po: Fix Swedish and Turkish translations.
[gnupg.git] / po / sk.po
index 562aeb7..b8a2670 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -14,12 +14,12 @@ msgstr ""
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 "Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
+msgstr "nemôžem inicializovať databázu dôvery: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
-msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
+msgstr "Skutočne chcete zmazať vybrané kľúče? "
 
 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
 msgstr ""
@@ -55,7 +55,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "invalid passphrase"
 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
-msgstr "nesprávne heslo"
+msgstr "nesprávne heslo"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
@@ -80,14 +80,14 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
 
 msgid "PIN:"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
-msgstr "nesprávne heslo"
+msgstr "nesprávne heslo"
 
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
@@ -104,44 +104,44 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
-msgstr "riadok je príli¹ dlhý\n"
+msgstr "riadok je príliš dlhý\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr "heslo je príli¹ dlhé\n"
+msgstr "heslo je príliš dlhé\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
+msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
 
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "nesprávne MPI"
+msgstr "nesprávne MPI"
 
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "nesprávne heslo"
+msgstr "nesprávne heslo"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't create '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgid "can't open '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem otvoriť `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
@@ -149,19 +149,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kľúčov `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
+msgstr "nenájdený zapisovateľný súbor tajných kľúčov (secring): %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -177,21 +173,21 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "%s: nepodarilo sa vytvori» hashovaciu tabuµku: %s\n"
+msgstr "%s: nepodarilo sa vytvoriť hashovaciu tabuľku: %s\n"
 
 msgid "Please insert the card with serial number"
 msgstr ""
@@ -228,15 +224,15 @@ msgstr "Opakujte heslo: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
+msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
 
 #, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
+msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
 
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
+msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
@@ -244,7 +240,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
@@ -252,11 +248,11 @@ msgstr "zapisujem do '%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Vlo¾i» heslo\n"
+msgstr "Vložiť heslo\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "Pou¾i» napriek tomu tento kµúè? "
+msgstr "Použiť napriek tomu tento kľúč? "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -276,8 +272,8 @@ msgstr ""
 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
-msgstr[0] "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
-msgstr[1] "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
+msgstr[0] "Meno musí byť dlhé aspoň 5 znakov\n"
+msgstr[1] "Meno musí byť dlhé aspoň 5 znakov\n"
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
@@ -296,12 +292,12 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
 msgstr ""
-"Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
+"Na ochranu Vášho tajného kľúča musíte zadať heslo.\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -309,7 +305,7 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
+"Možnosti:\n"
 " "
 
 msgid "run in daemon mode (background)"
@@ -318,11 +314,16 @@ msgstr ""
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Key is superseded"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "Kľúč je nahradený"
+
 msgid "verbose"
-msgstr "s dodatoènými informáciami"
+msgstr "s dodatočnými informáciami"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "by» o trochu tich¹í"
+msgstr "byť o trochu tichší"
 
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
@@ -332,17 +333,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "|SÚBOR|nahra» roz¹irujúci modul SÚBOR"
+msgstr "|SÚBOR|nahrať rozširujúci modul SÚBOR"
 
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
+msgstr "vyhľadať kľúče na serveri kľúčov"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
@@ -352,12 +350,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
+msgstr "aktualizovať databázu dôvery"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
-msgstr "|MENO|nastav znakovú sadu terminálu na MENO"
+msgstr "|MENO|nastav znakovú sadu terminálu na MENO"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
@@ -373,16 +371,16 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "disallow the use of an external password cache"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
-msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
 msgstr ""
 
 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
@@ -391,12 +389,15 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "not supported"
 msgid "enable ssh support"
-msgstr "nepodporované"
+msgstr "nepodporované"
+
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #| msgid "not supported"
 msgid "enable putty support"
-msgstr "nepodporované"
+msgstr "nepodporované"
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
@@ -404,12 +405,12 @@ msgstr "nepodporovan
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr ""
-"Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+"Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
@@ -420,33 +421,32 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
+msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s možnosťami `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "option file `%s': %s\n"
 msgid "option file '%s': %s\n"
-msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
+msgstr "súbor s možnosťami `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "reading options from `%s'\n"
 msgid "reading options from '%s'\n"
-msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
+msgstr "Ä\8dítam možnosti z `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: použitie parametra \"%s\" sa neodporúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
+msgstr "%s: nemôžem vytvoriť: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "socket name '%s' is too long\n"
@@ -454,44 +454,44 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
+msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť adresár `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "directory '%s' created\n"
-msgstr "%s: adresár vytvorený\n"
+msgstr "%s: adresár vytvorený\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
-msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
+msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
-msgstr "%s: nemô¾em vytvori» adresár: %s\n"
+msgstr "%s: nemôžem vytvoriť adresár: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
@@ -511,19 +511,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia tajného kľúča zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: preskoèené: %s\n"
+msgstr "%s: preskočené: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
+msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
@@ -534,7 +534,7 @@ msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@Príkazy:\n"
+"@Príkazy:\n"
 " "
 
 msgid ""
@@ -543,12 +543,12 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
+"Možnosti:\n"
 " "
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
@@ -557,11 +557,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
@@ -572,43 +572,43 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
-msgstr "Zru¹i»"
+msgstr "Zrušiť"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
-msgstr "chyba pri èítaní: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
-msgstr "tajné èasti kµúèa nie sú dostupné\n"
+msgstr "tajné časti kľúča nie sú dostupné\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "chyba pri èítaní: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
@@ -669,7 +669,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
@@ -678,11 +678,11 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
 "%%0A?"
-msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
+msgstr "Skutočne chcete zmazať vybrané kľúče? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete key"
-msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
+msgstr "nastaviť kľúč ako platný (enable)"
 
 msgid ""
 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
@@ -700,35 +700,39 @@ msgstr ""
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "tajné èasti kµúèa nie sú dostupné\n"
+msgstr "tajné časti kľúča nie sú dostupné\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
@@ -736,51 +740,52 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running '%s': terminated\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kľúčov `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em sa pripoji» k `%s': %s\n"
-
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "problém v komunikácii s gpg-agentom\n"
+msgstr "nemôžem sa pripojiť k `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr "problém s agentom: agent vracia 0x%lx\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "zru¹ené u¾ívateµom\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problém s agentom: agent vracia 0x%lx\n"
+msgstr "problém s agentom: agent vracia 0x%lx\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nemô¾em vypnú» vytváranie core súborov: %s\n"
+msgstr "nemôžem vypnúť vytváranie core súborov: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpečne \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
@@ -798,7 +803,7 @@ msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "quit"
-msgstr "ukonèi»"
+msgstr "ukončiť"
 
 msgid "qQ"
 msgstr "uUqQ"
@@ -826,13 +831,17 @@ msgstr ""
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: použitie parametra \"%s\" sa neodporúča\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
@@ -851,7 +860,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
-msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
+msgstr "nemožno previesť v dávkovom móde\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
@@ -877,63 +886,63 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Data available"
-msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
+msgstr "Kľúč k dispozícii na: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Session key created"
-msgstr "%s: súbor kµúèov (keyring) vytvorený\n"
+msgstr "%s: súbor kľúčov (keyring) vytvorený\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
+msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podporované algoritmy:\n"
+"Podporované algoritmy:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "neza¹ifrované"
+msgstr "nezašifrované"
 
 msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
@@ -947,73 +956,73 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signer %d"
-msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vypršala %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr "verifikácia podpisu potlaèená\n"
+msgstr "verifikácia podpisu potlačená\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature available"
-msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vypršala %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "Dobrý podpis od \""
+msgstr "Dobrý podpis od \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature %d"
-msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vypršala %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
+msgstr "Platnosť kľúča vypršala!"
 
 #, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
+msgstr "Kľúč k dispozícii na: "
 
 #, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "Included certificates"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "neznáma verzia"
+msgstr "neznáma verzia"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
@@ -1023,52 +1032,56 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No help available for '%s'."
-msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
+msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
 
 #, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "chyba v pätièke\n"
+msgstr "chyba v pätičke\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "[none]"
-msgstr "neznáme"
+msgstr "neznáme"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskočený\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "argument not expected"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "read error"
-msgstr "chyba pri èítaní súboru"
+msgstr "chyba pri čítaní súboru"
 
 #, fuzzy
 msgid "keyword too long"
-msgstr "riadok je príli¹ dlhý\n"
+msgstr "riadok je príliš dlhý\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "missing argument"
-msgstr "neplatný argument"
+msgstr "neplatný argument"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "invalid armor"
 msgid "invalid argument"
-msgstr "neplatný spôsob reprezentácie v ASCII"
+msgstr "neplatný spôsob reprezentácie v ASCII"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid command"
-msgstr "konfliktné príkazy\n"
+msgstr "konfliktné príkazy\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid alias definition"
-msgstr "neplatný parameter pre import\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "out of core"
-msgstr "nespracované"
+msgstr "nespracované"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid option"
-msgstr "neplatný parameter pre import\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
@@ -1076,7 +1089,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr "neplatný parameter pre import\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
@@ -1084,7 +1097,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
+msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
@@ -1096,35 +1109,31 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "out of core\n"
-msgstr "nespracované"
+msgstr "nespracované"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "neplatný parameter pre import\n"
-
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "nájdená chyba v programe ... (%s:%d)\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
-msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
+msgstr "nemožno otvoriť súbor: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť adresár `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
@@ -1132,58 +1141,62 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 
 msgid "(deadlock?) "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
-msgstr "verejný kµúè %08lX nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "verejný kľúč %08lX nebol nájdený: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
-msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
+msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
 
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
+msgstr "neplatná hlavička ASCII kódovania: "
 
 msgid "armor header: "
-msgstr "ASCII hlavièka: "
+msgstr "ASCII hlavička: "
 
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
+msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitateľnom formáte\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "ASCII hlavièka: "
+msgstr "ASCII hlavička: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
+msgstr "vnorené podpisy v čitateľnom formátu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
+msgstr "neočakávané kódovanie ASCII:"
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
+msgstr "nesprávne označenie riadku mínusmi: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
+msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskočený\n"
 
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
+msgstr "predÄ\8dasný koniec súboru (žiadne CRC)\n"
 
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
+msgstr "predčasný koniec súboru (v CRC)\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "nesprávny formát CRC\n"
+msgstr "nesprávny formát CRC\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
@@ -1191,57 +1204,99 @@ msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
+msgstr "predčasný koniec súboru (v pätičke)\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "chyba v pätièke\n"
+msgstr "chyba v pätičke\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
+msgstr "nenájdené žiadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
+msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlhší ako %d znakov\n"
 
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
-"pou¾itý nesprávny MTA\n"
+"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
+"použitý nesprávny MTA\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "nie je v priamo čitateľnom formáte"
 
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
-"meno mô¾e obsahova» len písmená, èíslice, bodky, podèiarníky alebo medzery a "
-"konèi» s '='\n"
+"meno môže obsahovať len písmená, číslice, bodky, podčiarníky alebo medzery a "
+"končiť s '='\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
+msgstr "hodnota musí obsahovať znak '@'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
+msgstr "hodnota musí obsahovať znak '@'\n"
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "hodnota nesmie obsahova» ¾iadne kontrolné znaky\n"
+msgstr "hodnota nesmie obsahovať žiadne kontrolné znaky\n"
 
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "VAROVANIE: nájdený neplatný formát zápisu dátumu\n"
+#, fuzzy
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "hodnota musí obsahovať znak '@'\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"meno môže obsahovať len písmená, číslice, bodky, podčiarníky alebo medzery a "
+"končiť s '='\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "nie je v priamo èitateµnom formáte"
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "VAROVANIE: nájdený neplatný formát zápisu dátumu\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Vlo¾te heslo: "
+msgstr "Vložte heslo: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VAROVANIE: %s prepíše %s\n"
+
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Prosím, najskôr použite príkaz \"toggle\" (prepnúť).\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s ešte nepracuje s %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
+msgstr "tajný kľúč nie je dostupný"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
@@ -1249,18 +1304,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
+msgstr "nemožno previesť v dávkovom móde\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
+msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "tajné èasti kµúèa nie sú dostupné\n"
+msgstr "tajné časti kľúča nie sú dostupné\n"
 
 msgid "Your selection? "
-msgstr "Vá¹ výber? "
+msgstr "Váš výber? "
 
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
@@ -1275,11 +1330,11 @@ msgstr "enable"
 
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
-msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
+msgstr "Dôvod nebol špecifikovaný"
 
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
-msgstr "nespracované"
+msgstr "nespracované"
 
 msgid "forced"
 msgstr ""
@@ -1305,77 +1360,61 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "žiadny zodpovedajúci verejný kľúč: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "aktualizova» predvoµby"
+msgstr "aktualizovať predvoľby"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
+msgstr "neplatný znak v reťazci s predvoľbami\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
+msgstr "neplatný znak v reťazci s predvoľbami\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "vypísa» fingerprint"
+msgstr "vypísať fingerprint"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
+msgstr "Vytvorenie kľúča sa nepodarilo: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
+msgstr "nenájdené žiadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kľúčov `%s': %s\n"
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
@@ -1387,39 +1426,72 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Akú veľkosť kľúča si prajete? (1024) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
+msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
+msgid "Changing card key attribute for: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Signature key\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vypršala %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na šifrovanie)\n"
+
+msgid "Authentication key\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh kľúča, ktorý chcete:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) ECC\n"
+msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
+
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Neplatný výber.\n"
+
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr ""
 
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+msgid "error changing key attribute for key %d: %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting card info: %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kľúčov `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
+msgstr "preskočené: tajný kľúč je už v databáze\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
@@ -1433,59 +1505,55 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh kľúča, ktorý chcete:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vypršala %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na šifrovanie)\n"
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Neplatný výber.\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
+msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
-msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
+msgstr "preskočené: tajný kľúč je už v databáze\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Continue? (y/N) "
-msgstr "Skutoène podpísa»? "
+msgstr "Skutočne podpísať? "
 
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error for setup KDF: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
 msgid "quit this menu"
-msgstr "ukonèi» toto menu"
+msgstr "ukončiť toto menu"
 
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
-msgstr "konfliktné príkazy\n"
+msgstr "konfliktné príkazy\n"
 
 msgid "show this help"
-msgstr "ukáza» túto pomoc"
+msgstr "ukázať túto pomoc"
 
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
-msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
+msgstr "Kľúč k dispozícii na: "
 
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
@@ -1498,25 +1566,25 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
-msgstr "zmeni» dobu platnosti"
+msgstr "zmeniť dobu platnosti"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
+msgstr "zmeniť dôveryhodnosť vlastníka kľúča"
 
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vypísa» fingerprint"
+msgstr "vypísať fingerprint"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
-msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
+msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
@@ -1530,58 +1598,72 @@ msgstr ""
 msgid "destroy all keys and data"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgid "setup KDF for PIN authentication"
+msgstr "|MENO|použiť MENO ako implicitného adresáta"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "change the ownertrust"
+msgid "change the key attribute"
+msgstr "zmeniť dôveryhodnosť vlastníka kľúča"
+
 msgid "gpg/card> "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "konfliktné príkazy\n"
+msgstr "konfliktné príkazy\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "konfliktné príkazy\n"
+msgstr "konfliktné príkazy\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
+msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
+msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't open `%s'\n"
 msgid "can't open '%s'\n"
-msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
+msgstr "nemožno otvoriť `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní bloku kľúča: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(pokiaµ neurèíte kµúè jeho fingerprintom)\n"
+msgstr "(pokiaľ neurčíte kľúč jeho fingerprintom)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemo¾no v dávkovom móde previes»\n"
+msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemožno v dávkovom móde previesť\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
+msgstr "Zmazať tento kľúč zo súboru kľúčov? "
 
 #, fuzzy
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Toto je tajný kµúè! - skutoène zmaza»? "
+msgstr "Toto je tajný kľúč! - skutočne zmazať? "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 msgid "key"
 msgstr "key"
@@ -1589,309 +1671,377 @@ msgstr "key"
 #, fuzzy
 #| msgid "Pubkey: "
 msgid "subkey"
-msgstr "Verejné kµúèe: "
+msgstr "Verejné kľúče: "
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kµúèa vymazané\n"
+msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kľúča vymazané\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè \"%s\"!\n"
+msgstr "existuje tajný kľúč pre tento verejný kľúč \"%s\"!\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
+msgstr "aby ste ho zmazali, použite najprv prepínač \"--delete-secret-key\".\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "v móde S2K nemo¾no pou¾i» symetrický ESK paket\n"
+msgstr "v móde S2K nemožno použiť symetrický ESK paket\n"
 
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
+msgstr "použitá šifra %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' already compressed\n"
 msgid "'%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
+msgstr "`%s' je už skomprimovaný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
-msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
+msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "reading from `%s'\n"
 msgid "reading from '%s'\n"
-msgstr "èítam z `%s'\n"
+msgstr "čítam z `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
+msgstr "vyžiadaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje predvoľbám príjemcu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "nemôžete použiť šifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: použitie parametra \"%s\" sa neodporúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
+"vyžiadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoľbám príjemcu\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
+msgstr "vyžiadaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje predvoľbám príjemcu\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s zašifrovaný pre: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
-"pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
+"použitie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s za¹ifrované dáta\n"
+msgstr "%s zašifrované dáta\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
+msgstr "zašifrované neznámym algoritmom %d\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: správa bola za¹ifrovaná slabým kµúèom v symetrickej ¹ifre.\n"
+"VAROVANIE: správa bola zašifrovaná slabým kľúčom v symetrickej šifre.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problém so za¹ifrovaným paketom\n"
+msgstr "problém so zašifrovaným paketom\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
+msgstr "žiadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
-"nastavení\n"
+"volanie externého programu zrušené kvôli nebezpečným právam súboru "
+"nastavení\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
+"táto platforma potrebuje dočasné súbory na spustenie externého programu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
-msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
+msgstr "nemožno spustiť %s \"%s\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
-msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
+msgstr "nemožno spustiť %s \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
+msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
+msgstr "nekorektné ukončenie externého programu\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
+msgstr "nemožno spustiť externý program\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
+msgstr "nemožno cítať odozvu externého programu: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
-msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VAROVANIE: nemôžem vymazať dočasný súbor (%s) `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
-msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
+msgstr "VAROVANIE: nemôžem vymazať dočasný adresár `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
+"Podpis bude označený ako neodvolateľný (non-revocable).\n"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "¾iadne revokaèné kµúèe pre `%s' nenájdené\n"
+msgstr "žiadne revokačné kľúče pre `%s' nenájdené\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "nepou¾iteµný tajný kµúè"
+msgstr "nepoužiteľný tajný kľúč"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgid "use the GnuPG key backup format"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: preskočené: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: PGP 2.x kµúè - preskoèené\n"
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "zapisujem do '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
+msgstr "kľúč %08lX: podpis subkľúča na zlom mieste - preskočené \n"
 
 #, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: preskoèené: %s\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "kľúč %08lX: PGP 2.x kľúč - preskočené\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
+msgstr "VAROVANIE: nič nebolo vyexportované\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[User id not found]"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "No fingerprint"
-msgstr "vypísa» fingerprint"
+msgstr "vypísať fingerprint"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "tajný kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|MENO|použi MENO ako implicitný tajný kľúč"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|MENO|použi MENO ako implicitný tajný kľúč"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
 
 # c-format
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
-"Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
+"Neplatný kľúč %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
+msgstr "používam sekundárny kľúč %08lX namiesto primárneho kľúča %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "make a signature"
-msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
+msgstr "vytvoriť podpis oddelený od dokumentu"
 
 #, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
+msgstr "|[súbor]|vytvoriť podpis v čitateľnom dokumente"
 
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
+msgstr "vytvoriť podpis oddelený od dokumentu"
 
 msgid "encrypt data"
-msgstr "¹ifrova» dáta"
+msgstr "šifrovať dáta"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
+msgstr "šifrovanie len so symetrickou šifrou"
 
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
+msgstr "dešifrovať dáta (implicitne)"
 
 msgid "verify a signature"
-msgstr "verifikova» podpis"
+msgstr "verifikovať podpis"
 
 msgid "list keys"
-msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
+msgstr "vypísať zoznam kľúčov"
 
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
+msgstr "vypísať zoznam kľúčov a podpisov"
 
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
+msgstr "skontrolovať podpisy kľúčov"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
+msgstr "vypísať zoznam kľúčov a fingerprintov"
 
 msgid "list secret keys"
-msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
+msgstr "vypísať zoznam tajných kľúčov"
 
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
+msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly generate a new key pair"
-msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
+msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly add a new user-id"
-msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
+msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
 
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
+msgstr "vytvoriť revokačný certifikát"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
+msgstr "odstrániť kľúč zo súboru verejných kľúčov"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
+msgstr "odstrániť kľúč zo súboru tajných kľúčov"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "sign a key"
 msgid "quickly sign a key"
-msgstr "podpísa» kµúè"
+msgstr "podpísať kľúč"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "sign a key locally"
 msgid "quickly sign a key locally"
-msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
+msgstr "podpísať kľúč lokálne"
 
 msgid "sign a key"
-msgstr "podpísa» kµúè"
+msgstr "podpísať kľúč"
 
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
+msgstr "podpísať kľúč lokálne"
 
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
+msgstr "podpísať alebo modifikovať kľúč"
 
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 msgid "export keys"
-msgstr "exportova» kµúèe"
+msgstr "exportovať kľúče"
 
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
+msgid "export keys to a keyserver"
+msgstr "exportovať kľúče na server kľúčov"
 
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
+msgid "import keys from a keyserver"
+msgstr "importovať kľúče zo servera kľúčov"
 
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
+msgid "search for keys on a keyserver"
+msgstr "vyhľadať kľúče na serveri kľúčov"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
+msgstr "aktualizovať všetky kľúče zo servera kľúčov"
 
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
+msgstr "importovať/zlúčiť kľúče"
 
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
@@ -1903,46 +2053,49 @@ msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
 msgid "update the trust database"
-msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
+msgstr "aktualizovať databázu dôvery"
 
 #, fuzzy
 msgid "print message digests"
-msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
+msgstr "|algo [súbory]|vypíš hash"
 
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
+msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
+msgstr "|MENO|šifrovať pre MENO"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr ""
-"pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
-" alebo de¹ifrovanie"
+"použiť toto id užívateľa na podpísanie\n"
+" alebo dešifrovanie"
 
 #, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr ""
-"|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
-" komprimácia)"
+"|N|nastaviÅ¥ ÃºroveÅ\88 komprimácie N (0 - Å¾iadna\n"
+" komprimácia)"
 
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
+msgstr "použiť kánonický textový mód"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "|SÚBOR|nahra» roz¹irujúci modul SÚBOR"
+msgstr "|SÚBOR|nahrať rozširujúci modul SÚBOR"
 
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
+msgstr "nevykonaÅ¥ Å¾iadne zmeny"
 
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
+msgstr "vyžiadať potvrdenie pred prepísaním"
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
@@ -1952,32 +2105,42 @@ msgid ""
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
-"mo¾ností)\n"
+"(Použite manuálové stránky pre kompletný zoznam všetkých príkazov a "
+"možností)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"Príklady:\n"
+"Príklady:\n"
 "\n"
-" -se -r Bob [súbor]        podpísa» a za¹ifrova» pre u¾ívateµa Bob\n"
-" --clearsign [súbor]       vytvori» podpis èitateµného dokumentu\n"
-" --detach-sign [súbor]     vytvori» podpis oddelený od dokumentu\n"
-" --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
-" --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
+" -se -r Bob [súbor]        podpísať a zašifrovať pre užívateľa Bob\n"
+" --clear-sign [súbor]       vytvoriť podpis čitateľného dokumentu\n"
+" --detach-sign [súbor]     vytvoriť podpis oddelený od dokumentu\n"
+" --list-keys [mená]        vypísať kľúče\n"
+" --fingerprint [mená]      vypísať fingerprinty\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1989,22 +2152,22 @@ msgid ""
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
-"podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
-"implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
+"Syntax: gpg [možnosti] [súbory]\n"
+"podpísať, overiť, šifrovať alebo dešifrovať\n"
+"implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podporované algoritmy:\n"
+"Podporované algoritmy:\n"
 
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "Verejné kµúèe: "
+msgstr "Verejné kľúče: "
 
 msgid "Cipher: "
-msgstr "©ifry: "
+msgstr "Šifry: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
@@ -2014,85 +2177,85 @@ msgstr "Kompresia: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s [options] %s\n"
-msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
+msgstr "použitie: gpg [možnosti] "
 
 msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "konfliktné príkazy\n"
+msgstr "konfliktné príkazy\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
-msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
+msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
-msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
-msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
-msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
-msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
-msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
-msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
-msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
-msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
+"VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
+"VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
+"VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpečne \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
-msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
+msgstr "neznáma položka konfigurácie \"%s\"\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show key usage information during key listings"
-msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
+msgstr "V súbore tajných kľúčov chýba zodpovedajúci podpis\n"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
+msgstr "V súbore tajných kľúčov chýba zodpovedajúci podpis\n"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
@@ -2102,7 +2265,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
@@ -2115,71 +2278,86 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "uká¾ v ktorom súbore kµúèov je vypísaný kµúè"
+msgstr "ukáž v ktorom súbore kľúčov je vypísaný kľúč"
 
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
+msgstr "V súbore tajných kľúčov chýba zodpovedajúci podpis\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
-msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
 
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s možnosťami `%s ignorovaný'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
+msgstr "POZNÃ\81MKA: %s nie je pre normálne použitie!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
+msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid request origin '%s'\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
+msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
+msgstr "nemožno použiť URI servera kľúčov - chyba analýzy URI\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "neplatný parameter pre export\n"
+msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "neplatný parameter pre import\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "neplatný parameter pre export\n"
+msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "neplatný parameter pre import\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
@@ -2189,7 +2367,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
+msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
@@ -2199,18 +2377,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
+msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
+msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
@@ -2220,262 +2398,226 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "neplatný parameter pre export\n"
+msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
+msgstr "nemožno nastaviť exec-path na %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
+msgstr "VAROVANIE: program môže vytvoriť súbor core!\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
+msgstr "VAROVANIE: %s prepíše %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
+msgstr "Nie je dovolené používať %s s %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
+msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
 
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
-
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
+msgstr "položka completes-needed musí byť väčšia ako 0\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
+msgstr "položka marginals-needed musí byť väčšia ako 1\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
+msgstr "položka max-cert-depth musí byť v rozmedzí od 1 do 255\n"
 
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
+msgstr "neplatná implicitná úroveň certifikácie; musí byť 0, 1, 2 alebo 3\n"
 
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
+msgstr "neplatná minimálna úroveň certifikácie; musí byť 0, 1, 2 alebo 3\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
+msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporučovaný\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
+msgstr "neplatný mód S2K; musí byť 0, 1 alebo 3\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
+msgstr "neplatné defaultné predvoľby\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
+msgstr "neplatné užívateľské predvoľby pre šifrovanie\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
+msgstr "neplatné užívateľské predvoľby pre hashovanie\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
+msgstr "neplatné užívateľské predvoľby pre kompresiu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
+msgstr "%s ešte nepracuje s %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "nemôžete použiť hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "nemôžete použiť kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
+msgstr "nemôžem inicializovať databázu dôvery: %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
-
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [meno súboru]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [meno súboru]"
+"VAROVANIE: daný adresát (-r) bez použitia šifrovania s verejným kľúčom\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
-msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
-
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [meno súboru]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
+msgstr "dešifrovanie zlyhalo: %s\n"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
 msgstr ""
-"pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
+"použitie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [meno súboru]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
 msgstr ""
-"pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
+"použitie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [meno súboru]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [meno súboru]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
+msgstr "nepodarilo poslať kľúč na server: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
+msgstr "nepodarilo sa prijať kľúč zo servera: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
+msgstr "nepodaril sa export kľúča: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "nepodaril sa export kľúča: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
+msgstr "nepodarilo sa nájsť server: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[meno súboru]"
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
+msgstr "Začnite písať svoju správu ...\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pre certifikačnú politiku je neplatné\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
+msgstr "Zmazať tento kľúč zo súboru kľúčov? "
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "konflikt èasového razítka"
+msgstr "konflikt časového razítka"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|zapísa» informácie o stave do tohto FD"
+msgstr "|FD|zapísať informácie o stave do tohto FD"
+
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
 
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾itie: gpgv [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpgv [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
-"Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kµúèom\n"
+"Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
+"Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kľúčom\n"
 
 msgid "No help available"
-msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
+msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "No help available for `%s'"
 msgid "No help available for '%s'"
-msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
+msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
@@ -2485,50 +2627,64 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
-msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
+msgstr "aktualizovať databázu dôvery"
 
 #, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
+msgstr "aktualizovať databázu dôvery"
+
+#, fuzzy
+msgid "show key during import"
+msgstr "vypísať fingerprint"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "nepou¾iteµný tajný kµúè"
+msgstr "nepoužiteľný tajný kľúč"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "vypísať fingerprint"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "blok typu %d bol preskoèený\n"
+msgstr "blok typu %d bol preskočený\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu kµúèe boli doteraz spracované\n"
+msgstr "%lu kľúče boli doteraz spracované\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
+msgstr "Celkovo spracovaných kľúčov: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
-msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
+msgstr "      preskočené nové kľúče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
+msgstr "      preskočené nové kľúče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
+msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                importované: %lu"
+msgstr "                importované: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
@@ -2536,43 +2692,43 @@ msgstr "                  bez zmien: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "         nové id u¾ívateµov: %lu\n"
+msgstr "         nové id užívateľov: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "              nové podkµúèe: %lu\n"
+msgstr "              nové podkľúče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "      nové revokácie kµúèov: %lu\n"
+msgstr "      nové revokácie kľúčov: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
+msgstr "      prečítané tajné kľúče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "    importované tajné kµúèe: %lu\n"
+msgstr "    importované tajné kľúče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "      tajné kµúèe nezmenené: %lu\n"
+msgstr "      tajné kľúče nezmenené: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "           neimportované: %lu\n"
+msgstr "           neimportované: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
+msgstr "      prečítané tajné kľúče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2586,7 +2742,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
@@ -2604,310 +2760,294 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: chyba identifikátor užívateľa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "preskoèený `%s': %s\n"
+msgstr "preskočený `%s': %s\n"
 
 msgid "rejected by import screener"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
+msgstr "kľúč %08lX: HKP poškodenie podkľúča opravené\n"
 
 # c-format
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
+"kľúč %08lX: prijaté id užívateľa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: chýba platný identifikátor užívateľa\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
+msgstr "môže to byť spôsobené chýbajúcim podpisom kľúča ním samým\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
+msgstr "kľúč %08lX: verejný kľúč nenájdený: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
+msgstr "kľúč %08lX: nový kľúč - preskočený\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "zapisujem do '%s'\n"
+msgstr "nenájdený zapisovateľný súbor kľúčov (keyring): %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
+msgstr "kľúč %08lX: verejný kľúč \"%s\" importovaný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
+msgstr "kľúč %08lX: nezodpovedá našej kópii\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor užívateľa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov užívateľa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" 1 nový podkľúč\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" %d nových podkľúčov\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov užívateľa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov užívateľa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
+msgstr "kľúč %08lX: tajný kľúč importovaný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgid "key %s: secret key already exists\n"
-msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
+msgstr "preskočené: tajný kľúč je už v databáze\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
-msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "tajný kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "tajný kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
+msgstr "kľúč %08lX: tajný kľúč bez verejného kľúča %d - preskočené\n"
+
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
-"kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
+"kľúč %08lX: chýba verejný kľúč - nemôžem aplikovať revokačný certifikát\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "kľúč %08lX: nemôžem nájsť originálny blok kľúča: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "kľúč %08lX: nemôžem čítať originálny blok kľúča: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neplatný revokačný certifikát: %s - zamietnuté\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
+msgstr "kľúč %08lX: \"%s\" revokačný certifikát importovaný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neexistuje id užívateľa pre podpis\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
+"kľúč %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kľúča u užívateľského id \"%s"
 "\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
+"kľúč %08lX: neplatný podpis kľúča ním samým u užívateľského id \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kľúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
+msgstr "kľúč %08lX: podpis kľúča ním samým (direct key signature)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neexistuje podkľúč pre viazanie kľúčov\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neplatná väzba podkľúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkľúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neexistuje podkľúč na revokáciu kľúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neplatný revokačný podkľúč\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkľúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
+msgstr "kľúč %08lX: identifikátor užívateľa preskočený '"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
+msgstr "kľúč %08lX: podkľúč preskočený\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
+msgstr "kľúč %08lX: podpis nie je exportovateľný (trieda %02x) - preskočené\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
+msgstr "kľúč %08lX: revokačný certifikát na zlom mieste - preskočené \n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neplatný revokačný certifikát: %s - preskočené\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
+msgstr "kľúč %08lX: podpis subkľúča na zlom mieste - preskočené \n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neočakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskočené\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
+msgstr "kľúč %08lX: zistený duplikovaný identifikátor užívateľa - zlúčený\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè "
+"VAROVANIE: kľúč %08lX môže byť revokovaný: skúšam získať revokačný kľúč "
 "%08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
+"VAROVANIE: kľúč %08lX môže byť revokovaný: revokačný kľúč %08lX nenájdený.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
+msgstr "kľúč %08lX: pridaný revokačný certifikát \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
+msgstr "kľúč %08lX: podpis kľúča ním samým (direct key signature)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keybox '%s' created\n"
-msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
+msgstr "súbor kľúčov (keyring) `%s' vytvorený\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "keyring `%s' created\n"
 msgid "keyring '%s' created\n"
-msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
+msgstr "súbor kľúčov (keyring) `%s' vytvorený\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
+msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kľúčov: %s\n"
 
 msgid "[revocation]"
-msgstr "[revokácia]"
+msgstr "[revokácia]"
 
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[podpis kµúèa ním samým]"
-
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 zlý podpis\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d zlých podpisov\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e chýba kµúè\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e chýba kµúè\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e vznikla chyba\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e vznikli chyby\n"
-
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "zistený 1 identifikátor u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr ""
-"zistených %d identifikátorov u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
+msgstr "[podpis kľúča ním samým]"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -2916,18 +3056,18 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Prosím rozhodnite, nakoµko dôverujete tomuto u¾ívateµovi, ¾e správne\n"
-"verifikuje kµúèe iných u¾ívateµov (prezretím cestovných pasov,\n"
-"kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
+"Prosím rozhodnite, nakoľko dôverujete tomuto užívateľovi, že správne\n"
+"verifikuje kľúče iných užívateľov (prezretím cestovných pasov,\n"
+"kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Dôverujem èiastoène\n"
+msgstr " %d = Dôverujem čiastočne\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
+msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
@@ -2939,99 +3079,103 @@ msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
+msgstr "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
+msgstr "Ste si istý, že stále chcete podpísať tento kľúč? (a/N) "
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Nemo¾no podpísa».\n"
+msgstr "  Nemožno podpísať.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
+msgstr "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
+msgstr "ID užívateľa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
+msgstr "ID užívateľa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
 
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Skutoène podpísa»? "
+msgstr "Skutočne podpísať? "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Podpis kµúèa \"%s\" ním samým je\n"
-"podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
+"Podpis kľúča \"%s\" ním samým je\n"
+"podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Prajete si ho zmeni» na formát OpenPGP? (a/N) "
+msgstr "Prajete si ho zmeniť na formát OpenPGP? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
-"je len lokálny.\n"
+"Váš súčasný podpis na \"%s\"\n"
+"je len lokálny.\n"
 "\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
+msgstr "Chcete, aby platnosť Vášho podpisu vypršala v rovnakom čase? (A/n) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
-"je len lokálny.\n"
+"Váš súčasný podpis na \"%s\"\n"
+"je len lokálny.\n"
 "\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Prajete si ho zmeni» na plne exportovateµný podpis? (a/N) "
+msgstr "Prajete si ho zmeniť na plne exportovateľný podpis? (a/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je u¾ lokálne podpísaný kµúèom %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" je už lokálne podpísaný kľúčom %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je u¾ podpísaný kµúèom %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" je už podpísaný kľúčom %08lX\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
+msgstr "Ste si istý, že stále chcete podpísať tento kľúč? (a/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
+msgstr "Nič na podpísanie kľúčom %08lX\n"
 
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
+msgstr "Platnosť kľúča vypršala!"
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹í %s.\n"
+msgstr "Platnosť kľúča vyprší %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
+msgstr "Chcete, aby platnosť Vášho podpisu vypršala v rovnakom čase? (A/n) "
 
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"S akou istotou ste preverili, ¾e kµúè, ktorý chcete podpísa»\n"
-"patrí vy¹¹ie uvedenej osobe?\n"
-"Pokiaµ nepoznáte odpoveï, zadajte \"0\".\n"
+"S akou istotou ste preverili, že kľúč, ktorý chcete podpísať\n"
+"patrí vyššie uvedenej osobe?\n"
+"Pokiaľ nepoznáte odpoveď, zadajte \"0\".\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
@@ -3039,80 +3183,80 @@ msgstr "   (0) Neodpoviem.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
+msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Èiastoène som to overil(a).%s\n"
+msgstr "   (2) Čiastočne som to overil(a).%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Veµmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
+msgstr "   (3) Veľmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
-msgstr "Vá¹ výber? ('?' - viac informácií): "
+msgstr "Váš výber? ('?' - viac informácií): "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Ste si istý, ¾e chcete podpísa» tento kµúè\n"
-"svojím kµúèom: \""
+"Ste si istý, že chcete podpísať tento kľúč\n"
+"svojím kľúčom: \""
 
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
+"Ide o podpis kľúča ním samým\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
+"VAROVANIE: podpis nebude označený ako neexportovateľný.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
+"VAROVANIE: podpis nebude označený ako neodvolateľný (non-revocable).\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podpis bude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
+"Podpis bude označený ako neexportovateľný.\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
+"Podpis bude označený ako neodvolateľný (non-revocable).\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Vôbec som tento kµúè neoveril.\n"
+"Vôbec som tento kľúč neoveril.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Èiastoène som overil tento kµúè.\n"
+"Čiastočne som overil tento kľúč.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Velmi dôkladne som overil tento kµúè.\n"
+"Velmi dôkladne som overil tento kľúč.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Skutoène podpísa»? "
+msgstr "Skutočne podpísať? "
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
@@ -3124,59 +3268,56 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
-
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "presúvam podpis kµúèa na správne miesto\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 msgid "save and quit"
-msgstr "ulo¾i» a ukonèi»"
+msgstr "uložiť a ukončiť"
 
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "vypísa» fingerprint"
+msgstr "vypísať fingerprint"
 
 #, fuzzy
 msgid "show the keygrip"
-msgstr "Podpisová notácia: "
+msgstr "Podpisová notácia: "
 
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
+msgstr "vypísať zoznam kľúčov a id užívateľov"
 
 msgid "select user ID N"
-msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
+msgstr "vyberte identifikátor užívateľa N"
 
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
-msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
+msgstr "vyberte identifikátor užívateľa N"
 
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
-msgstr "revokova» podpisy"
+msgstr "revokovať podpisy"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
+msgstr "podpísať kľúč lokálne"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
+msgstr "Nápoveda: Vyberte id užívateľa na podpísanie\n"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
 msgid "add a user ID"
-msgstr "prida» identifikátor u¾ívateµa"
+msgstr "pridať identifikátor užívateľa"
 
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "prida» fotografické ID"
+msgstr "pridať fotografické ID"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "zmaza» identifikátor u¾ívateµa"
+msgstr "zmazať identifikátor užívateľa"
 
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
@@ -3193,70 +3334,70 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "zmaza» sekundárny kµúè"
+msgstr "zmazať sekundárny kľúč"
 
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "prida» revokaèný kµúè"
+msgstr "pridať revokačný kľúč"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne aktualizovať predvoľby pre vybrané id užívateľa? "
 
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
+msgstr "Nemôžete zmeniť dobu platnosti kľúča verzie 3\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
+msgstr "označiť užívateľské ID ako primárne"
 
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
+msgstr "vypísať zoznam predvolieb (pre expertov)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (podrobne)"
+msgstr "vypísať zoznam predvolieb (podrobne)"
 
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne aktualizovať predvoľby pre vybrané id užívateľa? "
 
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
+msgstr "nemožno použiť URI servera kľúčov - chyba analýzy URI\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne aktualizovať predvoľby pre vybrané id užívateľa? "
 
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
+msgstr "zmeniť dôveryhodnosť vlastníka kľúča"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne revokovať všetky vybrané id užívateľa? "
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "revokova» identifikátor u¾ívateµa"
+msgstr "revokovať identifikátor užívateľa"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
+msgstr "revokovať sekundárny kľúč"
 
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
-msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
+msgstr "nastaviť kľúč ako platný (enable)"
 
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
-msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
+msgstr "nastaviť kľúč ako neplatný (disable)"
 
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "ukáza» fotografické ID"
+msgstr "ukázať fotografické ID"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
@@ -3265,10 +3406,15 @@ msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Tajný kµúè je dostupný.\n"
+msgstr "Tajný kľúč je dostupný.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Tajný kľúč je dostupný.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
+msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kľúč.\n"
 
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
@@ -3278,139 +3424,173 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Kµúè revokovaný."
+msgstr "Kľúč revokovaný."
+
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Skutočne podpísať všetky id užívateľa? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Skutoène podpísa» v¹etky id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne podpísať všetky id užívateľa? "
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
+msgstr "Nápoveda: Vyberte id užívateľa na podpísanie\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
-msgstr "neznáma trieda podpisu"
+msgstr "neznáma trieda podpisu"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
+msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
+msgstr "Musíte vybrať aspoň jedno id užívateľa.\n"
+
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Nemô¾ete zmaza» posledné id u¾ívateµa!\n"
+msgstr "Nemôžete zmazať posledné id užívateľa!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Skutoène odstráni» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne odstrániť všetky vybrané id užívateľa? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne odstrániť toto id užívateľa? "
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne odstrániť toto id užívateľa? "
 
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
+msgstr "Musíte vybrať aspoň jeden kľúč.\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem otvoriť `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
+msgstr "Musíte vybrať aspoň jeden kľúč.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
+msgstr "Skutočne chcete zmazať vybrané kľúče? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
+msgstr "Skutočne chcete zmazať tento kľúč? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne revokovať všetky vybrané id užívateľa? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne revokovať toto id užívateľa? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
+msgstr "Skutočne chcete revokovať tento kľúč? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
+msgstr "Skutočne chcete revokovať vybrané kľúče? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
+msgstr "Skutočne chcete revokovať tento kľúč? "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
+msgstr "nastaviť zoznam predvolieb"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
+msgstr "Skutočne aktualizovať predvoľby pre vybrané id užívateľa? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
+msgstr "Skutočne aktualizovať predvoľby? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
+msgstr "Uložiť zmeny? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
+msgstr "UkonÄ\8diÅ¥ bez uloženia? "
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
+msgstr "kľúč nebol zmenený, takže nie je potrebné ho aktualizovať.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Nemôžete zmazať posledné id užívateľa!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "tajný kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
-msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
+msgstr "nemôžem inicializovať databázu dôvery: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "neplatná hodnota\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
-msgstr "Takýto identifikátor u¾ívateµa neexistuje.\n"
+msgstr "Takýto identifikátor užívateľa neexistuje.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Nothing to sign.\n"
-msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
+msgstr "Nič na podpísanie kľúčom %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 msgid "Digest: "
 msgstr "Digest: "
@@ -3426,67 +3606,67 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
-msgstr "Notácie: "
+msgstr "Notácie: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
+msgstr "Užívateľské ID vo formáte PGP 2.x nemá žiadne predvoľby\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
+msgstr "Tento kľúč môže byť revokovaný kľúčom %s "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
+msgstr "Tento kľúč môže byť revokovaný kľúčom %s "
 
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
-msgstr "(citlivá informácia)"
+msgstr "(citlivá informácia)"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
+msgstr "%s: nemôžem vytvoriť: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "[revokované]"
+msgstr "[revokované]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
+msgstr " [platnosť skončí: %s]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
+msgstr " [platnosť skončí: %s]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr " dôvera: %c/%c"
+msgstr " dôvera: %c/%c"
 
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr " dôvera: %c/%c"
+msgstr " dôvera: %c/%c"
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
+msgstr "Tento kľúč bol označený za neplatný (disabled)"
 
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
-"by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
+"Prosím nezabúdajte, že zobrazované údaje o platnosti kľúčov nemusia\n"
+"byť správne, pokiaľ znovu nespustíte program.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
-msgstr "[revokované]"
+msgstr "[revokované]"
 
 #, fuzzy
 msgid "expired"
@@ -3496,8 +3676,8 @@ msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
-"spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
+"VAROVANIE: žiadne ID užívateľa nebolo označené ako primárne. Tento príkaz\n"
+"spôsobí, že iné ID užívateľa sa bude považovať primárne.\n"
 
 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
 msgstr ""
@@ -3505,267 +3685,292 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
-msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
+msgstr "Nemôžete zmeniť dobu platnosti kľúča verzie 3\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
-"           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
+"VAROVANIE: Toto je PGP2 kľúč. Pridanie fotografického ID môže v niektorých\n"
+"           verziách PGP viesť k odmietnutiu tohto kľúča.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
+msgstr "Ste si istý, že ho chcete stále pridať? (a/N) "
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
+msgstr "Nemali by ste pridávať fotografické ID k PGP2 kľúču.\n"
 
 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Zmazať tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Zmazať tento neplatný podpis? (a/N/u)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Zmazať tento neznámy podpis? (a/N/u)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
+msgstr "Skutočne zmazať tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Zmazaný %d podpis.\n"
+msgstr[1] "Zmazaný %d podpis.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
+msgstr "Nič nebolo zmaznané.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
-msgstr "neplatný spôsob reprezentácie v ASCII"
+msgstr "neplatný spôsob reprezentácie v ASCII"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
+msgstr "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
+msgstr[1] "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
+msgstr "užívateľské ID \"%s\" je už revokované\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
+msgstr "užívateľské ID \"%s\" je už revokované\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
-"           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
+"VAROVANIE: Toto je PGP2 kľúč. Pridanie fotografického ID môže v niektorých\n"
+"           verziách PGP viesť k odmietnutiu tohoto kľúča.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
+msgstr "Nemali by ste pridávať fotografické ID k PGP2 kľúču.\n"
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
+msgstr "Vložte identifikátor užívateľa povereného revokáciou: "
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
+msgstr "kľúč vo formáte PGP 2.x nemožno poveriť revokáciou\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
+msgstr "kľúč nemožno poveriť revokáciou ním samým\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
+msgstr "VAROVANIE: Tento kľúč bol revokovaný jeho určeným revokátorom/!\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
-msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
+msgstr "VAROVANIE: označenie kľúča ako revokovací už nemôže byť zrušené!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
+msgstr "Ste si istý, že chcete označiť tento kľúč ako revokovací? (a/N): "
 
 #, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr "Ste si istý, že chcete označiť tento kľúč ako revokovací? (a/N): "
 
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
+msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kľúča.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
+msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kľúča.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
+msgstr "Nemôžete zmeniť dobu platnosti kľúča verzie 3\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Changing usage of a subkey.\n"
+msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kľúča.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgid "Changing usage of the primary key.\n"
+msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kľúča.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "VAROVANIE: podpisovací podkµúè %08lX nie je krí¾ovo certifikovaný\n"
+msgstr "VAROVANIE: podpisovací podkľúč %08lX nie je krížovo certifikovaný\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
+msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id užívateľa.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
+msgstr "preskočený v3 podpis kľúča ním samým u užívateľského id \"%s\"\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
+msgstr "Ste si istý, že ho chcete použiť? (a/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
+msgstr "Ste si istý, že ho chcete použiť? (a/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Podpisová notácia: "
+msgstr "Podpisová notácia: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Prepísa» (a/N)? "
+msgstr "Prepísať (a/N)? "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
+msgstr "Neexistuje identifikátor užívateľa s indexom %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
+msgstr "Neexistuje identifikátor užívateľa s indexom %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Neexistuje identifikátor užívateľa s indexom %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
+msgstr "Neexistuje identifikátor užívateľa s indexom %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "id u¾ívateµa: \""
+msgstr "id užívateľa: \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
+msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
 
 msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (nexeportovateµné)"
+msgstr " (nexeportovateľné)"
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vyprší %s.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
+msgstr "Ste si istý, že ho chcete stále revokovať? (a/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
+msgstr "Vytvoriť pre tento podpis revokačný certifikát? (a/N)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr "   podpísané %08lX v %s%s\n"
+msgstr "   podpísané %08lX v %s%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
+msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory užívateľa:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (nexeportovateµné)"
+msgstr " (nexeportovateľné)"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
+msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
+msgstr "Chystáte sa revokovať tieto podpisy:\n"
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
+msgstr "Skutočne vytvoriť revokačné certifikáty? (a/N) "
 
 msgid "no secret key\n"
-msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
+msgstr "neexistuje tajný kľúč\n"
+
+#, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
+msgstr "užívateľské ID \"%s\" je už revokované\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
+msgstr "VAROVANIE: podpis použivateľkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Nemôžete zmazať posledné id užívateľa!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
+msgstr "užívateľské ID \"%s\" je už revokované\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
+msgstr "užívateľské ID \"%s\" je už revokované\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
-"Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
+"Zobrazujem %s fotografické ID s veľkosťou %ld pre kľúč 0x%08lX (uid %d)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
-msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
+msgstr "duplicita predvoľby %c%lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
+msgstr "príliš veľa `%c' predvolieb\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
+msgstr "príliš veľa `%c' predvolieb\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
+msgstr "príliš veľa `%c' predvolieb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
-msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
+msgstr "neplatný znak v reťazci s predvoľbami\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
+msgstr "zapisujem podpis kľúča ním samým (direct signature)\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
+msgstr "zapisujem podpis kľúča sebou samým\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
+msgstr "neplatná dĺžka kľúÄ\8da; použijem %u bitov\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
+msgstr "dĺžka kľúča zaokrúhlená na %u bitov\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
@@ -3780,7 +3985,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
-msgstr "¹ifrova» dáta"
+msgstr "šifrovať dáta"
 
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
@@ -3811,7 +4016,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (len na šifrovanie)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
@@ -3821,16 +4026,13 @@ msgstr ""
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
+msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
+msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3842,23 +4044,23 @@ msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (len na šifrovanie)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na šifrovanie)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na šifrovanie)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na šifrovanie)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
+msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3867,27 +4069,32 @@ msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na šifrovanie)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na šifrovanie)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na šifrovanie)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr "Podpisová notácia: "
+msgstr "Podpisová notácia: "
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
+msgstr "Neexistuje identifikátor užívateľa s indexom %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
@@ -3895,25 +4102,16 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
+msgstr "Akú veľkosť kľúča si prajete? (1024) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
+msgstr "Požadovaná dĺžka kľúča je %u bitov.\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh kľúča, ktorý chcete:\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -3923,12 +4121,12 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Prosím urète, ako dlho by mal kµúè platit.\n"
-"         0 = doba platnosti kµúèa nie je obmedzená\n"
-"      <n>  = doba platnosti kµúèa skonèí za n dní\n"
-"      <n>w = doba platnosti kµúèa skonèí za n tý¾dòov\n"
-"      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
-"      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
+"Prosím určte, ako dlho by mal kľúč platit.\n"
+"         0 = doba platnosti kľúča nie je obmedzená\n"
+"      <n>  = doba platnosti kľúča skončí za n dní\n"
+"      <n>w = doba platnosti kľúča skončí za n týždňov\n"
+"      <n>m = doba platnosti kľúča skončí za n mesiacov\n"
+"      <n>y = doba platnosti kľúča skončí za n rokov\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
@@ -3938,49 +4136,49 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Prosím urète, ako dlho by mal podpis platit.\n"
-"         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
-"      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
-"      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n tý¾dòov\n"
-"      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
-"      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
+"Prosím určte, ako dlho by mal podpis platit.\n"
+"         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
+"      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
+"      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týždňov\n"
+"      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n mesiacov\n"
+"      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n rokov\n"
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
+msgstr "Kľúč je platný na? (0) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Podpis je platný na? (0) "
+msgstr "Podpis je platný na? (0) "
 
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "neplatná hodnota\n"
+msgstr "neplatná hodnota\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
+msgstr "platnosť %s neskončí\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
+msgstr "platnosť %s neskončí\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
+msgstr "platnosť %s skončí %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vyprší %s\n"
 
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
-"V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
+"Váš systém nevie zobraziť dátumy po roku 2038.\n"
+"V každom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Je to správne (a/n)? "
+msgstr "Je to správne (a/n)? "
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4002,8 +4200,8 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Aby bolo mo¾né rozpozna» Vá¹ kµúè, musíte pozna» identifikátor u¾ívateµa;\n"
-"program ho zlo¾í z Vá¹ho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
+"Aby bolo možné rozpoznať Váš kľúč, musíte poznať identifikátor užívateľa;\n"
+"program ho zloží z Vášho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
 "tvare:\n"
 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
 "\n"
@@ -4012,30 +4210,34 @@ msgid "Real name: "
 msgstr "Meno a priezvisko: "
 
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
+msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
+
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
+msgstr "Meno nemôže začínať číslicou\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
+msgstr "Meno musí byť dlhé aspoň 5 znakov\n"
 
 msgid "Email address: "
-msgstr "E-mailová adresa: "
+msgstr "E-mailová adresa: "
 
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
+msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
 
 msgid "Comment: "
-msgstr "Komentár: "
+msgstr "Komentár: "
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
+msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
-msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
+msgstr "Používate znakovú sadu `%s'.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4043,12 +4245,12 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Zvolili ste tento identifikátor u¾ívateµa:\n"
+"Zvolili ste tento identifikátor užívateľa:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
+msgstr "Do poľa meno alebo komentár nepíšte, prosím, e-mailovú adresu.\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4065,54 +4267,23 @@ msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "mMkKeEPpUu"
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
+msgstr "Zmeniť (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)končiť? "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
+msgstr "Zmeniť (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okračovať/(U)končiť? "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
-msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
+msgstr "Zmeniť (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)končiť? "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
+msgstr "Zmeniť (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okračovať/(U)končiť? "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
-
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
-"Dobre, budem pokraèova» bez hesla. Kedykoµvek mô¾ete heslo zmeni» pou¾itím\n"
-"tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
 
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -4120,14 +4291,14 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Je potrebné vytvori» veµa náhodných bajtov. Poèas vytvárania mô¾ete\n"
-"vykonáva» inú prácu na poèítaèi (písa» na klávesnici, pohybova» my¹ou,\n"
-"pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
+"Je potrebné vytvoriÅ¥ veľa náhodných bajtov. PoÄ\8das vytvárania môžete\n"
+"vykonávať inú prácu na počítači (písať na klávesnici, pohybovať myšou,\n"
+"používať disky); vďaka tomu má generátor lepšiu šancu získať dostatok "
 "entropie.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
+msgstr "Vytvorenie kľúča sa nepodarilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4141,165 +4312,188 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
-msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
+msgstr "`%s' je už skomprimovaný\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create anyway? (y/N) "
-msgstr "Pou¾i» napriek tomu tento kµúè? "
+msgstr "Použiť napriek tomu tento kľúč? "
 
 #, fuzzy
 msgid "creating anyway\n"
-msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
+msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
+msgstr "Vytváranie kľúča bolo zrušené.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "POZNÁMKA: platnosť tajného kľúča %08lX skončila %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
-msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem verejný kľúč do `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
+msgstr "nenájdený zapisovateľný súbor verejných kľúčov (pubring): %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kľúčov `%s': %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
+msgstr "verejný a tajný kľúč boli vytvorené a podpísané.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
-"sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
+"Tento kľúč nemôže byť použitý na šifrovanie. Pre vytvorenie\n"
+"sekundárneho kľúča na tento účel môžete použiť príkaz \"--edit-key\".\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
-"je problém so systémovým èasom)\n"
+"kľúč bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (došlo k zmene času alebo\n"
+"je problém so systémovým časom)\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
-"je problém so systémovým èasom)\n"
+"kľúč bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (došlo k zmene času alebo\n"
+"je problém so systémovým časom)\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
+msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkľúča pre kľúče v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
+msgstr "Tajné časti primárneho kľúča nie sú dostupné.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
+msgstr "Tajné časti primárneho kľúča nie sú dostupné.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Skutoène vytvori»? "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
+msgstr "Skutočne vytvoriť? "
 
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Kritická podpisová politika: "
+msgstr "Kritická podpisová politika: "
 
 msgid "Signature policy: "
-msgstr "Podpisová politika: "
+msgstr "Podpisová politika: "
 
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Kritická podpisová notácia: "
+msgstr "Kritická podpisová notácia: "
 
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Podpisová notácia: "
+msgstr "Podpisová notácia: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 zlý podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d zlých podpisov\n"
+msgstr[1] "%d zlých podpisov\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d zlých podpisov\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d zlých podpisov\n"
+msgstr[1] "%d zlých podpisov\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis neoverený, pretože chýba kľúč\n"
+msgstr[1] "1 podpis neoverený, pretože chýba kľúč\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis neoverený, pretože vznikla chyba\n"
+msgstr[1] "1 podpis neoverený, pretože vznikla chyba\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
-msgstr "súbor kµúèov (keyring)"
+msgstr "súbor kľúčov (keyring)"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Primárny fingerprint kµúèa:"
+msgstr "Primárny fingerprint kľúča:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Fingerprint podkµúèa:"
+msgstr "     Fingerprint podkľúča:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Primárny fingerprint kµúèa:"
+msgstr " Primárny fingerprint kľúča:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Fingerprint podkµúèa:"
+msgstr "      Fingerprint podkľúča:"
 
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "   Fingerprint kµúèa ="
+msgstr "   Fingerprint kľúča ="
 
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
-msgstr "kontrolujem súbor kµúèov (keyring) `%s'\n"
+msgstr "kontrolujem súbor kľúčov (keyring) `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu kľúčov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
+msgstr[1] "%lu kľúčov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 zlý podpis\n"
+msgstr[1] "1 zlý podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: súbor kµúèov (keyring) vytvorený\n"
+msgstr "%s: súbor kľúčov (keyring) vytvorený\n"
 
 msgid "override proxy options set for dirmngr"
 msgstr ""
@@ -4318,7 +4512,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
@@ -4332,225 +4526,228 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "neplatný parameter pre export\n"
+msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "požadujem kľúč %08lX z %s\n"
+msgstr[1] "požadujem kľúč %08lX z %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr ""
+msgstr "VAROVANIE: nemôžem vymazať dočasný súbor (%s) `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
+
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
+msgstr "požadujem kľúč %08lX z %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
+msgstr "požadujem kľúč %08lX z %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "preskoèený `%s': %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "preskočený `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
-"podpísané Va¹ím kµúèom %08lX v %s\n"
+"podpísané Vaším kľúčom %08lX v %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key from '%s'\n"
-msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
+msgstr "požadujem kľúč %08lX z %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VAROVANIE: nemôžem vymazať dočasný súbor (%s) `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "zvlá¹tna veµkos» ¹ifrovacieho kµúèa pre sedenie (%d)\n"
+msgstr "zvláštna veľkosť šifrovacieho kľúča pre sedenie (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s kµúè ¹ifrovaného sedenia\n"
+msgstr "%s kľúč šifrovaného sedenia\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
+msgstr "zašifrované neznámym algoritmom %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "verejný kµúè je %08lX\n"
+msgstr "verejný kľúč je %08lX\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "dáta za¹ifrované verejným kµúèom: správny DEK\n"
+msgstr "dáta zašifrované verejným kľúčom: správny DEK\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "za¹ifrované %u-bitovým %s kµúèom, ID %08lX, vytvoreným %s\n"
+msgstr "zašifrované %u-bitovým %s kľúčom, ID %08lX, vytvoreným %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "                alias \""
 
-# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
+# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
 # [kw]
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "za¹ifrovaná %s kµúèom, ID %08lX\n"
+msgstr "zašifrovaná %s kľúčom, ID %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "de¹ifrovanie verejným kµúèom zlyhalo: %s\n"
+msgstr "dešifrovanie verejným kľúčom zlyhalo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "za¹ifrované s %lu heslami\n"
+msgstr "zašifrované s %lu heslami\n"
 
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "za¹ifrované jedným heslom\n"
+msgstr "zašifrované jedným heslom\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "predpokladám %s ¹ifrovaných dát\n"
+msgstr "predpokladám %s šifrovaných dát\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
-"algoritmus IDEA nie je dostupný; optimisticky sa ho pokúsime nahradi» "
+"algoritmus IDEA nie je dostupný; optimisticky sa ho pokúsime nahradiť "
 "algoritmom %s\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "de¹ifrovanie o.k.\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "VAROVANIE: správa nemá ochranu integrity\n"
+msgstr "VAROVANIE: správa nemá ochranu integrity\n"
 
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "VAROVANIE: so za¹ifrovanou správou bolo manipulované!\n"
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dešifrovanie o.k.\n"
 
-#, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "VAROVANIE: so zašifrovanou správou bolo manipulované!\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
+msgstr "dešifrovanie zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "POZNÁMKA: odosielateµ po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
+msgstr "POZNÃ\81MKA: odosielateľ požadoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "pôvodné meno súboru='%.*s'\n"
+msgstr "pôvodné meno súboru='%.*s'\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr ""
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
-"samostatný revokaèný certifikát -  pou¾ite \"gpg --import\", ak ho chcete "
-"vyu¾i»\n"
+"samostatný revokaÄ\8dný certifikát -  použite \"gpg --import\", ak ho chcete "
+"využiť\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "Dobrý podpis od \""
+msgstr "Dobrý podpis od \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "ZLÝ podpis od \""
+msgstr "ZLÝ podpis od \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Podpis s vypr¹anou platnos»ou od \""
+msgstr "Podpis s vypršanou platnosťou od \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Dobrý podpis od \""
+msgstr "Dobrý podpis od \""
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "verifikácia podpisu potlaèená\n"
+msgstr "verifikácia podpisu potlačená\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "neviem pracova» s týmito násobnými podpismi\n"
+msgstr "neviem pracovať s týmito násobnými podpismi\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vypršala %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "                alias \""
 
-# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
+# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Podpis vytvorený %.*s pomocou %s kµúèa ID %08lX\n"
+msgstr "Podpis vytvorený %.*s pomocou %s kľúča ID %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                alias \""
 
 msgid "Key available at: "
-msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
+msgstr "Kľúč k dispozícii na: "
 
 msgid "[uncertain]"
-msgstr "[neistý]  "
+msgstr "[neistý]  "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                alias \""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr "VAROVANIE: Tento kľúč nie certifikovaný dôveryhodným podpisom!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vypršala %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vyprší %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
-msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
 
 msgid "binary"
-msgstr "binárne"
+msgstr "binárne"
 
 msgid "textmode"
-msgstr "textový mód"
+msgstr "textový mód"
 
 msgid "unknown"
-msgstr "neznáme"
+msgstr "neznáme"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgid ", key algorithm "
-msgstr "neznámy algoritmus verejného kµúèa"
+msgstr "neznámy algoritmus verejného kľúča"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
@@ -4558,217 +4755,193 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Nemô¾em overi» podpis: %s\n"
+msgstr "Nemôžem overiť podpis: %s\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "toto nie je podpis oddelený od dokumentu\n"
+msgstr "toto nie je podpis oddelený od dokumentu\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr "VAROVANIE: Nájdené viacnásobne podpisy. Skontrolovaný bude len prvý.\n"
+msgstr "VAROVANIE: Nájdené viacnásobne podpisy. Skontrolovaný bude len prvý.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "samostatný podpis triedy 0x%02x\n"
+msgstr "samostatný podpis triedy 0x%02x\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
+msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
+msgstr "nemožno otvoriť súbor: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
+msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "nemô¾em pracova» s algoritmom verejného kµúèa %d\n"
+msgstr "nemôžem pracovať s algoritmom verejného kľúča %d\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
 msgstr ""
-"vy¾iadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
+"vyžiadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoľbám príjemcu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "¹ifrovací algoritmus nie je implementovaný"
+msgstr "šifrovací algoritmus nie je implementovaný"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr ""
-"vy¾iadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
+"vyžiadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoľbám príjemcu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
-msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "chyba pri čítaní: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "chyba pri čítaní: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
+msgstr "%s:%d: použitie parametra \"%s\" sa neodporúča\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: použitie parametra \"%s\" sa neodporúča\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "pou¾ite namiesto neho \"%s%s\" \n"
+msgstr "použite namiesto neho \"%s%s\" \n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: použitie parametra \"%s\" sa neodporúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: použitie parametra \"%s\" sa neodporúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: použitie parametra \"%s\" sa neodporúča\n"
 
 msgid "Uncompressed"
-msgstr "Nekomprimované"
+msgstr "Nekomprimované"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Nekomprimované"
+msgstr "Nekomprimované"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "táto správa nemusí pou¾iteµná s %s\n"
+msgstr "táto správa nemusí použiteľná s %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option '%s'\n"
-msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
+msgstr "Ä\8dítam možnosti z `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option '%s'\n"
-msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
+msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
 
 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "neznáma trieda podpisu"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
-msgstr "Súbor `%s' existuje. "
+msgstr "Súbor `%s' existuje. "
 
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Prepísa» (a/N)? "
+msgstr "Prepísať (a/N)? "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: neznáma prípona\n"
+msgstr "%s: neznáma prípona\n"
 
 msgid "Enter new filename"
-msgstr "Vlo¾te nový názov súboru"
+msgstr "Vložte nový názov súboru"
 
 msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "zapisujem na ¹tandardný výstup (stdout)\n"
+msgstr "zapisujem na štandardný výstup (stdout)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
-msgstr "predpokladám podpísané dáta v `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "vytvorený nový konfiguraèný súbor `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
+msgstr "predpokladám podpísané dáta v `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "nemô¾em pracova» s algoritmom verejného kµúèa %d\n"
+msgstr "nemôžem pracovať s algoritmom verejného kľúča %d\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: pravdepodobne nebezpeèný symetricky ¹ifrovaný kµúè sedenia\n"
+"VAROVANIE: pravdepodobne nebezpečný symetricky šifrovaný kľúč sedenia\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
+msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr "problém s agentom: agent vracia 0x%lx\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hlavné ID kµúèa %08lX)"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Potrebujete heslo, aby ste odomkli tajný kµúè pre u¾ívateµa:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"kµúè s då¾kou %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s%s\n"
+msgstr "problém s agentom: agent vracia 0x%lx\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Vlo¾i» heslo\n"
+msgstr "Vložiť heslo\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "zru¹ené u¾ívateµom\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Musíte pozna» heslo, aby ste odomkli tajný kµúè pre\n"
-"u¾ívateµa: \""
+msgstr "zrušené užívateľom\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "då¾ka %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hlavné ID kľúča %08lX)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
-msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
+msgstr "Skutočne chcete zmazať vybrané kľúče? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
+msgstr "Skutočne chcete zmazať vybrané kľúče? "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -4777,7 +4950,7 @@ msgid ""
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 "%s"
-msgstr "då¾ka %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s"
+msgstr "dĺžka %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4787,18 +4960,18 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Vyberte si obrázok, ktorý bude pou¾itý ako fotografické ID. Tento obrázok\n"
-"musí by» vo formáte JPEG. Pamätajte, ¾e bude ulo¾ený vo Va¹om verejnom "
-"kµúèi.\n"
-"Ak pou¾ijete veµmi veµký obrázok, kµúè bude tie¾ veµký! Odporúèaná veµkos»\n"
-"obrázka je okolo 240x288.\n"
+"Vyberte si obrázok, ktorý bude použitý ako fotografické ID. Tento obrázok\n"
+"musí byť vo formáte JPEG. Pamätajte, že bude uložený vo Vašom verejnom "
+"kľúči.\n"
+"Ak použijete veľmi veľký obrázok, kľúč bude tiež veľký! Odporúčaná veľkosť\n"
+"obrázka je okolo 240x288.\n"
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Meno súbor s fotografiou vo formáte JPEG: "
+msgstr "Meno súbor s fotografiou vo formáte JPEG: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
-msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
+msgstr "nemožno otvoriť súbor: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
@@ -4806,38 +4979,39 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
+msgstr "Ste si istý, že ho chcete použiť? (a/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" nie je súbor JPEG\n"
+msgstr "\"%s\" nie je súbor JPEG\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Je táto fotografia správna (a/N/u)? "
+msgstr "Je táto fotografia správna (a/N/u)? "
 
+#, fuzzy
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
+msgstr "nemožno nastaviť exec-path na %s\n"
 
 msgid "No reason specified"
-msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
+msgstr "Dôvod nebol špecifikovaný"
 
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Kµúè je nahradený"
+msgstr "Kľúč je nahradený"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Kµúè bol skompromitovaný"
+msgstr "Kľúč bol skompromitovaný"
 
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Kµúè sa u¾ nepou¾íva"
+msgstr "Kľúč sa už nepoužíva"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Identifikátor u¾ívateµa u¾ neplatí"
+msgstr "Identifikátor užívateľa už neplatí"
 
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "dôvod na revokáciu: "
+msgstr "dôvod na revokáciu: "
 
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "revokaèná poznámka: "
+msgstr "revokačná poznámka: "
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
@@ -4855,7 +5029,7 @@ msgstr "iImMuUsS"
 #, fuzzy
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
-"Nie je priradená ¾iadna hodnota dôvery k:\n"
+"Nie je priradená žiadna hodnota dôvery k:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -4865,7 +5039,7 @@ msgstr "                alias \""
 #, fuzzy
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Tento kµúè pravdepodobne patrí jeho majiteµovi\n"
+msgstr "Tento kľúč pravdepodobne patrí jeho majiteľovi\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
@@ -4873,23 +5047,23 @@ msgstr " %d = Neviem\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = Nedôverujem\n"
+msgstr " %d = Nedôverujem\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Dôverujem absolútne\n"
+msgstr " %d = Dôverujem absolútne\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = spä» do hlavného menu\n"
+msgstr " m = späť do hlavného menu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = preskoèi» tento kµúè\n"
+msgstr " s = preskočiť tento kľúč\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr " u = ukonèi»\n"
+msgstr " u = ukončiť\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4898,31 +5072,46 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Your decision? "
-msgstr "Va¹e rozhodnutie? "
+msgstr "Vaše rozhodnutie? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Skutoène chcete nastavi» pre tento kµúè absolútnu dôveru? "
+msgstr "Skutočne chcete nastaviť pre tento kľúč absolútnu dôveru? "
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certifikáty vedúce k finálnemu dôveryhodnému kµúèu:\n"
+msgstr "Certifikáty vedúce k finálnemu dôveryhodnému kľúču:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Niè nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patrí vlastníkovi kµúèa.\n"
+"%08lX: Nič nenaznačuje tomu, že tento podpis patrí vlastníkovi kľúča.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Niè nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patrí vlastníkovi kµúèa.\n"
+"%08lX: Nič nenaznačuje tomu, že tento podpis patrí vlastníkovi kľúča.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Tento kµúè pravdepodobne patrí jeho majiteµovi\n"
+msgstr "Tento kľúč pravdepodobne patrí jeho majiteľovi\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Tento kµúè patrí nám (máme zodpovedajúci tajný kµúè)\n"
+msgstr "Tento kľúč patrí nám (máme zodpovedajúci tajný kľúč)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"NIE JE isté, že tento kľúč patrí osobe, ktorá sa vydáva za jeho\n"
+"vlastníka. Pokiaľ *skutočne* viete, čo robíte, môžete na otázku\n"
+"odpovedať áno\n"
+"\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -4930,36 +5119,36 @@ msgid ""
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"NIE JE isté, ¾e tento kµúè patrí osobe, ktorá sa vydáva za jeho\n"
-"vlastníka. Pokiaµ *skutoène* viete, èo robíte, mô¾ete na otázku\n"
-"odpoveda» áno\n"
+"NIE JE isté, že tento kľúč patrí osobe, ktorá sa vydáva za jeho\n"
+"vlastníka. Pokiaľ *skutočne* viete, čo robíte, môžete na otázku\n"
+"odpovedať áno\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Pou¾i» napriek tomu tento kµúè? "
+msgstr "Použiť napriek tomu tento kľúč? "
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "VAROVANIE: Je pou¾itý nedôveryhodný kµúè!\n"
+msgstr "VAROVANIE: Je použitý nedôveryhodný kľúč!\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "VAROVANIE: kµúè mô¾e by» revokovaný (revokaèný kµúè neexistuje)\n"
+msgstr "VAROVANIE: kľúč môže byť revokovaný (revokačný kľúč neexistuje)\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
+msgstr "VAROVANIE: Tento kľúč bol revokovaný jeho určeným revokátorom/!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho vlastníkom!\n"
+msgstr "VAROVANIE: Tento kľúč bol revokovaný jeho vlastníkom!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         To mô¾e znamena», ¾e podpis je falo¹ný.\n"
+msgstr "         To môže znamenať, že podpis je falošný.\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VAROVANIE: Tento podkµúè bol revokovaný jeho vlastníkom!\n"
+msgstr "VAROVANIE: Tento podkľúč bol revokovaný jeho vlastníkom!\n"
 
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Poznámka: Tento kµúè bol oznaèený ako neplatný (disabled).\n"
+msgstr "Poznámka: Tento kľúč bol označený ako neplatný (disabled).\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
@@ -4976,46 +5165,59 @@ msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Poznámka: Skonèila platnos» tohto kµúèa!\n"
+msgstr "Poznámka: Skončila platnosť tohto kľúča!\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè nie certifikovaný dôveryhodným podpisom!\n"
+msgstr "VAROVANIE: Tento kľúč nie certifikovaný dôveryhodným podpisom!\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
-"         Niè nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patrí vlastníkovi kµúèa.\n"
+"         Nič nenaznačuje tomu, že tento podpis patrí vlastníkovi kľúča.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "VAROVANIE: NEdôverujeme tomuto kµúèu!\n"
+msgstr "VAROVANIE: NEdôverujeme tomuto kľúču!\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Tento podpis je pravdepodobne FALO©NÝ.\n"
+msgstr "         Tento podpis je pravdepodobne FALOŠNÝ.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: Tento kµúè nie je certifikovaný dostatoène dôveryhodnými "
+"VAROVANIE: Tento kľúč nie je certifikovaný dostatočne dôveryhodnými "
 "podpismi!\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Nie je isté, ¾e tento podpis patrí vlastníkovi.\n"
+msgstr "         Nie je isté, že tento podpis patrí vlastníkovi.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: preskoèené: %s\n"
+msgstr "%s: preskočené: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: preskoèené: verejný kµúè je neplatný (disabled)\n"
+msgstr "%s: preskočené: verejný kľúč je neplatný (disabled)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: preskoèené: verejný kµúè je u¾ obsiahnutý v databáze\n"
+msgstr "%s: preskočené: verejný kľúč je už obsiahnutý v databáze\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "nemôžem sa pripojiť k `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
-"Ne¹pecifikovali ste identifikátor u¾ívateµa (user ID). Mô¾ete pou¾i» \"-r\"\n"
+"Nešpecifikovali ste identifikátor užívateľa (user ID). Môžete použiť \"-r\"\n"
 
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
@@ -5025,90 +5227,89 @@ msgid ""
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Napí¹te identifikátor u¾ívateµa (user ID). Ukonèite prázdnym riadkom: "
+"Napíšte identifikátor užívateľa (user ID). Ukončite prázdnym riadkom: "
 
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Takýto identifikátor u¾ívateµa neexistuje.\n"
+msgstr "Takýto identifikátor užívateľa neexistuje.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "preskoèené: verejný kµúè je u¾ nastavený podµa implicitného adresáta\n"
+msgstr "preskočené: verejný kľúč je už nastavený podľa implicitného adresáta\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Verejný kµúè je neplatný (disabled).\n"
+msgstr "Verejný kľúč je neplatný (disabled).\n"
 
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "preskoèené: verejný kµúè je u¾ nastavený\n"
+msgstr "preskočené: verejný kľúč je už nastavený\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
+msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "¾iadne platné adresy\n"
+msgstr "žiadne platné adresy\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
-msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: chyba identifikátor užívateľa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
-msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: chyba identifikátor užívateľa\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "dáta neboli ulo¾ené; na ich ulo¾enie pou¾ite prepínaè \"--output\"\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
+msgstr "dáta neboli uložené; na ich uloženie použite prepínač \"--output\"\n"
 
 msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Podpis oddelený od dokumentu.\n"
+msgstr "Podpis oddelený od dokumentu.\n"
 
 msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Prosím, vlo¾te názov dátového súboru: "
+msgstr "Prosím, vložte názov dátového súboru: "
 
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "èítam ¹tandardný vstup (stdin) ...\n"
+msgstr "čítam štandardný vstup (stdin) ...\n"
 
 msgid "no signed data\n"
-msgstr "chýbajú podpísané dáta\n"
+msgstr "chýbajú podpísané dáta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgid "can't open signed data '%s'\n"
-msgstr "nemô¾em otvori» podpísané dáta '%s'\n"
+msgstr "nemôžem otvoriť podpísané dáta '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "nemô¾em otvori» podpísané dáta '%s'\n"
+msgstr "nemôžem otvoriť podpísané dáta '%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "kľúč %08lX: chyba identifikátor užívateľa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "anonymný adresát; skú¹am tajný kµúè %08lX ...\n"
+msgstr "anonymný adresát; skúšam tajný kľúč %08lX ...\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "o.k., my sme anonymný adresát.\n"
+msgstr "o.k., my sme anonymný adresát.\n"
 
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "staré kódovanie DEK nie je podporováné\n"
+msgstr "staré kódovanie DEK nie je podporováné\n"
 
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "¹ifrovací algoritmus %d%s je neznamý alebo je zakázaný\n"
+msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznamý alebo je zakázaný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "POZNÁMKA: v predvoµbách nenájdený ¹ifrovací algoritmus %d\n"
+msgstr "POZNÁMKA: v predvoľbách nenájdený šifrovací algoritmus %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
+msgstr "POZNÁMKA: platnosť tajného kľúča %08lX skončila %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgid "Note: key has been revoked"
-msgstr "POZNÁMKA: kµúè bol revokovaný"
+msgstr "POZNÁMKA: kľúč bol revokovaný"
 
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
@@ -5116,52 +5317,85 @@ msgstr "build_packet zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: chyba identifikátor užívateľa\n"
 
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Bude revokovaný:\n"
+msgstr "Bude revokovaný:\n"
 
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(Toto je citlivý revokaèný kµúè)\n"
+msgstr "(Toto je citlivý revokačný kľúč)\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Tajný kľúč je dostupný.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? "
+msgstr "Vytvoriť pre tento podpis revokačný certifikát? "
 
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "Vynútený ASCII textový výstup.\n"
+msgstr "Vynútený ASCII textový výstup.\n"
 
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet zlyhala: %s\n"
 
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Revokaèný certifikát bol vytvorený.\n"
+msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "¾iadne revokaèné kµúèe pre `%s' nenájdené\n"
+msgstr "žiadne revokačné kľúče pre `%s' nenájdené\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
-msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? "
+msgstr "Vytvoriť pre tento podpis revokačný certifikát? "
+
+msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "tajný kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? "
+msgstr "Vytvoriť pre tento podpis revokačný certifikát? "
 
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
@@ -5172,46 +5406,46 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
-"Bol vytvorený revokaèný certifikát.\n"
+"Bol vytvorený revokačný certifikát.\n"
 "\n"
-"Presuòte ho na médium, ktoré mô¾ete schova»; ak Mallory získa k\n"
-"tomuto certifikátu prístup, mô¾e znefunkèni» Vá¹ kµúè. Jednoduché je\n"
-"vytlaèi» certifikát a schova» ho, pre prípad ¾e by médium bolo neèitateµné.\n"
-"Ale hrozí nebezpeèenstvo: Tlaèový systém Vá¹ho poèítaèa mô¾e uklada» dáta a\n"
-"sprístupni» ich iným!\n"
+"Presuňte ho na médium, ktoré môžete schovať; ak Mallory získa k\n"
+"tomuto certifikátu prístup, môže znefunkčniť Váš kľúč. Jednoduché je\n"
+"vytlačiť certifikát a schovať ho, pre prípad že by médium bolo nečitateľné.\n"
+"Ale hrozí nebezpečenstvo: Tlačový systém Vášho počítača môže ukladať dáta a\n"
+"sprístupniť ich iným!\n"
 
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
+msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
 
 msgid "Cancel"
-msgstr "Zru¹i»"
+msgstr "Zrušiť"
 
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Pravdepodobne ste chceli vybra» %d)\n"
+msgstr "(Pravdepodobne ste chceli vybrať %d)\n"
 
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Ak chcete, napí¹te popis; ukonèite prázdnym riadkom:\n"
+msgstr "Ak chcete, napíšte popis; ukončite prázdnym riadkom:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Dôvod na revokáciu: %s\n"
+msgstr "Dôvod na revokáciu: %s\n"
 
 msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(®iadny popis)\n"
+msgstr "(Žiadny popis)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Je to v poriadku? "
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "vytvorený slabý kµúè - skú¹am znovu\n"
+msgstr "vytvorený slabý kľúč - skúšam znovu\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"nemô¾em sa vyvarova» slabého kµúèa pre symetrickú ¹ifru; operáciu som skúsil "
-"%d krát!\n"
+"nemôžem sa vyvarovať slabého kľúča pre symetrickú šifru; operáciu som skúsil "
+"%d krát!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
@@ -5222,89 +5456,110 @@ msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "VAROVANIE: konflikt hashu podpisu v správe\n"
+msgstr "VAROVANIE: konflikt hashu podpisu v správe\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr ""
+"použitie %s nie je v móde %s dovolené\n"
+"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "VAROVANIE: podpisovací podkµúè %08lX nie je krí¾ovo certifikovaný\n"
+msgstr "VAROVANIE: podpisovací podkľúč %08lX nie je krížovo certifikovaný\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr " i = prosím o viac informácíi\n"
+msgstr " i = prosím o viac informácíi\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: podpisovací podkµúè %08lX má neplatnú krí¾ovú certifikáciu\n"
+"VAROVANIE: podpisovací podkľúč %08lX má neplatnú krížovú certifikáciu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "verejný kµúè %08lX je o %lu sekund nov¹í ne¾ podpis\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "verejný kľúč %08lX je o %lu sekund novší než podpis\n"
+msgstr[1] "verejný kľúč %08lX je o %lu sekund novší než podpis\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "verejný kµúè %08lX je o %lu sekund nov¹í ne¾ podpis\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "verejný kľúč %08lX je o %lu sekund novší než podpis\n"
+msgstr[1] "verejný kľúč %08lX je o %lu sekund novší než podpis\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
-"je problém so systémovým èasom)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"kľúč bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (došlo k zmene času alebo\n"
+"je problém so systémovým časom)\n"
+msgstr[1] ""
+"kľúč bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (došlo k zmene času alebo\n"
+"je problém so systémovým časom)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
-"je problém so systémovým èasom)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"kľúč bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (došlo k zmene času alebo\n"
+"je problém so systémovým časom)\n"
+msgstr[1] ""
+"kľúč bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (došlo k zmene času alebo\n"
+"je problém so systémovým časom)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: podpisovému kµúèu %08lX skonèila platnos» %s\n"
+msgstr "POZNÁMKA: podpisovému kľúču %08lX skončila platnosť %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "POZNÁMKA: kµúè bol revokovaný"
+msgstr "POZNÁMKA: kľúč bol revokovaný"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgid "bad key signature from key %s: %s (0x%02x, 0x%x)\n"
+msgstr "samostatný podpis triedy 0x%02x\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
-"predpokladám neplatný podpis kµúèom %08lX, preto¾e je nastavený neznámy "
-"kritický bit\n"
+"predpokladám neplatný podpis kľúčom %08lX, pretože je nastavený neznámy "
+"kritický bit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre revokáciu kµúèa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neexistuje podkľúč pre revokáciu kľúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie podkµúèov\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neexistuje podkľúč pre viazanie podkľúčov\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: nemo¾no %%-expandova» notácie (príli¹ dlhé). Pou¾ité "
-"neexpandované.\n"
+"VAROVANIE: nemožno %%-expandovať notácie (príliš dlhé). Použité "
+"neexpandované.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: nemô¾em %%-expandova» URL politiky (príli¹ dlhé). Pou¾ité "
-"neexpandované.\n"
+"VAROVANIE: nemôžem %%-expandovať URL politiky (príliš dlhé). Použité "
+"neexpandované.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: nemô¾em %%-expandova» URL politiky (príli¹ dlhé). Pou¾ité "
-"neexpandované.\n"
-
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+"VAROVANIE: nemôžem %%-expandovať URL politiky (príliš dlhé). Použité "
+"neexpandované.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
@@ -5314,219 +5569,545 @@ msgstr "%s podpis od: \"%s\"\n"
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"vy¾iadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
+"vyžiadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoľbám príjemcu\n"
 
 msgid "signing:"
 msgstr "podpisujem:"
 
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "bude pou¾ité ¹ifrovanie %s\n"
+msgstr "bude použité šifrovanie %s\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"kµúè nie je oznaèený ako nedostatoène bezpeèný - nemô¾em ho pou¾i» s "
-"falo¹ným RNG!\n"
+"kľúč nie je označený ako nedostatočne bezpečný - nemôžem ho použiť s "
+"falošným RNG!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "preskoèený `%s': duplikovaný\n"
+msgstr "preskočený `%s': duplikovaný\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
+msgstr "preskočené: tajný kľúč je už v databáze\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
-"preskoèený `%s': toto je vygenerovaný PGP kµúè podµa algoritmu ElGamal,\n"
-"podpisy vytvorené týmto kµúèom nie sú bezpeèné!\n"
+"preskočený `%s': toto je vygenerovaný PGP kľúč podľa algoritmu ElGamal,\n"
+"podpisy vytvorené týmto kľúčom nie sú bezpečné!\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "záznam dôvery %lu, typ %d: zápis zlyhal: %s\n"
+msgstr "záznam dôvery %lu, typ %d: zápis zlyhal: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"# Zoznam pridelených hodnôt dôveryhodnosti, vytvorený %s\n"
-"# (Pou¾ite \"gpg --import-ownertrust\" na obnovenie)\n"
+"# Zoznam pridelených hodnôt dôveryhodnosti, vytvorený %s\n"
+"# (Použite \"gpg --import-ownertrust\" na obnovenie)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error in '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "line too long"
-msgstr "riadok je príli¹ dlhý\n"
+msgstr "riadok je príliš dlhý\n"
 
 msgid "colon missing"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr ""
-"importova» hodnoty dôveryhodnosti\n"
-" vlastníka kµúèa"
+"importovať hodnoty dôveryhodnosti\n"
+" vlastníka kľúča"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri hµadaní záznamu dôvery: %s\n"
+msgstr "chyba pri hľadaní záznamu dôvery: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read error in '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "databáza dôvery: synchronizácia zlyhala %s\n"
+msgstr "databáza dôvery: synchronizácia zlyhala %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
+msgstr "nemožno otvoriť `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "záznam v databáze dôvery %lu: lseek() sa nepodaril: %s\n"
+msgstr "záznam v databáze dôvery %lu: lseek() sa nepodaril: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "záznam v databáze dôvery %lu: zápis sa nepodaril (n=%d): %s\n"
+msgstr "záznam v databáze dôvery %lu: zápis sa nepodaril (n=%d): %s\n"
 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "transakcia s databázou dôvery je príli¹ dlhá\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
+msgstr "transakcia s databázou dôvery je príliš dlhá\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: adresár neexistuje!\n"
+msgstr "%s: adresár neexistuje!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem zavrieť `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: nepodarilo sa vytvori» záznam verzie: %s"
+msgstr "%s: nepodarilo sa vytvoriť záznam verzie: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: vytvorená neplatná databáza dôvery\n"
+msgstr "%s: vytvorená neplatná databáza dôvery\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: databáza dôvery vytvorená\n"
+msgstr "%s: databáza dôvery vytvorená\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgid "Note: trustdb not writable\n"
-msgstr "POZNÁMKA: do trustdb nemo¾no zapisova»\n"
+msgstr "POZNÁMKA: do trustdb nemožno zapisovať\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: neplatná databáze dôvery\n"
+msgstr "%s: neplatná databáze dôvery\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: nepodarilo sa vytvori» hashovaciu tabuµku: %s\n"
+msgstr "%s: nepodarilo sa vytvoriť hashovaciu tabuľku: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pri aktualizácii záznamu verzie: %s\n"
+msgstr "%s: chyba pri aktualizácii záznamu verzie: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pri èítaní záznamu verzie: %s\n"
+msgstr "%s: chyba pri čítaní záznamu verzie: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pri zápise záznamu verzie: %s\n"
+msgstr "%s: chyba pri zápise záznamu verzie: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "databáze dôvery: procedúra lseek() zlyhala: %s\n"
+msgstr "databáze dôvery: procedúra lseek() zlyhala: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
+msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: nie je súbor databázy dôvery\n"
+msgstr "%s: nie je súbor databázy dôvery\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: záznam verzie s èíslom %lu\n"
+msgstr "%s: záznam verzie s číslom %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: neplatná verzia súboru %d\n"
+msgstr "%s: neplatná verzia súboru %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pri èítaní voµného záznamu: %s\n"
+msgstr "%s: chyba pri čítaní voľného záznamu: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pri zápise adresárového záznamu: %s\n"
+msgstr "%s: chyba pri zápise adresárového záznamu: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: vynulovanie záznamu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "%s: vynulovanie záznamu zlyhalo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: pridanie záznamu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "%s: pridanie záznamu zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "%s: databáza dôvery vytvorená\n"
+msgstr "%s: databáza dôvery vytvorená\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "nemô¾em pracova» s riadkami dlh¹ími ako %d znakov\n"
+msgstr "nemôžem pracovať s riadkami dlhšími ako %d znakov\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "vstupný riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
+msgstr "vstupný riadok je dlhší ako %d znakov\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podporované algoritmy:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kľúčov `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: chyba pri zápise adresárového záznamu: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "vypísať zoznam kľúčov a id užívateľov"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Politika: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vypísať zoznam kľúčov"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "zašifrované s %lu heslami\n"
+msgstr[1] "zašifrované s %lu heslami\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "|algo [súbory]|vypíš hash"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "zašifrované s %lu heslami\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "Politika: "
+
+msgid ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kľúčov `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "`%s' nie je platné dlhé keyID\n"
+msgstr "`%s' nie je platné dlhé keyID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "kµúè %08lX: akceptovaný ako dôveryhodný kµúè\n"
+msgstr "kľúč %08lX: akceptovaný ako dôveryhodný kľúč\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "kµúè %08lX sa v databáze dôvery vyskytuje viac ako raz\n"
+msgstr "kľúč %08lX sa v databáze dôvery vyskytuje viac ako raz\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr ""
-"kµúè %08lX: nenájdený verejný kµúè k dôveryhodnému kµúèu - preskoèené\n"
+"kľúč %08lX: nenájdený verejný kľúč k dôveryhodnému kľúču - preskočené\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "kµúè oznaèený ako absolútne dôveryhodný.\n"
+msgstr "kľúč označený ako absolútne dôveryhodný.\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "záznam dôvery %lu, typ po¾. %d: èítanie zlyhalo: %s\n"
+msgstr "záznam dôvery %lu, typ pož. %d: čítanie zlyhalo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "záznam dôvery %lu nie je po¾adovaného typu %d\n"
+msgstr "záznam dôvery %lu nie je požadovaného typu %d\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
 msgstr ""
@@ -5543,44 +6124,49 @@ msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 
 msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "nie je nutné kontrolova» databázu dôvery\n"
+msgstr "nie je nutné kontrolovať databázu dôvery\n"
 
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "dal¹ia kontrola databázy dôvery %s\n"
+msgstr "dalšia kontrola databázy dôvery %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
-msgstr "nie je nutné kontrolova» databázu dôvery\n"
+msgstr "nie je nutné kontrolovať databázu dôvery\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
-msgstr "nie je nutné kontrolova» databázu dôvery\n"
+msgstr "nie je nutné kontrolovať databázu dôvery\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "verejný kµúè %08lX nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "verejný kľúč %08lX nebol nájdený: %s\n"
 
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "prosím vykonajte --check-trustdb\n"
+msgstr "prosím vykonajte --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "kontrolujem databázu dôvery\n"
+msgstr "kontrolujem databázu dôvery\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d kµúèov spracovaných (%d poètov platnosti vymazaných)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu kľúče boli doteraz spracované\n"
+msgstr[1] "%lu kľúče boli doteraz spracované\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d kľúčov spracovaných (%d počtov platnosti vymazaných)\n"
+msgstr[1] "%d kľúčov spracovaných (%d počtov platnosti vymazaných)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "neboli nájdené ¾iadne absolútne dôveryhodné kµúèe\n"
+msgstr "neboli nájdené žiadne absolútne dôveryhodné kľúče\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr "verejný kµúè k absolútne dôveryhodnému kµúèu  %08lX nebol nájdený\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "verejný kľúč k absolútne dôveryhodnému kľúču  %08lX nebol nájdený\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -5589,24 +6175,79 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "záznam dôvery %lu, typ %d: zápis zlyhal: %s\n"
+msgstr "záznam dôvery %lu, typ %d: zápis zlyhal: %s\n"
+
+msgid "undefined"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "nikdy     "
+
+msgid "marginal"
+msgstr ""
+
+msgid "full"
+msgstr ""
+
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[revokované]"
+
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[expirované]"
+
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "neznáme"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "[  never ]"
+msgstr "nikdy     "
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
-"podpis nebolo mo¾né overi».\n"
-"Prosím, nezabúdajte, ¾e súbor s podpisom (.sig alebo .asc)\n"
-"by mal by» prvým súborom zadaným na príkazovom riadku.\n"
+"podpis nebolo možné overiť.\n"
+"Prosím, nezabúdajte, že súbor s podpisom (.sig alebo .asc)\n"
+"by mal byť prvým súborom zadaným na príkazovom riadku.\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "vstupný riadok %u je príli¹ dlhý alebo na konci chýba znak LF\n"
+msgstr "vstupný riadok %u je príliš dlhý alebo na konci chýba znak LF\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem otvoriť `%s': %s\n"
 
 msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
@@ -5616,13 +6257,13 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "List, export, import Keybox data\n"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
@@ -5641,19 +6282,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
+msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
+msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
 
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
@@ -5673,21 +6314,17 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
+msgstr "nemôžem inicializovať databázu dôvery: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
+msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kľúčov: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
@@ -5696,24 +6333,46 @@ msgstr ""
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "remove keys from the public keyring"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
+msgstr "odstrániť kľúč zo súboru verejných kľúčov"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
 #, c-format
-msgid "using default PIN as %s\n"
+msgid "Remaining attempts: %d"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgid "||Please unlock the card"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
@@ -5721,34 +6380,34 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
-
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "nepodarilo poslať kľúč na server: %s\n"
 
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "zmeni» heslo"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "zmeniť heslo"
+
+#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
+msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
@@ -5768,34 +6427,34 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
-msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní bloku kľúča: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "%s: chyba pri èítaní voµného záznamu: %s\n"
+msgstr "%s: chyba pri čítaní voľného záznamu: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
+msgstr "`%s' je už skomprimovaný\n"
 
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
-msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
+msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
 
 #, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
+msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
@@ -5806,23 +6465,25 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
+msgstr "nemôžem inicializovať databázu dôvery: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "unsupported URI"
 msgid "unsupported curve\n"
-msgstr "toto URI nie je podporované"
+msgstr "toto URI nie je podporované"
 
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "Vytvorenie kľúča sa nepodarilo: %s\n"
+msgstr[1] "Vytvorenie kľúča sa nepodarilo: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -5832,7 +6493,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
@@ -5844,11 +6505,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
+msgstr "nenájdené žiadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
-msgstr "zmeni» heslo"
+msgstr "zmeniť heslo"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
@@ -5864,22 +6525,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "|SÚBOR|nahra» roz¹irujúci modul SÚBOR"
+msgstr "|SÚBOR|nahrať rozširujúci modul SÚBOR"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
-msgstr "|MENO|pou¾i» MENO ako implicitného adresáta"
+msgstr "|MENO|použiť MENO ako implicitného adresáta"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
-msgstr "|MENO|pou¾i» MENO ako implicitného adresáta"
+msgstr "|MENO|použiť MENO ako implicitného adresáta"
 
 #, fuzzy
 msgid "do not use the internal CCID driver"
-msgstr "vôbec nepou¾íva» terminál"
+msgstr "vôbec nepoužívať terminál"
 
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
 msgstr ""
@@ -5889,14 +6550,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "deny the use of admin card commands"
-msgstr "konfliktné príkazy\n"
+msgstr "konfliktné príkazy\n"
 
 msgid "use variable length input for pinpad"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
@@ -5914,13 +6575,9 @@ msgstr ""
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
-msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
+msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
@@ -5935,7 +6592,7 @@ msgstr "help"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
-msgstr "gpg-agent protokol verzie %d nie je podporovaný\n"
+msgstr "gpg-agent protokol verzie %d nie je podporovaný\n"
 
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
@@ -5945,15 +6602,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem otvoriť `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
@@ -5967,19 +6624,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
+msgstr "nemôžem inicializovať databázu dôvery: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
-msgstr "POZNÁMKA: kµúè bol revokovaný"
+msgstr "POZNÁMKA: kľúč bol revokovaný"
 
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
@@ -5989,7 +6646,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
-msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
@@ -6000,22 +6657,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
-msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
+msgstr "Platnosť kľúča vypršala!"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
-msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
+msgstr "Platnosť kľúča vypršala!"
 
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
-msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
+msgstr "Platnosť kľúča vypršala!"
 
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
@@ -6023,7 +6680,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
-msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
+msgstr "Platnosť kľúča vypršala!"
 
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
@@ -6036,22 +6693,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
-msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
-msgstr "Revokaèný certifikát bol vytvorený.\n"
+msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
-msgstr "vypísa» fingerprint"
+msgstr "vypísať fingerprint"
 
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
@@ -6067,7 +6724,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
+msgstr "vytvoriť revokačný certifikát"
 
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
@@ -6077,7 +6734,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
@@ -6087,7 +6744,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
-msgstr "verifikova» podpis"
+msgstr "verifikovať podpis"
 
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
@@ -6098,15 +6755,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
-msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
+msgstr "duplicita predvoľby %c%lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
-msgstr "Revokaèný certifikát bol vytvorený.\n"
+msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
@@ -6128,7 +6785,7 @@ msgstr "nie"
 
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
@@ -6138,7 +6795,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -6148,16 +6805,16 @@ msgid ""
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Potrebujete heslo, aby ste odomkli tajný kµúè pre u¾ívateµa:\n"
+"Potrebujete heslo, aby ste odomkli tajný kľúč pre užívateľa:\n"
 "\"%.*s\"\n"
-"kµúè s då¾kou %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s%s\n"
+"kľúč s dĺžkou %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s%s\n"
 
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kľúčov `%s': %s\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for certification\n"
 msgstr ""
@@ -6179,7 +6836,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
@@ -6191,19 +6848,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
-msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
+msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid serial number\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
@@ -6215,39 +6872,39 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid date given\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
-msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
+msgstr "kľúč %08lX: neplatná väzba podkľúča\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
-msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
+msgstr "Vytvorenie kľúča sa nepodarilo: %s\n"
 
 msgid ""
 "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
@@ -6255,12 +6912,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na šifrovanie)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
@@ -6268,15 +6921,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading the card: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pri èítaní voµného záznamu: %s\n"
+msgstr "%s: chyba pri čítaní voľného záznamu: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Serial number of the card: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Available keys:\n"
-msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
+msgstr "nastaviť kľúč ako neplatný (disable)"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
@@ -6284,7 +6937,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pro ¹ifrování a podpis)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (pro šifrování a podpis)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
@@ -6292,18 +6945,18 @@ msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (len na šifrovanie)\n"
 
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr "(®iadny popis)\n"
+msgstr "(Žiadny popis)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
@@ -6312,35 +6965,35 @@ msgstr "neplatn
 #. drop everything after the number.
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid subject name '%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
-msgstr "E-mailová adresa: "
+msgstr "E-mailová adresa: "
 
 #, fuzzy
 msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Napí¹te identifikátor u¾ívateµa (user ID). Ukonèite prázdnym riadkom: "
+"Napíšte identifikátor užívateľa (user ID). Ukončite prázdnym riadkom: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "Vlo¾te nový názov súboru"
+msgstr "Vložte nový názov súboru"
 
 #, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr "Ak chcete, napí¹te popis; ukonèite prázdnym riadkom:\n"
+msgstr "Ak chcete, napíšte popis; ukončite prázdnym riadkom:\n"
 
 msgid "Enter URIs"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
-msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? "
+msgstr "Vytvoriť pre tento podpis revokačný certifikát? "
 
 msgid "These parameters are used:\n"
 msgstr ""
@@ -6351,7 +7004,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgid "Now creating certificate request.  "
-msgstr "Revokaèný certifikát bol vytvorený.\n"
+msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
 
 msgid "This may take a while ...\n"
 msgstr ""
@@ -6373,43 +7026,43 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
-msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní bloku kľúča: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "Revokaèný certifikát bol vytvorený.\n"
+msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
+msgstr "duplicita predvoľby %c%lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
-msgstr "(®iadny popis)\n"
+msgstr "(Žiadny popis)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
-msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
+msgstr "vypísať zoznam tajných kľúčov"
 
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
@@ -6422,7 +7075,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
-msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
+msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
 
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
@@ -6452,50 +7105,50 @@ msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
 msgid "don't use the terminal at all"
-msgstr "vôbec nepou¾íva» terminál"
+msgstr "vôbec nepoužívať terminál"
 
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "|SÚBOR|nahra» roz¹irujúci modul SÚBOR"
+msgstr "|SÚBOR|nahrať rozširujúci modul SÚBOR"
 
 msgid "batch mode: never ask"
-msgstr "dávkový re¾im: nikdy sa na niè nepýta»"
+msgstr "dávkový režim: nikdy sa na nič nepýtať"
 
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr "automaticky odpoveda» áno na väè¹inu otázok"
+msgstr "automaticky odpovedať áno na väčšinu otázok"
 
 msgid "assume no on most questions"
-msgstr "automaticky odpoveda» NIE na väè¹inu otázok"
+msgstr "automaticky odpovedať NIE na väčšinu otázok"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
 msgstr ""
-"prida» tento súbor kµúèov do zoznamu\n"
-" pou¾ívaných súborov kµúèov"
+"pridať tento súbor kľúčov do zoznamu\n"
+" používaných súborov kľúčov"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
-msgstr "|MENO|pou¾i MENO ako implicitný tajný kµúè"
+msgstr "|MENO|použi MENO ako implicitný tajný kľúč"
 
 #, fuzzy
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr ""
-"|POÈÍTAÈ|pou¾i tento server kµúèov na vyhµadávanie\n"
-" kµúèov"
+"|POČÍTAČ|použi tento server kľúčov na vyhľadávanie\n"
+" kľúčov"
 
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-msgstr "|ALG|pou¾i» ¹ifrovací algoritmus ALG"
+msgstr "|ALG|použiť šifrovací algoritmus ALG"
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "|ALG|pou¾i» hashovací algoritmus ALG"
+msgstr "|ALG|použiť hashovací algoritmus ALG"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPGSM@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -6503,21 +7156,21 @@ msgid ""
 "Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
-"podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
-"implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
+"Syntax: gpg [možnosti] [súbory]\n"
+"podpísať, overiť, šifrovať alebo dešifrovať\n"
+"implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em sa pripoji» k `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem sa pripojiť k `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown validation model '%s'\n"
-msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
+msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
-msgstr "(®iadny popis)\n"
+msgstr "(Žiadny popis)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
@@ -6525,11 +7178,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
-msgstr " s = preskoèi» tento kµúè\n"
+msgstr " s = preskočiť tento kľúč\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver\n"
-msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
+msgstr "nemožno použiť URI servera kľúčov - chyba analýzy URI\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "importing common certificates '%s'\n"
@@ -6537,37 +7190,37 @@ msgstr "zapisujem do '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem zavrieť `%s': %s\n"
 
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
-msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
+msgstr "Celkovo spracovaných kľúčov: %lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
-msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
+msgstr "vytvoriť revokačný certifikát"
 
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
-msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
+msgstr "nemôžem inicializovať databázu dôvery: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
@@ -6575,19 +7228,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
-msgstr "rev? problém overenia revokácie: %s\n"
+msgstr "rev? problém overenia revokácie: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 msgid "Error - "
 msgstr ""
@@ -6597,11 +7250,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6627,7 +7280,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
@@ -6635,18 +7288,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature made "
-msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vypršala %s\n"
 
 msgid "[date not given]"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 msgid ""
 "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
@@ -6654,7 +7307,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Good signature from"
-msgstr "Dobrý podpis od \""
+msgstr "Dobrý podpis od \""
 
 #, fuzzy
 msgid "                aka"
@@ -6664,11 +7317,11 @@ msgstr "                alias \""
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
+"Ide o podpis kľúča ním samým\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
@@ -6687,30 +7340,25 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' already cached\n"
-msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
+msgstr "duplicita predvoľby %c%lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trusted certificate '%s' loaded\n"
-msgstr "Revokaèný certifikát bol vytvorený.\n"
+msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' loaded\n"
-msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
+msgstr "duplicita predvoľby %c%lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  SHA1 fingerprint = %s\n"
-msgstr "vypísa» fingerprint"
+msgstr "vypísať fingerprint"
 
 msgid "   issuer ="
 msgstr ""
@@ -6720,103 +7368,107 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error loading certificate '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "permanently loaded certificates: %u\n"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate already cached\n"
-msgstr "Revokaèný certifikát bol vytvorený.\n"
+msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate cached\n"
-msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
+msgstr "duplicita predvoľby %c%lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error caching certificate: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid SHA1 fingerprint string '%s'\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error fetching certificate by S/N: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error fetching certificate by subject: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate\n"
-msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
+msgstr "vytvoriť revokačný certifikát"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting authorityKeyIdentifier: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgid "creating directory '%s'\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť adresár `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating directory '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ignoring database dir '%s'\n"
-msgstr "chyba v pätièke\n"
+msgstr "chyba v pätičke\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading directory '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "removing cache file '%s'\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgid "not removing file '%s'\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing cache file: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem otvoriť `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kľúčov `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgid "new cache dir file '%s' created\n"
-msgstr "vytvorený nový konfiguraèný súbor `%s'\n"
+msgstr "vytvorený nový konfiguračný súbor `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to re-open cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť adresár `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "first record of '%s' is not the version\n"
@@ -6834,11 +7486,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid line detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "duplicate entry detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "Revokaèný certifikát bol vytvorený.\n"
+msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
 
 #, c-format
 msgid "unsupported record type in '%s' line %u skipped\n"
@@ -6846,20 +7498,20 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid issuer hash in '%s' line %u\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no issuer DN in '%s' line %u\n"
-msgstr "chyba pri èítaní: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid timestamp in '%s' line %u\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgid "WARNING: invalid cache file hash in '%s' line %u\n"
-msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
+msgstr "varovanie: neplatná veľkosť random_seed - súbor nepoužitý\n"
 
 msgid "detected errors in cache dir file\n"
 msgstr ""
@@ -6869,32 +7521,32 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create temporary cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť adresár `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't hash '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem zavrieť `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error setting up MD5 hash context: %s\n"
-msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error hashing '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid formatted checksum for '%s'\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
 msgstr ""
@@ -6905,7 +7557,7 @@ msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening cache file '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error initializing cache file '%s' for reading: %s\n"
@@ -6919,12 +7571,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create a new cache object: %s\n"
-msgstr "%s: nepodarilo sa vytvori» hashovaciu tabuµku: %s\n"
+msgstr "%s: nepodarilo sa vytvoriť hashovaciu tabuľku: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "No help available for `%s'"
 msgid "no CRL available for issuer id %s\n"
-msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
+msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
 
 #, c-format
 msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
@@ -6953,7 +7605,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache record for S/N %s: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "S/N %s is not valid; reason=%02X  date=%.15s\n"
@@ -6965,12 +7617,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting data from cache file: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgid "unknown hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "gcry_md_open for algorithm %d failed: %s\n"
@@ -6979,15 +7631,15 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "invalid response from agent\n"
 msgid "got an invalid S-expression from libksba\n"
-msgstr "neplatná reakcia od agenta\n"
+msgstr "neplatná reakcia od agenta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "converting S-expression failed: %s\n"
-msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
+msgstr "nemožno otvoriť súbor: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "creating S-expression failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "build_packet failed: %s\n"
@@ -6996,7 +7648,7 @@ msgstr "build_packet zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting update times of CRL: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update times of this CRL: this=%s next=%s\n"
@@ -7007,7 +7659,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting CRL item: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error inserting item into temporary cache file: %s\n"
@@ -7015,7 +7667,7 @@ msgstr "zapisujem do '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no CRL issuer found in CRL: %s\n"
-msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
+msgstr "vytvoriť revokačný certifikát"
 
 msgid "locating CRL issuer certificate by authorityKeyIdentifier\n"
 msgstr ""
@@ -7023,36 +7675,36 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "signature verification suppressed\n"
 msgid "CRL signature verification failed: %s\n"
-msgstr "verifikácia podpisu potlaèená\n"
+msgstr "verifikácia podpisu potlačená\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error checking validity of CRL issuer certificate: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ksba_crl_new failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ksba_crl_set_reader failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "removed stale temporary cache file '%s'\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť adresár `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem removing stale temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť adresár `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "update secret failed: %s\n"
 msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia tajného kľúča zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finishing temporary cache file '%s': %s\n"
@@ -7060,7 +7712,7 @@ msgstr "zapisujem do '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
@@ -7076,15 +7728,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading CRL extensions: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "creating cache file '%s'\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 msgid ""
 "updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
@@ -7113,69 +7765,58 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgid " WARNING: invalid cache record length\n"
-msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
+msgstr "varovanie: neplatná veľkosť random_seed - súbor nepoužitý\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pri èítaní voµného záznamu: %s\n"
+msgstr "%s: chyba pri čítaní voľného záznamu: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache key: %s\n"
-msgstr "rev? problém overenia revokácie: %s\n"
+msgstr "rev? problém overenia revokácie: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading cache entry from db: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 msgid "End CRL dump\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_fetch via DP failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_cache_insert via DP failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_cache_insert via issuer failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
 msgstr ""
 
-msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
-msgstr ""
-
 #, c-format
 msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving '%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgid "error initializing reader object: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pri zápise adresárového záznamu: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: chyba pri zápise adresárového záznamu: %s\n"
 
 #, fuzzy
-msgid "too many redirections\n"
-msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
-msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 msgid "use OCSP instead of CRLs"
 msgstr ""
@@ -7185,19 +7826,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "add a certificate to the cache"
-msgstr "Revokaèný certifikát bol vytvorený.\n"
+msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "validate a certificate"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "lookup a certificate"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 msgid "lookup only locally stored certificates"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 msgid "expect an URL for --lookup"
 msgstr ""
@@ -7210,17 +7851,17 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "expect certificates in PEM format"
-msgstr "nesprávny certifikát"
+msgstr "nesprávny certifikát"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgid "force the use of the default OCSP responder"
-msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
+msgstr "Vložte identifikátor užívateľa povereného revokáciou: "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: dirmngr-client [options] [certfile|pattern] (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr-client [options] [certfile|pattern]\n"
@@ -7231,84 +7872,63 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading certificate from stdin: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading certificate from '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "nemôžem sa pripojiť k `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "loading CRL '%s' failed: %s\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 msgid "a dirmngr daemon is up and running\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "validation of certificate failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate is valid\n"
-msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
+msgstr "duplicita predvoľby %c%lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked\n"
-msgstr "POZNÁMKA: kµúè bol revokovaný"
+msgstr "POZNÁMKA: kľúč bol revokovaný"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate check failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't stat `%s': %s\n"
 msgid "got status: '%s'\n"
-msgstr "nemô¾em pou¾i» príkaz stat na `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem použiť príkaz stat na `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "%s: nepodarilo sa vytvori» hashovaciu tabuµku: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
-
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "zlý formát premennej prostredia GPG_AGENT_INFO\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "gpg-agent protokol verzie %d nie je podporovaný\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "nemô¾em sa pripoji» k `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kľúčov `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podporované algoritmy:\n"
+"Podporované algoritmy:\n"
 
 msgid "absolute file name expected\n"
 msgstr ""
@@ -7317,15 +7937,12 @@ msgstr ""
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr ""
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr ""
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|load CRL from FILE into cache"
-msgstr "|SÚBOR|nahra» roz¹irujúci modul SÚBOR"
+msgstr "|SÚBOR|nahrať rozširujúci modul SÚBOR"
 
 msgid "|URL|fetch a CRL from URL"
 msgstr ""
@@ -7341,7 +7958,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "run without asking a user"
-msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
+msgstr "UkonÄ\8diÅ¥ bez uloženia? "
 
 msgid "force loading of outdated CRLs"
 msgstr ""
@@ -7349,6 +7966,9 @@ msgstr ""
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr ""
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -7375,7 +7995,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
-msgstr "|SÚBOR|nahra» roz¹irujúci modul SÚBOR"
+msgstr "|SÚBOR|nahrať rozširujúci modul SÚBOR"
 
 msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
 msgstr ""
@@ -7385,7 +8005,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|URL|use OCSP responder at URL"
-msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
+msgstr "nemožno použiť URI servera kľúčov - chyba analýzy URI\n"
 
 msgid "|FPR|OCSP response signed by FPR"
 msgstr ""
@@ -7396,6 +8016,9 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr ""
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@\n"
@@ -7406,12 +8029,12 @@ msgid ""
 "options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
-"mo¾ností)\n"
+"(Použite manuálové stránky pre kompletný zoznam všetkých príkazov a "
+"možností)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @DIRMNGR@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @DIRMNGR@ [options] [command [args]]\n"
@@ -7424,32 +8047,32 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s [options] "
-msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
+msgstr "použitie: gpg [možnosti] "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgid "colons are not allowed in the socket name\n"
-msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
+msgstr "Nie je dovolené používať %s s %s!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fetching CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "processing CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: line too long - skipped\n"
-msgstr "riadok je príli¹ dlhý\n"
+msgstr "riadok je príliš dlhý\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: invalid fingerprint detected\n"
-msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: read error: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: garbage at end of line ignored\n"
@@ -7470,7 +8093,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "shutdown forced\n"
-msgstr "nespracované"
+msgstr "nespracované"
 
 msgid "SIGINT received - immediate shutdown\n"
 msgstr ""
@@ -7488,7 +8111,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgid "|NAME|connect to host NAME"
-msgstr "|MENO|nastav znakovú sadu terminálu na MENO"
+msgstr "|MENO|nastav znakovú sadu terminálu na MENO"
 
 msgid "|N|connect to port N"
 msgstr ""
@@ -7496,7 +8119,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgid "|NAME|use user NAME for authentication"
-msgstr "|MENO|pou¾i» MENO ako implicitného adresáta"
+msgstr "|MENO|použiť MENO ako implicitného adresáta"
 
 msgid "|PASS|use password PASS for authentication"
 msgstr ""
@@ -7516,7 +8139,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: dirmngr_ldap [options] [URL] (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr_ldap [options] [URL]\n"
@@ -7527,7 +8150,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid import options\n"
 msgid "invalid port number %d\n"
-msgstr "neplatný parameter pre import\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
 #, c-format
 msgid "scanning result for attribute '%s'\n"
@@ -7535,7 +8158,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to stdout: %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "          available attribute '%s'\n"
@@ -7543,7 +8166,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "attribute '%s' not found\n"
-msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "found attribute '%s'\n"
@@ -7552,12 +8175,12 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "reading from `%s'\n"
 msgid "processing url '%s'\n"
-msgstr "èítam z `%s'\n"
+msgstr "čítam z `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgid "          user '%s'\n"
-msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
+msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "          pass '%s'\n"
@@ -7570,7 +8193,7 @@ msgstr "                alias \""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "          not imported: %lu\n"
 msgid "          port %d\n"
-msgstr "           neimportované: %lu\n"
+msgstr "           neimportované: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "            DN '%s'\n"
@@ -7586,7 +8209,7 @@ msgstr "                alias \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no host name in '%s'\n"
-msgstr "(®iadny popis)\n"
+msgstr "(Žiadny popis)\n"
 
 #, c-format
 msgid "no attribute given for query '%s'\n"
@@ -7595,44 +8218,44 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
 msgid "WARNING: using first attribute only\n"
-msgstr "VAROVANIE: Pou¾ívaná pamä» nie je bezpeèná!\n"
+msgstr "VAROVANIE: Používaná pamäť nie je bezpečná!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "LDAP init to '%s:%d' failed: %s\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "binding to '%s:%d' failed: %s\n"
-msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgid "searching '%s' failed: %s\n"
-msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
+msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not an LDAP URL\n"
-msgstr "\"%s\" nie je súbor JPEG\n"
+msgstr "\"%s\" nie je súbor JPEG\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error printing log line: %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready"
@@ -7648,31 +8271,23 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "adding '%s:%d' to the ldap server list\n"
-msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
+msgstr "vyhľadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "malloc failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "start_cert_fetch: invalid pattern '%s'\n"
@@ -7684,54 +8299,62 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgid "invalid canonical S-expression found\n"
-msgstr "%s: neplatná verzia súboru %d\n"
+msgstr "%s: neplatná verzia súboru %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "gcry_md_open failed: %s\n"
-msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
+msgstr "nemožno otvoriť súbor: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "update secret failed: %s\n"
 msgid "oops: ksba_cert_hash failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia tajného kľúča zlyhala: %s\n"
 
 msgid "bad URL encoding detected\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading from responder: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error setting OCSP target: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error building OCSP request: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error connecting to '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "too many redirections\n"
+msgstr "príliš veľa `%c' predvolieb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OCSP responder at '%s' status: %s\n"
@@ -7739,7 +8362,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "hashing the OCSP response for '%s' failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 msgid "not signed by a default OCSP signer's certificate"
 msgstr ""
@@ -7749,34 +8372,34 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "allocating list item failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting responder ID: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 msgid "no suitable certificate found to verify the OCSP response\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "issuer certificate not found: %s\n"
-msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
 
 msgid "caller did not return the target certificate\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "caller did not return the issuing certificate\n"
-msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
+msgstr "vytvoriť revokačný certifikát"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to allocate OCSP context: %s\n"
-msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
+msgstr "nemôžem inicializovať databázu dôvery: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s: can't access: %s\n"
 msgid "can't get authorityInfoAccess: %s\n"
-msgstr "%s: nemô¾em pristupova» k: %s\n"
+msgstr "%s: nemôžem pristupovať k: %s\n"
 
 msgid "no default OCSP responder defined\n"
 msgstr ""
@@ -7784,7 +8407,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgid "no default OCSP signer defined\n"
-msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
+msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kľúčov %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using default OCSP responder '%s'\n"
@@ -7793,7 +8416,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "using cipher %s\n"
 msgid "using OCSP responder '%s'\n"
-msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
+msgstr "použitá šifra %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to establish a hashing context for OCSP: %s\n"
@@ -7801,7 +8424,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting OCSP status for target certificate: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "certificate status is: %s  (this=%s  next=%s)\n"
@@ -7812,7 +8435,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate has been revoked at: %s due to: %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: kµúè bol revokovaný"
+msgstr "POZNÁMKA: kľúč bol revokovaný"
 
 msgid "OCSP responder returned a status in the future\n"
 msgstr ""
@@ -7839,19 +8462,19 @@ msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fetch_cert_by_url failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending data: %s\n"
-msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "start_cert_fetch failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fetch_next_cert failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "max_replies %d exceeded\n"
@@ -7859,16 +8482,20 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't allocate control structure: %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "%s: nepodarilo sa vytvoriť hashovaciu tabuľku: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
-msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
+msgstr "nemôžem inicializovať databázu dôvery: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to the register commands with Assuan: %s\n"
-msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
+msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kľúčov: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Assuan accept problem: %s\n"
@@ -7885,39 +8512,33 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "checking the trustdb\n"
 msgid "CRL checking too deeply nested\n"
-msgstr "kontrolujem databázu dôvery\n"
+msgstr "kontrolujem databázu dôvery\n"
 
 msgid "not checking CRL for"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "checking CRL for"
-msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
-
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
-msgstr "verifikova» podpis"
+msgstr "verifikovať podpis"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking trustworthiness of root certificate failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate chain is good\n"
-msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
-
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA po¾aduje pou¾itie 160 bitového hashovacieho algoritmu\n"
+msgstr "duplicita predvoľby %c%lu\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "quiet"
-msgstr "ukonèi»"
+msgstr "ukončiť"
 
 msgid "print data out hex encoded"
 msgstr ""
@@ -7942,14 +8563,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
-msgstr "|SÚBOR|nahra» roz¹irujúci modul SÚBOR"
+msgstr "|SÚBOR|nahrať rozširujúci modul SÚBOR"
 
 msgid "run /subst on startup"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @GPG@-connect-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPG@-connect-agent [options]\n"
@@ -7966,18 +8587,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "receiving line failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "line too long - skipped\n"
-msgstr "riadok je príli¹ dlhý\n"
+msgstr "riadok je príliš dlhý\n"
 
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown command '%s'\n"
-msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
+msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
@@ -7985,7 +8606,7 @@ msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
-msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
 
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
@@ -8011,7 +8632,7 @@ msgstr ""
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr ""
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr ""
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8025,18 +8646,21 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|N|expire the passphrase after N days"
-msgstr "|N|pou¾i» mód hesla N"
+msgstr "|N|použiť mód hesla N"
 
 #, fuzzy
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
-msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr ""
 
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgstr "|MENO|pou¾i MENO ako implicitný tajný kµúè"
+msgstr "|MENO|použi MENO ako implicitný tajný kľúč"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
-msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
+msgstr "|MENO|šifrovať pre MENO"
 
 msgid "|SPEC|set up email aliases"
 msgstr ""
@@ -8046,7 +8670,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|URL|use keyserver at URL"
-msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
+msgstr "nemožno použiť URI servera kľúčov - chyba analýzy URI\n"
 
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
@@ -8059,7 +8683,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
-msgstr "|ALG|pou¾i» ¹ifrovací algoritmus ALG pre heslá"
+msgstr "|ALG|použiť šifrovací algoritmus ALG pre heslá"
 
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
@@ -8070,6 +8694,9 @@ msgstr ""
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr ""
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
@@ -8085,28 +8712,30 @@ msgstr ""
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for OpenPGP"
+msgid "OpenPGP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG Agent"
+msgid "Private Keys"
 msgstr ""
 
-msgid "Smartcard Daemon"
+msgid "Smartcards"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for S/MIME"
+msgid "S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Directory Manager"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "network error"
+msgid "Network"
+msgstr "chyba siete"
 
 #, fuzzy
-msgid "PIN and Passphrase Entry"
-msgstr "nesprávne heslo"
+msgid "Passphrase Entry"
+msgstr "nesprávne heslo"
 
 #, fuzzy
 msgid "Component not suitable for launching"
-msgstr "verejný kµúè nenájdený"
+msgstr "verejný kľúč nenájdený"
 
 #, c-format
 msgid "External verification of component %s failed"
@@ -8115,6 +8744,14 @@ msgstr ""
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr ""
 
@@ -8133,16 +8770,24 @@ msgstr ""
 msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr ""
+
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "list global configuration file"
-msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
+msgstr "neznáma položka konfigurácie \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "check global configuration file"
-msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
+msgstr "neznáma položka konfigurácie \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "update the trust database"
+msgid "query the software version database"
+msgstr "aktualizovať databázu dôvery"
 
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr ""
@@ -8154,14 +8799,14 @@ msgid "kill a given component"
 msgstr ""
 
 msgid "use as output file"
-msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
+msgstr "použiť ako výstupný súbor"
 
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @GPGCONF@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPGCONF@ [options]\n"
@@ -8173,11 +8818,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Component not found"
-msgstr "verejný kµúè nenájdený"
+msgstr "verejný kľúč nenájdený"
 
 #, fuzzy
 msgid "No argument allowed"
-msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
+msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -8185,23 +8830,23 @@ msgid ""
 "Commands:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@Príkazy:\n"
+"@Príkazy:\n"
 " "
 
 #, fuzzy
 msgid "decryption modus"
-msgstr "de¹ifrovanie o.k.\n"
+msgstr "dešifrovanie o.k.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "encryption modus"
-msgstr "de¹ifrovanie o.k.\n"
+msgstr "dešifrovanie o.k.\n"
 
 msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "program filename"
-msgstr "--store [meno súboru]"
+msgstr "--store [meno súboru]"
 
 msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
@@ -8211,7 +8856,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
@@ -8221,35 +8866,35 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
-msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
+msgstr "Nie je dovolené používať %s s %s!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
-msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
+msgstr "nemožno otvoriť súbor: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create temporary directory '%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť adresár `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
-msgstr "nemo¾no otvori» %s: %s\n"
+msgstr "nemožno otvoriť %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to %s: %s\n"
-msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading from %s: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing %s: %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no --program option provided\n"
-msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
+msgstr "žiadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
 
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
@@ -8262,11 +8907,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
-msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
+msgstr "%s: nemôžem vytvoriť: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
-msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
+msgstr "%s: nemôžem vytvoriť: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
@@ -8274,23 +8919,23 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
-msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
+msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
-msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
@@ -8298,11 +8943,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
@@ -8313,11 +8958,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
+msgstr "Použitie: gpg [možnosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
@@ -8325,44 +8970,349 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
-#~ msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
+#~ msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgstr "aktualizácia tajného kľúča zlyhala: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
+#~ msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+#~ msgstr "Akú veľkosť kľúča si prajete? (1024) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+#~ msgstr "Akú veľkosť kľúča si prajete? (1024) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+#~ msgstr "Akú veľkosť kľúča si prajete? (1024) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+#~ msgstr "kľúč %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kľúča\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+#~ msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr "Dobrý podpis od \""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "preskočený `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
+#~ msgstr[1] "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "Dobrý podpis od \""
+#~ msgstr[1] "Dobrý podpis od \""
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "vytvorený nový konfiguračný súbor `%s'\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' ešte nie je aktívne\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Key generation failed: %s\n"
+#~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+#~ msgstr "Vytvorenie kľúča sa nepodarilo: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "zmeniť heslo"
+
+#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#~ msgstr "DSA požaduje použitie 160 bitového hashovacieho algoritmu\n"
+
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [meno súboru]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key id užívateľa"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key id užívateľa"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key id užívateľa [príkazy]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--sign-key id užívateľa"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[meno súboru]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "available TOFU policies:\n"
+#~ msgstr "nastaviť kľúč ako neplatný (disable)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%ld message signed"
+#~ msgid_plural "%ld messages signed"
+#~ msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+#~ msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "problém v komunikácii s gpg-agentom\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "zrušené užívateľom\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problém s agentom: agent vracia 0x%lx\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problém s agentom: agent vracia 0x%lx\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Potrebujete heslo, aby ste odomkli tajný kľúč pre užívateľa:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "kľúč s dĺžkou %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s%s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Musíte poznať heslo, aby ste odomkli tajný kľúč pre\n"
+#~ "užívateľa: \""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "dĺžka %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "nemôžem vytvoriť adresár `%s': %s\n"
+
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "nájdená chyba v programe ... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "zistených %d identifikátorov užívateľa bez platného podpisu ním samým\n"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "zistených %d identifikátorov užívateľa bez platného podpisu ním samým\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "presúvam podpis kľúča na správne miesto\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d podpisov neoverených, pretože chýba kľúč\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d podpisov neoverených, pretože vznikli chyby\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "zistený 1 identifikátor užívateľa bez platného podpisu ním samým\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Na ochranu Vášho tajného kľúča musíte zadať heslo.\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta \n"
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
+#~ "Dobre, budem pokračovať bez hesla. Kedykoľvek môžete heslo zmeniť "
+#~ "použitím\n"
+#~ "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 zlý podpis\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu kľúčov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"</