c3155828c3bd94feee5a706bfdaae76a9270e8b1
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-04-29 17:09+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-29 13:24+0200\n"
10 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: util/secmem.c:88
17 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
18 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò\n"
19
20 #: util/secmem.c:89
21 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
22 msgstr "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/faq.html ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò\n"
23
24 #: util/secmem.c:326
25 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
26 msgstr "ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äõíáôÞ ÷ùñßò áñ÷éêïðïéçìÝíç áóöáëÞ ìíÞìç\n"
27
28 #: util/secmem.c:327
29 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
30 msgstr "(ßóùò ÷ñçóéìïðïéÞóáôå ëÜèïò ðñüãñáììá ãéá áõôÞ ôçí åñãáóßá)\n"
31
32 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
33 msgid "yes"
34 msgstr "íáé"
35
36 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
37 msgid "yY"
38 msgstr "yY"
39
40 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
41 msgid "no"
42 msgstr "ü÷é"
43
44 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
45 msgid "nN"
46 msgstr "nN"
47
48 #: g10/keyedit.c:815 util/miscutil.c:333
49 msgid "quit"
50 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
51
52 #: util/miscutil.c:336
53 msgid "qQ"
54 msgstr "qQ"
55
56 #: util/errors.c:54
57 msgid "general error"
58 msgstr "ãåíéêü óöÜëìá"
59
60 #: util/errors.c:55
61 msgid "unknown packet type"
62 msgstr "Üãíùóôïò ôýðïò ðáêÝôïõ"
63
64 #: util/errors.c:56
65 msgid "unknown version"
66 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
67
68 #: util/errors.c:57
69 msgid "unknown pubkey algorithm"
70 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
71
72 #: util/errors.c:58
73 msgid "unknown digest algorithm"
74 msgstr "Üãíùóôïò áëãïñéèìïò ðåñßëçøçò"
75
76 #: util/errors.c:59
77 msgid "bad public key"
78 msgstr "êáêü äçìüóéï êëåéäß"
79
80 #: util/errors.c:60
81 msgid "bad secret key"
82 msgstr "êáêü ìõóôéêü êëåéäß"
83
84 #: util/errors.c:61
85 msgid "bad signature"
86 msgstr "êáêÞ õðïãñáöÞ"
87
88 #: util/errors.c:62
89 msgid "checksum error"
90 msgstr "óöÜëìá checksum"
91
92 #: util/errors.c:63
93 msgid "bad passphrase"
94 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
95
96 #: util/errors.c:64
97 msgid "public key not found"
98 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
99
100 #: util/errors.c:65
101 msgid "unknown cipher algorithm"
102 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
103
104 #: util/errors.c:66
105 msgid "can't open the keyring"
106 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôç êëåéäïèÞêç"
107
108 #: util/errors.c:67
109 msgid "invalid packet"
110 msgstr "ìç Ýãêõñï ðáêÝôï"
111
112 #: util/errors.c:68
113 msgid "invalid armor"
114 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
115
116 #: util/errors.c:69
117 msgid "no such user id"
118 msgstr "Üãíùóôç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
119
120 #: util/errors.c:70
121 msgid "secret key not available"
122 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
123
124 #: util/errors.c:71
125 msgid "wrong secret key used"
126 msgstr "÷ñÞóç ëÜèïò ìõóôéêïý êëåéäéïý"
127
128 #: util/errors.c:72
129 msgid "not supported"
130 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
131
132 #: util/errors.c:73
133 msgid "bad key"
134 msgstr "êáêü êëåéäß"
135
136 #: util/errors.c:74
137 msgid "file read error"
138 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
139
140 #: util/errors.c:75
141 msgid "file write error"
142 msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò áñ÷åßïõ"
143
144 #: util/errors.c:76
145 msgid "unknown compress algorithm"
146 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò óõìðßåóçò"
147
148 #: util/errors.c:77
149 msgid "file open error"
150 msgstr "óöÜëìá ðñüóâáóçò áñ÷åßïõ"
151
152 #: util/errors.c:78
153 msgid "file create error"
154 msgstr "óöÜëìá äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ"
155
156 #: util/errors.c:79
157 msgid "invalid passphrase"
158 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
159
160 #: util/errors.c:80
161 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
162 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
163
164 #: util/errors.c:81
165 msgid "unimplemented cipher algorithm"
166 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
167
168 #: util/errors.c:82
169 msgid "unknown signature class"
170 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
171
172 #: util/errors.c:83
173 msgid "trust database error"
174 msgstr "óöÜëìá ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
175
176 #: util/errors.c:84
177 msgid "bad MPI"
178 msgstr "êáêü MPI"
179
180 #: util/errors.c:85
181 msgid "resource limit"
182 msgstr "üñéï ðüñïõ"
183
184 #: util/errors.c:86
185 msgid "invalid keyring"
186 msgstr "ìç Ýãêõñç êëåéäïèÞêç"
187
188 #: util/errors.c:87
189 msgid "bad certificate"
190 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
191
192 #: util/errors.c:88
193 msgid "malformed user id"
194 msgstr "êáêïäéáôõðùìÝíç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
195
196 #: util/errors.c:89
197 msgid "file close error"
198 msgstr "óöÜëìá êëåéóßìáôïò áñ÷åßïõ"
199
200 #: util/errors.c:90
201 msgid "file rename error"
202 msgstr "óöÜëìá ìåôïíïìáóßáò áñ÷åßïõ"
203
204 #: util/errors.c:91
205 msgid "file delete error"
206 msgstr "óöÜëìá äéáãñáöÞò áñ÷åßïõ"
207
208 #: util/errors.c:92
209 msgid "unexpected data"
210 msgstr "ìç áíáìåíüìåíá äåäïìÝíá"
211
212 #: util/errors.c:93
213 msgid "timestamp conflict"
214 msgstr "óýãêñïõóç þñáò (timestamp)"
215
216 #: util/errors.c:94
217 msgid "unusable pubkey algorithm"
218 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
219
220 #: util/errors.c:95
221 msgid "file exists"
222 msgstr "ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
223
224 #: util/errors.c:96
225 msgid "weak key"
226 msgstr "áäýíáìï êëåéäß"
227
228 #: util/errors.c:97
229 msgid "invalid argument"
230 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
231
232 #: util/errors.c:98
233 msgid "bad URI"
234 msgstr "êáêü URI"
235
236 #: util/errors.c:99
237 msgid "unsupported URI"
238 msgstr "ìç õðïóôçñéæüìåíï URI"
239
240 #: util/errors.c:100
241 msgid "network error"
242 msgstr "óöÜëìá äéêôýïõ"
243
244 #: util/errors.c:102
245 msgid "not encrypted"
246 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
247
248 #: util/errors.c:103
249 msgid "not processed"
250 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
251
252 #. the key cannot be used for a specific usage
253 #: util/errors.c:105
254 msgid "unusable public key"
255 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï äçìüóéï êëåéäß"
256
257 #: util/errors.c:106
258 msgid "unusable secret key"
259 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
260
261 #: util/errors.c:107
262 msgid "keyserver error"
263 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
264
265 #: util/logger.c:249
266 #, c-format
267 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
268 msgstr "... áõôü åßíáé bug (%s:%d:%s)\n"
269
270 #: util/logger.c:255
271 #, c-format
272 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
273 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
274
275 #: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1565
276 #, c-format
277 msgid "can't open `%s': %s\n"
278 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
279
280 #: cipher/random.c:324
281 #, c-format
282 msgid "can't stat `%s': %s\n"
283 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
284
285 #: cipher/random.c:329
286 #, c-format
287 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
288 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
289
290 #: cipher/random.c:334
291 msgid "note: random_seed file is empty\n"
292 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
293
294 #: cipher/random.c:340
295 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
296 msgstr ""
297 "ðñïåéäïðïßçóç: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí èá "
298 "÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
299
300 #: cipher/random.c:348
301 #, c-format
302 msgid "can't read `%s': %s\n"
303 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
304
305 #: cipher/random.c:386
306 msgid "note: random_seed file not updated\n"
307 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
308
309 #: cipher/random.c:406
310 #, c-format
311 msgid "can't create `%s': %s\n"
312 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
313
314 #: cipher/random.c:413
315 #, c-format
316 msgid "can't write `%s': %s\n"
317 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
318
319 #: cipher/random.c:416
320 #, c-format
321 msgid "can't close `%s': %s\n"
322 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
323
324 #: cipher/random.c:662
325 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
326 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
327
328 #: cipher/random.c:663
329 msgid ""
330 "The random number generator is only a kludge to let\n"
331 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
332 "\n"
333 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
334 "\n"
335 msgstr ""
336 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
337 "\n"
338 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
339 "\n"
340
341 #: cipher/rndlinux.c:142
342 #, c-format
343 msgid ""
344 "\n"
345 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
346 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
347 msgstr ""
348 "\n"
349 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
350 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
351 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
352
353 #: g10/g10.c:287
354 msgid ""
355 "@Commands:\n"
356 " "
357 msgstr ""
358 "@ÅíôïëÝò:\n"
359 " "
360
361 #: g10/g10.c:289
362 msgid "|[file]|make a signature"
363 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
364
365 #: g10/g10.c:290
366 msgid "|[file]|make a clear text signature"
367 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
368
369 #: g10/g10.c:291
370 msgid "make a detached signature"
371 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
372
373 #: g10/g10.c:292
374 msgid "encrypt data"
375 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
376
377 #: g10/g10.c:293
378 msgid "|[files]|encrypt files"
379 msgstr "|[áñ÷åßá]|êñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
380
381 #: g10/g10.c:294
382 msgid "encryption only with symmetric cipher"
383 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
384
385 #: g10/g10.c:295
386 msgid "store only"
387 msgstr "áðïèÞêåõóç ìüíï"
388
389 #: g10/g10.c:296
390 msgid "decrypt data (default)"
391 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
392
393 #: g10/g10.c:297
394 msgid "|[files]|decrypt files"
395 msgstr "|[áñ÷åßá]|áðïêñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
396
397 #: g10/g10.c:298
398 msgid "verify a signature"
399 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
400
401 #: g10/g10.c:300
402 msgid "list keys"
403 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
404
405 #: g10/g10.c:302
406 msgid "list keys and signatures"
407 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
408
409 #: g10/g10.c:303
410 msgid "check key signatures"
411 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
412
413 #: g10/g10.c:304
414 msgid "list keys and fingerprints"
415 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
416
417 #: g10/g10.c:305
418 msgid "list secret keys"
419 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
420
421 #: g10/g10.c:306
422 msgid "generate a new key pair"
423 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
424
425 #: g10/g10.c:307
426 msgid "remove keys from the public keyring"
427 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
428
429 #: g10/g10.c:309
430 msgid "remove keys from the secret keyring"
431 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
432
433 #: g10/g10.c:310
434 msgid "sign a key"
435 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
436
437 #: g10/g10.c:311
438 msgid "sign a key locally"
439 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
440
441 #: g10/g10.c:312
442 msgid "sign a key non-revocably"
443 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
444
445 #: g10/g10.c:313
446 msgid "sign a key locally and non-revocably"
447 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
448
449 #: g10/g10.c:314
450 msgid "sign or edit a key"
451 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
452
453 #: g10/g10.c:315
454 msgid "generate a revocation certificate"
455 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
456
457 #: g10/g10.c:316
458 msgid "export keys"
459 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
460
461 #: g10/g10.c:317
462 msgid "export keys to a key server"
463 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
464
465 #: g10/g10.c:318
466 msgid "import keys from a key server"
467 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
468
469 #: g10/g10.c:320
470 msgid "search for keys on a key server"
471 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
472
473 #: g10/g10.c:322
474 msgid "update all keys from a keyserver"
475 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
476
477 #: g10/g10.c:326
478 msgid "import/merge keys"
479 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
480
481 #: g10/g10.c:328
482 msgid "list only the sequence of packets"
483 msgstr "áðåéêüíéóç ìüíï ôçò áêïëïõèßáò ðáêÝôùí"
484
485 #: g10/g10.c:330
486 msgid "export the ownertrust values"
487 msgstr "åîáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
488
489 #: g10/g10.c:332
490 msgid "import ownertrust values"
491 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
492
493 #: g10/g10.c:334
494 msgid "update the trust database"
495 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
496
497 #: g10/g10.c:336
498 msgid "unattended trust database update"
499 msgstr "áíáíÝùóç ôçò ðáñáìåëåéìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
500
501 #: g10/g10.c:337
502 msgid "fix a corrupted trust database"
503 msgstr "äéüñèùóç ìéáò öèáñìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
504
505 #: g10/g10.c:338
506 msgid "De-Armor a file or stdin"
507 msgstr "Áöáßñåóç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
508
509 #: g10/g10.c:340
510 msgid "En-Armor a file or stdin"
511 msgstr "ÐñïóèÞêç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
512
513 #: g10/g10.c:342
514 msgid "|algo [files]|print message digests"
515 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
516
517 #: g10/g10.c:346
518 msgid ""
519 "@\n"
520 "Options:\n"
521 " "
522 msgstr ""
523 "@\n"
524 "ÅðéëïãÝò:\n"
525 " "
526
527 #: g10/g10.c:348
528 msgid "create ascii armored output"
529 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
530
531 #: g10/g10.c:350
532 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
533 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
534
535 #: g10/g10.c:353
536 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
537 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
538
539 #: g10/g10.c:355
540 msgid "use the default key as default recipient"
541 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
542
543 #: g10/g10.c:361
544 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
545 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
546
547 #: g10/g10.c:362
548 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
549 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
550
551 #: g10/g10.c:364
552 msgid "use canonical text mode"
553 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
554
555 #: g10/g10.c:371
556 msgid "use as output file"
557 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
558
559 #: g10/g10.c:372
560 msgid "verbose"
561 msgstr "áíáëõôéêÜ"
562
563 #: g10/g10.c:373
564 msgid "be somewhat more quiet"
565 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
566
567 #: g10/g10.c:374
568 msgid "don't use the terminal at all"
569 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
570
571 #: g10/g10.c:375
572 msgid "force v3 signatures"
573 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
574
575 #: g10/g10.c:376
576 msgid "do not force v3 signatures"
577 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
578
579 #: g10/g10.c:377
580 msgid "force v4 key signatures"
581 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
582
583 #: g10/g10.c:378
584 msgid "do not force v4 key signatures"
585 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
586
587 #: g10/g10.c:379
588 msgid "always use a MDC for encryption"
589 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
590
591 #: g10/g10.c:381
592 msgid "never use a MDC for encryption"
593 msgstr "ðïôÝ ÷ñÞóç MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
594
595 #: g10/g10.c:383
596 msgid "do not make any changes"
597 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
598
599 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
600 #: g10/g10.c:385
601 msgid "use the gpg-agent"
602 msgstr "÷ñÞóç ôïõ gpg-agent"
603
604 #: g10/g10.c:388
605 msgid "batch mode: never ask"
606 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
607
608 #: g10/g10.c:389
609 msgid "assume yes on most questions"
610 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
611
612 #: g10/g10.c:390
613 msgid "assume no on most questions"
614 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
615
616 #: g10/g10.c:391
617 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
618 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
619
620 #: g10/g10.c:392
621 msgid "add this secret keyring to the list"
622 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
623
624 #: g10/g10.c:393
625 msgid "show which keyring a listed key is on"
626 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
627
628 #: g10/g10.c:394
629 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
630 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
631
632 #: g10/g10.c:395
633 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
634 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
635
636 #: g10/g10.c:397
637 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
638 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
639
640 #: g10/g10.c:398
641 msgid "read options from file"
642 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
643
644 #: g10/g10.c:402
645 msgid "|FD|write status info to this FD"
646 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
647
648 #: g10/g10.c:404
649 msgid "|[file]|write status info to file"
650 msgstr "|[áñ÷åßï]|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï áñ÷åßï"
651
652 #: g10/g10.c:410
653 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
654 msgstr "|KEYID|áðüëõôç åìðéóôïóýíç óå áõôü ôï êëåéäß"
655
656 #: g10/g10.c:411
657 msgid "|FILE|load extension module FILE"
658 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
659
660 #: g10/g10.c:412
661 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
662 msgstr "åîïìïßùóç ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôï RFC1991"
663
664 #: g10/g10.c:413
665 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
666 msgstr ""
667 "óõìðåñéöïñÜ üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé êáé ðåñßëçøç óå OPENPGP"
668
669 #: g10/g10.c:414
670 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
671 msgstr ""
672 "ïñéóìüò üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé,ðåñßëçøç óå PGP 2.x óõìðåñéöïñÜ"
673
674 #: g10/g10.c:418
675 msgid "|N|use passphrase mode N"
676 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
677
678 #: g10/g10.c:420
679 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
680 msgstr ""
681 "|ONOMA|÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
682
683 #: g10/g10.c:422
684 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
685 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
686
687 #: g10/g10.c:424
688 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
689 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
690
691 #: g10/g10.c:425
692 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
693 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
694
695 #: g10/g10.c:426
696 msgid "|N|use compress algorithm N"
697 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
698
699 #: g10/g10.c:427
700 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
701 msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ðåäßïõ keyid ôùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ðáêÝôùí"
702
703 #: g10/g10.c:428
704 msgid "Show Photo IDs"
705 msgstr "Áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
706
707 #: g10/g10.c:429
708 msgid "Don't show Photo IDs"
709 msgstr "Ìç áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
710
711 #: g10/g10.c:430
712 msgid "Set command line to view Photo IDs"
713 msgstr "Ïñéóìüò ôçò ãñáììÞò åíôïëþí ãéá áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
714
715 #: g10/g10.c:431
716 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
717 msgstr "|ÏÍÏÌÁ=ÔÉÌÇ|÷ñÞóç áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò óçìåßùóçò"
718
719 #: g10/g10.c:434
720 msgid ""
721 "@\n"
722 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
723 msgstr ""
724 "@\n"
725 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
726
727 #: g10/g10.c:437
728 msgid ""
729 "@\n"
730 "Examples:\n"
731 "\n"
732 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
733 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
734 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
735 " --list-keys [names]        show keys\n"
736 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
737 msgstr ""
738 "@\n"
739 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
740 "\n"
741 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
742 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
743 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
744 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
745 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
746
747 #: g10/g10.c:579
748 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
749 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
750
751 #: g10/g10.c:583
752 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
753 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
754
755 #: g10/g10.c:586
756 msgid ""
757 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
758 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
759 "default operation depends on the input data\n"
760 msgstr ""
761 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
762 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
763 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
764
765 #: g10/g10.c:597
766 msgid ""
767 "\n"
768 "Supported algorithms:\n"
769 msgstr ""
770 "\n"
771 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
772
773 #: g10/g10.c:671
774 msgid "usage: gpg [options] "
775 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
776
777 #: g10/g10.c:728
778 msgid "conflicting commands\n"
779 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
780
781 #: g10/g10.c:903
782 #, c-format
783 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
784 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ:ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
785
786 #: g10/g10.c:907
787 #, c-format
788 msgid "option file `%s': %s\n"
789 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
790
791 #: g10/g10.c:914
792 #, c-format
793 msgid "reading options from `%s'\n"
794 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
795
796 #: g10/g10.c:1197
797 #, c-format
798 msgid "%s is not a valid character set\n"
799 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
800
801 #: g10/g10.c:1214
802 msgid "could not parse keyserver URI\n"
803 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
804
805 #: g10/g10.c:1228
806 #, c-format
807 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
808 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
809
810 #: g10/g10.c:1251 g10/g10.c:1267
811 #, c-format
812 msgid "WARNING: %s is a deprecated option.\n"
813 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
814
815 #: g10/g10.c:1253 g10/g10.c:1270
816 #, c-format
817 msgid "please use \"--keyserver-options %s\" instead\n"
818 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí åðéëïãÞ \"--keyserver-options %s\" êáëýôåñá\n"
819
820 #: g10/g10.c:1347
821 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
822 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
823
824 #: g10/g10.c:1351
825 #, c-format
826 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
827 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
828
829 #: g10/g10.c:1358 g10/g10.c:1369
830 #, c-format
831 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
832 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
833
834 #: g10/g10.c:1360 g10/g10.c:1380
835 #, c-format
836 msgid "%s not allowed with %s!\n"
837 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
838
839 #: g10/g10.c:1363
840 #, c-format
841 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
842 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
843
844 #: g10/g10.c:1389
845 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
846 msgstr ""
847 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
848
849 #: g10/g10.c:1395
850 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
851 msgstr ""
852 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
853 "êáôÜóôáóç\n"
854
855 #: g10/g10.c:1401
856 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
857 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
858
859 #: g10/g10.c:1414
860 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
861 msgstr ""
862 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
863
864 #: g10/encode.c:287 g10/encode.c:349 g10/g10.c:1428 g10/sign.c:620
865 #: g10/sign.c:798
866 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
867 msgstr "áõôü ôï ì'çíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå PGP 2.x\n"
868
869 #: g10/g10.c:1470 g10/g10.c:1482
870 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
871 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
872
873 #: g10/g10.c:1476 g10/g10.c:1488
874 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
875 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
876
877 #: g10/g10.c:1492
878 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
879 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
880
881 #: g10/g10.c:1496
882 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
883 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
884
885 #: g10/g10.c:1499
886 #, c-format
887 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
888 msgstr "ï áëãüñéèìïò óõìðßåóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý %d..%d\n"
889
890 #: g10/g10.c:1501
891 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
892 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
893
894 #: g10/g10.c:1503
895 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
896 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
897
898 #: g10/g10.c:1505
899 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
900 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
901
902 #: g10/g10.c:1508
903 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
904 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
905
906 #: g10/g10.c:1512
907 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
908 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
909
910 #: g10/g10.c:1516
911 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
912 msgstr "ìç Ýãêõñï default-check-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
913
914 #: g10/g10.c:1519
915 msgid "invalid preferences\n"
916 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
917
918 #: g10/g10.c:1613
919 #, c-format
920 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
921 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
922
923 #: g10/g10.c:1633
924 msgid "--store [filename]"
925 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
926
927 #: g10/g10.c:1640
928 msgid "--symmetric [filename]"
929 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
930
931 #: g10/g10.c:1648
932 msgid "--encrypt [filename]"
933 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
934
935 #: g10/g10.c:1665
936 msgid "--sign [filename]"
937 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
938
939 #: g10/g10.c:1678
940 msgid "--sign --encrypt [filename]"
941 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
942
943 #: g10/g10.c:1692
944 msgid "--sign --symmetric [filename]"
945 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
946
947 #: g10/g10.c:1701
948 msgid "--clearsign [filename]"
949 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
950
951 #: g10/g10.c:1719
952 msgid "--decrypt [filename]"
953 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
954
955 #: g10/g10.c:1730
956 msgid "--sign-key user-id"
957 msgstr "--sign-key user-id"
958
959 #: g10/g10.c:1738
960 msgid "--lsign-key user-id"
961 msgstr "--lsign-key user-id"
962
963 #: g10/g10.c:1746
964 msgid "--nrsign-key user-id"
965 msgstr "--nrsign-key user-id"
966
967 #: g10/g10.c:1754
968 msgid "--nrlsign-key user-id"
969 msgstr "--nrlsign-key user-id"
970
971 #: g10/g10.c:1762
972 msgid "--edit-key user-id [commands]"
973 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
974
975 #: g10/encode.c:307 g10/g10.c:1818 g10/sign.c:709
976 #, c-format
977 msgid "can't open %s: %s\n"
978 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
979
980 #: g10/g10.c:1833
981 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
982 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
983
984 #: g10/g10.c:1916
985 #, c-format
986 msgid "dearmoring failed: %s\n"
987 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
988
989 #: g10/g10.c:1924
990 #, c-format
991 msgid "enarmoring failed: %s\n"
992 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
993
994 #: g10/g10.c:2011
995 #, c-format
996 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
997 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
998
999 #: g10/g10.c:2097
1000 msgid "[filename]"
1001 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1002
1003 #: g10/g10.c:2101
1004 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1005 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1006
1007 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2104 g10/verify.c:94
1008 #: g10/verify.c:139
1009 #, c-format
1010 msgid "can't open `%s'\n"
1011 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1012
1013 #: g10/g10.c:2313
1014 msgid ""
1015 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
1016 msgstr ""
1017 "ï ðñþôïò ÷áñáêôÞñáò ôïõ ïíüìáôïò óçìåßùóçò ðñÝðåé íá åßíáé ãñÜììá Þ "
1018 "underscore\n"
1019
1020 #: g10/g10.c:2319
1021 msgid ""
1022 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
1023 "with an '='\n"
1024 msgstr ""
1025 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï áëöáñéèìçôéêÜ, ôåëåßåò Þ "
1026 "underscores êáé ëÞãåé ìå '='\n"
1027
1028 #: g10/g10.c:2325
1029 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
1030 msgstr "ïé ôåëåßåò óôï üíïìá óçìåßùóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý ÷áñáêôÞñùí\n"
1031
1032 #: g10/g10.c:2333
1033 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1034 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1035
1036 #: g10/armor.c:314
1037 #, c-format
1038 msgid "armor: %s\n"
1039 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1040
1041 #: g10/armor.c:343
1042 msgid "invalid armor header: "
1043 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1044
1045 #: g10/armor.c:350
1046 msgid "armor header: "
1047 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1048
1049 #: g10/armor.c:361
1050 msgid "invalid clearsig header\n"
1051 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1052
1053 #: g10/armor.c:413
1054 msgid "nested clear text signatures\n"
1055 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1056
1057 #: g10/armor.c:537
1058 msgid "invalid dash escaped line: "
1059 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1060
1061 #: g10/armor.c:549
1062 msgid "unexpected armor:"
1063 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1064
1065 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1066 #, c-format
1067 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1068 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1069
1070 #: g10/armor.c:718
1071 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1072 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1073
1074 #: g10/armor.c:752
1075 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1076 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1077
1078 #: g10/armor.c:756
1079 msgid "malformed CRC\n"
1080 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1081
1082 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1083 #, c-format
1084 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1085 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1086
1087 #: g10/armor.c:780
1088 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1089 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1090
1091 #: g10/armor.c:784
1092 msgid "error in trailer line\n"
1093 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1094
1095 #: g10/armor.c:1057
1096 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1097 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1098
1099 #: g10/armor.c:1062
1100 #, c-format
1101 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1102 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1103
1104 #: g10/armor.c:1066
1105 msgid ""
1106 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1107 msgstr ""
1108 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1109 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1110
1111 #: g10/pkclist.c:61
1112 msgid "No reason specified"
1113 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1114
1115 #: g10/pkclist.c:63
1116 msgid "Key is superseded"
1117 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
1118
1119 #: g10/pkclist.c:65
1120 msgid "Key has been compromised"
1121 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
1122
1123 #: g10/pkclist.c:67
1124 msgid "Key is no longer used"
1125 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
1126
1127 #: g10/pkclist.c:69
1128 msgid "User ID is no longer valid"
1129 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
1130
1131 #: g10/pkclist.c:73
1132 msgid "Reason for revocation: "
1133 msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
1134
1135 #: g10/pkclist.c:90
1136 msgid "Revocation comment: "
1137 msgstr "Ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
1138
1139 #. a string with valid answers
1140 #: g10/pkclist.c:252
1141 msgid "iImMqQsS"
1142 msgstr "iImMqQsS"
1143
1144 #: g10/pkclist.c:258
1145 #, c-format
1146 msgid ""
1147 "No trust value assigned to:\n"
1148 "%4u%c/%08lX %s \""
1149 msgstr ""
1150 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
1151 "%4u%c/%08lX %s \""
1152
1153 #: g10/pkclist.c:270
1154 msgid ""
1155 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1156 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1157 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1158 "\n"
1159 msgstr ""
1160 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
1161 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
1162 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
1163 "\n"
1164
1165 #: g10/pkclist.c:273
1166 #, c-format
1167 msgid " %d = Don't know\n"
1168 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
1169
1170 #: g10/pkclist.c:274
1171 #, c-format
1172 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1173 msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
1174
1175 #: g10/pkclist.c:275
1176 #, c-format
1177 msgid " %d = I trust marginally\n"
1178 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
1179
1180 #: g10/pkclist.c:276
1181 #, c-format
1182 msgid " %d = I trust fully\n"
1183 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1184
1185 #: g10/pkclist.c:278
1186 #, c-format
1187 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1188 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
1189
1190 #: g10/pkclist.c:279
1191 msgid " i = please show me more information\n"
1192 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
1193
1194 #: g10/pkclist.c:281
1195 msgid " m = back to the main menu\n"
1196 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
1197
1198 #: g10/pkclist.c:284
1199 msgid " s = skip this key\n"
1200 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
1201
1202 #: g10/pkclist.c:285
1203 msgid " q = quit\n"
1204 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
1205
1206 #: g10/pkclist.c:292
1207 msgid "Your decision? "
1208 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
1209
1210 #: g10/pkclist.c:313
1211 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1212 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
1213
1214 #: g10/pkclist.c:325
1215 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1216 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
1217
1218 #: g10/pkclist.c:399
1219 #, c-format
1220 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1221 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1222
1223 #: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
1224 msgid "Use this key anyway? "
1225 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
1226
1227 #: g10/pkclist.c:411
1228 #, c-format
1229 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1230 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1231
1232 #: g10/pkclist.c:432
1233 #, c-format
1234 msgid "%08lX: key has expired\n"
1235 msgstr "%08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé\n"
1236
1237 #: g10/pkclist.c:442
1238 #, c-format
1239 msgid ""
1240 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1241 msgstr ""
1242 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1243
1244 #: g10/pkclist.c:448
1245 #, c-format
1246 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1247 msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
1248
1249 #: g10/pkclist.c:454
1250 #, c-format
1251 msgid ""
1252 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1253 "but it is accepted anyway\n"
1254 msgstr ""
1255 "%08lX: Äåí åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1256 "áëëÜ åí ðÜóç ðåñéðôþóåé ãßíåôáé äåêôü\n"
1257
1258 #: g10/pkclist.c:460
1259 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1260 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1261
1262 #: g10/pkclist.c:465
1263 msgid "This key belongs to us\n"
1264 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
1265
1266 #: g10/pkclist.c:507
1267 msgid ""
1268 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1269 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1270 "the next question with yes\n"
1271 "\n"
1272 msgstr ""
1273 "ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ.\n"
1274 "ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå íá áðáíôÞóåôå\n"
1275 "ôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
1276 "\n"
1277
1278 #: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
1279 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1280 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
1281
1282 #: g10/pkclist.c:562
1283 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1284 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1285
1286 #: g10/pkclist.c:563
1287 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1288 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1289
1290 #: g10/pkclist.c:569
1291 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1292 msgstr ""
1293 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1294
1295 #: g10/pkclist.c:574
1296 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1297 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1298
1299 #: g10/pkclist.c:579
1300 msgid "Note: This key has expired!\n"
1301 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
1302
1303 #: g10/pkclist.c:590
1304 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1305 msgstr ""
1306 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
1307 "õðïãñáöÞ!\n"
1308
1309 #: g10/pkclist.c:592
1310 msgid ""
1311 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1312 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1313
1314 #: g10/pkclist.c:600
1315 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1316 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
1317
1318 #: g10/pkclist.c:601
1319 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1320 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1321
1322 #: g10/pkclist.c:609
1323 msgid ""
1324 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1325 msgstr ""
1326 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
1327 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
1328
1329 #: g10/pkclist.c:611
1330 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1331 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1332
1333 #: g10/pkclist.c:714 g10/pkclist.c:737 g10/pkclist.c:882 g10/pkclist.c:937
1334 #, c-format
1335 msgid "%s: skipped: %s\n"
1336 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1337
1338 #: g10/pkclist.c:723 g10/pkclist.c:911
1339 #, c-format
1340 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1341 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
1342
1343 #: g10/pkclist.c:752
1344 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1345 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
1346
1347 #: g10/pkclist.c:762
1348 msgid ""
1349 "\n"
1350 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1351 msgstr ""
1352 "\n"
1353 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
1354
1355 #: g10/pkclist.c:776
1356 msgid "No such user ID.\n"
1357 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
1358
1359 #: g10/pkclist.c:781 g10/pkclist.c:857
1360 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1361 msgstr ""
1362 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
1363
1364 #: g10/pkclist.c:799
1365 msgid "Public key is disabled.\n"
1366 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1367
1368 #: g10/pkclist.c:806
1369 msgid "skipped: public key already set\n"
1370 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
1371
1372 #: g10/pkclist.c:849
1373 #, c-format
1374 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1375 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
1376
1377 #: g10/pkclist.c:893
1378 #, c-format
1379 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1380 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1381
1382 #: g10/pkclist.c:943
1383 msgid "no valid addressees\n"
1384 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
1385
1386 #: g10/keygen.c:180
1387 #, c-format
1388 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1389 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu äåí åßíáé Ýãêõñç\n"
1390
1391 #: g10/keygen.c:187
1392 #, c-format
1393 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1394 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
1395
1396 #: g10/keygen.c:192
1397 #, c-format
1398 msgid "too many `%c' preferences\n"
1399 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1400
1401 #: g10/keygen.c:257
1402 msgid "invalid character in preference string\n"
1403 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1404
1405 #: g10/keygen.c:399
1406 msgid "writing self signature\n"
1407 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
1408
1409 #: g10/keygen.c:443
1410 msgid "writing key binding signature\n"
1411 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
1412
1413 #: g10/keygen.c:497 g10/keygen.c:581 g10/keygen.c:672
1414 #, c-format
1415 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1416 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
1417
1418 #: g10/keygen.c:502 g10/keygen.c:586 g10/keygen.c:677
1419 #, c-format
1420 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1421 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
1422
1423 #: g10/keygen.c:777
1424 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1425 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1426
1427 #: g10/keygen.c:779
1428 #, c-format
1429 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1430 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
1431
1432 #: g10/keygen.c:780
1433 #, c-format
1434 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1435 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1436
1437 #: g10/keygen.c:782
1438 #, c-format
1439 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1440 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1441
1442 #: g10/keygen.c:783
1443 #, c-format
1444 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1445 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1446
1447 #: g10/keygen.c:784
1448 #, c-format
1449 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1450 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1451
1452 #: g10/keygen.c:786
1453 #, c-format
1454 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1455 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1456
1457 #: g10/keyedit.c:516 g10/keygen.c:789
1458 msgid "Your selection? "
1459 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1460
1461 #: g10/keygen.c:809
1462 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1463 msgstr ""
1464 "Ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ áðïäïêéìÜæåôáé - óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
1465
1466 #: g10/keyedit.c:529 g10/keygen.c:823
1467 msgid "Invalid selection.\n"
1468 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1469
1470 #: g10/keygen.c:836
1471 #, c-format
1472 msgid ""
1473 "About to generate a new %s keypair.\n"
1474 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1475 "              default keysize is 1024 bits\n"
1476 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1477 msgstr ""
1478 "Óå äéáäéêáóßá äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ %s keypair.\n"
1479 "              åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé  768 bits\n"
1480 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
1481 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
1482
1483 #: g10/keygen.c:845
1484 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1485 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1486
1487 #: g10/keygen.c:850
1488 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1489 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
1490
1491 #: g10/keygen.c:852
1492 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1493 msgstr ""
1494 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
1495
1496 #: g10/keygen.c:855
1497 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1498 msgstr ""
1499 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
1500 "ôéìÞ.\n"
1501
1502 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1503 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1504 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1505 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1506 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1507 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1508 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1509 #. * do whatever you want.
1510 #: g10/keygen.c:866
1511 #, c-format
1512 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1513 msgstr ""
1514 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
1515 "åðéôñÝðåôáé.\n"
1516
1517 #: g10/keygen.c:871
1518 msgid ""
1519 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1520 "computations take REALLY long!\n"
1521 msgstr ""
1522 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
1523 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
1524
1525 #: g10/keygen.c:874
1526 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1527 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
1528
1529 #: g10/keygen.c:875
1530 msgid ""
1531 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1532 "vulnerable to attacks!\n"
1533 msgstr ""
1534 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
1535 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
1536
1537 #: g10/keygen.c:884
1538 #, c-format
1539 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1540 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
1541
1542 #: g10/keygen.c:887 g10/keygen.c:891
1543 #, c-format
1544 msgid "rounded up to %u bits\n"
1545 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1546
1547 #: g10/keygen.c:942
1548 msgid ""
1549 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1550 "         0 = key does not expire\n"
1551 "      <n>  = key expires in n days\n"
1552 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1553 "      <n>m = key expires in n months\n"
1554 "      <n>y = key expires in n years\n"
1555 msgstr ""
1556 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1557 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1558 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1559 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1560 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1561 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1562
1563 #: g10/keygen.c:951
1564 msgid ""
1565 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1566 "         0 = signature does not expire\n"
1567 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1568 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1569 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1570 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1571 msgstr ""
1572 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1573 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1574 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1575 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1576 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1577 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1578
1579 #: g10/keygen.c:973
1580 msgid "Key is valid for? (0) "
1581 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
1582
1583 #: g10/keygen.c:975
1584 msgid "Signature is valid for? (0) "
1585 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
1586
1587 #: g10/keygen.c:980
1588 msgid "invalid value\n"
1589 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
1590
1591 #: g10/keygen.c:985
1592 #, c-format
1593 msgid "%s does not expire at all\n"
1594 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1595
1596 #. print the date when the key expires
1597 #: g10/keygen.c:992
1598 #, c-format
1599 msgid "%s expires at %s\n"
1600 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
1601
1602 #: g10/keygen.c:998
1603 msgid ""
1604 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1605 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1606 msgstr ""
1607 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
1608 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
1609
1610 #: g10/keygen.c:1003
1611 msgid "Is this correct (y/n)? "
1612 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
1613
1614 #: g10/keygen.c:1046
1615 msgid ""
1616 "\n"
1617 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1618 "id\n"
1619 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1620 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1621 "\n"
1622 msgstr ""
1623 "\n"
1624 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
1625 "êáôáóêåõÜæåé\n"
1626 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
1627 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
1628 "\n"
1629
1630 #: g10/keygen.c:1058
1631 msgid "Real name: "
1632 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
1633
1634 #: g10/keygen.c:1066
1635 msgid "Invalid character in name\n"
1636 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
1637
1638 #: g10/keygen.c:1068
1639 msgid "Name may not start with a digit\n"
1640 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
1641
1642 #: g10/keygen.c:1070
1643 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1644 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
1645
1646 #: g10/keygen.c:1078
1647 msgid "Email address: "
1648 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
1649
1650 #: g10/keygen.c:1089
1651 msgid "Not a valid email address\n"
1652 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
1653
1654 #: g10/keygen.c:1097
1655 msgid "Comment: "
1656 msgstr "Ó÷üëéï: "
1657
1658 #: g10/keygen.c:1103
1659 msgid "Invalid character in comment\n"
1660 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
1661
1662 #: g10/keygen.c:1126
1663 #, c-format
1664 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1665 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
1666
1667 #: g10/keygen.c:1132
1668 #, c-format
1669 msgid ""
1670 "You selected this USER-ID:\n"
1671 "    \"%s\"\n"
1672 "\n"
1673 msgstr ""
1674 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
1675 "    \"%s\"\n"
1676 "\n"
1677
1678 #: g10/keygen.c:1136
1679 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1680 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
1681
1682 #: g10/keygen.c:1141
1683 msgid "NnCcEeOoQq"
1684 msgstr "NnCcEeOoQq"
1685
1686 #: g10/keygen.c:1151
1687 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1688 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
1689
1690 #: g10/keygen.c:1152
1691 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1692 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
1693
1694 #: g10/keygen.c:1171
1695 msgid "Please correct the error first\n"
1696 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
1697
1698 #: g10/keygen.c:1210
1699 msgid ""
1700 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1701 "\n"
1702 msgstr ""
1703 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
1704 "\n"
1705
1706 #: g10/keyedit.c:701 g10/keygen.c:1218
1707 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1708 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
1709
1710 #: g10/keygen.c:1219
1711 #, c-format
1712 msgid "%s.\n"
1713 msgstr "%s.\n"
1714
1715 #: g10/keygen.c:1225
1716 msgid ""
1717 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1718 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1719 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1720 "\n"
1721 msgstr ""
1722 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
1723 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
1724 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
1725 "\n"
1726
1727 #: g10/keygen.c:1246
1728 msgid ""
1729 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1730 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1731 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1732 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1733 msgstr ""
1734 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
1735 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
1736 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
1737 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
1738
1739 #: g10/keygen.c:1741
1740 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1741 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
1742
1743 #: g10/keygen.c:1795
1744 msgid "Key generation canceled.\n"
1745 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
1746
1747 #: g10/keygen.c:1883 g10/keygen.c:1963
1748 #, c-format
1749 msgid "writing public key to `%s'\n"
1750 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1751
1752 #: g10/keygen.c:1884 g10/keygen.c:1965
1753 #, c-format
1754 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1755 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1756
1757 #: g10/keygen.c:1952
1758 #, c-format
1759 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1760 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
1761
1762 #: g10/keygen.c:1958
1763 #, c-format
1764 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1765 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
1766
1767 #: g10/keygen.c:1972
1768 #, c-format
1769 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1770 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1771
1772 #: g10/keygen.c:1979
1773 #, c-format
1774 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1775 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1776
1777 #: g10/keygen.c:1999
1778 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1779 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
1780
1781 #: g10/keygen.c:2000
1782 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1783 msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
1784
1785 #: g10/keygen.c:2011
1786 msgid ""
1787 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1788 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1789 msgstr ""
1790 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
1791 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
1792 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
1793 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
1794
1795 #: g10/keygen.c:2023 g10/keygen.c:2131
1796 #, c-format
1797 msgid "Key generation failed: %s\n"
1798 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1799
1800 #: g10/keygen.c:2067 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:228
1801 #, c-format
1802 msgid ""
1803 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1804 msgstr ""
1805 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1806 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1807
1808 #: g10/keygen.c:2069 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:230
1809 #, c-format
1810 msgid ""
1811 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1812 msgstr ""
1813 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1814 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1815
1816 #: g10/keygen.c:2078
1817 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1818 msgstr ""
1819 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
1820 "ìå ôï OpenPGP\n"
1821
1822 #: g10/keygen.c:2107
1823 msgid "Really create? "
1824 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
1825
1826 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:590
1827 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1828 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1829
1830 #: g10/encode.c:92 g10/encode.c:296
1831 #, c-format
1832 msgid "`%s' already compressed\n"
1833 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1834
1835 #: g10/encode.c:100 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
1836 #: g10/tdbio.c:552
1837 #, c-format
1838 msgid "%s: can't open: %s\n"
1839 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ: %s\n"
1840
1841 #: g10/encode.c:122 g10/sign.c:959
1842 #, c-format
1843 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1844 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1845
1846 #: g10/encode.c:185 g10/encode.c:383
1847 #, c-format
1848 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1849 msgstr "%s: ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Üäåéï áñ÷åßï\n"
1850
1851 #: g10/encode.c:285
1852 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1853 msgstr ""
1854 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1855 "pgp2\n"
1856
1857 #: g10/encode.c:313
1858 #, c-format
1859 msgid "reading from `%s'\n"
1860 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1861
1862 #: g10/encode.c:347
1863 msgid ""
1864 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1865 msgstr ""
1866 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1867 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1868
1869 #: g10/encode.c:563
1870 #, c-format
1871 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1872 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: %s\n"
1873
1874 #: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141
1875 #, c-format
1876 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1877 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1878
1879 #: g10/delkey.c:77 g10/export.c:161
1880 #, c-format
1881 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1882 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1883
1884 #: g10/export.c:169
1885 #, c-format
1886 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1887 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé Ýíá rfc2440 êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
1888
1889 #: g10/export.c:180
1890 #, c-format
1891 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1892 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1893
1894 #: g10/export.c:188
1895 #, c-format
1896 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1897 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1898
1899 #: g10/export.c:255
1900 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1901 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1902
1903 #: g10/getkey.c:151
1904 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1905 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1906
1907 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
1908 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
1909 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2272
1910 msgid "[User id not found]"
1911 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1912
1913 #: g10/getkey.c:1360
1914 #, c-format
1915 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1916 msgstr ""
1917 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1918
1919 #: g10/getkey.c:1989
1920 #, c-format
1921 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1922 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1923
1924 #: g10/getkey.c:2036
1925 #, c-format
1926 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1927 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1928
1929 #: g10/import.c:206
1930 #, c-format
1931 msgid "skipping block of type %d\n"
1932 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
1933
1934 #: g10/import.c:213
1935 #, c-format
1936 msgid "%lu keys so far processed\n"
1937 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
1938
1939 #: g10/import.c:218
1940 #, c-format
1941 msgid "error reading `%s': %s\n"
1942 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1943
1944 #: g10/import.c:230
1945 #, c-format
1946 msgid "Total number processed: %lu\n"
1947 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
1948
1949 #: g10/import.c:232
1950 #, c-format
1951 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1952 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
1953
1954 #: g10/import.c:235
1955 #, c-format
1956 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1957 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
1958
1959 #: g10/import.c:237
1960 #, c-format
1961 msgid "              imported: %lu"
1962 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
1963
1964 #: g10/import.c:243
1965 #, c-format
1966 msgid "             unchanged: %lu\n"
1967 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
1968
1969 #: g10/import.c:245
1970 #, c-format
1971 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1972 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
1973
1974 #: g10/import.c:247
1975 #, c-format
1976 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1977 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
1978
1979 #: g10/import.c:249
1980 #, c-format
1981 msgid "        new signatures: %lu\n"
1982 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
1983
1984 #: g10/import.c:251
1985 #, c-format
1986 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1987 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
1988
1989 #: g10/import.c:253
1990 #, c-format
1991 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1992 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
1993
1994 #: g10/import.c:255
1995 #, c-format
1996 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1997 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
1998
1999 #: g10/import.c:257
2000 #, c-format
2001 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2002 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2003
2004 #: g10/import.c:438 g10/import.c:657
2005 #, c-format
2006 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2007 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2008
2009 #: g10/import.c:455
2010 #, c-format
2011 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2012 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2013
2014 #: g10/import.c:462
2015 #, c-format
2016 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2017 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2018
2019 #: g10/import.c:464
2020 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2021 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2022
2023 #: g10/import.c:474 g10/import.c:726
2024 #, c-format
2025 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2026 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2027
2028 #: g10/import.c:479
2029 #, c-format
2030 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2031 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2032
2033 #: g10/import.c:489
2034 #, c-format
2035 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2036 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2037
2038 #: g10/import.c:494 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:648 g10/sign.c:817
2039 #, c-format
2040 msgid "writing to `%s'\n"
2041 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2042
2043 #: g10/import.c:497 g10/import.c:571 g10/import.c:677 g10/import.c:786
2044 #, c-format
2045 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2046 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2047
2048 #: g10/import.c:505
2049 #, c-format
2050 msgid "key %08lX: public key imported\n"
2051 msgstr "êëåéäß %08lX: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2052
2053 #: g10/import.c:524
2054 #, c-format
2055 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2056 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2057
2058 #: g10/import.c:542 g10/import.c:743
2059 #, c-format
2060 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2061 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2062
2063 #: g10/import.c:549 g10/import.c:749
2064 #, c-format
2065 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2066 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2067
2068 #: g10/import.c:579
2069 #, c-format
2070 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
2071 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï user ID\n"
2072
2073 #: g10/import.c:582
2074 #, c-format
2075 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
2076 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá user ID\n"
2077
2078 #: g10/import.c:585
2079 #, c-format
2080 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
2081 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2082
2083 #: g10/import.c:588
2084 #, c-format
2085 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
2086 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2087
2088 #: g10/import.c:591
2089 #, c-format
2090 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
2091 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2092
2093 #: g10/import.c:594
2094 #, c-format
2095 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
2096 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2097
2098 #: g10/import.c:604
2099 #, c-format
2100 msgid "key %08lX: not changed\n"
2101 msgstr "êëåéäß %08lX: áìåôÜâëçôï\n"
2102
2103 #: g10/import.c:671
2104 #, c-format
2105 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2106 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2107
2108 #: g10/import.c:682
2109 #, c-format
2110 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2111 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2112
2113 #. we can't merge secret keys
2114 #: g10/import.c:686
2115 #, c-format
2116 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2117 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2118
2119 #: g10/import.c:691
2120 #, c-format
2121 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2122 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2123
2124 #: g10/import.c:720
2125 #, c-format
2126 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2127 msgstr ""
2128 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2129 "áíÜêëçóçò\n"
2130
2131 #: g10/import.c:760
2132 #, c-format
2133 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2134 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2135
2136 #: g10/import.c:791
2137 #, c-format
2138 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
2139 msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2140
2141 #: g10/import.c:826
2142 #, c-format
2143 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2144 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2145
2146 #: g10/import.c:839
2147 #, c-format
2148 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2149 msgstr ""
2150 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2151 "s\"\n"
2152
2153 #: g10/import.c:841
2154 #, c-format
2155 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2156 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2157
2158 #: g10/import.c:858
2159 #, c-format
2160 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2161 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2162
2163 #: g10/import.c:868
2164 #, c-format
2165 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2166 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2167
2168 #: g10/import.c:869
2169 #, c-format
2170 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2171 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2172
2173 #: g10/import.c:899
2174 #, c-format
2175 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2176 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2177
2178 #: g10/import.c:922
2179 #, c-format
2180 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2181 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2182
2183 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2184 #. * to import non-exportable signature when we have the
2185 #. * the secret key used to create this signature - it
2186 #. * seems that this makes sense
2187 #: g10/import.c:945
2188 #, c-format
2189 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2190 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2191
2192 #: g10/import.c:954
2193 #, c-format
2194 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2195 msgstr ""
2196 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2197
2198 #: g10/import.c:971
2199 #, c-format
2200 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2201 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2202
2203 #: g10/import.c:1072
2204 #, c-format
2205 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2206 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2207
2208 #: g10/import.c:1131
2209 #, c-format
2210 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2211 msgstr ""
2212 "Ðñïåéäïðïßçóç: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2213 "08lX\n"
2214
2215 #: g10/import.c:1145
2216 #, c-format
2217 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: g10/import.c:1201
2221 #, c-format
2222 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
2223 msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2224
2225 #: g10/import.c:1231
2226 #, c-format
2227 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2228 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2229
2230 #: g10/keyedit.c:142
2231 msgid "[revocation]"
2232 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2233
2234 #: g10/keyedit.c:143
2235 msgid "[self-signature]"
2236 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2237
2238 #: g10/keyedit.c:214 g10/keylist.c:139
2239 msgid "1 bad signature\n"
2240 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2241
2242 #: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:141
2243 #, c-format
2244 msgid "%d bad signatures\n"
2245 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2246
2247 #: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:143
2248 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2249 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2250
2251 #: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:145
2252 #, c-format
2253 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2254 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2255
2256 #: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:147
2257 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2258 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2259
2260 #: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:149
2261 #, c-format
2262 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2263 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2264
2265 #: g10/keyedit.c:226
2266 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2267 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2268
2269 #: g10/keyedit.c:228
2270 #, c-format
2271 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2272 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2273
2274 #: g10/keyedit.c:335
2275 #, c-format
2276 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2277 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2278
2279 #: g10/keyedit.c:343 g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:1053
2280 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2281 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2282
2283 #: g10/keyedit.c:350 g10/keyedit.c:432 g10/keyedit.c:1059
2284 msgid "  Unable to sign.\n"
2285 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2286
2287 #. It's a local sig, and we want to make a
2288 #. exportable sig.
2289 #: g10/keyedit.c:364
2290 #, c-format
2291 msgid ""
2292 "Your current signature on \"%s\"\n"
2293 "is a local signature.\n"
2294 msgstr ""
2295 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2296 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2297
2298 #: g10/keyedit.c:368
2299 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2300 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2301
2302 #: g10/keyedit.c:388
2303 #, c-format
2304 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2305 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2306
2307 #: g10/keyedit.c:393
2308 #, c-format
2309 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2310 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2311
2312 #: g10/keyedit.c:405
2313 #, c-format
2314 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2315 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2316
2317 #: g10/keyedit.c:420
2318 msgid "This key has expired!"
2319 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2320
2321 #: g10/keyedit.c:440
2322 #, c-format
2323 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2324 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2325
2326 #: g10/keyedit.c:444
2327 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2328 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2329
2330 #: g10/keyedit.c:477
2331 msgid ""
2332 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2333 "mode.\n"
2334 msgstr ""
2335 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2336 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2337
2338 #: g10/keyedit.c:479
2339 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2340 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2341
2342 #: g10/keyedit.c:500
2343 msgid ""
2344 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2345 "belongs\n"
2346 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2347 msgstr ""
2348 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2349 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2350 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2351
2352 #: g10/keyedit.c:504
2353 #, c-format
2354 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2355 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2356
2357 #: g10/keyedit.c:506
2358 #, c-format
2359 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2360 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2361
2362 #: g10/keyedit.c:508
2363 #, c-format
2364 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2365 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2366
2367 #: g10/keyedit.c:510
2368 #, c-format
2369 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2370 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2371
2372 #: g10/keyedit.c:535
2373 msgid ""
2374 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2375 "with your key: \""
2376 msgstr ""
2377 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2378 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2379
2380 #: g10/keyedit.c:544
2381 msgid ""
2382 "\n"
2383 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2384 msgstr ""
2385 "\n"
2386 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2387
2388 #: g10/keyedit.c:548
2389 msgid ""
2390 "\n"
2391 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2392 msgstr ""
2393 "\n"
2394 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2395 "\n"
2396
2397 #: g10/keyedit.c:553
2398 msgid ""
2399 "\n"
2400 "I have not checked this key at all.\n"
2401 msgstr ""
2402 "\n"
2403 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2404
2405 #: g10/keyedit.c:557
2406 msgid ""
2407 "\n"
2408 "I have checked this key casually.\n"
2409 msgstr ""
2410 "\n"
2411 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2412
2413 #: g10/keyedit.c:561
2414 msgid ""
2415 "\n"
2416 "I have checked this key very carefully.\n"
2417 msgstr ""
2418 "\n"
2419 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2420
2421 #: g10/keyedit.c:569
2422 msgid "Really sign? "
2423 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2424
2425 #: g10/keyedit.c:602 g10/keyedit.c:2593 g10/keyedit.c:2652 g10/sign.c:279
2426 #, c-format
2427 msgid "signing failed: %s\n"
2428 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2429
2430 #: g10/keyedit.c:658
2431 msgid "This key is not protected.\n"
2432 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2433
2434 #: g10/keyedit.c:662
2435 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2436 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2437
2438 #: g10/keyedit.c:666
2439 msgid "Key is protected.\n"
2440 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2441
2442 #: g10/keyedit.c:686
2443 #, c-format
2444 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2445 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2446
2447 #: g10/keyedit.c:692
2448 msgid ""
2449 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2450 "\n"
2451 msgstr ""
2452 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2453 "\n"
2454
2455 #: g10/keyedit.c:706
2456 msgid ""
2457 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2458 "\n"
2459 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:709
2462 msgid "Do you really want to do this? "
2463 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2464
2465 #: g10/keyedit.c:773
2466 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2467 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:815
2470 msgid "quit this menu"
2471 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
2472
2473 #: g10/keyedit.c:816
2474 msgid "q"
2475 msgstr "q"
2476
2477 #: g10/keyedit.c:817
2478 msgid "save"
2479 msgstr "save"
2480
2481 #: g10/keyedit.c:817
2482 msgid "save and quit"
2483 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2484
2485 #: g10/keyedit.c:818
2486 msgid "help"
2487 msgstr "help"
2488
2489 #: g10/keyedit.c:818
2490 msgid "show this help"
2491 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
2492
2493 #: g10/keyedit.c:820
2494 msgid "fpr"
2495 msgstr "fpr"
2496
2497 #: g10/keyedit.c:820
2498 msgid "show fingerprint"
2499 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2500
2501 #: g10/keyedit.c:821
2502 msgid "list"
2503 msgstr "list"
2504
2505 #: g10/keyedit.c:821
2506 msgid "list key and user IDs"
2507 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2508
2509 #: g10/keyedit.c:822
2510 msgid "l"
2511 msgstr "l"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:823
2514 msgid "uid"
2515 msgstr "uid"
2516
2517 #: g10/keyedit.c:823
2518 msgid "select user ID N"
2519 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2520
2521 #: g10/keyedit.c:824
2522 msgid "key"
2523 msgstr "key"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:824
2526 msgid "select secondary key N"
2527 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2528
2529 #: g10/keyedit.c:825
2530 msgid "check"
2531 msgstr "check"
2532
2533 #: g10/keyedit.c:825
2534 msgid "list signatures"
2535 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2536
2537 #: g10/keyedit.c:826
2538 msgid "c"
2539 msgstr "c"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:827
2542 msgid "sign"
2543 msgstr "sign"
2544
2545 #: g10/keyedit.c:827
2546 msgid "sign the key"
2547 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:828
2550 msgid "s"
2551 msgstr "s"
2552
2553 #: g10/keyedit.c:829
2554 msgid "lsign"
2555 msgstr "lsign"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:829
2558 msgid "sign the key locally"
2559 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2560
2561 #: g10/keyedit.c:830
2562 msgid "nrsign"
2563 msgstr "nrsign"
2564
2565 #: g10/keyedit.c:830
2566 msgid "sign the key non-revocably"
2567 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
2568
2569 #: g10/keyedit.c:831
2570 msgid "nrlsign"
2571 msgstr "nrlsign"
2572
2573 #: g10/keyedit.c:831
2574 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2575 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
2576
2577 #: g10/keyedit.c:832
2578 msgid "debug"
2579 msgstr "debug"
2580
2581 #: g10/keyedit.c:833
2582 msgid "adduid"
2583 msgstr "adduid"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:833
2586 msgid "add a user ID"
2587 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2588
2589 #: g10/keyedit.c:834
2590 msgid "addphoto"
2591 msgstr "addphoto"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:834
2594 msgid "add a photo ID"
2595 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:835
2598 msgid "deluid"
2599 msgstr "deluid"
2600
2601 #: g10/keyedit.c:835
2602 msgid "delete user ID"
2603 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2604
2605 #. delphoto is really deluid in disguise
2606 #: g10/keyedit.c:837
2607 msgid "delphoto"
2608 msgstr "delphoto"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:838
2611 msgid "addkey"
2612 msgstr "addkey"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:838
2615 msgid "add a secondary key"
2616 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:839
2619 msgid "delkey"
2620 msgstr "delkey"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:839
2623 msgid "delete a secondary key"
2624 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:840
2627 msgid "delsig"
2628 msgstr "delsig"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:840
2631 msgid "delete signatures"
2632 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
2633
2634 #: g10/keyedit.c:841
2635 msgid "expire"
2636 msgstr "expire"
2637
2638 #: g10/keyedit.c:841
2639 msgid "change the expire date"
2640 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:842
2643 msgid "primary"
2644 msgstr "ðñùôåýùí"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:842
2647 msgid "flag user ID as primary"
2648 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:843
2651 msgid "toggle"
2652 msgstr "toggle"
2653
2654 #: g10/keyedit.c:843
2655 msgid "toggle between secret and public key listing"
2656 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2657
2658 #: g10/keyedit.c:845
2659 msgid "t"
2660 msgstr "t"
2661
2662 #: g10/keyedit.c:846
2663 msgid "pref"
2664 msgstr "pref"
2665
2666 #: g10/keyedit.c:846
2667 msgid "list preferences (expert)"
2668 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2669
2670 #: g10/keyedit.c:847
2671 msgid "showpref"
2672 msgstr "showpref"
2673
2674 #: g10/keyedit.c:847
2675 msgid "list preferences (verbose)"
2676 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2677
2678 #: g10/keyedit.c:848
2679 msgid "setpref"
2680 msgstr "setpref"
2681
2682 #: g10/keyedit.c:848
2683 msgid "set preference list"
2684 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:849
2687 msgid "updpref"
2688 msgstr "updpref"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:849
2691 msgid "updated preferences"
2692 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
2693
2694 #: g10/keyedit.c:850
2695 msgid "passwd"
2696 msgstr "passwd"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:850
2699 msgid "change the passphrase"
2700 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:851
2703 msgid "trust"
2704 msgstr "trust"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:851
2707 msgid "change the ownertrust"
2708 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
2709
2710 #: g10/keyedit.c:852
2711 msgid "revsig"
2712 msgstr "revsig"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:852
2715 msgid "revoke signatures"
2716 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:853
2719 msgid "revkey"
2720 msgstr "revkey"
2721
2722 #: g10/keyedit.c:853
2723 msgid "revoke a secondary key"
2724 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:854
2727 msgid "disable"
2728 msgstr "disable"
2729
2730 #: g10/keyedit.c:854
2731 msgid "disable a key"
2732 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:855
2735 msgid "enable"
2736 msgstr "enable"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:855
2739 msgid "enable a key"
2740 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:856
2743 msgid "showphoto"
2744 msgstr "showphoto"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:856
2747 msgid "show photo ID"
2748 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
2749
2750 #: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:876
2751 msgid "can't do that in batchmode\n"
2752 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:913
2755 #, c-format
2756 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2757 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:931
2760 msgid "Secret key is available.\n"
2761 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:962
2764 msgid "Command> "
2765 msgstr "ÅíôïëÞ> "
2766
2767 #: g10/keyedit.c:994
2768 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2769 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:998
2772 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2773 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:1047
2776 msgid "Key is revoked."
2777 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
2778
2779 #: g10/keyedit.c:1066
2780 msgid "Really sign all user IDs? "
2781 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
2782
2783 #: g10/keyedit.c:1067
2784 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2785 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:1092
2788 #, c-format
2789 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2790 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:1112 g10/keyedit.c:1133
2793 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2794 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
2795
2796 #: g10/keyedit.c:1114
2797 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2798 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:1117
2801 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2802 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
2803
2804 #: g10/keyedit.c:1118
2805 msgid "Really remove this user ID? "
2806 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
2807
2808 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keyedit.c:1178
2809 msgid "You must select at least one key.\n"
2810 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1160
2813 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2814 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
2815
2816 #: g10/keyedit.c:1161
2817 msgid "Do you really want to delete this key? "
2818 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
2819
2820 #: g10/keyedit.c:1182
2821 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2822 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
2823
2824 #: g10/keyedit.c:1183
2825 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2826 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
2827
2828 #: g10/keyedit.c:1252
2829 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2830 msgstr ""
2831 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2832
2833 #: g10/keyedit.c:1254
2834 msgid "Really update the preferences? "
2835 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:1292
2838 msgid "Save changes? "
2839 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
2840
2841 #: g10/keyedit.c:1295
2842 msgid "Quit without saving? "
2843 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
2844
2845 #: g10/keyedit.c:1306
2846 #, c-format
2847 msgid "update failed: %s\n"
2848 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1313
2851 #, c-format
2852 msgid "update secret failed: %s\n"
2853 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1320
2856 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2857 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:1332
2860 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2861 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:1489
2864 #, c-format
2865 msgid "This key may be revoked by %s key %s%s\n"
2866 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß %s%s\n"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1492
2869 msgid " (sensitive)"
2870 msgstr " (åõáßóèçôï)"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1497 g10/keyedit.c:1523
2873 #, c-format
2874 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2875 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  äçìéïõñãßá: %s ëÞîç: %s"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:1506
2878 #, c-format
2879 msgid " trust: %c/%c"
2880 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1510
2883 msgid "This key has been disabled"
2884 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1539
2887 #, c-format
2888 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2889 msgstr "rev! ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå: %s\n"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1542
2892 msgid "rev- faked revocation found\n"
2893 msgstr "rev- âñÝèçêå ðáñáðïéçìÝíç áíÜêëçóç\n"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1544
2896 #, c-format
2897 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2898 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1574
2901 msgid ""
2902 "Please note that the shown key validity is not necessary correct\n"
2903 "unless you restart the program.\n"
2904 msgstr ""
2905 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá Ýããõñç\n"
2906 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1660
2909 msgid ""
2910 "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
2911 "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
2912 msgstr ""
2913 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé Þäç ìéá photo ID.\n"
2914 "    Ç ðñïóèÞêç åíüò áêüìç photo ID ìðïñåß íá ìðåñäÝøåé êÜðïéåò åêäüóåéò "
2915 "PGP.\n"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1664 g10/keyedit.c:1691
2918 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2919 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1672
2922 msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
2923 msgstr "Ìðïñåßôå íá Ý÷åôå ìüíï ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß.\n"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1686
2926 msgid ""
2927 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2928 "versions\n"
2929 "         of PGP to reject this key.\n"
2930 msgstr ""
2931 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
2932 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1697
2935 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2936 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1832
2939 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2940 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1842
2943 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2944 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1846
2947 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2948 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1852
2951 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2952 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1866
2955 #, c-format
2956 msgid "Deleted %d signature.\n"
2957 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1867
2960 #, c-format
2961 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2962 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1870
2965 msgid "Nothing deleted.\n"
2966 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1943
2969 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2970 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1949
2973 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2974 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1953
2977 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2978 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1955
2981 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2982 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1997
2985 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2986 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:2013
2989 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2990 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:2096
2993 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
2994 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:2284
2997 #, c-format
2998 msgid "No user ID with index %d\n"
2999 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:2330
3002 #, c-format
3003 msgid "No secondary key with index %d\n"
3004 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:2444
3007 msgid "user ID: \""
3008 msgstr "user ID: \""
3009
3010 #: g10/keyedit.c:2449
3011 #, c-format
3012 msgid ""
3013 "\"\n"
3014 "signed with your key %08lX at %s\n"
3015 msgstr ""
3016 "\"\n"
3017 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:2452
3020 #, c-format
3021 msgid ""
3022 "\"\n"
3023 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3024 msgstr ""
3025 "\"\n"
3026 "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:2457
3029 #, c-format
3030 msgid "This signature expired on %s.\n"
3031 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:2461
3034 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3035 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3036
3037 #: g10/keyedit.c:2465
3038 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3039 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3040
3041 #. FIXME: detect duplicates here
3042 #: g10/keyedit.c:2490
3043 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3044 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:2504
3047 #, c-format
3048 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3049 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:2512
3052 #, c-format
3053 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3054 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:2532
3057 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3058 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:2542
3061 #, c-format
3062 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3063 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:2544
3066 msgid " (non-exportable)"
3067 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:2551
3070 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3071 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:2581
3074 msgid "no secret key\n"
3075 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:2730
3078 #, c-format
3079 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3080 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3081
3082 #. This isn't UTF8 as it is a URL(?)
3083 #: g10/keylist.c:87
3084 msgid "Signature policy: "
3085 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3086
3087 #: g10/keylist.c:112 g10/keylist.c:132 g10/mainproc.c:721 g10/mainproc.c:730
3088 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3089 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
3090
3091 #. This is UTF8
3092 #: g10/keylist.c:120
3093 msgid "Signature notation: "
3094 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3095
3096 #: g10/keylist.c:127
3097 msgid "not human readable"
3098 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
3099
3100 #: g10/keylist.c:216
3101 msgid "Keyring"
3102 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
3103
3104 #. of subkey
3105 #: g10/keylist.c:423 g10/mainproc.c:856
3106 #, c-format
3107 msgid " [expires: %s]"
3108 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3109
3110 #: g10/keylist.c:889
3111 msgid "Fingerprint:"
3112 msgstr "Fingerprint:"
3113
3114 #. use tty
3115 #. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
3116 #. * data is properly aligned with the user ID
3117 #: g10/keylist.c:895
3118 msgid "             Fingerprint:"
3119 msgstr "             Áðïôýðùìá:"
3120
3121 #: g10/keylist.c:899
3122 msgid "     Key fingerprint ="
3123 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3124
3125 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:255
3126 #, c-format
3127 msgid "%s encrypted data\n"
3128 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
3129
3130 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:257
3131 #, c-format
3132 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3133 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
3134
3135 #: g10/mainproc.c:280
3136 #, c-format
3137 msgid "public key is %08lX\n"
3138 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
3139
3140 #: g10/mainproc.c:326
3141 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3142 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
3143
3144 #: g10/mainproc.c:378
3145 #, c-format
3146 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3147 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3148
3149 #: g10/mainproc.c:388
3150 #, c-format
3151 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3152 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
3153
3154 #: g10/mainproc.c:402
3155 #, c-format
3156 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3157 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
3158
3159 #: g10/mainproc.c:429 g10/mainproc.c:448
3160 #, c-format
3161 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3162 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
3163
3164 #: g10/mainproc.c:436
3165 #, c-format
3166 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3167 msgstr ""
3168 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
3169 "%s áíôßèåôá\n"
3170
3171 #: g10/mainproc.c:466
3172 msgid "decryption okay\n"
3173 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
3174
3175 #: g10/mainproc.c:471
3176 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3177 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
3178
3179 #: g10/mainproc.c:476
3180 #, c-format
3181 msgid "decryption failed: %s\n"
3182 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3183
3184 #: g10/mainproc.c:495
3185 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3186 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
3187
3188 #: g10/mainproc.c:497
3189 #, c-format
3190 msgid "original file name='%.*s'\n"
3191 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
3192
3193 #: g10/mainproc.c:672
3194 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3195 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
3196
3197 #: g10/mainproc.c:733
3198 msgid "Notation: "
3199 msgstr "Óçìåßùóç: "
3200
3201 #: g10/mainproc.c:745
3202 msgid "Policy: "
3203 msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
3204
3205 #: g10/mainproc.c:1198
3206 msgid "signature verification suppressed\n"
3207 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
3208
3209 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3210 #: g10/mainproc.c:1240 g10/mainproc.c:1250
3211 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3212 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
3213
3214 #: g10/mainproc.c:1261
3215 #, c-format
3216 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3217 msgstr "ÕðïãñáöÞ %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
3218
3219 #: g10/mainproc.c:1305 g10/mainproc.c:1327
3220 msgid "BAD signature from \""
3221 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
3222
3223 #: g10/mainproc.c:1306 g10/mainproc.c:1328
3224 msgid "Expired signature from \""
3225 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
3226
3227 #: g10/mainproc.c:1307 g10/mainproc.c:1329
3228 msgid "Good signature from \""
3229 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3230
3231 #: g10/mainproc.c:1331
3232 msgid "[uncertain]"
3233 msgstr "[áâÝâáéï]"
3234
3235 #: g10/mainproc.c:1351
3236 msgid "                aka \""
3237 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
3238
3239 #: g10/mainproc.c:1412
3240 #, c-format
3241 msgid "Can't check signature: %s\n"
3242 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
3243
3244 #: g10/mainproc.c:1481 g10/mainproc.c:1497 g10/mainproc.c:1559
3245 msgid "not a detached signature\n"
3246 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
3247
3248 #: g10/mainproc.c:1508
3249 #, c-format
3250 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3251 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
3252
3253 #: g10/mainproc.c:1565
3254 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3255 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
3256
3257 #: g10/mainproc.c:1572
3258 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3259 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
3260
3261 #: g10/misc.c:101
3262 #, c-format
3263 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3264 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
3265
3266 #: g10/misc.c:211
3267 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3268 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
3269
3270 #: g10/misc.c:241
3271 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3272 msgstr ""
3273 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
3274 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
3275
3276 #: g10/misc.c:378
3277 #, c-format
3278 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
3279 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
3280
3281 #: g10/misc.c:410
3282 #, c-format
3283 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
3284 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
3285
3286 #: g10/misc.c:435
3287 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3288 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
3289
3290 #: g10/misc.c:436
3291 msgid ""
3292 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3293 msgstr ""
3294 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
3295 "ðëçñïöïñßåò\n"
3296
3297 #: g10/parse-packet.c:119
3298 #, c-format
3299 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3300 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
3301
3302 #: g10/parse-packet.c:1053
3303 #, c-format
3304 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3305 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
3306
3307 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3308 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3309 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
3310
3311 #: g10/passphrase.c:450
3312 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3313 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ pid ôïõ ðåëÜôç óéá ôï agent\n"
3314
3315 #: g10/passphrase.c:458
3316 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3317 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
3318
3319 #: g10/passphrase.c:465
3320 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3321 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
3322
3323 #: g10/passphrase.c:498
3324 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3325 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
3326
3327 #: g10/passphrase.c:511
3328 #, c-format
3329 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3330 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
3331
3332 #: g10/hkp.c:147 g10/passphrase.c:532
3333 #, c-format
3334 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3335 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
3336
3337 #: g10/passphrase.c:554
3338 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3339 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
3340
3341 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3342 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3343 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
3344
3345 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3346 #, c-format
3347 msgid " (main key ID %08lX)"
3348 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
3349
3350 #: g10/passphrase.c:641
3351 #, c-format
3352 msgid ""
3353 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3354 "\"%.*s\"\n"
3355 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3356 msgstr ""
3357 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
3358 "÷ñÞóôç:\n"
3359 "\"%.*s\"\n"
3360 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
3361
3362 #: g10/passphrase.c:662
3363 msgid "Enter passphrase\n"
3364 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
3365
3366 #: g10/passphrase.c:664
3367 msgid "Repeat passphrase\n"
3368 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
3369
3370 #: g10/passphrase.c:705
3371 msgid "passphrase too long\n"
3372 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
3373
3374 #: g10/passphrase.c:718
3375 msgid "invalid response from agent\n"
3376 msgstr "ìç Ýãêõñç áðÜíôçóç áðü ôïí agent\n"
3377
3378 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3379 msgid "cancelled by user\n"
3380 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
3381
3382 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3383 #, c-format
3384 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3385 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
3386
3387 #: g10/passphrase.c:1003
3388 msgid ""
3389 "\n"
3390 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3391 "user: \""
3392 msgstr ""
3393 "\n"
3394 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
3395 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
3396
3397 #: g10/passphrase.c:1012
3398 #, c-format
3399 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3400 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
3401
3402 #: g10/passphrase.c:1063
3403 msgid "can't query password in batchmode\n"
3404 msgstr "áäõíáìßá åñþôçóçò ôçò ëÝîçò êëåéäß óå êáôÜóôáóç äÝóìçò\n"
3405
3406 #: g10/passphrase.c:1067
3407 msgid "Enter passphrase: "
3408 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
3409
3410 #: g10/passphrase.c:1071
3411 msgid "Repeat passphrase: "
3412 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
3413
3414 #: g10/plaintext.c:67
3415 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3416 msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
3417
3418 #: g10/plaintext.c:108
3419 #, c-format
3420 msgid "error creating `%s': %s\n"
3421 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3422
3423 #: g10/plaintext.c:337
3424 msgid "Detached signature.\n"
3425 msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
3426
3427 #: g10/plaintext.c:341
3428 msgid "Please enter name of data file: "
3429 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
3430
3431 #: g10/plaintext.c:362
3432 msgid "reading stdin ...\n"
3433 msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
3434
3435 #: g10/plaintext.c:396
3436 msgid "no signed data\n"
3437 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
3438
3439 #: g10/plaintext.c:404
3440 #, c-format
3441 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3442 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
3443
3444 #: g10/pubkey-enc.c:100
3445 #, c-format
3446 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3447 msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
3448
3449 #: g10/pubkey-enc.c:106
3450 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3451 msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
3452
3453 #: g10/pubkey-enc.c:158
3454 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3455 msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
3456
3457 #: g10/pubkey-enc.c:177
3458 #, c-format
3459 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3460 msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
3461
3462 #: g10/pubkey-enc.c:220
3463 #, c-format
3464 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3465 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
3466
3467 #: g10/pubkey-enc.c:242
3468 #, c-format
3469 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3470 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3471
3472 #. HKP does not support v3 fingerprints
3473 #: g10/hkp.c:70
3474 #, c-format
3475 msgid "requesting key %08lX from HKP keyserver %s\n"
3476 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí %s ...\n"
3477
3478 #: g10/hkp.c:94
3479 #, c-format
3480 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3481 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ôïõ êëåéäéïý áðü ôï äéáêïìéóôÞ: %s\n"
3482
3483 #: g10/hkp.c:171
3484 #, c-format
3485 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3486 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
3487
3488 #: g10/hkp.c:186
3489 #, c-format
3490 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3491 msgstr "åðéôõ÷ßá ôçò áðïóôïëÞò óôï `%s' (êáôÜóôáóç=%u)\n"
3492
3493 #: g10/hkp.c:189
3494 #, c-format
3495 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3496 msgstr "áðïôõ÷ßá óôçí áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': êáôÜóôáóç=%u\n"
3497
3498 #: g10/hkp.c:471
3499 #, c-format
3500 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3501 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
3502
3503 #: g10/hkp.c:521
3504 #, c-format
3505 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3506 msgstr "áäõíáìßá áíáæÞôçóçò äéáêïìéóôÞ: %s\n"
3507
3508 #: g10/seckey-cert.c:53
3509 msgid "secret key parts are not available\n"
3510 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
3511
3512 #: g10/seckey-cert.c:59
3513 #, c-format
3514 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3515 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
3516
3517 #: g10/seckey-cert.c:215
3518 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3519 msgstr "Ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß, äïêéìÜóôå îáíÜ"
3520
3521 #: g10/seckey-cert.c:216
3522 #, c-format
3523 msgid "%s ...\n"
3524 msgstr "%s ...\n"
3525
3526 #: g10/seckey-cert.c:273
3527 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3528 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíé÷íåýôçêå áäýíáìï êëåéäß - áëëÜîôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
3529
3530 #: g10/seckey-cert.c:311
3531 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3532 msgstr ""
3533 "äçìéïõñãßá ôïõ ìç óõíåéóôüìåíïõ 16-bit checksum ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ\n"
3534 "ìõóôéêïý êëåéäéïý\n"
3535
3536 #: g10/sig-check.c:205
3537 msgid ""
3538 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3539 msgstr ""
3540 "áõôü ôï, äçìéïõñãÞìåíï áðü PGP, êëåéäß ElGamal ÄÅÍ åßíáé áóöáëÝò ãéá "
3541 "õðïãñáöÝò!\n"
3542
3543 #: g10/sig-check.c:213
3544 #, c-format
3545 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3546 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
3547
3548 #: g10/sig-check.c:214
3549 #, c-format
3550 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3551 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
3552
3553 #: g10/sig-check.c:237
3554 #, c-format
3555 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3556 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3557
3558 #: g10/sig-check.c:318
3559 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3560 msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
3561
3562 #: g10/sign.c:115
3563 #, c-format
3564 msgid ""
3565 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3566 msgstr ""
3567 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
3568 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
3569
3570 #: g10/sign.c:274
3571 #, c-format
3572 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3573 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
3574
3575 #: g10/sign.c:283
3576 #, c-format
3577 msgid "%s signature from: %s\n"
3578 msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: %s\n"
3579
3580 #: g10/sign.c:430
3581 #, c-format
3582 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3583 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
3584
3585 #: g10/sign.c:618
3586 msgid "you can only sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3587 msgstr ""
3588 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
3589
3590 #: g10/sign.c:643 g10/sign.c:812
3591 #, c-format
3592 msgid "can't create %s: %s\n"
3593 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3594
3595 #: g10/sign.c:704
3596 msgid "signing:"
3597 msgstr "õðïãñáöÞ:"
3598
3599 #: g10/sign.c:796
3600 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3601 msgstr ""
3602 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
3603
3604 #: g10/sign.c:953
3605 #, c-format
3606 msgid "%s encryption will be used\n"
3607 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
3608
3609 #: g10/textfilter.c:134
3610 #, c-format
3611 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3612 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
3613
3614 #: g10/textfilter.c:231
3615 #, c-format
3616 msgid "input line longer than %d characters\n"
3617 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
3618
3619 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
3620 #, c-format
3621 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3622 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
3623
3624 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
3625 #, c-format
3626 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3627 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
3628
3629 #: g10/tdbio.c:237
3630 msgid "trustdb transaction too large\n"
3631 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
3632
3633 #: g10/tdbio.c:454
3634 #, c-format
3635 msgid "%s: can't access: %s\n"
3636 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò: %s\n"
3637
3638 #: g10/tdbio.c:468
3639 #, c-format
3640 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3641 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
3642
3643 #: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
3644 #, c-format
3645 msgid "%s: can't create lock\n"
3646 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
3647
3648 #: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
3649 #, c-format
3650 msgid "%s: can't make lock\n"
3651 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
3652
3653 #: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
3654 #, c-format
3655 msgid "%s: can't create: %s\n"
3656 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò: %s\n"
3657
3658 #: g10/tdbio.c:503
3659 #, c-format
3660 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3661 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
3662
3663 #: g10/tdbio.c:507
3664 #, c-format
3665 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3666 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
3667
3668 #: g10/tdbio.c:510
3669 #, c-format
3670 msgid "%s: trustdb created\n"
3671 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
3672
3673 #: g10/tdbio.c:565
3674 #, c-format
3675 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3676 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
3677
3678 #: g10/tdbio.c:597
3679 #, c-format
3680 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3681 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
3682
3683 #: g10/tdbio.c:605
3684 #, c-format
3685 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3686 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3687
3688 #: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
3689 #: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
3690 #, c-format
3691 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3692 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3693
3694 #: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
3695 #, c-format
3696 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3697 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3698
3699 #: g10/tdbio.c:1119
3700 #, c-format
3701 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3702 msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
3703
3704 #: g10/tdbio.c:1127
3705 #, c-format
3706 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3707 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
3708
3709 #: g10/tdbio.c:1148
3710 #, c-format
3711 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3712 msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
3713
3714 #: g10/tdbio.c:1165
3715 #, c-format
3716 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3717 msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
3718
3719 #: g10/tdbio.c:1170
3720 #, c-format
3721 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3722 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
3723
3724 #: g10/tdbio.c:1348
3725 #, c-format
3726 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3727 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
3728
3729 #: g10/tdbio.c:1356
3730 #, c-format
3731 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3732 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
3733
3734 #: g10/tdbio.c:1366
3735 #, c-format
3736 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3737 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
3738
3739 #: g10/tdbio.c:1396
3740 #, c-format
3741 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3742 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
3743
3744 #: g10/tdbio.c:1441
3745 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3746 msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3747
3748 #: g10/trustdb.c:200
3749 #, c-format
3750 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3751 msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
3752
3753 #: g10/trustdb.c:235
3754 #, c-format
3755 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3756 msgstr "êëåéäß %08lX: áðïäï÷Þ óáí êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç\n"
3757
3758 #: g10/trustdb.c:274
3759 #, c-format
3760 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3761 msgstr "ôï êëåéäß %08lX õðÜñ÷åé ðÜíù áðü ìéá öïñÜ óôçí trustdb\n"
3762
3763 #: g10/trustdb.c:290
3764 #, c-format
3765 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3766 msgstr ""
3767 "êëåéäß %08lX: êáíÝíá äçìüóéï êëåéäß ãéá ôï êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç - "
3768 "ðáñÜëåéøç\n"
3769
3770 #: g10/trustdb.c:332
3771 #, c-format
3772 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3773 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, req ôýðïò %d: read áðÝôõ÷å: %s\n"
3774
3775 #: g10/trustdb.c:338
3776 #, c-format
3777 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
3778 msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
3779
3780 #: g10/trustdb.c:353
3781 #, c-format
3782 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3783 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
3784
3785 #: g10/trustdb.c:368
3786 #, c-format
3787 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3788 msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
3789
3790 #: g10/trustdb.c:468
3791 msgid "no need for a trustdb check\n"
3792 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
3793
3794 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
3795 #, c-format
3796 msgid "next trustdb check due at %s\n"
3797 msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
3798
3799 #: g10/trustdb.c:779
3800 msgid "checking the trustdb\n"
3801 msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
3802
3803 #: g10/trustdb.c:933
3804 #, c-format
3805 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
3806 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
3807
3808 #: g10/trustdb.c:1515
3809 #, c-format
3810 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
3811 msgstr ""
3812 "äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
3813
3814 #: g10/trustdb.c:1593
3815 #, c-format
3816 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
3817 msgstr "Ýëåã÷ïò óå âÜèïò %d õðïãñáöèçêå=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
3818
3819 #: g10/verify.c:108
3820 msgid ""
3821 "the signature could not be verified.\n"
3822 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3823 "should be the first file given on the command line.\n"
3824 msgstr ""
3825 "áäõíáìßá åðáëÞèåõóçò ôçò õðïãñáöÞò.\n"
3826 "Ðáñáêáëþ ìçí îå÷íÜôå üôé ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò (.sig or .asc)\n"
3827 "ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðñþôï áñ÷åßï óôç ãñáììÞ åíôïëþí.\n"
3828
3829 #: g10/verify.c:173
3830 #, c-format
3831 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3832 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
3833
3834 #: g10/skclist.c:110 g10/skclist.c:166
3835 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3836 msgstr ""
3837 "ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
3838 "øåýôéêç RNG!\n"
3839
3840 #: g10/skclist.c:138
3841 #, c-format
3842 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
3843 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
3844
3845 #: g10/skclist.c:145 g10/skclist.c:153
3846 #, c-format
3847 msgid "skipped `%s': %s\n"
3848 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
3849
3850 #: g10/skclist.c:149
3851 msgid "skipped: secret key already present\n"
3852 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3853
3854 #: g10/skclist.c:160
3855 #, c-format
3856 msgid ""
3857 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3858 "signatures!\n"
3859 msgstr ""
3860 "ðáñáëåßöèçêå `%s': áõôü åßíáé äçìéïõñãçìÝíï áðü PGP êëåéäß ElGamal êáé äåí "
3861 "åßíáé áóöáëÝò ãéá õðïãñáöÝò!\n"
3862
3863 #. do not overwrite
3864 #: g10/openfile.c:84
3865 #, c-format
3866 msgid "File `%s' exists. "
3867 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
3868
3869 #: g10/openfile.c:86
3870 msgid "Overwrite (y/N)? "
3871 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3872
3873 #: g10/openfile.c:119
3874 #, c-format
3875 msgid "%s: unknown suffix\n"
3876 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
3877
3878 #: g10/openfile.c:141
3879 msgid "Enter new filename"
3880 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
3881
3882 #: g10/openfile.c:184
3883 msgid "writing to stdout\n"
3884 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
3885
3886 #: g10/openfile.c:273
3887 #, c-format
3888 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3889 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
3890
3891 #: g10/openfile.c:323
3892 #, c-format
3893 msgid "%s: new options file created\n"
3894 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí\n"
3895
3896 #: g10/openfile.c:350
3897 #, c-format
3898 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3899 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
3900
3901 #: g10/openfile.c:353
3902 #, c-format
3903 msgid "%s: directory created\n"
3904 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
3905
3906 #: g10/openfile.c:355
3907 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3908 msgstr ""
3909 "ðñÝðåé íá åðáíåêêéíÞóåôå ôï GnuPG, þóôå íá äéáâÜóåé ôï íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí\n"
3910
3911 #: g10/encr-data.c:91
3912 msgid ""
3913 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3914 msgstr ""
3915 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
3916 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
3917
3918 #: g10/encr-data.c:98
3919 msgid "problem handling encrypted packet\n"
3920 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
3921
3922 #: g10/seskey.c:52
3923 msgid "weak key created - retrying\n"
3924 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå áäýíáìï êëåéäß - åðáíÜëçøç ðñïóðÜèåéáò\n"
3925
3926 #: g10/seskey.c:57
3927 #, c-format
3928 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3929 msgstr ""
3930 "áäõíáìßá áðïöõãÞò áäýíáìïõ êëåéäéïý ãéá óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï, äïêéìÞ "
3931 "ãéá %d öïñÝò!\n"
3932
3933 #: g10/seskey.c:200
3934 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
3935 msgstr "ï DSA áðáéôåß ôç ÷ñÞóç åíüò 160 bit áëãüñéèìïõ hash\n"
3936
3937 #: g10/delkey.c:116
3938 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3939 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
3940
3941 #: g10/delkey.c:138
3942 msgid "Delete this key from the keyring? "
3943 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
3944
3945 #: g10/delkey.c:146
3946 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3947 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
3948
3949 #: g10/delkey.c:156
3950 #, c-format
3951 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
3952 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
3953
3954 #: g10/delkey.c:166
3955 msgid "ownertrust information cleared\n"
3956 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
3957
3958 #: g10/delkey.c:194
3959 #, c-format
3960 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
3961 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
3962
3963 #: g10/delkey.c:196