047506317448540d73b05a5acaab8620c041f7bb
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-09-11 15:11+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-09-12 03:24+0200\n"
10 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: util/secmem.c:88
17 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
18 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò!\n"
19
20 #: util/secmem.c:89
21 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
22 msgstr "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/faq.html ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò\n"
23
24 #: util/secmem.c:326
25 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
26 msgstr "ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äõíáôÞ ÷ùñßò áñ÷éêïðïéçìÝíç áóöáëÞ ìíÞìç\n"
27
28 #: util/secmem.c:327
29 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
30 msgstr "(ßóùò ÷ñçóéìïðïéÞóáôå ëÜèïò ðñüãñáììá ãéá áõôÞ ôçí åñãáóßá)\n"
31
32 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
33 msgid "yes"
34 msgstr "íáé"
35
36 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
37 msgid "yY"
38 msgstr "yY"
39
40 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
41 msgid "no"
42 msgstr "ü÷é"
43
44 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
45 msgid "nN"
46 msgstr "nN"
47
48 #: g10/keyedit.c:901 util/miscutil.c:333
49 msgid "quit"
50 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
51
52 #: util/miscutil.c:336
53 msgid "qQ"
54 msgstr "qQ"
55
56 #: util/errors.c:54
57 msgid "general error"
58 msgstr "ãåíéêü óöÜëìá"
59
60 #: util/errors.c:55
61 msgid "unknown packet type"
62 msgstr "Üãíùóôïò ôýðïò ðáêÝôïõ"
63
64 #: util/errors.c:56
65 msgid "unknown version"
66 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
67
68 #: util/errors.c:57
69 msgid "unknown pubkey algorithm"
70 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
71
72 #: util/errors.c:58
73 msgid "unknown digest algorithm"
74 msgstr "Üãíùóôïò áëãïñéèìïò ðåñßëçøçò"
75
76 #: util/errors.c:59
77 msgid "bad public key"
78 msgstr "êáêü äçìüóéï êëåéäß"
79
80 #: util/errors.c:60
81 msgid "bad secret key"
82 msgstr "êáêü ìõóôéêü êëåéäß"
83
84 #: util/errors.c:61
85 msgid "bad signature"
86 msgstr "êáêÞ õðïãñáöÞ"
87
88 #: util/errors.c:62
89 msgid "checksum error"
90 msgstr "óöÜëìá checksum"
91
92 #: util/errors.c:63
93 msgid "bad passphrase"
94 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
95
96 #: util/errors.c:64
97 msgid "public key not found"
98 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
99
100 #: util/errors.c:65
101 msgid "unknown cipher algorithm"
102 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
103
104 #: util/errors.c:66
105 msgid "can't open the keyring"
106 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôç êëåéäïèÞêç"
107
108 #: util/errors.c:67
109 msgid "invalid packet"
110 msgstr "ìç Ýãêõñï ðáêÝôï"
111
112 #: util/errors.c:68
113 msgid "invalid armor"
114 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
115
116 #: util/errors.c:69
117 msgid "no such user id"
118 msgstr "Üãíùóôç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
119
120 #: util/errors.c:70
121 msgid "secret key not available"
122 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
123
124 #: util/errors.c:71
125 msgid "wrong secret key used"
126 msgstr "÷ñÞóç ëÜèïò ìõóôéêïý êëåéäéïý"
127
128 #: util/errors.c:72
129 msgid "not supported"
130 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
131
132 #: util/errors.c:73
133 msgid "bad key"
134 msgstr "êáêü êëåéäß"
135
136 #: util/errors.c:74
137 msgid "file read error"
138 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
139
140 #: util/errors.c:75
141 msgid "file write error"
142 msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò áñ÷åßïõ"
143
144 #: util/errors.c:76
145 msgid "unknown compress algorithm"
146 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò óõìðßåóçò"
147
148 #: util/errors.c:77
149 msgid "file open error"
150 msgstr "óöÜëìá ðñüóâáóçò áñ÷åßïõ"
151
152 #: util/errors.c:78
153 msgid "file create error"
154 msgstr "óöÜëìá äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ"
155
156 #: util/errors.c:79
157 msgid "invalid passphrase"
158 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
159
160 #: util/errors.c:80
161 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
162 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
163
164 #: util/errors.c:81
165 msgid "unimplemented cipher algorithm"
166 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
167
168 #: util/errors.c:82
169 msgid "unknown signature class"
170 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
171
172 #: util/errors.c:83
173 msgid "trust database error"
174 msgstr "óöÜëìá ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
175
176 #: util/errors.c:84
177 msgid "bad MPI"
178 msgstr "êáêü MPI"
179
180 #: util/errors.c:85
181 msgid "resource limit"
182 msgstr "üñéï ðüñïõ"
183
184 #: util/errors.c:86
185 msgid "invalid keyring"
186 msgstr "ìç Ýãêõñç êëåéäïèÞêç"
187
188 #: util/errors.c:87
189 msgid "bad certificate"
190 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
191
192 #: util/errors.c:88
193 msgid "malformed user id"
194 msgstr "êáêïäéáôõðùìÝíç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
195
196 #: util/errors.c:89
197 msgid "file close error"
198 msgstr "óöÜëìá êëåéóßìáôïò áñ÷åßïõ"
199
200 #: util/errors.c:90
201 msgid "file rename error"
202 msgstr "óöÜëìá ìåôïíïìáóßáò áñ÷åßïõ"
203
204 #: util/errors.c:91
205 msgid "file delete error"
206 msgstr "óöÜëìá äéáãñáöÞò áñ÷åßïõ"
207
208 #: util/errors.c:92
209 msgid "unexpected data"
210 msgstr "ìç áíáìåíüìåíá äåäïìÝíá"
211
212 #: util/errors.c:93
213 msgid "timestamp conflict"
214 msgstr "óýãêñïõóç þñáò (timestamp)"
215
216 #: util/errors.c:94
217 msgid "unusable pubkey algorithm"
218 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
219
220 #: util/errors.c:95
221 msgid "file exists"
222 msgstr "ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
223
224 #: util/errors.c:96
225 msgid "weak key"
226 msgstr "áäýíáìï êëåéäß"
227
228 #: util/errors.c:97
229 msgid "invalid argument"
230 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
231
232 #: util/errors.c:98
233 msgid "bad URI"
234 msgstr "êáêü URI"
235
236 #: util/errors.c:99
237 msgid "unsupported URI"
238 msgstr "ìç õðïóôçñéæüìåíï URI"
239
240 #: util/errors.c:100
241 msgid "network error"
242 msgstr "óöÜëìá äéêôýïõ"
243
244 #: util/errors.c:102
245 msgid "not encrypted"
246 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
247
248 #: util/errors.c:103
249 msgid "not processed"
250 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
251
252 #. the key cannot be used for a specific usage
253 #: util/errors.c:105
254 msgid "unusable public key"
255 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï äçìüóéï êëåéäß"
256
257 #: util/errors.c:106
258 msgid "unusable secret key"
259 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
260
261 #: util/errors.c:107
262 msgid "keyserver error"
263 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
264
265 #: util/logger.c:249
266 #, c-format
267 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
268 msgstr "... áõôü åßíáé bug (%s:%d:%s)\n"
269
270 #: util/logger.c:255
271 #, c-format
272 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
273 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
274
275 #: cipher/random.c:157
276 msgid "no entropy gathering module detected\n"
277 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
278
279 #: cipher/random.c:381 g10/import.c:195 g10/keygen.c:1809
280 #, c-format
281 msgid "can't open `%s': %s\n"
282 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
283
284 #: cipher/random.c:385
285 #, c-format
286 msgid "can't stat `%s': %s\n"
287 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
288
289 #: cipher/random.c:390
290 #, c-format
291 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
292 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
293
294 #: cipher/random.c:395
295 msgid "note: random_seed file is empty\n"
296 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
297
298 #: cipher/random.c:401
299 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
300 msgstr ""
301 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
302 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
303
304 #: cipher/random.c:409
305 #, c-format
306 msgid "can't read `%s': %s\n"
307 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
308
309 #: cipher/random.c:447
310 msgid "note: random_seed file not updated\n"
311 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
312
313 #: cipher/random.c:467
314 #, c-format
315 msgid "can't create `%s': %s\n"
316 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
317
318 #: cipher/random.c:474
319 #, c-format
320 msgid "can't write `%s': %s\n"
321 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
322
323 #: cipher/random.c:477
324 #, c-format
325 msgid "can't close `%s': %s\n"
326 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
327
328 #: cipher/random.c:723
329 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
330 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
331
332 #: cipher/random.c:724
333 msgid ""
334 "The random number generator is only a kludge to let\n"
335 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
336 "\n"
337 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
338 "\n"
339 msgstr ""
340 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
341 "\n"
342 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
343 "\n"
344
345 #: cipher/rndlinux.c:134
346 #, c-format
347 msgid ""
348 "\n"
349 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
350 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
351 msgstr ""
352 "\n"
353 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
354 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
355 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
356
357 #: g10/g10.c:307
358 msgid ""
359 "@Commands:\n"
360 " "
361 msgstr ""
362 "@ÅíôïëÝò:\n"
363 " "
364
365 #: g10/g10.c:309
366 msgid "|[file]|make a signature"
367 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
368
369 #: g10/g10.c:310
370 msgid "|[file]|make a clear text signature"
371 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
372
373 #: g10/g10.c:311
374 msgid "make a detached signature"
375 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
376
377 #: g10/g10.c:312
378 msgid "encrypt data"
379 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
380
381 #: g10/g10.c:313
382 msgid "|[files]|encrypt files"
383 msgstr "|[áñ÷åßá]|êñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
384
385 #: g10/g10.c:314
386 msgid "encryption only with symmetric cipher"
387 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
388
389 #: g10/g10.c:315
390 msgid "store only"
391 msgstr "áðïèÞêåõóç ìüíï"
392
393 #: g10/g10.c:316
394 msgid "decrypt data (default)"
395 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
396
397 #: g10/g10.c:317
398 msgid "|[files]|decrypt files"
399 msgstr "|[áñ÷åßá]|áðïêñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
400
401 #: g10/g10.c:318
402 msgid "verify a signature"
403 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
404
405 #: g10/g10.c:320
406 msgid "list keys"
407 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
408
409 #: g10/g10.c:322
410 msgid "list keys and signatures"
411 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
412
413 #: g10/g10.c:323
414 msgid "check key signatures"
415 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
416
417 #: g10/g10.c:324
418 msgid "list keys and fingerprints"
419 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
420
421 #: g10/g10.c:325
422 msgid "list secret keys"
423 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
424
425 #: g10/g10.c:326
426 msgid "generate a new key pair"
427 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
428
429 #: g10/g10.c:327
430 msgid "remove keys from the public keyring"
431 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
432
433 #: g10/g10.c:329
434 msgid "remove keys from the secret keyring"
435 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
436
437 #: g10/g10.c:330
438 msgid "sign a key"
439 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
440
441 #: g10/g10.c:331
442 msgid "sign a key locally"
443 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
444
445 #: g10/g10.c:332
446 msgid "sign a key non-revocably"
447 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
448
449 #: g10/g10.c:333
450 msgid "sign a key locally and non-revocably"
451 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
452
453 #: g10/g10.c:334
454 msgid "sign or edit a key"
455 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
456
457 #: g10/g10.c:335
458 msgid "generate a revocation certificate"
459 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
460
461 #: g10/g10.c:337
462 msgid "export keys"
463 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
464
465 #: g10/g10.c:338
466 msgid "export keys to a key server"
467 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
468
469 #: g10/g10.c:339
470 msgid "import keys from a key server"
471 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
472
473 #: g10/g10.c:341
474 msgid "search for keys on a key server"
475 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
476
477 #: g10/g10.c:343
478 msgid "update all keys from a keyserver"
479 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
480
481 #: g10/g10.c:347
482 msgid "import/merge keys"
483 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
484
485 #: g10/g10.c:349
486 msgid "list only the sequence of packets"
487 msgstr "áðåéêüíéóç ìüíï ôçò áêïëïõèßáò ðáêÝôùí"
488
489 #: g10/g10.c:351
490 msgid "export the ownertrust values"
491 msgstr "åîáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
492
493 #: g10/g10.c:353
494 msgid "import ownertrust values"
495 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
496
497 #: g10/g10.c:355
498 msgid "update the trust database"
499 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
500
501 #: g10/g10.c:357
502 msgid "unattended trust database update"
503 msgstr "áíáíÝùóç ôçò ðáñáìåëåéìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
504
505 #: g10/g10.c:358
506 msgid "fix a corrupted trust database"
507 msgstr "äéüñèùóç ìéáò öèáñìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
508
509 #: g10/g10.c:359
510 msgid "De-Armor a file or stdin"
511 msgstr "Áöáßñåóç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
512
513 #: g10/g10.c:361
514 msgid "En-Armor a file or stdin"
515 msgstr "ÐñïóèÞêç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
516
517 #: g10/g10.c:363
518 msgid "|algo [files]|print message digests"
519 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
520
521 #: g10/g10.c:367
522 msgid ""
523 "@\n"
524 "Options:\n"
525 " "
526 msgstr ""
527 "@\n"
528 "ÅðéëïãÝò:\n"
529 " "
530
531 #: g10/g10.c:369
532 msgid "create ascii armored output"
533 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
534
535 #: g10/g10.c:371
536 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
537 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
538
539 #: g10/g10.c:374
540 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
541 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
542
543 #: g10/g10.c:376
544 msgid "use the default key as default recipient"
545 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
546
547 #: g10/g10.c:382
548 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
549 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
550
551 #: g10/g10.c:383
552 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
553 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
554
555 #: g10/g10.c:385
556 msgid "use canonical text mode"
557 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
558
559 #: g10/g10.c:392
560 msgid "use as output file"
561 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
562
563 #: g10/g10.c:393
564 msgid "verbose"
565 msgstr "áíáëõôéêÜ"
566
567 #: g10/g10.c:394
568 msgid "be somewhat more quiet"
569 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
570
571 #: g10/g10.c:395
572 msgid "don't use the terminal at all"
573 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
574
575 #: g10/g10.c:396
576 msgid "force v3 signatures"
577 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
578
579 #: g10/g10.c:397
580 msgid "do not force v3 signatures"
581 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
582
583 #: g10/g10.c:398
584 msgid "force v4 key signatures"
585 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
586
587 #: g10/g10.c:399
588 msgid "do not force v4 key signatures"
589 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
590
591 #: g10/g10.c:400
592 msgid "always use a MDC for encryption"
593 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
594
595 #: g10/g10.c:402
596 msgid "never use a MDC for encryption"
597 msgstr "ðïôÝ ÷ñÞóç MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
598
599 #: g10/g10.c:404
600 msgid "do not make any changes"
601 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
602
603 #: g10/g10.c:405
604 msgid "prompt before overwriting"
605 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
606
607 #: g10/g10.c:406
608 msgid "use the gpg-agent"
609 msgstr "÷ñÞóç ôïõ gpg-agent"
610
611 #: g10/g10.c:409
612 msgid "batch mode: never ask"
613 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
614
615 #: g10/g10.c:410
616 msgid "assume yes on most questions"
617 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
618
619 #: g10/g10.c:411
620 msgid "assume no on most questions"
621 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
622
623 #: g10/g10.c:412
624 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
625 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
626
627 #: g10/g10.c:413
628 msgid "add this secret keyring to the list"
629 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
630
631 #: g10/g10.c:414
632 msgid "show which keyring a listed key is on"
633 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
634
635 #: g10/g10.c:415
636 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
637 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
638
639 #: g10/g10.c:416
640 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
641 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
642
643 #: g10/g10.c:420
644 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
645 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
646
647 #: g10/g10.c:421
648 msgid "read options from file"
649 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
650
651 #: g10/g10.c:425
652 msgid "|FD|write status info to this FD"
653 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
654
655 #: g10/g10.c:427
656 msgid "|[file]|write status info to file"
657 msgstr "|[áñ÷åßï]|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï áñ÷åßï"
658
659 #: g10/g10.c:439
660 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
661 msgstr "|KEYID|áðüëõôç åìðéóôïóýíç óå áõôü ôï êëåéäß"
662
663 #: g10/g10.c:440
664 msgid "|FILE|load extension module FILE"
665 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
666
667 #: g10/g10.c:441
668 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
669 msgstr "åîïìïßùóç ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôï RFC1991"
670
671 #: g10/g10.c:442
672 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
673 msgstr ""
674 "óõìðåñéöïñÜ üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé êáé ðåñßëçøç óå OPENPGP"
675
676 #: g10/g10.c:443
677 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
678 msgstr ""
679 "ïñéóìüò üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé,ðåñßëçøç óå PGP 2.x óõìðåñéöïñÜ"
680
681 #: g10/g10.c:449
682 msgid "|N|use passphrase mode N"
683 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
684
685 #: g10/g10.c:451
686 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
687 msgstr ""
688 "|ONOMA|÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
689
690 #: g10/g10.c:453
691 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
692 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
693
694 #: g10/g10.c:455
695 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
696 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
697
698 #: g10/g10.c:456
699 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
700 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
701
702 #: g10/g10.c:458
703 msgid "|N|use compress algorithm N"
704 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
705
706 #: g10/g10.c:459
707 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
708 msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ðåäßïõ keyid ôùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ðáêÝôùí"
709
710 #: g10/g10.c:460
711 msgid "Show Photo IDs"
712 msgstr "Áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
713
714 #: g10/g10.c:461
715 msgid "Don't show Photo IDs"
716 msgstr "Ìç áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
717
718 #: g10/g10.c:462
719 msgid "Set command line to view Photo IDs"
720 msgstr "Ïñéóìüò ôçò ãñáììÞò åíôïëþí ãéá áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
721
722 #: g10/g10.c:468
723 msgid ""
724 "@\n"
725 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
726 msgstr ""
727 "@\n"
728 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
729
730 #: g10/g10.c:471
731 msgid ""
732 "@\n"
733 "Examples:\n"
734 "\n"
735 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
736 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
737 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
738 " --list-keys [names]        show keys\n"
739 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
740 msgstr ""
741 "@\n"
742 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
743 "\n"
744 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
745 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
746 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
747 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
748 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
749
750 #: g10/g10.c:623
751 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
752 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
753
754 #: g10/g10.c:627
755 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
756 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
757
758 #: g10/g10.c:630
759 msgid ""
760 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
761 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
762 "default operation depends on the input data\n"
763 msgstr ""
764 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
765 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
766 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
767
768 #: g10/g10.c:641
769 msgid ""
770 "\n"
771 "Supported algorithms:\n"
772 msgstr ""
773 "\n"
774 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
775
776 #: g10/g10.c:745
777 msgid "usage: gpg [options] "
778 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
779
780 #: g10/g10.c:802
781 msgid "conflicting commands\n"
782 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
783
784 #: g10/g10.c:820
785 #, c-format
786 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
787 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
788
789 #: g10/g10.c:983
790 #, c-format
791 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
792 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
793
794 #: g10/g10.c:986
795 #, c-format
796 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
797 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
798
799 #: g10/g10.c:989
800 #, c-format
801 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
802 msgstr ""
803 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
804
805 #: g10/g10.c:993
806 #, c-format
807 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on %s \"%s\"\n"
808 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
809
810 #: g10/g10.c:1168
811 #, c-format
812 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
813 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
814
815 #: g10/g10.c:1204
816 #, c-format
817 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
818 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
819
820 #: g10/g10.c:1208
821 #, c-format
822 msgid "option file `%s': %s\n"
823 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
824
825 #: g10/g10.c:1215
826 #, c-format
827 msgid "reading options from `%s'\n"
828 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
829
830 #: g10/g10.c:1390
831 #, c-format
832 msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
833 msgstr ""
834 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
835 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
836
837 #: g10/g10.c:1523
838 #, c-format
839 msgid "%s is not a valid character set\n"
840 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
841
842 #: g10/g10.c:1541
843 msgid "could not parse keyserver URI\n"
844 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
845
846 #: g10/g10.c:1550
847 #, c-format
848 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
849 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
850
851 #: g10/g10.c:1553
852 msgid "invalid import options\n"
853 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
854
855 #: g10/g10.c:1560
856 #, c-format
857 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
858 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
859
860 #: g10/g10.c:1563
861 msgid "invalid export options\n"
862 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
863
864 #: g10/g10.c:1569
865 #, c-format
866 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
867 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
868
869 #: g10/g10.c:1688
870 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
871 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
872
873 #: g10/g10.c:1692
874 #, c-format
875 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
876 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
877
878 #: g10/g10.c:1699 g10/g10.c:1710
879 #, c-format
880 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
881 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
882
883 #: g10/g10.c:1701 g10/g10.c:1721
884 #, c-format
885 msgid "%s not allowed with %s!\n"
886 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
887
888 #: g10/g10.c:1704
889 #, c-format
890 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
891 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
892
893 #: g10/g10.c:1731
894 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
895 msgstr ""
896 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
897
898 #: g10/g10.c:1737
899 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
900 msgstr ""
901 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
902 "êáôÜóôáóç\n"
903
904 #: g10/g10.c:1743
905 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
906 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
907
908 #: g10/g10.c:1756
909 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
910 msgstr ""
911 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
912
913 #: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
914 #: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
915 #, c-format
916 msgid "this message may not be usable by %s\n"
917 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
918
919 #: g10/g10.c:1818 g10/g10.c:1836
920 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
921 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
922
923 #: g10/g10.c:1824 g10/g10.c:1842
924 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
925 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
926
927 #: g10/g10.c:1830
928 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
929 msgstr ""
930 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
931 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
932
933 #: g10/g10.c:1845
934 #, c-format
935 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
936 msgstr "ï áëãüñéèìïò óõìðßåóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý %d..%d\n"
937
938 #: g10/g10.c:1847
939 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
940 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
941
942 #: g10/g10.c:1849
943 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
944 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
945
946 #: g10/g10.c:1851
947 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
948 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
949
950 #: g10/g10.c:1854
951 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
952 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
953
954 #: g10/g10.c:1858
955 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
956 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
957
958 #: g10/g10.c:1862
959 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
960 msgstr "ìç Ýãêõñï default-check-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
961
962 #: g10/g10.c:1868
963 msgid "invalid default preferences\n"
964 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
965
966 #: g10/g10.c:1876
967 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
968 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
969
970 #: g10/g10.c:1880
971 msgid "invalid personal digest preferences\n"
972 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
973
974 #: g10/g10.c:1884
975 msgid "invalid personal compress preferences\n"
976 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
977
978 #: g10/g10.c:1977
979 #, c-format
980 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
981 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
982
983 #: g10/g10.c:1987
984 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
985 msgstr ""
986 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
987 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
988
989 #: g10/g10.c:1997
990 msgid "--store [filename]"
991 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
992
993 #: g10/g10.c:2004
994 msgid "--symmetric [filename]"
995 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
996
997 #: g10/g10.c:2012
998 msgid "--encrypt [filename]"
999 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1000
1001 #: g10/g10.c:2029
1002 msgid "--sign [filename]"
1003 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1004
1005 #: g10/g10.c:2042
1006 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1007 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1008
1009 #: g10/g10.c:2056
1010 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1011 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1012
1013 #: g10/g10.c:2065
1014 msgid "--clearsign [filename]"
1015 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1016
1017 #: g10/g10.c:2083
1018 msgid "--decrypt [filename]"
1019 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1020
1021 #: g10/g10.c:2094
1022 msgid "--sign-key user-id"
1023 msgstr "--sign-key user-id"
1024
1025 #: g10/g10.c:2102
1026 msgid "--lsign-key user-id"
1027 msgstr "--lsign-key user-id"
1028
1029 #: g10/g10.c:2110
1030 msgid "--nrsign-key user-id"
1031 msgstr "--nrsign-key user-id"
1032
1033 #: g10/g10.c:2118
1034 msgid "--nrlsign-key user-id"
1035 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1036
1037 #: g10/g10.c:2126
1038 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1039 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1040
1041 #: g10/encode.c:416 g10/g10.c:2182 g10/sign.c:789
1042 #, c-format
1043 msgid "can't open %s: %s\n"
1044 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
1045
1046 #: g10/g10.c:2197
1047 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1048 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1049
1050 #: g10/g10.c:2289
1051 #, c-format
1052 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1053 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1054
1055 #: g10/g10.c:2297
1056 #, c-format
1057 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1058 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1059
1060 #: g10/g10.c:2384
1061 #, c-format
1062 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1063 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1064
1065 #: g10/g10.c:2470
1066 msgid "[filename]"
1067 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1068
1069 #: g10/g10.c:2474
1070 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1071 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1072
1073 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2477 g10/verify.c:94
1074 #: g10/verify.c:139
1075 #, c-format
1076 msgid "can't open `%s'\n"
1077 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1078
1079 #: g10/g10.c:2691
1080 msgid ""
1081 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1082 "an '='\n"
1083 msgstr ""
1084 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé " 
1085 "êåíÜ êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1086
1087 #: g10/g10.c:2700
1088 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1089 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1090
1091 #: g10/g10.c:2737
1092 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1093 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1094
1095 #: g10/g10.c:2739
1096 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1097 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1098
1099 #: g10/armor.c:314
1100 #, c-format
1101 msgid "armor: %s\n"
1102 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1103
1104 #: g10/armor.c:343
1105 msgid "invalid armor header: "
1106 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1107
1108 #: g10/armor.c:350
1109 msgid "armor header: "
1110 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1111
1112 #: g10/armor.c:361
1113 msgid "invalid clearsig header\n"
1114 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1115
1116 #: g10/armor.c:413
1117 msgid "nested clear text signatures\n"
1118 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1119
1120 #: g10/armor.c:537
1121 msgid "invalid dash escaped line: "
1122 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1123
1124 #: g10/armor.c:549
1125 msgid "unexpected armor:"
1126 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1127
1128 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1129 #, c-format
1130 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1131 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1132
1133 #: g10/armor.c:718
1134 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1135 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1136
1137 #: g10/armor.c:752
1138 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1139 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1140
1141 #: g10/armor.c:756
1142 msgid "malformed CRC\n"
1143 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1144
1145 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1146 #, c-format
1147 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1148 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1149
1150 #: g10/armor.c:780
1151 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1152 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1153
1154 #: g10/armor.c:784
1155 msgid "error in trailer line\n"
1156 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1157
1158 #: g10/armor.c:1057
1159 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1160 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1161
1162 #: g10/armor.c:1062
1163 #, c-format
1164 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1165 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1166
1167 #: g10/armor.c:1066
1168 msgid ""
1169 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1170 msgstr ""
1171 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1172 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1173
1174 #: g10/pkclist.c:61
1175 msgid "No reason specified"
1176 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1177
1178 #: g10/pkclist.c:63
1179 msgid "Key is superseded"
1180 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
1181
1182 #: g10/pkclist.c:65
1183 msgid "Key has been compromised"
1184 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
1185
1186 #: g10/pkclist.c:67
1187 msgid "Key is no longer used"
1188 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
1189
1190 #: g10/pkclist.c:69
1191 msgid "User ID is no longer valid"
1192 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
1193
1194 #: g10/pkclist.c:73
1195 msgid "reason for revocation: "
1196 msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
1197
1198 #: g10/pkclist.c:90
1199 msgid "revocation comment: "
1200 msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
1201
1202 #. a string with valid answers
1203 #: g10/pkclist.c:252
1204 msgid "iImMqQsS"
1205 msgstr "iImMqQsS"
1206
1207 #: g10/pkclist.c:258
1208 #, c-format
1209 msgid ""
1210 "No trust value assigned to:\n"
1211 "%4u%c/%08lX %s \""
1212 msgstr ""
1213 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
1214 "%4u%c/%08lX %s \""
1215
1216 #: g10/pkclist.c:270
1217 msgid ""
1218 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1219 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1220 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1221 "\n"
1222 msgstr ""
1223 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
1224 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
1225 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
1226 "\n"
1227
1228 #: g10/pkclist.c:273
1229 #, c-format
1230 msgid " %d = Don't know\n"
1231 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:274
1234 #, c-format
1235 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1236 msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
1237
1238 #: g10/pkclist.c:275
1239 #, c-format
1240 msgid " %d = I trust marginally\n"
1241 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
1242
1243 #: g10/pkclist.c:276
1244 #, c-format
1245 msgid " %d = I trust fully\n"
1246 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1247
1248 #: g10/pkclist.c:278
1249 #, c-format
1250 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1251 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
1252
1253 #. not yet implemented
1254 #: g10/pkclist.c:281
1255 msgid " i = please show me more information\n"
1256 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
1257
1258 #: g10/pkclist.c:284
1259 msgid " m = back to the main menu\n"
1260 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
1261
1262 #: g10/pkclist.c:287
1263 msgid " s = skip this key\n"
1264 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
1265
1266 #: g10/pkclist.c:288
1267 msgid " q = quit\n"
1268 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
1269
1270 #: g10/pkclist.c:295
1271 msgid "Your decision? "
1272 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
1273
1274 #: g10/pkclist.c:316
1275 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1276 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
1277
1278 #: g10/pkclist.c:330
1279 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1280 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
1281
1282 #: g10/pkclist.c:405
1283 #, c-format
1284 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1285 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1286
1287 #: g10/pkclist.c:412 g10/pkclist.c:424 g10/pkclist.c:518
1288 msgid "Use this key anyway? "
1289 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
1290
1291 #: g10/pkclist.c:417
1292 #, c-format
1293 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1294 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1295
1296 #: g10/pkclist.c:438
1297 #, c-format
1298 msgid "%08lX: key has expired\n"
1299 msgstr "%08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé\n"
1300
1301 #: g10/pkclist.c:448
1302 #, c-format
1303 msgid ""
1304 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1305 msgstr ""
1306 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1307
1308 #: g10/pkclist.c:454
1309 #, c-format
1310 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1311 msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
1312
1313 #: g10/pkclist.c:460
1314 #, c-format
1315 msgid ""
1316 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1317 "but it is accepted anyway\n"
1318 msgstr ""
1319 "%08lX: Äåí åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1320 "áëëÜ åí ðÜóç ðåñéðôþóåé ãßíåôáé äåêôü\n"
1321
1322 #: g10/pkclist.c:466
1323 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1324 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1325
1326 #: g10/pkclist.c:471
1327 msgid "This key belongs to us\n"
1328 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
1329
1330 #: g10/pkclist.c:513
1331 msgid ""
1332 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1333 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1334 "you may answer the next question with yes\n"
1335 "\n"
1336 msgstr ""
1337 "ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
1338 "áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
1339 "íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
1340 "\n"
1341
1342 #: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:549
1343 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1344 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
1345
1346 #: g10/pkclist.c:568
1347 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1348 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1349
1350 #: g10/pkclist.c:569
1351 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1352 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1353
1354 #: g10/pkclist.c:575
1355 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1356 msgstr ""
1357 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1358
1359 #: g10/pkclist.c:580
1360 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1361 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1362
1363 #: g10/pkclist.c:585
1364 msgid "Note: This key has expired!\n"
1365 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
1366
1367 #: g10/pkclist.c:596
1368 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1369 msgstr ""
1370 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
1371 "õðïãñáöÞ!\n"
1372
1373 #: g10/pkclist.c:598
1374 msgid ""
1375 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1376 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1377
1378 #: g10/pkclist.c:606
1379 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1380 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
1381
1382 #: g10/pkclist.c:607
1383 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1384 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1385
1386 #: g10/pkclist.c:615
1387 msgid ""
1388 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1389 msgstr ""
1390 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
1391 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
1392
1393 #: g10/pkclist.c:617
1394 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1395 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1396
1397 #: g10/pkclist.c:770 g10/pkclist.c:794 g10/pkclist.c:946 g10/pkclist.c:1006
1398 #, c-format
1399 msgid "%s: skipped: %s\n"
1400 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1401
1402 #: g10/pkclist.c:780 g10/pkclist.c:978
1403 #, c-format
1404 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1405 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
1406
1407 #: g10/pkclist.c:811
1408 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1409 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
1410
1411 #: g10/pkclist.c:824
1412 msgid ""
1413 "\n"
1414 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1415 msgstr ""
1416 "\n"
1417 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
1418
1419 #: g10/pkclist.c:840
1420 msgid "No such user ID.\n"
1421 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
1422
1423 #: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:921
1424 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1425 msgstr ""
1426 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
1427
1428 #: g10/pkclist.c:863
1429 msgid "Public key is disabled.\n"
1430 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1431
1432 #: g10/pkclist.c:870
1433 msgid "skipped: public key already set\n"
1434 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
1435
1436 #: g10/pkclist.c:913
1437 #, c-format
1438 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1439 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
1440
1441 #: g10/pkclist.c:958
1442 #, c-format
1443 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1444 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1445
1446 #: g10/pkclist.c:1013
1447 msgid "no valid addressees\n"
1448 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
1449
1450 #: g10/keygen.c:182
1451 #, c-format
1452 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1453 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu äåí åßíáé Ýãêõñç\n"
1454
1455 #: g10/keygen.c:189
1456 #, c-format
1457 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1458 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
1459
1460 #: g10/keygen.c:194
1461 #, c-format
1462 msgid "too many `%c' preferences\n"
1463 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1464
1465 #: g10/keygen.c:264
1466 msgid "invalid character in preference string\n"
1467 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1468
1469 #: g10/keygen.c:524
1470 msgid "writing direct signature\n"
1471 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
1472
1473 #: g10/keygen.c:563
1474 msgid "writing self signature\n"
1475 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
1476
1477 #: g10/keygen.c:607
1478 msgid "writing key binding signature\n"
1479 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
1480
1481 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1482 #, c-format
1483 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1484 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
1485
1486 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1487 #, c-format
1488 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1489 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
1490
1491 #: g10/keygen.c:941
1492 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1493 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1494
1495 #: g10/keygen.c:943
1496 #, c-format
1497 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1498 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
1499
1500 #: g10/keygen.c:944
1501 #, c-format
1502 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1503 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1504
1505 #: g10/keygen.c:946
1506 #, c-format
1507 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1508 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1509
1510 #: g10/keygen.c:948
1511 #, c-format
1512 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1513 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1514
1515 #: g10/keygen.c:949
1516 #, c-format
1517 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1518 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1519
1520 #: g10/keygen.c:951
1521 #, c-format
1522 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1523 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1524
1525 #: g10/keygen.c:953
1526 #, c-format
1527 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1528 msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1529
1530 #: g10/keyedit.c:576 g10/keygen.c:956
1531 msgid "Your selection? "
1532 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1533
1534 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1535 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1536 msgstr ""
1537 "Ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ áðïäïêéìÜæåôáé - óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
1538
1539 #: g10/keyedit.c:589 g10/keygen.c:998
1540 msgid "Invalid selection.\n"
1541 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1542
1543 #: g10/keygen.c:1011
1544 #, c-format
1545 msgid ""
1546 "About to generate a new %s keypair.\n"
1547 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1548 "              default keysize is 1024 bits\n"
1549 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1550 msgstr ""
1551 "Óå äéáäéêáóßá äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ %s keypair.\n"
1552 "              åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé  768 bits\n"
1553 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
1554 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
1555
1556 #: g10/keygen.c:1020
1557 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1558 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1559
1560 #: g10/keygen.c:1025
1561 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1562 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
1563
1564 #: g10/keygen.c:1027
1565 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1566 msgstr ""
1567 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
1568
1569 #: g10/keygen.c:1030
1570 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1571 msgstr ""
1572 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
1573 "ôéìÞ.\n"
1574
1575 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1576 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1577 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1578 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1579 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1580 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1581 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1582 #. * do whatever you want.
1583 #: g10/keygen.c:1041
1584 #, c-format
1585 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1586 msgstr ""
1587 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
1588 "åðéôñÝðåôáé.\n"
1589
1590 #: g10/keygen.c:1046
1591 msgid ""
1592 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1593 "computations take REALLY long!\n"
1594 msgstr ""
1595 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
1596 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
1597
1598 #: g10/keygen.c:1049
1599 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1600 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
1601
1602 #: g10/keygen.c:1050
1603 msgid ""
1604 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1605 "vulnerable to attacks!\n"
1606 msgstr ""
1607 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
1608 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
1609
1610 #: g10/keygen.c:1059
1611 #, c-format
1612 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1613 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
1614
1615 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1616 #, c-format
1617 msgid "rounded up to %u bits\n"
1618 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1619
1620 #: g10/keygen.c:1117
1621 msgid ""
1622 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1623 "         0 = key does not expire\n"
1624 "      <n>  = key expires in n days\n"
1625 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1626 "      <n>m = key expires in n months\n"
1627 "      <n>y = key expires in n years\n"
1628 msgstr ""
1629 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1630 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1631 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1632 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1633 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1634 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1635
1636 #: g10/keygen.c:1126
1637 msgid ""
1638 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1639 "         0 = signature does not expire\n"
1640 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1641 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1642 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1643 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1644 msgstr ""
1645 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1646 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1647 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1648 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1649 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1650 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1651
1652 #: g10/keygen.c:1148
1653 msgid "Key is valid for? (0) "
1654 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
1655
1656 #: g10/keygen.c:1150
1657 msgid "Signature is valid for? (0) "
1658 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
1659
1660 #: g10/keygen.c:1155
1661 msgid "invalid value\n"
1662 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
1663
1664 #: g10/keygen.c:1160
1665 #, c-format
1666 msgid "%s does not expire at all\n"
1667 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1668
1669 #. print the date when the key expires
1670 #: g10/keygen.c:1167
1671 #, c-format
1672 msgid "%s expires at %s\n"
1673 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
1674
1675 #: g10/keygen.c:1173
1676 msgid ""
1677 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1678 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1679 msgstr ""
1680 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
1681 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
1682
1683 #: g10/keygen.c:1178
1684 msgid "Is this correct (y/n)? "
1685 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
1686
1687 #: g10/keygen.c:1221
1688 msgid ""
1689 "\n"
1690 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1691 "id\n"
1692 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1693 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1694 "\n"
1695 msgstr ""
1696 "\n"
1697 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
1698 "êáôáóêåõÜæåé\n"
1699 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
1700 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
1701 "\n"
1702
1703 #: g10/keygen.c:1233
1704 msgid "Real name: "
1705 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
1706
1707 #: g10/keygen.c:1241
1708 msgid "Invalid character in name\n"
1709 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
1710
1711 #: g10/keygen.c:1243
1712 msgid "Name may not start with a digit\n"
1713 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
1714
1715 #: g10/keygen.c:1245
1716 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1717 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
1718
1719 #: g10/keygen.c:1253
1720 msgid "Email address: "
1721 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
1722
1723 #: g10/keygen.c:1264
1724 msgid "Not a valid email address\n"
1725 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
1726
1727 #: g10/keygen.c:1272
1728 msgid "Comment: "
1729 msgstr "Ó÷üëéï: "
1730
1731 #: g10/keygen.c:1278
1732 msgid "Invalid character in comment\n"
1733 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
1734
1735 #: g10/keygen.c:1301
1736 #, c-format
1737 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1738 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
1739
1740 #: g10/keygen.c:1307
1741 #, c-format
1742 msgid ""
1743 "You selected this USER-ID:\n"
1744 "    \"%s\"\n"
1745 "\n"
1746 msgstr ""
1747 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
1748 "    \"%s\"\n"
1749 "\n"
1750
1751 #: g10/keygen.c:1311
1752 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1753 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
1754
1755 #: g10/keygen.c:1316
1756 msgid "NnCcEeOoQq"
1757 msgstr "NnCcEeOoQq"
1758
1759 #: g10/keygen.c:1326
1760 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1761 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
1762
1763 #: g10/keygen.c:1327
1764 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1765 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
1766
1767 #: g10/keygen.c:1346
1768 msgid "Please correct the error first\n"
1769 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
1770
1771 #: g10/keygen.c:1385
1772 msgid ""
1773 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1774 "\n"
1775 msgstr ""
1776 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
1777 "\n"
1778
1779 #: g10/keyedit.c:787 g10/keygen.c:1393
1780 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1781 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
1782
1783 #: g10/keygen.c:1394
1784 #, c-format
1785 msgid "%s.\n"
1786 msgstr "%s.\n"
1787
1788 #: g10/keygen.c:1400
1789 msgid ""
1790 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1791 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1792 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1793 "\n"
1794 msgstr ""
1795 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
1796 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
1797 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
1798 "\n"
1799
1800 #: g10/keygen.c:1421
1801 msgid ""
1802 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1803 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1804 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1805 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1806 msgstr ""
1807 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
1808 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
1809 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
1810 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
1811
1812 #: g10/keygen.c:1985
1813 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1814 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
1815
1816 #: g10/keygen.c:2039
1817 msgid "Key generation canceled.\n"
1818 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
1819
1820 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1821 #, c-format
1822 msgid "writing public key to `%s'\n"
1823 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1824
1825 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1826 #, c-format
1827 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1828 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1829
1830 #: g10/keygen.c:2205
1831 #, c-format
1832 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1833 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
1834
1835 #: g10/keygen.c:2211
1836 #, c-format
1837 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1838 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
1839
1840 #: g10/keygen.c:2225
1841 #, c-format
1842 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1843 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1844
1845 #: g10/keygen.c:2232
1846 #, c-format
1847 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1848 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1849
1850 #: g10/keygen.c:2252
1851 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1852 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
1853
1854 #: g10/keygen.c:2253
1855 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1856 msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
1857
1858 #: g10/keygen.c:2264
1859 msgid ""
1860 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1861 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1862 msgstr ""
1863 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
1864 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
1865 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
1866 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
1867
1868 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1869 #, c-format
1870 msgid "Key generation failed: %s\n"
1871 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1872
1873 #: g10/keygen.c:2320 g10/sign.c:257
1874 #, c-format
1875 msgid ""
1876 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1877 msgstr ""
1878 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1879 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1880
1881 #: g10/keygen.c:2322 g10/sign.c:259
1882 #, c-format
1883 msgid ""
1884 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1885 msgstr ""
1886 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1887 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1888
1889 #: g10/keygen.c:2331
1890 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1891 msgstr ""
1892 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
1893 "ìå ôï OpenPGP\n"
1894
1895 #: g10/keygen.c:2360
1896 msgid "Really create? "
1897 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
1898
1899 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:762
1900 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1901 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1902
1903 #: g10/encode.c:177 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:301 g10/tdbio.c:496
1904 #: g10/tdbio.c:557
1905 #, c-format
1906 msgid "%s: can't open: %s\n"
1907 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ: %s\n"
1908
1909 #: g10/encode.c:205 g10/sign.c:1035
1910 #, c-format
1911 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1912 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1913
1914 #: g10/encode.c:210
1915 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1916 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1917
1918 #: g10/encode.c:229 g10/encode.c:486
1919 #, c-format
1920 msgid "`%s' already compressed\n"
1921 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1922
1923 #: g10/encode.c:295 g10/encode.c:520
1924 #, c-format
1925 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1926 msgstr "%s: ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Üäåéï áñ÷åßï\n"
1927
1928 #: g10/encode.c:406
1929 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1930 msgstr ""
1931 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1932 "pgp2\n"
1933
1934 #: g10/encode.c:422
1935 #, c-format
1936 msgid "reading from `%s'\n"
1937 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1938
1939 #: g10/encode.c:456
1940 msgid ""
1941 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1942 msgstr ""
1943 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1944 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1945
1946 #: g10/encode.c:467 g10/encode.c:644
1947 #, c-format
1948 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1949 msgstr ""
1950 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1951 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1952
1953 #: g10/encode.c:558 g10/sign.c:758
1954 #, c-format
1955 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1956 msgstr ""
1957 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1958 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1959
1960 #: g10/encode.c:703
1961 #, c-format
1962 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1963 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1964
1965 #: g10/encode.c:735
1966 #, c-format
1967 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1968 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1969
1970 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2289
1971 #, c-format
1972 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1973 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1974
1975 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
1976 #, c-format
1977 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1978 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1979
1980 #: g10/export.c:222
1981 #, c-format
1982 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1983 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé Ýíá rfc2440 êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
1984
1985 #: g10/export.c:238
1986 #, c-format
1987 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1988 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1989
1990 #: g10/export.c:246
1991 #, c-format
1992 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1993 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1994
1995 #: g10/export.c:347
1996 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1997 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1998
1999 #: g10/getkey.c:151
2000 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
2001 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
2002
2003 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
2004 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
2005 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2393
2006 msgid "[User id not found]"
2007 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
2008
2009 #: g10/getkey.c:1438
2010 #, c-format
2011 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2012 msgstr ""
2013 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
2014
2015 #: g10/getkey.c:2109
2016 #, c-format
2017 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
2018 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
2019
2020 #: g10/getkey.c:2156
2021 #, c-format
2022 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2023 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2024
2025 #: g10/import.c:258
2026 #, c-format
2027 msgid "skipping block of type %d\n"
2028 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2029
2030 #: g10/import.c:267
2031 #, c-format
2032 msgid "%lu keys so far processed\n"
2033 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2034
2035 #: g10/import.c:272
2036 #, c-format
2037 msgid "error reading `%s': %s\n"
2038 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
2039
2040 #: g10/import.c:284
2041 #, c-format
2042 msgid "Total number processed: %lu\n"
2043 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2044
2045 #: g10/import.c:286
2046 #, c-format
2047 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2048 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2049
2050 #: g10/import.c:289
2051 #, c-format
2052 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2053 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2054
2055 #: g10/import.c:291
2056 #, c-format
2057 msgid "              imported: %lu"
2058 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2059
2060 #: g10/import.c:297
2061 #, c-format
2062 msgid "             unchanged: %lu\n"
2063 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2064
2065 #: g10/import.c:299
2066 #, c-format
2067 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2068 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2069
2070 #: g10/import.c:301
2071 #, c-format
2072 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2073 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2074
2075 #: g10/import.c:303
2076 #, c-format
2077 msgid "        new signatures: %lu\n"
2078 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2079
2080 #: g10/import.c:305
2081 #, c-format
2082 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2083 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2084
2085 #: g10/import.c:307
2086 #, c-format
2087 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2088 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2089
2090 #: g10/import.c:309
2091 #, c-format
2092 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2093 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2094
2095 #: g10/import.c:311
2096 #, c-format
2097 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2098 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2099
2100 #: g10/import.c:313
2101 #, c-format
2102 msgid "          not imported: %lu\n"
2103 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2104
2105 #: g10/import.c:581 g10/import.c:830
2106 #, c-format
2107 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2108 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2109
2110 #: g10/import.c:597
2111 #, c-format
2112 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
2113 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2114
2115 #: g10/import.c:612
2116 #, c-format
2117 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2118 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2119
2120 #: g10/import.c:619
2121 #, c-format
2122 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2123 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2124
2125 #: g10/import.c:621
2126 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2127 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2128
2129 #: g10/import.c:631 g10/import.c:903
2130 #, c-format
2131 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2132 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2133
2134 #: g10/import.c:636
2135 #, c-format
2136 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2137 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2138
2139 #: g10/import.c:646
2140 #, c-format
2141 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2142 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2143
2144 #: g10/import.c:651 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2145 #, c-format
2146 msgid "writing to `%s'\n"
2147 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2148
2149 #: g10/import.c:654 g10/import.c:731 g10/import.c:850 g10/import.c:963
2150 #, c-format
2151 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2152 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2153
2154 #: g10/import.c:663
2155 #, c-format
2156 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2157 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2158
2159 #: g10/import.c:685
2160 #, c-format
2161 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2162 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2163
2164 #: g10/import.c:702 g10/import.c:920
2165 #, c-format
2166 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2167 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2168
2169 #: g10/import.c:709 g10/import.c:926
2170 #, c-format
2171 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2172 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2173
2174 #: g10/import.c:740
2175 #, c-format
2176 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2177 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2178
2179 #: g10/import.c:743
2180 #, c-format
2181 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2182 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2183
2184 #: g10/import.c:746
2185 #, c-format
2186 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2187 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2188
2189 #: g10/import.c:749
2190 #, c-format
2191 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2192 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2193
2194 #: g10/import.c:752
2195 #, c-format
2196 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2197 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2198
2199 #: g10/import.c:755
2200 #, c-format
2201 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2202 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2203
2204 #: g10/import.c:774
2205 #, c-format
2206 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2207 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2208
2209 #: g10/import.c:844
2210 #, c-format
2211 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2212 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2213
2214 #: g10/import.c:855
2215 #, c-format
2216 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2217 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2218
2219 #. we can't merge secret keys
2220 #: g10/import.c:861
2221 #, c-format
2222 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2223 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2224
2225 #: g10/import.c:868
2226 #, c-format
2227 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2228 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2229
2230 #: g10/import.c:897
2231 #, c-format
2232 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2233 msgstr ""
2234 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2235 "áíÜêëçóçò\n"
2236
2237 #: g10/import.c:937
2238 #, c-format
2239 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2240 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2241
2242 #: g10/import.c:969
2243 #, c-format
2244 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2245 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2246
2247 #: g10/import.c:1017
2248 #, c-format
2249 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2250 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2251
2252 #: g10/import.c:1030
2253 #, c-format
2254 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2255 msgstr ""
2256 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2257 "s\"\n"
2258
2259 #: g10/import.c:1032
2260 #, c-format
2261 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2262 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2263
2264 #: g10/import.c:1047
2265 #, c-format
2266 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2267 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2268
2269 #: g10/import.c:1055 g10/import.c:1096
2270 #, c-format
2271 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2272 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2273
2274 #: g10/import.c:1056
2275 #, c-format
2276 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2277 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2278
2279 #. Delete the last binding
2280 #. sig since this one is
2281 #. newer
2282 #: g10/import.c:1068
2283 #, c-format
2284 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2285 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2286
2287 #: g10/import.c:1088
2288 #, c-format
2289 msgid "key %08lX: no subkey for key revocation\n"
2290 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2291
2292 #: g10/import.c:1097
2293 #, c-format
2294 msgid "key %08lX: invalid subkey revocation\n"
2295 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2296
2297 #. Delete the last revocation
2298 #. sig since this one is
2299 #. newer
2300 #: g10/import.c:1108
2301 #, c-format
2302 msgid "key %08lX: removed multiple subkey revocation\n"
2303 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2304
2305 #: g10/import.c:1145
2306 #, c-format
2307 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2308 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2309
2310 #: g10/import.c:1168
2311 #, c-format
2312 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2313 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2314
2315 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2316 #. * to import non-exportable signature when we have the
2317 #. * the secret key used to create this signature - it
2318 #. * seems that this makes sense
2319 #: g10/import.c:1194
2320 #, c-format
2321 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2322 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2323
2324 #: g10/import.c:1203
2325 #, c-format
2326 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2327 msgstr ""
2328 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2329
2330 #: g10/import.c:1220
2331 #, c-format
2332 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2333 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2334
2335 #: g10/import.c:1232
2336 #, c-format
2337 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2338 msgstr ""
2339 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2340
2341 #: g10/import.c:1330
2342 #, c-format
2343 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2344 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2345
2346 #: g10/import.c:1389
2347 #, c-format
2348 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2349 msgstr ""
2350 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2351 "08lX\n"
2352
2353 #: g10/import.c:1403
2354 #, c-format
2355 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2356 msgstr ""
2357 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2358 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2359
2360 #: g10/import.c:1460
2361 #, c-format
2362 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2363 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2364
2365 #: g10/import.c:1491
2366 #, c-format
2367 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2368 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2369
2370 #: g10/keyedit.c:147
2371 msgid "[revocation]"
2372 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2373
2374 #: g10/keyedit.c:148
2375 msgid "[self-signature]"
2376 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2377
2378 #: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:148
2379 msgid "1 bad signature\n"
2380 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2381
2382 #: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:150
2383 #, c-format
2384 msgid "%d bad signatures\n"
2385 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2386
2387 #: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:152
2388 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2389 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2390
2391 #: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:154
2392 #, c-format
2393 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2394 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2395
2396 #: g10/keyedit.c:227 g10/keylist.c:156
2397 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2398 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2399
2400 #: g10/keyedit.c:229 g10/keylist.c:158
2401 #, c-format
2402 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2403 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2404
2405 #: g10/keyedit.c:231
2406 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2407 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2408
2409 #: g10/keyedit.c:233
2410 #, c-format
2411 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2412 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2413
2414 #: g10/keyedit.c:360
2415 #, c-format
2416 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2417 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2418
2419 #: g10/keyedit.c:367 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:542 g10/keyedit.c:1140
2420 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2421 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2422
2423 #: g10/keyedit.c:375 g10/keyedit.c:490 g10/keyedit.c:1146
2424 msgid "  Unable to sign.\n"
2425 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2426
2427 #: g10/keyedit.c:380
2428 #, c-format
2429 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2430 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß.\n"
2431
2432 #: g10/keyedit.c:399
2433 #, c-format
2434 msgid ""
2435 "The self-signature on \"%s\"\n"
2436 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2437 msgstr ""
2438 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2439 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2440
2441 #: g10/keyedit.c:408
2442 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2443 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2444
2445 #. It's a local sig, and we want to make a
2446 #. exportable sig.
2447 #: g10/keyedit.c:422
2448 #, c-format
2449 msgid ""
2450 "Your current signature on \"%s\"\n"
2451 "is a local signature.\n"
2452 msgstr ""
2453 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2454 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2455
2456 #: g10/keyedit.c:426
2457 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2458 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2459
2460 #: g10/keyedit.c:446
2461 #, c-format
2462 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2463 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:450
2466 #, c-format
2467 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2468 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2469
2470 #: g10/keyedit.c:463
2471 #, c-format
2472 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2473 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2474
2475 #: g10/keyedit.c:478
2476 msgid "This key has expired!"
2477 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2478
2479 #: g10/keyedit.c:498
2480 #, c-format
2481 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2482 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2483
2484 #: g10/keyedit.c:502
2485 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2486 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2487
2488 #: g10/keyedit.c:535
2489 msgid ""
2490 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2491 "mode.\n"
2492 msgstr ""
2493 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2494 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2495
2496 #: g10/keyedit.c:537
2497 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2498 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2499
2500 #: g10/keyedit.c:560
2501 msgid ""
2502 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2503 "belongs\n"
2504 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2505 msgstr ""
2506 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2507 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2508 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2509
2510 #: g10/keyedit.c:564
2511 #, c-format
2512 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2513 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2514
2515 #: g10/keyedit.c:566
2516 #, c-format
2517 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2518 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2519
2520 #: g10/keyedit.c:568
2521 #, c-format
2522 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2523 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:570
2526 #, c-format
2527 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2528 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2529
2530 #: g10/keyedit.c:595
2531 msgid ""
2532 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2533 "with your key: \""
2534 msgstr ""
2535 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2536 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2537
2538 #: g10/keyedit.c:604
2539 msgid ""
2540 "\n"
2541 "This will be a self-signature.\n"
2542 msgstr ""
2543 "\n"
2544 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:608
2547 msgid ""
2548 "\n"
2549 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2550 msgstr ""
2551 "\n"
2552 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2553
2554 #: g10/keyedit.c:613
2555 msgid ""
2556 "\n"
2557 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2558 msgstr ""
2559 "\n"
2560 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2561 "\n"
2562
2563 #: g10/keyedit.c:620
2564 msgid ""
2565 "\n"
2566 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2567 msgstr ""
2568 "\n"
2569 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2570
2571 #: g10/keyedit.c:624
2572 msgid ""
2573 "\n"
2574 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2575 msgstr ""
2576 "\n"
2577 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2578 "\n"
2579
2580 #: g10/keyedit.c:629
2581 msgid ""
2582 "\n"
2583 "I have not checked this key at all.\n"
2584 msgstr ""
2585 "\n"
2586 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2587
2588 #: g10/keyedit.c:633
2589 msgid ""
2590 "\n"
2591 "I have checked this key casually.\n"
2592 msgstr ""
2593 "\n"
2594 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2595
2596 #: g10/keyedit.c:637
2597 msgid ""
2598 "\n"
2599 "I have checked this key very carefully.\n"
2600 msgstr ""
2601 "\n"
2602 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2603
2604 #: g10/keyedit.c:646
2605 msgid "Really sign? "
2606 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2607
2608 #: g10/keyedit.c:688 g10/keyedit.c:3064 g10/keyedit.c:3126 g10/sign.c:308
2609 #, c-format
2610 msgid "signing failed: %s\n"
2611 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:744
2614 msgid "This key is not protected.\n"
2615 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2616
2617 #: g10/keyedit.c:748
2618 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2619 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2620
2621 #: g10/keyedit.c:752
2622 msgid "Key is protected.\n"
2623 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2624
2625 #: g10/keyedit.c:772
2626 #, c-format
2627 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2628 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:778
2631 msgid ""
2632 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2633 "\n"
2634 msgstr ""
2635 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2636 "\n"
2637
2638 #: g10/keyedit.c:792
2639 msgid ""
2640 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2641 "\n"
2642 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2643
2644 #: g10/keyedit.c:795
2645 msgid "Do you really want to do this? "
2646 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2647
2648 #: g10/keyedit.c:859
2649 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2650 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2651
2652 #: g10/keyedit.c:901
2653 msgid "quit this menu"
2654 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
2655
2656 #: g10/keyedit.c:902
2657 msgid "q"
2658 msgstr "q"
2659
2660 #: g10/keyedit.c:903
2661 msgid "save"
2662 msgstr "save"
2663
2664 #: g10/keyedit.c:903
2665 msgid "save and quit"
2666 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2667
2668 #: g10/keyedit.c:904
2669 msgid "help"
2670 msgstr "help"
2671
2672 #: g10/keyedit.c:904
2673 msgid "show this help"
2674 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
2675
2676 #: g10/keyedit.c:906
2677 msgid "fpr"
2678 msgstr "fpr"
2679
2680 #: g10/keyedit.c:906
2681 msgid "show fingerprint"
2682 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2683
2684 #: g10/keyedit.c:907
2685 msgid "list"
2686 msgstr "list"
2687
2688 #: g10/keyedit.c:907
2689 msgid "list key and user IDs"
2690 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:908
2693 msgid "l"
2694 msgstr "l"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:909
2697 msgid "uid"
2698 msgstr "uid"
2699
2700 #: g10/keyedit.c:909
2701 msgid "select user ID N"
2702 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:910
2705 msgid "key"
2706 msgstr "key"
2707
2708 #: g10/keyedit.c:910
2709 msgid "select secondary key N"
2710 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:911
2713 msgid "check"
2714 msgstr "check"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:911
2717 msgid "list signatures"
2718 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:912
2721 msgid "c"
2722 msgstr "c"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:913
2725 msgid "sign"
2726 msgstr "sign"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:913
2729 msgid "sign the key"
2730 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:914
2733 msgid "s"
2734 msgstr "s"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:915
2737 msgid "lsign"
2738 msgstr "lsign"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:915
2741 msgid "sign the key locally"
2742 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:916
2745 msgid "nrsign"
2746 msgstr "nrsign"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:916
2749 msgid "sign the key non-revocably"
2750 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:917
2753 msgid "nrlsign"
2754 msgstr "nrlsign"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:917
2757 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2758 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:918
2761 msgid "debug"
2762 msgstr "debug"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:919
2765 msgid "adduid"
2766 msgstr "adduid"
2767
2768 #: g10/keyedit.c:919
2769 msgid "add a user ID"
2770 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:920
2773 msgid "addphoto"
2774 msgstr "addphoto"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:920
2777 msgid "add a photo ID"
2778 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:921
2781 msgid "deluid"
2782 msgstr "deluid"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:921
2785 msgid "delete user ID"
2786 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2787
2788 #. delphoto is really deluid in disguise
2789 #: g10/keyedit.c:923
2790 msgid "delphoto"
2791 msgstr "delphoto"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:924
2794 msgid "addkey"
2795 msgstr "addkey"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:924
2798 msgid "add a secondary key"
2799 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:925
2802 msgid "delkey"
2803 msgstr "delkey"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:925
2806 msgid "delete a secondary key"
2807 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:926
2810 msgid "addrevoker"
2811 msgstr "addrevoker"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:926
2814 msgid "add a revocation key"
2815 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:927
2818 msgid "delsig"
2819 msgstr "delsig"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:927
2822 msgid "delete signatures"
2823 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:928
2826 msgid "expire"
2827 msgstr "expire"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:928
2830 msgid "change the expire date"
2831 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:929
2834 msgid "primary"
2835 msgstr "ðñùôåýùí"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:929
2838 msgid "flag user ID as primary"
2839 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:930
2842 msgid "toggle"
2843 msgstr "toggle"
2844
2845 #: g10/keyedit.c:930
2846 msgid "toggle between secret and public key listing"
2847 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:932
2850 msgid "t"
2851 msgstr "t"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:933
2854 msgid "pref"
2855 msgstr "pref"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:933
2858 msgid "list preferences (expert)"
2859 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:934
2862 msgid "showpref"
2863 msgstr "showpref"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:934
2866 msgid "list preferences (verbose)"
2867 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:935
2870 msgid "setpref"
2871 msgstr "setpref"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:935
2874 msgid "set preference list"
2875 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:936
2878 msgid "updpref"
2879 msgstr "updpref"
2880
2881 #: g10/keyedit.c:936
2882 msgid "updated preferences"
2883 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:937
2886 msgid "passwd"
2887 msgstr "passwd"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:937
2890 msgid "change the passphrase"
2891 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:938
2894 msgid "trust"
2895 msgstr "trust"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:938
2898 msgid "change the ownertrust"
2899 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:939
2902 msgid "revsig"
2903 msgstr "revsig"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:939
2906 msgid "revoke signatures"
2907 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:940
2910 msgid "revkey"
2911 msgstr "revkey"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:940
2914 msgid "revoke a secondary key"
2915 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:941
2918 msgid "disable"
2919 msgstr "disable"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:941
2922 msgid "disable a key"
2923 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:942
2926 msgid "enable"
2927 msgstr "enable"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:942
2930 msgid "enable a key"
2931 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:943
2934 msgid "showphoto"
2935 msgstr "showphoto"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:943
2938 msgid "show photo ID"
2939 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
2940
2941 #: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:963
2942 msgid "can't do that in batchmode\n"
2943 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1000
2946 #, c-format
2947 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2948 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1018
2951 msgid "Secret key is available.\n"
2952 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1049
2955 msgid "Command> "
2956 msgstr "ÅíôïëÞ> "
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1081
2959 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2960 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1085
2963 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2964 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1134
2967 msgid "Key is revoked."
2968 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1153
2971 msgid "Really sign all user IDs? "
2972 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1154
2975 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2976 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1179
2979 #, c-format
2980 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2981 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keyedit.c:1220
2984 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2985 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1201
2988 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2989 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:1204
2992 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2993 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1205
2996 msgid "Really remove this user ID? "
2997 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
2998
2999 #: g10/keyedit.c:1243 g10/keyedit.c:1280
3000 msgid "You must select at least one key.\n"
3001 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1247
3004 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
3005 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1248
3008 msgid "Do you really want to delete this key? "
3009 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1284
3012 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
3013 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1285
3016 msgid "Do you really want to revoke this key? "
3017 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1354
3020 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
3021 msgstr ""
3022 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1356
3025 msgid "Really update the preferences? "
3026 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1394
3029 msgid "Save changes? "
3030 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1397
3033 msgid "Quit without saving? "
3034 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1408
3037 #, c-format
3038 msgid "update failed: %s\n"
3039 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1415
3042 #, c-format
3043 msgid "update secret failed: %s\n"
3044 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1422
3047 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3048 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1434
3051 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3052 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1750
3055 #, c-format
3056 msgid "This key may be revoked by %s key "
3057 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1754
3060 msgid " (sensitive)"
3061 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3062
3063 #. Note, we use the same format string as in other show
3064 #. functions to make the translation job easier.
3065 #: g10/keyedit.c:1760 g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1871 g10/keyedit.c:1886
3066 #, c-format
3067 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
3068 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  äçìéïõñãßá: %s ëÞîç: %s"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1769
3071 #, c-format
3072 msgid " trust: %c/%c"
3073 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1773
3076 msgid "This key has been disabled"
3077 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1802
3080 #, c-format
3081 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3082 msgstr "rev! ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå: %s\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1805
3085 msgid "rev- faked revocation found\n"
3086 msgstr "rev- âñÝèçêå ðáñáðïéçìÝíç áíÜêëçóç\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1807
3089 #, c-format
3090 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3091 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1837
3094 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3095 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1845
3098 msgid ""
3099 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3100 "unless you restart the program.\n"
3101 msgstr ""
3102 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3103 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:2001
3106 msgid ""
3107 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3108 "versions\n"
3109 "         of PGP to reject this key.\n"
3110 msgstr ""
3111 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3112 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:2006
3115 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3116 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3117
3118 #: g10/keyedit.c:2012
3119 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3120 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:2147
3123 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3124 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:2157
3127 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3128 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:2161
3131 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3132 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:2167
3135 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3136 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:2181
3139 #, c-format
3140 msgid "Deleted %d signature.\n"
3141 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:2182
3144 #, c-format
3145 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3146 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:2185
3149 msgid "Nothing deleted.\n"
3150 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:2281
3153 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3154 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3155
3156 #: g10/keyedit.c:2296
3157 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3158 msgstr ""
3159 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3160
3161 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3162 #. designates itself as a revoker is the same as a
3163 #. regular key), but it's easy enough to check.
3164 #: g10/keyedit.c:2306
3165 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3166 msgstr ""
3167 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:2393
3170 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3171 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:2399
3174 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3175 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:2403
3178 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3179 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:2405
3182 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3183 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:2447
3186 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3187 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:2463
3190 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3191 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:2546
3194 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3195 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:2583 g10/keyedit.c:2690
3198 #, c-format
3199 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3200 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:2750
3203 #, c-format
3204 msgid "No user ID with index %d\n"
3205 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:2796
3208 #, c-format
3209 msgid "No secondary key with index %d\n"
3210 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:2910
3213 msgid "user ID: \""
3214 msgstr "user ID: \""
3215
3216 #: g10/keyedit.c:2915
3217 #, c-format
3218 msgid ""
3219 "\"\n"
3220 "signed with your key %08lX at %s\n"
3221 msgstr ""
3222 "\"\n"
3223 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:2918
3226 #, c-format
3227 msgid ""
3228 "\"\n"
3229 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3230 msgstr ""
3231 "\"\n"
3232 "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:2923
3235 #, c-format
3236 msgid "This signature expired on %s.\n"
3237 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:2927
3240 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3241 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3242
3243 #: g10/keyedit.c:2931
3244 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3245 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3246
3247 #. FIXME: detect duplicates here
3248 #: g10/keyedit.c:2956
3249 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3250 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:2975
3253 #, c-format
3254 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3255 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:2983
3258 #, c-format
3259 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3260 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:3003
3263 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3264 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:3013
3267 #, c-format
3268 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3269 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:3015
3272 msgid " (non-exportable)"
3273 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:3022
3276 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3277 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:3052
3280 msgid "no secret key\n"
3281 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:3207
3284 #, c-format
3285 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3286 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3287
3288 #: g10/keylist.c:91
3289 msgid "Critical signature policy: "
3290 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3291
3292 #: g10/keylist.c:93
3293 msgid "Signature policy: "
3294 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3295
3296 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:768 g10/mainproc.c:777
3297 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3298 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
3299
3300 #: g10/keylist.c:127
3301 msgid "Critical signature notation: "
3302 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3303
3304 #: g10/keylist.c:129
3305 msgid "Signature notation: "
3306 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3307
3308 #: g10/keylist.c:136
3309 msgid "not human readable"
3310 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
3311
3312 #: g10/keylist.c:225
3313 msgid "Keyring"
3314 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
3315
3316 #. of subkey
3317 #: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:904
3318 #, c-format
3319 msgid " [expires: %s]"
3320 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3321
3322 #: g10/keylist.c:1001
3323 msgid "Primary key fingerprint:"
3324 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3325
3326 #: g10/keylist.c:1003
3327 msgid "     Subkey fingerprint:"
3328 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3329
3330 #: g10/keylist.c:1010
3331 msgid " Primary key fingerprint:"
3332 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3333
3334 #: g10/keylist.c:1012
3335 msgid "      Subkey fingerprint:"
3336 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3337
3338 #. use tty
3339 #: g10/keylist.c:1016 g10/keylist.c:1020
3340 msgid "     Key fingerprint ="
3341 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3342
3343 #: g10/mainproc.c:248
3344 #, c-format
3345 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3346 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
3347
3348 #: g10/mainproc.c:258
3349 #, c-format
3350 msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
3351 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
3352
3353 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:287
3354 #, c-format
3355 msgid "%s encrypted data\n"
3356 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
3357
3358 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:289
3359 #, c-format
3360 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3361 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
3362
3363 #: g10/mainproc.c:317
3364 #, c-format
3365 msgid "public key is %08lX\n"
3366 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
3367
3368 #: g10/mainproc.c:363
3369 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3370 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
3371
3372 #: g10/mainproc.c:415
3373 #, c-format
3374 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3375 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3376
3377 #: g10/mainproc.c:425
3378 #, c-format
3379 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3380 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
3381
3382 #: g10/mainproc.c:439
3383 #, c-format
3384 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3385 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
3386
3387 #: g10/mainproc.c:466 g10/mainproc.c:485
3388 #, c-format
3389 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3390 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
3391
3392 #: g10/mainproc.c:473
3393 #, c-format
3394 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3395 msgstr ""
3396 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
3397 "%s áíôßèåôá\n"
3398
3399 #: g10/mainproc.c:503
3400 msgid "decryption okay\n"
3401 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
3402
3403 #: g10/mainproc.c:510
3404 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3405 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
3406
3407 #: g10/mainproc.c:516
3408 #, c-format
3409 msgid "decryption failed: %s\n"
3410 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3411
3412 #: g10/mainproc.c:535
3413 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3414 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
3415
3416 #: g10/mainproc.c:537
3417 #, c-format
3418 msgid "original file name='%.*s'\n"
3419 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
3420
3421 #: g10/mainproc.c:712
3422 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3423 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
3424
3425 #: g10/mainproc.c:780
3426 msgid "Notation: "
3427 msgstr "Óçìåßùóç: "
3428
3429 #: g10/mainproc.c:792
3430 msgid "Policy: "
3431 msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
3432
3433 #: g10/mainproc.c:1247
3434 msgid "signature verification suppressed\n"
3435 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
3436
3437 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3438 #: g10/mainproc.c:1289 g10/mainproc.c:1299
3439 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3440 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
3441
3442 #: g10/mainproc.c:1310
3443 #, c-format
3444 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3445 msgstr "ÕðïãñáöÞ %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
3446
3447 #: g10/mainproc.c:1359 g10/mainproc.c:1392
3448 msgid "BAD signature from \""
3449 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
3450
3451 #: g10/mainproc.c:1360 g10/mainproc.c:1393
3452 msgid "Expired signature from \""
3453 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
3454
3455 #: g10/mainproc.c:1361 g10/mainproc.c:1394
3456 msgid "Good signature from \""
3457 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3458
3459 #: g10/mainproc.c:1396
3460 msgid "[uncertain]"
3461 msgstr "[áâÝâáéï]"
3462
3463 #: g10/mainproc.c:1427
3464 msgid "                aka \""
3465 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
3466
3467 #: g10/mainproc.c:1488
3468 #, c-format
3469 msgid "Can't check signature: %s\n"
3470 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
3471
3472 #: g10/mainproc.c:1557 g10/mainproc.c:1573 g10/mainproc.c:1635
3473 msgid "not a detached signature\n"
3474 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
3475
3476 #: g10/mainproc.c:1584
3477 #, c-format
3478 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3479 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
3480
3481 #: g10/mainproc.c:1641
3482 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3483 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
3484
3485 #: g10/mainproc.c:1648
3486 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3487 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
3488
3489 #: g10/misc.c:98
3490 #, c-format
3491 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3492 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
3493
3494 #: g10/misc.c:162
3495 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3496 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
3497
3498 #: g10/misc.c:192
3499 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3500 msgstr ""
3501 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
3502 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
3503
3504 #: g10/misc.c:300
3505 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3506 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
3507
3508 #: g10/misc.c:301
3509 msgid ""
3510 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3511 msgstr ""
3512 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
3513 "ðëçñïöïñßåò\n"
3514
3515 #: g10/misc.c:509
3516 #, c-format
3517 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3518 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
3519
3520 #: g10/misc.c:513
3521 #, c-format
3522 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3523 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
3524
3525 #: g10/misc.c:515
3526 #, c-format
3527 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3528 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
3529
3530 #: g10/parse-packet.c:120
3531 #, c-format
3532 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3533 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
3534
3535 #: g10/parse-packet.c:1065
3536 #, c-format
3537 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3538 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
3539
3540 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3541 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3542 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
3543
3544 #: g10/passphrase.c:450
3545 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3546 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ pid ôïõ ðåëÜôç óéá ôï agent\n"
3547
3548 #: g10/passphrase.c:458
3549 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3550 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
3551
3552 #: g10/passphrase.c:465
3553 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3554 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
3555
3556 #: g10/passphrase.c:498
3557 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3558 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
3559
3560 #: g10/passphrase.c:511
3561 #, c-format
3562 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3563 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
3564
3565 #: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
3566 #, c-format
3567 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3568 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
3569
3570 #: g10/passphrase.c:554
3571 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3572 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
3573
3574 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3575 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3576 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
3577
3578 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3579 #, c-format
3580 msgid " (main key ID %08lX)"
3581 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
3582
3583 #: g10/passphrase.c:641
3584 #, c-format
3585 msgid ""
3586 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3587 "\"%.*s\"\n"
3588 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3589 msgstr ""
3590 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
3591 "÷ñÞóôç:\n"
3592 "\"%.*s\"\n"
3593 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
3594
3595 #: g10/passphrase.c:662
3596 msgid "Enter passphrase\n"
3597 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
3598
3599 #: g10/passphrase.c:664
3600 msgid "Repeat passphrase\n"
3601 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
3602
3603 #: g10/passphrase.c:705
3604 msgid "passphrase too long\n"
3605 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
3606
3607 #: g10/passphrase.c:718
3608 msgid "invalid response from agent\n"
3609 msgstr "ìç Ýãêõñç áðÜíôçóç áðü ôïí agent\n"
3610
3611 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3612 msgid "cancelled by user\n"
3613 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
3614
3615 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3616 #, c-format
3617 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3618 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
3619
3620 #: g10/passphrase.c:1003
3621 msgid ""
3622 "\n"
3623 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3624 "user: \""
3625 msgstr ""
3626 "\n"
3627 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
3628 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
3629
3630 #: g10/passphrase.c:1012
3631 #, c-format
3632 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3633 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
3634
3635 #: g10/passphrase.c:1063
3636 msgid "can't query password in batchmode\n"
3637 msgstr "áäõíáìßá åñþôçóçò ôçò ëÝîçò êëåéäß óå êáôÜóôáóç äÝóìçò\n"
3638
3639 #: g10/passphrase.c:1067
3640 msgid "Enter passphrase: "
3641 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
3642
3643 #: g10/passphrase.c:1071
3644 msgid "Repeat passphrase: "
3645 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
3646
3647 #: g10/plaintext.c:67
3648 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3649 msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
3650
3651 #: g10/plaintext.c:108
3652 #, c-format
3653 msgid "error creating `%s': %s\n"
3654 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3655
3656 #: g10/plaintext.c:337
3657 msgid "Detached signature.\n"
3658 msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
3659
3660 #: g10/plaintext.c:341
3661 msgid "Please enter name of data file: "
3662 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
3663
3664 #: g10/plaintext.c:362
3665 msgid "reading stdin ...\n"
3666 msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
3667
3668 #: g10/plaintext.c:396
3669 msgid "no signed data\n"
3670 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
3671
3672 #: g10/plaintext.c:404
3673 #, c-format
3674 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3675 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
3676
3677 #: g10/pubkey-enc.c:101
3678 #, c-format
3679 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3680 msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
3681
3682 #: g10/pubkey-enc.c:107
3683 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3684 msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
3685
3686 #: g10/pubkey-enc.c:159
3687 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3688 msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
3689
3690 #: g10/pubkey-enc.c:178
3691 #, c-format
3692 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3693 msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
3694
3695 #: g10/pubkey-enc.c:221
3696 #, c-format
3697 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3698 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
3699
3700 #: g10/pubkey-enc.c:243
3701 #, c-format
3702 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3703 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3704
3705 #: g10/pubkey-enc.c:249
3706 msgid "NOTE: key has been revoked"
3707 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
3708
3709 #: g10/hkp.c:71
3710 #, c-format
3711 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
3712 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
3713
3714 #: g10/hkp.c:96
3715 #, c-format
3716 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3717 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ôïõ êëåéäéïý áðü ôï äéáêïìéóôÞ: %s\n"
3718
3719 #: g10/hkp.c:175
3720 #, c-format
3721 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3722 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
3723
3724 #: g10/hkp.c:190
3725 #, c-format
3726 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3727 msgstr "åðéôõ÷ßá ôçò áðïóôïëÞò óôï `%s' (êáôÜóôáóç=%u)\n"
3728
3729 #: g10/hkp.c:193
3730 #, c-format
3731 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3732 msgstr "áðïôõ÷ßá óôçí áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': êáôÜóôáóç=%u\n"
3733
3734 #: g10/hkp.c:363
3735 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3736 msgstr "áõôüò ï äéáêïìéóôÞò êëåéäéþí äåí åßíáé ðëÞñùò HKP óõìâáôüò\n"
3737
3738 #: g10/hkp.c:515
3739 #, c-format
3740 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3741 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
3742
3743 #: g10/hkp.c:565
3744 #, c-format
3745 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3746 msgstr "áäõíáìßá áíáæÞôçóçò äéáêïìéóôÞ: %s\n"
3747
3748 #: g10/seckey-cert.c:53
3749 msgid "secret key parts are not available\n"
3750 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
3751
3752 #: g10/seckey-cert.c:59
3753 #, c-format
3754 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3755 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
3756
3757 #: g10/seckey-cert.c:224
3758 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3759 msgstr "Ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß, äïêéìÜóôå îáíÜ"
3760
3761 #: g10/seckey-cert.c:225
3762 #, c-format
3763 msgid "%s ...\n"
3764 msgstr "%s ...\n"
3765
3766 #: g10/seckey-cert.c:282
3767 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3768 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíé÷íåýôçêå áäýíáìï êëåéäß - áëëÜîôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
3769
3770 #: g10/seckey-cert.c:320
3771 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3772 msgstr ""
3773 "äçìéïõñãßá ôïõ ìç óõíåéóôüìåíïõ 16-bit checksum ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ\n"
3774 "ìõóôéêïý êëåéäéïý\n"
3775
3776 #: g10/sig-check.c:73
3777 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
3778 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: óýãêñïõóç õðïãñáöÞò ðåñßëçøçò óôï ìÞíõìá\n"
3779
3780 #: g10/sig-check.c:215
3781 #, c-format
3782 msgid ""
3783 "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
3784 "signatures!\n"
3785 msgstr ""
3786 "áõôü ôï, äçìéïõñãÞìåíï áðü PGP, êëåéäß ElGamal ÄÅÍ åßíáé áóöáëÝò ãéá "
3787 "õðïãñáöÝò!\n"
3788
3789 #: g10/sig-check.c:224
3790 #, c-format
3791 msgid "public key %08lX is %lu second newer than the signature\n"
3792 msgstr ""
3793 "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
3794
3795 #: g10/sig-check.c:225
3796 #, c-format
3797 msgid "public key %08lX is %lu seconds newer than the signature\n"
3798 msgstr ""
3799 "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
3800
3801 #: g10/sig-check.c:234
3802 #, c-format
3803 msgid ""
3804 "key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
3805 "problem)\n"
3806 msgstr ""
3807 "ôï êëåéäß %08lX äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3808 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3809
3810 #: g10/sig-check.c:236
3811 #, c-format
3812 msgid ""
3813 "key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
3814 "problem)\n"
3815 msgstr ""
3816 "ôï êëåéäß %08lX äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3817 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3818
3819 #: g10/sig-check.c:249
3820 #, c-format
3821 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3822 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3823
3824 #: g10/sig-check.c:348
3825 #, c-format
3826 msgid "assuming bad signature from key %08lX due to an unknown critical bit\n"
3827 msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
3828
3829 #: g10/sign.c:103
3830 #, c-format
3831 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3832 msgstr ""
3833 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôçí %%-áíÜðôõîç óçìåßùóçò (ðïëõ ìåãÜëç).\n"
3834 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
3835
3836 #: g10/sign.c:151
3837 #, c-format
3838 msgid ""
3839 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3840 msgstr ""
3841 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
3842 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
3843
3844 #: g10/sign.c:303
3845 #, c-format
3846 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3847 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
3848
3849 #: g10/sign.c:312
3850 #, c-format
3851 msgid "%s signature from: \"%s\"\n"
3852 msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
3853
3854 #: g10/sign.c:461
3855 #, c-format
3856 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3857 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
3858
3859 #: g10/sign.c:644
3860 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3861 msgstr ""
3862 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå-áðïêïììÝíá ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå\n"
3863 "--pgp2 êáôÜóôáóç\n"
3864
3865 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3866 #, c-format
3867 msgid "can't create %s: %s\n"
3868 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3869
3870 #: g10/sign.c:690
3871 #, c-format
3872 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3873 msgstr ""
3874 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
3875 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
3876
3877 #: g10/sign.c:784
3878 msgid "signing:"
3879 msgstr "õðïãñáöÞ:"
3880
3881 #: g10/sign.c:876
3882 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3883 msgstr ""
3884 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
3885
3886 #: g10/sign.c:1029
3887 #, c-format
3888 msgid "%s encryption will be used\n"
3889 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
3890
3891 #: g10/textfilter.c:134
3892 #, c-format
3893 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3894 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
3895
3896 #: g10/textfilter.c:231
3897 #, c-format
3898 msgid "input line longer than %d characters\n"
3899 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
3900
3901 #: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1387
3902 #, c-format
3903 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3904 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
3905
3906 #: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1394
3907 #, c-format
3908 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3909 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
3910
3911 #: g10/tdbio.c:244
3912 msgid "trustdb transaction too large\n"
3913 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
3914
3915 #: g10/tdbio.c:459
3916 #, c-format
3917 msgid "%s: can't access: %s\n"
3918 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò: %s\n"
3919
3920 #: g10/tdbio.c:474
3921 #, c-format
3922 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3923 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
3924
3925 #: g10/tdbio.c:484 g10/tdbio.c:502 g10/tdbio.c:545
3926 #, c-format
3927 msgid "%s: can't create lock\n"
3928 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
3929
3930 #: g10/tdbio.c:486 g10/tdbio.c:548
3931 #, c-format
3932 msgid "%s: can't make lock\n"
3933 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
3934
3935 #: g10/keyring.c:1448 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:310 g10/tdbio.c:492
3936 #, c-format
3937 msgid "%s: can't create: %s\n"
3938 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò: %s\n"
3939
3940 #: g10/tdbio.c:507
3941 #, c-format
3942 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3943 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
3944
3945 #: g10/tdbio.c:511
3946 #, c-format
3947 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3948 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
3949
3950 #: g10/tdbio.c:514
3951 #, c-format
3952 msgid "%s: trustdb created\n"
3953 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
3954
3955 #: g10/tdbio.c:554
3956 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
3957 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
3958
3959 #: g10/tdbio.c:570
3960 #, c-format
3961 msgid "%s: in