po: Autoupdate due to changed order of strings.
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Fri, 4 Oct 2013 19:03:40 +0000 (21:03 +0200)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Fri, 4 Oct 2013 19:03:40 +0000 (21:03 +0200)
--

29 files changed:
po/be.po
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fi.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/nb.po
po/nl.po
po/pl.po
po/pt.po
po/pt_BR.po
po/ro.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index 4f1ea18..9add96e 100644 (file)
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -1938,15 +1938,15 @@ msgstr "паказаць сьпіс ключоў і подпісаў"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "сакрэтны ключ недаступны"
 
 #, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr ""
 
index 5a77110..bc6e6c6 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -2158,14 +2158,14 @@ msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
index f1f69a5..92198da 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -2075,13 +2075,13 @@ msgstr "kl
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klíè %s: \"%s\" beze zmìn\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import tajných klíèù není povolen\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klíè %s: tajný klíè s neplatnou ¹ifrou %d - pøeskoèeno\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import tajných klíèù není povolen\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíèù %s\n"
index 68dd5ae..edcd31b 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -2053,13 +2053,13 @@ msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen hemmelig standardnøglering: %s\n"
index 0562cfb..0a02fb9 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -2105,15 +2105,15 @@ msgstr "Schlüssel %s: \"%s\" %d User-IDs bereinigt\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "Schlüssel %s: \"%s\" nicht geändert\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "Importieren geheimer Schlüssel ist nicht erlaubt\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr ""
 "Schlüssel %s: geheimer Schlüssel mit ungültiger Verschlüsselung %d - "
 "übersprungen\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "Importieren geheimer Schlüssel ist nicht erlaubt\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "Kein voreingestellter geheimer Schlüsselbund: %s\n"
index 7989ace..4a15778 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -2110,14 +2110,14 @@ msgstr "
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
index 057d9b3..e910584 100644 (file)
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -2078,14 +2078,14 @@ msgstr "
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "þlosilo %08lX: ne þanøita\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "þlosilo %08lX: sekreta þlosilo sen publika þlosilo - ignorita\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "skribas sekretan þlosilon al '%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "þlosilo %08lX: sekreta þlosilo sen publika þlosilo - ignorita\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "mankas implicita sekreta þlosilaro: %s\n"
index 3688810..df0a502 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -2082,13 +2082,13 @@ msgstr "clave %s: \"%s\" %d nuevos identificadores de usuario\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "clave %s: \"%s\" sin cambios\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "no se permite importar claves secretas\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "clave %s: clave secreta con cifrado inválido %d - omitida\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "no se permite importar claves secretas\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "no hay anillo secreto de claves por defecto: %s\n"
index 4c658ca..b635ce1 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -2079,14 +2079,14 @@ msgstr "v
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" ei muudetud\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "võti %08lX: salajane võti vigase ¨ifriga %d - jätsin vahele\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "võti %08lX: salajane võti vigase ¨ifriga %d - jätsin vahele\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "puudub salajaste võtmete vaikimisi võtmehoidla: %s\n"
index 56925c0..a180d81 100644 (file)
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -2111,14 +2111,14 @@ msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
index d5792f6..57bc539 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -2103,13 +2103,13 @@ msgstr "clef %s : « %s » %d identités nettoyées\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "clef %s : « %s » n'est pas modifiée\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "impossible d'importer des clefs secrètes\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "clef %s : clef secrète avec chiffrement %d incorrect — ignorée\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "impossible d'importer des clefs secrètes\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "pas de porte-clefs par défaut : %s\n"
index 078d931..3e94c4b 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -2098,14 +2098,14 @@ msgstr "chave %08lX: \"%s\" %d novos IDs de usuario\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "chave %08lX: \"%s\" sen cambios\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "chave %08lX: chave secreta cunha cifra %d non válida - omitida\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "gravando a chave secreta en `%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "chave %08lX: chave secreta cunha cifra %d non válida - omitida\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "non hai un chaveiro privado por defecto: %s\n"
index 0b4a2ea..4c76185 100644 (file)
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -2086,15 +2086,15 @@ msgstr "%08lX kulcs: \"%s\" %d 
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "%08lX kulcs: \"%s\" nem változott.\n"
 
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "Írom a titkos kulcsot a %s állományba.\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr ""
 "%08lX kulcs: Titkos kulcs érvénytelen (%d) rejtjelezõvel - kihagytam.\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "Írom a titkos kulcsot a %s állományba.\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "Nincs alapértelmezett titkoskulcs-karika: %s\n"
index f62ad21..e24c85e 100644 (file)
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -2101,14 +2101,14 @@ msgstr "kunci %08lX: \"%s\" %d user ID baru\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "kunci %08lX: \"%s\" tidak berubah\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "kunci %08lX: kunci rahasia dengan cipher tidak valid %d - dilewati\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "menulis kunci rahasia ke `%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "kunci %08lX: kunci rahasia dengan cipher tidak valid %d - dilewati\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "tidak ada keyring rahasia baku: %s\n"
index 405eef0..fe4ef9d 100644 (file)
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -2109,14 +2109,14 @@ msgstr "chiave %08lX: \"%s\" %d nuovi user ID\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "chiave %08lX: \"%s\" non cambiata\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "chiave %08lX: chiave segreta con cifrario %d non valido - saltata\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "scrittura della chiave segreta in `%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "chiave %08lX: chiave segreta con cifrario %d non valido - saltata\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "nessun portachiavi segreto predefinito: %s\n"
index f5847c2..109e964 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -2040,13 +2040,13 @@ msgstr "
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
index 4b07169..b18fb22 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1974,13 +1974,13 @@ msgstr "n
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
index 7521574..6b7d76c 100644 (file)
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -2108,15 +2108,15 @@ msgstr "sleutel %s: “%s” %d gebruiker ID's opgeschoond\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "sleutel %s: “%s” niet veranderd\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "importeren van geheime sleutels is niet toegestaan\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr ""
 "sleutel %s: geheime sleutel met ongeldig versleutelalgoritme %d -\n"
 "overgeslagen\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "importeren van geheime sleutels is niet toegestaan\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "geen standaard geheim sleutelringbestand: %s\n"
index f511d56..cfd9081 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2050,13 +2050,13 @@ msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d oczyszczonych identyfikator
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klucz %s: ,,%s'' bez zmian\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "wczytywanie kluczy tajnych nie jest dozwolone\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klucz %s: klucz tajny z ustawionym b³êdnym szyfrem %d - pominiêty\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "wczytywanie kluczy tajnych nie jest dozwolone\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "brak domy¶lnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
index e8e4140..db037e0 100644 (file)
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -2090,14 +2090,14 @@ msgstr "chave %08lX: \"%s\" %d novos IDs de utilizadores\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "chave %08lX: \"%s\" não modificada\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "chave %08lX: chave secreta com cifra inválida %d - ignorada\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "a escrever chave privada para `%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "chave %08lX: chave secreta com cifra inválida %d - ignorada\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "sem porta-chaves público por omissão: %s\n"
index d7d4a42..215ff45 100644 (file)
@@ -2056,15 +2056,15 @@ msgstr "chave %08lX: %d novos IDs de usu
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "chave %08lX: não modificada\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "chave %08lX: chave secreta sem chave pública - ignorada\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "escrevendo certificado privado para `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "chave %08lX: chave secreta sem chave pública - ignorada\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "impossível bloquear chaveiro secreto: %s\n"
 
index ecdcf00..bc7d8c3 100644 (file)
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -2070,13 +2070,13 @@ msgstr "cheia %s: \"%s\" %d ID-uri utilizator curățate\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "cheia %s: \"%s\" nu a fost schimbată\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "importul de chei secrete nu este permis\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "cheia %s: cheie secretă cu cifru invalid %d - sărită\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "importul de chei secrete nu este permis\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "nici un inel de chei secrete implicit: %s\n"
index c7ff2ce..6e6ec64 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -2062,13 +2062,13 @@ msgstr "ключ %s: \"%s\" %d  очищенных User ID\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "ключ %s: \"%s\" не изменен\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "импортирование секретного ключа не позволено\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "ключ %s: секретный ключ с недопустимым шифром %d - пропущен\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "импортирование секретного ключа не позволено\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "нет основной таблицы секретных ключей: %s\n"
index 21dca20..daa8d69 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -2099,14 +2099,14 @@ msgstr "k
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
index 15a9769..acd7ad8 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -2116,13 +2116,13 @@ msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
index a6688c2..cb9af54 100644 (file)
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -2045,13 +2045,13 @@ msgstr "anahtar %s: \"%s\" %d yeni kullanıcı kimliği\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "anahtar %s: \"%s\" değişmedi\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "gizli anahtarı alımına izin verilmez\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "anahtar %s: geçersiz şifreli (%d) gizli anahtar - atlandı\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "gizli anahtarı alımına izin verilmez\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "öntanımlı gizli anahtar zinciri yok: %s\n"
index 176ed1f..25ef39f 100644 (file)
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -2099,13 +2099,13 @@ msgstr "ключ %s: «%s» спорожнено %d ідентифікаторі
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "ключ %s: «%s» не змінено\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "імпортування закритих ключів заборонено\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "ключ %s: закритий ключ з некоректним шифром %d — пропущено\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "імпортування закритих ключів заборонено\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "немає типового сховища закритих ключів: %s\n"
index 8631016..be8f292 100644 (file)
@@ -1995,13 +1995,13 @@ msgstr "密钥 %s:“%s”%d 个用户标识被清除\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "密钥 %s:“%s”未改变\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "不允许导入私钥\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "密钥 %s:私钥使用了无效的加密算法 %d――已跳过\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "不允许导入私钥\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "没有默认的私钥钥匙环: %s\n"
index ddd7f46..54a690a 100644 (file)
@@ -2015,13 +2015,13 @@ msgstr "金鑰 %s: \"%s\" 已清除 %d 個使用者 ID\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "金鑰 %s: \"%s\" 未改變\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "未允許匯入私鑰\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "金鑰 %s: 私鑰使用了無效的 %d 編密法 - 已跳過\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "未允許匯入私鑰\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "沒有預設的私鑰鑰匙圈: %s\n"