po: Auto-update.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
28 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
29 msgid "|pinentry-label|_OK"
30 msgstr ""
31
32 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
33 msgstr ""
34
35 msgid "|pinentry-label|_Yes"
36 msgstr ""
37
38 msgid "|pinentry-label|_No"
39 msgstr ""
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr ""
43
44 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
45 msgstr ""
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
49 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
50
51 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
52 msgstr ""
53
54 #, fuzzy
55 #| msgid "invalid passphrase"
56 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
57 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
58
59 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
60 #. for the quality bar.
61 msgid "Quality:"
62 msgstr ""
63
64 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
65 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
66 #. string to describe what this is about.  The length of the
67 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
68 #. translate this entry, a default english text (see source)
69 #. will be used.
70 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
71 msgstr ""
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77
78 #, fuzzy
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
83
84 msgid "PIN:"
85 msgstr ""
86
87 #, fuzzy
88 msgid "Passphrase:"
89 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
90
91 msgid "does not match - try again"
92 msgstr ""
93
94 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
95 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
96 #. two %d give the current and maximum number of tries.
97 #, c-format
98 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Repeat:"
102 msgstr ""
103
104 #, fuzzy
105 msgid "PIN too long"
106 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
107
108 #, fuzzy
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
111
112 #, fuzzy
113 msgid "Invalid characters in PIN"
114 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
115
116 msgid "PIN too short"
117 msgstr ""
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Bad PIN"
121 msgstr "êáêü MPI"
122
123 #, fuzzy
124 msgid "Bad Passphrase"
125 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
130
131 #, fuzzy, c-format
132 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
133 msgid "can't create '%s': %s\n"
134 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
138 msgid "can't open '%s': %s\n"
139 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
140
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
143 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
144
145 #, c-format
146 msgid "detected card with S/N: %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
151 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "no suitable card key found: %s\n"
155 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
159 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
160
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "error writing key: %s\n"
163 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
168 "allow this?"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr ""
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr ""
176
177 #, fuzzy, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "Please re-enter this passphrase"
183 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
184
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid ""
187 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
188 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
189 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
190
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
194
195 msgid "Please insert the card with serial number"
196 msgstr ""
197
198 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
199 msgstr ""
200
201 msgid "Admin PIN"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
205 #. used to unblock a PIN.
206 msgid "PUK"
207 msgstr ""
208
209 msgid "Reset Code"
210 msgstr ""
211
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
214 msgstr ""
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PUK"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Repeat this PIN"
226 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
227
228 #, fuzzy
229 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, fuzzy
237 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
238 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
239
240 #, c-format
241 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
242 msgstr ""
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error creating temporary file: %s\n"
246 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
247
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
250 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Enter new passphrase"
254 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
255
256 #, fuzzy
257 msgid "Take this one anyway"
258 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
263 msgstr ""
264
265 #, c-format
266 msgid ""
267 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
268 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
269 msgstr ""
270
271 msgid "Yes, protection is not needed"
272 msgstr ""
273
274 #, fuzzy, c-format
275 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
276 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
277 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
278 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
279 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
280
281 #, c-format
282 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
283 msgid_plural ""
284 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
285 msgstr[0] ""
286 msgstr[1] ""
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
290 msgstr ""
291
292 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
297 msgstr ""
298 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
299 "\n"
300
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #, fuzzy
306 msgid ""
307 "@Options:\n"
308 " "
309 msgstr ""
310 "@\n"
311 "ÅðéëïãÝò:\n"
312 " "
313
314 msgid "run in daemon mode (background)"
315 msgstr ""
316
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 msgid "verbose"
321 msgstr "áíáëõôéêÜ"
322
323 msgid "be somewhat more quiet"
324 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
325
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 msgid "csh-style command output"
330 msgstr ""
331
332 #, fuzzy
333 msgid "|FILE|read options from FILE"
334 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
335
336 msgid "do not detach from the console"
337 msgstr ""
338
339 msgid "do not grab keyboard and mouse"
340 msgstr ""
341
342 #, fuzzy
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr ""
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr ""
351
352 #, fuzzy
353 msgid "do not use the SCdaemon"
354 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
355
356 #, fuzzy
357 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
358 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
359 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
360
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 msgid "ignore requests to change the X display"
365 msgstr ""
366
367 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
368 msgstr ""
369
370 msgid "do not use the PIN cache when signing"
371 msgstr ""
372
373 #, fuzzy
374 msgid "disallow the use of an external password cache"
375 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
376
377 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #, fuzzy
381 msgid "allow presetting passphrase"
382 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
383
384 msgid "allow caller to override the pinentry"
385 msgstr ""
386
387 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
388 msgstr ""
389
390 #, fuzzy
391 #| msgid "not supported"
392 msgid "enable ssh support"
393 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
394
395 #, fuzzy
396 #| msgid "not supported"
397 msgid "enable putty support"
398 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
399
400 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
401 #. reporting address.  This is so that we can change the
402 #. reporting address without breaking the translations.
403 #, fuzzy
404 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
405 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
406
407 #, fuzzy
408 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
409 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
410
411 msgid ""
412 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
413 "Secret key management for @GNUPG@\n"
414 msgstr ""
415
416 #, c-format
417 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
418 msgstr ""
419
420 #, c-format
421 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr ""
423
424 #, fuzzy, c-format
425 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
426 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
428
429 #, fuzzy, c-format
430 #| msgid "option file `%s': %s\n"
431 msgid "option file '%s': %s\n"
432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
433
434 #, fuzzy, c-format
435 #| msgid "reading options from `%s'\n"
436 msgid "reading options from '%s'\n"
437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
438
439 #, fuzzy, c-format
440 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
441 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
442 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "can't create socket: %s\n"
446 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "socket name '%s' is too long\n"
450 msgstr ""
451
452 #, fuzzy
453 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
454 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
455
456 #, fuzzy
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "listen() failed: %s\n"
466 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "listening on socket '%s'\n"
470 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
474 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
475 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
476
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "directory '%s' created\n"
479 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
483 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
487 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
491 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
495 msgstr ""
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
499 msgstr ""
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr ""
508
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
511 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
512
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "%s %s stopped\n"
515 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
516
517 #, fuzzy
518 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
519 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
520
521 #, fuzzy
522 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
523 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
524
525 msgid ""
526 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
527 "Password cache maintenance\n"
528 msgstr ""
529
530 msgid ""
531 "@Commands:\n"
532 " "
533 msgstr ""
534 "@ÅíôïëÝò:\n"
535 " "
536
537 msgid ""
538 "@\n"
539 "Options:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "ÅðéëïãÝò:\n"
544 " "
545
546 #, fuzzy
547 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
548 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
549
550 msgid ""
551 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
552 "Secret key maintenance tool\n"
553 msgstr ""
554
555 #, fuzzy
556 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
557 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
558
559 #, fuzzy
560 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
561 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
562
563 msgid ""
564 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
565 "system."
566 msgstr ""
567
568 #, fuzzy
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
573
574 #, fuzzy
575 msgid "cancelled\n"
576 msgstr "Áêýñùóç"
577
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
580 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
581
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error opening '%s': %s\n"
584 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
588 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
589
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
592 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
596 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
600 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
601
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
604 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
608 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
609
610 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
611 msgstr ""
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
620 #. certificate.
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626
627 #, fuzzy
628 msgid "Yes"
629 msgstr "íáé|íáß"
630
631 msgid "No"
632 msgstr ""
633
634 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
635 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
636 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
637 #. needed because it is also a printf format string.  If you
638 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
639 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
640 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
641 #. as stored in the certificate.
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
645 "fingerprint:%%0A  %s"
646 msgstr ""
647
648 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
649 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
650 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
651 msgid "Correct"
652 msgstr ""
653
654 msgid "Wrong"
655 msgstr ""
656
657 #, c-format
658 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
659 msgstr ""
660
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
664 "it now."
665 msgstr ""
666
667 #, fuzzy
668 msgid "Change passphrase"
669 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
670
671 msgid "I'll change it later"
672 msgstr ""
673
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid ""
676 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
677 "%%0A?"
678 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
679
680 #, fuzzy
681 msgid "Delete key"
682 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
683
684 msgid ""
685 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
686 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
687 msgstr ""
688
689 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
690 msgstr ""
691
692 #, c-format
693 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
694 msgstr ""
695
696 #, c-format
697 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
698 msgstr ""
699
700 #, c-format
701 msgid "checking created signature failed: %s\n"
702 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
703
704 msgid "secret key parts are not available\n"
705 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
706
707 #, fuzzy, c-format
708 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
709 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
710 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
711
712 #, fuzzy, c-format
713 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
714 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
715 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
716
717 #, fuzzy, c-format
718 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
719 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
720 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
721
722 #, fuzzy, c-format
723 msgid "error creating a pipe: %s\n"
724 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
725
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
729
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "error forking process: %s\n"
732 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
736 msgstr ""
737
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
740 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
744 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error running '%s': terminated\n"
748 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
749
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
752 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
753
754 #, fuzzy, c-format
755 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
756 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
757 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
758
759 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
760 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
761
762 #, fuzzy
763 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
764 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
765
766 #, fuzzy
767 msgid "canceled by user\n"
768 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
769
770 #, fuzzy
771 msgid "problem with the agent\n"
772 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
773
774 #, c-format
775 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
776 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
777
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
780 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
781
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
784 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
785
786 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
787 msgid "yes"
788 msgstr "íáé|íáß"
789
790 msgid "yY"
791 msgstr "yY"
792
793 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
794 msgid "no"
795 msgstr "ü÷é|ï÷é"
796
797 msgid "nN"
798 msgstr "nN"
799
800 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
801 msgid "quit"
802 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
803
804 msgid "qQ"
805 msgstr "qQ"
806
807 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
808 msgid "okay|okay"
809 msgstr ""
810
811 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
812 msgid "cancel|cancel"
813 msgstr ""
814
815 msgid "oO"
816 msgstr ""
817
818 #, fuzzy
819 msgid "cC"
820 msgstr "c"
821
822 #, c-format
823 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
824 msgstr ""
825
826 #, c-format
827 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
828 msgstr ""
829
830 #, c-format
831 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
832 msgstr ""
833
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
836 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
837
838 #, c-format
839 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
840 msgstr ""
841
842 #, c-format
843 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
844 msgstr ""
845
846 #, c-format
847 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
848 msgstr ""
849
850 msgid "connection to agent established\n"
851 msgstr ""
852
853 #, fuzzy
854 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
855 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
856
857 #, c-format
858 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
859 msgstr ""
860
861 #, c-format
862 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
863 msgstr ""
864
865 msgid "connection to the dirmngr established\n"
866 msgstr ""
867
868 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
869 #. verbatim.  It will not be printed.
870 msgid "|audit-log-result|Good"
871 msgstr ""
872
873 msgid "|audit-log-result|Bad"
874 msgstr ""
875
876 msgid "|audit-log-result|Not supported"
877 msgstr ""
878
879 #, fuzzy
880 msgid "|audit-log-result|No certificate"
881 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
882
883 #, fuzzy
884 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
885 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
886
887 msgid "|audit-log-result|Error"
888 msgstr ""
889
890 #, fuzzy
891 msgid "|audit-log-result|Not used"
892 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
893
894 #, fuzzy
895 msgid "|audit-log-result|Okay"
896 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
897
898 #, fuzzy
899 msgid "|audit-log-result|Skipped"
900 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
901
902 #, fuzzy
903 msgid "|audit-log-result|Some"
904 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
905
906 #, fuzzy
907 msgid "Certificate chain available"
908 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
909
910 #, fuzzy
911 msgid "root certificate missing"
912 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
913
914 msgid "Data encryption succeeded"
915 msgstr ""
916
917 #, fuzzy
918 msgid "Data available"
919 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
920
921 #, fuzzy
922 msgid "Session key created"
923 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
924
925 #, fuzzy, c-format
926 msgid "algorithm: %s"
927 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
928
929 #, fuzzy, c-format
930 msgid "unsupported algorithm: %s"
931 msgstr ""
932 "\n"
933 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
934
935 #, fuzzy
936 msgid "seems to be not encrypted"
937 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
938
939 msgid "Number of recipients"
940 msgstr ""
941
942 #, c-format
943 msgid "Recipient %d"
944 msgstr ""
945
946 msgid "Data signing succeeded"
947 msgstr ""
948
949 #, fuzzy, c-format
950 msgid "data hash algorithm: %s"
951 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
952
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "Signer %d"
955 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
956
957 #, fuzzy, c-format
958 msgid "attr hash algorithm: %s"
959 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
960
961 msgid "Data decryption succeeded"
962 msgstr ""
963
964 #, fuzzy
965 msgid "Encryption algorithm supported"
966 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
967
968 #, fuzzy
969 msgid "Data verification succeeded"
970 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
971
972 #, fuzzy
973 msgid "Signature available"
974 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
975
976 #, fuzzy
977 msgid "Parsing data succeeded"
978 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
979
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "bad data hash algorithm: %s"
982 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
983
984 #, fuzzy, c-format
985 msgid "Signature %d"
986 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
987
988 #, fuzzy
989 msgid "Certificate chain valid"
990 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
991
992 #, fuzzy
993 msgid "Root certificate trustworthy"
994 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
995
996 #, fuzzy
997 msgid "no CRL found for certificate"
998 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
999
1000 #, fuzzy
1001 msgid "the available CRL is too old"
1002 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1003
1004 #, fuzzy
1005 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1006 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1007
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Included certificates"
1010 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1011
1012 msgid "No audit log entries."
1013 msgstr ""
1014
1015 #, fuzzy
1016 msgid "Unknown operation"
1017 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1018
1019 msgid "Gpg-Agent usable"
1020 msgstr ""
1021
1022 msgid "Dirmngr usable"
1023 msgstr ""
1024
1025 #, fuzzy, c-format
1026 msgid "No help available for '%s'."
1027 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1028
1029 #, fuzzy
1030 msgid "ignoring garbage line"
1031 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1032
1033 #, fuzzy
1034 msgid "[none]"
1035 msgstr "Üãíùóôï"
1036
1037 #, fuzzy
1038 msgid "argument not expected"
1039 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1040
1041 #, fuzzy
1042 msgid "read error"
1043 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1044
1045 #, fuzzy
1046 msgid "keyword too long"
1047 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1048
1049 #, fuzzy
1050 msgid "missing argument"
1051 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1052
1053 #, fuzzy
1054 #| msgid "invalid armor"
1055 msgid "invalid argument"
1056 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1057
1058 #, fuzzy
1059 msgid "invalid command"
1060 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1061
1062 #, fuzzy
1063 msgid "invalid alias definition"
1064 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1065
1066 #, fuzzy
1067 msgid "out of core"
1068 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1069
1070 #, fuzzy
1071 msgid "invalid option"
1072 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1073
1074 #, c-format
1075 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1076 msgstr ""
1077
1078 #, fuzzy, c-format
1079 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1080 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1081
1082 #, c-format
1083 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1084 msgstr ""
1085
1086 #, fuzzy, c-format
1087 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1088 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1092 msgstr ""
1093
1094 #, c-format
1095 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1096 msgstr ""
1097
1098 #, fuzzy
1099 msgid "out of core\n"
1100 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1101
1102 #, fuzzy, c-format
1103 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1104 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1108 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
1109
1110 #, fuzzy, c-format
1111 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1112 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1113
1114 #, fuzzy, c-format
1115 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1116 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1117
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1120 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1121
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1124 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1125
1126 #, fuzzy, c-format
1127 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1129
1130 #, c-format
1131 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1132 msgstr ""
1133
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1136 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1137
1138 msgid "(deadlock?) "
1139 msgstr ""
1140
1141 #, fuzzy, c-format
1142 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1143 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1144
1145 #, fuzzy, c-format
1146 msgid "waiting for lock %s...\n"
1147 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1148
1149 #, c-format
1150 msgid "armor: %s\n"
1151 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1152
1153 msgid "invalid armor header: "
1154 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1155
1156 msgid "armor header: "
1157 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1158
1159 msgid "invalid clearsig header\n"
1160 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1161
1162 #, fuzzy
1163 msgid "unknown armor header: "
1164 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1165
1166 msgid "nested clear text signatures\n"
1167 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1168
1169 #, fuzzy
1170 msgid "unexpected armor: "
1171 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1172
1173 msgid "invalid dash escaped line: "
1174 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1175
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1178 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1179
1180 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1181 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1182
1183 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1184 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1185
1186 msgid "malformed CRC\n"
1187 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1188
1189 #, fuzzy, c-format
1190 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1191 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1192
1193 #, fuzzy
1194 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1195 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1196
1197 msgid "error in trailer line\n"
1198 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1199
1200 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1201 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1202
1203 #, c-format
1204 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1205 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1206
1207 msgid ""
1208 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1209 msgstr ""
1210 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1211 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1212
1213 msgid ""
1214 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1215 "an '='\n"
1216 msgstr ""
1217 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1218 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1219
1220 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1221 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1222
1223 #, fuzzy
1224 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1225 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1226
1227 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1228 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1229
1230 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1231 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1232
1233 msgid "not human readable"
1234 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1235
1236 #, c-format
1237 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1238 msgstr ""
1239
1240 msgid "Enter passphrase: "
1241 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1242
1243 #, fuzzy, c-format
1244 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1245 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1246
1247 #, c-format
1248 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1249 msgstr ""
1250
1251 #, fuzzy
1252 msgid "can't do this in batch mode\n"
1253 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1254
1255 #, fuzzy
1256 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1257 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1258
1259 #, fuzzy
1260 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1261 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1262
1263 msgid "Your selection? "
1264 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1265
1266 msgid "[not set]"
1267 msgstr ""
1268
1269 #, fuzzy
1270 msgid "male"
1271 msgstr "enable"
1272
1273 #, fuzzy
1274 msgid "female"
1275 msgstr "enable"
1276
1277 #, fuzzy
1278 msgid "unspecified"
1279 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1280
1281 #, fuzzy
1282 msgid "not forced"
1283 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1284
1285 msgid "forced"
1286 msgstr ""
1287
1288 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1289 msgstr ""
1290
1291 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1292 msgstr ""
1293
1294 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1295 msgstr ""
1296
1297 msgid "Cardholder's surname: "
1298 msgstr ""
1299
1300 msgid "Cardholder's given name: "
1301 msgstr ""
1302
1303 #, c-format
1304 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1305 msgstr ""
1306
1307 #, fuzzy
1308 msgid "URL to retrieve public key: "
1309 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1310
1311 #, c-format
1312 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #, fuzzy, c-format
1316 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1317 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1318
1319 #, fuzzy, c-format
1320 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1321 msgid "error reading '%s': %s\n"
1322 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1323
1324 #, fuzzy, c-format
1325 msgid "error writing '%s': %s\n"
1326 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1327
1328 msgid "Login data (account name): "
1329 msgstr ""
1330
1331 #, c-format
1332 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 msgid "Private DO data: "
1336 msgstr ""
1337
1338 #, c-format
1339 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1340 msgstr ""
1341
1342 #, fuzzy
1343 msgid "Language preferences: "
1344 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1345
1346 #, fuzzy
1347 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1348 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1349
1350 #, fuzzy
1351 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1352 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1353
1354 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1355 msgstr ""
1356
1357 #, fuzzy
1358 msgid "Error: invalid response.\n"
1359 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1360
1361 #, fuzzy
1362 msgid "CA fingerprint: "
1363 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1364
1365 #, fuzzy
1366 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1367 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1368
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "key operation not possible: %s\n"
1371 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1372
1373 #, fuzzy
1374 msgid "not an OpenPGP card"
1375 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1376
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "error getting current key info: %s\n"
1379 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1380
1381 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1382 msgstr ""
1383
1384 msgid ""
1385 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1386 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1387 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1388 msgstr ""
1389
1390 #, fuzzy, c-format
1391 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1392 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1393
1394 #, fuzzy, c-format
1395 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1396 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1397
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1400 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1401
1402 #, c-format
1403 msgid "rounded up to %u bits\n"
1404 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1405
1406 #, c-format
1407 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1408 msgstr ""
1409
1410 #, c-format
1411 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1412 msgstr ""
1413
1414 #, fuzzy, c-format
1415 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1416 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1417
1418 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1419 msgstr ""
1420
1421 #, fuzzy
1422 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1423 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1424
1425 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1426 msgstr ""
1427
1428 #, c-format
1429 msgid ""
1430 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1431 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1432 "You should change them using the command --change-pin\n"
1433 msgstr ""
1434
1435 #, fuzzy
1436 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1437 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1438
1439 #, fuzzy
1440 msgid "   (1) Signature key\n"
1441 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1442
1443 #, fuzzy
1444 msgid "   (2) Encryption key\n"
1445 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1446
1447 msgid "   (3) Authentication key\n"
1448 msgstr ""
1449
1450 msgid "Invalid selection.\n"
1451 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1452
1453 #, fuzzy
1454 msgid "Please select where to store the key:\n"
1455 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1456
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1459 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1460
1461 #, fuzzy
1462 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1463 msgid "This command is not supported by this card\n"
1464 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1465
1466 #, fuzzy
1467 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1468 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1469
1470 #, fuzzy
1471 msgid "Continue? (y/N) "
1472 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1473
1474 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1475 msgstr ""
1476
1477 msgid "quit this menu"
1478 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1479
1480 #, fuzzy
1481 msgid "show admin commands"
1482 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1483
1484 msgid "show this help"
1485 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1486
1487 #, fuzzy
1488 msgid "list all available data"
1489 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1490
1491 msgid "change card holder's name"
1492 msgstr ""
1493
1494 msgid "change URL to retrieve key"
1495 msgstr ""
1496
1497 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1498 msgstr ""
1499
1500 #, fuzzy
1501 msgid "change the login name"
1502 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1503
1504 #, fuzzy
1505 msgid "change the language preferences"
1506 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1507
1508 msgid "change card holder's sex"
1509 msgstr ""
1510
1511 #, fuzzy
1512 msgid "change a CA fingerprint"
1513 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1514
1515 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1516 msgstr ""
1517
1518 #, fuzzy
1519 msgid "generate new keys"
1520 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1521
1522 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1523 msgstr ""
1524
1525 msgid "verify the PIN and list all data"
1526 msgstr ""
1527
1528 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1529 msgstr ""
1530
1531 msgid "destroy all keys and data"
1532 msgstr ""
1533
1534 msgid "gpg/card> "
1535 msgstr ""
1536
1537 #, fuzzy
1538 msgid "Admin-only command\n"
1539 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1540
1541 #, fuzzy
1542 msgid "Admin commands are allowed\n"
1543 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1544
1545 #, fuzzy
1546 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1547 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1548
1549 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1550 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1551
1552 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1553 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1554
1555 #, fuzzy, c-format
1556 #| msgid "can't open `%s'\n"
1557 msgid "can't open '%s'\n"
1558 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1559
1560 #, fuzzy, c-format
1561 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1562 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1563
1564 #, c-format
1565 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1566 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1567
1568 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1569 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1570
1571 #, fuzzy
1572 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1573 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1574
1575 #, fuzzy
1576 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1577 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1578
1579 #, fuzzy
1580 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1581 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1582
1583 #, fuzzy, c-format
1584 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1585 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1586
1587 msgid "key"
1588 msgstr "key"
1589
1590 #, fuzzy
1591 #| msgid "Pubkey: "
1592 msgid "subkey"
1593 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1594
1595 #, c-format
1596 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1597 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1598
1599 msgid "ownertrust information cleared\n"
1600 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1601
1602 #, c-format
1603 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1604 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1605
1606 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1607 msgstr ""
1608 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1609
1610 #, c-format
1611 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1612 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1613
1614 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1615 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1616
1617 #, c-format
1618 msgid "using cipher %s\n"
1619 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1620
1621 #, fuzzy, c-format
1622 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1623 msgid "'%s' already compressed\n"
1624 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1625
1626 #, fuzzy, c-format
1627 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1628 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1629 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1630
1631 #, fuzzy, c-format
1632 #| msgid "reading from `%s'\n"
1633 msgid "reading from '%s'\n"
1634 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1635
1636 #, fuzzy, c-format
1637 msgid ""
1638 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1639 msgstr ""
1640 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1641 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1642
1643 #, fuzzy, c-format
1644 msgid ""
1645 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1646 "preferences\n"
1647 msgstr ""
1648 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1649 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1650
1651 #, c-format
1652 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1653 msgstr ""
1654 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1655 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1656
1657 #, c-format
1658 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1659 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1660
1661 #, c-format
1662 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1663 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1664
1665 #, c-format
1666 msgid "%s encrypted data\n"
1667 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1668
1669 #, c-format
1670 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1671 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1672
1673 msgid ""
1674 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1675 msgstr ""
1676 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1677 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1678
1679 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1680 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1681
1682 msgid "no remote program execution supported\n"
1683 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1684
1685 msgid ""
1686 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1687 msgstr ""
1688 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1689 "áñ÷åßïõ\n"
1690
1691 #, fuzzy
1692 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1693 msgstr ""
1694 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1695
1696 #, fuzzy, c-format
1697 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1698 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1699
1700 #, fuzzy, c-format
1701 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1702 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1703
1704 #, c-format
1705 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1706 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1707
1708 msgid "unnatural exit of external program\n"
1709 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1710
1711 msgid "unable to execute external program\n"
1712 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1713
1714 #, c-format
1715 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1716 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1717
1718 #, fuzzy, c-format
1719 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1720 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1721 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1722
1723 #, fuzzy, c-format
1724 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1725 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1726 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1727
1728 #, fuzzy
1729 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1730 msgstr ""
1731 "\n"
1732 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1733 "\n"
1734
1735 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1736 msgstr ""
1737
1738 #, fuzzy
1739 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1740 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1741
1742 #, fuzzy
1743 msgid "remove unusable parts from key during export"
1744 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1745
1746 msgid "remove as much as possible from key during export"
1747 msgstr ""
1748
1749 #, fuzzy
1750 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1751 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1752
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1755 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1756
1757 #, fuzzy, c-format
1758 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1759 msgstr ""
1760 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1761
1762 #, fuzzy
1763 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1764 msgid " - skipped"
1765 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1766
1767 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1768 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1769
1770 #, fuzzy
1771 msgid "[User ID not found]"
1772 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1773
1774 #, fuzzy, c-format
1775 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1776 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1777
1778 #, fuzzy, c-format
1779 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1780 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1781
1782 #, fuzzy
1783 msgid "No fingerprint"
1784 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1785
1786 #, fuzzy, c-format
1787 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1788 msgstr ""
1789 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1790
1791 #, fuzzy, c-format
1792 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1793 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1794
1795 #, fuzzy
1796 msgid "make a signature"
1797 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1798
1799 #, fuzzy
1800 msgid "make a clear text signature"
1801 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1802
1803 msgid "make a detached signature"
1804 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1805
1806 msgid "encrypt data"
1807 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1808
1809 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1810 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1811
1812 msgid "decrypt data (default)"
1813 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1814
1815 msgid "verify a signature"
1816 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1817
1818 msgid "list keys"
1819 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1820
1821 msgid "list keys and signatures"
1822 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1823
1824 #, fuzzy
1825 msgid "list and check key signatures"
1826 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1827
1828 msgid "list keys and fingerprints"
1829 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1830
1831 msgid "list secret keys"
1832 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1833
1834 msgid "generate a new key pair"
1835 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1836
1837 #, fuzzy
1838 #| msgid "generate a new key pair"
1839 msgid "quickly generate a new key pair"
1840 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1841
1842 #, fuzzy
1843 #| msgid "generate a new key pair"
1844 msgid "quickly add a new user-id"
1845 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1846
1847 msgid "full featured key pair generation"
1848 msgstr ""
1849
1850 msgid "generate a revocation certificate"
1851 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1852
1853 msgid "remove keys from the public keyring"
1854 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1855
1856 msgid "remove keys from the secret keyring"
1857 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1858
1859 #, fuzzy
1860 #| msgid "sign a key"
1861 msgid "quickly sign a key"
1862 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1863
1864 #, fuzzy
1865 #| msgid "sign a key locally"
1866 msgid "quickly sign a key locally"
1867 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1868
1869 msgid "sign a key"
1870 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1871
1872 msgid "sign a key locally"
1873 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1874
1875 msgid "sign or edit a key"
1876 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1877
1878 #, fuzzy
1879 msgid "change a passphrase"
1880 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1881
1882 msgid "export keys"
1883 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1884
1885 msgid "export keys to a key server"
1886 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1887
1888 msgid "import keys from a key server"
1889 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1890
1891 msgid "search for keys on a key server"
1892 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1893
1894 msgid "update all keys from a keyserver"
1895 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1896
1897 msgid "import/merge keys"
1898 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1899
1900 msgid "print the card status"
1901 msgstr ""
1902
1903 msgid "change data on a card"
1904 msgstr ""
1905
1906 msgid "change a card's PIN"
1907 msgstr ""
1908
1909 msgid "update the trust database"
1910 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1911
1912 #, fuzzy
1913 msgid "print message digests"
1914 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1915
1916 msgid "run in server mode"
1917 msgstr ""
1918
1919 msgid "create ascii armored output"
1920 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1921
1922 #, fuzzy
1923 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1924 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1925
1926 #, fuzzy
1927 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1928 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1929
1930 #, fuzzy
1931 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1932 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1933
1934 msgid "use canonical text mode"
1935 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1936
1937 #, fuzzy
1938 msgid "|FILE|write output to FILE"
1939 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1940
1941 msgid "do not make any changes"
1942 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1943
1944 msgid "prompt before overwriting"
1945 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1946
1947 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1948 msgstr ""
1949
1950 msgid ""
1951 "@\n"
1952 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1953 msgstr ""
1954 "@\n"
1955 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1956
1957 msgid ""
1958 "@\n"
1959 "Examples:\n"
1960 "\n"
1961 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1962 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1963 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1964 " --list-keys [names]        show keys\n"
1965 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1966 msgstr ""
1967 "@\n"
1968 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1969 "\n"
1970 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1971 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1972 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1973 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1974 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1975
1976 #, fuzzy
1977 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1978 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1979 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1980
1981 #, fuzzy
1982 #| msgid ""
1983 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1984 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1985 #| "default operation depends on the input data\n"
1986 msgid ""
1987 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1988 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1989 "Default operation depends on the input data\n"
1990 msgstr ""
1991 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1992 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1993 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1994
1995 msgid ""
1996 "\n"
1997 "Supported algorithms:\n"
1998 msgstr ""
1999 "\n"
2000 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2001
2002 msgid "Pubkey: "
2003 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2004
2005 msgid "Cipher: "
2006 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2007
2008 msgid "Hash: "
2009 msgstr "Hash: "
2010
2011 msgid "Compression: "
2012 msgstr "Óõìðßåóç: "
2013
2014 #, fuzzy, c-format
2015 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2016 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2017
2018 msgid "conflicting commands\n"
2019 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2020
2021 #, fuzzy, c-format
2022 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2023 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2024
2025 #, fuzzy, c-format
2026 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2027 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2028
2029 #, fuzzy, c-format
2030 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2031 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2032
2033 #, fuzzy, c-format
2034 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2035 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2036
2037 #, fuzzy, c-format
2038 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2039 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2040
2041 #, fuzzy, c-format
2042 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2043 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2044
2045 #, fuzzy, c-format
2046 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2047 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2048
2049 #, fuzzy, c-format
2050 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2051 msgstr ""
2052 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2053
2054 #, fuzzy, c-format
2055 msgid ""
2056 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2057 msgstr ""
2058 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2059
2060 #, fuzzy, c-format
2061 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2062 msgstr ""
2063 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2064
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2067 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2068
2069 #, fuzzy, c-format
2070 msgid ""
2071 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2072 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2073
2074 #, fuzzy, c-format
2075 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2076 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2077
2078 #, fuzzy, c-format
2079 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2080 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2081
2082 msgid "display photo IDs during key listings"
2083 msgstr ""
2084
2085 #, fuzzy
2086 msgid "show key usage information during key listings"
2087 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2088
2089 msgid "show policy URLs during signature listings"
2090 msgstr ""
2091
2092 #, fuzzy
2093 msgid "show all notations during signature listings"
2094 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2095
2096 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2097 msgstr ""
2098
2099 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2100 msgstr ""
2101
2102 #, fuzzy
2103 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2104 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2105
2106 msgid "show user ID validity during key listings"
2107 msgstr ""
2108
2109 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2110 msgstr ""
2111
2112 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2113 msgstr ""
2114
2115 #, fuzzy
2116 msgid "show the keyring name in key listings"
2117 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2118
2119 #, fuzzy
2120 msgid "show expiration dates during signature listings"
2121 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2122
2123 #, fuzzy, c-format
2124 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2125 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2126 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2127
2128 #, c-format
2129 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2130 msgstr ""
2131
2132 #, fuzzy, c-format
2133 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2134 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2135 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2136
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2139 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2140
2141 #, fuzzy, c-format
2142 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2143 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2144
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2147 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2148
2149 #, fuzzy
2150 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2151 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2152
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2155 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2156
2157 #, fuzzy
2158 msgid "invalid keyserver options\n"
2159 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2160
2161 #, c-format
2162 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2163 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2164
2165 msgid "invalid import options\n"
2166 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2167
2168 #, c-format
2169 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2170 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2171
2172 msgid "invalid export options\n"
2173 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2174
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2177 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2178
2179 #, fuzzy
2180 msgid "invalid list options\n"
2181 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2182
2183 msgid "display photo IDs during signature verification"
2184 msgstr ""
2185
2186 msgid "show policy URLs during signature verification"
2187 msgstr ""
2188
2189 #, fuzzy
2190 msgid "show all notations during signature verification"
2191 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2192
2193 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2194 msgstr ""
2195
2196 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2197 msgstr ""
2198
2199 #, fuzzy
2200 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2201 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2202
2203 #, fuzzy
2204 msgid "show user ID validity during signature verification"
2205 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2206
2207 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2208 msgstr ""
2209
2210 #, fuzzy
2211 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2212 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2213
2214 msgid "validate signatures with PKA data"
2215 msgstr ""
2216
2217 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2218 msgstr ""
2219
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2222 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2223
2224 #, fuzzy
2225 msgid "invalid verify options\n"
2226 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2227
2228 #, c-format
2229 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2230 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2231
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2234 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2235
2236 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2237 msgstr ""
2238
2239 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2240 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2241
2242 #, c-format
2243 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2244 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2245
2246 #, c-format
2247 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2248 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2252 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2253
2254 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2255 msgstr ""
2256
2257 #, fuzzy, c-format
2258 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2259 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2260
2261 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2262 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2263
2264 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2265 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2266
2267 #, fuzzy
2268 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2269 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2270
2271 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2272 msgstr ""
2273 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2274 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2275
2276 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2277 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2278
2279 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2280 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2281
2282 #, fuzzy
2283 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2284 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2285
2286 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2287 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2288
2289 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2290 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2291
2292 #, fuzzy
2293 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2294 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2295 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2296
2297 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2298 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2299
2300 msgid "invalid default preferences\n"
2301 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2302
2303 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2304 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2305
2306 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2307 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2308
2309 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2310 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2311
2312 #, c-format
2313 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2314 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2315
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2318 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2319
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2322 msgstr ""
2323 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2324
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2327 msgstr ""
2328 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2329
2330 #, c-format
2331 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2332 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2333
2334 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2335 msgstr ""
2336 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2337 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2338
2339 msgid "--store [filename]"
2340 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2341
2342 msgid "--symmetric [filename]"
2343 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2344
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2347 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2348
2349 msgid "--encrypt [filename]"
2350 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2351
2352 #, fuzzy
2353 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2354 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2355
2356 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2357 msgstr ""
2358
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2361 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2362
2363 msgid "--sign [filename]"
2364 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2365
2366 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2367 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2368
2369 #, fuzzy
2370 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2371 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2372
2373 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2374 msgstr ""
2375
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2378 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2379
2380 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2381 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2382
2383 msgid "--clearsign [filename]"
2384 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2385
2386 msgid "--decrypt [filename]"
2387 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2388
2389 msgid "--sign-key user-id"
2390 msgstr "--sign-key user-id"
2391
2392 msgid "--lsign-key user-id"
2393 msgstr "--lsign-key user-id"
2394
2395 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2396 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2397
2398 #, fuzzy
2399 msgid "--passwd <user-id>"
2400 msgstr "--sign-key user-id"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2404 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2408 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2409
2410 #, c-format
2411 msgid "key export failed: %s\n"
2412 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2413
2414 #, c-format
2415 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2416 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2417
2418 #, c-format
2419 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2420 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2424 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2425
2426 #, c-format
2427 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2428 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2429
2430 #, fuzzy, c-format
2431 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2432 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2433 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2434
2435 msgid "[filename]"
2436 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2437
2438 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2439 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2440
2441 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2442 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2443
2444 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2445 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2446
2447 #, fuzzy
2448 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2449 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2450
2451 #, fuzzy
2452 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2453 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2454
2455 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2456 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2457
2458 msgid "|FD|write status info to this FD"
2459 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2460
2461 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2462 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2463
2464 #, fuzzy
2465 msgid ""
2466 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2467 "Check signatures against known trusted keys\n"
2468 msgstr ""
2469 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2470 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2471
2472 msgid "No help available"
2473 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2474
2475 #, fuzzy, c-format
2476 #| msgid "No help available for `%s'"
2477 msgid "No help available for '%s'"
2478 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2479
2480 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2481 msgstr ""
2482
2483 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2484 msgstr ""
2485
2486 #, fuzzy
2487 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2488 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2489
2490 #, fuzzy
2491 msgid "do not update the trustdb after import"
2492 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2493
2494 msgid "only accept updates to existing keys"
2495 msgstr ""
2496
2497 #, fuzzy
2498 msgid "remove unusable parts from key after import"
2499 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2500
2501 msgid "remove as much as possible from key after import"
2502 msgstr ""
2503
2504 #, c-format
2505 msgid "skipping block of type %d\n"
2506 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2507
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "%lu keys processed so far\n"
2510 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2511
2512 #, c-format
2513 msgid "Total number processed: %lu\n"
2514 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2515
2516 #, fuzzy, c-format
2517 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2518 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2519 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2520
2521 #, c-format
2522 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2523 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2524
2525 #, c-format
2526 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2527 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2528
2529 #, c-format
2530 msgid "              imported: %lu"
2531 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2532
2533 #, c-format
2534 msgid "             unchanged: %lu\n"
2535 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2536
2537 #, c-format
2538 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2539 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2540
2541 #, c-format
2542 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2543 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2544
2545 #, c-format
2546 msgid "        new signatures: %lu\n"
2547 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2548
2549 #, c-format
2550 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2551 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2552
2553 #, c-format
2554 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2555 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2556
2557 #, c-format
2558 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2559 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2560
2561 #, c-format
2562 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2563 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2564
2565 #, c-format
2566 msgid "          not imported: %lu\n"
2567 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2568
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2571 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2572
2573 #, fuzzy, c-format
2574 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2575 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2576
2577 #, c-format
2578 msgid ""
2579 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2580 "algorithms on these user IDs:\n"
2581 msgstr ""
2582
2583 #, c-format
2584 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2585 msgstr ""
2586
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2589 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2590
2591 #, c-format
2592 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2593 msgstr ""
2594
2595 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2596 msgstr ""
2597
2598 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2599 msgstr ""
2600
2601 #, c-format
2602 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2603 msgstr ""
2604
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: no user ID\n"
2607 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2608
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: %s\n"
2611 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2612
2613 msgid "rejected by import screener"
2614 msgstr ""
2615
2616 #, fuzzy, c-format
2617 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2618 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2619
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2622 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2623
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2626 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2627
2628 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2629 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2630
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2633 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2634
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2637 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2638
2639 #, c-format
2640 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2641 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2642
2643 #, fuzzy, c-format
2644 #| msgid "writing to `%s'\n"
2645 msgid "writing to '%s'\n"
2646 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2647
2648 #, fuzzy, c-format
2649 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2650 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2651 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2652
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2655 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2656
2657 #, fuzzy, c-format
2658 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2659 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2660
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2663 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2664
2665 #, fuzzy, c-format
2666 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2667 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2668
2669 #, fuzzy, c-format
2670 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2671 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2672
2673 #, fuzzy, c-format
2674 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2675 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2676
2677 #, fuzzy, c-format
2678 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2679 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2680
2681 #, fuzzy, c-format
2682 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2683 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2684
2685 #, fuzzy, c-format
2686 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2687 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2688
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2691 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2692
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2695 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2696
2697 #, fuzzy, c-format
2698 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2699 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2700
2701 #, fuzzy, c-format
2702 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2703 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2704
2705 #, fuzzy, c-format
2706 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2707 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2708
2709 #, fuzzy, c-format
2710 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2711 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2712
2713 #, fuzzy, c-format
2714 msgid "key %s: secret key imported\n"
2715 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2716
2717 #, fuzzy, c-format
2718 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2719 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2720 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2721
2722 #, fuzzy, c-format
2723 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2724 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2725
2726 #, fuzzy, c-format
2727 msgid "secret key %s: %s\n"
2728 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2729
2730 #, fuzzy
2731 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2732 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2733
2734 #, fuzzy, c-format
2735 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2736 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2737
2738 #, fuzzy, c-format
2739 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2740 msgstr ""
2741 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2742 "áíÜêëçóçò\n"
2743
2744 #, fuzzy, c-format
2745 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2746 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2747
2748 #, fuzzy, c-format
2749 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2750 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2751
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2754 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2755
2756 #, fuzzy, c-format
2757 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2758 msgstr ""
2759 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2760 "\"%s\"\n"
2761
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2764 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2765
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2768 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2769
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2772 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2773
2774 #, fuzzy, c-format
2775 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2776 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2777
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2780 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2781
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2784 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2785
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2788 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2789
2790 #, fuzzy, c-format
2791 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2792 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2793
2794 #, fuzzy, c-format
2795 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2796 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2797
2798 #, fuzzy, c-format
2799 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2800 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2801
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2804 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2805
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2808 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2809
2810 #, fuzzy, c-format
2811 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2812 msgstr ""
2813 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2814
2815 #, fuzzy, c-format
2816 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2817 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2818
2819 #, fuzzy, c-format
2820 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2821 msgstr ""
2822 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2823
2824 #, fuzzy, c-format
2825 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2826 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2827
2828 #, fuzzy, c-format
2829 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2830 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2831
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2834 msgstr ""
2835 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2836 "%08lX\n"
2837
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2840 msgstr ""
2841 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2842 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2843
2844 #, fuzzy, c-format
2845 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2846 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2847
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2850 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2851
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2854 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2855
2856 #, fuzzy, c-format
2857 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2858 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2859 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2860
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "keybox '%s' created\n"
2863 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2864
2865 #, fuzzy, c-format
2866 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2867 msgid "keyring '%s' created\n"
2868 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2869
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2872 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2873
2874 #, c-format
2875 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2876 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2877
2878 msgid "[revocation]"
2879 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2880
2881 msgid "[self-signature]"
2882 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2883
2884 msgid "1 bad signature\n"
2885 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2886
2887 #, c-format
2888 msgid "%d bad signatures\n"
2889 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2890
2891 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2892 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2893
2894 #, c-format
2895 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2896 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2897
2898 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2899 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2900
2901 #, c-format
2902 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2903 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2904
2905 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2906 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2907
2908 #, c-format
2909 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2910 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2911
2912 #, fuzzy
2913 msgid ""
2914 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2915 "keys\n"
2916 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2917 "etc.)\n"
2918 msgstr ""
2919 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2920 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2921 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2922 "\n"
2923
2924 #, fuzzy, c-format
2925 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2926 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2927
2928 #, fuzzy, c-format
2929 msgid "  %d = I trust fully\n"
2930 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2931
2932 msgid ""
2933 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2934 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2935 "trust signatures on your behalf.\n"
2936 msgstr ""
2937
2938 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2939 msgstr ""
2940
2941 #, c-format
2942 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2943 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2944
2945 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2946 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2947
2948 msgid "  Unable to sign.\n"
2949 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2950
2951 #, c-format
2952 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2953 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2954
2955 #, c-format
2956 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2957 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2958
2959 #, fuzzy, c-format
2960 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2961 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2962
2963 #, fuzzy
2964 msgid "Sign it? (y/N) "
2965 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2966
2967 #, c-format
2968 msgid ""
2969 "The self-signature on \"%s\"\n"
2970 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2971 msgstr ""
2972 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2973 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2974
2975 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2976 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2977
2978 #, c-format
2979 msgid ""
2980 "Your current signature on \"%s\"\n"
2981 "has expired.\n"
2982 msgstr ""
2983 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2984 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2985
2986 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2987 msgstr ""
2988 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2989
2990 #, c-format
2991 msgid ""
2992 "Your current signature on \"%s\"\n"
2993 "is a local signature.\n"
2994 msgstr ""
2995 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2996 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2997
2998 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2999 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3000
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3003 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3004
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3007 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3008
3009 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3010 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3011
3012 #, fuzzy, c-format
3013 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3014 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3015
3016 msgid "This key has expired!"
3017 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3018
3019 #, c-format
3020 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3021 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3022
3023 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3024 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3025
3026 msgid ""
3027 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3028 "belongs\n"
3029 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3030 msgstr ""
3031 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3032 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3033 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3034
3035 #, c-format
3036 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3037 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3038
3039 #, c-format
3040 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3041 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3042
3043 #, c-format
3044 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3045 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3046
3047 #, c-format
3048 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3049 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3050
3051 #, fuzzy
3052 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3053 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3054
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid ""
3057 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3058 "key \"%s\" (%s)\n"
3059 msgstr ""
3060 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3061 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3062
3063 #, fuzzy
3064 msgid "This will be a self-signature.\n"
3065 msgstr ""
3066 "\n"
3067 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3068
3069 #, fuzzy
3070 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3071 msgstr ""
3072 "\n"
3073 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3074
3075 #, fuzzy
3076 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3077 msgstr ""
3078 "\n"
3079 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3080 "\n"
3081
3082 #, fuzzy
3083 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3084 msgstr ""
3085 "\n"
3086 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3087
3088 #, fuzzy
3089 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3090 msgstr ""
3091 "\n"
3092 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3093 "\n"
3094
3095 #, fuzzy
3096 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3097 msgstr ""
3098 "\n"
3099 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3100
3101 #, fuzzy
3102 msgid "I have checked this key casually.\n"
3103 msgstr ""
3104 "\n"
3105 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3106
3107 #, fuzzy
3108 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3109 msgstr ""
3110 "\n"
3111 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3112
3113 #, fuzzy
3114 msgid "Really sign? (y/N) "
3115 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3116
3117 #, c-format
3118 msgid "signing failed: %s\n"
3119 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3120
3121 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3122 msgstr ""
3123
3124 #, fuzzy, c-format
3125 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3126 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3127 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3128
3129 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3130 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3131
3132 msgid "save and quit"
3133 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3134
3135 #, fuzzy
3136 msgid "show key fingerprint"
3137 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3138
3139 #, fuzzy
3140 msgid "show the keygrip"
3141 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3142
3143 msgid "list key and user IDs"
3144 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3145
3146 msgid "select user ID N"
3147 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3148
3149 #, fuzzy
3150 msgid "select subkey N"
3151 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3152
3153 #, fuzzy
3154 msgid "check signatures"
3155 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3156
3157 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3158 msgstr ""
3159
3160 #, fuzzy
3161 msgid "sign selected user IDs locally"
3162 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3163
3164 #, fuzzy
3165 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3166 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3167
3168 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3169 msgstr ""
3170
3171 msgid "add a user ID"
3172 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3173
3174 msgid "add a photo ID"
3175 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3176
3177 #, fuzzy
3178 msgid "delete selected user IDs"
3179 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3180
3181 #, fuzzy
3182 msgid "add a subkey"
3183 msgstr "addkey"
3184
3185 msgid "add a key to a smartcard"
3186 msgstr ""
3187
3188 msgid "move a key to a smartcard"
3189 msgstr ""
3190
3191 msgid "move a backup key to a smartcard"
3192 msgstr ""
3193
3194 #, fuzzy
3195 msgid "delete selected subkeys"
3196 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3197
3198 msgid "add a revocation key"
3199 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3200
3201 #, fuzzy
3202 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3203 msgstr ""
3204 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3205
3206 #, fuzzy
3207 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3208 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3209
3210 #, fuzzy
3211 msgid "flag the selected user ID as primary"
3212 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3213
3214 msgid "list preferences (expert)"
3215 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3216
3217 msgid "list preferences (verbose)"
3218 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3219
3220 #, fuzzy
3221 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3222 msgstr ""
3223 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3224
3225 #, fuzzy
3226 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3227 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3228
3229 #, fuzzy
3230 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3231 msgstr ""
3232 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3233
3234 msgid "change the passphrase"
3235 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3236
3237 msgid "change the ownertrust"
3238 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3239
3240 #, fuzzy
3241 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3242 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3243
3244 #, fuzzy
3245 msgid "revoke selected user IDs"
3246 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3247
3248 #, fuzzy
3249 msgid "revoke key or selected subkeys"
3250 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3251
3252 #, fuzzy
3253 msgid "enable key"
3254 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3255
3256 #, fuzzy
3257 msgid "disable key"
3258 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3259
3260 #, fuzzy
3261 msgid "show selected photo IDs"
3262 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3263
3264 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3265 msgstr ""
3266
3267 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3268 msgstr ""
3269
3270 msgid "Secret key is available.\n"
3271 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3272
3273 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3274 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3275
3276 msgid ""
3277 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3278 "(lsign),\n"
3279 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3280 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3281 msgstr ""
3282
3283 msgid "Key is revoked."
3284 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3285
3286 #, fuzzy
3287 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3288 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3289
3290 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3291 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3292
3293 #, fuzzy, c-format
3294 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3295 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3296
3297 #, c-format
3298 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3299 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3300
3301 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3302 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3303
3304 #, c-format
3305 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3306 msgstr ""
3307
3308 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3309 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3310
3311 #, fuzzy
3312 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3313 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3314
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3317 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3318
3319 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3320 #. moving the key and not about removing it.
3321 #, fuzzy
3322 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3323 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3324
3325 #, fuzzy
3326 msgid "You must select exactly one key.\n"
3327 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3328
3329 msgid "Command expects a filename argument\n"
3330 msgstr ""
3331
3332 #, fuzzy, c-format
3333 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3334 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3335
3336 #, fuzzy, c-format
3337 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3338 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3339
3340 msgid "You must select at least one key.\n"
3341 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3342
3343 #, fuzzy
3344 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3345 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3346
3347 #, fuzzy
3348 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3349 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3350
3351 #, fuzzy
3352 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3353 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3354
3355 #, fuzzy
3356 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3357 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3358
3359 #, fuzzy
3360 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3361 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3362
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3365 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3366
3367 #, fuzzy
3368 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3369 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3370
3371 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3372 msgstr ""
3373
3374 #, fuzzy
3375 msgid "Set preference list to:\n"
3376 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3377
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3380 msgstr ""
3381 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3382
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3385 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3386
3387 #, fuzzy
3388 msgid "Save changes? (y/N) "
3389 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3390
3391 #, fuzzy
3392 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3393 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3394
3395 #, c-format
3396 msgid "update failed: %s\n"
3397 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3398
3399 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3400 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3401
3402 #, fuzzy, c-format
3403 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
3404 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
3405
3406 #, fuzzy, c-format
3407 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3408 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3409
3410 #, fuzzy, c-format
3411 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3412 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3413
3414 #, fuzzy
3415 #| msgid "No such user ID.\n"
3416 msgid "No matching user IDs."
3417 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3418
3419 #, fuzzy
3420 msgid "Nothing to sign.\n"
3421 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3422
3423 msgid "Digest: "
3424 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3425
3426 msgid "Features: "
3427 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3428
3429 msgid "Keyserver no-modify"
3430 msgstr ""
3431
3432 msgid "Preferred keyserver: "
3433 msgstr ""
3434
3435 #, fuzzy
3436 msgid "Notations: "
3437 msgstr "Óçìåßùóç: "
3438
3439 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3440 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3441
3442 #, fuzzy, c-format
3443 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3444 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3445
3446 #, fuzzy, c-format
3447 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3448 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3449
3450 #, fuzzy
3451 msgid "(sensitive)"
3452 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3453
3454 #, fuzzy, c-format
3455 msgid "created: %s"
3456 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3457
3458 #, fuzzy, c-format
3459 msgid "revoked: %s"
3460 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3461
3462 #, fuzzy, c-format
3463 msgid "expired: %s"
3464 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3465
3466 #, fuzzy, c-format
3467 msgid "expires: %s"
3468 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3469
3470 #, fuzzy, c-format
3471 msgid "usage: %s"
3472 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3473
3474 msgid "card-no: "
3475 msgstr ""
3476
3477 #, fuzzy, c-format
3478 msgid "trust: %s"
3479 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3480
3481 #, c-format
3482 msgid "validity: %s"
3483 msgstr ""
3484
3485 msgid "This key has been disabled"
3486 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3487
3488 msgid ""
3489 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3490 "unless you restart the program.\n"
3491 msgstr ""
3492 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3493 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3494
3495 #, fuzzy
3496 msgid "revoked"
3497 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3498
3499 #, fuzzy
3500 msgid "expired"
3501 msgstr "expire"
3502
3503 msgid ""
3504 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3505 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3506 msgstr ""
3507 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3508 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3509
3510 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3511 msgstr ""
3512
3513 #, fuzzy
3514 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3515 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3516 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3517
3518 msgid ""
3519 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3520 "versions\n"
3521 "         of PGP to reject this key.\n"
3522 msgstr ""
3523 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3524 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3525
3526 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3527 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3528
3529 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3530 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3531
3532 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3533 msgstr ""
3534
3535 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3536 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3537
3538 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3539 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3540
3541 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3542 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3543
3544 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3545 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3546
3547 #, c-format
3548 msgid "Deleted %d signature.\n"
3549 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3550
3551 #, c-format
3552 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3553 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3554
3555 msgid "Nothing deleted.\n"
3556 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3557
3558 #, fuzzy
3559 msgid "invalid"
3560 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3561
3562 #, fuzzy, c-format
3563 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3564 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3565
3566 #, fuzzy, c-format
3567 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3568 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3569
3570 #, fuzzy, c-format
3571 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3572 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3573
3574 #, fuzzy, c-format
3575 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3576 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3577
3578 #, fuzzy, c-format
3579 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3580 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3581
3582 msgid ""
3583 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3584 "cause\n"
3585 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3586 msgstr ""
3587 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3588 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3589 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3590
3591 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3592 msgstr ""
3593 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3594
3595 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3596 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3597
3598 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3599 msgstr ""
3600 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3601
3602 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3603 msgstr ""
3604 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3605
3606 #, fuzzy
3607 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3608 msgstr ""
3609 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3610
3611 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3612 msgstr ""
3613 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3614 "åðáíÝëèåé!\n"
3615
3616 #, fuzzy
3617 msgid ""
3618 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3619 msgstr ""
3620 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3621 "N): "
3622
3623 #, fuzzy
3624 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3625 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3626
3627 #, fuzzy
3628 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3629 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3630
3631 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3632 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3633
3634 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3635 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3636
3637 #, fuzzy, c-format
3638 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3639 msgstr ""
3640 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3641 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3642
3643 #, c-format
3644 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3645 msgstr ""
3646
3647 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3648 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3649
3650 #, fuzzy, c-format
3651 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3652 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3653
3654 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3655 msgstr ""
3656
3657 #, fuzzy
3658 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3659 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3660
3661 #, fuzzy
3662 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3663 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3664
3665 #, fuzzy
3666 msgid "Enter the notation: "
3667 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3668
3669 #, fuzzy
3670 msgid "Proceed? (y/N) "
3671 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3672
3673 #, c-format
3674 msgid "No user ID with index %d\n"
3675 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3676
3677 #, fuzzy, c-format
3678 msgid "No user ID with hash %s\n"
3679 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3680
3681 #, fuzzy, c-format
3682 msgid "No subkey with index %d\n"
3683 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3684
3685 #, fuzzy, c-format
3686 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3687 msgstr "user ID: \""
3688
3689 #, fuzzy, c-format
3690 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3691 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3692
3693 msgid " (non-exportable)"
3694 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3695
3696 #, c-format
3697 msgid "This signature expired on %s.\n"
3698 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3699
3700 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3701 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3702
3703 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3704 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3705
3706 #, fuzzy
3707 msgid "Not signed by you.\n"
3708 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3709
3710 #, fuzzy, c-format
3711 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3712 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3713
3714 #, fuzzy
3715 msgid " (non-revocable)"
3716 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3717
3718 #, fuzzy, c-format
3719 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3720 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3721
3722 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3723 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3724
3725 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3726 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3727
3728 msgid "no secret key\n"
3729 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3730
3731 #, c-format
3732 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3733 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3734
3735 #, c-format
3736 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3737 msgstr ""
3738 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3739
3740 #, fuzzy, c-format
3741 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3742 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3743
3744 #, fuzzy, c-format
3745 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3746 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3747
3748 #, fuzzy, c-format
3749 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3750 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3751
3752 #, fuzzy, c-format
3753 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3754 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3755
3756 #, fuzzy
3757 msgid "too many cipher preferences\n"
3758 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3759
3760 #, fuzzy
3761 msgid "too many digest preferences\n"
3762 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3763
3764 #, fuzzy
3765 msgid "too many compression preferences\n"
3766 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3767
3768 #, fuzzy, c-format
3769 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3770 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3771
3772 msgid "writing direct signature\n"
3773 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3774
3775 msgid "writing self signature\n"
3776 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3777
3778 msgid "writing key binding signature\n"
3779 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3780
3781 #, c-format
3782 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3783 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3784
3785 #, c-format
3786 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3787 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3788
3789 msgid ""
3790 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3791 msgstr ""
3792
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Sign"
3795 msgstr "sign"
3796
3797 msgid "Certify"
3798 msgstr ""
3799
3800 #, fuzzy
3801 msgid "Encrypt"
3802 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3803
3804 msgid "Authenticate"
3805 msgstr ""
3806
3807 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3808 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3809 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3810 #. functions:
3811 #.
3812 #. s = Toggle signing capability
3813 #. e = Toggle encryption capability
3814 #. a = Toggle authentication capability
3815 #. q = Finish
3816 #.
3817 msgid "SsEeAaQq"
3818 msgstr ""
3819
3820 #, c-format
3821 msgid "Possible actions for a %s key: "
3822 msgstr ""
3823
3824 msgid "Current allowed actions: "
3825 msgstr ""
3826
3827 #, c-format
3828 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3829 msgstr ""
3830
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3833 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3834
3835 #, c-format
3836 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3837 msgstr ""
3838
3839 #, c-format
3840 msgid "   (%c) Finished\n"
3841 msgstr ""
3842
3843 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3844 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3845
3846 #, fuzzy, c-format
3847 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3848 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3849
3850 #, fuzzy, c-format
3851 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3852 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3856 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3860 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3861
3862 #, fuzzy, c-format
3863 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3864 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3865
3866 #, c-format
3867 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3868 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3869
3870 #, fuzzy, c-format
3871 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3872 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3873
3874 #, fuzzy, c-format
3875 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3876 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3877
3878 #, fuzzy, c-format
3879 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3880 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3881
3882 #, fuzzy, c-format
3883 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3884 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3885 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3886
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3889 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3890
3891 #, fuzzy, c-format
3892 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3893 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3894 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3895
3896 #, fuzzy, c-format
3897 msgid "  (%d) Existing key\n"
3898 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3899
3900 #, fuzzy
3901 msgid "Enter the keygrip: "
3902 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3903
3904 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3905 msgstr ""
3906
3907 #, fuzzy
3908 msgid "No key with this keygrip\n"
3909 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3910
3911 #, c-format
3912 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3913 msgstr ""
3914
3915 #, fuzzy, c-format
3916 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3917 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3918
3919 #, fuzzy, c-format
3920 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3921 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3922
3923 #, c-format
3924 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3925 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3926
3927 #, fuzzy, c-format
3928 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3929 msgid "rounded to %u bits\n"
3930 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3931
3932 #, fuzzy
3933 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3934 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3935 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3936
3937 msgid ""
3938 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3939 "         0 = key does not expire\n"
3940 "      <n>  = key expires in n days\n"
3941 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3942 "      <n>m = key expires in n months\n"
3943 "      <n>y = key expires in n years\n"
3944 msgstr ""
3945 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3946 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3947 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3948 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3949 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3950 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3951
3952 msgid ""
3953 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3954 "         0 = signature does not expire\n"
3955 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3956 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3957 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3958 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3959 msgstr ""
3960 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3961 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3962 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3963 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3964 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3965 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3966
3967 msgid "Key is valid for? (0) "
3968 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3969
3970 #, fuzzy, c-format
3971 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3972 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3973
3974 msgid "invalid value\n"
3975 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3976
3977 #, fuzzy
3978 msgid "Key does not expire at all\n"
3979 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3980
3981 #, fuzzy
3982 msgid "Signature does not expire at all\n"
3983 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3984
3985 #, fuzzy, c-format
3986 msgid "Key expires at %s\n"
3987 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3988
3989 #, fuzzy, c-format
3990 msgid "Signature expires at %s\n"
3991 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3992
3993 msgid ""
3994 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3995 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3996 msgstr ""
3997 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3998 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3999
4000 #, fuzzy
4001 msgid "Is this correct? (y/N) "
4002 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4003
4004 msgid ""
4005 "\n"
4006 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4007 "\n"
4008 msgstr ""
4009
4010 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4011 #. but you should keep your existing translation.  In case
4012 #. the new string is not translated this old string will
4013 #. be used.
4014 #, fuzzy
4015 msgid ""
4016 "\n"
4017 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4018 "ID\n"
4019 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4020 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4021 "\n"
4022 msgstr ""
4023 "\n"
4024 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4025 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4026 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4027 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4028 "\n"
4029
4030 msgid "Real name: "
4031 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4032
4033 msgid "Invalid character in name\n"
4034 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4035
4036 msgid "Name may not start with a digit\n"
4037 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4038
4039 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4040 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4041
4042 msgid "Email address: "
4043 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4044
4045 msgid "Not a valid email address\n"
4046 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4047
4048 msgid "Comment: "
4049 msgstr "Ó÷üëéï: "
4050
4051 msgid "Invalid character in comment\n"
4052 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4053
4054 #, fuzzy, c-format
4055 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4056 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
4057 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4058
4059 #, c-format
4060 msgid ""
4061 "You selected this USER-ID:\n"
4062 "    \"%s\"\n"
4063 "\n"
4064 msgstr ""
4065 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4066 "    \"%s\"\n"
4067 "\n"
4068
4069 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4070 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4071
4072 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4073 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4074 #. string which should be translated accordingly and the
4075 #. letter changed to match the one in the answer string.
4076 #.
4077 #. n = Change name
4078 #. c = Change comment
4079 #. e = Change email
4080 #. o = Okay (ready, continue)
4081 #. q = Quit
4082 #.
4083 msgid "NnCcEeOoQq"
4084 msgstr "NnCcEeOoQq"
4085
4086 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4087 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4088
4089 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4090 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4091
4092 #, fuzzy
4093 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4094 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
4095 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4096
4097 #, fuzzy
4098 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4099 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
4100 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4101
4102 msgid "Please correct the error first\n"
4103 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4104
4105 msgid ""
4106 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4107 "\n"
4108 msgstr ""
4109 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4110 "\n"
4111
4112 #, fuzzy
4113 msgid ""
4114 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4115 "encryption key."
4116 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
4117
4118 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
4119 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
4120
4121 #, c-format
4122 msgid "%s.\n"
4123 msgstr "%s.\n"
4124
4125 msgid ""
4126 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4127 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4128 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4129 "\n"
4130 msgstr ""
4131 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4132 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4133 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4134 "\n"
4135
4136 msgid ""
4137 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4138 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4139 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4140 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4141 msgstr ""
4142 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4143 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4144 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4145 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4146
4147 #, c-format
4148 msgid "Key generation failed: %s\n"
4149 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4150
4151 #, c-format
4152 msgid ""
4153 "About to create a key for:\n"
4154 "    \"%s\"\n"
4155 "\n"
4156 msgstr ""
4157
4158 msgid "Continue? (Y/n) "
4159 msgstr ""
4160
4161 #, fuzzy, c-format
4162 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4163 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
4164
4165 #, fuzzy
4166 msgid "Create anyway? (y/N) "
4167 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
4168
4169 #, fuzzy
4170 msgid "creating anyway\n"
4171 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
4172
4173 #, c-format
4174 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4175 msgstr ""
4176
4177 msgid "Key generation canceled.\n"
4178 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4179
4180 #, fuzzy, c-format
4181 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
4182 msgid "writing public key to '%s'\n"
4183 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4184
4185 #, c-format
4186 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4187 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4188
4189 #, fuzzy, c-format
4190 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4191 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4192 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4193
4194 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4195 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4196
4197 #, fuzzy
4198 msgid ""
4199 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4200 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4201 msgstr ""
4202 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4203 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4204 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4205 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4206
4207 #, c-format
4208 msgid ""
4209 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4210 msgstr ""
4211 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4212 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4213
4214 #, c-format
4215 msgid ""
4216 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4217 msgstr ""
4218 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4219 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4220
4221 #, fuzzy
4222 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4223 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4224 msgstr ""
4225 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4226 "ìå ôï OpenPGP\n"
4227
4228 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4229 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4230
4231 #, fuzzy
4232 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4233 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4234
4235 #, fuzzy
4236 msgid "Really create? (y/N) "
4237 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4238
4239 #, fuzzy, c-format
4240 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4241 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4242
4243 #, fuzzy, c-format
4244 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4245 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4246
4247 #, fuzzy, c-format
4248 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4249 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4250
4251 msgid "never     "
4252 msgstr "ðïôÝ     "
4253
4254 msgid "Critical signature policy: "
4255 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4256
4257 msgid "Signature policy: "
4258 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4259
4260 msgid "Critical preferred keyserver: "
4261 msgstr ""
4262
4263 msgid "Critical signature notation: "
4264 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4265
4266 msgid "Signature notation: "
4267 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4268
4269 #, fuzzy
4270 #| msgid "1 bad signature\n"
4271 msgid "1 good signature\n"
4272 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
4273
4274 #, fuzzy, c-format
4275 #| msgid "%d bad signatures\n"
4276 msgid "%d good signatures\n"
4277 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
4278
4279 #, c-format
4280 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4281 msgstr ""
4282
4283 msgid "Keyring"
4284 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4285
4286 #, fuzzy, c-format
4287 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4288 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
4289
4290 msgid "Primary key fingerprint:"
4291 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4292
4293 msgid "     Subkey fingerprint:"
4294 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4295
4296 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
4297 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4298 msgid " Primary key fingerprint:"
4299 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4300
4301 msgid "      Subkey fingerprint:"
4302 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4303
4304 #, fuzzy
4305 msgid "      Key fingerprint ="
4306 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4307
4308 msgid "      Card serial no. ="
4309 msgstr ""
4310
4311 #, fuzzy, c-format
4312 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
4313 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4314
4315 #, fuzzy, c-format
4316 msgid "caching keyring '%s'\n"
4317 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4318
4319 #, fuzzy, c-format
4320 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4321 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4322
4323 #, fuzzy, c-format
4324 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4325 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4326
4327 #, c-format
4328 msgid "%s: keyring created\n"
4329 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4330
4331 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4332 msgstr ""
4333
4334 msgid "include revoked keys in search results"
4335 msgstr ""
4336
4337 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4338 msgstr ""
4339
4340 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4341 msgstr ""
4342
4343 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4344 msgstr ""
4345
4346 #, fuzzy
4347 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4348 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4349
4350 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4351 msgstr ""
4352
4353 #, fuzzy
4354 msgid "disabled"
4355 msgstr "disable"
4356
4357 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4358 msgstr ""
4359
4360 #, fuzzy, c-format
4361 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4362 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4363
4364 #, c-format
4365 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4366 msgstr ""
4367
4368 #, fuzzy, c-format
4369 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4370 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4371
4372 #, fuzzy, c-format
4373 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4374 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4375
4376 #, fuzzy, c-format
4377 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4378 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4379
4380 #, fuzzy, c-format
4381 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4382 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4383
4384 #, fuzzy
4385 msgid "key not found on keyserver\n"
4386 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4387
4388 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4389 msgstr ""
4390
4391 #, fuzzy, c-format
4392 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4393 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4394
4395 #, fuzzy, c-format
4396 msgid "requesting key %s from %s\n"
4397 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4398
4399 #, fuzzy, c-format
4400 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4401 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4402
4403 #, fuzzy, c-format
4404 msgid "sending key %s to %s\n"
4405 msgstr ""
4406 "\"\n"
4407 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4408
4409 #, fuzzy, c-format
4410 msgid "requesting key from '%s'\n"
4411 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4412
4413 #, fuzzy, c-format
4414 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4415 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4416
4417 #, c-format
4418 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4419 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4420
4421 #, c-format
4422 msgid "%s encrypted session key\n"
4423 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4424
4425 #, fuzzy, c-format
4426 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4427 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4428
4429 #, fuzzy, c-format
4430 msgid "public key is %s\n"
4431 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4432
4433 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4434 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4435
4436 #, fuzzy, c-format
4437 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4438 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4439
4440 #, fuzzy, c-format
4441 msgid "      \"%s\"\n"
4442 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4443
4444 #, fuzzy, c-format
4445 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4446 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4447
4448 #, c-format
4449 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4450 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4451
4452 #, c-format
4453 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4454 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4455
4456 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4457 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4458
4459 #, c-format
4460 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4461 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4462
4463 #, c-format
4464 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4465 msgstr ""
4466 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4467 "%s áíôßèåôá\n"
4468
4469 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4470 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4471
4472 msgid "decryption okay\n"
4473 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4474
4475 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4476 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4477
4478 #, c-format
4479 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4480 msgstr ""
4481
4482 #, c-format
4483 msgid "decryption failed: %s\n"
4484 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4485
4486 #, fuzzy
4487 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4488 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4489 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4490
4491 #, c-format
4492 msgid "original file name='%.*s'\n"
4493 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4494
4495 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4496 msgstr ""
4497
4498 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4499 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4500
4501 #, fuzzy
4502 msgid "no signature found\n"
4503 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4504
4505 #, fuzzy, c-format
4506 msgid "BAD signature from \"%s\""
4507 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4508
4509 #, fuzzy, c-format
4510 msgid "Expired signature from \"%s\""
4511 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4512
4513 #, fuzzy, c-format
4514 msgid "Good signature from \"%s\""
4515 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4516
4517 msgid "signature verification suppressed\n"
4518 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4519
4520 #, fuzzy
4521 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4522 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4523
4524 #, fuzzy, c-format
4525 msgid "Signature made %s\n"
4526 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4527
4528 #, fuzzy, c-format
4529 msgid "               using %s key %s\n"
4530 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4531
4532 #, fuzzy, c-format
4533 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4534 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4535
4536 msgid "Key available at: "
4537 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4538
4539 msgid "[uncertain]"
4540 msgstr "[áâÝâáéï]"
4541
4542 #, fuzzy, c-format
4543 msgid "                aka \"%s\""
4544 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4545
4546 #, c-format
4547 msgid "Signature expired %s\n"
4548 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4549
4550 #, c-format
4551 msgid "Signature expires %s\n"
4552 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4553
4554 #, fuzzy, c-format
4555 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4556 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4557 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4558
4559 msgid "binary"
4560 msgstr "äõáäéêü"
4561
4562 msgid "textmode"
4563 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4564
4565 msgid "unknown"
4566 msgstr "Üãíùóôï"
4567
4568 #, fuzzy
4569 #| msgid "unknown pubkey algorithm"
4570 msgid ", key algorithm "
4571 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
4572
4573 #, c-format
4574 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4575 msgstr ""
4576
4577 #, c-format
4578 msgid "Can't check signature: %s\n"
4579 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4580
4581 msgid "not a detached signature\n"
4582 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4583
4584 msgid ""
4585 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4586 msgstr ""
4587 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4588
4589 #, c-format
4590 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4591 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4592
4593 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4594 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4595
4596 #, fuzzy, c-format
4597 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4598 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4599
4600 #, fuzzy, c-format
4601 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4602 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4603
4604 #, fuzzy, c-format
4605 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4606 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4607
4608 #, fuzzy
4609 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4610 msgstr ""
4611 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4612 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4613
4614 #, fuzzy, c-format
4615 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4616 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4617
4618 #, fuzzy, c-format
4619 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4620 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4621
4622 #, fuzzy, c-format
4623 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4624 msgstr ""
4625 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4626 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4627
4628 #, fuzzy, c-format
4629 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4630 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4631 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4632
4633 #, c-format
4634 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4635 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4636
4637 #, c-format
4638 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4639 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4640
4641 #, c-format
4642 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4643 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4644
4645 #, fuzzy, c-format
4646 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4647 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4648
4649 #, fuzzy, c-format
4650 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4651 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4652
4653 #, fuzzy, c-format
4654 msgid ""
4655 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4656 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4657
4658 msgid "Uncompressed"
4659 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4660
4661 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4662 #, fuzzy
4663 msgid "uncompressed|none"
4664 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4665
4666 #, c-format
4667 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4668 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4669
4670 #, fuzzy, c-format
4671 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4672 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4673
4674 #, fuzzy, c-format
4675 msgid "unknown option '%s'\n"
4676 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4677
4678 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4679 msgstr ""
4680
4681 #, fuzzy, c-format
4682 #| msgid "File `%s' exists. "
4683 msgid "File '%s' exists. "
4684 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4685
4686 #, fuzzy
4687 msgid "Overwrite? (y/N) "
4688 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4689
4690 #, c-format
4691 msgid "%s: unknown suffix\n"
4692 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4693
4694 msgid "Enter new filename"
4695 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"