po: Auto-update
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.
28 msgid "|pinentry-label|_OK"
29 msgstr ""
30
31 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
32 msgstr ""
33
34 msgid "|pinentry-label|_Yes"
35 msgstr ""
36
37 msgid "|pinentry-label|_No"
38 msgstr ""
39
40 msgid "|pinentry-label|PIN:"
41 msgstr ""
42
43 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
44 msgstr ""
45
46 #, fuzzy
47 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
48 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
49
50 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
51 msgstr ""
52
53 #, fuzzy
54 #| msgid "invalid passphrase"
55 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
56 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
57
58 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
59 #. for the quality bar.
60 msgid "Quality:"
61 msgstr ""
62
63 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
64 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
65 #. string to describe what this is about.  The length of the
66 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
67 #. translate this entry, a default english text (see source)
68 #. will be used.
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 msgid ""
73 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
74 "session"
75 msgstr ""
76
77 #, fuzzy
78 msgid ""
79 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
80 "this session"
81 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
82
83 msgid "does not match - try again"
84 msgstr ""
85
86 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
87 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
88 #. two %d give the current and maximum number of tries.
89 #, c-format
90 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
91 msgstr ""
92
93 msgid "Repeat:"
94 msgstr ""
95
96 #, fuzzy
97 msgid "PIN too long"
98 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
99
100 #, fuzzy
101 msgid "Passphrase too long"
102 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
103
104 #, fuzzy
105 msgid "Invalid characters in PIN"
106 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
107
108 msgid "PIN too short"
109 msgstr ""
110
111 #, fuzzy
112 msgid "Bad PIN"
113 msgstr "êáêü MPI"
114
115 #, fuzzy
116 msgid "Bad Passphrase"
117 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Passphrase"
121 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
122
123 #, fuzzy, c-format
124 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
125 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
129 msgid "can't create '%s': %s\n"
130 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
131
132 #, fuzzy, c-format
133 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgid "can't open '%s': %s\n"
135 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
136
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
140
141 #, c-format
142 msgid "detected card with S/N: %s\n"
143 msgstr ""
144
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
147 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no suitable card key found: %s\n"
151 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
155 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "error writing key: %s\n"
159 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
164 "allow this?"
165 msgstr ""
166
167 msgid "Allow"
168 msgstr ""
169
170 msgid "Deny"
171 msgstr ""
172
173 #, fuzzy, c-format
174 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
175 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
176
177 #, fuzzy
178 msgid "Please re-enter this passphrase"
179 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
180
181 #, fuzzy, c-format
182 msgid ""
183 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
184 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
185 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
186
187 #, fuzzy, c-format
188 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
189 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
190
191 msgid "Please insert the card with serial number"
192 msgstr ""
193
194 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
195 msgstr ""
196
197 msgid "Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
201 #. used to unblock a PIN.
202 msgid "PUK"
203 msgstr ""
204
205 msgid "Reset Code"
206 msgstr ""
207
208 #, c-format
209 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
210 msgstr ""
211
212 #, fuzzy
213 msgid "Repeat this Reset Code"
214 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this PUK"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PIN"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
226 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
227
228 #, fuzzy
229 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, c-format
237 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
238 msgstr ""
239
240 #, fuzzy, c-format
241 msgid "error creating temporary file: %s\n"
242 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
246 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
247
248 #, fuzzy
249 msgid "Enter new passphrase"
250 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Take this one anyway"
254 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
255
256 #, c-format
257 msgid ""
258 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
259 msgstr ""
260
261 #, c-format
262 msgid ""
263 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
264 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
265 msgstr ""
266
267 msgid "Yes, protection is not needed"
268 msgstr ""
269
270 #, fuzzy, c-format
271 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
272 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
273 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
274 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
275 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
276
277 #, c-format
278 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
279 msgid_plural ""
280 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
281 msgstr[0] ""
282 msgstr[1] ""
283
284 #, c-format
285 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
286 msgstr ""
287
288 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
289 msgstr ""
290
291 #, fuzzy, c-format
292 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
293 msgstr ""
294 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
295 "\n"
296
297 #, fuzzy
298 msgid "Please enter the new passphrase"
299 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
300
301 #, fuzzy
302 msgid ""
303 "@Options:\n"
304 " "
305 msgstr ""
306 "@\n"
307 "ÅðéëïãÝò:\n"
308 " "
309
310 msgid "run in daemon mode (background)"
311 msgstr ""
312
313 msgid "run in server mode (foreground)"
314 msgstr ""
315
316 msgid "verbose"
317 msgstr "áíáëõôéêÜ"
318
319 msgid "be somewhat more quiet"
320 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
321
322 msgid "sh-style command output"
323 msgstr ""
324
325 msgid "csh-style command output"
326 msgstr ""
327
328 #, fuzzy
329 msgid "|FILE|read options from FILE"
330 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
331
332 msgid "do not detach from the console"
333 msgstr ""
334
335 msgid "do not grab keyboard and mouse"
336 msgstr ""
337
338 #, fuzzy
339 msgid "use a log file for the server"
340 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
341
342 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
343 msgstr ""
344
345 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
346 msgstr ""
347
348 #, fuzzy
349 msgid "do not use the SCdaemon"
350 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
351
352 #, fuzzy
353 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
354 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
355 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
356
357 msgid "ignore requests to change the TTY"
358 msgstr ""
359
360 msgid "ignore requests to change the X display"
361 msgstr ""
362
363 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
364 msgstr ""
365
366 msgid "do not use the PIN cache when signing"
367 msgstr ""
368
369 #, fuzzy
370 msgid "disallow the use of an external password cache"
371 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
372
373 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
374 msgstr ""
375
376 #, fuzzy
377 msgid "allow presetting passphrase"
378 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
379
380 msgid "allow caller to override the pinentry"
381 msgstr ""
382
383 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
384 msgstr ""
385
386 #, fuzzy
387 #| msgid "not supported"
388 msgid "enable ssh support"
389 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
390
391 #, fuzzy
392 #| msgid "not supported"
393 msgid "enable putty support"
394 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
395
396 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
397 #. reporting address.  This is so that we can change the
398 #. reporting address without breaking the translations.
399 #, fuzzy
400 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
401 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
402
403 #, fuzzy
404 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
405 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
406
407 msgid ""
408 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
409 "Secret key management for @GNUPG@\n"
410 msgstr ""
411
412 #, c-format
413 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
414 msgstr ""
415
416 #, c-format
417 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
418 msgstr ""
419
420 #, fuzzy, c-format
421 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
422 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
423 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
424
425 #, fuzzy, c-format
426 #| msgid "option file `%s': %s\n"
427 msgid "option file '%s': %s\n"
428 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
429
430 #, fuzzy, c-format
431 #| msgid "reading options from `%s'\n"
432 msgid "reading options from '%s'\n"
433 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
434
435 #, fuzzy, c-format
436 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
437 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
438 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
439
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "can't create socket: %s\n"
442 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
443
444 #, c-format
445 msgid "socket name '%s' is too long\n"
446 msgstr ""
447
448 #, fuzzy
449 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
450 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
451
452 #, fuzzy
453 msgid "error getting nonce for the socket\n"
454 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
455
456 #, fuzzy, c-format
457 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "listen() failed: %s\n"
462 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "listening on socket '%s'\n"
466 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
470 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
471 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
472
473 #, fuzzy, c-format
474 msgid "directory '%s' created\n"
475 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
476
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
479 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
483 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
487 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
488
489 #, c-format
490 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
491 msgstr ""
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
495 msgstr ""
496
497 #, c-format
498 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
499 msgstr ""
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
503 msgstr ""
504
505 #, fuzzy, c-format
506 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
507 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
508
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "%s %s stopped\n"
511 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
512
513 #, fuzzy
514 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
515 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
516
517 #, fuzzy
518 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
519 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
520
521 msgid ""
522 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
523 "Password cache maintenance\n"
524 msgstr ""
525
526 msgid ""
527 "@Commands:\n"
528 " "
529 msgstr ""
530 "@ÅíôïëÝò:\n"
531 " "
532
533 msgid ""
534 "@\n"
535 "Options:\n"
536 " "
537 msgstr ""
538 "@\n"
539 "ÅðéëïãÝò:\n"
540 " "
541
542 #, fuzzy
543 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
544 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
545
546 msgid ""
547 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
548 "Secret key maintenance tool\n"
549 msgstr ""
550
551 #, fuzzy
552 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
553 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
554
555 #, fuzzy
556 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
557 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
558
559 msgid ""
560 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
561 "system."
562 msgstr ""
563
564 #, fuzzy
565 msgid ""
566 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
567 "needed to complete this operation."
568 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
569
570 #, fuzzy
571 msgid "Passphrase:"
572 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
573
574 #, fuzzy
575 msgid "cancelled\n"
576 msgstr "Áêýñùóç"
577
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
580 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
581
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error opening '%s': %s\n"
584 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
588 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
589
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
592 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
596 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
600 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
601
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
604 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
608 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
609
610 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
611 msgstr ""
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
620 #. certificate.
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626
627 #, fuzzy
628 msgid "Yes"
629 msgstr "íáé|íáß"
630
631 msgid "No"
632 msgstr ""
633
634 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
635 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
636 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
637 #. needed because it is also a printf format string.  If you
638 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
639 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
640 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
641 #. as stored in the certificate.
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
645 "fingerprint:%%0A  %s"
646 msgstr ""
647
648 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
649 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
650 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
651 msgid "Correct"
652 msgstr ""
653
654 msgid "Wrong"
655 msgstr ""
656
657 #, c-format
658 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
659 msgstr ""
660
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
664 "it now."
665 msgstr ""
666
667 #, fuzzy
668 msgid "Change passphrase"
669 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
670
671 msgid "I'll change it later"
672 msgstr ""
673
674 #, fuzzy
675 msgid "Delete key"
676 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
677
678 msgid ""
679 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
680 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
681 msgstr ""
682
683 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
684 msgstr ""
685
686 #, c-format
687 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
688 msgstr ""
689
690 #, c-format
691 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
692 msgstr ""
693
694 msgid "secret key parts are not available\n"
695 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
696
697 #, fuzzy, c-format
698 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
699 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
700 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
701
702 #, fuzzy, c-format
703 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
704 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
705 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
706
707 #, fuzzy, c-format
708 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
709 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
710 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
711
712 #, fuzzy, c-format
713 msgid "error creating a pipe: %s\n"
714 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
715
716 #, fuzzy, c-format
717 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
718 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
719
720 #, fuzzy, c-format
721 msgid "error forking process: %s\n"
722 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
723
724 #, c-format
725 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
726 msgstr ""
727
728 #, fuzzy, c-format
729 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
730 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
731
732 #, fuzzy, c-format
733 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
734 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
735
736 #, fuzzy, c-format
737 msgid "error running '%s': terminated\n"
738 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
739
740 #, fuzzy, c-format
741 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
742 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
743
744 #, fuzzy, c-format
745 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
746 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
747 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
748
749 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
750 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
751
752 #, fuzzy
753 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
754 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
755
756 #, fuzzy
757 msgid "canceled by user\n"
758 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
759
760 #, fuzzy
761 msgid "problem with the agent\n"
762 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
763
764 #, c-format
765 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
766 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
767
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
770 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
771
772 #, fuzzy, c-format
773 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
774 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
775
776 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
777 msgid "yes"
778 msgstr "íáé|íáß"
779
780 msgid "yY"
781 msgstr "yY"
782
783 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
784 msgid "no"
785 msgstr "ü÷é|ï÷é"
786
787 msgid "nN"
788 msgstr "nN"
789
790 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
791 msgid "quit"
792 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
793
794 msgid "qQ"
795 msgstr "qQ"
796
797 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
798 msgid "okay|okay"
799 msgstr ""
800
801 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
802 msgid "cancel|cancel"
803 msgstr ""
804
805 msgid "oO"
806 msgstr ""
807
808 #, fuzzy
809 msgid "cC"
810 msgstr "c"
811
812 #, c-format
813 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
814 msgstr ""
815
816 #, c-format
817 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
818 msgstr ""
819
820 #, c-format
821 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
822 msgstr ""
823
824 #, c-format
825 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
826 msgstr ""
827
828 msgid "connection to agent established\n"
829 msgstr ""
830
831 #, fuzzy
832 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
833 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
834
835 #, c-format
836 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
837 msgstr ""
838
839 #, c-format
840 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
841 msgstr ""
842
843 msgid "connection to the dirmngr established\n"
844 msgstr ""
845
846 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
847 #. verbatim.  It will not be printed.
848 msgid "|audit-log-result|Good"
849 msgstr ""
850
851 msgid "|audit-log-result|Bad"
852 msgstr ""
853
854 msgid "|audit-log-result|Not supported"
855 msgstr ""
856
857 #, fuzzy
858 msgid "|audit-log-result|No certificate"
859 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
860
861 #, fuzzy
862 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
863 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
864
865 msgid "|audit-log-result|Error"
866 msgstr ""
867
868 #, fuzzy
869 msgid "|audit-log-result|Not used"
870 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
871
872 #, fuzzy
873 msgid "|audit-log-result|Okay"
874 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
875
876 #, fuzzy
877 msgid "|audit-log-result|Skipped"
878 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
879
880 #, fuzzy
881 msgid "|audit-log-result|Some"
882 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
883
884 #, fuzzy
885 msgid "Certificate chain available"
886 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
887
888 #, fuzzy
889 msgid "root certificate missing"
890 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
891
892 msgid "Data encryption succeeded"
893 msgstr ""
894
895 #, fuzzy
896 msgid "Data available"
897 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
898
899 #, fuzzy
900 msgid "Session key created"
901 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
902
903 #, fuzzy, c-format
904 msgid "algorithm: %s"
905 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
906
907 #, fuzzy, c-format
908 msgid "unsupported algorithm: %s"
909 msgstr ""
910 "\n"
911 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
912
913 #, fuzzy
914 msgid "seems to be not encrypted"
915 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
916
917 msgid "Number of recipients"
918 msgstr ""
919
920 #, c-format
921 msgid "Recipient %d"
922 msgstr ""
923
924 msgid "Data signing succeeded"
925 msgstr ""
926
927 #, fuzzy, c-format
928 msgid "data hash algorithm: %s"
929 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
930
931 #, fuzzy, c-format
932 msgid "Signer %d"
933 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
934
935 #, fuzzy, c-format
936 msgid "attr hash algorithm: %s"
937 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
938
939 msgid "Data decryption succeeded"
940 msgstr ""
941
942 #, fuzzy
943 msgid "Encryption algorithm supported"
944 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
945
946 #, fuzzy
947 msgid "Data verification succeeded"
948 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
949
950 #, fuzzy
951 msgid "Signature available"
952 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
953
954 #, fuzzy
955 msgid "Parsing data succeeded"
956 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
957
958 #, fuzzy, c-format
959 msgid "bad data hash algorithm: %s"
960 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
961
962 #, fuzzy, c-format
963 msgid "Signature %d"
964 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
965
966 #, fuzzy
967 msgid "Certificate chain valid"
968 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
969
970 #, fuzzy
971 msgid "Root certificate trustworthy"
972 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
973
974 #, fuzzy
975 msgid "no CRL found for certificate"
976 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
977
978 #, fuzzy
979 msgid "the available CRL is too old"
980 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
981
982 #, fuzzy
983 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
984 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
985
986 #, fuzzy
987 msgid "Included certificates"
988 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
989
990 msgid "No audit log entries."
991 msgstr ""
992
993 #, fuzzy
994 msgid "Unknown operation"
995 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
996
997 msgid "Gpg-Agent usable"
998 msgstr ""
999
1000 msgid "Dirmngr usable"
1001 msgstr ""
1002
1003 #, fuzzy, c-format
1004 msgid "No help available for '%s'."
1005 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1006
1007 #, fuzzy
1008 msgid "ignoring garbage line"
1009 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1010
1011 #, fuzzy
1012 msgid "[none]"
1013 msgstr "Üãíùóôï"
1014
1015 #, fuzzy
1016 msgid "argument not expected"
1017 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1018
1019 #, fuzzy
1020 msgid "read error"
1021 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1022
1023 #, fuzzy
1024 msgid "keyword too long"
1025 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1026
1027 #, fuzzy
1028 msgid "missing argument"
1029 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1030
1031 #, fuzzy
1032 #| msgid "invalid armor"
1033 msgid "invalid argument"
1034 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1035
1036 #, fuzzy
1037 msgid "invalid command"
1038 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1039
1040 #, fuzzy
1041 msgid "invalid alias definition"
1042 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1043
1044 #, fuzzy
1045 msgid "out of core"
1046 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1047
1048 #, fuzzy
1049 msgid "invalid option"
1050 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1051
1052 #, c-format
1053 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1054 msgstr ""
1055
1056 #, fuzzy, c-format
1057 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1058 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1062 msgstr ""
1063
1064 #, fuzzy, c-format
1065 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1066 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1067
1068 #, c-format
1069 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1070 msgstr ""
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1074 msgstr ""
1075
1076 #, fuzzy
1077 msgid "out of core\n"
1078 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1079
1080 #, fuzzy, c-format
1081 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1082 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1086 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
1087
1088 #, fuzzy, c-format
1089 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1090 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1091
1092 #, fuzzy, c-format
1093 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1094 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1095
1096 #, fuzzy, c-format
1097 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1098 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1099
1100 #, fuzzy, c-format
1101 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1102 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1103
1104 #, fuzzy, c-format
1105 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1106 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1107
1108 #, c-format
1109 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1110 msgstr ""
1111
1112 #, fuzzy, c-format
1113 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1114 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1115
1116 msgid "(deadlock?) "
1117 msgstr ""
1118
1119 #, fuzzy, c-format
1120 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1121 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1122
1123 #, fuzzy, c-format
1124 msgid "waiting for lock %s...\n"
1125 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1126
1127 #, c-format
1128 msgid "armor: %s\n"
1129 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1130
1131 msgid "invalid armor header: "
1132 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1133
1134 msgid "armor header: "
1135 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1136
1137 msgid "invalid clearsig header\n"
1138 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1139
1140 #, fuzzy
1141 msgid "unknown armor header: "
1142 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1143
1144 msgid "nested clear text signatures\n"
1145 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1146
1147 #, fuzzy
1148 msgid "unexpected armor: "
1149 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1150
1151 msgid "invalid dash escaped line: "
1152 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1153
1154 #, fuzzy, c-format
1155 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1156 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1157
1158 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1159 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1160
1161 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1162 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1163
1164 msgid "malformed CRC\n"
1165 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1166
1167 #, fuzzy, c-format
1168 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1169 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1170
1171 #, fuzzy
1172 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1173 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1174
1175 msgid "error in trailer line\n"
1176 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1177
1178 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1179 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1180
1181 #, c-format
1182 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1183 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1184
1185 msgid ""
1186 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1187 msgstr ""
1188 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1189 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1190
1191 msgid ""
1192 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1193 "an '='\n"
1194 msgstr ""
1195 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1196 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1197
1198 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1199 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1200
1201 #, fuzzy
1202 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1203 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1204
1205 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1206 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1207
1208 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1209 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1210
1211 msgid "not human readable"
1212 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1213
1214 #, c-format
1215 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1216 msgstr ""
1217
1218 msgid "Enter passphrase: "
1219 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1220
1221 #, fuzzy, c-format
1222 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1223 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1224
1225 #, c-format
1226 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1227 msgstr ""
1228
1229 #, fuzzy
1230 msgid "can't do this in batch mode\n"
1231 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1232
1233 #, fuzzy
1234 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1235 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1236
1237 #, fuzzy
1238 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1239 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1240
1241 msgid "Your selection? "
1242 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1243
1244 msgid "[not set]"
1245 msgstr ""
1246
1247 #, fuzzy
1248 msgid "male"
1249 msgstr "enable"
1250
1251 #, fuzzy
1252 msgid "female"
1253 msgstr "enable"
1254
1255 #, fuzzy
1256 msgid "unspecified"
1257 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1258
1259 #, fuzzy
1260 msgid "not forced"
1261 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1262
1263 msgid "forced"
1264 msgstr ""
1265
1266 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1267 msgstr ""
1268
1269 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1270 msgstr ""
1271
1272 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1273 msgstr ""
1274
1275 msgid "Cardholder's surname: "
1276 msgstr ""
1277
1278 msgid "Cardholder's given name: "
1279 msgstr ""
1280
1281 #, c-format
1282 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1283 msgstr ""
1284
1285 #, fuzzy
1286 msgid "URL to retrieve public key: "
1287 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1288
1289 #, c-format
1290 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1291 msgstr ""
1292
1293 #, fuzzy, c-format
1294 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1295 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1296
1297 #, fuzzy, c-format
1298 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1299 msgid "error reading '%s': %s\n"
1300 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1301
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "error writing '%s': %s\n"
1304 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1305
1306 msgid "Login data (account name): "
1307 msgstr ""
1308
1309 #, c-format
1310 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1311 msgstr ""
1312
1313 msgid "Private DO data: "
1314 msgstr ""
1315
1316 #, c-format
1317 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1318 msgstr ""
1319
1320 #, fuzzy
1321 msgid "Language preferences: "
1322 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1323
1324 #, fuzzy
1325 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1326 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1327
1328 #, fuzzy
1329 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1330 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1331
1332 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1333 msgstr ""
1334
1335 #, fuzzy
1336 msgid "Error: invalid response.\n"
1337 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1338
1339 #, fuzzy
1340 msgid "CA fingerprint: "
1341 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1342
1343 #, fuzzy
1344 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1345 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1346
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "key operation not possible: %s\n"
1349 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1350
1351 #, fuzzy
1352 msgid "not an OpenPGP card"
1353 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1354
1355 #, fuzzy, c-format
1356 msgid "error getting current key info: %s\n"
1357 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1358
1359 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1360 msgstr ""
1361
1362 msgid ""
1363 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1364 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1365 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1366 msgstr ""
1367
1368 #, fuzzy, c-format
1369 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1370 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1371
1372 #, fuzzy, c-format
1373 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1374 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1375
1376 #, fuzzy, c-format
1377 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1378 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1379
1380 #, c-format
1381 msgid "rounded up to %u bits\n"
1382 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1383
1384 #, c-format
1385 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1386 msgstr ""
1387
1388 #, c-format
1389 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1390 msgstr ""
1391
1392 #, fuzzy, c-format
1393 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1394 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1395
1396 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1397 msgstr ""
1398
1399 #, fuzzy
1400 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1401 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1402
1403 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1404 msgstr ""
1405
1406 #, c-format
1407 msgid ""
1408 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1409 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1410 "You should change them using the command --change-pin\n"
1411 msgstr ""
1412
1413 #, fuzzy
1414 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1415 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1416
1417 #, fuzzy
1418 msgid "   (1) Signature key\n"
1419 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1420
1421 #, fuzzy
1422 msgid "   (2) Encryption key\n"
1423 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1424
1425 msgid "   (3) Authentication key\n"
1426 msgstr ""
1427
1428 msgid "Invalid selection.\n"
1429 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1430
1431 #, fuzzy
1432 msgid "Please select where to store the key:\n"
1433 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1434
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1437 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1438
1439 #, fuzzy
1440 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1441 msgid "This command is not supported by this card\n"
1442 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1443
1444 #, fuzzy
1445 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1446 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1447
1448 #, fuzzy
1449 msgid "Continue? (y/N) "
1450 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1451
1452 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1453 msgstr ""
1454
1455 msgid "quit this menu"
1456 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1457
1458 #, fuzzy
1459 msgid "show admin commands"
1460 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1461
1462 msgid "show this help"
1463 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1464
1465 #, fuzzy
1466 msgid "list all available data"
1467 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1468
1469 msgid "change card holder's name"
1470 msgstr ""
1471
1472 msgid "change URL to retrieve key"
1473 msgstr ""
1474
1475 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1476 msgstr ""
1477
1478 #, fuzzy
1479 msgid "change the login name"
1480 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1481
1482 #, fuzzy
1483 msgid "change the language preferences"
1484 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1485
1486 msgid "change card holder's sex"
1487 msgstr ""
1488
1489 #, fuzzy
1490 msgid "change a CA fingerprint"
1491 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1492
1493 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1494 msgstr ""
1495
1496 #, fuzzy
1497 msgid "generate new keys"
1498 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1499
1500 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1501 msgstr ""
1502
1503 msgid "verify the PIN and list all data"
1504 msgstr ""
1505
1506 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1507 msgstr ""
1508
1509 msgid "destroy all keys and data"
1510 msgstr ""
1511
1512 msgid "gpg/card> "
1513 msgstr ""
1514
1515 #, fuzzy
1516 msgid "Admin-only command\n"
1517 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1518
1519 #, fuzzy
1520 msgid "Admin commands are allowed\n"
1521 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1522
1523 #, fuzzy
1524 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1525 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1526
1527 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1528 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1529
1530 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1531 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1532
1533 #, fuzzy, c-format
1534 #| msgid "can't open `%s'\n"
1535 msgid "can't open '%s'\n"
1536 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1537
1538 #, fuzzy, c-format
1539 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1540 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1541
1542 #, c-format
1543 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1544 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1545
1546 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1547 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1548
1549 #, fuzzy
1550 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1551 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1552
1553 #, fuzzy
1554 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1555 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1556
1557 #, fuzzy
1558 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1559 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1560
1561 #, fuzzy, c-format
1562 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1563 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1564
1565 msgid "key"
1566 msgstr "key"
1567
1568 #, fuzzy
1569 #| msgid "Pubkey: "
1570 msgid "subkey"
1571 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1572
1573 #, c-format
1574 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1575 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1576
1577 msgid "ownertrust information cleared\n"
1578 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1579
1580 #, c-format
1581 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1582 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1583
1584 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1585 msgstr ""
1586 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1587
1588 #, c-format
1589 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1590 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1591
1592 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1593 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1594
1595 #, c-format
1596 msgid "using cipher %s\n"
1597 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1598
1599 #, fuzzy, c-format
1600 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1601 msgid "'%s' already compressed\n"
1602 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1603
1604 #, fuzzy, c-format
1605 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1606 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1607 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1608
1609 #, fuzzy, c-format
1610 #| msgid "reading from `%s'\n"
1611 msgid "reading from '%s'\n"
1612 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1613
1614 #, fuzzy, c-format
1615 msgid ""
1616 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1617 msgstr ""
1618 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1619 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1620
1621 #, fuzzy, c-format
1622 msgid ""
1623 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1624 "preferences\n"
1625 msgstr ""
1626 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1627 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1628
1629 #, c-format
1630 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1631 msgstr ""
1632 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1633 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1634
1635 #, c-format
1636 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1637 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1638
1639 #, c-format
1640 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1641 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1642
1643 #, c-format
1644 msgid "%s encrypted data\n"
1645 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1646
1647 #, c-format
1648 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1649 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1650
1651 msgid ""
1652 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1653 msgstr ""
1654 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1655 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1656
1657 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1658 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1659
1660 msgid "no remote program execution supported\n"
1661 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1662
1663 msgid ""
1664 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1665 msgstr ""
1666 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1667 "áñ÷åßïõ\n"
1668
1669 #, fuzzy
1670 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1671 msgstr ""
1672 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1673
1674 #, fuzzy, c-format
1675 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1676 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1677
1678 #, fuzzy, c-format
1679 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1680 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1681
1682 #, c-format
1683 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1684 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1685
1686 msgid "unnatural exit of external program\n"
1687 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1688
1689 msgid "unable to execute external program\n"
1690 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1691
1692 #, c-format
1693 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1694 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1695
1696 #, fuzzy, c-format
1697 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1698 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1699 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1700
1701 #, fuzzy, c-format
1702 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1703 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1704 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1705
1706 #, fuzzy
1707 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1708 msgstr ""
1709 "\n"
1710 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1711 "\n"
1712
1713 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1714 msgstr ""
1715
1716 #, fuzzy
1717 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1718 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1719
1720 #, fuzzy
1721 msgid "remove unusable parts from key during export"
1722 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1723
1724 msgid "remove as much as possible from key during export"
1725 msgstr ""
1726
1727 msgid "export keys in an S-expression based format"
1728 msgstr ""
1729
1730 #, fuzzy
1731 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1732 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1733
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1736 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1737
1738 #, fuzzy, c-format
1739 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1740 msgstr ""
1741 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1742
1743 #, fuzzy
1744 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1745 msgid " - skipped"
1746 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1747
1748 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1749 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1750
1751 #, fuzzy
1752 msgid "[User ID not found]"
1753 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1754
1755 #, fuzzy, c-format
1756 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1757 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1758
1759 #, fuzzy, c-format
1760 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1761 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1762
1763 #, fuzzy
1764 msgid "No fingerprint"
1765 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1766
1767 #, fuzzy, c-format
1768 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1769 msgstr ""
1770 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1771
1772 #, fuzzy, c-format
1773 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1774 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1775
1776 #, fuzzy
1777 msgid "make a signature"
1778 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1779
1780 #, fuzzy
1781 msgid "make a clear text signature"
1782 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1783
1784 msgid "make a detached signature"
1785 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1786
1787 msgid "encrypt data"
1788 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1789
1790 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1791 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1792
1793 msgid "decrypt data (default)"
1794 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1795
1796 msgid "verify a signature"
1797 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1798
1799 msgid "list keys"
1800 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1801
1802 msgid "list keys and signatures"
1803 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1804
1805 #, fuzzy
1806 msgid "list and check key signatures"
1807 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1808
1809 msgid "list keys and fingerprints"
1810 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1811
1812 msgid "list secret keys"
1813 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1814
1815 msgid "generate a new key pair"
1816 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1817
1818 #, fuzzy
1819 #| msgid "generate a new key pair"
1820 msgid "quickly generate a new key pair"
1821 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1822
1823 #, fuzzy
1824 #| msgid "generate a new key pair"
1825 msgid "quickly add a new user-id"
1826 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1827
1828 msgid "full featured key pair generation"
1829 msgstr ""
1830
1831 msgid "generate a revocation certificate"
1832 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1833
1834 msgid "remove keys from the public keyring"
1835 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1836
1837 msgid "remove keys from the secret keyring"
1838 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1839
1840 #, fuzzy
1841 #| msgid "sign a key"
1842 msgid "quickly sign a key"
1843 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1844
1845 #, fuzzy
1846 #| msgid "sign a key locally"
1847 msgid "quickly sign a key locally"
1848 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1849
1850 msgid "sign a key"
1851 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1852
1853 msgid "sign a key locally"
1854 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1855
1856 msgid "sign or edit a key"
1857 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1858
1859 #, fuzzy
1860 msgid "change a passphrase"
1861 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1862
1863 msgid "export keys"
1864 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1865
1866 msgid "export keys to a key server"
1867 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1868
1869 msgid "import keys from a key server"
1870 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1871
1872 msgid "search for keys on a key server"
1873 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1874
1875 msgid "update all keys from a keyserver"
1876 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1877
1878 msgid "import/merge keys"
1879 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1880
1881 msgid "print the card status"
1882 msgstr ""
1883
1884 msgid "change data on a card"
1885 msgstr ""
1886
1887 msgid "change a card's PIN"
1888 msgstr ""
1889
1890 msgid "update the trust database"
1891 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1892
1893 #, fuzzy
1894 msgid "print message digests"
1895 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1896
1897 msgid "run in server mode"
1898 msgstr ""
1899
1900 msgid "create ascii armored output"
1901 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1902
1903 #, fuzzy
1904 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1905 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1906
1907 #, fuzzy
1908 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1909 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1910
1911 #, fuzzy
1912 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1913 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1914
1915 msgid "use canonical text mode"
1916 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1917
1918 #, fuzzy
1919 msgid "|FILE|write output to FILE"
1920 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1921
1922 msgid "do not make any changes"
1923 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1924
1925 msgid "prompt before overwriting"
1926 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1927
1928 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1929 msgstr ""
1930
1931 msgid ""
1932 "@\n"
1933 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1934 msgstr ""
1935 "@\n"
1936 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1937
1938 msgid ""
1939 "@\n"
1940 "Examples:\n"
1941 "\n"
1942 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1943 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1944 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1945 " --list-keys [names]        show keys\n"
1946 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1947 msgstr ""
1948 "@\n"
1949 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1950 "\n"
1951 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1952 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1953 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1954 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1955 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1956
1957 #, fuzzy
1958 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1959 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1960 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1961
1962 #, fuzzy
1963 #| msgid ""
1964 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1965 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1966 #| "default operation depends on the input data\n"
1967 msgid ""
1968 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1969 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1970 "Default operation depends on the input data\n"
1971 msgstr ""
1972 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1973 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1974 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1975
1976 msgid ""
1977 "\n"
1978 "Supported algorithms:\n"
1979 msgstr ""
1980 "\n"
1981 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1982
1983 msgid "Pubkey: "
1984 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1985
1986 msgid "Cipher: "
1987 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1988
1989 msgid "Hash: "
1990 msgstr "Hash: "
1991
1992 msgid "Compression: "
1993 msgstr "Óõìðßåóç: "
1994
1995 #, fuzzy, c-format
1996 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1997 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1998
1999 msgid "conflicting commands\n"
2000 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2001
2002 #, fuzzy, c-format
2003 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2004 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2005
2006 #, fuzzy, c-format
2007 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2008 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2009
2010 #, fuzzy, c-format
2011 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2012 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2013
2014 #, fuzzy, c-format
2015 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2016 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2017
2018 #, fuzzy, c-format
2019 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2020 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2021
2022 #, fuzzy, c-format
2023 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2024 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2025
2026 #, fuzzy, c-format
2027 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2028 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2029
2030 #, fuzzy, c-format
2031 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2032 msgstr ""
2033 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2034
2035 #, fuzzy, c-format
2036 msgid ""
2037 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2038 msgstr ""
2039 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2040
2041 #, fuzzy, c-format
2042 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2043 msgstr ""
2044 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2045
2046 #, fuzzy, c-format
2047 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2048 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2049
2050 #, fuzzy, c-format
2051 msgid ""
2052 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2053 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2054
2055 #, fuzzy, c-format
2056 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2057 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2058
2059 #, fuzzy, c-format
2060 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2061 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2062
2063 msgid "display photo IDs during key listings"
2064 msgstr ""
2065
2066 #, fuzzy
2067 msgid "show key usage information during key listings"
2068 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2069
2070 msgid "show policy URLs during signature listings"
2071 msgstr ""
2072
2073 #, fuzzy
2074 msgid "show all notations during signature listings"
2075 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2076
2077 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2078 msgstr ""
2079
2080 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2081 msgstr ""
2082
2083 #, fuzzy
2084 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2085 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2086
2087 msgid "show user ID validity during key listings"
2088 msgstr ""
2089
2090 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2091 msgstr ""
2092
2093 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2094 msgstr ""
2095
2096 #, fuzzy
2097 msgid "show the keyring name in key listings"
2098 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2099
2100 #, fuzzy
2101 msgid "show expiration dates during signature listings"
2102 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2103
2104 #, fuzzy, c-format
2105 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2106 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2107 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2108
2109 #, c-format
2110 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2111 msgstr ""
2112
2113 #, fuzzy, c-format
2114 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2115 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2116 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2117
2118 #, fuzzy, c-format
2119 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2120 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2121
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2124 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2125
2126 #, fuzzy, c-format
2127 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2128 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2129
2130 #, fuzzy
2131 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2132 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2133
2134 #, fuzzy, c-format
2135 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2136 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2137
2138 #, fuzzy
2139 msgid "invalid keyserver options\n"
2140 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2141
2142 #, c-format
2143 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2144 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2145
2146 msgid "invalid import options\n"
2147 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2148
2149 #, c-format
2150 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2151 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2152
2153 msgid "invalid export options\n"
2154 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2155
2156 #, fuzzy, c-format
2157 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2158 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2159
2160 #, fuzzy
2161 msgid "invalid list options\n"
2162 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2163
2164 msgid "display photo IDs during signature verification"
2165 msgstr ""
2166
2167 msgid "show policy URLs during signature verification"
2168 msgstr ""
2169
2170 #, fuzzy
2171 msgid "show all notations during signature verification"
2172 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2173
2174 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2175 msgstr ""
2176
2177 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2178 msgstr ""
2179
2180 #, fuzzy
2181 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2182 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2183
2184 #, fuzzy
2185 msgid "show user ID validity during signature verification"
2186 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2187
2188 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2189 msgstr ""
2190
2191 #, fuzzy
2192 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2193 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2194
2195 msgid "validate signatures with PKA data"
2196 msgstr ""
2197
2198 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2199 msgstr ""
2200
2201 #, fuzzy, c-format
2202 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2203 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2204
2205 #, fuzzy
2206 msgid "invalid verify options\n"
2207 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2208
2209 #, c-format
2210 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2211 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2212
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2215 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2216
2217 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2218 msgstr ""
2219
2220 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2221 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2222
2223 #, c-format
2224 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2225 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2229 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2230
2231 #, c-format
2232 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2233 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2234
2235 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2236 msgstr ""
2237
2238 #, fuzzy, c-format
2239 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2240 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2241
2242 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2243 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2244
2245 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2246 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2247
2248 #, fuzzy
2249 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2250 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2251
2252 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2253 msgstr ""
2254 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2255 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2256
2257 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2258 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2259
2260 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2261 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2262
2263 #, fuzzy
2264 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2265 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2266
2267 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2268 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2269
2270 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2271 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2272
2273 #, fuzzy
2274 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2275 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2276 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2277
2278 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2279 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2280
2281 msgid "invalid default preferences\n"
2282 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2283
2284 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2285 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2286
2287 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2288 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2289
2290 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2291 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2292
2293 #, c-format
2294 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2295 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2296
2297 #, fuzzy, c-format
2298 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2299 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2300
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2303 msgstr ""
2304 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2305
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2308 msgstr ""
2309 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2310
2311 #, c-format
2312 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2313 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2314
2315 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2316 msgstr ""
2317 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2318 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2319
2320 msgid "--store [filename]"
2321 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2322
2323 msgid "--symmetric [filename]"
2324 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2325
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2328 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2329
2330 msgid "--encrypt [filename]"
2331 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2332
2333 #, fuzzy
2334 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2335 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2336
2337 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2338 msgstr ""
2339
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2342 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2343
2344 msgid "--sign [filename]"
2345 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2346
2347 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2348 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2349
2350 #, fuzzy
2351 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2352 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2353
2354 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2355 msgstr ""
2356
2357 #, fuzzy, c-format
2358 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2359 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2360
2361 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2362 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2363
2364 msgid "--clearsign [filename]"
2365 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2366
2367 msgid "--decrypt [filename]"
2368 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2369
2370 msgid "--sign-key user-id"
2371 msgstr "--sign-key user-id"
2372
2373 msgid "--lsign-key user-id"
2374 msgstr "--lsign-key user-id"
2375
2376 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2377 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2378
2379 #, fuzzy
2380 msgid "--passwd <user-id>"
2381 msgstr "--sign-key user-id"
2382
2383 #, c-format
2384 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2385 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2386
2387 #, c-format
2388 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2389 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2390
2391 #, c-format
2392 msgid "key export failed: %s\n"
2393 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2394
2395 #, c-format
2396 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2397 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2398
2399 #, c-format
2400 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2401 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2402
2403 #, c-format
2404 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2405 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2406
2407 #, c-format
2408 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2409 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2410
2411 #, fuzzy, c-format
2412 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2413 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2414 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2415
2416 msgid "[filename]"
2417 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2418
2419 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2420 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2421
2422 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2423 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2424
2425 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2426 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2427
2428 #, fuzzy
2429 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2430 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2431
2432 #, fuzzy
2433 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2434 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2435
2436 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2437 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2438
2439 msgid "|FD|write status info to this FD"
2440 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2441
2442 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2443 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2444
2445 #, fuzzy
2446 msgid ""
2447 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2448 "Check signatures against known trusted keys\n"
2449 msgstr ""
2450 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2451 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2452
2453 msgid "No help available"
2454 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2455
2456 #, fuzzy, c-format
2457 #| msgid "No help available for `%s'"
2458 msgid "No help available for '%s'"
2459 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2460
2461 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2462 msgstr ""
2463
2464 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2465 msgstr ""
2466
2467 #, fuzzy
2468 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2469 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2470
2471 #, fuzzy
2472 msgid "do not update the trustdb after import"
2473 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2474
2475 msgid "only accept updates to existing keys"
2476 msgstr ""
2477
2478 #, fuzzy
2479 msgid "remove unusable parts from key after import"
2480 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2481
2482 msgid "remove as much as possible from key after import"
2483 msgstr ""
2484
2485 #, c-format
2486 msgid "skipping block of type %d\n"
2487 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2488
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "%lu keys processed so far\n"
2491 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2492
2493 #, c-format
2494 msgid "Total number processed: %lu\n"
2495 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2496
2497 #, fuzzy, c-format
2498 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2499 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2500 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2501
2502 #, c-format
2503 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2504 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2508 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "              imported: %lu"
2512 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2513
2514 #, c-format
2515 msgid "             unchanged: %lu\n"
2516 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2520 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2524 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "        new signatures: %lu\n"
2528 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2532 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2536 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2540 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2544 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2545
2546 #, c-format
2547 msgid "          not imported: %lu\n"
2548 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2549
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2552 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2553
2554 #, fuzzy, c-format
2555 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2556 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2557
2558 #, c-format
2559 msgid ""
2560 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2561 "algorithms on these user IDs:\n"
2562 msgstr ""
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2566 msgstr ""
2567
2568 #, fuzzy, c-format
2569 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2570 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2571
2572 #, c-format
2573 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2574 msgstr ""
2575
2576 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2577 msgstr ""
2578
2579 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2580 msgstr ""
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2584 msgstr ""
2585
2586 #, fuzzy, c-format
2587 msgid "key %s: no user ID\n"
2588 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2589
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "key %s: %s\n"
2592 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2593
2594 msgid "rejected by import screener"
2595 msgstr ""
2596
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2599 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2600
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2603 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2604
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2607 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2608
2609 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2610 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2611
2612 #, fuzzy, c-format
2613 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2614 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2615
2616 #, fuzzy, c-format
2617 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2618 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2619
2620 #, c-format
2621 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2622 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2623
2624 #, fuzzy, c-format
2625 #| msgid "writing to `%s'\n"
2626 msgid "writing to '%s'\n"
2627 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2628
2629 #, fuzzy, c-format
2630 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2631 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2632 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2633
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2636 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2637
2638 #, fuzzy, c-format
2639 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2640 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2641
2642 #, fuzzy, c-format
2643 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2644 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2645
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2648 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2649
2650 #, fuzzy, c-format
2651 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2652 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2653
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2656 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2657
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2660 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2661
2662 #, fuzzy, c-format
2663 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2664 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2665
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2668 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2669
2670 #, fuzzy, c-format
2671 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2672 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2673
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2676 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2677
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2680 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2681
2682 #, fuzzy, c-format
2683 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2684 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2685
2686 #, fuzzy, c-format
2687 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2688 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2689
2690 #, fuzzy, c-format
2691 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2692 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2693
2694 #, fuzzy, c-format
2695 msgid "key %s: secret key imported\n"
2696 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2697
2698 #, fuzzy, c-format
2699 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2700 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2701 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2702
2703 #, fuzzy, c-format
2704 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2705 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2706
2707 #, fuzzy, c-format
2708 msgid "secret key %s: %s\n"
2709 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2710
2711 #, fuzzy
2712 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2713 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2714
2715 #, fuzzy, c-format
2716 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2717 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2718
2719 #, fuzzy, c-format
2720 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2721 msgstr ""
2722 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2723 "áíÜêëçóçò\n"
2724
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2727 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2728
2729 #, fuzzy, c-format
2730 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2731 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2732
2733 #, fuzzy, c-format
2734 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2735 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2736
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2739 msgstr ""
2740 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2741 "\"%s\"\n"
2742
2743 #, fuzzy, c-format
2744 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2745 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2746
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2749 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2750
2751 #, fuzzy, c-format
2752 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2753 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2754
2755 #, fuzzy, c-format
2756 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2757 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2758
2759 #, fuzzy, c-format
2760 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2761 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2762
2763 #, fuzzy, c-format
2764 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2765 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2766
2767 #, fuzzy, c-format
2768 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2769 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2770
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2773 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2774
2775 #, fuzzy, c-format
2776 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2777 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2778
2779 #, fuzzy, c-format
2780 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2781 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2782
2783 #, fuzzy, c-format
2784 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2785 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2786
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2789 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2790
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2793 msgstr ""
2794 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2795
2796 #, fuzzy, c-format
2797 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2798 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2799
2800 #, fuzzy, c-format
2801 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2802 msgstr ""
2803 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2804
2805 #, fuzzy, c-format
2806 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2807 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2808
2809 #, fuzzy, c-format
2810 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2811 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2812
2813 #, fuzzy, c-format
2814 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2815 msgstr ""
2816 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2817 "%08lX\n"
2818
2819 #, fuzzy, c-format
2820 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2821 msgstr ""
2822 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2823 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2824
2825 #, fuzzy, c-format
2826 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2827 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2828
2829 #, fuzzy, c-format
2830 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2831 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2832
2833 #, fuzzy, c-format
2834 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2835 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2836
2837 #, fuzzy, c-format
2838 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2839 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2840 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2841
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "keybox '%s' created\n"
2844 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2845
2846 #, fuzzy, c-format
2847 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2848 msgid "keyring '%s' created\n"
2849 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2850
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2853 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2857 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2858
2859 msgid "[revocation]"
2860 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2861
2862 msgid "[self-signature]"
2863 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2864
2865 msgid "1 bad signature\n"
2866 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2867
2868 #, c-format
2869 msgid "%d bad signatures\n"
2870 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2871
2872 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2873 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2874
2875 #, c-format
2876 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2877 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2878
2879 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2880 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2881
2882 #, c-format
2883 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2884 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2885
2886 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2887 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2888
2889 #, c-format
2890 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2891 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2892
2893 #, fuzzy
2894 msgid ""
2895 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2896 "keys\n"
2897 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2898 "etc.)\n"
2899 msgstr ""
2900 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2901 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2902 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2903 "\n"
2904
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2907 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2908
2909 #, fuzzy, c-format
2910 msgid "  %d = I trust fully\n"
2911 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2912
2913 msgid ""
2914 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2915 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2916 "trust signatures on your behalf.\n"
2917 msgstr ""
2918
2919 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2920 msgstr ""
2921
2922 #, c-format
2923 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2924 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2925
2926 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2927 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2928
2929 msgid "  Unable to sign.\n"
2930 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2931
2932 #, c-format
2933 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2934 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2935
2936 #, c-format
2937 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2938 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2939
2940 #, fuzzy, c-format
2941 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2942 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2943
2944 #, fuzzy
2945 msgid "Sign it? (y/N) "
2946 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2947
2948 #, c-format
2949 msgid ""
2950 "The self-signature on \"%s\"\n"
2951 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2952 msgstr ""
2953 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2954 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2955
2956 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2957 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2958
2959 #, c-format
2960 msgid ""
2961 "Your current signature on \"%s\"\n"
2962 "has expired.\n"
2963 msgstr ""
2964 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2965 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2966
2967 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2968 msgstr ""
2969 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2970
2971 #, c-format
2972 msgid ""
2973 "Your current signature on \"%s\"\n"
2974 "is a local signature.\n"
2975 msgstr ""
2976 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2977 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2978
2979 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2980 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2981
2982 #, fuzzy, c-format
2983 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2984 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2985
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2988 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2989
2990 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2991 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2992
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2995 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2996
2997 msgid "This key has expired!"
2998 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2999
3000 #, c-format
3001 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3002 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3003
3004 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3005 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3006
3007 msgid ""
3008 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3009 "belongs\n"
3010 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3011 msgstr ""
3012 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3013 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3014 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3015
3016 #, c-format
3017 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3018 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3019
3020 #, c-format
3021 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3022 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3023
3024 #, c-format
3025 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3026 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3027
3028 #, c-format
3029 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3030 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3031
3032 #, fuzzy
3033 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3034 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3035
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid ""
3038 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3039 "key \"%s\" (%s)\n"
3040 msgstr ""
3041 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3042 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3043
3044 #, fuzzy
3045 msgid "This will be a self-signature.\n"
3046 msgstr ""
3047 "\n"
3048 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3049
3050 #, fuzzy
3051 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3052 msgstr ""
3053 "\n"
3054 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3055
3056 #, fuzzy
3057 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3058 msgstr ""
3059 "\n"
3060 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3061 "\n"
3062
3063 #, fuzzy
3064 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3065 msgstr ""
3066 "\n"
3067 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3068
3069 #, fuzzy
3070 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3071 msgstr ""
3072 "\n"
3073 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3074 "\n"
3075
3076 #, fuzzy
3077 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3078 msgstr ""
3079 "\n"
3080 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3081
3082 #, fuzzy
3083 msgid "I have checked this key casually.\n"
3084 msgstr ""
3085 "\n"
3086 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3087
3088 #, fuzzy
3089 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3090 msgstr ""
3091 "\n"
3092 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3093
3094 #, fuzzy
3095 msgid "Really sign? (y/N) "
3096 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3097
3098 #, c-format
3099 msgid "signing failed: %s\n"
3100 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3101
3102 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3103 msgstr ""
3104
3105 #, fuzzy, c-format
3106 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3107 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3108 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3109
3110 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3111 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3112
3113 msgid "save and quit"
3114 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3115
3116 #, fuzzy
3117 msgid "show key fingerprint"
3118 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3119
3120 msgid "list key and user IDs"
3121 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3122
3123 msgid "select user ID N"
3124 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3125
3126 #, fuzzy
3127 msgid "select subkey N"
3128 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3129
3130 #, fuzzy
3131 msgid "check signatures"
3132 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3133
3134 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3135 msgstr ""
3136
3137 #, fuzzy
3138 msgid "sign selected user IDs locally"
3139 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3140
3141 #, fuzzy
3142 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3143 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3144
3145 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3146 msgstr ""
3147
3148 msgid "add a user ID"
3149 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3150
3151 msgid "add a photo ID"
3152 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3153
3154 #, fuzzy
3155 msgid "delete selected user IDs"
3156 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3157
3158 #, fuzzy
3159 msgid "add a subkey"
3160 msgstr "addkey"
3161
3162 msgid "add a key to a smartcard"
3163 msgstr ""
3164
3165 msgid "move a key to a smartcard"
3166 msgstr ""
3167
3168 msgid "move a backup key to a smartcard"
3169 msgstr ""
3170
3171 #, fuzzy
3172 msgid "delete selected subkeys"
3173 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3174
3175 msgid "add a revocation key"
3176 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3177
3178 #, fuzzy
3179 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3180 msgstr ""
3181 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3182
3183 #, fuzzy
3184 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3185 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3186
3187 #, fuzzy
3188 msgid "flag the selected user ID as primary"
3189 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3190
3191 #, fuzzy
3192 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3193 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3194
3195 msgid "list preferences (expert)"
3196 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3197
3198 msgid "list preferences (verbose)"
3199 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3200
3201 #, fuzzy
3202 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3203 msgstr ""
3204 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3205
3206 #, fuzzy
3207 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3208 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3209
3210 #, fuzzy
3211 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3212 msgstr ""
3213 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3214
3215 msgid "change the passphrase"
3216 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3217
3218 msgid "change the ownertrust"
3219 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3220
3221 #, fuzzy
3222 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3223 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3224
3225 #, fuzzy
3226 msgid "revoke selected user IDs"
3227 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3228
3229 #, fuzzy
3230 msgid "revoke key or selected subkeys"
3231 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3232
3233 #, fuzzy
3234 msgid "enable key"
3235 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3236
3237 #, fuzzy
3238 msgid "disable key"
3239 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3240
3241 #, fuzzy
3242 msgid "show selected photo IDs"
3243 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3244
3245 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3246 msgstr ""
3247
3248 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3249 msgstr ""
3250
3251 msgid "Secret key is available.\n"
3252 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3253
3254 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3255 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3256
3257 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3258 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3259
3260 msgid ""
3261 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3262 "(lsign),\n"
3263 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3264 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3265 msgstr ""
3266
3267 msgid "Key is revoked."
3268 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3269
3270 #, fuzzy
3271 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3272 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3273
3274 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3275 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3276
3277 #, fuzzy, c-format
3278 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3279 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3280
3281 #, c-format
3282 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3283 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3284
3285 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3286 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3287
3288 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3289 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3290
3291 #, fuzzy
3292 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3293 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3294
3295 #, fuzzy
3296 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3297 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3298
3299 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3300 #. moving the key and not about removing it.
3301 #, fuzzy
3302 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3303 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3304
3305 #, fuzzy
3306 msgid "You must select exactly one key.\n"
3307 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3308
3309 msgid "Command expects a filename argument\n"
3310 msgstr ""
3311
3312 #, fuzzy, c-format
3313 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3314 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3315
3316 #, fuzzy, c-format
3317 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3318 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3319
3320 msgid "You must select at least one key.\n"
3321 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3322
3323 #, fuzzy
3324 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3325 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3326
3327 #, fuzzy
3328 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3329 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3330
3331 #, fuzzy
3332 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3333 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3334
3335 #, fuzzy
3336 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3337 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3338
3339 #, fuzzy
3340 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3341 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3342
3343 #, fuzzy
3344 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3345 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3346
3347 #, fuzzy
3348 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3349 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3350
3351 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3352 msgstr ""
3353
3354 #, fuzzy
3355 msgid "Set preference list to:\n"
3356 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3357
3358 #, fuzzy
3359 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3360 msgstr ""
3361 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3362
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3365 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3366
3367 #, fuzzy
3368 msgid "Save changes? (y/N) "
3369 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3370
3371 #, fuzzy
3372 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3373 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3374
3375 #, c-format
3376 msgid "update failed: %s\n"
3377 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3378
3379 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3380 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3381
3382 #, fuzzy, c-format
3383 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
3384 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
3385
3386 #, fuzzy, c-format
3387 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3388 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3389
3390 #, fuzzy, c-format
3391 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3392 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3393
3394 #, fuzzy
3395 #| msgid "No such user ID.\n"
3396 msgid "No matching user IDs."
3397 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3398
3399 #, fuzzy
3400 msgid "Nothing to sign.\n"
3401 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3402
3403 msgid "Digest: "
3404 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3405
3406 msgid "Features: "
3407 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3408
3409 msgid "Keyserver no-modify"
3410 msgstr ""
3411
3412 msgid "Preferred keyserver: "
3413 msgstr ""
3414
3415 #, fuzzy
3416 msgid "Notations: "
3417 msgstr "Óçìåßùóç: "
3418
3419 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3420 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3421
3422 #, fuzzy, c-format
3423 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3424 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3425
3426 #, fuzzy, c-format
3427 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3428 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3429
3430 #, fuzzy
3431 msgid "(sensitive)"
3432 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3433
3434 #, fuzzy, c-format
3435 msgid "created: %s"
3436 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3437
3438 #, fuzzy, c-format
3439 msgid "revoked: %s"
3440 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3441
3442 #, fuzzy, c-format
3443 msgid "expired: %s"
3444 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3445
3446 #, fuzzy, c-format
3447 msgid "expires: %s"
3448 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3449
3450 #, fuzzy, c-format
3451 msgid "usage: %s"
3452 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3453
3454 msgid "card-no: "
3455 msgstr ""
3456
3457 #, fuzzy, c-format
3458 msgid "trust: %s"
3459 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3460
3461 #, c-format
3462 msgid "validity: %s"
3463 msgstr ""
3464
3465 msgid "This key has been disabled"
3466 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3467
3468 msgid ""
3469 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3470 "unless you restart the program.\n"
3471 msgstr ""
3472 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3473 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3474
3475 #, fuzzy
3476 msgid "revoked"
3477 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3478
3479 #, fuzzy
3480 msgid "expired"
3481 msgstr "expire"
3482
3483 msgid ""
3484 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3485 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3486 msgstr ""
3487 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3488 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3489
3490 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3491 msgstr ""
3492
3493 #, fuzzy
3494 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3495 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3496 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3497
3498 msgid ""
3499 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3500 "versions\n"
3501 "         of PGP to reject this key.\n"
3502 msgstr ""
3503 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3504 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3505
3506 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3507 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3508
3509 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3510 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3511
3512 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3513 msgstr ""
3514
3515 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3516 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3517
3518 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3519 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3520
3521 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3522 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3523
3524 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3525 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3526
3527 #, c-format
3528 msgid "Deleted %d signature.\n"
3529 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3530
3531 #, c-format
3532 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3533 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3534
3535 msgid "Nothing deleted.\n"
3536 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3537
3538 #, fuzzy
3539 msgid "invalid"
3540 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3541
3542 #, fuzzy, c-format
3543 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3544 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3545
3546 #, fuzzy, c-format
3547 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3548 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3549
3550 #, fuzzy, c-format
3551 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3552 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3553
3554 #, fuzzy, c-format
3555 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3556 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3557
3558 #, fuzzy, c-format
3559 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3560 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3561
3562 msgid ""
3563 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3564 "cause\n"
3565 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3566 msgstr ""
3567 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3568 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3569 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3570
3571 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3572 msgstr ""
3573 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3574
3575 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3576 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3577
3578 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3579 msgstr ""
3580 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3581
3582 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3583 msgstr ""
3584 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3585
3586 #, fuzzy
3587 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3588 msgstr ""
3589 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3590
3591 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3592 msgstr ""
3593 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3594 "åðáíÝëèåé!\n"
3595
3596 #, fuzzy
3597 msgid ""
3598 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3599 msgstr ""
3600 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3601 "N): "
3602
3603 #, fuzzy
3604 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3605 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3606
3607 #, fuzzy
3608 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3609 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3610
3611 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3612 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3613
3614 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3615 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3616
3617 #, fuzzy, c-format
3618 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3619 msgstr ""
3620 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3621 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3622
3623 #, c-format
3624 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3625 msgstr ""
3626
3627 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3628 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3629
3630 #, fuzzy, c-format
3631 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3632 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3633
3634 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3635 msgstr ""
3636
3637 #, fuzzy
3638 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3639 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3640
3641 #, fuzzy
3642 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3643 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3644
3645 #, fuzzy
3646 msgid "Enter the notation: "
3647 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3648
3649 #, fuzzy
3650 msgid "Proceed? (y/N) "
3651 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3652
3653 #, c-format
3654 msgid "No user ID with index %d\n"
3655 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3656
3657 #, fuzzy, c-format
3658 msgid "No user ID with hash %s\n"
3659 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3660
3661 #, fuzzy, c-format
3662 msgid "No subkey with index %d\n"
3663 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3664
3665 #, fuzzy, c-format
3666 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3667 msgstr "user ID: \""
3668
3669 #, fuzzy, c-format
3670 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3671 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3672
3673 msgid " (non-exportable)"
3674 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3675
3676 #, c-format
3677 msgid "This signature expired on %s.\n"
3678 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3679
3680 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3681 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3682
3683 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3684 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3685
3686 #, fuzzy
3687 msgid "Not signed by you.\n"
3688 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3689
3690 #, fuzzy, c-format
3691 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3692 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3693
3694 #, fuzzy
3695 msgid " (non-revocable)"
3696 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3697
3698 #, fuzzy, c-format
3699 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3700 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3701
3702 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3703 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3704
3705 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3706 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3707
3708 msgid "no secret key\n"
3709 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3710
3711 #, c-format
3712 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3713 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3714
3715 #, c-format
3716 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3717 msgstr ""
3718 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3719
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3722 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3723
3724 #, fuzzy, c-format
3725 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3726 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3727
3728 #, fuzzy, c-format
3729 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3730 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3731
3732 #, fuzzy, c-format
3733 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3734 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3735
3736 #, fuzzy
3737 msgid "too many cipher preferences\n"
3738 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3739
3740 #, fuzzy
3741 msgid "too many digest preferences\n"
3742 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3743
3744 #, fuzzy
3745 msgid "too many compression preferences\n"
3746 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3747
3748 #, fuzzy, c-format
3749 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3750 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3751
3752 msgid "writing direct signature\n"
3753 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3754
3755 msgid "writing self signature\n"
3756 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3757
3758 msgid "writing key binding signature\n"
3759 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3760
3761 #, c-format
3762 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3763 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3764
3765 #, c-format
3766 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3767 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3768
3769 msgid ""
3770 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3771 msgstr ""
3772
3773 #, fuzzy
3774 msgid "Sign"
3775 msgstr "sign"
3776
3777 msgid "Certify"
3778 msgstr ""
3779
3780 #, fuzzy
3781 msgid "Encrypt"
3782 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3783
3784 msgid "Authenticate"
3785 msgstr ""
3786
3787 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3788 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3789 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3790 #. functions:
3791 #.
3792 #. s = Toggle signing capability
3793 #. e = Toggle encryption capability
3794 #. a = Toggle authentication capability
3795 #. q = Finish
3796 #.
3797 msgid "SsEeAaQq"
3798 msgstr ""
3799
3800 #, c-format
3801 msgid "Possible actions for a %s key: "
3802 msgstr ""
3803
3804 msgid "Current allowed actions: "
3805 msgstr ""
3806
3807 #, c-format
3808 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3809 msgstr ""
3810
3811 #, fuzzy, c-format
3812 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3813 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3814
3815 #, c-format
3816 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3817 msgstr ""
3818
3819 #, c-format
3820 msgid "   (%c) Finished\n"
3821 msgstr ""
3822
3823 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3824 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3825
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3828 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3829
3830 #, fuzzy, c-format
3831 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3832 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3836 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3837
3838 #, c-format
3839 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3840 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3841
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3844 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3845
3846 #, c-format
3847 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3848 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3849
3850 #, fuzzy, c-format
3851 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3852 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3853
3854 #, fuzzy, c-format
3855 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3856 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3857
3858 #, fuzzy, c-format
3859 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3860 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3861
3862 #, fuzzy, c-format
3863 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3864 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3865 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3866
3867 #, fuzzy, c-format
3868 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3869 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3870
3871 #, fuzzy, c-format
3872 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3873 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3874 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3875
3876 #, fuzzy, c-format
3877 msgid "  (%d) Existing key\n"
3878 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3879
3880 #, fuzzy
3881 msgid "Enter the keygrip: "
3882 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3883
3884 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3885 msgstr ""
3886
3887 #, fuzzy
3888 msgid "No key with this keygrip\n"
3889 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3890
3891 #, c-format
3892 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3893 msgstr ""
3894
3895 #, fuzzy, c-format
3896 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3897 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3898
3899 #, fuzzy, c-format
3900 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3901 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3902
3903 #, c-format
3904 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3905 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3906
3907 #, fuzzy, c-format
3908 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3909 msgid "rounded to %u bits\n"
3910 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3911
3912 #, fuzzy
3913 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3914 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3915 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3916
3917 msgid ""
3918 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3919 "         0 = key does not expire\n"
3920 "      <n>  = key expires in n days\n"
3921 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3922 "      <n>m = key expires in n months\n"
3923 "      <n>y = key expires in n years\n"
3924 msgstr ""
3925 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3926 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3927 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3928 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3929 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3930 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3931
3932 msgid ""
3933 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3934 "         0 = signature does not expire\n"
3935 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3936 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3937 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3938 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3939 msgstr ""
3940 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3941 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3942 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3943 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3944 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3945 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3946
3947 msgid "Key is valid for? (0) "
3948 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3949
3950 #, fuzzy, c-format
3951 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3952 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3953
3954 msgid "invalid value\n"
3955 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3956
3957 #, fuzzy
3958 msgid "Key does not expire at all\n"
3959 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3960
3961 #, fuzzy
3962 msgid "Signature does not expire at all\n"
3963 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3964
3965 #, fuzzy, c-format
3966 msgid "Key expires at %s\n"
3967 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3968
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "Signature expires at %s\n"
3971 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3972
3973 msgid ""
3974 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3975 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3976 msgstr ""
3977 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3978 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3979
3980 #, fuzzy
3981 msgid "Is this correct? (y/N) "
3982 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3983
3984 msgid ""
3985 "\n"
3986 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3987 "\n"
3988 msgstr ""
3989
3990 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3991 #. but you should keep your existing translation.  In case
3992 #. the new string is not translated this old string will
3993 #. be used.
3994 #, fuzzy
3995 msgid ""
3996 "\n"
3997 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3998 "ID\n"
3999 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4000 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4001 "\n"
4002 msgstr ""
4003 "\n"
4004 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4005 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4006 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4007 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4008 "\n"
4009
4010 msgid "Real name: "
4011 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4012
4013 msgid "Invalid character in name\n"
4014 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4015
4016 msgid "Name may not start with a digit\n"
4017 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4018
4019 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4020 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4021
4022 msgid "Email address: "
4023 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4024
4025 msgid "Not a valid email address\n"
4026 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4027
4028 msgid "Comment: "
4029 msgstr "Ó÷üëéï: "
4030
4031 msgid "Invalid character in comment\n"
4032 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4033
4034 #, fuzzy, c-format
4035 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4036 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
4037 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4038
4039 #, c-format
4040 msgid ""
4041 "You selected this USER-ID:\n"
4042 "    \"%s\"\n"
4043 "\n"
4044 msgstr ""
4045 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4046 "    \"%s\"\n"
4047 "\n"
4048
4049 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4050 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4051
4052 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4053 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4054 #. string which should be translated accordingly and the
4055 #. letter changed to match the one in the answer string.
4056 #.
4057 #. n = Change name
4058 #. c = Change comment
4059 #. e = Change email
4060 #. o = Okay (ready, continue)
4061 #. q = Quit
4062 #.
4063 msgid "NnCcEeOoQq"
4064 msgstr "NnCcEeOoQq"
4065
4066 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4067 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4068
4069 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4070 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4071
4072 #, fuzzy
4073 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4074 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
4075 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4076
4077 #, fuzzy
4078 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4079 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
4080 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4081
4082 msgid "Please correct the error first\n"
4083 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4084
4085 msgid ""
4086 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4087 "\n"
4088 msgstr ""
4089 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4090 "\n"
4091
4092 #, fuzzy
4093 msgid ""
4094 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4095 "encryption key."
4096 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
4097
4098 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
4099 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
4100
4101 #, c-format
4102 msgid "%s.\n"
4103 msgstr "%s.\n"
4104
4105 msgid ""
4106 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4107 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4108 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4109 "\n"
4110 msgstr ""
4111 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4112 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4113 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4114 "\n"
4115
4116 msgid ""
4117 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4118 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4119 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4120 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4121 msgstr ""
4122 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4123 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4124 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4125 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4126
4127 #, c-format
4128 msgid "Key generation failed: %s\n"
4129 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4130
4131 #, c-format
4132 msgid ""
4133 "About to create a key for:\n"
4134 "    \"%s\"\n"
4135 "\n"
4136 msgstr ""
4137
4138 msgid "Continue? (Y/n) "
4139 msgstr ""
4140
4141 #, fuzzy, c-format
4142 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4143 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
4144
4145 #, fuzzy
4146 msgid "Create anyway? (y/N) "
4147 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
4148
4149 #, fuzzy
4150 msgid "creating anyway\n"
4151 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
4152
4153 #, c-format
4154 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4155 msgstr ""
4156
4157 msgid "Key generation canceled.\n"
4158 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4159
4160 #, fuzzy, c-format
4161 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
4162 msgid "writing public key to '%s'\n"
4163 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4164
4165 #, c-format
4166 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4167 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4168
4169 #, fuzzy, c-format
4170 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4171 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4172 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4173
4174 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4175 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4176
4177 #, fuzzy
4178 msgid ""
4179 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4180 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4181 msgstr ""
4182 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4183 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4184 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4185 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4186
4187 #, c-format
4188 msgid ""
4189 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4190 msgstr ""
4191 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4192 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4193
4194 #, c-format
4195 msgid ""
4196 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4197 msgstr ""
4198 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4199 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4200
4201 #, fuzzy
4202 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4203 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4204 msgstr ""
4205 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4206 "ìå ôï OpenPGP\n"
4207
4208 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4209 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4210
4211 #, fuzzy
4212 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4213 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4214
4215 #, fuzzy
4216 msgid "Really create? (y/N) "
4217 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4218
4219 #, fuzzy, c-format
4220 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4221 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4222
4223 #, fuzzy, c-format
4224 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4225 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4226
4227 #, fuzzy, c-format
4228 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4229 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4230
4231 msgid "never     "
4232 msgstr "ðïôÝ     "
4233
4234 msgid "Critical signature policy: "
4235 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4236
4237 msgid "Signature policy: "
4238 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4239
4240 msgid "Critical preferred keyserver: "
4241 msgstr ""
4242
4243 msgid "Critical signature notation: "
4244 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4245
4246 msgid "Signature notation: "
4247 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4248
4249 #, c-format
4250 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4251 msgstr ""
4252
4253 msgid "Keyring"
4254 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4255
4256 msgid "Primary key fingerprint:"
4257 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4258
4259 msgid "     Subkey fingerprint:"
4260 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4261
4262 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4263 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4264 msgid " Primary key fingerprint:"
4265 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4266
4267 msgid "      Subkey fingerprint:"
4268 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4269
4270 #, fuzzy
4271 msgid "      Key fingerprint ="
4272 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4273
4274 msgid "      Card serial no. ="
4275 msgstr ""
4276
4277 #, fuzzy, c-format
4278 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
4279 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4280
4281 #, fuzzy, c-format
4282 msgid "caching keyring '%s'\n"
4283 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4284
4285 #, fuzzy, c-format
4286 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4287 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4288
4289 #, fuzzy, c-format
4290 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4291 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4292
4293 #, c-format
4294 msgid "%s: keyring created\n"
4295 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4296
4297 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4298 msgstr ""
4299
4300 msgid "include revoked keys in search results"
4301 msgstr ""
4302
4303 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4304 msgstr ""
4305
4306 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4307 msgstr ""
4308
4309 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4310 msgstr ""
4311
4312 #, fuzzy
4313 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4314 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4315
4316 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4317 msgstr ""
4318
4319 #, fuzzy
4320 msgid "disabled"
4321 msgstr "disable"
4322
4323 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4324 msgstr ""
4325
4326 #, fuzzy, c-format
4327 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4328 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4329
4330 #, c-format
4331 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4332 msgstr ""
4333
4334 #, fuzzy, c-format
4335 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4336 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4337
4338 #, fuzzy, c-format
4339 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4340 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4341
4342 #, fuzzy, c-format
4343 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4344 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4345
4346 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4347 msgstr ""
4348
4349 #, fuzzy, c-format
4350 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4351 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4352
4353 #, fuzzy
4354 msgid "key not found on keyserver\n"
4355 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4356
4357 #, fuzzy, c-format
4358 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4359 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4360
4361 #, fuzzy, c-format
4362 msgid "requesting key %s from %s\n"
4363 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4364
4365 #, fuzzy, c-format
4366 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4367 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
4368
4369 #, fuzzy, c-format
4370 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4371 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4372
4373 #, fuzzy, c-format
4374 msgid "sending key %s to %s\n"
4375 msgstr ""
4376 "\"\n"
4377 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4378
4379 #, fuzzy, c-format
4380 msgid "requesting key from '%s'\n"
4381 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4382
4383 #, fuzzy, c-format
4384 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4385 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4386
4387 #, c-format
4388 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4389 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4390
4391 #, c-format
4392 msgid "%s encrypted session key\n"
4393 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4394
4395 #, fuzzy, c-format
4396 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4397 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4398
4399 #, fuzzy, c-format
4400 msgid "public key is %s\n"
4401 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4402
4403 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4404 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4405
4406 #, fuzzy, c-format
4407 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4408 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4409
4410 #, fuzzy, c-format
4411 msgid "      \"%s\"\n"
4412 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4413
4414 #, fuzzy, c-format
4415 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4416 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4417
4418 #, c-format
4419 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4420 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4421
4422 #, c-format
4423 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4424 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4425
4426 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4427 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4428
4429 #, c-format
4430 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4431 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4432
4433 #, c-format
4434 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4435 msgstr ""
4436 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4437 "%s áíôßèåôá\n"
4438
4439 msgid "decryption okay\n"
4440 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4441
4442 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4443 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4444
4445 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4446 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4447
4448 #, c-format
4449 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4450 msgstr ""
4451
4452 #, c-format
4453 msgid "decryption failed: %s\n"
4454 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4455
4456 #, fuzzy
4457 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4458 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4459 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4460
4461 #, c-format
4462 msgid "original file name='%.*s'\n"
4463 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4464
4465 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4466 msgstr ""
4467
4468 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4469 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4470
4471 #, fuzzy
4472 msgid "no signature found\n"
4473 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4474
4475 #, fuzzy, c-format
4476 msgid "BAD signature from \"%s\""
4477 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4478
4479 #, fuzzy, c-format
4480 msgid "Expired signature from \"%s\""
4481 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4482
4483 #, fuzzy, c-format
4484 msgid "Good signature from \"%s\""
4485 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4486
4487 msgid "signature verification suppressed\n"
4488 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4489
4490 #, fuzzy
4491 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4492 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4493
4494 #, fuzzy, c-format
4495 msgid "Signature made %s\n"
4496 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4497
4498 #, fuzzy, c-format
4499 msgid "               using %s key %s\n"
4500 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4501
4502 #, fuzzy, c-format
4503 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4504 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4505
4506 msgid "Key available at: "
4507 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4508
4509 msgid "[uncertain]"
4510 msgstr "[áâÝâáéï]"
4511
4512 #, fuzzy, c-format
4513 msgid "                aka \"%s\""
4514 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4515
4516 #, c-format
4517 msgid "Signature expired %s\n"
4518 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4519
4520 #, c-format
4521 msgid "Signature expires %s\n"
4522 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4523
4524 #, fuzzy, c-format
4525 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4526 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4527 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4528
4529 msgid "binary"
4530 msgstr "äõáäéêü"
4531
4532 msgid "textmode"
4533 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4534
4535 msgid "unknown"
4536 msgstr "Üãíùóôï"
4537
4538 #, fuzzy
4539 #| msgid "unknown pubkey algorithm"
4540 msgid ", key algorithm "
4541 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
4542
4543 #, c-format
4544 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4545 msgstr ""
4546
4547 #, c-format
4548 msgid "Can't check signature: %s\n"
4549 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4550
4551 msgid "not a detached signature\n"
4552 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4553
4554 msgid ""
4555 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4556 msgstr ""
4557 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4558
4559 #, c-format
4560 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4561 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4562
4563 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4564 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4565
4566 #, fuzzy, c-format
4567 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4568 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4569
4570 #, fuzzy, c-format
4571 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4572 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4573
4574 #, fuzzy, c-format
4575 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4576 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4577
4578 #, fuzzy
4579 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4580 msgstr ""
4581 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4582 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4583
4584 #, fuzzy, c-format
4585 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4586 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4587
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4590 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4591
4592 #, fuzzy, c-format
4593 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4594 msgstr ""
4595 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4596 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4597
4598 #, fuzzy, c-format
4599 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4600 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4601 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4602
4603 #, c-format
4604 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4605 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4606
4607 #, c-format
4608 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4609 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4610
4611 #, c-format
4612 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4613 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4614
4615 #, fuzzy, c-format
4616 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4617 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4618
4619 #, c-format
4620 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4621 msgstr ""
4622
4623 #, fuzzy, c-format
4624 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4625 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4626
4627 #, fuzzy, c-format
4628 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4629 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4630
4631 #, fuzzy, c-format
4632 msgid ""
4633 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4634 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4635
4636 msgid "Uncompressed"
4637 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4638
4639 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4640 #, fuzzy
4641 msgid "uncompressed|none"
4642 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4643
4644 #, c-format
4645 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4646 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4647
4648 #, fuzzy, c-format
4649 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4650 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4651
4652 #, fuzzy, c-format
4653 msgid "unknown option '%s'\n"
4654 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4655
4656 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4657 msgstr ""
4658
4659 #, fuzzy, c-format
4660 #| msgid "File `%s' exists. "
4661 msgid "File '%s' exists. "
4662 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4663
4664 #, fuzzy
4665 msgid "Overwrite? (y/N) "
4666 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4667
4668 #, c-format
4669 msgid "%s: unknown suffix\n"
4670 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4671
4672 msgid "Enter new filename"
4673 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4674
4675 msgid "writing to stdout\n"
4676 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4677
4678 #, fuzzy, c-format
4679 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4680 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4681 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4682
4683 #, fuzzy, c-format
4684 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
4685 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4686 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4687
4688 #, fuzzy, c-format
4689 #| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4690 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4691 msgstr ""
4692 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"