po: Update Czech translation
authorRoman Pavlik <rp@tns.cz>
Tue, 25 Nov 2014 20:22:30 +0000 (16:22 -0400)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Thu, 26 Feb 2015 20:33:41 +0000 (21:33 +0100)
po/cs.po

index ec904ae..fefdb4b 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # GnuPG Czech translation
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
+# Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -12,56 +12,56 @@ msgstr ""
 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "nemohu vygenerovat prvoèíslo s  pbits=%u qbits=%u\n"
+msgstr "nemohu vygenerovat prvočíslo s  pbits=%u qbits=%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "nemohu vygenerovat prvoèíslo s ménì ne¾ %d bity\n"
+msgstr "nemohu vygenerovat prvoÄ\8díslo s ménÄ\9b než %d bity\n"
 
 msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "nebyl detekován ¾ádný modul pro získání entropie\n"
+msgstr "nebyl detekován žádný modul pro získání entropie\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "nelze zamèít `%s'\n"
+msgstr "nelze zamčít `%s': %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+msgstr "čekám na zámek pro `%s'...\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu otevřít `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu pou¾ít pøíkaz stat na `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu použít příkaz stat na `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "`%s' není normální soubor - ignoruji\n"
+msgstr "`%s' není normální soubor - ignoruji\n"
 
 msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "poznámka: soubor random_seed je prázdný\n"
+msgstr "poznámka: soubor random_seed je prázdný\n"
 
 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: neplatná velikost random_seed - soubor nepou¾it\n"
+msgstr "VAROVÃ\81\8d: neplatná velikost random_seed - soubor nepoužit\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu èíst `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu číst `%s': %s\n"
 
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "poznámka: soubor random_seed není aktualizován\n"
+msgstr "poznámka: soubor random_seed není aktualizován\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu vytvořit `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't write `%s': %s\n"
@@ -69,10 +69,10 @@ msgstr "nemohu zapisovat do `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu zavøít `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu zavřít `%s': %s\n"
 
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itý generátor náhodných èísel není bezpeèný!!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: použitý generátor náhodných čísel není bezpečný!!\n"
 
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
@@ -81,10 +81,10 @@ msgid ""
 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Generátor náhodných èísel je pouze atrapa, aby program mohl bì¾et,\n"
-"v ¾ádném pøípadì není kryptograficky bezpeèný!\n"
+"Generátor náhodných Ä\8dísel je pouze atrapa, aby program mohl bÄ\9bžet,\n"
+"v žádném případě není kryptograficky bezpečný!\n"
 "\n"
-"NEPOU®ÍVEJTE JAKÁKOLIV DATA VYTVOØENÁ TÍMTO PROGRAMEM!!\n"
+"NEPOUŽÍVEJTE JAKÁKOLIV DATA VYTVOŘENÁ TÍMTO PROGRAMEM!!\n"
 "\n"
 
 msgid ""
@@ -92,8 +92,8 @@ msgid ""
 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
 "of the entropy.\n"
 msgstr ""
-"Prosím èekejte, je nutné získat dostatek entropie. Aby jste se nenudili,\n"
-"mù¾ete na poèítaèi dìlat nìco jiného, zvý¹íte tak kvalitu entropie.\n"
+"Prosím čekejte, je nutné získat dostatek entropie. Aby jste se nenudili,\n"
+"můžete na počítači dělat něco jiného, zvýšíte tak kvalitu entropie.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -102,410 +102,408 @@ msgid ""
 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Nedostatek náhodných bajtù. Prosím, pracujte s operaèním systémem, abyste\n"
-"mu umo¾nili získat více entropie (je potøeba %d bajtù).\n"
+"Nedostatek náhodných bajtů. Prosím, pracujte s operačním systémem, abyste\n"
+"mu umožnili získat více entropie (je potřeba %d bajtů).\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení fingerprintu se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "uložení fingerprintu se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení datumu vytvoøení se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "uložení datumu vytvoření se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "ètení veøejného klíèe se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
 
 msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "odpovìï neobsahuje veøejný klíè\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje veřejný klíč\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr "odpovìï neobsahuje RSA modulus\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje RSA modulus\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr "odpovìï neobsahuje veøejný RSA exponent\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje veřejný RSA exponent\n"
 
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "používám implicitní PIN jako %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
+"použití implicitního PINu jako %s selhalo: %s – vypínám jeho budoucí "
+"použití\n"
 
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "||Prosím vložte PIN"
 
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr "funkce PIN callback zkonèila chybou: %s\n"
+msgstr "funkce PIN callback zkončila chybou: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN pro CHV%d je pøíli¹ krátký; minimální délka je %d\n"
+msgstr "PIN pro CHV%d je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "verifikace CHV%d se nezdaøila: %s\n"
+msgstr "verifikace CHV%d se nezdařila: %s\n"
 
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "chyba pøi získání CHV z karty\n"
+msgstr "chyba při získání CHV z karty\n"
 
 msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr "karta je trvale uzamèena!\n"
+msgstr "karta je trvale uzamčena!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
-"Do trvalého uzamèení karty zùstává %d pokusù o zadání PINu administrátora\n"
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "|A|Prosím vložte administrátorský PIN%%0A[zbývá pokusů: %d]"
 
-#, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "|A|Prosím vložte administrátorský PIN"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "pøístup k administrátorským pøíkazùm není nakonfigurován\n"
+msgstr "přístup k administrátorským příkazům není nakonfigurován\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "tajné èásti klíèe nejsou dostupné\n"
+msgstr "Kód pro resetování není  nastaven nebo již není dostupný\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "Prosím vyberte dùvod revokace:\n"
+msgstr "||Prosím vločte kód pro resetování karty"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN pro CHV%d je pøíli¹ krátký; minimální délka je %d\n"
+msgstr "Kód pro resetování je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
 msgid "|RN|New Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "|RN|Nový kód pro resetování"
 
 msgid "|AN|New Admin PIN"
-msgstr "|AN|Nový PIN administrátora"
+msgstr "|AN|Nový PIN administrátora"
 
 msgid "|N|New PIN"
-msgstr "|N|Nový PIN"
+msgstr "|N|Nový PIN"
 
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání nového PINu: %s\n"
+msgstr "chyba při získání nového PINu: %s\n"
 
 msgid "error reading application data\n"
-msgstr "chyba pøi ètení aplikaèních dat\n"
+msgstr "chyba při čtení aplikačních dat\n"
 
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "chyba pøi ètení fingerpritnu DO\n"
+msgstr "chyba při čtení fingerpritnu DO\n"
 
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "klíè ji¾ existuje\n"
+msgstr "klíÄ\8d již existuje\n"
 
 msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr "existující klíè bude pøepsán\n"
+msgstr "existující klíč bude přepsán\n"
 
 msgid "generating new key\n"
-msgstr "generování nového klíèe\n"
+msgstr "generování nového klíče\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "generování nového klíèe\n"
+msgstr "zápisování nového klíče\n"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr "chybí èasové razítko vytvoøení\n"
+msgstr "chybí časové razítko vytvoření\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "schází RSA modulus nebo nemá velikost %d bitù\n"
+msgstr "schází RSA modulus nebo nemá velikost %d bitů\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "schází veøejný RSA exponent nebo je del¹í ne¾ %d bitù\n"
+msgstr "schází veřejný RSA exponent nebo je delší než %d bitů\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitù\n"
+msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitů\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
+msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
 
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr "prosím poèkejte ne¾ bude klíè vygenerován ...\n"
+msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován ...\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
-msgstr "henerování klíèe se nezdaøilo\n"
+msgstr "henerování klíče se nezdařilo\n"
 
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "generování klíèe dokonèeno (%d sekund)\n"
+msgstr "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
-msgstr "neplatná struktura OpenPGP kraty (DO 0x93)\n"
+msgstr "neplatná struktura OpenPGP kraty (DO 0x93)\n"
 
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
-msgstr ""
+msgstr "otisk na kartě se neshoduje s požadovaným\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr "dosud vytvoøené podpisy: %lu\n"
+msgstr "dosud vytvořené podpisy: %lu\n"
 
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
-"ovìøení administrátorského PIN je nyní prostøednictvím tohoto pøíkazu "
-"zakázáno\n"
+"ověření administrátorského PIN je nyní prostřednictvím tohoto příkazu "
+"zakázáno\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "pøístup na %s se nezdaøil - vadná OpenPGP karta?\n"
+msgstr "přístup na %s se nezdařil - vadná OpenPGP karta?\n"
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
-msgstr "ASCII kódování: %s\n"
+msgstr "ASCII kódování: %s\n"
 
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódování: "
+msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
 
 msgid "armor header: "
-msgstr "ASCII hlavièka: "
+msgstr "ASCII hlavička: "
 
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitelném formátu\n"
+msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "ASCII hlavièka: "
+msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "vnoøené podpisy v èitelném formátu\n"
+msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
 
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "neoèekávaný ASCII armor: "
+msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "nesprávné oznaèení øádku mínusy: "
+msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
 
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl pøeskoèen\n"
+msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
 
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
 
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "¹patný formát CRC\n"
+msgstr "špatný formát CRC\n"
 
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
 
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (v patièce)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "chyba v patièce\n"
+msgstr "chyba v patičce\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "nenalezena ¾ádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
+msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "neplatné kódování ASCII: øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
+msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
 
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravdìpodobnì byl pou¾it "
-"¹patný MTA\n"
+"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravdÄ\9bpodobnÄ\9b byl použit "
+"špatný MTA\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "OpenPGp karta není dostupná: %s\n"
+msgstr "OpenPGp karta není dostupná: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr "Nalezena OpenPGP karta èíslo %s\n"
+msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
+msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
+msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro kraty verze 2\n"
 
 msgid "Your selection? "
-msgstr "Vá¹ výbìr? "
+msgstr "Váš výběr? "
 
 msgid "[not set]"
-msgstr "[není nastaven]"
+msgstr "[není nastaven]"
 
 msgid "male"
-msgstr "mu¾"
+msgstr "muž"
 
 msgid "female"
-msgstr "¾ena"
+msgstr "žena"
 
 msgid "unspecified"
 msgstr "neuvedeno"
 
 msgid "not forced"
-msgstr "není vy¾adováno"
+msgstr "není vyžadováno"
 
 msgid "forced"
-msgstr "vy¾adováno"
+msgstr "vyžadováno"
 
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr "Chyba: V souèasné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
+msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "Chyba: Znak \"<\" nelze pou¾ít.\n"
+msgstr "Chyba: Znak \"<\" nelze použít.\n"
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
+msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
 
 msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr "Pøíjmení dr¾itele karty: "
+msgstr "PÅ\99íjmení držitele karty: "
 
 msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr "Jméno (køestní) dr¾itele karty: "
+msgstr "Jméno (kÅ\99estní) držitele karty: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: jméno a pøíjmení je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "URL pro získání veøejného klíèe: "
+msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: URL je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "nepodařilo se alokovat dostatek paměti: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu `%s': %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
-msgstr "Login (jménu úètu): "
+msgstr "Login (jménu účtu): "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: Login je pøíli¹ dlouhý (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
 
 msgid "Private DO data: "
-msgstr "Privátní DO data: "
+msgstr "Privátní DO data: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: Privátní DO je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "Jazykové pøedvolby: "
+msgstr "Jazykové předvolby: "
 
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Chyba: neplatná délka øetezce s pøedvolbami.\n"
+msgstr "Chyba: neplatná délka řetezce s předvolbami.\n"
 
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "Chyba: neplatný znak v øetìzci s pøedvolbami\n"
+msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr "Zadejte pohlaví: M - mu¾ské, F - ¾enské nebo stisnìte mezerník: "
+msgstr "Zadejte pohlaví: M - mužské, F - ženské nebo stisněte mezerník: "
 
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "Chyba: neplatná odpovìï.\n"
+msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
 
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA fingerprint: "
 
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "Chyba: nesprávnì naformátovaný fingerprint.\n"
+msgstr "Chyba: nesprávně naformátovaný fingerprint.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "operace s klíèem není mo¾ná: %s\n"
+msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
 
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "toto není OpenPGP karta"
+msgstr "toto není OpenPGP karta"
 
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat existující klíè? (a/N) "
+msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
 
 msgid ""
 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
+"POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
+"          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
+"dokumentace\n"
+"          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíèe si pøejete? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče si přejete pro podepisovací klíč? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíèe si pøejete? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče si přejete pro šifrovací klíč? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíèe si pøejete? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče si přejete pro autentizační klíč? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "zaokrouhleno na %u bitù\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr "velikost klíèe %s musí být v intervalu %u-%u\n"
+msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení bloku tajného klíèe \"%s\": %s\n"
+msgstr "chyba při změně velikosti klíče z %d na %u bitů: %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr "Vytvoøit zálohu ¹ifrovacího klíèe mimo kartu? (A/n) "
+msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
 
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "tajný klíè je na kartì ulo¾en\n"
+msgstr "POZN: klíč je již na kartě uložen!\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat existující klíèe? (a/N) "
+msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -513,277 +511,277 @@ msgid ""
 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezapomeòte, ¾e tovární nastavení PINu je\n"
-"   PIN = `%s'     PIN administrátora = `%s'\n"
-"Toto nastavení mù¾ete zmìnit pøíkazem --change-pin\n"
+"Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
+"   PIN = `%s'     PIN administrátora = `%s'\n"
+"Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete generovat:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
 
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "   (1) Podepisovací klíè\n"
+msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
 
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (2) ©ifrovací klíè\n"
+msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr "   (3) Autentizaèní klíè\n"
+msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Neplatný výbìr.\n"
+msgstr "Neplatný výběr.\n"
 
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíèe:\n"
+msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
 
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíèe\n"
+msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
 
 msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "tajné èásti klèe nejsou dostupné\n"
+msgstr "tajné části klče nejsou dostupné\n"
 
 msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "tajný klíè je na kartì ulo¾en\n"
+msgstr "tajný klíÄ\8d je na kartÄ\9b uložen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key to card: %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
 
 msgid "quit this menu"
-msgstr "ukonèit toto menu"
+msgstr "ukončit toto menu"
 
 msgid "show admin commands"
-msgstr "zobraz administrátorské pøíkazy"
+msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
 
 msgid "show this help"
-msgstr "ukázat tuto pomoc"
+msgstr "ukázat tuto pomoc"
 
 msgid "list all available data"
-msgstr "vypi¹ v¹echna dostupná data"
+msgstr "vypiš všechna dostupná data"
 
 msgid "change card holder's name"
-msgstr "zmìní jméno majitele karty"
+msgstr "změní jméno majitele karty"
 
 msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr "zmìní URL pro záskání klíèe"
+msgstr "změní URL pro záskání klíče"
 
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr "získá klíè specifikovaný v URL karty"
+msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
 
 msgid "change the login name"
-msgstr "zmìnit login name"
+msgstr "změnit login name"
 
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "zmìnit jazykové pøedvolby"
+msgstr "změnit jazykové předvolby"
 
 msgid "change card holder's sex"
-msgstr "zmìní pohlaví dr¾itele karty"
+msgstr "zmÄ\9bní pohlaví držitele karty"
 
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vypsat fingerprint certifikaèní autority"
+msgstr "vypsat fingerprint certifikační autority"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr "zapnout/vypnout po¾adování PINu pøi ka¾dé self-sign operaci"
+msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
 
 msgid "generate new keys"
-msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
+msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr "nabídka pro zmìnu anebo odblokování PINu"
+msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
 
 msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr "ovìø PIN a vypi¹ v¹echna data"
+msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
 
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/karta> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "pouze administrátorské pøíkazy\n"
+msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
 
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "administrátorské pøíkazy jsou povoleny\n"
+msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
 
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "administrátorské pøíkazy nejsou povoleny\n"
+msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Neplatný pøíkaz (zkuste \"help\")\n"
+msgstr "Neplatný příkaz (zkuste \"help\")\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "card reader not available\n"
-msgstr "tajný klíè není dostupný"
+msgstr "čtečka karet není dostupná\n"
 
 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr "Prosím vo¾te kartu a stisknìte enter. Operaci zru¹íte stisknutím 'z': "
+msgstr "Prosím vožte kartu a stiskněte enter. Operaci zrušíte stisknutím 'z': "
 
-#, fuzzy, c-format
+# rp: check in source code
+#, c-format
 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
-msgstr "smazání bloku klíèe se nezdaøilo:  %s\n"
+msgstr "výběr openpgp se nezdařil:  %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
 "   %.*s\n"
 msgstr ""
-"Prosím vyjmìte kartu a vlo¾te jinou se seriovým èíslem:\n"
+"Prosím vyjměte kartu a vložte jinou se seriovým číslem:\n"
 "   %.*s\n"
 
 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
 msgstr ""
-"Je-li nová karta pøipravena, stisknìte enter.  Operaci zru¹íte stisknutím "
+"Je-li nová karta připravena, stiskněte enter.  Operaci zrušíte stisknutím "
 "'z': "
 
 msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Vlo¾te nový PIN administrátora: "
+msgstr "Vložte nový PIN administrátora: "
 
 msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Vlo¾te nový PIN: "
+msgstr "Vložte nový PIN: "
 
 msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr "Vlo¾te PIN administrátora: "
+msgstr "Vložte PIN administrátora: "
 
 msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Vlo¾te PIN: "
+msgstr "Vložte PIN: "
 
 msgid "Repeat this PIN: "
 msgstr "Opakujte tento PIN: "
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN není zopakován správnì; zkuste to znovu"
+msgstr "PIN není zopakován správně; zkuste to znovu"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "nelze otevøít `%s'\n"
+msgstr "nelze otevřít `%s'\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output pro tento pøíkaz není platný\n"
+msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klíè \"%s\" nenalezen: %s\n"
+msgstr "klíč \"%s\" nenalezen: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení bloku klíèe: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
 
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(dokud neurèíte klíè jeho fingerprintem)\n"
+msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho fingerprintem)\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "bez parametru \"--yes\" to nemohu v dávkovém módu provést\n"
+msgstr "bez parametru \"--yes\" to nemohu v dávkovém módu provést\n"
 
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Smazat tento klíè ze souboru klíèù? (a/N) "
+msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
 
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Toto je tajný klíè! - opravdu smazat? (a/N) "
+msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "smazání bloku klíèe se nezdaøilo:  %s\n"
+msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "informace o dùvìryhodnosti vlastníka klíèe vymazány\n"
+msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "existuje tajný klíè pro tento veøejný klíè \"%s\"!\n"
+msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
-"abyste ho smazal(a), pou¾ijte nejprve parametr \"--delete-secret-key\".\n"
+"abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr \"--delete-secret-key\".\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "v módu S2K nelze pou¾ít symetrický ESK paket\n"
+msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
 
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "pou¾ití ¹ifry: %s\n"
+msgstr "použití šifry: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' je ji¾ zkomprimován\n"
+msgstr "`%s' je již zkomprimován\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
 
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete ¹ifrovat pouze RSA klíèem o délce 2048 bitù a ménì\n"
+"v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "ètu z `%s'\n"
+msgstr "čtu z `%s'\n"
 
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "algoritmus IDEA nelze pou¾ít pro v¹echny klíèe, pro které ¹ifrujete.\n"
+msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
+"VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vy¾ádaný komprimaèní algoritmus %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám "
-"pøíjemce\n"
+"VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
+"příjemce\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
+msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití %s není v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pro: %s\n"
+msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s za¹ifrovaná data\n"
+msgstr "%s zašifrovaná data\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "za¹ifrováno neznámým algoritmem %d\n"
+msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla za¹ifrována slabým klíèem v symetrické ¹iføe.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problém se za¹ifrovaným paketem\n"
+msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "spu¹tìní externího programu není podporováno\n"
+msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit adresáø `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu vytvořit adresář `%s': %s\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"volání externích programù je zakázáno, proto¾e file permissions nejsou\n"
-"nastaveny nebezpeènì\n"
+"volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
+"nastaveny nebezpečně\n"
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"na této platformì jsou pøi volání externích programù vy¾adovány\n"
-"doèasné soubory (temp files)\n"
+"na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
+"dočasné soubory (temp files)\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
@@ -795,173 +793,170 @@ msgstr "nelze spustit shell `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systémová chyba pøi volání externího programu: %s\n"
+msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "neoèekávaný konec externího programu\n"
+msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "nelze spustit externí program\n"
+msgstr "nelze spustit externí program\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "nelze pøeèíst odpovìï externího programu: %s\n"
+msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný soubor (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný adresáø `%s': %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář `%s': %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "export podpisů, které jsou označeny jako lokální"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
 
-#, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen ¾ádný revokaèní klíè\n"
+msgstr "export revokačních klíčů označených jako \"citlivé\""
 
-#, fuzzy
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "odstranit passphrase z exportovaných podklíčů"
 
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
+msgstr "odstranit při exportu nepoužitelné části z klíče"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "exportování tajného klíèe není povoleno\n"
+msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: není chránìný - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: není chráněný - přeskočeno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: PGP 2.x klíè - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč - přeskočeno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+# rp: check source code
+#, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
+msgstr "klíč %s: klíč na kartě - přeskočeno \n"
 
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
+msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
+msgstr "nelze odstranit ochranu podklíče: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíè %s není chránìn pomocí simple SK checksum\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@Pøíkazy:\n"
+"@Příkazy:\n"
 " "
 
 msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis"
+msgstr "|[soubor]|vytvořit podpis"
 
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis v èitelném dokumentu"
+msgstr "|[soubor]|vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
 
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu"
+msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
 
 msgid "encrypt data"
-msgstr "¹ifrovat data"
+msgstr "šifrovat data"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "¹ifrování pouze se symetrickou ¹ifrou"
+msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
 
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "de¹ifrovat data (implicitnì)"
+msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
 
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifikovat podpis"
 
 msgid "list keys"
-msgstr "vypsat seznam klíèù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů"
 
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a podpisù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
 
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíèù"
+msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a fingerprintů"
 
 msgid "list secret keys"
-msgstr "vypsat seznam tajných klíèù"
+msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
 
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
+msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "odstranit klíè ze souboru veøejných klíèù"
+msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "odstranit klíè ze souboru tajných klíèù"
+msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
 
 msgid "sign a key"
-msgstr "podepsat klíè"
+msgstr "podepsat klíč"
 
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "podepsat klíè lokálnì"
+msgstr "podepsat klíč lokálně"
 
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "podepsat nebo modifikovat klíè"
+msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
+msgstr "vytvořit revokační certifikát"
 
 msgid "export keys"
-msgstr "exportovat klíèe"
+msgstr "exportovat klíče"
 
 msgid "export keys to a key server"
-msgstr "exportovat klíèe na server klíèù"
+msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
 
 msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importovat klíèe ze serveru klíèù"
+msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
 
 msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
+msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "aktualizovat v¹echny klíèe ze serveru klíèù"
+msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
 
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importovat/slouèit klíèe"
+msgstr "importovat/sloučit klíče"
 
 msgid "print the card status"
 msgstr "vytisknout stav karty"
 
 msgid "change data on a card"
-msgstr "zmìnit data na kartì"
+msgstr "změnit data na kartě"
 
 msgid "change a card's PIN"
-msgstr "zmìnit PIN karty"
+msgstr "změnit PIN karty"
 
 msgid "update the trust database"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
 
 msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [soubory]  vypi¹ hash"
+msgstr "|algo [soubory]  vypiš hash"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -969,52 +964,52 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
+"Možnosti:\n"
 " "
 
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "vytvoø výstup zakódovaný pomocí ASCII"
+msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
 
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|JMÉNO|¹ifrovat pro JMÉNO"
+msgstr "|JMÉNO|šifrovat pro JMÉNO"
 
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr ""
-"pou¾ít tento id u¾ivatele pro podepsání\n"
-" nebo de¹ifrování"
+"použít tento id uživatele pro podepsání\n"
+" nebo dešifrování"
 
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr ""
-"|N|nastavit úrovìò komprimace N (0 - ¾ádná\n"
+"|N|nastavit úrověň komprimace N (0 - žádná\n"
 " komprimace)"
 
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "pou¾ít kanonický textový mód"
+msgstr "použít kanonický textový mód"
 
 msgid "use as output file"
-msgstr "pou¾ít jako výstupní soubor"
+msgstr "použít jako výstupní soubor"
 
 msgid "verbose"
-msgstr "s dodateènými informacemi"
+msgstr "s dodatečnými informacemi"
 
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "neprovádìt ¾ádné zmìny"
+msgstr "neprovádět žádné změny"
 
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "vy¾ádat potvrzení pøed pøepsáním"
+msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr "pou¾ít chování striktnì podle OpenPGP"
+msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
 
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr "generovat zprávu komplatibilní s PGP 2.x"
+msgstr "generovat zprávu komplatibilní s PGP 2.x"
 
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Pou¾ijte manuálové stránky pro kompletní seznam v¹ech pøíkazù a mo¾ností)\n"
+"(Použijte manuálové stránky pro kompletní seznam všech příkazů a možností)\n"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1027,41 +1022,41 @@ msgid ""
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-" -se -r Bob [soubor]        podepsat a za¹ifrovat pro u¾ivatele Bob\n"
-" --clearsign [soubor]       vytvoøit podpis èitelného dokumentu\n"
-" --detach-sign [soubor]     vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu\n"
-" --list-keys [jména]        vypsat klíèe\n"
-" --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
+" -se -r Bob [soubor]        podepsat a zaÅ¡ifrovat pro uživatele Bob\n"
+" --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
+" --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
+" --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
+" --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
 
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
-"Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
+"Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+"Připomínky k překladu <rp@tns.cz>.\n"
 
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [mo¾nosti] [soubory]\n"
-"podepsat, ovìøit, ¹ifrovat nebo de¹ifrovat\n"
-"implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
+"Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
+"podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
+"implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podporované algoritmy:\n"
+"Podporované algoritmy:\n"
 
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "Veøejný klíè: "
+msgstr "Veřejný klíč: "
 
 msgid "Cipher: "
-msgstr "©ifra: "
+msgstr "Šifra: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
@@ -1070,10 +1065,10 @@ msgid "Compression: "
 msgstr "Komprese: "
 
 msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "u¾ití: gpg [mo¾nosti]"
+msgstr "užití: gpg [možnosti]"
 
 msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "konfliktní pøíkazy\n"
+msgstr "konfliktní příkazy\n"
 
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
@@ -1083,481 +1078,473 @@ msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáøe není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguraèního souboru není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro domovský adresáøe nejsou bezpeèná `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro konfiguraèní soubor nejsou bezpeèná `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s domovkým adresáøem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovkým adresářem není nastaveno "
+"nebezpečně `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s konfiguraèním souborem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
+"nebezpečně `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s domovským adresáøem nejsou nastavena "
-"bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
+"bezpečně `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adersáøi s konfiguraèním souborem nejsou "
-"nastavena bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adersáři s konfiguračním souborem nejsou "
+"nastavena bezpečně `%s'\n"
 
 # c-format
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "neznámá konfiguraèní polo¾ka \"%s\"\n"
+msgstr "neznámá konfiguraÄ\8dní položka \"%s\"\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
 
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "ukazovat všechny údaje během výpisu klíčů"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat uživatelem vložené údaje během výpisu podpisů"
 
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "ukazovat URL preferovaných keyserverů během výpisu podpisů"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
 
-#, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
+msgstr "ukazovat jméno keyringu při výpisu klíčů"
 
-#, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "ukazovat datum expirace při výpisu podpisů"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s mo¾nostmi `%s ignorován'\n"
+msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi `%s ignorován'\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s mo¾nostmi `%s'\n"
+msgstr "POZNÃ\81MKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
+msgstr "soubor s možnostmi `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
+msgstr "Ä\8dtu možnosti z `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální pou¾ití!\n"
+msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "`%s' není platná znaková sada\n"
+msgstr "`%s' není platná znaková sada\n"
 
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíèù\n"
+msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíèù\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
 
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro server klíèù\n"
+msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro import\n"
+msgstr "neplatný parametr pro import\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro export\n"
+msgstr "neplatný parametr pro export\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
 
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
 
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat všechnz údaje při ověřování podpisů"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
 
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "ukazovat URL preferovaných keyserverů při ověřování podpisů"
 
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat uživatelské ID při ověřování podpisů"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
 
-#, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat pouze primární užvatelské ID při ověřování podpisů"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
 
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: program mù¾e vytvoøit soubor core!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: %s pøepí¹e %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "Není dovoleno pou¾ívat %s s %s!\n"
+msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
+msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "POZNÁMKA: %s není v této verzi dostupné\n"
+msgstr "POZNÁMKA: %s není v této verzi dostupné\n"
 
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "nelze spustit s nebezpeènou pamìtí vzhledem k %s\n"
+msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
 
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet pouze oddìlené podpisy nebo podpisy èitelné "
+"v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
 "jako text\n"
 
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "v módu --pgp2 nelze souèasnì ¹ifrovat a podepisovat\n"
+msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
 
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "v módu --pgp2 musíte pou¾ít soubor (ne rouru).\n"
+msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
 
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "¹ifrování zpráv v módu --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
+msgstr "Å¡ifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný komprimovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný komprimovací algoritmus je neplatný\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "polo¾ka completes-needed musí být vìt¹í ne¾ 0\n"
+msgstr "položka completes-needed musí být vÄ\9btší než 0\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "polo¾ka marginals-needed musí být vìt¹í ne¾ 1\n"
+msgstr "položka marginals-needed musí být vÄ\9btší než 1\n"
 
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
+msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
 
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"neplatná implicitní úroveò certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
+"neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
 "2 nebo 3\n"
 
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"neplatná minimální úroveò certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
+"neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
 "nebo 3\n"
 
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dùraznì nedoporuèován\n"
+msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
+msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "neplatné defaultní pøedvolby\n"
+msgstr "neplatné defaultní předvolby\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro ¹ifrování\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro hashování\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro komprimaci\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s dosud není funkèní s %s\n"
+msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití ¹ifrovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití šifrovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití hashovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití hashovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití komprimaèního algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití komprimačního algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "nemohu inicializovat databázi dùvìry: %s\n"
+msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez pou¾ití ¹ifrování s veøejným klíèem\n"
+"VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
 
 msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [jméno souboru]"
+msgstr "--store [jméno souboru]"
 
 msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
+msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
 
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "symetrické ¹ifrování `%s' se nepovedlo: %s\n"
+msgstr "symetrické šifrování `%s' se nepovedlo: %s\n"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
 
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
 
 msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [jméno souboru]"
+msgstr "--sign [jméno souboru]"
 
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
 
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
+msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
 
 msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
+msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
 
 msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
 
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id u¾ivatele"
+msgstr "--sign-key id uživatele"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id u¾ivatele"
+msgstr "--lsign-key id uživatele"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id u¾ivatele [pøíkazy]"
+msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
 
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ivatele] [soubor s klíèi (keyring)]"
+msgstr "-k[v][v][v][c] [id uživatele] [soubor s klíči (keyring)]"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "odeslání na keyserver se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "získání dat z keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "získání dat z keyserveru se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "export klíèe se nepodaøil: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "hledání na keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "hledání na keyserveru se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "refresh dat na keyserveru se nezdaøil: %s\n"
+msgstr "refresh dat na keyserveru se nezdařil: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
+msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
+msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
 msgid "[filename]"
-msgstr "[jméno souboru]"
+msgstr "[jméno souboru]"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Zaènìte psát svou zprávu ...\n"
+msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pro certifikaèní politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
 
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplaté\n"
 
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho polo¾ek v bufferu veøejných klíèù - vypnuto\n"
+msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů - vypnuto\n"
 
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[ID u¾ivatele nenalezeno]"
+msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
 
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
 
 # c-format
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Neplatný klíè %s zmìnìn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "neexistuje tajný podklíè pro veøejný klíè %s - ignorováno\n"
+msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s - ignorováno\n"
 
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "pou¾ívám podklíè %s místo primárního klíèe %s\n"
+msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè bez klíèe veøejného - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného - přeskočeno\n"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "být o trochu víc tichý"
+msgstr "být o trochu víc tichý"
 
 msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "ber klíèe z této klíèenky (keyringu)"
+msgstr "ber klíče z této klíčenky (keyringu)"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "pouze varování pøi konfliktu èasového razítka"
+msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [volby] [souboru]\n"
-"Ovìøí podpisy proti známým, dùvìryhodným klíèùm\n"
+"Syntaxe: gpgv [volby] [souboru]\n"
+"Ověří podpisy proti známým, důvěryhodným klíčům\n"
 
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
 msgstr ""
-"Je na Vás, abyste zde pøiøadil(a) hodnotu; tato hodnota nebude nikdy\n"
-"exportována tøetí stranì. Potøebujeme ji k implementaci \"pavuèiny\n"
-"dùvìry\"; nemá to nic spoleèného s (implicitnì vytvoøenou) \"pavuèinou\n"
-"certifikátù\"."
+"Je na Vás, abyste zde přiřadil(a) hodnotu; tato hodnota nebude nikdy\n"
+"exportována třetí straně. Potřebujeme ji k implementaci \"pavučiny\n"
+"důvěry\"; nemá to nic společného s (implicitně vytvořenou) \"pavučinou\n"
+"certifikátů\"."
 
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
@@ -1565,18 +1552,18 @@ msgid ""
 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
 "ultimately trusted\n"
 msgstr ""
-"Aby bylo mo¾né vybudovat pavuèinu dùvìry, musí GnuPG vìdìt, kterým klíèùm\n"
-"dùvìøujete absolutnì - obvykle to jsou ty klíèe, pro nì¾ máte pøístup\n"
-"k tajným klíèùm. Odpovìzte \"ano\", abyste nastavili tyto klíèe\n"
-"jako absolutnì dùvìryhodné\n"
+"Aby bylo možné vybudovat pavučinu důvěry, musí GnuPG vědět, kterým klíčům\n"
+"důvěřujete absolutně - obvykle to jsou ty klíče, pro něž máte přístup\n"
+"k tajným klíčům. Odpovězte \"ano\", abyste nastavili tyto klíče\n"
+"jako absolutně důvěryhodné\n"
 
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
-"Pokud pøesto chcete pou¾ít tento nedùvìryhodný klíè, odpovìzte \"ano\"."
+"Pokud přesto chcete použít tento nedůvěryhodný klíč, odpovězte \"ano\"."
 
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, kterému chcete poslat zprávu."
+msgstr "Vložte identifikátor adresáta, kterému chcete poslat zprávu."
 
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
@@ -1590,31 +1577,31 @@ msgid ""
 "\n"
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
-"Vyberte algoritmus, který chcete pou¾ít.\n"
+"Vyberte algoritmus, který chcete použít.\n"
 "\n"
-"DSA (alias DSS) je Digital Signature Algorithm a mù¾e být pou¾it pouze pro\n"
-"podepisování.\n"
+"DSA (alias DSS) je Digital Signature Algorithm a může být použit pouze pro\n"
+"podepisování.\n"
 "\n"
-"Elgamal je pouze ¹ifrovací algoritmus.\n"
+"Elgamal je pouze šifrovací algoritmus.\n"
 "\n"
-"RSA mù¾e být pou¾it pro ¹ifrování anebo podepisování.\n"
+"RSA může být použit pro šifrování anebo podepisování.\n"
 "\n"
-"První (primární) klíè musí být v¾dy klíè, pomocí kterého lze podepisovat."
+"První (primární) klíč musí být vždy klíč, pomocí kterého lze podepisovat."
 
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
 "Please consult your security expert first."
 msgstr ""
-"Obecnì nelze doporuèit pou¾ívat stejný klíè pro ¹ifrování a podepisování\n"
-"Tento algoritmus je vhodné pou¾ít jen za jistých podmínek.\n"
-"Kontaktujte prosím nejprve bezpeènostního specialistu."
+"Obecně nelze doporučit používat stejný klíč pro šifrování a podepisování\n"
+"Tento algoritmus je vhodné použít jen za jistých podmínek.\n"
+"Kontaktujte prosím nejprve bezpečnostního specialistu."
 
 msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Vlo¾te délku klíèe"
+msgstr "Vložte délku klíče"
 
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Odpovìzte \"ano\" nebo \"ne\""
+msgstr "Odpovězte \"ano\" nebo \"ne\""
 
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
@@ -1622,19 +1609,19 @@ msgid ""
 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
 "the given value as an interval."
 msgstr ""
-"Vlo¾te po¾adovanou hodnotu tak, jak je uvedeno v pøíkazovém øádku.\n"
-"Je mo¾né vlo¾it datum ve formátu ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
-"správnou chybovou hlá¹ku - místo toho systém zkusí interpretovat\n"
+"Vložte požadovanou hodnotu tak, jak je uvedeno v příkazovém řádku.\n"
+"Je možné vložit datum ve formátu ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
+"správnou chybovou hlášku - místo toho systém zkusí interpretovat\n"
 "zadanou hodnotu jako interval."
 
 msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "Vlo¾te jméno dr¾itele klíèe"
+msgstr "Vložte jméno držitele klíče"
 
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovou adresu (nepovinné, ale velmi doporuèované)"
+msgstr "prosím, vložte e-mailovou adresu (nepovinné, ale velmi doporučované)"
 
 msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentáø"
+msgstr "Prosím, vložte nepovinný komentář"
 
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
@@ -1643,14 +1630,14 @@ msgid ""
 "O  to continue with key generation.\n"
 "Q  to quit the key generation."
 msgstr ""
-"N  pro zmìnu názvu.\n"
-"C  pro zmìnu komentáøe.\n"
-"E  pro zmìnu e-mailové adresy.\n"
-"O  pro pokraèování generování klíèe.\n"
-"Q  pro ukonèení generování klíèe."
+"N  pro změnu názvu.\n"
+"C  pro změnu komentáře.\n"
+"E  pro změnu e-mailové adresy.\n"
+"O  pro pokračování generování klíče.\n"
+"Q  pro ukončení generování klíče."
 
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Jestli¾e chcete generovat podklíè, odpovìzte \"ano\" (nebo jen \"a\")."
+msgstr "Jestliže chcete generovat podklíč, odpovězte \"ano\" (nebo jen \"a\")."
 
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
@@ -1691,62 +1678,62 @@ msgid ""
 "\n"
 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
 msgstr ""
-"Ne¾ podepí¹ete id u¾ivatele, mìli byste nejprve ovìøit, zda klíè\n"
-"patøí osobì, její¾ jméno je uvedeno v identifikátoru u¾ivatele.\n"
-"Je velmi u¾iteèné, kdy¾ ostatní vìdí, jak dùslednì jste provedl(a)\n"
-"takové ovìøení.\n"
+"Než podepíšete id uživatele, měli byste nejprve ověřit, zda klíč\n"
+"patÅ\99í osobÄ\9b, jejíž jméno je uvedeno v identifikátoru uživatele.\n"
+"Je velmi užitečné, když ostatní vědí, jak důsledně jste provedl(a)\n"
+"takové ověření.\n"
 "\n"
-"\"0\" znamená, ¾e neuvádíte, jak dùslednì jste pravost klíèe ovìøil(a) \n"
+"\"0\" znamená, že neuvádíte, jak důsledně jste pravost klíče ověřil(a) \n"
 "\n"
-"\"1\" znamená, ¾e vìøíte tomu, ¾e klíè patøí osobì, která je uvedena,\n"
-"    v u¾ivatelském ID, ale nemohl jste nebo jste neprovìøil tuto "
-"skuteènost.\n"
-"    To je u¾iteèné pro \"osobní\" verifikaci, kdy¾ podepisujete klíèe, "
-"které\n"
-"    pou¾ívají pseudonym u¾ivatele.\n"
+"\"1\" znamená, že věříte tomu, že klíč patří osobě, která je uvedena,\n"
+"    v uživatelském ID, ale nemohl jste nebo jste neprověřil tuto "
+"skutečnost.\n"
+"    To je užitečné pro \"osobní\" verifikaci, když podepisujete klíče, "
+"které\n"
+"    používají pseudonym uživatele.\n"
 "\n"
-"\"2\" znamená, ¾e jste èásteènì ovìøil pravost klíèe. Napø. jste ovìøil\n"
-"    fingerprint klíèe a zkontroloval identifikátor u¾ivatele\n"
-"    uvedený na klíèi s fotografickým id.\n"
+"\"2\" znamená, že jste částečně ověřil pravost klíče. Např. jste ověřil\n"
+"    fingerprint klíÄ\8de a zkontroloval identifikátor uživatele\n"
+"    uvedený na klíči s fotografickým id.\n"
 "\n"
-"\"3\" Znamená, ¾e jste provedl velmi peèlivì ovìøení pravosti klíèe.\n"
-"    To mù¾e napøíklad znamenat, ¾e jste ovìøil fingerprint klíèe \n"
-"    jeho vlastníka osobnì a dále jste pomocí obtí¾nì padìlatelného \n"
-"    dokumentu s fotografií (napøíklad pasu) ovìøil, ¾e jméno majitele\n"
-"    klíèe se shoduje se jménem uvedeným v u¾ivatelském ID a dále jste \n"
-"    ovìøil (výmìnou elektronických dopisù), ¾e elektronické adresa uvedená \n"
-"    v ID u¾ivatele patøí majiteli klíèe.\n"
+"\"3\" Znamená, že jste provedl velmi pečlivě ověření pravosti klíče.\n"
+"    To může například znamenat, že jste ověřil fingerprint klíče \n"
+"    jeho vlastníka osobně a dále jste pomocí obtížně padělatelného \n"
+"    dokumentu s fotografií (například pasu) ověřil, že jméno majitele\n"
+"    klíče se shoduje se jménem uvedeným v uživatelském ID a dále jste \n"
+"    ověřil (výměnou elektronických dopisů), že elektronické adresa uvedená \n"
+"    v ID uživatele patří majiteli klíče.\n"
 "\n"
-"Prosím nezapomeòte, ¾e pøíklady uvedené pro úroveò 2 a 3 jsou *pouze*\n"
-"pøíklady.\n"
-"Je jen na Va¹em rozhodnutí co \"èásteèné\" a \"peèlivé\" ovìøení znamená\n"
-"kdy¾ budete podepisovat klíèe jiným u¾ivatelùm.\n"
+"Prosím nezapomeňte, že příklady uvedené pro úroveň 2 a 3 jsou *pouze*\n"
+"příklady.\n"
+"Je jen na Vašem rozhodnutí co \"částečné\" a \"pečlivé\" ověření znamená\n"
+"když budete podepisovat klíče jiným uživatelům.\n"
 "\n"
-"Pokud nevíte, jaká je správná odpovìï, odpovìzte \"0\"."
+"Pokud nevíte, jaká je správná odpověď, odpovězte \"0\"."
 
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr ""
-"Pokud chcete podepsat V©ECHNY identifikátory u¾ivatelù, odpovìzte \"ano\""
+"Pokud chcete podepsat VŠECHNY identifikátory uživatelů, odpovězte \"ano\""
 
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
 msgstr ""
-"Pokud opravdu chcete smazat tento identifikátor u¾ivatele, odpovìzte \"ano"
+"Pokud opravdu chcete smazat tento identifikátor uživatele, odpovězte \"ano"
 "\".\n"
-"V¹echny certifikáty budou také ztraceny!"
+"Všechny certifikáty budou také ztraceny!"
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Odpovìzte \"ano\", pokud chcete smazat podklíè"
+msgstr "Odpovězte \"ano\", pokud chcete smazat podklíč"
 
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
 "trust connection to the key or another key certified by this key."
 msgstr ""
-"Toto je platný podpis klíèe; normálnì nechcete tento podpis smazat,\n"
-"proto¾e mù¾e být dùle¾itý pøi vytváøení dùvìry klíèe nebo jiného klíèe\n"
-"ceritifikovaného tímto klíèem."
+"Toto je platný podpis klíče; normálně nechcete tento podpis smazat,\n"
+"protože může být důležitý při vytváření důvěry klíče nebo jiného klíče\n"
+"ceritifikovaného tímto klíčem."
 
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
@@ -1754,15 +1741,15 @@ msgid ""
 "know which key was used because this signing key might establish\n"
 "a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
-"Tento podpis nemù¾e být ovìøen, proto¾e nemáte odpovídající veøejný klíè.\n"
-"Jeho smazání byste mìl(a) odlo¾it do doby, ne¾ budete znát, který klíè\n"
-"byl pou¾it, proto¾e tento podpisovací klíè mù¾e vytvoøit dùvìru\n"
-"prostøednictvím jiného ji¾ certifikovaného klíèe."
+"Tento podpis nemůže být ověřen, protože nemáte odpovídající veřejný klíč.\n"
+"Jeho smazání byste měl(a) odložit do doby, než budete znát, který klíč\n"
+"byl použit, protože tento podpisovací klíč může vytvořit důvěru\n"
+"prostřednictvím jiného již certifikovaného klíče."
 
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
-msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstranit z Va¹eho souboru klíèù."
+msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstranit z Vašeho souboru klíčů."
 
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
@@ -1771,40 +1758,40 @@ msgid ""
 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
 "a second one is available."
 msgstr ""
-"Toto je podpis, který vá¾e identifikátor u¾ivatele ke klíèi. Obvykle\n"
-"není dobré takový podpis odstranit. GnuPG nemù¾e tento klíè nadále\n"
-"pou¾ívat. Udìlejte to jenom v pøípadì, kdy je tento podpis klíèe\n"
-"jím samým z nìjakého dùvodu neplatný a kdy je k dipozici klíè jiný."
+"Toto je podpis, který váže identifikátor uživatele ke klíči. Obvykle\n"
+"není dobré takový podpis odstranit. GnuPG nemůže tento klíč nadále\n"
+"používat. Udělejte to jenom v případě, kdy je tento podpis klíče\n"
+"jím samým z nějakého důvodu neplatný a kdy je k dipozici klíč jiný."
 
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 msgstr ""
-"Zmìnit pøedvolby pro v¹echny u¾ivatelské ID (nebo pouze pro oznaèené)\n"
-"na aktuální seznam pøedvoleb. Èasová razítka v¹ech dotèených podpisù\n"
-"klíèù jimi samotnými budou posunuty o jednu vteøinu dopøedu.\n"
+"Změnit předvolby pro všechny uživatelské ID (nebo pouze pro označené)\n"
+"na aktuální seznam předvoleb. Časová razítka všech dotčených podpisů\n"
+"klíčů jimi samotnými budou posunuty o jednu vteřinu dopředu.\n"
 
 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná věta \n"
 
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr ""
-"Prosím, zopakujte poslední heslo, abyste si byl(a) jistý(á), co jste \n"
+"Prosím, zopakujte poslední heslo, abyste si byl(a) jistý(á), co jste \n"
 " napsal(a)."
 
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Zadejte název souboru, ke kterému se podpis vztahuje"
+msgstr "Zadejte název souboru, ke kterému se podpis vztahuje"
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Pokud si pøejete pøepsání souboru, odpovìzte \"ano\""
+msgstr "Pokud si přejete přepsání souboru, odpovězte \"ano\""
 
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
-"Prosím, vlo¾te nový název souboru. Pokud pouze stisknete RETURN, bude\n"
-"pou¾it implicitní soubor (který je ukázán v závorkách)."
+"Prosím, vložte nový název souboru. Pokud pouze stisknete RETURN, bude\n"
+"použit implicitní soubor (který je ukázán v závorkách)."
 
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
@@ -1820,155 +1807,155 @@ msgid ""
 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
 msgstr ""
-"Mìl(a) byste specifikovat dùvod certifikace. V závislosti na kontextu\n"
-"máte mo¾nost si vybrat ze seznamu:\n"
-"  \"Klíè byl kompromitován\"\n"
-"      Toto pou¾ijte, pokud si myslíte, ¾e k Va¹emu tajnému klíèi získaly\n"
-"       pøístup neoprávnìné osoby.\n"
-"  \"Klíè je nahrazen\"\n"
-"      Toto pou¾ijte, pokud jste tento klíè nahradil(a) novìj¹ím klíèem.\n"
-"  \"Klíè se ji¾ nepou¾ívá\"\n"
-"      Toto pou¾ijte, pokud tento klíè ji¾ nepou¾íváte.\n"
-"  \"Identifikátor u¾ivatele u¾ není platný\"\n"
-"      Toto pou¾ijte, pokud by se identifikátor u¾ivatele u¾ nemìl pou¾ívat;\n"
-"      normálnì se pou¾ívá k oznaèení neplatné e-mailové adresy.\n"
+"Měl(a) byste specifikovat důvod certifikace. V závislosti na kontextu\n"
+"máte možnost si vybrat ze seznamu:\n"
+"  \"Klíč byl kompromitován\"\n"
+"      Toto použijte, pokud si myslíte, že k Vašemu tajnému klíči získaly\n"
+"       přístup neoprávněné osoby.\n"
+"  \"Klíč je nahrazen\"\n"
+"      Toto použijte, pokud jste tento klíč nahradil(a) novějším klíčem.\n"
+"  \"Klíč se již nepoužívá\"\n"
+"      Toto použijte, pokud tento klíč již nepoužíváte.\n"
+"  \"Identifikátor uživatele už není platný\"\n"
+"      Toto použijte, pokud by se identifikátor uživatele už neměl používat;\n"
+"      normálně se používá k označení neplatné e-mailové adresy.\n"
 
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 "An empty line ends the text.\n"
 msgstr ""
-"Pokud chcete, mù¾ete vlo¾it text popisující pùvod vzniku tohoto revokaèního\n"
-"ceritifikátu. Prosím, struènì. \n"
-"Text konèí prázdným øádkem.\n"
+"Pokud chcete, můžete vložit text popisující původ vzniku tohoto revokačního\n"
+"ceritifikátu. Prosím, stručně. \n"
+"Text končí prázdným řádkem.\n"
 
 msgid "No help available"
-msgstr "Pomoc není k dispozici"
+msgstr "Pomoc není k dispozici"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
+msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
 
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
+
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "během importu nesmazat důvěry k vlastníkům"
 
-#, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgstr "po importu neaktualizovat databázi důvěry"
 
-#, fuzzy
+# rp: check source code
 msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "veøejný klíè neodpovídá tajnému klíèi!\n"
+msgstr "při importu tajného klíče vytvořit veřejný klíč"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
 
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
+msgstr "po importu odstranit nepoužitelné části z klíče"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "po importu odstranit z klíče vše, co lze"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "blok typu %d byl pøeskoèen\n"
+msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu klíèe byly doposud zpracovány\n"
+msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Celkový poèet zpracovaných klíèù: %lu\n"
+msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "     pøeskoèeny nové klíèe: %lu\n"
+msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          bez ID u¾ivatele: %lu\n"
+msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                 importováno: %lu"
+msgstr "                 importováno: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                 beze zmìn: %lu\n"
+msgstr "                 beze změn: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "         nové ID u¾ivatelù: %lu\n"
+msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "             nové podklíèe: %lu\n"
+msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "       nové revokace klíèù: %lu\n"
+msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      pøeètené tajné klíèe: %lu\n"
+msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importované tajné klíèe: %lu\n"
+msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "     tajné klíèe nezmìnìny: %lu\n"
+msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "             neimportováno: %lu\n"
+msgstr "             neimportováno: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         odstranìné podpisy: %lu\n"
+msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr " odstranìné u¾ivatelské ID: %lu\n"
+msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s obsahuje preference pro algoritmy,\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje preference pro algoritmy,\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
 #. only split up to allow printing of a common prefix.
-#, fuzzy
 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "které nesjou k dispozici. Táká se to tìchto user ID:\n"
+msgstr "které nesjou k dispozici. Táká se to těchto user ID:\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro ¹ifrovací algortimus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": preference pro šifrovací algortimus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro podepisovací algoritmus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": preference pro podepisovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro komprimaèní algoritmus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": preference pro komprimační algoritmus %s\n"
 
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr "velmi doporuèujeme aktualiaci nastavení va¹ich preferencí a\n"
+msgstr "velmi doporučujeme aktualiaci nastavení vašich preferencí a\n"
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
-"distribuci tohoto klíèe aby jste pøede¹el problémùm s neshodou algoritmù\n"
+"distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
@@ -1976,43 +1963,42 @@ msgstr "nelze aktualizovat preference s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "klíè %s: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: chybí identifikátor uživatele\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "pøeskoèen \"%s\": %s\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
 
 msgid "rejected by import filter"
-msgstr ""
+msgstr "odmítnut filtrem pro import"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "klíè %s: PKS po¹kození podklíèe opraveno\n"
+msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
 
 # c-format
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s: pøijat id u¾ivatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
+msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "klíè %s: chybí platný identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
+msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "klíè %s: veøejný klíè nenalezen: %s\n"
+msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: nový klíè - pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíèù (keyring): %s\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
 
 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
 #, c-format
@@ -2021,261 +2007,260 @@ msgstr "zapisuji do '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring)  `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "klíè %s: veøejný klíè \"%s\" importován\n"
+msgstr "klíč %s: veřejný klíč \"%s\" importován\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "klíè %s: neodpovídá na¹í kopii\n"
+msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nemohu najít originální blok klíèe: %s\n"
+msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nemohu èíst originální blok klíèe: %s\n"
+msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: \"%s\" 1 nový identifikátor uživatele\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových identifikátorù u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: \"%s\" %d nových identifikátorů uživatele\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podpis\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" 1 nový podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podpisù\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" %d nových podpisů\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podklíè\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" 1 nový podklíč\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podklíèù\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" %d nových podklíčů\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" %d podpisů odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" %d podpisů odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" %d ID uživatele odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" %d ID uživatele odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" beze zmìn\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" beze změn\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "tajný klíè \"%s\" nenalezen: %s\n"
+msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
 
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import tajných klíèù není povolen\n"
+msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè s neplatnou ¹ifrou %d - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d - přeskočeno\n"
 
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíèù %s\n"
+msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè importován\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "klíè %s: je ji¾ v souboru tajných klíèù\n"
+msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nenalezen tajný klíè: %s\n"
+msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "klíè %s: chybí veøejný klíè - nemohu aplikovat revokaèní certifikát\n"
+msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč - nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - zamítnuto\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - zamítnuto\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" revokaèní certifikát importován\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" revokační certifikát importován\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje id u¾ivatele pro podpis\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe u u¾ivatelského id  \"%s"
+"klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského id  \"%s"
 "\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
+msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského id \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "klíè %s: podpis klíèe jím samým (direct key signature) pøidán\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "klíè %s: neplatná vazba podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná vazba podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro revokaci klíèe\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní podklíè\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná revokace podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s: pøeskoèen identifikátor u¾ivatele \"%s\"\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: pÅ\99eskoÄ\8den identifikátor uživatele \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "klíè %s: podklíè pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis není exportovatelný (tøída %02X) - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
+msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
+msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: neoèekávaná podpisová tøída (0x%02X) - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "klíè %s: objeven duplikovaný identifikátor u¾ivatele - slouèen\n"
+msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: zkou¹ím získat revokaèní klíè %s\n"
+"VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: revokaèní klíè %s nenalezen.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" pøidán revokaèní certifikát\n"
+msgstr "klíč %s: \"%s\" přidán revokační certifikát\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "klíè %s: podpis klíèe jím samým (direct key signature) pøidán\n"
+msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
 
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "POZNÁMKA: S/N klíèe neodpovídá S/N karty\n"
+msgstr "POZNÁMKA: S/N klíče neodpovídá S/N karty\n"
 
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "POZNÁMKA: primární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
+msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
 
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
+msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring)`%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "soubor klíèù (keyring) `%s' vytvoøen\n"
+msgstr "soubor klíčů (keyring) `%s' vytvořen\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "zdroj bloku klíèe `%s': %s\n"
+msgstr "zdroj bloku klíče `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací pamìti klíèù: %s\n"
+msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revokace]"
 
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[podpis klíèe jím samým]"
+msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
 msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ¹patný podpis\n"
+msgstr "1 špatný podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ¹patných podpisù\n"
+msgstr "%d špatných podpisů\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e chybí klíè\n"
+msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e chybí klíè\n"
+msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e vznikla chyba\n"
+msgstr "1 podpis neovÄ\9bÅ\99en, protože vznikla chyba\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e vznikly chyby\n"
+msgstr "%d podpisů neovÄ\9bÅ\99ených, protože vznikly chyby\n"
 
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "objeven 1 identifikátor u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "objeveno %d identifikátorù u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2283,54 +2268,54 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Prosím rozhodnìte, nakolik dùvìøete tomuto u¾ivateli, ¾e správnì\n"
-"verifikuje klíèe jiných u¾ivatelù (prohlédnutím cestovních pasù,\n"
-"kontrolou fingerprintù z rùzných zdrojù...)?\n"
+"Prosím rozhodněte, nakolik důvěřete tomuto uživateli, že správně\n"
+"verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
+"kontrolou fingerprintů z různých zdrojů...)?\n"
 "\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Dùvìøuji èásteènì\n"
+msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Dùvìøuji úplnì\n"
+msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
-"Prosím vlo¾te hloubku dùvìry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
-"Hloubka vìt¹í ne¾ 1 umo¾òuje klíèùm, které jste podepsal\n"
-"podepsat jiný klíè, který bude pro Vás dùvìryhodný.\n"
+"Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
+"Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
+"podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
-"Prosím vlo¾te doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stisknìte enter pro "
-"podpis bez omezení na doménu.\n"
+"Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
+"podpis bez omezení na doménu.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je revokováno."
+msgstr "Uživatelské ID \"%s\" je revokováno."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e stále chcete podepsat tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Vypr¹ela platnost u¾ivatelského ID \"%s\"."
+msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID \"%s\"."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" není podepsáno jím samým."
+msgstr "ID uživatele \"%s\" není podepsáno jím samým."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" je pøipraveno k podpisu."
+msgstr "ID uživatele \"%s\" je připraveno k podpisu."
 
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Podepsat? (a/N) "
@@ -2340,24 +2325,24 @@ msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Podpis klíèe \"%s\" jím samým je\n"
-"podpis formátu PGP 2.x.\n"
+"Podpis klíče \"%s\" jím samým je\n"
+"podpis formátu PGP 2.x.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Pøejete si jej zmìnit na formát OpenPGP? (a/N) "
+msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Platnost Va¹eho podpisu na \"%s\"\n"
-"vypr¹ela.\n"
+"Platnost Vašeho podpisu na \"%s\"\n"
+"vypršela.\n"
 "\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
-"Chcete vytvoøit nový podpis a nahradit jím ten, jeho¾ platnost vypr¹ela? (a/"
+"Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
 "N) "
 
 #, c-format
@@ -2365,59 +2350,59 @@ msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
-"je pouze lokální.\n"
+"Vaš současný podpis na \"%s\"\n"
+"je pouze lokální.\n"
 "\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
+msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je ji¾ lokálnì podepsán klíèem %s\n"
+msgstr "\"%s\" je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je ji¾ podepsán klíèem %s\n"
+msgstr "\"%s\" je již podepsán klíčem %s\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Chcete klíè pøesto znova podepsat? (a/N) "
+msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Nic k podepsání klíèem %s\n"
+msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
 
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
+msgstr "Platnost klíče vypršela!"
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹í %s.\n"
+msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Chcete, aby platnost Va¹eho podpisu vypr¹ela ve stejnou dobu? (A/n) "
+msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
 
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
-"Nemù¾ete udìlat OpenPGP podpis klíèe typu PGP 2.x, kdy¾ jste v --pgp2 módu.\n"
+"Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
 
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "To by zpùsobilo nepou¾itelnost klíèe v PGP 2.x.\n"
+msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
 
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"S jakou jistotou jste provìøili, ¾e klíè, který chcete podepsat\n"
-"patøí vý¹e uvedené osobì.\n"
-"Pokud neznáte odpovìï, zadejte \"0\".\n"
+"S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
+"patří výše uvedené osobě.\n"
+"Pokud neznáte odpověď, zadejte \"0\".\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
+msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
@@ -2425,226 +2410,225 @@ msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Èásteènì jsem to ovìøil(a).%s\n"
+msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Velmi peèlivì jsem to ovìøil(a).%s\n"
+msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
 
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Va¹ výbìr? (pro více informací vlo¾te '?'): "
+msgstr "VaÅ¡ výbÄ\9br? (pro více informací vložte '?'): "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Jste si jistý(á), ¾e chcete podepsat tento klíè\n"
-"svým klíèem \"%s\" (%s)\n"
+"Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
+"svým klíčem \"%s\" (%s)\n"
 
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "Jedná se o podpis klíèe jím samým.\n"
+msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
+msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr "Nijak jsem tento klíè neovìøil.\n"
+msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
 
 msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr "Èásteènì jsem ovìøil tento klíè.\n"
+msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
 
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr "Velmi peèlivì jsem ovìøil tento klíè.\n"
+msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
 
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Skuteènì podepsat? (a/N) "
+msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
+msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
-"K dispozici je jen kontrolní souèet klíèe nebo je klíè na kartì - passphrase "
-"nelze zmìnit.\n"
+"K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
+"nelze změnit.\n"
 
 msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Tento klíè není chránìný.\n"
+msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Tajné èásti primárního klíèe nejsou dostupné.\n"
+msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Tajná èást primárního klíèe jsou ulo¾eny na kartì.\n"
+msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
 
 msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Klíè je chránìný.\n"
+msgstr "Klíč je chráněný.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Není mo¾né editovat tento klíè: %s\n"
+msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
 
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Vlo¾te nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíè.\n"
+"Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
 "\n"
 
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo není zopakováno správnì; zkuste to znovu"
+msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
 
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
+"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
 "\n"
 
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Opravdu to chcete udìlat? (a/N) "
+msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
 
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "pøesunuji podpis klíèe na správné místo\n"
+msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
 
 msgid "save and quit"
-msgstr "ulo¾it a ukonèit"
+msgstr "uložit a ukončit"
 
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "vypsat fingerprint klíèe"
+msgstr "vypsat fingerprint klíče"
 
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a id u¾ivatelù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
 
 msgid "select user ID N"
-msgstr "vyberte identifikátor u¾ivatele N"
+msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
 
 msgid "select subkey N"
-msgstr "vyberte podklíè N"
+msgstr "vyberte podklíč N"
 
 msgid "check signatures"
 msgstr "kontrolovat podpisy"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr "podepsat vybrané ID u¾ivatele [* ní¾e jsou uvedeny relevantní pøíkazy]"
+msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
 
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID lokálnì"
+msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
 
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID dùvìryhodným podpisem"
+msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID nerevokovatelným podpisem"
+msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID nerevokovatelným podpisem"
 
 msgid "add a user ID"
-msgstr "pøidat identifikátor u¾ivatele"
+msgstr "pÅ\99idat identifikátor uživatele"
 
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "pøidat fotografický ID"
+msgstr "přidat fotografický ID"
 
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "smazat vybrané ID u¾ivatele"
+msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
 
 msgid "add a subkey"
-msgstr "pøidat podklíèy"
+msgstr "přidat podklíčy"
 
 msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr "pøidat klíè na kartu"
+msgstr "přidat klíč na kartu"
 
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr "pøesunout klíè na kartu"
+msgstr "přesunout klíč na kartu"
 
 msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr "pøesunout zálo¾ní klíè na kartu"
+msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
 
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "smazat vybrané podklíèe"
+msgstr "smazat vybrané podklíče"
 
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "pøidat revokaèní klíè"
+msgstr "přidat revokační klíč"
 
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "smazat podpisy z vybraných u¾ivatelských ID"
+msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
 
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "zmìnit datum expirace pro klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
 
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "oznaèit vybrané u¾ivatelské ID jako primární"
+msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
 
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
+msgstr "přepnout mezi vypisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
 
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (pro experty)"
+msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (podrobnì)"
+msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
 
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
 
-#, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit URL preferovaného server klíèù pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybrané uživatelské ID"
 
-#, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
 
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "změnit heslo"
 
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "zmìnit dùvìryhodnost vlastníka klíèe"
+msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
 
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "revokovat podpisu na vybraných u¾ivatelských ID"
+msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
 
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "revokovat vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
 
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
 
 msgid "enable key"
-msgstr "nastavit klíè jako platný (enable)"
+msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
 
 msgid "disable key"
-msgstr "nastavit klíè jako neplatný (disable)"
+msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
 
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
+msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
+"směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr ""
+msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
 
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení bloku tajného klíèe \"%s\": %s\n"
+msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče \"%s\": %s\n"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Tajný klíè je dostupný.\n"
+msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Pro provedení této operace je potøeba tajný klíè.\n"
+msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
 
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Prosím, nejdøíve pou¾ijte pøíkaz \"toggle\" (pøepnout).\n"
+msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz \"toggle\" (přepnout).\n"
 
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
@@ -2652,100 +2636,100 @@ msgid ""
 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Pøíkaz `sign' mù¾e být pou¾it s prefixem `l' pro lokální podpis (lsign),\n"
-"  s prefixem `t' pro dùvìryhodný podpis (tsign) nebo `nr' pro neodvolatený "
+"* Příkaz `sign' může být použit s prefixem `l' pro lokální podpis (lsign),\n"
+"  s prefixem `t' pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo `nr' pro neodvolatený "
 "podpis\n"
-"  (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací  (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
+"  (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací  (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
 
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Klíè revokován."
+msgstr "Klíč revokován."
 
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu podepsat v¹echny id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu podepsat vÅ¡echny id uživatele? (a/N) "
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Nápovìda: Vyberte id u¾ivatele k podepsání\n"
+msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "Neznámý typ podpisu `%s'\n"
+msgstr "Neznámý typ podpisu `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
+msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden id u¾ivatele.\n"
+msgstr "Musíte vybrat alespoÅ\88 jeden id uživatele.\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Nemù¾ete smazat poslední id u¾ivatele!\n"
+msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
 
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu odstranit v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu odstranit vÅ¡echny vybrané id uživatele? (a/N) "
 
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Opravdu odstranit tento id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
 
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu pøesunout primární klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
 
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Musíte vybrat právì jeden klíè.\n"
+msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr "Pøíkaz oèekává jméno souboru jako argument\n"
+msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "Nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgstr "Nemohu otevřít `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "Chyba pøi ètení zálo¾ního klíèe z `%s': %s\n"
+msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z `%s': %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden klíè.\n"
+msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
 
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíèe? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
 
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
 
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu revokovat v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu revokovat vÅ¡echny vybrané id uživatele? (a/N) "
 
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Opravdu revokovat tento id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíèe? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
-"Dùvìryhodnost vlastníka nelze mìnit je-li pou¾ívána databáze dùvìry "
-"poskytnutá u¾ivatelem\n"
+"Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
+"poskytnutá uživatelem\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "Nastavit seznam pøedvoleb:\n"
+msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby pro vybraný id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu aktualizovat pÅ\99edvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
 
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby? (a/N) "
+msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
 
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Ulo¾it zmìny? (a/N) "
+msgstr "Uložit změny? (a/N) "
 
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Ukonèit bez ulo¾ení? (a/N) "
+msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
@@ -2753,10 +2737,10 @@ msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
+msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Klíè nebyl zmìnìn, tak¾e není potøeba jej aktualizovat.\n"
+msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
 
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
@@ -2768,342 +2752,338 @@ msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Keyserver bez modifikace"
 
 msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr "Preferovaný keyserver: "
+msgstr "Preferovaný keyserver: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Notations: "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
-" "
+msgstr "Možnosti:  "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "U¾ivatelský ID formátu PGP 2.x nemá ¾ádné pøedvolby\n"
+msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "V %s tento klíè revokoval %s klíèem %s\n"
+msgstr "V %s tento klíč revokoval %s klíčem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Tento klíè mù¾e být revokován %s klíèem %s "
+msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
 
 msgid "(sensitive)"
-msgstr "(citlivá informace)"
+msgstr "(citlivá informace)"
 
 #, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "vytvoøen: %s"
+msgstr "vytvořen: %s"
 
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "revokován: %s"
+msgstr "revokován: %s"
 
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr "platnost skonèila: %s"
+msgstr "platnost skončila: %s"
 
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr "platnost skonèí: %s"
+msgstr "platnost skončí: %s"
 
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr "pou¾ití: %s"
+msgstr "použití: %s"
 
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr "dùvìra: %s"
+msgstr "důvěra: %s"
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "platnost: %s"
 
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Tento klíè byl oznaèen za neplatný (disabled)"
+msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
 
 msgid "card-no: "
-msgstr "èíslo karty: "
+msgstr "číslo karty: "
 
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezapomeòte, ¾e zobrazované údaje o platnosti klíèù nemusí\n"
-"být nutnì správné, dokud znova nespustíte program.\n"
+"Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
+"být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
 
 msgid "revoked"
-msgstr "revokován"
+msgstr "revokován"
 
 msgid "expired"
-msgstr "platnost skonèila"
+msgstr "platnost skončila"
 
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: ¾ádné u¾ivatelské ID nebylo oznaèeno jako primární.  Tento pøíkaz\n"
-"              mù¾e zpùsobit, ¾e za primární bude pova¾ováno jiné user ID.\n"
+"VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
+"              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání fotografického ID mù¾e v nìkterých\n"
-"         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
+"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
+"         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále pøidat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Nemìli by jste pøidávat fotografický ID k PGP2 klíèi.\n"
+msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
+msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr "Smazán %d podpis.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Smazáno %d podpisù.\n"
+msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
+msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
 
 msgid "invalid"
-msgstr "neplatný"
+msgstr "neplatný"
 
-#, fuzzy, c-format
+# rp: check source code
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
+msgstr "Uživatel ID \"%s\": zkráceno: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgstr "Uživatel ID \"%s\": %d podpisů odstraněno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgstr "Uživatel ID \"%s\": %d podpisů odstraněno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID \"%s\": je již minimizováno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID \"%s\": je již vyčištěno\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání 'povìøení revokace' mù¾e v nìkterých\n"
-"          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
+"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
+"          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Nemìli by jste pøidávat 'povìøení revokace' k PGP2 klíèi.\n"
+msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ivatele povìøeného revokací: "
+msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "klíè formátu PGP 2.x nelze povìøit revokací\n"
+msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "klíè nelze povìøit revokací jím samým\n"
+msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
 
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "tento klíè ji¾ bykl povìøen revokací\n"
+msgstr "tento klíč již bykl pověřen revokací\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: ustanovení klíèe 'povøeným revokátorem' je nevratná operace!\n"
+"VAROVÁNÍ: ustanovení klíče 'povřeným revokátorem' je nevratná operace!\n"
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistí, ¾e tento klíè chcete povìøit revokací? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Prosím, odstraòte výbìr z tajných klíèù.\n"
+msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
 
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte nejvý¹e jeden podklíè.\n"
+msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Mìním dobu expirace podklíèe.\n"
+msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Mìním dobu expirace primárního klíèe.\n"
+msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Nemù¾ete zmìnit dobu platnosti klíèe verze 3\n"
+msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
 
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíè %s není køí¾ovì certifikován\n"
+msgstr "podepisovací podklíč %s již je křížově certifikován\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte právì jeden id u¾ivatele .\n"
+msgstr "Prosím, vyberte právÄ\9b jeden id uživatele .\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "pøeskoèen v3 podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
+msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id \"%s\"\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr "Vlo¾te URL preferovaného keyserveru: "
+msgstr "Vložte URL preferovaného keyserveru: "
 
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete pøepsat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
 
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete smazat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), Å¾e jej chcete smazat? (a/N) "
 
-#, fuzzy
+# rp: check source code
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Podepisovací notace: "
+msgstr "Vložte poznámky: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat (a/N)? "
+msgstr "Provést? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ivatele s indexem %d\n"
+msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Neexistuje u¾ivatelské ID s hashem %s\n"
+msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Neexistuje podklíè s indexem %d\n"
+msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "id u¾ivatele:\"%s\"\n"
+msgstr "id uživatele:\"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "podepsáno va¹ím klíèem %s v %s%s%s\n"
+msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
 
 msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (neexportovatelné)"
+msgstr " (neexportovatelné)"
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Platnost podpisu vypr¹í %s.\n"
+msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále revokovat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Vytvoøit pro tento podpis revokaèní certifikát? (a/N)"
+msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
 
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory u¾ivatele: %s:\n"
+msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
 
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (nerevokovatelné)"
+msgstr " (nerevokovatelné)"
 
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "revokováno va¹ím klíèem %s v %s\n"
+msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
+msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Opravdu vytvoøit revokaèní certifikáty? (a/N) "
+msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
 
 msgid "no secret key\n"
-msgstr "neexistuje tajný klíè\n"
+msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je ji¾ revokováno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID \"%s\" je již revokováno.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID u¾ivatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Klíè %s je ji¾ revokován.\n"
+msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Podklíè %s je ji¾ revokován.\n"
+msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíè %s (uid %d)\n"
+msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "duplicita pøedvolby `%s'\n"
+msgstr "duplicita předvolby `%s'\n"
 
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro ¹ifrování\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
 
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro vzorkování\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
 
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro komprimaci\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "neplatná polo¾ka `%s' v øetìzci s pøedvolbami\n"
+msgstr "neplatná položka `%s' v řetězci s předvolbami\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "zapisuji podpis klíèe jím samým (direct signature)\n"
+msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
+msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "zapisuji \"key-binding\" podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "neplatná délka klíèe; pou¾iji %u bitù\n"
+msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "délka klíèe zaokrouhlena na %u bitù\n"
+msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
 
 msgid "Sign"
-msgstr "Podepisování"
+msgstr "Podepisování"
 
 msgid "Certify"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikování"
 
 msgid "Encrypt"
-msgstr "©ifrování"
+msgstr "Šifrování"
 
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentizace"
@@ -3122,10 +3102,10 @@ msgstr "SsEeAaQq"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr "Pro klíè %s lze provést: "
+msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
 
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr "Aktuálnì povolené akce: "
+msgstr "Aktuálně povolené akce: "
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
@@ -3133,7 +3113,7 @@ msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost ¹ifrovat\n"
+msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
@@ -3144,15 +3124,15 @@ msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Konec\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
+msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
+msgstr "   (%d) DSA a ElGamal\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3164,35 +3144,35 @@ msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro ¹ifrování)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro šifrování)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pouze pro ¹ifrování)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní pou¾ití)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní pou¾ití)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr "klíè %s mù¾e mít délku v intervalu %u a¾ %u bitù.\n"
+msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíèe si pøejete? (%u) "
+msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíèe si pøejete? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Po¾adovaná délka klíèe je %u bitù.\n"
+msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -3202,12 +3182,12 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Prosím urèete, jak dlouho by klíè mìl platit.\n"
-"         0 = doba platnosti klíèe není omezena\n"
-"      <n>  = doba platnosti klíèe skonèí za n dní\n"
-"      <n>w = doba platnosti klíèe skonèí za n týdnù\n"
-"      <n>m = doba platnosti klíèe skonèí za n mìsícù\n"
-"      <n>y = doba platnosti klíèe skonèí za n let\n"
+"Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
+"         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
+"      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
+"      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
+"      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
+"      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
@@ -3217,46 +3197,46 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Prosím urèete, jak dlouho by mìl podpis platit.\n"
-"         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
-"      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
-"      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n týdnù\n"
-"      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mìsícù\n"
-"      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n let\n"
+"Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
+"         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
+"      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
+"      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
+"      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
+"      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Klíè je platný pro? (0) "
+msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
 
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
+msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
 
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "neplatná hodnota\n"
+msgstr "neplatná hodnota\n"
 
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Platnost klíèe nikdy neskonèí\n"
+msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
 
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Platnost podpisu nikdy neskonèí\n"
+msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Platnost klíèe skonèí v %s\n"
+msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Platnost podpisu skonèí v %s\n"
+msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
 
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Vá¹ systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
-"V ka¾dém pøípadì budou data korektnì zpracovávána do roku 2106.\n"
+"Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
+"V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
 
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Je to správnì (a/N)? "
+msgstr "Je to správně (a/N)? "
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -3267,39 +3247,39 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Aby bylo mo¾né rozpoznat Vá¹ klíè, musíte znát identifikátor u¾ivatele;\n"
-"program jej slo¾í z Va¹eho jména a pøíjmení, komentáøe a e-mailu\n"
+"Aby bylo možné rozpoznat Váš klíÄ\8d, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
+"program jej složí z Vašeho jména a příjmení, komentáře a e-mailu\n"
 "v tomto tvaru:\n"
 "    \"Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>\"\n"
 "\n"
 
 msgid "Real name: "
-msgstr "Jméno a pøíjmení: "
+msgstr "Jméno a příjmení: "
 
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
+msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Jméno nemù¾e zaèínat èíslicí\n"
+msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoò 5 znakù\n"
+msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
 
 msgid "Email address: "
-msgstr "E-mailová adresa: "
+msgstr "E-mailová adresa: "
 
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
+msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
 
 msgid "Comment: "
-msgstr "Komentáø: "
+msgstr "Komentář: "
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Neplatný znak v komentáøi\n"
+msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
 
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Pou¾íváte znakovou sadu `%s'.\n"
+msgstr "Používáte znakovou sadu `%s'.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3307,12 +3287,12 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Zvolil(a) jste tento identifikátor u¾ivatele:\n"
+"Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Do pole jméno nebo komentáø nepi¹te, prosím, e-mailovou adresu.\n"
+msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -3329,21 +3309,21 @@ msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "jJkKeEPpUu"
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail nebo (U)konèit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
-"Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail, (P)okraèovat dál nebo (U)konèit "
+"Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
 "program? "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Nejdøív, prosím, opravte chybu\n"
+msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
 
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
+"Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
 "\n"
 
 #, c-format
@@ -3356,8 +3336,8 @@ msgid ""
 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
-"Dobøe, budu pokraèovat bez hesla. Kdykoliv mù¾ete heslo zmìnit pou¾itím\n"
+"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
+"Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
 "tohoto programu s parametrem \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
@@ -3367,424 +3347,421 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Musíme vytvoøit mnoho náhodných bajtù. Bìhem vytváøení mù¾ete\n"
-"provádìt nìjakou jinou práci na poèítaèi (psát na klávesnici, pohybovat "
-"my¹í,\n"
-"pou¾ívat disky); díky tomu má generátor lep¹í ¹anci získat dostatek "
+"Musíme vytvoÅ\99it mnoho náhodných bajtů. BÄ\9bhem vytváÅ\99ení můžete\n"
+"provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
+"myší,\n"
+"používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
 "entropie.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Vytváøení klíèe bylo zru¹eno.\n"
+msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji veøejný klíè do `%s'\n"
+msgstr "zapisuji veřejný klíč do `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+msgstr "zapisuji tajný klíč do `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+msgstr "zapisuji tajný klíč do `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veøejných klíèù (pubring): %s\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu do souboru veøejných klíèù `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu do souboru tajných klíèù `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů `%s': %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "veøejný a tajný klíè byly vytvoøeny a podepsány.\n"
+msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
 
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Tento klíè nemù¾e být pou¾itý pro ¹ifrování. K vytvoøení\n"
-"sekundárního klíèe pro tento úèel mù¾ete pou¾ít pøíkaz \"--edit-key\".\n"
+"Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
+"sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz \"--edit-key\".\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Vytvoøení klíèe se nepodaøilo: %s\n"
+msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
+"klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
+"klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "POZNÁMKA: vytvoøení podklíèe pro klíèe v3 není v souladu s OpenPGP\n"
+msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
 
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Opravdu vytvoøit? (a/N) "
+msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení klíèe na kartu se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit zálohu souboru `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: záloha klíèe z karty ulo¾ena do `%s'\n"
+msgstr "POZNÃ\81MKA: záloha klíÄ\8de z karty uložena do `%s'\n"
 
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Kritická podepisovací politika: "
+msgstr "Kritická podepisovací politika: "
 
 msgid "Signature policy: "
-msgstr "Podepisovací politika: "
+msgstr "Podepisovací politika: "
 
 msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
+msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
 
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Kritická podepisovací notace: "
+msgstr "Kritická podepisovací notace: "
 
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Podepisovací notace: "
+msgstr "Podepisovací notace: "
 
 msgid "Keyring"
-msgstr "soubor klíèù (keyring)"
+msgstr "soubor klíčů (keyring)"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Primární fingerprint klíèe:"
+msgstr "Primární fingerprint klíče:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Fingerprint podklíèe:"
+msgstr "     Fingerprint podklíče:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Primární fingerprint klíèe:"
+msgstr " Primární fingerprint klíče:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Fingerprint podklíèe:"
+msgstr "      Fingerprint podklíče:"
 
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "      Fingerprint klíèe ="
+msgstr "      Fingerprint klíče ="
 
 msgid "      Card serial no. ="
-msgstr "      Seriové èíslo karty ="
+msgstr "      Seriové číslo karty ="
 
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "pøejmenování `%s' na `%s' se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "přejmenování `%s' na `%s' se nezdařilo: %s\n"
 
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s je beze zmìny\n"
+msgstr "%s je beze změny\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s je nový\n"
+msgstr "%s je nový\n"
 
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostní problém\n"
+msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
 
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "cache souboru klíèù `%s'\n"
+msgstr "cache souboru klíčů `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíèù ji¾ ulo¾eno v cache (%lu podpisù)\n"
+msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíèù ulo¾eno v cache (%lu podpisù)\n"
+msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: soubor klíèù (keyring) vytvoøen\n"
+msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
 
 msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
+msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
+msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
 
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
+msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
 
 msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr ""
+msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr ""
+msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
 
-#, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "Vlo¾te URL preferovaného keyserveru: "
+msgstr "respektovat URL preferovaného keyserveru nastavené na klíči"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
+msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: volba `%s' pro server klíèù není na této platformì úèinná\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: volba `%s' pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
 
 msgid "disabled"
 msgstr "disabled"
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr "Vlo¾te èíslo (èísla), 'N' pro dal¹í nebo 'Q' pro konec> "
+msgstr "Vložte číslo (čísla), 'N' pro další nebo 'Q' pro konec> "
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "neplatný protokol serveru klíèù (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (us %d!=handler %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "klíè \"%s\" nebyl na serveru klíèù nalezen\n"
+msgstr "klíč \"%s\" nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "klíè nebyl na serveru klíèù nalezen\n"
+msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "po¾aduji klíè %s ze %s server %s\n"
+msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "po¾aduji klíè %s z %s\n"
+msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
+msgstr "vyhledávám jména z %s na serveru %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
+msgstr "vyhledávám jména z %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "posílám klíè %s na %s server %s\n"
+msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "posílám klíè %s na %s\n"
+msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
+msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
+msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
 
 msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "¾ádná operace se serverem klíèù!\n"
+msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: keyserver handler z jiné verze GnuPG (%s)\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: keyserver handler z jiné verze GnuPG (%s)\n"
 
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr "server klíèù neposlal VERSION\n"
+msgstr "server klíčů neposlal VERSION\n"
 
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "¾adný server klíèù není znám (pou¾íjte volbu --keyserver)\n"
+msgstr "žadný server klíčů není znám (použíjte volbu --keyserver)\n"
 
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
+msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
 
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr "protokol serveru klíèù `%s' není podporován\n"
+msgstr "protokol serveru klíčů `%s' není podporován\n"
 
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr "akce `%s' není podporována v protokolu `%s' serveru klíèù\n"
+msgstr "akce `%s' není podporována v protokolu `%s' serveru klíčů\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
 
 msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "èasový limit pro server klíèù vypr¹el\n"
+msgstr "časový limit pro server klíčů vypršel\n"
 
 msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "interní chyba serveru klíèù\n"
+msgstr "interní chyba serveru klíčů\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "chyba komunikace se serverem klíèù: %s\n"
+msgstr "chyba komunikace se serverem klíčů: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr "\"%s\" není ID klíèe: pøeskoèeno\n"
+msgstr "\"%s\" není ID klíče: přeskočeno\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíè %s prostøednictvím %s: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "aktualizuji 1 klíè z %s\n"
+msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "aktualizuji %d klíèù z %s\n"
+msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíè %s prostøednictvím %s: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze zíslat URI %s: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíè %s prostøednictvím %s: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze zpracovat URI %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "podivná velikost ¹ifrovacího klíèe pro sezení (%d)\n"
+msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s za¹ifrovaný klíè sezení\n"
+msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
 
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "heslo (passphraze) generováno s pou¾itím neznámého algoritmu %d\n"
+msgstr "heslo (passphraze) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "veøejný klíè je %s\n"
+msgstr "veřejný klíč je %s\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "data za¹ifrována veøejným klíèem: správný DEK\n"
+msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "za¹ifrována %u-bitovým %s klíèem, ID %s, vytvoøeným %s\n"
+msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "      \"%s\"\n"
 
-# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
+# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
 # [kw]
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "za¹ifrováno %s klíèem, ID %s\n"
+msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "de¹ifrování veøejným klíèem selhalo: %s\n"
+msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "za¹ifrováno s heslem %lu\n"
+msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
 
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "za¹ifrováno jedním heslem\n"
+msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "pøedpokládám %s ¹ifrovaných dat\n"
+msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
-"algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
+"algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
 "algoritmem %s\n"
 
 msgid "decryption okay\n"
-msgstr "de¹ifrování o.k.\n"
+msgstr "dešifrování o.k.\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chránìna proti poru¹ení její integrity\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: se za¹ifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "de¹ifrování selhalo: %s\n"
+msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
 
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "POZNÁMKA: odesílatel po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
+msgstr "POZNÃ\81MKA: odesílatel požadoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "pùvodní jméno souboru='%.*s'\n"
+msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
-msgstr ""
+msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
-"samostatný revokaèní certifikát -  pou¾ijte \"gpg --import\", chcete-li jej "
-"u¾ít\n"
+"samostatný revokaÄ\8dní certifikát -  použijte \"gpg --import\", chcete-li jej "
+"užít\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
+msgstr "nenalezen žádný podpis\n"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "verifikace podpisu potlaèena\n"
+msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "neumím pracovat s tìmito násobnými podpisy\n"
+msgstr "nelze zpracovat tyto nejednoznačné podpisové data\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Podpis vytvoøen %s\n"
+msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "               pou¾ití %s klíèe %s\n"
+msgstr "               použití %s klíče %s\n"
 
-# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
+# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Podpis vytvoøen %s pomocí klíèe %s s ID u¾ivatele %s\n"
+msgstr "Podpis vytvoÅ\99en %s pomocí klíÄ\8de %s s ID uživatele %s\n"
 
 msgid "Key available at: "
-msgstr "Klíè k dispozici na: "
+msgstr "Klíč k dispozici na: "
 
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "©PATNÝ podpis od \"%s\""
+msgstr "ŠPATNÝ podpis od \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Podpis s vypr¹enou platností od \"%s\""
+msgstr "Podpis s vypršenou platností od \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
+msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
 
 msgid "[uncertain]"
-msgstr "[nejistý]"
+msgstr "[nejistý]"
 
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
@@ -3792,49 +3769,49 @@ msgstr "                alias \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Platnost podpisu skonèila %s\n"
+msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Platnost podpisu skonèí %s\n"
+msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
 
 msgid "binary"
-msgstr "binární formát"
+msgstr "binární formát"
 
 msgid "textmode"
-msgstr "textový formát"
+msgstr "textový formát"
 
 msgid "unknown"
-msgstr "neznámý formát"
+msgstr "neznámý formát"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Nemohu ovìøit podpis: %s\n"
+msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "toto není podpis oddìlený od dokumentu\n"
+msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisù. Kontrolován bude pouze první.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "samostatný podpis tøídy 0x%02x\n"
+msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
+msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
 
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "nalezen neplatný koøenový paket v proc_tree()\n"
+msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nemohu vypnout vytváøení core souborù: %s\n"
+msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
@@ -3846,131 +3823,131 @@ msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívám experimentální algoritmus veøejného klíèe %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: vy¾ádaný algoritmus %s není doporuèen\n"
+msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: Elgamal klíče pro podepisování a šifrování se už nepoužívají\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívám experimentální ¹ifrovací algoritmus %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: vy¾ádaný algoritmus %s není doporuèen\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr "Více informací naleznete na adrese http://www.gnupg.cz/faq.html\n"
+msgstr "Více informací naleznete na %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: This feature is not available in %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: %s není v této verzi dostupné\n"
+msgstr "POZNÁMKA: Vlastnost %s není v této verzi dostupná\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: pou¾ití parametru \"%s\" se nedoporuèuje\n"
+msgstr "%s:%d: použití parametru \"%s\" se nedoporučuje\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání parametru \"%s\" se nedoporuèuje\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru \"%s\" se nedoporučuje\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "pou¾ijte místo nìj \"%s%s\" \n"
+msgstr "použijte místo něj \"%s%s\" \n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání pøíkaz \"%s\" se nedoporuèuje - nepou¾ívejte jej\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz \"%s\" se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
 
 msgid "Uncompressed"
-msgstr "Nezakomprimováno"
+msgstr "Nezakomprimováno"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr "nezakomprimováno|nic"
+msgstr "nezakomprimováno|nic"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "tato zpráva nemusí být s %s pou¾itelná\n"
+msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
 
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "nejednoznaèné volby `%s'\n"
+msgstr "nejednoznačné volby `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "neznámá volba `%s'\n"
+msgstr "neznámá volba `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Soubor `%s' existuje. "
 
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat (a/N)? "
+msgstr "Přepsat (a/N)? "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: neznámá pøípona\n"
+msgstr "%s: neznámá přípona\n"
 
 msgid "Enter new filename"
-msgstr "Vlo¾te nový název souboru"
+msgstr "Vložte nový název souboru"
 
 msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
+msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "pøedpokládám podepsaná data v `%s'\n"
+msgstr "předpokládám podepsaná data v `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "vytvoøen nový konfiguraèní soubor `%s'\n"
+msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z `%s' nejsou pøi tomto spu¹tìní zatím aktivní\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z `%s' nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
 
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "adresáø `%s' vytvoøen\n"
+msgstr "adresář `%s' vytvořen\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veøejného klíèe %d\n"
+msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálnì nebezpeènì symetricky za¹ifrován klíè sezení\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
+msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
 
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
 
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "¹patný formát promìnné prostøedí GPG_AGENT_INFO\n"
+msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
 
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
+msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu se pøipojit k `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu se připojit k `%s': %s\n"
 
 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problém s agentem - pou¾ívání agenta vypnuto\n"
+msgstr "problém s agentem - používání agenta vypnuto\n"
 
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
-msgstr "(hlavní ID klíèe %s)"
+msgstr "(hlavní ID klíče %s)"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3978,40 +3955,40 @@ msgid ""
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
 msgstr ""
-"Potøebujete heslo, abyste odemknul(a) tajný klíè pro u¾ivatele:\n"
+"PotÅ\99ebujete heslo, abyste odemknul(a) tajný klíÄ\8d pro uživatele:\n"
 "\"%.*s\"\n"
-"Klíè o délce %u bitù, typ %s, ID %s, vytvoøený %s%s\n"
+"Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s, vytvořený %s%s\n"
 
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Opakovat heslo\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Vlo¾it heslo\n"
+msgstr "Vložit heslo\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "zru¹eno u¾ivatelem\n"
+msgstr "zruÅ¡eno uživatelem\n"
 
 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "v dávkovém re¾imu se nelze ptát na heslo\n"
+msgstr "v dávkovém režimu se nelze ptát na heslo\n"
 
 msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Vlo¾te heslo: "
+msgstr "Vložte heslo: "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 "user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Musíte znát heslo, abyste odemknul(a) tajný klíè pro\n"
-"u¾ivatele: \"%s\"\n"
+"Musíte znát heslo, abyste odemknul(a) tajný klíč pro\n"
+"uživatele: \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "délka %u bitù, typ %s, klíè %s, vytvoøený %s"
+msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
 
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (podklíè na hlavním klíèi ID %s)"
+msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
 
 msgid "Repeat passphrase: "
 msgstr "Opakujte heslo: "
@@ -4024,31 +4001,31 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Vyberte obrázek, který bude pou¾it jako Va¹e fotografické ID.  Obrázek musí\n"
-"být ve formátu JPEG. Nezapomeòtì, ¾e obrázek bude ulo¾en ve Va¹em veøejném\n"
-"klíèi - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veøejný klíè !\n"
-"Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
+"Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID.  Obrázek musí\n"
+"být ve formátu JPEG. Nezapomeňtě, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
+"klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
+"Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Vlo¾te jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
+msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
 
 #, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "nelze otevøít JPEG soubor `%s': %s\n"
+msgstr "nelze otevřít JPEG soubor `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtù)!\n"
+msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
 
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete pou¾ít? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "`%s' není soubor ve formátu JPEG\n"
+msgstr "`%s' není soubor ve formátu JPEG\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
+msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
 
 msgid "no photo viewer set\n"
 msgstr ""
@@ -4057,25 +4034,25 @@ msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
 
 msgid "No reason specified"
-msgstr "Dùvod nebyl specifikován"
+msgstr "Důvod nebyl specifikován"
 
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Klíè je nahrazen"
+msgstr "Klíč je nahrazen"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Klíè byl zkompromitován"
+msgstr "Klíč byl zkompromitován"
 
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Klíè se ji¾ nepou¾ívá"
+msgstr "Klíč se již nepoužívá"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Identifikátor u¾ivatele ji¾ neplatí"
+msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
 
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "dùvod pro revokaci: "
+msgstr "důvod pro revokaci: "
 
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "revokaèní poznámka: "
+msgstr "revokační poznámka: "
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
@@ -4091,7 +4068,7 @@ msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImMuUsS"
 
 msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr "Není pøiøazena ¾ádná hodnota dùvìry:\n"
+msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
 
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
@@ -4099,278 +4076,278 @@ msgstr "  alias \"%s\"\n"
 
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Nakolik dùvìøujete tvrzení, ¾e tento klíè patøí uvedenému u¾ivateli?\n"
+msgstr "Nakolik důvÄ\9bÅ\99ujete tvrzení, Å¾e tento klíÄ\8d patÅ\99í uvedenému uživateli?\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Nevím nebo neøeknu\n"
+msgstr " %d = Nevím nebo neřeknu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = Nedùvìøuji\n"
+msgstr " %d = Nedůvěřuji\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Dùvìøuji absolutnì\n"
+msgstr " %d = Důvěřuji absolutně\n"
 
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = zpìt do hlavního menu\n"
+msgstr " m = zpět do hlavního menu\n"
 
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = pøeskoèit tento klíè\n"
+msgstr " s = přeskočit tento klíč\n"
 
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr " u = ukonèit\n"
+msgstr " u = ukončit\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Minimální úroveò dùvìry tohoto klíèe je: %s\n"
+"Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
 "\n"
 
 msgid "Your decision? "
-msgstr "Va¹e rozhodnutí? "
+msgstr "Vaše rozhodnutí? "
 
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíè absolutní dùvìru? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu dùvìryhodnému klíèi:\n"
+msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Nic nenaznaèuje tomu, ¾e tento klíè patøí uvedenému u¾ivateli\n"
+msgstr "%s: Nic nenaznaÄ\8duje tomu, Å¾e tento klíÄ\8d patÅ\99í uvedenému uživateli\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Je zde èásteèná dùvìra, ¾e tento klíè patøí uvedenému uv¾ivateli\n"
+msgstr "%s: Je zde Ä\8dásteÄ\8dná důvÄ\9bra, Å¾e tento klíÄ\8d patÅ\99í uvedenému uvživateli\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Tento klíè pravdìpodobnì nále¾í uvedenému u¾ivateli\n"
+msgstr "Tento klíÄ\8d pravdÄ\9bpodobnÄ\9b náleží uvedenému uživateli\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Tento klíè nále¾í nám (máme odpovídající tajný klíè)\n"
+msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
 
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"NENÍ jisté, zda tento klíè patøí osobì, její¾ jméno je uvedeno\n"
-"v u¾ivatelském ID. Pokud *skuteènì* víte, co dìláte, mù¾ete na\n"
-"následující otázku odpovìdìt ano\n"
+"NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
+"v uživatelském ID. Pokud *skuteÄ\8d\9b* víte, co dÄ\9bláte, můžete na\n"
+"následující otázku odpovědět ano\n"
 "\n"
 
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Pou¾ít pøesto tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Je pou¾it nedùvìryhodný klíè!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíè mù¾e být revokován (revokaèní klíè nenalezen)\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíè byl revokován klíèem s povìøením k revokaci!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíè byl revokován svým vlastníkem!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
 
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         To mù¾e znamenat, ¾e podpis je padìlaný.\n"
+msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíè byl revokován svým vlastníkem!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
 
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Poznámka: Tento klíè byl oznaèen jako neplatný (disabled).\n"
+msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
-msgstr ""
+msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Poznámka: Skonèila platnost tohoto klíèe!\n"
+msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíè není certifikován dùvìryhodným podpisem!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
-"         Nic nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patøí vlastníkovi klíèe.\n"
+"         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: NEdùvìøujeme tomuto klíèi!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: NEdůvěřujeme tomuto klíči!\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Tento podpis je pravdìpodobnì PADÌLANÝ.\n"
+msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Tento klíè není certifikován dostateènì dùvìryhodnými podpisy!\n"
+"VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patøí vlastníkovi.\n"
+msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: pøeskoèeno: %s\n"
+msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: pøeskoèeno: veøejný klíè je ji¾ obsa¾en v databázi\n"
+msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
 
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
-"Nespecifikoval jste identifikátor u¾ivatele (user ID). Mù¾ete pou¾ít \"-r\"\n"
+"Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
 
 msgid "Current recipients:\n"
-msgstr "Aktuální pøíjemci:\n"
+msgstr "Aktuální příjemci:\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Napi¹te identifikátor u¾ivatele (user ID). Ukonèete prázdným øádkem: "
+"Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
 
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Takový identifikátor u¾ivatele neexistuje.\n"
+msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je u¾ nastaven podle implicitního adresáta\n"
+msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je už nastaven podle implicitního adresáta\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Veøejný klíè je neplatný (disabled).\n"
+msgstr "Veřejný klíč je neplatný (disabled).\n"
 
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je ji¾ nastaven\n"
+msgstr "pÅ\99eskoÄ\8deno: veÅ\99ejný klíÄ\8d je již nastaven\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "neznámý implicitní adresát \"%s\"\n"
+msgstr "neznámý implicitní adresát \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: pøeskoèeno: veøejný klíè je neplatný (disabled)\n"
+msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "¾ádné platné adresy\n"
+msgstr "žádné platné adresy\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
-"data nebyla ulo¾ena; k jejich ulo¾ení pou¾ijte parametr pøíkazu \"--output"
+"data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu \"--output"
 "\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření `%s': %s\n"
 
 msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Podpis oddìlený od dokumentu.\n"
+msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
 
 msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Prosím, vlo¾te název datového souboru: "
+msgstr "Prosím, vložte název datového souboru: "
 
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "ètu standardní vstup ...\n"
+msgstr "čtu standardní vstup ...\n"
 
 msgid "no signed data\n"
-msgstr "chybí podepsaná data\n"
+msgstr "chybí podepsaná data\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "nemohu otevøít podepsaná data '%s'\n"
+msgstr "nemohu otevřít podepsaná data '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "anonymní adresát; zkou¹ím tajný klíè %s ...\n"
+msgstr "anonymní adresát; zkouším tajný klíč %s ...\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
+msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
 
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
+msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
 
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "¹ifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatnìn\n"
+msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatněn\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: v pøedvolbách pøíjemce nenalezen ¹ifrovací algoritmus %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíèe %s skonèila %s\n"
+msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíče %s skončila %s\n"
 
 msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "POZNÁMKA: klíè byl revokován"
+msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
 
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "selhalo vytvoøení paketu (build_packet): %s\n"
+msgstr "selhalo vytvoření paketu (build_packet): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "klíè %s: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: chybí identifikátor uživatele\n"
 
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Revokován:\n"
+msgstr "Revokován:\n"
 
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(Toto je citlivý revokaèní klíè)\n"
+msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
 
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vytvoøit pro tento klíè povìøený revokaèní certifikát? (a/N)"
+msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
 
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "naøízen výstup do formátu ASCII.\n"
+msgstr "nařízen výstup do formátu ASCII.\n"
 
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "vytvoøení podepisovacího paketu (make_keysig_packet) selhalo: %s\n"
+msgstr "vytvoření podepisovacího paketu (make_keysig_packet) selhalo: %s\n"
 
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Revokaèní certifikát vytvoøen.\n"
+msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
 
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen ¾ádný revokaèní klíè\n"
+msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
 
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "tajný klíè \"%s\" nenalezen: %s\n"
+msgstr "tajný klíč \"%s\" nenalezen: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "neexistuje odpovídající veøejný klíè: %s\n"
+msgstr "neexistuje odpovídající veřejný klíč: %s\n"
 
 msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "veøejný klíè neodpovídá tajnému klíèi!\n"
+msgstr "veřejný klíč neodpovídá tajnému klíči!\n"
 
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vytvoøit pro tento klíè revokaèní certifikát? (a/N) "
+msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
 
 msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "neznámý kompresní algoritmus\n"
+msgstr "neznámý kompresní algoritmus\n"
 
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: Tento klíè není chránìný!\n"
+msgstr "POZNÁMKA: Tento klíč není chráněný!\n"
 
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
@@ -4381,159 +4358,159 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
-"Revokaèní certifikát byl vytvoøen.\n"
+"Revokační certifikát byl vytvořen.\n"
 "\n"
-"Prosím pøeneste jej na médium, které mù¾ete dobøe schovat. Pokud se\n"
-"k tomuto certifikátu dostane nepovolaná osoba, mù¾e zneplatnit Vá¹ klíè.\n"
-"Je rozumné tento certifikát vytisknout a schovat jej pro pøípad, ¾e\n"
-"medium s certifikátem pøestane být èitelné. Ale pozor: Tiskový subsystém\n"
-"na Va¹em poèítaèi mù¾e ukládat data urèená k tisku a zpøístupnist je\n"
-"jiným u¾ivatelùm!\n"
+"Prosím přeneste jej na médium, které můžete dobře schovat. Pokud se\n"
+"k tomuto certifikátu dostane nepovolaná osoba, může zneplatnit Váš klíč.\n"
+"Je rozumné tento certifikát vytisknout a schovat jej pro pÅ\99ípad, Å¾e\n"
+"medium s certifikátem přestane být čitelné. Ale pozor: Tiskový subsystém\n"
+"na Vašem počítači může ukládat data určená k tisku a zpřístupnist je\n"
+"jiným uživatelům!\n"
 
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Prosím vyberte dùvod revokace:\n"
+msgstr "Prosím vyberte důvod revokace:\n"
 
 msgid "Cancel"
-msgstr "Zru¹it"
+msgstr "Zrušit"
 
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Pravdìpodobnì zda chcete vybrat %d)\n"
+msgstr "(Pravděpodobně zda chcete vybrat %d)\n"
 
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Mù¾ete vlo¾it dal¹í popis. Ukonèete prázdným øádkem:\n"
+msgstr "Můžete vložit další popis. Ukončete prázdným řádkem:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Dùvod revokace: %s\n"
+msgstr "Důvod revokace: %s\n"
 
 msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(Nebyl zadán ®ádný popis)\n"
+msgstr "(Nebyl zadán Žádný popis)\n"
 
 msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Je dùvod revokace vybrán správnì? (a/N) "
+msgstr "Je důvod revokace vybrán správně? (a/N) "
 
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "tajné èásti klíèe nejsou dostupné\n"
+msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
 
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
 
 #, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
 
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Neplatné heslo; prosím, zkuste to znovu"
+msgstr "Neplatné heslo; prosím, zkuste to znovu"
 
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Objeven slabý klíè - zmìòte, prosím, znovu heslo.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Objeven slabý klíč - změňte, prosím, znovu heslo.\n"
 
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
-"generuji _nevhodný_ 16-ti bitový kontrolní souèet pro ochranu soukromého "
-"klíèe\n"
+"generuji _nevhodný_ 16-ti bitový kontrolní součet pro ochranu soukromého "
+"klíče\n"
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "vytvoøen slabý klíè - zkou¹ím znovu\n"
+msgstr "vytvořen slabý klíč - zkouším znovu\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"nemohu se vyvarovat slabého klíèe pro symetrickou ¹ifru; operaci jsem zkusil "
-"%d krát!\n"
+"nemohu se vyvarovat slabého klíče pro symetrickou šifru; operaci jsem zkusil "
+"%d krát!\n"
 
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
 
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA klíč %s používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
 
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA klíč %s vyžaduje hash o délce %u nebo více bitů\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: konflikt hashe podpisu ve zprávì\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: konflikt hashe podpisu ve zprávě\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíè %s není køí¾ovì certifikován\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s není křížově certifikován\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíè %s má neplatnou køí¾ovou certifikaci\n"
+msgstr "VAROVÃ\81\8d: podepisovací podklíÄ\8d %s má neplatnou kÅ\99ížovou certifikaci\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "veøejný klíè %s je o %lu sekund novìj¹í ne¾ podpis\n"
+msgstr "veÅ\99ejný klíÄ\8d %s je o %lu sekund novÄ\9bjší než podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "veøejný klíè %s je o %lu sekund novìj¹í ne¾ podpis\n"
+msgstr "veÅ\99ejný klíÄ\8d %s je o %lu sekund novÄ\9bjší než podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klíè %s byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klíè %s byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: podpisovému klíèi %s skonèila platnost %s\n"
+msgstr "POZNÁMKA: podpisovému klíči %s skončila platnost %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
-"pøedpokládám ¹patný podpis klíèem %s, proto¾e je nastaven neznámý kritický "
+"předpokládám špatný podpis klíčem %s, protože je nastaven neznámý kritický "
 "bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro revokaci podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci podklíče\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "klíè %s: podklíè který je svázán s podpisem neexistuje\n"
+msgstr "klíč %s: podklíč který je svázán s podpisem neexistuje\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: nelze %%-expandovat notaci (pøíli¹ dlouhé). Pou¾ity "
-"neexpandované.\n"
+"VAROVÃ\81\8d: nelze %%-expandovat notaci (pÅ\99íliÅ¡ dlouhé). Použity "
+"neexpandované.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL politiky (pøíli¹ dlouhé). Pou¾ity "
-"neexpandované.\n"
+"VAROVÃ\81\8d: nemohu %%-expandovat URL politiky (pÅ\99íliÅ¡ dlouhé). Použity "
+"neexpandované.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL preferovaného keyservery (pøíli¹ dlouhé). "
-"Pou¾ity neexpandované.\n"
+"VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL preferovaného keyservery (příliš dlouhé). "
+"Použity neexpandované.\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoøeného podpisu se nepodaøila: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
@@ -4541,240 +4518,239 @@ msgstr "%s/%s podpis od: \"%s\"\n"
 
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete vytvoøit pouze oddìlený podpis (detach-sign)s klíèi "
-"formátu PGP-2.x\n"
+"v módu --pgp2 můžete vytvořit pouze oddělený podpis (detach-sign)s klíči "
+"formátu PGP-2.x\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vy¾ádaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám "
-"pøíjemce\n"
+"VAROVÁNÍ: vyžádaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
+"příjemce\n"
 
 msgid "signing:"
 msgstr "podepisuji:"
 
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet jen èitelné podpisy s klíèi formátu PGP-2.x\n"
+"v módu --pgp2 můžete vytvářet jen čitelné podpisy s klíči formátu PGP-2.x\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "bude pou¾ito ¹ifrování %s\n"
+msgstr "bude použito šifrování %s\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"klíè není oznaèen jako nedostateènì bezpeèný - nemohu jej pou¾ít s padìlaným "
+"klíč není označen jako nedostatečně bezpečný - nemohu jej použít s padělaným "
 "RNG!\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "pøeskoèen \"%s\": duplikován\n"
+msgstr "přeskočen \"%s\": duplikován\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "pøeskoèen \"%s\": %s\n"
+msgstr "přeskočen \"%s\": %s\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "pøeskoèeno: tajný klíè je u¾ v databázi\n"
+msgstr "přeskočeno: tajný klíč je už v databázi\n"
 
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
-"toto je PGP klíè vygenerovaný podle algoritmu ElGamal,\n"
-"podpisy vytvoøené tímto klíèem nejsou bezpeèné!"
+"toto je PGP klíč vygenerovaný podle algoritmu ElGamal,\n"
+"podpisy vytvořené tímto klíčem nejsou bezpečné!"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "záznam dùvìry %lu, typ %d: zápis selhal: %s\n"
+msgstr "záznam důvěry %lu, typ %d: zápis selhal: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"# Seznam pøidìlených hodnot dùvìry, vytvoøen %s\n"
-"# (Pou¾ijte \"gpg --import-ownertrust\" k jeho obnovì)\n"
+"# Seznam přidělených hodnot důvěry, vytvořen %s\n"
+"# (Použijte \"gpg --import-ownertrust\" k jeho obnově)\n"
 
 #, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
 msgstr "chyba v `%s': %s\n"
 
 msgid "line too long"
-msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
+msgstr "řádek je příliš dlouhý"
 
 msgid "colon missing"
-msgstr "sloupec schází"
+msgstr "sloupec schází"
 
 msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "neplatný fingerprint"
+msgstr "neplatný fingerprint"
 
 msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "schází hodnota dùvìryhosdnosti vlastníka"
+msgstr "schází hodnota důvěryhosdnosti vlastníka"
 
 #, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi hledání záznamu dùvìryhodnosti v `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při hledání záznamu důvěryhodnosti v `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení v `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení v `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "databáze dùvìry: synchronizace selhala %s\n"
+msgstr "databáze důvěry: synchronizace selhala %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "záznam v databázi dùvìry %lu: lseek() se nepodaøil: %s\n"
+msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: lseek() se nepodařil: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "záznam v databázi dùvìry %lu: zápis se nepodaøil (n=%d): %s\n"
+msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: zápis se nepodařil (n=%d): %s\n"
 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "transakce s databází dùvìry je pøíli¹ dlouhá\n"
+msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu otevřít `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: adresáø neexistuje!\n"
+msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit zámek pro  `%s'\n"
+msgstr "nemohu vytvořit zámek pro  `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "nelze zamèít `%s'\n"
+msgstr "nelze zamčít `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit záznam verze: %s"
+msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit záznam verze: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: vytvoøena neplatná databáze dùvìry\n"
+msgstr "%s: vytvořena neplatná databáze důvěry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: databáze dùvìry vytvoøena\n"
+msgstr "%s: databáze důvěry vytvořena\n"
 
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "POZNÁMKA: do trustedb nezle zapisovat\n"
+msgstr "POZNÁMKA: do trustedb nezle zapisovat\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: neplatná databáze dùvìry\n"
+msgstr "%s: neplatná databáze důvěry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit hashovací tabulku: %s\n"
+msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit hashovací tabulku: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi aktualizaci záznamu verze: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při aktualizaci záznamu verze: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi ètení záznamu verze: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při čtení záznamu verze: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi zápisu záznamu verze: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při zápisu záznamu verze: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "databáze dùvìry: procedura lseek() selhala: %s\n"
+msgstr "databáze důvěry: procedura lseek() selhala: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "databáze dùvìry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
+msgstr "databáze důvěry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: není soubor databáze dùvìry\n"
+msgstr "%s: není soubor databáze důvěry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: záznam verze s èíslem %lu\n"
+msgstr "%s: záznam verze s číslem %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
+msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi ètení volného záznamu: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při čtení volného záznamu: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi zápisu adresáøového záznamu: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při zápisu adresářového záznamu: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
+msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: pøidání záznamu selhalo: %s\n"
+msgstr "%s: přidání záznamu selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "%s: databáze dùvìry vytvoøena\n"
+msgstr "Chyba: Databáze důvěry je poškozena.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "nemohu pracovat s øádky del¹ími ne¾ %d znakù\n"
+msgstr "nelze pracovat s řádky delšími než %d znaků\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "vstupní øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
+msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "`%s' není platný dlouhý keyID\n"
+msgstr "`%s' není platný dlouhý keyID\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "klíè %s: akceptován jako dùvìryhodný klíè\n"
+msgstr "klíč %s: akceptován jako důvěryhodný klíč\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "klíè %s se v databázi dùvìry vyskytuje více ne¾ jednou\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s se v databázi důvÄ\9bry vyskytuje více než jednou\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: nenalezen veøejný klíè k dùvìryhodnému klíèi - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: nenalezen veřejný klíč k důvěryhodnému klíči - přeskočeno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "klíè %s oznaèen jako absolutnì dùvìryhodný.\n"
+msgstr "klíč %s označen jako absolutně důvěryhodný.\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "záznam dùvìry %lu, typ po¾. %d: ètení selhalo: %s\n"
+msgstr "záznam důvěry %lu, typ pož. %d: čtení selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "záznam dùvìry %lu není po¾adovaného typu %d\n"
+msgstr "záznam důvěry %lu není požadovaného typu %d\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Databázi důvěry můžete zkusit znovu vytvořit pomocí těchto příkazů:\n"
 
 msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pokud to nebude fungovat, prosím, nahlédněte do návodu\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
-"nelze pou¾ít neznámý model dùvìry (%d) - pøedpokládáme pou¾ití modelu %s\n"
+"nelze použít neznámý model důvěry (%d) - předpokládáme použití modelu %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
-msgstr "poui¾ití modelu dùvìry %s\n"
+msgstr "pouižití modelu důvěry %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
 #. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
@@ -4786,279 +4762,278 @@ msgstr "poui
 #. uid are both NULL, or neither are NULL.
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
-"14 fixní délka na kterou se pøekládá see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+"14 fixní délka na kterou se překládá see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 
 msgid "[ revoked]"
-msgstr "[ revokován  ]"
+msgstr "[ revokován  ]"
 
 msgid "[ expired]"
-msgstr "[ expirován  ]"
+msgstr "[ expirován  ]"
 
 msgid "[ unknown]"
-msgstr "[  neznámá   ]"
+msgstr "[  neznámá   ]"
 
 msgid "[  undef ]"
-msgstr "[nedefinovaná]"
+msgstr "[nedefinovaná]"
 
 msgid "[marginal]"
-msgstr "[  èásteèná  ]"
+msgstr "[  částečná  ]"
 
 msgid "[  full  ]"
-msgstr "[    plná    ]"
+msgstr "[    plná    ]"
 
 msgid "[ultimate]"
-msgstr "[  absolutní ]"
+msgstr "[  absolutní ]"
 
 msgid "undefined"
-msgstr "nedefinována"
+msgstr "nedefinována"
 
 msgid "never"
-msgstr "¾ádná"
+msgstr "žádná"
 
 msgid "marginal"
-msgstr "èásteèná"
+msgstr "částečná"
 
 msgid "full"
-msgstr "plná"
+msgstr "plná"
 
 msgid "ultimate"
-msgstr "absolutní"
+msgstr "absolutní"
 
 msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "není nutné kontrolovat databázi dùvìry\n"
+msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry\n"
 
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "dal¹í kontrola databáze dùvìry v %s\n"
+msgstr "další kontrola databáze důvěry v %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr "není nutné kontrolovat databázi dùvìry s modelem `%s'\n"
+msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry s modelem `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr "není nutné aktualizovat databázi dùvìry s modelem `%s'\n"
+msgstr "není nutné aktualizovat databázi důvěry s modelem `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "veøejný klíè %s nebyl nalezen: %s\n"
+msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
 
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "prosím proveïte --check-trustdb\n"
+msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "kontroluji databázi dùvìry\n"
+msgstr "kontroluji databázi důvěry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "zpracováno %d klíèù (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "¾ádný absolutnì dùvìryhodný klíè nebyl nalezen\n"
+msgstr "žádný absolutně důvěryhodný klíč nebyl nalezen\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr "veøejný klíè k absolutnì dùvìryhodnému klíèi %s nebyl nalezen\n"
+msgstr "veřejný klíč k absolutně důvěryhodnému klíči %s nebyl nalezen\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "po¾adováno %d èásteèné dùvìry a %d úplné dùvìry, model %s\n"
+msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
-"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  dùvìra: %d-, %dq, %dn, %dm, "
+"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, "
 "%df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "nelze aktualizovat záznam v databázi dùvìry: chyba pøi zápisu: %s\n"
+msgstr "nelze aktualizovat záznam v databázi důvěry: chyba při zápisu: %s\n"
 
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
-"podpis nebylo mo¾né ovìøit.\n"
-"Prosím, nezapomeòte, ¾e soubor s podpisem (.sig nebo .asc)\n"
-"by mìl být prvním souborem zadaným na pøíkazové øádce.\n"
+"podpis nebylo možné ověřit.\n"
+"Prosím, nezapomeÅ\88te, Å¾e soubor s podpisem (.sig nebo .asc)\n"
+"by měl být prvním souborem zadaným na příkazové řádce.\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "vstupní øádek %u je pøíli¹ dlouhý nebo na konci chybí znak LF\n"
+msgstr "vstupní řádek %u je příliš dlouhý nebo na konci chybí znak LF\n"
 
 msgid "general error"
-msgstr "obecná chyba"
+msgstr "obecná chyba"
 
 msgid "unknown packet type"
-msgstr "neznámý typ paketu"
+msgstr "neznámý typ paketu"
 
 msgid "unknown version"
-msgstr "neznámá verze"
+msgstr "neznámá verze"
 
 msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "neznámý algoritmus veøejného klíèe"
+msgstr "neznámý algoritmus veřejného klíče"
 
 msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "neznámý hashovací algoritmus"
+msgstr "neznámý hashovací algoritmus"
 
 msgid "bad public key"
-msgstr "¹patný veøejný klíè"
+msgstr "špatný veřejný klíč"
 
 msgid "bad secret key"
-msgstr "¹patný tajný klíè"
+msgstr "špatný tajný klíč"
 
 msgid "bad signature"
-msgstr "¹patný podpis"
+msgstr "špatný podpis"
 
 msgid "checksum error"
-msgstr "chyba kontrolního souètu"
+msgstr "chyba kontrolního součtu"
 
 msgid "bad passphrase"
-msgstr "¹patné heslo"
+msgstr "špatné heslo"
 
 msgid "public key not found"
-msgstr "veøejný klíè nenalezen"
+msgstr "veřejný klíč nenalezen"
 
 msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "neznámý ¹ifrovací algoritmus"
+msgstr "neznámý šifrovací algoritmus"
 
 msgid "can't open the keyring"
-msgstr "nemohu otevøít soubor klíèù"
+msgstr "nemohu otevřít soubor klíčů"
 
 msgid "invalid packet"
-msgstr "neplatný paket"
+msgstr "neplatný paket"
 
 msgid "invalid armor"
-msgstr "neplatný zpùsob reprezentace v ASCII"
+msgstr "neplatný způsob reprezentace v ASCII"
 
 msgid "no such user id"
-msgstr "neexistuje u¾ivatel s tímto id"
+msgstr "neexistuje uživatel s tímto id"
 
 msgid "secret key not available"
-msgstr "tajný klíè není dostupný"
+msgstr "tajný klíč není dostupný"
 
 msgid "wrong secret key used"
-msgstr "je pou¾it ¹patný tajný klíè"
+msgstr "je použit špatný tajný klíč"
 
 msgid "not supported"
-msgstr "nepodporováno"
+msgstr "nepodporováno"
 
 msgid "bad key"
-msgstr "¹patný klíè"
+msgstr "špatný klíč"
 
 msgid "file read error"
-msgstr "chyba pøi ètení souboru"
+msgstr "chyba při čtení souboru"
 
 msgid "file write error"
-msgstr "chyba pøi zápisu souboru"
+msgstr "chyba při zápisu souboru"
 
 msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "neznámý komprimaèní algoritmus"
+msgstr "neznámý komprimační algoritmus"
 
 msgid "file open error"
-msgstr "chyba pøi otvírání souboru"
+msgstr "chyba při otvírání souboru"
 
 msgid "file create error"
-msgstr "chyba pøi vytváøení souboru"
+msgstr "chyba při vytváření souboru"
 
 msgid "invalid passphrase"
-msgstr "nesprávné heslo"
+msgstr "nesprávné heslo"
 
 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "algoritmus veøejného klíèe není implementován"
+msgstr "algoritmus veřejného klíče není implementován"
 
 msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "¹ifrovací algoritmus není implementován"
+msgstr "šifrovací algoritmus není implementován"
 
 msgid "unknown signature class"
-msgstr "neznámá tøída podpisu"
+msgstr "neznámá třída podpisu"
 
 msgid "trust database error"
-msgstr "chyba v databázi dùvìry"
+msgstr "chyba v databázi důvěry"
 
 msgid "bad MPI"
-msgstr "¹patné MPI"
+msgstr "špatné MPI"
 
 msgid "resource limit"
-msgstr "omezení zdrojù"
+msgstr "omezení zdrojů"
 
 msgid "invalid keyring"
-msgstr "neplatný soubor klíèù"
+msgstr "neplatný soubor klíčů"
 
 msgid "bad certificate"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "špatný certifikát"
 
 msgid "malformed user id"
-msgstr "¹patný formát id u¾ivatele"
+msgstr "Å¡patný formát id uživatele"
 
 msgid "file close error"
-msgstr "chyba pøi zavírání souboru"
+msgstr "chyba při zavírání souboru"
 
 msgid "file rename error"
-msgstr "chyba pøi pøejmenování souboru"
+msgstr "chyba při přejmenování souboru"
 
 msgid "file delete error"
-msgstr "chyba pøi mazání souboru"
+msgstr "chyba při mazání souboru"
 
 msgid "unexpected data"
-msgstr "neoèekávaná data"
+msgstr "neočekávaná data"
 
 msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt èasového razítka"
+msgstr "konflikt časového razítka"
 
 msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "nepou¾itelný algoritmus s veøejným klíèem"
+msgstr "nepoužitelný algoritmus s veřejným klíčem"
 
 msgid "file exists"
 msgstr "soubor existuje"
 
 msgid "weak key"
-msgstr "slabý klíè"
+msgstr "slabý klíč"
 
 msgid "invalid argument"
-msgstr "neplatný argument"
+msgstr "neplatný argument"
 
 msgid "bad URI"
-msgstr "¹patné URI"
+msgstr "špatné URI"
 
 msgid "unsupported URI"
-msgstr "toto URI není podporováno"
+msgstr "toto URI není podporováno"
 
 msgid "network error"
-msgstr "chyba sítì"
+msgstr "chyba sítě"
 
 msgid "not encrypted"
-msgstr "neza¹ifrováno"
+msgstr "nezašifrováno"
 
 msgid "not processed"
-msgstr "nezpracováno"
+msgstr "nezpracováno"
 
 msgid "unusable public key"
-msgstr "nepou¾itelný veøejný klíè"
+msgstr "nepoužitelný veřejný klíč"
 
 msgid "unusable secret key"
-msgstr "nepou¾itelný tajný klíè"
+msgstr "nepoužitelný tajný klíč"
 
 msgid "keyserver error"
-msgstr "chyba serveru klíèù"
+msgstr "chyba serveru klíčů"
 
 msgid "canceled"
-msgstr "zru¹eno"
+msgstr "zrušeno"
 
 msgid "no card"
-msgstr "¾ádná karta"
+msgstr "žádná karta"
 
-#, fuzzy
 msgid "no data"
-msgstr "chybí podepsaná data\n"
+msgstr "žádná data"
 
 msgid "ERROR: "
 msgstr "CHYBA: "
 
 msgid "WARNING: "
-msgstr "VAROVÁNÍ: "
+msgstr "VAROVÁNÍ: "
 
 #, c-format
 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
@@ -5084,7 +5059,7 @@ msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "quit"
-msgstr "ukonèit"
+msgstr "ukončit"
 
 msgid "qQ"
 msgstr "uUqQ"
@@ -5095,7 +5070,7 @@ msgstr "okey|okey"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "cancel|cancel"
-msgstr "zru¹it|zru¹it"
+msgstr "zrušit|zrušit"
 
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
@@ -5104,104 +5079,104 @@ msgid "cC"
 msgstr "zZ"
 
 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Pou¾ívaná pamì» není bezpeèná!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Používaná paměť není bezpečná!\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
 msgid ""
 "please see http://www.gnupg.org/documentation/faqs.html for more "
 "information\n"
-msgstr "Více informací naleznete na adrese http://www.gnupg.cz/faq.html\n"
+msgstr ""
+"Více informací naleznete na adrese http://www.gnupg.org/documentation/faq."
+"html\n"
 
 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "provést operaci není mo¾né bez inicializované bezpeèné pamìti\n"
+msgstr "provést operaci není možné bez inicializované bezpečné paměti\n"
 
 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(pravdìpodobnì jste pro tento úkol pou¾ili nesprávný program)\n"
+msgstr "(pravděpodobně jste pro tento úkol použili nesprávný program)\n"
 
 #~ msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "VAROVÁNÍ: vlastnictví roz¹iøujícího modulu není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+#~ "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně `%s'\n"
 
 #~ msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "VAROVÁNÍ: pøístupová práva roz¹iøujícímu modulu nejsou bezpeèná `%s'\n"
+#~ "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná `%s'\n"
 
 #~ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s roz¹iøujícím modulem není nastaveno "
-#~ "nebezpeènì `%s'\n"
+#~ "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
+#~ "nebezpečně `%s'\n"
 
 #~ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s roz¹iøujícím modulem nejsou "
-#~ "nastavena bezpeènì `%s'\n"
+#~ "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
+#~ "nastavena bezpečně `%s'\n"
 
 #~ msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "¹ifra `%s' nebyla nahrána, proto¾e pøístupová práva nejsou nastavena "
-#~ "bezpeènì\n"
+#~ "šifra `%s' nebyla nahrána, protože přístupová práva nejsou nastavena "
+#~ "bezpečně\n"
 
 #~ msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 #~ msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
 
 #~ msgid "Command> "
-#~ msgstr "Pøíkaz> "
+#~ msgstr "Příkaz> "
 
 #~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-#~ msgstr "Pár DSA klíèù DSA dlouhý %u bitù.\n"
+#~ msgstr "Pár DSA klíčů DSA dlouhý %u bitů.\n"
 
 #~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "databáze dùvìry je po¹kozena; prosím spus»te \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#~ "databáze důvěry je poškozena; prosím spusťte \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 
 #~ msgid "|A|Admin PIN"
-#~ msgstr "|A|PIN administrátora"
+#~ msgstr "|A|PIN administrátora"
 
 #~ msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "notaci (notation) nelze ulo¾it ve formátu v3 podpisu (formát PGP 2.x)\n"
+#~ "notaci (notation) nelze uložit ve formátu v3 podpisu (formát PGP 2.x)\n"
 
 #~ msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "notaci (notation) nelze ulo¾it jako v3 podpis klíèe (formát PGP 2.x)\n"
+#~ "notaci (notation) nelze uložit jako v3 podpis klíče (formát PGP 2.x)\n"
 
 #~ msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-#~ msgstr "URL politiky nelze ulo¾it ve formátu v3 podpisu (formát PGP 2.x)\n"
+#~ msgstr "URL politiky nelze uložit ve formátu v3 podpisu (formát PGP 2.x)\n"
 
 #~ msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
-#~ msgstr "nelze ulo¾it URL politiky do podpisu v3 klíèem (formát PGP 2.x)\n"
+#~ msgstr "nelze uložit URL politiky do podpisu v3 klíčem (formát PGP 2.x)\n"
 
 #~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-#~ msgstr "DSA po¾aduje pou¾ití 160-ti bitového hashovacího algoritmu\n"
+#~ msgstr "DSA požaduje použití 160-ti bitového hashovacího algoritmu\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "více informací naleznete v dokumentu http://www.gnupg.cz/why-not-idea."
+#~ "více informací naleznete v dokumentu http://www.gnupg.cz/why-not-idea."
 #~ "html\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
 #~ "with an '='\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, èíslice, teèky nebo "
-#~ "podtr¾ítka a musí konèit znakem '='\n"
+#~ "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo "
+#~ "podtržítka a musí končit znakem '='\n"
 
 #~ msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-#~ msgstr "jméno u¾ivatele musí obsahovat znakt '@' \n"
+#~ msgstr "jméno uživatele musí obsahovat znakt '@' \n"
 
 #~ msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-#~ msgstr "jméno u¾ivatele nesmí obsahovat více ne¾ jeden znak '@' \n"
+#~ msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak '@' \n"
 
 #~ msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-#~ msgstr "hodnota nemù¾e obsahovat ¾ádné kontrolní znaky\n"
+#~ msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
 
 #~ msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-#~ msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
+#~ msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
 
 #~ msgid "not human readable"
-#~ msgstr "není v pøímo èitelném formátu"
+#~ msgstr "není v přímo čitelném formátu"
 
 #~ msgid "expired: %s)"
-#~ msgstr "platnost skonèila: %s)"
+#~ msgstr "platnost skončila: %s)"