Post release updates
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Thu, 31 Mar 2016 10:58:31 +0000 (12:58 +0200)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Thu, 31 Mar 2016 10:58:31 +0000 (12:58 +0200)
--

31 files changed:
NEWS
configure.ac
po/be.po
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fi.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/nb.po
po/nl.po
po/pl.po
po/pt.po
po/pt_BR.po
po/ro.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

diff --git a/NEWS b/NEWS
index 75ed1b3..1b646f5 100644 (file)
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -1,3 +1,6 @@
+Noteworthy changes in version 2.0.31 (unreleased)
+-------------------------------------------------
+
 Noteworthy changes in version 2.0.30 (2016-03-31)
 -------------------------------------------------
 
index e5b8baf..0041bec 100644 (file)
@@ -26,7 +26,7 @@ min_automake_version="1.14"
 # (git tag -s gnupg-2.n.m) and run "./autogen.sh --force".  Please
 # bump the version number immediately *after* the release and do
 # another commit and push so that the git magic is able to work.
-m4_define([mym4_version], [2.0.30])
+m4_define([mym4_version], [2.0.31])
 
 # Below is m4 magic to extract and compute the git revision number,
 # the decimalized short revision number, a beta version string and a
index 606b297..d79654f 100644 (file)
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -4899,14 +4899,14 @@ msgstr ""
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "немагчыма адкрыць %s: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "немагчыма адкрыць %s: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr ""
index 86eb364..23ad588 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -5378,16 +5378,16 @@ msgstr ""
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "la transacció de la base de dades de confiança és massa gran\n"
 
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
+
 # No em passe! ;)  ivb
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versió: %s"
 
index 0aaabcb..e2bba98 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5040,14 +5040,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit záznam verze: %s"
 
index 06d9ab0..f5a934b 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -5024,14 +5024,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transaktion for trustdb er for stor\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke tilgå »%s«: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: mappe findes ikke!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke tilgå »%s«: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: kunne ikke oprette versionspost: %s"
 
index 839868b..3d330a8 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -5125,14 +5125,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "trustdb Transaktion zu groß\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kann aus `%s' nicht zugreifen: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: Verzeichnis existiert nicht!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kann aus `%s' nicht zugreifen: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: Fehler beim Erzeugen des Versionsatzes: %s"
 
index b55f03a..92ee086 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -5254,14 +5254,14 @@ msgstr "trustdb rec %lu: 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
index 8fc95a9..911274d 100644 (file)
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -5209,14 +5209,14 @@ msgstr "fido-datenaro loko %lu: skribo malsukcesis (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "fido-datenaro-transakcio tro granda\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "ne povas fermi '%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: dosierujo ne ekzistas!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "ne povas fermi '%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: malsukcesis krei versiregistron: %s"
index 33330d2..a5278bd 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -5045,14 +5045,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transacción en la base de datos de confianza demasiado grande\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "no se puede acceder a `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ¡el directorio no existe!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "no se puede acceder a `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: fallo en la creación del registro de versión: %s"
 
index d18984e..1aaeebe 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -5176,14 +5176,14 @@ msgstr "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "trustdb transaktsioon on liiga suur\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu sulgeda: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: kataloogi ei ole!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu sulgeda: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: versioonikirje loomine ei õnnestu: %s"
index 85e042e..d3f5d42 100644 (file)
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -5240,14 +5240,14 @@ msgstr "trustdb rec %lu: kirjoittaminen epäonnistuin (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "trustdb-tapahtuma on liian suuri\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: hakemistoa ei ole olemassa!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: versiotietueen luonti epäonnistui: %s"
index b0775c9..88ac4ac 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -5162,14 +5162,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transaction de base de confiance trop grande\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "impossible d'accéder à « %s » : %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s : le répertoire n'existe pas.\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "impossible d'accéder à « %s » : %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s : impossible de créer un enregistrement de version : %s"
 
index f675ea7..40ac351 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -5243,14 +5243,14 @@ msgstr ""
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transacción da base de datos de confianza demasiado grande\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "non se pode pechar `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ¡o directorio non existe!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "non se pode pechar `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: non se puido crea-lo rexistro de versión: %s"
index a43f640..6469bf3 100644 (file)
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -5207,14 +5207,14 @@ msgstr "Bizalmi adatb
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "Bizalmi adatbázis tranzakciója túl nagy.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "Nem tudom bezárni a(z) \"%s\" állományt: %s.\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: Könyvtár nem létezik!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "Nem tudom bezárni a(z) \"%s\" állományt: %s.\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: Nem sikerült verziórekordot létrehoznom: %s"
index 5238a4b..f3ba6b5 100644 (file)
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -5205,14 +5205,14 @@ msgstr "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transaksi trustdb terlalu besar\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "tidak dapat menutup `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: direktori tidak ada!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "tidak dapat menutup `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: gagal membuat catatan versi: %s"
index 0612633..a1728a4 100644 (file)
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -5245,14 +5245,14 @@ msgstr "trustdb rec %lu: scrittura fallita (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transazione del trustdb troppo grande\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "impossibile chiudere `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: la directory non esiste!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "impossibile chiudere `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: creazione del record della versione fallita: %s"
index 4dc35ec..2f9ede8 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -4911,14 +4911,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "信用データベースのトランザクションが大きすぎます\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "「%s」にアクセスできません: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ディレクトリがありません!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "「%s」にアクセスできません: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: バージョン・レコードの作成に失敗しました: %s"
 
index f7a3a1b..a25f25e 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -4979,14 +4979,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr ""
 
index 56fcd2a..e54e8c2 100644 (file)
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -5201,14 +5201,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "betrouwbaarheidsdatabank (trustdb): transactie is te groot\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "krijg geen toegang tot `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: map bestaat niet!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "krijg geen toegang tot `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: het registreren van de versie is mislukt: %s"
 
index 331510c..5198a7c 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5062,14 +5062,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "zbyt duże zlecenie dla bazy zaufania\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nie można dostać się do ,,%s'': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nie można dostać się do ,,%s'': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiodło się: %s"
 
index d51a531..851d056 100644 (file)
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -5207,14 +5207,14 @@ msgstr "base de dados de confian
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transação de base de dados de confiança muito grande\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "impossível fechar `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: diretoria inexistente!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "impossível fechar `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: falha ao criar registo de versão: %s"
index f74ef0f..98d43df 100644 (file)
@@ -5217,14 +5217,14 @@ msgstr "banco de dados de confiabilidade rec %lu: escrita falhou (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transação de banco de dados de confiabilidade muito grande\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "impossível abrir `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: diretório inexistente!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "impossível abrir `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: falha ao criar registro de versão: %s"
index be90de5..77c663c 100644 (file)
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -5119,14 +5119,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tranzacþia trustdb prea mare\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nu pot accesa `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: directorul nu existã!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nu pot accesa `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: am eºuat sã creez înregistrare versiune: %s"
 
index a5156be..5f23ded 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -4998,14 +4998,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "слишком большая транзакция таблицы доверия\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "нет доступа к `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: каталог не существует!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "нет доступа к `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: сбой создания записи о версии: %s"
 
index 9d5feb9..ecd03b9 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -5223,14 +5223,14 @@ msgstr "z
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transakcia s databázou dôvery je príli¹ dlhá\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: adresár neexistuje!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: nepodarilo sa vytvori» záznam verzie: %s"
index 0817012..130d9ce 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -5154,14 +5154,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
 
index eb8af01..61124d6 100644 (file)
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -5089,14 +5089,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "güvence veritabanı işlemi çok uzun\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "'%s' erişilemiyor: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: dizin yok!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "'%s' erişilemiyor: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: sürüm kaydı oluşturmada başarısız: %s"
 
index 1ad8d81..798146b 100644 (file)
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -5100,14 +5100,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "занадто велика операція trustdb\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "немає доступу до «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: каталогу не існує!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "немає доступу до «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: не вдалося створити запис щодо версії: %s"
 
index 20f44b9..ff9f770 100644 (file)
@@ -4958,14 +4958,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "信任度数据库处理量过大\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "无法存取‘%s’:%s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s:目录不存在!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "无法存取‘%s’:%s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s:建立版本记录失败:%s"
 
index c1319a0..4dcea6c 100644 (file)
@@ -4885,14 +4885,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "信任資料庫更動量過大\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "無法存取 `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: 目錄不存在!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "無法存取 `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: 建立版本記錄失敗: %s"