More tests added; make distcheck works
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnupg-1.3.92\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2006-03-07 11:29+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2004-11-26 09:12+0200\n"
12 "Last-Translator: Roman Pavlik <rp@tns.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cipher/primegen.c:121
19 #, c-format
20 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
21 msgstr "nemohu vygenerovat prvoèíslo s  pbits=%u qbits=%u\n"
22
23 #: cipher/primegen.c:312
24 #, c-format
25 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
26 msgstr "nemohu vygenerovat prvoèíslo s ménì ne¾ %d bity\n"
27
28 #: cipher/random.c:173
29 msgid "no entropy gathering module detected\n"
30 msgstr "nebyl detekován ¾ádný modul pro získání entropie\n"
31
32 #: cipher/random.c:403
33 #, fuzzy, c-format
34 msgid "can't lock `%s': %s\n"
35 msgstr "nelze zamèít `%s'\n"
36
37 #: cipher/random.c:408
38 #, fuzzy, c-format
39 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
40 msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
41
42 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
43 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
44 #: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3391 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
45 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
46 #: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
47 #: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
48 #: g10/tdbio.c:605
49 #, c-format
50 msgid "can't open `%s': %s\n"
51 msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
52
53 #: cipher/random.c:458
54 #, c-format
55 msgid "can't stat `%s': %s\n"
56 msgstr "nemohu pou¾ít pøíkaz stat na `%s': %s\n"
57
58 #: cipher/random.c:463
59 #, c-format
60 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
61 msgstr "`%s' není normální soubor - ignoruji\n"
62
63 #: cipher/random.c:468
64 msgid "note: random_seed file is empty\n"
65 msgstr "poznámka: soubor random_seed je prázdný\n"
66
67 #: cipher/random.c:474
68 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
69 msgstr "VAROVÁNÍ: neplatná velikost random_seed - soubor nepou¾it\n"
70
71 #: cipher/random.c:482
72 #, c-format
73 msgid "can't read `%s': %s\n"
74 msgstr "nemohu èíst `%s': %s\n"
75
76 #: cipher/random.c:520
77 msgid "note: random_seed file not updated\n"
78 msgstr "poznámka: soubor random_seed není aktualizován\n"
79
80 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2753
81 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
82 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
83 #, c-format
84 msgid "can't create `%s': %s\n"
85 msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
88 #, c-format
89 msgid "can't write `%s': %s\n"
90 msgstr "nemohu zapisovat do `%s': %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:569
93 #, c-format
94 msgid "can't close `%s': %s\n"
95 msgstr "nemohu zavøít `%s': %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:814
98 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
99 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itý generátor náhodných èísel není bezpeèný!!\n"
100
101 #: cipher/random.c:815
102 msgid ""
103 "The random number generator is only a kludge to let\n"
104 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
105 "\n"
106 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
107 "\n"
108 msgstr ""
109 "Generátor náhodných èísel je pouze atrapa, aby program mohl bì¾et,\n"
110 "v ¾ádném pøípadì není kryptograficky bezpeèný!\n"
111 "\n"
112 "NEPOU®ÍVEJTE JAKÁKOLIV DATA VYTVOØENÁ TÍMTO PROGRAMEM!!\n"
113 "\n"
114
115 #: cipher/rndegd.c:202
116 msgid ""
117 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
118 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
119 "of the entropy.\n"
120 msgstr ""
121 "Prosím èekejte, je nutné získat dostatek entropie. Aby jste se nenudili,\n"
122 "mù¾ete na poèítaèi dìlat nìco jiného, zvý¹íte tak kvalitu entropie.\n"
123
124 #: cipher/rndlinux.c:132
125 #, c-format
126 msgid ""
127 "\n"
128 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
129 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Nedostatek náhodných bajtù. Prosím, pracujte s operaèním systémem, abyste\n"
133 "mu umo¾nili získat více entropie (je potøeba %d bajtù).\n"
134
135 #: g10/app-openpgp.c:596
136 #, c-format
137 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
138 msgstr "ulo¾ení fingerprintu se nezdaøilo: %s\n"
139
140 #: g10/app-openpgp.c:609
141 #, c-format
142 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
143 msgstr "ulo¾ení datumu vytvoøení se nezdaøilo: %s\n"
144
145 #: g10/app-openpgp.c:977
146 #, c-format
147 msgid "reading public key failed: %s\n"
148 msgstr "ètení veøejného klíèe se nezdaøilo: %s\n"
149
150 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
151 msgid "response does not contain the public key data\n"
152 msgstr "odpovìï neobsahuje veøejný klíè\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
155 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
156 msgstr "odpovìï neobsahuje RSA modulus\n"
157
158 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
159 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
160 msgstr "odpovìï neobsahuje veøejný RSA exponent\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
163 #, c-format
164 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
165 msgstr "funkce PIN callback zkonèila chybou: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
168 #, c-format
169 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
170 msgstr "PIN pro CHV%d je pøíli¹ krátký; minimální délka je %d\n"
171
172 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
173 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
174 #, c-format
175 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
176 msgstr "verifikace CHV%d se nezdaøila: %s\n"
177
178 #: g10/app-openpgp.c:1310
179 msgid "access to admin commands is not configured\n"
180 msgstr "pøístup k administrátorským pøíkazùm není nakonfigurován\n"
181
182 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
183 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
184 msgstr "chyba pøi získání CHV z karty\n"
185
186 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
187 msgid "card is permanently locked!\n"
188 msgstr "karta je trvale uzamèena!\n"
189
190 #: g10/app-openpgp.c:1336
191 #, c-format
192 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
193 msgstr ""
194 "Do trvalého uzamèení karty zùstává %d pokusù o zadání PINu administrátora\n"
195
196 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
197 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
198 #. to get some infos on the string.
199 #: g10/app-openpgp.c:1343
200 msgid "|A|Admin PIN"
201 msgstr "|A|PIN administrátora"
202
203 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
204 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
205 #. to get some infos on the string.
206 #: g10/app-openpgp.c:1492
207 msgid "|AN|New Admin PIN"
208 msgstr "|AN|Nový PIN administrátora"
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1492
211 msgid "|N|New PIN"
212 msgstr "|N|Nový PIN"
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1496
215 #, c-format
216 msgid "error getting new PIN: %s\n"
217 msgstr "chyba pøi získání nového PINu: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
220 msgid "error reading application data\n"
221 msgstr "chyba pøi ètení aplikaèních dat\n"
222
223 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
224 msgid "error reading fingerprint DO\n"
225 msgstr "chyba pøi ètení fingerpritnu DO\n"
226
227 #: g10/app-openpgp.c:1562
228 msgid "key already exists\n"
229 msgstr "klíè ji¾ existuje\n"
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1566
232 msgid "existing key will be replaced\n"
233 msgstr "existující klíè bude pøepsán\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1568
236 msgid "generating new key\n"
237 msgstr "generování nového klíèe\n"
238
239 #: g10/app-openpgp.c:1735
240 msgid "creation timestamp missing\n"
241 msgstr "chybí èasové razítko vytvoøení\n"
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1742
244 #, c-format
245 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
246 msgstr "schází RSA modulus nebo nemá velikost %d bitù\n"
247
248 #: g10/app-openpgp.c:1749
249 #, c-format
250 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
251 msgstr "schází veøejný RSA exponent nebo je del¹í ne¾ %d bitù\n"
252
253 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
254 #, c-format
255 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
256 msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitù\n"
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1827
259 #, c-format
260 msgid "failed to store the key: %s\n"
261 msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1886
264 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
265 msgstr "prosím poèkejte ne¾ bude klíè vygenerován ...\n"
266
267 #: g10/app-openpgp.c:1901
268 msgid "generating key failed\n"
269 msgstr "henerování klíèe se nezdaøilo\n"
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1904
272 #, c-format
273 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
274 msgstr "generování klíèe dokonèeno (%d sekund)\n"
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1961
277 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
278 msgstr "neplatná struktura OpenPGP kraty (DO 0x93)\n"
279
280 #: g10/app-openpgp.c:2087
281 #, fuzzy, c-format
282 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
283 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2134
286 #, c-format
287 msgid "signatures created so far: %lu\n"
288 msgstr "dosud vytvoøené podpisy: %lu\n"
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2142
291 #, c-format
292 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
293 msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
294
295 #: g10/app-openpgp.c:2403
296 msgid ""
297 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
298 msgstr ""
299 "ovìøení administrátorského PIN je nyní prostøednictvím tohoto pøíkazu "
300 "zakázáno\n"
301
302 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
303 #, c-format
304 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
305 msgstr "pøístup na %s se nezdaøil - vadná OpenPGP karta?\n"
306
307 #: g10/armor.c:318
308 #, c-format
309 msgid "armor: %s\n"
310 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
311
312 #: g10/armor.c:357
313 msgid "invalid armor header: "
314 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódování: "
315
316 #: g10/armor.c:368
317 msgid "armor header: "
318 msgstr "ASCII hlavièka: "
319
320 #: g10/armor.c:379
321 msgid "invalid clearsig header\n"
322 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitelném formátu\n"
323
324 #: g10/armor.c:431
325 msgid "nested clear text signatures\n"
326 msgstr "vnoøené podpisy v èitelném formátu\n"
327
328 #: g10/armor.c:566
329 msgid "unexpected armor: "
330 msgstr "neoèekávaný ASCII armor: "
331
332 #: g10/armor.c:578
333 msgid "invalid dash escaped line: "
334 msgstr "nesprávné oznaèení øádku mínusy: "
335
336 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
337 #, c-format
338 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
339 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl pøeskoèen\n"
340
341 #: g10/armor.c:773
342 msgid "premature eof (no CRC)\n"
343 msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
344
345 #: g10/armor.c:807
346 msgid "premature eof (in CRC)\n"
347 msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
348
349 #: g10/armor.c:815
350 msgid "malformed CRC\n"
351 msgstr "¹patný formát CRC\n"
352
353 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
354 #, c-format
355 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
356 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
357
358 #: g10/armor.c:839
359 msgid "premature eof (in trailer)\n"
360 msgstr "pøedèasný konec souboru (v patièce)\n"
361
362 #: g10/armor.c:843
363 msgid "error in trailer line\n"
364 msgstr "chyba v patièce\n"
365
366 #: g10/armor.c:1152
367 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
368 msgstr "nenalezena ¾ádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
369
370 #: g10/armor.c:1157
371 #, c-format
372 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
373 msgstr "neplatné kódování ASCII: øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
374
375 #: g10/armor.c:1161
376 msgid ""
377 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
378 msgstr ""
379 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravdìpodobnì byl pou¾it "
380 "¹patný MTA\n"
381
382 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
383 #, c-format
384 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
385 msgstr "OpenPGp karta není dostupná: %s\n"
386
387 #: g10/card-util.c:68
388 #, c-format
389 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
390 msgstr "Nalezena OpenPGP karta èíslo %s\n"
391
392 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
393 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
394 msgid "can't do this in batch mode\n"
395 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
396
397 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
398 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
399 #: g10/keygen.c:1357
400 msgid "Your selection? "
401 msgstr "Vá¹ výbìr? "
402
403 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
404 msgid "[not set]"
405 msgstr "[není nastaven]"
406
407 #: g10/card-util.c:412
408 msgid "male"
409 msgstr "mu¾"
410
411 #: g10/card-util.c:413
412 msgid "female"
413 msgstr "¾ena"
414
415 #: g10/card-util.c:413
416 msgid "unspecified"
417 msgstr "neuvedeno"
418
419 #: g10/card-util.c:440
420 msgid "not forced"
421 msgstr "není vy¾adováno"
422
423 #: g10/card-util.c:440
424 msgid "forced"
425 msgstr "vy¾adováno"
426
427 #: g10/card-util.c:518
428 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
429 msgstr "Chyba: V souèasné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
430
431 #: g10/card-util.c:520
432 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
433 msgstr "Chyba: Znak \"<\" nelze pou¾ít.\n"
434
435 #: g10/card-util.c:522
436 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
437 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
438
439 #: g10/card-util.c:539
440 msgid "Cardholder's surname: "
441 msgstr "Pøíjmení dr¾itele karty: "
442
443 #: g10/card-util.c:541
444 msgid "Cardholder's given name: "
445 msgstr "Jméno (køestní) dr¾itele karty: "
446
447 #: g10/card-util.c:559
448 #, c-format
449 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
450 msgstr "Chyba: jméno a pøíjmení je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
451
452 #: g10/card-util.c:580
453 msgid "URL to retrieve public key: "
454 msgstr "URL pro získání veøejného klíèe: "
455
456 #: g10/card-util.c:588
457 #, c-format
458 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
459 msgstr "Chyba: URL je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
460
461 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
462 #, c-format
463 msgid "error reading `%s': %s\n"
464 msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
465
466 #: g10/card-util.c:694
467 msgid "Login data (account name): "
468 msgstr "Login (jménu úètu): "
469
470 #: g10/card-util.c:704
471 #, c-format
472 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
473 msgstr "Chyba: Login je pøíli¹ dlouhý (limit je %d znakù).\n"
474
475 #: g10/card-util.c:763
476 msgid "Private DO data: "
477 msgstr "Privátní DO data: "
478
479 #: g10/card-util.c:773
480 #, c-format
481 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
482 msgstr "Chyba: Privátní DO je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
483
484 #: g10/card-util.c:793
485 msgid "Language preferences: "
486 msgstr "Jazykové pøedvolby: "
487
488 #: g10/card-util.c:801
489 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
490 msgstr "Chyba: neplatná délka øetezce s pøedvolbami.\n"
491
492 #: g10/card-util.c:810
493 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
494 msgstr "Chyba: neplatný znak v øetìzci s pøedvolbami\n"
495
496 #: g10/card-util.c:831
497 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
498 msgstr "Zadejte pohlaví: M - mu¾ské, F - ¾enské nebo stisnìte mezerník: "
499
500 #: g10/card-util.c:845
501 msgid "Error: invalid response.\n"
502 msgstr "Chyba: neplatná odpovìï.\n"
503
504 #: g10/card-util.c:866
505 msgid "CA fingerprint: "
506 msgstr "CA fingerprint: "
507
508 #: g10/card-util.c:889
509 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
510 msgstr "Chyba: nesprávnì naformátovaný fingerprint.\n"
511
512 #: g10/card-util.c:937
513 #, c-format
514 msgid "key operation not possible: %s\n"
515 msgstr "operace s klíèem není mo¾ná: %s\n"
516
517 #: g10/card-util.c:938
518 msgid "not an OpenPGP card"
519 msgstr "toto není OpenPGP karta"
520
521 #: g10/card-util.c:947
522 #, c-format
523 msgid "error getting current key info: %s\n"
524 msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
525
526 #: g10/card-util.c:1032
527 msgid "Replace existing key? (y/N) "
528 msgstr "Pøepsat existující klíè? (a/N) "
529
530 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
531 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
532 msgstr "Vytvoøit zálohu ¹ifrovacího klíèe mimo kartu? (A/n) "
533
534 #: g10/card-util.c:1074
535 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
536 msgstr "Pøepsat existující klíèe? (a/N) "
537
538 #: g10/card-util.c:1083
539 #, c-format
540 msgid ""
541 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
542 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
543 "You should change them using the command --change-pin\n"
544 msgstr ""
545 "Prosím nezapomeòte, ¾e tovární nastavení PINu je\n"
546 "   PIN = `%s'     PIN administrátora = `%s'\n"
547 "Toto nastavení mù¾ete zmìnit pøíkazem --change-pin\n"
548
549 #: g10/card-util.c:1122
550 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
551 msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete generovat:\n"
552
553 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
554 msgid "   (1) Signature key\n"
555 msgstr "   (1) Podepisovací klíè\n"
556
557 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
558 msgid "   (2) Encryption key\n"
559 msgstr "   (2) ©ifrovací klíè\n"
560
561 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
562 msgid "   (3) Authentication key\n"
563 msgstr "   (3) Autentizaèní klíè\n"
564
565 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
566 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
567 msgid "Invalid selection.\n"
568 msgstr "Neplatný výbìr.\n"
569
570 #: g10/card-util.c:1202
571 msgid "Please select where to store the key:\n"
572 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíèe:\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1237
575 msgid "unknown key protection algorithm\n"
576 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíèe\n"
577
578 #: g10/card-util.c:1242
579 msgid "secret parts of key are not available\n"
580 msgstr "tajné èásti klèe nejsou dostupné\n"
581
582 #: g10/card-util.c:1247
583 msgid "secret key already stored on a card\n"
584 msgstr "tajný klíè je na kartì ulo¾en\n"
585
586 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
587 msgid "quit this menu"
588 msgstr "ukonèit toto menu"
589
590 #: g10/card-util.c:1320
591 msgid "show admin commands"
592 msgstr "zobraz administrátorské pøíkazy"
593
594 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
595 msgid "show this help"
596 msgstr "ukázat tuto pomoc"
597
598 #: g10/card-util.c:1323
599 msgid "list all available data"
600 msgstr "vypi¹ v¹echna dostupná data"
601
602 #: g10/card-util.c:1326
603 msgid "change card holder's name"
604 msgstr "zmìní jméno majitele karty"
605
606 #: g10/card-util.c:1327
607 msgid "change URL to retrieve key"
608 msgstr "zmìní URL pro záskání klíèe"
609
610 #: g10/card-util.c:1328
611 msgid "fetch the key specified in the card URL"
612 msgstr "získá klíè specifikovaný v URL karty"
613
614 #: g10/card-util.c:1329
615 msgid "change the login name"
616 msgstr "zmìnit login name"
617
618 #: g10/card-util.c:1330
619 msgid "change the language preferences"
620 msgstr "zmìnit jazykové pøedvolby"
621
622 #: g10/card-util.c:1331
623 msgid "change card holder's sex"
624 msgstr "zmìní pohlaví dr¾itele karty"
625
626 #: g10/card-util.c:1332
627 msgid "change a CA fingerprint"
628 msgstr "vypsat fingerprint certifikaèní autority"
629
630 #: g10/card-util.c:1333
631 msgid "toggle the signature force PIN flag"
632 msgstr "zapnout/vypnout po¾adování PINu pøi ka¾dé self-sign operaci"
633
634 #: g10/card-util.c:1334
635 msgid "generate new keys"
636 msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
637
638 #: g10/card-util.c:1335
639 msgid "menu to change or unblock the PIN"
640 msgstr "nabídka pro zmìnu anebo odblokování PINu"
641
642 #: g10/card-util.c:1336
643 msgid "verify the PIN and list all data"
644 msgstr "ovìø PIN a vypi¹ v¹echna data"
645
646 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
647 msgid "Command> "
648 msgstr "Pøíkaz> "
649
650 #: g10/card-util.c:1494
651 msgid "Admin-only command\n"
652 msgstr "pouze administrátorské pøíkazy\n"
653
654 #: g10/card-util.c:1525
655 msgid "Admin commands are allowed\n"
656 msgstr "administrátorské pøíkazy jsou povoleny\n"
657
658 #: g10/card-util.c:1527
659 msgid "Admin commands are not allowed\n"
660 msgstr "administrátorské pøíkazy nejsou povoleny\n"
661
662 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
663 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
664 msgstr "Neplatný pøíkaz (zkuste \"help\")\n"
665
666 #: g10/cardglue.c:434
667 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
668 msgstr "Prosím vo¾te kartu a stisknìte enter. Operaci zru¹íte stisknutím 'z': "
669
670 #: g10/cardglue.c:573
671 #, c-format
672 msgid ""
673 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
674 "   %.*s\n"
675 msgstr ""
676 "Prosím vyjmìte kartu a vlo¾te jinou se seriovým èíslem:\n"
677 "   %.*s\n"
678
679 #: g10/cardglue.c:582
680 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
681 msgstr ""
682 "Je-li nová karta pøipravena, stisknìte enter.  Operaci zru¹íte stisknutím "
683 "'z': "
684
685 #: g10/cardglue.c:917
686 msgid "Enter New Admin PIN: "
687 msgstr "Vlo¾te nový PIN administrátora: "
688
689 #: g10/cardglue.c:918
690 msgid "Enter New PIN: "
691 msgstr "Vlo¾te nový PIN: "
692
693 #: g10/cardglue.c:919
694 msgid "Enter Admin PIN: "
695 msgstr "Vlo¾te PIN administrátora: "
696
697 #: g10/cardglue.c:920
698 msgid "Enter PIN: "
699 msgstr "Vlo¾te PIN: "
700
701 #: g10/cardglue.c:937
702 msgid "Repeat this PIN: "
703 msgstr "Opakujte tento PIN: "
704
705 #: g10/cardglue.c:952
706 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
707 msgstr "PIN není zopakován správnì; zkuste to znovu"
708
709 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3751 g10/keyring.c:377
710 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
711 #, c-format
712 msgid "can't open `%s'\n"
713 msgstr "nelze otevøít `%s'\n"
714
715 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
716 msgid "--output doesn't work for this command\n"
717 msgstr "--output pro tento pøíkaz není platný\n"
718
719 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1698
720 #: g10/revoke.c:228
721 #, c-format
722 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
723 msgstr "klíè \"%s\" nenalezen: %s\n"
724
725 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1712
726 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
727 #, c-format
728 msgid "error reading keyblock: %s\n"
729 msgstr "chyba pøi ètení bloku klíèe: %s\n"
730
731 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
732 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
733 msgstr "(dokud neurèíte klíè jeho fingerprintem)\n"
734
735 #: g10/delkey.c:135
736 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
737 msgstr "bez parametru \"--yes\" to nemohu v dávkovém módu provést\n"
738
739 #: g10/delkey.c:147
740 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
741 msgstr "Smazat tento klíè ze souboru klíèù? (a/N) "
742
743 #: g10/delkey.c:155
744 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
745 msgstr "Toto je tajný klíè! - opravdu smazat? (a/N) "
746
747 #: g10/delkey.c:165
748 #, c-format
749 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
750 msgstr "smazání bloku klíèe se nezdaøilo:  %s\n"
751
752 #: g10/delkey.c:175
753 msgid "ownertrust information cleared\n"
754 msgstr "informace o dùvìryhodnosti vlastníka klíèe vymazány\n"
755
756 #: g10/delkey.c:206
757 #, c-format
758 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
759 msgstr "existuje tajný klíè pro tento veøejný klíè \"%s\"!\n"
760
761 #: g10/delkey.c:208
762 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
763 msgstr ""
764 "abyste ho smazal(a), pou¾ijte nejprve parametr \"--delete-secret-key\".\n"
765
766 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
767 #, c-format
768 msgid "error creating passphrase: %s\n"
769 msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
770
771 #: g10/encode.c:218
772 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
773 msgstr "v módu S2K nelze pou¾ít symetrický ESK paket\n"
774
775 #: g10/encode.c:231
776 #, c-format
777 msgid "using cipher %s\n"
778 msgstr "pou¾ití ¹ifry: %s\n"
779
780 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
781 #, c-format
782 msgid "`%s' already compressed\n"
783 msgstr "`%s' je ji¾ zkomprimován\n"
784
785 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
786 #, c-format
787 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
788 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
789
790 #: g10/encode.c:470
791 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
792 msgstr ""
793 "v módu --pgp2 mù¾ete ¹ifrovat pouze RSA klíèem o délce 2048 bitù a ménì\n"
794
795 #: g10/encode.c:494
796 #, c-format
797 msgid "reading from `%s'\n"
798 msgstr "ètu z `%s'\n"
799
800 #: g10/encode.c:522
801 msgid ""
802 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
803 msgstr "algoritmus IDEA nelze pou¾ít pro v¹echny klíèe, pro které ¹ifrujete.\n"
804
805 #: g10/encode.c:532
806 #, c-format
807 msgid ""
808 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
809 msgstr ""
810 "VAROVÁNÍ: vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
811
812 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
813 #, c-format
814 msgid ""
815 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
816 "preferences\n"
817 msgstr ""
818 "VAROVÁNÍ: vy¾ádaný komprimaèní algoritmus %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám "
819 "pøíjemce\n"
820
821 #: g10/encode.c:729
822 #, c-format
823 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
824 msgstr "vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
825
826 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
827 #, c-format
828 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
829 msgstr "pou¾ití %s není v módu %s dovoleno\n"
830
831 #: g10/encode.c:826
832 #, c-format
833 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
834 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pro: %s\n"
835
836 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
837 #, c-format
838 msgid "%s encrypted data\n"
839 msgstr "%s za¹ifrovaná data\n"
840
841 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
842 #, c-format
843 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
844 msgstr "za¹ifrováno neznámým algoritmem %d\n"
845
846 #: g10/encr-data.c:93
847 msgid ""
848 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
849 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla za¹ifrována slabým klíèem v symetrické ¹iføe.\n"
850
851 #: g10/encr-data.c:104
852 msgid "problem handling encrypted packet\n"
853 msgstr "problém se za¹ifrovaným paketem\n"
854
855 #: g10/exec.c:49
856 msgid "no remote program execution supported\n"
857 msgstr "spu¹tìní externího programu není podporováno\n"
858
859 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
860 #, c-format
861 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
862 msgstr "nemohu vytvoøit adresáø `%s': %s\n"
863
864 #: g10/exec.c:314
865 msgid ""
866 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
867 msgstr ""
868 "volání externích programù je zakázáno, proto¾e file permissions nejsou\n"
869 "nastaveny nebezpeènì\n"
870
871 #: g10/exec.c:344
872 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
873 msgstr ""
874 "na této platformì jsou pøi volání externích programù vy¾adovány\n"
875 "doèasné soubory (temp files)\n"
876
877 #: g10/exec.c:422
878 #, c-format
879 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
880 msgstr "nelze spustit program `%s': %s\n"
881
882 #: g10/exec.c:425
883 #, c-format
884 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
885 msgstr "nelze spustit shell `%s': %s\n"
886
887 #: g10/exec.c:510
888 #, c-format
889 msgid "system error while calling external program: %s\n"
890 msgstr "systémová chyba pøi volání externího programu: %s\n"
891
892 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
893 msgid "unnatural exit of external program\n"
894 msgstr "neoèekávaný konec externího programu\n"
895
896 #: g10/exec.c:536
897 msgid "unable to execute external program\n"
898 msgstr "nelze spustit externí program\n"
899
900 #: g10/exec.c:552
901 #, c-format
902 msgid "unable to read external program response: %s\n"
903 msgstr "nelze pøeèíst odpovìï externího programu: %s\n"
904
905 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
906 #, c-format
907 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
908 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný soubor (%s) `%s': %s\n"
909
910 #: g10/exec.c:610
911 #, c-format
912 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
913 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný adresáø `%s': %s\n"
914
915 #: g10/export.c:61
916 #, fuzzy
917 msgid "export signatures that are marked as local-only"
918 msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
919
920 #: g10/export.c:63
921 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
922 msgstr ""
923
924 #: g10/export.c:65
925 #, fuzzy
926 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
927 msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen ¾ádný revokaèní klíè\n"
928
929 #: g10/export.c:67
930 #, fuzzy
931 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
932 msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
933
934 #: g10/export.c:69
935 #, fuzzy
936 msgid "remove unusable parts from key during export"
937 msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
938
939 #: g10/export.c:71
940 msgid "remove as much as possible from key during export"
941 msgstr ""
942
943 #: g10/export.c:325
944 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
945 msgstr "exportování tajného klíèe není povoleno\n"
946
947 #: g10/export.c:354
948 #, c-format
949 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
950 msgstr "klíè %s: není chránìný - pøeskoèeno\n"
951
952 #: g10/export.c:362
953 #, c-format
954 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
955 msgstr "klíè %s: PGP 2.x klíè - pøeskoèeno\n"
956
957 #: g10/export.c:373
958 #, fuzzy, c-format
959 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
960 msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
961
962 #: g10/export.c:521
963 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
964 msgstr ""
965
966 #: g10/export.c:544
967 #, fuzzy, c-format
968 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
969 msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
970
971 #: g10/export.c:565
972 #, c-format
973 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
974 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíè %s není chránìn pomocí simple SK checksum\n"
975
976 #: g10/export.c:598
977 msgid "WARNING: nothing exported\n"
978 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
979
980 #: g10/gpg.c:373
981 msgid ""
982 "@Commands:\n"
983 " "
984 msgstr ""
985 "@Pøíkazy:\n"
986 " "
987
988 #: g10/gpg.c:375
989 msgid "|[file]|make a signature"
990 msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis"
991
992 #: g10/gpg.c:376
993 msgid "|[file]|make a clear text signature"
994 msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis v èitelném dokumentu"
995
996 #: g10/gpg.c:377
997 msgid "make a detached signature"
998 msgstr "vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu"
999
1000 #: g10/gpg.c:378
1001 msgid "encrypt data"
1002 msgstr "¹ifrovat data"
1003
1004 #: g10/gpg.c:380
1005 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1006 msgstr "¹ifrování pouze se symetrickou ¹ifrou"
1007
1008 #: g10/gpg.c:382
1009 msgid "decrypt data (default)"
1010 msgstr "de¹ifrovat data (implicitnì)"
1011
1012 #: g10/gpg.c:384
1013 msgid "verify a signature"
1014 msgstr "verifikovat podpis"
1015
1016 #: g10/gpg.c:386
1017 msgid "list keys"
1018 msgstr "vypsat seznam klíèù"
1019
1020 #: g10/gpg.c:388
1021 msgid "list keys and signatures"
1022 msgstr "vypsat seznam klíèù a podpisù"
1023
1024 #: g10/gpg.c:389
1025 msgid "list and check key signatures"
1026 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíèù"
1027
1028 #: g10/gpg.c:390
1029 msgid "list keys and fingerprints"
1030 msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
1031
1032 #: g10/gpg.c:391
1033 msgid "list secret keys"
1034 msgstr "vypsat seznam tajných klíèù"
1035
1036 #: g10/gpg.c:392
1037 msgid "generate a new key pair"
1038 msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
1039
1040 #: g10/gpg.c:393
1041 msgid "remove keys from the public keyring"
1042 msgstr "odstranit klíè ze souboru veøejných klíèù"
1043
1044 #: g10/gpg.c:395
1045 msgid "remove keys from the secret keyring"
1046 msgstr "odstranit klíè ze souboru tajných klíèù"
1047
1048 #: g10/gpg.c:396
1049 msgid "sign a key"
1050 msgstr "podepsat klíè"
1051
1052 #: g10/gpg.c:397
1053 msgid "sign a key locally"
1054 msgstr "podepsat klíè lokálnì"
1055
1056 #: g10/gpg.c:398
1057 msgid "sign or edit a key"
1058 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíè"
1059
1060 #: g10/gpg.c:399
1061 msgid "generate a revocation certificate"
1062 msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
1063
1064 #: g10/gpg.c:401
1065 msgid "export keys"
1066 msgstr "exportovat klíèe"
1067
1068 #: g10/gpg.c:402
1069 msgid "export keys to a key server"
1070 msgstr "exportovat klíèe na server klíèù"
1071
1072 #: g10/gpg.c:403
1073 msgid "import keys from a key server"
1074 msgstr "importovat klíèe ze serveru klíèù"
1075
1076 #: g10/gpg.c:405
1077 msgid "search for keys on a key server"
1078 msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
1079
1080 #: g10/gpg.c:407
1081 msgid "update all keys from a keyserver"
1082 msgstr "aktualizovat v¹echny klíèe ze serveru klíèù"
1083
1084 #: g10/gpg.c:411
1085 msgid "import/merge keys"
1086 msgstr "importovat/slouèit klíèe"
1087
1088 #: g10/gpg.c:414
1089 msgid "print the card status"
1090 msgstr "vytisknout stav karty"
1091
1092 #: g10/gpg.c:415
1093 msgid "change data on a card"
1094 msgstr "zmìnit data na kartì"
1095
1096 #: g10/gpg.c:416
1097 msgid "change a card's PIN"
1098 msgstr "zmìnit PIN karty"
1099
1100 #: g10/gpg.c:424
1101 msgid "update the trust database"
1102 msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
1103
1104 #: g10/gpg.c:431
1105 msgid "|algo [files]|print message digests"
1106 msgstr "|algo [soubory]  vypi¹ hash"
1107
1108 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:71
1109 msgid ""
1110 "@\n"
1111 "Options:\n"
1112 " "
1113 msgstr ""
1114 "@\n"
1115 "Mo¾nosti:\n"
1116 " "
1117
1118 #: g10/gpg.c:437
1119 msgid "create ascii armored output"
1120 msgstr "vytvoø výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1121
1122 #: g10/gpg.c:439
1123 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1124 msgstr "|JMÉNO|¹ifrovat pro JMÉNO"
1125
1126 #: g10/gpg.c:450
1127 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1128 msgstr ""
1129 "pou¾ít tento id u¾ivatele pro podepsání\n"
1130 " nebo de¹ifrování"
1131
1132 #: g10/gpg.c:451
1133 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1134 msgstr ""
1135 "|N|nastavit úrovìò komprimace N (0 - ¾ádná\n"
1136 " komprimace)"
1137
1138 #: g10/gpg.c:456
1139 msgid "use canonical text mode"
1140 msgstr "pou¾ít kanonický textový mód"
1141
1142 #: g10/gpg.c:470
1143 msgid "use as output file"
1144 msgstr "pou¾ít jako výstupní soubor"
1145
1146 #: g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:73
1147 msgid "verbose"
1148 msgstr "s dodateènými informacemi"
1149
1150 #: g10/gpg.c:483
1151 msgid "do not make any changes"
1152 msgstr "neprovádìt ¾ádné zmìny"
1153
1154 #: g10/gpg.c:484
1155 msgid "prompt before overwriting"
1156 msgstr "vy¾ádat potvrzení pøed pøepsáním"
1157
1158 #: g10/gpg.c:525
1159 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1160 msgstr "pou¾ít chování striktnì podle OpenPGP"
1161
1162 #: g10/gpg.c:526
1163 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1164 msgstr "generovat zprávu komplatibilní s PGP 2.x"
1165
1166 #: g10/gpg.c:554
1167 msgid ""
1168 "@\n"
1169 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1170 msgstr ""
1171 "@\n"
1172 "(Pou¾ijte manuálové stránky pro kompletní seznam v¹ech pøíkazù a mo¾ností)\n"
1173
1174 #: g10/gpg.c:557
1175 msgid ""
1176 "@\n"
1177 "Examples:\n"
1178 "\n"
1179 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1180 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1181 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1182 " --list-keys [names]        show keys\n"
1183 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1184 msgstr ""
1185 "@\n"
1186 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a za¹ifrovat pro u¾ivatele Bob\n"
1187 " --clearsign [soubor]       vytvoøit podpis èitelného dokumentu\n"
1188 " --detach-sign [soubor]     vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu\n"
1189 " --list-keys [jména]        vypsat klíèe\n"
1190 " --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
1191
1192 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
1193 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1194 msgstr ""
1195 "Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1196 "Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
1197
1198 #: g10/gpg.c:768
1199 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1200 msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1201
1202 #: g10/gpg.c:771
1203 msgid ""
1204 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1205 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1206 "default operation depends on the input data\n"
1207 msgstr ""
1208 "Syntaxe: gpg [mo¾nosti] [soubory]\n"
1209 "podepsat, ovìøit, ¹ifrovat nebo de¹ifrovat\n"
1210 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
1211
1212 #: g10/gpg.c:782
1213 msgid ""
1214 "\n"
1215 "Supported algorithms:\n"
1216 msgstr ""
1217 "\n"
1218 "Podporované algoritmy:\n"
1219
1220 #: g10/gpg.c:785
1221 msgid "Pubkey: "
1222 msgstr "Veøejný klíè: "
1223
1224 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2266
1225 msgid "Cipher: "
1226 msgstr "©ifra: "
1227
1228 #: g10/gpg.c:797
1229 msgid "Hash: "
1230 msgstr "Hash: "
1231
1232 #: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2312
1233 msgid "Compression: "
1234 msgstr "Komprese: "
1235
1236 #: g10/gpg.c:886
1237 msgid "usage: gpg [options] "
1238 msgstr "u¾ití: gpg [mo¾nosti]"
1239
1240 #: g10/gpg.c:1034
1241 msgid "conflicting commands\n"
1242 msgstr "konfliktní pøíkazy\n"
1243
1244 #: g10/gpg.c:1052
1245 #, c-format
1246 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1247 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny `%s'\n"
1248
1249 # g10/g10.c:1179#, c-format
1250 #: g10/gpg.c:1249
1251 #, c-format
1252 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1253 msgstr ""
1254 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáøe není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
1255
1256 #: g10/gpg.c:1252
1257 #, c-format
1258 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1259 msgstr ""
1260 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguraèního souboru není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
1261
1262 #: g10/gpg.c:1255
1263 #, c-format
1264 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1265 msgstr ""
1266 "VAROVÁNÍ: vlastnictví roz¹iøujícího modulu není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
1267
1268 #: g10/gpg.c:1261
1269 #, c-format
1270 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1271 msgstr ""
1272 "VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro domovský adresáøe nejsou bezpeèná `%s'\n"
1273
1274 #: g10/gpg.c:1264
1275 #, c-format
1276 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1277 msgstr ""
1278 "VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro konfiguraèní soubor nejsou bezpeèná `%s'\n"
1279
1280 #: g10/gpg.c:1267
1281 #, c-format
1282 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1283 msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva roz¹iøujícímu modulu nejsou bezpeèná `%s'\n"
1284
1285 #: g10/gpg.c:1273
1286 #, c-format
1287 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1288 msgstr ""
1289 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s domovkým adresáøem není nastaveno "
1290 "nebezpeènì `%s'\n"
1291
1292 #: g10/gpg.c:1276
1293 #, c-format
1294 msgid ""
1295 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1296 msgstr ""
1297 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s konfiguraèním souborem není nastaveno "
1298 "nebezpeènì `%s'\n"
1299
1300 #: g10/gpg.c:1279
1301 #, c-format
1302 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1303 msgstr ""
1304 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s roz¹iøujícím modulem není nastaveno "
1305 "nebezpeènì `%s'\n"
1306
1307 #: g10/gpg.c:1285
1308 #, c-format
1309 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1310 msgstr ""
1311 "VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s domovským adresáøem nejsou nastavena "
1312 "bezpeènì `%s'\n"
1313
1314 #: g10/gpg.c:1288
1315 #, c-format
1316 msgid ""
1317 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1318 msgstr ""
1319 "VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adersáøi s konfiguraèním souborem nejsou "
1320 "nastavena bezpeènì `%s'\n"
1321
1322 #: g10/gpg.c:1291
1323 #, c-format
1324 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1325 msgstr ""
1326 "VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s roz¹iøujícím modulem nejsou "
1327 "nastavena bezpeènì `%s'\n"
1328
1329 # c-format
1330 #: g10/gpg.c:1432
1331 #, c-format
1332 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1333 msgstr "neznámá konfiguraèní polo¾ka \"%s\"\n"
1334
1335 #: g10/gpg.c:1526
1336 msgid "display photo IDs during key listings"
1337 msgstr ""
1338
1339 #: g10/gpg.c:1528
1340 msgid "show policy URLs during signature listings"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: g10/gpg.c:1530
1344 #, fuzzy
1345 msgid "show all notations during signature listings"
1346 msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
1347
1348 #: g10/gpg.c:1532
1349 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/gpg.c:1536
1353 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: g10/gpg.c:1538
1357 #, fuzzy
1358 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1359 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1540
1362 msgid "show user ID validity during key listings"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/gpg.c:1542
1366 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: g10/gpg.c:1544
1370 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: g10/gpg.c:1546
1374 #, fuzzy
1375 msgid "show the keyring name in key listings"
1376 msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
1377
1378 #: g10/gpg.c:1548
1379 #, fuzzy
1380 msgid "show expiration dates during signature listings"
1381 msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
1382
1383 #: g10/gpg.c:1879
1384 #, c-format
1385 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1386 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s mo¾nostmi `%s ignorován'\n"
1387
1388 #: g10/gpg.c:1921
1389 #, c-format
1390 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1391 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s mo¾nostmi `%s'\n"
1392
1393 #: g10/gpg.c:1925
1394 #, c-format
1395 msgid "option file `%s': %s\n"
1396 msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
1397
1398 #: g10/gpg.c:1932
1399 #, c-format
1400 msgid "reading options from `%s'\n"
1401 msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
1402
1403 #: g10/gpg.c:2147 g10/gpg.c:2747 g10/gpg.c:2766
1404 #, c-format
1405 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1406 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální pou¾ití!\n"
1407
1408 #: g10/gpg.c:2163
1409 #, c-format
1410 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1411 msgstr ""
1412 "¹ifra `%s' nebyla nahrána, proto¾e pøístupová práva nejsou nastavena "
1413 "bezpeènì\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:2317 g10/gpg.c:2329
1416 #, c-format
1417 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1418 msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
1419
1420 #: g10/gpg.c:2405
1421 #, c-format
1422 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1423 msgstr "`%s' není platná znaková sada\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:2429 g10/keyedit.c:3997
1426 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1427 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíèù\n"
1428
1429 #: g10/gpg.c:2441
1430 #, c-format
1431 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1432 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíèù\n"
1433
1434 #: g10/gpg.c:2444
1435 msgid "invalid keyserver options\n"
1436 msgstr "neplatný parametr pro server klíèù\n"
1437
1438 #: g10/gpg.c:2451
1439 #, c-format
1440 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1441 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
1442
1443 #: g10/gpg.c:2454
1444 msgid "invalid import options\n"
1445 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
1446
1447 #: g10/gpg.c:2461
1448 #, c-format
1449 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1450 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
1451
1452 #: g10/gpg.c:2464
1453 msgid "invalid export options\n"
1454 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
1455
1456 #: g10/gpg.c:2471
1457 #, c-format
1458 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1459 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2474
1462 msgid "invalid list options\n"
1463 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:2482
1466 msgid "display photo IDs during signature verification"
1467 msgstr ""
1468
1469 #: g10/gpg.c:2484
1470 msgid "show policy URLs during signature verification"
1471 msgstr ""
1472
1473 #: g10/gpg.c:2486
1474 #, fuzzy
1475 msgid "show all notations during signature verification"
1476 msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
1477
1478 #: g10/gpg.c:2488
1479 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1480 msgstr ""
1481
1482 #: g10/gpg.c:2492
1483 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: g10/gpg.c:2494
1487 #, fuzzy
1488 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1489 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
1490
1491 #: g10/gpg.c:2496
1492 #, fuzzy
1493 msgid "show user ID validity during signature verification"
1494 msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
1495
1496 #: g10/gpg.c:2498
1497 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1498 msgstr ""
1499
1500 #: g10/gpg.c:2505
1501 #, c-format
1502 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1503 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
1504
1505 #: g10/gpg.c:2508
1506 msgid "invalid verify options\n"
1507 msgstr "neplatný parametr pro ovìøení\n"
1508
1509 #: g10/gpg.c:2515
1510 #, c-format
1511 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1512 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
1513
1514 #: g10/gpg.c:2665
1515 #, fuzzy, c-format
1516 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1517 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
1518
1519 #: g10/gpg.c:2668
1520 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: g10/gpg.c:2736
1524 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1525 msgstr "VAROVÁNÍ: program mù¾e vytvoøit soubor core!\n"
1526
1527 #: g10/gpg.c:2740
1528 #, c-format
1529 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1530 msgstr "VAROVÁNÍ: %s pøepí¹e %s\n"
1531
1532 #: g10/gpg.c:2749
1533 #, c-format
1534 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1535 msgstr "Není dovoleno pou¾ívat %s s %s!\n"
1536
1537 #: g10/gpg.c:2752
1538 #, c-format
1539 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1540 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
1541
1542 #: g10/gpg.c:2759
1543 #, c-format
1544 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1545 msgstr "POZNÁMKA: %s není v této verzi dostupné\n"
1546
1547 #: g10/gpg.c:2774
1548 #, c-format
1549 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1550 msgstr "nelze spustit s nebezpeènou pamìtí vzhledem k %s\n"
1551
1552 #: g10/gpg.c:2788
1553 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1554 msgstr ""
1555 "v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet pouze oddìlené podpisy nebo podpisy èitelné "
1556 "jako text\n"
1557
1558 #: g10/gpg.c:2794
1559 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1560 msgstr "v módu --pgp2 nelze souèasnì ¹ifrovat a podepisovat\n"
1561
1562 #: g10/gpg.c:2800
1563 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1564 msgstr "v módu --pgp2 musíte pou¾ít soubor (ne rouru).\n"
1565
1566 #: g10/gpg.c:2813
1567 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1568 msgstr "¹ifrování zpráv v módu --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
1569
1570 #: g10/gpg.c:2880 g10/gpg.c:2904
1571 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1572 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1573
1574 #: g10/gpg.c:2886 g10/gpg.c:2910
1575 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1576 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1577
1578 #: g10/gpg.c:2892
1579 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1580 msgstr "vybraný komprimovací algoritmus je neplatný\n"
1581
1582 #: g10/gpg.c:2898
1583 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1584 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1585
1586 #: g10/gpg.c:2913
1587 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1588 msgstr "polo¾ka completes-needed musí být vìt¹í ne¾ 0\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:2915
1591 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1592 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí být vìt¹í ne¾ 1\n"
1593
1594 #: g10/gpg.c:2917
1595 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1596 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
1597
1598 #: g10/gpg.c:2919
1599 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1600 msgstr ""
1601 "neplatná implicitní úroveò certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
1602 "2 nebo 3\n"
1603
1604 #: g10/gpg.c:2921
1605 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1606 msgstr ""
1607 "neplatná minimální úroveò certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
1608 "nebo 3\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2924
1611 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1612 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dùraznì nedoporuèován\n"
1613
1614 #: g10/gpg.c:2928
1615 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1616 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
1617
1618 #: g10/gpg.c:2935
1619 msgid "invalid default preferences\n"
1620 msgstr "neplatné defaultní pøedvolby\n"
1621
1622 #: g10/gpg.c:2944
1623 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1624 msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro ¹ifrování\n"
1625
1626 #: g10/gpg.c:2948
1627 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1628 msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro hashování\n"
1629
1630 #: g10/gpg.c:2952
1631 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1632 msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro komprimaci\n"
1633
1634 #: g10/gpg.c:2985
1635 #, c-format
1636 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1637 msgstr "%s dosud není funkèní s %s\n"
1638
1639 #: g10/gpg.c:3032
1640 #, c-format
1641 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1642 msgstr "pou¾ití ¹ifrovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
1643
1644 #: g10/gpg.c:3037
1645 #, c-format
1646 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1647 msgstr "pou¾ití hashovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
1648
1649 #: g10/gpg.c:3042
1650 #, c-format
1651 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1652 msgstr "pou¾ití komprimaèního algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:3138
1655 #, c-format
1656 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1657 msgstr "nemohu inicializovat databázi dùvìry: %s\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:3149
1660 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1661 msgstr ""
1662 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez pou¾ití ¹ifrování s veøejným klíèem\n"
1663
1664 #: g10/gpg.c:3160
1665 msgid "--store [filename]"
1666 msgstr "--store [jméno souboru]"
1667
1668 #: g10/gpg.c:3167
1669 msgid "--symmetric [filename]"
1670 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
1671
1672 #: g10/gpg.c:3169
1673 #, c-format
1674 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1675 msgstr "symetrické ¹ifrování `%s' se nepovedlo: %s\n"
1676
1677 #: g10/gpg.c:3179
1678 msgid "--encrypt [filename]"
1679 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
1680
1681 #: g10/gpg.c:3192
1682 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1683 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
1684
1685 #: g10/gpg.c:3194
1686 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1687 msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:3197
1690 #, c-format
1691 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1692 msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3215
1695 msgid "--sign [filename]"
1696 msgstr "--sign [jméno souboru]"
1697
1698 #: g10/gpg.c:3228
1699 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1700 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
1701
1702 #: g10/gpg.c:3243
1703 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1704 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
1705
1706 #: g10/gpg.c:3245
1707 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1708 msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
1709
1710 #: g10/gpg.c:3248
1711 #, c-format
1712 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1713 msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
1714
1715 #: g10/gpg.c:3268
1716 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1717 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
1718
1719 #: g10/gpg.c:3277
1720 msgid "--clearsign [filename]"
1721 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
1722
1723 #: g10/gpg.c:3302
1724 msgid "--decrypt [filename]"
1725 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
1726
1727 #: g10/gpg.c:3310
1728 msgid "--sign-key user-id"
1729 msgstr "--sign-key id u¾ivatele"
1730
1731 #: g10/gpg.c:3314
1732 msgid "--lsign-key user-id"
1733 msgstr "--lsign-key id u¾ivatele"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3335
1736 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1737 msgstr "--edit-key id u¾ivatele [pøíkazy]"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3406
1740 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1741 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ivatele] [soubor s klíèi (keyring)]"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3443
1744 #, c-format
1745 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1746 msgstr "odeslání na keyserver se nezdaøilo: %s\n"
1747
1748 #: g10/gpg.c:3445
1749 #, c-format
1750 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1751 msgstr "získání dat z keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:3447
1754 #, c-format
1755 msgid "key export failed: %s\n"
1756 msgstr "export klíèe se nepodaøil: %s\n"
1757
1758 #: g10/gpg.c:3458
1759 #, c-format
1760 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1761 msgstr "hledání na keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
1762
1763 #: g10/gpg.c:3468
1764 #, c-format
1765 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1766 msgstr "refresh dat na keyserveru se nezdaøil: %s\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3519
1769 #, c-format
1770 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1771 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
1772
1773 #: g10/gpg.c:3527
1774 #, c-format
1775 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1776 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
1777
1778 #: g10/gpg.c:3614
1779 #, c-format
1780 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1781 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:3737
1784 msgid "[filename]"
1785 msgstr "[jméno souboru]"
1786
1787 #: g10/gpg.c:3741
1788 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1789 msgstr "Zaènìte psát svou zprávu ...\n"
1790
1791 #: g10/gpg.c:4031
1792 msgid ""
1793 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1794 "an '='\n"
1795 msgstr ""
1796 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, èíslice, teèky nebo podtr¾ítka "
1797 "a musí konèit znakem '='\n"
1798
1799 #: g10/gpg.c:4039
1800 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1801 msgstr "jméno u¾ivatele musí obsahovat znakt '@' \n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:4044
1804 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1805 msgstr "jméno u¾ivatele nesmí obsahovat více ne¾ jeden znak '@' \n"
1806
1807 #: g10/gpg.c:4055
1808 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1809 msgstr "hodnota nemù¾e obsahovat ¾ádné kontrolní znaky\n"
1810
1811 #: g10/gpg.c:4089
1812 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1813 msgstr "zadané URL pro certifikaèní politiku je neplatné\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:4091
1816 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1817 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
1818
1819 #: g10/gpg.c:4124
1820 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1821 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
1822
1823 #: g10/getkey.c:152
1824 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1825 msgstr "pøíli¹ mnoho polo¾ek v bufferu veøejných klíèù - vypnuto\n"
1826
1827 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2876
1828 msgid "[User ID not found]"
1829 msgstr "[ID u¾ivatele nenalezeno]"
1830
1831 #: g10/getkey.c:933 g10/getkey.c:950 g10/getkey.c:970 g10/getkey.c:986
1832 #: g10/getkey.c:1001
1833 #, c-format
1834 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1835 msgstr ""
1836
1837 # c-format
1838 #: g10/getkey.c:1800
1839 #, c-format
1840 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1841 msgstr "Neplatný klíè %s zmìnìn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1842
1843 #: g10/getkey.c:2354
1844 #, c-format
1845 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1846 msgstr "neexistuje tajný podklíè pro veøejný klíè %s - ignorováno\n"
1847
1848 #: g10/getkey.c:2585
1849 #, c-format
1850 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1851 msgstr "pou¾ívám podklíè %s místo primárního klíèe %s\n"
1852
1853 #: g10/getkey.c:2632
1854 #, c-format
1855 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1856 msgstr "klíè %s: tajný klíè bez klíèe veøejného - pøeskoèeno\n"
1857
1858 #: g10/gpgv.c:74
1859 msgid "be somewhat more quiet"
1860 msgstr "být o trochu víc tichý"
1861
1862 #: g10/gpgv.c:75
1863 msgid "take the keys from this keyring"
1864 msgstr "ber klíèe z této klíèenky (keyringu)"
1865
1866 #: g10/gpgv.c:77
1867 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1868 msgstr "pouze varování pøi konfliktu èasového razítka"
1869
1870 #: g10/gpgv.c:78
1871 msgid "|FD|write status info to this FD"
1872 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
1873
1874 #: g10/gpgv.c:102
1875 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1876 msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1877
1878 #: g10/gpgv.c:105
1879 msgid ""
1880 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1881 "Check signatures against known trusted keys\n"
1882 msgstr ""
1883 "Syntaxe: gpg [volby] [souboru]\n"
1884 "Ovìøí podpisy proti známým, dùvìryhodným klíèùm\n"
1885
1886 #: g10/helptext.c:49
1887 msgid ""
1888 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1889 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1890 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1891 msgstr ""
1892 "Je na Vás, abyste zde pøiøadil(a) hodnotu; tato hodnota nebude nikdy\n"
1893 "exportována tøetí stranì. Potøebujeme ji k implementaci \"pavuèiny\n"
1894 "dùvìry\"; nemá to nic spoleèného s (implicitnì vytvoøenou) \"pavuèinou\n"
1895 "certifikátù\"."
1896
1897 #: g10/helptext.c:55
1898 msgid ""
1899 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1900 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1901 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1902 "ultimately trusted\n"
1903 msgstr ""
1904 "Aby bylo mo¾né vybudovat pavuèinu dùvìry, musí GnuPG vìdìt, kterým klíèùm\n"
1905 "dùvìøujete absolutnì - obvykle to jsou ty klíèe, pro nì¾ máte pøístup\n"
1906 "k tajným klíèùm. Odpovìzte \"ano\", abyste nastavili tyto klíèe\n"
1907 "jako absolutnì dùvìryhodné\n"
1908
1909 #: g10/helptext.c:62
1910 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1911 msgstr ""
1912 "Pokud pøesto chcete pou¾ít tento nedùvìryhodný klíè, odpovìzte \"ano\"."
1913
1914 #: g10/helptext.c:66
1915 msgid ""
1916 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1917 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, kterému chcete poslat zprávu."
1918
1919 #: g10/helptext.c:70
1920 msgid ""
1921 "Select the algorithm to use.\n"
1922 "\n"
1923 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1924 "for signatures.\n"
1925 "\n"
1926 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1927 "\n"
1928 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1929 "\n"
1930 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1931 msgstr ""
1932 "Vyberte algoritmus, který chcete pou¾ít.\n"
1933 "\n"
1934 "DSA (alias DSS) je Digital Signature Algorithm a mù¾e být pou¾it pouze pro\n"
1935 "podepisování.\n"
1936 "\n"
1937 "Elgamal je pouze ¹ifrovací algoritmus.\n"
1938 "\n"
1939 "RSA mù¾e být pou¾it pro ¹ifrování anebo podepisování.\n"
1940 "\n"
1941 "První (primární) klíè musí být v¾dy klíè, pomocí kterého lze podepisovat."
1942
1943 #: g10/helptext.c:84
1944 msgid ""
1945 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1946 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1947 "Please consult your security expert first."
1948 msgstr ""
1949 "Obecnì nelze doporuèit pou¾ívat stejný klíè pro ¹ifrování a podepisování\n"
1950 "Tento algoritmus je vhodné pou¾ít jen za jistých podmínek.\n"
1951 "Kontaktujte prosím nejprve bezpeènostního specialistu."
1952
1953 #: g10/helptext.c:91
1954 msgid "Enter the size of the key"
1955 msgstr "Vlo¾te délku klíèe"
1956
1957 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1958 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1959 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1960 msgstr "Odpovìzte \"ano\" nebo \"ne\""
1961
1962 #: g10/helptext.c:105
1963 msgid ""
1964 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1965 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1966 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1967 "the given value as an interval."
1968 msgstr ""
1969 "Vlo¾te po¾adovanou hodnotu tak, jak je uvedeno v pøíkazovém øádku.\n"
1970 "Je mo¾né vlo¾it datum ve formátu ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1971 "správnou chybovou hlá¹ku - místo toho systém zkusí interpretovat\n"
1972 "zadanou hodnotu jako interval."
1973
1974 #: g10/helptext.c:117
1975 msgid "Enter the name of the key holder"
1976 msgstr "Vlo¾te jméno dr¾itele klíèe"
1977
1978 #: g10/helptext.c:122
1979 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1980 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovou adresu (nepovinné, ale velmi doporuèované)"
1981
1982 #: g10/helptext.c:126
1983 msgid "Please enter an optional comment"
1984 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentáø"
1985
1986 #: g10/helptext.c:131
1987 msgid ""
1988 "N  to change the name.\n"
1989 "C  to change the comment.\n"
1990 "E  to change the email address.\n"
1991 "O  to continue with key generation.\n"
1992 "Q  to to quit the key generation."
1993 msgstr ""
1994 "N  pro zmìnu názvu.\n"
1995 "C  pro zmìnu komentáøe.\n"
1996 "E  pro zmìnu e-mailové adresy.\n"
1997 "O  pro pokraèování generování klíèe.\n"
1998 "Q  pro ukonèení generování klíèe."
1999
2000 #: g10/helptext.c:140
2001 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2002 msgstr "Jestli¾e chcete generovat podklíè, odpovìzte \"ano\" (nebo jen \"a\")."
2003
2004 #: g10/helptext.c:148
2005 msgid ""
2006 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2007 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2008 "know how carefully you verified this.\n"
2009 "\n"
2010 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2011 "the\n"
2012 "    key.\n"
2013 "\n"
2014 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2015 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2016 "for\n"
2017 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2018 "user.\n"
2019 "\n"
2020 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2021 "could\n"
2022 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2023 "the\n"
2024 "    key against a photo ID.\n"
2025 "\n"
2026 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2027 "could\n"
2028 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2029 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2030 "a\n"
2031 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2032 "the\n"
2033 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2034 "exchange\n"
2035 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2036 "\n"
2037 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2038 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2039 "\"\n"
2040 "mean to you when you sign other keys.\n"
2041 "\n"
2042 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2043 msgstr ""
2044 "Ne¾ podepí¹ete id u¾ivatele, mìli byste nejprve ovìøit, zda klíè\n"
2045 "patøí osobì, její¾ jméno je uvedeno v identifikátoru u¾ivatele.\n"
2046 "Je velmi u¾iteèné, kdy¾ ostatní vìdí, jak dùslednì jste provedl(a)\n"
2047 "takové ovìøení.\n"
2048 "\n"
2049 "\"0\" znamená, ¾e neuvádíte, jak dùslednì jste pravost klíèe ovìøil(a) \n"
2050 "\n"
2051 "\"1\" znamená, ¾e vìøíte tomu, ¾e klíè patøí osobì, která je uvedena,\n"
2052 "    v u¾ivatelském ID, ale nemohl jste nebo jste neprovìøil tuto "
2053 "skuteènost.\n"
2054 "    To je u¾iteèné pro \"osobní\" verifikaci, kdy¾ podepisujete klíèe, "
2055 "které\n"
2056 "    pou¾ívají pseudonym u¾ivatele.\n"
2057 "\n"
2058 "\"2\" znamená, ¾e jste èásteènì ovìøil pravost klíèe. Napø. jste ovìøil\n"
2059 "    fingerprint klíèe a zkontroloval identifikátor u¾ivatele\n"
2060 "    uvedený na klíèi s fotografickým id.\n"
2061 "\n"
2062 "\"3\" Znamená, ¾e jste provedl velmi peèlivì ovìøení pravosti klíèe.\n"
2063 "    To mù¾e napøíklad znamenat, ¾e jste ovìøil fingerprint klíèe \n"
2064 "    jeho vlastníka osobnì a dále jste pomocí obtí¾nì padìlatelného \n"
2065 "    dokumentu s fotografií (napøíklad pasu) ovìøil, ¾e jméno majitele\n"
2066 "    klíèe se shoduje se jménem uvedeným v u¾ivatelském ID a dále jste \n"
2067 "    ovìøil (výmìnou elektronických dopisù), ¾e elektronické adresa uvedená \n"
2068 "    v ID u¾ivatele patøí majiteli klíèe.\n"
2069 "\n"
2070 "Prosím nezapomeòte, ¾e pøíklady uvedené pro úroveò 2 a 3 jsou *pouze*\n"
2071 "pøíklady.\n"
2072 "Je jen na Va¹em rozhodnutí co \"èásteèné\" a \"peèlivé\" ovìøení znamená\n"
2073 "kdy¾ budete podepisovat klíèe jiným u¾ivatelùm.\n"
2074 "\n"
2075 "Pokud nevíte, jaká je správná odpovìï, odpovìzte \"0\"."
2076
2077 #: g10/helptext.c:186
2078 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2079 msgstr ""
2080 "Pokud chcete podepsat V©ECHNY identifikátory u¾ivatelù, odpovìzte \"ano\""
2081
2082 #: g10/helptext.c:190
2083 msgid ""
2084 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2085 "All certificates are then also lost!"
2086 msgstr ""
2087 "Pokud opravdu chcete smazat tento identifikátor u¾ivatele, odpovìzte \"ano"
2088 "\".\n"
2089 "V¹echny certifikáty budou také ztraceny!"
2090
2091 #: g10/helptext.c:195
2092 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2093 msgstr "Odpovìzte \"ano\", pokud chcete smazat podklíè"
2094
2095 #: g10/helptext.c:200
2096 msgid ""
2097 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2098 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2099 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2100 msgstr ""
2101 "Toto je platný podpis klíèe; normálnì nechcete tento podpis smazat,\n"
2102 "proto¾e mù¾e být dùle¾itý pøi vytváøení dùvìry klíèe nebo jiného klíèe\n"
2103 "ceritifikovaného tímto klíèem."
2104
2105 #: g10/helptext.c:205
2106 msgid ""
2107 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2108 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2109 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2110 "a trust connection through another already certified key."
2111 msgstr ""
2112 "Tento podpis nemù¾e být ovìøen, proto¾e nemáte odpovídající veøejný klíè.\n"
2113 "Jeho smazání byste mìl(a) odlo¾it do doby, ne¾ budete znát, který klíè\n"
2114 "byl pou¾it, proto¾e tento podpisovací klíè mù¾e vytvoøit dùvìru\n"
2115 "prostøednictvím jiného ji¾ certifikovaného klíèe."
2116
2117 #: g10/helptext.c:211
2118 msgid ""
2119 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2120 "your keyring."
2121 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstranit z Va¹eho souboru klíèù."
2122
2123 #: g10/helptext.c:215
2124 msgid ""
2125 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2126 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2127 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2128 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2129 "a second one is available."
2130 msgstr ""
2131 "Toto je podpis, který vá¾e identifikátor u¾ivatele ke klíèi. Obvykle\n"
2132 "není dobré takový podpis odstranit. GnuPG nemù¾e tento klíè nadále\n"
2133 "pou¾ívat. Udìlejte to jenom v pøípadì, kdy je tento podpis klíèe\n"
2134 "jím samým z nìjakého dùvodu neplatný a kdy je k dipozici klíè jiný."
2135
2136 #: g10/helptext.c:223
2137 msgid ""
2138 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2139 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2140 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2141 msgstr ""
2142 "Zmìnit pøedvolby pro v¹echny u¾ivatelské ID (nebo pouze pro oznaèené)\n"
2143 "na aktuální seznam pøedvoleb. Èasová razítka v¹ech dotèených podpisù\n"
2144 "klíèù jimi samotnými budou posunuty o jednu vteøinu dopøedu.\n"
2145
2146 #: g10/helptext.c:230
2147 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2148 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
2149
2150 #: g10/helptext.c:236
2151 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2152 msgstr ""
2153 "Prosím, zopakujte poslední heslo, abyste si byl(a) jistý(á), co jste \n"
2154 " napsal(a)."
2155
2156 #: g10/helptext.c:240
2157 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2158 msgstr "Zadejte název souboru, ke kterému se podpis vztahuje"
2159
2160 #: g10/helptext.c:245
2161 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2162 msgstr "Pokud si pøejete pøepsání souboru, odpovìzte \"ano\""
2163
2164 #: g10/helptext.c:250
2165 msgid ""
2166 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2167 "file (which is shown in brackets) will be used."
2168 msgstr ""
2169 "Prosím, vlo¾te nový název souboru. Pokud pouze stisknete RETURN, bude\n"
2170 "pou¾it implicitní soubor (který je ukázán v závorkách)."
2171
2172 #: g10/helptext.c:256
2173 msgid ""
2174 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2175 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2176 "  \"Key has been compromised\"\n"
2177 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2178 "      got access to your secret key.\n"
2179 "  \"Key is superseded\"\n"
2180 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2181 "  \"Key is no longer used\"\n"
2182 "      Use this if you have retired this key.\n"
2183 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2184 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2185 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2186 msgstr ""
2187 "Mìl(a) byste specifikovat dùvod certifikace. V závislosti na kontextu\n"
2188 "máte mo¾nost si vybrat ze seznamu:\n"
2189 "  \"Klíè byl kompromitován\"\n"
2190 "      Toto pou¾ijte, pokud si myslíte, ¾e k Va¹emu tajnému klíèi získaly\n"
2191 "       pøístup neoprávnìné osoby.\n"
2192 "  \"Klíè je nahrazen\"\n"
2193 "      Toto pou¾ijte, pokud jste tento klíè nahradil(a) novìj¹ím klíèem.\n"
2194 "  \"Klíè se ji¾ nepou¾ívá\"\n"
2195 "      Toto pou¾ijte, pokud tento klíè ji¾ nepou¾íváte.\n"
2196 "  \"Identifikátor u¾ivatele u¾ není platný\"\n"
2197 "      Toto pou¾ijte, pokud by se identifikátor u¾ivatele u¾ nemìl pou¾ívat;\n"
2198 "      normálnì se pou¾ívá k oznaèení neplatné e-mailové adresy.\n"
2199
2200 #: g10/helptext.c:272
2201 msgid ""
2202 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2203 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2204 "An empty line ends the text.\n"
2205 msgstr ""
2206 "Pokud chcete, mù¾ete vlo¾it text popisující pùvod vzniku tohoto revokaèního\n"
2207 "ceritifikátu. Prosím, struènì. \n"
2208 "Text konèí prázdným øádkem.\n"
2209
2210 #: g10/helptext.c:287
2211 msgid "No help available"
2212 msgstr "Pomoc není k dispozici"
2213
2214 #: g10/helptext.c:295
2215 #, c-format
2216 msgid "No help available for `%s'"
2217 msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
2218
2219 #: g10/import.c:95
2220 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: g10/import.c:97
2224 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: g10/import.c:99
2228 #, fuzzy
2229 msgid "do not update the trustdb after import"
2230 msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
2231
2232 #: g10/import.c:101
2233 #, fuzzy
2234 msgid "create a public key when importing a secret key"
2235 msgstr "veøejný klíè neodpovídá tajnému klíèi!\n"
2236
2237 #: g10/import.c:103
2238 msgid "only accept updates to existing keys"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/import.c:105
2242 #, fuzzy
2243 msgid "remove unusable parts from key after import"
2244 msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
2245
2246 #: g10/import.c:107
2247 msgid "remove as much as possible from key after import"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/import.c:262
2251 #, c-format
2252 msgid "skipping block of type %d\n"
2253 msgstr "blok typu %d byl pøeskoèen\n"
2254
2255 #: g10/import.c:271
2256 #, c-format
2257 msgid "%lu keys processed so far\n"
2258 msgstr "%lu klíèe byly doposud zpracovány\n"
2259
2260 #: g10/import.c:288
2261 #, c-format
2262 msgid "Total number processed: %lu\n"
2263 msgstr "Celkový poèet zpracovaných klíèù: %lu\n"
2264
2265 #: g10/import.c:290
2266 #, c-format
2267 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2268 msgstr "     pøeskoèeny nové klíèe: %lu\n"
2269
2270 #: g10/import.c:293
2271 #, c-format
2272 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2273 msgstr "          bez ID u¾ivatele: %lu\n"
2274
2275 #: g10/import.c:295
2276 #, c-format
2277 msgid "              imported: %lu"
2278 msgstr "                 importováno: %lu"
2279
2280 #: g10/import.c:301
2281 #, c-format
2282 msgid "             unchanged: %lu\n"
2283 msgstr "                 beze zmìn: %lu\n"
2284
2285 #: g10/import.c:303
2286 #, c-format
2287 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2288 msgstr "         nové ID u¾ivatelù: %lu\n"
2289
2290 #: g10/import.c:305
2291 #, c-format
2292 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2293 msgstr "             nové podklíèe: %lu\n"
2294
2295 #: g10/import.c:307
2296 #, c-format
2297 msgid "        new signatures: %lu\n"
2298 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2299
2300 #: g10/import.c:309
2301 #, c-format
2302 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2303 msgstr "       nové revokace klíèù: %lu\n"
2304
2305 #: g10/import.c:311
2306 #, c-format
2307 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2308 msgstr "      pøeètené tajné klíèe: %lu\n"
2309
2310 #: g10/import.c:313
2311 #, c-format
2312 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2313 msgstr "   importované tajné klíèe: %lu\n"
2314
2315 #: g10/import.c:315
2316 #, c-format
2317 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2318 msgstr "     tajné klíèe nezmìnìny: %lu\n"
2319
2320 #: g10/import.c:317
2321 #, c-format
2322 msgid "          not imported: %lu\n"
2323 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2324
2325 #: g10/import.c:319
2326 #, c-format
2327 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2328 msgstr "         odstranìné podpisy: %lu\n"
2329
2330 #: g10/import.c:321
2331 #, c-format
2332 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2333 msgstr " odstranìné u¾ivatelské ID: %lu\n"
2334
2335 #: g10/import.c:562
2336 #, c-format
2337 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2338 msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s obsahuje preference pro algoritmy,\n"
2339
2340 #: g10/import.c:564
2341 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2342 msgstr "které nesjou k dispozici. Táká se to tìchto user ID:\n"
2343
2344 #: g10/import.c:601
2345 #, c-format
2346 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2347 msgstr "         \"%s\": preference pro ¹ifrovací algortimus %s\n"
2348
2349 #: g10/import.c:613
2350 #, c-format
2351 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2352 msgstr "         \"%s\": preference pro podepisovací algoritmus %s\n"
2353
2354 #: g10/import.c:625
2355 #, c-format
2356 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2357 msgstr "         \"%s\": preference pro komprimaèní algoritmus %s\n"
2358
2359 #: g10/import.c:638
2360 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2361 msgstr "velmi doporuèujeme aktualiaci nastavení va¹ich preferencí a\n"
2362
2363 #: g10/import.c:640
2364 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2365 msgstr ""
2366 "distribuci tohoto klíèe aby jste pøede¹el problémùm s neshodou algoritmù\n"
2367
2368 #: g10/import.c:664
2369 #, c-format
2370 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2371 msgstr "nelze aktualizovat preference s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2372
2373 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2374 #, c-format
2375 msgid "key %s: no user ID\n"
2376 msgstr "klíè %s: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
2377
2378 #: g10/import.c:741
2379 #, c-format
2380 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2381 msgstr "klíè %s: PKS po¹kození podklíèe opraveno\n"
2382
2383 # c-format
2384 #: g10/import.c:756
2385 #, c-format
2386 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2387 msgstr "klíè %s: pøijat id u¾ivatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2388
2389 #: g10/import.c:762
2390 #, c-format
2391 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2392 msgstr "klíè %s: chybí platný identifikátor u¾ivatele\n"
2393
2394 #: g10/import.c:764
2395 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2396 msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
2397
2398 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2399 #, c-format
2400 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2401 msgstr "klíè %s: veøejný klíè nenalezen: %s\n"
2402
2403 #: g10/import.c:780
2404 #, c-format
2405 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2406 msgstr "klíè %s: nový klíè - pøeskoèen\n"
2407
2408 #: g10/import.c:789
2409 #, c-format
2410 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2411 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíèù (keyring): %s\n"
2412
2413 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2414 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
2415 #, c-format
2416 msgid "writing to `%s'\n"
2417 msgstr "zapisuji do '%s'\n"
2418
2419 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2420 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2421 #, c-format
2422 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2423 msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
2424
2425 #: g10/import.c:817
2426 #, c-format
2427 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2428 msgstr "klíè %s: veøejný klíè \"%s\" importován\n"
2429
2430 #: g10/import.c:841
2431 #, c-format
2432 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2433 msgstr "klíè %s: neodpovídá na¹í kopii\n"
2434
2435 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2436 #, c-format
2437 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2438 msgstr "klíè %s: nemohu najít originální blok klíèe: %s\n"
2439
2440 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2441 #, c-format
2442 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2443 msgstr "klíè %s: nemohu èíst originální blok klíèe: %s\n"
2444
2445 #: g10/import.c:903
2446 #, c-format
2447 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2448 msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ivatele\n"
2449
2450 #: g10/import.c:906
2451 #, c-format
2452 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2453 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových identifikátorù u¾ivatele\n"
2454
2455 #: g10/import.c:909
2456 #, c-format
2457 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2458 msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2459
2460 #: g10/import.c:912
2461 #, c-format
2462 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2463 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podpisù\n"
2464
2465 #: g10/import.c:915
2466 #, c-format
2467 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2468 msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podklíè\n"
2469
2470 #: g10/import.c:918
2471 #, c-format
2472 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2473 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podklíèù\n"
2474
2475 #: g10/import.c:921
2476 #, c-format
2477 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2478 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
2479
2480 #: g10/import.c:924
2481 #, c-format
2482 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2483 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
2484
2485 #: g10/import.c:927
2486 #, c-format
2487 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2488 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
2489
2490 #: g10/import.c:930
2491 #, c-format
2492 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2493 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
2494
2495 #: g10/import.c:953
2496 #, c-format
2497 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2498 msgstr "klíè %s: \"%s\" beze zmìn\n"
2499
2500 #: g10/import.c:1098
2501 #, c-format
2502 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2503 msgstr "klíè %s: tajný klíè s neplatnou ¹ifrou %d - pøeskoèeno\n"
2504
2505 #: g10/import.c:1109
2506 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2507 msgstr "import tajných klíèù není povolen\n"
2508
2509 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2510 #, c-format
2511 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2512 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíèù %s\n"
2513
2514 #: g10/import.c:1137
2515 #, c-format
2516 msgid "key %s: secret key imported\n"
2517 msgstr "klíè %s: tajný klíè importován\n"
2518
2519 #: g10/import.c:1166
2520 #, c-format
2521 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2522 msgstr "klíè %s: je ji¾ v souboru tajných klíèù\n"
2523
2524 #: g10/import.c:1176
2525 #, c-format
2526 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2527 msgstr "klíè %s: nenalezen tajný klíè: %s\n"
2528
2529 #: g10/import.c:1206
2530 #, c-format
2531 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2532 msgstr "klíè %s: chybí veøejný klíè - nemohu aplikovat revokaèní certifikát\n"
2533
2534 #: g10/import.c:1249
2535 #, c-format
2536 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2537 msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - zamítnuto\n"
2538
2539 #: g10/import.c:1281
2540 #, c-format
2541 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2542 msgstr "klíè %s: \"%s\" revokaèní certifikát importován\n"
2543
2544 #: g10/import.c:1347
2545 #, c-format
2546 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2547 msgstr "klíè %s: neexistuje id u¾ivatele pro podpis\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1362
2550 #, c-format
2551 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2552 msgstr ""
2553 "klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe u u¾ivatelského id  \"%s"
2554 "\"\n"
2555
2556 #: g10/import.c:1364
2557 #, c-format
2558 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2559 msgstr "klíè %s neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
2560
2561 #: g10/import.c:1382
2562 #, c-format
2563 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2564 msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
2565
2566 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2567 #, c-format
2568 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2569 msgstr "klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe\n"
2570
2571 #: g10/import.c:1395
2572 #, c-format
2573 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2574 msgstr "klíè %s: neplatná vazba podklíèe\n"
2575
2576 #: g10/import.c:1410
2577 #, c-format
2578 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2579 msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná vazba podklíèe\n"
2580
2581 #: g10/import.c:1432
2582 #, c-format
2583 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2584 msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro revokaci klíèe\n"
2585
2586 #: g10/import.c:1445
2587 #, c-format
2588 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2589 msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní podklíè\n"
2590
2591 #: g10/import.c:1460
2592 #, c-format
2593 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2594 msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná revokace podklíèe\n"
2595
2596 #: g10/import.c:1502
2597 #, c-format
2598 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2599 msgstr "klíè %s: pøeskoèen identifikátor u¾ivatele \"%s\"\n"
2600
2601 #: g10/import.c:1523
2602 #, c-format
2603 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2604 msgstr "klíè %s: podklíè pøeskoèen\n"
2605
2606 #: g10/import.c:1550
2607 #, c-format
2608 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2609 msgstr "klíè %s: podpis není exportovatelný (tøída %02X) - pøeskoèeno\n"
2610
2611 #: g10/import.c:1560
2612 #, c-format
2613 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2614 msgstr "klíè %s: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
2615
2616 #: g10/import.c:1577
2617 #, c-format
2618 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2619 msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - pøeskoèen\n"
2620
2621 #: g10/import.c:1591
2622 #, c-format
2623 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2624 msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
2625
2626 #: g10/import.c:1599
2627 #, c-format
2628 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2629 msgstr "klíè %s: neoèekávaná podpisová tøída (0x%02X) - pøeskoèeno\n"
2630
2631 #: g10/import.c:1699
2632 #, c-format
2633 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2634 msgstr "klíè %s: objeven duplikovaný identifikátor u¾ivatele - slouèen\n"
2635
2636 #: g10/import.c:1761
2637 #, c-format
2638 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2639 msgstr ""
2640 "VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: zkou¹ím získat revokaèní klíè %s\n"
2641
2642 #: g10/import.c:1775
2643 #, c-format
2644 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2645 msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: revokaèní klíè %s nenalezen.\n"
2646
2647 #: g10/import.c:1834
2648 #, c-format
2649 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2650 msgstr "klíè %s: \"%s\" pøidán revokaèní certifikát\n"
2651
2652 #: g10/import.c:1868
2653 #, c-format
2654 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2655 msgstr "klíè %s: podpis klíèe jím samým (direct key signature) pøidán\n"
2656
2657 #: g10/import.c:2257
2658 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2659 msgstr "POZNÁMKA: S/N klíèe neodpovídá S/N karty\n"
2660
2661 #: g10/import.c:2265
2662 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2663 msgstr "POZNÁMKA: primární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
2664
2665 #: g10/import.c:2267
2666 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2667 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
2668
2669 #: g10/keydb.c:168
2670 #, c-format
2671 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2672 msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
2673
2674 #: g10/keydb.c:175
2675 #, c-format
2676 msgid "keyring `%s' created\n"
2677 msgstr "soubor klíèù (keyring) `%s' vytvoøen\n"
2678
2679 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2680 #, c-format
2681 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2682 msgstr "zdroj bloku klíèe `%s': %s\n"
2683
2684 #: g10/keydb.c:698
2685 #, c-format
2686 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2687 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací pamìti klíèù: %s\n"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:264
2690 msgid "[revocation]"
2691 msgstr "[revokace]"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:265
2694 msgid "[self-signature]"
2695 msgstr "[podpis klíèe jím samým]"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
2698 msgid "1 bad signature\n"
2699 msgstr "1 ¹patný podpis\n"
2700
2701 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
2702 #, c-format
2703 msgid "%d bad signatures\n"
2704 msgstr "%d ¹patných podpisù\n"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
2707 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2708 msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e chybí klíè\n"
2709
2710 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
2711 #, c-format
2712 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2713 msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e chybí klíè\n"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
2716 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2717 msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e vznikla chyba\n"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
2720 #, c-format
2721 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2722 msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e vznikly chyby\n"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:355
2725 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2726 msgstr "objeven 1 identifikátor u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:357
2729 #, c-format
2730 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2731 msgstr "objeveno %d identifikátorù u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
2734 msgid ""
2735 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2736 "keys\n"
2737 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2738 "etc.)\n"
2739 msgstr ""
2740 "Prosím rozhodnìte, nakolik dùvìøete tomuto u¾ivateli, ¾e správnì\n"
2741 "verifikuje klíèe jiných u¾ivatelù (prohlédnutím cestovních pasù,\n"
2742 "kontrolou fingerprintù z rùzných zdrojù...)?\n"
2743 "\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
2746 #, c-format
2747 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2748 msgstr " %d = Dùvìøuji èásteènì\n"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
2751 #, c-format
2752 msgid "  %d = I trust fully\n"
2753 msgstr " %d = Dùvìøuji úplnì\n"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:437
2756 msgid ""
2757 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2758 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2759 "trust signatures on your behalf.\n"
2760 msgstr ""
2761 "Prosím vlo¾te hloubku dùvìry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2762 "Hloubka vìt¹í ne¾ 1 umo¾òuje klíèùm, které jste podepsal\n"
2763 "podepsat jiný klíè, který bude pro Vás dùvìryhodný.\n"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:453
2766 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2767 msgstr ""
2768 "Prosím vlo¾te doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stisknìte enter pro "
2769 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:597
2772 #, c-format
2773 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2774 msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je revokováno."
2775
2776 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
2777 #: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
2778 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2779 msgstr "Jste si jistý(á), ¾e stále chcete podepsat tento klíè? (a/N) "
2780
2781 #: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
2782 #: g10/keyedit.c:1742
2783 msgid "  Unable to sign.\n"
2784 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:625
2787 #, c-format
2788 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2789 msgstr "Vypr¹ela platnost u¾ivatelského ID \"%s\"."
2790
2791 #: g10/keyedit.c:653
2792 #, c-format
2793 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2794 msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" není podepsáno jím samým."
2795
2796 #: g10/keyedit.c:681
2797 #, c-format
2798 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2799 msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" je pøipraveno k podpisu."
2800
2801 #: g10/keyedit.c:683
2802 msgid "Sign it? (y/N) "
2803 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2804
2805 #: g10/keyedit.c:705
2806 #, c-format
2807 msgid ""
2808 "The self-signature on \"%s\"\n"
2809 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2810 msgstr ""
2811 "Podpis klíèe \"%s\" jím samým je\n"
2812 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2813
2814 #: g10/keyedit.c:714
2815 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2816 msgstr "Pøejete si jej zmìnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2817
2818 #: g10/keyedit.c:728
2819 #, c-format
2820 msgid ""
2821 "Your current signature on \"%s\"\n"
2822 "has expired.\n"
2823 msgstr ""
2824 "Platnost Va¹eho podpisu na \"%s\"\n"
2825 "vypr¹ela.\n"
2826 "\n"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:732
2829 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2830 msgstr ""
2831 "Chcete vytvoøit nový podpis a nahradit jím ten, jeho¾ platnost vypr¹ela? (a/"
2832 "N) "
2833
2834 #: g10/keyedit.c:753
2835 #, c-format
2836 msgid ""
2837 "Your current signature on \"%s\"\n"
2838 "is a local signature.\n"
2839 msgstr ""
2840 "Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
2841 "je pouze lokální.\n"
2842 "\n"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:757
2845 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2846 msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
2847
2848 #: g10/keyedit.c:778
2849 #, c-format
2850 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2851 msgstr "\"%s\" je ji¾ lokálnì podepsán klíèem %s\n"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:781
2854 #, c-format
2855 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2856 msgstr "\"%s\" je ji¾ podepsán klíèem %s\n"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:786
2859 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2860 msgstr "Chcete klíè pøesto znova podepsat? (a/N) "
2861
2862 #: g10/keyedit.c:808
2863 #, c-format
2864 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2865 msgstr "Nic k podepsání klíèem %s\n"
2866
2867 #: g10/keyedit.c:823
2868 msgid "This key has expired!"
2869 msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:841
2872 #, c-format
2873 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2874 msgstr "Platnost klíèe vypr¹í %s.\n"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:847
2877 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2878 msgstr "Chcete, aby platnost Va¹eho podpisu vypr¹ela ve stejnou dobu? (A/n) "
2879
2880 #: g10/keyedit.c:887
2881 msgid ""
2882 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2883 "mode.\n"
2884 msgstr ""
2885 "Nemù¾ete udìlat OpenPGP podpis klíèe typu PGP 2.x, kdy¾ jste v --pgp2 módu.\n"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:889
2888 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2889 msgstr "To by zpùsobilo nepou¾itelnost klíèe v PGP 2.x.\n"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:914
2892 msgid ""
2893 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2894 "belongs\n"
2895 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2896 msgstr ""
2897 "S jakou jistotou jste provìøili, ¾e klíè, který chcete podepsat\n"
2898 "patøí vý¹e uvedené osobì.\n"
2899 "Pokud neznáte odpovìï, zadejte \"0\".\n"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:919
2902 #, c-format
2903 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2904 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:921
2907 #, c-format
2908 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2909 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:923
2912 #, c-format
2913 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2914 msgstr "   (2) Èásteènì jsem to ovìøil(a).%s\n"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:925
2917 #, c-format
2918 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2919 msgstr "   (3) Velmi peèlivì jsem to ovìøil(a).%s\n"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:931
2922 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2923 msgstr "Va¹ výbìr? (pro více informací vlo¾te '?'): "
2924
2925 #: g10/keyedit.c:955
2926 #, c-format
2927 msgid ""
2928 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2929 "key \"%s\" (%s)\n"
2930 msgstr ""
2931 "Jste si jistý(á), ¾e chcete podepsat tento klíè\n"
2932 "svým klíèem \"%s\" (%s)\n"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:962
2935 msgid "This will be a self-signature.\n"
2936 msgstr "Jedná se o podpis klíèe jím samým.\n"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:968
2939 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2940 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:976
2943 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2944 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:986
2947 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2948 msgstr "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:993
2951 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2952 msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1000
2955 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2956 msgstr "Nijak jsem tento klíè neovìøil.\n"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1005
2959 msgid "I have checked this key casually.\n"
2960 msgstr "Èásteènì jsem ovìøil tento klíè.\n"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1010
2963 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2964 msgstr "Velmi peèlivì jsem ovìøil tento klíè.\n"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1020
2967 msgid "Really sign? (y/N) "
2968 msgstr "Skuteènì podepsat? (a/N) "
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
2971 #: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
2972 #, c-format
2973 msgid "signing failed: %s\n"
2974 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1130
2977 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2978 msgstr ""
2979 "K dispozici je jen kontrolní souèet klíèe nebo je klíè na kartì - passphrase "
2980 "nelze zmìnit.\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
2983 msgid "This key is not protected.\n"
2984 msgstr "Tento klíè není chránìný.\n"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
2987 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2988 msgstr "Tajné èásti primárního klíèe nejsou dostupné.\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
2991 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2992 msgstr "Tajná èást primárního klíèe jsou ulo¾eny na kartì.\n"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
2995 msgid "Key is protected.\n"
2996 msgstr "Klíè je chránìný.\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1177
2999 #, c-format
3000 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3001 msgstr "Není mo¾né editovat tento klíè: %s\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1183
3004 msgid ""
3005 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3006 "\n"
3007 msgstr ""
3008 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíè.\n"
3009 "\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
3012 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3013 msgstr "heslo není zopakováno správnì; zkuste to znovu"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1197
3016 msgid ""
3017 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3018 "\n"
3019 msgstr ""
3020 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
3021 "\n"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1200
3024 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3025 msgstr "Opravdu to chcete udìlat? (a/N) "
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1271
3028 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3029 msgstr "pøesunuji podpis klíèe na správné místo\n"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1356
3032 msgid "save and quit"
3033 msgstr "ulo¾it a ukonèit"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1359
3036 msgid "show key fingerprint"
3037 msgstr "vypsat fingerprint klíèe"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1360
3040 msgid "list key and user IDs"
3041 msgstr "vypsat seznam klíèù a id u¾ivatelù"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1362
3044 msgid "select user ID N"
3045 msgstr "vyberte identifikátor u¾ivatele N"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1363
3048 msgid "select subkey N"
3049 msgstr "vyberte podklíè N"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1364
3052 msgid "check signatures"
3053 msgstr "kontrolovat podpisy"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1368
3056 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3057 msgstr "podepsat vybrané ID u¾ivatele [* ní¾e jsou uvedeny relevantní pøíkazy]"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1373
3060 msgid "sign selected user IDs locally"
3061 msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID lokálnì"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1375
3064 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3065 msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID dùvìryhodným podpisem"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1377
3068 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3069 msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID nerevokovatelným podpisem"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1381
3072 msgid "add a user ID"
3073 msgstr "pøidat identifikátor u¾ivatele"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1383
3076 msgid "add a photo ID"
3077 msgstr "pøidat fotografický ID"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1385
3080 msgid "delete selected user IDs"
3081 msgstr "smazat vybrané ID u¾ivatele"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1390
3084 msgid "add a subkey"
3085 msgstr "pøidat podklíèy"
3086
3087 #: g10/keyedit.c:1394
3088 msgid "add a key to a smartcard"
3089 msgstr "pøidat klíè na kartu"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1396
3092 msgid "move a key to a smartcard"
3093 msgstr "pøesunout klíè na kartu"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1398
3096 msgid "move a backup key to a smartcard"
3097 msgstr "pøesunout zálo¾ní klíè na kartu"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1402
3100 msgid "delete selected subkeys"
3101 msgstr "smazat vybrané podklíèe"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1404
3104 msgid "add a revocation key"
3105 msgstr "pøidat revokaèní klíè"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1406
3108 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3109 msgstr "smazat podpisy z vybraných u¾ivatelských ID"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1408
3112 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3113 msgstr "zmìnit datum expirace pro klíè nebo vybrané podklíèe"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1410
3116 msgid "flag the selected user ID as primary"
3117 msgstr "oznaèit vybrané u¾ivatelské ID jako primární"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1412
3120 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3121 msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1415
3124 msgid "list preferences (expert)"
3125 msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (pro experty)"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1417
3128 msgid "list preferences (verbose)"
3129 msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (podrobnì)"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1419
3132 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3133 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1424
3136 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3137 msgstr "nastavit URL preferovaného server klíèù pro vybrané u¾ivatelské ID"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1426
3140 msgid "change the passphrase"
3141 msgstr "zmìnit heslo"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1430
3144 msgid "change the ownertrust"
3145 msgstr "zmìnit dùvìryhodnost vlastníka klíèe"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1432
3148 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3149 msgstr "revokovat podpisu na vybraných u¾ivatelských ID"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1434
3152 msgid "revoke selected user IDs"
3153 msgstr "revokovat vybrané u¾ivatelské ID"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1439
3156 msgid "revoke key or selected subkeys"
3157 msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1440
3160 msgid "enable key"
3161 msgstr "nastavit klíè jako platný (enable)"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1441
3164 msgid "disable key"
3165 msgstr "nastavit klíè jako neplatný (disable)"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1442
3168 msgid "show selected photo IDs"
3169 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1444
3172 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1446
3176 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: g10/keyedit.c:1564
3180 #, c-format
3181 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3182 msgstr "chyba pøi ètení bloku tajného klíèe \"%s\": %s\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1582
3185 msgid "Secret key is available.\n"
3186 msgstr "Tajný klíè je dostupný.\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1663
3189 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3190 msgstr "Pro provedení této operace je potøeba tajný klíè.\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1671
3193 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3194 msgstr "Prosím, nejdøíve pou¾ijte pøíkaz \"toggle\" (pøepnout).\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1690
3197 msgid ""
3198 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3199 "(lsign),\n"
3200 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3201 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3202 msgstr ""
3203 "* Pøíkaz `sign' mù¾e být pou¾it s prefixem `l' pro lokální podpis (lsign),\n"
3204 "  s prefixem `t' pro dùvìryhodný podpis (tsign) nebo `nr' pro neodvolatený "
3205 "podpis\n"
3206 "  (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací  (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1730
3209 msgid "Key is revoked."
3210 msgstr "Klíè revokován."
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1749
3213 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3214 msgstr "Opravdu podepsat v¹echny id u¾ivatele? (a/N) "
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1756
3217 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3218 msgstr "Nápovìda: Vyberte id u¾ivatele k podepsání\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1765
3221 #, c-format
3222 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3223 msgstr "Neznámý typ podpisu `%s'\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1788
3226 #, c-format
3227 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3228 msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3231 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3232 msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden id u¾ivatele.\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:1812
3235 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3236 msgstr "Nemù¾ete smazat poslední id u¾ivatele!\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1814
3239 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3240 msgstr "Opravdu odstranit v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1815
3243 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3244 msgstr "Opravdu odstranit tento id u¾ivatele? (a/N) "
3245
3246 #: g10/keyedit.c:1865
3247 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3248 msgstr "Opravdu pøesunout primární klíè? (a/N) "
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1877
3251 msgid "You must select exactly one key.\n"
3252 msgstr "Musíte vybrat právì jeden klíè.\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1905
3255 msgid "Command expects a filename argument\n"
3256 msgstr "Pøíkaz oèekává jméno souboru jako argument\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1919
3259 #, c-format
3260 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3261 msgstr "Nemohu otevøít `%s': %s\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1936
3264 #, c-format
3265 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3266 msgstr "Chyba pøi ètení zálo¾ního klíèe z `%s': %s\n"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:1960
3269 msgid "You must select at least one key.\n"
3270 msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden klíè.\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1963
3273 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3274 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíèe? (a/N) "
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1964
3277 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3278 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíè? (a/N) "
3279
3280 #: g10/keyedit.c:1999
3281 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3282 msgstr "Opravdu revokovat v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
3283
3284 #: g10/keyedit.c:2000
3285 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3286 msgstr "Opravdu revokovat tento id u¾ivatele? (a/N) "
3287
3288 #: g10/keyedit.c:2018
3289 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3290 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíè? (a/N) "
3291
3292 #: g10/keyedit.c:2029
3293 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3294 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíèe? (a/N) "
3295
3296 #: g10/keyedit.c:2031
3297 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3298 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíè? (a/N) "
3299
3300 #: g10/keyedit.c:2081
3301 msgid ""
3302 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3303 msgstr ""
3304 "Dùvìryhodnost vlastníka nelze mìnit je-li pou¾ívána databáze dùvìry "
3305 "poskytnutá u¾ivatelem\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:2123
3308 msgid "Set preference list to:\n"
3309 msgstr "Nastavit seznam pøedvoleb:\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:2129
3312 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3313 msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby pro vybraný id u¾ivatele? (a/N) "
3314
3315 #: g10/keyedit.c:2131
3316 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3317 msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby? (a/N) "
3318
3319 #: g10/keyedit.c:2189
3320 msgid "Save changes? (y/N) "
3321 msgstr "Ulo¾it zmìny? (a/N) "
3322
3323 #: g10/keyedit.c:2192
3324 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3325 msgstr "Ukonèit bez ulo¾ení? (a/N) "
3326
3327 #: g10/keyedit.c:2202
3328 #, c-format
3329 msgid "update failed: %s\n"
3330 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:2209
3333 #, c-format
3334 msgid "update secret failed: %s\n"
3335 msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:2216
3338 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3339 msgstr "Klíè nebyl zmìnìn, tak¾e není potøeba jej aktualizovat.\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2289
3342 msgid "Digest: "
3343 msgstr "Hash: "
3344
3345 #: g10/keyedit.c:2341
3346 msgid "Features: "
3347 msgstr "Vlastnosti: "
3348
3349 #: g10/keyedit.c:2352
3350 msgid "Keyserver no-modify"
3351 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
3354 msgid "Preferred keyserver: "
3355 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3356
3357 #: g10/keyedit.c:2579
3358 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3359 msgstr "U¾ivatelský ID formátu PGP 2.x nemá ¾ádné pøedvolby\n"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:2638
3362 #, c-format
3363 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3364 msgstr "V %s tento klíè revokoval %s klíèem %s\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2659
3367 #, c-format
3368 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3369 msgstr "Tento klíè mù¾e být revokován %s klíèem %s "
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2665
3372 msgid "(sensitive)"
3373 msgstr "(citlivá informace)"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
3376 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:525
3377 #, c-format
3378 msgid "created: %s"
3379 msgstr "vytvoøen: %s"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:960
3382 #, c-format
3383 msgid "revoked: %s"
3384 msgstr "revokován: %s"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3387 #, c-format
3388 msgid "expired: %s"
3389 msgstr "platnost skonèila: %s"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
3392 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3393 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:531 g10/mainproc.c:966
3394 #, c-format
3395 msgid "expires: %s"
3396 msgstr "platnost skonèí: %s"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2690
3399 #, c-format
3400 msgid "usage: %s"
3401 msgstr "pou¾ití: %s"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2705
3404 #, c-format
3405 msgid "trust: %s"
3406 msgstr "dùvìra: %s"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2709
3409 #, c-format
3410 msgid "validity: %s"
3411 msgstr "platnost: %s"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2716
3414 msgid "This key has been disabled"
3415 msgstr "Tento klíè byl oznaèen za neplatný (disabled)"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
3418 msgid "card-no: "
3419 msgstr "èíslo karty: "
3420
3421 #: g10/keyedit.c:2768
3422 msgid ""
3423 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3424 "unless you restart the program.\n"
3425 msgstr ""
3426 "Prosím nezapomeòte, ¾e zobrazované údaje o platnosti klíèù nemusí\n"
3427 "být nutnì správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:535
3430 #: g10/mainproc.c:1783 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
3431 msgid "revoked"
3432 msgstr "revokován"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:539
3435 #: g10/mainproc.c:1785 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
3436 msgid "expired"
3437 msgstr "platnost skonèila"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2899
3440 msgid ""
3441 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3442 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3443 msgstr ""
3444 "VAROVÁNÍ: ¾ádné u¾ivatelské ID nebylo oznaèeno jako primární.  Tento pøíkaz\n"
3445 "              mù¾e zpùsobit, ¾e za primární bude pova¾ováno jiné user ID.\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2960
3448 msgid ""
3449 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3450 "versions\n"
3451 "         of PGP to reject this key.\n"
3452 msgstr ""
3453 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání fotografického ID mù¾e v nìkterých\n"
3454 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
3457 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3458 msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále pøidat? (a/N) "
3459
3460 #: g10/keyedit.c:2971
3461 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3462 msgstr "Nemìli by jste pøidávat fotografický ID k PGP2 klíèi.\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:3111
3465 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3466 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:3121
3469 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3470 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:3125
3473 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3474 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:3131
3477 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3478 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:3145
3481 #, c-format
3482 msgid "Deleted %d signature.\n"
3483 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:3146
3486 #, c-format
3487 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3488 msgstr "Smazáno %d podpisù.\n"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:3149
3491 msgid "Nothing deleted.\n"
3492 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
3495 msgid "invalid"
3496 msgstr "neplatný"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:3198
3499 #, fuzzy, c-format
3500 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3501 msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:3290
3504 msgid ""
3505 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3506 "cause\n"
3507 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3508 msgstr ""
3509 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání 'povìøení revokace' mù¾e v nìkterých\n"
3510 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3301
3513 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3514 msgstr "Nemìli by jste pøidávat 'povìøení revokace' k PGP2 klíèi.\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:3321
3517 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3518 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ivatele povìøeného revokací: "
3519
3520 #: g10/keyedit.c:3346
3521 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3522 msgstr "klíè formátu PGP 2.x nelze povìøit revokací\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:3361
3525 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3526 msgstr "klíè nelze povìøit revokací jím samým\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:3383
3529 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3530 msgstr "tento klíè ji¾ bykl povìøen revokací\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:3402
3533 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3534 msgstr ""
3535 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíèe 'povøeným revokátorem' je nevratná operace!\n"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:3408
3538 msgid ""
3539 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3540 msgstr "Jste si jistí, ¾e tento klíè chcete povìøit revokací? (a/N) "
3541
3542 #: g10/keyedit.c:3469
3543 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3544 msgstr "Prosím, odstraòte výbìr z tajných klíèù.\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:3475
3547 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3548 msgstr "Prosím, vyberte nejvý¹e jeden podklíè.\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:3479
3551 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3552 msgstr "Mìním dobu expirace podklíèe.\n"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:3482
3555 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3556 msgstr "Mìním dobu expirace primárního klíèe.\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:3528
3559 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3560 msgstr "Nemù¾ete zmìnit dobu platnosti klíèe verze 3\n"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:3544
3563 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3564 msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:3769
3567 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3568 msgstr "Prosím, vyberte právì jeden id u¾ivatele .\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
3571 #, c-format
3572 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3573 msgstr "pøeskoèen v3 podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:3979
3576 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3577 msgstr "Vlo¾te URL preferovaného keyserveru: "
3578
3579 #: g10/keyedit.c:4059
3580 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3581 msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete pøepsat? (a/N) "
3582
3583 #: g10/keyedit.c:4060
3584 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3585 msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete smazat? (a/N) "
3586
3587 #: g10/keyedit.c:4122
3588 #, c-format
3589 msgid "No user ID with index %d\n"
3590 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ivatele s indexem %d\n"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:4180
3593 #, c-format
3594 msgid "No user ID with hash %s\n"
3595 msgstr "Neexistuje u¾ivatelské ID s hashem %s\n"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:4207
3598 #, c-format
3599 msgid "No subkey with index %d\n"
3600 msgstr "Neexistuje podklíè s indexem %d\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:4342
3603 #, c-format
3604 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3605 msgstr "id u¾ivatele:\"%s\"\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
3608 #, c-format
3609 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3610 msgstr "podepsáno va¹ím klíèem %s v %s%s%s\n"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
3613 msgid " (non-exportable)"
3614 msgstr " (neexportovatelné)"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:4351
3617 #, c-format
3618 msgid "This signature expired on %s.\n"
3619 msgstr "Platnost podpisu vypr¹í %s.\n"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:4355
3622 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3623 msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3624
3625 #: g10/keyedit.c:4359
3626 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3627 msgstr "Vytvoøit pro tento podpis revokaèní certifikát? (a/N)"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:4386
3630 #, c-format
3631 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3632 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory u¾ivatele: %s:\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:4412
3635 msgid " (non-revocable)"
3636 msgstr " (nerevokovatelné)"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:4419
3639 #, c-format
3640 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3641 msgstr "revokováno va¹ím klíèem %s v %s\n"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:4441
3644 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3645 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:4461
3648 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3649 msgstr "Opravdu vytvoøit revokaèní certifikáty? (a/N) "
3650
3651 #: g10/keyedit.c:4491
3652 msgid "no secret key\n"
3653 msgstr "neexistuje tajný klíè\n"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:4561
3656 #, c-format
3657 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3658 msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je ji¾ revokováno.\n"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:4578
3661 #, c-format
3662 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3663 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID u¾ivatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:4642
3666 #, c-format
3667 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3668 msgstr "Klíè %s je ji¾ revokován.\n"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:4704
3671 #, c-format
3672 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3673 msgstr "Podklíè %s je ji¾ revokován.\n"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:4799
3676 #, c-format
3677 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3678 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíè %s (uid %d)\n"
3679
3680 #: g10/keygen.c:259
3681 #, c-format
3682 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3683 msgstr "duplicita pøedvolby `%s'\n"
3684
3685 #: g10/keygen.c:266
3686 msgid "too many cipher preferences\n"
3687 msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro ¹ifrování\n"
3688
3689 #: g10/keygen.c:268
3690 msgid "too many digest preferences\n"
3691 msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro vzorkování\n"
3692
3693 #: g10/keygen.c:270
3694 msgid "too many compression preferences\n"
3695 msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro komprimaci\n"
3696
3697 #: g10/keygen.c:395
3698 #, c-format
3699 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3700 msgstr "neplatná polo¾ka `%s' v øetìzci s pøedvolbami\n"
3701
3702 #: g10/keygen.c:815
3703 msgid "writing direct signature\n"
3704 msgstr "zapisuji podpis klíèe jím samým (direct signature)\n"
3705
3706 #: g10/keygen.c:854
3707 msgid "writing self signature\n"
3708 msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
3709
3710 #: g10/keygen.c:905
3711 msgid "writing key binding signature\n"
3712 msgstr "zapisuji \"key-binding\" podpis\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3715 #, c-format
3716 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3717 msgstr "neplatná délka klíèe; pou¾iji %u bitù\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3720 #, c-format
3721 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3722 msgstr "délka klíèe zaokrouhlena na %u bitù\n"
3723
3724 #: g10/keygen.c:1232
3725 msgid "Sign"
3726 msgstr "Podepisování"
3727
3728 #: g10/keygen.c:1235
3729 msgid "Certify"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: g10/keygen.c:1238
3733 msgid "Encrypt"
3734 msgstr "©ifrování"
3735
3736 #: g10/keygen.c:1241
3737 msgid "Authenticate"
3738 msgstr "Autentizace"
3739
3740 #: g10/keygen.c:1249
3741 msgid "SsEeAaQq"
3742 msgstr "SsEeAaQq"
3743
3744 #: g10/keygen.c:1268
3745 #, c-format
3746 msgid "Possible actions for a %s key: "
3747 msgstr "Pro klíè %s lze provést: "
3748
3749 #: g10/keygen.c:1272
3750 msgid "Current allowed actions: "
3751 msgstr "Aktuálnì povolené akce: "
3752
3753 #: g10/keygen.c:1277
3754 #, c-format
3755 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3756 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3757
3758 #: g10/keygen.c:1280
3759 #, c-format
3760 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3761 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost ¹ifrovat\n"
3762
3763 #: g10/keygen.c:1283
3764 #, c-format
3765 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3766 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3767
3768 #: g10/keygen.c:1286
3769 #, c-format
3770 msgid "   (%c) Finished\n"
3771 msgstr "   (%c) Konec\n"
3772
3773 #: g10/keygen.c:1342
3774 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3775 msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete:\n"
3776
3777 #: g10/keygen.c:1344
3778 #, c-format
3779 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3780 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
3781
3782 #: g10/keygen.c:1345
3783 #, c-format
3784 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3785 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:1347
3788 #, c-format
3789 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3790 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní pou¾ití)\n"
3791
3792 #: g10/keygen.c:1349
3793 #, c-format
3794 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3795 msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro ¹ifrování)\n"
3796
3797 #: g10/keygen.c:1350
3798 #, c-format
3799 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3800 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3801
3802 #: g10/keygen.c:1352
3803 #, c-format
3804 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3805 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro ¹ifrování)\n"
3806
3807 #: g10/keygen.c:1354
3808 #, c-format
3809 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3810 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní pou¾ití)\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3813 #, c-format
3814 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3815 msgstr "Pár DSA klíèù DSA dlouhý %u bitù.\n"
3816
3817 #: g10/keygen.c:1433
3818 #, c-format
3819 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3820 msgstr "klíè %s mù¾e mít délku v intervalu %u a¾ %u bitù.\n"
3821
3822 #: g10/keygen.c:1440
3823 #, c-format
3824 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3825 msgstr "Jakou délku klíèe si pøejete? (%u) "
3826
3827 #: g10/keygen.c:1454
3828 #, c-format
3829 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3830 msgstr "velikost klíèe %s musí být v intervalu %u-%u\n"
3831
3832 #: g10/keygen.c:1460
3833 #, c-format
3834 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3835 msgstr "Po¾adovaná délka klíèe je %u bitù.\n"
3836
3837 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
3838 #, c-format
3839 msgid "rounded up to %u bits\n"
3840 msgstr "zaokrouhleno na %u bitù\n"
3841
3842 #: g10/keygen.c:1519
3843 msgid ""
3844 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3845 "         0 = key does not expire\n"
3846 "      <n>  = key expires in n days\n"
3847 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3848 "      <n>m = key expires in n months\n"
3849 "      <n>y = key expires in n years\n"
3850 msgstr ""
3851 "Prosím urèete, jak dlouho by klíè mìl platit.\n"
3852 "         0 = doba platnosti klíèe není omezena\n"
3853 "      <n>  = doba platnosti klíèe skonèí za n dní\n"
3854 "      <n>w = doba platnosti klíèe skonèí za n týdnù\n"
3855 "      <n>m = doba platnosti klíèe skonèí za n mìsícù\n"
3856 "      <n>y = doba platnosti klíèe skonèí za n let\n"
3857
3858 #: g10/keygen.c:1530
3859 msgid ""
3860 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3861 "         0 = signature does not expire\n"
3862 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3863 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3864 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3865 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3866 msgstr ""
3867 "Prosím urèete, jak dlouho by mìl podpis platit.\n"
3868 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3869 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
3870 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n týdnù\n"
3871 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mìsícù\n"
3872 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n let\n"
3873
3874 #: g10/keygen.c:1553
3875 msgid "Key is valid for? (0) "
3876 msgstr "Klíè je platný pro? (0) "
3877
3878 #: g10/keygen.c:1558
3879 #, c-format
3880 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3881 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3882
3883 #: g10/keygen.c:1576
3884 msgid "invalid value\n"
3885 msgstr "neplatná hodnota\n"
3886
3887 #: g10/keygen.c:1583
3888 msgid "Key does not expire at all\n"
3889 msgstr "Platnost klíèe nikdy neskonèí\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:1584
3892 msgid "Signature does not expire at all\n"
3893 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskonèí\n"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1589
3896 #, c-format
3897 msgid "Key expires at %s\n"
3898 msgstr "Platnost klíèe skonèí v %s\n"
3899
3900 #: g10/keygen.c:1590
3901 #, c-format
3902 msgid "Signature expires at %s\n"
3903 msgstr "Platnost podpisu skonèí v %s\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:1596
3906 msgid ""
3907 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3908 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3909 msgstr ""
3910 "Vá¹ systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3911 "V ka¾dém pøípadì budou data korektnì zpracovávána do roku 2106.\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1601
3914 msgid "Is this correct? (y/N) "
3915 msgstr "Je to správnì (a/N)? "
3916
3917 #: g10/keygen.c:1624
3918 msgid ""
3919 "\n"
3920 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3921 "ID\n"
3922 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3923 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3924 "\n"
3925 msgstr ""
3926 "\n"
3927 "Aby bylo mo¾né rozpoznat Vá¹ klíè, musíte znát identifikátor u¾ivatele;\n"
3928 "program jej slo¾í z Va¹eho jména a pøíjmení, komentáøe a e-mailu\n"
3929 "v tomto tvaru:\n"
3930 "    \"Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>\"\n"
3931 "\n"
3932
3933 #: g10/keygen.c:1637
3934 msgid "Real name: "
3935 msgstr "Jméno a pøíjmení: "
3936
3937 #: g10/keygen.c:1645
3938 msgid "Invalid character in name\n"
3939 msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
3940
3941 #: g10/keygen.c:1647
3942 msgid "Name may not start with a digit\n"
3943 msgstr "Jméno nemù¾e zaèínat èíslicí\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1649
3946 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3947 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoò 5 znakù\n"
3948
3949 #: g10/keygen.c:1657
3950 msgid "Email address: "
3951 msgstr "E-mailová adresa: "
3952
3953 #: g10/keygen.c:1663
3954 msgid "Not a valid email address\n"
3955 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3956
3957 #: g10/keygen.c:1671
3958 msgid "Comment: "
3959 msgstr "Komentáø: "
3960
3961 #: g10/keygen.c:1677
3962 msgid "Invalid character in comment\n"
3963 msgstr "Neplatný znak v komentáøi\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:1700
3966 #, c-format
3967 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3968 msgstr "Pou¾íváte znakovou sadu `%s'.\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:1706
3971 #, c-format
3972 msgid ""
3973 "You selected this USER-ID:\n"
3974 "    \"%s\"\n"
3975 "\n"
3976 msgstr ""
3977 "Zvolil(a) jste tento identifikátor u¾ivatele:\n"
3978 "    \"%s\"\n"
3979 "\n"
3980
3981 #: g10/keygen.c:1711
3982 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3983 msgstr "Do pole jméno nebo komentáø nepi¹te, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3984
3985 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3986 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3987 #. string which should be translated accordingly and the
3988 #. letter changed to match the one in the answer string.
3989 #.
3990 #. n = Change name
3991 #. c = Change comment
3992 #. e = Change email
3993 #. o = Okay (ready, continue)
3994 #. q = Quit
3995 #.
3996 #: g10/keygen.c:1727
3997 msgid "NnCcEeOoQq"
3998 msgstr "jJkKeEPpUu"
3999
4000 #: g10/keygen.c:1737
4001 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4002 msgstr "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail nebo (U)konèit? "
4003
4004 #: g10/keygen.c:1738
4005 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4006 msgstr ""
4007 "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail, (P)okraèovat dál nebo (U)konèit "
4008 "program? "
4009
4010 #: g10/keygen.c:1757
4011 msgid "Please correct the error first\n"
4012 msgstr "Nejdøív, prosím, opravte chybu\n"
4013
4014 #: g10/keygen.c:1797
4015 msgid ""
4016 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4017 "\n"
4018 msgstr ""
4019 "Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
4020 "\n"
4021
4022 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
4023 #, c-format
4024 msgid "%s.\n"
4025 msgstr "%s.\n"
4026
4027 #: g10/keygen.c:1813
4028 msgid ""
4029 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4030 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4031 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4032 "\n"
4033 msgstr ""
4034 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
4035 "Dobøe, budu pokraèovat bez hesla. Kdykoliv mù¾ete heslo zmìnit pou¾itím\n"
4036 "tohoto programu s parametrem \"--edit-key\".\n"
4037 "\n"
4038
4039 #: g10/keygen.c:1835
4040 msgid ""
4041 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4042 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4043 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4044 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4045 msgstr ""
4046 "Musíme vytvoøit mnoho náhodných bajtù. Bìhem vytváøení mù¾ete\n"
4047 "provádìt nìjakou jinou práci na poèítaèi (psát na klávesnici, pohybovat "
4048 "my¹í,\n"
4049 "pou¾ívat disky); díky tomu má generátor lep¹í ¹anci získat dostatek "
4050 "entropie.\n"
4051
4052 #: g10/keygen.c:2597
4053 msgid "Key generation canceled.\n"
4054 msgstr "Vytváøení klíèe bylo zru¹eno.\n"
4055
4056 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4057 #, c-format
4058 msgid "writing public key to `%s'\n"
4059 msgstr "zapisuji veøejný klíè do `%s'\n"
4060
4061 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4062 #, c-format
4063 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4064 msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
4065
4066 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4067 #, c-format
4068 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4069 msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
4070
4071 #: g10/keygen.c:2929
4072 #, c-format
4073 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4074 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veøejných klíèù (pubring): %s\n"
4075
4076 #: g10/keygen.c:2935
4077 #, c-format
4078 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4079 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
4080
4081 #: g10/keygen.c:2953
4082 #, c-format
4083 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4084 msgstr "chyba pøi zápisu do souboru veøejných klíèù `%s': %s\n"
4085
4086 #: g10/keygen.c:2960
4087 #, c-format
4088 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4089 msgstr "chyba pøi zápisu do souboru tajných klíèù `%s': %s\n"
4090
4091 #: g10/keygen.c:2983
4092 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4093 msgstr "veøejný a tajný klíè byly vytvoøeny a podepsány.\n"
4094
4095 #: g10/keygen.c:2994
4096 msgid ""
4097 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4098 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4099 msgstr ""
4100 "Tento klíè nemù¾e být pou¾itý pro ¹ifrování. K vytvoøení\n"
4101 "sekundárního klíèe pro tento úèel mù¾ete pou¾ít pøíkaz \"--edit-key\".\n"
4102
4103 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4104 #, c-format
4105 msgid "Key generation failed: %s\n"
4106 msgstr "Vytvoøení klíèe se nepodaøilo: %s\n"
4107
4108 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4109 #, c-format
4110 msgid ""
4111 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4112 msgstr ""
4113 "klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
4114 "je problém se systémovým èasem)\n"
4115
4116 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4117 #, c-format
4118 msgid ""
4119 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4120 msgstr ""
4121 "klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
4122 "je problém se systémovým èasem)\n"
4123
4124 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4125 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4126 msgstr "POZNÁMKA: vytvoøení podklíèe pro klíèe v3 není v souladu s OpenPGP\n"
4127
4128 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4129 msgid "Really create? (y/N) "
4130 msgstr "Opravdu vytvoøit? (a/N) "
4131
4132 #: g10/keygen.c:3391
4133 #, c-format
4134 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4135 msgstr "ulo¾ení klíèe na kartu se nezdaøilo: %s\n"
4136
4137 #: g10/keygen.c:3438
4138 #, c-format
4139 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4140 msgstr "nemohu vytvoøit zálohu souboru `%s': %s\n"
4141
4142 #: g10/keygen.c:3464
4143 #, c-format
4144 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4145 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíèe z karty ulo¾ena do `%s'\n"
4146
4147 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4148 msgid "never     "
4149 msgstr "nikdy     "
4150
4151 #: g10/keylist.c:265
4152 msgid "Critical signature policy: "
4153 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
4154
4155 #: g10/keylist.c:267
4156 msgid "Signature policy: "
4157 msgstr "Podepisovací politika: "
4158
4159 #: g10/keylist.c:306
4160 msgid "Critical preferred keyserver: "
4161 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
4162
4163 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4164 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4165 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
4166
4167 #: g10/keylist.c:373
4168 msgid "Critical signature notation: "
4169 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
4170
4171 #: g10/keylist.c:375
4172 msgid "Signature notation: "
4173 msgstr "Podepisovací notace: "
4174
4175 #: g10/keylist.c:386
4176 msgid "not human readable"
4177 msgstr "není v pøímo èitelném formátu"
4178
4179 #: g10/keylist.c:487
4180 msgid "Keyring"
4181 msgstr "soubor klíèù (keyring)"
4182
4183 #: g10/keylist.c:1521
4184 msgid "Primary key fingerprint:"
4185 msgstr "Primární fingerprint klíèe:"
4186
4187 #: g10/keylist.c:1523
4188 msgid "     Subkey fingerprint:"
4189 msgstr "     Fingerprint podklíèe:"
4190
4191 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4192 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4193 #: g10/keylist.c:1530
4194 msgid " Primary key fingerprint:"
4195 msgstr " Primární fingerprint klíèe:"
4196
4197 #: g10/keylist.c:1532
4198 msgid "      Subkey fingerprint:"
4199 msgstr "      Fingerprint podklíèe:"
4200
4201 #: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
4202 msgid "      Key fingerprint ="
4203 msgstr "      Fingerprint klíèe ="
4204
4205 #: g10/keylist.c:1607
4206 msgid "      Card serial no. ="
4207 msgstr "      Seriové èíslo karty ="
4208
4209 #: g10/keyring.c:1246
4210 #, c-format
4211 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4212 msgstr "pøejmenování `%s' na `%s' se nezdaøilo: %s\n"
4213
4214 #: g10/keyring.c:1252
4215 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4216 msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
4217
4218 #: g10/keyring.c:1254
4219 #, c-format
4220 msgid "%s is the unchanged one\n"
4221 msgstr "%s je beze zmìny\n"
4222
4223 #: g10/keyring.c:1255
4224 #, c-format
4225 msgid "%s is the new one\n"
4226 msgstr "%s je nový\n"
4227
4228 #: g10/keyring.c:1256
4229 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4230 msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostní problém\n"
4231
4232 #: g10/keyring.c:1376
4233 #, c-format
4234 msgid "caching keyring `%s'\n"
4235 msgstr "cache souboru klíèù `%s'\n"
4236
4237 #: g10/keyring.c:1422
4238 #, c-format
4239 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4240 msgstr "%lu klíèù ji¾ ulo¾eno v cache (%lu podpisù)\n"
4241
4242 #: g10/keyring.c:1434
4243 #, c-format
4244 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4245 msgstr "%lu klíèù ulo¾eno v cache (%lu podpisù)\n"
4246
4247 #: g10/keyring.c:1505
4248 #, c-format
4249 msgid "%s: keyring created\n"
4250 msgstr "%s: soubor klíèù (keyring) vytvoøen\n"
4251
4252 #: g10/keyserver.c:76
4253 msgid "include revoked keys in search results"
4254 msgstr ""
4255
4256 #: g10/keyserver.c:77
4257 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4258 msgstr ""
4259
4260 #: g10/keyserver.c:79
4261 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4262 msgstr ""
4263
4264 #: g10/keyserver.c:81
4265 msgid "do not delete temporary files after using them"
4266 msgstr ""
4267
4268 #: g10/keyserver.c:85
4269 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: g10/keyserver.c:87
4273 #, fuzzy
4274 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4275 msgstr "Vlo¾te URL preferovaného keyserveru: "
4276
4277 #: g10/keyserver.c:89
4278 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: g10/keyserver.c:154
4282 #, c-format
4283 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4284 msgstr "VAROVÁNÍ: volba `%s' pro server klíèù není na této platformì úèinná\n"
4285
4286 #: g10/keyserver.c:537
4287 msgid "disabled"
4288 msgstr "disabled"
4289
4290 #: g10/keyserver.c:738
4291 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4292 msgstr "Vlo¾te èíslo (èísla), 'N' pro dal¹í nebo 'Q' pro konec> "
4293
4294 #: g10/keyserver.c:821 g10/keyserver.c:1422
4295 #, c-format
4296 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4297 msgstr "neplatný protokol serveru klíèù (us %d!=handler %d)\n"
4298
4299 #: g10/keyserver.c:919
4300 #, c-format
4301 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4302 msgstr "klíè \"%s\" nebyl na serveru klíèù nalezen\n"
4303
4304 #: g10/keyserver.c:921
4305 msgid "key not found on keyserver\n"
4306 msgstr "klíè nebyl na serveru klíèù nalezen\n"
4307
4308 #: g10/keyserver.c:1146
4309 #, c-format
4310 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4311 msgstr "po¾aduji klíè %s ze %s server %s\n"
4312
4313 #: g10/keyserver.c:1150
4314 #, c-format
4315 msgid "requesting key %s from %s\n"
4316 msgstr "po¾aduji klíè %s z %s\n"
4317
4318 #: g10/keyserver.c:1174
4319 #, fuzzy, c-format
4320 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4321 msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
4322
4323 #: g10/keyserver.c:1177
4324 #, fuzzy, c-format
4325 msgid "searching for names from %s\n"
4326 msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
4327
4328 #: g10/keyserver.c:1325
4329 #, c-format
4330 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4331 msgstr "posílám klíè %s na %s server %s\n"
4332
4333 #: g10/keyserver.c:1329
4334 #, c-format
4335 msgid "sending key %s to %s\n"
4336 msgstr "posílám klíè %s na %s\n"
4337
4338 #: g10/keyserver.c:1372
4339 #, c-format
4340 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4341 msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
4342
4343 #: g10/keyserver.c:1375
4344 #, c-format
4345 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4346 msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
4347
4348 #: g10/keyserver.c:1382 g10/keyserver.c:1478
4349 msgid "no keyserver action!\n"
4350 msgstr "¾ádná operace se serverem klíèù!\n"
4351
4352 #: g10/keyserver.c:1430
4353 #, c-format
4354 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4355 msgstr "VAROVÁNÍ: keyserver handler z jiné verze GnuPG (%s)\n"
4356
4357 #: g10/keyserver.c:1439
4358 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4359 msgstr "server klíèù neposlal VERSION\n"
4360
4361 #: g10/keyserver.c:1500
4362 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4363 msgstr "¾adný server klíèù není znám (pou¾íjte volbu --keyserver)\n"
4364
4365 #: g10/keyserver.c:1506
4366 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4367 msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
4368
4369 #: g10/keyserver.c:1518
4370 #, c-format
4371 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4372 msgstr "protokol serveru klíèù `%s' není podporován\n"
4373
4374 #: g10/keyserver.c:1523
4375 #, c-format
4376 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4377 msgstr "akce `%s' není podporována v protokolu `%s' serveru klíèù\n"
4378
4379 #: g10/keyserver.c:1531
4380 #, c-format
4381 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4382 msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
4383
4384 #: g10/keyserver.c:1538
4385 msgid "keyserver timed out\n"
4386 msgstr "èasový limit pro server klíèù vypr¹el\n"
4387
4388 #: g10/keyserver.c:1543
4389 msgid "keyserver internal error\n"
4390 msgstr "interní chyba serveru klíèù\n"
4391
4392 #: g10/keyserver.c:1552
4393 #, c-format
4394 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4395 msgstr "chyba komunikace se serverem klíèù: %s\n"
4396
4397 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4398 #, c-format
4399 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4400 msgstr "\"%s\" není ID klíèe: pøeskoèeno\n"
4401
4402 #: g10/keyserver.c:1868
4403 #, c-format
4404 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4405 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíè %s prostøednictvím %s: %s\n"
4406
4407 #: g10/keyserver.c:1890
4408 #, c-format
4409 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4410 msgstr "aktualizuji 1 klíè z %s\n"
4411
4412 #: g10/keyserver.c:1892
4413 #, c-format
4414 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4415 msgstr "aktualizuji %d klíèù z %s\n"
4416
4417 #: g10/keyserver.c:1957
4418 #, fuzzy, c-format
4419 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4420 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíè %s prostøednictvím %s: %s\n"
4421
4422 #: g10/keyserver.c:1963
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4425 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíè %s prostøednictvím %s: %s\n"
4426
4427 #: g10/mainproc.c:240
4428 #, c-format
4429 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4430 msgstr "podivná velikost ¹ifrovacího klíèe pro sezení (%d)\n"
4431
4432 #: g10/mainproc.c:291
4433 #, c-format
4434 msgid "%s encrypted session key\n"
4435 msgstr "%s za¹ifrovaný klíè sezení\n"
4436
4437 #: g10/mainproc.c:301
4438 #, c-format
4439 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4440 msgstr "heslo (passphraze) generováno s pou¾itím neznámého algoritmu %d\n"
4441
4442 #: g10/mainproc.c:382
4443 #, c-format
4444 msgid "public key is %s\n"
4445 msgstr "veøejný klíè je %s\n"
4446
4447 #: g10/mainproc.c:439
4448 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4449 msgstr "data za¹ifrována veøejným klíèem: správný DEK\n"
4450
4451 #: g10/mainproc.c:472
4452 #, c-format
4453 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4454 msgstr "za¹ifrována %u-bitovým %s klíèem, ID %s, vytvoøeným %s\n"
4455
4456 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4457 #, c-format
4458 msgid "      \"%s\"\n"
4459 msgstr "      \"%s\"\n"
4460
4461 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4462 # [kw]
4463 #: g10/mainproc.c:480
4464 #, c-format
4465 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4466 msgstr "za¹ifrováno %s klíèem, ID %s\n"
4467
4468 #: g10/mainproc.c:494
4469 #, c-format
4470 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4471 msgstr "de¹ifrování veøejným klíèem selhalo: %s\n"
4472
4473 #: g10/mainproc.c:508
4474 #, c-format
4475 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4476 msgstr "za¹ifrováno s heslem %lu\n"
4477
4478 #: g10/mainproc.c:510
4479 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4480 msgstr "za¹ifrováno jedním heslem\n"
4481
4482 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4483 #, c-format
4484 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4485 msgstr "pøedpokládám %s ¹ifrovaných dat\n"
4486
4487 #: g10/mainproc.c:549
4488 #, c-format
4489 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4490 msgstr ""
4491 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4492 "algoritmem %s\n"
4493
4494 #: g10/mainproc.c:581
4495 msgid "decryption okay\n"
4496 msgstr "de¹ifrování o.k.\n"
4497
4498 #: g10/mainproc.c:585
4499 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4500 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chránìna proti poru¹ení její integrity\n"
4501
4502 #: g10/mainproc.c:598
4503 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4504 msgstr "VAROVÁNÍ: se za¹ifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4505
4506 #: g10/mainproc.c:604
4507 #, c-format
4508 msgid "decryption failed: %s\n"
4509 msgstr "de¹ifrování selhalo: %s\n"
4510
4511 #: g10/mainproc.c:623
4512 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4513 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
4514
4515 #: g10/mainproc.c:625
4516 #, c-format
4517 msgid "original file name='%.*s'\n"
4518 msgstr "pùvodní jméno souboru='%.*s'\n"
4519
4520 #: g10/mainproc.c:815
4521 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4522 msgstr ""
4523 "samostatný revokaèní certifikát -  pou¾ijte \"gpg --import\", chcete-li jej "
4524 "u¾ít\n"
4525
4526 #: g10/mainproc.c:1161
4527 #, fuzzy
4528 msgid "no signature found\n"
4529 msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
4530
4531 #: g10/mainproc.c:1419
4532 msgid "signature verification suppressed\n"
4533 msgstr "verifikace podpisu potlaèena\n"
4534
4535 #: g10/mainproc.c:1519
4536 #, fuzzy
4537 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4538 msgstr "neumím pracovat s tìmito násobnými podpisy\n"
4539
4540 #: g10/mainproc.c:1530
4541 #, c-format
4542 msgid "Signature made %s\n"
4543 msgstr "Podpis vytvoøen %s\n"
4544
4545 #: g10/mainproc.c:1531
4546 #, c-format
4547 msgid "               using %s key %s\n"
4548 msgstr "               pou¾ití %s klíèe %s\n"
4549
4550 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4551 #: g10/mainproc.c:1535
4552 #, c-format
4553 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4554 msgstr "Podpis vytvoøen %s pomocí klíèe %s s ID u¾ivatele %s\n"
4555
4556 #: g10/mainproc.c:1555
4557 msgid "Key available at: "
4558 msgstr "Klíè k dispozici na: "
4559
4560 #: g10/mainproc.c:1688 g10/mainproc.c:1736
4561 #, c-format
4562 msgid "BAD signature from \"%s\""
4563 msgstr "©PATNÝ podpis od \"%s\""
4564
4565 #: g10/mainproc.c:1690 g10/mainproc.c:1738
4566 #, c-format
4567 msgid "Expired signature from \"%s\""
4568 msgstr "Podpis s vypr¹enou platností od \"%s\""
4569
4570 #: g10/mainproc.c:1692 g10/mainproc.c:1740
4571 #, c-format
4572 msgid "Good signature from \"%s\""
4573 msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
4574
4575 #: g10/mainproc.c:1744
4576 msgid "[uncertain]"
4577 msgstr "[nejistý]"
4578
4579 #: g10/mainproc.c:1776
4580 #, c-format
4581 msgid "                aka \"%s\""
4582 msgstr "                alias \"%s\""
4583
4584 #: g10/mainproc.c:1873
4585 #, c-format
4586 msgid "Signature expired %s\n"
4587 msgstr "Platnost podpisu skonèila %s\n"
4588
4589 #: g10/mainproc.c:1878
4590 #, c-format
4591 msgid "Signature expires %s\n"
4592 msgstr "Platnost podpisu skonèí %s\n"
4593
4594 #: g10/mainproc.c:1881
4595 #, c-format
4596 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4597 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
4598
4599 #: g10/mainproc.c:1882
4600 msgid "binary"
4601 msgstr "binární formát"
4602
4603 #: g10/mainproc.c:1883
4604 msgid "textmode"
4605 msgstr "textový formát"
4606
4607 #: g10/mainproc.c:1883 g10/trustdb.c:536
4608 msgid "unknown"
4609 msgstr "neznámý formát"
4610
4611 #: g10/mainproc.c:1903
4612 #, c-format
4613 msgid "Can't check signature: %s\n"
4614 msgstr "Nemohu ovìøit podpis: %s\n"
4615
4616 #: g10/mainproc.c:1972 g10/mainproc.c:1988 g10/mainproc.c:2074
4617 msgid "not a detached signature\n"
4618 msgstr "toto není podpis oddìlený od dokumentu\n"
4619
4620 #: g10/mainproc.c:2015
4621 msgid ""
4622 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4623 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisù. Kontrolován bude pouze první.\n"
4624
4625 #: g10/mainproc.c:2023
4626 #, c-format
4627 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4628 msgstr "samostatný podpis tøídy 0x%02x\n"
4629
4630 #: g10/mainproc.c:2080
4631 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4632 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4633
4634 #: g10/mainproc.c:2090
4635 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4636 msgstr "nalezen neplatný koøenový paket v proc_tree()\n"
4637
4638 #: g10/misc.c:122
4639 #, c-format
4640 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4641 msgstr "nemohu vypnout vytváøení core souborù: %s\n"
4642
4643 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4644 #, c-format
4645 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4646 msgstr "fstat `%s' selhal na %s: %s\n"
4647
4648 #: g10/misc.c:207
4649 #, c-format
4650 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4651 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4652
4653 #: g10/misc.c:316
4654 #, c-format
4655 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4656 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívám experimentální algoritmus veøejného klíèe %s\n"
4657
4658 #: g10/misc.c:331
4659 #, c-format
4660 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4661 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívám experimentální ¹ifrovací algoritmus %s\n"
4662
4663 #: g10/misc.c:346
4664 #, c-format
4665 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4666 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4667
4668 #: g10/misc.c:351
4669 #, c-format
4670 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4671 msgstr "VAROVÁNÍ: vy¾ádaný algoritmus %s není doporuèen\n"
4672
4673 #: g10/misc.c:447
4674 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4675 msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
4676
4677 #: g10/misc.c:448
4678 msgid ""
4679 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4680 msgstr ""
4681 "více informací naleznete v dokumentu http://www.gnupg.cz/why-not-idea.html\n"
4682
4683 #: g10/misc.c:681
4684 #, c-format
4685 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4686 msgstr "%s:%d: pou¾ití parametru \"%s\" se nedoporuèuje\n"
4687
4688 #: g10/misc.c:685
4689 #, c-format
4690 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4691 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání parametru \"%s\" se nedoporuèuje\n"
4692
4693 #: g10/misc.c:687
4694 #, c-format
4695 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4696 msgstr "pou¾ijte místo nìj \"%s%s\" \n"
4697
4698 #: g10/misc.c:694
4699 #, c-format
4700 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4701 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání pøíkaz \"%s\" se nedoporuèuje - nepou¾ívejte jej\n"
4702
4703 #: g10/misc.c:707
4704 msgid "Uncompressed"
4705 msgstr "Nezakomprimováno"
4706
4707 #: g10/misc.c:732
4708 msgid "uncompressed|none"
4709 msgstr "nezakomprimováno|nic"
4710
4711 #: g10/misc.c:842
4712 #, c-format
4713 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4714 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s pou¾itelná\n"
4715
4716 #: g10/misc.c:1017
4717 #, c-format
4718 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4719 msgstr "nejednoznaèné volby `%s'\n"
4720
4721 #: g10/misc.c:1042
4722 #, c-format
4723 msgid "unknown option `%s'\n"
4724 msgstr "neznámá volba `%s'\n"
4725
4726 #: g10/openfile.c:86
4727 #, c-format
4728 msgid "File `%s' exists. "
4729 msgstr "Soubor `%s' existuje. "
4730
4731 #: g10/openfile.c:88
4732 msgid "Overwrite? (y/N) "
4733 msgstr "Pøepsat (a/N)? "
4734
4735 #: g10/openfile.c:121
4736 #, c-format
4737 msgid "%s: unknown suffix\n"
4738 msgstr "%s: neznámá pøípona\n"
4739
4740 #: g10/openfile.c:143
4741 msgid "Enter new filename"
4742 msgstr "Vlo¾te nový název souboru"
4743
4744 #: g10/openfile.c:188
4745 msgid "writing to stdout\n"
4746 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4747
4748 #: g10/openfile.c:303
4749 #, c-format
4750 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4751 msgstr "pøedpokládám podepsaná data v `%s'\n"
4752
4753 #: g10/openfile.c:382
4754 #, c-format
4755 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4756 msgstr "vytvoøen nový konfiguraèní soubor `%s'\n"
4757
4758 #: g10/openfile.c:384
4759 #, c-format
4760 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4761 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z `%s' nejsou pøi tomto spu¹tìní zatím aktivní\n"
4762
4763 #: g10/openfile.c:416
4764 #, c-format
4765 msgid "directory `%s' created\n"
4766 msgstr "adresáø `%s' vytvoøen\n"
4767
4768 #: g10/parse-packet.c:138
4769 #, c-format
4770 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4771 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veøejného klíèe %d\n&