fe4605c1313c8c6d942bab035c5469110c7e7c7e
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
28 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
29 msgid "|pinentry-label|_OK"
30 msgstr ""
31
32 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
33 msgstr ""
34
35 msgid "|pinentry-label|_Yes"
36 msgstr ""
37
38 msgid "|pinentry-label|_No"
39 msgstr ""
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr ""
43
44 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
45 msgstr ""
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
49 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
50
51 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
52 msgstr ""
53
54 #, fuzzy
55 #| msgid "invalid passphrase"
56 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
57 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
58
59 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
60 #. for the quality bar.
61 msgid "Quality:"
62 msgstr ""
63
64 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
65 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
66 #. string to describe what this is about.  The length of the
67 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
68 #. translate this entry, a default english text (see source)
69 #. will be used.
70 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
71 msgstr ""
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77
78 #, fuzzy
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
83
84 msgid "PIN:"
85 msgstr ""
86
87 #, fuzzy
88 msgid "Passphrase:"
89 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
90
91 msgid "does not match - try again"
92 msgstr ""
93
94 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
95 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
96 #. two %d give the current and maximum number of tries.
97 #, c-format
98 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Repeat:"
102 msgstr ""
103
104 #, fuzzy
105 msgid "PIN too long"
106 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
107
108 #, fuzzy
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
111
112 #, fuzzy
113 msgid "Invalid characters in PIN"
114 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
115
116 msgid "PIN too short"
117 msgstr ""
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Bad PIN"
121 msgstr "êáêü MPI"
122
123 #, fuzzy
124 msgid "Bad Passphrase"
125 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
130
131 #, fuzzy, c-format
132 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
133 msgid "can't create '%s': %s\n"
134 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
138 msgid "can't open '%s': %s\n"
139 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
140
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
143 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
144
145 #, c-format
146 msgid "detected card with S/N: %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
151 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "no suitable card key found: %s\n"
155 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
159 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
160
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "error writing key: %s\n"
163 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
168 "allow this?"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr ""
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr ""
176
177 #, fuzzy, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "Please re-enter this passphrase"
183 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
184
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid ""
187 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
188 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
189 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
190
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
194
195 msgid "Please insert the card with serial number"
196 msgstr ""
197
198 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
199 msgstr ""
200
201 msgid "Admin PIN"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
205 #. used to unblock a PIN.
206 msgid "PUK"
207 msgstr ""
208
209 msgid "Reset Code"
210 msgstr ""
211
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
214 msgstr ""
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PUK"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Repeat this PIN"
226 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
227
228 #, fuzzy
229 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, fuzzy
237 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
238 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
239
240 #, c-format
241 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
242 msgstr ""
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error creating temporary file: %s\n"
246 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
247
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
250 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Enter new passphrase"
254 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
255
256 #, fuzzy
257 msgid "Take this one anyway"
258 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
263 msgstr ""
264
265 #, c-format
266 msgid ""
267 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
268 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
269 msgstr ""
270
271 msgid "Yes, protection is not needed"
272 msgstr ""
273
274 #, fuzzy, c-format
275 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
276 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
277 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
278 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
279 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
280
281 #, c-format
282 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
283 msgid_plural ""
284 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
285 msgstr[0] ""
286 msgstr[1] ""
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
290 msgstr ""
291
292 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
297 msgstr ""
298 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
299 "\n"
300
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #, fuzzy
306 msgid ""
307 "@Options:\n"
308 " "
309 msgstr ""
310 "@\n"
311 "ÅðéëïãÝò:\n"
312 " "
313
314 msgid "run in daemon mode (background)"
315 msgstr ""
316
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 msgid "verbose"
321 msgstr "áíáëõôéêÜ"
322
323 msgid "be somewhat more quiet"
324 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
325
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 msgid "csh-style command output"
330 msgstr ""
331
332 #, fuzzy
333 msgid "|FILE|read options from FILE"
334 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
335
336 msgid "do not detach from the console"
337 msgstr ""
338
339 msgid "do not grab keyboard and mouse"
340 msgstr ""
341
342 #, fuzzy
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr ""
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr ""
351
352 #, fuzzy
353 msgid "do not use the SCdaemon"
354 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
355
356 #, fuzzy
357 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
358 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
359 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
360
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 msgid "ignore requests to change the X display"
365 msgstr ""
366
367 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
368 msgstr ""
369
370 msgid "do not use the PIN cache when signing"
371 msgstr ""
372
373 #, fuzzy
374 msgid "disallow the use of an external password cache"
375 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
376
377 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #, fuzzy
381 msgid "allow presetting passphrase"
382 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
383
384 msgid "allow caller to override the pinentry"
385 msgstr ""
386
387 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
388 msgstr ""
389
390 #, fuzzy
391 #| msgid "not supported"
392 msgid "enable ssh support"
393 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
394
395 #, fuzzy
396 #| msgid "not supported"
397 msgid "enable putty support"
398 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
399
400 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
401 #. reporting address.  This is so that we can change the
402 #. reporting address without breaking the translations.
403 #, fuzzy
404 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
405 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
406
407 #, fuzzy
408 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
409 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
410
411 msgid ""
412 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
413 "Secret key management for @GNUPG@\n"
414 msgstr ""
415
416 #, c-format
417 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
418 msgstr ""
419
420 #, c-format
421 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr ""
423
424 #, fuzzy, c-format
425 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
426 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
428
429 #, fuzzy, c-format
430 #| msgid "option file `%s': %s\n"
431 msgid "option file '%s': %s\n"
432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
433
434 #, fuzzy, c-format
435 #| msgid "reading options from `%s'\n"
436 msgid "reading options from '%s'\n"
437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
438
439 #, fuzzy, c-format
440 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
441 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
442 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "can't create socket: %s\n"
446 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "socket name '%s' is too long\n"
450 msgstr ""
451
452 #, fuzzy
453 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
454 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
455
456 #, fuzzy
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "listen() failed: %s\n"
466 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "listening on socket '%s'\n"
470 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
474 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
475 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
476
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "directory '%s' created\n"
479 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
483 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
487 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
491 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
495 msgstr ""
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
499 msgstr ""
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr ""
508
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
511 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
512
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "%s %s stopped\n"
515 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
516
517 #, fuzzy
518 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
519 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
520
521 #, fuzzy
522 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
523 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
524
525 msgid ""
526 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
527 "Password cache maintenance\n"
528 msgstr ""
529
530 msgid ""
531 "@Commands:\n"
532 " "
533 msgstr ""
534 "@ÅíôïëÝò:\n"
535 " "
536
537 msgid ""
538 "@\n"
539 "Options:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "ÅðéëïãÝò:\n"
544 " "
545
546 #, fuzzy
547 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
548 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
549
550 msgid ""
551 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
552 "Secret key maintenance tool\n"
553 msgstr ""
554
555 #, fuzzy
556 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
557 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
558
559 #, fuzzy
560 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
561 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
562
563 msgid ""
564 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
565 "system."
566 msgstr ""
567
568 #, fuzzy
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
573
574 #, fuzzy
575 msgid "cancelled\n"
576 msgstr "Áêýñùóç"
577
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
580 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
581
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error opening '%s': %s\n"
584 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
588 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
589
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
592 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
596 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
600 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
601
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
604 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
608 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
609
610 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
611 msgstr ""
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
620 #. certificate.
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626
627 #, fuzzy
628 msgid "Yes"
629 msgstr "íáé|íáß"
630
631 msgid "No"
632 msgstr ""
633
634 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
635 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
636 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
637 #. needed because it is also a printf format string.  If you
638 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
639 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
640 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
641 #. as stored in the certificate.
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
645 "fingerprint:%%0A  %s"
646 msgstr ""
647
648 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
649 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
650 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
651 msgid "Correct"
652 msgstr ""
653
654 msgid "Wrong"
655 msgstr ""
656
657 #, c-format
658 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
659 msgstr ""
660
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
664 "it now."
665 msgstr ""
666
667 #, fuzzy
668 msgid "Change passphrase"
669 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
670
671 msgid "I'll change it later"
672 msgstr ""
673
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid ""
676 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
677 "%%0A?"
678 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
679
680 #, fuzzy
681 msgid "Delete key"
682 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
683
684 msgid ""
685 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
686 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
687 msgstr ""
688
689 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
690 msgstr ""
691
692 #, c-format
693 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
694 msgstr ""
695
696 #, c-format
697 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
698 msgstr ""
699
700 msgid "secret key parts are not available\n"
701 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
702
703 #, fuzzy, c-format
704 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
705 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
706 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
707
708 #, fuzzy, c-format
709 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
710 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
711 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
712
713 #, fuzzy, c-format
714 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
715 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
716 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
717
718 #, fuzzy, c-format
719 msgid "error creating a pipe: %s\n"
720 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
721
722 #, fuzzy, c-format
723 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
724 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
725
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error forking process: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
732 msgstr ""
733
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
736 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
737
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
740 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "error running '%s': terminated\n"
744 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
748 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
749
750 #, fuzzy, c-format
751 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
752 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
753 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
754
755 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
756 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
757
758 #, fuzzy
759 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
760 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
761
762 #, fuzzy
763 msgid "canceled by user\n"
764 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
765
766 #, fuzzy
767 msgid "problem with the agent\n"
768 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
769
770 #, c-format
771 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
772 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
773
774 #, fuzzy, c-format
775 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
776 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
777
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
780 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
781
782 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
783 msgid "yes"
784 msgstr "íáé|íáß"
785
786 msgid "yY"
787 msgstr "yY"
788
789 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
790 msgid "no"
791 msgstr "ü÷é|ï÷é"
792
793 msgid "nN"
794 msgstr "nN"
795
796 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
797 msgid "quit"
798 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
799
800 msgid "qQ"
801 msgstr "qQ"
802
803 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
804 msgid "okay|okay"
805 msgstr ""
806
807 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
808 msgid "cancel|cancel"
809 msgstr ""
810
811 msgid "oO"
812 msgstr ""
813
814 #, fuzzy
815 msgid "cC"
816 msgstr "c"
817
818 #, c-format
819 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
820 msgstr ""
821
822 #, c-format
823 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
824 msgstr ""
825
826 #, c-format
827 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
828 msgstr ""
829
830 #, fuzzy, c-format
831 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
832 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
833
834 #, c-format
835 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
836 msgstr ""
837
838 #, c-format
839 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
840 msgstr ""
841
842 #, c-format
843 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
844 msgstr ""
845
846 msgid "connection to agent established\n"
847 msgstr ""
848
849 #, fuzzy
850 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
851 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
852
853 #, c-format
854 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
855 msgstr ""
856
857 #, c-format
858 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
859 msgstr ""
860
861 msgid "connection to the dirmngr established\n"
862 msgstr ""
863
864 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
865 #. verbatim.  It will not be printed.
866 msgid "|audit-log-result|Good"
867 msgstr ""
868
869 msgid "|audit-log-result|Bad"
870 msgstr ""
871
872 msgid "|audit-log-result|Not supported"
873 msgstr ""
874
875 #, fuzzy
876 msgid "|audit-log-result|No certificate"
877 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
878
879 #, fuzzy
880 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
881 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
882
883 msgid "|audit-log-result|Error"
884 msgstr ""
885
886 #, fuzzy
887 msgid "|audit-log-result|Not used"
888 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
889
890 #, fuzzy
891 msgid "|audit-log-result|Okay"
892 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
893
894 #, fuzzy
895 msgid "|audit-log-result|Skipped"
896 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
897
898 #, fuzzy
899 msgid "|audit-log-result|Some"
900 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
901
902 #, fuzzy
903 msgid "Certificate chain available"
904 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
905
906 #, fuzzy
907 msgid "root certificate missing"
908 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
909
910 msgid "Data encryption succeeded"
911 msgstr ""
912
913 #, fuzzy
914 msgid "Data available"
915 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
916
917 #, fuzzy
918 msgid "Session key created"
919 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
920
921 #, fuzzy, c-format
922 msgid "algorithm: %s"
923 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
924
925 #, fuzzy, c-format
926 msgid "unsupported algorithm: %s"
927 msgstr ""
928 "\n"
929 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
930
931 #, fuzzy
932 msgid "seems to be not encrypted"
933 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
934
935 msgid "Number of recipients"
936 msgstr ""
937
938 #, c-format
939 msgid "Recipient %d"
940 msgstr ""
941
942 msgid "Data signing succeeded"
943 msgstr ""
944
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "data hash algorithm: %s"
947 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
948
949 #, fuzzy, c-format
950 msgid "Signer %d"
951 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
952
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "attr hash algorithm: %s"
955 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
956
957 msgid "Data decryption succeeded"
958 msgstr ""
959
960 #, fuzzy
961 msgid "Encryption algorithm supported"
962 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
963
964 #, fuzzy
965 msgid "Data verification succeeded"
966 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
967
968 #, fuzzy
969 msgid "Signature available"
970 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
971
972 #, fuzzy
973 msgid "Parsing data succeeded"
974 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
975
976 #, fuzzy, c-format
977 msgid "bad data hash algorithm: %s"
978 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
979
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "Signature %d"
982 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
983
984 #, fuzzy
985 msgid "Certificate chain valid"
986 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
987
988 #, fuzzy
989 msgid "Root certificate trustworthy"
990 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
991
992 #, fuzzy
993 msgid "no CRL found for certificate"
994 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
995
996 #, fuzzy
997 msgid "the available CRL is too old"
998 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
999
1000 #, fuzzy
1001 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1002 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1003
1004 #, fuzzy
1005 msgid "Included certificates"
1006 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1007
1008 msgid "No audit log entries."
1009 msgstr ""
1010
1011 #, fuzzy
1012 msgid "Unknown operation"
1013 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1014
1015 msgid "Gpg-Agent usable"
1016 msgstr ""
1017
1018 msgid "Dirmngr usable"
1019 msgstr ""
1020
1021 #, fuzzy, c-format
1022 msgid "No help available for '%s'."
1023 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1024
1025 #, fuzzy
1026 msgid "ignoring garbage line"
1027 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1028
1029 #, fuzzy
1030 msgid "[none]"
1031 msgstr "Üãíùóôï"
1032
1033 #, fuzzy
1034 msgid "argument not expected"
1035 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1036
1037 #, fuzzy
1038 msgid "read error"
1039 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1040
1041 #, fuzzy
1042 msgid "keyword too long"
1043 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1044
1045 #, fuzzy
1046 msgid "missing argument"
1047 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1048
1049 #, fuzzy
1050 #| msgid "invalid armor"
1051 msgid "invalid argument"
1052 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1053
1054 #, fuzzy
1055 msgid "invalid command"
1056 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1057
1058 #, fuzzy
1059 msgid "invalid alias definition"
1060 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1061
1062 #, fuzzy
1063 msgid "out of core"
1064 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1065
1066 #, fuzzy
1067 msgid "invalid option"
1068 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1069
1070 #, c-format
1071 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1072 msgstr ""
1073
1074 #, fuzzy, c-format
1075 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1076 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1077
1078 #, c-format
1079 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1080 msgstr ""
1081
1082 #, fuzzy, c-format
1083 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1084 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1085
1086 #, c-format
1087 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1088 msgstr ""
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1092 msgstr ""
1093
1094 #, fuzzy
1095 msgid "out of core\n"
1096 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1097
1098 #, fuzzy, c-format
1099 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1100 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1101
1102 #, c-format
1103 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1104 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
1105
1106 #, fuzzy, c-format
1107 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1108 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1109
1110 #, fuzzy, c-format
1111 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1112 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1113
1114 #, fuzzy, c-format
1115 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1116 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1117
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1120 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1121
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1124 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1125
1126 #, c-format
1127 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1128 msgstr ""
1129
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1132 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1133
1134 msgid "(deadlock?) "
1135 msgstr ""
1136
1137 #, fuzzy, c-format
1138 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1139 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1140
1141 #, fuzzy, c-format
1142 msgid "waiting for lock %s...\n"
1143 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1144
1145 #, c-format
1146 msgid "armor: %s\n"
1147 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1148
1149 msgid "invalid armor header: "
1150 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1151
1152 msgid "armor header: "
1153 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1154
1155 msgid "invalid clearsig header\n"
1156 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1157
1158 #, fuzzy
1159 msgid "unknown armor header: "
1160 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1161
1162 msgid "nested clear text signatures\n"
1163 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1164
1165 #, fuzzy
1166 msgid "unexpected armor: "
1167 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1168
1169 msgid "invalid dash escaped line: "
1170 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1171
1172 #, fuzzy, c-format
1173 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1174 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1175
1176 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1177 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1178
1179 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1180 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1181
1182 msgid "malformed CRC\n"
1183 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1184
1185 #, fuzzy, c-format
1186 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1187 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1188
1189 #, fuzzy
1190 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1191 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1192
1193 msgid "error in trailer line\n"
1194 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1195
1196 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1197 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1198
1199 #, c-format
1200 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1201 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1202
1203 msgid ""
1204 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1205 msgstr ""
1206 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1207 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1208
1209 msgid ""
1210 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1211 "an '='\n"
1212 msgstr ""
1213 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1214 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1215
1216 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1217 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1218
1219 #, fuzzy
1220 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1221 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1222
1223 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1224 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1225
1226 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1227 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1228
1229 msgid "not human readable"
1230 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1231
1232 #, c-format
1233 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1234 msgstr ""
1235
1236 msgid "Enter passphrase: "
1237 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1238
1239 #, fuzzy, c-format
1240 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1241 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1242
1243 #, c-format
1244 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1245 msgstr ""
1246
1247 #, fuzzy
1248 msgid "can't do this in batch mode\n"
1249 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1250
1251 #, fuzzy
1252 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1253 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1254
1255 #, fuzzy
1256 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1257 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1258
1259 msgid "Your selection? "
1260 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1261
1262 msgid "[not set]"
1263 msgstr ""
1264
1265 #, fuzzy
1266 msgid "male"
1267 msgstr "enable"
1268
1269 #, fuzzy
1270 msgid "female"
1271 msgstr "enable"
1272
1273 #, fuzzy
1274 msgid "unspecified"
1275 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1276
1277 #, fuzzy
1278 msgid "not forced"
1279 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1280
1281 msgid "forced"
1282 msgstr ""
1283
1284 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1285 msgstr ""
1286
1287 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1288 msgstr ""
1289
1290 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1291 msgstr ""
1292
1293 msgid "Cardholder's surname: "
1294 msgstr ""
1295
1296 msgid "Cardholder's given name: "
1297 msgstr ""
1298
1299 #, c-format
1300 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1301 msgstr ""
1302
1303 #, fuzzy
1304 msgid "URL to retrieve public key: "
1305 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1306
1307 #, c-format
1308 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1309 msgstr ""
1310
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1313 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1314
1315 #, fuzzy, c-format
1316 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1317 msgid "error reading '%s': %s\n"
1318 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1319
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid "error writing '%s': %s\n"
1322 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1323
1324 msgid "Login data (account name): "
1325 msgstr ""
1326
1327 #, c-format
1328 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1329 msgstr ""
1330
1331 msgid "Private DO data: "
1332 msgstr ""
1333
1334 #, c-format
1335 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1336 msgstr ""
1337
1338 #, fuzzy
1339 msgid "Language preferences: "
1340 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1341
1342 #, fuzzy
1343 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1344 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1345
1346 #, fuzzy
1347 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1348 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1349
1350 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1351 msgstr ""
1352
1353 #, fuzzy
1354 msgid "Error: invalid response.\n"
1355 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1356
1357 #, fuzzy
1358 msgid "CA fingerprint: "
1359 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1360
1361 #, fuzzy
1362 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1363 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1364
1365 #, fuzzy, c-format
1366 msgid "key operation not possible: %s\n"
1367 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1368
1369 #, fuzzy
1370 msgid "not an OpenPGP card"
1371 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1372
1373 #, fuzzy, c-format
1374 msgid "error getting current key info: %s\n"
1375 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1376
1377 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1378 msgstr ""
1379
1380 msgid ""
1381 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1382 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1383 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1384 msgstr ""
1385
1386 #, fuzzy, c-format
1387 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1388 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1389
1390 #, fuzzy, c-format
1391 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1392 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1393
1394 #, fuzzy, c-format
1395 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1396 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1397
1398 #, c-format
1399 msgid "rounded up to %u bits\n"
1400 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1401
1402 #, c-format
1403 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1404 msgstr ""
1405
1406 #, c-format
1407 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1408 msgstr ""
1409
1410 #, fuzzy, c-format
1411 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1412 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1413
1414 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1415 msgstr ""
1416
1417 #, fuzzy
1418 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1419 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1420
1421 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1422 msgstr ""
1423
1424 #, c-format
1425 msgid ""
1426 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1427 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1428 "You should change them using the command --change-pin\n"
1429 msgstr ""
1430
1431 #, fuzzy
1432 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1433 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1434
1435 #, fuzzy
1436 msgid "   (1) Signature key\n"
1437 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1438
1439 #, fuzzy
1440 msgid "   (2) Encryption key\n"
1441 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1442
1443 msgid "   (3) Authentication key\n"
1444 msgstr ""
1445
1446 msgid "Invalid selection.\n"
1447 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1448
1449 #, fuzzy
1450 msgid "Please select where to store the key:\n"
1451 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1452
1453 #, fuzzy, c-format
1454 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1455 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1456
1457 #, fuzzy
1458 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1459 msgid "This command is not supported by this card\n"
1460 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1461
1462 #, fuzzy
1463 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1464 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1465
1466 #, fuzzy
1467 msgid "Continue? (y/N) "
1468 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1469
1470 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1471 msgstr ""
1472
1473 msgid "quit this menu"
1474 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1475
1476 #, fuzzy
1477 msgid "show admin commands"
1478 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1479
1480 msgid "show this help"
1481 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1482
1483 #, fuzzy
1484 msgid "list all available data"
1485 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1486
1487 msgid "change card holder's name"
1488 msgstr ""
1489
1490 msgid "change URL to retrieve key"
1491 msgstr ""
1492
1493 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1494 msgstr ""
1495
1496 #, fuzzy
1497 msgid "change the login name"
1498 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1499
1500 #, fuzzy
1501 msgid "change the language preferences"
1502 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1503
1504 msgid "change card holder's sex"
1505 msgstr ""
1506
1507 #, fuzzy
1508 msgid "change a CA fingerprint"
1509 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1510
1511 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1512 msgstr ""
1513
1514 #, fuzzy
1515 msgid "generate new keys"
1516 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1517
1518 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1519 msgstr ""
1520
1521 msgid "verify the PIN and list all data"
1522 msgstr ""
1523
1524 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1525 msgstr ""
1526
1527 msgid "destroy all keys and data"
1528 msgstr ""
1529
1530 msgid "gpg/card> "
1531 msgstr ""
1532
1533 #, fuzzy
1534 msgid "Admin-only command\n"
1535 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1536
1537 #, fuzzy
1538 msgid "Admin commands are allowed\n"
1539 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1540
1541 #, fuzzy
1542 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1543 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1544
1545 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1546 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1547
1548 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1549 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1550
1551 #, fuzzy, c-format
1552 #| msgid "can't open `%s'\n"
1553 msgid "can't open '%s'\n"
1554 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1555
1556 #, fuzzy, c-format
1557 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1558 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1559
1560 #, c-format
1561 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1562 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1563
1564 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1565 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1566
1567 #, fuzzy
1568 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1569 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1570
1571 #, fuzzy
1572 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1573 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1574
1575 #, fuzzy
1576 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1577 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1578
1579 #, fuzzy, c-format
1580 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1581 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1582
1583 msgid "key"
1584 msgstr "key"
1585
1586 #, fuzzy
1587 #| msgid "Pubkey: "
1588 msgid "subkey"
1589 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1590
1591 #, c-format
1592 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1593 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1594
1595 msgid "ownertrust information cleared\n"
1596 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1597
1598 #, c-format
1599 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1600 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1601
1602 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1603 msgstr ""
1604 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1605
1606 #, c-format
1607 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1608 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1609
1610 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1611 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1612
1613 #, c-format
1614 msgid "using cipher %s\n"
1615 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1616
1617 #, fuzzy, c-format
1618 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1619 msgid "'%s' already compressed\n"
1620 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1621
1622 #, fuzzy, c-format
1623 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1624 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1625 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1626
1627 #, fuzzy, c-format
1628 #| msgid "reading from `%s'\n"
1629 msgid "reading from '%s'\n"
1630 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1631
1632 #, fuzzy, c-format
1633 msgid ""
1634 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1635 msgstr ""
1636 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1637 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1638
1639 #, fuzzy, c-format
1640 msgid ""
1641 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1642 "preferences\n"
1643 msgstr ""
1644 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1645 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1646
1647 #, c-format
1648 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1649 msgstr ""
1650 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1651 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1652
1653 #, c-format
1654 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1655 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1656
1657 #, c-format
1658 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1659 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1660
1661 #, c-format
1662 msgid "%s encrypted data\n"
1663 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1664
1665 #, c-format
1666 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1667 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1668
1669 msgid ""
1670 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1671 msgstr ""
1672 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1673 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1674
1675 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1676 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1677
1678 msgid "no remote program execution supported\n"
1679 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1680
1681 msgid ""
1682 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1683 msgstr ""
1684 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1685 "áñ÷åßïõ\n"
1686
1687 #, fuzzy
1688 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1689 msgstr ""
1690 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1691
1692 #, fuzzy, c-format
1693 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1694 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1695
1696 #, fuzzy, c-format
1697 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1698 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1699
1700 #, c-format
1701 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1702 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1703
1704 msgid "unnatural exit of external program\n"
1705 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1706
1707 msgid "unable to execute external program\n"
1708 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1709
1710 #, c-format
1711 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1712 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1713
1714 #, fuzzy, c-format
1715 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1716 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1717 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1718
1719 #, fuzzy, c-format
1720 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1721 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1722 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1723
1724 #, fuzzy
1725 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1726 msgstr ""
1727 "\n"
1728 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1729 "\n"
1730
1731 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1732 msgstr ""
1733
1734 #, fuzzy
1735 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1736 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1737
1738 #, fuzzy
1739 msgid "remove unusable parts from key during export"
1740 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1741
1742 msgid "remove as much as possible from key during export"
1743 msgstr ""
1744
1745 msgid "export keys in an S-expression based format"
1746 msgstr ""
1747
1748 #, fuzzy
1749 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1750 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1751
1752 #, fuzzy, c-format
1753 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1754 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1755
1756 #, fuzzy, c-format
1757 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1758 msgstr ""
1759 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1760
1761 #, fuzzy
1762 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1763 msgid " - skipped"
1764 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1765
1766 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1767 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1768
1769 #, fuzzy
1770 msgid "[User ID not found]"
1771 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1772
1773 #, fuzzy, c-format
1774 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1775 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1776
1777 #, fuzzy, c-format
1778 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1779 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1780
1781 #, fuzzy
1782 msgid "No fingerprint"
1783 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1784
1785 #, fuzzy, c-format
1786 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1787 msgstr ""
1788 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1789
1790 #, fuzzy, c-format
1791 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1792 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1793
1794 #, fuzzy
1795 msgid "make a signature"
1796 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1797
1798 #, fuzzy
1799 msgid "make a clear text signature"
1800 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1801
1802 msgid "make a detached signature"
1803 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1804
1805 msgid "encrypt data"
1806 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1807
1808 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1809 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1810
1811 msgid "decrypt data (default)"
1812 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1813
1814 msgid "verify a signature"
1815 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1816
1817 msgid "list keys"
1818 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1819
1820 msgid "list keys and signatures"
1821 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1822
1823 #, fuzzy
1824 msgid "list and check key signatures"
1825 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1826
1827 msgid "list keys and fingerprints"
1828 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1829
1830 msgid "list secret keys"
1831 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1832
1833 msgid "generate a new key pair"
1834 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1835
1836 #, fuzzy
1837 #| msgid "generate a new key pair"
1838 msgid "quickly generate a new key pair"
1839 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1840
1841 #, fuzzy
1842 #| msgid "generate a new key pair"
1843 msgid "quickly add a new user-id"
1844 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1845
1846 msgid "full featured key pair generation"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid "generate a revocation certificate"
1850 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1851
1852 msgid "remove keys from the public keyring"
1853 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1854
1855 msgid "remove keys from the secret keyring"
1856 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1857
1858 #, fuzzy
1859 #| msgid "sign a key"
1860 msgid "quickly sign a key"
1861 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1862
1863 #, fuzzy
1864 #| msgid "sign a key locally"
1865 msgid "quickly sign a key locally"
1866 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1867
1868 msgid "sign a key"
1869 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1870
1871 msgid "sign a key locally"
1872 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1873
1874 msgid "sign or edit a key"
1875 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1876
1877 #, fuzzy
1878 msgid "change a passphrase"
1879 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1880
1881 msgid "export keys"
1882 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1883
1884 msgid "export keys to a key server"
1885 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1886
1887 msgid "import keys from a key server"
1888 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1889
1890 msgid "search for keys on a key server"
1891 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1892
1893 msgid "update all keys from a keyserver"
1894 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1895
1896 msgid "import/merge keys"
1897 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1898
1899 msgid "print the card status"
1900 msgstr ""
1901
1902 msgid "change data on a card"
1903 msgstr ""
1904
1905 msgid "change a card's PIN"
1906 msgstr ""
1907
1908 msgid "update the trust database"
1909 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1910
1911 #, fuzzy
1912 msgid "print message digests"
1913 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1914
1915 msgid "run in server mode"
1916 msgstr ""
1917
1918 msgid "create ascii armored output"
1919 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1920
1921 #, fuzzy
1922 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1923 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1924
1925 #, fuzzy
1926 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1927 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1928
1929 #, fuzzy
1930 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1931 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1932
1933 msgid "use canonical text mode"
1934 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1935
1936 #, fuzzy
1937 msgid "|FILE|write output to FILE"
1938 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1939
1940 msgid "do not make any changes"
1941 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1942
1943 msgid "prompt before overwriting"
1944 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1945
1946 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1947 msgstr ""
1948
1949 msgid ""
1950 "@\n"
1951 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1952 msgstr ""
1953 "@\n"
1954 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1955
1956 msgid ""
1957 "@\n"
1958 "Examples:\n"
1959 "\n"
1960 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1961 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1962 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1963 " --list-keys [names]        show keys\n"
1964 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1965 msgstr ""
1966 "@\n"
1967 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1968 "\n"
1969 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1970 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1971 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1972 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1973 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1974
1975 #, fuzzy
1976 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1977 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1978 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1979
1980 #, fuzzy
1981 #| msgid ""
1982 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1983 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1984 #| "default operation depends on the input data\n"
1985 msgid ""
1986 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1987 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1988 "Default operation depends on the input data\n"
1989 msgstr ""
1990 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1991 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1992 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1993
1994 msgid ""
1995 "\n"
1996 "Supported algorithms:\n"
1997 msgstr ""
1998 "\n"
1999 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2000
2001 msgid "Pubkey: "
2002 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2003
2004 msgid "Cipher: "
2005 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2006
2007 msgid "Hash: "
2008 msgstr "Hash: "
2009
2010 msgid "Compression: "
2011 msgstr "Óõìðßåóç: "
2012
2013 #, fuzzy, c-format
2014 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2015 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2016
2017 msgid "conflicting commands\n"
2018 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2019
2020 #, fuzzy, c-format
2021 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2022 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2023
2024 #, fuzzy, c-format
2025 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2026 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2027
2028 #, fuzzy, c-format
2029 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2030 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2031
2032 #, fuzzy, c-format
2033 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2034 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2035
2036 #, fuzzy, c-format
2037 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2038 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2039
2040 #, fuzzy, c-format
2041 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2042 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2043
2044 #, fuzzy, c-format
2045 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2046 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2047
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2050 msgstr ""
2051 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2052
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid ""
2055 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2056 msgstr ""
2057 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2058
2059 #, fuzzy, c-format
2060 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2061 msgstr ""
2062 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2063
2064 #, fuzzy, c-format
2065 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2066 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2067
2068 #, fuzzy, c-format
2069 msgid ""
2070 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2071 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2072
2073 #, fuzzy, c-format
2074 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2075 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2076
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2079 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2080
2081 msgid "display photo IDs during key listings"
2082 msgstr ""
2083
2084 #, fuzzy
2085 msgid "show key usage information during key listings"
2086 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2087
2088 msgid "show policy URLs during signature listings"
2089 msgstr ""
2090
2091 #, fuzzy
2092 msgid "show all notations during signature listings"
2093 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2094
2095 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2096 msgstr ""
2097
2098 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2099 msgstr ""
2100
2101 #, fuzzy
2102 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2103 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2104
2105 msgid "show user ID validity during key listings"
2106 msgstr ""
2107
2108 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2109 msgstr ""
2110
2111 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2112 msgstr ""
2113
2114 #, fuzzy
2115 msgid "show the keyring name in key listings"
2116 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2117
2118 #, fuzzy
2119 msgid "show expiration dates during signature listings"
2120 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2121
2122 #, fuzzy, c-format
2123 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2124 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2125 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2126
2127 #, c-format
2128 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2129 msgstr ""
2130
2131 #, fuzzy, c-format
2132 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2133 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2134 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2135
2136 #, fuzzy, c-format
2137 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2138 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2139
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2142 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2143
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2146 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2147
2148 #, fuzzy
2149 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2150 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2151
2152 #, fuzzy, c-format
2153 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2154 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2155
2156 #, fuzzy
2157 msgid "invalid keyserver options\n"
2158 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2159
2160 #, c-format
2161 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2162 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2163
2164 msgid "invalid import options\n"
2165 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2166
2167 #, c-format
2168 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2169 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2170
2171 msgid "invalid export options\n"
2172 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2173
2174 #, fuzzy, c-format
2175 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2176 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2177
2178 #, fuzzy
2179 msgid "invalid list options\n"
2180 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2181
2182 msgid "display photo IDs during signature verification"
2183 msgstr ""
2184
2185 msgid "show policy URLs during signature verification"
2186 msgstr ""
2187
2188 #, fuzzy
2189 msgid "show all notations during signature verification"
2190 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2191
2192 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2193 msgstr ""
2194
2195 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2196 msgstr ""
2197
2198 #, fuzzy
2199 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2200 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2201
2202 #, fuzzy
2203 msgid "show user ID validity during signature verification"
2204 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2205
2206 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2207 msgstr ""
2208
2209 #, fuzzy
2210 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2211 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2212
2213 msgid "validate signatures with PKA data"
2214 msgstr ""
2215
2216 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2217 msgstr ""
2218
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2221 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2222
2223 #, fuzzy
2224 msgid "invalid verify options\n"
2225 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2229 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2230
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2233 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2234
2235 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2236 msgstr ""
2237
2238 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2239 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2240
2241 #, c-format
2242 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2243 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2244
2245 #, c-format
2246 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2247 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2248
2249 #, c-format
2250 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2251 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2252
2253 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2254 msgstr ""
2255
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2258 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2259
2260 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2261 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2262
2263 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2264 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2265
2266 #, fuzzy
2267 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2268 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2269
2270 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2271 msgstr ""
2272 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2273 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2274
2275 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2276 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2277
2278 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2279 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2280
2281 #, fuzzy
2282 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2283 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2284
2285 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2286 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2287
2288 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2289 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2290
2291 #, fuzzy
2292 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2293 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2294 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2295
2296 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2297 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2298
2299 msgid "invalid default preferences\n"
2300 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2301
2302 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2303 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2304
2305 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2306 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2307
2308 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2309 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2310
2311 #, c-format
2312 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2313 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2314
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2317 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2318
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2321 msgstr ""
2322 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2323
2324 #, fuzzy, c-format
2325 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2326 msgstr ""
2327 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2328
2329 #, c-format
2330 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2331 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2332
2333 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2334 msgstr ""
2335 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2336 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2337
2338 msgid "--store [filename]"
2339 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2340
2341 msgid "--symmetric [filename]"
2342 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2343
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2346 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2347
2348 msgid "--encrypt [filename]"
2349 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2350
2351 #, fuzzy
2352 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2353 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2354
2355 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2356 msgstr ""
2357
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2360 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2361
2362 msgid "--sign [filename]"
2363 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2364
2365 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2366 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2367
2368 #, fuzzy
2369 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2370 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2371
2372 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2373 msgstr ""
2374
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2377 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2378
2379 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2380 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2381
2382 msgid "--clearsign [filename]"
2383 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2384
2385 msgid "--decrypt [filename]"
2386 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2387
2388 msgid "--sign-key user-id"
2389 msgstr "--sign-key user-id"
2390
2391 msgid "--lsign-key user-id"
2392 msgstr "--lsign-key user-id"
2393
2394 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2395 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2396
2397 #, fuzzy
2398 msgid "--passwd <user-id>"
2399 msgstr "--sign-key user-id"
2400
2401 #, c-format
2402 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2403 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2404
2405 #, c-format
2406 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2407 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2408
2409 #, c-format
2410 msgid "key export failed: %s\n"
2411 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2412
2413 #, c-format
2414 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2415 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2416
2417 #, c-format
2418 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2419 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2420
2421 #, c-format
2422 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2423 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2424
2425 #, c-format
2426 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2427 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2428
2429 #, fuzzy, c-format
2430 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2431 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2432 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2433
2434 msgid "[filename]"
2435 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2436
2437 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2438 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2439
2440 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2441 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2442
2443 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2444 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2445
2446 #, fuzzy
2447 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2448 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2449
2450 #, fuzzy
2451 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2452 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2453
2454 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2455 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2456
2457 msgid "|FD|write status info to this FD"
2458 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2459
2460 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2461 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2462
2463 #, fuzzy
2464 msgid ""
2465 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2466 "Check signatures against known trusted keys\n"
2467 msgstr ""
2468 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2469 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2470
2471 msgid "No help available"
2472 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2473
2474 #, fuzzy, c-format
2475 #| msgid "No help available for `%s'"
2476 msgid "No help available for '%s'"
2477 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2478
2479 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2480 msgstr ""
2481
2482 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2483 msgstr ""
2484
2485 #, fuzzy
2486 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2487 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2488
2489 #, fuzzy
2490 msgid "do not update the trustdb after import"
2491 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2492
2493 msgid "only accept updates to existing keys"
2494 msgstr ""
2495
2496 #, fuzzy
2497 msgid "remove unusable parts from key after import"
2498 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2499
2500 msgid "remove as much as possible from key after import"
2501 msgstr ""
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "skipping block of type %d\n"
2505 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2506
2507 #, fuzzy, c-format
2508 msgid "%lu keys processed so far\n"
2509 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2510
2511 #, c-format
2512 msgid "Total number processed: %lu\n"
2513 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2514
2515 #, fuzzy, c-format
2516 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2517 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2518 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2519
2520 #, c-format
2521 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2522 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2523
2524 #, c-format
2525 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2526 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2527
2528 #, c-format
2529 msgid "              imported: %lu"
2530 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2531
2532 #, c-format
2533 msgid "             unchanged: %lu\n"
2534 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2535
2536 #, c-format
2537 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2538 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2542 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "        new signatures: %lu\n"
2546 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2547
2548 #, c-format
2549 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2550 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2551
2552 #, c-format
2553 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2554 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2555
2556 #, c-format
2557 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2558 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2559
2560 #, c-format
2561 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2562 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "          not imported: %lu\n"
2566 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2567
2568 #, fuzzy, c-format
2569 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2570 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2571
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2574 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2575
2576 #, c-format
2577 msgid ""
2578 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2579 "algorithms on these user IDs:\n"
2580 msgstr ""
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2584 msgstr ""
2585
2586 #, fuzzy, c-format
2587 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2588 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2589
2590 #, c-format
2591 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2592 msgstr ""
2593
2594 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2595 msgstr ""
2596
2597 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2598 msgstr ""
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2602 msgstr ""
2603
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: no user ID\n"
2606 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2607
2608 #, fuzzy, c-format
2609 msgid "key %s: %s\n"
2610 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2611
2612 msgid "rejected by import screener"
2613 msgstr ""
2614
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2617 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2618
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2621 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2622
2623 #, fuzzy, c-format
2624 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2625 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2626
2627 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2628 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2629
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2632 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2633
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2636 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2637
2638 #, c-format
2639 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2640 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2641
2642 #, fuzzy, c-format
2643 #| msgid "writing to `%s'\n"
2644 msgid "writing to '%s'\n"
2645 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2646
2647 #, fuzzy, c-format
2648 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2649 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2650 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2651
2652 #, fuzzy, c-format
2653 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2654 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2655
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2658 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2659
2660 #, fuzzy, c-format
2661 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2662 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2663
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2666 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2667
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2670 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2671
2672 #, fuzzy, c-format
2673 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2674 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2675
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2678 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2679
2680 #, fuzzy, c-format
2681 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2682 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2683
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2686 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2687
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2690 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2691
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2694 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2695
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2698 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2699
2700 #, fuzzy, c-format
2701 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2702 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2703
2704 #, fuzzy, c-format
2705 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2706 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2707
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2710 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2711
2712 #, fuzzy, c-format
2713 msgid "key %s: secret key imported\n"
2714 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2715
2716 #, fuzzy, c-format
2717 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2718 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2719 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2720
2721 #, fuzzy, c-format
2722 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2723 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2724
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "secret key %s: %s\n"
2727 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2728
2729 #, fuzzy
2730 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2731 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2732
2733 #, fuzzy, c-format
2734 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2735 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2736
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2739 msgstr ""
2740 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2741 "áíÜêëçóçò\n"
2742
2743 #, fuzzy, c-format
2744 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2745 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2746
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2749 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2750
2751 #, fuzzy, c-format
2752 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2753 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2754
2755 #, fuzzy, c-format
2756 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2757 msgstr ""
2758 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2759 "\"%s\"\n"
2760
2761 #, fuzzy, c-format
2762 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2763 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2764
2765 #, fuzzy, c-format
2766 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2767 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2768
2769 #, fuzzy, c-format
2770 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2771 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2772
2773 #, fuzzy, c-format
2774 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2775 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2776
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2779 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2780
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2783 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2784
2785 #, fuzzy, c-format
2786 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2787 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2788
2789 #, fuzzy, c-format
2790 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2791 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2792
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2795 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2796
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2799 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2800
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2803 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2804
2805 #, fuzzy, c-format
2806 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2807 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2808
2809 #, fuzzy, c-format
2810 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2811 msgstr ""
2812 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2813
2814 #, fuzzy, c-format
2815 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2816 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2817
2818 #, fuzzy, c-format
2819 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2820 msgstr ""
2821 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2822
2823 #, fuzzy, c-format
2824 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2825 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2826
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2829 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2830
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2833 msgstr ""
2834 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2835 "%08lX\n"
2836
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2839 msgstr ""
2840 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2841 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2842
2843 #, fuzzy, c-format
2844 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2845 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2846
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2849 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2850
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2853 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2854
2855 #, fuzzy, c-format
2856 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2857 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2858 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2859
2860 #, fuzzy, c-format
2861 msgid "keybox '%s' created\n"
2862 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2863
2864 #, fuzzy, c-format
2865 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2866 msgid "keyring '%s' created\n"
2867 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2868
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2871 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2872
2873 #, c-format
2874 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2875 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2876
2877 msgid "[revocation]"
2878 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2879
2880 msgid "[self-signature]"
2881 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2882
2883 msgid "1 bad signature\n"
2884 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2885
2886 #, c-format
2887 msgid "%d bad signatures\n"
2888 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2889
2890 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2891 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2892
2893 #, c-format
2894 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2895 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2896
2897 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2898 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2899
2900 #, c-format
2901 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2902 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2903
2904 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2905 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2906
2907 #, c-format
2908 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2909 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2910
2911 #, fuzzy
2912 msgid ""
2913 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2914 "keys\n"
2915 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2916 "etc.)\n"
2917 msgstr ""
2918 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2919 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2920 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2921 "\n"
2922
2923 #, fuzzy, c-format
2924 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2925 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2926
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "  %d = I trust fully\n"
2929 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2930
2931 msgid ""
2932 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2933 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2934 "trust signatures on your behalf.\n"
2935 msgstr ""
2936
2937 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2938 msgstr ""
2939
2940 #, c-format
2941 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2942 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2943
2944 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2945 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2946
2947 msgid "  Unable to sign.\n"
2948 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2949
2950 #, c-format
2951 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2952 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2953
2954 #, c-format
2955 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2956 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2957
2958 #, fuzzy, c-format
2959 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2960 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2961
2962 #, fuzzy
2963 msgid "Sign it? (y/N) "
2964 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2965
2966 #, c-format
2967 msgid ""
2968 "The self-signature on \"%s\"\n"
2969 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2970 msgstr ""
2971 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2972 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2973
2974 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2975 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2976
2977 #, c-format
2978 msgid ""
2979 "Your current signature on \"%s\"\n"
2980 "has expired.\n"
2981 msgstr ""
2982 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2983 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2984
2985 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2986 msgstr ""
2987 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2988
2989 #, c-format
2990 msgid ""
2991 "Your current signature on \"%s\"\n"
2992 "is a local signature.\n"
2993 msgstr ""
2994 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2995 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2996
2997 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2998 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2999
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3002 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3003
3004 #, fuzzy, c-format
3005 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3006 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3007
3008 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3009 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3010
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3013 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3014
3015 msgid "This key has expired!"
3016 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3017
3018 #, c-format
3019 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3020 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3021
3022 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3023 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3024
3025 msgid ""
3026 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3027 "belongs\n"
3028 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3029 msgstr ""
3030 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3031 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3032 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3033
3034 #, c-format
3035 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3036 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3037
3038 #, c-format
3039 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3040 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3041
3042 #, c-format
3043 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3044 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3045
3046 #, c-format
3047 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3048 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3049
3050 #, fuzzy
3051 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3052 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3053
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid ""
3056 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3057 "key \"%s\" (%s)\n"
3058 msgstr ""
3059 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3060 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3061
3062 #, fuzzy
3063 msgid "This will be a self-signature.\n"
3064 msgstr ""
3065 "\n"
3066 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3067
3068 #, fuzzy
3069 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3070 msgstr ""
3071 "\n"
3072 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3073
3074 #, fuzzy
3075 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3076 msgstr ""
3077 "\n"
3078 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3079 "\n"
3080
3081 #, fuzzy
3082 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3083 msgstr ""
3084 "\n"
3085 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3086
3087 #, fuzzy
3088 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3089 msgstr ""
3090 "\n"
3091 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3092 "\n"
3093
3094 #, fuzzy
3095 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3096 msgstr ""
3097 "\n"
3098 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3099
3100 #, fuzzy
3101 msgid "I have checked this key casually.\n"
3102 msgstr ""
3103 "\n"
3104 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3105
3106 #, fuzzy
3107 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3108 msgstr ""
3109 "\n"
3110 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3111
3112 #, fuzzy
3113 msgid "Really sign? (y/N) "
3114 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3115
3116 #, c-format
3117 msgid "signing failed: %s\n"
3118 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3119
3120 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3121 msgstr ""
3122
3123 #, fuzzy, c-format
3124 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3125 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3126 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3127
3128 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3129 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3130
3131 msgid "save and quit"
3132 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3133
3134 #, fuzzy
3135 msgid "show key fingerprint"
3136 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3137
3138 #, fuzzy
3139 msgid "show the keygrip"
3140 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3141
3142 msgid "list key and user IDs"
3143 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3144
3145 msgid "select user ID N"
3146 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3147
3148 #, fuzzy
3149 msgid "select subkey N"
3150 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3151
3152 #, fuzzy
3153 msgid "check signatures"
3154 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3155
3156 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3157 msgstr ""
3158
3159 #, fuzzy
3160 msgid "sign selected user IDs locally"
3161 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3162
3163 #, fuzzy
3164 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3165 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3166
3167 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3168 msgstr ""
3169
3170 msgid "add a user ID"
3171 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3172
3173 msgid "add a photo ID"
3174 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3175
3176 #, fuzzy
3177 msgid "delete selected user IDs"
3178 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3179
3180 #, fuzzy
3181 msgid "add a subkey"
3182 msgstr "addkey"
3183
3184 msgid "add a key to a smartcard"
3185 msgstr ""
3186
3187 msgid "move a key to a smartcard"
3188 msgstr ""
3189
3190 msgid "move a backup key to a smartcard"
3191 msgstr ""
3192
3193 #, fuzzy
3194 msgid "delete selected subkeys"
3195 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3196
3197 msgid "add a revocation key"
3198 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3199
3200 #, fuzzy
3201 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3202 msgstr ""
3203 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3204
3205 #, fuzzy
3206 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3207 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3208
3209 #, fuzzy
3210 msgid "flag the selected user ID as primary"
3211 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3212
3213 msgid "list preferences (expert)"
3214 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3215
3216 msgid "list preferences (verbose)"
3217 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3218
3219 #, fuzzy
3220 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3221 msgstr ""
3222 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3223
3224 #, fuzzy
3225 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3226 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3227
3228 #, fuzzy
3229 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3230 msgstr ""
3231 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3232
3233 msgid "change the passphrase"
3234 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3235
3236 msgid "change the ownertrust"
3237 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3238
3239 #, fuzzy
3240 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3241 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3242
3243 #, fuzzy
3244 msgid "revoke selected user IDs"
3245 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3246
3247 #, fuzzy
3248 msgid "revoke key or selected subkeys"
3249 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3250
3251 #, fuzzy
3252 msgid "enable key"
3253 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3254
3255 #, fuzzy
3256 msgid "disable key"
3257 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3258
3259 #, fuzzy
3260 msgid "show selected photo IDs"
3261 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3262
3263 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3264 msgstr ""
3265
3266 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3267 msgstr ""
3268
3269 msgid "Secret key is available.\n"
3270 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3271
3272 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3273 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3274
3275 msgid ""
3276 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3277 "(lsign),\n"
3278 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3279 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3280 msgstr ""
3281
3282 msgid "Key is revoked."
3283 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3284
3285 #, fuzzy
3286 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3287 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3288
3289 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3290 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3291
3292 #, fuzzy, c-format
3293 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3294 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3295
3296 #, c-format
3297 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3298 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3299
3300 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3301 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3302
3303 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3304 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3305
3306 #, fuzzy
3307 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3308 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3309
3310 #, fuzzy
3311 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3312 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3313
3314 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3315 #. moving the key and not about removing it.
3316 #, fuzzy
3317 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3318 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3319
3320 #, fuzzy
3321 msgid "You must select exactly one key.\n"
3322 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3323
3324 msgid "Command expects a filename argument\n"
3325 msgstr ""
3326
3327 #, fuzzy, c-format
3328 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3329 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3330
3331 #, fuzzy, c-format
3332 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3333 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3334
3335 msgid "You must select at least one key.\n"
3336 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3337
3338 #, fuzzy
3339 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3340 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3341
3342 #, fuzzy
3343 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3344 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3345
3346 #, fuzzy
3347 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3348 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3349
3350 #, fuzzy
3351 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3352 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3353
3354 #, fuzzy
3355 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3356 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3357
3358 #, fuzzy
3359 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3360 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3361
3362 #, fuzzy
3363 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3364 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3365
3366 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3367 msgstr ""
3368
3369 #, fuzzy
3370 msgid "Set preference list to:\n"
3371 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3372
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3375 msgstr ""
3376 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3377
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3380 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3381
3382 #, fuzzy
3383 msgid "Save changes? (y/N) "
3384 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3385
3386 #, fuzzy
3387 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3388 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3389
3390 #, c-format
3391 msgid "update failed: %s\n"
3392 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3393
3394 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3395 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3396
3397 #, fuzzy, c-format
3398 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
3399 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
3400
3401 #, fuzzy, c-format
3402 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3403 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3404
3405 #, fuzzy, c-format
3406 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3407 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3408
3409 #, fuzzy
3410 #| msgid "No such user ID.\n"
3411 msgid "No matching user IDs."
3412 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3413
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Nothing to sign.\n"
3416 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3417
3418 msgid "Digest: "
3419 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3420
3421 msgid "Features: "
3422 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3423
3424 msgid "Keyserver no-modify"
3425 msgstr ""
3426
3427 msgid "Preferred keyserver: "
3428 msgstr ""
3429
3430 #, fuzzy
3431 msgid "Notations: "
3432 msgstr "Óçìåßùóç: "
3433
3434 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3435 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3436
3437 #, fuzzy, c-format
3438 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3439 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3440
3441 #, fuzzy, c-format
3442 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3443 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3444
3445 #, fuzzy
3446 msgid "(sensitive)"
3447 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3448
3449 #, fuzzy, c-format
3450 msgid "created: %s"
3451 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3452
3453 #, fuzzy, c-format
3454 msgid "revoked: %s"
3455 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3456
3457 #, fuzzy, c-format
3458 msgid "expired: %s"
3459 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3460
3461 #, fuzzy, c-format
3462 msgid "expires: %s"
3463 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3464
3465 #, fuzzy, c-format
3466 msgid "usage: %s"
3467 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3468
3469 msgid "card-no: "
3470 msgstr ""
3471
3472 #, fuzzy, c-format
3473 msgid "trust: %s"
3474 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3475
3476 #, c-format
3477 msgid "validity: %s"
3478 msgstr ""
3479
3480 msgid "This key has been disabled"
3481 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3482
3483 msgid ""
3484 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3485 "unless you restart the program.\n"
3486 msgstr ""
3487 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3488 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3489
3490 #, fuzzy
3491 msgid "revoked"
3492 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3493
3494 #, fuzzy
3495 msgid "expired"
3496 msgstr "expire"
3497
3498 msgid ""
3499 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3500 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3501 msgstr ""
3502 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3503 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3504
3505 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3506 msgstr ""
3507
3508 #, fuzzy
3509 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3510 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3511 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3512
3513 msgid ""
3514 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3515 "versions\n"
3516 "         of PGP to reject this key.\n"
3517 msgstr ""
3518 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3519 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3520
3521 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3522 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3523
3524 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3525 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3526
3527 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3528 msgstr ""
3529
3530 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3531 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3532
3533 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3534 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3535
3536 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3537 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3538
3539 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3540 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3541
3542 #, c-format
3543 msgid "Deleted %d signature.\n"
3544 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3545
3546 #, c-format
3547 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3548 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3549
3550 msgid "Nothing deleted.\n"
3551 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3552
3553 #, fuzzy
3554 msgid "invalid"
3555 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3556
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3559 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3560
3561 #, fuzzy, c-format
3562 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3563 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3564
3565 #, fuzzy, c-format
3566 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3567 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3568
3569 #, fuzzy, c-format
3570 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3571 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3572
3573 #, fuzzy, c-format
3574 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3575 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3576
3577 msgid ""
3578 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3579 "cause\n"
3580 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3581 msgstr ""
3582 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3583 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3584 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3585
3586 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3587 msgstr ""
3588 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3589
3590 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3591 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3592
3593 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3594 msgstr ""
3595 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3596
3597 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3598 msgstr ""
3599 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3600
3601 #, fuzzy
3602 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3603 msgstr ""
3604 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3605
3606 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3607 msgstr ""
3608 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3609 "åðáíÝëèåé!\n"
3610
3611 #, fuzzy
3612 msgid ""
3613 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3614 msgstr ""
3615 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3616 "N): "
3617
3618 #, fuzzy
3619 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3620 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3621
3622 #, fuzzy
3623 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3624 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3625
3626 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3627 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3628
3629 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3630 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3631
3632 #, fuzzy, c-format
3633 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3634 msgstr ""
3635 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3636 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3637
3638 #, c-format
3639 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3640 msgstr ""
3641
3642 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3643 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3644
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3647 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3648
3649 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3650 msgstr ""
3651
3652 #, fuzzy
3653 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3654 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3655
3656 #, fuzzy
3657 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3658 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3659
3660 #, fuzzy
3661 msgid "Enter the notation: "
3662 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3663
3664 #, fuzzy
3665 msgid "Proceed? (y/N) "
3666 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3667
3668 #, c-format
3669 msgid "No user ID with index %d\n"
3670 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3671
3672 #, fuzzy, c-format
3673 msgid "No user ID with hash %s\n"
3674 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3675
3676 #, fuzzy, c-format
3677 msgid "No subkey with index %d\n"
3678 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3679
3680 #, fuzzy, c-format
3681 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3682 msgstr "user ID: \""
3683
3684 #, fuzzy, c-format
3685 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3686 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3687
3688 msgid " (non-exportable)"
3689 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3690
3691 #, c-format
3692 msgid "This signature expired on %s.\n"
3693 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3694
3695 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3696 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3697
3698 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3699 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3700
3701 #, fuzzy
3702 msgid "Not signed by you.\n"
3703 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3704
3705 #, fuzzy, c-format
3706 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3707 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3708
3709 #, fuzzy
3710 msgid " (non-revocable)"
3711 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3712
3713 #, fuzzy, c-format
3714 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3715 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3716
3717 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3718 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3719
3720 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3721 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3722
3723 msgid "no secret key\n"
3724 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3725
3726 #, c-format
3727 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3728 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3729
3730 #, c-format
3731 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3732 msgstr ""
3733 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3734
3735 #, fuzzy, c-format
3736 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3737 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3738
3739 #, fuzzy, c-format
3740 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3741 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3742
3743 #, fuzzy, c-format
3744 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3745 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3746
3747 #, fuzzy, c-format
3748 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3749 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3750
3751 #, fuzzy
3752 msgid "too many cipher preferences\n"
3753 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3754
3755 #, fuzzy
3756 msgid "too many digest preferences\n"
3757 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3758
3759 #, fuzzy
3760 msgid "too many compression preferences\n"
3761 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3762
3763 #, fuzzy, c-format
3764 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3765 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3766
3767 msgid "writing direct signature\n"
3768 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3769
3770 msgid "writing self signature\n"
3771 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3772
3773 msgid "writing key binding signature\n"
3774 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3775
3776 #, c-format
3777 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3778 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3779
3780 #, c-format
3781 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3782 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3783
3784 msgid ""
3785 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3786 msgstr ""
3787
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Sign"
3790 msgstr "sign"
3791
3792 msgid "Certify"
3793 msgstr ""
3794
3795 #, fuzzy
3796 msgid "Encrypt"
3797 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3798
3799 msgid "Authenticate"
3800 msgstr ""
3801
3802 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3803 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3804 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3805 #. functions:
3806 #.
3807 #. s = Toggle signing capability
3808 #. e = Toggle encryption capability
3809 #. a = Toggle authentication capability
3810 #. q = Finish
3811 #.
3812 msgid "SsEeAaQq"
3813 msgstr ""
3814
3815 #, c-format
3816 msgid "Possible actions for a %s key: "
3817 msgstr ""
3818
3819 msgid "Current allowed actions: "
3820 msgstr ""
3821
3822 #, c-format
3823 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3824 msgstr ""
3825
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3828 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3829
3830 #, c-format
3831 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3832 msgstr ""
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "   (%c) Finished\n"
3836 msgstr ""
3837
3838 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3839 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3840
3841 #, fuzzy, c-format
3842 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3843 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3844
3845 #, fuzzy, c-format
3846 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3847 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3848
3849 #, c-format
3850 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3851 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3852
3853 #, c-format
3854 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3855 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3856
3857 #, fuzzy, c-format
3858 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3859 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3860
3861 #, c-format
3862 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3863 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3864
3865 #, fuzzy, c-format
3866 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3867 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3868
3869 #, fuzzy, c-format
3870 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3871 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3872
3873 #, fuzzy, c-format
3874 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3875 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3876
3877 #, fuzzy, c-format
3878 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3879 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3880 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3881
3882 #, fuzzy, c-format
3883 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3884 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3885
3886 #, fuzzy, c-format
3887 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3888 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3889 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3890
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "  (%d) Existing key\n"
3893 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3894
3895 #, fuzzy
3896 msgid "Enter the keygrip: "
3897 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3898
3899 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #, fuzzy
3903 msgid "No key with this keygrip\n"
3904 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3905
3906 #, c-format
3907 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3908 msgstr ""
3909
3910 #, fuzzy, c-format
3911 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3912 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3913
3914 #, fuzzy, c-format
3915 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3916 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3917
3918 #, c-format
3919 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3920 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3921
3922 #, fuzzy, c-format
3923 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3924 msgid "rounded to %u bits\n"
3925 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3926
3927 #, fuzzy
3928 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3929 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3930 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3931
3932 msgid ""
3933 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3934 "         0 = key does not expire\n"
3935 "      <n>  = key expires in n days\n"
3936 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3937 "      <n>m = key expires in n months\n"
3938 "      <n>y = key expires in n years\n"
3939 msgstr ""
3940 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3941 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3942 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3943 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3944 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3945 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3946
3947 msgid ""
3948 "Please specify how long the signature should be valid.\n"