dirmngr: New Assuan option "http-crl".
[gnupg.git] / dirmngr / http-ntbtls.c
2017-02-21 Werner Kochdirmngr: New Assuan option "http-crl".
2017-02-19 Werner Kochdirmngr: First take on ntbtls cert verification.