Removed these generated files.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-10-15 15:17+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/md.c:137
18 #, c-format
19 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
20 msgstr ""
21 "ï áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò `%s' åßíáé óå áõôÞ ôçí Ýêäïóç ãéá áíÜãíùóç ìüíï\n"
22
23 #: cipher/primegen.c:120
24 #, fuzzy, c-format
25 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
26 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
27
28 #: cipher/primegen.c:311
29 #, c-format
30 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
31 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
32
33 #: cipher/random.c:163
34 msgid "no entropy gathering module detected\n"
35 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
36
37 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:588 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
38 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3188 g10/import.c:175
39 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
40 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
41 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
42 #, c-format
43 msgid "can't open `%s': %s\n"
44 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
45
46 #: cipher/random.c:391
47 #, c-format
48 msgid "can't stat `%s': %s\n"
49 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
50
51 #: cipher/random.c:396
52 #, c-format
53 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
54 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
55
56 #: cipher/random.c:401
57 msgid "note: random_seed file is empty\n"
58 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
59
60 #: cipher/random.c:407
61 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
62 msgstr ""
63 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
64 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
65
66 #: cipher/random.c:415
67 #, c-format
68 msgid "can't read `%s': %s\n"
69 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
70
71 #: cipher/random.c:453
72 msgid "note: random_seed file not updated\n"
73 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
74
75 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
76 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
77 #, c-format
78 msgid "can't create `%s': %s\n"
79 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
80
81 #: cipher/random.c:480
82 #, c-format
83 msgid "can't write `%s': %s\n"
84 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
85
86 #: cipher/random.c:483
87 #, c-format
88 msgid "can't close `%s': %s\n"
89 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
90
91 #: cipher/random.c:728
92 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
93 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
94
95 #: cipher/random.c:729
96 msgid ""
97 "The random number generator is only a kludge to let\n"
98 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
99 "\n"
100 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
101 "\n"
102 msgstr ""
103 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
104 "\n"
105 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
106 "\n"
107
108 #: cipher/rndegd.c:204
109 msgid ""
110 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
111 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
112 "of the entropy.\n"
113 msgstr ""
114 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
115 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
116
117 #: cipher/rndlinux.c:134
118 #, c-format
119 msgid ""
120 "\n"
121 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
122 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
126 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
127 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
128
129 #: g10/app-openpgp.c:534
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
132 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
133
134 #: g10/app-openpgp.c:547
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
137 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
138
139 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1308
140 #, c-format
141 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
142 msgstr ""
143
144 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:1314
145 #, c-format
146 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
147 msgstr ""
148
149 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
150 #: g10/app-openpgp.c:1323 g10/app-openpgp.c:1337
151 #, fuzzy, c-format
152 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
153 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
154
155 #: g10/app-openpgp.c:784
156 msgid "access to admin commands is not configured\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:801
160 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:807
164 msgid "card is permanently locked!\n"
165 msgstr ""
166
167 #: g10/app-openpgp.c:814
168 #, c-format
169 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
170 msgstr ""
171
172 #: g10/app-openpgp.c:818
173 msgid "Admin PIN"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:827
177 #, c-format
178 msgid "prassphrase (CHV%d) is too short; minimum length is %d\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:1301
182 #, c-format
183 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
184 msgstr ""
185
186 #: g10/app-openpgp.c:1582 g10/app-openpgp.c:1592
187 #, fuzzy, c-format
188 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
189 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1663
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "error getting serial number: %s\n"
194 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
195
196 #: g10/app-openpgp.c:1758
197 #, fuzzy, c-format
198 msgid "failed to store the key: %s\n"
199 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
200
201 #: g10/app-openpgp.c:1800
202 #, fuzzy
203 msgid "reading the key failed\n"
204 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
205
206 #: g10/app-openpgp.c:1807
207 msgid "response does not contain the public key data\n"
208 msgstr ""
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1815
211 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
212 msgstr ""
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1826
215 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
216 msgstr ""
217
218 #: g10/armor.c:317
219 #, c-format
220 msgid "armor: %s\n"
221 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
222
223 #: g10/armor.c:346
224 msgid "invalid armor header: "
225 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
226
227 #: g10/armor.c:353
228 msgid "armor header: "
229 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
230
231 #: g10/armor.c:364
232 msgid "invalid clearsig header\n"
233 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
234
235 #: g10/armor.c:416
236 msgid "nested clear text signatures\n"
237 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
238
239 #: g10/armor.c:551
240 #, fuzzy
241 msgid "unexpected armor: "
242 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
243
244 #: g10/armor.c:563
245 msgid "invalid dash escaped line: "
246 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
247
248 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
249 #, fuzzy, c-format
250 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
251 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
252
253 #: g10/armor.c:758
254 msgid "premature eof (no CRC)\n"
255 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
256
257 #: g10/armor.c:792
258 msgid "premature eof (in CRC)\n"
259 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
260
261 #: g10/armor.c:800
262 msgid "malformed CRC\n"
263 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
264
265 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
266 #, fuzzy, c-format
267 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
268 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
269
270 #: g10/armor.c:824
271 #, fuzzy
272 msgid "premature eof (in trailer)\n"
273 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
274
275 #: g10/armor.c:828
276 msgid "error in trailer line\n"
277 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
278
279 #: g10/armor.c:1115
280 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
281 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
282
283 #: g10/armor.c:1120
284 #, c-format
285 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
286 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
287
288 #: g10/armor.c:1124
289 msgid ""
290 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
291 msgstr ""
292 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
293 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
294
295 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
296 #, fuzzy, c-format
297 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
298 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
299
300 #: g10/card-util.c:63
301 #, c-format
302 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
303 msgstr ""
304
305 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
306 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
307 msgstr "óõãíþìç, äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
308
309 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:964 g10/card-util.c:1042
310 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
311 #: g10/keygen.c:1361
312 msgid "Your selection? "
313 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
314
315 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
316 msgid "[not set]"
317 msgstr ""
318
319 #: g10/card-util.c:376
320 #, fuzzy
321 msgid "male"
322 msgstr "enable"
323
324 #: g10/card-util.c:377
325 #, fuzzy
326 msgid "female"
327 msgstr "enable"
328
329 #: g10/card-util.c:377
330 #, fuzzy
331 msgid "unspecified"
332 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
333
334 #: g10/card-util.c:396
335 #, fuzzy
336 msgid "not forced"
337 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
338
339 #: g10/card-util.c:396
340 msgid "forced"
341 msgstr ""
342
343 #: g10/card-util.c:439
344 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
345 msgstr ""
346
347 #: g10/card-util.c:441
348 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
349 msgstr ""
350
351 #: g10/card-util.c:443
352 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
353 msgstr ""
354
355 #: g10/card-util.c:460
356 msgid "Cardholder's surname: "
357 msgstr ""
358
359 #: g10/card-util.c:462
360 msgid "Cardholder's given name: "
361 msgstr ""
362
363 #: g10/card-util.c:480
364 #, c-format
365 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
366 msgstr ""
367
368 #: g10/card-util.c:502
369 #, fuzzy
370 msgid "URL to retrieve public key: "
371 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
372
373 #: g10/card-util.c:510
374 #, c-format
375 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
376 msgstr ""
377
378 #: g10/card-util.c:597 g10/import.c:261
379 #, c-format
380 msgid "error reading `%s': %s\n"
381 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
382
383 #: g10/card-util.c:605
384 msgid "Login data (account name): "
385 msgstr ""
386
387 #: g10/card-util.c:615
388 #, c-format
389 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
390 msgstr ""
391
392 #: g10/card-util.c:635
393 #, fuzzy
394 msgid "Language preferences: "
395 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
396
397 #: g10/card-util.c:643
398 #, fuzzy
399 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
400 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
401
402 #: g10/card-util.c:652
403 #, fuzzy
404 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
405 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
406
407 #: g10/card-util.c:673
408 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
409 msgstr ""
410
411 #: g10/card-util.c:687
412 #, fuzzy
413 msgid "Error: invalid response.\n"
414 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
415
416 #: g10/card-util.c:708
417 #, fuzzy
418 msgid "CA fingerprint: "
419 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
420
421 #: g10/card-util.c:731
422 #, fuzzy
423 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
424 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
425
426 #: g10/card-util.c:779
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "key operation not possible: %s\n"
429 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
430
431 #: g10/card-util.c:780
432 #, fuzzy
433 msgid "not an OpenPGP card"
434 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
435
436 #: g10/card-util.c:789
437 #, fuzzy, c-format
438 msgid "error getting current key info: %s\n"
439 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
440
441 #: g10/card-util.c:870
442 msgid "Replace existing key? (y/N) "
443 msgstr ""
444
445 #: g10/card-util.c:891
446 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:901
450 msgid "Inhibit off-card backup of encryption key? (y/N) "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:912
454 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:921
458 #, c-format
459 msgid ""
460 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
461 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
462 "You should change them using the command --change-pin\n"
463 msgstr ""
464
465 #: g10/card-util.c:955
466 #, fuzzy
467 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
468 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
469
470 #: g10/card-util.c:957 g10/card-util.c:1033
471 #, fuzzy
472 msgid "   (1) Signature key\n"
473 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
474
475 #: g10/card-util.c:958 g10/card-util.c:1035
476 #, fuzzy
477 msgid "   (2) Encryption key\n"
478 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
479
480 #: g10/card-util.c:959 g10/card-util.c:1037
481 msgid "   (3) Authentication key\n"
482 msgstr ""
483
484 #: g10/card-util.c:975 g10/card-util.c:1053 g10/keyedit.c:907
485 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
486 msgid "Invalid selection.\n"
487 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
488
489 #: g10/card-util.c:1030
490 #, fuzzy
491 msgid "Please select where to store the key:\n"
492 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
493
494 #: g10/card-util.c:1065
495 #, fuzzy
496 msgid "unknown key protection algorithm\n"
497 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
498
499 #: g10/card-util.c:1070
500 #, fuzzy
501 msgid "secret parts of key are not available\n"
502 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
503
504 #: g10/card-util.c:1075
505 #, fuzzy
506 msgid "secret key already stored on a card\n"
507 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
508
509 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
510 msgid "quit"
511 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
512
513 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1245
514 msgid "quit this menu"
515 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
516
517 #: g10/card-util.c:1143 g10/keyedit.c:1246
518 msgid "q"
519 msgstr "q"
520
521 #: g10/card-util.c:1144
522 msgid "admin"
523 msgstr ""
524
525 #: g10/card-util.c:1144
526 #, fuzzy
527 msgid "show admin commands"
528 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
529
530 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1248
531 msgid "help"
532 msgstr "help"
533
534 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1248
535 msgid "show this help"
536 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
537
538 #: g10/card-util.c:1147 g10/keyedit.c:1251
539 msgid "list"
540 msgstr "list"
541
542 #: g10/card-util.c:1147
543 #, fuzzy
544 msgid "list all available data"
545 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
546
547 #: g10/card-util.c:1148 g10/keyedit.c:1252
548 msgid "l"
549 msgstr "l"
550
551 #: g10/card-util.c:1149 g10/keyedit.c:1263
552 msgid "debug"
553 msgstr "debug"
554
555 #: g10/card-util.c:1150
556 #, fuzzy
557 msgid "name"
558 msgstr "enable"
559
560 #: g10/card-util.c:1150
561 msgid "change card holder's name"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/card-util.c:1151
565 msgid "url"
566 msgstr ""
567
568 #: g10/card-util.c:1151
569 msgid "change URL to retrieve key"
570 msgstr ""
571
572 #: g10/card-util.c:1152
573 msgid "fetch"
574 msgstr ""
575
576 #: g10/card-util.c:1153
577 msgid "fetch the key specified in the card URL"
578 msgstr ""
579
580 #: g10/card-util.c:1154
581 #, fuzzy
582 msgid "login"
583 msgstr "lsign"
584
585 #: g10/card-util.c:1154
586 #, fuzzy
587 msgid "change the login name"
588 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
589
590 #: g10/card-util.c:1155
591 msgid "lang"
592 msgstr ""
593
594 #: g10/card-util.c:1155
595 #, fuzzy
596 msgid "change the language preferences"
597 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
598
599 #: g10/card-util.c:1156
600 msgid "sex"
601 msgstr ""
602
603 #: g10/card-util.c:1156
604 msgid "change card holder's sex"
605 msgstr ""
606
607 #: g10/card-util.c:1157
608 #, fuzzy
609 msgid "cafpr"
610 msgstr "fpr"
611
612 #: g10/card-util.c:1157
613 #, fuzzy
614 msgid "change a CA fingerprint"
615 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
616
617 #: g10/card-util.c:1158
618 #, fuzzy
619 msgid "forcesig"
620 msgstr "revsig"
621
622 #: g10/card-util.c:1159
623 msgid "toggle the signature force PIN flag"
624 msgstr ""
625
626 #: g10/card-util.c:1160
627 #, fuzzy
628 msgid "generate"
629 msgstr "ãåíéêü óöÜëìá"
630
631 #: g10/card-util.c:1161
632 #, fuzzy
633 msgid "generate new keys"
634 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
635
636 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1287
637 msgid "passwd"
638 msgstr "passwd"
639
640 #: g10/card-util.c:1162
641 msgid "menu to change or unblock the PIN"
642 msgstr ""
643
644 #: g10/card-util.c:1178 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1313
645 msgid "can't do that in batchmode\n"
646 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
647
648 #: g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:1393
649 msgid "Command> "
650 msgstr "ÅíôïëÞ> "
651
652 #: g10/card-util.c:1261
653 #, fuzzy
654 msgid "Admin-only command\n"
655 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
656
657 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1860
658 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
659 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
660
661 #: g10/cardglue.c:280
662 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
663 msgstr ""
664
665 #: g10/cardglue.c:364
666 #, c-format
667 msgid ""
668 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
669 "   %.*s\n"
670 msgstr ""
671
672 #: g10/cardglue.c:372
673 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
674 msgstr ""
675
676 #: g10/cardglue.c:638
677 msgid "Enter Admin PIN: "
678 msgstr ""
679
680 #: g10/cardglue.c:638
681 msgid "Enter PIN: "
682 msgstr ""
683
684 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3538 g10/verify.c:101
685 #: g10/verify.c:154
686 #, c-format
687 msgid "can't open `%s'\n"
688 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
689
690 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
691 msgid "--output doesn't work for this command\n"
692 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
693
694 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2917 g10/revoke.c:225
695 #, c-format
696 msgid "key `%s' not found: %s\n"
697 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
698
699 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
700 #: g10/revoke.c:436
701 #, c-format
702 msgid "error reading keyblock: %s\n"
703 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
704
705 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
706 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
707 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
708
709 #: g10/delkey.c:127
710 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
711 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
712
713 #: g10/delkey.c:139
714 #, fuzzy
715 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
716 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
717
718 #: g10/delkey.c:147
719 #, fuzzy
720 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
721 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
722
723 #: g10/delkey.c:157
724 #, c-format
725 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
726 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
727
728 #: g10/delkey.c:167
729 msgid "ownertrust information cleared\n"
730 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
731
732 #: g10/delkey.c:195
733 #, c-format
734 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
735 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
736
737 #: g10/delkey.c:197
738 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
739 msgstr ""
740 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
741
742 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
743 #, c-format
744 msgid "error creating passphrase: %s\n"
745 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
746
747 #: g10/encode.c:215
748 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
749 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
750
751 #: g10/encode.c:228
752 #, c-format
753 msgid "using cipher %s\n"
754 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
755
756 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
757 #, c-format
758 msgid "`%s' already compressed\n"
759 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
760
761 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
762 #, c-format
763 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
764 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
765
766 #: g10/encode.c:472
767 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
768 msgstr ""
769 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
770 "pgp2\n"
771
772 #: g10/encode.c:494
773 #, c-format
774 msgid "reading from `%s'\n"
775 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
776
777 #: g10/encode.c:530
778 msgid ""
779 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
780 msgstr ""
781 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
782 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
783
784 #: g10/encode.c:540
785 #, fuzzy, c-format
786 msgid ""
787 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
788 msgstr ""
789 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
790 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
791
792 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
793 #, fuzzy, c-format
794 msgid ""
795 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
796 "preferences\n"
797 msgstr ""
798 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
799 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
800
801 #: g10/encode.c:735
802 #, c-format
803 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
804 msgstr ""
805 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
806 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
807
808 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
809 #, c-format
810 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
811 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
812
813 #: g10/encode.c:832
814 #, c-format
815 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
816 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
817
818 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
819 #, c-format
820 msgid "%s encrypted data\n"
821 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
822
823 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
824 #, c-format
825 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
826 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
827
828 #: g10/encr-data.c:92
829 msgid ""
830 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
831 msgstr ""
832 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
833 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
834
835 #: g10/encr-data.c:103
836 msgid "problem handling encrypted packet\n"
837 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
838
839 #: g10/exec.c:48
840 msgid "no remote program execution supported\n"
841 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
842
843 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
844 #, c-format
845 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
846 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
847
848 #: g10/exec.c:325
849 msgid ""
850 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
851 msgstr ""
852 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
853 "áñ÷åßïõ\n"
854
855 #: g10/exec.c:355
856 #, fuzzy
857 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
858 msgstr ""
859 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
860
861 #: g10/exec.c:433
862 #, fuzzy, c-format
863 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
864 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
865
866 #: g10/exec.c:436
867 #, fuzzy, c-format
868 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
869 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
870
871 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
872 #, fuzzy, c-format
873 msgid "can't create file `%s': %s\n"
874 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
875
876 #: g10/exec.c:521
877 #, c-format
878 msgid "system error while calling external program: %s\n"
879 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
880
881 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
882 msgid "unnatural exit of external program\n"
883 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
884
885 #: g10/exec.c:547
886 msgid "unable to execute external program\n"
887 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
888
889 #: g10/exec.c:563
890 #, c-format
891 msgid "unable to read external program response: %s\n"
892 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
893
894 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
895 #, c-format
896 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
897 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
898
899 #: g10/exec.c:621
900 #, c-format
901 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
902 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
903
904 #: g10/export.c:176
905 #, fuzzy
906 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
907 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
908
909 #: g10/export.c:206
910 #, fuzzy, c-format
911 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
912 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
913
914 #: g10/export.c:214
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
917 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
918
919 #: g10/export.c:361
920 #, fuzzy, c-format
921 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
922 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
923
924 #: g10/export.c:393
925 msgid "WARNING: nothing exported\n"
926 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
927
928 #: g10/g10.c:358
929 msgid ""
930 "@Commands:\n"
931 " "
932 msgstr ""
933 "@ÅíôïëÝò:\n"
934 " "
935
936 #: g10/g10.c:360
937 msgid "|[file]|make a signature"
938 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
939
940 #: g10/g10.c:361
941 msgid "|[file]|make a clear text signature"
942 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
943
944 #: g10/g10.c:362
945 msgid "make a detached signature"
946 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
947
948 #: g10/g10.c:363
949 msgid "encrypt data"
950 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
951
952 #: g10/g10.c:365
953 msgid "encryption only with symmetric cipher"
954 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
955
956 #: g10/g10.c:367
957 msgid "decrypt data (default)"
958 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
959
960 #: g10/g10.c:369
961 msgid "verify a signature"
962 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
963
964 #: g10/g10.c:371
965 msgid "list keys"
966 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
967
968 #: g10/g10.c:373
969 msgid "list keys and signatures"
970 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
971
972 #: g10/g10.c:374
973 #, fuzzy
974 msgid "list and check key signatures"
975 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
976
977 #: g10/g10.c:375
978 msgid "list keys and fingerprints"
979 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
980
981 #: g10/g10.c:376
982 msgid "list secret keys"
983 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
984
985 #: g10/g10.c:377
986 msgid "generate a new key pair"
987 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
988
989 #: g10/g10.c:378
990 msgid "remove keys from the public keyring"
991 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
992
993 #: g10/g10.c:380
994 msgid "remove keys from the secret keyring"
995 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
996
997 #: g10/g10.c:381
998 msgid "sign a key"
999 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1000
1001 #: g10/g10.c:382
1002 msgid "sign a key locally"
1003 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1004
1005 #: g10/g10.c:385
1006 msgid "sign or edit a key"
1007 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1008
1009 #: g10/g10.c:386
1010 msgid "generate a revocation certificate"
1011 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1012
1013 #: g10/g10.c:388
1014 msgid "export keys"
1015 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1016
1017 #: g10/g10.c:389
1018 msgid "export keys to a key server"
1019 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1020
1021 #: g10/g10.c:390
1022 msgid "import keys from a key server"
1023 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1024
1025 #: g10/g10.c:392
1026 msgid "search for keys on a key server"
1027 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1028
1029 #: g10/g10.c:394
1030 msgid "update all keys from a keyserver"
1031 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1032
1033 #: g10/g10.c:397
1034 msgid "import/merge keys"
1035 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1036
1037 #: g10/g10.c:400
1038 msgid "print the card status"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/g10.c:401
1042 msgid "change data on a card"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: g10/g10.c:402
1046 msgid "change a card's PIN"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: g10/g10.c:410
1050 msgid "update the trust database"
1051 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1052
1053 #: g10/g10.c:417
1054 msgid "|algo [files]|print message digests"
1055 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1056
1057 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1058 msgid ""
1059 "@\n"
1060 "Options:\n"
1061 " "
1062 msgstr ""
1063 "@\n"
1064 "ÅðéëïãÝò:\n"
1065 " "
1066
1067 #: g10/g10.c:423
1068 msgid "create ascii armored output"
1069 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1070
1071 #: g10/g10.c:425
1072 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1073 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1074
1075 #: g10/g10.c:436
1076 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1077 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1078
1079 #: g10/g10.c:437
1080 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1081 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1082
1083 #: g10/g10.c:442
1084 msgid "use canonical text mode"
1085 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1086
1087 #: g10/g10.c:452
1088 msgid "use as output file"
1089 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1090
1091 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1092 msgid "verbose"
1093 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1094
1095 #: g10/g10.c:465
1096 msgid "do not make any changes"
1097 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1098
1099 #: g10/g10.c:466
1100 msgid "prompt before overwriting"
1101 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1102
1103 #: g10/g10.c:511
1104 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: g10/g10.c:512
1108 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: g10/g10.c:537
1112 msgid ""
1113 "@\n"
1114 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1115 msgstr ""
1116 "@\n"
1117 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1118
1119 #: g10/g10.c:540
1120 msgid ""
1121 "@\n"
1122 "Examples:\n"
1123 "\n"
1124 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1125 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1126 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1127 " --list-keys [names]        show keys\n"
1128 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1129 msgstr ""
1130 "@\n"
1131 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1132 "\n"
1133 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1134 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1135 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1136 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1137 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1138
1139 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1140 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1141 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1142
1143 #: g10/g10.c:743
1144 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1145 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1146
1147 #: g10/g10.c:746
1148 msgid ""
1149 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1150 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1151 "default operation depends on the input data\n"
1152 msgstr ""
1153 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1154 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1155 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1156
1157 #: g10/g10.c:757
1158 msgid ""
1159 "\n"
1160 "Supported algorithms:\n"
1161 msgstr ""
1162 "\n"
1163 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1164
1165 #: g10/g10.c:760
1166 msgid "Pubkey: "
1167 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1168
1169 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1897
1170 msgid "Cipher: "
1171 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1172
1173 #: g10/g10.c:772
1174 msgid "Hash: "
1175 msgstr "Hash: "
1176
1177 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1943
1178 msgid "Compression: "
1179 msgstr "Óõìðßåóç: "
1180
1181 #: g10/g10.c:861
1182 msgid "usage: gpg [options] "
1183 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1184
1185 #: g10/g10.c:964
1186 msgid "conflicting commands\n"
1187 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1188
1189 #: g10/g10.c:982
1190 #, fuzzy, c-format
1191 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1192 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1193
1194 #: g10/g10.c:1179
1195 #, fuzzy, c-format
1196 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1197 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1198
1199 #: g10/g10.c:1182
1200 #, fuzzy, c-format
1201 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1202 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1203
1204 #: g10/g10.c:1185
1205 #, fuzzy, c-format
1206 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1207 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1208
1209 #: g10/g10.c:1191
1210 #, fuzzy, c-format
1211 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1212 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1213
1214 #: g10/g10.c:1194
1215 #, fuzzy, c-format
1216 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1217 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1218
1219 #: g10/g10.c:1197
1220 #, fuzzy, c-format
1221 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1222 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1223
1224 #: g10/g10.c:1203
1225 #, fuzzy, c-format
1226 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1227 msgstr ""
1228 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1229
1230 #: g10/g10.c:1206
1231 #, fuzzy, c-format
1232 msgid ""
1233 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1234 msgstr ""
1235 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1236
1237 #: g10/g10.c:1209
1238 #, fuzzy, c-format
1239 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1240 msgstr ""
1241 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1242
1243 #: g10/g10.c:1215
1244 #, fuzzy, c-format
1245 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1246 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1247
1248 #: g10/g10.c:1218
1249 #, fuzzy, c-format
1250 msgid ""
1251 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1252 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1253
1254 #: g10/g10.c:1221
1255 #, fuzzy, c-format
1256 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1257 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1258
1259 #: g10/g10.c:1362
1260 #, fuzzy, c-format
1261 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1262 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1263
1264 #: g10/g10.c:1756
1265 #, c-format
1266 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1267 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1268
1269 #: g10/g10.c:1798
1270 #, c-format
1271 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1272 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1273
1274 #: g10/g10.c:1802
1275 #, c-format
1276 msgid "option file `%s': %s\n"
1277 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1278
1279 #: g10/g10.c:1809
1280 #, c-format
1281 msgid "reading options from `%s'\n"
1282 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1283
1284 #: g10/g10.c:2029 g10/g10.c:2545 g10/g10.c:2556
1285 #, c-format
1286 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1287 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1288
1289 #: g10/g10.c:2042
1290 #, fuzzy, c-format
1291 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1292 msgstr ""
1293 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1294 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1295
1296 #: g10/g10.c:2254
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1299 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1300
1301 #: g10/g10.c:2273 g10/keyedit.c:3433
1302 #, fuzzy
1303 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1304 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1305
1306 #: g10/g10.c:2279
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1309 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1310
1311 #: g10/g10.c:2282
1312 #, fuzzy
1313 msgid "invalid keyserver options\n"
1314 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1315
1316 #: g10/g10.c:2289
1317 #, c-format
1318 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1319 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1320
1321 #: g10/g10.c:2292
1322 msgid "invalid import options\n"
1323 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1324
1325 #: g10/g10.c:2299
1326 #, c-format
1327 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1328 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1329
1330 #: g10/g10.c:2302
1331 msgid "invalid export options\n"
1332 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1333
1334 #: g10/g10.c:2309
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1337 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1338
1339 #: g10/g10.c:2312
1340 #, fuzzy
1341 msgid "invalid list options\n"
1342 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1343
1344 #: g10/g10.c:2334
1345 #, fuzzy, c-format
1346 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1347 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2337
1350 #, fuzzy
1351 msgid "invalid verify options\n"
1352 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:2344
1355 #, c-format
1356 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1357 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1358
1359 #: g10/g10.c:2534
1360 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1361 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1362
1363 #: g10/g10.c:2538
1364 #, c-format
1365 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1366 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1367
1368 #: g10/g10.c:2547
1369 #, c-format
1370 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1371 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2550
1374 #, c-format
1375 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1376 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1377
1378 #: g10/g10.c:2571
1379 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1380 msgstr ""
1381 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1382
1383 #: g10/g10.c:2577
1384 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1385 msgstr ""
1386 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1387 "êáôÜóôáóç\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:2583
1390 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1391 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1392
1393 #: g10/g10.c:2596
1394 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1395 msgstr ""
1396 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1397
1398 #: g10/g10.c:2666 g10/g10.c:2690
1399 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1400 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1403 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1404 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2678
1407 #, fuzzy
1408 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1409 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1410
1411 #: g10/g10.c:2684
1412 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1413 msgstr ""
1414 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1415 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1416
1417 #: g10/g10.c:2699
1418 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1419 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1420
1421 #: g10/g10.c:2701
1422 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1423 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1424
1425 #: g10/g10.c:2703
1426 #, fuzzy
1427 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1428 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1429
1430 #: g10/g10.c:2705
1431 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1432 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2707
1435 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1436 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2710
1439 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1440 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2714
1443 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1444 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1445
1446 #: g10/g10.c:2721
1447 msgid "invalid default preferences\n"
1448 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2730
1451 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1452 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1453
1454 #: g10/g10.c:2734
1455 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1456 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2738
1459 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1460 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1461
1462 #: g10/g10.c:2771
1463 #, c-format
1464 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1465 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1466
1467 #: g10/g10.c:2818
1468 #, fuzzy, c-format
1469 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1470 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2823
1473 #, fuzzy, c-format
1474 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1475 msgstr ""
1476 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1477
1478 #: g10/g10.c:2828
1479 #, fuzzy, c-format
1480 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1481 msgstr ""
1482 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1483
1484 #: g10/g10.c:2924
1485 #, c-format
1486 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1487 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2935
1490 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1491 msgstr ""
1492 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1493 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1494
1495 #: g10/g10.c:2946
1496 msgid "--store [filename]"
1497 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1498
1499 #: g10/g10.c:2953
1500 msgid "--symmetric [filename]"
1501 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1502
1503 #: g10/g10.c:2955
1504 #, fuzzy, c-format
1505 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1506 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1507
1508 #: g10/g10.c:2965
1509 msgid "--encrypt [filename]"
1510 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1511
1512 #: g10/g10.c:2978
1513 #, fuzzy
1514 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1515 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1516
1517 #: g10/g10.c:2980
1518 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: g10/g10.c:2983
1522 #, fuzzy, c-format
1523 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1524 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1525
1526 #: g10/g10.c:3001
1527 msgid "--sign [filename]"
1528 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1529
1530 #: g10/g10.c:3014
1531 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1532 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1533
1534 #: g10/g10.c:3029
1535 #, fuzzy
1536 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1537 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1538
1539 #: g10/g10.c:3031
1540 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: g10/g10.c:3034
1544 #, fuzzy, c-format
1545 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1546 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1547
1548 #: g10/g10.c:3054
1549 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1550 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1551
1552 #: g10/g10.c:3063
1553 msgid "--clearsign [filename]"
1554 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1555
1556 #: g10/g10.c:3088
1557 msgid "--decrypt [filename]"
1558 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1559
1560 #: g10/g10.c:3096
1561 msgid "--sign-key user-id"
1562 msgstr "--sign-key user-id"
1563
1564 #: g10/g10.c:3100
1565 msgid "--lsign-key user-id"
1566 msgstr "--lsign-key user-id"
1567
1568 #: g10/g10.c:3104
1569 msgid "--nrsign-key user-id"
1570 msgstr "--nrsign-key user-id"
1571
1572 #: g10/g10.c:3108
1573 msgid "--nrlsign-key user-id"
1574 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1575
1576 #: g10/g10.c:3132
1577 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1578 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1579
1580 #: g10/g10.c:3203
1581 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1582 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1583
1584 #: g10/g10.c:3240
1585 #, c-format
1586 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1587 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1588
1589 #: g10/g10.c:3242
1590 #, c-format
1591 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1592 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1593
1594 #: g10/g10.c:3244
1595 #, c-format
1596 msgid "key export failed: %s\n"
1597 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1598
1599 #: g10/g10.c:3255
1600 #, c-format
1601 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1602 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1603
1604 #: g10/g10.c:3265
1605 #, c-format
1606 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1607 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1608
1609 #: g10/g10.c:3306
1610 #, c-format
1611 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1612 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1613
1614 #: g10/g10.c:3314
1615 #, c-format
1616 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1617 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1618
1619 #: g10/g10.c:3401
1620 #, c-format
1621 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1622 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1623
1624 #: g10/g10.c:3524
1625 msgid "[filename]"
1626 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1627
1628 #: g10/g10.c:3528
1629 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1630 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1631
1632 #: g10/g10.c:3818
1633 msgid ""
1634 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1635 "an '='\n"
1636 msgstr ""
1637 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1638 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1639
1640 #: g10/g10.c:3826
1641 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1642 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1643
1644 #: g10/g10.c:3836
1645 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1646 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1647
1648 #: g10/g10.c:3870
1649 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1650 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1651
1652 #: g10/g10.c:3872
1653 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1654 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1655
1656 #: g10/g10.c:3905
1657 #, fuzzy
1658 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1659 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1660
1661 #: g10/getkey.c:150
1662 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1663 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1664
1665 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1666 #, fuzzy
1667 msgid "[User ID not found]"
1668 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1669
1670 #: g10/getkey.c:1614
1671 #, fuzzy, c-format
1672 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1673 msgstr ""
1674 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1675
1676 #: g10/getkey.c:2169
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1679 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1680
1681 #: g10/getkey.c:2400
1682 #, fuzzy, c-format
1683 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1684 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1685
1686 #: g10/getkey.c:2447
1687 #, fuzzy, c-format
1688 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1689 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1690
1691 #: g10/gpgv.c:68
1692 msgid "be somewhat more quiet"
1693 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1694
1695 #: g10/gpgv.c:69
1696 msgid "take the keys from this keyring"
1697 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1698
1699 #: g10/gpgv.c:71
1700 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1701 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1702
1703 #: g10/gpgv.c:72
1704 msgid "|FD|write status info to this FD"
1705 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1706
1707 #: g10/gpgv.c:96
1708 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1709 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1710
1711 #: g10/gpgv.c:99
1712 msgid ""
1713 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1714 "Check signatures against known trusted keys\n"
1715 msgstr ""
1716 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1717 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1718
1719 #: g10/helptext.c:48
1720 msgid ""
1721 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1722 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1723 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1724 msgstr ""
1725 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1726 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1727 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1728 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1729
1730 #: g10/helptext.c:54
1731 msgid ""
1732 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1733 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1734 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1735 "ultimately trusted\n"
1736 msgstr ""
1737 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1738 "êëåéäéÜ\n"
1739 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1740 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1741 "êëåéäß\n"
1742 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1743
1744 #: g10/helptext.c:61
1745 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1746 msgstr ""
1747 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1748 "\"."
1749
1750 #: g10/helptext.c:65
1751 msgid ""
1752 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1753 msgstr ""
1754 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1755
1756 #: g10/helptext.c:69
1757 msgid ""
1758 "Select the algorithm to use.\n"
1759 "\n"
1760 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1761 "for signatures.\n"
1762 "\n"
1763 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1764 "\n"
1765 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1766 "\n"
1767 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1768 msgstr ""
1769
1770 #: g10/helptext.c:83
1771 msgid ""
1772 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1773 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1774 "Please consult your security expert first."
1775 msgstr ""
1776 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1777 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1778 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1779
1780 #: g10/helptext.c:90
1781 msgid "Enter the size of the key"
1782 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1783
1784 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1785 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1786 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1787 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1788
1789 #: g10/helptext.c:104
1790 msgid ""
1791 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1792 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1793 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1794 "the given value as an interval."
1795 msgstr ""
1796 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1797 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1798 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1799 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1800
1801 #: g10/helptext.c:116
1802 msgid "Enter the name of the key holder"
1803 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1804
1805 #: g10/helptext.c:121
1806 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1807 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
1808
1809 #: g10/helptext.c:125
1810 msgid "Please enter an optional comment"
1811 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
1812
1813 #: g10/helptext.c:130
1814 msgid ""
1815 "N  to change the name.\n"
1816 "C  to change the comment.\n"
1817 "E  to change the email address.\n"
1818 "O  to continue with key generation.\n"
1819 "Q  to to quit the key generation."
1820 msgstr ""
1821 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
1822 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
1823 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
1824 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
1825 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
1826
1827 #: g10/helptext.c:139
1828 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1829 msgstr ""
1830 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
1831 "õðïêëåéäß."
1832
1833 #: g10/helptext.c:147
1834 msgid ""
1835 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1836 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1837 "know how carefully you verified this.\n"
1838 "\n"
1839 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1840 "the\n"
1841 "    key.\n"
1842 "\n"
1843 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1844 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1845 "for\n"
1846 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1847 "user.\n"
1848 "\n"
1849 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1850 "could\n"
1851 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1852 "the\n"
1853 "    key against a photo ID.\n"
1854 "\n"
1855 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1856 "could\n"
1857 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1858 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1859 "a\n"
1860 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1861 "the\n"
1862 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1863 "exchange\n"
1864 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1865 "\n"
1866 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1867 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1868 "\"\n"
1869 "mean to you when you sign other keys.\n"
1870 "\n"
1871 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1872 msgstr ""
1873 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
1874 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
1875 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
1876 "\n"
1877 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
1878 "êëåéäß.\n"
1879 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
1880 "ôïõ\n"
1881 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
1882 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
1883 "\n"
1884 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
1885 "ðáñÜäåéãìá\n"
1886 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
1887 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
1888 "\n"
1889 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
1890 "áõôü\n"
1891 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
1892 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
1893 "ôïõ\n"
1894 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
1895 "÷.\n"
1896 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
1897 "\n"
1898 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
1899 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
1900 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
1901 "êëåéäéÜ.\n"
1902 "\n"
1903 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
1904
1905 #: g10/helptext.c:185
1906 #, fuzzy
1907 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1908 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
1909
1910 #: g10/helptext.c:189
1911 msgid ""
1912 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1913 "All certificates are then also lost!"
1914 msgstr ""
1915 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
1916 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
1917
1918 #: g10/helptext.c:194
1919 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1920 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
1921
1922 #: g10/helptext.c:199
1923 msgid ""
1924 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1925 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1926 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1927 msgstr ""
1928 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
1929 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
1930 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
1931 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
1932
1933 #: g10/helptext.c:204
1934 msgid ""
1935 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1936 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1937 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1938 "a trust connection through another already certified key."
1939 msgstr ""
1940 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
1941 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
1942 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
1943 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
1944
1945 #: g10/helptext.c:210
1946 msgid ""
1947 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1948 "your keyring."
1949 msgstr ""
1950 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
1951 "êëåéäïèÞêç óáò."
1952
1953 #: g10/helptext.c:214
1954 msgid ""
1955 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1956 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1957 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1958 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1959 "a second one is available."
1960 msgstr ""
1961 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
1962 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
1963 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
1964 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
1965 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
1966
1967 #: g10/helptext.c:222
1968 msgid ""
1969 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1970 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1971 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1972 msgstr ""
1973 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
1974 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
1975 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
1976
1977 #: g10/helptext.c:229
1978 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1979 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
1980
1981 #: g10/helptext.c:235
1982 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1983 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
1984
1985 #: g10/helptext.c:239
1986 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1987 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
1988
1989 #: g10/helptext.c:244
1990 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1991 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
1992
1993 #: g10/helptext.c:249
1994 msgid ""
1995 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1996 "file (which is shown in brackets) will be used."
1997 msgstr ""
1998 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
1999 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2000
2001 #: g10/helptext.c:255
2002 msgid ""
2003 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2004 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2005 "  \"Key has been compromised\"\n"
2006 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2007 "      got access to your secret key.\n"
2008 "  \"Key is superseded\"\n"
2009 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2010 "  \"Key is no longer used\"\n"
2011 "      Use this if you have retired this key.\n"
2012 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2013 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2014 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2015 msgstr ""
2016 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2017 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2018 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2019 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2020 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2021 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2022 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2023 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2024 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2025 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2026 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2027 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2028
2029 #: g10/helptext.c:271
2030 msgid ""
2031 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2032 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2033 "An empty line ends the text.\n"
2034 msgstr ""
2035 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2036 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2037 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2038 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2039
2040 #: g10/helptext.c:286
2041 msgid "No help available"
2042 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2043
2044 #: g10/helptext.c:294
2045 #, c-format
2046 msgid "No help available for `%s'"
2047 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2048
2049 #: g10/import.c:247
2050 #, c-format
2051 msgid "skipping block of type %d\n"
2052 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2053
2054 #: g10/import.c:256
2055 #, fuzzy, c-format
2056 msgid "%lu keys processed so far\n"
2057 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2058
2059 #: g10/import.c:273
2060 #, c-format
2061 msgid "Total number processed: %lu\n"
2062 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2063
2064 #: g10/import.c:275
2065 #, c-format
2066 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2067 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2068
2069 #: g10/import.c:278
2070 #, c-format
2071 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2072 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2073
2074 #: g10/import.c:280
2075 #, c-format
2076 msgid "              imported: %lu"
2077 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2078
2079 #: g10/import.c:286
2080 #, c-format
2081 msgid "             unchanged: %lu\n"
2082 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2083
2084 #: g10/import.c:288
2085 #, c-format
2086 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2087 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2088
2089 #: g10/import.c:290
2090 #, c-format
2091 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2092 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2093
2094 #: g10/import.c:292
2095 #, c-format
2096 msgid "        new signatures: %lu\n"
2097 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2098
2099 #: g10/import.c:294
2100 #, c-format
2101 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2102 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2103
2104 #: g10/import.c:296
2105 #, c-format
2106 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2107 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2108
2109 #: g10/import.c:298
2110 #, c-format
2111 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2112 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2113
2114 #: g10/import.c:300
2115 #, c-format
2116 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2117 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2118
2119 #: g10/import.c:302
2120 #, c-format
2121 msgid "          not imported: %lu\n"
2122 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2123
2124 #: g10/import.c:543
2125 #, c-format
2126 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: g10/import.c:545
2130 #, fuzzy
2131 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2132 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2133
2134 #: g10/import.c:582
2135 #, c-format
2136 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: g10/import.c:594
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2142 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2143
2144 #: g10/import.c:606
2145 #, c-format
2146 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: g10/import.c:619
2150 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: g10/import.c:621
2154 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: g10/import.c:645
2158 #, c-format
2159 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2163 #, fuzzy, c-format
2164 msgid "key %s: no user ID\n"
2165 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2166
2167 #: g10/import.c:713
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2170 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2171
2172 #: g10/import.c:728
2173 #, fuzzy, c-format
2174 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2175 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2176
2177 #: g10/import.c:734
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2180 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2181
2182 #: g10/import.c:736
2183 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2184 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2185
2186 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2187 #, fuzzy, c-format
2188 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2189 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2190
2191 #: g10/import.c:752
2192 #, fuzzy, c-format
2193 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2194 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2195
2196 #: g10/import.c:761
2197 #, c-format
2198 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2199 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2200
2201 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2202 #, c-format
2203 msgid "writing to `%s'\n"
2204 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2205
2206 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2207 #, c-format
2208 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2209 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2210
2211 #: g10/import.c:791
2212 #, fuzzy, c-format
2213 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2214 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2215
2216 #: g10/import.c:815
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2219 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2220
2221 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2222 #, fuzzy, c-format
2223 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2224 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2225
2226 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2229 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2230
2231 #: g10/import.c:872
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2234 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2235
2236 #: g10/import.c:875
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2239 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2240
2241 #: g10/import.c:878
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2244 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2245
2246 #: g10/import.c:881
2247 #, fuzzy, c-format
2248 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2249 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2250
2251 #: g10/import.c:884
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2254 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2255
2256 #: g10/import.c:887
2257 #, fuzzy, c-format
2258 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2259 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2260
2261 #: g10/import.c:908
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2264 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2265
2266 #: g10/import.c:1053
2267 #, fuzzy, c-format
2268 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2269 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2270
2271 #: g10/import.c:1064
2272 #, fuzzy
2273 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2274 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2275
2276 #: g10/import.c:1081
2277 #, c-format
2278 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2279 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2280
2281 #: g10/import.c:1092
2282 #, fuzzy, c-format
2283 msgid "key %s: secret key imported\n"
2284 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2285
2286 #: g10/import.c:1121
2287 #, fuzzy, c-format
2288 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2289 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2290
2291 #: g10/import.c:1131
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2294 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2295
2296 #: g10/import.c:1161
2297 #, fuzzy, c-format
2298 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2299 msgstr ""
2300 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2301 "áíÜêëçóçò\n"
2302
2303 #: g10/import.c:1204
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2306 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2307
2308 #: g10/import.c:1236
2309 #, fuzzy, c-format
2310 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2311 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2312
2313 #: g10/import.c:1301
2314 #, fuzzy, c-format
2315 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2316 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2317
2318 #: g10/import.c:1316
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2321 msgstr ""
2322 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2323 "s\"\n"
2324
2325 #: g10/import.c:1318
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2328 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2329
2330 #: g10/import.c:1336
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2333 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2334
2335 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2338 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2339
2340 #: g10/import.c:1349
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2343 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2344
2345 #: g10/import.c:1364
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2348 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2349
2350 #: g10/import.c:1386
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2353 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2354
2355 #: g10/import.c:1399
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2358 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2359
2360 #: g10/import.c:1414
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2363 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2364
2365 #: g10/import.c:1456
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2368 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2369
2370 #: g10/import.c:1477
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2373 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2374
2375 #: g10/import.c:1504
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2378 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2379
2380 #: g10/import.c:1514
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2383 msgstr ""
2384 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2385
2386 #: g10/import.c:1531
2387 #, fuzzy, c-format
2388 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2389 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2390
2391 #: g10/import.c:1545
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2394 msgstr ""
2395 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2396
2397 #: g10/import.c:1553
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2400 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2401
2402 #: g10/import.c:1653
2403 #, fuzzy, c-format
2404 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2405 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2406
2407 #: g10/import.c:1715
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2410 msgstr ""
2411 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2412 "08lX\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1729
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2417 msgstr ""
2418 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2419 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2420
2421 #: g10/import.c:1788
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2424 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2425
2426 #: g10/import.c:1822
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2429 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2430
2431 #: g10/keydb.c:167
2432 #, c-format
2433 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2434 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2435
2436 #: g10/keydb.c:174
2437 #, c-format
2438 msgid "keyring `%s' created\n"
2439 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2440
2441 #: g10/keydb.c:685
2442 #, c-format
2443 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2444 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2445
2446 #: g10/keyedit.c:253
2447 msgid "[revocation]"
2448 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:254
2451 msgid "[self-signature]"
2452 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2453
2454 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2455 msgid "1 bad signature\n"
2456 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2457
2458 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2459 #, c-format
2460 msgid "%d bad signatures\n"
2461 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2462
2463 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2464 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2465 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2466
2467 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2468 #, c-format
2469 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2470 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2471
2472 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2473 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2474 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2475
2476 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2477 #, c-format
2478 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2479 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2480
2481 #: g10/keyedit.c:344
2482 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2483 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2484
2485 #: g10/keyedit.c:346
2486 #, c-format
2487 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2488 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2489
2490 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2491 #, fuzzy
2492 msgid ""
2493 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2494 "keys\n"
2495 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2496 "etc.)\n"
2497 msgstr ""
2498 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2499 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2500 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2501 "\n"
2502
2503 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2506 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "  %d = I trust fully\n"
2511 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:426
2514 msgid ""
2515 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2516 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2517 "trust signatures on your behalf.\n"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: g10/keyedit.c:442
2521 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: g10/keyedit.c:584
2525 #, c-format
2526 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2527 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2528
2529 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2530 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1482
2531 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2532 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2533
2534 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2535 #: g10/keyedit.c:1488
2536 msgid "  Unable to sign.\n"
2537 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2538
2539 #: g10/keyedit.c:610
2540 #, c-format
2541 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2542 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2543
2544 #: g10/keyedit.c:636
2545 #, c-format
2546 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2547 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2548
2549 #: g10/keyedit.c:675
2550 #, c-format
2551 msgid ""
2552 "The self-signature on \"%s\"\n"
2553 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2554 msgstr ""
2555 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2556 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:684
2559 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2560 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2561
2562 #: g10/keyedit.c:698
2563 #, c-format
2564 msgid ""
2565 "Your current signature on \"%s\"\n"
2566 "has expired.\n"
2567 msgstr ""
2568 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2569 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2570
2571 #: g10/keyedit.c:702
2572 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2573 msgstr ""
2574 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2575
2576 #: g10/keyedit.c:723
2577 #, c-format
2578 msgid ""
2579 "Your current signature on \"%s\"\n"
2580 "is a local signature.\n"
2581 msgstr ""
2582 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2583 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:727
2586 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2587 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2588
2589 #: g10/keyedit.c:748
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2592 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:751
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2597 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:756
2600 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2601 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2602
2603 #: g10/keyedit.c:778
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2606 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2607
2608 #: g10/keyedit.c:793
2609 msgid "This key has expired!"
2610 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:813
2613 #, c-format
2614 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2615 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2616
2617 #: g10/keyedit.c:817
2618 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2619 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2620
2621 #: g10/keyedit.c:850
2622 msgid ""
2623 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2624 "mode.\n"
2625 msgstr ""
2626 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2627 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:852
2630 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2631 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2632
2633 #: g10/keyedit.c:877
2634 msgid ""
2635 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2636 "belongs\n"
2637 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2638 msgstr ""
2639 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2640 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2641 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2642
2643 #: g10/keyedit.c:882
2644 #, c-format
2645 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2646 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2647
2648 #: g10/keyedit.c:884
2649 #, c-format
2650 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2651 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2652
2653 #: g10/keyedit.c:886
2654 #, c-format
2655 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2656 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2657
2658 #: g10/keyedit.c:888
2659 #, c-format
2660 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2661 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2662
2663 #: g10/keyedit.c:894
2664 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2665 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2666
2667 #: g10/keyedit.c:918
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid ""
2670 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2671 "key \"%s\" (%s)\n"
2672 msgstr ""
2673 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2674 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2675
2676 #: g10/keyedit.c:925
2677 #, fuzzy
2678 msgid "This will be a self-signature.\n"
2679 msgstr ""
2680 "\n"
2681 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2682
2683 #: g10/keyedit.c:931
2684 #, fuzzy
2685 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2686 msgstr ""
2687 "\n"
2688 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:939
2691 #, fuzzy
2692 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2693 msgstr ""
2694 "\n"
2695 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2696 "\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:949
2699 #, fuzzy
2700 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2701 msgstr ""
2702 "\n"
2703 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2704
2705 #: g10/keyedit.c:956
2706 #, fuzzy
2707 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2708 msgstr ""
2709 "\n"
2710 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2711 "\n"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:963
2714 #, fuzzy
2715 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2716 msgstr ""
2717 "\n"
2718 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:968
2721 #, fuzzy
2722 msgid "I have checked this key casually.\n"
2723 msgstr ""
2724 "\n"
2725 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:973
2728 #, fuzzy
2729 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2730 msgstr ""
2731 "\n"
2732 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:983
2735 #, fuzzy
2736 msgid "Really sign? (y/N) "
2737 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2738
2739 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3881 g10/keyedit.c:3972 g10/keyedit.c:4045
2740 #: g10/sign.c:369
2741 #, c-format
2742 msgid "signing failed: %s\n"
2743 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:1084
2746 msgid "This key is not protected.\n"
2747 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:1088
2750 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2751 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:1092
2754 msgid "Key is protected.\n"
2755 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:1112
2758 #, c-format
2759 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2760 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:1118
2763 msgid ""
2764 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2765 "\n"
2766 msgstr ""
2767 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2768 "\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2771 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2772 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:1132
2775 msgid ""
2776 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2777 "\n"
2778 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:1135
2781 #, fuzzy
2782 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2783 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2784
2785 #: g10/keyedit.c:1201
2786 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2787 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:1247
2790 msgid "save"
2791 msgstr "save"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:1247
2794 msgid "save and quit"
2795 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:1250
2798 msgid "fpr"
2799 msgstr "fpr"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:1250
2802 msgid "show fingerprint"
2803 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:1251
2806 msgid "list key and user IDs"
2807 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:1253
2810 msgid "uid"
2811 msgstr "uid"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:1253
2814 msgid "select user ID N"
2815 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:1254
2818 msgid "key"
2819 msgstr "key"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:1254
2822 msgid "select secondary key N"
2823 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:1255
2826 msgid "check"
2827 msgstr "check"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:1255
2830 msgid "list signatures"
2831 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:1256
2834 msgid "c"
2835 msgstr "c"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:1257
2838 msgid "sign"
2839 msgstr "sign"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:1257
2842 msgid "sign the key"
2843 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2844
2845 #: g10/keyedit.c:1258
2846 msgid "s"
2847 msgstr "s"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:1259
2850 #, fuzzy
2851 msgid "tsign"
2852 msgstr "sign"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1259
2855 #, fuzzy
2856 msgid "make a trust signature"
2857 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:1260
2860 msgid "lsign"
2861 msgstr "lsign"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:1260
2864 msgid "sign the key locally"
2865 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2866
2867 #: g10/keyedit.c:1261
2868 msgid "nrsign"
2869 msgstr "nrsign"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:1261
2872 msgid "sign the key non-revocably"
2873 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
2874
2875 #: g10/keyedit.c:1262
2876 msgid "nrlsign"
2877 msgstr "nrlsign"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:1262
2880 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2881 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1264
2884 msgid "adduid"
2885 msgstr "adduid"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1264
2888 msgid "add a user ID"
2889 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1265
2892 msgid "addphoto"
2893 msgstr "addphoto"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1265
2896 msgid "add a photo ID"
2897 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2898
2899 #: g10/keyedit.c:1266
2900 msgid "deluid"
2901 msgstr "deluid"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1266
2904 msgid "delete user ID"
2905 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1268
2908 msgid "delphoto"
2909 msgstr "delphoto"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1269
2912 msgid "addkey"
2913 msgstr "addkey"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1269
2916 msgid "add a secondary key"
2917 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1271
2920 #, fuzzy
2921 msgid "addcardkey"
2922 msgstr "addkey"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1271
2925 msgid "add a key to a smartcard"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1272
2929 msgid "keytocard"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1272
2933 msgid "move a key to a smartcard"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1274
2937 msgid "delkey"
2938 msgstr "delkey"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1274
2941 msgid "delete a secondary key"
2942 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1275
2945 msgid "addrevoker"
2946 msgstr "addrevoker"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1275
2949 msgid "add a revocation key"
2950 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1276
2953 msgid "delsig"
2954 msgstr "delsig"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1276
2957 msgid "delete signatures"
2958 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1277
2961 msgid "expire"
2962 msgstr "expire"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1277
2965 msgid "change the expire date"
2966 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1278
2969 msgid "primary"
2970 msgstr "ðñùôåýùí"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1278
2973 msgid "flag user ID as primary"
2974 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1279
2977 msgid "toggle"
2978 msgstr "toggle"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1279
2981 msgid "toggle between secret and public key listing"
2982 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1281
2985 msgid "t"
2986 msgstr "t"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1282
2989 msgid "pref"
2990 msgstr "pref"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1282
2993 msgid "list preferences (expert)"
2994 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1283
2997 msgid "showpref"
2998 msgstr "showpref"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1283
3001 msgid "list preferences (verbose)"
3002 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1284
3005 msgid "setpref"
3006 msgstr "setpref"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:1284
3009 msgid "set preference list"
3010 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1285
3013 msgid "updpref"
3014 msgstr "updpref"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1285
3017 msgid "updated preferences"
3018 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1286
3021 #, fuzzy
3022 msgid "keyserver"
3023 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1286
3026 #, fuzzy
3027 msgid "set preferred keyserver URL"
3028 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1287
3031 msgid "change the passphrase"
3032 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1288
3035 msgid "trust"
3036 msgstr "trust"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1288
3039 msgid "change the ownertrust"
3040 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1289
3043 msgid "revsig"
3044 msgstr "revsig"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1289
3047 msgid "revoke signatures"
3048 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1290
3051 msgid "revuid"
3052 msgstr "revuid"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1290
3055 msgid "revoke a user ID"
3056 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1291
3059 msgid "revkey"
3060 msgstr "revkey"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1291
3063 msgid "revoke a secondary key"
3064 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1292
3067 msgid "disable"
3068 msgstr "disable"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1292
3071 msgid "disable a key"
3072 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1293
3075 msgid "enable"
3076 msgstr "enable"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1293
3079 msgid "enable a key"
3080 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1294
3083 msgid "showphoto"
3084 msgstr "showphoto"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1294
3087 msgid "show photo ID"
3088 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1344
3091 #, c-format
3092 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3093 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1361
3096 msgid "Secret key is available.\n"
3097 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1423
3100 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3101 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1428
3104 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3105 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1476
3108 msgid "Key is revoked."
3109 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1496
3112 #, fuzzy
3113 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3114 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1498
3117 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3118 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1523
3121 #, c-format
3122 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3123 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1545 g10/keyedit.c:1565 g10/keyedit.c:1668
3126 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3127 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1547
3130 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3131 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1549
3134 #, fuzzy
3135 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3136 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1550
3139 #, fuzzy
3140 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3141 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1600
3144 #, fuzzy
3145 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3146 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1612
3149 #, fuzzy
3150 msgid "You must select exactly one key.\n"
3151 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1632 g10/keyedit.c:1687
3154 msgid "You must select at least one key.\n"
3155 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1635
3158 #, fuzzy
3159 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3160 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1636
3163 #, fuzzy
3164 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3165 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1671
3168 #, fuzzy
3169 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3170 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1672
3173 #, fuzzy
3174 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3175 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1691
3178 #, fuzzy
3179 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3180 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1692
3183 #, fuzzy
3184 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3185 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1731
3188 msgid ""
3189 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1763
3193 #, fuzzy
3194 msgid "Set preference list to:\n"
3195 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:1769
3198 #, fuzzy
3199 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3200 msgstr ""
3201 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1771
3204 #, fuzzy
3205 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3206 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1821
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Save changes? (y/N) "
3211 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1824
3214 #, fuzzy
3215 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3216 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1834
3219 #, c-format
3220 msgid "update failed: %s\n"
3221 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1841
3224 #, c-format
3225 msgid "update secret failed: %s\n"
3226 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1848
3229 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3230 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1920
3233 msgid "Digest: "
3234 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1972
3237 msgid "Features: "
3238 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1983
3241 msgid "Keyserver no-modify"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1998 g10/keylist.c:229
3245 msgid "Preferred keyserver: "
3246 msgstr ""
3247
3248 #: g10/keyedit.c:2239
3249 #, c-format
3250 msgid "This key may be revoked by %s key "
3251 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3252
3253 #: g10/keyedit.c:2243
3254 msgid " (sensitive)"
3255 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:2257 g10/keyedit.c:2313 g10/keyedit.c:2434 g10/keyedit.c:2449
3258 #: g10/keyserver.c:366
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "created: %s"
3261 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:2260 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3264 #, fuzzy, c-format
3265 msgid "revoked: %s"
3266 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:2262 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3269 #, fuzzy, c-format
3270 msgid "expired: %s"
3271 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keyedit.c:2315 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3274 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3275 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3276 #, fuzzy, c-format
3277 msgid "expires: %s"
3278 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:2266
3281 #, fuzzy, c-format
3282 msgid "usage: %s"
3283 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2281
3286 #, fuzzy, c-format
3287 msgid "trust: %s"
3288 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:2285
3291 #, c-format
3292 msgid "validity: %s"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: g10/keyedit.c:2292
3296 msgid "This key has been disabled"
3297 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:2320
3300 msgid "card-no: "
3301 msgstr ""
3302
3303 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2359
3304 #, c-format
3305 msgid "[%8.8s] "
3306 msgstr ""
3307
3308 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2468 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3309 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3310 #, fuzzy
3311 msgid "revoked"
3312 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2470 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3315 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3316 #, fuzzy
3317 msgid "expired"
3318 msgstr "expire"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:2396
3321 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3322 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:2404
3325 msgid ""
3326 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3327 "unless you restart the program.\n"
3328 msgstr ""
3329 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3330 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:2535
3333 msgid ""
3334 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3335 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3336 msgstr ""
3337 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3338 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:2595
3341 msgid ""
3342 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3343 "versions\n"
3344 "         of PGP to reject this key.\n"
3345 msgstr ""
3346 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3347 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:2600 g10/keyedit.c:2878
3350 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3351 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3352
3353 #: g10/keyedit.c:2606
3354 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3355 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:2746
3358 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3359 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:2756
3362 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3363 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:2760
3366 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3367 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:2766
3370 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3371 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2780
3374 #, c-format
3375 msgid "Deleted %d signature.\n"
3376 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2781
3379 #, c-format
3380 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3381 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:2784
3384 msgid "Nothing deleted.\n"
3385 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:2873
3388 msgid ""
3389 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3390 "cause\n"
3391 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3392 msgstr ""
3393 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3394 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3395 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:2884
3398 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3399 msgstr ""
3400 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:2904
3403 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3404 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3405
3406 #: g10/keyedit.c:2927
3407 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3408 msgstr ""
3409 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:2942
3412 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3413 msgstr ""
3414 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:2964
3417 #, fuzzy
3418 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3419 msgstr ""
3420 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:2983
3423 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3424 msgstr ""
3425 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3426 "åðáíÝëèåé!\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:2989
3429 #, fuzzy
3430 msgid ""
3431 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3432 msgstr ""
3433 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3434 "N): "
3435
3436 #: g10/keyedit.c:3050
3437 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3438 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:3056
3441 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3442 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:3060
3445 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3446 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3063
3449 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3450 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:3109
3453 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3454 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:3125
3457 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3458 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:3205
3461 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3462 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:3244 g10/keyedit.c:3354 g10/keyedit.c:3473
3465 #, fuzzy, c-format
3466 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3467 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:3415
3470 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3471 msgstr ""
3472
3473 #: g10/keyedit.c:3494
3474 #, fuzzy
3475 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3476 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3477
3478 #: g10/keyedit.c:3495
3479 #, fuzzy
3480 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3481 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3482
3483 #: g10/keyedit.c:3557
3484 #, c-format
3485 msgid "No user ID with index %d\n"
3486 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:3603
3489 #, c-format
3490 msgid "No secondary key with index %d\n"
3491 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:3720
3494 #, fuzzy, c-format
3495 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3496 msgstr "user ID: \""
3497
3498 #: g10/keyedit.c:3723 g10/keyedit.c:3787 g10/keyedit.c:3830
3499 #, fuzzy, c-format
3500 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3501 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3504 msgid " (non-exportable)"
3505 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:3729
3508 #, c-format
3509 msgid "This signature expired on %s.\n"
3510 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3733
3513 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3514 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3515
3516 #: g10/keyedit.c:3737
3517 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3518 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:3764
3521 #, fuzzy, c-format
3522 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3523 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:3790
3526 #, fuzzy
3527 msgid " (non-revocable)"
3528 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:3797
3531 #, fuzzy, c-format
3532 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3533 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:3819
3536 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3537 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:3839
3540 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3541 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:3869
3544 msgid "no secret key\n"
3545 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:3939
3548 #, c-format
3549 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3550 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:3956
3553 #, c-format
3554 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3555 msgstr ""
3556 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:4125
3559 #, fuzzy, c-format
3560 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3561 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3562
3563 #: g10/keygen.c:293
3564 #, fuzzy, c-format
3565 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3566 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3567
3568 #: g10/keygen.c:300
3569 #, fuzzy
3570 msgid "too many cipher preferences\n"
3571 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3572
3573 #: g10/keygen.c:302
3574 #, fuzzy
3575 msgid "too many digest preferences\n"
3576 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3577
3578 #: g10/keygen.c:304
3579 #, fuzzy
3580 msgid "too many compression preferences\n"
3581 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3582
3583 #: g10/keygen.c:401
3584 #, fuzzy, c-format
3585 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3586 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3587
3588 #: g10/keygen.c:827
3589 msgid "writing direct signature\n"
3590 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3591
3592 #: g10/keygen.c:866
3593 msgid "writing self signature\n"
3594 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3595
3596 #: g10/keygen.c:912
3597 msgid "writing key binding signature\n"
3598 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3599
3600 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3601 #, c-format
3602 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3603 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3604
3605 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3606 #, c-format
3607 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3608 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3609
3610 #: g10/keygen.c:1247
3611 #, fuzzy
3612 msgid "Sign"
3613 msgstr "sign"
3614
3615 #: g10/keygen.c:1250
3616 #, fuzzy
3617 msgid "Encrypt"
3618 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3619
3620 #: g10/keygen.c:1253
3621 msgid "Authenticate"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: g10/keygen.c:1261
3625 msgid "SsEeAaQq"
3626 msgstr ""
3627
3628 #: g10/keygen.c:1276
3629 #, c-format
3630 msgid "Possible actions for a %s key: "
3631 msgstr ""
3632
3633 #: g10/keygen.c:1280
3634 msgid "Current allowed actions: "
3635 msgstr ""
3636
3637 #: g10/keygen.c:1285
3638 #, c-format
3639 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: g10/keygen.c:1288
3643 #, fuzzy, c-format
3644 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3645 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3646
3647 #: g10/keygen.c:1291
3648 #, c-format
3649 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: g10/keygen.c:1294
3653 #, c-format
3654 msgid "   (%c) Finished\n"
3655 msgstr ""
3656
3657 #: g10/keygen.c:1348
3658 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3659 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3660
3661 #: g10/keygen.c:1350
3662 #, fuzzy, c-format
3663 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3664 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3665
3666 #: g10/keygen.c:1351
3667 #, c-format
3668 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3669 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3670
3671 #: g10/keygen.c:1353
3672 #, fuzzy, c-format
3673 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3674 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3675
3676 #: g10/keygen.c:1354
3677 #, c-format
3678 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3679 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3680
3681 #: g10/keygen.c:1356
3682 #, c-format
3683 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3684 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3685
3686 #: g10/keygen.c:1358
3687 #, fuzzy, c-format
3688 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3689 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3690
3691 #: g10/keygen.c:1409
3692 #, c-format
3693 msgid ""
3694 "About to generate a new %s keypair.\n"
3695 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3696 "              default keysize is 1024 bits\n"
3697 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3698 msgstr ""
3699 "Óå äéáäéêáóßá äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ %s keypair.\n"
3700 "              åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé  768 bits\n"
3701 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
3702 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
3703
3704 #: g10/keygen.c:1418
3705 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3706 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3707
3708 #: g10/keygen.c:1423
3709 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3710 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
3711
3712 #: g10/keygen.c:1425
3713 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3714 msgstr ""
3715 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
3716
3717 #: g10/keygen.c:1428
3718 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3719 msgstr ""
3720 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
3721 "ôéìÞ.\n"
3722
3723 #: g10/keygen.c:1439
3724 #, c-format
3725 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3726 msgstr ""
3727 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
3728 "åðéôñÝðåôáé.\n"
3729
3730 #: g10/keygen.c:1444
3731 msgid ""
3732 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3733 "computations take REALLY long!\n"
3734 msgstr ""
3735 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
3736 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
3737
3738 #: g10/keygen.c:1447
3739 #, fuzzy
3740 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3741 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
3742
3743 #: g10/keygen.c:1449
3744 msgid ""
3745 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3746 "vulnerable to attacks!\n"
3747 msgstr ""
3748 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
3749 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
3750
3751 #: g10/keygen.c:1458
3752 #, c-format
3753 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3754 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3755
3756 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3757 #, c-format
3758 msgid "rounded up to %u bits\n"
3759 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3760
3761 #: g10/keygen.c:1516
3762 msgid ""
3763 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3764 "         0 = key does not expire\n"
3765 "      <n>  = key expires in n days\n"
3766 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3767 "      <n>m = key expires in n months\n"
3768 "      <n>y = key expires in n years\n"
3769 msgstr ""
3770 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3771 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3772 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3773 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3774 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3775 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3776
3777 #: g10/keygen.c:1525
3778 msgid ""
3779 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3780 "         0 = signature does not expire\n"
3781 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3782 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3783 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3784 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3785 msgstr ""
3786 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3787 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3788 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3789 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3790 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3791 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3792
3793 #: g10/keygen.c:1547
3794 msgid "Key is valid for? (0) "
3795 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3796
3797 #: g10/keygen.c:1549
3798 msgid "Signature is valid for? (0) "
3799 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3800
3801 #: g10/keygen.c:1554
3802 msgid "invalid value\n"
3803 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3804
3805 #: g10/keygen.c:1559
3806 #, c-format
3807 msgid "%s does not expire at all\n"
3808 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3809
3810 #: g10/keygen.c:1566
3811 #, c-format
3812 msgid "%s expires at %s\n"
3813 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3814
3815 #: g10/keygen.c:1572
3816 msgid ""
3817 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3818 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3819 msgstr ""
3820 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3821 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3822
3823 #: g10/keygen.c:1577
3824 #, fuzzy
3825 msgid "Is this correct? (y/N) "
3826 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3827
3828 #: g10/keygen.c:1620
3829 #, fuzzy
3830 msgid ""
3831 "\n"
3832 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3833 "ID\n"
3834 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3835 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3836 "\n"
3837 msgstr ""
3838 "\n"
3839 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3840 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3841 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3842 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3843 "\n"
3844
3845 #: g10/keygen.c:1632
3846 msgid "Real name: "
3847 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3848
3849 #: g10/keygen.c:1640
3850 msgid "Invalid character in name\n"
3851 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3852
3853 #: g10/keygen.c:1642
3854 msgid "Name may not start with a digit\n"
3855 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3856
3857 #: g10/keygen.c:1644
3858 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3859 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3860
3861 #: g10/keygen.c:1652
3862 msgid "Email address: "
3863 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3864
3865 #: g10/keygen.c:1663
3866 msgid "Not a valid email address\n"
3867 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3868
3869 #: g10/keygen.c:1671
3870 msgid "Comment: "
3871 msgstr "Ó÷üëéï: "
3872
3873 #: g10/keygen.c:1677
3874 msgid "Invalid character in comment\n"
3875 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3876
3877 #: g10/keygen.c:1700
3878 #, c-format
3879 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3880 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:1706
3883 #, c-format
3884 msgid ""
3885 "You selected this USER-ID:\n"
3886 "    \"%s\"\n"
3887 "\n"
3888 msgstr ""
3889 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3890 "    \"%s\"\n"
3891 "\n"
3892
3893 #: g10/keygen.c:1711
3894 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3895 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3896
3897 #: g10/keygen.c:1727
3898 msgid "NnCcEeOoQq"
3899 msgstr "NnCcEeOoQq"
3900
3901 #: g10/keygen.c:1737
3902 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3903 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3904
3905 #: g10/keygen.c:1738
3906 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3907 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3908
3909 #: g10/keygen.c:1757
3910 msgid "Please correct the error first\n"
3911 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1797
3914 msgid ""
3915 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3916 "\n"
3917 msgstr ""
3918 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3919 "\n"
3920
3921 #: g10/keygen.c:1807
3922 #, c-format
3923 msgid "%s.\n"
3924 msgstr "%s.\n"
3925
3926 #: g10/keygen.c:1813
3927 msgid ""
3928 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3929 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3930 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3931 "\n"
3932 msgstr ""
3933 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3934 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3935 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3936 "\n"
3937
3938 #: g10/keygen.c:1835