Translation fix
[gnupg.git] / po / sk.po
index f38bb8b..7f36026 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-17 11:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-30 12:14+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-07-20 15:52+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
@@ -1214,7 +1214,7 @@ msgstr "nemo
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
 
-#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2010
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2012
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgstr "tajné èasti kµúèa nie sú dostupné\n"
@@ -1410,7 +1410,7 @@ msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:1351 g10/card-util.c:1430 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:685
+#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Neplatný výber.\n"
 
@@ -1523,7 +1523,7 @@ msgstr "konfliktn
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1832 g10/keyedit.c:2277
+#: g10/card-util.c:1830 g10/keyedit.c:2280
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
 
@@ -1536,7 +1536,7 @@ msgstr "--output pre tento pr
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1734
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3438 g10/keyserver.c:1734
 #: g10/revoke.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
@@ -1833,7 +1833,7 @@ msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3763
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
@@ -2081,7 +2081,7 @@ msgstr ""
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Verejné kµúèe: "
 
-#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
+#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2346
 msgid "Cipher: "
 msgstr "©ifry: "
 
@@ -2089,7 +2089,7 @@ msgstr "
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
+#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2391
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresia: "
 
@@ -2249,7 +2249,7 @@ msgstr "%s nie je platn
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4118
+#: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4121
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
@@ -3454,8 +3454,8 @@ msgstr ""
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Skutoène podpísa»? "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
-#: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4840 g10/keyedit.c:4931 g10/keyedit.c:4995
+#: g10/keyedit.c:5056 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
@@ -3468,7 +3468,7 @@ msgstr ""
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:538
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
 
@@ -3736,7 +3736,7 @@ msgstr "nezn
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
+#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2036
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
 
@@ -3754,199 +3754,201 @@ msgstr "Skuto
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
 
-#: g10/keyedit.c:1902
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1905
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
 
-#: g10/keyedit.c:1914
+#: g10/keyedit.c:1917
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1945
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1956
+#: g10/keyedit.c:1959
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1973
+#: g10/keyedit.c:1976
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2000
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2000
+#: g10/keyedit.c:2003
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
 
-#: g10/keyedit.c:2001
+#: g10/keyedit.c:2004
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
 
-#: g10/keyedit.c:2036
+#: g10/keyedit.c:2039
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2040
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
 
-#: g10/keyedit.c:2055
+#: g10/keyedit.c:2058
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
 
-#: g10/keyedit.c:2066
+#: g10/keyedit.c:2069
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
 
-#: g10/keyedit.c:2068
+#: g10/keyedit.c:2071
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
 
-#: g10/keyedit.c:2118
+#: g10/keyedit.c:2121
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2160
+#: g10/keyedit.c:2163
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
 
-#: g10/keyedit.c:2166
+#: g10/keyedit.c:2169
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
 
-#: g10/keyedit.c:2168
+#: g10/keyedit.c:2171
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
 
-#: g10/keyedit.c:2238
+#: g10/keyedit.c:2241
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
 
-#: g10/keyedit.c:2241
+#: g10/keyedit.c:2244
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
 
-#: g10/keyedit.c:2251
+#: g10/keyedit.c:2254
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2258
+#: g10/keyedit.c:2261
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2265
+#: g10/keyedit.c:2268
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2366
+#: g10/keyedit.c:2369
 msgid "Digest: "
 msgstr "Digest: "
 
-#: g10/keyedit.c:2417
+#: g10/keyedit.c:2420
 msgid "Features: "
 msgstr "Charakteristiky: "
 
-#: g10/keyedit.c:2428
+#: g10/keyedit.c:2431
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
+#: g10/keyedit.c:2446 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2454 g10/keyedit.c:2455
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notácie: "
 
-#: g10/keyedit.c:2673
+#: g10/keyedit.c:2676
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2732
+#: g10/keyedit.c:2735
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2753
+#: g10/keyedit.c:2756
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2759
+#: g10/keyedit.c:2762
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(citlivá informácia)"
 
-#: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
+#: g10/keyedit.c:2778 g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:2910
 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
+#: g10/keyedit.c:2781 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[revokované]"
 
-#: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
+#: g10/keyedit.c:2783 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
+#: g10/keyedit.c:2785 g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:2897 g10/keyedit.c:2912
 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2784
+#: g10/keyedit.c:2787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " dôvera: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2799
+#: g10/keyedit.c:2802
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " dôvera: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2803
+#: g10/keyedit.c:2806
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2810
+#: g10/keyedit.c:2813
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
 
-#: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
+#: g10/keyedit.c:2841 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2862
+#: g10/keyedit.c:2865
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3954,19 +3956,19 @@ msgstr ""
 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
+#: g10/keyedit.c:2929 g10/keyedit.c:3275 g10/keyserver.c:539
 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[revokované]"
 
-#: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
+#: g10/keyedit.c:2931 g10/keyedit.c:3277 g10/keyserver.c:543
 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2993
+#: g10/keyedit.c:2996
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3974,7 +3976,7 @@ msgstr ""
 "VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
 "spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3054
+#: g10/keyedit.c:3057
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3983,75 +3985,75 @@ msgstr ""
 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
+#: g10/keyedit.c:3062 g10/keyedit.c:3397
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3065
+#: g10/keyedit.c:3068
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3205
+#: g10/keyedit.c:3208
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:3215
+#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:3219
+#: g10/keyedit.c:3222
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:3225
+#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3239
+#: g10/keyedit.c:3242
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3240
+#: g10/keyedit.c:3243
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3243
+#: g10/keyedit.c:3246
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
+#: g10/keyedit.c:3279 g10/trustdb.c:1705
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "neplatný spôsob reprezentácie v ASCII"
 
-#: g10/keyedit.c:3278
+#: g10/keyedit.c:3281
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
 
-#: g10/keyedit.c:3285
+#: g10/keyedit.c:3288
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
 
-#: g10/keyedit.c:3286
+#: g10/keyedit.c:3289
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
 
-#: g10/keyedit.c:3294
+#: g10/keyedit.c:3297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3295
+#: g10/keyedit.c:3298
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3389
+#: g10/keyedit.c:3392
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -4060,196 +4062,196 @@ msgstr ""
 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3400
+#: g10/keyedit.c:3403
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3420
+#: g10/keyedit.c:3423
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
 
-#: g10/keyedit.c:3445
+#: g10/keyedit.c:3448
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3460
+#: g10/keyedit.c:3463
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3482
+#: g10/keyedit.c:3485
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3501
+#: g10/keyedit.c:3504
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3507
+#: g10/keyedit.c:3510
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3568
+#: g10/keyedit.c:3571
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Prosím, odstráòte výber z tajných kµúèov.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3574
+#: g10/keyedit.c:3577
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3578
+#: g10/keyedit.c:3581
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3581
+#: g10/keyedit.c:3584
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3627
+#: g10/keyedit.c:3630
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3643
+#: g10/keyedit.c:3646
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3721
+#: g10/keyedit.c:3724
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "VAROVANIE: podpisovací podkµúè %08lX nie je krí¾ovo certifikovaný\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3727
+#: g10/keyedit.c:3730
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3890
+#: g10/keyedit.c:3893
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
+#: g10/keyedit.c:3932 g10/keyedit.c:4042 g10/keyedit.c:4162 g10/keyedit.c:4303
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4100
+#: g10/keyedit.c:4103
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4180
+#: g10/keyedit.c:4183
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4181
+#: g10/keyedit.c:4184
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4243
+#: g10/keyedit.c:4246
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Podpisová notácia: "
 
-#: g10/keyedit.c:4392
+#: g10/keyedit.c:4395
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Prepísa» (a/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4456
+#: g10/keyedit.c:4459
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4514
+#: g10/keyedit.c:4517
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4541
+#: g10/keyedit.c:4544
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4676
+#: g10/keyedit.c:4679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "id u¾ívateµa: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
+#: g10/keyedit.c:4682 g10/keyedit.c:4746 g10/keyedit.c:4789
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
+#: g10/keyedit.c:4684 g10/keyedit.c:4748 g10/keyedit.c:4791
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (nexeportovateµné)"
 
-#: g10/keyedit.c:4685
+#: g10/keyedit.c:4688
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4689
+#: g10/keyedit.c:4692
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4693
+#: g10/keyedit.c:4696
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4720
+#: g10/keyedit.c:4723
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4746
+#: g10/keyedit.c:4749
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (nexeportovateµné)"
 
-#: g10/keyedit.c:4753
+#: g10/keyedit.c:4756
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4775
+#: g10/keyedit.c:4778
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4795
+#: g10/keyedit.c:4798
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4825
+#: g10/keyedit.c:4828
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4895
+#: g10/keyedit.c:4898
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4912
+#: g10/keyedit.c:4915
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4976
+#: g10/keyedit.c:4979
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5038
+#: g10/keyedit.c:5041
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5133
+#: g10/keyedit.c:5136
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
@@ -5516,23 +5518,23 @@ msgstr "Je t
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Kµúè je nahradený"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Kµúè bol skompromitovaný"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Kµúè sa u¾ nepou¾íva"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Identifikátor u¾ívateµa u¾ neplatí"
 
@@ -5603,7 +5605,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Va¹e rozhodnutie? "
 
@@ -5864,7 +5866,7 @@ msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "POZNÁMKA: kµúè bol revokovaný"
 
 #: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet zlyhala: %s\n"
@@ -5887,11 +5889,11 @@ msgstr "(Toto je citliv
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? "
 
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "Vynútený ASCII textový výstup.\n"
 
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet zlyhala: %s\n"
@@ -5910,29 +5912,29 @@ msgstr "
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "tajný kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:499
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:510
+#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "verejný kµúè nesúhlasí s tajným!\n"
 
-#: g10/revoke.c:517
+#: g10/revoke.c:515
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? "
 
-#: g10/revoke.c:534
+#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "neznámy ochranný algoritmus\n"
 
-#: g10/revoke.c:542
+#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "POZNÁMKA: Tento kµúè nie je chránený!\n"
 
-#: g10/revoke.c:593
+#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5950,33 +5952,33 @@ msgstr ""
 "Ale hrozí nebezpeèenstvo: Tlaèový systém Vá¹ho poèítaèa mô¾e uklada» dáta a\n"
 "sprístupni» ich iným!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zru¹i»"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Pravdepodobne ste chceli vybra» %d)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "Ak chcete, napí¹te popis; ukonèite prázdnym riadkom:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Dôvod na revokáciu: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(®iadny popis)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: g10/revoke.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Je to v poriadku? "
@@ -6735,19 +6737,19 @@ msgid ""
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:712 scd/app-openpgp.c:2518
+#: scd/app-nks.c:712 scd/app-openpgp.c:2520
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:720 scd/app-openpgp.c:2530
+#: scd/app-nks.c:720 scd/app-openpgp.c:2532
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:800 scd/app-openpgp.c:1522 scd/app-openpgp.c:1541
-#: scd/app-openpgp.c:1714 scd/app-openpgp.c:1731 scd/app-openpgp.c:1975
-#: scd/app-openpgp.c:2020 scd/app-dinsig.c:303
+#: scd/app-nks.c:800 scd/app-openpgp.c:1536 scd/app-openpgp.c:1555
+#: scd/app-openpgp.c:1716 scd/app-openpgp.c:1733 scd/app-openpgp.c:1977
+#: scd/app-openpgp.c:2022 scd/app-dinsig.c:303
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr ""
@@ -6796,7 +6798,7 @@ msgid ""
 "qualified signatures."
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:1220 scd/app-openpgp.c:2053 scd/app-dinsig.c:531
+#: scd/app-nks.c:1220 scd/app-openpgp.c:2055 scd/app-dinsig.c:531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
@@ -6811,181 +6813,181 @@ msgstr "nem
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1129
+#: scd/app-openpgp.c:1143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1137 scd/app-openpgp.c:2753
+#: scd/app-openpgp.c:1151 scd/app-openpgp.c:2755
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1145 scd/app-openpgp.c:2761
+#: scd/app-openpgp.c:1159 scd/app-openpgp.c:2763
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1154 scd/app-openpgp.c:2771
+#: scd/app-openpgp.c:1168 scd/app-openpgp.c:2773
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1474
+#: scd/app-openpgp.c:1488
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1481
+#: scd/app-openpgp.c:1495
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1496
+#: scd/app-openpgp.c:1510
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1507 scd/app-openpgp.c:1969
+#: scd/app-openpgp.c:1521 scd/app-openpgp.c:1971
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
 msgstr "zmeni» heslo"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1548 scd/app-openpgp.c:1738 scd/app-openpgp.c:1982
+#: scd/app-openpgp.c:1562 scd/app-openpgp.c:1740 scd/app-openpgp.c:1984
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1561 scd/app-openpgp.c:1612 scd/app-openpgp.c:1750
-#: scd/app-openpgp.c:3070
+#: scd/app-openpgp.c:1575 scd/app-openpgp.c:1614 scd/app-openpgp.c:1752
+#: scd/app-openpgp.c:3072
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1641 scd/app-openpgp.c:2001 scd/app-openpgp.c:3333
+#: scd/app-openpgp.c:1643 scd/app-openpgp.c:2003 scd/app-openpgp.c:3335
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:3342
+#: scd/app-openpgp.c:1649 scd/app-openpgp.c:3344
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1654
+#: scd/app-openpgp.c:1656
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#: scd/app-openpgp.c:1661
+#: scd/app-openpgp.c:1663
 #, fuzzy, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
 msgstr "zmeni» heslo"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1665
+#: scd/app-openpgp.c:1667
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "zmeni» heslo"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1686
+#: scd/app-openpgp.c:1688
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2016
+#: scd/app-openpgp.c:2018
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2026 scd/app-openpgp.c:2078
+#: scd/app-openpgp.c:2028 scd/app-openpgp.c:2080
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2048
+#: scd/app-openpgp.c:2050
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2049
+#: scd/app-openpgp.c:2051
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2049
+#: scd/app-openpgp.c:2051
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2158 scd/app-openpgp.c:2839
+#: scd/app-openpgp.c:2160 scd/app-openpgp.c:2841
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2164 scd/app-openpgp.c:2846
+#: scd/app-openpgp.c:2166 scd/app-openpgp.c:2848
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "%s: chyba pri èítaní voµného záznamu: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2174
+#: scd/app-openpgp.c:2176
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2178
+#: scd/app-openpgp.c:2180
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2180
+#: scd/app-openpgp.c:2182
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2506
+#: scd/app-openpgp.c:2508
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2540 scd/app-openpgp.c:2548
+#: scd/app-openpgp.c:2542 scd/app-openpgp.c:2550
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2644
+#: scd/app-openpgp.c:2646
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2730
+#: scd/app-openpgp.c:2732
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2743
+#: scd/app-openpgp.c:2745
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2746
+#: scd/app-openpgp.c:2748
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2804
+#: scd/app-openpgp.c:2806
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2854
+#: scd/app-openpgp.c:2856
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2969
+#: scd/app-openpgp.c:2971
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3045
+#: scd/app-openpgp.c:3047
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3347
+#: scd/app-openpgp.c:3349
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3572 scd/app-openpgp.c:3583
+#: scd/app-openpgp.c:3574 scd/app-openpgp.c:3585
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"