* gpgkeys_ldap.c (main): Don't try and error out before making a ldaps
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-07-27 17:15+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: util/secmem.c:90
18 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
19 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò!\n"
20
21 #: util/secmem.c:91
22 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
23 msgstr "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/faq.html ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò\n"
24
25 #: util/secmem.c:340
26 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
27 msgstr "ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äõíáôÞ ÷ùñßò áñ÷éêïðïéçìÝíç áóöáëÞ ìíÞìç\n"
28
29 #: util/secmem.c:341
30 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
31 msgstr "(ßóùò ÷ñçóéìïðïéÞóáôå ëÜèïò ðñüãñáììá ãéá áõôÞ ôçí åñãáóßá)\n"
32
33 #: util/miscutil.c:307 util/miscutil.c:344
34 msgid "yes"
35 msgstr "íáé|íáß"
36
37 #: util/miscutil.c:308 util/miscutil.c:349
38 msgid "yY"
39 msgstr "yY"
40
41 #: util/miscutil.c:310 util/miscutil.c:346
42 msgid "no"
43 msgstr "ü÷é|ï÷é"
44
45 #: util/miscutil.c:311 util/miscutil.c:350
46 msgid "nN"
47 msgstr "nN"
48
49 #: util/miscutil.c:348 g10/keyedit.c:1138
50 msgid "quit"
51 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
52
53 #: util/miscutil.c:351
54 msgid "qQ"
55 msgstr "qQ"
56
57 #: util/miscutil.c:384
58 msgid "okay|okay"
59 msgstr ""
60
61 #: util/miscutil.c:386
62 msgid "cancel|cancel"
63 msgstr ""
64
65 #: util/miscutil.c:387
66 msgid "oO"
67 msgstr ""
68
69 #: util/miscutil.c:388
70 #, fuzzy
71 msgid "cC"
72 msgstr "c"
73
74 #: util/errors.c:54
75 msgid "general error"
76 msgstr "ãåíéêü óöÜëìá"
77
78 #: util/errors.c:55
79 msgid "unknown packet type"
80 msgstr "Üãíùóôïò ôýðïò ðáêÝôïõ"
81
82 #: util/errors.c:56
83 msgid "unknown version"
84 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
85
86 #: util/errors.c:57
87 msgid "unknown pubkey algorithm"
88 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
89
90 #: util/errors.c:58
91 msgid "unknown digest algorithm"
92 msgstr "Üãíùóôïò áëãïñéèìïò ðåñßëçøçò"
93
94 #: util/errors.c:59
95 msgid "bad public key"
96 msgstr "êáêü äçìüóéï êëåéäß"
97
98 #: util/errors.c:60
99 msgid "bad secret key"
100 msgstr "êáêü ìõóôéêü êëåéäß"
101
102 #: util/errors.c:61
103 msgid "bad signature"
104 msgstr "êáêÞ õðïãñáöÞ"
105
106 #: util/errors.c:62
107 msgid "checksum error"
108 msgstr "óöÜëìá checksum"
109
110 #: util/errors.c:63
111 msgid "bad passphrase"
112 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
113
114 #: util/errors.c:64
115 msgid "public key not found"
116 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
117
118 #: util/errors.c:65
119 msgid "unknown cipher algorithm"
120 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
121
122 #: util/errors.c:66
123 msgid "can't open the keyring"
124 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôç êëåéäïèÞêç"
125
126 #: util/errors.c:67
127 msgid "invalid packet"
128 msgstr "ìç Ýãêõñï ðáêÝôï"
129
130 #: util/errors.c:68
131 msgid "invalid armor"
132 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
133
134 #: util/errors.c:69
135 msgid "no such user id"
136 msgstr "Üãíùóôç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
137
138 #: util/errors.c:70
139 msgid "secret key not available"
140 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
141
142 #: util/errors.c:71
143 msgid "wrong secret key used"
144 msgstr "÷ñÞóç ëÜèïò ìõóôéêïý êëåéäéïý"
145
146 #: util/errors.c:72
147 msgid "not supported"
148 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
149
150 #: util/errors.c:73
151 msgid "bad key"
152 msgstr "êáêü êëåéäß"
153
154 #: util/errors.c:74
155 msgid "file read error"
156 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
157
158 #: util/errors.c:75
159 msgid "file write error"
160 msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò áñ÷åßïõ"
161
162 #: util/errors.c:76
163 msgid "unknown compress algorithm"
164 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò óõìðßåóçò"
165
166 #: util/errors.c:77
167 msgid "file open error"
168 msgstr "óöÜëìá ðñüóâáóçò áñ÷åßïõ"
169
170 #: util/errors.c:78
171 msgid "file create error"
172 msgstr "óöÜëìá äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ"
173
174 #: util/errors.c:79
175 msgid "invalid passphrase"
176 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
177
178 #: util/errors.c:80
179 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
180 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
181
182 #: util/errors.c:81
183 msgid "unimplemented cipher algorithm"
184 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
185
186 #: util/errors.c:82
187 msgid "unknown signature class"
188 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
189
190 #: util/errors.c:83
191 msgid "trust database error"
192 msgstr "óöÜëìá ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
193
194 #: util/errors.c:84
195 msgid "bad MPI"
196 msgstr "êáêü MPI"
197
198 #: util/errors.c:85
199 msgid "resource limit"
200 msgstr "üñéï ðüñïõ"
201
202 #: util/errors.c:86
203 msgid "invalid keyring"
204 msgstr "ìç Ýãêõñç êëåéäïèÞêç"
205
206 #: util/errors.c:87
207 msgid "bad certificate"
208 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
209
210 #: util/errors.c:88
211 msgid "malformed user id"
212 msgstr "êáêïäéáôõðùìÝíç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
213
214 #: util/errors.c:89
215 msgid "file close error"
216 msgstr "óöÜëìá êëåéóßìáôïò áñ÷åßïõ"
217
218 #: util/errors.c:90
219 msgid "file rename error"
220 msgstr "óöÜëìá ìåôïíïìáóßáò áñ÷åßïõ"
221
222 #: util/errors.c:91
223 msgid "file delete error"
224 msgstr "óöÜëìá äéáãñáöÞò áñ÷åßïõ"
225
226 #: util/errors.c:92
227 msgid "unexpected data"
228 msgstr "ìç áíáìåíüìåíá äåäïìÝíá"
229
230 #: util/errors.c:93
231 msgid "timestamp conflict"
232 msgstr "óýãêñïõóç þñáò (timestamp)"
233
234 #: util/errors.c:94
235 msgid "unusable pubkey algorithm"
236 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
237
238 #: util/errors.c:95
239 msgid "file exists"
240 msgstr "ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
241
242 #: util/errors.c:96
243 msgid "weak key"
244 msgstr "áäýíáìï êëåéäß"
245
246 #: util/errors.c:97
247 msgid "invalid argument"
248 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
249
250 #: util/errors.c:98
251 msgid "bad URI"
252 msgstr "êáêü URI"
253
254 #: util/errors.c:99
255 msgid "unsupported URI"
256 msgstr "ìç õðïóôçñéæüìåíï URI"
257
258 #: util/errors.c:100
259 msgid "network error"
260 msgstr "óöÜëìá äéêôýïõ"
261
262 #: util/errors.c:102
263 msgid "not encrypted"
264 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
265
266 #: util/errors.c:103
267 msgid "not processed"
268 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
269
270 #: util/errors.c:105
271 msgid "unusable public key"
272 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï äçìüóéï êëåéäß"
273
274 #: util/errors.c:106
275 msgid "unusable secret key"
276 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
277
278 #: util/errors.c:107
279 msgid "keyserver error"
280 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
281
282 #: util/logger.c:183
283 msgid "ERROR: "
284 msgstr ""
285
286 #: util/logger.c:186
287 msgid "WARNING: "
288 msgstr ""
289
290 #: util/logger.c:279
291 #, c-format
292 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
293 msgstr "... áõôü åßíáé bug (%s:%d:%s)\n"
294
295 #: util/logger.c:285
296 #, c-format
297 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
298 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
299
300 #: cipher/random.c:163
301 msgid "no entropy gathering module detected\n"
302 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
303
304 #: cipher/random.c:387 g10/keygen.c:2032 g10/import.c:169
305 #, c-format
306 msgid "can't open `%s': %s\n"
307 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
308
309 #: cipher/random.c:391
310 #, c-format
311 msgid "can't stat `%s': %s\n"
312 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
313
314 #: cipher/random.c:396
315 #, c-format
316 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
317 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
318
319 #: cipher/random.c:401
320 msgid "note: random_seed file is empty\n"
321 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
322
323 #: cipher/random.c:407
324 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
325 msgstr ""
326 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
327 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
328
329 #: cipher/random.c:415
330 #, c-format
331 msgid "can't read `%s': %s\n"
332 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
333
334 #: cipher/random.c:453
335 msgid "note: random_seed file not updated\n"
336 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
337
338 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:481
339 #, c-format
340 msgid "can't create `%s': %s\n"
341 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
342
343 #: cipher/random.c:480
344 #, c-format
345 msgid "can't write `%s': %s\n"
346 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
347
348 #: cipher/random.c:483
349 #, c-format
350 msgid "can't close `%s': %s\n"
351 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
352
353 #: cipher/random.c:728
354 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
355 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
356
357 #: cipher/random.c:729
358 msgid ""
359 "The random number generator is only a kludge to let\n"
360 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
361 "\n"
362 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
363 "\n"
364 msgstr ""
365 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
366 "\n"
367 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
368 "\n"
369
370 #: cipher/rndlinux.c:134
371 #, c-format
372 msgid ""
373 "\n"
374 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
375 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
376 msgstr ""
377 "\n"
378 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
379 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
380 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
381
382 #: cipher/md.c:137
383 #, c-format
384 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
385 msgstr ""
386 "ï áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò `%s' åßíáé óå áõôÞ ôçí Ýêäïóç ãéá áíÜãíùóç ìüíï\n"
387
388 #: cipher/rndegd.c:204
389 msgid ""
390 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
391 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
392 "of the entropy.\n"
393 msgstr ""
394 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
395 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
396
397 #: cipher/primegen.c:120
398 #, fuzzy, c-format
399 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
400 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
401
402 #: cipher/primegen.c:311
403 #, c-format
404 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
405 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
406
407 #: g10/g10.c:354
408 msgid ""
409 "@Commands:\n"
410 " "
411 msgstr ""
412 "@ÅíôïëÝò:\n"
413 " "
414
415 #: g10/g10.c:356
416 msgid "|[file]|make a signature"
417 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
418
419 #: g10/g10.c:357
420 msgid "|[file]|make a clear text signature"
421 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
422
423 #: g10/g10.c:358
424 msgid "make a detached signature"
425 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
426
427 #: g10/g10.c:359
428 msgid "encrypt data"
429 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
430
431 #: g10/g10.c:361
432 msgid "encryption only with symmetric cipher"
433 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
434
435 #: g10/g10.c:363
436 msgid "decrypt data (default)"
437 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
438
439 #: g10/g10.c:365
440 msgid "verify a signature"
441 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
442
443 #: g10/g10.c:367
444 msgid "list keys"
445 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
446
447 #: g10/g10.c:369
448 msgid "list keys and signatures"
449 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
450
451 #: g10/g10.c:370
452 #, fuzzy
453 msgid "list and check key signatures"
454 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
455
456 #: g10/g10.c:371
457 msgid "list keys and fingerprints"
458 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
459
460 #: g10/g10.c:372
461 msgid "list secret keys"
462 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
463
464 #: g10/g10.c:373
465 msgid "generate a new key pair"
466 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
467
468 #: g10/g10.c:374
469 msgid "remove keys from the public keyring"
470 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
471
472 #: g10/g10.c:376
473 msgid "remove keys from the secret keyring"
474 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
475
476 #: g10/g10.c:377
477 msgid "sign a key"
478 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
479
480 #: g10/g10.c:378
481 msgid "sign a key locally"
482 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
483
484 #: g10/g10.c:381
485 msgid "sign or edit a key"
486 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
487
488 #: g10/g10.c:382
489 msgid "generate a revocation certificate"
490 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
491
492 #: g10/g10.c:384
493 msgid "export keys"
494 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
495
496 #: g10/g10.c:385
497 msgid "export keys to a key server"
498 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
499
500 #: g10/g10.c:386
501 msgid "import keys from a key server"
502 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
503
504 #: g10/g10.c:388
505 msgid "search for keys on a key server"
506 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
507
508 #: g10/g10.c:390
509 msgid "update all keys from a keyserver"
510 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
511
512 #: g10/g10.c:393
513 msgid "import/merge keys"
514 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
515
516 #: g10/g10.c:396
517 msgid "print the card status"
518 msgstr ""
519
520 #: g10/g10.c:397
521 msgid "change data on a card"
522 msgstr ""
523
524 #: g10/g10.c:398
525 msgid "change a card's PIN"
526 msgstr ""
527
528 #: g10/g10.c:406
529 msgid "update the trust database"
530 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
531
532 #: g10/g10.c:413
533 msgid "|algo [files]|print message digests"
534 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
535
536 #: g10/g10.c:417 g10/gpgv.c:64
537 msgid ""
538 "@\n"
539 "Options:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "ÅðéëïãÝò:\n"
544 " "
545
546 #: g10/g10.c:419
547 msgid "create ascii armored output"
548 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
549
550 #: g10/g10.c:421
551 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
552 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
553
554 #: g10/g10.c:432
555 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
556 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
557
558 #: g10/g10.c:433
559 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
560 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
561
562 #: g10/g10.c:438
563 msgid "use canonical text mode"
564 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
565
566 #: g10/g10.c:448
567 msgid "use as output file"
568 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
569
570 #: g10/g10.c:450 g10/gpgv.c:66
571 msgid "verbose"
572 msgstr "áíáëõôéêÜ"
573
574 #: g10/g10.c:461
575 msgid "do not make any changes"
576 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
577
578 #: g10/g10.c:462
579 msgid "prompt before overwriting"
580 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
581
582 #: g10/g10.c:507
583 msgid "use strict OpenPGP behavior"
584 msgstr ""
585
586 #: g10/g10.c:508
587 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
588 msgstr ""
589
590 #: g10/g10.c:530
591 msgid "allow the use of admin card commands"
592 msgstr ""
593
594 #: g10/g10.c:535
595 msgid ""
596 "@\n"
597 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
598 msgstr ""
599 "@\n"
600 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
601
602 #: g10/g10.c:538
603 msgid ""
604 "@\n"
605 "Examples:\n"
606 "\n"
607 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
608 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
609 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
610 " --list-keys [names]        show keys\n"
611 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
612 msgstr ""
613 "@\n"
614 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
615 "\n"
616 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
617 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
618 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
619 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
620 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
621
622 #: g10/g10.c:713 g10/gpgv.c:91
623 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
624 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
625
626 #: g10/g10.c:730
627 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
628 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
629
630 #: g10/g10.c:733
631 msgid ""
632 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
633 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
634 "default operation depends on the input data\n"
635 msgstr ""
636 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
637 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
638 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
639
640 #: g10/g10.c:744
641 msgid ""
642 "\n"
643 "Supported algorithms:\n"
644 msgstr ""
645 "\n"
646 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
647
648 #: g10/g10.c:747
649 msgid "Pubkey: "
650 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
651
652 #: g10/g10.c:753 g10/keyedit.c:1737
653 msgid "Cipher: "
654 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
655
656 #: g10/g10.c:759
657 msgid "Hash: "
658 msgstr "Hash: "
659
660 #: g10/g10.c:765 g10/keyedit.c:1783
661 msgid "Compression: "
662 msgstr "Óõìðßåóç: "
663
664 #: g10/g10.c:848
665 msgid "usage: gpg [options] "
666 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
667
668 #: g10/g10.c:951
669 msgid "conflicting commands\n"
670 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
671
672 #: g10/g10.c:969
673 #, c-format
674 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
675 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
676
677 #: g10/g10.c:1166
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir \"%s\"\n"
680 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
681
682 #: g10/g10.c:1169
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file \"%s\"\n"
685 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
686
687 #: g10/g10.c:1172
688 #, fuzzy, c-format
689 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension \"%s\"\n"
690 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
691
692 #: g10/g10.c:1178
693 #, fuzzy, c-format
694 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir \"%s\"\n"
695 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
696
697 #: g10/g10.c:1181
698 #, fuzzy, c-format
699 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file \"%s\"\n"
700 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
701
702 #: g10/g10.c:1184
703 #, fuzzy, c-format
704 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension \"%s\"\n"
705 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
706
707 #: g10/g10.c:1190
708 #, fuzzy, c-format
709 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir \"%s\"\n"
710 msgstr ""
711 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
712
713 #: g10/g10.c:1193
714 #, fuzzy, c-format
715 msgid ""
716 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file \"%s\"\n"
717 msgstr ""
718 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
719
720 #: g10/g10.c:1196
721 #, fuzzy, c-format
722 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension \"%s\"\n"
723 msgstr ""
724 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
725
726 #: g10/g10.c:1202
727 #, fuzzy, c-format
728 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir \"%s\"\n"
729 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
730
731 #: g10/g10.c:1205
732 #, fuzzy, c-format
733 msgid ""
734 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file \"%s"
735 "\"\n"
736 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
737
738 #: g10/g10.c:1208
739 #, fuzzy, c-format
740 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension \"%s\"\n"
741 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
742
743 #: g10/g10.c:1334
744 #, c-format
745 msgid "unknown configuration item \"%s\"\n"
746 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
747
748 #: g10/g10.c:1601
749 #, c-format
750 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
751 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
752
753 #: g10/g10.c:1637
754 #, c-format
755 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
756 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
757
758 #: g10/g10.c:1641
759 #, c-format
760 msgid "option file `%s': %s\n"
761 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
762
763 #: g10/g10.c:1648
764 #, c-format
765 msgid "reading options from `%s'\n"
766 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
767
768 #: g10/g10.c:1874 g10/g10.c:2409 g10/g10.c:2420
769 #, c-format
770 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
771 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
772
773 #: g10/g10.c:1887
774 #, c-format
775 msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
776 msgstr ""
777 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
778 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
779
780 #: g10/g10.c:2099
781 #, c-format
782 msgid "%s is not a valid character set\n"
783 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
784
785 #: g10/g10.c:2118 g10/keyedit.c:3228
786 #, fuzzy
787 msgid "could not parse keyserver URL\n"
788 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
789
790 #: g10/g10.c:2124
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
793 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
794
795 #: g10/g10.c:2127
796 #, fuzzy
797 msgid "invalid keyserver options\n"
798 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
799
800 #: g10/g10.c:2134
801 #, c-format
802 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
803 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
804
805 #: g10/g10.c:2137
806 msgid "invalid import options\n"
807 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
808
809 #: g10/g10.c:2144
810 #, c-format
811 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
812 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
813
814 #: g10/g10.c:2147
815 msgid "invalid export options\n"
816 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
817
818 #: g10/g10.c:2172
819 #, fuzzy, c-format
820 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
821 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
822
823 #: g10/g10.c:2175
824 #, fuzzy
825 msgid "invalid list options\n"
826 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
827
828 #: g10/g10.c:2198
829 #, fuzzy, c-format
830 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
831 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
832
833 #: g10/g10.c:2201
834 #, fuzzy
835 msgid "invalid verify options\n"
836 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
837
838 #: g10/g10.c:2208
839 #, c-format
840 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
841 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
842
843 #: g10/g10.c:2398
844 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
845 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
846
847 #: g10/g10.c:2402
848 #, c-format
849 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
850 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
851
852 #: g10/g10.c:2411
853 #, c-format
854 msgid "%s not allowed with %s!\n"
855 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
856
857 #: g10/g10.c:2414
858 #, c-format
859 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
860 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
861
862 #: g10/g10.c:2435
863 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
864 msgstr ""
865 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
866
867 #: g10/g10.c:2441
868 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
869 msgstr ""
870 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
871 "êáôÜóôáóç\n"
872
873 #: g10/g10.c:2447
874 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
875 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
876
877 #: g10/g10.c:2460
878 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
879 msgstr ""
880 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
881
882 #: g10/g10.c:2528 g10/g10.c:2552
883 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
884 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
885
886 #: g10/g10.c:2534 g10/g10.c:2558
887 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
888 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
889
890 #: g10/g10.c:2540
891 #, fuzzy
892 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
893 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
894
895 #: g10/g10.c:2546
896 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
897 msgstr ""
898 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
899 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
900
901 #: g10/g10.c:2561
902 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
903 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
904
905 #: g10/g10.c:2563
906 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
907 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
908
909 #: g10/g10.c:2565
910 #, fuzzy
911 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
912 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
913
914 #: g10/g10.c:2567
915 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
916 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
917
918 #: g10/g10.c:2569
919 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
920 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
921
922 #: g10/g10.c:2572
923 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
924 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
925
926 #: g10/g10.c:2576
927 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
928 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
929
930 #: g10/g10.c:2583
931 msgid "invalid default preferences\n"
932 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
933
934 #: g10/g10.c:2592
935 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
936 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
937
938 #: g10/g10.c:2596
939 msgid "invalid personal digest preferences\n"
940 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
941
942 #: g10/g10.c:2600
943 msgid "invalid personal compress preferences\n"
944 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
945
946 #: g10/g10.c:2633
947 #, c-format
948 msgid "%s does not yet work with %s\n"
949 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
950
951 #: g10/g10.c:2680
952 #, c-format
953 msgid "you may not use cipher algorithm \"%s\" while in %s mode\n"
954 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
955
956 #: g10/g10.c:2685
957 #, c-format
958 msgid "you may not use digest algorithm \"%s\" while in %s mode\n"
959 msgstr ""
960 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
961
962 #: g10/g10.c:2690
963 #, c-format
964 msgid "you may not use compression algorithm \"%s\" while in %s mode\n"
965 msgstr ""
966 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
967
968 #: g10/g10.c:2778
969 #, c-format
970 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
971 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
972
973 #: g10/g10.c:2789
974 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
975 msgstr ""
976 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
977 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
978
979 #: g10/g10.c:2800
980 msgid "--store [filename]"
981 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
982
983 #: g10/g10.c:2807
984 msgid "--symmetric [filename]"
985 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
986
987 #: g10/g10.c:2819
988 msgid "--encrypt [filename]"
989 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
990
991 #: g10/g10.c:2832
992 #, fuzzy
993 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
994 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
995
996 #: g10/g10.c:2834
997 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
998 msgstr ""
999
1000 #: g10/g10.c:2837
1001 #, fuzzy, c-format
1002 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1003 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1004
1005 #: g10/g10.c:2855
1006 msgid "--sign [filename]"
1007 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1008
1009 #: g10/g10.c:2868
1010 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1011 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1012
1013 #: g10/g10.c:2883
1014 #, fuzzy
1015 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1016 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1017
1018 #: g10/g10.c:2885
1019 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1020 msgstr ""
1021
1022 #: g10/g10.c:2888
1023 #, fuzzy, c-format
1024 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1025 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1026
1027 #: g10/g10.c:2908
1028 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1029 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1030
1031 #: g10/g10.c:2917
1032 msgid "--clearsign [filename]"
1033 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1034
1035 #: g10/g10.c:2942
1036 msgid "--decrypt [filename]"
1037 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1038
1039 #: g10/g10.c:2950
1040 msgid "--sign-key user-id"
1041 msgstr "--sign-key user-id"
1042
1043 #: g10/g10.c:2954
1044 msgid "--lsign-key user-id"
1045 msgstr "--lsign-key user-id"
1046
1047 #: g10/g10.c:2958
1048 msgid "--nrsign-key user-id"
1049 msgstr "--nrsign-key user-id"
1050
1051 #: g10/g10.c:2962
1052 msgid "--nrlsign-key user-id"
1053 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1054
1055 #: g10/g10.c:2986
1056 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1057 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1058
1059 #: g10/g10.c:3042 g10/encode.c:474 g10/sign.c:891
1060 #, c-format
1061 msgid "can't open %s: %s\n"
1062 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
1063
1064 #: g10/g10.c:3057
1065 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1066 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1067
1068 #: g10/g10.c:3094
1069 #, c-format
1070 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1071 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1072
1073 #: g10/g10.c:3096
1074 #, c-format
1075 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1076 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1077
1078 #: g10/g10.c:3098
1079 #, c-format
1080 msgid "key export failed: %s\n"
1081 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1082
1083 #: g10/g10.c:3109
1084 #, c-format
1085 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1086 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1087
1088 #: g10/g10.c:3119
1089 #, c-format
1090 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1091 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1092
1093 #: g10/g10.c:3160
1094 #, c-format
1095 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1096 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1097
1098 #: g10/g10.c:3168
1099 #, c-format
1100 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1101 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1102
1103 #: g10/g10.c:3255
1104 #, c-format
1105 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1106 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1107
1108 #: g10/g10.c:3378
1109 msgid "[filename]"
1110 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1111
1112 #: g10/g10.c:3382
1113 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1114 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1115
1116 #: g10/g10.c:3385 g10/decrypt.c:62 g10/decrypt.c:145 g10/verify.c:95
1117 #: g10/verify.c:142
1118 #, c-format
1119 msgid "can't open `%s'\n"
1120 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1121
1122 #: g10/g10.c:3659
1123 msgid ""
1124 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1125 "an '='\n"
1126 msgstr ""
1127 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1128 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1129
1130 #: g10/g10.c:3668
1131 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1132 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1133
1134 #: g10/g10.c:3678
1135 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1136 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1137
1138 #: g10/g10.c:3712
1139 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1140 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1141
1142 #: g10/g10.c:3714
1143 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1144 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1145
1146 #: g10/g10.c:3747
1147 #, fuzzy
1148 msgid "the given signature preferred keyserver URL is invalid\n"
1149 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1150
1151 #: g10/gpgv.c:67
1152 msgid "be somewhat more quiet"
1153 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1154
1155 #: g10/gpgv.c:68
1156 msgid "take the keys from this keyring"
1157 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1158
1159 #: g10/gpgv.c:70
1160 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1161 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1162
1163 #: g10/gpgv.c:71
1164 msgid "|FD|write status info to this FD"
1165 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1166
1167 #: g10/gpgv.c:95
1168 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1169 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1170
1171 #: g10/gpgv.c:98
1172 msgid ""
1173 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1174 "Check signatures against known trusted keys\n"
1175 msgstr ""
1176 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1177 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1178
1179 #: g10/armor.c:317
1180 #, c-format
1181 msgid "armor: %s\n"
1182 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1183
1184 #: g10/armor.c:346
1185 msgid "invalid armor header: "
1186 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1187
1188 #: g10/armor.c:353
1189 msgid "armor header: "
1190 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1191
1192 #: g10/armor.c:364
1193 msgid "invalid clearsig header\n"
1194 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1195
1196 #: g10/armor.c:416
1197 msgid "nested clear text signatures\n"
1198 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1199
1200 #: g10/armor.c:553
1201 msgid "invalid dash escaped line: "
1202 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1203
1204 #: g10/armor.c:565
1205 msgid "unexpected armor:"
1206 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1207
1208 #: g10/armor.c:695 g10/armor.c:1276
1209 #, c-format
1210 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1211 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1212
1213 #: g10/armor.c:738
1214 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1215 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1216
1217 #: g10/armor.c:772
1218 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1219 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1220
1221 #: g10/armor.c:776
1222 msgid "malformed CRC\n"
1223 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1224
1225 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1313
1226 #, c-format
1227 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1228 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1229
1230 #: g10/armor.c:800
1231 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1232 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1233
1234 #: g10/armor.c:804
1235 msgid "error in trailer line\n"
1236 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1237
1238 #: g10/armor.c:1091
1239 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1240 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1241
1242 #: g10/armor.c:1096
1243 #, c-format
1244 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1245 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1246
1247 #: g10/armor.c:1100
1248 msgid ""
1249 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1250 msgstr ""
1251 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1252 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1253
1254 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:576
1255 msgid "No reason specified"
1256 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1257
1258 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:578
1259 msgid "Key is superseded"
1260 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
1261
1262 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:577
1263 msgid "Key has been compromised"
1264 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
1265
1266 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:579
1267 msgid "Key is no longer used"
1268 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
1269
1270 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:580
1271 msgid "User ID is no longer valid"
1272 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
1273
1274 #: g10/pkclist.c:73
1275 msgid "reason for revocation: "
1276 msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
1277
1278 #: g10/pkclist.c:90
1279 msgid "revocation comment: "
1280 msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
1281
1282 #: g10/pkclist.c:195
1283 msgid "iImMqQsS"
1284 msgstr "iImMqQsS"
1285
1286 #: g10/pkclist.c:203
1287 #, fuzzy
1288 msgid "No trust value assigned to:\n"
1289 msgstr ""
1290 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
1291 "%4u%c/%08lX %s \""
1292
1293 #: g10/pkclist.c:207
1294 #, fuzzy
1295 msgid "          \""
1296 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
1297
1298 #: g10/pkclist.c:234
1299 #, fuzzy
1300 msgid "      aka \""
1301 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
1302
1303 #: g10/pkclist.c:246 g10/keyedit.c:311
1304 msgid ""
1305 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1306 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1307 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1308 "\n"
1309 msgstr ""
1310 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
1311 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
1312 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
1313 "\n"
1314
1315 #: g10/pkclist.c:250
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid " %d = I don't know or won't say\n"
1318 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
1319
1320 #: g10/pkclist.c:252
1321 #, c-format
1322 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1323 msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
1324
1325 #: g10/pkclist.c:254
1326 #, c-format
1327 msgid " %d = I trust marginally\n"
1328 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
1329
1330 #: g10/pkclist.c:256
1331 #, c-format
1332 msgid " %d = I trust fully\n"
1333 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1334
1335 #: g10/pkclist.c:258
1336 #, c-format
1337 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1338 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
1339
1340 #: g10/pkclist.c:261
1341 msgid " i = please show me more information\n"
1342 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
1343
1344 #: g10/pkclist.c:264
1345 msgid " m = back to the main menu\n"
1346 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
1347
1348 #: g10/pkclist.c:267
1349 msgid " s = skip this key\n"
1350 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
1351
1352 #: g10/pkclist.c:268
1353 msgid " q = quit\n"
1354 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
1355
1356 #: g10/pkclist.c:272
1357 #, c-format
1358 msgid ""
1359 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
1360 "\n"
1361 msgstr ""
1362
1363 #: g10/pkclist.c:278 g10/revoke.c:605
1364 msgid "Your decision? "
1365 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
1366
1367 #: g10/pkclist.c:299
1368 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1369 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
1370
1371 #: g10/pkclist.c:313
1372 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1373 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
1374
1375 #: g10/pkclist.c:387
1376 #, c-format
1377 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1378 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1379
1380 #: g10/pkclist.c:394 g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:505
1381 msgid "Use this key anyway? "
1382 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
1383
1384 #: g10/pkclist.c:399
1385 #, c-format
1386 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1387 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1388
1389 #: g10/pkclist.c:420
1390 #, c-format
1391 msgid "%08lX: key has expired\n"
1392 msgstr "%08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé\n"
1393
1394 #: g10/pkclist.c:430
1395 #, fuzzy, c-format
1396 msgid "%08lX: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
1397 msgstr ""
1398 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1399
1400 #: g10/pkclist.c:436
1401 #, c-format
1402 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1403 msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
1404
1405 #: g10/pkclist.c:441
1406 #, fuzzy, c-format
1407 msgid "%08lX: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
1408 msgstr ""
1409 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1410
1411 #: g10/pkclist.c:447
1412 #, fuzzy
1413 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
1414 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1415
1416 #: g10/pkclist.c:452
1417 msgid "This key belongs to us\n"
1418 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
1419
1420 #: g10/pkclist.c:500
1421 msgid ""
1422 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1423 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1424 "you may answer the next question with yes\n"
1425 "\n"
1426 msgstr ""
1427 "ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
1428 "áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
1429 "íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
1430 "\n"
1431
1432 #: g10/pkclist.c:514 g10/pkclist.c:544
1433 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1434 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
1435
1436 #: g10/pkclist.c:551
1437 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
1438 msgstr ""
1439 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß (ëåßðåé ôï êëåéäß "
1440 "áíÜêëçóçò)\n"
1441
1442 #: g10/pkclist.c:560
1443 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
1444 msgstr ""
1445 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
1446
1447 #: g10/pkclist.c:563
1448 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1449 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1450
1451 #: g10/pkclist.c:564
1452 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1453 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1454
1455 #: g10/pkclist.c:570
1456 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1457 msgstr ""
1458 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1459
1460 #: g10/pkclist.c:575
1461 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1462 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1463
1464 #: g10/pkclist.c:580
1465 msgid "Note: This key has expired!\n"
1466 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
1467
1468 #: g10/pkclist.c:591
1469 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1470 msgstr ""
1471 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
1472 "õðïãñáöÞ!\n"
1473
1474 #: g10/pkclist.c:593
1475 msgid ""
1476 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1477 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1478
1479 #: g10/pkclist.c:601
1480 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1481 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
1482
1483 #: g10/pkclist.c:602
1484 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1485 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1486
1487 #: g10/pkclist.c:610
1488 msgid ""
1489 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1490 msgstr ""
1491 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
1492 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
1493
1494 #: g10/pkclist.c:612
1495 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1496 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1497
1498 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:800 g10/encode.c:791
1499 #, c-format
1500 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1501 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1502
1503 #: g10/pkclist.c:777 g10/pkclist.c:810 g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1039
1504 #, c-format
1505 msgid "%s: skipped: %s\n"
1506 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1507
1508 #: g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:1011
1509 #, c-format
1510 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1511 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
1512
1513 #: g10/pkclist.c:829
1514 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1515 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
1516
1517 #: g10/pkclist.c:845
1518 msgid "Current recipients:\n"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: g10/pkclist.c:871
1522 msgid ""
1523 "\n"
1524 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1525 msgstr ""
1526 "\n"
1527 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
1528
1529 #: g10/pkclist.c:887
1530 msgid "No such user ID.\n"
1531 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
1532
1533 #: g10/pkclist.c:892 g10/pkclist.c:954
1534 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1535 msgstr ""
1536 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
1537
1538 #: g10/pkclist.c:910
1539 msgid "Public key is disabled.\n"
1540 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1541
1542 #: g10/pkclist.c:917
1543 msgid "skipped: public key already set\n"
1544 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
1545
1546 #: g10/pkclist.c:946
1547 #, c-format
1548 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1549 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
1550
1551 #: g10/pkclist.c:991
1552 #, c-format
1553 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1554 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1555
1556 #: g10/pkclist.c:1046
1557 msgid "no valid addressees\n"
1558 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
1559
1560 #: g10/keygen.c:207
1561 #, fuzzy, c-format
1562 msgid "preference `%s' duplicated\n"
1563 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
1564
1565 #: g10/keygen.c:214
1566 #, fuzzy
1567 msgid "too many cipher preferences\n"
1568 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1569
1570 #: g10/keygen.c:216
1571 #, fuzzy
1572 msgid "too many digest preferences\n"
1573 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1574
1575 #: g10/keygen.c:218
1576 #, fuzzy
1577 msgid "too many compression preferences\n"
1578 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1579
1580 #: g10/keygen.c:315
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
1583 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1584
1585 #: g10/keygen.c:738
1586 msgid "writing direct signature\n"
1587 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
1588
1589 #: g10/keygen.c:777
1590 msgid "writing self signature\n"
1591 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
1592
1593 #: g10/keygen.c:823
1594 msgid "writing key binding signature\n"
1595 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
1596
1597 #: g10/keygen.c:885 g10/keygen.c:969 g10/keygen.c:1060
1598 #, c-format
1599 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1600 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
1601
1602 #: g10/keygen.c:890 g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1065
1603 #, c-format
1604 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1605 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
1606
1607 #: g10/keygen.c:1165
1608 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1609 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1610
1611 #: g10/keygen.c:1167
1612 #, fuzzy, c-format
1613 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
1614 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
1615
1616 #: g10/keygen.c:1168
1617 #, c-format
1618 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1619 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1620
1621 #: g10/keygen.c:1170
1622 #, fuzzy, c-format
1623 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
1624 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1625
1626 #: g10/keygen.c:1171
1627 #, c-format
1628 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1629 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1630
1631 #: g10/keygen.c:1173
1632 #, c-format
1633 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1634 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1635
1636 #: g10/keygen.c:1175
1637 #, c-format
1638 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1639 msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1640
1641 #: g10/keygen.c:1178 g10/keyedit.c:320 g10/keyedit.c:341 g10/keyedit.c:355
1642 msgid "Your selection? "
1643 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1644
1645 #: g10/keygen.c:1212 g10/keyedit.c:816 g10/revoke.c:638
1646 msgid "Invalid selection.\n"
1647 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1648
1649 #: g10/keygen.c:1225
1650 #, c-format
1651 msgid ""
1652 "About to generate a new %s keypair.\n"
1653 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1654 "              default keysize is 1024 bits\n"
1655 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1656 msgstr ""
1657 "Óå äéáäéêáóßá äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ %s keypair.\n"
1658 "              åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé  768 bits\n"
1659 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
1660 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
1661
1662 #: g10/keygen.c:1234
1663 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1664 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1665
1666 #: g10/keygen.c:1239
1667 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1668 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
1669
1670 #: g10/keygen.c:1241
1671 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1672 msgstr ""
1673 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
1674
1675 #: g10/keygen.c:1244
1676 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1677 msgstr ""
1678 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
1679 "ôéìÞ.\n"
1680
1681 #: g10/keygen.c:1255
1682 #, c-format
1683 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1684 msgstr ""
1685 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
1686 "åðéôñÝðåôáé.\n"
1687
1688 #: g10/keygen.c:1260
1689 msgid ""
1690 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1691 "computations take REALLY long!\n"
1692 msgstr ""
1693 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
1694 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
1695
1696 #: g10/keygen.c:1263
1697 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1698 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
1699
1700 #: g10/keygen.c:1264
1701 msgid ""
1702 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1703 "vulnerable to attacks!\n"
1704 msgstr ""
1705 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
1706 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
1707
1708 #: g10/keygen.c:1273
1709 #, c-format
1710 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1711 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
1712
1713 #: g10/keygen.c:1276 g10/keygen.c:1280
1714 #, c-format
1715 msgid "rounded up to %u bits\n"
1716 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1717
1718 #: g10/keygen.c:1331
1719 msgid ""
1720 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1721 "         0 = key does not expire\n"
1722 "      <n>  = key expires in n days\n"
1723 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1724 "      <n>m = key expires in n months\n"
1725 "      <n>y = key expires in n years\n"
1726 msgstr ""
1727 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1728 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1729 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1730 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1731 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1732 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1733
1734 #: g10/keygen.c:1340
1735 msgid ""
1736 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1737 "         0 = signature does not expire\n"
1738 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1739 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1740 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1741 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1742 msgstr ""
1743 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1744 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1745 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1746 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1747 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1748 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1749
1750 #: g10/keygen.c:1362
1751 msgid "Key is valid for? (0) "
1752 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
1753
1754 #: g10/keygen.c:1364
1755 msgid "Signature is valid for? (0) "
1756 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
1757
1758 #: g10/keygen.c:1369
1759 msgid "invalid value\n"
1760 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
1761
1762 #: g10/keygen.c:1374
1763 #, c-format
1764 msgid "%s does not expire at all\n"
1765 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1766
1767 #: g10/keygen.c:1381
1768 #, c-format
1769 msgid "%s expires at %s\n"
1770 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
1771
1772 #: g10/keygen.c:1387
1773 msgid ""
1774 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1775 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1776 msgstr ""
1777 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
1778 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
1779
1780 #: g10/keygen.c:1392
1781 msgid "Is this correct (y/n)? "
1782 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
1783
1784 #: g10/keygen.c:1435
1785 msgid ""
1786 "\n"
1787 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1788 "id\n"
1789 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1790 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1791 "\n"
1792 msgstr ""
1793 "\n"
1794 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
1795 "êáôáóêåõÜæåé\n"
1796 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
1797 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
1798 "\n"
1799
1800 #: g10/keygen.c:1447
1801 msgid "Real name: "
1802 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
1803
1804 #: g10/keygen.c:1455
1805 msgid "Invalid character in name\n"
1806 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
1807
1808 #: g10/keygen.c:1457
1809 msgid "Name may not start with a digit\n"
1810 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
1811
1812 #: g10/keygen.c:1459
1813 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1814 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
1815
1816 #: g10/keygen.c:1467
1817 msgid "Email address: "
1818 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
1819
1820 #: g10/keygen.c:1478
1821 msgid "Not a valid email address\n"
1822 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
1823
1824 #: g10/keygen.c:1486
1825 msgid "Comment: "
1826 msgstr "Ó÷üëéï: "
1827
1828 #: g10/keygen.c:1492
1829 msgid "Invalid character in comment\n"
1830 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
1831
1832 #: g10/keygen.c:1515
1833 #, c-format
1834 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1835 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
1836
1837 #: g10/keygen.c:1521
1838 #, c-format
1839 msgid ""
1840 "You selected this USER-ID:\n"
1841 "    \"%s\"\n"
1842 "\n"
1843 msgstr ""
1844 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
1845 "    \"%s\"\n"
1846 "\n"
1847
1848 #: g10/keygen.c:1526
1849 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1850 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
1851
1852 #: g10/keygen.c:1531
1853 msgid "NnCcEeOoQq"
1854 msgstr "NnCcEeOoQq"
1855
1856 #: g10/keygen.c:1541
1857 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1858 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
1859
1860 #: g10/keygen.c:1542
1861 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1862 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
1863
1864 #: g10/keygen.c:1561
1865 msgid "Please correct the error first\n"
1866 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
1867
1868 #: g10/keygen.c:1600
1869 msgid ""
1870 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1871 "\n"
1872 msgstr ""
1873 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
1874 "\n"
1875
1876 #: g10/keygen.c:1609 g10/keyedit.c:1021
1877 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1878 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
1879
1880 #: g10/keygen.c:1610
1881 #, c-format
1882 msgid "%s.\n"
1883 msgstr "%s.\n"
1884
1885 #: g10/keygen.c:1616
1886 msgid ""
1887 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1888 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1889 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1890 "\n"
1891 msgstr ""
1892 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
1893 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
1894 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
1895 "\n"
1896
1897 #: g10/keygen.c:1638
1898 msgid ""
1899 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1900 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1901 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1902 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1903 msgstr ""
1904 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
1905 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
1906 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
1907 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
1908
1909 #: g10/keygen.c:2206 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
1910 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
1911 msgstr "óõãíþìç, äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1912
1913 #: g10/keygen.c:2267
1914 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1915 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
1916
1917 #: g10/keygen.c:2335
1918 msgid "Key generation canceled.\n"
1919 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
1920
1921 #: g10/keygen.c:2451 g10/keygen.c:2576
1922 #, c-format
1923 msgid "writing public key to `%s'\n"
1924 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1925
1926 #: g10/keygen.c:2453 g10/keygen.c:2579
1927 #, fuzzy, c-format
1928 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
1929 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1930
1931 #: g10/keygen.c:2456 g10/keygen.c:2582
1932 #, c-format
1933 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1934 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1935
1936 #: g10/keygen.c:2565
1937 #, c-format
1938 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1939 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
1940
1941 #: g10/keygen.c:2571
1942 #, c-format
1943 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1944 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
1945
1946 #: g10/keygen.c:2589
1947 #, c-format
1948 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1949 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1950
1951 #: g10/keygen.c:2596
1952 #, c-format
1953 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1954 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1955
1956 #: g10/keygen.c:2619
1957 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1958 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
1959
1960 #: g10/keygen.c:2630
1961 msgid ""
1962 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1963 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1964 msgstr ""
1965 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
1966 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
1967 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
1968 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
1969
1970 #: g10/keygen.c:2642 g10/keygen.c:2755
1971 #, c-format
1972 msgid "Key generation failed: %s\n"
1973 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1974
1975 #: g10/keygen.c:2691 g10/sign.c:290
1976 #, c-format
1977 msgid ""
1978 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1979 msgstr ""
1980 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1981 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1982
1983 #: g10/keygen.c:2693 g10/sign.c:292
1984 #, c-format
1985 msgid ""
1986 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1987 msgstr ""
1988 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1989 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1990
1991 #: g10/keygen.c:2702
1992 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1993 msgstr ""
1994 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
1995 "ìå ôï OpenPGP\n"
1996
1997 #: g10/keygen.c:2730
1998 msgid "Really create? "
1999 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
2000
2001 #: g10/decrypt.c:98 g10/encode.c:845
2002 msgid "--output doesn't work for this command\n"
2003 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
2004
2005 #: g10/encode.c:174 g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:595 g10/openfile.c:179
2006 #: g10/openfile.c:313
2007 #, c-format
2008 msgid "%s: can't open: %s\n"
2009 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ: %s\n"
2010
2011 #: g10/encode.c:203 g10/sign.c:1144
2012 #, c-format
2013 msgid "error creating passphrase: %s\n"
2014 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
2015
2016 #: g10/encode.c:208
2017 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
2018 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
2019
2020 #: g10/encode.c:221
2021 #, c-format
2022 msgid "using cipher %s\n"
2023 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
2024
2025 #: g10/encode.c:231 g10/encode.c:544
2026 #, c-format
2027 msgid "`%s' already compressed\n"
2028 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
2029
2030 #: g10/encode.c:301 g10/encode.c:590
2031 #, c-format
2032 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
2033 msgstr "%s: ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Üäåéï áñ÷åßï\n"
2034
2035 #: g10/encode.c:465
2036 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
2037 msgstr ""
2038 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
2039 "pgp2\n"
2040
2041 #: g10/encode.c:480
2042 #, c-format
2043 msgid "reading from `%s'\n"
2044 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
2045
2046 #: g10/encode.c:516
2047 msgid ""
2048 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
2049 msgstr ""
2050 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
2051 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
2052
2053 #: g10/encode.c:526 g10/encode.c:721
2054 #, c-format
2055 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
2056 msgstr ""
2057 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
2058 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
2059
2060 #: g10/encode.c:634 g10/sign.c:863
2061 #, c-format
2062 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
2063 msgstr ""
2064 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
2065 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
2066
2067 #: g10/encode.c:818
2068 #, c-format
2069 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
2070 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
2071
2072 #: g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2716 g10/delkey.c:74 g10/revoke.c:225
2073 #, c-format
2074 msgid "key `%s' not found: %s\n"
2075 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2076
2077 #: g10/export.c:184 g10/delkey.c:82 g10/revoke.c:231 g10/revoke.c:436
2078 #, c-format
2079 msgid "error reading keyblock: %s\n"
2080 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
2081
2082 #: g10/export.c:198
2083 #, fuzzy, c-format
2084 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
2085 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2086
2087 #: g10/export.c:206
2088 #, fuzzy, c-format
2089 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
2090 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
2091
2092 #: g10/export.c:353
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
2095 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
2096
2097 #: g10/export.c:385
2098 msgid "WARNING: nothing exported\n"
2099 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
2100
2101 #: g10/getkey.c:150
2102 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
2103 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
2104
2105 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2693
2106 msgid "[User id not found]"
2107 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
2108
2109 #: g10/getkey.c:1614
2110 #, fuzzy, c-format
2111 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2112 msgstr ""
2113 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
2114
2115 #: g10/getkey.c:2169
2116 #, fuzzy, c-format
2117 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
2118 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
2119
2120 #: g10/getkey.c:2400
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
2123 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
2124
2125 #: g10/getkey.c:2447
2126 #, fuzzy, c-format
2127 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
2128 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2129
2130 #: g10/import.c:241
2131 #, c-format
2132 msgid "skipping block of type %d\n"
2133 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2134
2135 #: g10/import.c:250
2136 #, fuzzy, c-format
2137 msgid "%lu keys processed so far\n"
2138 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2139
2140 #: g10/import.c:255
2141 #, c-format
2142 msgid "error reading `%s': %s\n"
2143 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
2144
2145 #: g10/import.c:267
2146 #, c-format
2147 msgid "Total number processed: %lu\n"
2148 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2149
2150 #: g10/import.c:269
2151 #, c-format
2152 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2153 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2154
2155 #: g10/import.c:272
2156 #, c-format
2157 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2158 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2159
2160 #: g10/import.c:274
2161 #, c-format
2162 msgid "              imported: %lu"
2163 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2164
2165 #: g10/import.c:280
2166 #, c-format
2167 msgid "             unchanged: %lu\n"
2168 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2169
2170 #: g10/import.c:282
2171 #, c-format
2172 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2173 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2174
2175 #: g10/import.c:284
2176 #, c-format
2177 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2178 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2179
2180 #: g10/import.c:286
2181 #, c-format
2182 msgid "        new signatures: %lu\n"
2183 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2184
2185 #: g10/import.c:288
2186 #, c-format
2187 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2188 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2189
2190 #: g10/import.c:290
2191 #, c-format
2192 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2193 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2194
2195 #: g10/import.c:292
2196 #, c-format
2197 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2198 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2199
2200 #: g10/import.c:294
2201 #, c-format
2202 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2203 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2204
2205 #: g10/import.c:296
2206 #, c-format
2207 msgid "          not imported: %lu\n"
2208 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2209
2210 #: g10/import.c:537
2211 #, c-format
2212 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: g10/import.c:539
2216 #, fuzzy
2217 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2218 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2219
2220 #: g10/import.c:576
2221 #, c-format
2222 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: g10/import.c:588
2226 #, fuzzy, c-format
2227 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2228 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2229
2230 #: g10/import.c:600
2231 #, c-format
2232 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: g10/import.c:613
2236 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: g10/import.c:615
2240 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/import.c:639
2244 #, c-format
2245 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: g10/import.c:687 g10/import.c:1041
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "key %s: no user ID\n"
2251 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2252
2253 #: g10/import.c:707
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2256 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2257
2258 #: g10/import.c:722
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2261 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2262
2263 #: g10/import.c:728
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2266 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2267
2268 #: g10/import.c:730
2269 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2270 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2271
2272 #: g10/import.c:740 g10/import.c:1151
2273 #, fuzzy, c-format
2274 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2275 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2276
2277 #: g10/import.c:746
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2280 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2281
2282 #: g10/import.c:755
2283 #, c-format
2284 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2285 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2286
2287 #: g10/import.c:760 g10/sign.c:770 g10/sign.c:1006 g10/openfile.c:253
2288 #, c-format
2289 msgid "writing to `%s'\n"
2290 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2291
2292 #: g10/import.c:766 g10/import.c:856 g10/import.c:1070 g10/import.c:1212
2293 #, c-format
2294 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2295 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2296
2297 #: g10/import.c:785
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2300 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2301
2302 #: g10/import.c:809
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2305 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2306
2307 #: g10/import.c:826 g10/import.c:1169
2308 #, fuzzy, c-format
2309 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2310 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2311
2312 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1176
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2315 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2316
2317 #: g10/import.c:866
2318 #, fuzzy, c-format
2319 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2320 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2321
2322 #: g10/import.c:869
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2325 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2326
2327 #: g10/import.c:872
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2330 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2331
2332 #: g10/import.c:875
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2335 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2336
2337 #: g10/import.c:878
2338 #, fuzzy, c-format
2339 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2340 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2341
2342 #: g10/import.c:881
2343 #, fuzzy, c-format
2344 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2345 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2346
2347 #: g10/import.c:902
2348 #, fuzzy, c-format
2349 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2350 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2351
2352 #: g10/import.c:1047
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2355 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2356
2357 #: g10/import.c:1064
2358 #, c-format
2359 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2360 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2361
2362 #: g10/import.c:1075
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "key %s: secret key imported\n"
2365 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2366
2367 #: g10/import.c:1104
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2370 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2371
2372 #: g10/import.c:1114
2373 #, fuzzy, c-format
2374 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2375 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2376
2377 #: g10/import.c:1144
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2380 msgstr ""
2381 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2382 "áíÜêëçóçò\n"
2383
2384 #: g10/import.c:1187
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2387 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2388
2389 #: g10/import.c:1219
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2392 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1284
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2397 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1299
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2402 msgstr ""
2403 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2404 "s\"\n"
2405
2406 #: g10/import.c:1301
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "key %s: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2409 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2410
2411 #: g10/import.c:1319
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2414 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2415
2416 #: g10/import.c:1330 g10/import.c:1380
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2419 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2420
2421 #: g10/import.c:1332
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2424 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2425
2426 #: g10/import.c:1347
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2429 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2430
2431 #: g10/import.c:1369
2432 #, fuzzy, c-format
2433 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2434 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2435
2436 #: g10/import.c:1382
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2439 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2440
2441 #: g10/import.c:1397
2442 #, fuzzy, c-format
2443 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2444 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2445
2446 #: g10/import.c:1439
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "key %s: skipped user ID '%s'\n"
2449 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2450
2451 #: g10/import.c:1460
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2454 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2455
2456 #: g10/import.c:1487
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2459 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2460
2461 #: g10/import.c:1497
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2464 msgstr ""
2465 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2466
2467 #: g10/import.c:1514
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2470 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2471
2472 #: g10/import.c:1528
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2475 msgstr ""
2476 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2477
2478 #: g10/import.c:1536
2479 #, fuzzy, c-format
2480 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2481 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2482
2483 #: g10/import.c:1636
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2486 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2487
2488 #: g10/import.c:1698
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2491 msgstr ""
2492 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2493 "08lX\n"
2494
2495 #: g10/import.c:1711
2496 #, fuzzy, c-format
2497 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2498 msgstr ""
2499 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2500 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2501
2502 #: g10/import.c:1770
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2505 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2506
2507 #: g10/import.c:1804
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2510 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2511
2512 #: g10/keyedit.c:159
2513 msgid "[revocation]"
2514 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2515
2516 #: g10/keyedit.c:160
2517 msgid "[self-signature]"
2518 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2519
2520 #: g10/keyedit.c:237 g10/keylist.c:319
2521 msgid "1 bad signature\n"
2522 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2523
2524 #: g10/keyedit.c:239 g10/keylist.c:321
2525 #, c-format
2526 msgid "%d bad signatures\n"
2527 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2528
2529 #: g10/keyedit.c:241 g10/keylist.c:323
2530 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2531 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2532
2533 #: g10/keyedit.c:243 g10/keylist.c:325
2534 #, c-format
2535 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2536 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2537
2538 #: g10/keyedit.c:245 g10/keylist.c:327
2539 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2540 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2541
2542 #: g10/keyedit.c:247 g10/keylist.c:329
2543 #, c-format
2544 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2545 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2546
2547 #: g10/keyedit.c:249
2548 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2549 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2550
2551 #: g10/keyedit.c:251
2552 #, c-format
2553 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2554 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2555
2556 #: g10/keyedit.c:314
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid "   (%d) I trust marginally\n"
2559 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2560
2561 #: g10/keyedit.c:315
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "   (%d) I trust fully\n"
2564 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2565
2566 #: g10/keyedit.c:334
2567 msgid ""
2568 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2569 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2570 "trust signatures on your behalf.\n"
2571 msgstr ""
2572
2573 #: g10/keyedit.c:350
2574 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2575 msgstr ""
2576
2577 #: g10/keyedit.c:493
2578 #, c-format
2579 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2580 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2581
2582 #: g10/keyedit.c:502 g10/keyedit.c:528 g10/keyedit.c:553 g10/keyedit.c:708
2583 #: g10/keyedit.c:766 g10/keyedit.c:1370
2584 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2585 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2586
2587 #: g10/keyedit.c:514 g10/keyedit.c:540 g10/keyedit.c:565 g10/keyedit.c:714
2588 #: g10/keyedit.c:1376
2589 msgid "  Unable to sign.\n"
2590 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:519
2593 #, c-format
2594 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2595 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2596
2597 #: g10/keyedit.c:545
2598 #, c-format
2599 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2600 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2601
2602 #: g10/keyedit.c:584
2603 #, c-format
2604 msgid ""
2605 "The self-signature on \"%s\"\n"
2606 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2607 msgstr ""
2608 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2609 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2610
2611 #: g10/keyedit.c:593
2612 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2613 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2614
2615 #: g10/keyedit.c:607
2616 #, c-format
2617 msgid ""
2618 "Your current signature on \"%s\"\n"
2619 "has expired.\n"
2620 msgstr ""
2621 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2622 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2623
2624 #: g10/keyedit.c:611
2625 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2626 msgstr ""
2627 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2628
2629 #: g10/keyedit.c:632
2630 #, c-format
2631 msgid ""
2632 "Your current signature on \"%s\"\n"
2633 "is a local signature.\n"
2634 msgstr ""
2635 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2636 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2637
2638 #: g10/keyedit.c:636
2639 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2640 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2641
2642 #: g10/keyedit.c:657
2643 #, fuzzy, c-format
2644 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2645 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2646
2647 #: g10/keyedit.c:660
2648 #, fuzzy, c-format
2649 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2650 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2651
2652 #: g10/keyedit.c:665
2653 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2654 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2655
2656 #: g10/keyedit.c:687
2657 #, fuzzy, c-format
2658 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2659 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:702
2662 msgid "This key has expired!"
2663 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:722
2666 #, c-format
2667 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2668 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2669
2670 #: g10/keyedit.c:726
2671 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2672 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2673
2674 #: g10/keyedit.c:759
2675 msgid ""
2676 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2677 "mode.\n"
2678 msgstr ""
2679 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2680 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2681
2682 #: g10/keyedit.c:761
2683 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2684 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:786
2687 msgid ""
2688 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2689 "belongs\n"
2690 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2691 msgstr ""
2692 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2693 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2694 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:791
2697 #, c-format
2698 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2699 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2700
2701 #: g10/keyedit.c:793
2702 #, c-format
2703 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2704 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:795
2707 #, c-format
2708 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2709 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:797
2712 #, c-format
2713 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2714 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:803
2717 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2718 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2719
2720 #: g10/keyedit.c:826
2721 msgid ""
2722 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2723 "with your key: \""
2724 msgstr ""
2725 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2726 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2727
2728 #: g10/keyedit.c:835
2729 msgid ""
2730 "\n"
2731 "This will be a self-signature.\n"
2732 msgstr ""
2733 "\n"
2734 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:839
2737 msgid ""
2738 "\n"
2739 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2740 msgstr ""
2741 "\n"
2742 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:844
2745 msgid ""
2746 "\n"
2747 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2748 msgstr ""
2749 "\n"
2750 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2751 "\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:851
2754 msgid ""
2755 "\n"
2756 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2757 msgstr ""
2758 "\n"
2759 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:855
2762 msgid ""
2763 "\n"
2764 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2765 msgstr ""
2766 "\n"
2767 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2768 "\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:860
2771 msgid ""
2772 "\n"
2773 "I have not checked this key at all.\n"
2774 msgstr ""
2775 "\n"
2776 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:864
2779 msgid ""
2780 "\n"
2781 "I have checked this key casually.\n"
2782 msgstr ""
2783 "\n"
2784 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:868
2787 msgid ""
2788 "\n"
2789 "I have checked this key very carefully.\n"
2790 msgstr ""
2791 "\n"
2792 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:877
2795 msgid "Really sign? "
2796 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2797
2798 #: g10/keyedit.c:922 g10/keyedit.c:3648 g10/keyedit.c:3739 g10/keyedit.c:3812
2799 #: g10/sign.c:369
2800 #, c-format
2801 msgid "signing failed: %s\n"
2802 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:978
2805 msgid "This key is not protected.\n"
2806 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:982
2809 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2810 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:986
2813 msgid "Key is protected.\n"
2814 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:1006
2817 #, c-format
2818 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2819 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:1012
2822 msgid ""
2823 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2824 "\n"
2825 msgstr ""
2826 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2827 "\n"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:1026
2830 msgid ""
2831 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2832 "\n"
2833 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:1029
2836 msgid "Do you really want to do this? "
2837 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2838
2839 #: g10/keyedit.c:1095
2840 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2841 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2842
2843 #: g10/keyedit.c:1138
2844 msgid "quit this menu"
2845 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:1139
2848 msgid "q"
2849 msgstr "q"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1140
2852 msgid "save"
2853 msgstr "save"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1140
2856 msgid "save and quit"
2857 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:1141
2860 msgid "help"
2861 msgstr "help"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:1141
2864 msgid "show this help"
2865 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
2866
2867 #: g10/keyedit.c:1143
2868 msgid "fpr"
2869 msgstr "fpr"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:1143
2872 msgid "show fingerprint"
2873 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2874
2875 #: g10/keyedit.c:1144
2876 msgid "list"
2877 msgstr "list"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:1144
2880 msgid "list key and user IDs"
2881 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1145
2884 msgid "l"
2885 msgstr "l"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1146
2888 msgid "uid"
2889 msgstr "uid"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1146
2892 msgid "select user ID N"
2893 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1147
2896 msgid "key"
2897 msgstr "key"
2898
2899 #: g10/keyedit.c:1147
2900 msgid "select secondary key N"
2901 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1148
2904 msgid "check"
2905 msgstr "check"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1148
2908 msgid "list signatures"
2909 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1149
2912 msgid "c"
2913 msgstr "c"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1150
2916 msgid "sign"
2917 msgstr "sign"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1150
2920 msgid "sign the key"
2921 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1151
2924 msgid "s"
2925 msgstr "s"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1152
2928 #, fuzzy
2929 msgid "tsign"
2930 msgstr "sign"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1152
2933 #, fuzzy
2934 msgid "make a trust signature"
2935 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1153
2938 msgid "lsign"
2939 msgstr "lsign"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1153
2942 msgid "sign the key locally"
2943 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1154
2946 msgid "nrsign"
2947 msgstr "nrsign"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:1154
2950 msgid "sign the key non-revocably"
2951 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1155
2954 msgid "nrlsign"
2955 msgstr "nrlsign"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1155
2958 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2959 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1156
2962 msgid "debug"
2963 msgstr "debug"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1157
2966 msgid "adduid"
2967 msgstr "adduid"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1157
2970 msgid "add a user ID"
2971 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1158
2974 msgid "addphoto"
2975 msgstr "addphoto"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1158
2978 msgid "add a photo ID"
2979 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1159
2982 msgid "deluid"
2983 msgstr "deluid"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1159
2986 msgid "delete user ID"
2987 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1161
2990 msgid "delphoto"
2991 msgstr "delphoto"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1162
2994 msgid "addkey"
2995 msgstr "addkey"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1162
2998 msgid "add a secondary key"
2999 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1163
3002 msgid "delkey"
3003 msgstr "delkey"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1163
3006 msgid "delete a secondary key"
3007 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1164
3010 msgid "addrevoker"
3011 msgstr "addrevoker"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1164
3014 msgid "add a revocation key"
3015 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1165
3018 msgid "delsig"
3019 msgstr "delsig"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1165
3022 msgid "delete signatures"
3023 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1166
3026 msgid "expire"
3027 msgstr "expire"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1166
3030 msgid "change the expire date"
3031 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1167
3034 msgid "primary"
3035 msgstr "ðñùôåýùí"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1167
3038 msgid "flag user ID as primary"
3039 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1168
3042 msgid "toggle"
3043 msgstr "toggle"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1168
3046 msgid "toggle between secret and public key listing"
3047 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1170
3050 msgid "t"
3051 msgstr "t"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1171
3054 msgid "pref"
3055 msgstr "pref"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1171
3058 msgid "list preferences (expert)"
3059 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1172
3062 msgid "showpref"
3063 msgstr "showpref"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1172
3066 msgid "list preferences (verbose)"
3067 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1173
3070 msgid "setpref"
3071 msgstr "setpref"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1173
3074 msgid "set preference list"
3075 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1174
3078 msgid "updpref"
3079 msgstr "updpref"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1174
3082 msgid "updated preferences"
3083 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1175
3086 #, fuzzy
3087 msgid "keyserver"
3088 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1175
3091 #, fuzzy
3092 msgid "set preferred keyserver URL"
3093 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1176
3096 msgid "passwd"
3097 msgstr "passwd"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1176
3100 msgid "change the passphrase"
3101 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1177
3104 msgid "trust"
3105 msgstr "trust"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1177
3108 msgid "change the ownertrust"
3109 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1178
3112 msgid "revsig"
3113 msgstr "revsig"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1178
3116 msgid "revoke signatures"
3117 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1179
3120 msgid "revuid"
3121 msgstr "revuid"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1179
3124 msgid "revoke a user ID"
3125 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1180
3128 msgid "revkey"
3129 msgstr "revkey"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1180
3132 msgid "revoke a secondary key"
3133 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1181
3136 msgid "disable"
3137 msgstr "disable"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1181
3140 msgid "disable a key"
3141 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1182
3144 msgid "enable"
3145 msgstr "enable"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1182
3148 msgid "enable a key"
3149 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1183
3152 msgid "showphoto"
3153 msgstr "showphoto"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1183
3156 msgid "show photo ID"
3157 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1202 g10/delkey.c:120
3160 msgid "can't do that in batchmode\n"
3161 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1233
3164 #, c-format
3165 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3166 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1250
3169 msgid "Secret key is available.\n"
3170 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1282
3173 msgid "Command> "
3174 msgstr "ÅíôïëÞ> "
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1312
3177 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3178 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1316
3181 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3182 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1364
3185 msgid "Key is revoked."
3186 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1383
3189 msgid "Really sign all user IDs? "
3190 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1384
3193 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3194 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1409
3197 #, c-format
3198 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3199 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1431 g10/keyedit.c:1452 g10/keyedit.c:1511
3202 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3203 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:1433
3206 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3207 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:1436
3210 msgid "Really remove all selected user IDs? "
3211 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1437
3214 msgid "Really remove this user ID? "
3215 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3216
3217 #: g10/keyedit.c:1475 g10/keyedit.c:1530
3218 msgid "You must select at least one key.\n"
3219 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1478
3222 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
3223 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1479
3226 msgid "Do you really want to delete this key? "
3227 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1514
3230 msgid "Really revoke all selected user IDs? "
3231 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1515
3234 msgid "Really revoke this user ID? "
3235 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1534
3238 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
3239 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1535
3242 msgid "Do you really want to revoke this key? "
3243 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1574
3246 msgid ""
3247 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1606
3251 #, fuzzy
3252 msgid "Set preference list to:\n"
3253 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1612
3256 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
3257 msgstr ""
3258 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3259
3260 #: g10/keyedit.c:1614
3261 msgid "Really update the preferences? "
3262 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:1662
3265 msgid "Save changes? "
3266 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3267
3268 #: g10/keyedit.c:1665
3269 msgid "Quit without saving? "
3270 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1675
3273 #, c-format
3274 msgid "update failed: %s\n"
3275 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1682
3278 #, c-format
3279 msgid "update secret failed: %s\n"
3280 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1689
3283 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3284 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1701
3287 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3288 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1760
3291 msgid "Digest: "
3292 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3293
3294 #: g10/keyedit.c:1812
3295 msgid "Features: "
3296 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1823
3299 msgid "Keyserver no-modify"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: g10/keyedit.c:2063
3303 #, c-format
3304 msgid "This key may be revoked by %s key "
3305 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3306
3307 #: g10/keyedit.c:2067
3308 msgid " (sensitive)"
3309 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:2081 g10/keyedit.c:2135 g10/keyedit.c:2238 g10/keyedit.c:2253
3312 #, fuzzy, c-format
3313 msgid "created: %s"
3314 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:2084
3317 #, fuzzy, c-format
3318 msgid "revoked: %s"
3319 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:2086
3322 #, fuzzy, c-format
3323 msgid "expired: %s"
3324 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:2088 g10/keyedit.c:2137 g10/keyedit.c:2240 g10/keyedit.c:2255
3327 #, fuzzy, c-format
3328 msgid "expires: %s"
3329 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:2103
3332 #, fuzzy, c-format
3333 msgid "trust: %s"
3334 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:2107
3337 #, c-format
3338 msgid "validity: %s"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2114
3342 msgid "This key has been disabled"
3343 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:2146
3346 #, c-format
3347 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3348 msgstr "rev! ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå: %s\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:2149
3351 msgid "rev- faked revocation found\n"
3352 msgstr "rev- âñÝèçêå ðáñáðïéçìÝíç áíÜêëçóç\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:2151
3355 #, c-format
3356 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3357 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2176 g10/keylist.c:689 g10/mainproc.c:1551 g10/trustdb.c:1124
3360 #, fuzzy
3361 msgid "revoked"
3362 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:2178 g10/keylist.c:691 g10/mainproc.c:1553 g10/trustdb.c:499
3365 #, fuzzy
3366 msgid "expired"
3367 msgstr "expire"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:2199
3370 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3371 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2207
3374 msgid ""
3375 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3376 "unless you restart the program.\n"
3377 msgstr ""
3378 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3379 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2272 g10/mainproc.c:930
3382 msgid "[revoked] "
3383 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:2274
3386 msgid "[expired] "
3387 msgstr "[ëçãìÝíï]"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:2339
3390 msgid ""
3391 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3392 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3393 msgstr ""
3394 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3395 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:2399
3398 msgid ""
3399 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3400 "versions\n"
3401 "         of PGP to reject this key.\n"
3402 msgstr ""
3403 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3404 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:2404 g10/keyedit.c:2677
3407 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3408 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3409
3410 #: g10/keyedit.c:2410
3411 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3412 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2545
3415 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3416 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2555
3419 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3420 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:2559
3423 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3424 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:2565
3427 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3428 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2579
3431 #, c-format
3432 msgid "Deleted %d signature.\n"
3433 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2580
3436 #, c-format
3437 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3438 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:2583
3441 msgid "Nothing deleted.\n"
3442 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:2672
3445 msgid ""
3446 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3447 "cause\n"
3448 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3449 msgstr ""
3450 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3451 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3452 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:2683
3455 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3456 msgstr ""
3457 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2703
3460 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3461 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3462
3463 #: g10/keyedit.c:2726
3464 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3465 msgstr ""
3466 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:2741
3469 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3470 msgstr ""
3471 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:2763
3474 #, fuzzy
3475 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3476 msgstr ""
3477 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:2782
3480 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3481 msgstr ""
3482 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3483 "åðáíÝëèåé!\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2788
3486 msgid ""
3487 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N): "
3488 msgstr ""
3489 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3490 "N): "
3491
3492 #: g10/keyedit.c:2849
3493 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3494 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:2855
3497 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3498 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2859
3501 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3502 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:2862
3505 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3506 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:2908
3509 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3510 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2924
3513 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3514 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:3004
3517 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3518 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:3043 g10/keyedit.c:3153 g10/keyedit.c:3267
3521 #, c-format
3522 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3523 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:3215
3526 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3527 msgstr ""
3528
3529 #: g10/keyedit.c:3331
3530 #, c-format
3531 msgid "No user ID with index %d\n"
3532 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:3377
3535 #, c-format
3536 msgid "No secondary key with index %d\n"
3537 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:3491
3540 msgid "user ID: \""
3541 msgstr "user ID: \""
3542
3543 #: g10/keyedit.c:3496
3544 #, fuzzy, c-format
3545 msgid ""
3546 "\"\n"
3547 "signed with your key %s at %s\n"
3548 msgstr ""
3549 "\"\n"
3550 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:3499
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid ""
3555 "\"\n"
3556 "locally signed with your key %s at %s\n"
3557 msgstr ""
3558 "\"\n"
3559 "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:3504
3562 #, c-format
3563 msgid "This signature expired on %s.\n"
3564 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:3508
3567 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3568 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3569
3570 #: g10/keyedit.c:3512
3571 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3572 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:3537
3575 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3576 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:3558
3579 #, fuzzy, c-format
3580 msgid "   signed by %s on %s%s%s\n"
3581 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:3567
3584 #, fuzzy, c-format
3585 msgid "   revoked by %s on %s\n"
3586 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:3587
3589 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3590 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:3597
3593 #, fuzzy, c-format
3594 msgid "   signed by %s on %s%s\n"
3595 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:3599
3598 msgid " (non-exportable)"
3599 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:3606
3602 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3603 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:3636
3606 msgid "no secret key\n"
3607 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:3706
3610 #, c-format
3611 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3612 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:3723
3615 #, c-format
3616 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3617 msgstr ""
3618 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:3892
3621 #, fuzzy, c-format
3622 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3623 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3624
3625 #: g10/keylist.c:179
3626 msgid "Critical signature policy: "
3627 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3628
3629 #: g10/keylist.c:181
3630 msgid "Signature policy: "
3631 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3632
3633 #: g10/keylist.c:220
3634 msgid "Critical preferred keyserver: "
3635 msgstr ""
3636
3637 #: g10/keylist.c:222
3638 msgid "Preferred keyserver: "
3639 msgstr ""
3640
3641 #: g10/keylist.c:268 g10/keylist.c:312
3642 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3643 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
3644
3645 #: g10/keylist.c:286
3646 msgid "Critical signature notation: "
3647 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3648
3649 #: g10/keylist.c:288
3650 msgid "Signature notation: "
3651 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3652
3653 #: g10/keylist.c:299
3654 msgid "not human readable"
3655 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
3656
3657 #: g10/keylist.c:400
3658 msgid "Keyring"
3659 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
3660
3661 #: g10/keylist.c:625 g10/keylist.c:648 g10/keylist.c:745
3662 #, fuzzy, c-format
3663 msgid " [expired: %s]"
3664 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3665
3666 #: g10/keylist.c:627 g10/keylist.c:650 g10/keylist.c:747 g10/keylist.c:772
3667 #: g10/mainproc.c:932
3668 #, c-format
3669 msgid " [expires: %s]"
3670 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3671
3672 #: g10/keylist.c:646 g10/keylist.c:743
3673 #, fuzzy, c-format
3674 msgid " [revoked: %s]"
3675 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3676
3677 #: g10/keylist.c:1357
3678 msgid "Primary key fingerprint:"
3679 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3680
3681 #: g10/keylist.c:1359
3682 msgid "     Subkey fingerprint:"
3683 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3684
3685 #: g10/keylist.c:1366
3686 msgid " Primary key fingerprint:"
3687 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3688
3689 #: g10/keylist.c:1368
3690 msgid "      Subkey fingerprint:"
3691 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3692
3693 #: g10/keylist.c:1372 g10/keylist.c:1376
3694 #, fuzzy
3695 msgid "      Key fingerprint ="
3696 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3697
3698 #: g10/mainproc.c:248
3699 #, c-format
3700 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3701 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
3702
3703 #: g10/mainproc.c:262
3704 #, c-format
3705 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
3706 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò (%d)\n"
3707
3708 #: g10/mainproc.c:299
3709 #, c-format
3710 msgid "%s encrypted session key\n"
3711 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
3712
3713 #: g10/mainproc.c:301 g10/encr-data.c:66
3714 #, c-format
3715 msgid "%s encrypted data\n"
3716 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
3717
3718 #: g10/mainproc.c:305 g10/encr-data.c:68
3719 #, c-format
3720 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3721 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
3722
3723 #: g10/mainproc.c:309
3724 #, fuzzy, c-format
3725 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3726 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
3727
3728 #: g10/mainproc.c:373
3729 #, fuzzy, c-format
3730 msgid "public key is %s\n"
3731 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
3732
3733 #: g10/mainproc.c:428
3734 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3735 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
3736
3737 #: g10/mainproc.c:462
3738 #, fuzzy, c-format
3739 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3740 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3741
3742 #: g10/mainproc.c:472
3743 #, fuzzy, c-format
3744 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3745 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
3746
3747 #: g10/mainproc.c:486
3748 #, c-format
3749 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3750 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
3751
3752 #: g10/mainproc.c:500
3753 #, c-format
3754 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3755 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
3756
3757 #: g10/mainproc.c:502
3758 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3759 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
3760
3761 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
3762 #, c-format
3763 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3764 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
3765
3766 #: g10/mainproc.c:538
3767 #, c-format
3768 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3769 msgstr ""
3770 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
3771 "%s áíôßèåôá\n"
3772
3773 #: g10/mainproc.c:570
3774 msgid "decryption okay\n"
3775 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
3776
3777 #: g10/mainproc.c:574
3778 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3779 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
3780
3781 #: g10/mainproc.c:587
3782 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3783 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
3784
3785 #: g10/mainproc.c:593
3786 #, c-format
3787 msgid "decryption failed: %s\n"
3788 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3789
3790 #: g10/mainproc.c:613
3791 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3792 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
3793
3794 #: g10/mainproc.c:615
3795 #, c-format
3796 msgid "original file name='%.*s'\n"
3797 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
3798
3799 #: g10/mainproc.c:787
3800 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3801 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
3802
3803 #: g10/mainproc.c:1283
3804 msgid "signature verification suppressed\n"
3805 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
3806
3807 #: g10/mainproc.c:1325 g10/mainproc.c:1335
3808 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3809 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
3810
3811 #: g10/mainproc.c:1345
3812 #, fuzzy, c-format
3813 msgid "Signature made %s\n"
3814 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3815
3816 #: g10/mainproc.c:1346
3817 #, fuzzy, c-format
3818 msgid "               using %s key %s\n"
3819 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
3820
3821 #: g10/mainproc.c:1350
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3824 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
3825
3826 #: g10/mainproc.c:1370
3827 msgid "Key available at: "
3828 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
3829
3830 #: g10/mainproc.c:1470 g10/mainproc.c:1506
3831 msgid "BAD signature from \""
3832 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
3833
3834 #: g10/mainproc.c:1471 g10/mainproc.c:1507
3835 msgid "Expired signature from \""
3836 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
3837
3838 #: g10/mainproc.c:1472 g10/mainproc.c:1508
3839 msgid "Good signature from \""
3840 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3841
3842 #: g10/mainproc.c:1510
3843 msgid "[uncertain]"
3844 msgstr "[áâÝâáéï]"
3845
3846 #: g10/mainproc.c:1543
3847 msgid "                aka \""
3848 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
3849
3850 #: g10/mainproc.c:1638
3851 #, c-format
3852 msgid "Signature expired %s\n"
3853 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3854
3855 #: g10/mainproc.c:1643
3856 #, c-format
3857 msgid "Signature expires %s\n"
3858 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3859
3860 #: g10/mainproc.c:1646
3861 #, c-format
3862 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3863 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
3864
3865 #: g10/mainproc.c:1647
3866 msgid "binary"
3867 msgstr "äõáäéêü"
3868
3869 #: g10/mainproc.c:1648
3870 msgid "textmode"
3871 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
3872
3873 #: g10/mainproc.c:1648 g10/trustdb.c:498
3874 msgid "unknown"
3875 msgstr "Üãíùóôï"
3876
3877 #: g10/mainproc.c:1668
3878 #, c-format
3879 msgid "Can't check signature: %s\n"
3880 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
3881
3882 #: g10/mainproc.c:1736 g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1838
3883 msgid "not a detached signature\n"
3884 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
3885
3886 #: g10/mainproc.c:1779
3887 msgid ""
3888 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3889 msgstr ""
3890 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
3891
3892 #: g10/mainproc.c:1787
3893 #, c-format
3894 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3895 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
3896
3897 #: g10/mainproc.c:1844
3898 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3899 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
3900
3901 #: g10/mainproc.c:1854
3902 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3903 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
3904
3905 #: g10/misc.c:82
3906 #, c-format
3907 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3908 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
3909
3910 #: g10/misc.c:146
3911 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3912 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
3913
3914 #: g10/misc.c:176
3915 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3916 msgstr ""
3917 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
3918 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
3919
3920 #: g10/misc.c:282
3921 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3922 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
3923
3924 #: g10/misc.c:283
3925 msgid ""
3926 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3927 msgstr ""
3928 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
3929 "ðëçñïöïñßåò\n"
3930
3931 #: g10/misc.c:491
3932 #, c-format
3933 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3934 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
3935
3936 #: g10/misc.c:495
3937 #, c-format
3938 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3939 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
3940
3941 #: g10/misc.c:497
3942 #, c-format
3943 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3944 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
3945
3946 #: g10/misc.c:508
3947 msgid "Uncompressed"
3948 msgstr "Áóõìðßåóôï"
3949
3950 #: g10/misc.c:533
3951 #, fuzzy
3952 msgid "uncompressed|none"
3953 msgstr "Áóõìðßåóôï"
3954
3955 #: g10/misc.c:643
3956 #, c-format
3957 msgid "this message may not be usable by %s\n"
3958 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
3959
3960 #: g10/misc.c:777
3961 #, fuzzy, c-format
3962 msgid "ambiguous option `%s'\n"
3963 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
3964
3965 #: g10/misc.c:802
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "unknown option `%s'\n"
3968 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
3969
3970 #: g10/parse-packet.c:120
3971 #, c-format