Fixed card key generation of gpg2.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-07-05 18:01+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:196
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:426
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:429
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #: agent/call-pinentry.c:476
36 #, c-format
37 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
38 msgstr ""
39
40 #: agent/call-pinentry.c:496 agent/call-pinentry.c:508
41 #, fuzzy
42 msgid "PIN too long"
43 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
44
45 #: agent/call-pinentry.c:497
46 #, fuzzy
47 msgid "Passphrase too long"
48 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
49
50 #: agent/call-pinentry.c:505
51 #, fuzzy
52 msgid "Invalid characters in PIN"
53 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:510
56 msgid "PIN too short"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:522
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad PIN"
62 msgstr "êáêü MPI"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:523
65 #, fuzzy
66 msgid "Bad Passphrase"
67 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:559
70 #, fuzzy
71 msgid "Passphrase"
72 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
73
74 #: agent/command-ssh.c:529
75 #, fuzzy, c-format
76 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
77 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
78
79 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
80 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
81 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
82 #, c-format
83 msgid "can't create `%s': %s\n"
84 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
85
86 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
87 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
88 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
89 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
90 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
91 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
92 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1770
93 #: sm/gpgsm.c:1807 sm/gpgsm.c:1845 sm/qualified.c:72
94 #, c-format
95 msgid "can't open `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
99 #, fuzzy, c-format
100 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
101 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:1619
104 #, c-format
105 msgid "detected card with S/N: %s\n"
106 msgstr ""
107
108 #: agent/command-ssh.c:1624
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
111 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1644
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "no suitable card key found: %s\n"
116 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1694
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
121 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1709
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "error writing key: %s\n"
126 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2014
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
131 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
132
133 #: agent/command-ssh.c:2349
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
137 "0Awithin gpg-agent's key storage"
138 msgstr ""
139
140 #: agent/command-ssh.c:2850
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
143 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
144
145 #: agent/divert-scd.c:217
146 msgid "Admin PIN"
147 msgstr ""
148
149 #: agent/divert-scd.c:275
150 #, fuzzy
151 msgid "Repeat this PIN"
152 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
153
154 #: agent/divert-scd.c:278
155 #, fuzzy
156 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
157 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
158
159 #: agent/divert-scd.c:290
160 #, c-format
161 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
162 msgstr ""
163
164 #: agent/genkey.c:88
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
168 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
169 msgid_plural ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
172 msgstr[0] ""
173 msgstr[1] ""
174
175 #: agent/genkey.c:98
176 #, fuzzy
177 msgid "Take this one anyway"
178 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
179
180 #: agent/genkey.c:99
181 #, fuzzy
182 msgid "Enter new passphrase"
183 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
184
185 #: agent/genkey.c:144
186 #, fuzzy, c-format
187 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
188 msgstr ""
189 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
190 "\n"
191
192 #: agent/genkey.c:146 agent/genkey.c:264 agent/protect-tool.c:1196
193 #, fuzzy
194 msgid "Please re-enter this passphrase"
195 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
196
197 #: agent/genkey.c:173 agent/genkey.c:291 agent/protect-tool.c:1202
198 #: tools/symcryptrun.c:456
199 msgid "does not match - try again"
200 msgstr ""
201
202 #: agent/genkey.c:263
203 #, fuzzy
204 msgid "Please enter the new passphrase"
205 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
206
207 #: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
208 #: scd/scdaemon.c:101
209 #, fuzzy
210 msgid ""
211 "@Options:\n"
212 " "
213 msgstr ""
214 "@\n"
215 "ÅðéëïãÝò:\n"
216 " "
217
218 #: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:103
219 msgid "run in server mode (foreground)"
220 msgstr ""
221
222 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
223 msgid "run in daemon mode (background)"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
227 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:336 tools/gpg-connect-agent.c:58
228 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
229 msgid "verbose"
230 msgstr "áíáëõôéêÜ"
231
232 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:108
233 #: sm/gpgsm.c:337
234 msgid "be somewhat more quiet"
235 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
236
237 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:109
238 msgid "sh-style command output"
239 msgstr ""
240
241 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:110
242 msgid "csh-style command output"
243 msgstr ""
244
245 #: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:167
246 #, fuzzy
247 msgid "|FILE|read options from FILE"
248 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
249
250 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:119
251 msgid "do not detach from the console"
252 msgstr ""
253
254 #: agent/gpg-agent.c:125
255 msgid "do not grab keyboard and mouse"
256 msgstr ""
257
258 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:339
259 #: tools/symcryptrun.c:166
260 #, fuzzy
261 msgid "use a log file for the server"
262 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
263
264 #: agent/gpg-agent.c:128
265 #, fuzzy
266 msgid "use a standard location for the socket"
267 msgstr ""
268 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
269
270 #: agent/gpg-agent.c:131
271 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
272 msgstr ""
273
274 #: agent/gpg-agent.c:134
275 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
276 msgstr ""
277
278 #: agent/gpg-agent.c:135
279 #, fuzzy
280 msgid "do not use the SCdaemon"
281 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
282
283 #: agent/gpg-agent.c:142
284 msgid "ignore requests to change the TTY"
285 msgstr ""
286
287 #: agent/gpg-agent.c:144
288 msgid "ignore requests to change the X display"
289 msgstr ""
290
291 #: agent/gpg-agent.c:147
292 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
293 msgstr ""
294
295 #: agent/gpg-agent.c:153
296 msgid "do not use the PIN cache when signing"
297 msgstr ""
298
299 #: agent/gpg-agent.c:155
300 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:157
304 #, fuzzy
305 msgid "allow presetting passphrase"
306 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:158
309 msgid "enable ssh-agent emulation"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:160
313 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:256 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
317 #: scd/scdaemon.c:203 sm/gpgsm.c:519 tools/gpg-connect-agent.c:124
318 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
319 #, fuzzy
320 msgid "Please report bugs to <"
321 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
322
323 #: agent/gpg-agent.c:259
324 #, fuzzy
325 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
326 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
327
328 #: agent/gpg-agent.c:261
329 msgid ""
330 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
331 "Secret key management for GnuPG\n"
332 msgstr ""
333
334 #: agent/gpg-agent.c:296 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:633
335 #, c-format
336 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:475 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
340 #: scd/scdaemon.c:337 sm/gpgsm.c:755 sm/gpgsm.c:758 tools/symcryptrun.c:1026
341 #, c-format
342 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
343 msgstr ""
344
345 #: agent/gpg-agent.c:568 g10/gpg.c:2025 scd/scdaemon.c:413 sm/gpgsm.c:849
346 #, c-format
347 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
348 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
349
350 #: agent/gpg-agent.c:573 agent/gpg-agent.c:1137 g10/gpg.c:2029
351 #: scd/scdaemon.c:418 sm/gpgsm.c:853 tools/symcryptrun.c:959
352 #, c-format
353 msgid "option file `%s': %s\n"
354 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
355
356 #: agent/gpg-agent.c:581 g10/gpg.c:2036 scd/scdaemon.c:426 sm/gpgsm.c:860
357 #, c-format
358 msgid "reading options from `%s'\n"
359 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:907 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
362 #: g10/plaintext.c:162
363 #, c-format
364 msgid "error creating `%s': %s\n"
365 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:1207 agent/gpg-agent.c:1333 agent/gpg-agent.c:1337
368 #: agent/gpg-agent.c:1378 agent/gpg-agent.c:1382 g10/exec.c:172
369 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:921
370 #, c-format
371 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
372 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:1221 scd/scdaemon.c:935
375 msgid "name of socket too long\n"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:1247 scd/scdaemon.c:961
379 #, fuzzy, c-format
380 msgid "can't create socket: %s\n"
381 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
382
383 #: agent/gpg-agent.c:1265 agent/gpg-agent.c:1281
384 #, fuzzy
385 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
386 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
387
388 #: agent/gpg-agent.c:1295 scd/scdaemon.c:990
389 #, fuzzy, c-format
390 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
391 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
392
393 #: agent/gpg-agent.c:1307 scd/scdaemon.c:998
394 #, fuzzy, c-format
395 msgid "listen() failed: %s\n"
396 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
397
398 #: agent/gpg-agent.c:1313 scd/scdaemon.c:1004
399 #, fuzzy, c-format
400 msgid "listening on socket `%s'\n"
401 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
402
403 #: agent/gpg-agent.c:1341 agent/gpg-agent.c:1388 g10/openfile.c:432
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "directory `%s' created\n"
406 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
407
408 #: agent/gpg-agent.c:1394
409 #, fuzzy, c-format
410 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
411 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
412
413 #: agent/gpg-agent.c:1398
414 #, fuzzy, c-format
415 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
416 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
417
418 #: agent/gpg-agent.c:1509
419 #, c-format
420 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
421 msgstr ""
422
423 #: agent/gpg-agent.c:1514
424 #, c-format
425 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
426 msgstr ""
427
428 #: agent/gpg-agent.c:1531
429 #, c-format
430 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
431 msgstr ""
432
433 #: agent/gpg-agent.c:1536
434 #, c-format
435 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
436 msgstr ""
437
438 #: agent/gpg-agent.c:1640 scd/scdaemon.c:1130
439 #, fuzzy, c-format
440 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
441 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
442
443 #: agent/gpg-agent.c:1746 scd/scdaemon.c:1197
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "%s %s stopped\n"
446 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
447
448 #: agent/gpg-agent.c:1769
449 #, fuzzy
450 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
451 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
452
453 #: agent/gpg-agent.c:1780 common/simple-pwquery.c:329
454 #: tools/gpg-connect-agent.c:751
455 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
456 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
457
458 #: agent/gpg-agent.c:1793 common/simple-pwquery.c:344
459 #: tools/gpg-connect-agent.c:762
460 #, c-format
461 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
462 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
463
464 #: agent/preset-passphrase.c:98
465 #, fuzzy
466 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
467 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
468
469 #: agent/preset-passphrase.c:101
470 msgid ""
471 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
472 "Password cache maintenance\n"
473 msgstr ""
474
475 #: agent/protect-tool.c:149
476 #, fuzzy
477 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
478 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
479
480 #: agent/protect-tool.c:151
481 msgid ""
482 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
483 "Secret key maintenance tool\n"
484 msgstr ""
485
486 #: agent/protect-tool.c:1187
487 #, fuzzy
488 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
489 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
490
491 #: agent/protect-tool.c:1190
492 #, fuzzy
493 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
494 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
495
496 #: agent/protect-tool.c:1193
497 msgid ""
498 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
499 "system."
500 msgstr ""
501
502 #: agent/protect-tool.c:1198
503 #, fuzzy
504 msgid ""
505 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
506 "needed to complete this operation."
507 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
508
509 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
510 #, fuzzy
511 msgid "Passphrase:"
512 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
513
514 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
515 #, fuzzy, c-format
516 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
517 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
518
519 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
520 #, fuzzy
521 msgid "cancelled\n"
522 msgstr "Áêýñùóç"
523
524 #: agent/trustlist.c:131 agent/trustlist.c:319
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "error opening `%s': %s\n"
527 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
528
529 #: agent/trustlist.c:146
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
532 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
533
534 #: agent/trustlist.c:166 agent/trustlist.c:174
535 #, c-format
536 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
537 msgstr ""
538
539 #: agent/trustlist.c:180
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
542 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
543
544 #: agent/trustlist.c:215
545 #, fuzzy, c-format
546 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
547 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
548
549 #: agent/trustlist.c:241 agent/trustlist.c:248
550 #, c-format
551 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
552 msgstr ""
553
554 #: agent/trustlist.c:280
555 #, fuzzy, c-format
556 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
557 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
558
559 #: agent/trustlist.c:381 agent/trustlist.c:420
560 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
561 msgstr ""
562
563 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
564 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
565 #. Pinentry to insert a line break.  The double
566 #. percent sign is actually needed because it is also
567 #. a printf format string.  If you need to insert a
568 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
569 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
570 #. fingerprint string whereas the first one receives
571 #. the name as store in the certificate.
572 #: agent/trustlist.c:496
573 #, c-format
574 msgid ""
575 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
576 "fingerprint:%%0A  %s"
577 msgstr ""
578
579 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
580 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
581 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
582 #: agent/trustlist.c:505
583 msgid "Correct"
584 msgstr ""
585
586 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
587 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
588 #. Pinentry to insert a line break.  The double
589 #. percent sign is actually needed because it is also
590 #. a printf format string.  If you need to insert a
591 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
592 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
593 #. certificate.
594 #: agent/trustlist.c:525
595 #, c-format
596 msgid ""
597 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
598 "certificates?"
599 msgstr ""
600
601 #: agent/trustlist.c:531
602 #, fuzzy
603 msgid "Yes"
604 msgstr "íáé|íáß"
605
606 #: agent/trustlist.c:531
607 msgid "No"
608 msgstr ""
609
610 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:393
611 #, fuzzy, c-format
612 msgid "error creating a pipe: %s\n"
613 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
614
615 #: common/exechelp.c:369 common/exechelp.c:426
616 #, fuzzy, c-format
617 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
618 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
619
620 #: common/exechelp.c:405 common/exechelp.c:635
621 #, fuzzy, c-format
622 msgid "error forking process: %s\n"
623 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
624
625 #: common/exechelp.c:461 common/exechelp.c:504
626 #, c-format
627 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
628 msgstr ""
629
630 #: common/exechelp.c:469
631 #, fuzzy, c-format
632 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
633 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
634
635 #: common/exechelp.c:475 common/exechelp.c:515
636 #, fuzzy, c-format
637 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
638 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
639
640 #: common/exechelp.c:510
641 #, c-format
642 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
643 msgstr ""
644
645 #: common/exechelp.c:521
646 #, fuzzy, c-format
647 msgid "error running `%s': terminated\n"
648 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
649
650 #: common/http.c:1625
651 #, fuzzy, c-format
652 msgid "error creating socket: %s\n"
653 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
654
655 #: common/http.c:1669
656 #, fuzzy
657 msgid "host not found"
658 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
659
660 #: common/simple-pwquery.c:315
661 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
662 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
663
664 #: common/simple-pwquery.c:376
665 #, c-format
666 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
667 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
668
669 #: common/simple-pwquery.c:387
670 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
671 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
672
673 #: common/simple-pwquery.c:397
674 #, fuzzy
675 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
676 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
677
678 #: common/simple-pwquery.c:560 common/simple-pwquery.c:656
679 #, fuzzy
680 msgid "canceled by user\n"
681 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
682
683 #: common/simple-pwquery.c:575 common/simple-pwquery.c:662
684 #, fuzzy
685 msgid "problem with the agent\n"
686 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
687
688 #: common/sysutils.c:99
689 #, c-format
690 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
691 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
692
693 #: common/sysutils.c:194
694 #, fuzzy, c-format
695 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
696 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
697
698 #: common/sysutils.c:226
699 #, fuzzy, c-format
700 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
701 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
702
703 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
704 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
705 msgid "yes"
706 msgstr "íáé|íáß"
707
708 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
709 msgid "yY"
710 msgstr "yY"
711
712 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
713 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
714 msgid "no"
715 msgstr "ü÷é|ï÷é"
716
717 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
718 msgid "nN"
719 msgstr "nN"
720
721 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
722 #: common/yesno.c:72
723 msgid "quit"
724 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
725
726 #: common/yesno.c:75
727 msgid "qQ"
728 msgstr "qQ"
729
730 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
731 #: common/yesno.c:109
732 msgid "okay|okay"
733 msgstr ""
734
735 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
736 #: common/yesno.c:111
737 msgid "cancel|cancel"
738 msgstr ""
739
740 #: common/yesno.c:112
741 msgid "oO"
742 msgstr ""
743
744 #: common/yesno.c:113
745 #, fuzzy
746 msgid "cC"
747 msgstr "c"
748
749 #: common/miscellaneous.c:71
750 #, c-format
751 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
752 msgstr ""
753
754 #: common/miscellaneous.c:74
755 #, c-format
756 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
757 msgstr ""
758
759 #: g10/armor.c:366
760 #, c-format
761 msgid "armor: %s\n"
762 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
763
764 #: g10/armor.c:405
765 msgid "invalid armor header: "
766 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
767
768 #: g10/armor.c:416
769 msgid "armor header: "
770 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
771
772 #: g10/armor.c:427
773 msgid "invalid clearsig header\n"
774 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
775
776 #: g10/armor.c:479
777 msgid "nested clear text signatures\n"
778 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
779
780 #: g10/armor.c:614
781 #, fuzzy
782 msgid "unexpected armor: "
783 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
784
785 #: g10/armor.c:626
786 msgid "invalid dash escaped line: "
787 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
788
789 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
790 #, fuzzy, c-format
791 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
792 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
793
794 #: g10/armor.c:823
795 msgid "premature eof (no CRC)\n"
796 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
797
798 #: g10/armor.c:857
799 msgid "premature eof (in CRC)\n"
800 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
801
802 #: g10/armor.c:865
803 msgid "malformed CRC\n"
804 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
805
806 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
807 #, fuzzy, c-format
808 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
809 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
810
811 #: g10/armor.c:889
812 #, fuzzy
813 msgid "premature eof (in trailer)\n"
814 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
815
816 #: g10/armor.c:893
817 msgid "error in trailer line\n"
818 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
819
820 #: g10/armor.c:1204
821 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
822 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
823
824 #: g10/armor.c:1209
825 #, c-format
826 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
827 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
828
829 #: g10/armor.c:1213
830 msgid ""
831 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
832 msgstr ""
833 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
834 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
835
836 #: g10/build-packet.c:976
837 msgid ""
838 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
839 "an '='\n"
840 msgstr ""
841 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
842 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
843
844 #: g10/build-packet.c:988
845 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
846 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
847
848 #: g10/build-packet.c:994
849 #, fuzzy
850 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
851 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
852
853 #: g10/build-packet.c:1012
854 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
855 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
856
857 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
858 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
859 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
860
861 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
862 msgid "not human readable"
863 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
864
865 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:305
866 #, fuzzy, c-format
867 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
868 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
869
870 #: g10/card-util.c:67
871 #, c-format
872 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
873 msgstr ""
874
875 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1391 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
876 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
877 #, fuzzy
878 msgid "can't do this in batch mode\n"
879 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
880
881 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
882 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
883 #: g10/keygen.c:1644
884 msgid "Your selection? "
885 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
886
887 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
888 msgid "[not set]"
889 msgstr ""
890
891 #: g10/card-util.c:412
892 #, fuzzy
893 msgid "male"
894 msgstr "enable"
895
896 #: g10/card-util.c:413
897 #, fuzzy
898 msgid "female"
899 msgstr "enable"
900
901 #: g10/card-util.c:413
902 #, fuzzy
903 msgid "unspecified"
904 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
905
906 #: g10/card-util.c:440
907 #, fuzzy
908 msgid "not forced"
909 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
910
911 #: g10/card-util.c:440
912 msgid "forced"
913 msgstr ""
914
915 #: g10/card-util.c:518
916 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
917 msgstr ""
918
919 #: g10/card-util.c:520
920 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
921 msgstr ""
922
923 #: g10/card-util.c:522
924 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
925 msgstr ""
926
927 #: g10/card-util.c:539
928 msgid "Cardholder's surname: "
929 msgstr ""
930
931 #: g10/card-util.c:541
932 msgid "Cardholder's given name: "
933 msgstr ""
934
935 #: g10/card-util.c:559
936 #, c-format
937 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
938 msgstr ""
939
940 #: g10/card-util.c:580
941 #, fuzzy
942 msgid "URL to retrieve public key: "
943 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
944
945 #: g10/card-util.c:588
946 #, c-format
947 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
948 msgstr ""
949
950 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:283
951 #, c-format
952 msgid "error reading `%s': %s\n"
953 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
954
955 #: g10/card-util.c:694
956 msgid "Login data (account name): "
957 msgstr ""
958
959 #: g10/card-util.c:704
960 #, c-format
961 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
962 msgstr ""
963
964 #: g10/card-util.c:763
965 msgid "Private DO data: "
966 msgstr ""
967
968 #: g10/card-util.c:773
969 #, c-format
970 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
971 msgstr ""
972
973 #: g10/card-util.c:793
974 #, fuzzy
975 msgid "Language preferences: "
976 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
977
978 #: g10/card-util.c:801
979 #, fuzzy
980 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
981 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
982
983 #: g10/card-util.c:810
984 #, fuzzy
985 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
986 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
987
988 #: g10/card-util.c:831
989 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
990 msgstr ""
991
992 #: g10/card-util.c:845
993 #, fuzzy
994 msgid "Error: invalid response.\n"
995 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
996
997 #: g10/card-util.c:866
998 #, fuzzy
999 msgid "CA fingerprint: "
1000 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1001
1002 #: g10/card-util.c:889
1003 #, fuzzy
1004 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1005 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1006
1007 #: g10/card-util.c:937
1008 #, fuzzy, c-format
1009 msgid "key operation not possible: %s\n"
1010 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1011
1012 #: g10/card-util.c:938
1013 #, fuzzy
1014 msgid "not an OpenPGP card"
1015 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1016
1017 #: g10/card-util.c:947
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "error getting current key info: %s\n"
1020 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1021
1022 #: g10/card-util.c:1031
1023 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1024 msgstr ""
1025
1026 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
1027 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1028 msgstr ""
1029
1030 #: g10/card-util.c:1072
1031 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1032 msgstr ""
1033
1034 #: g10/card-util.c:1081
1035 #, c-format
1036 msgid ""
1037 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1038 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1039 "You should change them using the command --change-pin\n"
1040 msgstr ""
1041
1042 #: g10/card-util.c:1115
1043 #, fuzzy
1044 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1045 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1046
1047 #: g10/card-util.c:1117 g10/card-util.c:1194
1048 #, fuzzy
1049 msgid "   (1) Signature key\n"
1050 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1051
1052 #: g10/card-util.c:1118 g10/card-util.c:1196
1053 #, fuzzy
1054 msgid "   (2) Encryption key\n"
1055 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1056
1057 #: g10/card-util.c:1119 g10/card-util.c:1198
1058 msgid "   (3) Authentication key\n"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: g10/card-util.c:1135 g10/card-util.c:1214 g10/keyedit.c:945
1062 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1063 msgid "Invalid selection.\n"
1064 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1191
1067 #, fuzzy
1068 msgid "Please select where to store the key:\n"
1069 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1070
1071 #: g10/card-util.c:1226
1072 #, fuzzy
1073 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1074 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1075
1076 #: g10/card-util.c:1231
1077 #, fuzzy
1078 msgid "secret parts of key are not available\n"
1079 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1080
1081 #: g10/card-util.c:1236
1082 #, fuzzy
1083 msgid "secret key already stored on a card\n"
1084 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1085
1086 #: g10/card-util.c:1304 g10/keyedit.c:1362
1087 msgid "quit this menu"
1088 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1306
1091 #, fuzzy
1092 msgid "show admin commands"
1093 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1094
1095 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1365
1096 msgid "show this help"
1097 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1309
1100 #, fuzzy
1101 msgid "list all available data"
1102 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1103
1104 #: g10/card-util.c:1312
1105 msgid "change card holder's name"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: g10/card-util.c:1313
1109 msgid "change URL to retrieve key"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: g10/card-util.c:1314
1113 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: g10/card-util.c:1315
1117 #, fuzzy
1118 msgid "change the login name"
1119 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1120
1121 #: g10/card-util.c:1316
1122 #, fuzzy
1123 msgid "change the language preferences"
1124 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1125
1126 #: g10/card-util.c:1317
1127 msgid "change card holder's sex"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/card-util.c:1318
1131 #, fuzzy
1132 msgid "change a CA fingerprint"
1133 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1134
1135 #: g10/card-util.c:1319
1136 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: g10/card-util.c:1320
1140 #, fuzzy
1141 msgid "generate new keys"
1142 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1143
1144 #: g10/card-util.c:1321
1145 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: g10/card-util.c:1322
1149 msgid "verify the PIN and list all data"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: g10/card-util.c:1442 g10/keyedit.c:1634
1153 msgid "Command> "
1154 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1155
1156 #: g10/card-util.c:1480
1157 #, fuzzy
1158 msgid "Admin-only command\n"
1159 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1160
1161 #: g10/card-util.c:1511
1162 #, fuzzy
1163 msgid "Admin commands are allowed\n"
1164 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1165
1166 #: g10/card-util.c:1513
1167 #, fuzzy
1168 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1169 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1170
1171 #: g10/card-util.c:1587 g10/keyedit.c:2255
1172 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1173 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1174
1175 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1176 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1177 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1178
1179 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3860 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1180 #, c-format
1181 msgid "can't open `%s'\n"
1182 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1183
1184 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1185 #: g10/revoke.c:226
1186 #, fuzzy, c-format
1187 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1188 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1189
1190 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1191 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1192 #, c-format
1193 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1194 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1195
1196 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1197 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1198 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1199
1200 #: g10/delkey.c:133
1201 #, fuzzy
1202 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1203 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1204
1205 #: g10/delkey.c:145
1206 #, fuzzy
1207 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1208 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1209
1210 #: g10/delkey.c:153
1211 #, fuzzy
1212 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1213 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1214
1215 #: g10/delkey.c:163
1216 #, c-format
1217 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1218 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1219
1220 #: g10/delkey.c:173
1221 msgid "ownertrust information cleared\n"
1222 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1223
1224 #: g10/delkey.c:204
1225 #, c-format
1226 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1227 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1228
1229 #: g10/delkey.c:206
1230 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1231 msgstr ""
1232 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1233
1234 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1235 #, c-format
1236 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1237 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1238
1239 #: g10/encode.c:232
1240 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1241 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1242
1243 #: g10/encode.c:246
1244 #, c-format
1245 msgid "using cipher %s\n"
1246 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1247
1248 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1249 #, c-format
1250 msgid "`%s' already compressed\n"
1251 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1252
1253 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1254 #, c-format
1255 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1256 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1257
1258 #: g10/encode.c:485
1259 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1260 msgstr ""
1261 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1262 "pgp2\n"
1263
1264 #: g10/encode.c:510
1265 #, c-format
1266 msgid "reading from `%s'\n"
1267 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1268
1269 #: g10/encode.c:541
1270 msgid ""
1271 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1272 msgstr ""
1273 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1274 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1275
1276 #: g10/encode.c:559
1277 #, fuzzy, c-format
1278 msgid ""
1279 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1280 msgstr ""
1281 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1282 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1283
1284 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1285 #, fuzzy, c-format
1286 msgid ""
1287 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1288 "preferences\n"
1289 msgstr ""
1290 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1291 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1292
1293 #: g10/encode.c:765
1294 #, c-format
1295 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1296 msgstr ""
1297 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1298 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1299
1300 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1301 #, c-format
1302 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1303 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1304
1305 #: g10/encode.c:862
1306 #, c-format
1307 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1308 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1309
1310 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1311 #, c-format
1312 msgid "%s encrypted data\n"
1313 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1314
1315 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1316 #, c-format
1317 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1318 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1319
1320 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1321 msgid ""
1322 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1323 msgstr ""
1324 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1325 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1326
1327 #: g10/encr-data.c:144
1328 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1329 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1330
1331 #: g10/exec.c:49
1332 msgid "no remote program execution supported\n"
1333 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1334
1335 #: g10/exec.c:313
1336 msgid ""
1337 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1338 msgstr ""
1339 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1340 "áñ÷åßïõ\n"
1341
1342 #: g10/exec.c:343
1343 #, fuzzy
1344 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1345 msgstr ""
1346 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1347
1348 #: g10/exec.c:421
1349 #, fuzzy, c-format
1350 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1351 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1352
1353 #: g10/exec.c:424
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1356 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1357
1358 #: g10/exec.c:509
1359 #, c-format
1360 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1361 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1362
1363 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1364 msgid "unnatural exit of external program\n"
1365 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1366
1367 #: g10/exec.c:535
1368 msgid "unable to execute external program\n"
1369 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1370
1371 #: g10/exec.c:552
1372 #, c-format
1373 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1374 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1375
1376 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1377 #, c-format
1378 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1379 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1380
1381 #: g10/exec.c:609
1382 #, c-format
1383 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1384 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1385
1386 #: g10/export.c:61
1387 #, fuzzy
1388 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1389 msgstr ""
1390 "\n"
1391 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1392 "\n"
1393
1394 #: g10/export.c:63
1395 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: g10/export.c:65
1399 #, fuzzy
1400 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1401 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1402
1403 #: g10/export.c:67
1404 #, fuzzy
1405 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1406 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1407
1408 #: g10/export.c:69
1409 #, fuzzy
1410 msgid "remove unusable parts from key during export"
1411 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1412
1413 #: g10/export.c:71
1414 msgid "remove as much as possible from key during export"
1415 msgstr ""
1416
1417 #: g10/export.c:73
1418 msgid "export keys in an S-expression based format"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: g10/export.c:338
1422 #, fuzzy
1423 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1424 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1425
1426 #: g10/export.c:367
1427 #, fuzzy, c-format
1428 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1429 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1430
1431 #: g10/export.c:375
1432 #, fuzzy, c-format
1433 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1434 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1435
1436 #: g10/export.c:386
1437 #, fuzzy, c-format
1438 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1439 msgstr ""
1440 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1441
1442 #: g10/export.c:537
1443 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1444 msgstr ""
1445
1446 #: g10/export.c:560
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1449 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1450
1451 #: g10/export.c:584
1452 #, fuzzy, c-format
1453 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1454 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1455
1456 #: g10/export.c:633
1457 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1458 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1459
1460 #: g10/getkey.c:151
1461 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1462 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1463
1464 #: g10/getkey.c:174
1465 #, fuzzy
1466 msgid "[User ID not found]"
1467 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1468
1469 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1470 #: g10/getkey.c:1002
1471 #, c-format
1472 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1473 msgstr ""
1474
1475 #: g10/getkey.c:1834
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1478 msgstr ""
1479 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1480
1481 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1484 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1485
1486 #: g10/getkey.c:2622
1487 #, fuzzy, c-format
1488 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1489 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1490
1491 #: g10/getkey.c:2669
1492 #, fuzzy, c-format
1493 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1494 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1495
1496 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:240 tools/gpgconf.c:54
1497 msgid ""
1498 "@Commands:\n"
1499 " "
1500 msgstr ""
1501 "@ÅíôïëÝò:\n"
1502 " "
1503
1504 #: g10/gpg.c:370
1505 msgid "|[file]|make a signature"
1506 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1507
1508 #: g10/gpg.c:371
1509 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1510 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1511
1512 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:244
1513 msgid "make a detached signature"
1514 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1515
1516 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:245
1517 msgid "encrypt data"
1518 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1519
1520 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:246
1521 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1522 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1523
1524 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:247
1525 msgid "decrypt data (default)"
1526 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1527
1528 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:248
1529 msgid "verify a signature"
1530 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1531
1532 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:250
1533 msgid "list keys"
1534 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1535
1536 #: g10/gpg.c:383
1537 msgid "list keys and signatures"
1538 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1539
1540 #: g10/gpg.c:384
1541 #, fuzzy
1542 msgid "list and check key signatures"
1543 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1544
1545 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:254
1546 msgid "list keys and fingerprints"
1547 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1548
1549 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:252
1550 msgid "list secret keys"
1551 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1552
1553 #: g10/gpg.c:387
1554 msgid "generate a new key pair"
1555 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1556
1557 #: g10/gpg.c:388
1558 msgid "remove keys from the public keyring"
1559 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1560
1561 #: g10/gpg.c:390
1562 msgid "remove keys from the secret keyring"
1563 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1564
1565 #: g10/gpg.c:391
1566 msgid "sign a key"
1567 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1568
1569 #: g10/gpg.c:392
1570 msgid "sign a key locally"
1571 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1572
1573 #: g10/gpg.c:393
1574 msgid "sign or edit a key"
1575 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1576
1577 #: g10/gpg.c:394
1578 msgid "generate a revocation certificate"
1579 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1580
1581 #: g10/gpg.c:396
1582 msgid "export keys"
1583 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1584
1585 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:257
1586 msgid "export keys to a key server"
1587 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1588
1589 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:258
1590 msgid "import keys from a key server"
1591 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1592
1593 #: g10/gpg.c:400
1594 msgid "search for keys on a key server"
1595 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1596
1597 #: g10/gpg.c:402
1598 msgid "update all keys from a keyserver"
1599 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1600
1601 #: g10/gpg.c:406
1602 msgid "import/merge keys"
1603 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1604
1605 #: g10/gpg.c:409
1606 msgid "print the card status"
1607 msgstr ""
1608
1609 #: g10/gpg.c:410
1610 msgid "change data on a card"
1611 msgstr ""
1612
1613 #: g10/gpg.c:411
1614 msgid "change a card's PIN"
1615 msgstr ""
1616
1617 #: g10/gpg.c:420
1618 msgid "update the trust database"
1619 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1620
1621 #: g10/gpg.c:427
1622 msgid "|algo [files]|print message digests"
1623 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1624
1625 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:262
1626 msgid "run in server mode"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:277
1630 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1631 msgid ""
1632 "@\n"
1633 "Options:\n"
1634 " "
1635 msgstr ""
1636 "@\n"
1637 "ÅðéëïãÝò:\n"
1638 " "
1639
1640 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:279
1641 msgid "create ascii armored output"
1642 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1643
1644 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:291
1645 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1646 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1647
1648 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:327
1649 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1650 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1651
1652 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:330
1653 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1654 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1655
1656 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:332
1657 msgid "use canonical text mode"
1658 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1659
1660 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:335 tools/gpgconf.c:66
1661 msgid "use as output file"
1662 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1663
1664 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:345 tools/gpgconf.c:69
1665 msgid "do not make any changes"
1666 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1667
1668 #: g10/gpg.c:481
1669 msgid "prompt before overwriting"
1670 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1671
1672 #: g10/gpg.c:523
1673 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1674 msgstr ""
1675
1676 #: g10/gpg.c:524
1677 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1678 msgstr ""
1679
1680 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:393
1681 msgid ""
1682 "@\n"
1683 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1684 msgstr ""
1685 "@\n"
1686 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1687
1688 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:396
1689 msgid ""
1690 "@\n"
1691 "Examples:\n"
1692 "\n"
1693 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1694 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1695 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1696 " --list-keys [names]        show keys\n"
1697 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1698 msgstr ""
1699 "@\n"
1700 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1701 "\n"
1702 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1703 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1704 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1705 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1706 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1707
1708 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1709 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1710 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:767
1713 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1714 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1715
1716 #: g10/gpg.c:770
1717 msgid ""
1718 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1719 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1720 "default operation depends on the input data\n"
1721 msgstr ""
1722 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1723 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1724 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1725
1726 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:532
1727 msgid ""
1728 "\n"
1729 "Supported algorithms:\n"
1730 msgstr ""
1731 "\n"
1732 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1733
1734 #: g10/gpg.c:784
1735 msgid "Pubkey: "
1736 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1737
1738 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1739 msgid "Cipher: "
1740 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1741
1742 #: g10/gpg.c:798
1743 msgid "Hash: "
1744 msgstr "Hash: "
1745
1746 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1747 msgid "Compression: "
1748 msgstr "Óõìðßåóç: "
1749
1750 #: g10/gpg.c:875
1751 msgid "usage: gpg [options] "
1752 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1753
1754 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:669
1755 msgid "conflicting commands\n"
1756 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1757
1758 #: g10/gpg.c:1063
1759 #, fuzzy, c-format
1760 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1761 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1762
1763 #: g10/gpg.c:1260
1764 #, fuzzy, c-format
1765 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1766 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:1263
1769 #, fuzzy, c-format
1770 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1771 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1772
1773 #: g10/gpg.c:1266
1774 #, fuzzy, c-format
1775 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1776 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1777
1778 #: g10/gpg.c:1272
1779 #, fuzzy, c-format
1780 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1781 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:1275
1784 #, fuzzy, c-format
1785 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1786 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1787
1788 #: g10/gpg.c:1278
1789 #, fuzzy, c-format
1790 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1791 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:1284
1794 #, fuzzy, c-format
1795 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1796 msgstr ""
1797 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1798
1799 #: g10/gpg.c:1287
1800 #, fuzzy, c-format
1801 msgid ""
1802 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1803 msgstr ""
1804 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1805
1806 #: g10/gpg.c:1290
1807 #, fuzzy, c-format
1808 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1809 msgstr ""
1810 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:1296
1813 #, fuzzy, c-format
1814 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1815 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1816
1817 #: g10/gpg.c:1299
1818 #, fuzzy, c-format
1819 msgid ""
1820 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1821 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:1302
1824 #, fuzzy, c-format
1825 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1826 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1445
1829 #, fuzzy, c-format
1830 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1831 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:1542
1834 msgid "display photo IDs during key listings"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: g10/gpg.c:1544
1838 msgid "show policy URLs during signature listings"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: g10/gpg.c:1546
1842 #, fuzzy
1843 msgid "show all notations during signature listings"
1844 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:1548
1847 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: g10/gpg.c:1552
1851 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: g10/gpg.c:1554
1855 #, fuzzy
1856 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1857 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1858
1859 #: g10/gpg.c:1556
1860 msgid "show user ID validity during key listings"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: g10/gpg.c:1558
1864 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1865 msgstr ""
1866
1867 #: g10/gpg.c:1560
1868 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: g10/gpg.c:1562
1872 #, fuzzy
1873 msgid "show the keyring name in key listings"
1874 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1875
1876 #: g10/gpg.c:1564
1877 #, fuzzy
1878 msgid "show expiration dates during signature listings"
1879 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1880
1881 #: g10/gpg.c:1827
1882 #, c-format
1883 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: g10/gpg.c:1983
1887 #, c-format
1888 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1889 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1890
1891 #: g10/gpg.c:2243 g10/gpg.c:2884 g10/gpg.c:2896
1892 #, c-format
1893 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1894 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1895
1896 #: g10/gpg.c:2401 g10/gpg.c:2413
1897 #, fuzzy, c-format
1898 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1899 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1900
1901 #: g10/gpg.c:2495
1902 #, fuzzy, c-format
1903 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1904 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1905
1906 #: g10/gpg.c:2518 g10/gpg.c:2713 g10/keyedit.c:4084
1907 #, fuzzy
1908 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1909 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1910
1911 #: g10/gpg.c:2530
1912 #, fuzzy, c-format
1913 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1914 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1915
1916 #: g10/gpg.c:2533
1917 #, fuzzy
1918 msgid "invalid keyserver options\n"
1919 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1920
1921 #: g10/gpg.c:2540
1922 #, c-format
1923 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1924 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1925
1926 #: g10/gpg.c:2543
1927 msgid "invalid import options\n"
1928 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1929
1930 #: g10/gpg.c:2550
1931 #, c-format
1932 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1933 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1934
1935 #: g10/gpg.c:2553
1936 msgid "invalid export options\n"
1937 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1938
1939 #: g10/gpg.c:2560
1940 #, fuzzy, c-format
1941 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1942 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1943
1944 #: g10/gpg.c:2563
1945 #, fuzzy
1946 msgid "invalid list options\n"
1947 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1948
1949 #: g10/gpg.c:2571
1950 msgid "display photo IDs during signature verification"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: g10/gpg.c:2573
1954 msgid "show policy URLs during signature verification"
1955 msgstr ""
1956
1957 #: g10/gpg.c:2575
1958 #, fuzzy
1959 msgid "show all notations during signature verification"
1960 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1961
1962 #: g10/gpg.c:2577
1963 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: g10/gpg.c:2581
1967 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: g10/gpg.c:2583
1971 #, fuzzy
1972 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1973 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1974
1975 #: g10/gpg.c:2585
1976 #, fuzzy
1977 msgid "show user ID validity during signature verification"
1978 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1979
1980 #: g10/gpg.c:2587
1981 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: g10/gpg.c:2589
1985 #, fuzzy
1986 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1987 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:2591
1990 msgid "validate signatures with PKA data"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: g10/gpg.c:2593
1994 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: g10/gpg.c:2600
1998 #, fuzzy, c-format
1999 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2000 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:2603
2003 #, fuzzy
2004 msgid "invalid verify options\n"
2005 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2006
2007 #: g10/gpg.c:2610
2008 #, c-format
2009 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2010 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2011
2012 #: g10/gpg.c:2784
2013 #, fuzzy, c-format
2014 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2015 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:2787
2018 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: g10/gpg.c:2873 sm/gpgsm.c:1220
2022 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2023 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:2877
2026 #, c-format
2027 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2028 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2029
2030 #: g10/gpg.c:2886
2031 #, c-format
2032 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2033 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2034
2035 #: g10/gpg.c:2889
2036 #, c-format
2037 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2038 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:2904
2041 #, fuzzy, c-format
2042 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2043 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:2918
2046 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2047 msgstr ""
2048 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:2924
2051 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2052 msgstr ""
2053 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2054 "êáôÜóôáóç\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:2930
2057 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2058 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2059
2060 #: g10/gpg.c:2943
2061 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2062 msgstr ""
2063 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2064
2065 #: g10/gpg.c:3009 g10/gpg.c:3033 sm/gpgsm.c:1276
2066 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2067 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3039 sm/gpgsm.c:1284
2070 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2071 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2072
2073 #: g10/gpg.c:3021
2074 #, fuzzy
2075 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2076 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2077
2078 #: g10/gpg.c:3027
2079 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2080 msgstr ""
2081 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2082 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3042
2085 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2086 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2087
2088 #: g10/gpg.c:3044
2089 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2090 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:3046
2093 #, fuzzy
2094 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2095 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:3048
2098 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2099 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2100
2101 #: g10/gpg.c:3050
2102 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2103 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:3053
2106 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2107 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2108
2109 #: g10/gpg.c:3057
2110 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2111 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:3064
2114 msgid "invalid default preferences\n"
2115 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2116
2117 #: g10/gpg.c:3073
2118 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2119 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:3077
2122 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2123 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2124
2125 #: g10/gpg.c:3081
2126 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2127 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2128
2129 #: g10/gpg.c:3114
2130 #, c-format
2131 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2132 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2133
2134 #: g10/gpg.c:3161
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2137 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2138
2139 #: g10/gpg.c:3166
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2142 msgstr ""
2143 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3171
2146 #, fuzzy, c-format
2147 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2148 msgstr ""
2149 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:3263
2152 #, c-format
2153 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2154 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2155
2156 #: g10/gpg.c:3274
2157 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2158 msgstr ""
2159 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2160 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3295
2163 msgid "--store [filename]"
2164 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3302
2167 msgid "--symmetric [filename]"
2168 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2169
2170 #: g10/gpg.c:3304
2171 #, fuzzy, c-format
2172 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2173 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2174
2175 #: g10/gpg.c:3314
2176 msgid "--encrypt [filename]"
2177 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2178
2179 #: g10/gpg.c:3327
2180 #, fuzzy
2181 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2182 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3329
2185 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: g10/gpg.c:3332
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2191 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:3350
2194 msgid "--sign [filename]"
2195 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2196
2197 #: g10/gpg.c:3363
2198 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2199 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2200
2201 #: g10/gpg.c:3378
2202 #, fuzzy
2203 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2204 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3380
2207 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: g10/gpg.c:3383
2211 #, fuzzy, c-format
2212 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2213 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2214
2215 #: g10/gpg.c:3403
2216 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2217 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2218
2219 #: g10/gpg.c:3412
2220 msgid "--clearsign [filename]"
2221 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2222
2223 #: g10/gpg.c:3437
2224 msgid "--decrypt [filename]"
2225 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2226
2227 #: g10/gpg.c:3445
2228 msgid "--sign-key user-id"
2229 msgstr "--sign-key user-id"
2230
2231 #: g10/gpg.c:3449
2232 msgid "--lsign-key user-id"
2233 msgstr "--lsign-key user-id"
2234
2235 #: g10/gpg.c:3470
2236 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2237 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2238
2239 #: g10/gpg.c:3555
2240 #, c-format
2241 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2242 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2243
2244 #: g10/gpg.c:3557
2245 #, c-format
2246 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2247 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2248
2249 #: g10/gpg.c:3559
2250 #, c-format
2251 msgid "key export failed: %s\n"
2252 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2253
2254 #: g10/gpg.c:3570
2255 #, c-format
2256 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2257 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2258
2259 #: g10/gpg.c:3580
2260 #, c-format
2261 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2262 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2263
2264 #: g10/gpg.c:3631
2265 #, c-format
2266 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2267 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:3639
2270 #, c-format
2271 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2272 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2273
2274 #: g10/gpg.c:3729
2275 #, c-format
2276 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2277 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2278
2279 #: g10/gpg.c:3846
2280 msgid "[filename]"
2281 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2282
2283 #: g10/gpg.c:3850
2284 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2285 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2286
2287 #: g10/gpg.c:4162
2288 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2289 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2290
2291 #: g10/gpg.c:4164
2292 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2293 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2294
2295 #: g10/gpg.c:4197
2296 #, fuzzy
2297 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2298 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2299
2300 #: g10/gpgv.c:72
2301 msgid "take the keys from this keyring"
2302 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2303
2304 #: g10/gpgv.c:74
2305 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2306 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2307
2308 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:368
2309 msgid "|FD|write status info to this FD"
2310 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2311
2312 #: g10/gpgv.c:99
2313 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2314 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2315
2316 #: g10/gpgv.c:102
2317 msgid ""
2318 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2319 "Check signatures against known trusted keys\n"
2320 msgstr ""
2321 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2322 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2323
2324 #: g10/helptext.c:49
2325 msgid ""
2326 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2327 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2328 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2329 msgstr ""
2330 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
2331 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
2332 "åìðéóôïóýíçò,\n"
2333 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
2334
2335 #: g10/helptext.c:55
2336 msgid ""
2337 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2338 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2339 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2340 "ultimately trusted\n"
2341 msgstr ""
2342 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
2343 "êëåéäéÜ\n"
2344 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
2345 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
2346 "êëåéäß\n"
2347 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2348
2349 #: g10/helptext.c:62
2350 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2351 msgstr ""
2352 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
2353 "\"."
2354
2355 #: g10/helptext.c:66
2356 msgid ""
2357 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2358 msgstr ""
2359 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
2360
2361 #: g10/helptext.c:70
2362 msgid ""
2363 "Select the algorithm to use.\n"
2364 "\n"
2365 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2366 "for signatures.\n"
2367 "\n"
2368 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2369 "\n"
2370 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2371 "\n"
2372 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2373 msgstr ""
2374
2375 #: g10/helptext.c:84
2376 msgid ""
2377 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2378 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2379 "Please consult your security expert first."
2380 msgstr ""
2381 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
2382 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
2383 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
2384
2385 #: g10/helptext.c:91
2386 msgid "Enter the size of the key"
2387 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
2388
2389 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2390 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2391 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2392 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
2393
2394 #: g10/helptext.c:105
2395 msgid ""
2396 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2397 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2398 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2399 "the given value as an interval."
2400 msgstr ""
2401 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
2402 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
2403 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
2404 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
2405
2406 #: g10/helptext.c:117
2407 msgid "Enter the name of the key holder"
2408 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2409
2410 #: g10/helptext.c:122
2411 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2412 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2413
2414 #: g10/helptext.c:126
2415 msgid "Please enter an optional comment"
2416 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2417
2418 #: g10/helptext.c:131
2419 msgid ""
2420 "N  to change the name.\n"
2421 "C  to change the comment.\n"
2422 "E  to change the email address.\n"
2423 "O  to continue with key generation.\n"
2424 "Q  to to quit the key generation."
2425 msgstr ""
2426 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2427 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2428 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2429 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2430 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2431
2432 #: g10/helptext.c:140
2433 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2434 msgstr ""
2435 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2436 "õðïêëåéäß."
2437
2438 #: g10/helptext.c:148
2439 msgid ""
2440 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2441 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2442 "know how carefully you verified this.\n"
2443 "\n"
2444 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2445 "the\n"
2446 "    key.\n"
2447 "\n"
2448 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2449 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2450 "for\n"
2451 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2452 "user.\n"
2453 "\n"
2454 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2455 "could\n"
2456 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2457 "the\n"
2458 "    key against a photo ID.\n"
2459 "\n"
2460 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2461 "could\n"
2462 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2463 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2464 "a\n"
2465 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2466 "the\n"
2467 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2468 "exchange\n"
2469 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2470 "\n"
2471 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2472 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2473 "\"\n"
2474 "mean to you when you sign other keys.\n"
2475 "\n"
2476 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2477 msgstr ""
2478 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2479 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2480 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2481 "\n"
2482 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2483 "êëåéäß.\n"
2484 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2485 "ôïõ\n"
2486 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2487 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2488 "\n"
2489 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2490 "ðáñÜäåéãìá\n"
2491 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2492 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2493 "\n"
2494 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2495 "áõôü\n"
2496 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2497 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2498 "ôïõ\n"
2499 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2500 "÷.\n"
2501 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2502 "\n"
2503 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2504 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2505 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2506 "êëåéäéÜ.\n"
2507 "\n"
2508 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2509
2510 #: g10/helptext.c:186
2511 #, fuzzy
2512 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2513 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2514
2515 #: g10/helptext.c:190
2516 msgid ""
2517 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2518 "All certificates are then also lost!"
2519 msgstr ""
2520 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2521 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2522
2523 #: g10/helptext.c:195
2524 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2525 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2526
2527 #: g10/helptext.c:200
2528 msgid ""
2529 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2530 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2531 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2532 msgstr ""
2533 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2534 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2535 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2536 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2537
2538 #: g10/helptext.c:205
2539 msgid ""
2540 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2541 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2542 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2543 "a trust connection through another already certified key."
2544 msgstr ""
2545 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2546 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2547 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2548 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2549
2550 #: g10/helptext.c:211
2551 msgid ""
2552 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2553 "your keyring."
2554 msgstr ""
2555 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2556 "êëåéäïèÞêç óáò."
2557
2558 #: g10/helptext.c:215
2559 msgid ""
2560 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2561 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2562 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2563 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2564 "a second one is available."
2565 msgstr ""
2566 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2567 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2568 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2569 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2570 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2571
2572 #: g10/helptext.c:223
2573 msgid ""
2574 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2575 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2576 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2577 msgstr ""
2578 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2579 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2580 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2581
2582 #: g10/helptext.c:230
2583 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2584 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2585
2586 #: g10/helptext.c:236
2587 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2588 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2589
2590 #: g10/helptext.c:240
2591 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2592 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2593
2594 #: g10/helptext.c:245
2595 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2596 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2597
2598 #: g10/helptext.c:250
2599 msgid ""
2600 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2601 "file (which is shown in brackets) will be used."
2602 msgstr ""
2603 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2604 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2605
2606 #: g10/helptext.c:256
2607 msgid ""
2608 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2609 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2610 "  \"Key has been compromised\"\n"
2611 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2612 "      got access to your secret key.\n"
2613 "  \"Key is superseded\"\n"
2614 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2615 "  \"Key is no longer used\"\n"
2616 "      Use this if you have retired this key.\n"
2617 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2618 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2619 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2620 msgstr ""
2621 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2622 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2623 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2624 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2625 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2626 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2627 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2628 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2629 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2630 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2631 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2632 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2633
2634 #: g10/helptext.c:272
2635 msgid ""
2636 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2637 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2638 "An empty line ends the text.\n"
2639 msgstr ""
2640 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2641 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2642 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2643 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2644
2645 #: g10/helptext.c:287
2646 msgid "No help available"
2647 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2648
2649 #: g10/helptext.c:295
2650 #, c-format
2651 msgid "No help available for `%s'"
2652 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2653
2654 #: g10/import.c:94
2655 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: g10/import.c:96
2659 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2660 msgstr ""
2661
2662 #: g10/import.c:98
2663 #, fuzzy
2664 msgid "do not update the trustdb after import"
2665 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2666
2667 #: g10/import.c:100
2668 #, fuzzy
2669 msgid "create a public key when importing a secret key"
2670 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2671
2672 #: g10/import.c:102
2673 msgid "only accept updates to existing keys"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: g10/import.c:104
2677 #, fuzzy
2678 msgid "remove unusable parts from key after import"
2679 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2680
2681 #: g10/import.c:106
2682 msgid "remove as much as possible from key after import"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: g10/import.c:269
2686 #, c-format
2687 msgid "skipping block of type %d\n"
2688 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2689
2690 #: g10/import.c:278
2691 #, fuzzy, c-format
2692 msgid "%lu keys processed so far\n"
2693 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2694
2695 #: g10/import.c:295
2696 #, c-format
2697 msgid "Total number processed: %lu\n"
2698 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2699
2700 #: g10/import.c:297
2701 #, c-format
2702 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2703 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2704
2705 #: g10/import.c:300
2706 #, c-format
2707 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2708 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2709
2710 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2711 #, c-format
2712 msgid "              imported: %lu"
2713 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2714
2715 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2716 #, c-format
2717 msgid "             unchanged: %lu\n"
2718 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2719
2720 #: g10/import.c:310
2721 #, c-format
2722 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2723 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2724
2725 #: g10/import.c:312
2726 #, c-format
2727 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2728 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2729
2730 #: g10/import.c:314
2731 #, c-format
2732 msgid "        new signatures: %lu\n"
2733 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2734
2735 #: g10/import.c:316
2736 #, c-format
2737 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2738 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2739
2740 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2741 #, c-format
2742 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2743 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2744
2745 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2746 #, c-format
2747 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2748 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2749
2750 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2751 #, c-format
2752 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2753 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2754
2755 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2756 #, c-format
2757 msgid "          not imported: %lu\n"
2758 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2759
2760 #: g10/import.c:326
2761 #, fuzzy, c-format
2762 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2763 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2764
2765 #: g10/import.c:328
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2768 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2769
2770 #: g10/import.c:569
2771 #, c-format
2772 msgid ""
2773 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2774 "algorithms on these user IDs:\n"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: g10/import.c:610
2778 #, c-format
2779 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2780 msgstr ""
2781
2782 #: g10/import.c:625
2783 #, fuzzy, c-format
2784 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2785 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2786
2787 #: g10/import.c:637
2788 #, c-format
2789 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: g10/import.c:650
2793 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: g10/import.c:652
2797 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: g10/import.c:676
2801 #, c-format
2802 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "key %s: no user ID\n"
2808 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2809
2810 #: g10/import.c:755
2811 #, fuzzy, c-format
2812 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2813 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2814
2815 #: g10/import.c:770
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2818 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2819
2820 #: g10/import.c:776
2821 #, fuzzy, c-format
2822 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2823 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2824
2825 #: g10/import.c:778
2826 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2827 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2828
2829 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2830 #, fuzzy, c-format
2831 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2832 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2833
2834 #: g10/import.c:794
2835 #, fuzzy, c-format
2836 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2837 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2838
2839 #: g10/import.c:803
2840 #, c-format
2841 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2842 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2843
2844 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2845 #, c-format
2846 msgid "writing to `%s'\n"
2847 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2848
2849 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2850 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2851 #, c-format
2852 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2853 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2854
2855 #: g10/import.c:831
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2858 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2859
2860 #: g10/import.c:855
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2863 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2864
2865 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2868 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2869
2870 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2873 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2874
2875 #: g10/import.c:917
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2878 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2879
2880 #: g10/import.c:920
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2883 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2884
2885 #: g10/import.c:923
2886 #, fuzzy, c-format
2887 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2888 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2889
2890 #: g10/import.c:926
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2893 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2894
2895 #: g10/import.c:929
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2898 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2899
2900 #: g10/import.c:932
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2903 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2904
2905 #: g10/import.c:935
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2908 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2909
2910 #: g10/import.c:938
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2913 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2914
2915 #: g10/import.c:941
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2918 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2919
2920 #: g10/import.c:944
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2923 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2924
2925 #: g10/import.c:967
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2928 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2929
2930 #: g10/import.c:1130
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2933 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2934
2935 #: g10/import.c:1141
2936 #, fuzzy
2937 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2938 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2939
2940 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2941 #, c-format
2942 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2943 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1169
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "key %s: secret key imported\n"
2948 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1199
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2953 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1209
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2958 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1239
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2963 msgstr ""
2964 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2965 "áíÜêëçóçò\n"
2966
2967 #: g10/import.c:1282
2968 #, fuzzy, c-format
2969 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2970 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2971
2972 #: g10/import.c:1314
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2975 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2976
2977 #: g10/import.c:1380
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2980 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2981
2982 #: g10/import.c:1395
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2985 msgstr ""
2986 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2987 "s\"\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1397
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2992 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2993
2994 #: g10/import.c:1415
2995 #, fuzzy, c-format
2996 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2997 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2998
2999 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3002 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3003
3004 #: g10/import.c:1428
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3007 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1443
3010 #, fuzzy, c-format
3011 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3012 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1465
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3017 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3018
3019 #: g10/import.c:1478
3020 #, fuzzy, c-format
3021 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3022 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3023
3024 #: g10/import.c:1493
3025 #, fuzzy, c-format
3026 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3027 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3028
3029 #: g10/import.c:1535
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3032 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3033
3034 #: g10/import.c:1556
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3037 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1583
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3042 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3043
3044 #: g10/import.c:1593
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3047 msgstr ""
3048 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3049
3050 #: g10/import.c:1610
3051 #, fuzzy, c-format
3052 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3053 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3054
3055 #: g10/import.c:1624
3056 #, fuzzy, c-format
3057 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3058 msgstr ""
3059 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3060
3061 #: g10/import.c:1632
3062 #, fuzzy, c-format
3063 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3064 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3065
3066 #: g10/import.c:1732
3067 #, fuzzy, c-format
3068 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3069 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3070
3071 #: g10/import.c:1794
3072 #, fuzzy, c-format
3073 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3074 msgstr ""
3075 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3076 "08lX\n"
3077
3078 #: g10/import.c:1808
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3081 msgstr ""
3082 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3083 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3084
3085 #: g10/import.c:1867
3086 #, fuzzy, c-format
3087 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3088 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3089
3090 #: g10/import.c:1901
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3093 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3094
3095 #: g10/import.c:2290
3096 #, fuzzy
3097 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3098 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3099
3100 #: g10/import.c:2298
3101 #, fuzzy
3102 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3103 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3104
3105 #: g10/import.c:2300
3106 #, fuzzy
3107 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3108 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3109
3110 #: g10/keydb.c:168
3111 #, c-format
3112 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3113 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3114
3115 #: g10/keydb.c:174
3116 #, c-format
3117 msgid "keyring `%s' created\n"
3118 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3119
3120 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3121 #, fuzzy, c-format
3122 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3123 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3124
3125 #: g10/keydb.c:697
3126 #, c-format
3127 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3128 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:265
3131 msgid "[revocation]"
3132 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:266
3135 msgid "[self-signature]"
3136 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3139 msgid "1 bad signature\n"
3140 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3143 #, c-format
3144 msgid "%d bad signatures\n"
3145 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3148 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3149 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3152 #, c-format
3153 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3154 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3157 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3158 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3161 #, c-format
3162 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3163 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:356
3166 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3167 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:358
3170 #, c-format
3171 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3172 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3175 #, fuzzy
3176 msgid ""
3177 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3178 "keys\n"
3179 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3180 "etc.)\n"
3181 msgstr ""
3182 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3183 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3184 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3185 "\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3188 #, fuzzy, c-format
3189 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3190 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3193 #, fuzzy, c-format
3194 msgid "  %d = I trust fully\n"
3195 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:438
3198 msgid ""
3199 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3200 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3201 "trust signatures on your behalf.\n"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: g10/keyedit.c:454
3205 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3206 msgstr ""
3207
3208 #: g10/keyedit.c:598
3209 #, c-format
3210 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3211 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3212
3213 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3214 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3215 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3216 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3219 #: g10/keyedit.c:1759
3220 msgid "  Unable to sign.\n"
3221 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:626
3224 #, c-format
3225 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3226 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3227
3228 #: g10/keyedit.c:654
3229 #, c-format
3230 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3231 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3232
3233 #: g10/keyedit.c:682
3234 #, fuzzy, c-format
3235 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3236 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3237
3238 #: g10/keyedit.c:684
3239 #, fuzzy
3240 msgid "Sign it? (y/N) "
3241 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3242
3243 #: g10/keyedit.c:706
3244 #, c-format
3245 msgid ""
3246 "The self-signature on \"%s\"\n"
3247 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3248 msgstr ""
3249 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3250 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:715
3253 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3254 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3255
3256 #: g10/keyedit.c:729
3257 #, c-format
3258 msgid ""
3259 "Your current signature on \"%s\"\n"
3260 "has expired.\n"
3261 msgstr ""
3262 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3263 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:733
3266 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3267 msgstr ""
3268 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3269
3270 #: g10/keyedit.c:754
3271 #, c-format
3272 msgid ""
3273 "Your current signature on \"%s\"\n"
3274 "is a local signature.\n"
3275 msgstr ""
3276 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3277 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:758
3280 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3281 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3282
3283 #: g10/keyedit.c:779
3284 #, fuzzy, c-format
3285 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3286 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:782
3289 #, fuzzy, c-format
3290 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3291 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:787
3294 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3295 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3296
3297 #: g10/keyedit.c:809
3298 #, fuzzy, c-format
3299 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3300 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:824
3303 msgid "This key has expired!"
3304 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:842
3307 #, c-format
3308 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3309 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:848
3312 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3313 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3314
3315 #: g10/keyedit.c:888
3316 msgid ""
3317 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3318 "mode.\n"
3319 msgstr ""
3320 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3321 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:890
3324 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3325 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:915
3328 msgid ""
3329 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3330 "belongs\n"
3331 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3332 msgstr ""
3333 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3334 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3335 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:920
3338 #, c-format
3339 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3340 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:922
3343 #, c-format
3344 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3345 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:924
3348 #, c-format
3349 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3350 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:926
3353 #, c-format
3354 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3355 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:932
3358 #, fuzzy
3359 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3360 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:956
3363 #, fuzzy, c-format
3364 msgid ""
3365 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3366 "key \"%s\" (%s)\n"
3367 msgstr ""
3368 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3369 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3370
3371 #: g10/keyedit.c:963
3372 #, fuzzy
3373 msgid "This will be a self-signature.\n"
3374 msgstr ""
3375 "\n"
3376 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:969
3379 #, fuzzy
3380 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3381 msgstr ""
3382 "\n"
3383 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:977
3386 #, fuzzy
3387 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3388 msgstr ""
3389 "\n"
3390 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3391 "\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:987
3394 #, fuzzy
3395 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3396 msgstr ""
3397 "\n"
3398 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:994
3401 #, fuzzy
3402 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3403 msgstr ""
3404 "\n"
3405 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3406 "\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1001
3409 #, fuzzy
3410 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3411 msgstr ""
3412 "\n"
3413 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1006
3416 #, fuzzy
3417 msgid "I have checked this key casually.\n"
3418 msgstr ""
3419 "\n"
3420 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1011
3423 #, fuzzy
3424 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3425 msgstr ""
3426 "\n"
3427 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1021
3430 #, fuzzy
3431 msgid "Really sign? (y/N) "
3432 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3435 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3436 #, c-format
3437 msgid "signing failed: %s\n"
3438 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1131
3441 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3445 msgid "This key is not protected.\n"
3446 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3449 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3450 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3453 #, fuzzy
3454 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3455 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3458 msgid "Key is protected.\n"
3459 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1178
3462 #, c-format
3463 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3464 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1184
3467 msgid ""
3468 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3469 "\n"
3470 msgstr ""
3471 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3472 "\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3475 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3476 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1204
3479 msgid ""
3480 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3481 "\n"
3482 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1207
3485 #, fuzzy
3486 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3487 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1278
3490 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3491 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1364
3494 msgid "save and quit"
3495 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1367
3498 #, fuzzy
3499 msgid "show key fingerprint"
3500 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1368
3503 msgid "list key and user IDs"
3504 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1370
3507 msgid "select user ID N"
3508 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1371
3511 #, fuzzy
3512 msgid "select subkey N"
3513 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1372
3516 #, fuzzy
3517 msgid "check signatures"
3518 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1377
3521 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1382
3525 #, fuzzy
3526 msgid "sign selected user IDs locally"
3527 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1384
3530 #, fuzzy
3531 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3532 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1386
3535 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1390
3539 msgid "add a user ID"
3540 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1392
3543 msgid "add a photo ID"
3544 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1394
3547 #, fuzzy
3548 msgid "delete selected user IDs"
3549 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:1399
3552 #, fuzzy
3553 msgid "add a subkey"
3554 msgstr "addkey"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1403
3557 msgid "add a key to a smartcard"
3558 msgstr ""
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1405
3561 msgid "move a key to a smartcard"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1407
3565 msgid "move a backup key to a smartcard"
3566 msgstr ""
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1411
3569 #, fuzzy
3570 msgid "delete selected subkeys"
3571 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1413
3574 msgid "add a revocation key"
3575 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:1415
3578 #, fuzzy
3579 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3580 msgstr ""
3581 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1417
3584 #, fuzzy
3585 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3586 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1419
3589 #, fuzzy
3590 msgid "flag the selected user ID as primary"
3591 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1421
3594 #, fuzzy
3595 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3596 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1424
3599 msgid "list preferences (expert)"
3600 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1426
3603 msgid "list preferences (verbose)"
3604 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1428
3607 #, fuzzy
3608 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3609 msgstr ""
3610 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1433
3613 #, fuzzy
3614 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3615 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1435
3618 #, fuzzy
3619 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3620 msgstr ""
3621 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1437
3624 msgid "change the passphrase"
3625 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:1441
3628 msgid "change the ownertrust"
3629 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3630
3631 #: g10/keyedit.c:1443
3632 #, fuzzy
3633 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3634 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3635
3636 #: g10/keyedit.c:1445
3637 #, fuzzy
3638 msgid "revoke selected user IDs"
3639 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1450
3642 #, fuzzy
3643 msgid "revoke key or selected subkeys"
3644 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1451
3647 #, fuzzy
3648 msgid "enable key"
3649 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1452
3652 #, fuzzy
3653 msgid "disable key"
3654 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:1453
3657 #, fuzzy
3658 msgid "show selected photo IDs"
3659 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1455
3662 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3663 msgstr ""
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1457
3666 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3667 msgstr ""
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1579
3670 #, fuzzy, c-format
3671 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3672 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1597
3675 msgid "Secret key is available.\n"
3676 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1680
3679 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3680 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1688
3683 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3684 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1707
3687 msgid ""
3688 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3689 "(lsign),\n"
3690 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3691 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: g10/keyedit.c:1747
3695 msgid "Key is revoked."
3696 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1766
3699 #, fuzzy
3700 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3701 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3702
3703 #: g10/keyedit.c:1773
3704 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3705 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1782
3708 #, fuzzy, c-format
3709 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3710 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1805
3713 #, c-format
3714 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3715 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3718 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3719 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:1829
3722 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3723 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1831
3726 #, fuzzy
3727 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3728 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1832
3731 #, fuzzy
3732 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3733 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3734
3735 #: g10/keyedit.c:1882
3736 #, fuzzy
3737 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3738 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3739
3740 #: g10/keyedit.c:1894
3741 #, fuzzy
3742 msgid "You must select exactly one key.\n"
3743 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1922
3746 msgid "Command expects a filename argument\n"
3747 msgstr ""
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1936
3750 #, fuzzy, c-format
3751 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3752 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:1953
3755 #, fuzzy, c-format
3756 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3757 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3758
3759 #: g10/keyedit.c:1977
3760 msgid "You must select at least one key.\n"
3761 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:1980
3764 #, fuzzy
3765 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3766 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3767
3768 #: g10/keyedit.c:1981
3769 #, fuzzy
3770 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3771 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3772
3773 #: g10/keyedit.c:2016
3774 #, fuzzy
3775 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3776 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3777
3778 #: g10/keyedit.c:2017
3779 #, fuzzy
3780 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3781 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:2035
3784 #, fuzzy
3785 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3786 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3787
3788 #: g10/keyedit.c:2046
3789 #, fuzzy
3790 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3791 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3792
3793 #: g10/keyedit.c:2048
3794 #, fuzzy
3795 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3796 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2098
3799 msgid ""
3800 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: g10/keyedit.c:2140
3804 #, fuzzy
3805 msgid "Set preference list to:\n"
3806 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:2146
3809 #, fuzzy
3810 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3811 msgstr ""
3812 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2148
3815 #, fuzzy
3816 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3817 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3818
3819 #: g10/keyedit.c:2216
3820 #, fuzzy
3821 msgid "Save changes? (y/N) "
3822 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3823
3824 #: g10/keyedit.c:2219
3825 #, fuzzy
3826 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3827 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3828
3829 #: g10/keyedit.c:2229
3830 #, c-format
3831 msgid "update failed: %s\n"
3832 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3833
3834 #: g10/keyedit.c:2236
3835 #, c-format
3836 msgid "update secret failed: %s\n"
3837 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3838
3839 #: g10/keyedit.c:2243
3840 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3841 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3842
3843 #: g10/keyedit.c:2343
3844 msgid "Digest: "
3845 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2394
3848 msgid "Features: "
3849 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3850
3851 #: g10/keyedit.c:2405
3852 msgid "Keyserver no-modify"
3853 msgstr ""
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3856 msgid "Preferred keyserver: "
3857 msgstr ""
3858
3859 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3860 #, fuzzy
3861 msgid "Notations: "
3862 msgstr "Óçìåßùóç: "
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2639
3865 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3866 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3867
3868 #: g10/keyedit.c:2698
3869 #, fuzzy, c-format
3870 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3871 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3872
3873 #: g10/keyedit.c:2719
3874 #, fuzzy, c-format
3875 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3876 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3877
3878 #: g10/keyedit.c:2725
3879 #, fuzzy
3880 msgid "(sensitive)"
3881 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3882
3883 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3884 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3885 #, fuzzy, c-format
3886 msgid "created: %s"
3887 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3888
3889 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3890 #, fuzzy, c-format
3891 msgid "revoked: %s"
3892 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3893
3894 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3895 #, fuzzy, c-format
3896 msgid "expired: %s"
3897 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3898
3899 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3900 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3901 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "expires: %s"
3904 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2750
3907 #, fuzzy, c-format
3908 msgid "usage: %s"
3909 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3910
3911 #: g10/keyedit.c:2765
3912 #, fuzzy, c-format
3913 msgid "trust: %s"
3914 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3915
3916 #: g10/keyedit.c:2769
3917 #, c-format
3918 msgid "validity: %s"
3919 msgstr ""
3920
3921 #: g10/keyedit.c:2776
3922 msgid "This key has been disabled"
3923 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3924
3925 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3926 msgid "card-no: "
3927 msgstr ""
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2828
3930 msgid ""
3931 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3932 "unless you restart the program.\n"
3933 msgstr ""
3934 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3935 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3936
3937 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3938 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3939 #, fuzzy
3940 msgid "revoked"
3941 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3944 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3945 #, fuzzy
3946 msgid "expired"
3947 msgstr "expire"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:2959
3950 msgid ""
3951 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3952 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3953 msgstr ""
3954 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3955 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:3020
3958 msgid ""
3959 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3960 "versions\n"
3961 "         of PGP to reject this key.\n"
3962 msgstr ""
3963 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3964 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3967 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3968 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3031
3971 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3972 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:3171
3975 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3976 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3977
3978 #: g10/keyedit.c:3181
3979 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3980 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3981
3982 #: g10/keyedit.c:3185
3983 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3984 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3985
3986 #: g10/keyedit.c:3191
3987 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3988 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3989
3990 #: g10/keyedit.c:3205
3991 #, c-format
3992 msgid "Deleted %d signature.\n"
3993 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3994
3995 #: g10/keyedit.c:3206
3996 #, c-format
3997 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3998 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3999
4000 #: g10/keyedit.c:3209
4001 msgid "Nothing deleted.\n"
4002 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
4003
4004 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
4005 #, fuzzy
4006 msgid "invalid"
4007 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
4008
4009 #: g10/keyedit.c:3244
4010 #, fuzzy, c-format
4011 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4012 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4013
4014 #: g10/keyedit.c:3251
4015 #, fuzzy, c-format
4016 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4017 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4018
4019 #: g10/keyedit.c:3252
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4022 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4023
4024 #: g10/keyedit.c:3260
4025 #, fuzzy, c-format
4026 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4027 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4028
4029 #: g10/keyedit.c:3261
4030 #, fuzzy, c-format
4031 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4032 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4033
4034 #: g10/keyedit.c:3355
4035 msgid ""
4036 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4037 "cause\n"
4038 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4039 msgstr ""
4040 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4041 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4042 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3366
4045 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4046 msgstr ""
4047 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4048
4049 #: g10/keyedit.c:3386
4050 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4051 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4052
4053 #: g10/keyedit.c:3411
4054 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4055 msgstr ""
4056 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4057
4058 #: g10/keyedit.c:3426
4059 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4060 msgstr ""
4061 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4062
4063 #: g10/keyedit.c:3448
4064 #, fuzzy
4065 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4066 msgstr ""
4067 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4068
4069 #: g10/keyedit.c:3467
4070 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4071 msgstr ""
4072 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4073 "åðáíÝëèåé!\n"
4074
4075 #: g10/keyedit.c:3473
4076 #, fuzzy
4077 msgid ""
4078 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4079 msgstr ""
4080 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4081 "N): "
4082
4083 #: g10/keyedit.c:3534
4084 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4085 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4086
4087 #: g10/keyedit.c:3540
4088 #, fuzzy
4089 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4090 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4091
4092 #: g10/keyedit.c:3544
4093 #, fuzzy
4094 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4095 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4096
4097 #: g10/keyedit.c:3547
4098 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4099 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4100
4101 #: g10/keyedit.c:3593
4102 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4103 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4104
4105 #: g10/keyedit.c:3609
4106 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4107 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4108
4109 #: g10/keyedit.c:3687
4110 #, fuzzy, c-format
4111 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4112 msgstr ""
4113 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4114 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4115
4116 #: g10/keyedit.c:3693
4117 #, c-format
4118 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4119 msgstr ""
4120
4121 #: g10/keyedit.c:3856
4122 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4123 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4124
4125 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
4126 #, fuzzy, c-format
4127 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4128 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4129
4130 #: g10/keyedit.c:4066
4131 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4132 msgstr ""
4133
4134 #: g10/keyedit.c:4146
4135 #, fuzzy
4136 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4137 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4138
4139 #: g10/keyedit.c:4147
4140 #, fuzzy
4141 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4142 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4143
4144 #: g10/keyedit.c:4209
4145 #, fuzzy
4146 msgid "Enter the notation: "
4147 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4148
4149 #: g10/keyedit.c:4358
4150 #, fuzzy
4151 msgid "Proceed? (y/N) "
4152 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4153
4154 #: g10/keyedit.c:4422
4155 #, c-format
4156 msgid "No user ID with index %d\n"
4157 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4158
4159 #: g10/keyedit.c:4480
4160 #, fuzzy, c-format
4161 msgid "No user ID with hash %s\n"
4162 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4163
4164 #: g10/keyedit.c:4507
4165 #, fuzzy, c-format
4166 msgid "No subkey with index %d\n"
4167 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4168
4169 #: g10/keyedit.c:4642
4170 #, fuzzy, c-format
4171 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4172 msgstr "user ID: \""
4173
4174 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4177 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4178
4179 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
4180 msgid " (non-exportable)"
4181 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4182
4183 #: g10/keyedit.c:4651
4184 #, c-format
4185 msgid "This signature expired on %s.\n"
4186 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4187
4188 #: g10/keyedit.c:4655
4189 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4190 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4191
4192 #: g10/keyedit.c:4659
4193 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4194 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4195
4196 #: g10/keyedit.c:4686
4197 #, fuzzy, c-format
4198 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4199 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4200
4201 #: g10/keyedit.c:4712
4202 #, fuzzy
4203 msgid " (non-revocable)"
4204 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4205
4206 #: g10/keyedit.c:4719
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4209 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4210
4211 #: g10/keyedit.c:4741
4212 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4213 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4214
4215 #: g10/keyedit.c:4761
4216 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4217 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4218
4219 #: g10/keyedit.c:4791
4220 msgid "no secret key\n"
4221 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4222
4223 #: g10/keyedit.c:4861
4224 #, c-format
4225 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4226 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4227
4228 #: g10/keyedit.c:4878
4229 #, c-format
4230 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4231 msgstr ""
4232 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4233
4234 #: g10/keyedit.c:4942
4235 #, fuzzy, c-format
4236 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4237 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4238
4239 #: g10/keyedit.c:5004
4240 #, fuzzy, c-format
4241 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4242 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4243
4244 #: g10/keyedit.c:5099
4245 #, fuzzy, c-format
4246 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4247 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4248
4249 #: g10/keygen.c:268
4250 #, fuzzy, c-format
4251 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4252 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4253
4254 #: g10/keygen.c:275
4255 #, fuzzy
4256 msgid "too many cipher preferences\n"
4257 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4258
4259 #: g10/keygen.c:277
4260 #, fuzzy
4261 msgid "too many digest preferences\n"
4262 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4263
4264 #: g10/keygen.c:279
4265 #, fuzzy
4266 msgid "too many compression preferences\n"
4267 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4268
4269 #: g10/keygen.c:404
4270 #, fuzzy, c-format
4271 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4272 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4273
4274 #: g10/keygen.c:884
4275 msgid "writing direct signature\n"
4276 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4277
4278 #: g10/keygen.c:926
4279 msgid "writing self signature\n"
4280 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4281
4282 #: g10/keygen.c:983
4283 msgid "writing key binding signature\n"
4284 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4285
4286 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4287 #: g10/keygen.c:3016
4288 #, c-format
4289 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4290 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4291
4292 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4293 #, c-format
4294 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4295 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4296
4297 #: g10/keygen.c:1299
4298 msgid ""
4299 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4300 msgstr ""
4301
4302 #: g10/keygen.c:1519
4303 #, fuzzy
4304 msgid "Sign"
4305 msgstr "sign"
4306
4307 #: g10/keygen.c:1522
4308 msgid "Certify"
4309 msgstr ""
4310
4311 #: g10/keygen.c:1525
4312 #, fuzzy
4313 msgid "Encrypt"
4314 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4315
4316 #: g10/keygen.c:1528
4317 msgid "Authenticate"
4318 msgstr ""
4319
4320 #: g10/keygen.c:1536
4321 msgid "SsEeAaQq"
4322 msgstr ""
4323
4324 #: g10/keygen.c:1555
4325 #, c-format
4326 msgid "Possible actions for a %s key: "
4327 msgstr ""
4328
4329 #: g10/keygen.c:1559
4330 msgid "Current allowed actions: "
4331 msgstr ""
4332
4333 #: g10/keygen.c:1564
4334 #, c-format
4335 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4336 msgstr ""
4337
4338 #: g10/keygen.c:1567
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4341 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4342
4343 #: g10/keygen.c:1570
4344 #, c-format
4345 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4346 msgstr ""
4347
4348 #: g10/keygen.c:1573
4349 #, c-format
4350 msgid "   (%c) Finished\n"
4351 msgstr ""
4352
4353 #: g10/keygen.c:1629
4354 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4355 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4356
4357 #: g10/keygen.c:1631
4358 #, fuzzy, c-format
4359 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4360 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4361
4362 #: g10/keygen.c:1632
4363 #, c-format
4364 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4365 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4366
4367 #: g10/keygen.c:1634
4368 #, fuzzy, c-format
4369 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4370 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4371
4372 #: g10/keygen.c:1636
4373 #, fuzzy, c-format
4374 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4375 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4376
4377 #: g10/keygen.c:1637
4378 #, c-format
4379 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4380 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4381
4382 #: g10/keygen.c:1639
4383 #, c-format
4384 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4385 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4386
4387 #: g10/keygen.c:1641
4388 #, fuzzy, c-format
4389 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4390 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4391
4392 #: g10/keygen.c:1710
4393 #, fuzzy, c-format
4394 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4395 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4396
4397 #: g10/keygen.c:1720
4398 #, c-format
4399 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4400 msgstr ""
4401
4402 #: g10/keygen.c:1727
4403 #, fuzzy, c-format
4404 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4405 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4406
4407 #: g10/keygen.c:1741
4408 #, c-format
4409 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4410 msgstr ""
4411
4412 #: g10/keygen.c:1747
4413 #, c-format
4414 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4415 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4416
4417 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4418 #, c-format
4419 msgid "rounded up to %u bits\n"
4420 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4421
4422 #: g10/keygen.c:1826
4423 msgid ""
4424 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4425 "         0 = key does not expire\n"
4426 "      <n>  = key expires in n days\n"
4427 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4428 "      <n>m = key expires in n months\n"
4429 "      <n>y = key expires in n years\n"
4430 msgstr ""
4431 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4432 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4433 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4434 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4435 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4436 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4437
4438 #: g10/keygen.c:1837
4439 msgid ""
4440 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4441 "         0 = signature does not expire\n"
4442 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4443 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4444 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4445 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4446 msgstr ""
4447 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4448 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4449 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4450 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4451 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4452 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4453
4454 #: g10/keygen.c:1860
4455 msgid "Key is valid for? (0) "
4456 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4457
4458 #: g10/keygen.c:1865
4459 #, fuzzy, c-format
4460 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4461 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4462
4463 #: g10/keygen.c:1883
4464 msgid "invalid value\n"
4465 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4466
4467 #: g10/keygen.c:1890
4468 #, fuzzy
4469 msgid "Key does not expire at all\n"
4470 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4471
4472 #: g10/keygen.c:1891
4473 #, fuzzy
4474 msgid "Signature does not expire at all\n"
4475 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4476
4477 #: g10/keygen.c:1896
4478 #, fuzzy, c-format
4479 msgid "Key expires at %s\n"
4480 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4481
4482 #: g10/keygen.c:1897
4483 #, fuzzy, c-format
4484 msgid "Signature expires at %s\n"
4485 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4486
4487 #: g10/keygen.c:1901
4488 msgid ""
4489 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4490 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4491 msgstr ""
4492 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4493 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4494
4495 #: g10/keygen.c:1908
4496 #, fuzzy
4497 msgid "Is this correct? (y/N) "
4498 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4499
4500 #: g10/keygen.c:1931
4501 #, fuzzy
4502 msgid ""
4503 "\n"
4504 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4505 "ID\n"
4506 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4507 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4508 "\n"
4509 msgstr ""
4510 "\n"
4511 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4512 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4513 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4514 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4515 "\n"
4516
4517 #: g10/keygen.c:1944
4518 msgid "Real name: "
4519 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4520
4521 #: g10/keygen.c:1952
4522 msgid "Invalid character in name\n"
4523 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4524
4525 #: g10/keygen.c:1954
4526 msgid "Name may not start with a digit\n"
4527 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4528
4529 #: g10/keygen.c:1956
4530 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4531 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4532
4533 #: g10/keygen.c:1964
4534 msgid "Email address: "
4535 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4536
4537 #: g10/keygen.c:1970
4538 msgid "Not a valid email address\n"
4539 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4540
4541 #: g10/keygen.c:1978
4542 msgid "Comment: "
4543 msgstr "Ó÷üëéï: "
4544
4545 #: g10/keygen.c:1984
4546 msgid "Invalid character in comment\n"
4547 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4548
4549 #: g10/keygen.c:2006
4550 #, c-format
4551 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4552 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4553
4554 #: g10/keygen.c:2012
4555 #, c-format
4556 msgid ""
4557 "You selected this USER-ID:\n"
4558 "    \"%s\"\n"
4559 "\n"
4560 msgstr ""
4561 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4562 "    \"%s\"\n"
4563 "\n"
4564
4565 #: g10/keygen.c:2017
4566 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4567 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4568
4569 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4570 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4571 #. string which should be translated accordingly and the
4572 #. letter changed to match the one in the answer string.
4573 #.
4574 #. n = Change name
4575 #. c = Change comment
4576 #. e = Change email
4577 #. o = Okay (ready, continue)
4578 #. q = Quit
4579 #.
4580 #: g10/keygen.c:2033
4581 msgid "NnCcEeOoQq"
4582 msgstr "NnCcEeOoQq"
4583
4584 #: g10/keygen.c:2043
4585 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4586 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4587
4588 #: g10/keygen.c:2044
4589 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4590 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4591
4592 #: g10/keygen.c:2063
4593 msgid "Please correct the error first\n"
4594 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4595
4596 #: g10/keygen.c:2102
4597 msgid ""
4598 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4599 "\n"
4600 msgstr ""
4601 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4602 "\n"
4603
4604 #: g10/keygen.c:2117
4605 #, c-format
4606 msgid "%s.\n"
4607 msgstr "%s.\n"
4608
4609 #: g10/keygen.c:2123
4610 msgid ""
4611 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4612 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4613 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4614 "\n"
4615 msgstr ""
4616 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4617 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4618 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4619 "\n"
4620
4621 #: g10/keygen.c:2147
4622 msgid ""
4623 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4624 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4625 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4626 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4627 msgstr ""
4628 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4629 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4630 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4631 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4632
4633 #: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
4634 msgid "Key generation canceled.\n"
4635 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4636
4637 #: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
4638 #, c-format
4639 msgid "writing public key to `%s'\n"
4640 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4641
4642 #: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
4643 #, fuzzy, c-format
4644 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4645 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4646
4647 #: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
4648 #, c-format
4649 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4650 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4651
4652 #: g10/keygen.c:3342
4653 #, c-format
4654 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4655 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4656
4657 #: g10/keygen.c:3349
4658 #, c-format
4659 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4660 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4661
4662 #: g10/keygen.c:3369
4663 #, c-format
4664 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4665 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4666
4667 #: g10/keygen.c:3377
4668 #, c-format
4669 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4670 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4671
4672 #: g10/keygen.c:3404
4673 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4674 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4675
4676 #: g10/keygen.c:3415
4677 #, fuzzy
4678 msgid ""
4679 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4680 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4681 msgstr ""
4682 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4683 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4684 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4685 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4686
4687 #: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
4688 #, c-format
4689 msgid "Key generation failed: %s\n"
4690 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4691
4692 #: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
4693 #, c-format
4694 msgid ""
4695 "key has been created %lu second in future (time