po: Update Polish translation
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 21 Nov 2014 21:06:59 +0000 (17:06 -0400)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Thu, 26 Feb 2015 20:09:11 +0000 (21:09 +0100)
po/pl.po

index 3696a0d..3d42582 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,80 +1,80 @@
 # Gnu Privacy Guard.
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007.
-# fixes and updates by Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2003-2010.
+# fixes and updates by Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2003-2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg-1.4.8\n"
+"Project-Id-Version: gnupg-1.4.18\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-11-21 20:41+0100\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej o pbits=%u qbits=%u\n"
+msgstr "nie można wygenerować liczby pierwszej o pbits=%u qbits=%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
+msgstr "nie można wygenerować liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
 
 msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
+msgstr "moduł gromadzenia entropii nie został wykryty\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zablokowaæ ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można zablokować ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "oczekiwanie na blokadê ,,%s''...\n"
+msgstr "oczekiwanie na blokadę ,,%s''...\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można otworzyć ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można sprawdzić ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest zwykłym plikiem - zostaje pominięty\n"
 
 msgid "note: random_seed file is empty\n"
 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
 
 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
+"OSTRZEŻENIE: niewłaściwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie użyty\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można odczytać ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można utworzyć ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można zapisać ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można zamknąć ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
+"OSTRZEŻENIE: używany generator liczb losowych\n"
 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
 
 msgid ""
@@ -84,20 +84,20 @@ msgid ""
 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
+"Używany generator liczb losowych jest atrapą wprowadzoną dla umożliwienia\n"
 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
 "\n"
-"JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO\n"
-"NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
+"JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJĄ SIĘ DO\n"
+"NORMALNEGO UŻYTKU I NIE ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWA!!\n"
 
 msgid ""
 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
 "of the entropy.\n"
 msgstr ""
-"Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
-"mo¿esz\n"
-"popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
+"Proszę czekać, prowadzona jest zbiórka losowości. Żeby się nie nudzić, "
+"możesz\n"
+"popracować w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi więcej entropii "
 "do\n"
 "tworzenia liczb losowych.\n"
 "\n"
@@ -109,62 +109,62 @@ msgid ""
 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
-"Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
-"ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
+"Brakuje możliwości wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
+"Proszę kontynuować inne działania aby system mógł zebrać odpowiednią\n"
+"ilość entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zapisaæ odcisku: %s\n"
+msgstr "nie można zapisać odcisku: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zapisaæ daty utworzenia: %s\n"
+msgstr "nie można zapisać daty utworzenia: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na odczytaæ klucza publicznego: %s\n"
+msgstr "nie można odczytać klucza publicznego: %s\n"
 
 msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "odpowied¼ nie zawiera klucza publicznego\n"
+msgstr "odpowiedź nie zawiera klucza publicznego\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr "odpowied¼ nie zawiera wspó³czynnika RSA\n"
+msgstr "odpowiedź nie zawiera współczynnika RSA\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr "odpowied¼ nie zawiera publicznego wyk³adnika RSA\n"
+msgstr "odpowiedź nie zawiera publicznego wykładnika RSA\n"
 
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
-msgstr "u¿ycie domy¶lnego PIN-u jako %s\n"
+msgstr "użycie domyślnego PIN-u jako %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
-"nie uda³o siê u¿yæ domy¶lnego PIN-u jako %s: %s - wy³±czanie dalszego "
-"domy¶lnego u¿ycia\n"
+"nie udało się użyć domyślnego PIN-u jako %s: %s - wyłączanie dalszego "
+"domyślnego użycia\n"
 
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Proszê podaæ PIN%%0A[podpisano: %lu]"
+msgstr "||Proszę podać PIN%%0A[podpisano: %lu]"
 
 msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "||Proszê podaæ PIN"
+msgstr "||Proszę podać PIN"
 
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr "wywo³anie zwrotne PIN zwróci³o b³±d: %s\n"
+msgstr "wywołanie zwrotne PIN zwróciło błąd: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN CHV%d zbyt krótki; minimalna d³ugo¶æ to %d\n"
+msgstr "PIN CHV%d zbyt krótki; minimalna długość to %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "sprawdzenie CHV%d nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie CHV%d nie powiodło się: %s\n"
 
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "b³±d przy pobieraniu statusu CHV z karty\n"
+msgstr "błąd przy pobieraniu statusu CHV z karty\n"
 
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "karta jest nieodwracalnie zablokowana!\n"
@@ -172,36 +172,36 @@ msgstr "karta jest nieodwracalnie zablokowana!\n"
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
-"pozosta³o %d prób(y/a) wprowadzenia PIN-u administracyjnego przed\n"
-"nieodwracaln± blokad± karty\n"
+"pozostało %d prób(y/a) wprowadzenia PIN-u administracyjnego przed\n"
+"nieodwracalną blokadą karty\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
 #, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "|A|Proszê podaæ PIN administracyjny%%0A[pozosta³o prób: %d]"
+msgstr "|A|Proszę podać PIN administracyjny%%0A[pozostało prób: %d]"
 
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "|A|Proszê podaæ PIN administracyjny"
+msgstr "|A|Proszę podać PIN administracyjny"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "dostêp do komend administracyjnych nie jest skonfigurowany\n"
+msgstr "dostęp do komend administracyjnych nie jest skonfigurowany\n"
 
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "kod resetuj±cy nie jest ju¿ (lub w ogóle) dostêpny\n"
+msgstr "kod resetujący nie jest już (lub w ogóle) dostępny\n"
 
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "||Proszê podaæ kod resetuj±cy dla karty"
+msgstr "||Proszę podać kod resetujący dla karty"
 
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "Kod resetuj±cy zbyt krótki; minimalna d³ugo¶æ to %d\n"
+msgstr "Kod resetujący zbyt krótki; minimalna długość to %d\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
 msgid "|RN|New Reset Code"
-msgstr "|RN|Nowy kod resetuj±cy"
+msgstr "|RN|Nowy kod resetujący"
 
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Nowy PIN administracyjny"
@@ -211,19 +211,19 @@ msgstr "|N|Nowy PIN"
 
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas pobierania PIN: %s\n"
+msgstr "błąd podczas pobierania PIN: %s\n"
 
 msgid "error reading application data\n"
-msgstr "b³±d odczytu danych aplikacji karty\n"
+msgstr "błąd odczytu danych aplikacji karty\n"
 
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "b³±d odczytu DO odcisku\n"
+msgstr "błąd odczytu DO odcisku\n"
 
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "klucz ju¿ istnieje\n"
+msgstr "klucz już istnieje\n"
 
 msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr "istniej±cy klucz zostanie zast±piony\n"
+msgstr "istniejący klucz zostanie zastąpiony\n"
 
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "tworzenie nowego klucza\n"
@@ -236,71 +236,71 @@ msgstr "brak znacznika czasu utworzenia\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "brak wspó³czynnika RSA lub nie jest d³ugo¶ci %d bitów\n"
+msgstr "brak współczynnika RSA lub nie jest długości %d bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "brak publicznego wyk³adnika RSA lub jest d³u¿szy ni¿ %d bitów\n"
+msgstr "brak publicznego wykładnika RSA lub jest dłuższy niż %d bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "brak liczby pierwszej %s dla RSA lub nie jest d³ugo¶ci %d bitów\n"
+msgstr "brak liczby pierwszej %s dla RSA lub nie jest długości %d bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "zapis klucza nie powiód³ sie: %s\n"
+msgstr "zapis klucza nie powiódł sie: %s\n"
 
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr "proszê czekaæ na stworzenie klucza...\n"
+msgstr "proszę czekać na stworzenie klucza...\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
-msgstr "tworzenie klucza nie powiod³o siê\n"
+msgstr "tworzenie klucza nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "tworzenie klucza zakoñczone (trwa³o %d s)\n"
+msgstr "tworzenie klucza zakończone (trwało %d s)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "niepoprawna struktura karty OpenPGP (DO 0x93)\n"
 
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
-msgstr "odcisk na karcie nie pasuje do ¿±danego\n"
+msgstr "odcisk na karcie nie pasuje do żądanego\n"
 
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "karta nie obs³uguje algorytmu skrótu %s\n"
+msgstr "karta nie obsługuje algorytmu skrótu %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr "podpisów z³o¿onych do tej chwili: %lu\n"
+msgstr "podpisów złożonych do tej chwili: %lu\n"
 
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
-"w tej chwili nie wolno sprawdzaæ PIN-u administracyjnego tym poleceniem\n"
+"w tej chwili nie wolno sprawdzać PIN-u administracyjnego tym poleceniem\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "nie ma dostêpu do %s - niepoprawna karta OpenPGP?\n"
+msgstr "nie ma dostępu do %s - niepoprawna karta OpenPGP?\n"
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "opakowanie: %s\n"
 
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
+msgstr "niepoprawny nagłówek opakowania: "
 
 msgid "armor header: "
-msgstr "nag³ówek opakowania: "
+msgstr "nagłówek opakowania: "
 
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
+msgstr "niewłaściwy nagłówek dokumentu z podpisem na końcu\n"
 
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "nieznany nag³ówek opakowania: "
+msgstr "nieznany nagłówek opakowania: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
+msgstr "zagnieżdżone podpisy na końcu dokumentu\n"
 
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "nieoczekiwane opakowanie: "
@@ -310,7 +310,7 @@ msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
 
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: %02X, zosta³ pominiêty\n"
+msgstr "niewłaściwy znak formatu radix64: %02X, został pominięty\n"
 
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "przedwczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
@@ -319,30 +319,30 @@ msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "b³±d formatu CRC\n"
+msgstr "błąd formatu CRC\n"
 
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "B³±d sumy CRC; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "Błąd sumy CRC; %06lX - %06lX\n"
 
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii kończącej)\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
+msgstr "błąd w linii kończącej\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+msgstr "błąd opakowania: linia dłuższa niż %d znaków\n"
 
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
-"przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
+"przekłamanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
@@ -353,19 +353,19 @@ msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "Karta OpenPGP numer %s\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+msgstr "nie działa w trybie wsadowym\n"
 
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "To polecenie jest dostêpne tylko dla kart w wersji 2\n"
+msgstr "To polecenie jest dostępne tylko dla kart w wersji 2\n"
 
 msgid "Your selection? "
-msgstr "Twój wybór? "
+msgstr "Twój wybór? "
 
 msgid "[not set]"
 msgstr "[brak]"
 
 msgid "male"
-msgstr "mê¿czyzna"
+msgstr "mężczyzna"
 
 msgid "female"
 msgstr "kobieta"
@@ -380,120 +380,120 @@ msgid "forced"
 msgstr "wymuszone"
 
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr "B³±d: dozwolone s± tylko znaki z zestawu ASCII.\n"
+msgstr "Błąd: dozwolone są tylko znaki z zestawu ASCII.\n"
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "B³±d: nie mo¿na u¿yæ znaku ,,<''.\n"
+msgstr "Błąd: nie można użyć znaku ,,<''.\n"
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr "B³±d: podwójne spacje s± niedozwolone.\n"
+msgstr "Błąd: podwójne spacje są niedozwolone.\n"
 
 msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr "Nazwisko w³a¶ciciela karty: "
+msgstr "Nazwisko właściciela karty: "
 
 msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr "Imiê w³a¶ciciela karty: "
+msgstr "Imię właściciela karty: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "B³±d: pe³ne dane (imiê + nazwisko) zbyt d³ugie (limit %d znaków).\n"
+msgstr "Błąd: pełne dane (imię + nazwisko) zbyt długie (limit %d znaków).\n"
 
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "URL ¼ród³a klucza publicznego: "
+msgstr "URL źródła klucza publicznego: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "B³±d: URL zbyt d³ugi (maksymalnie %d znaków).\n"
+msgstr "Błąd: URL zbyt długi (maksymalnie %d znaków).\n"
 
 #, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "b³±d przydzielania pamiêci: %s\n"
+msgstr "błąd przydzielania pamięci: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd odczytu ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d zapisu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd zapisu ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Dane do autoryzacji (nazwa konta): "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "B³±d: dane autoryzacyjne zbyt d³ugie (maksymalnie %d znaków).\n"
+msgstr "Błąd: dane autoryzacyjne zbyt długie (maksymalnie %d znaków).\n"
 
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Prywatne dane DO: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "B³±d: prywatne dane DO zbyt d³ugie (maksymalnie %d znaków).\n"
+msgstr "Błąd: prywatne dane DO zbyt długie (maksymalnie %d znaków).\n"
 
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "Ustawienia jêzyka: "
+msgstr "Ustawienia języka: "
 
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "B³±d: niepoprawna d³ugo¶æ tekstu ustawieñ.\n"
+msgstr "Błąd: niepoprawna długość tekstu ustawień.\n"
 
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "B³±d: niew³a¶ciwe znaki w tek¶cie ustawieñ.\n"
+msgstr "Błąd: niewłaściwe znaki w tekście ustawień.\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr "P³eæ: M - mê¿czyzna, F - kobieta, lub spacja: "
+msgstr "Płeć: M - mężczyzna, F - kobieta, lub spacja: "
 
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "B³±d: niepoprawna odpowied¼.\n"
+msgstr "Błąd: niepoprawna odpowiedź.\n"
 
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "Odcisk klucza Centrum Certyfikacji: "
 
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "B³±d: niew³a¶ciwy format odcisku klucza.\n"
+msgstr "Błąd: niewłaściwy format odcisku klucza.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "u¿ycie klucza niemo¿liwe: %s\n"
+msgstr "użycie klucza niemożliwe: %s\n"
 
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "nie jest kart± OpenPGP"
+msgstr "nie jest kartą OpenPGP"
 
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "b³±d przy pobieraniu opisu klucza: %s\n"
+msgstr "błąd przy pobieraniu opisu klucza: %s\n"
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Zast±piæ istniej±cy klucz? (t/N) "
+msgstr "Zastąpić istniejący klucz? (t/N) "
 
 msgid ""
 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: Nie ma gwarancji, ¿e karta obs³uguje ¿±dany rozmiar.\n"
-"       Je¶li tworzenie klucza nie powiedzie siê, proszê sprawdziæ\n"
-"       dokumentacjê karty, aby poznaæ dozwolone rozmiary.\n"
+"UWAGA: Nie ma gwarancji, że karta obsługuje żądany rozmiar.\n"
+"       Jeśli tworzenie klucza nie powiedzie się, proszę sprawdzić\n"
+"       dokumentację karty, aby poznać dozwolone rozmiary.\n"
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz do podpisywania wygenerowaæ? (%u) "
+msgstr "Jakiej długości klucz do podpisywania wygenerować? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz do szyfrowania wygenerowaæ? (%u) "
+msgstr "Jakiej długości klucz do szyfrowania wygenerować? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz do uwierzytelniania wygenerowaæ? (%u) "
+msgstr "Jakiej długości klucz do uwierzytelniania wygenerować? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
+msgstr "zaokrąglono do %u bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr "Klucze %s mog± mieæ d³ugo¶æ w zakresie %u-%u bitów.\n"
+msgstr "Klucze %s mogą mieć długość w zakresie %u-%u bitów.\n"
 
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
@@ -501,16 +501,16 @@ msgstr "Karta zostanie przekonfigurowana do tworzenia klucza %u-bitowego\n"
 
 #, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas zmiany rozmiaru klucza %d na %u bitów: %s\n"
+msgstr "błąd podczas zmiany rozmiaru klucza %d na %u bitów: %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr "Utworzyæ poza kart± kopiê zapasow± klucza? (T/n) "
+msgstr "Utworzyć poza kartą kopię zapasową klucza? (T/n) "
 
 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "UWAGA: klucze s± ju¿ zapisane na karcie!\n"
+msgstr "UWAGA: klucze są już zapisane na karcie!\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Zast±piæ istniej±ce klucze? (t/N) "
+msgstr "Zastąpić istniejące klucze? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -518,12 +518,12 @@ msgid ""
 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"Uwaga: fabryczne ustawienia PIN-ów:\n"
+"Uwaga: fabryczne ustawienia PIN-ów:\n"
 "   PIN = ,,%s''     PIN administacyjny = ,,%s''\n"
-"Nale¿y je zmieniæ komend± --change--pin\n"
+"Należy je zmienić komendą --change--pin\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
+msgstr "Proszę wybrać rodzaj klucza:\n"
 
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Klucz do podpisywania\n"
@@ -535,26 +535,26 @@ msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Klucz do uwierzytelniania\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
+msgstr "Niewłaściwy wybór.\n"
 
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ gdzie zapisaæ klucz:\n"
+msgstr "Proszę wybrać gdzie zapisać klucz:\n"
 
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "nieznany algorytm ochrony klucza\n"
 
 msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "czê¶ci tajne klucza s± niedostêpne\n"
+msgstr "części tajne klucza są niedostępne\n"
 
 msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "klucz tajny ju¿ jest zapisany na karcie\n"
+msgstr "klucz tajny już jest zapisany na karcie\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing key to card: %s\n"
-msgstr "b³±d zapisu klucza na karcie: %s\n"
+msgstr "błąd zapisu klucza na karcie: %s\n"
 
 msgid "quit this menu"
-msgstr "wyjcie z tego menu"
+msgstr "wyjście z tego menu"
 
 msgid "show admin commands"
 msgstr "polecenia administracyjne"
@@ -563,10 +563,10 @@ msgid "show this help"
 msgstr "ten tekst pomocy"
 
 msgid "list all available data"
-msgstr "wszystkie dostêpne dane"
+msgstr "wszystkie dostępne dane"
 
 msgid "change card holder's name"
-msgstr "zmiana nazwiska w³a¶ciciela karty"
+msgstr "zmiana nazwiska właściciela karty"
 
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "zmiana URL-a klucza"
@@ -578,16 +578,16 @@ msgid "change the login name"
 msgstr "zmiana nazwy konta"
 
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "zmiana ustawieñ jêzyka"
+msgstr "zmiana ustawień języka"
 
 msgid "change card holder's sex"
-msgstr "zmiana p³ci w³a¶ciciela karty"
+msgstr "zmiana płci właściciela karty"
 
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "zmiana odcisku centrum certyfikacji"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr "prze³±czenie wymuszania PIN przy podpisywaniu"
+msgstr "przełączenie wymuszania PIN przy podpisywaniu"
 
 msgid "generate new keys"
 msgstr "tworzenie nowych kluczy"
@@ -599,110 +599,110 @@ msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "sprawdzenie PIN-u i okazanie wszystkich danych"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
-msgstr "odblokowanie PIN-u przy u¿yciu kodu resetuj±cego"
+msgstr "odblokowanie PIN-u przy użyciu kodu resetującego"
 
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/karta> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "Polecenie dostêpne tylko w trybie administracyjnym\n"
+msgstr "Polecenie dostępne tylko w trybie administracyjnym\n"
 
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "Polecenia administracyjne s± dozwolone\n"
+msgstr "Polecenia administracyjne są dozwolone\n"
 
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "Polecenia administracyjne s± niedozwolone\n"
+msgstr "Polecenia administracyjne są niedozwolone\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj ,,help'')\n"
+msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj ,,help'')\n"
 
 msgid "card reader not available\n"
-msgstr "czytnik niedostêpny\n"
+msgstr "czytnik niedostępny\n"
 
 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
 msgstr ""
-"Proszê w³o¿yæ kartê do czytnika i nacisn±æ ENTER,\n"
-"lub wprowadziæ ,,a'' aby anulowaæ operacjê: "
+"Proszę włożyć kartę do czytnika i nacisnąć ENTER,\n"
+"lub wprowadzić ,,a'' aby anulować operację: "
 
 #, c-format
 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
-msgstr "wybór ustawieñ openpgp nie powiód³ siê: %s\n"
+msgstr "wybór ustawień openpgp nie powiódł się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
 "   %.*s\n"
-msgstr "Proszê zmieniæ kartê w czytniku na kartê o numerze %.*s.\n"
+msgstr "Proszę zmienić kartę w czytniku na kartę o numerze %.*s.\n"
 
 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr "Wci¶nij ENTER kiedy karta jest gotowa lub wpisz ,,a'' aby anulowaæ: "
+msgstr "Wciśnij ENTER kiedy karta jest gotowa lub wpisz ,,a'' aby anulować: "
 
 msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Wprowad¼ nowy PIN administracyjny: "
+msgstr "Wprowadź nowy PIN administracyjny: "
 
 msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Wprowad¼ nowy PIN: "
+msgstr "Wprowadź nowy PIN: "
 
 msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr "Wprowad¼ PIN administracyjny: "
+msgstr "Wprowadź PIN administracyjny: "
 
 msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Wprowad¼ PIN: "
+msgstr "Wprowadź PIN: "
 
 msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Powtórz PIN: "
+msgstr "Powtórz PIN: "
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN nie zosta³ poprawnie powtórzony; jeszcze jedna próba"
+msgstr "PIN nie został poprawnie powtórzony; jeszcze jedna próba"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
+msgstr "nie można otworzyć ,,%s''\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
+msgstr "opcja --output nie działa z tym poleceniem\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie został odnaleziony: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+msgstr "błąd odczytu bloku kluczy: %s\n"
 
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
+msgstr "(chyba, że klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "bez opcji ,,--yes'' nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+msgstr "bez opcji ,,--yes'' nie działa w trybie wsadowym\n"
 
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? (t/N) "
+msgstr "Usunąć ten klucz ze zbioru? (t/N) "
 
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? (t/N) "
+msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usunąć? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "usunięcie bloku klucza nie powiodło się: %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
+msgstr "informacja o zaufaniu dla właściciela klucza została wymazana\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "aby go usun±æ nale¿y najpierw u¿yæ opcji ,,--delete-secret-key''.\n"
+msgstr "aby go usunąć należy najpierw użyć opcji ,,--delete-secret-key''.\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+msgstr "błąd podczas tworzenia hasła: %s\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr ""
-"ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
+"ustawiony tryb S2K nie pozwala użyć pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
 
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
@@ -710,15 +710,15 @@ msgstr "szyfrem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
+msgstr ",,%s'' już jest skompresowany\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
 
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
+"w trybie --pgp2 można szyfrować dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
@@ -727,13 +727,13 @@ msgstr "odczyt z ,,%s''\n"
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
-"nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
+"nie można użyć szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: wymuszenie u¿ycia szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami "
+"OSTRZEŻENIE: wymuszenie użycia szyfru %s (%d) kłóci się z ustawieniami "
 "adresata\n"
 
 #, c-format
@@ -741,16 +741,16 @@ msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: wymuszenie u¿ycia kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami "
+"OSTRZEŻENIE: wymuszenie użycia kompresji %s (%d) kłóci się z ustawieniami "
 "adresata\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+msgstr "wymuszone użycie szyfru %s (%d) kłóci się z ustawieniami adresata\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+msgstr "%s nie jest dostępne w trybie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
@@ -758,7 +758,7 @@ msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
+msgstr "dane zaszyfrowano za pomocą %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
@@ -767,103 +767,103 @@ msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
+"OSTRZEŻENIE: wiadomość była szyfrowana kluczem słabym szyfru symetrycznego.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
+msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
+msgstr "odwołania do zewnętrznych programów są wyłączone\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można utworzyć katalogu ,,%s'': %s\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
+"nieszczelne uprawnienia ustawień - wołanie zewnętrznych programów wyłączone\n"
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"system wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych programów\n"
+"system wymaga użycia plików tymczasowych do wołania zewnętrznych programów\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wykonaæ ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można wykonać ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na uruchomiæ pow³oki ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można uruchomić powłoki ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
+msgstr "błąd systemu podczas wołania programu zewnętrznego: %s\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
+msgstr "nienaturalne zakończenie pracy zewnętrznego programu\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
+msgstr "nie można uruchomić zewnętrznego programu\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
+msgstr "nie można odczytać odpowiedzi programu zewnętrznego: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można skasować pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można skasować tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
 
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr "eksport podpisów oznaczonych jako lokalne"
+msgstr "eksport podpisów oznaczonych jako lokalne"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr "eksport specjalnych identyfikatorów (zwykle zdjêæ)"
+msgstr "eksport specjalnych identyfikatorów (zwykle zdjęć)"
 
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "eksport kluczy uniewa¿niaj±cych, oznaczonych jako ,,wra¿liwe''"
+msgstr "eksport kluczy unieważniających, oznaczonych jako ,,wrażliwe''"
 
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "zdjêcie has³a z eksportowanych podkluczy"
+msgstr "zdjęcie hasła z eksportowanych podkluczy"
 
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "usuniêcie nieu¿ytecznych czê¶ci z klucza w trakcie eksportu"
+msgstr "usunięcie nieużytecznych części z klucza w trakcie eksportu"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr "usuniêcie jak najwiêcej czê¶ci klucza w trakcie eksportu"
+msgstr "usunięcie jak najwięcej części klucza w trakcie eksportu"
 
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "eksport kluczy tajnych jest niedozwolony\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: nie jest chroniony - pominiêty\n"
+msgstr "klucz %s: nie jest chroniony - pominięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
+msgstr "klucz %s: klucz PGP 2.x - pominięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: pominiêto - klucz w³a¶ciwy znajduje siê na karcie\n"
+msgstr "klucz %s: pominięto - klucz właściwy znajduje się na karcie\n"
 
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr "klucz eksportowany nie bêdzie chroniony\n"
+msgstr "klucz eksportowany nie będzie chroniony\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "zdejmowanie ochrony z klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "zdejmowanie ochrony z klucza nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %s nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: klucz prywatny %s nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: nic nie zostało wyeksportowane!\n"
 
 msgid ""
 "@Commands:\n"
@@ -873,13 +873,13 @@ msgstr ""
 " "
 
 msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
+msgstr "|[plik]|złożenie podpisu"
 
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
+msgstr "|[plik]|złożenie podpisu pod dokumentem"
 
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
+msgstr "złożenie podpisu oddzielonego od dokumentu"
 
 msgid "encrypt data"
 msgstr "szyfrowanie danych"
@@ -888,7 +888,7 @@ msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
 
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "odszyfrowywanie danych (domylne)"
+msgstr "odszyfrowywanie danych (domyślne)"
 
 msgid "verify a signature"
 msgstr "sprawdzenie podpisu"
@@ -897,13 +897,13 @@ msgid "list keys"
 msgstr "lista kluczy"
 
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "lista kluczy i podpisów"
+msgstr "lista kluczy i podpisów"
 
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "lista kluczy ze sprawdzaniem podpisów"
+msgstr "lista kluczy ze sprawdzaniem podpisów"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
+msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
 
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista kluczy prywatnych"
@@ -912,22 +912,22 @@ msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
+msgstr "usunięcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
+msgstr "usunięcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
 
 msgid "sign a key"
-msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
+msgstr "złożenie podpisu na kluczu"
 
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
+msgstr "złożenie prywatnego podpisu na kluczu"
 
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
+msgstr "tworzenie certyfikatu unieważnienia klucza"
 
 msgid "export keys"
 msgstr "eksport kluczy do pliku"
@@ -942,10 +942,10 @@ msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
+msgstr "odświeżenie wszystkich kluczy z serwera"
 
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "import/do³±czenie kluczy"
+msgstr "import/dołączenie kluczy"
 
 msgid "print the card status"
 msgstr "status karty"
@@ -960,7 +960,7 @@ msgid "update the trust database"
 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
 
 msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
+msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomości"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -987,7 +987,7 @@ msgid "use canonical text mode"
 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
 
 msgid "use as output file"
-msgstr "plik wyjciowy"
+msgstr "plik wyjściowy"
 
 msgid "verbose"
 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
@@ -996,20 +996,20 @@ msgid "do not make any changes"
 msgstr "pozostawienie bez zmian"
 
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
+msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr "wymuszenie ca³kowitej zgodno¶ci z OpenPGP"
+msgstr "wymuszenie całkowitej zgodności z OpenPGP"
 
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr "tworzenie wiadomoci zgodnych z PGP 2.x"
+msgstr "tworzenie wiadomości zgodnych z PGP 2.x"
 
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
+"(Pełną listę poleceń i opcji można znaleźć w podręczniku systemowym.)\n"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1022,37 +1022,37 @@ msgid ""
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"Przyk³ady:\n"
+"Przykłady:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [plik]          podpisanie i zaszyfrowanie kluczem Boba\n"
-" --clearsign [plik]         podpisanie z pozostawieniem czytelnoci "
+" --clearsign [plik]         podpisanie z pozostawieniem czytelności "
 "dokumentu\n"
 " --detach-sign [plik]       podpisanie z umieszczeniem podpisu w osobnym "
 "pliku\n"
 " --list-keys [nazwy]        pokazanie kluczy\n"
-" --fingerprint [nazwy]      pokazanie odcisków kluczy\n"
+" --fingerprint [nazwy]      pokazanie odcisków kluczy\n"
 
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr "Błędy prosimy zgłaszać na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+msgstr "Wywołanie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
-"podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
-"domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
+"Składnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
+"podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
+"domyślnie wykonywana operacja zależy od danych wejściowych\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Obs³ugiwane algorytmy:\n"
+"Obsługiwane algorytmy:\n"
 
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Asymetryczne: "
@@ -1061,13 +1061,13 @@ msgid "Cipher: "
 msgstr "Symetryczne: "
 
 msgid "Hash: "
-msgstr "Skrótów: "
+msgstr "Skrótów: "
 
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresji: "
 
 msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
+msgstr "wywołanie: gpg [opcje]"
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
@@ -1078,92 +1078,92 @@ msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci katalogu domowego ,,%s''.\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności katalogu domowego ,,%s''.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do pliku konfiguracji ,,%s''.\n"
+"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do pliku konfiguracji ,,%s''.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu domowego ,,%s''\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu domowego ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do pliku konfiguracji ,,%s''.\n"
+"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do pliku konfiguracji ,,%s''.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu nadrzêdnego do\n"
+"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do katalogu nadrzędnego do\n"
 "             domowego ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
-"             zawieraj±cego plik konfiguracji ,,%s''\n"
+"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do katalogu\n"
+"             zawierającego plik konfiguracji ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu nadrzêdnego do\n"
+"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu nadrzędnego do\n"
 "             domowego ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu\n"
-"             zawieraj±cego plik konfiguracji ,,%s''\n"
+"OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu\n"
+"             zawierającego plik konfiguracji ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "nieznana opcja konfiguracji ,,%s''\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr "okazywanie zdjêæ w li¶cie kluczy"
+msgstr "okazywanie zdjęć w liście kluczy"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr "pokazywanie URL-i regulaminów w li¶cie podpisów"
+msgstr "pokazywanie URL-i regulaminów w liście podpisów"
 
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "pokazywanie wszystkich adnotacji w li¶cie podpisów"
+msgstr "pokazywanie wszystkich adnotacji w liście podpisów"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr "pokazywanie adnotacji standardu IETF w li¶cie podpisów"
+msgstr "pokazywanie adnotacji standardu IETF w liście podpisów"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr "pokazywanie adnotacji u¿ytkownika w li¶cie podpisów"
+msgstr "pokazywanie adnotacji użytkownika w liście podpisów"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "pokazywanie URL-i preferowanych serwerów kluczy w li¶cie podpisów"
+msgstr "pokazywanie URL-i preferowanych serwerów kluczy w liście podpisów"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr "pokazywanie poziomu wa¿no¶ci identyfikatora w li¶cie kluczy"
+msgstr "pokazywanie poziomu ważności identyfikatora w liście kluczy"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr "pokazywanie uniewa¿nionych i wygas³ych identyfikatorów w li¶cie kluczy"
+msgstr "pokazywanie unieważnionych i wygasłych identyfikatorów w liście kluczy"
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr "pokazywanie uniewa¿nionych i wygas³ych podkluczy w li¶cie"
+msgstr "pokazywanie unieważnionych i wygasłych podkluczy w liście"
 
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "pokazywanie nazwy zbioru kluczy w licie kluczy"
+msgstr "pokazywanie nazwy zbioru kluczy w liście kluczy"
 
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "pokazywanie dat wyga¶niêcia w li¶cie podpisów"
+msgstr "pokazywanie dat wygaśnięcia w liście podpisów"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
+msgstr "UWAGA: stary domyślny plik opcji ,,%s'' został zignorowany\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "UWAGA: brak domylnego pliku opcji ,,%s''\n"
+msgstr "UWAGA: brak domyślnego pliku opcji ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
@@ -1175,18 +1175,18 @@ msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
+msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego użytku!\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest poprawn± dat± wygasania wa¿no¶ci podpisu\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest poprawną datą wygasania ważności podpisu\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest poprawną nazwą zestawu znaków\n"
 
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "niezrozumia³y URI serwera kluczy\n"
+msgstr "niezrozumiały URI serwera kluczy\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
@@ -1217,10 +1217,10 @@ msgid "invalid list options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje listy kluczy\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr "okazywanie zdjêæ podczas sprawdzania podpisu"
+msgstr "okazywanie zdjęć podczas sprawdzania podpisu"
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr "okazywanie URL-i do regulaminów podczas sprawdzania podpisu"
+msgstr "okazywanie URL-i do regulaminów podczas sprawdzania podpisu"
 
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "pokazywanie wszystkich adnotacji przy sprawdzaniu podpisu"
@@ -1229,27 +1229,27 @@ msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr "pokazywanie adnotacji standardu IETF przy sprawdzaniu podpisu"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr "pokazywanie adnotacji u¿ytkownika przy sprawdzaniu podpisu"
+msgstr "pokazywanie adnotacji użytkownika przy sprawdzaniu podpisu"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "pokazywanie URL-i wybranych serwerów kluczy"
+msgstr "pokazywanie URL-i wybranych serwerów kluczy"
 
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "pokazywanie poziomów zaufania przy sprawdzaniu podpisu"
+msgstr "pokazywanie poziomów zaufania przy sprawdzaniu podpisu"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
-"okazywanie uniewa¿nionych i wygas³ych identyfikatorów przy sprawdzaniu "
+"okazywanie unieważnionych i wygasłych identyfikatorów przy sprawdzaniu "
 "podpisu"
 
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "pokazywanie tylko g³ównego identyfikatora przy sprawdzaniu podpisu"
+msgstr "pokazywanie tylko głównego identyfikatora przy sprawdzaniu podpisu"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr "sprawdzanie podpisów z u¿yciem danych PKA"
+msgstr "sprawdzanie podpisów z użyciem danych PKA"
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr "podnoszenie zaufania do podpisów na podstawie danych PKA"
+msgstr "podnoszenie zaufania do podpisów na podstawie danych PKA"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
@@ -1260,7 +1260,7 @@ msgstr "niepoprawne opcje sprawdzania\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
+msgstr "nie można ustawić ścieżki programów wykonywalnych na %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
@@ -1270,111 +1270,111 @@ msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "niepoprawna lista auto-key-locate\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: program może stworzyć plik zrzutu pamięci!\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: %s powoduje obejście %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
+msgstr "Nie wolno używać %s z %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
+msgstr "%s nie ma sensu w połączeniu z %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "UWAGA: %s nie jest dostêpny w tej wersji\n"
+msgstr "UWAGA: %s nie jest dostępny w tej wersji\n"
 
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "z powodu %s nie bêdzie wykonane w niezabezpieczonej pamiêci\n"
+msgstr "z powodu %s nie będzie wykonane w niezabezpieczonej pamięci\n"
 
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
+"w trybie --pgp2 można składać tylko podpisy oddzielne lub dołączone do "
 "tekstu\n"
 
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
+msgstr "w trybie --pgp2 nie można jednocześnie szyfrować i podpisywać\n"
 
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
+msgstr "w trybie --pgp2 trzeba używać plików a nie potoków.\n"
 
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
+msgstr "szyfrowanie wiadomości w trybie --pgp2 wymaga modułu szyfru IDEA\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
+msgstr "wybrany algorytm szyfrujący jest niepoprawny\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
+msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomości jest niepoprawny\n"
 
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm kompresji jest niepoprawny\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
+msgstr "wybrany algorytm skrótów poświadczeń jest niepoprawny\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
+msgstr "wartość completes-needed musi być większa od 0\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
+msgstr "wartość marginals-needed musi być większa od 1\n"
 
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
+msgstr "wartość max-cert-depth musi mieścić się w zakresie od 1 do 255\n"
 
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
+"niewłaściwy domyślny poziom sprawdzania; musi mieć wartość 0, 1, 2 lub 3\n"
 
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
+"niewłaściwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieć wartość 0, 1, 2 lub 3\n"
 
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
+msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieć wartość 0, 1 lub 3\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
+msgstr "niewłaściwe domyślne ustawienia\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
+msgstr "niewłaściwe ustawienia szyfrów\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
+msgstr "niewłaściwe ustawienia skrótów\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
+msgstr "niewłaściwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
+msgstr "%s jeszcze nie działa z %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
+msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostępny w trybie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
+msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostępny w trybie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
+msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostępna w trybie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiodło się: %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: podano adresatów (-r) w działaniu które ich nie dotyczy\n"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [plik]"
@@ -1384,7 +1384,7 @@ msgstr "--symmetric [plik]"
 
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "b³±d szyfrowania symetrycznego ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd szyfrowania symetrycznego ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [plik]"
@@ -1393,11 +1393,11 @@ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [plik]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "w trybie --s2k-mode 0 nie mo¿na u¿yæ --symmetric --encrypt\n"
+msgstr "w trybie --s2k-mode 0 nie można użyć --symmetric --encrypt\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "w trybie %s nie mo¿na u¿yæ --symmetric --encrypt\n"
+msgstr "w trybie %s nie można użyć --symmetric --encrypt\n"
 
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [plik]"
@@ -1409,11 +1409,11 @@ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [plik]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "w trybie --s2k-mode 0 nie mo¿na u¿yæ --symmetric --sign --encrypt\n"
+msgstr "w trybie --s2k-mode 0 nie można użyć --symmetric --sign --encrypt\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "w trybie %s nie mo¿na u¿yæ --symmetric --sign --encrypt\n"
+msgstr "w trybie %s nie można użyć --symmetric --sign --encrypt\n"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
@@ -1425,78 +1425,78 @@ msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [plik]"
 
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
+msgstr "--sign-key nazwa użytkownika"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
+msgstr "--lsign-key nazwa użytkownika"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
+msgstr "--edit-key nazwa użytkownika [polecenia]"
 
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
+msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+msgstr "wysyłka do serwera kluczy nie powiodła się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiódł się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+msgstr "eksport kluczy nie powiódł się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "odświeżenie kluczy z serwera nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "zdjęcie opakowania ASCII nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "opakowywanie ASCII nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,,%s''\n"
+msgstr "niewłaściwy algorytm skrótu ,,%s''\n"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nazwa pliku]"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
+msgstr "Wpisz tutaj swoją wiadomość ...\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "podany URL regulaminu powiadczania jest niepoprawny\n"
+msgstr "podany URL regulaminu poświadczania jest niepoprawny\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
+msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL serwera klucza jest niepoprawny\n"
 
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
+msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wyłączony\n"
 
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
+msgstr "[brak identyfikatora użytkownika]"
 
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr "automatycznie pobrano ,,%s'' za pomoc± %s\n"
+msgstr "automatycznie pobrano ,,%s'' za pomocą %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
-"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %s\n"
+"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusiła uznanie za poprawny klucza %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
@@ -1504,43 +1504,43 @@ msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %s - zignorowany\n"
 
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "u¿ywany jest podklucz %s zamiast klucza g³ównego %s\n"
+msgstr "używany jest podklucz %s zamiast klucza głównego %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
+msgstr "klucz %s: klucz tajny bez klucza jawnego - pominięty\n"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "mniej komunikatów"
+msgstr "mniej komunikatów"
 
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
+msgstr "nie traktować konfliktu datowników jako błędu"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
 
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+msgstr "Wywołanie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Sk³adnia: gpgv [opcje] [pliki]\n"
-"Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
+"Składnia: gpgv [opcje] [pliki]\n"
+"Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
 
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
 msgstr ""
-"Te warto¶ci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
-"eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
-"zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
-"certyfikatów."
+"Te wartości użytkownik przydziela wg swojego uznania; nie będą nigdy\n"
+"eksportowane poza ten system. Potrzebne są one do zbudowania sieci\n"
+"zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzoną automatycznie siecią\n"
+"certyfikatów."
 
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
@@ -1548,19 +1548,19 @@ msgid ""
 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
 "ultimately trusted\n"
 msgstr ""
-"Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
-"masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
-"tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
-"do którego masz absolutne zaufanie.\n"
+"Aby zbudować Sieć Zaufania, GnuPG potrzebuje znać klucze do których\n"
+"masz absolutne zaufanie. Zwykle są to klucze do których masz klucze\n"
+"tajne. Odpowiedz ,,tak'', jeśli chcesz określić ten klucz jako klucz\n"
+"do którego masz absolutne zaufanie.\n"
 
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
-"Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
-"¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
+"Jeśli mimo wszystko chcesz użyć tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
+"żadnej pewności do kogo należy, odpowiedz ,,tak''."
 
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
+msgstr "Podaj adresatów tej wiadomości."
 
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
@@ -1576,24 +1576,24 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Wybierz algorytm.\n"
 "\n"
-"DSA (nazywany te¿ DSS) to Algorytm Podpisu Cyfrowego i mo¿e byæ\n"
-"u¿ywany tylko do podpisywania.\n"
+"DSA (nazywany też DSS) to Algorytm Podpisu Cyfrowego i może być\n"
+"używany tylko do podpisywania.\n"
 "\n"
 "ElGamal jest algorytmem tylko do szyfrowania.\n"
 "\n"
-"RSA mo¿e byæ u¿ywany do szyfrowania i podpisywania.\n"
+"RSA może być używany do szyfrowania i podpisywania.\n"
 "\n"
-"Pierwszy (g³ówny) klucz zawsze musi byæ kluczem którym mo¿na podpisywaæ."
+"Pierwszy (główny) klucz zawsze musi być kluczem którym można podpisywać."
 
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
 "Please consult your security expert first."
 msgstr ""
-"U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
-"pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
-"siê\n"
-"najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
+"Używanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
+"pomysłem. Można tak postępować tylko w niektórych zastosowaniach. Proszę "
+"się\n"
+"najpierw skonsultować z ekspertem od bezpieczeństwa. "
 
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Podaj rozmiar klucza"
@@ -1607,21 +1607,21 @@ msgid ""
 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
 "the given value as an interval."
 msgstr ""
-"Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).\n"
-"Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
-"w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
+"Wprowadź żądaną wartość (jak w znaku zachęty).\n"
+"Można tu podać datę w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
+"właściwej obsługi błędów - system próbuje interpretować podaną wartość\n"
 "jako okres."
 
 msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
+msgstr "Nazwa właściciela klucza."
 
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
+msgstr "proszę wprowadzić opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
 
 msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
+msgstr "Proszę wprowadzić opcjonalny komentarz"
 
-# OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
+# OSTRZEŻENIE: nic nie zostało wyeksportowane!
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -1629,14 +1629,14 @@ msgid ""
 "O  to continue with key generation.\n"
 "Q  to quit the key generation."
 msgstr ""
-"N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
-"C aby zmieniæ komentarz.<\n"
-"E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
-"O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
-"Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
+"N aby zmienić nazwę (nazwisko).\n"
+"C aby zmienić komentarz.<\n"
+"E aby zmienić adres e-mail.\n"
+"O aby kontynuować tworzenie klucza.\n"
+"Q aby zrezygnować z tworzenia klucza."
 
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
+msgstr "Jeśli ma zostać wygenerowany podklucz, należy odpowiedzieć \"tak\"."
 
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
@@ -1677,58 +1677,58 @@ msgid ""
 "\n"
 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
 msgstr ""
-"Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ,\n"
-"czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
+"Przy podpisywaniu identyfikatora użytkownika na kluczu należy sprawdzić,\n"
+"czy tożsamość użytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
 "identyfikatorze.\n"
-"Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
+"Innym użytkownikom przyda się informacja, jak dogłębnie zostało to przez\n"
 "Ciebie sprawdzone.\n"
 "\n"
-"\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
-"dog³êbnie\n"
-"    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
+"\"0\" oznacza, że nie podajesz żadnych informacji na temat tego jak "
+"dogłębnie\n"
+"    tożsamość użytkownika została przez Ciebie potwierdzona.\n"
 "\n"
-"\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada\n"
-"    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
-"    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
+"\"1\" oznacza, że masz przekonanie, że tożsamość użytkownika odpowiada\n"
+"    identyfikatorowi klucza, ale nie było możliwości sprawdzenia tego.\n"
+"    Taka sytuacja występuje też kiedy podpisujesz identyfikator będący\n"
 "    pseudonimem.\n"
 "\n"
-"\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona\n"
-"    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
-"    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
+"\"2\" oznacza, że tożsamość użytkownika została przez Ciebie potwierdzona\n"
+"    pobieżnie - sprawdziliście odcisk klucza, sprawdziłaś/eś tożsamość\n"
+"    na okazanym dokumencie ze zdjęciem.\n"
 "\n"
-"\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku\n"
-"    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
-"    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
-"    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
+"\"3\" to dogłębna weryfikacja tożsamości. Na przykład sprawdzenie odcisku\n"
+"    klucza, sprawdzenie tożsamości z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
+"    zdjęciem (np paszportu) i weryfikacja poprawności adresu poczty\n"
+"    elektronicznej przez wymianę poczty z tym adresem.\n"
 "\n"
-"Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
-"przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
+"Zauważ, że podane powyżej przykłady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
+"przykłady. Do Ciebie należy decyzja co oznacza \"pobieżny\" i \"dogłębny\" "
 "w\n"
-"kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
+"kontekście poświadczania i podpisywania kluczy.\n"
 "\n"
-"Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
+"Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, podaj \"0\"."
 
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "Odpowiedz ,,tak'', aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika"
+msgstr "Odpowiedz ,,tak'', aby podpisać WSZYSTKIE identyfikatory użytkownika"
 
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
 msgstr ""
-"Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
-"wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
+"Aby skasować ten identyfikator użytkownika (co wiąże się ze utratą\n"
+"wszystkich jego poświadczeń!) należy odpowiedzieć ,,tak''."
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
+msgstr "Aby skasować podklucz należy odpowiedzieć \"tak\"."
 
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
 "trust connection to the key or another key certified by this key."
 msgstr ""
-"To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
-"poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³±czenia zaufania do klucza\n"
-"którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
+"To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie należy go usuwać\n"
+"ponieważ może być ważny dla zestawienia połączenia zaufania do klucza\n"
+"którym go złożono lub do innego klucza nim poświadczonego."
 
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
@@ -1736,16 +1736,16 @@ msgid ""
 "know which key was used because this signing key might establish\n"
 "a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
-"Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
-"odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
-"podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
-"w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
-"pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
+"Ten podpis nie może zostać potwierdzony ponieważ nie ma\n"
+"odpowiadającego mu klucza publicznego. Należy odłożyć usunięcie tego\n"
+"podpisu do czasu, kiedy okaże się który klucz został użyty, ponieważ\n"
+"w momencie uzyskania tego klucza może pojawić się ścieżka zaufania\n"
+"pomiędzy tym a innym, już poświadczonym kluczem."
 
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
-msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usun±æ go ze zbioru kluczy."
+msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Można usunąć go ze zbioru kluczy."
 
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
@@ -1754,38 +1754,38 @@ msgid ""
 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
 "a second one is available."
 msgstr ""
-"To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
-"go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
-"takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
-"klucza nim samym z jakich przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
-"drugi raz podpisany w ten sam sposób."
+"To jest podpis wiążący identyfikator użytkownika z kluczem. Nie należy\n"
+"go usuwać - GnuPG może nie móc posługiwać się dalej kluczem bez\n"
+"takiego podpisu. Bezpiecznie można go usunąć tylko jeśli ten podpis\n"
+"klucza nim samym z jakichś przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
+"drugi raz podpisany w ten sam sposób."
 
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 msgstr ""
-"Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
-"ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostanie przesuniêta do przodu o\n"
-"jedn± sekundê.\n"
+"Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
+"ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostanie przesunięta do przodu o\n"
+"jedną sekundę.\n"
 
 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
+msgstr "Podaj długie, skomplikowane hasło, np. całe zdanie.\n"
 
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Proszê powtórzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
+msgstr "Proszę powtórzyć hasło, aby upewnić się że nie było pomyłki."
 
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
+msgstr "Podaj nazwę pliku którego dotyczy ten podpis"
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
+msgstr "Jeśli można nadpisać ten plik, należy odpowiedzieć ,,tak''"
 
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
-"Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
+"Nazwa pliku. Naciśnięcie ENTER potwierdzi nazwę domyślną (w nawiasach)."
 
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
@@ -1801,16 +1801,16 @@ msgid ""
 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
 msgstr ""
-"Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
-"go wybraæ z listy:\n"
-"  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
-"      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
-"  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
-"      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
-"  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
-"      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
-"  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
-"      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ\n"
+"Nalezy podać powód unieważnienia klucza. W zależności od kontekstu można\n"
+"go wybrać z listy:\n"
+"  \"Klucz został skompromitowany\"\n"
+"      Masz powody uważać że twój klucz tajny dostał się w niepowołane ręce.\n"
+"  \"Klucz został zastąpiony\"\n"
+"      Klucz został zastąpiony nowym.\n"
+"  \"Klucz nie jest już używany\"\n"
+"      Klucz został wycofany z użycia.\n"
+"  \"Identyfikator użytkownika przestał być poprawny\"\n"
+"      Identyfikator użytkownika (najczęściej adres e-mail przestał być\n"
 "      poprawny.\n"
 
 msgid ""
@@ -1818,42 +1818,45 @@ msgid ""
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 "An empty line ends the text.\n"
 msgstr ""
-"Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
-"uniewa¿nienia. Opis powinien byæ zwiêz³y.\n"
-"Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
+"Jeśli chcesz, możesz podać opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
+"unieważnienia. Opis powinien być zwięzły.\n"
+"Pusta linia kończy wprowadzanie tekstu.\n"
 
 msgid "No help available"
-msgstr "Pomoc niedostêpna"
+msgstr "Pomoc niedostępna"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr "wczytywanie podpisów oznaczonych jako lokalne"
+msgstr "wczytywanie podpisów oznaczonych jako lokalne"
 
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr "naprawa uszkodzeñ poczynionych przez serwer pks"
+msgstr "naprawa uszkodzeń poczynionych przez serwer pks"
+
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "bez czyszczenia wartości zaufania właściciela przy imporcie"
 
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "bez uaktualniania bazy zaufania po imporcie"
 
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr ""
-"tworzenie odpowiadaj±cego klucza publicznego przy imporcie klucza tajnego"
+"tworzenie odpowiadającego klucza publicznego przy imporcie klucza tajnego"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr "tylko aktualizacja ju¿ znanych kluczy"
+msgstr "tylko aktualizacja już znanych kluczy"
 
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "usuwanie bezu¿ytecznych czê¶ci klucza po imporcie"
+msgstr "usuwanie bezużytecznych części klucza po imporcie"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr "usuniêcie jak najwiêcej czê¶ci klucza po imporcie"
+msgstr "usunięcie jak najwięcej części klucza po imporcie"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
+msgstr "blok typu %d zostaje pominięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
@@ -1861,11 +1864,11 @@ msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
+msgstr "Ogółem przetworzonych kluczy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
+msgstr "   pominiętych nowych kluczy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
@@ -1873,7 +1876,7 @@ msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
+msgstr "         dołączono do zbioru: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
@@ -1881,7 +1884,7 @@ msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
+msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
@@ -1889,11 +1892,11 @@ msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
+msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
+msgstr "   nowych unieważnień kluczy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
@@ -1909,24 +1912,24 @@ msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
+msgstr "      nie włączono do zbioru: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "      podpisów oczyszczonych: %lu\n"
+msgstr "      podpisów oczyszczonych: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      identyfikatorów u¿ytkownika oczyszczonych: %lu\n"
+msgstr "      identyfikatorów użytkownika oczyszczonych: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz %s zawiera ustawienia niedostêpnych\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: klucz %s zawiera ustawienia niedostępnych\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
 #. only split up to allow printing of a common prefix.
 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "          algorytmów na identyfikatorach:\n"
+msgstr "          algorytmów na identyfikatorach:\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
@@ -1934,49 +1937,48 @@ msgstr "         \"%s\": preferowany szyfr %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preferowany algorytm skrótu %s\n"
+msgstr "         \"%s\": preferowany algorytm skrótu %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": preferowany algorytm kompresji %s\n"
 
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr "sugerowana jest aktualizacja ustawieñ i ponowne rozg³oszenie klucza,\n"
+msgstr "sugerowana jest aktualizacja ustawień i ponowne rozgłoszenie klucza,\n"
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
-"w celu unikniêcia potencjalnych problemów z niedopasowaniem algorytmów\n"
+"w celu uniknięcia potencjalnych problemów z niedopasowaniem algorytmów\n"
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr "ustawienia mo¿na zaktualizowaæ przez: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr "ustawienia można zaktualizować przez: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "klucz %s: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
+msgstr "klucz %s: brak identyfikatora użytkownika\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
+msgstr "klucz %s: %s\n"
 
 msgid "rejected by import filter"
-msgstr ""
+msgstr "odrzucony przez filtr importu"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "klucz %s: podklucz uszkodzony przez serwer PKS zosta³ naprawiony\n"
+msgstr "klucz %s: podklucz uszkodzony przez serwer PKS został naprawiony\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %s: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
+msgstr "klucz %s: przyjęto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "klucz %s: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+msgstr "klucz %s: brak poprawnych identyfikatorów użytkownika\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
+msgstr "to może być spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
@@ -1984,7 +1986,7 @@ msgstr "klucz %s: brak klucza publicznego: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: nowy klucz - pominiêty\n"
+msgstr "klucz %s: nowy klucz - pominięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
@@ -1996,7 +1998,7 @@ msgstr "zapis do ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd zapisu zbioru kluczy ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
@@ -2004,7 +2006,7 @@ msgstr "klucz %s: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "klucz %s: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
+msgstr "klucz %s: nie zgadza się z lokalną kopią\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
@@ -2012,15 +2014,15 @@ msgstr "klucz %s: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "klucz %s: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
+msgstr "klucz %s: nie można odczytać oryginalnego bloku klucza; %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
+msgstr "klucz %s: ,,%s'' 1 nowy identyfikator użytkownika\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów użytkownika\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
@@ -2028,7 +2030,7 @@ msgstr "klucz %s: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
@@ -2044,35 +2046,34 @@ msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d podpis oczyszczony\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d podpisów oczyszczonych\n"
+msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d podpisów oczyszczonych\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d identyfikator u¿ytkownika oczyszczony\n"
+msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d identyfikator użytkownika oczyszczony\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d oczyszczonych identyfikatorów\n"
+msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d oczyszczonych identyfikatorów\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klucz %s: ,,%s'' bez zmian\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+msgstr "klucz prywatny %s: %s\n"
 
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "wczytywanie kluczy tajnych nie jest dozwolone\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: klucz tajny z ustawionym b³êdnym szyfrem %d - pominiêty\n"
+msgstr "klucz %s: klucz tajny z ustawionym błędnym szyfrem %d - pominięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "brak domylnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
+msgstr "brak domyślnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
@@ -2080,7 +2081,7 @@ msgstr "Klucz %s: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "klucz %s: ten klucz tajny ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
+msgstr "klucz %s: ten klucz tajny już znajduje się w zbiorze\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
@@ -2088,131 +2089,131 @@ msgstr "klucz %s: brak klucza tajnego: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "klucz %s: brak klucza którego dotyczy certyfikat uniewa¿nienia\n"
+msgstr "klucz %s: brak klucza którego dotyczy certyfikat unieważnienia\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "klucz %s: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
+msgstr "klucz %s: niepoprawny certyfikat unieważnienia: %s - odrzucony\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' wczytano certyfikat uniewa¿nienia\n"
+msgstr "klucz %s: ,,%s'' wczytano certyfikat unieważnienia\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "klucz %s: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
+msgstr "klucz %s: brak identyfikatora użytkownika do podpisu\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %s: algorytm asymetryczny dla ,,%s'' nie jest obs³ugiwany\n"
+msgstr "klucz %s: algorytm asymetryczny dla ,,%s'' nie jest obsługiwany\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"klucz %s: niepoprawny podpis w³asnym kluczem na identyfikatorze ,,%s''\n"
+"klucz %s: niepoprawny podpis własnym kluczem na identyfikatorze ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "klucz %s: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
+msgstr "klucz %s: nie obsługiwany algorytm asymetryczny\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "klucz %s: dodano bezpo¶redni podpis\n"
+msgstr "klucz %s: błędny podpis bezpośredni\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "klucz %s: brak podklucza do dowi±zania\n"
+msgstr "klucz %s: brak podklucza do dowiązania\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "klucz %s: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
+msgstr "klucz %s: niepoprawne dowiązanie podklucza\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "klucz %s: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
+msgstr "klucz %s: usunięto wielokrotne dowiązanie podklucza\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "klucz %s: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
+msgstr "klucz %s: brak podklucza, którego dotyczy unieważnienie\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "klucz %s: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
+msgstr "klucz %s: nieoprawne unieważnienie podklucza\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "klucz %s: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
+msgstr "klucz %s: usunięto wielokrotne unieważnienie podklucza\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %s: pominiêto identyfikator u¿ytkownika ,,%s''\n"
+msgstr "klucz %s: pominięto identyfikator użytkownika ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "klucz %s: podklucz pominiêty\n"
+msgstr "klucz %s: podklucz pominięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: podpis nieeksportowalny (klasy 0x%02X) - pominiêty\n"
+msgstr "klucz %s: podpis nieeksportowalny (klasy 0x%02X) - pominięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
-"klucz %s: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
-"              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
+"klucz %s: pominięto certyfikat unieważnienia umieszczony \n"
+"              w niewłaściwym miejscu\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: pominiêto niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
+msgstr "klucz %s: pominięto niepoprawny certyfikat unieważnienia: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: pominiêto podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
+msgstr "klucz %s: pominięto podpis na podkluczu w niewłaściwym miejscu\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: pominiêto podpis nieoczekiwanej klasy (0x%02X)\n"
+msgstr "klucz %s: pominięto podpis nieoczekiwanej klasy (0x%02X)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "key %s: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
+msgstr "key %s: dołączono powtórzony identyfikator użytkownika\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: klucz %s móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
-"             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %s w serwerze kluczy\n"
+"OSTRZEŻENIE: klucz %s mógł zostać unieważniony:\n"
+"             zapytanie o unieważniający klucz %s w serwerze kluczy\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: klucz %s móg³ zostaæ uniewa¿niony,\n"
-"             brak klucza uniewa¿niaj±cego %s.\n"
+"OSTRZEŻENIE: klucz %s mógł zostać unieważniony,\n"
+"             brak klucza unieważniającego %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "klucz %s: ,,%s'' dodano certyfikat uniewa¿nienia\n"
+msgstr "klucz %s: ,,%s'' dodano certyfikat unieważnienia\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "klucz %s: dodano bezporedni podpis\n"
+msgstr "klucz %s: dodano bezpośredni podpis\n"
 
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "UWAGA: numer seryjny klucza nie pasuje do numeru karty\n"
 
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "UWAGA: klucz g³ówny jest dostêpny z karty\n"
+msgstr "UWAGA: klucz główny jest dostępny z karty\n"
 
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "UWAGA: klucz jest dostêpny z karty\n"
+msgstr "UWAGA: klucz jest dostępny z karty\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+msgstr "błąd tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
+msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' został utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
@@ -2220,10 +2221,10 @@ msgstr "blok klucza ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+msgstr "nie powiodła się odbudowa bufora bazy: %s\n"
 
 msgid "[revocation]"
-msgstr "[uniewa¿nienie]"
+msgstr "[unieważnienie]"
 
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
@@ -2233,29 +2234,29 @@ msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+msgstr "1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
+msgstr "%d podpisów nie zostało sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+msgstr "1 podpis nie został sprawdzony z powodu błędu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
+msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu błędów\n"
 
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
+msgstr "wykryto 1 identyfikator użytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr ""
-"wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
+"wykryto %d identyfikatorów użytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2263,9 +2264,9 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
-"to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
-"z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
+"Zastanów się jak bardzo ufasz temu użytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
+"tożsamości innych użytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
+"z różnych źródeł, dokumenty potwierdzające tożsamość, itd.).\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
@@ -2273,34 +2274,34 @@ msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
+msgstr " %d = mam pełne zaufanie\n"
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
-"Podaj g³êboko¶æ podpisu zaufania. G³êboko¶æ wiêksza ni¿ 1 pozwala\n"
-"w twoim imieniu sk³adaæ podpisy kluczem, który teraz podpisujesz.\n"
+"Podaj głębokość podpisu zaufania. Głębokość większa niż 1 pozwala\n"
+"w twoim imieniu składać podpisy kluczem, który teraz podpisujesz.\n"
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
-"Podaj domenê do której ma ograniczaæ siê podpis zaufania, lub Enter\n"
-"je¶li nie ma byæ ograniczeñ.\n"
+"Podaj domenę do której ma ograniczać się podpis zaufania, lub Enter\n"
+"jeśli nie ma być ograniczeń.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
+msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'' został unieważniony."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz podpisać? (t/N) "
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
+msgstr " Nie da się złożyć podpisu.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
+msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'' przekroczył swój termin ważności."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
@@ -2308,10 +2309,10 @@ msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "Mo¿na podpisaæ identyfikator ,,%s''.  "
+msgstr "Można podpisać identyfikator ,,%s''.  "
 
 msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisać? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2319,76 +2320,76 @@ msgid ""
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
-"jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
+"jest podpisem złożonym przez PGP 2.x.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
+msgstr "Czy chcesz zamienić go na podpis OpenPGP? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Twój podpis na ,,%s''\n"
-"przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
+"Twój podpis na ,,%s''\n"
+"przekroczył datę ważności.\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
+msgstr "Czy chcesz zastąpić przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Twój podpis na ,,%s''\n"
+"Twój podpis na ,,%s''\n"
 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr ""
-"Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
+"Czy chcesz zamienić go na pełny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr ",,%s'' jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %s\n"
+msgstr ",,%s'' jest już lokalnie podpisany kluczem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr ",,%s'' jest ju¿ podpisany kluczem %s\n"
+msgstr ",,%s'' jest już podpisany kluczem %s\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ ponownie? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisać ponownie? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %s\n"
 
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
+msgstr "Data ważności tego klucza upłynęła!"
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
+msgstr "Ważność tego klucza wygasa %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr ""
-"Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
+"Czy chcesz żeby ważność Twojego podpisu wygasała w tej samej chwili? (T/n) "
 
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
-"W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
+"W trybie --pgp2 nie można podpisywać kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
 
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "To uczyni ten klucz nieu¿ytecznym dla PGP 2.x.\n"
+msgstr "To uczyni ten klucz nieużytecznym dla PGP 2.x.\n"
 
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
-"Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
+"Jak dokładnie została przez Ciebie sprawdzona tożsamość tej osoby?\n"
+"Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, podaj ,,0''.\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
@@ -2396,145 +2397,145 @@ msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
+msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
+msgstr "   (2) Pobieżnie.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
+msgstr "   (3) Bardzo dokładnie.%s\n"
 
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
+msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje więcej informacji): "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz\n"
+"Czy jesteś naprawdę pewien że chcesz podpisać ten klucz\n"
 "swoim kluczem ,,%s'' (%s)\n"
 
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
+msgstr "To będzie podpis klucza nim samym.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: podpis nie zostanie oznaczony jako prywatny "
+"OSTRZEŻENIE: podpis nie zostanie oznaczony jako prywatny "
 "(nieeksportowalny).\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: podpis nie zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy "
-"uniewa¿nieniu.\n"
+"OSTRZEŻENIE: podpis nie zostanie oznaczony jako nie podlegający "
+"unieważnieniu.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
+msgstr "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegający unieważnieniu.\n"
 
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
+msgstr "Tożsamość użytkownika nie została w ogóle sprawdzona.\n"
 
 msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
+msgstr "Tożsamość użytkownika została sprawdzona pobieżnie.\n"
 
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
+msgstr "Tożsamość użytkownika została dokładnie sprawdzona.\n"
 
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisać? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "złożenie podpisu nie powiodło się: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
-"Atrapa klucza lub szkielet klucza z karty - brak has³a które mo¿na by "
-"zmieniæ.\n"
+"Atrapa klucza lub szkielet klucza z karty - brak hasła które można by "
+"zmienić.\n"
 
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+msgstr "Część tajna głównego klucza jest niedostępna.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Czê¶ci tajne g³ównego klucza znajduj± siê na karcie.\n"
+msgstr "Części tajne głównego klucza znajdują się na karcie.\n"
 
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Tego klucza nie mo¿na modyfikowaæ: %s.\n"
+msgstr "Tego klucza nie można modyfikować: %s.\n"
 
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
+"Wprowadź nowe długie, skomplikowane hasło dla tego klucza tajnego.\n"
 "\n"
 
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+msgstr "hasło nie zostało poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
 
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
+"Nie chcesz hasła - to *zły* pomysł!\n"
 "\n"
 
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobić? (t/N) "
 
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
+msgstr "przenoszę podpis klucza na właściwe miejsce\n"
 
 msgid "save and quit"
-msgstr "zapis zmian i wyjcie"
+msgstr "zapis zmian i wyjście"
 
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "okazanie odcisku klucza"
 
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkownika"
+msgstr "lista kluczy i identyfikatorów użytkownika"
 
 msgid "select user ID N"
-msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+msgstr "wybór identyfikatora użytkownika N"
 
 msgid "select subkey N"
-msgstr "wybór podklucza N"
+msgstr "wybór podklucza N"
 
 msgid "check signatures"
-msgstr "sprawdzenie podpisów"
+msgstr "sprawdzenie podpisów"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
-"z³o¿enie podpisu na wybranych identyfikatorach [* podobne polecenia poni¿ej]"
+"złożenie podpisu na wybranych identyfikatorach [* podobne polecenia poniżej]"
 
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "z³o¿enie podpisu lokalnego na wybranych identyfikatorach"
+msgstr "złożenie podpisu lokalnego na wybranych identyfikatorach"
 
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "z³o¿enie podpisu zaufania na wybranych identyfikatorach"
+msgstr "złożenie podpisu zaufania na wybranych identyfikatorach"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr "z³o¿enie niewycofywalnego podpisu na wybranych identyfikatorach"
+msgstr "złożenie niewycofywalnego podpisu na wybranych identyfikatorach"
 
 msgid "add a user ID"
-msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika"
+msgstr "dodanie nowego identyfikatora użytkownika"
 
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
+msgstr "dodanie zdjęcia użytkownika do klucza"
 
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "usuniêcie wybranych identyfikatorów"
+msgstr "usunięcie wybranych identyfikatorów"
 
 msgid "add a subkey"
 msgstr "dodanie podklucza"
@@ -2543,87 +2544,87 @@ msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr "dodanie klucza do karty"
 
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr "przeniesienie klucza na kartê"
+msgstr "przeniesienie klucza na kartę"
 
 msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr "przeniesienie kopii klucza na kartê"
+msgstr "przeniesienie kopii klucza na kartę"
 
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "usuniêcie wybranych podkluczy"
+msgstr "usunięcie wybranych podkluczy"
 
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
+msgstr "wyznaczenie klucza unieważniającego"
 
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "usuniêcie podpisów z wybranych identyfikatorów u¿ytkownika"
+msgstr "usunięcie podpisów z wybranych identyfikatorów użytkownika"
 
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "zmiana daty wyga¶niêcia wa¿no¶ci klucza lub wybranych podkluczy"
+msgstr "zmiana daty wygaśnięcia ważności klucza lub wybranych podkluczy"
 
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "oznaczenie wybranego identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
+msgstr "oznaczenie wybranego identyfikatora użytkownika jako głównego"
 
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
+msgstr "przełączenie pomiędzy listą kluczy publicznych i prywatnych"
 
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
+msgstr "rozbudowana lista ustawień"
 
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "ustawienie preferencji dla wybranych identyfikatorów"
+msgstr "ustawienie preferencji dla wybranych identyfikatorów"
 
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr ""
-"ustawienie URL-a wybranego serwera kluczy dla zaznaczonych identyfikatorów"
+"ustawienie URL-a wybranego serwera kluczy dla zaznaczonych identyfikatorów"
 
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "ustawienie adnotacji do identyfikatora u¿ytkownika"
+msgstr "ustawienie adnotacji do identyfikatora użytkownika"
 
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "zmiana has³a klucza"
+msgstr "zmiana hasła klucza"
 
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
+msgstr "zmiana zaufania właściciela"
 
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "uniewa¿nienie podpisów na wybranych identyfikatorach"
+msgstr "unieważnienie podpisów na wybranych identyfikatorach"
 
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "uniewa¿nienie wybranych identyfikatorów"
+msgstr "unieważnienie wybranych identyfikatorów"
 
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "uniewa¿nienie klucza lub wybranych podkluczy"
+msgstr "unieważnienie klucza lub wybranych podkluczy"
 
 msgid "enable key"
-msgstr "w³±czenie klucza do u¿ycia"
+msgstr "włączenie klucza do użycia"
 
 msgid "disable key"
-msgstr "wy³±czenie klucza z u¿ycia"
+msgstr "wyłączenie klucza z użycia"
 
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "okazanie wybranych zdjêæ"
+msgstr "okazanie wybranych zdjęć"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
-msgstr "usuwanie nieu¿ytecznych identyfikatorów i podkluczy"
+msgstr "usuwanie nieużytecznych identyfikatorów i podkluczy"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr "usuwanie nieu¿ytecznych identyfikatorów i wszystkich podkluczy"
+msgstr "usuwanie nieużytecznych identyfikatorów i wszystkich podkluczy"
 
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd odczytu bloku klucza tajnego ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
+msgstr "Dostępny jest klucz tajny.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
 
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
+msgstr "Najpierw trzeba użyć polecenia \"przeł\".\n"
 
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
@@ -2631,22 +2632,22 @@ msgid ""
 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Komenda ,,sign'' mo¿e byæ poprzedzona ,,l'' dla podpisów lokalnych "
+"* Komenda ,,sign'' może być poprzedzona ,,l'' dla podpisów lokalnych "
 "(lsign), \n"
-"  ,,t'' dla podpisów zaufania (tsign), ,,nr'' dla podpisów nie "
-"podlegaj±cych \n"
-"  uniewa¿nieniu (nrsign), lub ich dowoln± kombinacj± (ltsign, tnrsign "
+"  ,,t'' dla podpisów zaufania (tsign), ,,nr'' dla podpisów nie "
+"podlegających \n"
+"  unieważnieniu (nrsign), lub ich dowolną kombinacją (ltsign, tnrsign "
 "itd.).\n"
 
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Klucz uniewa¿niony."
+msgstr "Klucz unieważniony."
 
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
-"Na pewno podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? (t/N) "
+"Na pewno podpisać wszystkie identyfikatory użytkownika na tym kluczu? (t/N) "
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
+msgstr "Podpowiedź: wybierz identyfikatory użytkownika do podpisania.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
@@ -2654,120 +2655,120 @@ msgstr "Nieznany typ podpisu ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
+msgstr "To polecenie nie jest dostępne w trybie %s.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+msgstr "Musisz wybrać co najmniej jeden identyfikator użytkownika.\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
+msgstr "Nie możesz usunąć ostatniego identyfikatora użytkownika!\n"
 
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
-"Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? (t/N) "
+"Czy na pewno usunąć wszystkie wybrane identyfikatory użytkownika? (t/N) "
 
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno usunąć ten identyfikator użytkownika? (t/N) "
 
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno przenie¶æ klucz g³ówny? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno przenieść klucz główny? (t/N) "
 
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ dok³adnie jeden klucz.\n"
+msgstr "Musisz wybrać dokładnie jeden klucz.\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Polecenie oczekuje nazwy pliku jako argumentu.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "Nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+msgstr "Nie można otworzyć ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "B³±d tworzenia klucza zapasowego z ,,%s'': %s\n"
+msgstr "Błąd tworzenia klucza zapasowego z ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
+msgstr "Musisz wybrać co najmniej jeden klucz.\n"
 
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć wybrane klucze? (t/N) "
 
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć ten klucz? (t/N) "
 
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
-"Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? (t/N) "
+"Czy na pewno unieważnić wszystkie wybrane identyfikatory użytkownika? (t/N) "
 
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno unieważnić ten identyfikator użytkownika? (t/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ca³y klucz? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz unieważnić cały klucz? (t/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane podklucze? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz unieważnić wybrane podklucze? (t/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten podklucz? (t/N>) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz unieważnić ten podklucz? (t/N>) "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
-"Nie mo¿na ustawiæ poziomu zaufania do w³a¶ciciela klucza w czasie\n"
-"u¿ywania bazy zaufania dostarczonej przez u¿ytkownika.\n"
+"Nie można ustawić poziomu zaufania do właściciela klucza w czasie\n"
+"używania bazy zaufania dostarczonej przez użytkownika.\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Ustawienie opcji klucza na:\n"
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
-"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia dla wybranych identyfikatorów? (t/N) "
+"Czy na pewno zaktualizować ustawienia dla wybranych identyfikatorów? (t/N) "
 
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno uaktualniæ ustawienia? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno uaktualnić ustawienia? (t/N) "
 
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Zapisaæ zmiany? (t/N) "
+msgstr "Zapisać zmiany? (t/N) "
 
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? (t/N) "
+msgstr "Wyjść bez zapisania zmian? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiódł się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
+msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiódł się: %s\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
+msgstr "Klucz nie został zmieniony więc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
 
 msgid "Digest: "
-msgstr "Skrót: "
+msgstr "Skrót: "
 
 msgid "Features: "
 msgstr "Ustawienia: "
 
 msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr "Klucz nie bêdzie modyfikowany na serwerze"
+msgstr "Klucz nie będzie modyfikowany na serwerze"
 
 msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr "Domylny serwer kluczy: "
+msgstr "Domyślny serwer kluczy: "
 
 msgid "Notations: "
 msgstr "Adnotacje: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
+msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawierają opisu ustawień.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Klucz zosta³ uniewa¿niony %s przez %s kluczem %s\n"
+msgstr "Klucz został unieważniony %s przez %s kluczem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez %s kluczem %s"
+msgstr "Klucz może zostać unieważniony przez %s kluczem %s"
 
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (poufne)"
@@ -2778,11 +2779,11 @@ msgstr "utworzony: %s"
 
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "uniewa¿niony: %s"
+msgstr "unieważniony: %s"
 
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr "wygas³: %s"
+msgstr "wygasł: %s"
 
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
@@ -2798,10 +2799,10 @@ msgstr "zaufanie: %s"
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
-msgstr "wiarygodno¶æ: %s"
+msgstr "wiarygodność: %s"
 
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
+msgstr "Ten klucz został wyłączony z użytku"
 
 msgid "card-no: "
 msgstr "numer karty: "
@@ -2810,172 +2811,172 @@ msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
-"dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
+"Pokazana wartość wiarygodności klucza może być niepoprawna,\n"
+"dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
 
 msgid "revoked"
-msgstr "uniewa¿niony"
+msgstr "unieważniony"
 
 msgid "expired"
-msgstr "wygas³y"
+msgstr "wygasły"
 
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
-"             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
-"             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
+"OSTRZEŻENIE: żaden identyfikator użytkownika nie został oznaczony explicite\n"
+"             jako główny. Wykonanie tego polecenie może więc spowodować\n"
+"             wyświetlanie innego identyfikatora jako domyślnego głównego.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
-"             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
+"OSTRZEŻENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjęcia spowoduje, że\n"
+"             niektóre wersje przestaną go rozumieć.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
+msgstr "Czy dalej chcesz je dodać? (t/N) "
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
+msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie można dodać zdjęcia.\n"
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
+msgstr "Usunąć ten poprawny podpis? (t/N/w) "
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
+msgstr "Usunąć ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
+msgstr "Usunąć ten nieznany podpis? (t/N/w) "
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
+msgstr "Na pewno usunąć ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
+msgstr "%d podpis usunięty.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
+msgstr "%d podpisów usuniętych.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
+msgstr "Nic nie zostało usunięte.\n"
 
 msgid "invalid"
 msgstr "niepoprawny"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ upakowany: %s\n"
+msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'' został upakowany: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpis usuniêty\n"
+msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpis usunięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': %d podpisy(ów) usuniête(ych)\n"
+msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpisy(ów) usunięte(ych)\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': ju¿ jest upakowany\n"
+msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'': już jest upakowany\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'': jest ju¿ oczyszczony\n"
+msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'': jest już oczyszczony\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
-"             uniewa¿niaj±cego spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
-"             go rozumieæ.\n"
+"OSTRZEŻENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
+"             unieważniającego spowoduje, że niektóre wersje PGP przestaną\n"
+"             go rozumieć.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
+msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie można wyznaczyć klucza unieważniającego.\n"
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
+msgstr "Podaj identyfikator klucza unieważniającego: "
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
+msgstr "klucza PGP 2.x nie można wyznaczyć jako unieważniającego\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "nie mo¿na wyznaczyæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
+msgstr "nie można wyznaczyć klucza do unieważniania jego samego\n"
 
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "klucz zosta³ ju¿ ustawiony jako uniewa¿niaj±cy\n"
+msgstr "klucz został już ustawiony jako unieważniający\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
+"OSTRZEŻENIE: nie można cofnąć wyznaczenia klucza jako unieważniającego!\n"
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyć ten klucz jako unieważniający? (t/N) "
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
+msgstr "Proszę usunąć znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
 
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
+msgstr "Proszę wybrać tylko jeden podklucz.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
+msgstr "Zmiana daty ważności podklucza.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
+msgstr "Zmiana daty ważności głównego klucza.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
+msgstr "Nie można zmienić daty ważności klucza w wersji 3.\n"
 
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
+msgstr "Brak odpowiadającego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
 #, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "podklucz podpisuj±cy %s jest ju¿ skro¶nie podpisany\n"
+msgstr "podklucz podpisujący %s jest już skrośnie podpisany\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
-"podklucz %s nie s³u¿y do podpisywania, wiêc nie trzeba go podpisywaæ "
-"skronie\n"
+"podklucz %s nie służy do podpisywania, więc nie trzeba go podpisywać "
+"skrośnie\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+msgstr "Proszę wybrać dokładnie jeden identyfikator użytkownika.\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
+msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominięty\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Podaj URL preferowanego serwera kluczy: "
 
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz go zast±piæ? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz go zastąpić? (t/N) "
 
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz go usun±æ? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz go usunąć? (t/N) "
 
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Adnotacje podpisu: "
 
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Kontynuowaæ? (t/N) "
+msgstr "Kontynuować? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+msgstr "Brak identyfikatora użytkownika o numerze %d.\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika ze skrótem %s\n"
+msgstr "Brak identyfikatora użytkownika ze skrótem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
@@ -2983,7 +2984,7 @@ msgstr "Brak podklucza o numerze %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s''\n"
+msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
@@ -2994,98 +2995,98 @@ msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
+msgstr "Ważność tego klucza wygasła %s.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
+msgstr "Czy dalej chcesz go unieważnić? (t/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
+msgstr "Stworzyć certyfikat unieważnienia tego podpisu? (t/N) "
 
 msgid "Not signed by you.\n"
 msgstr "Nie podpisane przez ciebie.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Te identyfikatory klucza %s s± podpisane przez Ciebie:\n"
+msgstr "Te identyfikatory klucza %s są podpisane przez Ciebie:\n"
 
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (podpis nieuniewa¿nialny) "
+msgstr " (podpis nieunieważnialny) "
 
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "uniewa¿niony przez Twój klucz %s w %s\n"
+msgstr "unieważniony przez Twój klucz %s w %s\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
+msgstr "Czy na pewno chcesz unieważnić te podpisy:\n"
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
+msgstr "Na pewno utworzyć certyfikaty unieważnienia ? (t/N) "
 
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "brak klucza tajnego\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+msgstr "identyfikator użytkownika ,,%s'' został już unieważniony\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
-"przysz³o¶ci)\n"
+"OSTRZEŻENIE: identyfikator użytkownika podpisany za %d sekund (w "
+"przyszłości)\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Klucz %s zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+msgstr "Klucz %s został już unieważniony\n"
 
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Podklucz %s zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+msgstr "Podklucz %s został już unieważniony\n"
 
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz %s (id %d).\n"
+msgstr "Zdjęcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz %s (id %d).\n"
 
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "ustawienie %s powtarza siê\n"
+msgstr "ustawienie %s powtarza się\n"
 
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "zbyt wiele ustawieñ szyfrów\n"
+msgstr "zbyt wiele ustawień szyfrów\n"
 
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "zbyt wiele ustawieñ skrótów\n"
+msgstr "zbyt wiele ustawień skrótów\n"
 
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "zbyt wiele ustawieñ kompresji\n"
+msgstr "zbyt wiele ustawień kompresji\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "niepoprawny napis ,,%s'' w tek¶cie ustawieñ\n"
+msgstr "niepoprawny napis ,,%s'' w tekście ustawień\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "zapis podpisu bezporedniego\n"
+msgstr "zapis podpisu bezpośredniego\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
+msgstr "zapis podpisu wiążącego klucz\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
+msgstr "niewłaściwa długość klucza; wykorzystano %u bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "rozmiar klucza zaokr±glony w górê do %u bitów\n"
+msgstr "rozmiar klucza zaokrąglony w górę do %u bitów\n"
 
 msgid "Sign"
 msgstr "Podpisywanie"
 
 msgid "Certify"
-msgstr "Powiadczanie"
+msgstr "Poświadczanie"
 
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Szyfrowanie"
@@ -3107,33 +3108,33 @@ msgstr "PpSsUuKk"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr "Mo¼liwe wykorzystanie klucza %s: "
+msgstr "Moźliwe wykorzystanie klucza %s: "
 
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr "Dozwolone dzia³ania: "
+msgstr "Dozwolone działania: "
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
-msgstr "   (%c) Prze³±czenie mo¿liwo¶ci podpisywania\n"
+msgstr "   (%c) Przełączenie możliwości podpisywania\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%c) Prze³±czenie mo¿liwo¶ci szyfrowania\n"
+msgstr "   (%c) Przełączenie możliwości szyfrowania\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
-msgstr "   (%c) Prze³±czenie mo¿liwo¶ci uwierzytelniania\n"
+msgstr "   (%c) Przełączenie możliwości uwierzytelniania\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Koniec\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
+msgstr "Proszę wybrać rodzaj klucza:\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) RSA i RSA (domylne)\n"
+msgstr "   (%d) RSA i RSA (domyślne)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
@@ -3165,19 +3166,19 @@ msgstr "   (%d) RSA (z dowolnie wybranymi funkcjami)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr "Klucze %s mog± mieæ d³ugo¶æ od %u do %u bitów.\n"
+msgstr "Klucze %s mogą mieć długość od %u do %u bitów.\n"
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci podklucz wygenerowaæ? (%u) "
+msgstr "Jakiej długości podklucz wygenerować? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (%u) "
+msgstr "Jakiej długości klucz wygenerować? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
+msgstr "Żądana długość klucza to %u bitów.\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -3187,12 +3188,12 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Okres wa¿no¶ci klucza.\n"
-"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
-"      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
-"      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
-"      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
-"      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
+"Okres ważności klucza.\n"
+"         0 = klucz nie ma określonego terminu ważności\n"
+"      <n>  = termin ważności klucza upływa za n dni\n"
+"      <n>w = termin ważności klucza upływa za n tygodni\n"
+"      <n>m = termin ważności klucza upływa za n miesięcy\n"
+"      <n>y = termin ważności klucza upływa za n lat\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
@@ -3202,22 +3203,22 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Okres wa¿no¶ci podpisu.\n"
-"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
-"      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
-"      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
-"      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
-"      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
+"Okres ważności podpisu.\n"
+"         0 = klucz nie ma określonego terminu ważności\n"
+"      <n>  = termin ważności podpisu upływa za n dni\n"
+"      <n>w = termin ważności podpisu upływa za n tygodni\n"
+"      <n>m = termin ważności podpisu upływa za n miesięcy\n"
+"      <n>y = termin ważności podpisu upływa za n lat\n"
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
+msgstr "Okres ważności klucza ? (0) "
 
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (%s) "
+msgstr "Okres ważności podpisu? (%s) "
 
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
+msgstr "niepoprawna wartość\n"
 
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Klucz bez daty wygasania\n"
@@ -3231,17 +3232,17 @@ msgstr "Klucz wygasa %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s\n"
+msgstr "Ważność podpisu wygasa %s\n"
 
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
-"Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
+"Twój system nie potrafi pokazać daty po roku 2038.\n"
+"Niemniej daty do roku 2106 będą poprawnie obsługiwane.\n"
 
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Czy wszystko siê zgadza? (t/N) "
+msgstr "Czy wszystko się zgadza? (t/N) "
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -3252,23 +3253,23 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
-"program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
-"elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
-"    ,,Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>''\n"
+"Musisz podać identyfikator użytkownika aby można było rozpoznać twój klucz;\n"
+"program złoży go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
+"elektronicznej. Będzie on miał, na przykład, taką postać:\n"
+"    ,,Tadeusz Żeleński (Boy) <tzb@ziemianska.pl>''\n"
 "\n"
 
 msgid "Real name: "
-msgstr "Imiê i nazwisko: "
+msgstr "Imię i nazwisko: "
 
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
+msgstr "Niewłaściwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
+msgstr "Imię lub nazwisko nie może zaczynać się od cyfry\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ co najmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
+msgstr "Imię i nazwisko muszą mieć co najmniej 5 znaków długości.\n"
 
 msgid "Email address: "
 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
@@ -3280,11 +3281,11 @@ msgid "Comment: "
 msgstr "Komentarz: "
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
+msgstr "Niewłaściwy znak w komentarzu\n"
 
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
+msgstr "Używasz zestawu znaków %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3292,13 +3293,13 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
+"Twój identyfikator użytkownika będzie wyglądał tak:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr ""
-"Nie nale¿y umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
+"Nie należy umieszczać adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
 "komentarza.\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
@@ -3316,21 +3317,21 @@ msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "IiKkEeDdWw"
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
+msgstr "Zmienić (I)mię/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yjść? "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
-"Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
-"czy (W)yj¶æ z programu? "
+"Zmienić (I)mię/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przejść (D)alej,\n"
+"czy (W)yjść z programu? "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
+msgstr "Najpierw trzeba poprawić ten błąd\n"
 
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
+"Musisz podać długie, skomplikowane hasło aby ochronić swój klucz tajny.\n"
 "\n"
 
 #, c-format
@@ -3343,8 +3344,8 @@ msgid ""
 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
-"W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
+"Nie chcesz podać hasła - to *zły* pomysł!\n"
+"W każdej chwili możesz ustawić hasło używając tego programu i opcji\n"
 "\"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
@@ -3354,29 +3355,29 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
+"Musimy wygenerować dużo losowych bajtów. Dobrym pomysłem aby pomóc "
 "komputerowi\n"
 "podczas generowania liczb pierwszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
-"dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
-"dysków);\n"
-"dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
-"iloci\n"
+"działań (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszką, odwołanie się do "
+"dysków);\n"
+"dzięki temu generator liczb losowych ma możliwość zebrania odpowiedniej "
+"ilości\n"
 "entropii.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
+msgstr "Procedura generacji klucza została anulowana.\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê klucz publiczny w ,,%s''\n"
+msgstr "zapisuję klucz publiczny w ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê szkielet klucza tajnego w ,,%s''\n"
+msgstr "zapisuję szkielet klucza tajnego w ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+msgstr "zapisuję klucz tajny w '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
@@ -3388,58 +3389,58 @@ msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
+msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zostały utworzone i podpisane.\n"
 
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
-"mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
+"Ten klucz nie może być wykorzystany do szyfrowania. Komendą \"--edit-key\"\n"
+"można dodać do niego podklucz szyfrujący.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiodła się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+"klucz został stworzony %lu sekundę w przyszłości (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub źle ustawiony zegar systemowy)\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+"klucz został stworzony %lu sekund w przyszłości (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub źle ustawiony zegar systemowy)\n"
 
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
 
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno utworzyæ? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno utworzyć? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "zapis klucza na karcie nie powiód³ siê: %s\n"
+msgstr "zapis klucza na karcie nie powiódł się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ kopii zapasowej ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można utworzyć kopii zapasowej ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "UWAGA: kopia klucza z karty zosta³a zapisana w ,,%s''\n"
+msgstr "UWAGA: kopia klucza z karty została zapisana w ,,%s''\n"
 
 msgid "never     "
 msgstr "nigdy     "
@@ -3460,10 +3461,10 @@ msgid "Signature notation: "
 msgstr "Adnotacje podpisu: "
 
 msgid "Keyring"
-msgstr "Zbiór kluczy"
+msgstr "Zbiór kluczy"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
+msgstr "Odcisk klucza głównego:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Odcisk podklucza:"
@@ -3471,7 +3472,7 @@ msgstr "      Odcisk podklucza:"
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
+msgstr " Odcisk klucza głównego:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "       Odcisk podklucza:"
@@ -3484,21 +3485,21 @@ msgstr "Numer seryjny karty ="
 
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "zmiana nazwy ,,%s'' na ,,%s'' nie powiod³a siê: %s\n"
+msgstr "zmiana nazwy ,,%s'' na ,,%s'' nie powiodła się: %s\n"
 
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: Istnieją dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
+msgstr "%s pozostał bez zmian\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
+msgstr "%s został utworzony\n"
 
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
+msgstr "Proszę usunąć to naruszenie zasad bezpieczeństwa\n"
 
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
@@ -3506,52 +3507,52 @@ msgstr "buforowanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kluczy zbuforowanych (%lu podpisów)\n"
+msgstr "%lu kluczy zbuforowanych (%lu podpisów)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kluczy zbuforowano (%lu podpisów)\n"
+msgstr "%lu kluczy zbuforowano (%lu podpisów)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
+msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
 
 msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr "w³±czenie uniewa¿nionych kluczy do wyników wyszukiwania"
+msgstr "włączenie unieważnionych kluczy do wyników wyszukiwania"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr "uwzglêdnienie podkluczy przy wyszukiwaniu po numerze klucza"
+msgstr "uwzględnienie podkluczy przy wyszukiwaniu po numerze klucza"
 
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
-"wykorzystanie plików tymczasowych do komunikacji z programami pomocniczymi"
+"wykorzystanie plików tymczasowych do komunikacji z programami pomocniczymi"
 
 msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr "bez kasowania plików tymczasowych po u¿yciu"
+msgstr "bez kasowania plików tymczasowych po użyciu"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr "automatyczne pobieranie brakuj±cych kluczy przy sprawdzaniu podpisów"
+msgstr "automatyczne pobieranie brakujących kluczy przy sprawdzaniu podpisów"
 
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "uwzglêdnienie ustawienia serwera kluczy na kluczu przy jego pobieraniu"
+msgstr "uwzględnienie ustawienia serwera kluczy na kluczu przy jego pobieraniu"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr "uwzglêdnienie ustawienia PKA na kluczu przy jego pobieraniu"
+msgstr "uwzględnienie ustawienia PKA na kluczu przy jego pobieraniu"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcja serwera ,,%s'' nie dzia³a na tym systemie\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: opcja serwera ,,%s'' nie działa na tym systemie\n"
 
 msgid "disabled"
-msgstr "wy³±czone"
+msgstr "wyłączone"
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr "Podaj numer opcji, (N)Dalej lub (Q)Wyjcie > "
+msgstr "Podaj numer opcji, (N)Dalej lub (Q)Wyjście > "
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr ""
-"niepoprawny protokó³ dostêpu do serwera kluczy (nasz %d != %d modu³u)\n"
+"niepoprawny protokół dostępu do serwera kluczy (nasz %d != %d modułu)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
@@ -3578,11 +3579,11 @@ msgstr "szukanie nazw w serwerze %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "wysy³anie klucza %s do serwera %s %s\n"
+msgstr "wysyłanie klucza %s do serwera %s %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "wysy³anie klucza %s do %s\"\n"
+msgstr "wysyłanie klucza %s do %s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
@@ -3598,65 +3599,65 @@ msgstr "brak polecenia dla serwera kluczy!\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: program obs³ugi serwera kluczy pochodzi z innej wersji GnuPG "
+"OSTRZEŻENIE: program obsługi serwera kluczy pochodzi z innej wersji GnuPG "
 "(%s)\n"
 
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr "serwer kluczy nie wys³a³ VERSION\n"
+msgstr "serwer kluczy nie wysłał VERSION\n"
 
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
+msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (użyj opcji --keyserver)\n"
 
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
-"ta kompilacja nie obs³uguje zewnêtrznych programów do komunikacji z "
+"ta kompilacja nie obsługuje zewnętrznych programów do komunikacji z "
 "serwerami\n"
 
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr "brak programu obs³uguj±cego protokó³ ,,%s''\n"
+msgstr "brak programu obsługującego protokół ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na zrobiæ ,,%s'' przy po³±czeniu protoko³em ,,%s''\n"
+msgstr "nie można zrobić ,,%s'' przy połączeniu protokołem ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr "%s nie obs³uguje programu pomocniczego w wersji %d\n"
+msgstr "%s nie obsługuje programu pomocniczego w wersji %d\n"
 
 msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "przekroczenie limitu czasu po³±czenia z serwerem kluczy\n"
+msgstr "przekroczenie limitu czasu połączenia z serwerem kluczy\n"
 
 msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "b³±d serwera kluczy\n"
+msgstr "błąd serwera kluczy\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "b³±d ³±czno¶ci z serwerem kluczy: %s\n"
+msgstr "błąd łączności z serwerem kluczy: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym identyfikatorem klucza, pominiêty\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym identyfikatorem klucza, pominięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na od¶wie¿yæ klucza %s przez %s: %s\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można odświeżyć klucza %s przez %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "od¶wie¿anie klucza z %s\n"
+msgstr "odświeżanie klucza z %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "od¶wie¿anie %d kluczy z %s\n"
+msgstr "odświeżanie %d kluczy z %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na pobraæ URI %s: %s\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można pobrać URI %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niezrozumia³y URI %s\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: niezrozumiały URI %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
@@ -3668,7 +3669,7 @@ msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "has³o stworzone z u¿yciem nieznanego algorytmu skrótu %d\n"
+msgstr "hasło stworzone z użyciem nieznanego algorytmu skrótu %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
@@ -3691,62 +3692,62 @@ msgstr "zaszyfrowano kluczem %s o numerze %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
+msgstr "błąd odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
+msgstr "zaszyfrowane za pomocą %lu haseł\n"
 
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
+msgstr "zaszyfrowane jednym hasłem\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
+msgstr "przyjmując że dane zostały zaszyfrowane za pomocą %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast niego\n"
+msgstr "szyfr IDEA nie jest dostępny, próba użycia %s zamiast niego\n"
 
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: wiadomość nie była zabezpieczona przed manipulacją\n"
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: zaszyfrowana wiadomość była manipulowana!\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
+msgstr "błąd odszyfrowywania: %s\n"
 
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
+msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczył że wiadomość nie powinna być zapisywana\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: wielokrotne teksty jawne\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: wielokrotne teksty jawne\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
-"osobny certyfikat uniewa¿nienia, aby go wczytaæ  u¿yj ,,gpg --import''\n"
+"osobny certyfikat unieważnienia, aby go wczytać  użyj ,,gpg --import''\n"
 
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "nie znaleziono podpisu\n"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
+msgstr "wymuszono pominięcie sprawdzenia podpisu\n"
 
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ niejednoznacznych danych podpisu\n"
+msgstr "nie można obsłużyć niejednoznacznych danych podpisu\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Podpis z³o¿ono %s\n"
+msgstr "Podpis złożono %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
@@ -3757,19 +3758,19 @@ msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpisano w %s kluczem %s o numerze %s\n"
 
 msgid "Key available at: "
-msgstr "Klucz dostêpny w: "
+msgstr "Klucz dostępny w: "
 
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez ,,%s''"
+msgstr "NIEPOPRAWNY podpis złożony przez ,,%s''"
 
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez ,,%s''"
+msgstr "Przeterminowany podpis złożony przez ,,%s''"
 
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez ,,%s''"
+msgstr "Poprawny podpis złożony przez ,,%s''"
 
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[niepewne]"
@@ -3780,15 +3781,15 @@ msgstr "       alias ,,%s''"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
+msgstr "Ważność podpisu wygasła %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
+msgstr "Ważność podpisu wygasa %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
 msgid "binary"
 msgstr "binarny"
@@ -3800,8 +3801,12 @@ msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
 #, c-format
+msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
+msgstr "UWAGA: to nie jest podpis oddzielony; plik ,,%s'' NIE został sprawdzony!\n"
+
+#, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
+msgstr "Nie można sprawdzić podpisu: %s\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
@@ -3809,7 +3814,7 @@ msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
+"OSTRZEŻENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
@@ -3823,60 +3828,60 @@ msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
+msgstr "nie można wyłączyć zrzutów pamięci: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "b³±d fstat na ,,%s'' w %s: %s\n"
+msgstr "błąd fstat na ,,%s'' w %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "b³±d fstat(%d) w %s: %s\n"
+msgstr "błąd fstat(%d) w %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest eksperymentalny algorytm asymetryczny %s\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: używany jest eksperymentalny algorytm asymetryczny %s\n"
 
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: klucze Elgamala do podpisywania i szyfrowania s± przestarza³e\n"
+"OSTRZEŻENIE: klucze Elgamala do podpisywania i szyfrowania są przestarzałe\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest eksperymentalny algorytm szyfruj±cy %s\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: używany jest eksperymentalny algorytm szyfrujący %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest eksperymentalny algorytm skrótu %s\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: używany jest eksperymentalny algorytm skrótu %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: algorytm skrótu %s jest przestarza³y\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: algorytm skrótu %s jest przestarzały\n"
 
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr "wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w %s\n"
+msgstr "więcej informacji można znaleźć w %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: This feature is not available in %s\n"
-msgstr "UWAGA: Ta opcja nie jest dostêpna w %s\n"
+msgstr "UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna w %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: przestarza³a opcja ,,%s''\n"
+msgstr "%s:%d: przestarzała opcja ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: ,,%s'' jest przestarzałą opcją.\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
+msgstr "w jej miejsce należy użyć ,,%s%s''\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± komend± -- nie nale¿y jej u¿ywaæ\n"
+"OSTRZEŻENIE: ,,%s'' jest przestarzałą komendą -- nie należy jej używać\n"
 
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Nieskompresowany"
@@ -3887,7 +3892,7 @@ msgstr "nieskompresowany|brak"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
+msgstr "ta wiadomość może nie dać się odczytać za pomocą %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
@@ -3899,32 +3904,32 @@ msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
+msgstr "Plik ,,%s'' już istnieje. "
 
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Nadpisaæ? (t/N) "
+msgstr "Nadpisać? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
+msgstr "%s: nieznana końcówka nazwy\n"
 
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
 msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "zapisywanie na wyjcie standardowe\n"
+msgstr "zapisywanie na wyjście standardowe\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
+msgstr "przyjęto obecność podpisanych danych w '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
+msgstr "nowy plik ustawień ,,%s'' został utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: opcje w ,,%s'' nie są jeszcze uwzględnione.\n"
 
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
@@ -3932,11 +3937,11 @@ msgstr "katalog ,,%s'' utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
+msgstr "nie można obsłużyć tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
+"OSTRZEŻENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny może nie być "
 "bezpieczny\n"
 
 #, c-format
@@ -3944,25 +3949,25 @@ msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
 
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
+msgstr "gpg-agent nie jest dostępny w tej sesji\n"
 
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
+msgstr "zły format zmiennej środowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
 
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
+msgstr "wersja %d protokołu agenta nie jest obsługiwana\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można się połączyć z ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
+msgstr "problem z agentem - zostaje wyłączony\n"
 
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (klucz g³ówny %s)"
+msgstr " (klucz główny %s)"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3970,43 +3975,43 @@ msgid ""
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
 msgstr ""
-"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
+"Musisz podać hasło aby odbezpieczyć klucz tajny użytkownika:\n"
 ",,%.*s''.\n"
-"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %s, stworzony %s%s\n"
+"Klucz o długości %u bitów, typ %s, numer %s, stworzony %s%s\n"
 
 msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Powtórzone has³o\n"
+msgstr "Powtórzone hasło\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Has³o\n"
+msgstr "Hasło\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
+msgstr "anulowano przez użytkownika\n"
 
 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+msgstr "pytanie o hasło nie działa w trybie wsadowym\n"
 
 msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Podaj has³o: "
+msgstr "Podaj hasło: "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 "user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny\n"
-"u¿ytkownika ,,%s''\n"
+"Musisz podać hasło aby odbezpieczyć klucz tajny\n"
+"użytkownika ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %s, stworzony %s"
+msgstr "długość %u bitów, typ %s, numer %s, stworzony %s"
 
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (podklucz na kluczu g³ównym %s)"
+msgstr "         (podklucz na kluczu głównym %s)"
 
 msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Powtórz has³o: "
+msgstr "Powtórz hasło: "
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4016,58 +4021,58 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Wybierz zdjêcie które chcesz do³±czyæ do swojego klucza jako identyfikator.\n"
-"Musi to byæ plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
-"publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
-"Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
+"Wybierz zdjęcie które chcesz dołączyć do swojego klucza jako identyfikator.\n"
+"Musi to być plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
+"publicznym. Jeśli będzie duży, powiększy to także rozmiar Twojego klucza!\n"
+"Dobry rozmiar to około 240 na 288 pikseli.\n"
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
+msgstr "Nazwa pliku ze zdjęciem w formacie JPEG: "
 
 #, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku JPEG ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie można otworzyć pliku JPEG ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr "Bardzo du¿y plik JPEG (%d bajtów)!\n"
+msgstr "Bardzo duży plik JPEG (%d bajtów)!\n"
 
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz go u¿yæ? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz go użyć? (t/N) "
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
+msgstr "Czy zdjęcie jest w porządku? (t/N/w) "
 
 msgid "no photo viewer set\n"
-msgstr "brak ustawienia przegl±darki do zdjêæ\n"
+msgstr "brak ustawienia przeglądarki do zdjęć\n"
 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
+msgstr "nie można wyświetlić zdjęcia!\n"
 
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Nie podano przyczyny"
 
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Klucz zosta³ zast±piony"
+msgstr "Klucz został zastąpiony"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Klucz zosta³ skompromitowany"
+msgstr "Klucz został skompromitowany"
 
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
+msgstr "klucz nie jest już używany"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
+msgstr "Identyfikator użytkownika przestał być poprawny"
 
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "powód uniewa¿nienia: "
+msgstr "powód unieważnienia: "
 
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "komentarz do uniewa¿nienia: "
+msgstr "komentarz do unieważnienia: "
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
@@ -4083,7 +4088,7 @@ msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImMwWpP"
 
 msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr "Brak wartoci zaufania dla:\n"
+msgstr "Brak wartości zaufania dla:\n"
 
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
@@ -4091,7 +4096,7 @@ msgstr "      alias ,,%s''\n"
 
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Jak bardzo ufasz, ¿e ten klucz nale¿y do tej osoby?\n"
+msgstr "Jak bardzo ufasz, że ten klucz należy do tej osoby?\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
@@ -4106,13 +4111,13 @@ msgid "  %d = I trust ultimately\n"
 msgstr " %d = ufam absolutnie\n"
 
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = powrót do g³ównego menu\n"
+msgstr " m = powrót do głównego menu\n"
 
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " p = pominiêcie klucza\n"
+msgstr " p = pominięcie klucza\n"
 
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr " w = wyjcie\n"
+msgstr " w = wyjście\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4126,59 +4131,59 @@ msgid "Your decision? "
 msgstr "Twoja decyzja? "
 
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz obdarzyæ ten klucz absolutnym zaufaniem? (t/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz obdarzyć ten klucz absolutnym zaufaniem? (t/N) "
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
+msgstr "Certyfikaty prowadzące do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
+msgstr "%s: Nie ma pewności co do tożsamości właściciela klucza.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Jest ograniczona pewno¶æ co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
+msgstr "%s: Jest ograniczona pewność co do tożsamości właściciela klucza.\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
+msgstr "Ten klucz prawdopodobnie należy do tej osoby.\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
+msgstr "Ten klucz należy do nas\n"
 
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"NIE MA pewno¶ci, czy klucz nale¿y do osoby wymienionej w identyfikatorze.\n"
-"Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê* wiesz co robisz,\n"
-"mo¿esz odpowiedzieæ ,,tak'' na nastêpne pytanie.\n"
+"NIE MA pewności, czy klucz należy do osoby wymienionej w identyfikatorze.\n"
+"Jeśli nie masz co do tego żadnych wątpliwości i *naprawdę* wiesz co robisz,\n"
+"możesz odpowiedzieć ,,tak'' na następne pytanie.\n"
 
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? (t/N) "
+msgstr "Użyć tego klucza pomimo to? (t/N) "
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: używany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: ten klucz móg³ zostaæ uniewa¿niony\n"
-"             (brak klucza uniewa¿niaj±cego aby to sprawdziæ)\n"
+"OSTRZEŻENIE: ten klucz mógł zostać unieważniony\n"
+"             (brak klucza unieważniającego aby to sprawdzić)\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: Ten klucz został unieważniony kluczem unieważniającym!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: Ten klucz został unieważniony przez właściciela!\n"
 
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "             To mo¿e oznaczaæ, ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
+msgstr "             To może oznaczać, że podpis jest fałszerstwem.\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: Ten podklucz został unieważniony przez właściciela!\n"
 
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Uwaga: Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku\n"
+msgstr "Uwaga: Ten klucz został wyłączony z użytku\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
@@ -4186,51 +4191,51 @@ msgstr "Uwaga: sprawdzony adres sygnatariusza to ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
-msgstr "Uwaga: adres sygnatariusza ,,%s'' nie zgadza siê z DNS\n"
+msgstr "Uwaga: adres sygnatariusza ,,%s'' nie zgadza się z DNS\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
-msgstr "poziom zaufania zmieniony na PE£EN z powodu poprawnego PKA\n"
+msgstr "poziom zaufania zmieniony na PEŁEN z powodu poprawnego PKA\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr "poziom zaufania zmieniony na NIGDY z powodu niepoprawnego PKA\n"
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Uwaga: wa¿no¶æ tego klucza wygas³a!\n"
+msgstr "Uwaga: ważność tego klucza wygasła!\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: Ten klucz nie jest poświadczony zaufanym podpisem!\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
-"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a podpis.\n"
+"             Nie ma pewności co do tożsamości osoby która złożyła podpis.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "             Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZYWY.\n"
+msgstr "             Ten podpis prawdopodobnie jest FAŁSZYWY.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: Tego klucza nie po¶wiadczaj± wystarczaj±co zaufane podpisy!\n"
+"OSTRZEŻENIE: Tego klucza nie poświadczają wystarczająco zaufane podpisy!\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
-"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a ten "
+"             Nie ma pewności co do tożsamości osoby która złożyła ten "
 "podpis.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
+msgstr "%s: pominięty: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
+msgstr "%s: pominięty: został już wybrany w innej opcji\n"
 
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Nie zosta³ podany identyfikatora u¿ytkownika (np. za pomoc± ,,-r'')\n"
+msgstr "Nie został podany identyfikatora użytkownika (np. za pomocą ,,-r'')\n"
 
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr "Obecnie wybrani adresaci:\n"
@@ -4240,38 +4245,38 @@ msgid ""
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Identyfikator u¿ytkownika (pusta linia oznacza koniec): "
+"Identyfikator użytkownika (pusta linia oznacza koniec): "
 
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
+msgstr "Brak takiego identyfikatora użytkownika.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
+msgstr "pominięty: klucz publiczny już jest domyślnym adresatem\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia.\n"
+msgstr "Klucz publiczny wyłączony z użycia.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
+msgstr "pominięty: został już wybrany w innej opcji\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "nieznany domylny adresat ,,%s''\n"
+msgstr "nieznany domyślny adresat ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ytku\n"
+msgstr "%s: pominięty: klucz publiczny wyłączony z użytku\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "brak poprawnych adresatów\n"
+msgstr "brak poprawnych adresatów\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
-"dane nie zosta³y zapisane; aby to zrobiæ, nale¿y u¿yæ opcji \"--output\"\n"
+"dane nie zostały zapisane; aby to zrobić, należy użyć opcji \"--output\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
+msgstr "błąd tworzenia `%s': %s\n"
 
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddzielony od danych.\n"
@@ -4280,84 +4285,84 @@ msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Nazwa pliku danych: "
 
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "czytam strumieñ standardowego wej¶cia\n"
+msgstr "czytam strumień standardowego wejścia\n"
 
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "brak podpisanych danych\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku ,,%s''\n"
+msgstr "nie można otworzyć podpisanego pliku ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "adresat anonimowy; próba odszyfrowania kluczem %s ...\n"
+msgstr "adresat anonimowy; próba odszyfrowania kluczem %s ...\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "OK, to my jestemy adresatem anonimowym.\n"
+msgstr "OK, to my jesteśmy adresatem anonimowym.\n"
 
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
+msgstr "stary, nie obsługiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
 
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "algorytm szyfruj±cy %d%s jest nieznany lub zosta³ wy³±czony\n"
+msgstr "algorytm szyfrujący %d%s jest nieznany lub został wyłączony\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: brak szyfru %s w ustawieniach odbiorcy\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: brak szyfru %s w ustawieniach odbiorcy\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %s wygas³a %s\n"
+msgstr "UWAGA: ważność klucza tajnego %s wygasła %s\n"
 
 msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
+msgstr "UWAGA: klucz został unieważniony"
 
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "wywo³anie funkcji build_packet nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "wywołanie funkcji build_packet nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "klucz %s nie ma identyfikatora u¿ytkownika\n"
+msgstr "klucz %s nie ma identyfikatora użytkownika\n"
 
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Zostanie uniewa¿niony przez:\n"
+msgstr "Zostanie unieważniony przez:\n"
 
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(to jest czu³y klucz uniewa¿niaj±cy)\n"
+msgstr "(to jest czuły klucz unieważniający)\n"
 
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
+msgstr "Stworzyć certyfikat unieważnienia tego klucza? (t/N) "
 
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "wymuszono opakowanie ASCII wyniku.\n"
 
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "wywo³anie funkcji make_keysig_packet nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "wywołanie funkcji make_keysig_packet nie powiodło się: %s\n"
 
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+msgstr "Certyfikat unieważnienia został utworzony.\n"
 
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
+msgstr "brak kluczy unieważniających dla ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie został odnaleziony: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
+msgstr "brak odpowiadającego klucza publicznego: %s\n"
 
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatnego!\n"
 
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Utworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
+msgstr "Utworzyć certyfikat unieważnienia tego klucza? (t/N) "
 
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
@@ -4374,36 +4379,36 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
-"Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+"Certyfikat unieważnienia został utworzony.\n"
 "\n"
-"Nale¿y przenie¶æ go na no¶nik który mo¿na bezpiecznie ukryæ; je¶li ¼li "
+"Należy przenieść go na nośnik który można bezpiecznie ukryć; jeśli źli "
 "ludzie\n"
-"dostan± ten certyfikat w swoje rêce, mog± u¿yæ go do uczynienia klucza\n"
-"nieu¿ytecznym.\n"
+"dostaną ten certyfikat w swoje ręce, mogą użyć go do uczynienia klucza\n"
+"nieużytecznym.\n"
 "\n"
-"Niez³ym pomys³em jest wydrukowanie certyfikatu uniewa¿nienia i schowanie\n"
-"wydruku w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby no¶nik z certyfikatem sta³ "
-"siê\n"
-"nieczytelny. Ale nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ, systemy drukowania ró¿nych\n"
-"komputerów mog± zachowaæ tre¶æ wydruku i udostêpniæ j± osobom "
-"nieupowa¿nionym.\n"
+"Niezłym pomysłem jest wydrukowanie certyfikatu unieważnienia i schowanie\n"
+"wydruku w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby nośnik z certyfikatem stał "
+"się\n"
+"nieczytelny. Ale należy zachować ostrożność, systemy drukowania różnych\n"
+"komputerów mogą zachować treść wydruku i udostępnić ją osobom "
+"nieupoważnionym.\n"
 
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
+msgstr "Proszę wybrać powód unieważnienia:\n"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Prawdopodobnie chcesz tu wybraæ %d)\n"
+msgstr "(Prawdopodobnie chcesz tu wybrać %d)\n"
 
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Wprowad¼ opis (nieobowi±zkowy) i zakoñcz go pust± lini±:\n"
+msgstr "Wprowadź opis (nieobowiązkowy) i zakończ go pustą linią:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Powód uniewa¿nienia: %s\n"
+msgstr "Powód unieważnienia: %s\n"
 
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(nie podano)\n"
@@ -4412,191 +4417,191 @@ msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Informacje poprawne? (t/N) "
 
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
+msgstr "tajne części klucza są niedostępne\n"
 
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obsługiwany\n"
 
 #, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "skrót ochrony %d nie jest obs³ugiwany\n"
+msgstr "skrót ochrony %d nie jest obsługiwany\n"
 
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Niepoprawne has³o; proszê spróbowaæ ponownie"
+msgstr "Niepoprawne hasło; proszę spróbować ponownie"
 
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Wykryto s³aby klucz - nale¿y ponownie zmieniæ has³o.\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: Wykryto słaby klucz - należy ponownie zmienić hasło.\n"
 
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
-"tworzenie przestarza³ej 16-bitowej sumy kontrolnej dla ochrony klucza\n"
+"tworzenie przestarzałej 16-bitowej sumy kontrolnej dla ochrony klucza\n"
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
+msgstr "wygenerowano słaby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
-"operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
+"brak możliwości generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
+"operacja była powtarzana %d razy!\n"
 
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr "DSA wymaga aby skrót mia³ d³ugo¶æ bêd±c± wielokrotno¶ci± 8 bitów\n"
+msgstr "DSA wymaga aby skrót miał długość będącą wielokrotnością 8 bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
-"Klucz DSA %s u¿ywa niewystarczaj±co bezpiecznego skrótu o d³ugo¶ci %u bitów\n"
+"Klucz DSA %s używa niewystarczająco bezpiecznego skrótu o długości %u bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
-msgstr "Klucz DSA %s wymaga skrótu %u-bitowego lub d³u¿szego\n"
+msgstr "Klucz DSA %s wymaga skrótu %u-bitowego lub dłuższego\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: konflikt skrótów podpisów w wiadomo¶ci\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: konflikt skrótów podpisów w wiadomości\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %s nie jest skro¶nie podpisany\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: podklucz podpisujący %s nie jest skrośnie podpisany\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %s jest niepoprawnie skro¶nie podpisany\n"
+"OSTRZEŻENIE: podklucz podpisujący %s jest niepoprawnie skrośnie podpisany\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny %s jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgstr "klucz publiczny %s jest o %lu sekundę młodszy od podpisu\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny %s jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
+msgstr "klucz publiczny %s jest o %lu sekund(y) młodszy od podpisu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+"klucz %s został stworzony %lu sekundę w przyszłości (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni lub źle ustawiony zegar systemowy)\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klucz %s zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+"klucz %s został stworzony %lu sekund w przyszłości (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni lub źle ustawiony zegar systemowy)\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy %s przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
+msgstr "UWAGA: klucz podpisujący %s przekroczył datę ważności %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
-"podpis z³o¿ony kluczem %s uznany za niewa¿ny z powodu nieznanego bitu "
+"podpis złożony kluczem %s uznany za nieważny z powodu nieznanego bitu "
 "krytycznego\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "klucz %s: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
+msgstr "klucz %s: brak podklucza, którego dotyczy unieważnienie\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "klucz %s: brak podklucza dowi±zywanego podpisem\n"
+msgstr "klucz %s: brak podklucza dowiązywanego podpisem\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ %% w URL adnotacji (jest zbyt d³ugi).\n"
-"             U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
+"OSTRZEŻENIE: nie można rozwinąć %% w URL adnotacji (jest zbyt długi).\n"
+"             Użyty zostanie nie rozwinięty.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
-"             (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
+"OSTRZEŻENIE: nie można rozwinąć znaczników %% w URL regulaminu\n"
+"             (jest zbyt długi). Użyty zostanie nie rozwinięty.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
-"             (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
+"OSTRZEŻENIE: nie można rozwinąć znaczników %% w URL regulaminu\n"
+"             (jest zbyt długi). Użyty zostanie nie rozwinięty.\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie złożonego podpisu nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "podpis %s/%s z³o¿ony przez: ,,%s''\n"
+msgstr "podpis %s/%s złożony przez: ,,%s''\n"
 
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"kluczami PGP 2 w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko do oddzielonych "
-"podpisów\n"
+"kluczami PGP 2 w trybie --pgp2 można podpisywać tylko do oddzielonych "
+"podpisów\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+msgstr "wymuszone użycie skrótu %s (%d) kłóci się z ustawieniami adresata\n"
 
 msgid "signing:"
 msgstr "podpis:"
 
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko za pomoc± kluczy z wersji 2.x\n"
+msgstr "w trybie --pgp2 można podpisywać tylko za pomocą kluczy z wersji 2.x\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "zostanie u¿yty szyfr %s\n"
+msgstr "zostanie użyty szyfr %s\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap± \n"
+"klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie można go użyć z atrapą \n"
 "generatora liczb losowych!\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "pominiêty ,,%s'': duplikat\n"
+msgstr "pominięty ,,%s'': duplikat\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
+msgstr "pominięty ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+msgstr "pominięty: klucz prywatny jest już wpisany\n"
 
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
 "wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
-"podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!"
+"podpisy składane tym kluczem nie zapewniają bezpieczeństwa!"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiódł się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"# Lista przypisanych wartoci zaufania, stworzona %s\n"
-"# (u¿yj \"gpg --import-ownertrust\" aby j± wczytaæ)\n"
+"# Lista przypisanych wartości zaufania, stworzona %s\n"
+"# (użyj \"gpg --import-ownertrust\" aby ją wczytać)\n"
 
 #, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d w ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd w ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "line too long"
-msgstr "zbyt d³uga linia"
+msgstr "zbyt długa linia"
 
 msgid "colon missing"
 msgstr "brak dwukropka"
@@ -4605,34 +4610,34 @@ msgid "invalid fingerprint"
 msgstr "niepoprawny odcisk klucza"
 
 msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "brak wartoci zaufania"
+msgstr "brak wartości zaufania"
 
 #, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d podczas szukania warto¶ci zaufania ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd podczas szukania wartości zaufania ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu w ,,%s'': %s\n"
+msgstr "błąd odczytu w ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
+msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiodła się %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania, wpis %lu: funkcja lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
+msgstr "baza zaufania, wpis %lu: funkcja lseek() nie powiodła się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
+msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiódł się (n=%d): %s\n"
 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
+msgstr "zbyt duże zlecenie dla bazy zaufania\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nie ma dostêpu do ,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie ma dostępu do ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
@@ -4640,15 +4645,15 @@ msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ blokady ,,%s''\n"
+msgstr "nie można utworzyć blokady ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na zablokowaæ ,,%s''\n"
+msgstr "nie można zablokować ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
+msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiodło się: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
@@ -4659,7 +4664,7 @@ msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
 
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "UWAGA: nie mo¿na zapisywaæ bazy zaufania\n"
+msgstr "UWAGA: nie można zapisywać bazy zaufania\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
@@ -4667,27 +4672,27 @@ msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
+msgstr "%s: błąd przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
+msgstr "%s: błąd odczytu numeru wersji: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
+msgstr "%s: błąd zapisu numeru wersji: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania: funkcja lseek() zawiod³a: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja lseek() zawiodła: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiodła: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
@@ -4699,38 +4704,38 @@ msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
+msgstr "%s: niewłaściwa wersja pliku %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
+msgstr "%s: błąd odczytu pustego wpisu: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
+msgstr "%s: błąd zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiodło się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiodło się: %s\n"
 
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "B³±d: uszkodzona baza zaufania.\n"
+msgstr "Błąd: uszkodzona baza zaufania.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
+msgstr "nie można obsłużyć linii tekstu dłuższej niż %d znaków\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+msgstr "linia dłuższa niż %d znaków\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym d³ugim numerem klucza\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym długim numerem klucza\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
@@ -4738,33 +4743,33 @@ msgstr "klucz %s: zaakceptowany jako klucz zaufany\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "klucz %s jest wpisany wiêcej ni¿ raz w bazie zaufania\n"
+msgstr "klucz %s jest wpisany więcej niż raz w bazie zaufania\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "klucz %s: brak klucza publicznego dla zaufanego klucza - pominiêty\n"
+msgstr "klucz %s: brak klucza publicznego dla zaufanego klucza - pominięty\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "klucz %s zosta³ oznaczony jako obdarzony absolutnym zaufaniem.\n"
+msgstr "klucz %s został oznaczony jako obdarzony absolutnym zaufaniem.\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiódł się: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu jest typu innego ni¿ poszukiwany %d\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu jest typu innego niż poszukiwany %d\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
-msgstr "Mo¿na próbowaæ odtworzyæ bazê zaufania przy u¿yciu poleceñ:\n"
+msgstr "Można próbować odtworzyć bazę zaufania przy użyciu poleceń:\n"
 
 msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
-msgstr "Je¶li to nie dzia³a, nale¿y poradziæ siê instrukcji\n"
+msgstr "Jeśli to nie działa, należy poradzić się instrukcji\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
-msgstr "nie mo¿na u¿yæ nieznanego modelu zaufania %d, zostaje przyjêty %s\n"
+msgstr "nie można użyć nieznanego modelu zaufania %d, zostaje przyjęty %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
@@ -4782,10 +4787,10 @@ msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr "17"
 
 msgid "[ revoked]"
-msgstr "[ uniewa¿niony  ]"
+msgstr "[ unieważniony  ]"
 
 msgid "[ expired]"
-msgstr "[ wygas³y       ]"
+msgstr "[ wygasły       ]"
 
 msgid "[ unknown]"
 msgstr "[ nieznany      ]"
@@ -4797,7 +4802,7 @@ msgid "[marginal]"
 msgstr "[ marginalny    ]"
 
 msgid "[  full  ]"
-msgstr "[ pe³ny         ]"
+msgstr "[ pełny         ]"
 
 msgid "[ultimate]"
 msgstr "[ ostateczny    ]"
@@ -4812,7 +4817,7 @@ msgid "marginal"
 msgstr "marginalny"
 
 msgid "full"
-msgstr "pe³ny"
+msgstr "pełny"
 
 msgid "ultimate"
 msgstr "ostateczny"
@@ -4822,7 +4827,7 @@ msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
 
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "nastêpne sprawdzanie bazy odbêdzie siê %s\n"
+msgstr "następne sprawdzanie bazy odbędzie się %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
@@ -4837,14 +4842,14 @@ msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "klucz publiczny %s nie odnaleziony: %s\n"
 
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "nale¿y uruchomiæ gpg z opcj± ,,--check-trustdb''\n"
+msgstr "należy uruchomić gpg z opcją ,,--check-trustdb''\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "sprawdzanie bazy zaufania\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
+msgstr "przetworzono %d kluczy (rozwiązano %d przeliczeń zaufania)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "brak absolutnie zaufanych kluczy\n"
@@ -4855,34 +4860,34 @@ msgstr "klucz publiczny absolutnie zaufanego klucza %s nie odnaleziony\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "potrzeba %d marginalny(ch), %d zupe³ny(ch), model zaufania %s\n"
+msgstr "potrzeba %d marginalny(ch), %d zupełny(ch), model zaufania %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
-"g³êboko¶æ: %d wa¿nych: %3d podpisanych %3d zaufanych %d-, %dq, %dn, %dm, "
+"głębokość: %d ważnych: %3d podpisanych %3d zaufanych %d-, %dq, %dn, %dm, "
 "%df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "zapis aktualizacji bazy zaufania nie powiód³ siê: %s\n"
+msgstr "zapis aktualizacji bazy zaufania nie powiódł się: %s\n"
 
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
-"nie mo¿na sprawdziæ podpisu.\n"
-"Nale¿y pamiêtaæ o podawaniu pliku podpisu (.sig lub .asc) jako pierwszego\n"
-"argumentu linii poleceñ.\n"
+"nie można sprawdzić podpisu.\n"
+"Należy pamiętać o podawaniu pliku podpisu (.sig lub .asc) jako pierwszego\n"
+"argumentu linii poleceń.\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "linia wej¶cia %u zbyt d³uga lub brak znaku LF\n"
+msgstr "linia wejścia %u zbyt długa lub brak znaku LF\n"
 
 msgid "general error"
-msgstr "b³±d ogólny"
+msgstr "błąd ogólny"
 
 msgid "unknown packet type"
 msgstr "nieznany typ pakietu"
@@ -4894,7 +4899,7 @@ msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgstr "nieznany algorytm asymetryczny"
 
 msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm skrótu"
+msgstr "nieznany algorytm skrótu"
 
 msgid "bad public key"
 msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
@@ -4906,136 +4911,136 @@ msgid "bad signature"
 msgstr "niepoprawny podpis"
 
 msgid "checksum error"
-msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
+msgstr "błąd sumy kontrolnej"
 
 msgid "bad passphrase"
-msgstr "niepoprawne has³o"
+msgstr "niepoprawne hasło"
 
 msgid "public key not found"
 msgstr "brak klucza publicznego"
 
 msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
+msgstr "nieznany algorytm szyfrujący"
 
 msgid "can't open the keyring"
-msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
+msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemożliwe"
 
 msgid "invalid packet"
 msgstr "niepoprawny pakiet"
 
 msgid "invalid armor"
-msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
+msgstr "błąd w opakowaniu ASCII"
 
 msgid "no such user id"
-msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika"
+msgstr "brak takiego identyfikatora użytkownika"
 
 msgid "secret key not available"
 msgstr "brak klucza prywatnego"
 
 msgid "wrong secret key used"
-msgstr "zosta³ u¿yty niew³a¶ciwy klucz prywatny"
+msgstr "został użyty niewłaściwy klucz prywatny"
 
 msgid "not supported"
-msgstr "nie jest obs³ugiwany"
+msgstr "nie jest obsługiwany"
 
 msgid "bad key"
 msgstr "niepoprawny klucz"
 
 msgid "file read error"
-msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
+msgstr "błąd przy odczycie pliku"
 
 msgid "file write error"
-msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
+msgstr "błąd przy zapisie pliku"
 
 msgid "unknown compress algorithm"
 msgstr "nieznany algorytm kompresji"
 
 msgid "file open error"
-msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku"
+msgstr "błąd przy otwieraniu pliku"
 
 msgid "file create error"
-msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
+msgstr "błąd przy tworzeniu pliku"
 
 msgid "invalid passphrase"
-msgstr "niepoprawne d³ugie has³o"
+msgstr "niepoprawne długie hasło"
 
 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
 msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
 
 msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
+msgstr "algorytm szyfrujący nie jest zaimplementowany"
 
 msgid "unknown signature class"
 msgstr "nieznana klasa podpisu"
 
 msgid "trust database error"
-msgstr "b³±d w bazie zaufania"
+msgstr "błąd w bazie zaufania"
 
 msgid "bad MPI"
-msgstr "b³±d MPI"
+msgstr "błąd MPI"
 
 msgid "resource limit"
-msgstr "ograniczenie zasobów"
+msgstr "ograniczenie zasobów"
 
 msgid "invalid keyring"
-msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
+msgstr "błąd w zbiorze kluczy"
 
 msgid "bad certificate"
 msgstr "niepoprawny certyfikat"
 
 msgid "malformed user id"
-msgstr "b³±d formatu identyfikatora u¿ytkownika"
+msgstr "błąd formatu identyfikatora użytkownika"
 
 msgid "file close error"
-msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
+msgstr "błąd przy zamykaniu pliku"
 
 msgid "file rename error"
-msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
+msgstr "błąd przy zmianie nazwy pliku"
 
 msgid "file delete error"
-msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
+msgstr "błąd przy usuwaniu pliku"
 
 msgid "unexpected data"
 msgstr "nieoczekiwane dane"
 
 msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt datowników"
+msgstr "konflikt datowników"
 
 msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "nieu¿yteczny algorytm asymetryczny"
+msgstr "nieużyteczny algorytm asymetryczny"
 
 msgid "file exists"
-msgstr "plik ju¿ istnieje"
+msgstr "plik już istnieje"
 
 msgid "weak key"
-msgstr "klucz s³aby"
+msgstr "klucz słaby"
 
 msgid "invalid argument"
-msgstr "b³êdny argument"
+msgstr "błędny argument"
 
 msgid "bad URI"
 msgstr "niepoprawny URI"
 
 msgid "unsupported URI"
-msgstr "URI nie jest obs³ugiwany"
+msgstr "URI nie jest obsługiwany"
 
 msgid "network error"
-msgstr "b³±d sieci"
+msgstr "błąd sieci"
 
 msgid "not encrypted"
 msgstr "nie zaszyfrowany"
 
 msgid "not processed"
-msgstr "nie zosta³ przetworzony"
+msgstr "nie został przetworzony"
 
 msgid "unusable public key"
-msgstr "bezu¿yteczny klucz publiczny"
+msgstr "bezużyteczny klucz publiczny"
 
 msgid "unusable secret key"
-msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
+msgstr "bezużyteczny klucz prywatny"
 
 msgid "keyserver error"
-msgstr "b³±d serwera kluczy"
+msgstr "błąd serwera kluczy"
 
 msgid "canceled"
 msgstr "anulowane"
@@ -5047,18 +5052,18 @@ msgid "no data"
 msgstr "brak danych"
 
 msgid "ERROR: "
-msgstr "B£¡D: "
+msgstr "BŁĄD: "
 
 msgid "WARNING: "
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: "
+msgstr "OSTRZEŻENIE: "
 
 #, c-format
 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... to jest b³±d programu (%s:%d:%s)\n"
+msgstr "... to jest błąd programu (%s:%d:%s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
+msgstr "znalazłeś(aś) błąd w programie ... (%s:%d)\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
@@ -5076,7 +5081,7 @@ msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "quit"
-msgstr "wyjcie"
+msgstr "wyjście"
 
 msgid "qQ"
 msgstr "wW"
@@ -5096,46 +5101,17 @@ msgid "cC"
 msgstr "aA"
 
 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na zabezpieczyæ u¿ywanej pamiêci!\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można zabezpieczyć używanej pamięci!\n"
 
 msgid ""
 "please see http://www.gnupg.org/documentation/faqs.html for more "
 "information\n"
 msgstr ""
-"obja¶nienie mo¿na przeczytaæ tutaj: http://www.gnupg.org/documentation/faqs."
+"objaśnienie można przeczytać tutaj: http://www.gnupg.org/documentation/faqs."
 "html\n"
 
 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "bez zabezpieczenia pamiêci nie mo¿na wykonaæ tej operacji\n"
+msgstr "bez zabezpieczenia pamięci nie można wykonać tej operacji\n"
 
 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dlatego zadania)\n"
-
-#~ msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do modu³u rozszerzenia ,,"
-#~ "%s''.\n"
-
-#~ msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do modu³u rozszerzenia ,,%s''.\n"
-
-#~ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu zawieraj±cego\n"
-#~ "             modu³ rozszerzenia ,,%s''\n"
-
-#~ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu zawieraj±cego\n"
-#~ "             modu³ rozszerzenia ,,%s''\n"
-
-#~ msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "modu³ szyfru ,,%s'' nie za³adowany z powodu niebezpiecznych praw dostêpu\n"
-
-#~ msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-#~ msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
-
-#~ msgid "Command> "
-#~ msgstr "Polecenie> "
+msgstr "(prawdopodobnie używany program jest niewłaściwy dlatego zadania)\n"