1529
+#: g10/gpg.c:1535
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
 
-#: g10/gpg.c:1531
+#: g10/gpg.c:1537
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/gpg.c:1541
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1537
+#: g10/gpg.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:1539
+#: g10/gpg.c:1545
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1547
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1549
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1551
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "uká¾ v ktorom súbore kµúèov je vypísaný kµúè"
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1553
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
 
-#: g10/gpg.c:1852
+#: g10/gpg.c:1920
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1894
+#: g10/gpg.c:1962
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1898
+#: g10/gpg.c:1966
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1905
+#: g10/gpg.c:1973
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2120 g10/gpg.c:2721 g10/gpg.c:2740
+#: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2133
+#: g10/gpg.c:2201
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "¹ifra \"%s\" nebola nahraná, preto¾e prístupové práva nie sú nastavené "
 "bezpeène\n"
 
-#: g10/gpg.c:2287 g10/gpg.c:2299
+#: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2375
+#: g10/gpg.c:2452
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2399 g10/keyedit.c:4049
+#: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
 
-#: g10/gpg.c:2411
+#: g10/gpg.c:2488
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2414
+#: g10/gpg.c:2491
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2421
+#: g10/gpg.c:2498
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2424
+#: g10/gpg.c:2501
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2431
+#: g10/gpg.c:2508
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2434
+#: g10/gpg.c:2511
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2441
+#: g10/gpg.c:2518
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2444
+#: g10/gpg.c:2521
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2452
+#: g10/gpg.c:2529
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2454
+#: g10/gpg.c:2531
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2456
+#: g10/gpg.c:2533
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2458
+#: g10/gpg.c:2535
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2462
+#: g10/gpg.c:2539
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2464
+#: g10/gpg.c:2541
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:2466
+#: g10/gpg.c:2543
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2468
+#: g10/gpg.c:2545
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2470
+#: g10/gpg.c:2547
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2472
+#: g10/gpg.c:2549
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2479
+#: g10/gpg.c:2556
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2482
+#: g10/gpg.c:2559
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2489
+#: g10/gpg.c:2566
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2639
+#: g10/gpg.c:2729
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2642
+#: g10/gpg.c:2732
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2710
+#: g10/gpg.c:2803
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2714
+#: g10/gpg.c:2807
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2723
+#: g10/gpg.c:2816
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2726
+#: g10/gpg.c:2819
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2733
+#: g10/gpg.c:2826
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
 msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2748
+#: g10/gpg.c:2841
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2762
+#: g10/gpg.c:2855
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
 "ako text\n"
 
-#: g10/gpg.c:2768
+#: g10/gpg.c:2861
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
 
-#: g10/gpg.c:2774
+#: g10/gpg.c:2867
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
 
-#: g10/gpg.c:2787
+#: g10/gpg.c:2880
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2878
+#: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2860 g10/gpg.c:2884
+#: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2866
+#: g10/gpg.c:2959
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2872
+#: g10/gpg.c:2965
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2887
+#: g10/gpg.c:2980
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:2889
+#: g10/gpg.c:2982
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:2891
+#: g10/gpg.c:2984
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:2893
+#: g10/gpg.c:2986
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2895
+#: g10/gpg.c:2988
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2898
+#: g10/gpg.c:2991
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2902
+#: g10/gpg.c:2995
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2909
+#: g10/gpg.c:3002
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
 
-#: g10/gpg.c:2918
+#: g10/gpg.c:3011
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
 
-#: g10/gpg.c:2922
+#: g10/gpg.c:3015
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
 
-#: g10/gpg.c:2926
+#: g10/gpg.c:3019
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
 
-#: g10/gpg.c:2959
+#: g10/gpg.c:3052
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3006
+#: g10/gpg.c:3099
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3011
+#: g10/gpg.c:3104
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3016
+#: g10/gpg.c:3109
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3112
+#: g10/gpg.c:3208
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
+#: g10/gpg.c:3219
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
 
-#: g10/gpg.c:3134
+#: g10/gpg.c:3230
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3141
+#: g10/gpg.c:3237
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3143
+#: g10/gpg.c:3239
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3153
+#: g10/gpg.c:3249
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3166
+#: g10/gpg.c:3262
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3168
+#: g10/gpg.c:3264
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3171
+#: g10/gpg.c:3267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
 
-#: g10/gpg.c:3189
+#: g10/gpg.c:3285
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3202
+#: g10/gpg.c:3298
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3217
+#: g10/gpg.c:3313
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3219
+#: g10/gpg.c:3315
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3222
+#: g10/gpg.c:3318
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
 
-#: g10/gpg.c:3242
+#: g10/gpg.c:3338
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3251
+#: g10/gpg.c:3347
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3276
+#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3284
+#: g10/gpg.c:3380
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
 
-#: g10/gpg.c:3288
+#: g10/gpg.c:3384
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
 
-#: g10/gpg.c:3309
+#: g10/gpg.c:3405
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: g10/gpg.c:3476
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ívateµa] [súbor s kµúèmi (keyring)]"
 
-#: g10/gpg.c:3417
+#: g10/gpg.c:3518
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3419
+#: g10/gpg.c:3520
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3421
+#: g10/gpg.c:3522
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3432
+#: g10/gpg.c:3533
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3442
+#: g10/gpg.c:3543
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3493
+#: g10/gpg.c:3594
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3501
+#: g10/gpg.c:3602
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3588
+#: g10/gpg.c:3689
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3711
+#: g10/gpg.c:3812
 msgid "[filename]"
 msgstr "[meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3715
+#: g10/gpg.c:3816
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4016
+#: g10/gpg.c:4120
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:4018
+#: g10/gpg.c:4122
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:4051
+#: g10/gpg.c:4155
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
@@ -1841,35 +1841,35 @@ msgstr "zadan
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "príli¹ veµa polo¾iek v bufferi verejných kµúèov - vypnuté\n"
 
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2889
+#: g10/getkey.c:175
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[User id not found]"
 
-#: g10/getkey.c:935 g10/getkey.c:945 g10/getkey.c:955 g10/getkey.c:971
-#: g10/getkey.c:986
+#: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
+#: g10/getkey.c:999
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
 # c-format
-#: g10/getkey.c:1813
+#: g10/getkey.c:1826
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2367
+#: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
 
-#: g10/getkey.c:2598
+#: g10/getkey.c:2611
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2645
+#: g10/getkey.c:2658
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
@@ -2378,306 +2378,306 @@ msgstr ""
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:719 g10/import.c:1099
+#: g10/import.c:717 g10/import.c:1115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
 
-#: g10/import.c:748
+#: g10/import.c:746
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
 
 # c-format
-#: g10/import.c:763
+#: g10/import.c:761
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
 
-#: g10/import.c:769
+#: g10/import.c:767
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
 
-#: g10/import.c:771
+#: g10/import.c:769
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1221
+#: g10/import.c:779 g10/import.c:1237
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
 
-#: g10/import.c:787
+#: g10/import.c:785
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
 
-#: g10/import.c:796
+#: g10/import.c:794
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
 
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1075
+#: g10/import.c:799 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:853 g10/sign.c:1139
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "zapisujem do '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1139 g10/import.c:1282
-#: g10/import.c:2344 g10/import.c:2366
+#: g10/import.c:803 g10/import.c:898 g10/import.c:1155 g10/import.c:1298
+#: g10/import.c:2360 g10/import.c:2382
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:824
+#: g10/import.c:822
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
 
-#: g10/import.c:848
+#: g10/import.c:846
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
 
-#: g10/import.c:865 g10/import.c:1239
+#: g10/import.c:863 g10/import.c:1255
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
 
-#: g10/import.c:873 g10/import.c:1246
+#: g10/import.c:871 g10/import.c:1262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
 
-#: g10/import.c:910
+#: g10/import.c:908
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
 
-#: g10/import.c:913
+#: g10/import.c:911
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
 
-#: g10/import.c:916
+#: g10/import.c:914
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
 
-#: g10/import.c:919
+#: g10/import.c:917
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:920
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
 
-#: g10/import.c:925
+#: g10/import.c:923
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
 
-#: g10/import.c:928
+#: g10/import.c:926
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
 
-#: g10/import.c:931
+#: g10/import.c:929
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
 
-#: g10/import.c:934
+#: g10/import.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
 
-#: g10/import.c:937
+#: g10/import.c:935
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
 
-#: g10/import.c:960
+#: g10/import.c:958
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
 
-#: g10/import.c:1105
+#: g10/import.c:1121
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
 
-#: g10/import.c:1116
+#: g10/import.c:1132
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:1133 g10/import.c:2359
+#: g10/import.c:1149 g10/import.c:2375
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
 
-#: g10/import.c:1144
+#: g10/import.c:1160
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
 
-#: g10/import.c:1174
+#: g10/import.c:1190
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "kµúè %08lX: je u¾ v súbore tajných kµúèov\n"
 
-#: g10/import.c:1184
+#: g10/import.c:1200
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "kµúè %08lX: nebol nájdený tajný kµúè: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1214
+#: g10/import.c:1230
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
 
-#: g10/import.c:1257
+#: g10/import.c:1273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
 
-#: g10/import.c:1289
+#: g10/import.c:1305
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
 
-#: g10/import.c:1355
+#: g10/import.c:1371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
 
-#: g10/import.c:1370
+#: g10/import.c:1386
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
 "\"\n"
 
-#: g10/import.c:1372
+#: g10/import.c:1388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1390
+#: g10/import.c:1406
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
 
-#: g10/import.c:1401 g10/import.c:1451
+#: g10/import.c:1417 g10/import.c:1467
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
 
-#: g10/import.c:1403
+#: g10/import.c:1419
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
 
-#: g10/import.c:1418
+#: g10/import.c:1434
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
 
-#: g10/import.c:1440
+#: g10/import.c:1456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
 
-#: g10/import.c:1453
+#: g10/import.c:1469
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
 
-#: g10/import.c:1468
+#: g10/import.c:1484
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
 
-#: g10/import.c:1510
+#: g10/import.c:1526
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
 
-#: g10/import.c:1531
+#: g10/import.c:1547
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
 
-#: g10/import.c:1558
+#: g10/import.c:1574
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
 
-#: g10/import.c:1568
+#: g10/import.c:1584
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
 
-#: g10/import.c:1585
+#: g10/import.c:1601
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
 
-#: g10/import.c:1599
+#: g10/import.c:1615
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
 
-#: g10/import.c:1607
+#: g10/import.c:1623
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
 
-#: g10/import.c:1707
+#: g10/import.c:1723
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
 
-#: g10/import.c:1769
+#: g10/import.c:1785
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè %"
 "08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1783
+#: g10/import.c:1799
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
 
-#: g10/import.c:1842
+#: g10/import.c:1858
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1876
+#: g10/import.c:1892
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
 
-#: g10/import.c:2265
+#: g10/import.c:2281
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "verejný kµúè nesúhlasí s tajným!\n"
 
-#: g10/import.c:2273
+#: g10/import.c:2289
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
 
-#: g10/import.c:2275
+#: g10/import.c:2291
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
@@ -3006,8 +3006,8 @@ msgstr ""
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Skutoène podpísa»? "
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4768 g10/keyedit.c:4859 g10/keyedit.c:4923
-#: g10/keyedit.c:4984 g10/sign.c:362
+#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
+#: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:374
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
@@ -3016,20 +3016,20 @@ msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
+#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
+#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
+#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "kµúè je chránený.\n"
 
@@ -3046,7 +3046,7 @@ msgstr ""
 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pre tento tajný kµúè.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
+#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
 
@@ -3454,12 +3454,12 @@ msgid "(sensitive)"
 msgstr "(citlivá informácia)"
 
 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:526
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
+#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[revokované]"
@@ -3471,7 +3471,7 @@ msgstr " [platnos
 
 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:532 g10/mainproc.c:968
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
@@ -3507,14 +3507,14 @@ msgstr ""
 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:536
-#: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
+#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[revokované]"
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:540
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
+#: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
@@ -3650,302 +3650,313 @@ msgstr "Nem
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3821
+#: g10/keyedit.c:3668
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "VAROVANIE: podpisovací podkµúè %08lX nie je krí¾ovo certifikovaný\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3674
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3836
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3860 g10/keyedit.c:3970 g10/keyedit.c:4090 g10/keyedit.c:4231
+#: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4031
+#: g10/keyedit.c:4046
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4111
+#: g10/keyedit.c:4126
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4112
+#: g10/keyedit.c:4127
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4174
+#: g10/keyedit.c:4189
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Podpisová notácia: "
 
-#: g10/keyedit.c:4323
+#: g10/keyedit.c:4338
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Prepísa» (a/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4387
+#: g10/keyedit.c:4402
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4445
+#: g10/keyedit.c:4460
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4472
+#: g10/keyedit.c:4487
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4607
+#: g10/keyedit.c:4622
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "id u¾ívateµa: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4610 g10/keyedit.c:4674 g10/keyedit.c:4717
+#: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4612 g10/keyedit.c:4676 g10/keyedit.c:4719
+#: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (nexeportovateµné)"
 
-#: g10/keyedit.c:4616
+#: g10/keyedit.c:4631
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4620
+#: g10/keyedit.c:4635
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4624
+#: g10/keyedit.c:4639
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4651
+#: g10/keyedit.c:4666
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4677
+#: g10/keyedit.c:4692
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (nexeportovateµné)"
 
-#: g10/keyedit.c:4684
+#: g10/keyedit.c:4699
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4706
+#: g10/keyedit.c:4721
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4726
+#: g10/keyedit.c:4741
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4756
+#: g10/keyedit.c:4771
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4826
+#: g10/keyedit.c:4841
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4843
+#: g10/keyedit.c:4858
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4907
+#: g10/keyedit.c:4922
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4969
+#: g10/keyedit.c:4984
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5064
+#: g10/keyedit.c:5079
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
 "Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:259
+#: g10/keygen.c:262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
 
-#: g10/keygen.c:266
+#: g10/keygen.c:269
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
+#: g10/keygen.c:271
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
 
-#: g10/keygen.c:270
+#: g10/keygen.c:273
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
 
-#: g10/keygen.c:395
+#: g10/keygen.c:398
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
 
-#: g10/keygen.c:864
+#: g10/keygen.c:872
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
 
-#: g10/keygen.c:903
+#: g10/keygen.c:911
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
 
-#: g10/keygen.c:954
+#: g10/keygen.c:961
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
 
-#: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
+#: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
+#: g10/keygen.c:2762
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
 
-#: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
+#: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
 
-#: g10/keygen.c:1281
+#: g10/keygen.c:1323
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1284
+#: g10/keygen.c:1326
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1287
+#: g10/keygen.c:1329
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "¹ifrova» dáta"
 
-#: g10/keygen.c:1290
+#: g10/keygen.c:1332
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1298
+#: g10/keygen.c:1340
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1317
+#: g10/keygen.c:1359
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1321
+#: g10/keygen.c:1363
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1326
+#: g10/keygen.c:1368
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1329
+#: g10/keygen.c:1371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1332
+#: g10/keygen.c:1374
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1335
+#: g10/keygen.c:1377
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1391
+#: g10/keygen.c:1433
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1393
+#: g10/keygen.c:1435
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1394
+#: g10/keygen.c:1436
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1396
+#: g10/keygen.c:1438
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1398
+#: g10/keygen.c:1440
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1399
+#: g10/keygen.c:1441
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1401
+#: g10/keygen.c:1443
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1403
+#: g10/keygen.c:1445
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
+#: g10/keygen.c:1514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "Pár kµúèov DSA bude ma» då¾ku 1024 bitov.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1482
+#: g10/keygen.c:1524
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1489
+#: g10/keygen.c:1531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1503
+#: g10/keygen.c:1545
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1509
+#: g10/keygen.c:1551
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
+#: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
 
-#: g10/keygen.c:1568
+#: g10/keygen.c:1610
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -3961,7 +3972,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
 "      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
 
-#: g10/keygen.c:1579
+#: g10/keygen.c:1621
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -3977,40 +3988,40 @@ msgstr ""
 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: g10/keygen.c:1644
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1607
+#: g10/keygen.c:1649
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Podpis je platný na? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1625
+#: g10/keygen.c:1667
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "neplatná hodnota\n"
 
-#: g10/keygen.c:1632
+#: g10/keygen.c:1674
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
 
-#: g10/keygen.c:1633
+#: g10/keygen.c:1675
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
 
-#: g10/keygen.c:1638
+#: g10/keygen.c:1680
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1639
+#: g10/keygen.c:1681
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1645
+#: g10/keygen.c:1687
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4018,12 +4029,12 @@ msgstr ""
 "Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
 "V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
+#: g10/keygen.c:1692
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Je to správne (a/n)? "
 
-#: g10/keygen.c:1673
+#: g10/keygen.c:1715
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4040,44 +4051,44 @@ msgstr ""
 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1686
+#: g10/keygen.c:1728
 msgid "Real name: "
 msgstr "Meno a priezvisko: "
 
-#: g10/keygen.c:1694
+#: g10/keygen.c:1736
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
 
-#: g10/keygen.c:1696
+#: g10/keygen.c:1738
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
 
-#: g10/keygen.c:1698
+#: g10/keygen.c:1740
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
 
-#: g10/keygen.c:1706
+#: g10/keygen.c:1748
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-mailová adresa: "
 
-#: g10/keygen.c:1712
+#: g10/keygen.c:1754
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: g10/keygen.c:1762
 msgid "Comment: "
 msgstr "Komentár: "
 
-#: g10/keygen.c:1726
+#: g10/keygen.c:1768
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
 
-#: g10/keygen.c:1749
+#: g10/keygen.c:1791
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1755
+#: g10/keygen.c:1797
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4088,7 +4099,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1760
+#: g10/keygen.c:1802
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
 
@@ -4103,23 +4114,23 @@ msgstr "Do po
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1776
+#: g10/keygen.c:1818
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "mMkKeEPpUu"
 
-#: g10/keygen.c:1786
+#: g10/keygen.c:1828
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
 
-#: g10/keygen.c:1787
+#: g10/keygen.c:1829
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
 
-#: g10/keygen.c:1806
+#: g10/keygen.c:1848
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1846
+#: g10/keygen.c:1888
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4127,12 +4138,12 @@ msgstr ""
 "Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1862
+#: g10/keygen.c:1904
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4144,7 +4155,7 @@ msgstr ""
 "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: g10/keygen.c:1926
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4156,50 +4167,50 @@ msgstr ""
 "pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
 "entropie.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2646
+#: g10/keygen.c:2708
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
+#: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
+#: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
+#: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2978
+#: g10/keygen.c:3041
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2984
+#: g10/keygen.c:3047
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3002
+#: g10/keygen.c:3065
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3009
+#: g10/keygen.c:3072
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3032
+#: g10/keygen.c:3095
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3043
+#: g10/keygen.c:3106
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4208,12 +4219,12 @@ msgstr ""
 "Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
 "sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
 
-#: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
+#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
+#: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4221,7 +4232,7 @@ msgstr ""
 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
 "je problém so systémovým èasom)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
+#: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4229,26 +4240,26 @@ msgstr ""
 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
 "je problém so systémovým èasom)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
+#: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
+#: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Skutoène vytvori»? "
 
-#: g10/keygen.c:3440
+#: g10/keygen.c:3507
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3487
+#: g10/keygen.c:3554
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3513
+#: g10/keygen.c:3580
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
@@ -4351,184 +4362,184 @@ msgstr "%lu k
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: súbor kµúèov (keyring) vytvorený\n"
 
-#: g10/keyserver.c:76
+#: g10/keyserver.c:61
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:77
+#: g10/keyserver.c:62
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:79
+#: g10/keyserver.c:64
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:81
+#: g10/keyserver.c:66
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:85
+#: g10/keyserver.c:70
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:87
+#: g10/keyserver.c:72
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/keyserver.c:89
+#: g10/keyserver.c:74
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:155
+#: g10/keyserver.c:140
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
 
-#: g10/keyserver.c:538
+#: g10/keyserver.c:523
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:739
+#: g10/keyserver.c:724
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:823 g10/keyserver.c:1425
+#: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/keyserver.c:921
+#: g10/keyserver.c:906
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:923
+#: g10/keyserver.c:908
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1149
+#: g10/keyserver.c:1145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1153
+#: g10/keyserver.c:1149
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1177
+#: g10/keyserver.c:1173
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1180
+#: g10/keyserver.c:1176
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1328
+#: g10/keyserver.c:1324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1332
+#: g10/keyserver.c:1328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "podpísané Va¹ím kµúèom %08lX v %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1375
+#: g10/keyserver.c:1371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1378
+#: g10/keyserver.c:1374
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1385 g10/keyserver.c:1481
+#: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1433
+#: g10/keyserver.c:1429
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1442
+#: g10/keyserver.c:1438
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1504
+#: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1510
+#: g10/keyserver.c:1506
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1522
+#: g10/keyserver.c:1518
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1527
+#: g10/keyserver.c:1523
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1535
+#: g10/keyserver.c:1531
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1542
+#: g10/keyserver.c:1538
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "chyba servera kµúèov"
 
-#: g10/keyserver.c:1547
+#: g10/keyserver.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "chyba servera kµúèov"
 
-#: g10/keyserver.c:1556
+#: g10/keyserver.c:1552
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1581 g10/keyserver.c:1615
+#: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1874
+#: g10/keyserver.c:1870
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1896
+#: g10/keyserver.c:1892
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1898
+#: g10/keyserver.c:1894
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1963
+#: g10/keyserver.c:1950
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1969
+#: g10/keyserver.c:1956
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
@@ -4632,115 +4643,115 @@ msgstr ""
 "samostatný revokaèný certifikát -  pou¾ite \"gpg --import\", ak ho chcete "
 "vyu¾i»\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1163
+#: g10/mainproc.c:1165
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "Dobrý podpis od \""
 
-#: g10/mainproc.c:1406
+#: g10/mainproc.c:1408
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "verifikácia podpisu potlaèená\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1506
+#: g10/mainproc.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "neviem pracova» s týmito násobnými podpismi\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1517
+#: g10/mainproc.c:1519
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1518
+#: g10/mainproc.c:1520
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "                alias \""
 
 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
-#: g10/mainproc.c:1522
+#: g10/mainproc.c:1524
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpis vytvorený %.*s pomocou %s kµúèa ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1542
+#: g10/mainproc.c:1544
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
 
-#: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723
+#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "ZLÝ podpis od \""
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
+#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Podpis s vypr¹anou platnos»ou od \""
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
+#: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Dobrý podpis od \""
 
-#: g10/mainproc.c:1731
+#: g10/mainproc.c:1733
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[neistý]  "
 
-#: g10/mainproc.c:1763
+#: g10/mainproc.c:1765
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1861
+#: g10/mainproc.c:1863
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1866
+#: g10/mainproc.c:1868
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1869
+#: g10/mainproc.c:1871
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1870
+#: g10/mainproc.c:1872
 msgid "binary"
 msgstr "binárne"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
+#: g10/mainproc.c:1873
 msgid "textmode"
 msgstr "textový mód"
 
-#: g10/mainproc.c:1871 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "neznáme"
 
-#: g10/mainproc.c:1891
+#: g10/mainproc.c:1893
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Nemô¾em overi» podpis: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1960 g10/mainproc.c:1976 g10/mainproc.c:2062
+#: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "toto nie je podpis oddelený od dokumentu\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2003
+#: g10/mainproc.c:2005
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr "VAROVANIE: Nájdené viacnásobne podpisy. Skontrolovaný bude len prvý.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2011
+#: g10/mainproc.c:2013
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "samostatný podpis triedy 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2068
+#: g10/mainproc.c:2070
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2078
+#: g10/mainproc.c:2080
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "nájdený neplatný koreòový paket v proc_tree()\n"
 
@@ -4886,7 +4897,7 @@ msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: pravdepodobne nebezpeèný symetricky ¹ifrovaný kµúè sedenia\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1147
+#: g10/parse-packet.c:1157
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
@@ -5017,7 +5028,11 @@ msgstr "\"%s\" nie je s
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Je táto fotografia správna (a/N/u)? "
 
-#: g10/photoid.c:369
+#: g10/photoid.c:329
+msgid "no photo viewer set\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/photoid.c:383
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
 
@@ -5300,28 +5315,28 @@ msgstr "
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "dáta neboli ulo¾ené; na ich ulo¾enie pou¾ite prepínaè \"--output\"\n"
 
-#: g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141 g10/plaintext.c:159
+#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:453
+#: g10/plaintext.c:452
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddelený od dokumentu.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:459
+#: g10/plaintext.c:458
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Prosím, vlo¾te názov dátového súboru: "
 
-#: g10/plaintext.c:491
+#: g10/plaintext.c:490
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "èítam ¹tandardný vstup (stdin) ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:525
+#: g10/plaintext.c:524
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "chýbajú podpísané dáta\n"
 
-#: g10/plaintext.c:539
+#: g10/plaintext.c:538
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "nemô¾em otvori» podpísané dáta '%s'\n"
@@ -5636,43 +5651,43 @@ msgstr ""
 "VAROVANIE: nemô¾em %%-expandova» URL politiky (príli¹ dlhé). Pou¾ité "
 "neexpandované.\n"
 
-#: g10/sign.c:328
+#: g10/sign.c:339
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
 msgstr "DSA po¾aduje pou¾itie 160 bitového hashovacieho algoritmu\n"
 
-#: g10/sign.c:357
+#: g10/sign.c:369
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:366
+#: g10/sign.c:378
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s podpis od: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:759
+#: g10/sign.c:810
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvori» len oddelený podpis kµúèa vo formáte PGP-2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:828
+#: g10/sign.c:879
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "vy¾iadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
 
-#: g10/sign.c:928
+#: g10/sign.c:992
 msgid "signing:"
 msgstr "podpisujem:"
 
-#: g10/sign.c:1040
+#: g10/sign.c:1104
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» èitateµné podpisy len s kµúèmi formátu PGP-2."
 "x\n"
 
-#: g10/sign.c:1218
+#: g10/sign.c:1282
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "bude pou¾ité ¹ifrovanie %s\n"
@@ -6317,6 +6332,7 @@ msgstr "... toto je chyba v programe (%s:%d:%s)\n"
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "nájdená chyba v programe ... (%s:%d)\n"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:330 util/miscutil.c:367
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
@@ -6325,6 +6341,7 @@ msgstr "ano"
 msgid "yY"
 msgstr "aAyY"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:333 util/miscutil.c:369
 msgid "no"
 msgstr "nie"
@@ -6333,6 +6350,7 @@ msgstr "nie"
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:371
 msgid "quit"
 msgstr "ukonèi»"
@@ -6341,10 +6359,12 @@ msgstr "ukon
 msgid "qQ"
 msgstr "uUqQ"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:407
 msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:409
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""