* ttyio.c (tty_print_utf8_string, tty_print_utf8_string2): Use 0 to