* options.h, g10.c (main), main.h, seskey.c (do_encode_md,