po: Auto-update
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
28 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
29 msgid "|pinentry-label|_OK"
30 msgstr ""
31
32 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
33 msgstr ""
34
35 msgid "|pinentry-label|_Yes"
36 msgstr ""
37
38 msgid "|pinentry-label|_No"
39 msgstr ""
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr ""
43
44 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
45 msgstr ""
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
49 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
50
51 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
52 msgstr ""
53
54 #, fuzzy
55 #| msgid "invalid passphrase"
56 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
57 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
58
59 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
60 #. for the quality bar.
61 msgid "Quality:"
62 msgstr ""
63
64 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
65 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
66 #. string to describe what this is about.  The length of the
67 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
68 #. translate this entry, a default english text (see source)
69 #. will be used.
70 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
71 msgstr ""
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77
78 #, fuzzy
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
83
84 msgid "PIN:"
85 msgstr ""
86
87 #, fuzzy
88 msgid "Passphrase:"
89 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
90
91 msgid "does not match - try again"
92 msgstr ""
93
94 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
95 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
96 #. two %d give the current and maximum number of tries.
97 #, c-format
98 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Repeat:"
102 msgstr ""
103
104 #, fuzzy
105 msgid "PIN too long"
106 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
107
108 #, fuzzy
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
111
112 #, fuzzy
113 msgid "Invalid characters in PIN"
114 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
115
116 msgid "PIN too short"
117 msgstr ""
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Bad PIN"
121 msgstr "êáêü MPI"
122
123 #, fuzzy
124 msgid "Bad Passphrase"
125 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
130
131 #, fuzzy, c-format
132 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
133 msgid "can't create '%s': %s\n"
134 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
138 msgid "can't open '%s': %s\n"
139 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
140
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
143 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
144
145 #, c-format
146 msgid "detected card with S/N: %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
151 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "no suitable card key found: %s\n"
155 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
159 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
160
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "error writing key: %s\n"
163 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
168 "allow this?"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr ""
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr ""
176
177 #, fuzzy, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "Please re-enter this passphrase"
183 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
184
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid ""
187 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
188 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
189 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
190
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
194
195 msgid "Please insert the card with serial number"
196 msgstr ""
197
198 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
199 msgstr ""
200
201 msgid "Admin PIN"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
205 #. used to unblock a PIN.
206 msgid "PUK"
207 msgstr ""
208
209 msgid "Reset Code"
210 msgstr ""
211
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
214 msgstr ""
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PUK"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Repeat this PIN"
226 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
227
228 #, fuzzy
229 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, fuzzy
237 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
238 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
239
240 #, c-format
241 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
242 msgstr ""
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error creating temporary file: %s\n"
246 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
247
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
250 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Enter new passphrase"
254 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
255
256 #, fuzzy
257 msgid "Take this one anyway"
258 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
263 msgstr ""
264
265 #, c-format
266 msgid ""
267 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
268 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
269 msgstr ""
270
271 msgid "Yes, protection is not needed"
272 msgstr ""
273
274 #, fuzzy, c-format
275 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
276 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
277 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
278 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
279 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
280
281 #, c-format
282 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
283 msgid_plural ""
284 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
285 msgstr[0] ""
286 msgstr[1] ""
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
290 msgstr ""
291
292 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
297 msgstr ""
298 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
299 "\n"
300
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #, fuzzy
306 msgid ""
307 "@Options:\n"
308 " "
309 msgstr ""
310 "@\n"
311 "ÅðéëïãÝò:\n"
312 " "
313
314 msgid "run in daemon mode (background)"
315 msgstr ""
316
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 msgid "verbose"
321 msgstr "áíáëõôéêÜ"
322
323 msgid "be somewhat more quiet"
324 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
325
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 msgid "csh-style command output"
330 msgstr ""
331
332 #, fuzzy
333 msgid "|FILE|read options from FILE"
334 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
335
336 msgid "do not detach from the console"
337 msgstr ""
338
339 msgid "do not grab keyboard and mouse"
340 msgstr ""
341
342 #, fuzzy
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr ""
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr ""
351
352 #, fuzzy
353 msgid "do not use the SCdaemon"
354 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
355
356 #, fuzzy
357 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
358 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
359 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
360
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 msgid "ignore requests to change the X display"
365 msgstr ""
366
367 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
368 msgstr ""
369
370 msgid "do not use the PIN cache when signing"
371 msgstr ""
372
373 #, fuzzy
374 msgid "disallow the use of an external password cache"
375 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
376
377 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #, fuzzy
381 msgid "allow presetting passphrase"
382 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
383
384 msgid "disallow caller to override the pinentry"
385 msgstr ""
386
387 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
388 msgstr ""
389
390 #, fuzzy
391 #| msgid "not supported"
392 msgid "enable ssh support"
393 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
394
395 #, fuzzy
396 #| msgid "not supported"
397 msgid "enable putty support"
398 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
399
400 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
401 #. reporting address.  This is so that we can change the
402 #. reporting address without breaking the translations.
403 #, fuzzy
404 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
405 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
406
407 #, fuzzy
408 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
409 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
410
411 msgid ""
412 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
413 "Secret key management for @GNUPG@\n"
414 msgstr ""
415
416 #, c-format
417 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
418 msgstr ""
419
420 #, c-format
421 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr ""
423
424 #, fuzzy, c-format
425 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
426 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
428
429 #, fuzzy, c-format
430 #| msgid "option file `%s': %s\n"
431 msgid "option file '%s': %s\n"
432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
433
434 #, fuzzy, c-format
435 #| msgid "reading options from `%s'\n"
436 msgid "reading options from '%s'\n"
437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
438
439 #, fuzzy, c-format
440 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
441 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
442 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "can't create socket: %s\n"
446 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "socket name '%s' is too long\n"
450 msgstr ""
451
452 #, fuzzy
453 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
454 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
455
456 #, fuzzy
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
466 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "listen() failed: %s\n"
470 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "listening on socket '%s'\n"
474 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
475
476 #, fuzzy, c-format
477 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
478 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
479 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "directory '%s' created\n"
483 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
487 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
491 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
492
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
495 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
499 msgstr ""
500
501 #, c-format
502 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
507 msgstr ""
508
509 #, c-format
510 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
511 msgstr ""
512
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
515 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
516
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "%s %s stopped\n"
519 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
520
521 #, fuzzy
522 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
523 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
524
525 #, fuzzy
526 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
527 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
528
529 msgid ""
530 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
531 "Password cache maintenance\n"
532 msgstr ""
533
534 msgid ""
535 "@Commands:\n"
536 " "
537 msgstr ""
538 "@ÅíôïëÝò:\n"
539 " "
540
541 msgid ""
542 "@\n"
543 "Options:\n"
544 " "
545 msgstr ""
546 "@\n"
547 "ÅðéëïãÝò:\n"
548 " "
549
550 #, fuzzy
551 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
552 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
553
554 msgid ""
555 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
556 "Secret key maintenance tool\n"
557 msgstr ""
558
559 #, fuzzy
560 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
561 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
562
563 #, fuzzy
564 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
565 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
566
567 msgid ""
568 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
569 "system."
570 msgstr ""
571
572 #, fuzzy
573 msgid ""
574 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
575 "needed to complete this operation."
576 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
577
578 #, fuzzy
579 msgid "cancelled\n"
580 msgstr "Áêýñùóç"
581
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
584 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "error opening '%s': %s\n"
588 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
589
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
592 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
596 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
600 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
601
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
604 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
608 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
609
610 #, fuzzy, c-format
611 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
612 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
613
614 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
615 msgstr ""
616
617 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
618 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
619 #. Pinentry to insert a line break.  The double
620 #. percent sign is actually needed because it is also
621 #. a printf format string.  If you need to insert a
622 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
623 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
624 #. certificate.
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
628 "certificates?"
629 msgstr ""
630
631 #, fuzzy
632 msgid "Yes"
633 msgstr "íáé|íáß"
634
635 msgid "No"
636 msgstr ""
637
638 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
639 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
640 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
641 #. needed because it is also a printf format string.  If you
642 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
643 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
644 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
645 #. as stored in the certificate.
646 #, c-format
647 msgid ""
648 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
649 "fingerprint:%%0A  %s"
650 msgstr ""
651
652 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
653 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
654 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
655 msgid "Correct"
656 msgstr ""
657
658 msgid "Wrong"
659 msgstr ""
660
661 #, c-format
662 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
663 msgstr ""
664
665 #, c-format
666 msgid ""
667 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
668 "it now."
669 msgstr ""
670
671 #, fuzzy
672 msgid "Change passphrase"
673 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
674
675 msgid "I'll change it later"
676 msgstr ""
677
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid ""
680 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
681 "%%0A?"
682 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
683
684 #, fuzzy
685 msgid "Delete key"
686 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
687
688 msgid ""
689 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
690 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
691 msgstr ""
692
693 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
694 msgstr ""
695
696 #, c-format
697 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
698 msgstr ""
699
700 #, c-format
701 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
702 msgstr ""
703
704 #, c-format
705 msgid "checking created signature failed: %s\n"
706 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
707
708 msgid "secret key parts are not available\n"
709 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
710
711 #, fuzzy, c-format
712 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
713 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
714 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
715
716 #, fuzzy, c-format
717 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
718 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
719 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
720
721 #, fuzzy, c-format
722 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
723 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
724 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
725
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error creating a pipe: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
729
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
732 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
733
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "error forking process: %s\n"
736 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
737
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
740 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
744 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
748 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
749
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "error running '%s': terminated\n"
752 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
753
754 #, fuzzy, c-format
755 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
756 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
760 msgstr ""
761
762 #, fuzzy, c-format
763 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
764 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
765 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
766
767 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
768 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
769
770 #, fuzzy
771 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
772 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
773
774 #, fuzzy
775 msgid "canceled by user\n"
776 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
777
778 #, fuzzy
779 msgid "problem with the agent\n"
780 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
781
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
784 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
785
786 #, c-format
787 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
788 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
789
790 #, fuzzy, c-format
791 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
792 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
793
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
796 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 msgid "yes"
800 msgstr "íáé|íáß"
801
802 msgid "yY"
803 msgstr "yY"
804
805 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
806 msgid "no"
807 msgstr "ü÷é|ï÷é"
808
809 msgid "nN"
810 msgstr "nN"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 msgid "quit"
814 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
815
816 msgid "qQ"
817 msgstr "qQ"
818
819 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
820 msgid "okay|okay"
821 msgstr ""
822
823 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
824 msgid "cancel|cancel"
825 msgstr ""
826
827 msgid "oO"
828 msgstr ""
829
830 #, fuzzy
831 msgid "cC"
832 msgstr "c"
833
834 #, c-format
835 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
836 msgstr ""
837
838 #, c-format
839 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
840 msgstr ""
841
842 #, fuzzy, c-format
843 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
844 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
845
846 #, c-format
847 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
848 msgstr ""
849
850 #, fuzzy, c-format
851 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
852 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
853
854 #, c-format
855 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
856 msgstr ""
857
858 #, c-format
859 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
860 msgstr ""
861
862 #, c-format
863 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
864 msgstr ""
865
866 msgid "connection to agent established\n"
867 msgstr ""
868
869 #, fuzzy
870 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
871 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
872
873 #, c-format
874 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
875 msgstr ""
876
877 #, c-format
878 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
879 msgstr ""
880
881 msgid "connection to the dirmngr established\n"
882 msgstr ""
883
884 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
885 #. verbatim.  It will not be printed.
886 msgid "|audit-log-result|Good"
887 msgstr ""
888
889 msgid "|audit-log-result|Bad"
890 msgstr ""
891
892 msgid "|audit-log-result|Not supported"
893 msgstr ""
894
895 #, fuzzy
896 msgid "|audit-log-result|No certificate"
897 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
898
899 #, fuzzy
900 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
901 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
902
903 msgid "|audit-log-result|Error"
904 msgstr ""
905
906 #, fuzzy
907 msgid "|audit-log-result|Not used"
908 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
909
910 #, fuzzy
911 msgid "|audit-log-result|Okay"
912 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
913
914 #, fuzzy
915 msgid "|audit-log-result|Skipped"
916 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
917
918 #, fuzzy
919 msgid "|audit-log-result|Some"
920 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
921
922 #, fuzzy
923 msgid "Certificate chain available"
924 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
925
926 #, fuzzy
927 msgid "root certificate missing"
928 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
929
930 msgid "Data encryption succeeded"
931 msgstr ""
932
933 #, fuzzy
934 msgid "Data available"
935 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
936
937 #, fuzzy
938 msgid "Session key created"
939 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
940
941 #, fuzzy, c-format
942 msgid "algorithm: %s"
943 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
944
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "unsupported algorithm: %s"
947 msgstr ""
948 "\n"
949 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
950
951 #, fuzzy
952 msgid "seems to be not encrypted"
953 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
954
955 msgid "Number of recipients"
956 msgstr ""
957
958 #, c-format
959 msgid "Recipient %d"
960 msgstr ""
961
962 msgid "Data signing succeeded"
963 msgstr ""
964
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "data hash algorithm: %s"
967 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
968
969 #, fuzzy, c-format
970 msgid "Signer %d"
971 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
972
973 #, fuzzy, c-format
974 msgid "attr hash algorithm: %s"
975 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
976
977 msgid "Data decryption succeeded"
978 msgstr ""
979
980 #, fuzzy
981 msgid "Encryption algorithm supported"
982 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
983
984 #, fuzzy
985 msgid "Data verification succeeded"
986 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
987
988 #, fuzzy
989 msgid "Signature available"
990 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
991
992 #, fuzzy
993 msgid "Parsing data succeeded"
994 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
995
996 #, fuzzy, c-format
997 msgid "bad data hash algorithm: %s"
998 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
999
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "Signature %d"
1002 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1003
1004 #, fuzzy
1005 msgid "Certificate chain valid"
1006 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
1007
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Root certificate trustworthy"
1010 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1011
1012 #, fuzzy
1013 msgid "no CRL found for certificate"
1014 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1015
1016 #, fuzzy
1017 msgid "the available CRL is too old"
1018 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1019
1020 #, fuzzy
1021 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1022 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1023
1024 #, fuzzy
1025 msgid "Included certificates"
1026 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1027
1028 msgid "No audit log entries."
1029 msgstr ""
1030
1031 #, fuzzy
1032 msgid "Unknown operation"
1033 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1034
1035 msgid "Gpg-Agent usable"
1036 msgstr ""
1037
1038 msgid "Dirmngr usable"
1039 msgstr ""
1040
1041 #, fuzzy, c-format
1042 msgid "No help available for '%s'."
1043 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1044
1045 #, fuzzy
1046 msgid "ignoring garbage line"
1047 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1048
1049 #, fuzzy
1050 msgid "[none]"
1051 msgstr "Üãíùóôï"
1052
1053 #, fuzzy
1054 msgid "argument not expected"
1055 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1056
1057 #, fuzzy
1058 msgid "read error"
1059 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1060
1061 #, fuzzy
1062 msgid "keyword too long"
1063 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1064
1065 #, fuzzy
1066 msgid "missing argument"
1067 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1068
1069 #, fuzzy
1070 #| msgid "invalid armor"
1071 msgid "invalid argument"
1072 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1073
1074 #, fuzzy
1075 msgid "invalid command"
1076 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1077
1078 #, fuzzy
1079 msgid "invalid alias definition"
1080 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1081
1082 #, fuzzy
1083 msgid "out of core"
1084 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1085
1086 #, fuzzy
1087 msgid "invalid option"
1088 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1092 msgstr ""
1093
1094 #, fuzzy, c-format
1095 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1096 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1097
1098 #, c-format
1099 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1100 msgstr ""
1101
1102 #, fuzzy, c-format
1103 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1104 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1108 msgstr ""
1109
1110 #, c-format
1111 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1112 msgstr ""
1113
1114 #, fuzzy
1115 msgid "out of core\n"
1116 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1117
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1120 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1121
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1124 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1125
1126 #, fuzzy, c-format
1127 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1128 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1129
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1132 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1133
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1136 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1137
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1140 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1141
1142 #, c-format
1143 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1144 msgstr ""
1145
1146 #, fuzzy, c-format
1147 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1148 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1149
1150 msgid "(deadlock?) "
1151 msgstr ""
1152
1153 #, fuzzy, c-format
1154 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1155 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1156
1157 #, fuzzy, c-format
1158 msgid "waiting for lock %s...\n"
1159 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1160
1161 #, c-format
1162 msgid "armor: %s\n"
1163 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1164
1165 msgid "invalid armor header: "
1166 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1167
1168 msgid "armor header: "
1169 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1170
1171 msgid "invalid clearsig header\n"
1172 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1173
1174 #, fuzzy
1175 msgid "unknown armor header: "
1176 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1177
1178 msgid "nested clear text signatures\n"
1179 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1180
1181 #, fuzzy
1182 msgid "unexpected armor: "
1183 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1184
1185 msgid "invalid dash escaped line: "
1186 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1187
1188 #, fuzzy, c-format
1189 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1190 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1191
1192 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1193 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1194
1195 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1196 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1197
1198 msgid "malformed CRC\n"
1199 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1200
1201 #, fuzzy, c-format
1202 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1203 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1204
1205 #, fuzzy
1206 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1207 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1208
1209 msgid "error in trailer line\n"
1210 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1211
1212 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1213 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1214
1215 #, c-format
1216 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1217 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1218
1219 msgid ""
1220 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1221 msgstr ""
1222 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1223 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1224
1225 #, fuzzy, c-format
1226 #| msgid "not human readable"
1227 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1228 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1229
1230 msgid ""
1231 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1232 "an '='\n"
1233 msgstr ""
1234 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1235 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1236
1237 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1238 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1239
1240 #, fuzzy
1241 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1242 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1243
1244 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1245 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1246
1247 #, fuzzy
1248 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1249 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1250
1251 #, fuzzy
1252 #| msgid ""
1253 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1254 #| "with an '='\n"
1255 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1256 msgstr ""
1257 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1258 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1259
1260 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1261 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1262
1263 #, c-format
1264 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1265 msgstr ""
1266
1267 msgid "Enter passphrase: "
1268 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1269
1270 #, fuzzy, c-format
1271 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1272 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1273 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1274
1275 #, c-format
1276 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1277 msgstr ""
1278
1279 #, fuzzy, c-format
1280 #| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1281 msgid "WARNING: %s\n"
1282 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1283
1284 #, fuzzy, c-format
1285 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1286 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1287
1288 #, c-format
1289 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1290 msgstr ""
1291
1292 #, fuzzy
1293 msgid "can't do this in batch mode\n"
1294 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1295
1296 #, fuzzy
1297 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1298 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1299
1300 #, fuzzy
1301 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1302 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1303
1304 msgid "Your selection? "
1305 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1306
1307 msgid "[not set]"
1308 msgstr ""
1309
1310 #, fuzzy
1311 msgid "male"
1312 msgstr "enable"
1313
1314 #, fuzzy
1315 msgid "female"
1316 msgstr "enable"
1317
1318 #, fuzzy
1319 msgid "unspecified"
1320 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1321
1322 #, fuzzy
1323 msgid "not forced"
1324 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1325
1326 msgid "forced"
1327 msgstr ""
1328
1329 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1330 msgstr ""
1331
1332 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1336 msgstr ""
1337
1338 msgid "Cardholder's surname: "
1339 msgstr ""
1340
1341 msgid "Cardholder's given name: "
1342 msgstr ""
1343
1344 #, c-format
1345 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1346 msgstr ""
1347
1348 #, fuzzy
1349 msgid "URL to retrieve public key: "
1350 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1351
1352 #, c-format
1353 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1354 msgstr ""
1355
1356 #, fuzzy, c-format
1357 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1358 msgid "error reading '%s': %s\n"
1359 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1360
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "error writing '%s': %s\n"
1363 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1364
1365 msgid "Login data (account name): "
1366 msgstr ""
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1370 msgstr ""
1371
1372 msgid "Private DO data: "
1373 msgstr ""
1374
1375 #, c-format
1376 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1377 msgstr ""
1378
1379 #, fuzzy
1380 msgid "Language preferences: "
1381 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1382
1383 #, fuzzy
1384 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1385 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1386
1387 #, fuzzy
1388 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1389 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1390
1391 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1392 msgstr ""
1393
1394 #, fuzzy
1395 msgid "Error: invalid response.\n"
1396 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1397
1398 #, fuzzy
1399 msgid "CA fingerprint: "
1400 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1401
1402 #, fuzzy
1403 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1404 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1405
1406 #, fuzzy, c-format
1407 msgid "key operation not possible: %s\n"
1408 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1409
1410 #, fuzzy
1411 msgid "not an OpenPGP card"
1412 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1413
1414 #, fuzzy, c-format
1415 msgid "error getting current key info: %s\n"
1416 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1417
1418 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1419 msgstr ""
1420
1421 msgid ""
1422 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1423 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1424 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1425 msgstr ""
1426
1427 #, fuzzy, c-format
1428 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1429 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1430
1431 #, fuzzy, c-format
1432 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1433 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1434
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1437 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1438
1439 #, c-format
1440 msgid "rounded up to %u bits\n"
1441 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1442
1443 #, c-format
1444 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1445 msgstr ""
1446
1447 #, c-format
1448 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1449 msgstr ""
1450
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1453 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1454
1455 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1456 msgstr ""
1457
1458 #, fuzzy
1459 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1460 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1461
1462 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1463 msgstr ""
1464
1465 #, c-format
1466 msgid ""
1467 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1468 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1469 "You should change them using the command --change-pin\n"
1470 msgstr ""
1471
1472 #, fuzzy
1473 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1474 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1475
1476 #, fuzzy
1477 msgid "   (1) Signature key\n"
1478 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1479
1480 #, fuzzy
1481 msgid "   (2) Encryption key\n"
1482 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1483
1484 msgid "   (3) Authentication key\n"
1485 msgstr ""
1486
1487 msgid "Invalid selection.\n"
1488 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1489
1490 #, fuzzy
1491 msgid "Please select where to store the key:\n"
1492 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1493
1494 #, fuzzy, c-format
1495 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1496 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1497
1498 #, fuzzy
1499 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1500 msgid "This command is not supported by this card\n"
1501 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1502
1503 #, fuzzy
1504 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1505 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1506
1507 #, fuzzy
1508 msgid "Continue? (y/N) "
1509 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1510
1511 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1512 msgstr ""
1513
1514 msgid "quit this menu"
1515 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1516
1517 #, fuzzy
1518 msgid "show admin commands"
1519 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1520
1521 msgid "show this help"
1522 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1523
1524 #, fuzzy
1525 msgid "list all available data"
1526 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1527
1528 msgid "change card holder's name"
1529 msgstr ""
1530
1531 msgid "change URL to retrieve key"
1532 msgstr ""
1533
1534 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1535 msgstr ""
1536
1537 #, fuzzy
1538 msgid "change the login name"
1539 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1540
1541 #, fuzzy
1542 msgid "change the language preferences"
1543 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1544
1545 msgid "change card holder's sex"
1546 msgstr ""
1547
1548 #, fuzzy
1549 msgid "change a CA fingerprint"
1550 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1551
1552 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1553 msgstr ""
1554
1555 #, fuzzy
1556 msgid "generate new keys"
1557 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1558
1559 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1560 msgstr ""
1561
1562 msgid "verify the PIN and list all data"
1563 msgstr ""
1564
1565 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1566 msgstr ""
1567
1568 msgid "destroy all keys and data"
1569 msgstr ""
1570
1571 msgid "gpg/card> "
1572 msgstr ""
1573
1574 #, fuzzy
1575 msgid "Admin-only command\n"
1576 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1577
1578 #, fuzzy
1579 msgid "Admin commands are allowed\n"
1580 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1581
1582 #, fuzzy
1583 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1584 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1585
1586 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1587 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1588
1589 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1590 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1591
1592 #, fuzzy, c-format
1593 #| msgid "can't open `%s'\n"
1594 msgid "can't open '%s'\n"
1595 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1596
1597 #, fuzzy, c-format
1598 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1599 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1603 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1604
1605 #, fuzzy, c-format
1606 msgid "key \"%s\" not found\n"
1607 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1608
1609 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1610 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1611
1612 #, fuzzy
1613 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1614 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1615
1616 #, fuzzy
1617 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1618 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1619
1620 #, fuzzy
1621 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1622 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1623
1624 #, fuzzy, c-format
1625 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1626 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1627
1628 msgid "key"
1629 msgstr "key"
1630
1631 #, fuzzy
1632 #| msgid "Pubkey: "
1633 msgid "subkey"
1634 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1635
1636 #, c-format
1637 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1638 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1639
1640 msgid "ownertrust information cleared\n"
1641 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1642
1643 #, c-format
1644 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1645 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1646
1647 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1648 msgstr ""
1649 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1650
1651 #, c-format
1652 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1653 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1654
1655 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1656 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1657
1658 #, c-format
1659 msgid "using cipher %s\n"
1660 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1661
1662 #, fuzzy, c-format
1663 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1664 msgid "'%s' already compressed\n"
1665 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1666
1667 #, fuzzy, c-format
1668 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1669 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1670 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1671
1672 #, fuzzy, c-format
1673 #| msgid "reading from `%s'\n"
1674 msgid "reading from '%s'\n"
1675 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1676
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid ""
1679 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1680 msgstr ""
1681 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1682 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1683
1684 #, fuzzy, c-format
1685 msgid ""
1686 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1687 "preferences\n"
1688 msgstr ""
1689 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1690 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1691
1692 #, c-format
1693 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1694 msgstr ""
1695 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1696 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1697
1698 #, c-format
1699 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1700 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1701
1702 #, c-format
1703 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1704 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1705
1706 #, c-format
1707 msgid "%s encrypted data\n"
1708 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1709
1710 #, c-format
1711 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1712 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1713
1714 msgid ""
1715 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1716 msgstr ""
1717 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1718 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1719
1720 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1721 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1722
1723 msgid "no remote program execution supported\n"
1724 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1725
1726 msgid ""
1727 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1728 msgstr ""
1729 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1730 "áñ÷åßïõ\n"
1731
1732 #, fuzzy
1733 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1734 msgstr ""
1735 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1736
1737 #, fuzzy, c-format
1738 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1739 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1740
1741 #, fuzzy, c-format
1742 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1743 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1744
1745 #, c-format
1746 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1747 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1748
1749 msgid "unnatural exit of external program\n"
1750 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1751
1752 msgid "unable to execute external program\n"
1753 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1754
1755 #, c-format
1756 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1757 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1758
1759 #, fuzzy, c-format
1760 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1761 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1762 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1763
1764 #, fuzzy, c-format
1765 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1766 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1767 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1768
1769 #, fuzzy
1770 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1771 msgstr ""
1772 "\n"
1773 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1774 "\n"
1775
1776 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1777 msgstr ""
1778
1779 #, fuzzy
1780 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1781 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1782
1783 #, fuzzy
1784 msgid "remove unusable parts from key during export"
1785 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1786
1787 msgid "remove as much as possible from key during export"
1788 msgstr ""
1789
1790 #, fuzzy
1791 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1792 msgid " - skipped"
1793 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1794
1795 #, fuzzy
1796 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1797 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1798
1799 #, fuzzy, c-format
1800 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1801 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1802
1803 #, fuzzy, c-format
1804 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1805 msgstr ""
1806 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1807
1808 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1809 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1810
1811 #, fuzzy, c-format
1812 #| msgid "error creating `%s': %s\n"
1813 msgid "error creating '%s': %s\n"
1814 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1815
1816 #, fuzzy
1817 msgid "[User ID not found]"
1818 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1819
1820 #, fuzzy, c-format
1821 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1822 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1823
1824 #, c-format
1825 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1826 msgstr ""
1827
1828 #, fuzzy, c-format
1829 msgid "error looking up: %s\n"
1830 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1831
1832 #, fuzzy, c-format
1833 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1834 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1835 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1836
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1839 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1840
1841 #, fuzzy, c-format
1842 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1843 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1844
1845 #, fuzzy
1846 msgid "No fingerprint"
1847 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1848
1849 #, fuzzy, c-format
1850 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1851 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1852
1853 #, fuzzy, c-format
1854 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1855 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1856 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1857
1858 #, fuzzy, c-format
1859 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1860 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1861 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1862
1863 #, c-format
1864 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1865 msgstr ""
1866
1867 #, fuzzy, c-format
1868 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1869 msgstr ""
1870 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1871
1872 #, fuzzy, c-format
1873 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1874 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1875
1876 #, fuzzy
1877 msgid "make a signature"
1878 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1879
1880 #, fuzzy
1881 msgid "make a clear text signature"
1882 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1883
1884 msgid "make a detached signature"
1885 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1886
1887 msgid "encrypt data"
1888 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1889
1890 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1891 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1892
1893 msgid "decrypt data (default)"
1894 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1895
1896 msgid "verify a signature"
1897 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1898
1899 msgid "list keys"
1900 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1901
1902 msgid "list keys and signatures"
1903 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1904
1905 #, fuzzy
1906 msgid "list and check key signatures"
1907 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1908
1909 msgid "list keys and fingerprints"
1910 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1911
1912 msgid "list secret keys"
1913 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1914
1915 msgid "generate a new key pair"
1916 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1917
1918 #, fuzzy
1919 #| msgid "generate a new key pair"
1920 msgid "quickly generate a new key pair"
1921 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1922
1923 #, fuzzy
1924 #| msgid "generate a new key pair"
1925 msgid "quickly add a new user-id"
1926 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1927
1928 msgid "full featured key pair generation"
1929 msgstr ""
1930
1931 msgid "generate a revocation certificate"
1932 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1933
1934 msgid "remove keys from the public keyring"
1935 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1936
1937 msgid "remove keys from the secret keyring"
1938 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1939
1940 #, fuzzy
1941 #| msgid "sign a key"
1942 msgid "quickly sign a key"
1943 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1944
1945 #, fuzzy
1946 #| msgid "sign a key locally"
1947 msgid "quickly sign a key locally"
1948 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1949
1950 msgid "sign a key"
1951 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1952
1953 msgid "sign a key locally"
1954 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1955
1956 msgid "sign or edit a key"
1957 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1958
1959 #, fuzzy
1960 msgid "change a passphrase"
1961 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1962
1963 msgid "export keys"
1964 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1965
1966 msgid "export keys to a keyserver"
1967 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1968
1969 msgid "import keys from a keyserver"
1970 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1971
1972 msgid "search for keys on a keyserver"
1973 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1974
1975 msgid "update all keys from a keyserver"
1976 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1977
1978 msgid "import/merge keys"
1979 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1980
1981 msgid "print the card status"
1982 msgstr ""
1983
1984 msgid "change data on a card"
1985 msgstr ""
1986
1987 msgid "change a card's PIN"
1988 msgstr ""
1989
1990 msgid "update the trust database"
1991 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1992
1993 #, fuzzy
1994 msgid "print message digests"
1995 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1996
1997 msgid "run in server mode"
1998 msgstr ""
1999
2000 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
2001 msgstr ""
2002
2003 msgid "create ascii armored output"
2004 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
2005
2006 #, fuzzy
2007 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2008 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
2009
2010 #, fuzzy
2011 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2012 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
2013
2014 #, fuzzy
2015 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2016 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
2017
2018 msgid "use canonical text mode"
2019 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
2020
2021 #, fuzzy
2022 msgid "|FILE|write output to FILE"
2023 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2024
2025 msgid "do not make any changes"
2026 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2027
2028 msgid "prompt before overwriting"
2029 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2030
2031 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2032 msgstr ""
2033
2034 msgid ""
2035 "@\n"
2036 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2037 msgstr ""
2038 "@\n"
2039 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2040
2041 msgid ""
2042 "@\n"
2043 "Examples:\n"
2044 "\n"
2045 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2046 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2047 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2048 " --list-keys [names]        show keys\n"
2049 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2050 msgstr ""
2051 "@\n"
2052 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2053 "\n"
2054 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2055 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2056 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2057 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2058 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2059
2060 #, fuzzy
2061 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2062 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2063 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2064
2065 #, fuzzy
2066 #| msgid ""
2067 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2068 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2069 #| "default operation depends on the input data\n"
2070 msgid ""
2071 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2072 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2073 "Default operation depends on the input data\n"
2074 msgstr ""
2075 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2076 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2077 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2078
2079 msgid ""
2080 "\n"
2081 "Supported algorithms:\n"
2082 msgstr ""
2083 "\n"
2084 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2085
2086 msgid "Pubkey: "
2087 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2088
2089 msgid "Cipher: "
2090 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2091
2092 msgid "Hash: "
2093 msgstr "Hash: "
2094
2095 msgid "Compression: "
2096 msgstr "Óõìðßåóç: "
2097
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2100 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2101
2102 msgid "conflicting commands\n"
2103 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2104
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2107 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2108
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2111 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2112
2113 #, fuzzy, c-format
2114 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2115 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2116
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2119 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2120
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2123 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2124
2125 #, fuzzy, c-format
2126 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2127 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2128
2129 #, fuzzy, c-format
2130 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2131 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2132
2133 #, fuzzy, c-format
2134 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2135 msgstr ""
2136 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2137
2138 #, fuzzy, c-format
2139 msgid ""
2140 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2141 msgstr ""
2142 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2143
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2146 msgstr ""
2147 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2148
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2151 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2152
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid ""
2155 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2156 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2157
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2160 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2161
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2164 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2165
2166 msgid "display photo IDs during key listings"
2167 msgstr ""
2168
2169 #, fuzzy
2170 msgid "show key usage information during key listings"
2171 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2172
2173 msgid "show policy URLs during signature listings"
2174 msgstr ""
2175
2176 #, fuzzy
2177 msgid "show all notations during signature listings"
2178 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2179
2180 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2181 msgstr ""
2182
2183 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2184 msgstr ""
2185
2186 #, fuzzy
2187 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2188 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2189
2190 msgid "show user ID validity during key listings"
2191 msgstr ""
2192
2193 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2194 msgstr ""
2195
2196 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2197 msgstr ""
2198
2199 #, fuzzy
2200 msgid "show the keyring name in key listings"
2201 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2202
2203 #, fuzzy
2204 msgid "show expiration dates during signature listings"
2205 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2206
2207 #, fuzzy
2208 msgid "available TOFU policies:\n"
2209 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2210
2211 #, fuzzy, c-format
2212 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2213 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2214
2215 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2216 msgstr ""
2217
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
2220 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2221
2222 #, fuzzy, c-format
2223 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2224 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2225 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2229 msgstr ""
2230
2231 #, fuzzy, c-format
2232 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2233 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2234 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2235
2236 #, fuzzy, c-format
2237 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2238 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2239
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2242 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2243
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2246 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2247
2248 #, fuzzy
2249 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2250 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2251
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2254 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2255
2256 #, fuzzy
2257 msgid "invalid keyserver options\n"
2258 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2259
2260 #, c-format
2261 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2262 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2263
2264 msgid "invalid import options\n"
2265 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2266
2267 #, c-format
2268 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2269 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2270
2271 msgid "invalid export options\n"
2272 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2273
2274 #, fuzzy, c-format
2275 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2276 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2277
2278 #, fuzzy
2279 msgid "invalid list options\n"
2280 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2281
2282 msgid "display photo IDs during signature verification"
2283 msgstr ""
2284
2285 msgid "show policy URLs during signature verification"
2286 msgstr ""
2287
2288 #, fuzzy
2289 msgid "show all notations during signature verification"
2290 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2291
2292 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2293 msgstr ""
2294
2295 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2296 msgstr ""
2297
2298 #, fuzzy
2299 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2300 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2301
2302 #, fuzzy
2303 msgid "show user ID validity during signature verification"
2304 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2305
2306 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2307 msgstr ""
2308
2309 #, fuzzy
2310 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2311 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2312
2313 msgid "validate signatures with PKA data"
2314 msgstr ""
2315
2316 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2317 msgstr ""
2318
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2321 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2322
2323 #, fuzzy
2324 msgid "invalid verify options\n"
2325 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2326
2327 #, c-format
2328 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2329 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2330
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2333 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2334
2335 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2336 msgstr ""
2337
2338 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2339 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2343 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2347 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2351 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2352
2353 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2354 msgstr ""
2355
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2358 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2359
2360 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2361 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2362
2363 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2364 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2365
2366 #, fuzzy
2367 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2368 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2369
2370 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2371 msgstr ""
2372 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2373 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2374
2375 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2376 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2377
2378 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2379 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2380
2381 #, fuzzy
2382 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2383 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2384
2385 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2386 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2387
2388 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2389 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2390
2391 #, fuzzy
2392 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2393 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2394 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2395
2396 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2397 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2398
2399 msgid "invalid default preferences\n"
2400 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2401
2402 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2403 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2404
2405 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2406 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2407
2408 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2409 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2413 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2414
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2417 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2418
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2421 msgstr ""
2422 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2423
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2426 msgstr ""
2427 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2428
2429 #, c-format
2430 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2431 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2432
2433 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2434 msgstr ""
2435 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2436 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2437
2438 msgid "--store [filename]"
2439 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2440
2441 msgid "--symmetric [filename]"
2442 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2443
2444 #, fuzzy, c-format
2445 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2446 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2447
2448 msgid "--encrypt [filename]"
2449 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2450
2451 #, fuzzy
2452 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2453 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2454
2455 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2456 msgstr ""
2457
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2460 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2461
2462 msgid "--sign [filename]"
2463 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2464
2465 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2466 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2467
2468 #, fuzzy
2469 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2470 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2471
2472 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2473 msgstr ""
2474
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2477 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2478
2479 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2480 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2481
2482 msgid "--clearsign [filename]"
2483 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2484
2485 msgid "--decrypt [filename]"
2486 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2487
2488 msgid "--sign-key user-id"
2489 msgstr "--sign-key user-id"
2490
2491 msgid "--lsign-key user-id"
2492 msgstr "--lsign-key user-id"
2493
2494 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2495 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2496
2497 #, fuzzy
2498 msgid "--passwd <user-id>"
2499 msgstr "--sign-key user-id"
2500
2501 #, c-format
2502 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2503 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2504
2505 #, c-format
2506 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2507 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2508
2509 #, c-format
2510 msgid "key export failed: %s\n"
2511 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2512
2513 #, fuzzy, c-format
2514 #| msgid "key export failed: %s\n"
2515 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2516 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2520 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2524 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2528 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2532 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2533
2534 #, fuzzy, c-format
2535 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2536 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2537 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2538
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2541 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2545 msgstr ""
2546
2547 msgid "[filename]"
2548 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2549
2550 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2551 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2552
2553 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2554 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2555
2556 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2557 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2558
2559 #, fuzzy
2560 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2561 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2562
2563 #, fuzzy
2564 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2565 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2566
2567 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2568 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2569
2570 msgid "|FD|write status info to this FD"
2571 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2572
2573 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2574 msgstr ""
2575
2576 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2577 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2578
2579 #, fuzzy
2580 msgid ""
2581 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2582 "Check signatures against known trusted keys\n"
2583 msgstr ""
2584 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2585 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2586
2587 msgid "No help available"
2588 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2589
2590 #, fuzzy, c-format
2591 #| msgid "No help available for `%s'"
2592 msgid "No help available for '%s'"
2593 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2594
2595 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2596 msgstr ""
2597
2598 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2599 msgstr ""
2600
2601 #, fuzzy
2602 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2603 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2604
2605 #, fuzzy
2606 msgid "do not update the trustdb after import"
2607 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2608
2609 msgid "only accept updates to existing keys"
2610 msgstr ""
2611
2612 #, fuzzy
2613 msgid "remove unusable parts from key after import"
2614 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2615
2616 msgid "remove as much as possible from key after import"
2617 msgstr ""
2618
2619 #, c-format
2620 msgid "skipping block of type %d\n"
2621 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2622
2623 #, fuzzy, c-format
2624 msgid "%lu keys processed so far\n"
2625 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2626
2627 #, c-format
2628 msgid "Total number processed: %lu\n"
2629 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2630
2631 #, fuzzy, c-format
2632 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2633 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2634 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2638 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2642 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "              imported: %lu"
2646 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "             unchanged: %lu\n"
2650 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2654 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2658 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "        new signatures: %lu\n"
2662 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2666 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2670 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2674 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2678 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "          not imported: %lu\n"
2682 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2683
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2686 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2687
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2690 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid ""
2694 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2695 "algorithms on these user IDs:\n"
2696 msgstr ""
2697
2698 #, c-format
2699 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2700 msgstr ""
2701
2702 #, fuzzy, c-format
2703 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2704 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2705
2706 #, c-format
2707 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2708 msgstr ""
2709
2710 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2711 msgstr ""
2712
2713 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2714 msgstr ""
2715
2716 #, c-format
2717 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2718 msgstr ""
2719
2720 #, fuzzy, c-format
2721 msgid "key %s: no user ID\n"
2722 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2723
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid "key %s: %s\n"
2726 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2727
2728 msgid "rejected by import screener"
2729 msgstr ""
2730
2731 #, fuzzy, c-format
2732 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2733 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2734
2735 #, fuzzy, c-format
2736 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2737 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2738
2739 #, fuzzy, c-format
2740 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2741 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2742
2743 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2744 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2745
2746 #, fuzzy, c-format
2747 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2748 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2749
2750 #, fuzzy, c-format
2751 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2752 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2753
2754 #, c-format
2755 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2756 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2757
2758 #, fuzzy, c-format
2759 #| msgid "writing to `%s'\n"
2760 msgid "writing to '%s'\n"
2761 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2762
2763 #, fuzzy, c-format
2764 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2765 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2766 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2767
2768 #, fuzzy, c-format
2769 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2770 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2771
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2774 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2775
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2778 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2779
2780 #, fuzzy, c-format
2781 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2782 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2783
2784 #, fuzzy, c-format
2785 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2786 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2787
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2790 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2791
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2794 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2795
2796 #, fuzzy, c-format
2797 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2798 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2799
2800 #, fuzzy, c-format
2801 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2802 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2803
2804 #, fuzzy, c-format
2805 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2806 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2807
2808 #, fuzzy, c-format
2809 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2810 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2811
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2814 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2815
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2818 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2819
2820 #, fuzzy, c-format
2821 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2822 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2823
2824 #, fuzzy, c-format
2825 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2826 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2827
2828 #, fuzzy, c-format
2829 msgid "key %s: secret key imported\n"
2830 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2831
2832 #, fuzzy, c-format
2833 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2834 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2835 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2836
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2839 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2840
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "secret key %s: %s\n"
2843 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2844
2845 #, fuzzy
2846 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2847 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2848
2849 #, fuzzy, c-format
2850 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2851 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2852
2853 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2854 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2855 #. actual private key data is stored on the card.  A
2856 #. single smartcard can have up to three private key
2857 #. data.  Importing private key stub is always
2858 #. skipped in 2.1, and it returns
2859 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2860 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2861 #. references to a card will be automatically
2862 #. created again.
2863 #, c-format
2864 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2865 msgstr ""
2866
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2869 msgstr ""
2870 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2871 "áíÜêëçóçò\n"
2872
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2875 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2876
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2879 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2880
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2883 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2884
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2887 msgstr ""
2888 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2889 "\"%s\"\n"
2890
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2893 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2894
2895 #, fuzzy, c-format
2896 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2897 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2898
2899 #, fuzzy, c-format
2900 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2901 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2902
2903 #, fuzzy, c-format
2904 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2905 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2906
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2909 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2910
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2913 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2914
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2917 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2918
2919 #, fuzzy, c-format
2920 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2921 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2922
2923 #, fuzzy, c-format
2924 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2925 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2926
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2929 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2930
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2933 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2934
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2937 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2938
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2941 msgstr ""
2942 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2943
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2946 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2947
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2950 msgstr ""
2951 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2952
2953 #, fuzzy, c-format
2954 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2955 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2956
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2959 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2960
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2963 msgstr ""
2964 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2965 "%08lX\n"
2966
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2969 msgstr ""
2970 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2971 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2972
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2975 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2976
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2979 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2980
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2983 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2984
2985 #, fuzzy, c-format
2986 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2987 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2988 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2989
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "keybox '%s' created\n"
2992 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2993
2994 #, fuzzy, c-format
2995 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2996 msgid "keyring '%s' created\n"
2997 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2998
2999 #, fuzzy, c-format
3000 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
3001 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3002
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "error opening key DB: %s\n"
3005 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
3006
3007 #, c-format
3008 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3009 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3010
3011 msgid "[revocation]"
3012 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3013
3014 msgid "[self-signature]"
3015 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3016
3017 #, fuzzy, c-format
3018 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
3019 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3020
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid ""
3023 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
3024 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
3025
3026 #, fuzzy
3027 msgid " (reordered signatures follow)"
3028 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3029
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s:\n"
3032 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
3033
3034 #, fuzzy, c-format
3035 msgid "%d duplicate signature removed\n"
3036 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
3037 msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3038 msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3039
3040 #, fuzzy, c-format
3041 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3042 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
3043 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3044 msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3045 msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3046
3047 #, fuzzy, c-format
3048 #| msgid "%d bad signatures\n"
3049 msgid "%d bad signature\n"
3050 msgid_plural "%d bad signatures\n"
3051 msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3052 msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3053
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "%d signature reordered\n"
3056 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
3057 msgstr[0] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3058 msgstr[1] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3059
3060 #, c-format
3061 msgid ""
3062 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
3063 "all signatures.\n"
3064 msgstr ""
3065
3066 #, fuzzy
3067 msgid ""
3068 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3069 "keys\n"
3070 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3071 "etc.)\n"
3072 msgstr ""
3073 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3074 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3075 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3076 "\n"
3077
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3080 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3081
3082 #, fuzzy, c-format
3083 msgid "  %d = I trust fully\n"
3084 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3085
3086 msgid ""
3087 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3088 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3089 "trust signatures on your behalf.\n"
3090 msgstr ""
3091
3092 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3093 msgstr ""
3094
3095 #, c-format
3096 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3097 msgstr ""
3098
3099 #, c-format
3100 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3101 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3102
3103 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3104 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3105
3106 msgid "  Unable to sign.\n"
3107 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3108
3109 #, c-format
3110 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3111 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3112
3113 #, c-format
3114 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3115 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3116
3117 #, fuzzy, c-format
3118 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3119 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3120
3121 #, fuzzy
3122 msgid "Sign it? (y/N) "
3123 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3124
3125 #, c-format
3126 msgid ""
3127 "The self-signature on \"%s\"\n"
3128 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3129 msgstr ""
3130 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3131 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3132
3133 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3134 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3135
3136 #, c-format
3137 msgid ""
3138 "Your current signature on \"%s\"\n"
3139 "has expired.\n"
3140 msgstr ""
3141 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3142 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3143
3144 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3145 msgstr ""
3146 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3147
3148 #, c-format
3149 msgid ""
3150 "Your current signature on \"%s\"\n"
3151 "is a local signature.\n"
3152 msgstr ""
3153 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3154 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3155
3156 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3157 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3158
3159 #, fuzzy, c-format
3160 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3161 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3162
3163 #, fuzzy, c-format
3164 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3165 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3166
3167 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3168 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3169
3170 #, fuzzy, c-format
3171 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3172 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3173
3174 msgid "This key has expired!"
3175 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3176
3177 #, c-format
3178 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3179 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3180
3181 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3182 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3183
3184 msgid ""
3185 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3186 "belongs\n"
3187 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3188 msgstr ""
3189 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3190 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3191 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3192
3193 #, c-format
3194 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3195 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3196
3197 #, c-format
3198 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3199 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3200
3201 #, c-format
3202 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3203 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3204
3205 #, c-format
3206 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3207 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3208
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3211 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3212
3213 #, fuzzy, c-format
3214 msgid ""
3215 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3216 "key \"%s\" (%s)\n"
3217 msgstr ""
3218 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3219 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3220
3221 #, fuzzy
3222 msgid "This will be a self-signature.\n"
3223 msgstr ""
3224 "\n"
3225 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3226
3227 #, fuzzy
3228 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3229 msgstr ""
3230 "\n"
3231 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3232
3233 #, fuzzy
3234 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3235 msgstr ""
3236 "\n"
3237 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3238 "\n"
3239
3240 #, fuzzy
3241 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3242 msgstr ""
3243 "\n"
3244 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3245
3246 #, fuzzy
3247 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3248 msgstr ""
3249 "\n"
3250 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3251 "\n"
3252
3253 #, fuzzy
3254 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3255 msgstr ""
3256 "\n"
3257 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3258
3259 #, fuzzy
3260 msgid "I have checked this key casually.\n"
3261 msgstr ""
3262 "\n"
3263 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3264
3265 #, fuzzy
3266 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3267 msgstr ""
3268 "\n"
3269 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3270
3271 #, fuzzy
3272 msgid "Really sign? (y/N) "
3273 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3274
3275 #, c-format
3276 msgid "signing failed: %s\n"
3277 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3278
3279 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3280 msgstr ""
3281
3282 #, fuzzy, c-format
3283 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3284 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3285 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3286
3287 msgid "save and quit"
3288 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3289
3290 #, fuzzy
3291 msgid "show key fingerprint"
3292 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3293
3294 #, fuzzy
3295 msgid "show the keygrip"
3296 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3297
3298 msgid "list key and user IDs"
3299 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3300
3301 msgid "select user ID N"
3302 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3303
3304 #, fuzzy
3305 msgid "select subkey N"
3306 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3307
3308 #, fuzzy
3309 msgid "check signatures"
3310 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3311
3312 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3313 msgstr ""
3314
3315 #, fuzzy
3316 msgid "sign selected user IDs locally"
3317 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3318
3319 #, fuzzy
3320 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3321 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3322
3323 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3324 msgstr ""
3325
3326 msgid "add a user ID"
3327 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3328
3329 msgid "add a photo ID"
3330 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3331
3332 #, fuzzy
3333 msgid "delete selected user IDs"
3334 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3335
3336 #, fuzzy
3337 msgid "add a subkey"
3338 msgstr "addkey"
3339
3340 msgid "add a key to a smartcard"
3341 msgstr ""
3342
3343 msgid "move a key to a smartcard"
3344 msgstr ""
3345
3346 msgid "move a backup key to a smartcard"
3347 msgstr ""
3348
3349 #, fuzzy
3350 msgid "delete selected subkeys"
3351 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3352
3353 msgid "add a revocation key"
3354 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3355
3356 #, fuzzy
3357 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3358 msgstr ""
3359 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3360
3361 #, fuzzy
3362 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3363 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3364
3365 #, fuzzy
3366 msgid "flag the selected user ID as primary"
3367 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3368
3369 msgid "list preferences (expert)"
3370 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3371
3372 msgid "list preferences (verbose)"
3373 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3374
3375 #, fuzzy
3376 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3377 msgstr ""
3378 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3379
3380 #, fuzzy
3381 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3382 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3383
3384 #, fuzzy
3385 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3386 msgstr ""
3387 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3388
3389 msgid "change the passphrase"
3390 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3391
3392 msgid "change the ownertrust"
3393 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3394
3395 #, fuzzy
3396 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3397 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3398
3399 #, fuzzy
3400 msgid "revoke selected user IDs"
3401 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3402
3403 #, fuzzy
3404 msgid "revoke key or selected subkeys"
3405 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3406
3407 #, fuzzy
3408 msgid "enable key"
3409 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3410
3411 #, fuzzy
3412 msgid "disable key"
3413 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3414
3415 #, fuzzy
3416 msgid "show selected photo IDs"
3417 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3418
3419 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3420 msgstr ""
3421
3422 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3423 msgstr ""
3424
3425 msgid "Secret key is available.\n"
3426 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3427
3428 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3429 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3430
3431 msgid ""
3432 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3433 "(lsign),\n"
3434 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3435 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3436 msgstr ""
3437
3438 msgid "Key is revoked."
3439 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3440
3441 #, fuzzy
3442 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3443 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3444
3445 #, fuzzy
3446 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3447 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3448
3449 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3450 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3451
3452 #, fuzzy, c-format
3453 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3454 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3455
3456 #, c-format
3457 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3458 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3459
3460 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3461 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3462
3463 #, c-format
3464 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3465 msgstr ""
3466
3467 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3468 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3469
3470 #, fuzzy
3471 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3472 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3473
3474 #, fuzzy
3475 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3476 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3477
3478 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3479 #. moving the key and not about removing it.
3480 #, fuzzy
3481 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3482 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3483
3484 #, fuzzy
3485 msgid "You must select exactly one key.\n"
3486 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3487
3488 msgid "Command expects a filename argument\n"
3489 msgstr ""
3490
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3493 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3494
3495 #, fuzzy, c-format
3496 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3497 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3498
3499 msgid "You must select at least one key.\n"
3500 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3501
3502 #, fuzzy
3503 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3504 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3505
3506 #, fuzzy
3507 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3508 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3509
3510 #, fuzzy
3511 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3512 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3513
3514 #, fuzzy
3515 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3516 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3517
3518 #, fuzzy
3519 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3520 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3521
3522 #, fuzzy
3523 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3524 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3525
3526 #, fuzzy
3527 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3528 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3529
3530 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3531 msgstr ""
3532
3533 #, fuzzy
3534 msgid "Set preference list to:\n"
3535 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3536
3537 #, fuzzy
3538 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3539 msgstr ""
3540 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3541
3542 #, fuzzy
3543 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3544 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3545
3546 #, fuzzy
3547 msgid "Save changes? (y/N) "
3548 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3549
3550 #, fuzzy
3551 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3552 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3553
3554 #, c-format
3555 msgid "update failed: %s\n"
3556 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3557
3558 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3559 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3560
3561 #, fuzzy, c-format
3562 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3563 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3564
3565 #, fuzzy, c-format
3566 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3567 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3568
3569 #, fuzzy, c-format
3570 #| msgid "invalid value\n"
3571 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3572 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3573
3574 #, fuzzy
3575 #| msgid "No such user ID.\n"
3576 msgid "No matching user IDs."
3577 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3578
3579 #, fuzzy
3580 msgid "Nothing to sign.\n"
3581 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3582
3583 msgid "Digest: "
3584 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3585
3586 msgid "Features: "
3587 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3588
3589 msgid "Keyserver no-modify"
3590 msgstr ""
3591
3592 msgid "Preferred keyserver: "
3593 msgstr ""
3594
3595 #, fuzzy
3596 msgid "Notations: "
3597 msgstr "Óçìåßùóç: "
3598
3599 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3600 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3601
3602 #, fuzzy, c-format
3603 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3604 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3605
3606 #, fuzzy, c-format
3607 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3608 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3609
3610 #, fuzzy
3611 msgid "(sensitive)"
3612 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3613
3614 #, fuzzy, c-format
3615 msgid "created: %s"
3616 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3617
3618 #, fuzzy, c-format
3619 msgid "revoked: %s"
3620 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3621
3622 #, fuzzy, c-format
3623 msgid "expired: %s"
3624 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3625
3626 #, fuzzy, c-format
3627 msgid "expires: %s"
3628 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3629
3630 #, fuzzy, c-format
3631 msgid "usage: %s"
3632 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3633
3634 msgid "card-no: "
3635 msgstr ""
3636
3637 #, fuzzy, c-format
3638 msgid "trust: %s"
3639 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3640
3641 #, c-format
3642 msgid "validity: %s"
3643 msgstr ""
3644
3645 msgid "This key has been disabled"
3646 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3647
3648 msgid ""
3649 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3650 "unless you restart the program.\n"
3651 msgstr ""
3652 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3653 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3654
3655 #, fuzzy
3656 msgid "revoked"
3657 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3658
3659 #, fuzzy
3660 msgid "expired"
3661 msgstr "expire"
3662
3663 msgid ""
3664 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3665 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3666 msgstr ""
3667 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3668 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3669
3670 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3671 msgstr ""
3672
3673 #, fuzzy
3674 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3675 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3676 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3677
3678 msgid ""
3679 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3680 "versions\n"
3681 "         of PGP to reject this key.\n"
3682 msgstr ""
3683 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3684 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3685
3686 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3687 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3688
3689 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3690 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3691
3692 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3693 msgstr ""
3694
3695 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3696 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3697
3698 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3699 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3700
3701 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3702 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3703
3704 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3705 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3706
3707 #, fuzzy, c-format
3708 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3709 msgid "Deleted %d signature.\n"
3710 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3711 msgstr[0] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3712 msgstr[1] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3713
3714 msgid "Nothing deleted.\n"
3715 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3716
3717 #, fuzzy
3718 msgid "invalid"
3719 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3720
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3723 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3724
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3727 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3728 msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3729 msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3730
3731 #, fuzzy, c-format
3732 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3733 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3734
3735 #, fuzzy, c-format
3736 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3737 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3738
3739 msgid ""
3740 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3741 "cause\n"
3742 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3743 msgstr ""
3744 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3745 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3746 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3747
3748 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3749 msgstr ""
3750 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3751
3752 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3753 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3754
3755 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3756 msgstr ""
3757 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3758
3759 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3760 msgstr ""
3761 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3762
3763 #, fuzzy
3764 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3765 msgstr ""
3766 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3767
3768 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3769 msgstr ""
3770 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3771 "åðáíÝëèåé!\n"
3772
3773 #, fuzzy
3774 msgid ""
3775 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3776 msgstr ""
3777 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3778 "N): "
3779
3780 #, fuzzy
3781 msgid ""
3782 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3783 "N) "
3784 msgstr ""
3785 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3786 "N): "
3787
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3790 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3791
3792 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3793 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3794
3795 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3796 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3797
3798 #, fuzzy, c-format
3799 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3800 msgstr ""
3801 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3802 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3803
3804 #, c-format
3805 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3806 msgstr ""
3807
3808 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3809 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3810
3811 #, fuzzy, c-format
3812 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3813 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3814
3815 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3816 msgstr ""
3817
3818 #, fuzzy
3819 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3820 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3821
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3824 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3825
3826 #, fuzzy
3827 msgid "Enter the notation: "
3828 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3829
3830 #, fuzzy
3831 msgid "Proceed? (y/N) "
3832 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "No user ID with index %d\n"
3836 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3837
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid "No user ID with hash %s\n"
3840 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3841
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3844 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3845
3846 #, fuzzy, c-format
3847 msgid "No subkey with index %d\n"
3848 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3849
3850 #, fuzzy, c-format
3851 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3852 msgstr "user ID: \""
3853
3854 #, fuzzy, c-format
3855 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3856 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3857
3858 msgid " (non-exportable)"
3859 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3860
3861 #, c-format
3862 msgid "This signature expired on %s.\n"
3863 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3864
3865 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3866 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3867
3868 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3869 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3870
3871 #, fuzzy
3872 msgid "Not signed by you.\n"
3873 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3874
3875 #, fuzzy, c-format
3876 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3877 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3878
3879 #, fuzzy
3880 msgid " (non-revocable)"
3881 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3882
3883 #, fuzzy, c-format
3884 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3885 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3886
3887 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3888 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3889
3890 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3891 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3892
3893 msgid "no secret key\n"
3894 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3895
3896 #, c-format
3897 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3898 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3899
3900 #, c-format
3901 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3902 msgstr ""
3903 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3904
3905 #, fuzzy, c-format
3906 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3907 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3908
3909 #, fuzzy, c-format
3910 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3911 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3912
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3915 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3916
3917 #, fuzzy, c-format
3918 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3919 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3920
3921 #, fuzzy
3922 msgid "too many cipher preferences\n"
3923 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3924
3925 #, fuzzy
3926 msgid "too many digest preferences\n"
3927 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3928
3929 #, fuzzy
3930 msgid "too many compression preferences\n"
3931 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3932
3933 #, fuzzy, c-format
3934 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3935 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3936
3937 msgid "writing direct signature\n"
3938 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3939
3940 msgid "writing self signature\n"
3941 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3942
3943 msgid "writing key binding signature\n"
3944 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3945
3946 #, c-format
3947 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3948 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3949
3950 #, c-format
3951 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3952 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3953
3954 msgid ""
3955 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3956 msgstr ""
3957
3958 #, fuzzy
3959 msgid "Sign"
3960 msgstr "sign"
3961
3962 msgid "Certify"
3963 msgstr ""
3964
3965 #, fuzzy
3966 msgid "Encrypt"
3967 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3968
3969 msgid "Authenticate"
3970 msgstr ""
3971
3972 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3973 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3974 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3975 #. functions:
3976 #.
3977 #. s = Toggle signing capability
3978 #. e = Toggle encryption capability
3979 #. a = Toggle authentication capability
3980 #. q = Finish
3981 #.
3982 msgid "SsEeAaQq"
3983 msgstr ""
3984
3985 #, c-format
3986 msgid "Possible actions for a %s key: "
3987 msgstr ""
3988
3989 msgid "Current allowed actions: "
3990 msgstr ""
3991
3992 #, c-format
3993 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3994 msgstr ""
3995
3996 #, fuzzy, c-format
3997 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3998 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3999
4000 #, c-format
4001 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4002 msgstr ""
4003
4004 #, c-format
4005 msgid "   (%c) Finished\n"
4006 msgstr ""
4007
4008 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4009 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4010
4011 #, fuzzy, c-format
4012 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
4013 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4014
4015 #, fuzzy, c-format
4016 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
4017 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4018
4019 #, c-format
4020 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4021 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4022
4023 #, c-format
4024 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4025 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4026
4027 #, fuzzy, c-format
4028 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4029 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4030
4031 #, c-format
4032 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4033 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4034
4035 #, fuzzy, c-format
4036 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4037 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4038
4039 #, fuzzy, c-format
4040 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4041 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4042
4043 #, fuzzy, c-format
4044 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
4045 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4046
4047 #, fuzzy, c-format
4048 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4049 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
4050 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4051
4052 #, fuzzy, c-format
4053 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
4054 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4055
4056 #, fuzzy, c-format
4057 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4058 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
4059 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4060
4061 #, fuzzy, c-format
4062 msgid "  (%d) Existing key\n"
4063 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4064
4065 #, fuzzy
4066 msgid "Enter the keygrip: "
4067 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4068
4069 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
4070 msgstr ""
4071
4072 #, fuzzy
4073 msgid "No key with this keygrip\n"
4074 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4075
4076 #, fuzzy, c-format
4077 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
4078 msgid "rounded to %u bits\n"
4079 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4080
4081 #, c-format
4082 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4083 msgstr ""
4084
4085 #, fuzzy, c-format
4086 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
4087 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4088
4089 #, fuzzy, c-format
4090 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4091 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4092
4093 #, c-format
4094 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4095 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4096
4097 #, fuzzy
4098 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4099 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
4100 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4101
4102 msgid ""
4103 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4104 "         0 = key does not expire\n"
4105 "      <n>  = key expires in n days\n"
4106 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4107 "      <n>m = key expires in n months\n"
4108 "      <n>y = key expires in n years\n"
4109 msgstr ""
4110 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4111 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4112 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4113 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4114 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4115 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4116
4117 msgid ""
4118 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4119 "         0 = signature does not expire\n"
4120 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4121 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4122 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4123 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4124 msgstr ""
4125 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4126 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4127 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4128 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4129 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4130 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4131
4132 msgid "Key is valid for? (0) "
4133 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4134
4135 #, fuzzy, c-format
4136 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4137 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4138
4139 msgid "invalid value\n"
4140 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4141
4142 #, fuzzy
4143 msgid "Key does not expire at all\n"
4144 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4145
4146 #, fuzzy
4147 msgid "Signature does not expire at all\n"
4148 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4149
4150 #, fuzzy, c-format
4151 msgid "Key expires at %s\n"
4152 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4153
4154 #, fuzzy, c-format
4155 msgid "Signature expires at %s\n"
4156 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4157
4158 msgid ""
4159 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4160 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4161 msgstr ""
4162 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4163 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4164
4165 #, fuzzy
4166 msgid "Is this correct? (y/N) "
4167 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4168
4169 msgid ""
4170 "\n"
4171 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4172 "\n"
4173 msgstr ""
4174
4175 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4176 #. but you should keep your existing translation.  In case
4177 #. the new string is not translated this old string will
4178 #. be used.
4179 #, fuzzy
4180 msgid ""
4181 "\n"
4182 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4183 "ID\n"
4184 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4185 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4186 "\n"
4187 msgstr ""
4188 "\n"
4189 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4190 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4191 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4192 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4193 "\n"
4194
4195 msgid "Real name: "
4196 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4197
4198 msgid "Invalid character in name\n"
4199 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4200
4201 #, c-format
4202 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
4203 msgstr ""
4204
4205 msgid "Name may not start with a digit\n"
4206 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4207
4208 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4209 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4210
4211 msgid "Email address: "
4212 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4213
4214 msgid "Not a valid email address\n"
4215 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4216
4217 msgid "Comment: "
4218 msgstr "Ó÷üëéï: "
4219
4220 msgid "Invalid character in comment\n"
4221 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4222
4223 #, fuzzy, c-format
4224 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4225 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
4226 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4227
4228 #, c-format
4229 msgid ""
4230 "You selected this USER-ID:\n"
4231 "    \"%s\"\n"
4232 "\n"
4233 msgstr ""
4234 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4235 "    \"%s\"\n"
4236 "\n"
4237
4238 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4239 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4240
4241 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4242 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4243 #. string which should be translated accordingly and the
4244 #. letter changed to match the one in the answer string.
4245 #.
4246 #. n = Change name
4247 #. c = Change comment
4248 #. e = Change email
4249 #. o = Okay (ready, continue)
4250 #. q = Quit
4251 #.
4252 msgid "NnCcEeOoQq"
4253 msgstr "NnCcEeOoQq"
4254
4255 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4256 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4257
4258 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4259 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4260
4261 #, fuzzy
4262 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4263 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
4264 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4265
4266 #, fuzzy
4267 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4268 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
4269 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4270
4271 msgid "Please correct the error first\n"
4272 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4273
4274 msgid ""
4275 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4276 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4277 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4278 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4279 msgstr ""
4280 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4281 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4282 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4283 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4284
4285 #, c-format
4286 msgid "Key generation failed: %s\n"
4287 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4288
4289 #, c-format
4290 msgid ""
4291 "About to create a key for:\n"
4292 "    \"%s\"\n"
4293 "\n"
4294 msgstr ""
4295
4296 msgid "Continue? (Y/n) "
4297 msgstr ""
4298
4299 #, fuzzy, c-format
4300 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4301 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
4302
4303 #, fuzzy
4304 msgid "Create anyway? (y/N) "
4305 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
4306
4307 #, fuzzy
4308 msgid "creating anyway\n"
4309 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
4310
4311 #, c-format
4312 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4313 msgstr ""
4314
4315 msgid "Key generation canceled.\n"
4316 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4317
4318 #, fuzzy, c-format
4319 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4320 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4321
4322 #, fuzzy, c-format
4323 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4324 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4325
4326 #, fuzzy, c-format
4327 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
4328 msgid "writing public key to '%s'\n"
4329 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4330
4331 #, c-format
4332 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4333 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4334
4335 #, fuzzy, c-format
4336 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4337 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4338 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4339
4340 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4341 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4342
4343 #, fuzzy
4344 msgid ""
4345 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4346 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4347 msgstr ""
4348 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4349 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4350 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4351 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4352
4353 #, c-format
4354 msgid ""
4355 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4356 msgstr ""
4357 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4358 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4359
4360 #, c-format
4361 msgid ""
4362 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4363 msgstr ""
4364 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4365 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4366
4367 #, fuzzy
4368 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4369 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4370 msgstr ""
4371 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4372 "ìå ôï OpenPGP\n"
4373
4374 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4375 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4376
4377 #, fuzzy
4378 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4379 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4380
4381 #, fuzzy
4382 msgid "Really create? (y/N) "
4383 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4384
4385 msgid "never     "
4386 msgstr "ðïôÝ     "
4387
4388 msgid "Critical signature policy: "
4389 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4390
4391 msgid "Signature policy: "
4392 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4393
4394 msgid "Critical preferred keyserver: "
4395 msgstr ""
4396
4397 msgid "Critical signature notation: "
4398 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4399
4400 msgid "Signature notation: "
4401 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4402
4403 #, fuzzy, c-format
4404 #| msgid "%d bad signatures\n"
4405 msgid "%d good signature\n"
4406 msgid_plural "%d good signatures\n"
4407 msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
4408 msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
4409
4410 #, fuzzy, c-format
4411 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
4412 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
4413 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
4414 msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
4415 msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
4416
4417 #, c-format
4418 msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
4419 msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
4420 msgstr[0] ""
4421 msgstr[1] ""
4422
4423 msgid "Keyring"
4424 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4425
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4428 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
4429
4430 msgid "Primary key fingerprint:"
4431 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4432
4433 msgid "     Subkey fingerprint:"
4434 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4435
4436 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
4437 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4438 msgid " Primary key fingerprint:"
4439 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4440
4441 msgid "      Subkey fingerprint:"
4442 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4443
4444 #, fuzzy
4445 msgid "      Key fingerprint ="
4446 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4447
4448 msgid "      Card serial no. ="
4449 msgstr ""
4450
4451 #, fuzzy, c-format
4452 msgid "caching keyring '%s'\n"
4453 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4454
4455 #, fuzzy, c-format
4456 msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
4457 msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4458 msgstr[0] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4459 msgstr[1] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4460
4461 #, c-format
4462 msgid "%lu key cached"
4463 msgid_plural "%lu keys cached"
4464 msgstr[0] ""
4465 msgstr[1] ""
4466
4467 #, fuzzy, c-format
4468 #| msgid "1 bad signature\n"
4469 msgid " (%lu signature)\n"
4470 msgid_plural " (%lu signatures)\n"
4471 msgstr[0] "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
4472 msgstr[1] "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
4473
4474 #, c-format
4475 msgid "%s: keyring created\n"
4476 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4477
4478 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4479 msgstr ""
4480
4481 msgid "include revoked keys in search results"
4482 msgstr ""
4483
4484 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4485 msgstr ""
4486
4487 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4488 msgstr ""
4489
4490 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4491 msgstr ""
4492
4493 #, fuzzy
4494 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4495 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4496
4497 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4498 msgstr ""
4499
4500 #, fuzzy
4501 msgid "disabled"
4502 msgstr "disable"
4503
4504 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4505 msgstr ""
4506
4507 #, fuzzy, c-format
4508 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4509 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4510
4511 #, c-format
4512 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4513 msgstr ""
4514
4515 #, fuzzy, c-format
4516 msgid "refreshing %d key from %s\n"
4517 msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
4518 msgstr[0] "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4519 msgstr[1] "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4520
4521 #, fuzzy, c-format
4522 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4523 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4524
4525 #, fuzzy, c-format
4526 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4527 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4528
4529 #, fuzzy
4530 msgid "key not found on keyserver\n"
4531 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4532
4533 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4534 msgstr ""
4535
4536 #, fuzzy, c-format
4537 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4538 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4539
4540 #, fuzzy, c-format
4541 msgid "requesting key %s from %s\n"
4542 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4543
4544 #, fuzzy
4545 msgid "no keyserver known\n"
4546 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4547
4548 #, fuzzy, c-format
4549 msgid "sending key %s to %s\n"
4550 msgstr ""
4551 "\"\n"
4552 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4553
4554 #, fuzzy, c-format
4555 msgid "requesting key from '%s'\n"
4556 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4557
4558 #, fuzzy, c-format
4559 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4560 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4561
4562 #, c-format
4563 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4564 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4565
4566 #, c-format
4567 msgid "%s encrypted session key\n"
4568 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4569
4570 #, fuzzy, c-format
4571 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4572 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4573
4574 #, fuzzy, c-format
4575 msgid "public key is %s\n"
4576 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4577
4578 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4579 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4580
4581 #, fuzzy, c-format
4582 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4583 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4584
4585 #, fuzzy, c-format
4586 msgid "      \"%s\"\n"
4587 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4588
4589 #, fuzzy, c-format
4590 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4591 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4592
4593 #, c-format
4594 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4595 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4596
4597 #, c-format
4598 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4599 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4600
4601 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4602 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4603
4604 #, c-format
4605 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4606 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4607
4608 #, c-format
4609 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4610 msgstr ""
4611 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4612 "%s áíôßèåôá\n"
4613
4614 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4615 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4616
4617 msgid "decryption okay\n"
4618 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4619
4620 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4621 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4622
4623 #, c-format
4624 msgid "decryption failed: %s\n"
4625 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4626
4627 #, fuzzy
4628 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4629 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4630 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4631
4632 #, c-format
4633 msgid "original file name='%.*s'\n"
4634 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4635
4636 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4637 msgstr ""
4638
4639 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4640 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4641
4642 #, fuzzy
4643 msgid "no signature found\n"
4644 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4645
4646 #, fuzzy, c-format
4647 msgid "BAD signature from \"%s\""
4648 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4649
4650 #, fuzzy, c-format
4651 msgid "Expired signature from \"%s\""
4652 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4653
4654 #, fuzzy, c-format
4655 msgid "Good signature from \"%s\""
4656 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4657
4658 msgid "signature verification suppressed\n"
4659 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4660
4661 #, fuzzy
4662 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4663 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4664
4665 #, fuzzy, c-format
4666 msgid "Signature made %s\n"
4667 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4668
4669 #, fuzzy, c-format
4670 msgid "               using %s key %s\n"
4671 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4672
4673 #, fuzzy, c-format
4674 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4675 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4676
4677 msgid "Key available at: "
4678 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4679
4680 msgid "[uncertain]"
4681 msgstr "[áâÝâáéï]"
4682
4683 #, fuzzy, c-format
4684 msgid "                aka \"%s\""
4685 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4686
4687 #, c-format
4688 msgid "Signature expired %s\n"
4689 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4690
4691 #, c-format
4692 msgid "Signature expires %s\n"
4693</