gpg: Emit new status DECRYPTION_KEY
[gnupg.git] / doc / gnupg-logo.eps
2007-03-08 Werner KochAdd new logo.