* mk-w32-dist: Updated from stable branch.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en catal�.
2 # Copyright � 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurn� Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari �s mascul�? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> mascul�)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acci�, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes �x desconegut� -> �x �s desconegut�.
14 #   - �algoritme� o �algorisme�?  (ambd�s s�n correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - �anell� o �clauer�?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses m�s �signatura� q �firma�; unifique.
19 #   - Usar maj�scules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases �ndies completades.
22 #   - Algunes incoher�ncies: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Nom�s es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coher�ncia)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.4rc\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-10-01 10:36+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2003-12-05 19:15+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: util/secmem.c:90
39 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
40 msgstr "AV�S: esteu usant mem�ria insegura!\n"
41
42 #: util/secmem.c:91
43 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
44 msgstr ""
45 "si us plau, visiteu http://www.gnupg.org/faq.html per a m�s informaci�\n"
46
47 # �ltimament pense si �iniciar� no ser� millor que �inicialitzar�?  ivb
48 # Segons SC, hi ha difer�ncia. jm
49 #: util/secmem.c:340
50 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
51 msgstr "l'operaci� no �s possible sense mem�ria segura inicialitzada\n"
52
53 #: util/secmem.c:341
54 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
55 msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
56
57 #: util/miscutil.c:307 util/miscutil.c:344
58 msgid "yes"
59 msgstr "s�|si"
60
61 #: util/miscutil.c:308 util/miscutil.c:349
62 msgid "yY"
63 msgstr "sS"
64
65 #: util/miscutil.c:310 util/miscutil.c:346
66 msgid "no"
67 msgstr "no"
68
69 #: util/miscutil.c:311 util/miscutil.c:350
70 msgid "nN"
71 msgstr "nN"
72
73 #: util/miscutil.c:348 g10/keyedit.c:1232
74 msgid "quit"
75 msgstr "ix"
76
77 # �xX�?  ivb
78 #: util/miscutil.c:351
79 msgid "qQ"
80 msgstr "xX"
81
82 #: util/miscutil.c:384
83 msgid "okay|okay"
84 msgstr ""
85
86 #: util/miscutil.c:386
87 msgid "cancel|cancel"
88 msgstr ""
89
90 #: util/miscutil.c:387
91 msgid "oO"
92 msgstr ""
93
94 #: util/miscutil.c:388
95 #, fuzzy
96 msgid "cC"
97 msgstr "c"
98
99 #: util/errors.c:54
100 msgid "general error"
101 msgstr "error general"
102
103 #: util/errors.c:55
104 msgid "unknown packet type"
105 msgstr "el tipus de paquet �s desconegut"
106
107 #: util/errors.c:56
108 msgid "unknown version"
109 msgstr "la versi� �s desconeguda"
110
111 #: util/errors.c:57
112 msgid "unknown pubkey algorithm"
113 msgstr "l'algoritme de clau p�blica �s desconegut"
114
115 #: util/errors.c:58
116 msgid "unknown digest algorithm"
117 msgstr "l'algoritme de resum �s desconegut"
118
119 #: util/errors.c:59
120 msgid "bad public key"
121 msgstr "la clau p�blica �s err�nia"
122
123 #: util/errors.c:60
124 msgid "bad secret key"
125 msgstr "la clau secreta �s err�nia"
126
127 #: util/errors.c:61
128 msgid "bad signature"
129 msgstr "la signatura �s err�nia"
130
131 #: util/errors.c:62
132 msgid "checksum error"
133 msgstr "la suma de control �s err�nia"
134
135 #: util/errors.c:63
136 msgid "bad passphrase"
137 msgstr "la contrasenya �s err�nia"
138
139 #: util/errors.c:64
140 msgid "public key not found"
141 msgstr "no s'ha trobat la clau p�blica"
142
143 #: util/errors.c:65
144 msgid "unknown cipher algorithm"
145 msgstr "l'algoritme de xifratge �s desconegut"
146
147 #: util/errors.c:66
148 msgid "can't open the keyring"
149 msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
150
151 #: util/errors.c:67
152 msgid "invalid packet"
153 msgstr "el paquet �s inv�lid"
154
155 #: util/errors.c:68
156 msgid "invalid armor"
157 msgstr "l'armadura �s inv�lida"
158
159 #: util/errors.c:69
160 msgid "no such user id"
161 msgstr "no s'ha trobat l'id de l'usuari"
162
163 #: util/errors.c:70
164 msgid "secret key not available"
165 msgstr "la clau secreta no est� disponible"
166
167 #: util/errors.c:71
168 msgid "wrong secret key used"
169 msgstr "s'ha utilitzat una clau secreta incorrecta"
170
171 # G�nere?  Nombre?  ivb
172 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
173 # uncompressed so we know the gender. jm
174 #: util/errors.c:72
175 msgid "not supported"
176 msgstr "no �s suportat"
177
178 #: util/errors.c:73
179 msgid "bad key"
180 msgstr "la clau �s incorrecta"
181
182 #: util/errors.c:74
183 msgid "file read error"
184 msgstr "error de lectura"
185
186 #: util/errors.c:75
187 msgid "file write error"
188 msgstr "error d'escriptura"
189
190 #: util/errors.c:76
191 msgid "unknown compress algorithm"
192 msgstr "l'algoritme de compressi� �s desconegut"
193
194 #: util/errors.c:77
195 msgid "file open error"
196 msgstr "error en l'obertura del fitxer"
197
198 #: util/errors.c:78
199 msgid "file create error"
200 msgstr "error en la creaci� del fitxer"
201
202 #: util/errors.c:79
203 msgid "invalid passphrase"
204 msgstr "la contrasenya �s inv�lida"
205
206 #: util/errors.c:80
207 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
208 msgstr "l'algoritme de clau p�blica no �s implementat"
209
210 #: util/errors.c:81
211 msgid "unimplemented cipher algorithm"
212 msgstr "l'algoritme de xifratge no �s implementat"
213
214 #: util/errors.c:82
215 msgid "unknown signature class"
216 msgstr "la classe de signatura �s desconeguda"
217
218 #: util/errors.c:83
219 msgid "trust database error"
220 msgstr "error de la base de dades de confian�a"
221
222 #: util/errors.c:84
223 msgid "bad MPI"
224 msgstr "l'MPI �s erroni"
225
226 #: util/errors.c:85
227 msgid "resource limit"
228 msgstr "l�mit de recursos"
229
230 #: util/errors.c:86
231 msgid "invalid keyring"
232 msgstr "l'anell no �s v�lid"
233
234 #: util/errors.c:87
235 msgid "bad certificate"
236 msgstr "el certificat �s incorrecte"
237
238 #: util/errors.c:88
239 msgid "malformed user id"
240 msgstr "l'id d'usuari �s malformat"
241
242 #: util/errors.c:89
243 msgid "file close error"
244 msgstr "error en el tancament del fitxer"
245
246 #: util/errors.c:90
247 msgid "file rename error"
248 msgstr "error en el reanomenament del fitxer"
249
250 #: util/errors.c:91
251 msgid "file delete error"
252 msgstr "error en l'eliminaci� del fitxer"
253
254 #: util/errors.c:92
255 msgid "unexpected data"
256 msgstr "dades inesperades"
257
258 #: util/errors.c:93
259 msgid "timestamp conflict"
260 msgstr "conflicte de data"
261
262 # Ac� veus pq jo pose �no �s v�lid� en comptes de ��s inv�lid�.  ivb
263 #: util/errors.c:94
264 msgid "unusable pubkey algorithm"
265 msgstr "l'algoritme de clau p�blica �s inusable"
266
267 #: util/errors.c:95
268 msgid "file exists"
269 msgstr "el fitxer existeix"
270
271 # Segons context: la clau �s feble?  ivb
272 #: util/errors.c:96
273 msgid "weak key"
274 msgstr "clau feble"
275
276 #: util/errors.c:97
277 msgid "invalid argument"
278 msgstr "l'argument �s inv�lid"
279
280 # La �U� �s masculina o femenina?  ivb
281 #: util/errors.c:98
282 msgid "bad URI"
283 msgstr "l'URI �s err�nia"
284
285 # �dem.  ivb
286 #: util/errors.c:99
287 msgid "unsupported URI"
288 msgstr "l'URI no �s suportada"
289
290 #: util/errors.c:100
291 msgid "network error"
292 msgstr "error de la xarxa"
293
294 # G�nere?  Nombre?  ivb
295 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
296 # uncompressed so we know the gender. jm
297 #: util/errors.c:102
298 msgid "not encrypted"
299 msgstr "no �s xifrat"
300
301 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
302 # Probablement �s una clau, femen�. jm
303 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
304 # uncompressed so we know the gender. jm
305 #: util/errors.c:103
306 msgid "not processed"
307 msgstr "no processat"
308
309 #: util/errors.c:105
310 msgid "unusable public key"
311 msgstr "ls clau p�blica �s inusable"
312
313 #: util/errors.c:106
314 msgid "unusable secret key"
315 msgstr "la clau secreta �s inusable"
316
317 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
318 #: util/errors.c:107
319 msgid "keyserver error"
320 msgstr "error de servidor de claus"
321
322 #: util/errors.c:108
323 #, fuzzy
324 msgid "canceled"
325 msgstr "Cancel�la"
326
327 # G�nere?  Nombre?  ivb
328 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
329 # uncompressed so we know the gender. jm
330 #: util/errors.c:109
331 #, fuzzy
332 msgid "no card"
333 msgstr "no �s xifrat"
334
335 #: util/logger.c:183
336 msgid "ERROR: "
337 msgstr ""
338
339 #: util/logger.c:186
340 msgid "WARNING: "
341 msgstr ""
342
343 #: util/logger.c:279
344 #, c-format
345 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
346 msgstr "... a�� �s un bug (%s:%d:%s)\n"
347
348 #: util/logger.c:285
349 #, c-format
350 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
351 msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
352
353 #: cipher/random.c:163
354 msgid "no entropy gathering module detected\n"
355 msgstr "no s'ha trobat cap m�dul d'acumulaci� d'entropia\n"
356
357 #: cipher/random.c:387 g10/g10.c:3159 g10/keygen.c:2106 g10/import.c:169
358 #, c-format
359 msgid "can't open `%s': %s\n"
360 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�: %s\n"
361
362 #: cipher/random.c:391
363 #, c-format
364 msgid "can't stat `%s': %s\n"
365 msgstr "no es pot fer stat de �%s�: %s\n"
366
367 # Descartar, deixar passar...  ignorar �s un anglicisme.  ivb
368 #: cipher/random.c:396
369 #, c-format
370 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
371 msgstr "�%s� no �s un fitxer regular: es descarta\n"
372
373 #: cipher/random.c:401
374 msgid "note: random_seed file is empty\n"
375 msgstr "nota: el fitxer random_seed �s buit\n"
376
377 #: cipher/random.c:407
378 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
379 msgstr ""
380 "AV�S: el tamany del fitxer random_seed no �s v�lid - no s'usar�\n"
381
382 #: cipher/random.c:415
383 #, c-format
384 msgid "can't read `%s': %s\n"
385 msgstr "no s'ha pogut llegir �%s�: %s\n"
386
387 #: cipher/random.c:453
388 msgid "note: random_seed file not updated\n"
389 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
390
391 #: cipher/random.c:473
392 #, c-format
393 msgid "can't create `%s': %s\n"
394 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
395
396 #: cipher/random.c:480
397 #, c-format
398 msgid "can't write `%s': %s\n"
399 msgstr "no s'ha pogut escriure �%s�: %s\n"
400
401 # No em passe! ;)  ivb
402 #: cipher/random.c:483
403 #, c-format
404 msgid "can't close `%s': %s\n"
405 msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
406
407 #: cipher/random.c:728
408 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
409 msgstr "AV�S: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
410
411 #: cipher/random.c:729
412 msgid ""
413 "The random number generator is only a kludge to let\n"
414 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
415 "\n"
416 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
417 "\n"
418 msgstr ""
419 "El generador de nombres aleatoris �s nom�s un peda�\n"
420 "per a que funcioni - de cap manera �s un GNA fort!\n"
421 "\n"
422 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
423 "\n"
424
425 #: cipher/rndlinux.c:134
426 #, c-format
427 msgid ""
428 "\n"
429 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
430 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
431 msgstr ""
432 "\n"
433 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
434 "sistema tinga oportunitat de recollir m�s entropia. (Calen %d bytes "
435 "m�s)\n"
436
437 #: cipher/md.c:137
438 #, c-format
439 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
440 msgstr ""
441 "l'algorisme de resum �%s� es de nom�s lectura en aquesta versi�\n"
442
443 #: cipher/rndegd.c:204
444 msgid ""
445 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
446 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
447 "of the entropy.\n"
448 msgstr ""
449 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
450 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudar� a la qualitat de la entropia.\n"
451
452 #: cipher/primegen.c:120
453 #, fuzzy, c-format
454 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
455 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
456
457 #: cipher/primegen.c:311
458 #, c-format
459 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
460 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
461
462 #: g10/g10.c:358
463 msgid ""
464 "@Commands:\n"
465 " "
466 msgstr ""
467 "@Ordres:\n"
468 " "
469
470 #: g10/g10.c:360
471 msgid "|[file]|make a signature"
472 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
473
474 #: g10/g10.c:361
475 msgid "|[file]|make a clear text signature"
476 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
477
478 #: g10/g10.c:362
479 msgid "make a detached signature"
480 msgstr "crea una signatura separada"
481
482 #: g10/g10.c:363
483 msgid "encrypt data"
484 msgstr "xifra dades"
485
486 #: g10/g10.c:365
487 msgid "encryption only with symmetric cipher"
488 msgstr "xifra nom�s amb xifratge sim�tric"
489
490 #: g10/g10.c:367
491 msgid "decrypt data (default)"
492 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
493
494 #: g10/g10.c:369
495 msgid "verify a signature"
496 msgstr "verifica una signatura"
497
498 #: g10/g10.c:371
499 msgid "list keys"
500 msgstr "llista claus"
501
502 #: g10/g10.c:373
503 msgid "list keys and signatures"
504 msgstr "llista claus i signatures"
505
506 # �de les claus� o �de la clau�?  ivb
507 #: g10/g10.c:374
508 #, fuzzy
509 msgid "list and check key signatures"
510 msgstr "comprova les signatures de la claus"
511
512 # �dactilars� o �digitals�?  ivb
513 #: g10/g10.c:375
514 msgid "list keys and fingerprints"
515 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
516
517 #: g10/g10.c:376
518 msgid "list secret keys"
519 msgstr "llista claus secretes"
520
521 #: g10/g10.c:377
522 msgid "generate a new key pair"
523 msgstr "genera un nou parell de claus"
524
525 #: g10/g10.c:378
526 msgid "remove keys from the public keyring"
527 msgstr "elimina claus de l'anell p�blic"
528
529 #: g10/g10.c:380
530 msgid "remove keys from the secret keyring"
531 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
532
533 #: g10/g10.c:381
534 msgid "sign a key"
535 msgstr "signa una clau"
536
537 #: g10/g10.c:382
538 msgid "sign a key locally"
539 msgstr "signa una clau localment"
540
541 #: g10/g10.c:385
542 msgid "sign or edit a key"
543 msgstr "signa o edita una clau"
544
545 #: g10/g10.c:386
546 msgid "generate a revocation certificate"
547 msgstr "genera un certificat de revocaci�"
548
549 #: g10/g10.c:388
550 msgid "export keys"
551 msgstr "exporta claus"
552
553 #: g10/g10.c:389
554 msgid "export keys to a key server"
555 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
556
557 #: g10/g10.c:390
558 msgid "import keys from a key server"
559 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
560
561 #: g10/g10.c:392
562 msgid "search for keys on a key server"
563 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
564
565 #: g10/g10.c:394
566 msgid "update all keys from a keyserver"
567 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
568
569 #: g10/g10.c:397
570 msgid "import/merge keys"
571 msgstr "importa/fon claus"
572
573 #: g10/g10.c:400
574 msgid "print the card status"
575 msgstr ""
576
577 #: g10/g10.c:401
578 msgid "change data on a card"
579 msgstr ""
580
581 #: g10/g10.c:402
582 msgid "change a card's PIN"
583 msgstr ""
584
585 #: g10/g10.c:410
586 msgid "update the trust database"
587 msgstr "actualitza la base de dades de confian�a"
588
589 #: g10/g10.c:417
590 msgid "|algo [files]|print message digests"
591 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
592
593 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
594 msgid ""
595 "@\n"
596 "Options:\n"
597 " "
598 msgstr ""
599 "@\n"
600 "Opcions:\n"
601 " "
602
603 #: g10/g10.c:423
604 msgid "create ascii armored output"
605 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
606
607 #: g10/g10.c:425
608 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
609 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
610
611 #: g10/g10.c:436
612 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
613 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
614
615 #: g10/g10.c:437
616 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
617 msgstr "|N|nivell de compressi� N (0 no comprimeix)"
618
619 #: g10/g10.c:442
620 msgid "use canonical text mode"
621 msgstr "usa el mode de text can�nic"
622
623 #: g10/g10.c:452
624 msgid "use as output file"
625 msgstr "fitxer d'eixida"
626
627 # Un dels dos �s en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
628 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
629 msgid "verbose"
630 msgstr "detall"
631
632 #: g10/g10.c:465
633 msgid "do not make any changes"
634 msgstr "no fa cap canvi"
635
636 #: g10/g10.c:466
637 msgid "prompt before overwriting"
638 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
639
640 #: g10/g10.c:511
641 msgid "use strict OpenPGP behavior"
642 msgstr ""
643
644 #: g10/g10.c:512
645 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/g10.c:537
649 msgid ""
650 "@\n"
651 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
652 msgstr ""
653 "@\n"
654 "(En la p�gina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
655
656 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. s�n noms usats pel Zimmerman
657 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
658 # En efecte. Idem per a Mallory m�s endavant. Els deixe com a l'original. jm
659 #: g10/g10.c:540
660 msgid ""
661 "@\n"
662 "Examples:\n"
663 "\n"
664 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
665 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
666 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
667 " --list-keys [names]        show keys\n"
668 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
669 msgstr ""
670 "@\n"
671 "Exemples:\n"
672 "\n"
673 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
674 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
675 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
676 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
677 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
678
679 #: g10/g10.c:718 g10/gpgv.c:92
680 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
681 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
682
683 #: g10/g10.c:735
684 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
685 msgstr "Forma d'�s: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
686
687 #: g10/g10.c:738
688 msgid ""
689 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
690 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
691 "default operation depends on the input data\n"
692 msgstr ""
693 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
694 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
695 "l'operaci� predeterminada dep�n de les dades introdu�des\n"
696
697 # Suportats? ivb
698 # A Softcatal� diuen molt �implementat?. jm
699 # Precissament acabem de parlar d'�implementat a la llista del GNOME
700 # i s'ha dit que �s erroni, igual que �suportat� :) Les alternatives
701 # encara no m'agraden massa... jm
702 #: g10/g10.c:749
703 msgid ""
704 "\n"
705 "Supported algorithms:\n"
706 msgstr ""
707 "\n"
708 "Algoritmes suportats:\n"
709
710 #: g10/g10.c:752
711 msgid "Pubkey: "
712 msgstr "Clau p�blica: "
713
714 #: g10/g10.c:758 g10/keyedit.c:1883
715 msgid "Cipher: "
716 msgstr "Xifratge: "
717
718 #: g10/g10.c:764
719 msgid "Hash: "
720 msgstr "Dispersi�: "
721
722 #: g10/g10.c:770 g10/keyedit.c:1929
723 msgid "Compression: "
724 msgstr "Compressi�: "
725
726 #: g10/g10.c:853
727 msgid "usage: gpg [options] "
728 msgstr "forma d'�s: gpg [opcions] "
729
730 #: g10/g10.c:956
731 msgid "conflicting commands\n"
732 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
733
734 #: g10/g10.c:974
735 #, c-format
736 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
737 msgstr "no s'ha trobat cap signe = en la definici� de grup �%s�\n"
738
739 # Indi. ivb
740 #: g10/g10.c:1171
741 #, fuzzy, c-format
742 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
743 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
744
745 # Indi. ivb
746 #: g10/g10.c:1174
747 #, fuzzy, c-format
748 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
749 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
750
751 # Indi. ivb
752 #: g10/g10.c:1177
753 #, fuzzy, c-format
754 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
755 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
756
757 #: g10/g10.c:1183
758 #, fuzzy, c-format
759 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
760 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
761
762 #: g10/g10.c:1186
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
765 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
766
767 #: g10/g10.c:1189
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
770 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
771
772 #: g10/g10.c:1195
773 #, fuzzy, c-format
774 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
775 msgstr ""
776 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
777
778 #: g10/g10.c:1198
779 #, fuzzy, c-format
780 msgid ""
781 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
782 msgstr ""
783 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
784
785 #: g10/g10.c:1201
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
788 msgstr ""
789 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
790
791 #: g10/g10.c:1207
792 #, fuzzy, c-format
793 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
794 msgstr ""
795 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
796
797 #: g10/g10.c:1210
798 #, fuzzy, c-format
799 msgid ""
800 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
801 msgstr ""
802 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
803
804 #: g10/g10.c:1213
805 #, fuzzy, c-format
806 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
807 msgstr ""
808 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
809
810 #: g10/g10.c:1354
811 #, fuzzy, c-format
812 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
813 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
814
815 #: g10/g10.c:1732
816 #, c-format
817 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
818 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic �%s�\n"
819
820 #: g10/g10.c:1768
821 #, c-format
822 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
823 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades �%s�\n"
824
825 #: g10/g10.c:1772
826 #, c-format
827 msgid "option file `%s': %s\n"
828 msgstr "fitxer d'opcions �%s�: %s\n"
829
830 #: g10/g10.c:1779
831 #, c-format
832 msgid "reading options from `%s'\n"
833 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
834
835 #: g10/g10.c:2008 g10/g10.c:2524 g10/g10.c:2535
836 #, c-format
837 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
838 msgstr "NOTA: %s no �s per a �s normal!\n"
839
840 #: g10/g10.c:2021
841 #, fuzzy, c-format
842 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
843 msgstr ""
844 "la extensi� de xifrat �%s� no s'ha carregat per tindre permissos "
845 "insegurs\n"
846
847 #: g10/g10.c:2233
848 #, fuzzy, c-format
849 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
850 msgstr "%s no �s un joc de car�cters v�lid\n"
851
852 #: g10/g10.c:2252 g10/keyedit.c:3418
853 #, fuzzy
854 msgid "could not parse keyserver URL\n"
855 msgstr ""
856 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
857
858 #: g10/g10.c:2258
859 #, fuzzy, c-format
860 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
861 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
862
863 #: g10/g10.c:2261
864 #, fuzzy
865 msgid "invalid keyserver options\n"
866 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
867
868 #: g10/g10.c:2268
869 #, c-format
870 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
871 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
872
873 #: g10/g10.c:2271
874 msgid "invalid import options\n"
875 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
876
877 #: g10/g10.c:2278
878 #, c-format
879 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
880 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
881
882 #: g10/g10.c:2281
883 msgid "invalid export options\n"
884 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
885
886 #: g10/g10.c:2288
887 #, fuzzy, c-format
888 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
889 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
890
891 #: g10/g10.c:2291
892 #, fuzzy
893 msgid "invalid list options\n"
894 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
895
896 #: g10/g10.c:2313
897 #, fuzzy, c-format
898 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
899 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
900
901 #: g10/g10.c:2316
902 #, fuzzy
903 msgid "invalid verify options\n"
904 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
905
906 #: g10/g10.c:2323
907 #, c-format
908 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
909 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
910
911 #: g10/g10.c:2513
912 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
913 msgstr "AV�S: el programa podria crear un fitxer core!\n"
914
915 # FIXME: prefer�ncia? jm
916 # Ho discut�rem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
917 #: g10/g10.c:2517
918 #, c-format
919 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
920 msgstr "AV�S: %s t� prefer�ncia sobre %s\n"
921
922 #: g10/g10.c:2526
923 #, c-format
924 msgid "%s not allowed with %s!\n"
925 msgstr "%s no �s perm�s amb %s!\n"
926
927 #: g10/g10.c:2529
928 #, c-format
929 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
930 msgstr "%s no t� sentit amb %s!\n"
931
932 # clares -> en clar?  ivb
933 #: g10/g10.c:2550
934 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
935 msgstr "nom�s podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
936
937 #: g10/g10.c:2556
938 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
939 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
940
941 #: g10/g10.c:2562
942 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
943 msgstr ""
944 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
945 "habilitat.\n"
946
947 #: g10/g10.c:2575
948 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
949 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
950
951 #: g10/g10.c:2645 g10/g10.c:2669
952 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
953 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
954
955 #: g10/g10.c:2651 g10/g10.c:2675
956 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
957 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no �s v�lid\n"
958
959 #: g10/g10.c:2657
960 #, fuzzy
961 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
962 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
963
964 #: g10/g10.c:2663
965 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
966 msgstr "l'algorisme de resum de certificaci� seleccionat no �s v�lid\n"
967
968 #: g10/g10.c:2678
969 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
970 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
971
972 #: g10/g10.c:2680
973 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
974 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
975
976 #: g10/g10.c:2682
977 #, fuzzy
978 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
979 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
980
981 #: g10/g10.c:2684
982 #, fuzzy
983 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
984 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
985
986 #: g10/g10.c:2686
987 #, fuzzy
988 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
989 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
990
991 #: g10/g10.c:2689
992 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
993 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no �s gens recomanable\n"
994
995 #: g10/g10.c:2693
996 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
997 msgstr "el mode S2K �s inv�lid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
998
999 #: g10/g10.c:2700
1000 msgid "invalid default preferences\n"
1001 msgstr "les prefer�ncies per defecte s�n inv�lides\n"
1002
1003 #: g10/g10.c:2709
1004 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1005 msgstr "les prefer�ncies personals de xifrat s�n inv�lides\n"
1006
1007 #: g10/g10.c:2713
1008 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1009 msgstr "les prefer�ncies personals de digest s�n inv�lides\n"
1010
1011 #: g10/g10.c:2717
1012 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1013 msgstr "les prefer�ncies personals de compressi� s�n inv�lides\n"
1014
1015 #: g10/g10.c:2750
1016 #, c-format
1017 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1018 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1019
1020 #: g10/g10.c:2797
1021 #, fuzzy, c-format
1022 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1023 msgstr ""
1024 "no podeu usar l'algorisme de xifratge �%s� mentre esteu en mode %s\n"
1025
1026 #: g10/g10.c:2802
1027 #, fuzzy, c-format
1028 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1029 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1030
1031 #: g10/g10.c:2807
1032 #, fuzzy, c-format
1033 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1034 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressi� %s mentre esteu en mode %s\n"
1035
1036 #: g10/g10.c:2895
1037 #, c-format
1038 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1039 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
1040
1041 #: g10/g10.c:2906
1042 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1043 msgstr ""
1044 "AV�S: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau p�blica\n"
1045
1046 #: g10/g10.c:2917
1047 msgid "--store [filename]"
1048 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1049
1050 #: g10/g10.c:2924
1051 msgid "--symmetric [filename]"
1052 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1053
1054 #: g10/g10.c:2936
1055 msgid "--encrypt [filename]"
1056 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1057
1058 #: g10/g10.c:2949
1059 #, fuzzy
1060 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1061 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1062
1063 #: g10/g10.c:2951
1064 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: g10/g10.c:2954
1068 #, fuzzy, c-format
1069 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1070 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1071
1072 #: g10/g10.c:2972
1073 msgid "--sign [filename]"
1074 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1075
1076 #: g10/g10.c:2985
1077 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1078 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1079
1080 #: g10/g10.c:3000
1081 #, fuzzy
1082 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1083 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1084
1085 #: g10/g10.c:3002
1086 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: g10/g10.c:3005
1090 #, fuzzy, c-format
1091 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1092 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1093
1094 #: g10/g10.c:3025
1095 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1096 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1097
1098 #: g10/g10.c:3034
1099 msgid "--clearsign [filename]"
1100 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1101
1102 #: g10/g10.c:3059
1103 msgid "--decrypt [filename]"
1104 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1105
1106 #: g10/g10.c:3067
1107 msgid "--sign-key user-id"
1108 msgstr "--sign-key user-id"
1109
1110 #: g10/g10.c:3071
1111 msgid "--lsign-key user-id"
1112 msgstr "--lsign-key user-id"
1113
1114 #: g10/g10.c:3075
1115 msgid "--nrsign-key user-id"
1116 msgstr "--nrsign-key user-id"
1117
1118 #: g10/g10.c:3079
1119 msgid "--nrlsign-key user-id"
1120 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1121
1122 #: g10/g10.c:3103
1123 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1124 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1125
1126 #: g10/g10.c:3174
1127 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1128 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1129
1130 #: g10/g10.c:3211
1131 #, c-format
1132 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1133 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1134
1135 #: g10/g10.c:3213
1136 #, c-format
1137 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1138 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1139
1140 #: g10/g10.c:3215
1141 #, c-format
1142 msgid "key export failed: %s\n"
1143 msgstr "l'exportaci� de la clau ha fallat: %s\n"
1144
1145 #: g10/g10.c:3226
1146 #, c-format
1147 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1148 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1149
1150 #: g10/g10.c:3236
1151 #, c-format
1152 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1153 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1154
1155 #: g10/g10.c:3277
1156 #, c-format
1157 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1158 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1159
1160 #: g10/g10.c:3285
1161 #, c-format
1162 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1163 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1164
1165 #: g10/g10.c:3372
1166 #, c-format
1167 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1168 msgstr "l'algoritme de dispersi� �s inv�lid �%s�\n"
1169
1170 #: g10/g10.c:3495
1171 msgid "[filename]"
1172 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1173
1174 #: g10/g10.c:3499
1175 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1176 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1177
1178 #: g10/g10.c:3502 g10/decrypt.c:62 g10/decrypt.c:145 g10/verify.c:95
1179 #: g10/verify.c:142
1180 #, c-format
1181 msgid "can't open `%s'\n"
1182 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
1183
1184 #: g10/g10.c:3776
1185 msgid ""
1186 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1187 "an '='\n"
1188 msgstr ""
1189 "un nom de notaci� nom�s pot tenir car�cters imprimibles o espais i "
1190 "acabar amb el signe �=�\n"
1191
1192 #: g10/g10.c:3784
1193 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1194 msgstr "un nom de notaci� d'usuari no pot contenir el car�cter �@�\n"
1195
1196 #: g10/g10.c:3794
1197 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1198 msgstr "un valor de notaci� no pot utilitzar cap car�cter de control\n"
1199
1200 #: g10/g10.c:3828
1201 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1202 msgstr "la URL de pol�tica de certificaci� donada no �s v�lida\n"
1203
1204 #: g10/g10.c:3830
1205 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1206 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1207
1208 #: g10/g10.c:3863
1209 #, fuzzy
1210 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1211 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1212
1213 #: g10/gpgv.c:68
1214 msgid "be somewhat more quiet"
1215 msgstr "una mica m�s silenci�s"
1216
1217 #: g10/gpgv.c:69
1218 msgid "take the keys from this keyring"
1219 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1220
1221 #: g10/gpgv.c:71
1222 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1223 msgstr "fes els conflictes de marques de temps nom�s un av�s"
1224
1225 #: g10/gpgv.c:72
1226 msgid "|FD|write status info to this FD"
1227 msgstr "|FD|escriu informaci� d'estat en aquest FD"
1228
1229 #: g10/gpgv.c:96
1230 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1231 msgstr "Forma d'�s: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1232
1233 # Werner FIXME: should it use �Usage�?
1234 #: g10/gpgv.c:99
1235 msgid ""
1236 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1237 "Check signatures against known trusted keys\n"
1238 msgstr ""
1239 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1240 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confian�a\n"
1241
1242 #: g10/armor.c:317
1243 #, c-format
1244 msgid "armor: %s\n"
1245 msgstr "armadura: %s\n"
1246
1247 #: g10/armor.c:346
1248 msgid "invalid armor header: "
1249 msgstr "la cap�alera d'armadura �s inv�lida: "
1250
1251 #: g10/armor.c:353
1252 msgid "armor header: "
1253 msgstr "cap�alera d'armadura: "
1254
1255 #: g10/armor.c:364
1256 msgid "invalid clearsig header\n"
1257 msgstr "la cap�alera de signatura clara �s inv�lida\n"
1258
1259 # �s un missatge d'error?  ivb
1260 # �Anidada� �s un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1261 #: g10/armor.c:416
1262 msgid "nested clear text signatures\n"
1263 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1264
1265 #: g10/armor.c:553
1266 msgid "invalid dash escaped line: "
1267 msgstr "la l�nia escapada amb gui� �s inv�lida: "
1268
1269 # FIXME: un-indiar. jm
1270 #: g10/armor.c:565
1271 #, fuzzy
1272 msgid "unexpected armor: "
1273 msgstr "armadura inesperada:"
1274
1275 #: g10/armor.c:695 g10/armor.c:1280
1276 #, fuzzy, c-format
1277 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1278 msgstr "el car�cter radix64 %02x inv�lid s'ha om�s\n"
1279
1280 #: g10/armor.c:738
1281 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1282 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1283
1284 #: g10/armor.c:772
1285 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1286 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1287
1288 #: g10/armor.c:780
1289 msgid "malformed CRC\n"
1290 msgstr "CRC malformat\n"
1291
1292 #: g10/armor.c:784 g10/armor.c:1317
1293 #, fuzzy, c-format
1294 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1295 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1296
1297 #: g10/armor.c:804
1298 #, fuzzy
1299 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1300 msgstr "f� de fitxer prematur (al final)\n"
1301
1302 #: g10/armor.c:808
1303 msgid "error in trailer line\n"
1304 msgstr "error en l'�ltima l�nia\n"
1305
1306 #: g10/armor.c:1095
1307 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1308 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
1309
1310 #: g10/armor.c:1100
1311 #, c-format
1312 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1313 msgstr ""
1314 "l'armadura �s inv�lida: la l�nia �s m�s llarga que %d car�cters\n"
1315
1316 #: g10/armor.c:1104
1317 msgid ""
1318 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1319 msgstr ""
1320 "hi ha un car�cter �quoted printable� en l'armadura - probablement s'ha "
1321 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1322
1323 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:576
1324 msgid "No reason specified"
1325 msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
1326
1327 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:578
1328 msgid "Key is superseded"
1329 msgstr "La clau ha estat substitu�da"
1330
1331 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:577
1332 msgid "Key has been compromised"
1333 msgstr "La clau ha estat compromesa"
1334
1335 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:579
1336 msgid "Key is no longer used"
1337 msgstr "La clau ja no s'usa"
1338
1339 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:580
1340 msgid "User ID is no longer valid"
1341 msgstr "L'ID d'usuari ja no �s v�lid"
1342
1343 #: g10/pkclist.c:73
1344 msgid "reason for revocation: "
1345 msgstr "ra� de la revocaci�: "
1346
1347 #: g10/pkclist.c:90
1348 msgid "revocation comment: "
1349 msgstr "comentari de la revocaci�: "
1350
1351 #: g10/pkclist.c:195
1352 msgid "iImMqQsS"
1353 msgstr "iImMxXoO"
1354
1355 #: g10/pkclist.c:203
1356 #, fuzzy
1357 msgid "No trust value assigned to:\n"
1358 msgstr ""
1359 "No hi ha cap valor de confian�a assignat a:\n"
1360 "%4u%c/%08lX %s \""
1361
1362 #: g10/pkclist.c:207
1363 #, fuzzy
1364 msgid "          \""
1365 msgstr "              alias \""
1366
1367 #: g10/pkclist.c:234
1368 #, fuzzy
1369 msgid "      aka \""
1370 msgstr "              alias \""
1371
1372 #: g10/pkclist.c:246 g10/keyedit.c:404
1373 msgid ""
1374 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1375 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1376 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1377 "\n"
1378 msgstr ""
1379 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
1380 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
1381 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
1382
1383 #: g10/pkclist.c:250
1384 #, fuzzy, c-format
1385 msgid " %d = I don't know or won't say\n"
1386 msgstr " %d = No ho s�\n"
1387
1388 #: g10/pkclist.c:252
1389 #, c-format
1390 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1391 msgstr " %d = NO confie\n"
1392
1393 #: g10/pkclist.c:254
1394 #, c-format
1395 msgid " %d = I trust marginally\n"
1396 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
1397
1398 #: g10/pkclist.c:256
1399 #, c-format
1400 msgid " %d = I trust fully\n"
1401 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
1402
1403 #: g10/pkclist.c:258
1404 #, c-format
1405 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1406 msgstr " %d = Hi confie absolutament\n"
1407
1408 #: g10/pkclist.c:261
1409 msgid " i = please show me more information\n"
1410 msgstr " i = mostra m�s informaci�\n"
1411
1412 #: g10/pkclist.c:264
1413 msgid " m = back to the main menu\n"
1414 msgstr " m = torna al men� principal\n"
1415
1416 #: g10/pkclist.c:267
1417 msgid " s = skip this key\n"
1418 msgstr " o = omet aquesta clau\n"
1419
1420 #: g10/pkclist.c:268
1421 msgid " q = quit\n"
1422 msgstr " x = ix\n"
1423
1424 #: g10/pkclist.c:272
1425 #, c-format
1426 msgid ""
1427 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
1428 "\n"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: g10/pkclist.c:278 g10/revoke.c:605
1432 msgid "Your decision? "
1433 msgstr "La vostra decisi�? "
1434
1435 #: g10/pkclist.c:299
1436 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1437 msgstr "Realment voleu assignar confian�a absoluta a aquesta clau? "
1438
1439 #: g10/pkclist.c:313
1440 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1441 msgstr "Certificats que duen a una clau de confian�a absoluta:\n"
1442
1443 #: g10/pkclist.c:387
1444 #, c-format
1445 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1446 msgstr "clau %08lX: aquesta clau ha estat revocada!\n"
1447
1448 #: g10/pkclist.c:394 g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:505
1449 msgid "Use this key anyway? "
1450 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
1451
1452 #: g10/pkclist.c:399
1453 #, c-format
1454 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1455 msgstr "clau %08lX: aquesta subclau ha estat revocada!\n"
1456
1457 #: g10/pkclist.c:420
1458 #, c-format
1459 msgid "%08lX: key has expired\n"
1460 msgstr "%08lX: la clau ha caducat\n"
1461
1462 #: g10/pkclist.c:430
1463 #, fuzzy, c-format
1464 msgid "%08lX: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
1465 msgstr ""
1466 "%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
1467
1468 #: g10/pkclist.c:436
1469 #, c-format
1470 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1471 msgstr "%08lX: La clau NO �s de confian�a\n"
1472
1473 #: g10/pkclist.c:441
1474 #, fuzzy, c-format
1475 msgid "%08lX: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
1476 msgstr ""
1477 "%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
1478
1479 #: g10/pkclist.c:447
1480 #, fuzzy
1481 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
1482 msgstr "Aquesta clau pertany probablement al seu propietari\n"
1483
1484 #: g10/pkclist.c:452
1485 msgid "This key belongs to us\n"
1486 msgstr "Aquesta clau �s nostra\n"
1487
1488 #: g10/pkclist.c:500
1489 msgid ""
1490 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1491 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1492 "you may answer the next question with yes\n"
1493 "\n"
1494 msgstr ""
1495 "NO �s segur que la clau pertanya a la persona esmentada en\n"
1496 "l'ID d'usuari. Si *realment* sabeu qu� feu, podeu respondre\n"
1497 "�s�� a la seg�ent pregunta\n"
1498 "\n"
1499
1500 #: g10/pkclist.c:514 g10/pkclist.c:544
1501 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1502 msgstr "AV�S: S'est� usant una clau no fiable!\n"
1503
1504 #: g10/pkclist.c:551
1505 #, fuzzy
1506 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
1507 msgstr ""
1508 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
1509 "est� present.\n"
1510
1511 #: g10/pkclist.c:560
1512 #, fuzzy
1513 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
1514 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
1515
1516 #: g10/pkclist.c:563
1517 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1518 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
1519
1520 #: g10/pkclist.c:564
1521 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1522 msgstr "      A�� podria significar que la signatura �s falsificada.\n"
1523
1524 #: g10/pkclist.c:570
1525 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1526 msgstr "AV�S: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
1527
1528 #: g10/pkclist.c:575
1529 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1530 msgstr "Nota: Aquesta clau ha estat desactivada.\n"
1531
1532 #: g10/pkclist.c:580
1533 msgid "Note: This key has expired!\n"
1534 msgstr "Nota: La clau ha caducat!\n"
1535
1536 #: g10/pkclist.c:591
1537 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1538 msgstr ""
1539 "AV�S: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confian�a!\n"
1540
1541 #: g10/pkclist.c:593
1542 msgid ""
1543 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1544 msgstr ""
1545 "    No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
1546
1547 #: g10/pkclist.c:601
1548 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1549 msgstr "AV�S: La clau NO �s de confian�a!\n"
1550
1551 #: g10/pkclist.c:602
1552 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1553 msgstr "          Probablement la signatura �s FALSA.\n"
1554
1555 #: g10/pkclist.c:610
1556 msgid ""
1557 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1558 msgstr "AV�S: Aquesta clau no ve certificada per signatures prou fiables!\n"
1559
1560 #: g10/pkclist.c:612
1561 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1562 msgstr "No �s segur que la signatura pertanya al seu propietari.\n"
1563
1564 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:800 g10/encode.c:791
1565 #, c-format
1566 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1567 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1568
1569 #: g10/pkclist.c:777 g10/pkclist.c:810 g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1039
1570 #, c-format
1571 msgid "%s: skipped: %s\n"
1572 msgstr "%s: es descarta: %s\n"
1573
1574 #: g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:1011
1575 #, c-format
1576 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1577 msgstr "%s: es descarta: la clau p�blica ja est� present\n"
1578
1579 #: g10/pkclist.c:829
1580 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1581 msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar �-r�)\n"
1582
1583 #: g10/pkclist.c:845
1584 msgid "Current recipients:\n"
1585 msgstr ""
1586
1587 #: g10/pkclist.c:871
1588 msgid ""
1589 "\n"
1590 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1591 msgstr ""
1592 "\n"
1593 "Introdu�u l'ID d'usuari. Finalitzeu amb una l�nia en blanc: "
1594
1595 #: g10/pkclist.c:887
1596 msgid "No such user ID.\n"
1597 msgstr "Usuari inexistent.\n"
1598
1599 #: g10/pkclist.c:892 g10/pkclist.c:954
1600 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1601 msgstr "es descarta: la clau p�blica ja s'ha especificat com a destinatari\n"
1602
1603 #: g10/pkclist.c:910
1604 msgid "Public key is disabled.\n"
1605 msgstr "La clau p�blica est� desactivada.\n"
1606
1607 #: g10/pkclist.c:917
1608 msgid "skipped: public key already set\n"
1609 msgstr "es descarta: la clau p�blica ja est� establida\n"
1610
1611 #: g10/pkclist.c:946
1612 #, c-format
1613 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1614 msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
1615
1616 #: g10/pkclist.c:991
1617 #, c-format
1618 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1619 msgstr "%s: es descarta: la clau p�blica est� desactivada\n"
1620
1621 #: g10/pkclist.c:1046
1622 msgid "no valid addressees\n"
1623 msgstr "no hi ha adreces v�lides\n"
1624
1625 #: g10/keygen.c:249
1626 #, fuzzy, c-format
1627 msgid "preference `%s' duplicated\n"
1628 msgstr "la prefer�ncia %c%lu �s duplicada\n"
1629
1630 #: g10/keygen.c:256
1631 #, fuzzy
1632 msgid "too many cipher preferences\n"
1633 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
1634
1635 #: g10/keygen.c:258
1636 #, fuzzy
1637 msgid "too many digest preferences\n"
1638 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
1639
1640 #: g10/keygen.c:260
1641 #, fuzzy
1642 msgid "too many compression preferences\n"
1643 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
1644
1645 #: g10/keygen.c:357
1646 #, fuzzy, c-format
1647 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
1648 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
1649
1650 #: g10/keygen.c:783
1651 msgid "writing direct signature\n"
1652 msgstr "s'est� escrivint una signatura directa\n"
1653
1654 #: g10/keygen.c:822
1655 msgid "writing self signature\n"
1656 msgstr "s'est� escrivint l'autosignatura\n"
1657
1658 #: g10/keygen.c:868
1659 msgid "writing key binding signature\n"
1660 msgstr "s'est� escrivint la signatura de comprovaci� de la clau\n"
1661
1662 #: g10/keygen.c:930 g10/keygen.c:1014 g10/keygen.c:1105 g10/keygen.c:2476
1663 #, c-format
1664 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1665 msgstr "la mida de la clau �s inv�lida; s'hi usaran %u bits\n"
1666
1667 #: g10/keygen.c:935 g10/keygen.c:1019 g10/keygen.c:1110 g10/keygen.c:2482
1668 #, c-format
1669 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1670 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
1671
1672 #: g10/keygen.c:1210
1673 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1674 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1675
1676 #: g10/keygen.c:1212
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
1679 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
1680
1681 #: g10/keygen.c:1213
1682 #, c-format
1683 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1684 msgstr "   (%d) DSA (nom�s signar)\n"
1685
1686 #: g10/keygen.c:1215
1687 #, fuzzy, c-format
1688 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
1689 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
1690
1691 #: g10/keygen.c:1216
1692 #, c-format
1693 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1694 msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
1695
1696 #: g10/keygen.c:1218
1697 #, c-format
1698 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1699 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
1700
1701 #: g10/keygen.c:1220
1702 #, c-format
1703 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1704 msgstr "   (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
1705
1706 #: g10/keygen.c:1222
1707 #, fuzzy, c-format
1708 msgid "   (%d) RSA (auth only)\n"
1709 msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
1710
1711 #: g10/keygen.c:1224
1712 #, fuzzy, c-format
1713 msgid "   (%d) RSA (sign and auth)\n"
1714 msgstr "   (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
1715
1716 #: g10/keygen.c:1226
1717 #, fuzzy, c-format
1718 msgid "   (%d) RSA (encrypt and auth)\n"
1719 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
1720
1721 #: g10/keygen.c:1228
1722 #, fuzzy, c-format
1723 msgid "  (%d) RSA (sign, encrypt and auth)\n"
1724 msgstr "   (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
1725
1726 #: g10/keygen.c:1231 g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448
1727 msgid "Your selection? "
1728 msgstr "Seleccioneu: "
1729
1730 #: g10/keygen.c:1285 g10/keyedit.c:909 g10/revoke.c:638
1731 msgid "Invalid selection.\n"
1732 msgstr "La selecci� �s inv�lida.\n"
1733
1734 #: g10/keygen.c:1298
1735 #, c-format
1736 msgid ""
1737 "About to generate a new %s keypair.\n"
1738 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1739 "              default keysize is 1024 bits\n"
1740 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1741 msgstr ""
1742 "Preparat per a generar un nou parell de claus %s.\n"
1743 "              grand�ria m�nima:  768 bits\n"
1744 "      grand�ria predeterminada: 1024 bits\n"
1745 "  grand�ria m�xima aconsellada: 2048 bits\n"
1746
1747 #: g10/keygen.c:1307
1748 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1749 msgstr "Quina grand�ria voleu? (1024) "
1750
1751 #: g10/keygen.c:1312
1752 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1753 msgstr "DSA nom�s permet claus entre 512 i 1024 bits\n"
1754
1755 #: g10/keygen.c:1314
1756 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1757 msgstr ""
1758 "la clau �s massa petita; 1024 bits ?s el m�nim perm�s per a claus "
1759 "RSA.\n"
1760
1761 #: g10/keygen.c:1317
1762 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1763 msgstr "la clau �s massa petita; 768 bits �s el m�nim perm�s.\n"
1764
1765 # Jo tinc Deep Thought MMX a casa i m'ho fa en 42 segons.  ivb
1766 #: g10/keygen.c:1328
1767 #, c-format
1768 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1769 msgstr "la clau �s massa llarga; %d �s el m�xim perm�s.\n"
1770
1771 #: g10/keygen.c:1333
1772 msgid ""
1773 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1774 "computations take REALLY long!\n"
1775 msgstr ""
1776 "No es recomanen claus m�s llargues de 2048 bits perqu�\n"
1777 "els c�lculs s�n VERITABLEMENT llargs!\n"
1778
1779 #: g10/keygen.c:1336
1780 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1781 msgstr "Segur que voleu aquesta grand�ria? "
1782
1783 #: g10/keygen.c:1337
1784 msgid ""
1785 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1786 "vulnerable to attacks!\n"
1787 msgstr ""
1788 "D'acord, per� sapieu que la radiaci� del monitor i del teclat tamb� "
1789 "son molt vulnerables als atacs!\n"
1790
1791 #: g10/keygen.c:1346
1792 #, c-format
1793 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1794 msgstr "La grand�ria sol�licitada �s %u bits\n"
1795
1796 #: g10/keygen.c:1349 g10/keygen.c:1353
1797 #, c-format
1798 msgid "rounded up to %u bits\n"
1799 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
1800
1801 #: g10/keygen.c:1404
1802 msgid ""
1803 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1804 "         0 = key does not expire\n"
1805 "      <n>  = key expires in n days\n"
1806 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1807 "      <n>m = key expires in n months\n"
1808 "      <n>y = key expires in n years\n"
1809 msgstr ""
1810 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
1811 "         0 = la clau no caduca\n"
1812 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
1813 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
1814 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
1815 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
1816
1817 #: g10/keygen.c:1413
1818 msgid ""
1819 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1820 "         0 = signature does not expire\n"
1821 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1822 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1823 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1824 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1825 msgstr ""
1826 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
1827 "         0 = la signatura no caduca\n"
1828 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
1829 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
1830 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
1831 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
1832
1833 #: g10/keygen.c:1435
1834 msgid "Key is valid for? (0) "
1835 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
1836
1837 #: g10/keygen.c:1437
1838 msgid "Signature is valid for? (0) "
1839 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
1840
1841 #: g10/keygen.c:1442
1842 msgid "invalid value\n"
1843 msgstr "el valor no �s v�lid\n"
1844
1845 #: g10/keygen.c:1447
1846 #, c-format
1847 msgid "%s does not expire at all\n"
1848 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
1849
1850 #: g10/keygen.c:1454
1851 #, c-format
1852 msgid "%s expires at %s\n"
1853 msgstr "%s caduca el %s\n"
1854
1855 # Amb �it� es refereix a les dates?  ivb
1856 # Aix� vaig entendre jo. jm
1857 #: g10/keygen.c:1460
1858 msgid ""
1859 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1860 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1861 msgstr ""
1862 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
1863 "Tanmateix, les tractar� b� fins l'any 2106.\n"
1864
1865 #: g10/keygen.c:1465
1866 msgid "Is this correct (y/n)? "
1867 msgstr "�s correcte? (s/n)"
1868
1869 #: g10/keygen.c:1508
1870 #, fuzzy
1871 msgid ""
1872 "\n"
1873 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
1874 "ID\n"
1875 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1876 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1877 "\n"
1878 msgstr ""
1879 "\n"
1880 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
1881 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adre�a electr�nica\n"
1882 "d'aquesta forma:\n"
1883 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1884 "\n"
1885
1886 #: g10/keygen.c:1520
1887 msgid "Real name: "
1888 msgstr "Nom i cognoms: "
1889
1890 #: g10/keygen.c:1528
1891 msgid "Invalid character in name\n"
1892 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *nom*\n"
1893
1894 #: g10/keygen.c:1530
1895 msgid "Name may not start with a digit\n"
1896 msgstr "El nom no pot comen�ar amb un d�git\n"
1897
1898 #: g10/keygen.c:1532
1899 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1900 msgstr "El nom ha de tenir, si m�s no, 5 car�cters\n"
1901
1902 #: g10/keygen.c:1540
1903 msgid "Email address: "
1904 msgstr "Adre�a electr�nica: "
1905
1906 #: g10/keygen.c:1551
1907 msgid "Not a valid email address\n"
1908 msgstr "No �s una adre�a v�lida\n"
1909
1910 #: g10/keygen.c:1559
1911 msgid "Comment: "
1912 msgstr "Comentari: "
1913
1914 #: g10/keygen.c:1565
1915 msgid "Invalid character in comment\n"
1916 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *comentari*\n"
1917
1918 #: g10/keygen.c:1588
1919 #, c-format
1920 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1921 msgstr "Esteu usant el joc de car�cters `%s'.\n"
1922
1923 #: g10/keygen.c:1594
1924 #, c-format
1925 msgid ""
1926 "You selected this USER-ID:\n"
1927 "    \"%s\"\n"
1928 "\n"
1929 msgstr ""
1930 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
1931 "    \"%s\"\n"
1932 "\n"
1933
1934 #: g10/keygen.c:1599
1935 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1936 msgstr ""
1937 "No inclogueu l'adre�a ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
1938
1939 # xX? ivb
1940 # Hmm... s�. jm
1941 #: g10/keygen.c:1604
1942 msgid "NnCcEeOoQq"
1943 msgstr "NnCcEeOoXx"
1944
1945 #: g10/keygen.c:1614
1946 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1947 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
1948
1949 #: g10/keygen.c:1615
1950 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1951 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
1952
1953 #: g10/keygen.c:1634
1954 msgid "Please correct the error first\n"
1955 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
1956
1957 #: g10/keygen.c:1674
1958 msgid ""
1959 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1960 "\n"
1961 msgstr ""
1962 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
1963 "\n"
1964
1965 #: g10/keygen.c:1683 g10/keyedit.c:1114
1966 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1967 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
1968
1969 #: g10/keygen.c:1684
1970 #, c-format
1971 msgid "%s.\n"
1972 msgstr "%s.\n"
1973
1974 #: g10/keygen.c:1690
1975 msgid ""
1976 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1977 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1978 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1979 "\n"
1980 msgstr ""
1981 "No voleu contrasenya: �s una mala idea!\n"
1982 "B�. Si voleu canviar-la m�s endavant,\n"
1983 "useu aquest programa amb l'opci� \"--edit-key\".\n"
1984 "\n"
1985
1986 #: g10/keygen.c:1712
1987 msgid ""
1988 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1989 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1990 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1991 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1992 msgstr ""
1993 "Cal generar molts bits aleat?riament. �s bona idea fer alguna altra cosa\n"
1994 "(teclejar, moure el ratol�, usar els discos) durant la generaci� de\n"
1995 "nombres primers; a�� d�na oportunitat al generador de nombres "
1996 "aleatoris\n"
1997 "d'aconseguir prou entropia.\n"
1998
1999 #: g10/keygen.c:2284 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
2000 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
2001 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
2002
2003 #: g10/keygen.c:2354
2004 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
2005 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
2006
2007 #: g10/keygen.c:2422
2008 msgid "Key generation canceled.\n"
2009 msgstr "La generaci� de claus ha estat cancel�lada.\n"
2010
2011 #: g10/keygen.c:2618 g10/keygen.c:2755
2012 #, c-format
2013 msgid "writing public key to `%s'\n"
2014 msgstr "s'est� escrivint la clau p�blica a �%s�\n"
2015
2016 #: g10/keygen.c:2620 g10/keygen.c:2758
2017 #, fuzzy, c-format
2018 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
2019 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
2020
2021 #: g10/keygen.c:2623 g10/keygen.c:2761
2022 #, c-format
2023 msgid "writing secret key to `%s'\n"
2024 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
2025
2026 # Potser no hi haja cap anell! ivb
2027 #: g10/keygen.c:2744
2028 #, c-format
2029 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
2030 msgstr "no s'ha trobat cap anell p�blic escrivible: %s\n"
2031
2032 #: g10/keygen.c:2750
2033 #, c-format
2034 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
2035 msgstr ""
2036 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
2037 "\n"
2038
2039 #: g10/keygen.c:2768
2040 #, c-format
2041 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
2042 msgstr ""
2043 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell p�blic �%s�: %s\n"
2044
2045 #: g10/keygen.c:2775
2046 #, c-format
2047 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
2048 msgstr ""
2049 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
2050
2051 #: g10/keygen.c:2798
2052 msgid "public and secret key created and signed.\n"
2053 msgstr "s'han creat i signat les claus p�blica i secreta.\n"
2054
2055 #: g10/keygen.c:2809
2056 msgid ""
2057 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
2058 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
2059 msgstr ""
2060 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
2061 "\"--edit-key\" per a generar una clau secund�ria per a tal prop�sit.\n"
2062
2063 #: g10/keygen.c:2821 g10/keygen.c:2934 g10/keygen.c:3049
2064 #, c-format
2065 msgid "Key generation failed: %s\n"
2066 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
2067
2068 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
2069 #: g10/keygen.c:2870 g10/keygen.c:2985 g10/sign.c:290
2070 #, c-format
2071 msgid ""
2072 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
2073 msgstr ""
2074 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
2075 "amb el rellotge)\n"
2076
2077 # Werner FIXME: use ngettext. jm
2078 #: g10/keygen.c:2872 g10/keygen.c:2987 g10/sign.c:292
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
2082 msgstr ""
2083 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
2084 "amb el rellotge)\n"
2085
2086 #: g10/keygen.c:2881 g10/keygen.c:2998
2087 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
2088 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no �s conforme amb OpenPGP\n"
2089
2090 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3031
2091 msgid "Really create? "
2092 msgstr "Crear realment? "
2093
2094 #: g10/keygen.c:3184
2095 #, fuzzy, c-format
2096 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
2097 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
2098
2099 #: g10/keygen.c:3225
2100 #, fuzzy, c-format
2101 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
2102 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
2103
2104 #: g10/keygen.c:3248
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
2107 msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
2108
2109 #: g10/keygen.c:3315
2110 #, c-format
2111 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: g10/keygen.c:3321
2115 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: g10/keygen.c:3327 g10/keygen.c:3333
2119 #, c-format
2120 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: g10/decrypt.c:98 g10/encode.c:845
2124 msgid "--output doesn't work for this command\n"
2125 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
2126
2127 #: g10/encode.c:174 g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:595 g10/openfile.c:179
2128 #: g10/openfile.c:313
2129 #, c-format
2130 msgid "%s: can't open: %s\n"
2131 msgstr "%s: no s'ha pogut obrir: %s\n"
2132
2133 #: g10/encode.c:203 g10/sign.c:1146
2134 #, c-format
2135 msgid "error creating passphrase: %s\n"
2136 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
2137
2138 #: g10/encode.c:208
2139 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
2140 msgstr "no es pot usar un paquet asim�tric ESK al estar en mode S2K\n"
2141
2142 #: g10/encode.c:221
2143 #, fuzzy, c-format
2144 msgid "using cipher %s\n"
2145 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
2146
2147 #: g10/encode.c:231 g10/encode.c:544
2148 #, c-format
2149 msgid "`%s' already compressed\n"
2150 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
2151
2152 #: g10/encode.c:301 g10/encode.c:590
2153 #, c-format
2154 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
2155 msgstr "%s: AV�S: el fitxer �s buit\n"
2156
2157 #: g10/encode.c:465
2158 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
2159 msgstr ""
2160 "nom�s podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
2161
2162 #: g10/encode.c:474
2163 #, c-format
2164 msgid "can't open %s: %s\n"
2165 msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
2166
2167 #: g10/encode.c:480
2168 #, c-format
2169 msgid "reading from `%s'\n"
2170 msgstr "s'est� llegint des de �%s�\n"
2171
2172 #: g10/encode.c:516
2173 msgid ""
2174 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
2175 msgstr ""
2176 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
2177 "esteu xifrant.\n"
2178
2179 #: g10/encode.c:526
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid ""
2182 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
2183 msgstr ""
2184 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
2185 "destinatari\n"
2186
2187 #: g10/encode.c:634 g10/sign.c:864
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid ""
2190 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
2191 "preferences\n"
2192 msgstr ""
2193 "for�ar l'algoritme de compressi� %s (%d) viola les prefer�ncies del "
2194 "destinatari\n"
2195
2196 #: g10/encode.c:721
2197 #, c-format
2198 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
2199 msgstr ""
2200 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
2201 "destinatari\n"
2202
2203 #: g10/encode.c:818
2204 #, c-format
2205 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
2206 msgstr "%s/%s xifrat per a: �%s�\n"
2207
2208 #: g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2902 g10/delkey.c:74 g10/revoke.c:225
2209 #, c-format
2210 msgid "key `%s' not found: %s\n"
2211 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
2212
2213 #: g10/export.c:184 g10/delkey.c:82 g10/revoke.c:231 g10/revoke.c:436
2214 #, c-format
2215 msgid "error reading keyblock: %s\n"
2216 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
2217
2218 #: g10/export.c:198
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
2221 msgstr "clau %08lX: no est� protegida - es descarta\n"
2222
2223 #: g10/export.c:206
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
2226 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
2227
2228 #: g10/export.c:353
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
2231 msgstr ""
2232 "AV�S: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovaci� SK\n"
2233
2234 #: g10/export.c:385
2235 msgid "WARNING: nothing exported\n"
2236 msgstr "AV�S: no s'ha exportat res\n"
2237
2238 #: g10/getkey.c:150
2239 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
2240 msgstr ""
2241 "hi ha massa entrades en la mem�ria cau de claus p�bliques - desactivada\n"
2242
2243 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
2244 #, fuzzy
2245 msgid "[User ID not found]"
2246 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
2247
2248 #: g10/getkey.c:1614
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2251 msgstr ""
2252 "La clau inv�lida %08lX s'ha fet v�lida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
2253
2254 #: g10/getkey.c:2169
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
2257 msgstr ""
2258 "no hi ha una clau secreta per a la subclau p�blica %08lX - es descarta\n"
2259
2260 #: g10/getkey.c:2400
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
2263 msgstr "s'usar� la clau secund�ria %08lX en lloc de la prim�ria %08lX\n"
2264
2265 #: g10/getkey.c:2447
2266 #, fuzzy, c-format
2267 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
2268 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau p�blica - es descarta\n"
2269
2270 #: g10/import.c:241
2271 #, c-format
2272 msgid "skipping block of type %d\n"
2273 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2274
2275 #: g10/import.c:250
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "%lu keys processed so far\n"
2278 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2279
2280 #: g10/import.c:255
2281 #, c-format
2282 msgid "error reading `%s': %s\n"
2283 msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
2284
2285 #: g10/import.c:267
2286 #, c-format
2287 msgid "Total number processed: %lu\n"
2288 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2289
2290 #: g10/import.c:269
2291 #, c-format
2292 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2293 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2294
2295 #: g10/import.c:272
2296 #, c-format
2297 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2298 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2299
2300 #: g10/import.c:274
2301 #, c-format
2302 msgid "              imported: %lu"
2303 msgstr "              importades: %lu"
2304
2305 #: g10/import.c:280
2306 #, c-format
2307 msgid "             unchanged: %lu\n"
2308 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2309
2310 #: g10/import.c:282
2311 #, c-format
2312 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2313 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2314
2315 #: g10/import.c:284
2316 #, c-format
2317 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2318 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2319
2320 #: g10/import.c:286
2321 #, c-format
2322 msgid "        new signatures: %lu\n"
2323 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2324
2325 #: g10/import.c:288
2326 #, c-format
2327 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2328 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2329
2330 #: g10/import.c:290
2331 #, c-format
2332 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2333 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2334
2335 #: g10/import.c:292
2336 #, c-format
2337 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2338 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2339
2340 #: g10/import.c:294
2341 #, c-format
2342 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2343 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2344
2345 #: g10/import.c:296
2346 #, c-format
2347 msgid "          not imported: %lu\n"
2348 msgstr "              importades: %lu\n"
2349
2350 #: g10/import.c:537
2351 #, c-format
2352 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: g10/import.c:539
2356 #, fuzzy
2357 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2358 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
2359
2360 #: g10/import.c:576
2361 #, c-format
2362 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: g10/import.c:588
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2368 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2369
2370 #: g10/import.c:600
2371 #, c-format
2372 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2373 msgstr ""
2374
2375 #: g10/import.c:613
2376 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: g10/import.c:615
2380 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: g10/import.c:639
2384 #, c-format
2385 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: g10/import.c:687 g10/import.c:1041
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "key %s: no user ID\n"
2391 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2392
2393 #: g10/import.c:707
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2396 msgstr "clau %08lX: corrupci� de la subclau HKP reparada\n"
2397
2398 #: g10/import.c:722
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2401 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada �%s�\n"
2402
2403 #: g10/import.c:728
2404 #, fuzzy, c-format
2405 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2406 msgstr "clau %08lX: l'ID no �s v�lid\n"
2407
2408 #: g10/import.c:730
2409 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2410 msgstr "a�� pot ser causat per l'abs�ncia d'autosignatura\n"
2411
2412 #: g10/import.c:740 g10/import.c:1151
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2415 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau p�blica: %s\n"
2416
2417 #: g10/import.c:746
2418 #, fuzzy, c-format
2419 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2420 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2421
2422 #: g10/import.c:755
2423 #, c-format
2424 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2425 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2426
2427 #: g10/import.c:760 g10/openfile.c:253
2428 #, c-format
2429 msgid "writing to `%s'\n"
2430 msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
2431
2432 #: g10/import.c:766 g10/import.c:856 g10/import.c:1070 g10/import.c:1212
2433 #, c-format
2434 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2435 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell �%s�: %s\n"
2436
2437 #: g10/import.c:785
2438 #, fuzzy, c-format
2439 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2440 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau p�blica �%s�\n"
2441
2442 #: g10/import.c:809
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2445 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra c�pia\n"
2446
2447 #: g10/import.c:826 g10/import.c:1169
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2450 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2451
2452 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1176
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2455 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2456
2457 #: g10/import.c:866
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2460 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 ID d'usuari nou\n"
2461
2462 #: g10/import.c:869
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2465 msgstr "clau %08lX: �%s� %d ID d'usuari nous\n"
2466
2467 #: g10/import.c:872
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2470 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 signatura nova\n"
2471
2472 #: g10/import.c:875
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2475 msgstr "clau %08lX: �%s� %d signatures noves\n"
2476
2477 #: g10/import.c:878
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2480 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 subclau nova\n"
2481
2482 #: g10/import.c:881
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2485 msgstr "clau %08lX: �%s� %d subclaus noves\n"
2486
2487 #: g10/import.c:902
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2490 msgstr "clau %08lX: �%s� no ha estat modificada\n"
2491
2492 #: g10/import.c:1047
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2495 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no v�lid - es descarta\n"
2496
2497 #: g10/import.c:1064
2498 #, c-format
2499 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2500 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2501
2502 #: g10/import.c:1075
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: secret key imported\n"
2505 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2506
2507 #: g10/import.c:1104
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2510 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2511
2512 #: g10/import.c:1114
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2515 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2516
2517 #: g10/import.c:1144
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2520 msgstr ""
2521 "clau %08lX: falta la clau p�blica: no es pot aplicar el certificat\n"
2522 "de revocaci�\n"
2523
2524 # O �rebutjara�? ivb
2525 # Per tots els canvis d'anglicisme �ignorat� -> �es descarta�,
2526 # �es rebutja� est� b�. jm
2527 #: g10/import.c:1187
2528 #, fuzzy, c-format
2529 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2530 msgstr ""
2531 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s: es rebutja\n"
2532
2533 #: g10/import.c:1219
2534 #, fuzzy, c-format
2535 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2536 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocaci� �%s�\n"
2537
2538 #: g10/import.c:1284
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2541 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2542
2543 #: g10/import.c:1299
2544 #, fuzzy, c-format
2545 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2546 msgstr ""
2547 "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no es suporta sobre l'id d'usuari "
2548 "�%s�\n"
2549 "\n"
2550
2551 #: g10/import.c:1301
2552 #, fuzzy, c-format
2553 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2554 msgstr ""
2555 "clau %08lX: l'autosignatura no �s v�lida en l'id d'usuari �%s�\n"
2556
2557 #: g10/import.c:1319
2558 #, fuzzy, c-format
2559 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2560 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enlla� de la clau\n"
2561
2562 #: g10/import.c:1330 g10/import.c:1380
2563 #, fuzzy, c-format
2564 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2565 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no �s suportat\n"
2566
2567 #: g10/import.c:1332
2568 #, fuzzy, c-format
2569 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2570 msgstr "clau %08lX: l'enlla� de subclau �s inv�lid\n"
2571
2572 #: g10/import.c:1347
2573 #, fuzzy, c-format
2574 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2575 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enlla� de subclau m�ltiple\n"
2576
2577 #: g10/import.c:1369
2578 #, fuzzy, c-format
2579 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2580 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocaci�\n"
2581
2582 #: g10/import.c:1382
2583 #, fuzzy, c-format
2584 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2585 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocaci� no v�lida\n"
2586
2587 #: g10/import.c:1397
2588 #, fuzzy, c-format
2589 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2590 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocaci� m�ltiples\n"
2591
2592 #: g10/import.c:1439
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2595 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2596
2597 #: g10/import.c:1460
2598 #, fuzzy, c-format
2599 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2600 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2601
2602 #: g10/import.c:1487
2603 #, fuzzy, c-format
2604 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2605 msgstr ""
2606 "clau %08lX: la signatura �s inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1497
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2611 msgstr ""
2612 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s en el lloc equivocat - es "
2613 "descarta\n"
2614
2615 #: g10/import.c:1514
2616 #, fuzzy, c-format
2617 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2618 msgstr ""
2619 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s - es descarta\n"
2620
2621 #: g10/import.c:1528
2622 #, fuzzy, c-format
2623 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2624 msgstr ""
2625 "clau %08lX: la signatura de la subclau �s en el lloc equivocat - es "
2626 "descarta\n"
2627
2628 #: g10/import.c:1536
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2631 msgstr ""
2632 "clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2633
2634 #: g10/import.c:1636
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2637 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2638
2639 #: g10/import.c:1698
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2642 msgstr ""
2643 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocaci� "
2644 "%08lX\n"
2645
2646 #: g10/import.c:1712
2647 #, fuzzy, c-format
2648 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2649 msgstr ""
2650 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
2651 "est� present.\n"
2652
2653 #: g10/import.c:1771
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2656 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocaci� �%s�\n"
2657
2658 #: g10/import.c:1805
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2661 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2662
2663 #: g10/keyedit.c:253
2664 msgid "[revocation]"
2665 msgstr "[revocaci�]"
2666
2667 #: g10/keyedit.c:254
2668 msgid "[self-signature]"
2669 msgstr "[autosignatura]"
2670
2671 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:320
2672 msgid "1 bad signature\n"
2673 msgstr "1 signatura err�nia\n"
2674
2675 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:322
2676 #, c-format
2677 msgid "%d bad signatures\n"
2678 msgstr "%d signatures err�nies\n"
2679
2680 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:324
2681 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2682 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2683
2684 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:326
2685 #, c-format
2686 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2687 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:328
2690 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2691 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:330
2694 #, c-format
2695 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2696 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:344
2699 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2700 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura v�lida\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:346
2703 #, c-format
2704 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2705 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura v�lida\n"
2706
2707 #: g10/keyedit.c:407
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "   (%d) I trust marginally\n"
2710 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:408
2713 #, fuzzy, c-format
2714 msgid "   (%d) I trust fully\n"
2715 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2716
2717 #: g10/keyedit.c:427
2718 msgid ""
2719 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2720 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2721 "trust signatures on your behalf.\n"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: g10/keyedit.c:443
2725 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2726 msgstr ""
2727
2728 #: g10/keyedit.c:586
2729 #, c-format
2730 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2731 msgstr "L'ID d'usuari �%s� est� revocat."
2732
2733 #: g10/keyedit.c:595 g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:646 g10/keyedit.c:801
2734 #: g10/keyedit.c:859 g10/keyedit.c:1469
2735 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2736 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2737
2738 # O no s'ha pogut? ivb
2739 # FIXME: comprovar context. jm
2740 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:633 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:807
2741 #: g10/keyedit.c:1475
2742 msgid "  Unable to sign.\n"
2743 msgstr "  No es pot signar.\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:612
2746 #, c-format
2747 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2748 msgstr "L'ID d'usuari �%s� ha caducat."
2749
2750 #: g10/keyedit.c:638
2751 #, c-format
2752 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2753 msgstr "L'ID d'usuari �%s� no est� autosignat."
2754
2755 #: g10/keyedit.c:677
2756 #, c-format
2757 msgid ""
2758 "The self-signature on \"%s\"\n"
2759 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2760 msgstr ""
2761 "La vostra signatura en �%s�\n"
2762 "�s una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:686
2765 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2766 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2767
2768 #: g10/keyedit.c:700
2769 #, c-format
2770 msgid ""
2771 "Your current signature on \"%s\"\n"
2772 "has expired.\n"
2773 msgstr ""
2774 "La vostra signatura actual en �%s�\n"
2775 "ha caducat.\n"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:704
2778 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2779 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reempla�ar la caducada? (s/N) "
2780
2781 #: g10/keyedit.c:725
2782 #, c-format
2783 msgid ""
2784 "Your current signature on \"%s\"\n"
2785 "is a local signature.\n"
2786 msgstr ""
2787 "La vostra signatura en �%s�\n"
2788 "�s una signatura local.\n"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:729
2791 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2792 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2793
2794 #: g10/keyedit.c:750
2795 #, fuzzy, c-format
2796 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2797 msgstr "�%s� ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:753
2800 #, fuzzy, c-format
2801 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2802 msgstr "�%s� ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:758
2805 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2806 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2807
2808 #: g10/keyedit.c:780
2809 #, fuzzy, c-format
2810 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2811 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:795
2814 msgid "This key has expired!"
2815 msgstr "La clau ha caducat!"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:815
2818 #, c-format
2819 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2820 msgstr "Aquesta clau caducar� el %s.\n"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:819
2823 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2824 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2825
2826 #: g10/keyedit.c:852
2827 msgid ""
2828 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2829 "mode.\n"
2830 msgstr ""
2831 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:854
2834 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2835 msgstr "A�� inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:879
2838 msgid ""
2839 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2840 "belongs\n"
2841 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2842 msgstr ""
2843 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2844 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu qu� \n"
2845 "contestar, entreu �0�.\n"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:884
2848 #, c-format
2849 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2850 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:886
2853 #, c-format
2854 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2855 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:888
2858 #, c-format
2859 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2860 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:890
2863 #, c-format
2864 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2865 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2866
2867 #: g10/keyedit.c:896
2868 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2869 msgstr ""
2870 "Seleccioneu una opci� (introdu�u �?� per obtindre m�s "
2871 "informaci�):"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:919
2874 msgid ""
2875 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2876 "with your key: \""
2877 msgstr ""
2878 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2879 "amb la vostra clau: \""
2880
2881 #: g10/keyedit.c:928
2882 msgid ""
2883 "\n"
2884 "This will be a self-signature.\n"
2885 msgstr ""
2886 "\n"
2887 "A�� ser� una autosignatura.\n"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:932
2890 msgid ""
2891 "\n"
2892 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2893 msgstr ""
2894 "\n"
2895 "AV�S: la signatura no es marcar� com a inexportable.\n"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:937
2898 msgid ""
2899 "\n"
2900 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2901 msgstr ""
2902 "\n"
2903 "AV�S: la signatura no es marcar� com a irrevocable.\n"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:944
2906 msgid ""
2907 "\n"
2908 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2909 msgstr ""
2910 "\n"
2911 "La signatura es marcar� com a inexportable.\n"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:948
2914 msgid ""
2915 "\n"
2916 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2917 msgstr ""
2918 "\n"
2919 "La signatura es marcar� com a irrevocable.\n"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:953
2922 msgid ""
2923 "\n"
2924 "I have not checked this key at all.\n"
2925 msgstr ""
2926 "\n"
2927 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:957
2930 msgid ""
2931 "\n"
2932 "I have checked this key casually.\n"
2933 msgstr ""
2934 "\n"
2935 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:961
2938 msgid ""
2939 "\n"
2940 "I have checked this key very carefully.\n"
2941 msgstr ""
2942 "\n"
2943 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:970
2946 msgid "Really sign? "
2947 msgstr "Signar realment? "
2948
2949 #: g10/keyedit.c:1015 g10/keyedit.c:3859 g10/keyedit.c:3950 g10/keyedit.c:4023
2950 #: g10/sign.c:369
2951 #, c-format
2952 msgid "signing failed: %s\n"
2953 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
2954
2955 #: g10/keyedit.c:1071
2956 msgid "This key is not protected.\n"
2957 msgstr "Aquesta clau no est� protegida.\n"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1075
2960 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2961 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1079
2964 msgid "Key is protected.\n"
2965 msgstr "La clau est� protegida.\n"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1099
2968 #, c-format
2969 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2970 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1105
2973 msgid ""
2974 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2975 "\n"
2976 msgstr ""
2977 "Introdu�u la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2978 "\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1119
2981 msgid ""
2982 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2983 "\n"
2984 msgstr ""
2985 "No voleu contrasenya: a�� �s probablement una *mala* idea!\n"
2986 "\n"
2987
2988 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2989 #: g10/keyedit.c:1122
2990 msgid "Do you really want to do this? "
2991 msgstr "Esteu segur de voler fer a��? "
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1188
2994 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2995 msgstr "s'est� posant la signatura al lloc correcte\n"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1232
2998 msgid "quit this menu"
2999 msgstr "ix del men�"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1233
3002 msgid "q"
3003 msgstr "q"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1234
3006 msgid "save"
3007 msgstr "desa"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1234
3010 msgid "save and quit"
3011 msgstr "desa i ix"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1235
3014 msgid "help"
3015 msgstr "ajuda"
3016
3017 # �pantalla� o �ajuda�?  ivb
3018 # �ajuda�, evidentment. jm
3019 #: g10/keyedit.c:1235
3020 msgid "show this help"
3021 msgstr "mostra aquesta ajuda"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1237
3024 msgid "fpr"
3025 msgstr "fpr"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1237
3028 msgid "show fingerprint"
3029 msgstr "mostra empremta"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1238
3032 msgid "list"
3033 msgstr "llista"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1238
3036 msgid "list key and user IDs"
3037 msgstr "llista claus i ID"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1239
3040 msgid "l"
3041 msgstr "l"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1240
3044 msgid "uid"
3045 msgstr "uid"
3046
3047 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3048 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
3049 #: g10/keyedit.c:1240
3050 msgid "select user ID N"
3051 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1241
3054 msgid "key"
3055 msgstr "clau"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1241
3058 msgid "select secondary key N"
3059 msgstr "tria la clau secund�ria N"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1242
3062 msgid "check"
3063 msgstr "comprova"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1242
3066 msgid "list signatures"
3067 msgstr "llista les signatures"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1243
3070 msgid "c"
3071 msgstr "c"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1244
3074 msgid "sign"
3075 msgstr "sign"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1244
3078 msgid "sign the key"
3079 msgstr "signa la clau"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1245
3082 msgid "s"
3083 msgstr "s"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1246
3086 #, fuzzy
3087 msgid "tsign"
3088 msgstr "sign"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1246
3091 #, fuzzy
3092 msgid "make a trust signature"
3093 msgstr "crea una signatura separada"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1247
3096 msgid "lsign"
3097 msgstr "lsign"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1247
3100 msgid "sign the key locally"
3101 msgstr "signa la clau localment"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1248
3104 msgid "nrsign"
3105 msgstr "nrsign"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1248
3108 msgid "sign the key non-revocably"
3109 msgstr "signa la clau irrevocablement"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1249
3112 msgid "nrlsign"
3113 msgstr "nrlsign"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1249
3116 msgid "sign the key locally and non-revocably"
3117 msgstr "signa la clau localment i irrevocablement"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1250
3120 msgid "debug"
3121 msgstr "depura"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1251
3124 msgid "adduid"
3125 msgstr "adduid"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1251
3128 msgid "add a user ID"
3129 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1252
3132 msgid "addphoto"
3133 msgstr "addphoto"
3134
3135 # Com estava escrit abans.  ivb
3136 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en min�scules, que en tot
3137 # el men� est� tot en min�scules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3138 # i no hem unificat en catal�. Potser li ho dir� a Werner. jm.
3139 #: g10/keyedit.c:1252
3140 msgid "add a photo ID"
3141 msgstr "afegeix un photo ID"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1253
3144 msgid "deluid"
3145 msgstr "deluid"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1253
3148 msgid "delete user ID"
3149 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1255
3152 msgid "delphoto"
3153 msgstr "delphoto"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1256
3156 msgid "addkey"
3157 msgstr "addkey"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1256
3160 msgid "add a secondary key"
3161 msgstr "afegeix una clau secund�ria"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1258
3164 #, fuzzy
3165 msgid "addcardkey"
3166 msgstr "addkey"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1258
3169 msgid "add a key to a smartcard"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1259
3173 msgid "keytocard"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1259
3177 msgid "move a key to a smartcard"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1261
3181 msgid "delkey"
3182 msgstr "delkey"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1261
3185 msgid "delete a secondary key"
3186 msgstr "esborra una clau secund�ria"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1262
3189 msgid "addrevoker"
3190 msgstr "addrevoker"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1262
3193 msgid "add a revocation key"
3194 msgstr "afegeix una clau de revocaci�"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1263
3197 msgid "delsig"
3198 msgstr "delsig"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1263
3201 msgid "delete signatures"
3202 msgstr "esborra signatures"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1264
3205 msgid "expire"
3206 msgstr "expire"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1264
3209 msgid "change the expire date"
3210 msgstr "canvia la data de caducitat"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1265
3213 msgid "primary"
3214 msgstr "primari"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1265
3217 msgid "flag user ID as primary"
3218 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1266
3221 msgid "toggle"
3222 msgstr "toggle"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:1266
3225 msgid "toggle between secret and public key listing"
3226 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i p�bliques"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1268
3229 msgid "t"
3230 msgstr "t"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1269
3233 msgid "pref"
3234 msgstr "pref"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1269
3237 msgid "list preferences (expert)"
3238 msgstr "llista les prefer�ncies (expert)"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1270
3241 msgid "showpref"
3242 msgstr "showpref"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1270
3245 msgid "list preferences (verbose)"
3246 msgstr "llista les prefer�ncies (detallat)"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1271
3249 msgid "setpref"
3250 msgstr "setpref"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1271
3253 msgid "set preference list"
3254 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:1272
3257 msgid "updpref"
3258 msgstr "updpref"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:1272
3261 msgid "updated preferences"
3262 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
3263
3264 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
3265 #: g10/keyedit.c:1273
3266 #, fuzzy
3267 msgid "keyserver"
3268 msgstr "error de servidor de claus"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:1273
3271 #, fuzzy
3272 msgid "set preferred keyserver URL"
3273 msgstr ""
3274 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1274
3277 msgid "passwd"
3278 msgstr "passwd"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:1274
3281 msgid "change the passphrase"
3282 msgstr "canvia la contrasenya"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:1275
3285 msgid "trust"
3286 msgstr "trust"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:1275
3289 msgid "change the ownertrust"
3290 msgstr "canvia la confian�a"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1276
3293 msgid "revsig"
3294 msgstr "revsig"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1276
3297 msgid "revoke signatures"
3298 msgstr "revoca signatures"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1277
3301 msgid "revuid"
3302 msgstr "revuid"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:1277
3305 msgid "revoke a user ID"
3306 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1278
3309 msgid "revkey"
3310 msgstr "revkey"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1278
3313 msgid "revoke a secondary key"
3314 msgstr "revoca una clau secund�ria"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1279
3317 msgid "disable"
3318 msgstr "disable"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1279
3321 msgid "disable a key"
3322 msgstr "desactiva una clau"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1280
3325 msgid "enable"
3326 msgstr "enable"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1280
3329 msgid "enable a key"
3330 msgstr "activa una clau"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1281
3333 msgid "showphoto"
3334 msgstr "showphoto"
3335
3336 # Igual que dalt.  ivb
3337 # Idem :) jm
3338 #: g10/keyedit.c:1281
3339 msgid "show photo ID"
3340 msgstr "mostra el photo ID"
3341
3342 # Dest�s? ivb
3343 # Desat�s, s�. jm
3344 #: g10/keyedit.c:1300 g10/delkey.c:120
3345 msgid "can't do that in batchmode\n"
3346 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1331
3349 #, c-format
3350 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3351 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes �%s�: %s\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1348
3354 msgid "Secret key is available.\n"
3355 msgstr "La clau secreta est� disponible.\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1380
3358 msgid "Command> "
3359 msgstr "Ordre> "
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1410
3362 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3363 msgstr "Cal la clau secreta per a fer a��.\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1415
3366 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3367 msgstr "Useu l'ordre �toggle� abans.\n"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1463
3370 msgid "Key is revoked."
3371 msgstr "La clau est� revocada."
3372
3373 #: g10/keyedit.c:1482
3374 msgid "Really sign all user IDs? "
3375 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:1483
3378 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3379 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1508
3382 #, c-format
3383 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3384 msgstr "Aquesta ordre no est� permesa mentre s'est� en mode %s.\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:1530 g10/keyedit.c:1551 g10/keyedit.c:1654
3387 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3388 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:1532
3391 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3392 msgstr "No podeu esborrar l'�ltim ID d'usuari!\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:1535
3395 msgid "Really remove all selected user IDs? "
3396 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3397
3398 #: g10/keyedit.c:1536
3399 msgid "Really remove this user ID? "
3400 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3401
3402 #: g10/keyedit.c:1586
3403 #, fuzzy
3404 msgid "Really move the primary key? "
3405 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3406
3407 #: g10/keyedit.c:1598
3408 #, fuzzy
3409 msgid "You must select exactly one key.\n"
3410 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:1618 g10/keyedit.c:1673
3413 msgid "You must select at least one key.\n"
3414 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:1621
3417 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
3418 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1622
3421 msgid "Do you really want to delete this key? "
3422 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1657
3425 msgid "Really revoke all selected user IDs? "
3426 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1658
3429 msgid "Really revoke this user ID? "
3430 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1677
3433 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
3434 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1678
3437 msgid "Do you really want to revoke this key? "
3438 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1717
3441 msgid ""
3442 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: g10/keyedit.c:1749
3446 #, fuzzy
3447 msgid "Set preference list to:\n"
3448 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:1755
3451 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
3452 msgstr ""
3453 "Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:1757
3456 msgid "Really update the preferences? "
3457 msgstr "Realment voleu actualitzar les prefer�ncies? "
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1805
3460 msgid "Save changes? "
3461 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3462
3463 #: g10/keyedit.c:1808
3464 msgid "Quit without saving? "
3465 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1818
3468 #, c-format
3469 msgid "update failed: %s\n"
3470 msgstr "ha fallat l'actualitzaci�: %s\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1825
3473 #, c-format
3474 msgid "update secret failed: %s\n"
3475 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la clau secreta: %s\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1832
3478 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3479 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualitzaci�.\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1844
3482 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3483 msgstr "L'ordre no �s v�lida (proveu �help�)\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1906
3486 msgid "Digest: "
3487 msgstr "Resum: "
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1958
3490 msgid "Features: "
3491 msgstr "Funcionalitats: "
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1969
3494 msgid "Keyserver no-modify"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1979 g10/keylist.c:223
3498 msgid "Preferred keyserver: "
3499 msgstr ""
3500
3501 # Potser %s haja d'anar darrere de �clau�.  ivb
3502 # �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3503 #: g10/keyedit.c:2219
3504 #, c-format
3505 msgid "This key may be revoked by %s key "
3506 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3507
3508 #: g10/keyedit.c:2223
3509 msgid " (sensitive)"
3510 msgstr " (sensible)"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2237 g10/keyedit.c:2293 g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2434
3513 #, fuzzy, c-format
3514 msgid "created: %s"
3515 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:2240 g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2453 g10/keylist.c:692
3518 #: g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:790 g10/mainproc.c:930 g10/mainproc.c:1551
3519 #: g10/trustdb.c:1124
3520 #, fuzzy
3521 msgid "revoked"
3522 msgstr "[revocada]"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:2242 g10/keyedit.c:2343 g10/keyedit.c:2455 g10/keylist.c:671
3525 #: g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:737 g10/keylist.c:792 g10/mainproc.c:1553
3526 #: g10/trustdb.c:499
3527 #, fuzzy
3528 msgid "expired"
3529 msgstr "expire"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:2244 g10/keyedit.c:2295 g10/keyedit.c:2421 g10/keyedit.c:2436
3532 #: g10/keylist.c:673 g10/keylist.c:696 g10/keylist.c:794 g10/keylist.c:820
3533 #: g10/mainproc.c:932
3534 #, fuzzy
3535 msgid "expires"
3536 msgstr "expire"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:2246
3539 #, fuzzy, c-format
3540 msgid "usage: %s"
3541 msgstr " confian�a: %c/%c"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:2261
3544 #, fuzzy, c-format
3545 msgid "trust: %s"
3546 msgstr " confian�a: %c/%c"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:2265
3549 #, c-format
3550 msgid "validity: %s"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: g10/keyedit.c:2272
3554 msgid "This key has been disabled"
3555 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:2300
3558 msgid "card-no: "
3559 msgstr ""
3560
3561 #: g10/keyedit.c:2381
3562 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3563 msgstr "No hi ha prefer�ncies en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:2389
3566 msgid ""
3567 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3568 "unless you restart the program.\n"
3569 msgstr ""
3570 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no �s "
3571 "necess�riament\n"
3572 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:2520
3575 msgid ""
3576 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3577 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3578 msgstr ""
3579 "AV�S: no s'ha marcat cap ID d'usuari com prim�ria. Aquesta ordre pot\n"
3580 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la prim�ria "
3581 "assumida.\n"
3582
3583 # Photo ID com abans.  ivb
3584 #: g10/keyedit.c:2580
3585 msgid ""
3586 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3587 "versions\n"
3588 "         of PGP to reject this key.\n"
3589 msgstr ""
3590 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3591 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:2585 g10/keyedit.c:2863
3594 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3595 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3596
3597 #: g10/keyedit.c:2591
3598 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3599 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3600
3601 # Aquesta i les seg�ents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3602 # Hmm. S�... (s/N/x) jm
3603 #: g10/keyedit.c:2731
3604 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3605 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:2741
3608 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3609 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura inv�lida? (s/N/x)"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:2745
3612 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3613 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:2751
3616 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3617 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3618
3619 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3620 #: g10/keyedit.c:2765
3621 #, c-format
3622 msgid "Deleted %d signature.\n"
3623 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3624
3625 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3626 #: g10/keyedit.c:2766
3627 #, c-format
3628 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3629 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3630
3631 #: g10/keyedit.c:2769
3632 msgid "Nothing deleted.\n"
3633 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:2858
3636 msgid ""
3637 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3638 "cause\n"
3639 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3640 msgstr ""
3641 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat "
3642 "pot\n"
3643 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:2869
3646 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3647 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:2889
3650 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3651 msgstr "Introdu�u l'ID d'usuari del revocador designat: "
3652
3653 #: g10/keyedit.c:2912
3654 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3655 msgstr ""
3656 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:2927
3659 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3660 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:2949
3663 #, fuzzy
3664 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3665 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:2968
3668 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3669 msgstr ""
3670 "AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
3671 "designat!\n"
3672
3673 #: g10/keyedit.c:2974
3674 msgid ""
3675 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N): "
3676 msgstr ""
3677 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3678
3679 #: g10/keyedit.c:3035
3680 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3681 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:3041
3684 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3685 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secund�ria.\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:3045
3688 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3689 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau secund�ria.\n"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:3048
3692 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3693 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau prim�ria.\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:3094
3696 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3697 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:3110
3700 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3701 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3702
3703 #: g10/keyedit.c:3190
3704 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3705 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:3229 g10/keyedit.c:3339 g10/keyedit.c:3458
3708 #, fuzzy, c-format
3709 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3710 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari �%s�\n"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:3400
3713 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3714 msgstr ""
3715
3716 #: g10/keyedit.c:3479
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3719 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3720
3721 #: g10/keyedit.c:3480
3722 #, fuzzy
3723 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3724 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3725
3726 #: g10/keyedit.c:3542
3727 #, c-format
3728 msgid "No user ID with index %d\n"
3729 msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:3588
3732 #, c-format
3733 msgid "No secondary key with index %d\n"
3734 msgstr "No hi ha cap clau secund�ria amb l'�ndex %d\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:3702
3737 msgid "user ID: \""
3738 msgstr "ID d'usuari: �"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:3707
3741 #, fuzzy, c-format
3742 msgid ""
3743 "\"\n"
3744 "signed with your key %s at %s\n"
3745 msgstr ""
3746 "�\n"
3747 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:3710
3750 #, fuzzy, c-format
3751 msgid ""
3752 "\"\n"
3753 "locally signed with your key %s at %s\n"
3754 msgstr ""
3755 "�\n"
3756 "signat localment amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:3715
3759 #, c-format
3760 msgid "This signature expired on %s.\n"
3761 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:3719
3764 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3765 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3766
3767 # (s/N) ivb
3768 # S! jm
3769 #: g10/keyedit.c:3723
3770 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3771 msgstr ""
3772 "Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta signatura? (s/N) "
3773
3774 #: g10/keyedit.c:3748
3775 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3776 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:3769
3779 #, fuzzy, c-format
3780 msgid "   signed by %s on %s%s%s\n"
3781 msgstr "   signat per %08lX el %s%s%s\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:3778
3784 #, fuzzy, c-format
3785 msgid "   revoked by %s on %s\n"
3786 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:3798
3789 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3790 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:3808
3793 #, fuzzy, c-format
3794 msgid "   signed by %s on %s%s\n"
3795 msgstr "   signat per %08lX el %s%s\n"
3796
3797 #: g10/keyedit.c:3810
3798 msgid " (non-exportable)"
3799 msgstr " (no-exportable)"
3800
3801 # (s/N)?  ivb
3802 #: g10/keyedit.c:3817
3803 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3804 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocaci�? (s/N) "
3805
3806 #: g10/keyedit.c:3847
3807 msgid "no secret key\n"
3808 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:3917
3811 #, c-format
3812 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3813 msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:3934
3816 #, c-format
3817 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3818 msgstr ""
3819 "AV�S: una signatura d'ID d'usuari est� datada %d segons en el futur\n"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:4103
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3824 msgstr ""
3825 "S'est� mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3826
3827 #: g10/keylist.c:180
3828 msgid "Critical signature policy: "
3829 msgstr "Pol�tica de signatura cr�tica: "
3830
3831 #: g10/keylist.c:182
3832 msgid "Signature policy: "
3833 msgstr "Pol�tica de signatura: "
3834
3835 #: g10/keylist.c:221
3836 msgid "Critical preferred keyserver: "
3837 msgstr ""
3838
3839 #: g10/keylist.c:269 g10/keylist.c:313
3840 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3841 msgstr "AV�S: s'hi han trobat dades de notaci� inv�lides\n"
3842
3843 #: g10/keylist.c:287
3844 msgid "Critical signature notation: "
3845 msgstr "Notaci� de signatura cr�tica: "
3846
3847 #: g10/keylist.c:289
3848 msgid "Signature notation: "
3849 msgstr "Notaci� de signatura: "
3850
3851 #: g10/keylist.c:300
3852 msgid "not human readable"
3853 msgstr "no llegible per humans"
3854
3855 #: g10/keylist.c:401
3856 msgid "Keyring"
3857 msgstr "Anell"
3858
3859 #: g10/keylist.c:1412
3860 msgid "Primary key fingerprint:"
3861 msgstr "Empremtes digital de la clau prim�ria:"
3862
3863 #: g10/keylist.c:1414
3864 msgid "     Subkey fingerprint:"
3865 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
3866
3867 #: g10/keylist.c:1421
3868 msgid " Primary key fingerprint:"
3869 msgstr " Empremta digital de la clau prim�ria:"
3870
3871 #: g10/keylist.c:1423
3872 msgid "      Subkey fingerprint:"
3873 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
3874
3875 #: g10/keylist.c:1427 g10/keylist.c:1431
3876 #, fuzzy
3877 msgid "      Key fingerprint ="
3878 msgstr "     Empremta digital ="
3879
3880 #: g10/keylist.c:1498
3881 msgid "      Card serial no. ="
3882 msgstr ""
3883
3884 #: g10/mainproc.c:248
3885 #, c-format
3886 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3887 msgstr "mida extranya per a una clau de sessi� xifrada (%d)\n"
3888
3889 #: g10/mainproc.c:262
3890 #, c-format
3891 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
3892 msgstr ""
3893 "la contrasenya �s incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) �s "
3894 "desconegut\n"
3895
3896 #: g10/mainproc.c:299
3897 #, c-format
3898 msgid "%s encrypted session key\n"
3899 msgstr "clau de sessi� xifrada amb %s\n"
3900
3901 #: g10/mainproc.c:301 g10/encr-data.c:66
3902 #, c-format
3903 msgid "%s encrypted data\n"
3904 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
3905
3906 #: g10/mainproc.c:305 g10/encr-data.c:68
3907 #, c-format
3908 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3909 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
3910
3911 #: g10/mainproc.c:309
3912 #, fuzzy, c-format
3913 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3914 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
3915
3916 #: g10/mainproc.c:373
3917 #, fuzzy, c-format
3918 msgid "public key is %s\n"
3919 msgstr "la clau p�blica �s %08lX\n"
3920
3921 #: g10/mainproc.c:428
3922 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3923 msgstr "dades xifrades amb clau p�blica: bona clau de xifratge (DEK)\n"
3924
3925 #: g10/mainproc.c:462
3926 #, fuzzy, c-format
3927 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3928 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
3929
3930 #: g10/mainproc.c:472
3931 #, fuzzy, c-format
3932 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3933 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
3934
3935 #: g10/mainproc.c:486
3936 #, c-format
3937 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3938 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau p�blica: %s\n"
3939
3940 #: g10/mainproc.c:500
3941 #, c-format
3942 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3943 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
3944
3945 # FIXME WK: Use ngettext
3946 #: g10/mainproc.c:502
3947 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3948 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
3949
3950 # I no ser� �dades xifrades amb %s�?  ivb
3951 # Sembla que s�, ho marque per a mirar-ho m�s endavant. jm
3952 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
3953 #, c-format
3954 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3955 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
3956
3957 # L'optim�stic �s aquell que t� una Fe Cega en que Tot Anir� B�!  ivb
3958 #: g10/mainproc.c:538
3959 #, c-format
3960 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3961 msgstr ""
3962 "El xifratge IDEA no est� disponible, s'intentar� utilitzar optimistament "
3963 "%s en el seu lloc\n"
3964
3965 #: g10/mainproc.c:570
3966 msgid "decryption okay\n"
3967 msgstr "desxifratge correcte\n"
3968
3969 #: g10/mainproc.c:574
3970 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3971 msgstr "AV�S: el missatge no tenia protecci� d'integritat\n"
3972
3973 #: g10/mainproc.c:587
3974 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3975 msgstr "AV�S: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
3976
3977 #: g10/mainproc.c:593
3978 #, c-format
3979 msgid "decryption failed: %s\n"
3980 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
3981
3982 #: g10/mainproc.c:613
3983 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3984 msgstr "NOTA: el remitent ha sol�licitat \"alt secret\"\n"
3985
3986 #: g10/mainproc.c:615
3987 #, c-format
3988 msgid "original file name='%.*s'\n"
3989 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
3990
3991 #: g10/mainproc.c:787
3992 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3993 msgstr "revocaci� aut�noma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
3994
3995 #: g10/mainproc.c:1283
3996 msgid "signature verification suppressed\n"
3997 msgstr "s'ha eliminat la verificaci� de signatura\n"
3998
3999 #: g10/mainproc.c:1325 g10/mainproc.c:1335
4000 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4001 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures m�ltiples\n"
4002
4003 #: g10/mainproc.c:1345
4004 #, fuzzy, c-format
4005 msgid "Signature made %s\n"
4006 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4007
4008 #: g10/mainproc.c:1346
4009 #, fuzzy, c-format
4010 msgid "               using %s key %s\n"
4011 msgstr "              alias \""
4012
4013 # �%.*s� no ser� una data?  Caldr� �el� al davant.  ivb
4014 #: g10/mainproc.c:1350
4015 #, fuzzy, c-format
4016 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4017 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
4018
4019 #: g10/mainproc.c:1370
4020 msgid "Key available at: "
4021 msgstr "La clau �s disponible en: "
4022
4023 #: g10/mainproc.c:1470 g10/mainproc.c:1506
4024 msgid "BAD signature from \""
4025 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
4026
4027 #: g10/mainproc.c:1471 g10/mainproc.c:1507
4028 msgid "Expired signature from \""
4029 msgstr "Signatura caducada de \""
4030
4031 #: g10/mainproc.c:1472 g10/mainproc.c:1508
4032 msgid "Good signature from \""
4033 msgstr "Signatura correcta de \""
4034
4035 #: g10/mainproc.c:1510
4036 msgid "[uncertain]"
4037 msgstr "[incert]"
4038
4039 #: g10/mainproc.c:1543
4040 msgid "                aka \""
4041 msgstr "              alias \""
4042
4043 #: g10/mainproc.c:1638
4044 #, c-format
4045 msgid "Signature expired %s\n"
4046 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4047
4048 #: g10/mainproc.c:1643
4049 #, c-format
4050 msgid "Signature expires %s\n"
4051 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4052
4053 #: g10/mainproc.c:1646
4054 #, c-format
4055 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4056 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4057
4058 #: g10/mainproc.c:1647
4059 msgid "binary"
4060 msgstr "binari"
4061
4062 #: g10/mainproc.c:1648
4063 msgid "textmode"
4064 msgstr "mode text"
4065
4066 #: g10/mainproc.c:1648 g10/trustdb.c:498
4067 msgid "unknown"
4068 msgstr "desconeguda"
4069
4070 #: g10/mainproc.c:1668
4071 #, c-format
4072 msgid "Can't check signature: %s\n"
4073 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
4074
4075 #: g10/mainproc.c:1736 g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1838
4076 msgid "not a detached signature\n"
4077 msgstr "no �s una signatura separada\n"
4078
4079 #: g10/mainproc.c:1779
4080 msgid ""
4081 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4082 msgstr ""
4083 "AV�S: s'han detectat m�ltiples signatures. Nom�s es comprovar� la "
4084 "primera.\n"
4085
4086 #: g10/mainproc.c:1787
4087 #, c-format
4088 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4089 msgstr "signatura aut�noma de classe 0x%02x\n"
4090
4091 #: g10/mainproc.c:1844
4092 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4093 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
4094
4095 #: g10/mainproc.c:1854
4096 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4097 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel inv�lid en proc_tree()\n"
4098
4099 # bolcats de mem�ria?  ivb
4100 #: g10/misc.c:83
4101 #, c-format
4102 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4103 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de mem�ria: %s\n"
4104
4105 #: g10/misc.c:147
4106 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4107 msgstr "No haur�eu d'usar algoritmes experimentals!\n"
4108
4109 #: g10/misc.c:177
4110 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4111 msgstr ""
4112 "aquest algoritme de xifratge est� desaconsellat; useu-ne un de m�s "
4113 "est�ndard!\n"
4114
4115 #: g10/misc.c:283
4116 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4117 msgstr "el m�dul de xifratge IDEA no est� present\n"
4118
4119 #: g10/misc.c:284
4120 msgid ""
4121 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4122 msgstr ""
4123 "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a m�s informaci�\n"
4124
4125 #: g10/misc.c:517
4126 #, c-format
4127 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4128 msgstr "%s:%d: l'opci� �%s� est� desaconsellada.\n"
4129
4130 #: g10/misc.c:521
4131 #, c-format
4132 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4133 msgstr "AV�S: %s �s una opci� desaconsellada.\n"
4134
4135 #: g10/misc.c:523
4136 #, c-format
4137 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4138 msgstr "si us plau, utilitzeu �%s%s� en el seu lloc\n"
4139
4140 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4141 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4142 # uncompressed so we know the gender. jm
4143 #: g10/misc.c:534
4144 msgid "Uncompressed"
4145 msgstr "No comprimit"
4146
4147 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4148 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4149 # uncompressed so we know the gender. jm
4150 #: g10/misc.c:559
4151 #, fuzzy
4152 msgid "uncompressed|none"
4153 msgstr "No comprimit"
4154
4155 #: g10/misc.c:669
4156 #, c-format
4157 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4158 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
4159
4160 #: g10/misc.c:826
4161 #, fuzzy, c-format
4162 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4163 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
4164
4165 #: g10/misc.c:851
4166 #, fuzzy, c-format
4167 msgid "unknown option `%s'\n"
4168 msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
4169
4170 #: g10/parse-packet.c:119
4171 #, c-format
4172 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4173 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
4174
4175 #: g10/parse-packet.c:688
4176 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4177 msgstr ""
4178 "AV�S: la clau de sessi� pot estar xifrada sim�tricament de forma "
4179 "insegura\n"
4180
4181 #: g10/parse-packet.c:1113
4182 #, c-format
4183 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4184 msgstr "el subpaquet de tipus %d t� el bit cr�tic activat\n"
4185
4186 #: g10/passphrase.c:461 g10/passphrase.c:508
4187 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4188 msgstr "gpg-agent no est� disponible en aquesta sessi�\n"
4189
4190 #: g10/passphrase.c:469
4191 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4192 msgstr "no es pot establir el pid del client per l'agent\n"
4193
4194 # llija/llegisca/llegesca.  ivb
4195 #: g10/passphrase.c:477
4196 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4197 msgstr "no es pot fer que el servidor llegesca el DF per a l'agent\n"
4198
4199 #: g10/passphrase.c:484
4200 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4201 msgstr "no es pot fer que el servidor escriga el DF per a l'agent\n"
4202
4203 #: g10/passphrase.c:517
4204 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4205 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO �s malformada\n"
4206
4207 #: g10/passphrase.c:530
4208 #, c-format
4209 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4210 msgstr "la versi� %d del protocol de gpg-agent no est� suportada\n"
4211
4212 #: g10/passphrase.c:551
4213 #, c-format
4214 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4215 msgstr "no s'ha pogut connectar amb �%s�: %s\n"
4216
4217 #: g10/passphrase.c:573
4218 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4219 msgstr "hi ha un problema de comunicaci� amb el gpg-agent\n"
4220
4221 #: g10/passphrase.c:580 g10/passphrase.c:882 g10/passphrase.c:994
4222 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4223 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitar� el seu �s\n"
4224
4225 #: g10/passphrase.c:681
4226 #, c-format
4227 msgid " (main key ID %08lX)"
4228 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
4229
4230 # Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
4231 # Ah, bingo! jm
4232 # Uh, ara torna a donar error. FIXME
4233 # La idea �s ficar:
4234 # "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4235 # "�%1$.*s�\n"
4236 # "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
4237 # jm
4238 # Se't passava l'argument �*�.  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
4239 # Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
4240 # Ah, ja veig! Moltes gr�cies! Aquest msgstr ha quedat curi�s :) jm
4241 #: g10/passphrase.c:691
4242 #, c-format
4243 msgid ""
4244 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4245 "\"%.*s\"\n"
4246 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
4247 msgstr ""
4248 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4249 "�%2$.*1$s�\n"
4250 "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
4251
4252 #: g10/passphrase.c:713
4253 msgid "Repeat passphrase\n"
4254 msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
4255
4256 #: g10/passphrase.c:715
4257 msgid "Enter passphrase\n"
4258 msgstr "Introdu�u la contrasenya\n"
4259
4260 #: g10/passphrase.c:753
4261 msgid "passphrase too long\n"
4262 msgstr "la contrasenya �s massa llarga\n"
4263
4264 #: g10/passphrase.c:766
4265 msgid "invalid response from agent\n"
4266 msgstr "la resposta de l'agent �s inv�lida\n"
4267
4268 #: g10/passphrase.c:781 g10/passphrase.c:876
4269 msgid "cancelled by user\n"
4270 msgstr "s'ha cancel�lat per l'usuari\n"
4271
4272 #: g10/passphrase.c:786 g10/passphrase.c:965
4273 #, c-format
4274 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4275 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
4276
4277 #: g10/passphrase.c:1046 g10/passphrase.c:1206
4278 msgid "can't query password in batchmode\n"
4279 msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desat�s\n"
4280
4281 #: g10/passphrase.c:1051 g10/passphrase.c:1211
4282 msgid "Enter passphrase: "
4283 msgstr "Introdu�u la contrasenya: "
4284
4285 #: g10/passphrase.c:1133
4286 msgid ""
4287 "\n"
4288 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4289 "user: \""
4290 msgstr ""
4291 "\n"
4292 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
4293 "l'usuari: \""
4294
4295 #: g10/passphrase.c:1142
4296 #, fuzzy, c-format
4297 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4298 msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
4299
4300 #: g10/passphrase.c:1151
4301 #, c-format
4302 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4303 msgstr ""
4304
4305 #: g10/passphrase.c:1155
4306 #, fuzzy, c-format
4307 msgid " (main key ID %s)"
4308 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
4309
4310 #: g10/passphrase.c:1215
4311 msgid "Repeat passphrase: "
4312 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
4313
4314 #: g10/plaintext.c:90
4315 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
4316 msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opci� \"--output\" per desar-les\n"
4317
4318 #: g10/plaintext.c:132 g10/plaintext.c:150
4319 #, c-format
4320 msgid "error creating `%s': %s\n"
4321 msgstr "error en crear �%s�: %s\n"
4322
4323 # Indi? ivb
4324 # Em pense que no. jm
4325 #: g10/plaintext.c:438
4326 msgid "Detached signature.\n"
4327 msgstr "Signatura separada.\n"
4328
4329 #: g10/plaintext.c:442
4330 msgid "Please enter name of data file: "
4331 msgstr "Introdu�u el nom del fitxer de dades: "
4332
4333 #: g10/plaintext.c:463
4334 msgid "reading stdin ...\n"
4335 msgstr "s'est� llegint d'stdin...\n"
4336
4337 #: g10/plaintext.c:497
4338 msgid "no signed data\n"
4339 msgstr "no hi ha dades signades\n"
4340
4341 #: g10/plaintext.c:505
4342 #, c-format
4343 msgid "can't open signed data `%s'\n"
4344 msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
4345
4346 # Indi? ivb
4347 # Yeh... jm
4348 #: g10/pubkey-enc.c:103
4349 #, fuzzy, c-format
4350 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
4351 msgstr "el destinatari �s an�nim; es provar� la clau secreta %08lX ...\n"
4352
4353 #: g10/pubkey-enc.c:119
4354 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
4355 msgstr "d'acord, som el destinatari an�nim.\n"
4356
4357 #: g10/pubkey-enc.c:207
4358 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
4359 msgstr "la codificaci� antiga del DEK no est� suportada\n"
4360
4361 #: g10/pubkey-enc.c:228
4362 #, c-format
4363 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
4364 msgstr "l'algoritme de xifratge %d%s �s desconegut o est� desactivat\n"
4365
4366 #: g10/pubkey-enc.c:266
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
4369 msgstr ""
4370 "NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les prefer�ncies\n"
4371
4372 #: g10/pubkey-enc.c:286
4373 #, fuzzy, c-format
4374 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
4375 msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
4376
4377 #: g10/pubkey-enc.c:292
4378 msgid "NOTE: key has been revoked"
4379 msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
4380
4381 # Parts?  Peces?  ivb
4382 #: g10/seckey-cert.c:54
4383 msgid "secret key parts are not available\n"
4384 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
4385
4386 #: g10/seckey-cert.c:60
4387 #, c-format
4388 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
4389 msgstr "l'algoritme de protecci� %d%s no est� suportat\n"
4390
4391 #: g10/seckey-cert.c:71
4392 #, fuzzy, c-format
4393 msgid "protection digest %d is not supported\n"
4394 msgstr "l'algoritme de protecci� %d%s no est� suportat\n"
4395
4396 #: g10/seckey-cert.c:250
4397 msgid "Invalid passphrase; please try again"
4398 msgstr "La contrasenya no �s v�lida; torneu a intentar-ho"
4399
4400 #: g10/seckey-cert.c:251
4401 #, c-format
4402 msgid "%s ...\n"
4403 msgstr "%s ...\n"
4404
4405 #: g10/seckey-cert.c:311
4406 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
4407 msgstr "AV�S: la clau �s feble; per favor, canvieu la contrasenya.\n"
4408
4409 #: g10/seckey-cert.c:349
4410 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
4411 msgstr ""
4412 "s'est� generant la suma de comprovaci� desaconsellada de 16-bits per a "
4413 "la protecci� de la clau secreta\n"
4414
4415 #: g10/sig-check.c:75
4416 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
4417 msgstr "AV�S: conflicte de signatures digest en el missatge\n"
4418
4419 #: g10/sig-check.c:99
4420 #, c-format
4421 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
4422 msgstr ""
4423
4424 #: g10/sig-check.c:102
4425 #, fuzzy, c-format
4426 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
4427 msgstr ""
4428 "AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
4429 "designat!\n"
4430
4431 #: g10/sig-check.c:168
4432 #, fuzzy, c-format
4433 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
4434 msgstr "la clau p�blica %08lX �s %lu segons anterior a la signatura\n"
4435
4436 #: g10/sig-check.c:169
4437 #, fuzzy, c-format
4438 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
4439 msgstr "la clau p�blica %08lX �s %lu segons anterior a la signatura\n"
4440
4441 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4442 #: g10/sig-check.c:180
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid ""
4445 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
4446 msgstr ""
4447 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4448 "amb el rellotge)\n"
4449
4450 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4451 #: g10/sig-check.c:182
4452 #, fuzzy, c-format
4453 msgid ""
4454 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
4455 msgstr ""
4456 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4457 "amb el rellotge)\n"
4458
4459 #: g10/sig-check.c:192
4460 #, fuzzy, c-format
4461 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
4462 msgstr "NOTA: la clau de signatura %08lX va caducar el %s\n"
4463
4464 #: g10/sig-check.c:275
4465 #, fuzzy, c-format
4466 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
4467 msgstr ""
4468 "es supossa una signatura incorrecta de la clau %08lX a causa d'un bit "
4469 "cr�tic desconegut\n"
4470
4471 #: g10/sig-check.c:532
4472 #, fuzzy, c-format
4473 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
4474 msgstr ""
4475 "clau %08lX: no hi ha una subclau per al paquet de la subclau de revocaci�\n"
4476
4477 #: g10/sig-check.c:558
4478 #, fuzzy, c-format
4479 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
4480 msgstr ""
4481 "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la signatura de l'enlla� de la "
4482 "subclau\n"
4483
4484 #: g10/sign.c:85
4485 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
4486 msgstr ""
4487 "no es poden ficar dades de notaci� dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
4488
4489 #: g10/sign.c:93
4490 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
4491 msgstr ""
4492 "no es poden ficar dades de notaci� dins de signatures de clau v3 (estil "
4493 "PGP 2.x)\n"
4494
4495 #: g10/sign.c:112
4496 #, c-format
4497 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
4498 msgstr ""
4499 "AV�S: no s'ha pogut %%-expandir la notaci� (massa gran). S'utilitza no "
4500 "expandida.\n"
4501
4502 #: g10/sign.c:138
4503 msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
4504 msgstr ""
4505 "no es pot ficar una URL de pol�tica dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
4506
4507 #: g10/sign.c:146
4508 msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
4509 msgstr ""
4510 "no es pot ficar una URL de pol�tica dins de signatures de clau v3 (estil "
4511 "PGP 2.x)\n"
4512
4513 #: g10/sign.c:159
4514 #, fuzzy, c-format
4515 msgid ""
4516 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
4517 msgstr ""
4518 "AV�S: no s'ha pogut %%-expandir l'url de pol�tica (massa gran). "
4519 "S'utilitza no expandida.\n"
4520
4521 #: g10/sign.c:187
4522 #, fuzzy, c-format
4523 msgid ""
4524 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
4525 "unexpanded.\n"
4526 msgstr ""
4527 "AV�S: no s'ha pogut %%-expandir l'url de pol�tica (massa gran). "
4528 "S'utilitza no expandida.\n"
4529
4530 #: g10/sign.c:364
4531 #, c-format
4532 msgid "checking created signature failed: %s\n"
4533 msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
4534
4535 #: g10/sign.c:373
4536 #, fuzzy, c-format
4537 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
4538 msgstr "%s signatura de: �%s�\n"
4539
4540 #: g10/sign.c:550
4541 #, c-format
4542 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
4543 msgstr "AV�S: �%s� �s un fitxer buit\n"
4544
4545 #: g10/sign.c:741
4546 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
4547 msgstr ""
4548 "nom�s podeu fer signatures separades amb claus d'estil PGP 2.x mentre "
4549 "esteu en mode --pgp2\n"
4550
4551 #: g10/sign.c:765 g10/sign.c:1002 g10/exec.c:483
4552 #, fuzzy, c-format
4553 msgid "can't create file `%s': %s\n"
4554 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
4555
4556 #: g10/sign.c:771 g10/sign.c:1008
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "writing to file `%s'\n"
4559 msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
4560
4561 #: g10/sign.c:795
4562 #, fuzzy, c-format
4563 msgid ""
4564 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
4565 msgstr ""
4566 "for�ar l'algoritme de digest %s (%d) viola les prefer�ncies del "
4567 "destinatari\n"
4568
4569 #: g10/sign.c:887
4570 msgid "signing:"
4571 msgstr "signatura:"
4572
4573 #: g10/sign.c:892
4574 #, fuzzy, c-format
4575 msgid "can't open file `%s': %s\n"
4576 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
4577
4578 #: g10/sign.c:986
4579 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
4580 msgstr ""
4581 "nom�s podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
4582
4583 #: g10/sign.c:1140
4584 #, c-format
4585 msgid "%s encryption will be used\n"
4586 msgstr "s'utilitzar� xifratge %s\n"
4587
4588 #: g10/textfilter.c:134
4589 #, c-format
4590 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
4591 msgstr "no es poden tractar l�nies m�s llargues de %d car�cters\n"
4592
4593 #: g10/textfilter.c:231
4594 #, c-format
4595 msgid "input line longer than %d characters\n"
4596 msgstr "la l�nia d'entrada �s superior a %d car�cters\n"
4597
4598 #: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1434
4599 #, c-format
4600 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
4601 msgstr "reg de la base de dades de confian�a %lu: ha fallat lseek: %s\n"
4602
4603 #: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1441
4604 #, c-format
4605 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
4606 msgstr ""
4607 "reg de la base de dades de confian�a %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): %"
4608 "s\n"
4609
4610 #: g10/tdbio.c:244
4611 msgid "trustdb transaction too large\n"
4612 msgstr "la transacci� de la base de dades de confian�a �s massa gran\n"
4613
4614 #: g10/tdbio.c:497
4615 #, c-format
4616 msgid "%s: can't access: %s\n"
4617 msgstr "%s: no s'ha pogut accedir: %s\n"
4618
4619 #: g10/tdbio.c:512
4620 #, c-format
4621 msgid "%s: directory does not exist!\n"
4622 msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
4623
4624 # blocatge? ivb
4625 # yep. jm
4626 #: g10/tdbio.c:522 g10/tdbio.c:540 g10/tdbio.c:583
4627 #, c-format
4628 msgid "%s: can't create lock\n"
4629 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el blocatge\n"
4630
4631 #: g10/tdbio.c:524 g10/tdbio.c:586
4632 #, c-format
4633 msgid "%s: can't make lock\n"
4634 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el blocatge\n"
4635
4636 #: g10/tdbio.c:530 g10/openfile.c:249 g10/openfile.c:322 g10/keyring.c:1479
4637 #, c-format
4638 msgid "%s: can't create: %s\n"
4639 msgstr "%s: no s'ha pogut crear: %s\n"
4640
4641 #: g10/tdbio.c:545
4642 #, c-format
4643 msgid "%s: failed to create version record: %s"
4644 msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versi�: %s"
4645
4646 #: g10/tdbio.c:549
4647 #, c-format
4648 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
4649 msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confian�a inv�lida\n"
4650
4651 #: g10/tdbio.c:552
4652 #, c-format
4653 msgid "%s: trustdb created\n"
4654 msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confian�a\n"
4655
4656 #: g10/tdbio.c:592
4657 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
4658 msgstr "NOTA: no es pot escriure en la base de dades de confian�a\n"
4659
4660 #: g10/tdbio.c:608
4661 #, c-format
4662 msgid "%s: invalid trustdb\n"
4663 msgstr "%s: la base de dades de confian�a �s inv�lida\n"
4664
4665 #: g10/tdbio.c:640
4666 #, c-format
4667 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
4668 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersi�: %s\n"
4669
4670 #: g10/tdbio.c:648
4671 #, c-format
4672 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
4673 msgstr "%s: error en actualitzar el registre de la versi�: %s\n"
4674
4675 #: g10/tdbio.c:665 g10/tdbio.c:685 g10/tdbio.c:701 g10/tdbio.c:715
4676 #: g10/tdbio.c:745 g10/tdbio.c:1367 g10/tdbio.c:1394
4677 #, c-format
4678 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
4679 msgstr "%s: error en llegir el registre de la versi�: %s\n"
4680
4681 #: g10/tdbio.c:724
4682 #, c-format
4683 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
4684 msgstr "%s: error en escriure el registre de la versi?: %s\n"
4685
4686 #: g10/tdbio.c:1163
4687 #, c-format
4688 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
4689 msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat lseek: %s\n"
4690
4691 #: g10/tdbio.c:1171
4692 #, c-format
4693 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
4694 msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
4695
4696 #: g10/tdbio.c:1192
4697 #, c-format
4698 msgid "%s: not a trustdb file\n"
4699 msgstr "%s no �s un fitxer de base de dades de confian�a\n"
4700
4701 #: g10/tdbio.c:1210
4702 #, c-format
4703 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
4704 msgstr "%s: registre de versi� amb n�mero de registre %lu\n"
4705
4706 #: g10/tdbio.c:1215
4707 #, c-format
4708 msgid "%s: invalid file version %d\n"
4709 msgstr "%s: la versi� de fitxer %d �s inv�lida\n"
4710
4711 #: g10/tdbio.c:1400
4712 #, c-format
4713 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
4714 msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
4715
4716 #: g10/tdbio.c:1408
4717 #, c-format
4718 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
4719 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
4720
4721 #: g10/tdbio.c:1418
4722 #, c-format
4723 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
4724 msgstr "%s: no s'ha pogut posar a zero un registre: %s\n"
4725
4726 #: g10/tdbio.c:1448
4727 #, c-format
4728 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
4729 msgstr "%s: no s'ha pogut afegir un registre: %s\n"
4730
4731 #: g10/tdbio.c:1493
4732 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
4733 msgstr ""
4734 "la base de dades de confian�a est� corrompuda; per favor, executeu "
4735 "�gpg --fix-trustdb�.\n"
4736
4737 #: g10/trustdb.c:226
4738 #, c-format
4739 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
4740 msgstr "�%s� no �s un ID de clau llarg v�lid\n"
4741
4742 #: g10/trustdb.c:257
4743 #, fuzzy, c-format
4744 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
4745 msgstr "clau %08lX: s'accepta com a clau fiable\n"
4746
4747 #: g10/trustdb.c:295
4748 #, fuzzy, c-format
4749 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
4750 msgstr ""
4751 "la clau %08lX apareix m�s d'una vegada en la base de dades de confian�a\n"
4752
4753 #: g10/trustdb.c:310
4754 #, fuzzy, c-format
4755 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
4756 msgstr ""
4757 "clau %08lX: no hi ha una clau p�blica per a la clau fiable - es descarta\n"
4758
4759 #: g10/trustdb.c:320
4760 #, fuzzy, c-format
4761 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
4762 msgstr "s'ha marcat la clau com a de confian�a absoluta.\n"
4763
4764 #: g10/trustdb.c:344
4765 #, c-format
4766 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
4767 msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut llegir: %s\n"
4768
4769 #: g10/trustdb.c:350
4770 #, c-format
4771 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
4772 msgstr "el registre de confian�a %lu no �s del tipus demanat %d\n"
4773
4774 #: g10/trustdb.c:365 g10/tdbdump.c:59
4775 #, c-format
4776 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
4777 msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
4778
4779 #: g10/trustdb.c:380 g10/tdbdump.c:217
4780 #, c-format
4781 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
4782 msgstr "base de dades de confian�a: no s'ha pogut sincronitzar: %s\n"
4783
4784 #: g10/trustdb.c:445
4785 #, c-format
4786 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
4787 msgstr ""
4788
4789 #: g10/trustdb.c:451
4790 #, c-format
4791 msgid "using %s trust model\n"
4792 msgstr ""
4793
4794 #: g10/trustdb.c:500
4795 msgid "undefined"
4796 msgstr ""
4797
4798 #: g10/trustdb.c:501
4799 #, fuzzy
4800 msgid "never"
4801 msgstr "mai       "
4802
4803 #: g10/trustdb.c:502
4804 msgid "marginal"
4805 msgstr ""
4806
4807 #: g10/trustdb.c:503
4808 msgid "full"
4809 msgstr ""
4810
4811 #: g10/trustdb.c:504
4812 msgid "ultimate"
4813 msgstr ""
4814
4815 #: g10/trustdb.c:544
4816 msgid "no need for a trustdb check\n"
4817 msgstr ""
4818 "no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
4819 "\n"
4820
4821 #: g10/trustdb.c:550 g10/trustdb.c:2103
4822 #, c-format
4823 msgid "next trustdb check due at %s\n"
4824 msgstr ""
4825 "la pr?xima comprovaci� de la base de dades de confian�a ser� el %s\n"
4826
4827 #: g10/trustdb.c:559
4828 #, fuzzy, c-format
4829 msgid "no need for a trustdb check with \"%s\" trust model\n"
4830 msgstr ""
4831 "no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
4832 "\n"
4833
4834 #: g10/trustdb.c:574
4835 #,