Fixes
[gnupg.git] / po / sk.po
index d43b23d..e22d9b0 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-10-17 14:51+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-10-18 18:46+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-07-20 15:52+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
@@ -70,7 +70,7 @@ msgstr "nespr
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ochranný algoritmus %d%s nie je podporováný\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1012 g10/keygen.c:3045
+#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1014 g10/keygen.c:3045
 #: g10/keygen.c:3075 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
 #: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
@@ -79,7 +79,7 @@ msgstr "nem
 
 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
-#: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1013 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2553
+#: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1015 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2553
 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
 #: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
 #: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr ""
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:462 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:463 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:333 tools/gpg-connect-agent.c:59
 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
 msgid "verbose"
@@ -321,30 +321,30 @@ msgstr ""
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:919 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:644
+#: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:921 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:644
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1779
+#: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1806
 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:354 sm/gpgsm.c:765
 #: tools/symcryptrun.c:1053
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1978 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:862
+#: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:2006 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:862
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1982
+#: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:2010
 #: scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:866 tools/symcryptrun.c:986
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1989 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:873
+#: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:2017 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:873
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
@@ -809,7 +809,7 @@ msgstr ""
 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
 "pou¾itý nesprávny MTA\n"
 
-#: g10/build-packet.c:944
+#: g10/build-packet.c:978
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -817,24 +817,24 @@ msgstr ""
 "meno mô¾e obsahova» len písmená, èíslice, bodky, podèiarníky alebo medzery a "
 "konèi» s '='\n"
 
-#: g10/build-packet.c:956
+#: g10/build-packet.c:990
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
 
-#: g10/build-packet.c:962
+#: g10/build-packet.c:996
 #, fuzzy
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
 msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
 
-#: g10/build-packet.c:980
+#: g10/build-packet.c:1014
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "hodnota nesmie obsahova» ¾iadne kontrolné znaky\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1014 g10/build-packet.c:1023
+#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VAROVANIE: nájdený neplatný formát zápisu dátumu\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1045 g10/build-packet.c:1047
+#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
 msgid "not human readable"
 msgstr "nie je v priamo èitateµnom formáte"
 
@@ -1160,7 +1160,7 @@ msgstr "Neplatn
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
 
-#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3784 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3815 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
@@ -1468,7 +1468,7 @@ msgstr "pou
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
 
-#: g10/gpg.c:363 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:240 tools/gpgconf.c:54
+#: g10/gpg.c:364 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:240 tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1476,128 +1476,128 @@ msgstr ""
 "@Príkazy:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:365
+#: g10/gpg.c:366
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
 
-#: g10/gpg.c:366
+#: g10/gpg.c:367
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
 
-#: g10/gpg.c:367 sm/gpgsm.c:244
+#: g10/gpg.c:368 sm/gpgsm.c:244
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
 
-#: g10/gpg.c:368 sm/gpgsm.c:245
+#: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
 msgid "encrypt data"
 msgstr "¹ifrova» dáta"
 
-#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
+#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:246
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifikova» podpis"
 
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:250
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:250
 msgid "list keys"
 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:378
+#: g10/gpg.c:379
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:380
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:254
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
 msgid "list secret keys"
 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:255
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:384
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "sign a key"
 msgstr "podpísa» kµúè"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "export keys"
 msgstr "exportova» kµúèe"
 
-#: g10/gpg.c:392 sm/gpgsm.c:257
+#: g10/gpg.c:393 sm/gpgsm.c:257
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:393 sm/gpgsm.c:258
+#: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:402
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:407
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:415
 msgid "update the trust database"
 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
 
-#: g10/gpg.c:421
+#: g10/gpg.c:422
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
 
-#: g10/gpg.c:425 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:276
+#: g10/gpg.c:426 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:276
 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1608,51 +1608,51 @@ msgstr ""
 "Mo¾nosti:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:427 sm/gpgsm.c:278
+#: g10/gpg.c:428 sm/gpgsm.c:278
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
 
-#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:288
+#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:288
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
 
-#: g10/gpg.c:440 sm/gpgsm.c:324
+#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:324
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr ""
 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
 " alebo de¹ifrovanie"
 
-#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:327
+#: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:327
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr ""
 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
 " komprimácia)"
 
-#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:329
+#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
 
-#: g10/gpg.c:460 sm/gpgsm.c:332 tools/gpgconf.c:62
+#: g10/gpg.c:461 sm/gpgsm.c:332 tools/gpgconf.c:62
 msgid "use as output file"
 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
 
-#: g10/gpg.c:473 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:342 tools/gpgconf.c:65
+#: g10/gpg.c:474 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:342 tools/gpgconf.c:65
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
 
-#: g10/gpg.c:474
+#: g10/gpg.c:475
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
 
-#: g10/gpg.c:516
+#: g10/gpg.c:517
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:517
+#: g10/gpg.c:518
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:545 sm/gpgsm.c:390
+#: g10/gpg.c:547 sm/gpgsm.c:390
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1661,7 +1661,7 @@ msgstr ""
 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
 "mo¾ností)\n"
 
-#: g10/gpg.c:548 sm/gpgsm.c:393
+#: g10/gpg.c:550 sm/gpgsm.c:393
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1681,17 +1681,17 @@ msgstr ""
 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
 
-#: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:96
+#: g10/gpg.c:741 g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:756
+#: g10/gpg.c:758
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
 
-#: g10/gpg.c:759
+#: g10/gpg.c:761
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1701,7 +1701,7 @@ msgstr ""
 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
 
-#: g10/gpg.c:770 sm/gpgsm.c:528
+#: g10/gpg.c:772 sm/gpgsm.c:528
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1709,562 +1709,562 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podporované algoritmy:\n"
 
-#: g10/gpg.c:773
+#: g10/gpg.c:775
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Verejné kµúèe: "
 
-#: g10/gpg.c:780 g10/keyedit.c:2313
+#: g10/gpg.c:782 g10/keyedit.c:2313
 msgid "Cipher: "
 msgstr "©ifry: "
 
-#: g10/gpg.c:787
+#: g10/gpg.c:789
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2359
+#: g10/gpg.c:796 g10/keyedit.c:2359
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresia: "
 
-#: g10/gpg.c:878
+#: g10/gpg.c:880
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
 
-#: g10/gpg.c:1048 sm/gpgsm.c:680
+#: g10/gpg.c:1050 sm/gpgsm.c:680
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "konfliktné príkazy\n"
 
-#: g10/gpg.c:1066
+#: g10/gpg.c:1068
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1263
+#: g10/gpg.c:1265
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1266
+#: g10/gpg.c:1268
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1269
+#: g10/gpg.c:1271
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1275
+#: g10/gpg.c:1277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1278
+#: g10/gpg.c:1280
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1281
+#: g10/gpg.c:1283
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1287
+#: g10/gpg.c:1289
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1290
+#: g10/gpg.c:1292
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1293
+#: g10/gpg.c:1295
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1299
+#: g10/gpg.c:1301
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1302
+#: g10/gpg.c:1304
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1305
+#: g10/gpg.c:1307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1448
+#: g10/gpg.c:1450
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1543
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1545
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1547
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1549
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: g10/gpg.c:1553
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1553
+#: g10/gpg.c:1555
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:1555
+#: g10/gpg.c:1557
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1557
+#: g10/gpg.c:1559
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1559
+#: g10/gpg.c:1561
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1561
+#: g10/gpg.c:1563
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "uká¾ v ktorom súbore kµúèov je vypísaný kµúè"
 
-#: g10/gpg.c:1563
+#: g10/gpg.c:1565
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
 
-#: g10/gpg.c:1936
+#: g10/gpg.c:1964
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2181 g10/gpg.c:2821 g10/gpg.c:2833
+#: g10/gpg.c:2209 g10/gpg.c:2852 g10/gpg.c:2864
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2194
+#: g10/gpg.c:2222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "¹ifra \"%s\" nebola nahraná, preto¾e prístupové práva nie sú nastavené "
 "bezpeène\n"
 
-#: g10/gpg.c:2346 g10/gpg.c:2358
+#: g10/gpg.c:2377 g10/gpg.c:2389
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2439
+#: g10/gpg.c:2470
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2462 g10/gpg.c:2655 g10/keyedit.c:4067
+#: g10/gpg.c:2493 g10/gpg.c:2686 g10/keyedit.c:4067
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
 
-#: g10/gpg.c:2474
+#: g10/gpg.c:2505
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2477
+#: g10/gpg.c:2508
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2484
+#: g10/gpg.c:2515
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2487
+#: g10/gpg.c:2518
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2494
+#: g10/gpg.c:2525
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2497
+#: g10/gpg.c:2528
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2504
+#: g10/gpg.c:2535
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2507
+#: g10/gpg.c:2538
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2515
+#: g10/gpg.c:2546
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2517
+#: g10/gpg.c:2548
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2519
+#: g10/gpg.c:2550
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2521
+#: g10/gpg.c:2552
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2525
+#: g10/gpg.c:2556
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2527
+#: g10/gpg.c:2558
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:2529
+#: g10/gpg.c:2560
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2531
+#: g10/gpg.c:2562
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2533
+#: g10/gpg.c:2564
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2535
+#: g10/gpg.c:2566
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2542
+#: g10/gpg.c:2573
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2545
+#: g10/gpg.c:2576
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2552
+#: g10/gpg.c:2583
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2726
+#: g10/gpg.c:2757
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2729
+#: g10/gpg.c:2760
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2810 sm/gpgsm.c:1228
+#: g10/gpg.c:2841 sm/gpgsm.c:1228
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2814
+#: g10/gpg.c:2845
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2823
+#: g10/gpg.c:2854
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2826
+#: g10/gpg.c:2857
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2841
+#: g10/gpg.c:2872
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2855
+#: g10/gpg.c:2886
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
 "ako text\n"
 
-#: g10/gpg.c:2861
+#: g10/gpg.c:2892
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
 
-#: g10/gpg.c:2867
+#: g10/gpg.c:2898
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
 
-#: g10/gpg.c:2880
+#: g10/gpg.c:2911
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:2946 g10/gpg.c:2970 sm/gpgsm.c:1271
+#: g10/gpg.c:2977 g10/gpg.c:3001 sm/gpgsm.c:1271
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2952 g10/gpg.c:2976 sm/gpgsm.c:1279
+#: g10/gpg.c:2983 g10/gpg.c:3007 sm/gpgsm.c:1279
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2958
+#: g10/gpg.c:2989
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2964
+#: g10/gpg.c:2995
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2979
+#: g10/gpg.c:3010
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:2981
+#: g10/gpg.c:3012
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:2983
+#: g10/gpg.c:3014
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:2985
+#: g10/gpg.c:3016
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2987
+#: g10/gpg.c:3018
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2990
+#: g10/gpg.c:3021
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
 
-#: g10/gpg.c:2994
+#: g10/gpg.c:3025
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3001
+#: g10/gpg.c:3032
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
 
-#: g10/gpg.c:3010
+#: g10/gpg.c:3041
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
 
-#: g10/gpg.c:3014
+#: g10/gpg.c:3045
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
 
-#: g10/gpg.c:3018
+#: g10/gpg.c:3049
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
 
-#: g10/gpg.c:3051
+#: g10/gpg.c:3082
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3098
+#: g10/gpg.c:3129
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3103
+#: g10/gpg.c:3134
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3108
+#: g10/gpg.c:3139
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3197
+#: g10/gpg.c:3228
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3208
+#: g10/gpg.c:3239
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
 
-#: g10/gpg.c:3219
+#: g10/gpg.c:3250
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3226
+#: g10/gpg.c:3257
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3228
+#: g10/gpg.c:3259
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3238
+#: g10/gpg.c:3269
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3251
+#: g10/gpg.c:3282
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3253
+#: g10/gpg.c:3284
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3256
+#: g10/gpg.c:3287
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
 
-#: g10/gpg.c:3274
+#: g10/gpg.c:3305
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3287
+#: g10/gpg.c:3318
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3302
+#: g10/gpg.c:3333
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3304
+#: g10/gpg.c:3335
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3307
+#: g10/gpg.c:3338
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
 
-#: g10/gpg.c:3327
+#: g10/gpg.c:3358
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3336
+#: g10/gpg.c:3367
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3361
+#: g10/gpg.c:3392
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3369
+#: g10/gpg.c:3400
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
 
-#: g10/gpg.c:3373
+#: g10/gpg.c:3404
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
 
-#: g10/gpg.c:3394
+#: g10/gpg.c:3425
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
 
-#: g10/gpg.c:3479
+#: g10/gpg.c:3510
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3481
+#: g10/gpg.c:3512
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3483
+#: g10/gpg.c:3514
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3494
+#: g10/gpg.c:3525
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3504
+#: g10/gpg.c:3535
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3555
+#: g10/gpg.c:3586
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3563
+#: g10/gpg.c:3594
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3653
+#: g10/gpg.c:3684
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3770
+#: g10/gpg.c:3801
 msgid "[filename]"
 msgstr "[meno súboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3774
+#: g10/gpg.c:3805
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4085
+#: g10/gpg.c:4116
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:4087
+#: g10/gpg.c:4118
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:4120
+#: g10/gpg.c:4151
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
@@ -4660,7 +4660,7 @@ msgstr "nem
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
 
-#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
+#: g10/keyid.c:539 g10/keyid.c:551 g10/keyid.c:563 g10/keyid.c:575
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
@@ -5284,7 +5284,7 @@ msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: pravdepodobne nebezpeèný symetricky ¹ifrovaný kµúè sedenia\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1211
+#: g10/parse-packet.c:1213
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
@@ -6759,130 +6759,130 @@ msgstr "gpg-agent protokol verzie %d nie je podporovan
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:235
+#: sm/certchain.c:236
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:245
+#: sm/certchain.c:246
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:252 sm/certchain.c:281
+#: sm/certchain.c:253 sm/certchain.c:282
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:256 sm/certchain.c:285
+#: sm/certchain.c:257 sm/certchain.c:286
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
 
-#: sm/certchain.c:396
+#: sm/certchain.c:397
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:416
+#: sm/certchain.c:417
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:569 sm/certchain.c:733 sm/certchain.c:1259 sm/decrypt.c:261
+#: sm/certchain.c:570 sm/certchain.c:734 sm/certchain.c:1260 sm/decrypt.c:261
 #: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:660
+#: sm/certchain.c:661
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "POZNÁMKA: kµúè bol revokovaný"
 
-#: sm/certchain.c:669
+#: sm/certchain.c:670
 #, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "nesprávny certifikát"
 
-#: sm/certchain.c:673
+#: sm/certchain.c:674
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
 
-#: sm/certchain.c:675
+#: sm/certchain.c:676
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:680
+#: sm/certchain.c:681
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:758
+#: sm/certchain.c:759
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
 
-#: sm/certchain.c:785
+#: sm/certchain.c:786
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:801
+#: sm/certchain.c:802
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:814
+#: sm/certchain.c:815
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
 
-#: sm/certchain.c:857
+#: sm/certchain.c:858
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:925
+#: sm/certchain.c:926
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:940
+#: sm/certchain.c:941
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "vypísa» fingerprint"
 
-#: sm/certchain.c:948
+#: sm/certchain.c:949
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:963
+#: sm/certchain.c:964
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:969
+#: sm/certchain.c:970
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:979
+#: sm/certchain.c:980
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1006 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1007 sm/import.c:158
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1018
+#: sm/certchain.c:1019
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1051
+#: sm/certchain.c:1052
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "verifikova» podpis"
 
-#: sm/certchain.c:1081
+#: sm/certchain.c:1082
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1132
+#: sm/certchain.c:1133
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
@@ -6934,36 +6934,36 @@ msgstr ""
 "\"%.*s\"\n"
 "kµúè s då¾kou %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s%s\n"
 
-#: sm/certlist.c:123
+#: sm/certlist.c:125
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:133 sm/keylist.c:254
+#: sm/certlist.c:135 sm/keylist.c:255
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:143
+#: sm/certlist.c:145
 msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:155
+#: sm/certlist.c:157
 msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:166
+#: sm/certlist.c:168
 msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:167
+#: sm/certlist.c:169
 msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:168
+#: sm/certlist.c:170
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:169
+#: sm/certlist.c:171
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr ""