po: Update and review Russian translation
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.
28 msgid "|pinentry-label|_OK"
29 msgstr ""
30
31 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
32 msgstr ""
33
34 msgid "|pinentry-label|PIN:"
35 msgstr ""
36
37 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
38 #. for the quality bar.
39 msgid "Quality:"
40 msgstr ""
41
42 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
43 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
44 #. string to describe what this is about.  The length of the
45 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
46 #. translate this entry, a default english text (see source)
47 #. will be used.
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 msgid ""
52 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
53 "session"
54 msgstr ""
55
56 #, fuzzy
57 msgid ""
58 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
59 "this session"
60 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
61
62 msgid "does not match - try again"
63 msgstr ""
64
65 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
66 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
67 #. two %d give the current and maximum number of tries.
68 #, c-format
69 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
70 msgstr ""
71
72 msgid "Repeat:"
73 msgstr ""
74
75 #, fuzzy
76 msgid "PIN too long"
77 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
78
79 #, fuzzy
80 msgid "Passphrase too long"
81 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
82
83 #, fuzzy
84 msgid "Invalid characters in PIN"
85 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
86
87 msgid "PIN too short"
88 msgstr ""
89
90 #, fuzzy
91 msgid "Bad PIN"
92 msgstr "êáêü MPI"
93
94 #, fuzzy
95 msgid "Bad Passphrase"
96 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
97
98 #, fuzzy
99 msgid "Passphrase"
100 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
101
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
104 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
105
106 #, fuzzy, c-format
107 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
108 msgid "can't create '%s': %s\n"
109 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
110
111 #, fuzzy, c-format
112 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgid "can't open '%s': %s\n"
114 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
115
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #, c-format
121 msgid "detected card with S/N: %s\n"
122 msgstr ""
123
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
126 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
127
128 #, fuzzy, c-format
129 msgid "no suitable card key found: %s\n"
130 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
131
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
134 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "error writing key: %s\n"
138 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
139
140 #, c-format
141 msgid ""
142 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
143 "allow this?"
144 msgstr ""
145
146 msgid "Allow"
147 msgstr ""
148
149 msgid "Deny"
150 msgstr ""
151
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
154 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
155
156 #, fuzzy
157 msgid "Please re-enter this passphrase"
158 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
159
160 #, fuzzy, c-format
161 msgid ""
162 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
163 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
164 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
165
166 #, fuzzy, c-format
167 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
168 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
169
170 msgid "Please insert the card with serial number"
171 msgstr ""
172
173 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
174 msgstr ""
175
176 msgid "Admin PIN"
177 msgstr ""
178
179 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
180 #. used to unblock a PIN.
181 msgid "PUK"
182 msgstr ""
183
184 msgid "Reset Code"
185 msgstr ""
186
187 #, c-format
188 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
189 msgstr ""
190
191 #, fuzzy
192 msgid "Repeat this Reset Code"
193 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
194
195 #, fuzzy
196 msgid "Repeat this PUK"
197 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
198
199 #, fuzzy
200 msgid "Repeat this PIN"
201 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
202
203 #, fuzzy
204 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
205 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
206
207 #, fuzzy
208 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
209 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
210
211 #, fuzzy
212 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
213 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
214
215 #, c-format
216 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
217 msgstr ""
218
219 #, fuzzy, c-format
220 msgid "error creating temporary file: %s\n"
221 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
222
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
225 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
226
227 #, fuzzy
228 msgid "Enter new passphrase"
229 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
230
231 #, fuzzy
232 msgid "Take this one anyway"
233 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
234
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
238 msgstr ""
239
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
243 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
244 msgstr ""
245
246 msgid "Yes, protection is not needed"
247 msgstr ""
248
249 #, fuzzy, c-format
250 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
251 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
252 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
253 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
254 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
255
256 #, c-format
257 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
258 msgid_plural ""
259 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
260 msgstr[0] ""
261 msgstr[1] ""
262
263 #, c-format
264 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
265 msgstr ""
266
267 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
268 msgstr ""
269
270 #, fuzzy, c-format
271 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
272 msgstr ""
273 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
274 "\n"
275
276 #, fuzzy
277 msgid "Please enter the new passphrase"
278 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
279
280 #, fuzzy
281 msgid ""
282 "@Options:\n"
283 " "
284 msgstr ""
285 "@\n"
286 "ÅðéëïãÝò:\n"
287 " "
288
289 msgid "run in daemon mode (background)"
290 msgstr ""
291
292 msgid "run in server mode (foreground)"
293 msgstr ""
294
295 msgid "verbose"
296 msgstr "áíáëõôéêÜ"
297
298 msgid "be somewhat more quiet"
299 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
300
301 msgid "sh-style command output"
302 msgstr ""
303
304 msgid "csh-style command output"
305 msgstr ""
306
307 #, fuzzy
308 msgid "|FILE|read options from FILE"
309 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
310
311 msgid "do not detach from the console"
312 msgstr ""
313
314 msgid "do not grab keyboard and mouse"
315 msgstr ""
316
317 #, fuzzy
318 msgid "use a log file for the server"
319 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
320
321 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
322 msgstr ""
323
324 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
325 msgstr ""
326
327 #, fuzzy
328 msgid "do not use the SCdaemon"
329 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
330
331 msgid "ignore requests to change the TTY"
332 msgstr ""
333
334 msgid "ignore requests to change the X display"
335 msgstr ""
336
337 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
338 msgstr ""
339
340 msgid "do not use the PIN cache when signing"
341 msgstr ""
342
343 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
344 msgstr ""
345
346 #, fuzzy
347 msgid "allow presetting passphrase"
348 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
349
350 msgid "allow caller to override the pinentry"
351 msgstr ""
352
353 #, fuzzy
354 #| msgid "not supported"
355 msgid "enable ssh support"
356 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
357
358 #, fuzzy
359 #| msgid "not supported"
360 msgid "enable putty support"
361 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
362
363 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
364 #. reporting address.  This is so that we can change the
365 #. reporting address without breaking the translations.
366 #, fuzzy
367 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
368 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
369
370 #, fuzzy
371 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
372 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
373
374 msgid ""
375 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
376 "Secret key management for @GNUPG@\n"
377 msgstr ""
378
379 #, c-format
380 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
381 msgstr ""
382
383 #, c-format
384 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
385 msgstr ""
386
387 #, fuzzy, c-format
388 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
389 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
390 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
391
392 #, fuzzy, c-format
393 #| msgid "option file `%s': %s\n"
394 msgid "option file '%s': %s\n"
395 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
396
397 #, fuzzy, c-format
398 #| msgid "reading options from `%s'\n"
399 msgid "reading options from '%s'\n"
400 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
401
402 #, fuzzy, c-format
403 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
404 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
405 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
406
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid "can't create socket: %s\n"
409 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
410
411 #, c-format
412 msgid "socket name '%s' is too long\n"
413 msgstr ""
414
415 #, fuzzy
416 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
417 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
418
419 #, fuzzy
420 msgid "error getting nonce for the socket\n"
421 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
422
423 #, fuzzy, c-format
424 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
425 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
426
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "listen() failed: %s\n"
429 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
430
431 #, fuzzy, c-format
432 msgid "listening on socket '%s'\n"
433 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
434
435 #, fuzzy, c-format
436 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
437 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
438 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
439
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "directory '%s' created\n"
442 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
446 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
447
448 #, fuzzy, c-format
449 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
450 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
451
452 #, fuzzy, c-format
453 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
454 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
455
456 #, c-format
457 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
458 msgstr ""
459
460 #, c-format
461 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
462 msgstr ""
463
464 #, c-format
465 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
466 msgstr ""
467
468 #, c-format
469 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
470 msgstr ""
471
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
474 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
475
476 #, fuzzy, c-format
477 msgid "%s %s stopped\n"
478 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
479
480 #, fuzzy
481 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
482 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
483
484 #, fuzzy
485 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
486 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
487
488 msgid ""
489 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
490 "Password cache maintenance\n"
491 msgstr ""
492
493 msgid ""
494 "@Commands:\n"
495 " "
496 msgstr ""
497 "@ÅíôïëÝò:\n"
498 " "
499
500 msgid ""
501 "@\n"
502 "Options:\n"
503 " "
504 msgstr ""
505 "@\n"
506 "ÅðéëïãÝò:\n"
507 " "
508
509 #, fuzzy
510 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
511 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
512
513 msgid ""
514 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
515 "Secret key maintenance tool\n"
516 msgstr ""
517
518 #, fuzzy
519 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
520 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
521
522 #, fuzzy
523 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
524 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
525
526 msgid ""
527 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
528 "system."
529 msgstr ""
530
531 #, fuzzy
532 msgid ""
533 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
534 "needed to complete this operation."
535 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
536
537 #, fuzzy
538 msgid "Passphrase:"
539 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
540
541 #, fuzzy
542 msgid "cancelled\n"
543 msgstr "Áêýñùóç"
544
545 #, fuzzy, c-format
546 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
547 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
548
549 #, fuzzy, c-format
550 msgid "error opening '%s': %s\n"
551 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
552
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
555 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
556
557 #, fuzzy, c-format
558 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
559 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
560
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
563 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
564
565 #, fuzzy, c-format
566 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
567 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
568
569 #, fuzzy, c-format
570 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
571 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
572
573 #, fuzzy, c-format
574 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
575 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
576
577 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
578 msgstr ""
579
580 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
581 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
582 #. Pinentry to insert a line break.  The double
583 #. percent sign is actually needed because it is also
584 #. a printf format string.  If you need to insert a
585 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
586 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
587 #. certificate.
588 #, c-format
589 msgid ""
590 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
591 "certificates?"
592 msgstr ""
593
594 #, fuzzy
595 msgid "Yes"
596 msgstr "íáé|íáß"
597
598 msgid "No"
599 msgstr ""
600
601 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
602 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
603 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
604 #. needed because it is also a printf format string.  If you
605 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
606 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
607 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
608 #. as stored in the certificate.
609 #, c-format
610 msgid ""
611 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
612 "fingerprint:%%0A  %s"
613 msgstr ""
614
615 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
616 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
617 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
618 msgid "Correct"
619 msgstr ""
620
621 msgid "Wrong"
622 msgstr ""
623
624 #, c-format
625 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
626 msgstr ""
627
628 #, c-format
629 msgid ""
630 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
631 "it now."
632 msgstr ""
633
634 #, fuzzy
635 msgid "Change passphrase"
636 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
637
638 msgid "I'll change it later"
639 msgstr ""
640
641 #, fuzzy
642 msgid "Delete key"
643 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
644
645 msgid ""
646 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
647 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
648 msgstr ""
649
650 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
651 msgstr ""
652
653 #, c-format
654 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
655 msgstr ""
656
657 #, c-format
658 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
659 msgstr ""
660
661 msgid "secret key parts are not available\n"
662 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
663
664 #, fuzzy, c-format
665 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
666 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
667 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
668
669 #, fuzzy, c-format
670 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
671 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
672 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
673
674 #, fuzzy, c-format
675 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
676 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
677 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
678
679 #, fuzzy, c-format
680 msgid "error creating a pipe: %s\n"
681 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
682
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
685 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
686
687 #, fuzzy, c-format
688 msgid "error forking process: %s\n"
689 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
690
691 #, c-format
692 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
693 msgstr ""
694
695 #, fuzzy, c-format
696 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
697 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
698
699 #, fuzzy, c-format
700 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
701 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
702
703 #, fuzzy, c-format
704 msgid "error running '%s': terminated\n"
705 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
706
707 #, fuzzy, c-format
708 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
709 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
710
711 #, fuzzy, c-format
712 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
713 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
714 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
715
716 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
717 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
718
719 #, fuzzy
720 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
721 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
722
723 #, fuzzy
724 msgid "canceled by user\n"
725 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
726
727 #, fuzzy
728 msgid "problem with the agent\n"
729 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
733 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
734
735 #, fuzzy, c-format
736 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
737 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
738
739 #, fuzzy, c-format
740 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
741 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
742
743 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
744 msgid "yes"
745 msgstr "íáé|íáß"
746
747 msgid "yY"
748 msgstr "yY"
749
750 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
751 msgid "no"
752 msgstr "ü÷é|ï÷é"
753
754 msgid "nN"
755 msgstr "nN"
756
757 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
758 msgid "quit"
759 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
760
761 msgid "qQ"
762 msgstr "qQ"
763
764 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
765 msgid "okay|okay"
766 msgstr ""
767
768 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
769 msgid "cancel|cancel"
770 msgstr ""
771
772 msgid "oO"
773 msgstr ""
774
775 #, fuzzy
776 msgid "cC"
777 msgstr "c"
778
779 #, c-format
780 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
781 msgstr ""
782
783 #, c-format
784 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
785 msgstr ""
786
787 #, c-format
788 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
789 msgstr ""
790
791 #, c-format
792 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
793 msgstr ""
794
795 msgid "connection to agent established\n"
796 msgstr ""
797
798 #, fuzzy
799 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
800 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
801
802 #, c-format
803 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
804 msgstr ""
805
806 #, c-format
807 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
808 msgstr ""
809
810 msgid "connection to the dirmngr established\n"
811 msgstr ""
812
813 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
814 #. verbatim.  It will not be printed.
815 msgid "|audit-log-result|Good"
816 msgstr ""
817
818 msgid "|audit-log-result|Bad"
819 msgstr ""
820
821 msgid "|audit-log-result|Not supported"
822 msgstr ""
823
824 #, fuzzy
825 msgid "|audit-log-result|No certificate"
826 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
827
828 #, fuzzy
829 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
830 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
831
832 msgid "|audit-log-result|Error"
833 msgstr ""
834
835 #, fuzzy
836 msgid "|audit-log-result|Not used"
837 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
838
839 #, fuzzy
840 msgid "|audit-log-result|Okay"
841 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
842
843 #, fuzzy
844 msgid "|audit-log-result|Skipped"
845 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
846
847 #, fuzzy
848 msgid "|audit-log-result|Some"
849 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
850
851 #, fuzzy
852 msgid "Certificate chain available"
853 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
854
855 #, fuzzy
856 msgid "root certificate missing"
857 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
858
859 msgid "Data encryption succeeded"
860 msgstr ""
861
862 #, fuzzy
863 msgid "Data available"
864 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
865
866 #, fuzzy
867 msgid "Session key created"
868 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
869
870 #, fuzzy, c-format
871 msgid "algorithm: %s"
872 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
873
874 #, fuzzy, c-format
875 msgid "unsupported algorithm: %s"
876 msgstr ""
877 "\n"
878 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
879
880 #, fuzzy
881 msgid "seems to be not encrypted"
882 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
883
884 msgid "Number of recipients"
885 msgstr ""
886
887 #, c-format
888 msgid "Recipient %d"
889 msgstr ""
890
891 msgid "Data signing succeeded"
892 msgstr ""
893
894 #, fuzzy, c-format
895 msgid "data hash algorithm: %s"
896 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
897
898 #, fuzzy, c-format
899 msgid "Signer %d"
900 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
901
902 #, fuzzy, c-format
903 msgid "attr hash algorithm: %s"
904 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
905
906 msgid "Data decryption succeeded"
907 msgstr ""
908
909 #, fuzzy
910 msgid "Encryption algorithm supported"
911 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
912
913 #, fuzzy
914 msgid "Data verification succeeded"
915 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
916
917 #, fuzzy
918 msgid "Signature available"
919 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
920
921 #, fuzzy
922 msgid "Parsing data succeeded"
923 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
924
925 #, fuzzy, c-format
926 msgid "bad data hash algorithm: %s"
927 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
928
929 #, fuzzy, c-format
930 msgid "Signature %d"
931 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
932
933 #, fuzzy
934 msgid "Certificate chain valid"
935 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
936
937 #, fuzzy
938 msgid "Root certificate trustworthy"
939 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
940
941 #, fuzzy
942 msgid "no CRL found for certificate"
943 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
944
945 #, fuzzy
946 msgid "the available CRL is too old"
947 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
948
949 #, fuzzy
950 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
951 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
952
953 #, fuzzy
954 msgid "Included certificates"
955 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
956
957 msgid "No audit log entries."
958 msgstr ""
959
960 #, fuzzy
961 msgid "Unknown operation"
962 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
963
964 msgid "Gpg-Agent usable"
965 msgstr ""
966
967 msgid "Dirmngr usable"
968 msgstr ""
969
970 #, fuzzy, c-format
971 msgid "No help available for '%s'."
972 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
973
974 #, fuzzy
975 msgid "ignoring garbage line"
976 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
977
978 #, fuzzy
979 msgid "[none]"
980 msgstr "Üãíùóôï"
981
982 #, fuzzy
983 msgid "argument not expected"
984 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
985
986 #, fuzzy
987 msgid "read error"
988 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
989
990 #, fuzzy
991 msgid "keyword too long"
992 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
993
994 #, fuzzy
995 msgid "missing argument"
996 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
997
998 #, fuzzy
999 #| msgid "invalid armor"
1000 msgid "invalid argument"
1001 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1002
1003 #, fuzzy
1004 msgid "invalid command"
1005 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1006
1007 #, fuzzy
1008 msgid "invalid alias definition"
1009 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1010
1011 #, fuzzy
1012 msgid "out of core"
1013 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1014
1015 #, fuzzy
1016 msgid "invalid option"
1017 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1018
1019 #, c-format
1020 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1021 msgstr ""
1022
1023 #, fuzzy, c-format
1024 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1025 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1026
1027 #, c-format
1028 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1029 msgstr ""
1030
1031 #, fuzzy, c-format
1032 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1033 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1034
1035 #, c-format
1036 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1037 msgstr ""
1038
1039 #, c-format
1040 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1041 msgstr ""
1042
1043 #, fuzzy
1044 msgid "out of core\n"
1045 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1046
1047 #, fuzzy, c-format
1048 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1049 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1050
1051 #, c-format
1052 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1053 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
1054
1055 #, fuzzy, c-format
1056 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1057 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1058
1059 #, fuzzy, c-format
1060 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1061 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1062
1063 #, fuzzy, c-format
1064 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1065 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1066
1067 #, fuzzy, c-format
1068 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1069 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1070
1071 #, fuzzy, c-format
1072 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1073 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1074
1075 #, c-format
1076 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1077 msgstr ""
1078
1079 #, fuzzy, c-format
1080 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1081 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1082
1083 msgid "(deadlock?) "
1084 msgstr ""
1085
1086 #, fuzzy, c-format
1087 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1088 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1089
1090 #, fuzzy, c-format
1091 msgid "waiting for lock %s...\n"
1092 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1093
1094 #, c-format
1095 msgid "armor: %s\n"
1096 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1097
1098 msgid "invalid armor header: "
1099 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1100
1101 msgid "armor header: "
1102 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1103
1104 msgid "invalid clearsig header\n"
1105 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1106
1107 #, fuzzy
1108 msgid "unknown armor header: "
1109 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1110
1111 msgid "nested clear text signatures\n"
1112 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1113
1114 #, fuzzy
1115 msgid "unexpected armor: "
1116 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1117
1118 msgid "invalid dash escaped line: "
1119 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1120
1121 #, fuzzy, c-format
1122 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1123 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1124
1125 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1126 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1127
1128 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1129 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1130
1131 msgid "malformed CRC\n"
1132 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1133
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1136 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1137
1138 #, fuzzy
1139 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1140 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1141
1142 msgid "error in trailer line\n"
1143 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1144
1145 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1146 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1147
1148 #, c-format
1149 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1150 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1151
1152 msgid ""
1153 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1154 msgstr ""
1155 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1156 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1157
1158 msgid ""
1159 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1160 "an '='\n"
1161 msgstr ""
1162 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1163 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1164
1165 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1166 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1167
1168 #, fuzzy
1169 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1170 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1171
1172 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1173 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1174
1175 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1176 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1177
1178 msgid "not human readable"
1179 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1180
1181 #, c-format
1182 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1183 msgstr ""
1184
1185 msgid "Enter passphrase: "
1186 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1187
1188 #, fuzzy, c-format
1189 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1190 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1191
1192 #, c-format
1193 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1194 msgstr ""
1195
1196 #, fuzzy
1197 msgid "can't do this in batch mode\n"
1198 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1199
1200 #, fuzzy
1201 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1202 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1203
1204 #, fuzzy
1205 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1206 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1207
1208 msgid "Your selection? "
1209 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1210
1211 msgid "[not set]"
1212 msgstr ""
1213
1214 #, fuzzy
1215 msgid "male"
1216 msgstr "enable"
1217
1218 #, fuzzy
1219 msgid "female"
1220 msgstr "enable"
1221
1222 #, fuzzy
1223 msgid "unspecified"
1224 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1225
1226 #, fuzzy
1227 msgid "not forced"
1228 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1229
1230 msgid "forced"
1231 msgstr ""
1232
1233 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1234 msgstr ""
1235
1236 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1237 msgstr ""
1238
1239 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1240 msgstr ""
1241
1242 msgid "Cardholder's surname: "
1243 msgstr ""
1244
1245 msgid "Cardholder's given name: "
1246 msgstr ""
1247
1248 #, c-format
1249 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1250 msgstr ""
1251
1252 #, fuzzy
1253 msgid "URL to retrieve public key: "
1254 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1255
1256 #, c-format
1257 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1258 msgstr ""
1259
1260 #, fuzzy, c-format
1261 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1262 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1263
1264 #, fuzzy, c-format
1265 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1266 msgid "error reading '%s': %s\n"
1267 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1268
1269 #, fuzzy, c-format
1270 msgid "error writing '%s': %s\n"
1271 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1272
1273 msgid "Login data (account name): "
1274 msgstr ""
1275
1276 #, c-format
1277 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1278 msgstr ""
1279
1280 msgid "Private DO data: "
1281 msgstr ""
1282
1283 #, c-format
1284 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1285 msgstr ""
1286
1287 #, fuzzy
1288 msgid "Language preferences: "
1289 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1290
1291 #, fuzzy
1292 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1293 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1294
1295 #, fuzzy
1296 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1297 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1298
1299 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1300 msgstr ""
1301
1302 #, fuzzy
1303 msgid "Error: invalid response.\n"
1304 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1305
1306 #, fuzzy
1307 msgid "CA fingerprint: "
1308 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1309
1310 #, fuzzy
1311 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1312 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1313
1314 #, fuzzy, c-format
1315 msgid "key operation not possible: %s\n"
1316 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1317
1318 #, fuzzy
1319 msgid "not an OpenPGP card"
1320 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1321
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "error getting current key info: %s\n"
1324 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1325
1326 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1327 msgstr ""
1328
1329 msgid ""
1330 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1331 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1332 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1337 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1338
1339 #, fuzzy, c-format
1340 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1341 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1342
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1345 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1346
1347 #, c-format
1348 msgid "rounded up to %u bits\n"
1349 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1350
1351 #, c-format
1352 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1353 msgstr ""
1354
1355 #, c-format
1356 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1357 msgstr ""
1358
1359 #, fuzzy, c-format
1360 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1361 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1362
1363 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1364 msgstr ""
1365
1366 #, fuzzy
1367 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1368 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1369
1370 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1371 msgstr ""
1372
1373 #, c-format
1374 msgid ""
1375 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1376 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1377 "You should change them using the command --change-pin\n"
1378 msgstr ""
1379
1380 #, fuzzy
1381 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1382 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1383
1384 #, fuzzy
1385 msgid "   (1) Signature key\n"
1386 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1387
1388 #, fuzzy
1389 msgid "   (2) Encryption key\n"
1390 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1391
1392 msgid "   (3) Authentication key\n"
1393 msgstr ""
1394
1395 msgid "Invalid selection.\n"
1396 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1397
1398 #, fuzzy
1399 msgid "Please select where to store the key:\n"
1400 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1401
1402 #, fuzzy, c-format
1403 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1404 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1405
1406 #, fuzzy
1407 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1408 msgid "This command is not supported by this card\n"
1409 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1410
1411 #, fuzzy
1412 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1413 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1414
1415 #, fuzzy
1416 msgid "Continue? (y/N) "
1417 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1418
1419 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1420 msgstr ""
1421
1422 msgid "quit this menu"
1423 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1424
1425 #, fuzzy
1426 msgid "show admin commands"
1427 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1428
1429 msgid "show this help"
1430 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1431
1432 #, fuzzy
1433 msgid "list all available data"
1434 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1435
1436 msgid "change card holder's name"
1437 msgstr ""
1438
1439 msgid "change URL to retrieve key"
1440 msgstr ""
1441
1442 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1443 msgstr ""
1444
1445 #, fuzzy
1446 msgid "change the login name"
1447 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1448
1449 #, fuzzy
1450 msgid "change the language preferences"
1451 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1452
1453 msgid "change card holder's sex"
1454 msgstr ""
1455
1456 #, fuzzy
1457 msgid "change a CA fingerprint"
1458 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1459
1460 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1461 msgstr ""
1462
1463 #, fuzzy
1464 msgid "generate new keys"
1465 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1466
1467 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1468 msgstr ""
1469
1470 msgid "verify the PIN and list all data"
1471 msgstr ""
1472
1473 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1474 msgstr ""
1475
1476 msgid "destroy all keys and data"
1477 msgstr ""
1478
1479 msgid "gpg/card> "
1480 msgstr ""
1481
1482 #, fuzzy
1483 msgid "Admin-only command\n"
1484 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1485
1486 #, fuzzy
1487 msgid "Admin commands are allowed\n"
1488 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1489
1490 #, fuzzy
1491 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1492 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1493
1494 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1495 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1496
1497 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1498 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1499
1500 #, fuzzy, c-format
1501 #| msgid "can't open `%s'\n"
1502 msgid "can't open '%s'\n"
1503 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1504
1505 #, fuzzy, c-format
1506 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1507 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1508
1509 #, c-format
1510 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1511 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1512
1513 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1514 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1515
1516 #, fuzzy
1517 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1518 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1519
1520 #, fuzzy
1521 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1522 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1523
1524 #, fuzzy
1525 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1526 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1527
1528 #, fuzzy, c-format
1529 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1530 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1531
1532 msgid "key"
1533 msgstr "key"
1534
1535 #, fuzzy
1536 #| msgid "Pubkey: "
1537 msgid "subkey"
1538 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1539
1540 #, c-format
1541 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1542 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1543
1544 msgid "ownertrust information cleared\n"
1545 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1546
1547 #, c-format
1548 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1549 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1550
1551 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1552 msgstr ""
1553 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1554
1555 #, c-format
1556 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1557 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1558
1559 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1560 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1561
1562 #, c-format
1563 msgid "using cipher %s\n"
1564 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1565
1566 #, fuzzy, c-format
1567 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1568 msgid "'%s' already compressed\n"
1569 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1570
1571 #, fuzzy, c-format
1572 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1573 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1574 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1575
1576 #, fuzzy, c-format
1577 #| msgid "reading from `%s'\n"
1578 msgid "reading from '%s'\n"
1579 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1580
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid ""
1583 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1584 msgstr ""
1585 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1586 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1587
1588 #, fuzzy, c-format
1589 msgid ""
1590 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1591 "preferences\n"
1592 msgstr ""
1593 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1594 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1595
1596 #, c-format
1597 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1598 msgstr ""
1599 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1600 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1601
1602 #, c-format
1603 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1604 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1605
1606 #, c-format
1607 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1608 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1609
1610 #, c-format
1611 msgid "%s encrypted data\n"
1612 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1613
1614 #, c-format
1615 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1616 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1617
1618 msgid ""
1619 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1620 msgstr ""
1621 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1622 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1623
1624 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1625 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1626
1627 msgid "no remote program execution supported\n"
1628 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1629
1630 msgid ""
1631 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1632 msgstr ""
1633 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1634 "áñ÷åßïõ\n"
1635
1636 #, fuzzy
1637 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1638 msgstr ""
1639 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1640
1641 #, fuzzy, c-format
1642 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1643 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1644
1645 #, fuzzy, c-format
1646 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1647 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1648
1649 #, c-format
1650 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1651 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1652
1653 msgid "unnatural exit of external program\n"
1654 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1655
1656 msgid "unable to execute external program\n"
1657 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1658
1659 #, c-format
1660 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1661 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1662
1663 #, fuzzy, c-format
1664 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1665 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1666 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1667
1668 #, fuzzy, c-format
1669 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1670 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1671 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1672
1673 #, fuzzy
1674 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1675 msgstr ""
1676 "\n"
1677 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1678 "\n"
1679
1680 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1681 msgstr ""
1682
1683 #, fuzzy
1684 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1685 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1686
1687 #, fuzzy
1688 msgid "remove unusable parts from key during export"
1689 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1690
1691 msgid "remove as much as possible from key during export"
1692 msgstr ""
1693
1694 msgid "export keys in an S-expression based format"
1695 msgstr ""
1696
1697 #, fuzzy
1698 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1699 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1700
1701 #, fuzzy, c-format
1702 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1703 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1704
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1707 msgstr ""
1708 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1709
1710 #, fuzzy
1711 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1712 msgid " - skipped"
1713 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1714
1715 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1716 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1717
1718 #, fuzzy
1719 msgid "[User ID not found]"
1720 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1721
1722 #, fuzzy, c-format
1723 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1724 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1725
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1728 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1729
1730 #, fuzzy
1731 msgid "No fingerprint"
1732 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1733
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1736 msgstr ""
1737 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1738
1739 #, fuzzy, c-format
1740 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1741 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1742
1743 #, fuzzy
1744 msgid "make a signature"
1745 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1746
1747 #, fuzzy
1748 msgid "make a clear text signature"
1749 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1750
1751 msgid "make a detached signature"
1752 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1753
1754 msgid "encrypt data"
1755 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1756
1757 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1758 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1759
1760 msgid "decrypt data (default)"
1761 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1762
1763 msgid "verify a signature"
1764 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1765
1766 msgid "list keys"
1767 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1768
1769 msgid "list keys and signatures"
1770 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1771
1772 #, fuzzy
1773 msgid "list and check key signatures"
1774 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1775
1776 msgid "list keys and fingerprints"
1777 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1778
1779 msgid "list secret keys"
1780 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1781
1782 msgid "generate a new key pair"
1783 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1784
1785 #, fuzzy
1786 #| msgid "generate a new key pair"
1787 msgid "quickly generate a new key pair"
1788 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1789
1790 msgid "full featured key pair generation"
1791 msgstr ""
1792
1793 msgid "generate a revocation certificate"
1794 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1795
1796 msgid "remove keys from the public keyring"
1797 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1798
1799 msgid "remove keys from the secret keyring"
1800 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1801
1802 #, fuzzy
1803 #| msgid "sign a key"
1804 msgid "quickly sign a key"
1805 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1806
1807 #, fuzzy
1808 #| msgid "sign a key locally"
1809 msgid "quickly sign a key locally"
1810 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1811
1812 msgid "sign a key"
1813 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1814
1815 msgid "sign a key locally"
1816 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1817
1818 msgid "sign or edit a key"
1819 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1820
1821 #, fuzzy
1822 msgid "change a passphrase"
1823 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1824
1825 msgid "export keys"
1826 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1827
1828 msgid "export keys to a key server"
1829 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1830
1831 msgid "import keys from a key server"
1832 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1833
1834 msgid "search for keys on a key server"
1835 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1836
1837 msgid "update all keys from a keyserver"
1838 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1839
1840 msgid "import/merge keys"
1841 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1842
1843 msgid "print the card status"
1844 msgstr ""
1845
1846 msgid "change data on a card"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid "change a card's PIN"
1850 msgstr ""
1851
1852 msgid "update the trust database"
1853 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1854
1855 #, fuzzy
1856 msgid "print message digests"
1857 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1858
1859 msgid "run in server mode"
1860 msgstr ""
1861
1862 msgid "create ascii armored output"
1863 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1864
1865 #, fuzzy
1866 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1867 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1868
1869 #, fuzzy
1870 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1871 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1872
1873 #, fuzzy
1874 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1875 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1876
1877 msgid "use canonical text mode"
1878 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1879
1880 #, fuzzy
1881 msgid "|FILE|write output to FILE"
1882 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1883
1884 msgid "do not make any changes"
1885 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1886
1887 msgid "prompt before overwriting"
1888 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1889
1890 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1891 msgstr ""
1892
1893 msgid ""
1894 "@\n"
1895 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1896 msgstr ""
1897 "@\n"
1898 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1899
1900 msgid ""
1901 "@\n"
1902 "Examples:\n"
1903 "\n"
1904 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1905 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1906 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1907 " --list-keys [names]        show keys\n"
1908 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1909 msgstr ""
1910 "@\n"
1911 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1912 "\n"
1913 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1914 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1915 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1916 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1917 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1918
1919 #, fuzzy
1920 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1921 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1922 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1923
1924 #, fuzzy
1925 #| msgid ""
1926 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1927 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1928 #| "default operation depends on the input data\n"
1929 msgid ""
1930 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1931 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1932 "Default operation depends on the input data\n"
1933 msgstr ""
1934 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1935 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1936 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1937
1938 msgid ""
1939 "\n"
1940 "Supported algorithms:\n"
1941 msgstr ""
1942 "\n"
1943 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1944
1945 msgid "Pubkey: "
1946 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1947
1948 msgid "Cipher: "
1949 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1950
1951 msgid "Hash: "
1952 msgstr "Hash: "
1953
1954 msgid "Compression: "
1955 msgstr "Óõìðßåóç: "
1956
1957 #, fuzzy, c-format
1958 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1959 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1960
1961 msgid "conflicting commands\n"
1962 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1963
1964 #, fuzzy, c-format
1965 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1966 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1967
1968 #, fuzzy, c-format
1969 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1970 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1971
1972 #, fuzzy, c-format
1973 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1974 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1975
1976 #, fuzzy, c-format
1977 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1978 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1979
1980 #, fuzzy, c-format
1981 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1982 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1983
1984 #, fuzzy, c-format
1985 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1986 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1987
1988 #, fuzzy, c-format
1989 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1990 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1991
1992 #, fuzzy, c-format
1993 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1994 msgstr ""
1995 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1996
1997 #, fuzzy, c-format
1998 msgid ""
1999 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2000 msgstr ""
2001 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2002
2003 #, fuzzy, c-format
2004 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2005 msgstr ""
2006 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2007
2008 #, fuzzy, c-format
2009 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2010 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2011
2012 #, fuzzy, c-format
2013 msgid ""
2014 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2015 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2016
2017 #, fuzzy, c-format
2018 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2019 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2020
2021 #, fuzzy, c-format
2022 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2023 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2024
2025 msgid "display photo IDs during key listings"
2026 msgstr ""
2027
2028 #, fuzzy
2029 msgid "show key usage information during key listings"
2030 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2031
2032 msgid "show policy URLs during signature listings"
2033 msgstr ""
2034
2035 #, fuzzy
2036 msgid "show all notations during signature listings"
2037 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2038
2039 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2040 msgstr ""
2041
2042 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2043 msgstr ""
2044
2045 #, fuzzy
2046 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2047 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2048
2049 msgid "show user ID validity during key listings"
2050 msgstr ""
2051
2052 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2053 msgstr ""
2054
2055 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2056 msgstr ""
2057
2058 #, fuzzy
2059 msgid "show the keyring name in key listings"
2060 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2061
2062 #, fuzzy
2063 msgid "show expiration dates during signature listings"
2064 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2065
2066 #, fuzzy, c-format
2067 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2068 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2069 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2070
2071 #, c-format
2072 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2073 msgstr ""
2074
2075 #, fuzzy, c-format
2076 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2077 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2078 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2079
2080 #, fuzzy, c-format
2081 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2082 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2083
2084 #, fuzzy, c-format
2085 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2086 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2087
2088 #, fuzzy, c-format
2089 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2090 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2091
2092 #, fuzzy
2093 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2094 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2095
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2098 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2099
2100 #, fuzzy
2101 msgid "invalid keyserver options\n"
2102 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2103
2104 #, c-format
2105 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2106 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2107
2108 msgid "invalid import options\n"
2109 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2110
2111 #, c-format
2112 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2113 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2114
2115 msgid "invalid export options\n"
2116 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2117
2118 #, fuzzy, c-format
2119 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2120 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2121
2122 #, fuzzy
2123 msgid "invalid list options\n"
2124 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2125
2126 msgid "display photo IDs during signature verification"
2127 msgstr ""
2128
2129 msgid "show policy URLs during signature verification"
2130 msgstr ""
2131
2132 #, fuzzy
2133 msgid "show all notations during signature verification"
2134 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2135
2136 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2137 msgstr ""
2138
2139 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2140 msgstr ""
2141
2142 #, fuzzy
2143 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2144 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2145
2146 #, fuzzy
2147 msgid "show user ID validity during signature verification"
2148 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2149
2150 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2151 msgstr ""
2152
2153 #, fuzzy
2154 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2155 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2156
2157 msgid "validate signatures with PKA data"
2158 msgstr ""
2159
2160 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2161 msgstr ""
2162
2163 #, fuzzy, c-format
2164 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2165 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2166
2167 #, fuzzy
2168 msgid "invalid verify options\n"
2169 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2170
2171 #, c-format
2172 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2173 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2174
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2177 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2178
2179 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2180 msgstr ""
2181
2182 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2183 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2184
2185 #, c-format
2186 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2187 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2188
2189 #, c-format
2190 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2191 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2192
2193 #, c-format
2194 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2195 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2196
2197 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2198 msgstr ""
2199
2200 #, fuzzy, c-format
2201 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2202 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2203
2204 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2205 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2206
2207 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2208 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2209
2210 #, fuzzy
2211 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2212 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2213
2214 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2215 msgstr ""
2216 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2217 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2218
2219 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2220 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2221
2222 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2223 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2224
2225 #, fuzzy
2226 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2227 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2228
2229 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2230 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2231
2232 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2233 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2234
2235 #, fuzzy
2236 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2237 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2238 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2239
2240 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2241 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2242
2243 msgid "invalid default preferences\n"
2244 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2245
2246 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2247 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2248
2249 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2250 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2251
2252 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2253 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2254
2255 #, c-format
2256 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2257 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2258
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2261 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2262
2263 #, fuzzy, c-format
2264 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2265 msgstr ""
2266 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2267
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2270 msgstr ""
2271 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2272
2273 #, c-format
2274 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2275 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2276
2277 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2278 msgstr ""
2279 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2280 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2281
2282 msgid "--store [filename]"
2283 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2284
2285 msgid "--symmetric [filename]"
2286 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2287
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2290 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2291
2292 msgid "--encrypt [filename]"
2293 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2294
2295 #, fuzzy
2296 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2297 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2298
2299 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2300 msgstr ""
2301
2302 #, fuzzy, c-format
2303 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2304 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2305
2306 msgid "--sign [filename]"
2307 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2308
2309 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2310 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2311
2312 #, fuzzy
2313 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2314 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2315
2316 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2317 msgstr ""
2318
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2321 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2322
2323 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2324 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2325
2326 msgid "--clearsign [filename]"
2327 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2328
2329 msgid "--decrypt [filename]"
2330 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2331
2332 msgid "--sign-key user-id"
2333 msgstr "--sign-key user-id"
2334
2335 msgid "--lsign-key user-id"
2336 msgstr "--lsign-key user-id"
2337
2338 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2339 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2340
2341 #, fuzzy
2342 msgid "--passwd <user-id>"
2343 msgstr "--sign-key user-id"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2347 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2351 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2352
2353 #, c-format
2354 msgid "key export failed: %s\n"
2355 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2359 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2360
2361 #, c-format
2362 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2363 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2367 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2368
2369 #, c-format
2370 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2371 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2372
2373 #, fuzzy, c-format
2374 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2375 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2376 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2377
2378 msgid "[filename]"
2379 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2380
2381 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2382 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2383
2384 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2385 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2386
2387 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2388 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2389
2390 #, fuzzy
2391 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2392 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2393
2394 #, fuzzy
2395 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2396 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2397
2398 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2399 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2400
2401 msgid "|FD|write status info to this FD"
2402 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2403
2404 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2405 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2406
2407 #, fuzzy
2408 msgid ""
2409 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2410 "Check signatures against known trusted keys\n"
2411 msgstr ""
2412 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2413 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2414
2415 msgid "No help available"
2416 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2417
2418 #, fuzzy, c-format
2419 #| msgid "No help available for `%s'"
2420 msgid "No help available for '%s'"
2421 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2422
2423 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2424 msgstr ""
2425
2426 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2427 msgstr ""
2428
2429 #, fuzzy
2430 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2431 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2432
2433 #, fuzzy
2434 msgid "do not update the trustdb after import"
2435 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2436
2437 msgid "only accept updates to existing keys"
2438 msgstr ""
2439
2440 #, fuzzy
2441 msgid "remove unusable parts from key after import"
2442 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2443
2444 msgid "remove as much as possible from key after import"
2445 msgstr ""
2446
2447 #, c-format
2448 msgid "skipping block of type %d\n"
2449 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2450
2451 #, fuzzy, c-format
2452 msgid "%lu keys processed so far\n"
2453 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2454
2455 #, c-format
2456 msgid "Total number processed: %lu\n"
2457 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2458
2459 #, fuzzy, c-format
2460 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2461 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2462 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2463
2464 #, c-format
2465 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2466 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2467
2468 #, c-format
2469 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2470 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2471
2472 #, c-format
2473 msgid "              imported: %lu"
2474 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2475
2476 #, c-format
2477 msgid "             unchanged: %lu\n"
2478 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2479
2480 #, c-format
2481 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2482 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2483
2484 #, c-format
2485 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2486 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2487
2488 #, c-format
2489 msgid "        new signatures: %lu\n"
2490 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2491
2492 #, c-format
2493 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2494 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2495
2496 #, c-format
2497 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2498 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2499
2500 #, c-format
2501 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2502 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2503
2504 #, c-format
2505 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2506 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2507
2508 #, c-format
2509 msgid "          not imported: %lu\n"
2510 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2511
2512 #, fuzzy, c-format
2513 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2514 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2515
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2518 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2519
2520 #, c-format
2521 msgid ""
2522 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2523 "algorithms on these user IDs:\n"
2524 msgstr ""
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2528 msgstr ""
2529
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2532 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2536 msgstr ""
2537
2538 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2539 msgstr ""
2540
2541 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2542 msgstr ""
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2546 msgstr ""
2547
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid "key %s: no user ID\n"
2550 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2551
2552 #, fuzzy, c-format
2553 msgid "key %s: %s\n"
2554 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2555
2556 msgid "rejected by import screener"
2557 msgstr ""
2558
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2561 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2562
2563 #, fuzzy, c-format
2564 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2565 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2566
2567 #, fuzzy, c-format
2568 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2569 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2570
2571 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2572 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2573
2574 #, fuzzy, c-format
2575 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2576 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2577
2578 #, fuzzy, c-format
2579 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2580 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2584 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2585
2586 #, fuzzy, c-format
2587 #| msgid "writing to `%s'\n"
2588 msgid "writing to '%s'\n"
2589 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2590
2591 #, fuzzy, c-format
2592 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2593 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2594 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2595
2596 #, fuzzy, c-format
2597 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2598 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2599
2600 #, fuzzy, c-format
2601 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2602 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2603
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2606 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2607
2608 #, fuzzy, c-format
2609 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2610 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2611
2612 #, fuzzy, c-format
2613 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2614 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2615
2616 #, fuzzy, c-format
2617 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2618 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2619
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2622 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2623
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2626 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2627
2628 #, fuzzy, c-format
2629 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2630 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2631
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2634 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2635
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2638 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2639
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2642 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2643
2644 #, fuzzy, c-format
2645 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2646 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2647
2648 #, fuzzy, c-format
2649 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2650 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2651
2652 #, fuzzy, c-format
2653 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2654 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2655
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: secret key imported\n"
2658 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2659
2660 #, fuzzy, c-format
2661 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2662 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2663 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2664
2665 #, fuzzy, c-format
2666 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2667 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2668
2669 #, fuzzy, c-format
2670 msgid "secret key %s: %s\n"
2671 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2672
2673 #, fuzzy
2674 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2675 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2676
2677 #, fuzzy, c-format
2678 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2679 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2680
2681 #, fuzzy, c-format
2682 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2683 msgstr ""
2684 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2685 "áíÜêëçóçò\n"
2686
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2689 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2690
2691 #, fuzzy, c-format
2692 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2693 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2694
2695 #, fuzzy, c-format
2696 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2697 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2698
2699 #, fuzzy, c-format
2700 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2701 msgstr ""
2702 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2703 "\"%s\"\n"
2704
2705 #, fuzzy, c-format
2706 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2707 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2708
2709 #, fuzzy, c-format
2710 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2711 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2712
2713 #, fuzzy, c-format
2714 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2715 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2716
2717 #, fuzzy, c-format
2718 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2719 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2720
2721 #, fuzzy, c-format
2722 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2723 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2724
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2727 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2728
2729 #, fuzzy, c-format
2730 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2731 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2732
2733 #, fuzzy, c-format
2734 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2735 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2736
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2739 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2740
2741 #, fuzzy, c-format
2742 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2743 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2744
2745 #, fuzzy, c-format
2746 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2747 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2748
2749 #, fuzzy, c-format
2750 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2751 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2752
2753 #, fuzzy, c-format
2754 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2755 msgstr ""
2756 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2757
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2760 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2761
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2764 msgstr ""
2765 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2766
2767 #, fuzzy, c-format
2768 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2769 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2770
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2773 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2774
2775 #, fuzzy, c-format
2776 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2777 msgstr ""
2778 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2779 "%08lX\n"
2780
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2783 msgstr ""
2784 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2785 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2786
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2789 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2790
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2793 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2794
2795 #, fuzzy, c-format
2796 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2797 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2798
2799 #, fuzzy, c-format
2800 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2801 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2802 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2803
2804 #, fuzzy, c-format
2805 msgid "keybox '%s' created\n"
2806 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2807
2808 #, fuzzy, c-format
2809 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2810 msgid "keyring '%s' created\n"
2811 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2812
2813 #, fuzzy, c-format
2814 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2815 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2816
2817 #, c-format
2818 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2819 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2820
2821 msgid "[revocation]"
2822 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2823
2824 msgid "[self-signature]"
2825 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2826
2827 msgid "1 bad signature\n"
2828 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2829
2830 #, c-format
2831 msgid "%d bad signatures\n"
2832 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2833
2834 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2835 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2836
2837 #, c-format
2838 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2839 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2840
2841 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2842 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2843
2844 #, c-format
2845 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2846 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2847
2848 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2849 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2853 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2854
2855 #, fuzzy
2856 msgid ""
2857 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2858 "keys\n"
2859 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2860 "etc.)\n"
2861 msgstr ""
2862 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2863 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2864 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2865 "\n"
2866
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2869 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2870
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "  %d = I trust fully\n"
2873 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2874
2875 msgid ""
2876 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2877 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2878 "trust signatures on your behalf.\n"
2879 msgstr ""
2880
2881 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2882 msgstr ""
2883
2884 #, c-format
2885 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2886 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2887
2888 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2889 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2890
2891 msgid "  Unable to sign.\n"
2892 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2893
2894 #, c-format
2895 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2896 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2897
2898 #, c-format
2899 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2900 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2901
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2904 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2905
2906 #, fuzzy
2907 msgid "Sign it? (y/N) "
2908 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2909
2910 #, c-format
2911 msgid ""
2912 "The self-signature on \"%s\"\n"
2913 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2914 msgstr ""
2915 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2916 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2917
2918 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2919 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2920
2921 #, c-format
2922 msgid ""
2923 "Your current signature on \"%s\"\n"
2924 "has expired.\n"
2925 msgstr ""
2926 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2927 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2928
2929 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2930 msgstr ""
2931 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2932
2933 #, c-format
2934 msgid ""
2935 "Your current signature on \"%s\"\n"
2936 "is a local signature.\n"
2937 msgstr ""
2938 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2939 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2940
2941 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2942 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2943
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2946 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2947
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2950 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2951
2952 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2953 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2954
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2957 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2958
2959 msgid "This key has expired!"
2960 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2961
2962 #, c-format
2963 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2964 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2965
2966 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2967 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2968
2969 msgid ""
2970 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2971 "belongs\n"
2972 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2973 msgstr ""
2974 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2975 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2976 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2977
2978 #, c-format
2979 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2980 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2981
2982 #, c-format
2983 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2984 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2985
2986 #, c-format
2987 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2988 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2989
2990 #, c-format
2991 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2992 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2993
2994 #, fuzzy
2995 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2996 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2997
2998 #, fuzzy, c-format
2999 msgid ""
3000 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3001 "key \"%s\" (%s)\n"
3002 msgstr ""
3003 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3004 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3005
3006 #, fuzzy
3007 msgid "This will be a self-signature.\n"
3008 msgstr ""
3009 "\n"
3010 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3011
3012 #, fuzzy
3013 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3014 msgstr ""
3015 "\n"
3016 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3017
3018 #, fuzzy
3019 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3020 msgstr ""
3021 "\n"
3022 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3023 "\n"
3024
3025 #, fuzzy
3026 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3027 msgstr ""
3028 "\n"
3029 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3030
3031 #, fuzzy
3032 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3033 msgstr ""
3034 "\n"
3035 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3036 "\n"
3037
3038 #, fuzzy
3039 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3040 msgstr ""
3041 "\n"
3042 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3043
3044 #, fuzzy
3045 msgid "I have checked this key casually.\n"
3046 msgstr ""
3047 "\n"
3048 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3049
3050 #, fuzzy
3051 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3052 msgstr ""
3053 "\n"
3054 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3055
3056 #, fuzzy
3057 msgid "Really sign? (y/N) "
3058 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3059
3060 #, c-format
3061 msgid "signing failed: %s\n"
3062 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3063
3064 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3065 msgstr ""
3066
3067 #, fuzzy, c-format
3068 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3069 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3070 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3071
3072 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3073 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3074
3075 msgid "save and quit"
3076 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3077
3078 #, fuzzy
3079 msgid "show key fingerprint"
3080 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3081
3082 msgid "list key and user IDs"
3083 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3084
3085 msgid "select user ID N"
3086 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3087
3088 #, fuzzy
3089 msgid "select subkey N"
3090 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3091
3092 #, fuzzy
3093 msgid "check signatures"
3094 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3095
3096 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3097 msgstr ""
3098
3099 #, fuzzy
3100 msgid "sign selected user IDs locally"
3101 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3102
3103 #, fuzzy
3104 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3105 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3106
3107 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3108 msgstr ""
3109
3110 msgid "add a user ID"
3111 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3112
3113 msgid "add a photo ID"
3114 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3115
3116 #, fuzzy
3117 msgid "delete selected user IDs"
3118 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3119
3120 #, fuzzy
3121 msgid "add a subkey"
3122 msgstr "addkey"
3123
3124 msgid "add a key to a smartcard"
3125 msgstr ""
3126
3127 msgid "move a key to a smartcard"
3128 msgstr ""
3129
3130 msgid "move a backup key to a smartcard"
3131 msgstr ""
3132
3133 #, fuzzy
3134 msgid "delete selected subkeys"
3135 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3136
3137 msgid "add a revocation key"
3138 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3139
3140 #, fuzzy
3141 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3142 msgstr ""
3143 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3144
3145 #, fuzzy
3146 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3147 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3148
3149 #, fuzzy
3150 msgid "flag the selected user ID as primary"
3151 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3152
3153 #, fuzzy
3154 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3155 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3156
3157 msgid "list preferences (expert)"
3158 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3159
3160 msgid "list preferences (verbose)"
3161 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3162
3163 #, fuzzy
3164 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3165 msgstr ""
3166 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3167
3168 #, fuzzy
3169 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3170 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3171
3172 #, fuzzy
3173 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3174 msgstr ""
3175 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3176
3177 msgid "change the passphrase"
3178 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3179
3180 msgid "change the ownertrust"
3181 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3182
3183 #, fuzzy
3184 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3185 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3186
3187 #, fuzzy
3188 msgid "revoke selected user IDs"
3189 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3190
3191 #, fuzzy
3192 msgid "revoke key or selected subkeys"
3193 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3194
3195 #, fuzzy
3196 msgid "enable key"
3197 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3198
3199 #, fuzzy
3200 msgid "disable key"
3201 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3202
3203 #, fuzzy
3204 msgid "show selected photo IDs"
3205 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3206
3207 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3208 msgstr ""
3209
3210 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3211 msgstr ""
3212
3213 msgid "Secret key is available.\n"
3214 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3215
3216 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3217 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3218
3219 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3220 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3221
3222 msgid ""
3223 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3224 "(lsign),\n"
3225 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3226 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3227 msgstr ""
3228
3229 msgid "Key is revoked."
3230 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3231
3232 #, fuzzy
3233 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3234 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3235
3236 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3237 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3238
3239 #, fuzzy, c-format
3240 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3241 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3242
3243 #, c-format
3244 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3245 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3246
3247 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3248 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3249
3250 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3251 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3252
3253 #, fuzzy
3254 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3255 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3256
3257 #, fuzzy
3258 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3259 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3260
3261 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3262 #. moving the key and not about removing it.
3263 #, fuzzy
3264 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3265 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3266
3267 #, fuzzy
3268 msgid "You must select exactly one key.\n"
3269 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3270
3271 msgid "Command expects a filename argument\n"
3272 msgstr ""
3273
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3276 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3277
3278 #, fuzzy, c-format
3279 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3280 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3281
3282 msgid "You must select at least one key.\n"
3283 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3284
3285 #, fuzzy
3286 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3287 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3288
3289 #, fuzzy
3290 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3291 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3292
3293 #, fuzzy
3294 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3295 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3296
3297 #, fuzzy
3298 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3299 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3300
3301 #, fuzzy
3302 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3303 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3304
3305 #, fuzzy
3306 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3307 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3308
3309 #, fuzzy
3310 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3311 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3312
3313 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3314 msgstr ""
3315
3316 #, fuzzy
3317 msgid "Set preference list to:\n"
3318 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3319
3320 #, fuzzy
3321 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3322 msgstr ""
3323 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3324
3325 #, fuzzy
3326 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3327 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3328
3329 #, fuzzy
3330 msgid "Save changes? (y/N) "
3331 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3332
3333 #, fuzzy
3334 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3335 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3336
3337 #, c-format
3338 msgid "update failed: %s\n"
3339 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3340
3341 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3342 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3343
3344 #, fuzzy, c-format
3345 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3346 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3347
3348 #, fuzzy, c-format
3349 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3350 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3351
3352 #, fuzzy
3353 #| msgid "No such user ID.\n"
3354 msgid "No matching user IDs."
3355 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3356
3357 #, fuzzy
3358 msgid "Nothing to sign.\n"
3359 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3360
3361 msgid "Digest: "
3362 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3363
3364 msgid "Features: "
3365 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3366
3367 msgid "Keyserver no-modify"
3368 msgstr ""
3369
3370 msgid "Preferred keyserver: "
3371 msgstr ""
3372
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Notations: "
3375 msgstr "Óçìåßùóç: "
3376
3377 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3378 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3379
3380 #, fuzzy, c-format
3381 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3382 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3383
3384 #, fuzzy, c-format
3385 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3386 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3387
3388 #, fuzzy
3389 msgid "(sensitive)"
3390 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3391
3392 #, fuzzy, c-format
3393 msgid "created: %s"
3394 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3395
3396 #, fuzzy, c-format
3397 msgid "revoked: %s"
3398 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3399
3400 #, fuzzy, c-format
3401 msgid "expired: %s"
3402 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3403
3404 #, fuzzy, c-format
3405 msgid "expires: %s"
3406 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3407
3408 #, fuzzy, c-format
3409 msgid "usage: %s"
3410 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3411
3412 msgid "card-no: "
3413 msgstr ""
3414
3415 #, fuzzy, c-format
3416 msgid "trust: %s"
3417 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3418
3419 #, c-format
3420 msgid "validity: %s"
3421 msgstr ""
3422
3423 msgid "This key has been disabled"
3424 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3425
3426 msgid ""
3427 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3428 "unless you restart the program.\n"
3429 msgstr ""
3430 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3431 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3432
3433 #, fuzzy
3434 msgid "revoked"
3435 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3436
3437 #, fuzzy
3438 msgid "expired"
3439 msgstr "expire"
3440
3441 msgid ""
3442 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3443 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3444 msgstr ""
3445 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3446 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3447
3448 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3449 msgstr ""
3450
3451 #, fuzzy
3452 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3453 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3454 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3455
3456 msgid ""
3457 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3458 "versions\n"
3459 "         of PGP to reject this key.\n"
3460 msgstr ""
3461 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3462 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3463
3464 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3465 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3466
3467 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3468 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3469
3470 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3471 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3472
3473 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3474 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3475
3476 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3477 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3478
3479 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3480 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3481
3482 #, c-format
3483 msgid "Deleted %d signature.\n"
3484 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3485
3486 #, c-format
3487 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3488 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3489
3490 msgid "Nothing deleted.\n"
3491 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3492
3493 #, fuzzy
3494 msgid "invalid"
3495 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3496
3497 #, fuzzy, c-format
3498 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3499 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3500
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3503 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3504
3505 #, fuzzy, c-format
3506 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3507 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3508
3509 #, fuzzy, c-format
3510 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3511 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3512
3513 #, fuzzy, c-format
3514 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3515 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3516
3517 msgid ""
3518 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3519 "cause\n"
3520 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3521 msgstr ""
3522 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3523 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3524 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3525
3526 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3527 msgstr ""
3528 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3529
3530 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3531 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3532
3533 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3534 msgstr ""
3535 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3536
3537 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3538 msgstr ""
3539 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3540
3541 #, fuzzy
3542 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3543 msgstr ""
3544 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3545
3546 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3547 msgstr ""
3548 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3549 "åðáíÝëèåé!\n"
3550
3551 #, fuzzy
3552 msgid ""
3553 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3554 msgstr ""
3555 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3556 "N): "
3557
3558 #, fuzzy
3559 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3560 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3561
3562 #, fuzzy
3563 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3564 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3565
3566 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3567 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3568
3569 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3570 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3571
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3574 msgstr ""
3575 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3576 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3577
3578 #, c-format
3579 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3580 msgstr ""
3581
3582 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3583 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3584
3585 #, fuzzy, c-format
3586 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3587 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3588
3589 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3590 msgstr ""
3591
3592 #, fuzzy
3593 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3594 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3595
3596 #, fuzzy
3597 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3598 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3599
3600 #, fuzzy
3601 msgid "Enter the notation: "
3602 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3603
3604 #, fuzzy
3605 msgid "Proceed? (y/N) "
3606 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3607
3608 #, c-format
3609 msgid "No user ID with index %d\n"
3610 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3611
3612 #, fuzzy, c-format
3613 msgid "No user ID with hash %s\n"
3614 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3615
3616 #, fuzzy, c-format
3617 msgid "No subkey with index %d\n"
3618 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3619
3620 #, fuzzy, c-format
3621 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3622 msgstr "user ID: \""
3623
3624 #, fuzzy, c-format
3625 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3626 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3627
3628 msgid " (non-exportable)"
3629 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3630
3631 #, c-format
3632 msgid "This signature expired on %s.\n"
3633 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3634
3635 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3636 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3637
3638 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3639 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3640
3641 #, fuzzy
3642 msgid "Not signed by you.\n"
3643 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3644
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3647 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3648
3649 #, fuzzy
3650 msgid " (non-revocable)"
3651 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3652
3653 #, fuzzy, c-format
3654 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3655 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3656
3657 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3658 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3659
3660 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3661 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3662
3663 msgid "no secret key\n"
3664 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3665
3666 #, c-format
3667 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3668 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3669
3670 #, c-format
3671 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3672 msgstr ""
3673 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3674
3675 #, fuzzy, c-format
3676 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3677 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3678
3679 #, fuzzy, c-format
3680 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3681 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3682
3683 #, fuzzy, c-format
3684 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3685 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3686
3687 #, fuzzy, c-format
3688 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3689 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3690
3691 #, fuzzy
3692 msgid "too many cipher preferences\n"
3693 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3694
3695 #, fuzzy
3696 msgid "too many digest preferences\n"
3697 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3698
3699 #, fuzzy
3700 msgid "too many compression preferences\n"
3701 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3702
3703 #, fuzzy, c-format
3704 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3705 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3706
3707 msgid "writing direct signature\n"
3708 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3709
3710 msgid "writing self signature\n"
3711 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3712
3713 msgid "writing key binding signature\n"
3714 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3715
3716 #, c-format
3717 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3718 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3719
3720 #, c-format
3721 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3722 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3723
3724 msgid ""
3725 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3726 msgstr ""
3727
3728 #, fuzzy
3729 msgid "Sign"
3730 msgstr "sign"
3731
3732 msgid "Certify"
3733 msgstr ""
3734
3735 #, fuzzy
3736 msgid "Encrypt"
3737 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3738
3739 msgid "Authenticate"
3740 msgstr ""
3741
3742 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3743 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3744 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3745 #. functions:
3746 #.
3747 #. s = Toggle signing capability
3748 #. e = Toggle encryption capability
3749 #. a = Toggle authentication capability
3750 #. q = Finish
3751 #.
3752 msgid "SsEeAaQq"
3753 msgstr ""
3754
3755 #, c-format
3756 msgid "Possible actions for a %s key: "
3757 msgstr ""
3758
3759 msgid "Current allowed actions: "
3760 msgstr ""
3761
3762 #, c-format
3763 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3764 msgstr ""
3765
3766 #, fuzzy, c-format
3767 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3768 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3769
3770 #, c-format
3771 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3772 msgstr ""
3773
3774 #, c-format
3775 msgid "   (%c) Finished\n"
3776 msgstr ""
3777
3778 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3779 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3780
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3783 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3784
3785 #, fuzzy, c-format
3786 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3787 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3788
3789 #, c-format
3790 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3791 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3792
3793 #, c-format
3794 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3795 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3796
3797 #, fuzzy, c-format
3798 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3799 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3803 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3804
3805 #, fuzzy, c-format
3806 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3807 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3808
3809 #, fuzzy, c-format
3810 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3811 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3812
3813 #, fuzzy, c-format
3814 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3815 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3816
3817 #, fuzzy, c-format
3818 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3819 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3820 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3821
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3824 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3825
3826 #, fuzzy, c-format
3827 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3828 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3829 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3830
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "  (%d) Existing key\n"
3833 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3834
3835 #, fuzzy
3836 msgid "Enter the keygrip: "
3837 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3838
3839 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3840 msgstr ""
3841
3842 #, fuzzy
3843 msgid "No key with this keygrip\n"
3844 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3845
3846 #, c-format
3847 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3848 msgstr ""
3849
3850 #, fuzzy, c-format
3851 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3852 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3853
3854 #, fuzzy, c-format
3855 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3856 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3860 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3861
3862 #, fuzzy, c-format
3863 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3864 msgid "rounded to %u bits\n"
3865 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3866
3867 #, fuzzy
3868 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3869 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3870 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3871
3872 msgid ""
3873 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3874 "         0 = key does not expire\n"
3875 "      <n>  = key expires in n days\n"
3876 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3877 "      <n>m = key expires in n months\n"
3878 "      <n>y = key expires in n years\n"
3879 msgstr ""
3880 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3881 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3882 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3883 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3884 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3885 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3886
3887 msgid ""
3888 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3889 "         0 = signature does not expire\n"
3890 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3891 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3892 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3893 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3894 msgstr ""
3895 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3896 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3897 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3898 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3899 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3900 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3901
3902 msgid "Key is valid for? (0) "
3903 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3904
3905 #, fuzzy, c-format
3906 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3907 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3908
3909 msgid "invalid value\n"
3910 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3911
3912 #, fuzzy
3913 msgid "Key does not expire at all\n"
3914 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3915
3916 #, fuzzy
3917 msgid "Signature does not expire at all\n"
3918 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3919
3920 #, fuzzy, c-format
3921 msgid "Key expires at %s\n"
3922 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3923
3924 #, fuzzy, c-format
3925 msgid "Signature expires at %s\n"
3926 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3927
3928 msgid ""
3929 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3930 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3931 msgstr ""
3932 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3933 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3934
3935 #, fuzzy
3936 msgid "Is this correct? (y/N) "
3937 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3938
3939 msgid ""
3940 "\n"