* POTFILES.in: Updated.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-10-15 11:07+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/md.c:137
18 #, c-format
19 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
20 msgstr ""
21 "ï áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò `%s' åßíáé óå áõôÞ ôçí Ýêäïóç ãéá áíÜãíùóç ìüíï\n"
22
23 #: cipher/primegen.c:120
24 #, fuzzy, c-format
25 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
26 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
27
28 #: cipher/primegen.c:311
29 #, c-format
30 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
31 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
32
33 #: cipher/random.c:163
34 msgid "no entropy gathering module detected\n"
35 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
36
37 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:588 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
38 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3188 g10/import.c:175
39 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
40 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
41 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
42 #, c-format
43 msgid "can't open `%s': %s\n"
44 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
45
46 #: cipher/random.c:391
47 #, c-format
48 msgid "can't stat `%s': %s\n"
49 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
50
51 #: cipher/random.c:396
52 #, c-format
53 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
54 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
55
56 #: cipher/random.c:401
57 msgid "note: random_seed file is empty\n"
58 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
59
60 #: cipher/random.c:407
61 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
62 msgstr ""
63 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
64 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
65
66 #: cipher/random.c:415
67 #, c-format
68 msgid "can't read `%s': %s\n"
69 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
70
71 #: cipher/random.c:453
72 msgid "note: random_seed file not updated\n"
73 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
74
75 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
76 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
77 #, c-format
78 msgid "can't create `%s': %s\n"
79 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
80
81 #: cipher/random.c:480
82 #, c-format
83 msgid "can't write `%s': %s\n"
84 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
85
86 #: cipher/random.c:483
87 #, c-format
88 msgid "can't close `%s': %s\n"
89 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
90
91 #: cipher/random.c:728
92 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
93 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
94
95 #: cipher/random.c:729
96 msgid ""
97 "The random number generator is only a kludge to let\n"
98 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
99 "\n"
100 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
101 "\n"
102 msgstr ""
103 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
104 "\n"
105 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
106 "\n"
107
108 #: cipher/rndegd.c:204
109 msgid ""
110 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
111 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
112 "of the entropy.\n"
113 msgstr ""
114 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
115 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
116
117 #: cipher/rndlinux.c:134
118 #, c-format
119 msgid ""
120 "\n"
121 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
122 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
126 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
127 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
128
129 #: g10/app-openpgp.c:458
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
132 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
133
134 #: g10/app-openpgp.c:471
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
137 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
138
139 #: g10/app-openpgp.c:656 g10/app-openpgp.c:745
140 #, c-format
141 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
142 msgstr ""
143
144 #: g10/app-openpgp.c:662 g10/app-openpgp.c:751 g10/app-openpgp.c:1236
145 #, c-format
146 msgid "prassphrase (CHV%d) is too short; minimum length is %d\n"
147 msgstr ""
148
149 #: g10/app-openpgp.c:671 g10/app-openpgp.c:685 g10/app-openpgp.c:761
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
152 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:708
155 msgid "access to admin commands is not configured\n"
156 msgstr ""
157
158 #: g10/app-openpgp.c:725
159 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
160 msgstr ""
161
162 #: g10/app-openpgp.c:731
163 msgid "card is permanently locked!\n"
164 msgstr ""
165
166 #: g10/app-openpgp.c:738
167 #, c-format
168 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:742
172 msgid "Admin PIN"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1245 g10/app-openpgp.c:1259
176 #, c-format
177 msgid "verify CHV%d failed\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1504
181 msgid "can't access CHV Status Bytes - invalid OpenPGP card?\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1514
185 msgid "can't access Extended Capability Flags - invalid OpenPGP card?\n"
186 msgstr ""
187
188 #: g10/app-openpgp.c:1584
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "error getting serial number: %s\n"
191 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1679
194 #, fuzzy, c-format
195 msgid "failed to store the key: %s\n"
196 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
197
198 #: g10/app-openpgp.c:1721
199 #, fuzzy
200 msgid "reading the key failed\n"
201 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1728
204 msgid "response does not contain the public key data\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1736
208 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
209 msgstr ""
210
211 #: g10/app-openpgp.c:1747
212 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
213 msgstr ""
214
215 #: g10/armor.c:317
216 #, c-format
217 msgid "armor: %s\n"
218 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
219
220 #: g10/armor.c:346
221 msgid "invalid armor header: "
222 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
223
224 #: g10/armor.c:353
225 msgid "armor header: "
226 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
227
228 #: g10/armor.c:364
229 msgid "invalid clearsig header\n"
230 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
231
232 #: g10/armor.c:416
233 msgid "nested clear text signatures\n"
234 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
235
236 #: g10/armor.c:551
237 #, fuzzy
238 msgid "unexpected armor: "
239 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
240
241 #: g10/armor.c:563
242 msgid "invalid dash escaped line: "
243 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
244
245 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
246 #, fuzzy, c-format
247 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
248 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
249
250 #: g10/armor.c:758
251 msgid "premature eof (no CRC)\n"
252 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
253
254 #: g10/armor.c:792
255 msgid "premature eof (in CRC)\n"
256 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
257
258 #: g10/armor.c:800
259 msgid "malformed CRC\n"
260 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
261
262 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
265 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
266
267 #: g10/armor.c:824
268 #, fuzzy
269 msgid "premature eof (in trailer)\n"
270 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
271
272 #: g10/armor.c:828
273 msgid "error in trailer line\n"
274 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
275
276 #: g10/armor.c:1115
277 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
278 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
279
280 #: g10/armor.c:1120
281 #, c-format
282 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
283 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
284
285 #: g10/armor.c:1124
286 msgid ""
287 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
288 msgstr ""
289 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
290 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
291
292 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
295 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
296
297 #: g10/card-util.c:63
298 #, c-format
299 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
300 msgstr ""
301
302 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
303 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
304 msgstr "óõãíþìç, äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
305
306 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:964 g10/card-util.c:1042
307 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
308 #: g10/keygen.c:1361
309 msgid "Your selection? "
310 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
311
312 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
313 msgid "[not set]"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/card-util.c:376
317 #, fuzzy
318 msgid "male"
319 msgstr "enable"
320
321 #: g10/card-util.c:377
322 #, fuzzy
323 msgid "female"
324 msgstr "enable"
325
326 #: g10/card-util.c:377
327 #, fuzzy
328 msgid "unspecified"
329 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
330
331 #: g10/card-util.c:396
332 #, fuzzy
333 msgid "not forced"
334 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
335
336 #: g10/card-util.c:396
337 msgid "forced"
338 msgstr ""
339
340 #: g10/card-util.c:439
341 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
342 msgstr ""
343
344 #: g10/card-util.c:441
345 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
346 msgstr ""
347
348 #: g10/card-util.c:443
349 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
350 msgstr ""
351
352 #: g10/card-util.c:460
353 msgid "Cardholder's surname: "
354 msgstr ""
355
356 #: g10/card-util.c:462
357 msgid "Cardholder's given name: "
358 msgstr ""
359
360 #: g10/card-util.c:480
361 #, c-format
362 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
363 msgstr ""
364
365 #: g10/card-util.c:502
366 #, fuzzy
367 msgid "URL to retrieve public key: "
368 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
369
370 #: g10/card-util.c:510
371 #, c-format
372 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
373 msgstr ""
374
375 #: g10/card-util.c:597 g10/import.c:261
376 #, c-format
377 msgid "error reading `%s': %s\n"
378 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
379
380 #: g10/card-util.c:605
381 msgid "Login data (account name): "
382 msgstr ""
383
384 #: g10/card-util.c:615
385 #, c-format
386 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
387 msgstr ""
388
389 #: g10/card-util.c:635
390 #, fuzzy
391 msgid "Language preferences: "
392 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
393
394 #: g10/card-util.c:643
395 #, fuzzy
396 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
397 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
398
399 #: g10/card-util.c:652
400 #, fuzzy
401 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
402 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
403
404 #: g10/card-util.c:673
405 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
406 msgstr ""
407
408 #: g10/card-util.c:687
409 #, fuzzy
410 msgid "Error: invalid response.\n"
411 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
412
413 #: g10/card-util.c:708
414 #, fuzzy
415 msgid "CA fingerprint: "
416 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
417
418 #: g10/card-util.c:731
419 #, fuzzy
420 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
421 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
422
423 #: g10/card-util.c:779
424 #, fuzzy, c-format
425 msgid "key operation not possible: %s\n"
426 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
427
428 #: g10/card-util.c:780
429 #, fuzzy
430 msgid "not an OpenPGP card"
431 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
432
433 #: g10/card-util.c:789
434 #, fuzzy, c-format
435 msgid "error getting current key info: %s\n"
436 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
437
438 #: g10/card-util.c:870
439 msgid "Replace existing key? (y/N) "
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:891
443 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
444 msgstr ""
445
446 #: g10/card-util.c:901
447 msgid "Inhibit off-card backup of encryption key? (y/N) "
448 msgstr ""
449
450 #: g10/card-util.c:912
451 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
452 msgstr ""
453
454 #: g10/card-util.c:921
455 #, c-format
456 msgid ""
457 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
458 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
459 "You should change them using the command --change-pin\n"
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:955
463 #, fuzzy
464 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
465 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
466
467 #: g10/card-util.c:957 g10/card-util.c:1033
468 #, fuzzy
469 msgid "   (1) Signature key\n"
470 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
471
472 #: g10/card-util.c:958 g10/card-util.c:1035
473 #, fuzzy
474 msgid "   (2) Encryption key\n"
475 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
476
477 #: g10/card-util.c:959 g10/card-util.c:1037
478 msgid "   (3) Authentication key\n"
479 msgstr ""
480
481 #: g10/card-util.c:975 g10/card-util.c:1053 g10/keyedit.c:907
482 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
483 msgid "Invalid selection.\n"
484 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
485
486 #: g10/card-util.c:1030
487 #, fuzzy
488 msgid "Please select where to store the key:\n"
489 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
490
491 #: g10/card-util.c:1065
492 #, fuzzy
493 msgid "unknown key protection algorithm\n"
494 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
495
496 #: g10/card-util.c:1070
497 #, fuzzy
498 msgid "secret parts of key are not available\n"
499 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
500
501 #: g10/card-util.c:1075
502 #, fuzzy
503 msgid "secret key already stored on a card\n"
504 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
505
506 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1229 util/miscutil.c:348
507 msgid "quit"
508 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
509
510 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1229
511 msgid "quit this menu"
512 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
513
514 #: g10/card-util.c:1143 g10/keyedit.c:1230
515 msgid "q"
516 msgstr "q"
517
518 #: g10/card-util.c:1144
519 msgid "admin"
520 msgstr ""
521
522 #: g10/card-util.c:1144
523 #, fuzzy
524 msgid "show admin commands"
525 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
526
527 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1232
528 msgid "help"
529 msgstr "help"
530
531 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1232
532 msgid "show this help"
533 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
534
535 #: g10/card-util.c:1147 g10/keyedit.c:1235
536 msgid "list"
537 msgstr "list"
538
539 #: g10/card-util.c:1147
540 #, fuzzy
541 msgid "list all available data"
542 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
543
544 #: g10/card-util.c:1148 g10/keyedit.c:1236
545 msgid "l"
546 msgstr "l"
547
548 #: g10/card-util.c:1149 g10/keyedit.c:1247
549 msgid "debug"
550 msgstr "debug"
551
552 #: g10/card-util.c:1150
553 #, fuzzy
554 msgid "name"
555 msgstr "enable"
556
557 #: g10/card-util.c:1150
558 msgid "change card holder's name"
559 msgstr ""
560
561 #: g10/card-util.c:1151
562 msgid "url"
563 msgstr ""
564
565 #: g10/card-util.c:1151
566 msgid "change URL to retrieve key"
567 msgstr ""
568
569 #: g10/card-util.c:1152
570 msgid "fetch"
571 msgstr ""
572
573 #: g10/card-util.c:1153
574 msgid "fetch the key specified in the card URL"
575 msgstr ""
576
577 #: g10/card-util.c:1154
578 #, fuzzy
579 msgid "login"
580 msgstr "lsign"
581
582 #: g10/card-util.c:1154
583 #, fuzzy
584 msgid "change the login name"
585 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
586
587 #: g10/card-util.c:1155
588 msgid "lang"
589 msgstr ""
590
591 #: g10/card-util.c:1155
592 #, fuzzy
593 msgid "change the language preferences"
594 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
595
596 #: g10/card-util.c:1156
597 msgid "sex"
598 msgstr ""
599
600 #: g10/card-util.c:1156
601 msgid "change card holder's sex"
602 msgstr ""
603
604 #: g10/card-util.c:1157
605 #, fuzzy
606 msgid "cafpr"
607 msgstr "fpr"
608
609 #: g10/card-util.c:1157
610 #, fuzzy
611 msgid "change a CA fingerprint"
612 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
613
614 #: g10/card-util.c:1158
615 #, fuzzy
616 msgid "forcesig"
617 msgstr "revsig"
618
619 #: g10/card-util.c:1159
620 msgid "toggle the signature force PIN flag"
621 msgstr ""
622
623 #: g10/card-util.c:1160
624 #, fuzzy
625 msgid "generate"
626 msgstr "ãåíéêü óöÜëìá"
627
628 #: g10/card-util.c:1161
629 #, fuzzy
630 msgid "generate new keys"
631 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
632
633 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1271
634 msgid "passwd"
635 msgstr "passwd"
636
637 #: g10/card-util.c:1162
638 msgid "menu to change or unblock the PIN"
639 msgstr ""
640
641 #: g10/card-util.c:1178 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1297
642 msgid "can't do that in batchmode\n"
643 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
644
645 #: g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:1377
646 msgid "Command> "
647 msgstr "ÅíôïëÞ> "
648
649 #: g10/card-util.c:1261
650 #, fuzzy
651 msgid "Admin-only command\n"
652 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
653
654 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1844
655 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
656 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
657
658 #: g10/cardglue.c:280
659 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
660 msgstr ""
661
662 #: g10/cardglue.c:364
663 #, c-format
664 msgid ""
665 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
666 "   %.*s\n"
667 msgstr ""
668
669 #: g10/cardglue.c:372
670 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
671 msgstr ""
672
673 #: g10/cardglue.c:634
674 msgid "Enter Admin PIN: "
675 msgstr ""
676
677 #: g10/cardglue.c:634
678 msgid "Enter PIN: "
679 msgstr ""
680
681 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3538 g10/verify.c:101
682 #: g10/verify.c:154
683 #, c-format
684 msgid "can't open `%s'\n"
685 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
686
687 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
688 msgid "--output doesn't work for this command\n"
689 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
690
691 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2901 g10/revoke.c:225
692 #, c-format
693 msgid "key `%s' not found: %s\n"
694 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
695
696 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
697 #: g10/revoke.c:436
698 #, c-format
699 msgid "error reading keyblock: %s\n"
700 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
701
702 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
703 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
704 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
705
706 #: g10/delkey.c:127
707 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
708 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
709
710 #: g10/delkey.c:139
711 #, fuzzy
712 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
713 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
714
715 #: g10/delkey.c:147
716 #, fuzzy
717 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
718 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
719
720 #: g10/delkey.c:157
721 #, c-format
722 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
723 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
724
725 #: g10/delkey.c:167
726 msgid "ownertrust information cleared\n"
727 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
728
729 #: g10/delkey.c:195
730 #, c-format
731 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
732 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
733
734 #: g10/delkey.c:197
735 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
736 msgstr ""
737 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
738
739 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
740 #, c-format
741 msgid "error creating passphrase: %s\n"
742 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
743
744 #: g10/encode.c:215
745 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
746 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
747
748 #: g10/encode.c:228
749 #, c-format
750 msgid "using cipher %s\n"
751 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
752
753 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
754 #, c-format
755 msgid "`%s' already compressed\n"
756 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
757
758 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
759 #, c-format
760 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
761 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
762
763 #: g10/encode.c:472
764 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
765 msgstr ""
766 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
767 "pgp2\n"
768
769 #: g10/encode.c:494
770 #, c-format
771 msgid "reading from `%s'\n"
772 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
773
774 #: g10/encode.c:530
775 msgid ""
776 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
777 msgstr ""
778 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
779 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
780
781 #: g10/encode.c:540
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid ""
784 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
785 msgstr ""
786 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
787 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
788
789 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
790 #, fuzzy, c-format
791 msgid ""
792 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
793 "preferences\n"
794 msgstr ""
795 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
796 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
797
798 #: g10/encode.c:735
799 #, c-format
800 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
801 msgstr ""
802 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
803 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
804
805 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
806 #, c-format
807 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
808 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
809
810 #: g10/encode.c:832
811 #, c-format
812 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
813 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
814
815 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
816 #, c-format
817 msgid "%s encrypted data\n"
818 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
819
820 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
821 #, c-format
822 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
823 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
824
825 #: g10/encr-data.c:92
826 msgid ""
827 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
828 msgstr ""
829 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
830 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
831
832 #: g10/encr-data.c:103
833 msgid "problem handling encrypted packet\n"
834 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
835
836 #: g10/exec.c:48
837 msgid "no remote program execution supported\n"
838 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
839
840 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
841 #, c-format
842 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
843 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
844
845 #: g10/exec.c:325
846 msgid ""
847 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
848 msgstr ""
849 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
850 "áñ÷åßïõ\n"
851
852 #: g10/exec.c:355
853 #, fuzzy
854 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
855 msgstr ""
856 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
857
858 #: g10/exec.c:433
859 #, fuzzy, c-format
860 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
861 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
862
863 #: g10/exec.c:436
864 #, fuzzy, c-format
865 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
866 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
867
868 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
869 #, fuzzy, c-format
870 msgid "can't create file `%s': %s\n"
871 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
872
873 #: g10/exec.c:521
874 #, c-format
875 msgid "system error while calling external program: %s\n"
876 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
877
878 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
879 msgid "unnatural exit of external program\n"
880 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
881
882 #: g10/exec.c:547
883 msgid "unable to execute external program\n"
884 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
885
886 #: g10/exec.c:563
887 #, c-format
888 msgid "unable to read external program response: %s\n"
889 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
890
891 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
892 #, c-format
893 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
894 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
895
896 #: g10/exec.c:621
897 #, c-format
898 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
899 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
900
901 #: g10/export.c:176
902 #, fuzzy
903 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
904 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
905
906 #: g10/export.c:206
907 #, fuzzy, c-format
908 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
909 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
910
911 #: g10/export.c:214
912 #, fuzzy, c-format
913 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
914 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
915
916 #: g10/export.c:361
917 #, fuzzy, c-format
918 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
919 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
920
921 #: g10/export.c:393
922 msgid "WARNING: nothing exported\n"
923 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
924
925 #: g10/g10.c:358
926 msgid ""
927 "@Commands:\n"
928 " "
929 msgstr ""
930 "@ÅíôïëÝò:\n"
931 " "
932
933 #: g10/g10.c:360
934 msgid "|[file]|make a signature"
935 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
936
937 #: g10/g10.c:361
938 msgid "|[file]|make a clear text signature"
939 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
940
941 #: g10/g10.c:362
942 msgid "make a detached signature"
943 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
944
945 #: g10/g10.c:363
946 msgid "encrypt data"
947 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
948
949 #: g10/g10.c:365
950 msgid "encryption only with symmetric cipher"
951 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
952
953 #: g10/g10.c:367
954 msgid "decrypt data (default)"
955 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
956
957 #: g10/g10.c:369
958 msgid "verify a signature"
959 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
960
961 #: g10/g10.c:371
962 msgid "list keys"
963 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
964
965 #: g10/g10.c:373
966 msgid "list keys and signatures"
967 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
968
969 #: g10/g10.c:374
970 #, fuzzy
971 msgid "list and check key signatures"
972 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
973
974 #: g10/g10.c:375
975 msgid "list keys and fingerprints"
976 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
977
978 #: g10/g10.c:376
979 msgid "list secret keys"
980 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
981
982 #: g10/g10.c:377
983 msgid "generate a new key pair"
984 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
985
986 #: g10/g10.c:378
987 msgid "remove keys from the public keyring"
988 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
989
990 #: g10/g10.c:380
991 msgid "remove keys from the secret keyring"
992 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
993
994 #: g10/g10.c:381
995 msgid "sign a key"
996 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
997
998 #: g10/g10.c:382
999 msgid "sign a key locally"
1000 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1001
1002 #: g10/g10.c:385
1003 msgid "sign or edit a key"
1004 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1005
1006 #: g10/g10.c:386
1007 msgid "generate a revocation certificate"
1008 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1009
1010 #: g10/g10.c:388
1011 msgid "export keys"
1012 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1013
1014 #: g10/g10.c:389
1015 msgid "export keys to a key server"
1016 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1017
1018 #: g10/g10.c:390
1019 msgid "import keys from a key server"
1020 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1021
1022 #: g10/g10.c:392
1023 msgid "search for keys on a key server"
1024 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1025
1026 #: g10/g10.c:394
1027 msgid "update all keys from a keyserver"
1028 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1029
1030 #: g10/g10.c:397
1031 msgid "import/merge keys"
1032 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1033
1034 #: g10/g10.c:400
1035 msgid "print the card status"
1036 msgstr ""
1037
1038 #: g10/g10.c:401
1039 msgid "change data on a card"
1040 msgstr ""
1041
1042 #: g10/g10.c:402
1043 msgid "change a card's PIN"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: g10/g10.c:410
1047 msgid "update the trust database"
1048 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1049
1050 #: g10/g10.c:417
1051 msgid "|algo [files]|print message digests"
1052 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1053
1054 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1055 msgid ""
1056 "@\n"
1057 "Options:\n"
1058 " "
1059 msgstr ""
1060 "@\n"
1061 "ÅðéëïãÝò:\n"
1062 " "
1063
1064 #: g10/g10.c:423
1065 msgid "create ascii armored output"
1066 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1067
1068 #: g10/g10.c:425
1069 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1070 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1071
1072 #: g10/g10.c:436
1073 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1074 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1075
1076 #: g10/g10.c:437
1077 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1078 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1079
1080 #: g10/g10.c:442
1081 msgid "use canonical text mode"
1082 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1083
1084 #: g10/g10.c:452
1085 msgid "use as output file"
1086 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1087
1088 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1089 msgid "verbose"
1090 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1091
1092 #: g10/g10.c:465
1093 msgid "do not make any changes"
1094 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1095
1096 #: g10/g10.c:466
1097 msgid "prompt before overwriting"
1098 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1099
1100 #: g10/g10.c:511
1101 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1102 msgstr ""
1103
1104 #: g10/g10.c:512
1105 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: g10/g10.c:537
1109 msgid ""
1110 "@\n"
1111 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1112 msgstr ""
1113 "@\n"
1114 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1115
1116 #: g10/g10.c:540
1117 msgid ""
1118 "@\n"
1119 "Examples:\n"
1120 "\n"
1121 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1122 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1123 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1124 " --list-keys [names]        show keys\n"
1125 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1126 msgstr ""
1127 "@\n"
1128 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1129 "\n"
1130 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1131 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1132 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1133 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1134 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1135
1136 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1137 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1138 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1139
1140 #: g10/g10.c:743
1141 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1142 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1143
1144 #: g10/g10.c:746
1145 msgid ""
1146 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1147 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1148 "default operation depends on the input data\n"
1149 msgstr ""
1150 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1151 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1152 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1153
1154 #: g10/g10.c:757
1155 msgid ""
1156 "\n"
1157 "Supported algorithms:\n"
1158 msgstr ""
1159 "\n"
1160 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1161
1162 #: g10/g10.c:760
1163 msgid "Pubkey: "
1164 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1165
1166 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1881
1167 msgid "Cipher: "
1168 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1169
1170 #: g10/g10.c:772
1171 msgid "Hash: "
1172 msgstr "Hash: "
1173
1174 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1927
1175 msgid "Compression: "
1176 msgstr "Óõìðßåóç: "
1177
1178 #: g10/g10.c:861
1179 msgid "usage: gpg [options] "
1180 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1181
1182 #: g10/g10.c:964
1183 msgid "conflicting commands\n"
1184 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1185
1186 #: g10/g10.c:982
1187 #, fuzzy, c-format
1188 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1189 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1190
1191 #: g10/g10.c:1179
1192 #, fuzzy, c-format
1193 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1194 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1195
1196 #: g10/g10.c:1182
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1199 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:1185
1202 #, fuzzy, c-format
1203 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1204 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1205
1206 #: g10/g10.c:1191
1207 #, fuzzy, c-format
1208 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1209 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1210
1211 #: g10/g10.c:1194
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1214 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1215
1216 #: g10/g10.c:1197
1217 #, fuzzy, c-format
1218 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1219 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1220
1221 #: g10/g10.c:1203
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1224 msgstr ""
1225 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1226
1227 #: g10/g10.c:1206
1228 #, fuzzy, c-format
1229 msgid ""
1230 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1231 msgstr ""
1232 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1233
1234 #: g10/g10.c:1209
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1237 msgstr ""
1238 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1239
1240 #: g10/g10.c:1215
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1243 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:1218
1246 #, fuzzy, c-format
1247 msgid ""
1248 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1249 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1250
1251 #: g10/g10.c:1221
1252 #, fuzzy, c-format
1253 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1254 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1255
1256 #: g10/g10.c:1362
1257 #, fuzzy, c-format
1258 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1259 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1260
1261 #: g10/g10.c:1756
1262 #, c-format
1263 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1264 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1265
1266 #: g10/g10.c:1798
1267 #, c-format
1268 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1269 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1270
1271 #: g10/g10.c:1802
1272 #, c-format
1273 msgid "option file `%s': %s\n"
1274 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1275
1276 #: g10/g10.c:1809
1277 #, c-format
1278 msgid "reading options from `%s'\n"
1279 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1280
1281 #: g10/g10.c:2029 g10/g10.c:2545 g10/g10.c:2556
1282 #, c-format
1283 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1284 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1285
1286 #: g10/g10.c:2042
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1289 msgstr ""
1290 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1291 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1292
1293 #: g10/g10.c:2254
1294 #, fuzzy, c-format
1295 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1296 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1297
1298 #: g10/g10.c:2273 g10/keyedit.c:3417
1299 #, fuzzy
1300 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1301 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:2279
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1306 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:2282
1309 #, fuzzy
1310 msgid "invalid keyserver options\n"
1311 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:2289
1314 #, c-format
1315 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1316 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1317
1318 #: g10/g10.c:2292
1319 msgid "invalid import options\n"
1320 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:2299
1323 #, c-format
1324 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1325 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1326
1327 #: g10/g10.c:2302
1328 msgid "invalid export options\n"
1329 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:2309
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1334 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1335
1336 #: g10/g10.c:2312
1337 #, fuzzy
1338 msgid "invalid list options\n"
1339 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1340
1341 #: g10/g10.c:2334
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1344 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:2337
1347 #, fuzzy
1348 msgid "invalid verify options\n"
1349 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1350
1351 #: g10/g10.c:2344
1352 #, c-format
1353 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1354 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:2534
1357 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1358 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1359
1360 #: g10/g10.c:2538
1361 #, c-format
1362 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1363 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1364
1365 #: g10/g10.c:2547
1366 #, c-format
1367 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1368 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1369
1370 #: g10/g10.c:2550
1371 #, c-format
1372 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1373 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1374
1375 #: g10/g10.c:2571
1376 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1377 msgstr ""
1378 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2577
1381 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1382 msgstr ""
1383 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1384 "êáôÜóôáóç\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2583
1387 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1388 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2596
1391 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1392 msgstr ""
1393 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2666 g10/g10.c:2690
1396 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1397 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1398
1399 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1400 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1401 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1402
1403 #: g10/g10.c:2678
1404 #, fuzzy
1405 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1406 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1407
1408 #: g10/g10.c:2684
1409 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1410 msgstr ""
1411 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1412 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2699
1415 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1416 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1417
1418 #: g10/g10.c:2701
1419 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1420 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1421
1422 #: g10/g10.c:2703
1423 #, fuzzy
1424 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1425 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1426
1427 #: g10/g10.c:2705
1428 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1429 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1430
1431 #: g10/g10.c:2707
1432 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1433 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1434
1435 #: g10/g10.c:2710
1436 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1437 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1438
1439 #: g10/g10.c:2714
1440 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1441 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1442
1443 #: g10/g10.c:2721
1444 msgid "invalid default preferences\n"
1445 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1446
1447 #: g10/g10.c:2730
1448 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1449 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1450
1451 #: g10/g10.c:2734
1452 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1453 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1454
1455 #: g10/g10.c:2738
1456 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1457 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1458
1459 #: g10/g10.c:2771
1460 #, c-format
1461 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1462 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2818
1465 #, fuzzy, c-format
1466 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1467 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1468
1469 #: g10/g10.c:2823
1470 #, fuzzy, c-format
1471 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1472 msgstr ""
1473 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1474
1475 #: g10/g10.c:2828
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1478 msgstr ""
1479 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2924
1482 #, c-format
1483 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1484 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1485
1486 #: g10/g10.c:2935
1487 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1488 msgstr ""
1489 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1490 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1491
1492 #: g10/g10.c:2946
1493 msgid "--store [filename]"
1494 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1495
1496 #: g10/g10.c:2953
1497 msgid "--symmetric [filename]"
1498 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1499
1500 #: g10/g10.c:2955
1501 #, fuzzy, c-format
1502 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1503 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1504
1505 #: g10/g10.c:2965
1506 msgid "--encrypt [filename]"
1507 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1508
1509 #: g10/g10.c:2978
1510 #, fuzzy
1511 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1512 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1513
1514 #: g10/g10.c:2980
1515 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: g10/g10.c:2983
1519 #, fuzzy, c-format
1520 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1521 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1522
1523 #: g10/g10.c:3001
1524 msgid "--sign [filename]"
1525 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1526
1527 #: g10/g10.c:3014
1528 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1529 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1530
1531 #: g10/g10.c:3029
1532 #, fuzzy
1533 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1534 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1535
1536 #: g10/g10.c:3031
1537 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: g10/g10.c:3034
1541 #, fuzzy, c-format
1542 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1543 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1544
1545 #: g10/g10.c:3054
1546 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1547 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1548
1549 #: g10/g10.c:3063
1550 msgid "--clearsign [filename]"
1551 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1552
1553 #: g10/g10.c:3088
1554 msgid "--decrypt [filename]"
1555 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1556
1557 #: g10/g10.c:3096
1558 msgid "--sign-key user-id"
1559 msgstr "--sign-key user-id"
1560
1561 #: g10/g10.c:3100
1562 msgid "--lsign-key user-id"
1563 msgstr "--lsign-key user-id"
1564
1565 #: g10/g10.c:3104
1566 msgid "--nrsign-key user-id"
1567 msgstr "--nrsign-key user-id"
1568
1569 #: g10/g10.c:3108
1570 msgid "--nrlsign-key user-id"
1571 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1572
1573 #: g10/g10.c:3132
1574 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1575 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1576
1577 #: g10/g10.c:3203
1578 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1579 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1580
1581 #: g10/g10.c:3240
1582 #, c-format
1583 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1584 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1585
1586 #: g10/g10.c:3242
1587 #, c-format
1588 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1589 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1590
1591 #: g10/g10.c:3244
1592 #, c-format
1593 msgid "key export failed: %s\n"
1594 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1595
1596 #: g10/g10.c:3255
1597 #, c-format
1598 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1599 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1600
1601 #: g10/g10.c:3265
1602 #, c-format
1603 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1604 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1605
1606 #: g10/g10.c:3306
1607 #, c-format
1608 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1609 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1610
1611 #: g10/g10.c:3314
1612 #, c-format
1613 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1614 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1615
1616 #: g10/g10.c:3401
1617 #, c-format
1618 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1619 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1620
1621 #: g10/g10.c:3524
1622 msgid "[filename]"
1623 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1624
1625 #: g10/g10.c:3528
1626 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1627 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1628
1629 #: g10/g10.c:3818
1630 msgid ""
1631 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1632 "an '='\n"
1633 msgstr ""
1634 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1635 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1636
1637 #: g10/g10.c:3826
1638 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1639 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1640
1641 #: g10/g10.c:3836
1642 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1643 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1644
1645 #: g10/g10.c:3870
1646 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1647 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1648
1649 #: g10/g10.c:3872
1650 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1651 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1652
1653 #: g10/g10.c:3905
1654 #, fuzzy
1655 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1656 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1657
1658 #: g10/getkey.c:150
1659 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1660 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1661
1662 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1663 #, fuzzy
1664 msgid "[User ID not found]"
1665 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1666
1667 #: g10/getkey.c:1614
1668 #, fuzzy, c-format
1669 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1670 msgstr ""
1671 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1672
1673 #: g10/getkey.c:2169
1674 #, fuzzy, c-format
1675 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1676 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1677
1678 #: g10/getkey.c:2400
1679 #, fuzzy, c-format
1680 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1681 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1682
1683 #: g10/getkey.c:2447
1684 #, fuzzy, c-format
1685 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1686 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1687
1688 #: g10/gpgv.c:68
1689 msgid "be somewhat more quiet"
1690 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1691
1692 #: g10/gpgv.c:69
1693 msgid "take the keys from this keyring"
1694 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1695
1696 #: g10/gpgv.c:71
1697 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1698 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1699
1700 #: g10/gpgv.c:72
1701 msgid "|FD|write status info to this FD"
1702 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1703
1704 #: g10/gpgv.c:96
1705 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1706 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1707
1708 #: g10/gpgv.c:99
1709 msgid ""
1710 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1711 "Check signatures against known trusted keys\n"
1712 msgstr ""
1713 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1714 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1715
1716 #: g10/helptext.c:48
1717 msgid ""
1718 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1719 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1720 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1721 msgstr ""
1722 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1723 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1724 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1725 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1726
1727 #: g10/helptext.c:54
1728 msgid ""
1729 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1730 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1731 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1732 "ultimately trusted\n"
1733 msgstr ""
1734 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1735 "êëåéäéÜ\n"
1736 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1737 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1738 "êëåéäß\n"
1739 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1740
1741 #: g10/helptext.c:61
1742 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1743 msgstr ""
1744 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1745 "\"."
1746
1747 #: g10/helptext.c:65
1748 msgid ""
1749 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1750 msgstr ""
1751 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1752
1753 #: g10/helptext.c:69
1754 msgid ""
1755 "Select the algorithm to use.\n"
1756 "\n"
1757 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1758 "for signatures.\n"
1759 "\n"
1760 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1761 "\n"
1762 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1763 "\n"
1764 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1765 msgstr ""
1766
1767 #: g10/helptext.c:83
1768 msgid ""
1769 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1770 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1771 "Please consult your security expert first."
1772 msgstr ""
1773 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1774 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1775 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1776
1777 #: g10/helptext.c:90
1778 msgid "Enter the size of the key"
1779 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1780
1781 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1782 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1783 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1784 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1785
1786 #: g10/helptext.c:104
1787 msgid ""
1788 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1789 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1790 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1791 "the given value as an interval."
1792 msgstr ""
1793 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1794 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1795 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1796 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1797
1798 #: g10/helptext.c:116
1799 msgid "Enter the name of the key holder"
1800 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1801
1802 #: g10/helptext.c:121
1803 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1804 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
1805
1806 #: g10/helptext.c:125
1807 msgid "Please enter an optional comment"
1808 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
1809
1810 #: g10/helptext.c:130
1811 msgid ""
1812 "N  to change the name.\n"
1813 "C  to change the comment.\n"
1814 "E  to change the email address.\n"
1815 "O  to continue with key generation.\n"
1816 "Q  to to quit the key generation."
1817 msgstr ""
1818 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
1819 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
1820 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
1821 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
1822 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
1823
1824 #: g10/helptext.c:139
1825 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1826 msgstr ""
1827 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
1828 "õðïêëåéäß."
1829
1830 #: g10/helptext.c:147
1831 msgid ""
1832 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1833 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1834 "know how carefully you verified this.\n"
1835 "\n"
1836 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1837 "the\n"
1838 "    key.\n"
1839 "\n"
1840 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1841 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1842 "for\n"
1843 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1844 "user.\n"
1845 "\n"
1846 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1847 "could\n"
1848 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1849 "the\n"
1850 "    key against a photo ID.\n"
1851 "\n"
1852 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1853 "could\n"
1854 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1855 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1856 "a\n"
1857 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1858 "the\n"
1859 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1860 "exchange\n"
1861 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1862 "\n"
1863 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1864 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1865 "\"\n"
1866 "mean to you when you sign other keys.\n"
1867 "\n"
1868 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1869 msgstr ""
1870 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
1871 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
1872 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
1873 "\n"
1874 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
1875 "êëåéäß.\n"
1876 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
1877 "ôïõ\n"
1878 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
1879 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
1880 "\n"
1881 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
1882 "ðáñÜäåéãìá\n"
1883 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
1884 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
1885 "\n"
1886 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
1887 "áõôü\n"
1888 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
1889 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
1890 "ôïõ\n"
1891 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
1892 "÷.\n"
1893 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
1894 "\n"
1895 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
1896 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
1897 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
1898 "êëåéäéÜ.\n"
1899 "\n"
1900 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
1901
1902 #: g10/helptext.c:185
1903 #, fuzzy
1904 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1905 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
1906
1907 #: g10/helptext.c:189
1908 msgid ""
1909 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1910 "All certificates are then also lost!"
1911 msgstr ""
1912 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
1913 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
1914
1915 #: g10/helptext.c:194
1916 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1917 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
1918
1919 #: g10/helptext.c:199
1920 msgid ""
1921 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1922 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1923 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1924 msgstr ""
1925 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
1926 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
1927 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
1928 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
1929
1930 #: g10/helptext.c:204
1931 msgid ""
1932 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1933 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1934 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1935 "a trust connection through another already certified key."
1936 msgstr ""
1937 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
1938 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
1939 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
1940 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
1941
1942 #: g10/helptext.c:210
1943 msgid ""
1944 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1945 "your keyring."
1946 msgstr ""
1947 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
1948 "êëåéäïèÞêç óáò."
1949
1950 #: g10/helptext.c:214
1951 msgid ""
1952 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1953 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1954 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1955 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1956 "a second one is available."
1957 msgstr ""
1958 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
1959 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
1960 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
1961 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
1962 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
1963
1964 #: g10/helptext.c:222
1965 msgid ""
1966 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1967 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1968 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1969 msgstr ""
1970 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
1971 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
1972 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
1973
1974 #: g10/helptext.c:229
1975 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1976 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
1977
1978 #: g10/helptext.c:235
1979 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1980 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
1981
1982 #: g10/helptext.c:239
1983 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1984 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
1985
1986 #: g10/helptext.c:244
1987 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1988 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
1989
1990 #: g10/helptext.c:249
1991 msgid ""
1992 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1993 "file (which is shown in brackets) will be used."
1994 msgstr ""
1995 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
1996 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
1997
1998 #: g10/helptext.c:255
1999 msgid ""
2000 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2001 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2002 "  \"Key has been compromised\"\n"
2003 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2004 "      got access to your secret key.\n"
2005 "  \"Key is superseded\"\n"
2006 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2007 "  \"Key is no longer used\"\n"
2008 "      Use this if you have retired this key.\n"
2009 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2010 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2011 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2012 msgstr ""
2013 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2014 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2015 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2016 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2017 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2018 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2019 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2020 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2021 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2022 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2023 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2024 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2025
2026 #: g10/helptext.c:271
2027 msgid ""
2028 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2029 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2030 "An empty line ends the text.\n"
2031 msgstr ""
2032 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2033 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2034 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2035 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2036
2037 #: g10/helptext.c:286
2038 msgid "No help available"
2039 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2040
2041 #: g10/helptext.c:294
2042 #, c-format
2043 msgid "No help available for `%s'"
2044 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2045
2046 #: g10/import.c:247
2047 #, c-format
2048 msgid "skipping block of type %d\n"
2049 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2050
2051 #: g10/import.c:256
2052 #, fuzzy, c-format
2053 msgid "%lu keys processed so far\n"
2054 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2055
2056 #: g10/import.c:273
2057 #, c-format
2058 msgid "Total number processed: %lu\n"
2059 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2060
2061 #: g10/import.c:275
2062 #, c-format
2063 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2064 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2065
2066 #: g10/import.c:278
2067 #, c-format
2068 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2069 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2070
2071 #: g10/import.c:280
2072 #, c-format
2073 msgid "              imported: %lu"
2074 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2075
2076 #: g10/import.c:286
2077 #, c-format
2078 msgid "             unchanged: %lu\n"
2079 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2080
2081 #: g10/import.c:288
2082 #, c-format
2083 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2084 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2085
2086 #: g10/import.c:290
2087 #, c-format
2088 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2089 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2090
2091 #: g10/import.c:292
2092 #, c-format
2093 msgid "        new signatures: %lu\n"
2094 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2095
2096 #: g10/import.c:294
2097 #, c-format
2098 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2099 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2100
2101 #: g10/import.c:296
2102 #, c-format
2103 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2104 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2105
2106 #: g10/import.c:298
2107 #, c-format
2108 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2109 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2110
2111 #: g10/import.c:300
2112 #, c-format
2113 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2114 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2115
2116 #: g10/import.c:302
2117 #, c-format
2118 msgid "          not imported: %lu\n"
2119 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2120
2121 #: g10/import.c:543
2122 #, c-format
2123 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: g10/import.c:545
2127 #, fuzzy
2128 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2129 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2130
2131 #: g10/import.c:582
2132 #, c-format
2133 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: g10/import.c:594
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2139 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2140
2141 #: g10/import.c:606
2142 #, c-format
2143 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: g10/import.c:619
2147 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: g10/import.c:621
2151 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: g10/import.c:645
2155 #, c-format
2156 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "key %s: no user ID\n"
2162 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2163
2164 #: g10/import.c:713
2165 #, fuzzy, c-format
2166 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2167 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2168
2169 #: g10/import.c:728
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2172 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2173
2174 #: g10/import.c:734
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2177 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2178
2179 #: g10/import.c:736
2180 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2181 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2182
2183 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2186 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2187
2188 #: g10/import.c:752
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2191 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2192
2193 #: g10/import.c:761
2194 #, c-format
2195 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2196 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2197
2198 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2199 #, c-format
2200 msgid "writing to `%s'\n"
2201 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2202
2203 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2204 #, c-format
2205 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2206 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2207
2208 #: g10/import.c:791
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2211 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2212
2213 #: g10/import.c:815
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2216 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2217
2218 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2221 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2222
2223 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2226 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2227
2228 #: g10/import.c:872
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2231 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2232
2233 #: g10/import.c:875
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2236 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2237
2238 #: g10/import.c:878
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2241 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2242
2243 #: g10/import.c:881
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2246 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2247
2248 #: g10/import.c:884
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2251 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2252
2253 #: g10/import.c:887
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2256 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2257
2258 #: g10/import.c:908
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2261 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2262
2263 #: g10/import.c:1053
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2266 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2267
2268 #: g10/import.c:1064
2269 #, fuzzy
2270 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2271 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2272
2273 #: g10/import.c:1081
2274 #, c-format
2275 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2276 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2277
2278 #: g10/import.c:1092
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "key %s: secret key imported\n"
2281 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2282
2283 #: g10/import.c:1121
2284 #, fuzzy, c-format
2285 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2286 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2287
2288 #: g10/import.c:1131
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2291 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2292
2293 #: g10/import.c:1161
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2296 msgstr ""
2297 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2298 "áíÜêëçóçò\n"
2299
2300 #: g10/import.c:1204
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2303 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2304
2305 #: g10/import.c:1236
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2308 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2309
2310 #: g10/import.c:1301
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2313 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2314
2315 #: g10/import.c:1316
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2318 msgstr ""
2319 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2320 "s\"\n"
2321
2322 #: g10/import.c:1318
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2325 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2326
2327 #: g10/import.c:1336
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2330 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2331
2332 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2335 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2336
2337 #: g10/import.c:1349
2338 #, fuzzy, c-format
2339 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2340 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2341
2342 #: g10/import.c:1364
2343 #, fuzzy, c-format
2344 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2345 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2346
2347 #: g10/import.c:1386
2348 #, fuzzy, c-format
2349 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2350 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2351
2352 #: g10/import.c:1399
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2355 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2356
2357 #: g10/import.c:1414
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2360 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2361
2362 #: g10/import.c:1456
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2365 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2366
2367 #: g10/import.c:1477
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2370 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2371
2372 #: g10/import.c:1504
2373 #, fuzzy, c-format
2374 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2375 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2376
2377 #: g10/import.c:1514
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2380 msgstr ""
2381 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2382
2383 #: g10/import.c:1531
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2386 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2387
2388 #: g10/import.c:1545
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2391 msgstr ""
2392 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1553
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2397 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1653
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2402 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1715
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2407 msgstr ""
2408 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2409 "08lX\n"
2410
2411 #: g10/import.c:1729
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2414 msgstr ""
2415 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2416 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2417
2418 #: g10/import.c:1788
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2421 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2422
2423 #: g10/import.c:1822
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2426 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2427
2428 #: g10/keydb.c:167
2429 #, c-format
2430 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2431 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2432
2433 #: g10/keydb.c:174
2434 #, c-format
2435 msgid "keyring `%s' created\n"
2436 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2437
2438 #: g10/keydb.c:685
2439 #, c-format
2440 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2441 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2442
2443 #: g10/keyedit.c:253
2444 msgid "[revocation]"
2445 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2446
2447 #: g10/keyedit.c:254
2448 msgid "[self-signature]"
2449 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2450
2451 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2452 msgid "1 bad signature\n"
2453 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2454
2455 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2456 #, c-format
2457 msgid "%d bad signatures\n"
2458 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2459
2460 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2461 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2462 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2463
2464 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2465 #, c-format
2466 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2467 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2470 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2471 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2472
2473 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2474 #, c-format
2475 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2476 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2477
2478 #: g10/keyedit.c:344
2479 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2480 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2481
2482 #: g10/keyedit.c:346
2483 #, c-format
2484 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2485 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2486
2487 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2488 #, fuzzy
2489 msgid ""
2490 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2491 "keys\n"
2492 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2493 "etc.)\n"
2494 msgstr ""
2495 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2496 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2497 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2498 "\n"
2499
2500 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2503 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2504
2505 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "  %d = I trust fully\n"
2508 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2509
2510 #: g10/keyedit.c:426
2511 msgid ""
2512 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2513 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2514 "trust signatures on your behalf.\n"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: g10/keyedit.c:442
2518 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: g10/keyedit.c:584
2522 #, c-format
2523 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2524 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2525
2526 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2527 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1466
2528 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2529 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2530
2531 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2532 #: g10/keyedit.c:1472
2533 msgid "  Unable to sign.\n"
2534 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2535
2536 #: g10/keyedit.c:610
2537 #, c-format
2538 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2539 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2540
2541 #: g10/keyedit.c:636
2542 #, c-format
2543 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2544 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2545
2546 #: g10/keyedit.c:675
2547 #, c-format
2548 msgid ""
2549 "The self-signature on \"%s\"\n"
2550 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2551 msgstr ""
2552 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2553 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:684
2556 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2557 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2558
2559 #: g10/keyedit.c:698
2560 #, c-format
2561 msgid ""
2562 "Your current signature on \"%s\"\n"
2563 "has expired.\n"
2564 msgstr ""
2565 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2566 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2567
2568 #: g10/keyedit.c:702
2569 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2570 msgstr ""
2571 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2572
2573 #: g10/keyedit.c:723
2574 #, c-format
2575 msgid ""
2576 "Your current signature on \"%s\"\n"
2577 "is a local signature.\n"
2578 msgstr ""
2579 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2580 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:727
2583 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2584 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2585
2586 #: g10/keyedit.c:748
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2589 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2590
2591 #: g10/keyedit.c:751
2592 #, fuzzy, c-format
2593 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2594 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2595
2596 #: g10/keyedit.c:756
2597 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2598 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2599
2600 #: g10/keyedit.c:778
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2603 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2604
2605 #: g10/keyedit.c:793
2606 msgid "This key has expired!"
2607 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:813
2610 #, c-format
2611 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2612 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:817
2615 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2616 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2617
2618 #: g10/keyedit.c:850
2619 msgid ""
2620 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2621 "mode.\n"
2622 msgstr ""
2623 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2624 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:852
2627 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2628 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:877
2631 msgid ""
2632 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2633 "belongs\n"
2634 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2635 msgstr ""
2636 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2637 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2638 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2639
2640 #: g10/keyedit.c:882
2641 #, c-format
2642 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2643 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:884
2646 #, c-format
2647 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2648 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:886
2651 #, c-format
2652 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2653 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:888
2656 #, c-format
2657 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2658 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2659
2660 #: g10/keyedit.c:894
2661 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2662 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2663
2664 #: g10/keyedit.c:918
2665 #, fuzzy, c-format
2666 msgid ""
2667 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2668 "key \"%s\" (%s)\n"
2669 msgstr ""
2670 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2671 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2672
2673 #: g10/keyedit.c:924
2674 msgid ""
2675 "\n"
2676 "This will be a self-signature.\n"
2677 msgstr ""
2678 "\n"
2679 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2680
2681 #: g10/keyedit.c:928
2682 msgid ""
2683 "\n"
2684 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2685 msgstr ""
2686 "\n"
2687 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:933
2690 msgid ""
2691 "\n"
2692 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2693 msgstr ""
2694 "\n"
2695 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2696 "\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:940
2699 msgid ""
2700 "\n"
2701 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2702 msgstr ""
2703 "\n"
2704 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:944
2707 msgid ""
2708 "\n"
2709 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2710 msgstr ""
2711 "\n"
2712 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2713 "\n"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:949
2716 msgid ""
2717 "\n"
2718 "I have not checked this key at all.\n"
2719 msgstr ""
2720 "\n"
2721 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:953
2724 msgid ""
2725 "\n"
2726 "I have checked this key casually.\n"
2727 msgstr ""
2728 "\n"
2729 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:957
2732 msgid ""
2733 "\n"
2734 "I have checked this key very carefully.\n"
2735 msgstr ""
2736 "\n"
2737 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:967
2740 #, fuzzy
2741 msgid "Really sign? (y/N) "
2742 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2743
2744 #: g10/keyedit.c:1012 g10/keyedit.c:3865 g10/keyedit.c:3956 g10/keyedit.c:4029
2745 #: g10/sign.c:369
2746 #, c-format
2747 msgid "signing failed: %s\n"
2748 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:1068
2751 msgid "This key is not protected.\n"
2752 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:1072
2755 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2756 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2757
2758 #: g10/keyedit.c:1076
2759 msgid "Key is protected.\n"
2760 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:1096
2763 #, c-format
2764 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2765 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:1102
2768 msgid ""
2769 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2770 "\n"
2771 msgstr ""
2772 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2773 "\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:1111 g10/keygen.c:1806
2776 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2777 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:1116
2780 msgid ""
2781 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2782 "\n"
2783 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:1119
2786 #, fuzzy
2787 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2788 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2789
2790 #: g10/keyedit.c:1185
2791 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2792 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:1231
2795 msgid "save"
2796 msgstr "save"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:1231
2799 msgid "save and quit"
2800 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:1234
2803 msgid "fpr"
2804 msgstr "fpr"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:1234
2807 msgid "show fingerprint"
2808 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:1235
2811 msgid "list key and user IDs"
2812 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2813
2814 #: g10/keyedit.c:1237
2815 msgid "uid"
2816 msgstr "uid"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:1237
2819 msgid "select user ID N"
2820 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:1238
2823 msgid "key"
2824 msgstr "key"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:1238
2827 msgid "select secondary key N"
2828 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:1239
2831 msgid "check"
2832 msgstr "check"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1239
2835 msgid "list signatures"
2836 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1240
2839 msgid "c"
2840 msgstr "c"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1241
2843 msgid "sign"
2844 msgstr "sign"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1241
2847 msgid "sign the key"
2848 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1242
2851 msgid "s"
2852 msgstr "s"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1243
2855 #, fuzzy
2856 msgid "tsign"
2857 msgstr "sign"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:1243
2860 #, fuzzy
2861 msgid "make a trust signature"
2862 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1244
2865 msgid "lsign"
2866 msgstr "lsign"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1244
2869 msgid "sign the key locally"
2870 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1245
2873 msgid "nrsign"
2874 msgstr "nrsign"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1245
2877 msgid "sign the key non-revocably"
2878 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1246
2881 msgid "nrlsign"
2882 msgstr "nrlsign"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1246
2885 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2886 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1248
2889 msgid "adduid"
2890 msgstr "adduid"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1248
2893 msgid "add a user ID"
2894 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1249
2897 msgid "addphoto"
2898 msgstr "addphoto"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1249
2901 msgid "add a photo ID"
2902 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1250
2905 msgid "deluid"
2906 msgstr "deluid"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1250
2909 msgid "delete user ID"
2910 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1252
2913 msgid "delphoto"
2914 msgstr "delphoto"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1253
2917 msgid "addkey"
2918 msgstr "addkey"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1253
2921 msgid "add a secondary key"
2922 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1255
2925 #, fuzzy
2926 msgid "addcardkey"
2927 msgstr "addkey"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1255
2930 msgid "add a key to a smartcard"
2931 msgstr ""
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1256
2934 msgid "keytocard"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1256
2938 msgid "move a key to a smartcard"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1258
2942 msgid "delkey"
2943 msgstr "delkey"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1258
2946 msgid "delete a secondary key"
2947 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:1259
2950 msgid "addrevoker"
2951 msgstr "addrevoker"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1259
2954 msgid "add a revocation key"
2955 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1260
2958 msgid "delsig"
2959 msgstr "delsig"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1260
2962 msgid "delete signatures"
2963 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1261
2966 msgid "expire"
2967 msgstr "expire"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1261
2970 msgid "change the expire date"
2971 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1262
2974 msgid "primary"
2975 msgstr "ðñùôåýùí"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1262
2978 msgid "flag user ID as primary"
2979 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1263
2982 msgid "toggle"
2983 msgstr "toggle"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1263
2986 msgid "toggle between secret and public key listing"
2987 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1265
2990 msgid "t"
2991 msgstr "t"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1266
2994 msgid "pref"
2995 msgstr "pref"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1266
2998 msgid "list preferences (expert)"
2999 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1267
3002 msgid "showpref"
3003 msgstr "showpref"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1267
3006 msgid "list preferences (verbose)"
3007 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1268
3010 msgid "setpref"
3011 msgstr "setpref"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1268
3014 msgid "set preference list"
3015 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1269
3018 msgid "updpref"
3019 msgstr "updpref"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1269
3022 msgid "updated preferences"
3023 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1270
3026 #, fuzzy
3027 msgid "keyserver"
3028 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1270
3031 #, fuzzy
3032 msgid "set preferred keyserver URL"
3033 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1271
3036 msgid "change the passphrase"
3037 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1272
3040 msgid "trust"
3041 msgstr "trust"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1272
3044 msgid "change the ownertrust"
3045 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1273
3048 msgid "revsig"
3049 msgstr "revsig"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1273
3052 msgid "revoke signatures"
3053 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1274
3056 msgid "revuid"
3057 msgstr "revuid"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1274
3060 msgid "revoke a user ID"
3061 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1275
3064 msgid "revkey"
3065 msgstr "revkey"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1275
3068 msgid "revoke a secondary key"
3069 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1276
3072 msgid "disable"
3073 msgstr "disable"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1276
3076 msgid "disable a key"
3077 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1277
3080 msgid "enable"
3081 msgstr "enable"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1277
3084 msgid "enable a key"
3085 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3086
3087 #: g10/keyedit.c:1278
3088 msgid "showphoto"
3089 msgstr "showphoto"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1278
3092 msgid "show photo ID"
3093 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1328
3096 #, c-format
3097 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3098 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1345
3101 msgid "Secret key is available.\n"
3102 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1407
3105 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3106 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1412
3109 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3110 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1460
3113 msgid "Key is revoked."
3114 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1480
3117 #, fuzzy
3118 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3119 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1482
3122 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3123 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1507
3126 #, c-format
3127 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3128 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1529 g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1652
3131 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3132 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1531
3135 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3136 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1533
3139 #, fuzzy
3140 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3141 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1534
3144 #, fuzzy
3145 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3146 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1584
3149 #, fuzzy
3150 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3151 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1596
3154 #, fuzzy
3155 msgid "You must select exactly one key.\n"
3156 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1616 g10/keyedit.c:1671
3159 msgid "You must select at least one key.\n"
3160 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1619
3163 #, fuzzy
3164 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3165 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1620
3168 #, fuzzy
3169 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3170 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1655
3173 #, fuzzy
3174 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3175 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1656
3178 #, fuzzy
3179 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3180 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1675
3183 #, fuzzy
3184 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3185 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1676
3188 #, fuzzy
3189 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3190 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1715
3193 msgid ""
3194 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: g10/keyedit.c:1747
3198 #, fuzzy
3199 msgid "Set preference list to:\n"
3200 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:1753
3203 #, fuzzy
3204 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3205 msgstr ""
3206 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1755
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3211 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1805
3214 #, fuzzy
3215 msgid "Save changes? (y/N) "
3216 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1808
3219 #, fuzzy
3220 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3221 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1818
3224 #, c-format
3225 msgid "update failed: %s\n"
3226 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1825
3229 #, c-format
3230 msgid "update secret failed: %s\n"
3231 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1832
3234 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3235 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1904
3238 msgid "Digest: "
3239 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1956
3242 msgid "Features: "
3243 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1967
3246 msgid "Keyserver no-modify"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1982 g10/keylist.c:229
3250 msgid "Preferred keyserver: "
3251 msgstr ""
3252
3253 #: g10/keyedit.c:2223
3254 #, c-format
3255 msgid "This key may be revoked by %s key "
3256 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3257
3258 #: g10/keyedit.c:2227
3259 msgid " (sensitive)"
3260 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:2241 g10/keyedit.c:2297 g10/keyedit.c:2418 g10/keyedit.c:2433
3263 #: g10/keyserver.c:366
3264 #, fuzzy, c-format
3265 msgid "created: %s"
3266 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:2244 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3269 #, fuzzy, c-format
3270 msgid "revoked: %s"
3271 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:2246 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "expired: %s"
3276 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:2248 g10/keyedit.c:2299 g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2435
3279 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3280 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3281 #, fuzzy, c-format
3282 msgid "expires: %s"
3283 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2250
3286 #, fuzzy, c-format
3287 msgid "usage: %s"
3288 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:2265
3291 #, fuzzy, c-format
3292 msgid "trust: %s"
3293 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:2269
3296 #, c-format
3297 msgid "validity: %s"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: g10/keyedit.c:2276
3301 msgid "This key has been disabled"
3302 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:2304
3305 msgid "card-no: "
3306 msgstr ""
3307
3308 #: g10/keyedit.c:2339 g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2343
3309 #, c-format
3310 msgid "[%8.8s] "
3311 msgstr ""
3312
3313 #: g10/keyedit.c:2339 g10/keyedit.c:2452 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3314 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3315 #, fuzzy
3316 msgid "revoked"
3317 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2454 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3320 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3321 #, fuzzy
3322 msgid "expired"
3323 msgstr "expire"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:2380
3326 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3327 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:2388
3330 msgid ""
3331 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3332 "unless you restart the program.\n"
3333 msgstr ""
3334 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3335 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:2519
3338 msgid ""
3339 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3340 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3341 msgstr ""
3342 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3343 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:2579
3346 msgid ""
3347 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3348 "versions\n"
3349 "         of PGP to reject this key.\n"
3350 msgstr ""
3351 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3352 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:2584 g10/keyedit.c:2862
3355 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3356 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3357
3358 #: g10/keyedit.c:2590
3359 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3360 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:2730
3363 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3364 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2740
3367 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3368 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:2744
3371 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3372 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:2750
3375 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3376 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2764
3379 #, c-format
3380 msgid "Deleted %d signature.\n"
3381 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:2765
3384 #, c-format
3385 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3386 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2768
3389 msgid "Nothing deleted.\n"
3390 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:2857
3393 msgid ""
3394 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3395 "cause\n"
3396 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3397 msgstr ""
3398 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3399 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3400 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:2868
3403 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3404 msgstr ""
3405 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:2888
3408 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3409 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3410
3411 #: g10/keyedit.c:2911
3412 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3413 msgstr ""
3414 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:2926
3417 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3418 msgstr ""
3419 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:2948
3422 #, fuzzy
3423 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3424 msgstr ""
3425 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:2967
3428 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3429 msgstr ""
3430 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3431 "åðáíÝëèåé!\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:2973
3434 #, fuzzy
3435 msgid ""
3436 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3437 msgstr ""
3438 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3439 "N): "
3440
3441 #: g10/keyedit.c:3034
3442 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3443 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:3040
3446 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3447 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:3044
3450 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3451 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:3047
3454 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3455 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:3093
3458 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3459 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:3109
3462 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3463 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:3189
3466 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3467 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:3228 g10/keyedit.c:3338 g10/keyedit.c:3457
3470 #, fuzzy, c-format
3471 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3472 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:3399
3475 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3476 msgstr ""
3477
3478 #: g10/keyedit.c:3478
3479 #, fuzzy
3480 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3481 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3482
3483 #: g10/keyedit.c:3479
3484 #, fuzzy
3485 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3486 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3487
3488 #: g10/keyedit.c:3541
3489 #, c-format
3490 msgid "No user ID with index %d\n"
3491 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:3587
3494 #, c-format
3495 msgid "No secondary key with index %d\n"
3496 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:3704
3499 #, fuzzy, c-format
3500 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3501 msgstr "user ID: \""
3502
3503 #: g10/keyedit.c:3707 g10/keyedit.c:3771 g10/keyedit.c:3814
3504 #, fuzzy, c-format
3505 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3506 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:3709 g10/keyedit.c:3773 g10/keyedit.c:3816
3509 msgid " (non-exportable)"
3510 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3713
3513 #, c-format
3514 msgid "This signature expired on %s.\n"
3515 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:3717
3518 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3519 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3520
3521 #: g10/keyedit.c:3721
3522 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3523 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:3748
3526 #, fuzzy, c-format
3527 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3528 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:3774
3531 #, fuzzy
3532 msgid " (non-revocable)"
3533 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:3781
3536 #, fuzzy, c-format
3537 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3538 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:3803
3541 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3542 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:3823
3545 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3546 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:3853
3549 msgid "no secret key\n"
3550 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:3923
3553 #, c-format
3554 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3555 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:3940
3558 #, c-format
3559 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3560 msgstr ""
3561 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:4109
3564 #, fuzzy, c-format
3565 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3566 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3567
3568 #: g10/keygen.c:293
3569 #, fuzzy, c-format
3570 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3571 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3572
3573 #: g10/keygen.c:300
3574 #, fuzzy
3575 msgid "too many cipher preferences\n"
3576 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3577
3578 #: g10/keygen.c:302
3579 #, fuzzy
3580 msgid "too many digest preferences\n"
3581 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3582
3583 #: g10/keygen.c:304
3584 #, fuzzy
3585 msgid "too many compression preferences\n"
3586 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3587
3588 #: g10/keygen.c:401
3589 #, fuzzy, c-format
3590 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3591 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3592
3593 #: g10/keygen.c:827
3594 msgid "writing direct signature\n"
3595 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3596
3597 #: g10/keygen.c:866
3598 msgid "writing self signature\n"
3599 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3600
3601 #: g10/keygen.c:912
3602 msgid "writing key binding signature\n"
3603 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3604
3605 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3606 #, c-format
3607 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3608 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3609
3610 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3611 #, c-format
3612 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3613 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3614
3615 #: g10/keygen.c:1247
3616 #, fuzzy
3617 msgid "Sign"
3618 msgstr "sign"
3619
3620 #: g10/keygen.c:1250
3621 #, fuzzy
3622 msgid "Encrypt"
3623 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3624
3625 #: g10/keygen.c:1253
3626 msgid "Authenticate"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: g10/keygen.c:1261
3630 msgid "SsEeAaQq"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: g10/keygen.c:1276
3634 #, c-format
3635 msgid "Possible actions for a %s key: "
3636 msgstr ""
3637
3638 #: g10/keygen.c:1280
3639 msgid "Current allowed actions: "
3640 msgstr ""
3641
3642 #: g10/keygen.c:1285
3643 #, c-format
3644 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: g10/keygen.c:1288
3648 #, fuzzy, c-format
3649 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3650 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3651
3652 #: g10/keygen.c:1291
3653 #, c-format
3654 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3655 msgstr ""
3656
3657 #: g10/keygen.c:1294
3658 #, c-format
3659 msgid "   (%c) Finished\n"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/keygen.c:1348
3663 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3664 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3665
3666 #: g10/keygen.c:1350
3667 #, fuzzy, c-format
3668 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3669 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3670
3671 #: g10/keygen.c:1351
3672 #, c-format
3673 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3674 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3675
3676 #: g10/keygen.c:1353
3677 #, fuzzy, c-format
3678 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3679 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3680
3681 #: g10/keygen.c:1354
3682 #, c-format
3683 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3684 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3685
3686 #: g10/keygen.c:1356
3687 #, c-format
3688 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3689 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3690
3691 #: g10/keygen.c:1358
3692 #, fuzzy, c-format
3693 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3694 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3695
3696 #: g10/keygen.c:1409
3697 #, c-format
3698 msgid ""
3699 "About to generate a new %s keypair.\n"
3700 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3701 "              default keysize is 1024 bits\n"
3702 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3703 msgstr ""
3704 "Óå äéáäéêáóßá äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ %s keypair.\n"
3705 "              åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé  768 bits\n"
3706 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
3707 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
3708
3709 #: g10/keygen.c:1418
3710 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3711 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3712
3713 #: g10/keygen.c:1423
3714 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3715 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
3716
3717 #: g10/keygen.c:1425
3718 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3719 msgstr ""
3720 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
3721
3722 #: g10/keygen.c:1428
3723 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3724 msgstr ""
3725 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
3726 "ôéìÞ.\n"
3727
3728 #: g10/keygen.c:1439
3729 #, c-format
3730 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3731 msgstr ""
3732 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
3733 "åðéôñÝðåôáé.\n"
3734
3735 #: g10/keygen.c:1444
3736 msgid ""
3737 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3738 "computations take REALLY long!\n"
3739 msgstr ""
3740 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
3741 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
3742
3743 #: g10/keygen.c:1447
3744 #, fuzzy
3745 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3746 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
3747
3748 #: g10/keygen.c:1449
3749 msgid ""
3750 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3751 "vulnerable to attacks!\n"
3752 msgstr ""
3753 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
3754 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
3755
3756 #: g10/keygen.c:1458
3757 #, c-format
3758 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3759 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3760
3761 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3762 #, c-format
3763 msgid "rounded up to %u bits\n"
3764 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3765
3766 #: g10/keygen.c:1516
3767 msgid ""
3768 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3769 "         0 = key does not expire\n"
3770 "      <n>  = key expires in n days\n"
3771 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3772 "      <n>m = key expires in n months\n"
3773 "      <n>y = key expires in n years\n"
3774 msgstr ""
3775 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3776 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3777 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3778 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3779 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3780 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3781
3782 #: g10/keygen.c:1525
3783 msgid ""
3784 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3785 "         0 = signature does not expire\n"
3786 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3787 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3788 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3789 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3790 msgstr ""
3791 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3792 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3793 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3794 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3795 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3796 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3797
3798 #: g10/keygen.c:1547
3799 msgid "Key is valid for? (0) "
3800 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3801
3802 #: g10/keygen.c:1549
3803 msgid "Signature is valid for? (0) "
3804 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3805
3806 #: g10/keygen.c:1554
3807 msgid "invalid value\n"
3808 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3809
3810 #: g10/keygen.c:1559
3811 #, c-format
3812 msgid "%s does not expire at all\n"
3813 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3814
3815 #: g10/keygen.c:1566
3816 #, c-format
3817 msgid "%s expires at %s\n"
3818 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:1572
3821 msgid ""
3822 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3823 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3824 msgstr ""
3825 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3826 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:1577
3829 #, fuzzy
3830 msgid "Is this correct? (y/N) "
3831 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3832
3833 #: g10/keygen.c:1620
3834 #, fuzzy
3835 msgid ""
3836 "\n"
3837 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3838 "ID\n"
3839 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3840 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3841 "\n"
3842 msgstr ""
3843 "\n"
3844 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3845 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3846 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3847 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3848 "\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:1632
3851 msgid "Real name: "
3852 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3853
3854 #: g10/keygen.c:1640
3855 msgid "Invalid character in name\n"
3856 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3857
3858 #: g10/keygen.c:1642
3859 msgid "Name may not start with a digit\n"
3860 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3861
3862 #: g10/keygen.c:1644
3863 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3864 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:1652
3867 msgid "Email address: "
3868 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3869
3870 #: g10/keygen.c:1663
3871 msgid "Not a valid email address\n"
3872 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3873
3874 #: g10/keygen.c:1671
3875 msgid "Comment: "
3876 msgstr "Ó÷üëéï: "
3877
3878 #: g10/keygen.c:1677
3879 msgid "Invalid character in comment\n"
3880 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:1700
3883 #, c-format
3884 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3885 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3886
3887 #: g10/keygen.c:1706
3888 #, c-format
3889 msgid ""
3890 "You selected this USER-ID:\n"
3891 "    \"%s\"\n"
3892 "\n"
3893 msgstr ""
3894 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3895 "    \"%s\"\n"
3896 "\n"
3897
3898 #: g10/keygen.c:1711
3899 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3900 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3901
3902 #: g10/keygen.c:1727
3903 msgid "NnCcEeOoQq"
3904 msgstr "NnCcEeOoQq"
3905
3906 #: g10/keygen.c:1737
3907 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3908 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3909
3910 #: g10/keygen.c:1738
3911 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3912 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3913
3914 #: g10/keygen.c:1757
3915 msgid "Please correct the error first\n"
3916 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3917
3918 #: g10/keygen.c:1797
3919 msgid ""
3920 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3921 "\n"
3922 msgstr ""
3923 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3924 "\n"
3925
3926 #: g10/keygen.c:1807
3927 #, c-format
3928 msgid "%s.\n"
3929 msgstr "%s.\n"
3930
3931 #: g10/keygen.c:1813
3932 msgid ""
3933 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3934 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3935 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3936 "\n"
3937 msgstr ""
3938 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3939 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3940 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3941 "\n"
3942
3943 #: g10/keygen.c:1835
3944 msgid ""
3945 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3946 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3947 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3948 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3949 msgstr ""
3950 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3951 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3952 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3953 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:2490
3956 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3957 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:2559
3960 msgid "Key generation canceled.\n"
3961 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3962
3963 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3964 #, c-format
3965 msgid "writing public key to `%s'\n"
3966 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3967
3968 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3971 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3972
3973 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3974 #, c-format
3975 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3976 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:2873
3979 #, c-format
3980 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3981 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
3982
3983 #: g10/keygen.c:2879
3984 #, c-format
3985 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3986 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:2897
3989 #, c-format
3990 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3991 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:2904
3994 #, c-format
3995 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3996 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3997
3998 #: g10/keygen.c:2927
3999 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4000 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4001
4002 #: g10/keygen.c:2938
4003 msgid ""
4004 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4005 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
4006 msgstr ""
4007 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4008 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4009 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4010 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4011
4012 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
4013 #, c-format
4014 msgid "Key generation failed: %s\n"
4015 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4016
4017 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
4018 #, c-format
4019 msgid ""
4020 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4021 msgstr ""
4022 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4023 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4024
4025 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
4026 #, c-format
4027 msgid ""
4028 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4029 msgstr ""
4030 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4031 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4032
4033 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
4034 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4035 msgstr ""
4036 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4037 "ìå ôï OpenPGP\n"
4038
4039 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
4040 #, fuzzy
4041 msgid "Really create? (y/N) "
4042 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4043
4044 #: g10/keygen.c:3315
4045 #, fuzzy, c-format
4046 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4047 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4048
4049 #: g10/keygen.c:3362
4050 #, fuzzy, c-format
4051 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4052 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4053
4054 #: g10/keygen.c:3385
4055 #, fuzzy, c-format
4056 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4057 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4058
4059 #: g10/keygen.c:3452
4060 #, c-format
4061 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4062 msgstr ""
4063
4064 #: g10/keygen.c:3458
4065 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4066 msgstr ""
4067
4068 #: g10/keygen.c:3464 g10/keygen.c:3470
4069 #, c-format
4070 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4071 msgstr ""
4072
4073 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4074 msgid "never     "
4075 msgstr "ðïôÝ     "
4076
4077 #: g10/keylist.c:186
4078 msgid "Critical signature policy: "
4079 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4080
4081 #: g10/keylist.c:188
4082 msgid "Signature policy: "
4083 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4084
4085 #: g10/keylist.c:227
4086 msgid "Critical preferred keyserver: "
4087 msgstr ""
4088
4089 #: g10/keylist.c:275 g10/keylist.c:319
4090 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4091 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
4092
4093 #: g10/keylist.c:293
4094 msgid "Critical signature notation: "
4095 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4096
4097 #: g10/keylist.c:295
4098 msgid "Signature notation: "
4099 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4100
4101 #: g10/keylist.c:306
4102 msgid "not human readable"
4103 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
4104
4105 #: g10/keylist.c:407
4106 msgid "Keyring"
4107 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4108
4109 #: g10/keylist.c:713
4110 #, fuzzy, c-format
4111 msgid "expired: %s)"
4112 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
4113
4114 #: g10/keylist.c:1415
4115 msgid "Primary key fingerprint:"
4116 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4117
4118 #: g10/keylist.c:1417
4119 msgid "     Subkey fingerprint:"
4120 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4121
4122 #: g10/keylist.c:1424
4123 msgid " Primary key fingerprint:"
4124 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4125
4126 #: g10/keylist.c:1426
4127 msgid "      Subkey fingerprint:"
4128 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4129
4130 #: g10/keylist.c:1430 g10/keylist.c:1434
4131 #, fuzzy
4132 msgid "      Key fingerprint ="
4133 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4134
4135 #: g10/keylist.c:1501
4136 msgid "      Card serial no. ="
4137 msgstr ""
4138
4139 #: g10/keyring.c:1242
4140 #, fuzzy, c-format
4141 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4142 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4143
4144 #: g10/keyring.c:1248
4145 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4146 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4147
4148 #: g10/keyring.c:1250
4149 #, c-format
4150 msgid "%s is the unchanged one\n"
4151 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4152
4153 #: g10/keyring.c:1251
4154 #, c-format
4155 msgid "%s is the new one\n"
4156 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4157
4158 #: g10/keyring.c:1252
4159 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4160 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4161
4162 #: g10/keyring.c:1372
4163 #, fuzzy, c-format
4164 msgid "caching keyring `%s'\n"
4165 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4166
4167 #: g10/keyring.c:1418
4168 #, fuzzy, c-format
4169 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4170 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4171
4172 #: g10/keyring.c:1430
4173 #, fuzzy, c-format
4174 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4175 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4176
4177 #: g10/keyring.c:1501
4178 #, c-format
4179 msgid "%s: keyring created\n"
4180 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4181
4182 #: g10/keyserver.c:98
4183 #, fuzzy, c-format
4184 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4185 msgstr ""
4186 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4187
4188 #: g10/keyserver.c:378
4189 #, fuzzy
4190 msgid "disabled"
4191 msgstr "disable"
4192
4193 #: g10/keyserver.c:579
4194 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4195 msgstr ""
4196
4197 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4198 #, fuzzy, c-format
4199 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4200 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4201
4202 #: g10/keyserver.c:752
4203 #, fuzzy, c-format
4204 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4205 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4206
4207 #: g10/keyserver.c:754
4208 #, fuzzy
4209 msgid "key not found on keyserver\n"
4210 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4211
4212 #: g10/keyserver.c:896
4213 #, fuzzy, c-format
4214 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4215 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4216
4217 #: g10/keyserver.c:900
4218 #, fuzzy, c-format
4219 msgid "requesting key %s from %s\n"
4220 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4221
4222 #: g10/keyserver.c:1045
4223 #, fuzzy, c-format
4224 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4225 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4226
4227 #: g10/keyserver.c:1049
4228 #, fuzzy, c-format
4229 msgid "sending key %s to %s\n"
4230 msgstr ""
4231 "\"\n"
4232 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4233
4234 #: g10/keyserver.c:1092
4235 #, fuzzy, c-format
4236 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4237 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4238
4239 #: g10/keyserver.c:1095
4240 #, fuzzy, c-format
4241 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4242 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4243
4244 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4245 #, fuzzy
4246 msgid "no keyserver action!\n"
4247 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4248
4249 #: g10/keyserver.c:1150
4250 #, c-format
4251 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4252 msgstr ""
4253
4254 #: g10/keyserver.c:1159
4255 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4256 msgstr ""
4257
4258 #: g10/keyserver.c:1218
4259 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: g10/keyserver.c:1224
4263 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4264 msgstr ""
4265
4266 #: g10/keyserver.c:1236
4267 #, c-format
4268 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: g10/keyserver.c:1241
4272 #, c-format
4273 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: g10/keyserver.c:1249
4277 #, c-format
4278 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: g10/keyserver.c:1254
4282 #, fuzzy
4283 msgid "keyserver timed out\n"
4284 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4285
4286 #: g10/keyserver.c:1259
4287 #, fuzzy
4288 msgid "keyserver internal error\n"
4289 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4290
4291 #: g10/keyserver.c:1268
4292 #, fuzzy, c-format
4293 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4294 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4295
4296 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4297 #, c-format
4298 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4299 msgstr ""
4300
4301 #: g10/keyserver.c:1414
4302 #, fuzzy, c-format
4303 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
4304 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4305
4306 #: g10/keyserver.c:1578
4307 #, fuzzy, c-format
4308 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4309 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4310
4311 #: g10/keyserver.c:1600
4312 #, fuzzy, c-format
4313 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4314 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4315
4316 #: g10/keyserver.c:1602
4317 #, fuzzy, c-format
4318 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4319 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4320
4321 #: g10/mainproc.c:248
4322 #, c-format
4323 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4324 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4325
4326 #: g10/mainproc.c:262
4327 #, c-format
4328 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4329 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò (%d)\n"
4330
4331 #: g10/mainproc.c:299
4332 #, c-format
4333 msgid "%s encrypted session key\n"
4334 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4335
4336 #: g10/mainproc.c:309
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4339 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4340
4341 #: g10/mainproc.c:373
4342 #, fuzzy, c-format
4343 msgid "public key is %s\n"
4344 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4345
4346 #: g10/mainproc.c:428
4347 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4348 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4349
4350 #: g10/mainproc.c:461
4351 #, fuzzy, c-format
4352 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4353 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4354
4355 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4356 #, fuzzy, c-format
4357 msgid "      \"%s\"\n"
4358 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4359
4360 #: g10/mainproc.c:469
4361 #, fuzzy, c-format
4362 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4363 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4364
4365 #: g10/mainproc.c:483
4366 #, c-format
4367 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4368 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4369
4370 #: g10/mainproc.c:497
4371 #, c-format
4372 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4373 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4374
4375 #: g10/mainproc.c:499
4376 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4377 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4378
4379 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4380 #, c-format
4381 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4382 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4383
4384 #: g10/mainproc.c:535
4385 #, c-format
4386 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4387 msgstr ""
4388 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4389 "%s áíôßèåôá\n"
4390
4391 #: g10/mainproc.c:567
4392 msgid "decryption okay\n"
4393 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4394
4395 #: g10/mainproc.c:571
4396 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4397 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4398
4399 #: g10/mainproc.c:584
4400 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4401 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4402
4403 #: g10/mainproc.c:590
4404 #, c-format
4405 msgid "decryption failed: %s\n"
4406 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4407
4408 #: g10/mainproc.c:610
4409 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4410 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4411
4412 #: g10/mainproc.c:612
4413 #, c-format
4414 msgid "original file name='%.*s'\n"
4415 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4416
4417 #: g10/mainproc.c:784
4418 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4419 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4420
4421 #: g10/mainproc.c:1288
4422 msgid "signature verification suppressed\n"
4423 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4424
4425 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4426 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4427 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4428
4429 #: g10/mainproc.c:1350
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "Signature made %s\n"
4432 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4433
4434 #: g10/mainproc.c:1351
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid "               using %s key %s\n"
4437 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4438
4439 #: g10/mainproc.c:1355
4440 #, fuzzy, c-format
4441 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4442 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4443
4444 #: g10/mainproc.c:1375
4445 msgid "Key available at: "
4446 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4447
4448 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4449 #, fuzzy, c-format
4450 msgid "BAD signature from \"%s\""
4451 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4452
4453 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4454 #, fuzzy, c-format
4455 msgid "Expired signature from \"%s\""
4456 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4457
4458 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4459 #, fuzzy, c-format
4460 msgid "Good signature from \"%s\""
4461 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4462
4463 #: g10/mainproc.c:1536
4464 msgid "[uncertain]"
4465 msgstr "[áâÝâáéï]"
4466
4467 #: g10/mainproc.c:1568
4468 #, fuzzy, c-format
4469 msgid "                aka \"%s\""
4470 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4471
4472 #: g10/mainproc.c:1662
4473 #, c-format
4474 msgid "Signature expired %s\n"
4475 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4476
4477 #: g10/mainproc.c:1667
4478 #, c-format
4479 msgid "Signature expires %s\n"
4480 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4481
4482 #: g10/mainproc.c:1670
4483 #, c-format
4484 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4485 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4486
4487 #: g10/mainproc.c:1671
4488 msgid "binary"
4489 msgstr "äõáäéêü"
4490
4491 #: g10/mainproc.c:1672
4492 msgid "textmode"
4493 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4494
4495 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:499
4496 msgid "unknown"
4497 msgstr "Üãíùóôï"
4498
4499 #: g10/mainproc.c:1692
4500 #, c-format
4501 msgid "Can't check signature: %s\n"
4502 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4503
4504 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4505 msgid "not a detached signature\n"
4506 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4507
4508 #: g10/mainproc.c:1803
4509 msgid ""
4510 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4511 msgstr ""
4512 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4513
4514 #: g10/mainproc.c:1811
4515 #, c-format
4516 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4517 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4518
4519 #: g10/mainproc.c:1868
4520 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4521 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4522
4523 #: g10/mainproc.c:1878
4524 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4525 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
4526
4527 #: g10/misc.c:101
4528 #, c-format
4529 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4530 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
4531
4532 #: g10/misc.c:121 g10/misc.c:149 g10/misc.c:221
4533 #, fuzzy, c-format
4534 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4535 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4536
4537 #: g10/misc.c:186
4538 #, fuzzy, c-format
4539 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4540 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4541
4542 #: g10/misc.c:294
4543 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4544 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
4545
4546 #: g10/misc.c:324
4547 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4548 msgstr ""
4549 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
4550 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
4551
4552 #: g10/misc.c:430
4553 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4554 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
4555
4556 #: g10/misc.c:431
4557 msgid ""
4558 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4559 msgstr ""
4560 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
4561 "ðëçñïöïñßåò\n"
4562
4563 #: g10/misc.c:664
4564 #, c-format
4565 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4566 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4567
4568 #: g10/misc.c:668
4569 #, c-format
4570 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4571 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4572
4573 #: g10/misc.c:670
4574 #, c-format
4575 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4576 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4577
4578 #: g10/misc.c:681
4579 msgid "Uncompressed"
4580 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4581
4582 #: g10/misc.c:706
4583 #, fuzzy
4584 msgid "uncompressed|none"
4585 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4586
4587 #: g10/misc.c:816
4588 #, c-format
4589 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4590 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4591
4592 #: g10/misc.c:973
4593 #, fuzzy, c-format
4594 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4595 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4596
4597 #: g10/misc.c:998
4598 #, fuzzy, c-format
4599 msgid "unknown option `%s'\n"
4600 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4601
4602 #: g10/openfile.c:84
4603 #, c-format
4604 msgid "File `%s' exists. "
4605 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4606
4607 #: g10/openfile.c:86
4608 #, fuzzy
4609 msgid "Overwrite? (y/N) "
4610 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4611
4612 #: g10/openfile.c:119
4613 #, c-format
4614 msgid "%s: unknown suffix\n"
4615 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4616
4617 #: g10/openfile.c:141
4618 msgid "Enter new filename"
4619 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4620
4621 #: g10/openfile.c:184
4622 msgid "writing to stdout\n"
4623 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4624
4625 #: g10/openfile.c:296
4626 #, c-format
4627 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4628 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4629
4630 #: g10/openfile.c:375
4631 #, c-format
4632 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4633 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4634
4635 #: g10/openfile.c:377
4636 #, c-format
4637 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4638 msgstr ""
4639 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4640
4641 #: g10/openfile.c:409
4642 #, fuzzy, c-format
4643 msgid "directory `%s' created\n"
4644 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
4645
4646 #: g10/parse-packet.c:119
4647 #, c-format
4648 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4649 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4650
4651 #: g10/parse-packet.c:688
4652 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4653 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
4654
4655 #: g10/parse-packet.c:1113
4656 #, c-format
4657 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4658 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
4659
4660 #: g10/passphrase.c:461 g10/passphrase.c:508
4661 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4662 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
4663
4664 #: g10/passphrase.c:469
4665 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4666 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ pid ôïõ ðåëÜôç óéá ôï agent\n"
4667
4668 #: g10/passphrase.c:477
4669 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4670 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
4671
4672 #: g10/passphrase.c:484
4673 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4674 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
4675
4676 #: g10/passphrase.c:517
4677 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4678 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
4679
4680 #: g10/passphrase.c:530
4681 #, c-format
4682 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4683 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
4684
4685 #: g10/passphrase.c:551
4686 #, c-format
4687 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4688 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
4689
4690 #: g10/passphrase.c:573
4691 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4692 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
4693
4694 #: g10/passphrase.c:580 g10/passphrase.c:888 g10/passphrase.c:1000
4695 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4696 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
4697
4698 #: g10/passphrase.c:680 g10/passphrase.c:1159
4699 #, fuzzy, c-format
4700 msgid " (main key ID %s)"
4701 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
4702
4703 #: g10/passphrase.c:694
4704 #, fuzzy, c-format
4705 msgid ""
4706 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4707 "\"%.*s\"\n"
4708 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4709 msgstr ""