* pubkey.c (_gcry_pk_aliased_algo_name): New.
[libgcrypt.git] / tests / pubkey.c
2003-09-04 Werner Koch* pubkey.c (_gcry_pk_aliased_algo_name): New.
2003-06-09 Moritz Schulte2003-06-09 Moritz Schulte <moritz@g10code.com>
2003-04-27 Moritz Schulte2003-04-27 Moritz Schulte <moritz@g10code.com>
2003-03-26 Moritz Schulte2003-03-26 Moritz Schulte <moritz@g10code.com>