More tests added; make distcheck works
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-03-07 11:29+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:173
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:403
32 #, fuzzy, c-format
33 msgid "can't lock `%s': %s\n"
34 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
35
36 #: cipher/random.c:408
37 #, fuzzy, c-format
38 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
39 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
40
41 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
42 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
43 #: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3391 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
44 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
45 #: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
46 #: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
47 #: g10/tdbio.c:605
48 #, c-format
49 msgid "can't open `%s': %s\n"
50 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:458
53 #, c-format
54 msgid "can't stat `%s': %s\n"
55 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
56
57 #: cipher/random.c:463
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
60 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
61
62 #: cipher/random.c:468
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
65
66 #: cipher/random.c:474
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
70 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
71
72 #: cipher/random.c:482
73 #, c-format
74 msgid "can't read `%s': %s\n"
75 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
76
77 #: cipher/random.c:520
78 msgid "note: random_seed file not updated\n"
79 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
80
81 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2753
82 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
83 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
84 #, c-format
85 msgid "can't create `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
89 #, c-format
90 msgid "can't write `%s': %s\n"
91 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:569
94 #, c-format
95 msgid "can't close `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:814
99 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
100 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
101
102 #: cipher/random.c:815
103 msgid ""
104 "The random number generator is only a kludge to let\n"
105 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
106 "\n"
107 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
108 "\n"
109 msgstr ""
110 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
111 "\n"
112 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
113 "\n"
114
115 #: cipher/rndegd.c:202
116 msgid ""
117 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
118 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
119 "of the entropy.\n"
120 msgstr ""
121 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
122 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
123
124 #: cipher/rndlinux.c:132
125 #, c-format
126 msgid ""
127 "\n"
128 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
129 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
133 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
134 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:596
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
139 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:609
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
144 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
145
146 #: g10/app-openpgp.c:977
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "reading public key failed: %s\n"
149 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
150
151 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
152 msgid "response does not contain the public key data\n"
153 msgstr ""
154
155 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
156 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
160 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
164 #, c-format
165 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
166 msgstr ""
167
168 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
169 #, c-format
170 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
174 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
175 #, fuzzy, c-format
176 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
177 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1310
180 msgid "access to admin commands is not configured\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
184 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
188 msgid "card is permanently locked!\n"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1336
192 #, c-format
193 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
194 msgstr ""
195
196 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
197 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
198 #. to get some infos on the string.
199 #: g10/app-openpgp.c:1343
200 msgid "|A|Admin PIN"
201 msgstr ""
202
203 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
204 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
205 #. to get some infos on the string.
206 #: g10/app-openpgp.c:1492
207 msgid "|AN|New Admin PIN"
208 msgstr ""
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1492
211 msgid "|N|New PIN"
212 msgstr ""
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1496
215 #, fuzzy, c-format
216 msgid "error getting new PIN: %s\n"
217 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
220 #, fuzzy
221 msgid "error reading application data\n"
222 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
225 #, fuzzy
226 msgid "error reading fingerprint DO\n"
227 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1562
230 #, fuzzy
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1566
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr ""
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1568
239 #, fuzzy
240 msgid "generating new key\n"
241 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1735
244 msgid "creation timestamp missing\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1742
248 #, c-format
249 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1749
253 #, c-format
254 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
255 msgstr ""
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
258 #, c-format
259 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
260 msgstr ""
261
262 #: g10/app-openpgp.c:1827
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "failed to store the key: %s\n"
265 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
266
267 #: g10/app-openpgp.c:1886
268 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
269 msgstr ""
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1901
272 #, fuzzy
273 msgid "generating key failed\n"
274 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1904
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
279 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1961
282 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2087
286 #, fuzzy, c-format
287 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
288 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2134
291 #, c-format
292 msgid "signatures created so far: %lu\n"
293 msgstr ""
294
295 #: g10/app-openpgp.c:2142
296 #, c-format
297 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
298 msgstr ""
299
300 #: g10/app-openpgp.c:2403
301 msgid ""
302 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
303 msgstr ""
304
305 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
308 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
309
310 #: g10/armor.c:318
311 #, c-format
312 msgid "armor: %s\n"
313 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
314
315 #: g10/armor.c:357
316 msgid "invalid armor header: "
317 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
318
319 #: g10/armor.c:368
320 msgid "armor header: "
321 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
322
323 #: g10/armor.c:379
324 msgid "invalid clearsig header\n"
325 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
326
327 #: g10/armor.c:431
328 msgid "nested clear text signatures\n"
329 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
330
331 #: g10/armor.c:566
332 #, fuzzy
333 msgid "unexpected armor: "
334 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
335
336 #: g10/armor.c:578
337 msgid "invalid dash escaped line: "
338 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
339
340 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
341 #, fuzzy, c-format
342 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
343 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
344
345 #: g10/armor.c:773
346 msgid "premature eof (no CRC)\n"
347 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
348
349 #: g10/armor.c:807
350 msgid "premature eof (in CRC)\n"
351 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
352
353 #: g10/armor.c:815
354 msgid "malformed CRC\n"
355 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
356
357 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
360 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
361
362 #: g10/armor.c:839
363 #, fuzzy
364 msgid "premature eof (in trailer)\n"
365 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
366
367 #: g10/armor.c:843
368 msgid "error in trailer line\n"
369 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
370
371 #: g10/armor.c:1152
372 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
373 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
374
375 #: g10/armor.c:1157
376 #, c-format
377 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
378 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
379
380 #: g10/armor.c:1161
381 msgid ""
382 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
383 msgstr ""
384 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
385 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
386
387 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
388 #, fuzzy, c-format
389 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
390 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
391
392 #: g10/card-util.c:68
393 #, c-format
394 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
395 msgstr ""
396
397 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
398 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
399 #, fuzzy
400 msgid "can't do this in batch mode\n"
401 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
402
403 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
404 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
405 #: g10/keygen.c:1357
406 msgid "Your selection? "
407 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
408
409 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
410 msgid "[not set]"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:412
414 #, fuzzy
415 msgid "male"
416 msgstr "enable"
417
418 #: g10/card-util.c:413
419 #, fuzzy
420 msgid "female"
421 msgstr "enable"
422
423 #: g10/card-util.c:413
424 #, fuzzy
425 msgid "unspecified"
426 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
427
428 #: g10/card-util.c:440
429 #, fuzzy
430 msgid "not forced"
431 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
432
433 #: g10/card-util.c:440
434 msgid "forced"
435 msgstr ""
436
437 #: g10/card-util.c:518
438 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
439 msgstr ""
440
441 #: g10/card-util.c:520
442 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
443 msgstr ""
444
445 #: g10/card-util.c:522
446 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:539
450 msgid "Cardholder's surname: "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:541
454 msgid "Cardholder's given name: "
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:559
458 #, c-format
459 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:580
463 #, fuzzy
464 msgid "URL to retrieve public key: "
465 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
466
467 #: g10/card-util.c:588
468 #, c-format
469 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
470 msgstr ""
471
472 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
473 #, c-format
474 msgid "error reading `%s': %s\n"
475 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
476
477 #: g10/card-util.c:694
478 msgid "Login data (account name): "
479 msgstr ""
480
481 #: g10/card-util.c:704
482 #, c-format
483 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
484 msgstr ""
485
486 #: g10/card-util.c:763
487 msgid "Private DO data: "
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:773
491 #, c-format
492 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
493 msgstr ""
494
495 #: g10/card-util.c:793
496 #, fuzzy
497 msgid "Language preferences: "
498 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
499
500 #: g10/card-util.c:801
501 #, fuzzy
502 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
503 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
504
505 #: g10/card-util.c:810
506 #, fuzzy
507 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
508 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
509
510 #: g10/card-util.c:831
511 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
512 msgstr ""
513
514 #: g10/card-util.c:845
515 #, fuzzy
516 msgid "Error: invalid response.\n"
517 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
518
519 #: g10/card-util.c:866
520 #, fuzzy
521 msgid "CA fingerprint: "
522 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
523
524 #: g10/card-util.c:889
525 #, fuzzy
526 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
527 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
528
529 #: g10/card-util.c:937
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "key operation not possible: %s\n"
532 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
533
534 #: g10/card-util.c:938
535 #, fuzzy
536 msgid "not an OpenPGP card"
537 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
538
539 #: g10/card-util.c:947
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "error getting current key info: %s\n"
542 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
543
544 #: g10/card-util.c:1032
545 msgid "Replace existing key? (y/N) "
546 msgstr ""
547
548 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
549 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
550 msgstr ""
551
552 #: g10/card-util.c:1074
553 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
554 msgstr ""
555
556 #: g10/card-util.c:1083
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
560 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
561 "You should change them using the command --change-pin\n"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/card-util.c:1122
565 #, fuzzy
566 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
567 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
568
569 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
570 #, fuzzy
571 msgid "   (1) Signature key\n"
572 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
575 #, fuzzy
576 msgid "   (2) Encryption key\n"
577 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
578
579 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
580 msgid "   (3) Authentication key\n"
581 msgstr ""
582
583 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
584 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
585 msgid "Invalid selection.\n"
586 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1202
589 #, fuzzy
590 msgid "Please select where to store the key:\n"
591 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1237
594 #, fuzzy
595 msgid "unknown key protection algorithm\n"
596 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
597
598 #: g10/card-util.c:1242
599 #, fuzzy
600 msgid "secret parts of key are not available\n"
601 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
602
603 #: g10/card-util.c:1247
604 #, fuzzy
605 msgid "secret key already stored on a card\n"
606 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
607
608 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
609 msgid "quit this menu"
610 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
611
612 #: g10/card-util.c:1320
613 #, fuzzy
614 msgid "show admin commands"
615 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
616
617 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
618 msgid "show this help"
619 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
620
621 #: g10/card-util.c:1323
622 #, fuzzy
623 msgid "list all available data"
624 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
625
626 #: g10/card-util.c:1326
627 msgid "change card holder's name"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1327
631 msgid "change URL to retrieve key"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1328
635 msgid "fetch the key specified in the card URL"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/card-util.c:1329
639 #, fuzzy
640 msgid "change the login name"
641 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
642
643 #: g10/card-util.c:1330
644 #, fuzzy
645 msgid "change the language preferences"
646 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
647
648 #: g10/card-util.c:1331
649 msgid "change card holder's sex"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1332
653 #, fuzzy
654 msgid "change a CA fingerprint"
655 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
656
657 #: g10/card-util.c:1333
658 msgid "toggle the signature force PIN flag"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1334
662 #, fuzzy
663 msgid "generate new keys"
664 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
665
666 #: g10/card-util.c:1335
667 msgid "menu to change or unblock the PIN"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1336
671 msgid "verify the PIN and list all data"
672 msgstr ""
673
674 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
675 msgid "Command> "
676 msgstr "ÅíôïëÞ> "
677
678 #: g10/card-util.c:1494
679 #, fuzzy
680 msgid "Admin-only command\n"
681 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
682
683 #: g10/card-util.c:1525
684 #, fuzzy
685 msgid "Admin commands are allowed\n"
686 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
687
688 #: g10/card-util.c:1527
689 #, fuzzy
690 msgid "Admin commands are not allowed\n"
691 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
692
693 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
694 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
695 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
696
697 #: g10/cardglue.c:434
698 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:573
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
705 "   %.*s\n"
706 msgstr ""
707
708 #: g10/cardglue.c:582
709 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
710 msgstr ""
711
712 #: g10/cardglue.c:917
713 msgid "Enter New Admin PIN: "
714 msgstr ""
715
716 #: g10/cardglue.c:918
717 msgid "Enter New PIN: "
718 msgstr ""
719
720 #: g10/cardglue.c:919
721 msgid "Enter Admin PIN: "
722 msgstr ""
723
724 #: g10/cardglue.c:920
725 msgid "Enter PIN: "
726 msgstr ""
727
728 #: g10/cardglue.c:937
729 #, fuzzy
730 msgid "Repeat this PIN: "
731 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
732
733 #: g10/cardglue.c:952
734 #, fuzzy
735 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
736 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
737
738 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3751 g10/keyring.c:377
739 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
740 #, c-format
741 msgid "can't open `%s'\n"
742 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
743
744 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
745 msgid "--output doesn't work for this command\n"
746 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
747
748 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1698
749 #: g10/revoke.c:228
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
752 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
753
754 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1712
755 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
756 #, c-format
757 msgid "error reading keyblock: %s\n"
758 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
761 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
762 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
763
764 #: g10/delkey.c:135
765 #, fuzzy
766 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
767 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
768
769 #: g10/delkey.c:147
770 #, fuzzy
771 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
772 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
773
774 #: g10/delkey.c:155
775 #, fuzzy
776 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
777 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
778
779 #: g10/delkey.c:165
780 #, c-format
781 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
782 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
783
784 #: g10/delkey.c:175
785 msgid "ownertrust information cleared\n"
786 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
787
788 #: g10/delkey.c:206
789 #, c-format
790 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
791 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
792
793 #: g10/delkey.c:208
794 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
795 msgstr ""
796 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
797
798 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
799 #, c-format
800 msgid "error creating passphrase: %s\n"
801 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
802
803 #: g10/encode.c:218
804 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
805 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
806
807 #: g10/encode.c:231
808 #, c-format
809 msgid "using cipher %s\n"
810 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
811
812 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
813 #, c-format
814 msgid "`%s' already compressed\n"
815 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
816
817 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
818 #, c-format
819 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
820 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
821
822 #: g10/encode.c:470
823 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
824 msgstr ""
825 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
826 "pgp2\n"
827
828 #: g10/encode.c:494
829 #, c-format
830 msgid "reading from `%s'\n"
831 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
832
833 #: g10/encode.c:522
834 msgid ""
835 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
836 msgstr ""
837 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
838 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
839
840 #: g10/encode.c:532
841 #, fuzzy, c-format
842 msgid ""
843 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
844 msgstr ""
845 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
846 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
847
848 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
849 #, fuzzy, c-format
850 msgid ""
851 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
852 "preferences\n"
853 msgstr ""
854 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
855 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
856
857 #: g10/encode.c:729
858 #, c-format
859 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
860 msgstr ""
861 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
862 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
863
864 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
865 #, c-format
866 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
867 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
868
869 #: g10/encode.c:826
870 #, c-format
871 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
872 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
873
874 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
875 #, c-format
876 msgid "%s encrypted data\n"
877 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
878
879 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
880 #, c-format
881 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
882 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
883
884 #: g10/encr-data.c:93
885 msgid ""
886 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
887 msgstr ""
888 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
889 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
890
891 #: g10/encr-data.c:104
892 msgid "problem handling encrypted packet\n"
893 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
894
895 #: g10/exec.c:49
896 msgid "no remote program execution supported\n"
897 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
898
899 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
900 #, c-format
901 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
902 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
903
904 #: g10/exec.c:314
905 msgid ""
906 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
907 msgstr ""
908 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
909 "áñ÷åßïõ\n"
910
911 #: g10/exec.c:344
912 #, fuzzy
913 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
914 msgstr ""
915 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
916
917 #: g10/exec.c:422
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
920 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
921
922 #: g10/exec.c:425
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
925 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
926
927 #: g10/exec.c:510
928 #, c-format
929 msgid "system error while calling external program: %s\n"
930 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
931
932 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
933 msgid "unnatural exit of external program\n"
934 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
935
936 #: g10/exec.c:536
937 msgid "unable to execute external program\n"
938 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
939
940 #: g10/exec.c:552
941 #, c-format
942 msgid "unable to read external program response: %s\n"
943 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
944
945 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
946 #, c-format
947 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
948 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
949
950 #: g10/exec.c:610
951 #, c-format
952 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
953 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
954
955 #: g10/export.c:61
956 #, fuzzy
957 msgid "export signatures that are marked as local-only"
958 msgstr ""
959 "\n"
960 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
961 "\n"
962
963 #: g10/export.c:63
964 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
965 msgstr ""
966
967 #: g10/export.c:65
968 #, fuzzy
969 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
970 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
971
972 #: g10/export.c:67
973 #, fuzzy
974 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
975 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
976
977 #: g10/export.c:69
978 #, fuzzy
979 msgid "remove unusable parts from key during export"
980 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
981
982 #: g10/export.c:71
983 msgid "remove as much as possible from key during export"
984 msgstr ""
985
986 #: g10/export.c:325
987 #, fuzzy
988 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
989 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
990
991 #: g10/export.c:354
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
994 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
995
996 #: g10/export.c:362
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
999 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1000
1001 #: g10/export.c:373
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1004 msgstr ""
1005 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1006
1007 #: g10/export.c:521
1008 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: g10/export.c:544
1012 #, fuzzy, c-format
1013 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1014 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1015
1016 #: g10/export.c:565
1017 #, fuzzy, c-format
1018 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1019 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1020
1021 #: g10/export.c:598
1022 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1023 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1024
1025 #: g10/gpg.c:373
1026 msgid ""
1027 "@Commands:\n"
1028 " "
1029 msgstr ""
1030 "@ÅíôïëÝò:\n"
1031 " "
1032
1033 #: g10/gpg.c:375
1034 msgid "|[file]|make a signature"
1035 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1036
1037 #: g10/gpg.c:376
1038 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1039 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1040
1041 #: g10/gpg.c:377
1042 msgid "make a detached signature"
1043 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1044
1045 #: g10/gpg.c:378
1046 msgid "encrypt data"
1047 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1048
1049 #: g10/gpg.c:380
1050 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1051 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1052
1053 #: g10/gpg.c:382
1054 msgid "decrypt data (default)"
1055 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1056
1057 #: g10/gpg.c:384
1058 msgid "verify a signature"
1059 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1060
1061 #: g10/gpg.c:386
1062 msgid "list keys"
1063 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1064
1065 #: g10/gpg.c:388
1066 msgid "list keys and signatures"
1067 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1068
1069 #: g10/gpg.c:389
1070 #, fuzzy
1071 msgid "list and check key signatures"
1072 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1073
1074 #: g10/gpg.c:390
1075 msgid "list keys and fingerprints"
1076 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1077
1078 #: g10/gpg.c:391
1079 msgid "list secret keys"
1080 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1081
1082 #: g10/gpg.c:392
1083 msgid "generate a new key pair"
1084 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1085
1086 #: g10/gpg.c:393
1087 msgid "remove keys from the public keyring"
1088 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1089
1090 #: g10/gpg.c:395
1091 msgid "remove keys from the secret keyring"
1092 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1093
1094 #: g10/gpg.c:396
1095 msgid "sign a key"
1096 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1097
1098 #: g10/gpg.c:397
1099 msgid "sign a key locally"
1100 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1101
1102 #: g10/gpg.c:398
1103 msgid "sign or edit a key"
1104 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1105
1106 #: g10/gpg.c:399
1107 msgid "generate a revocation certificate"
1108 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1109
1110 #: g10/gpg.c:401
1111 msgid "export keys"
1112 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1113
1114 #: g10/gpg.c:402
1115 msgid "export keys to a key server"
1116 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1117
1118 #: g10/gpg.c:403
1119 msgid "import keys from a key server"
1120 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1121
1122 #: g10/gpg.c:405
1123 msgid "search for keys on a key server"
1124 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1125
1126 #: g10/gpg.c:407
1127 msgid "update all keys from a keyserver"
1128 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1129
1130 #: g10/gpg.c:411
1131 msgid "import/merge keys"
1132 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1133
1134 #: g10/gpg.c:414
1135 msgid "print the card status"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/gpg.c:415
1139 msgid "change data on a card"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/gpg.c:416
1143 msgid "change a card's PIN"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:424
1147 msgid "update the trust database"
1148 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1149
1150 #: g10/gpg.c:431
1151 msgid "|algo [files]|print message digests"
1152 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1153
1154 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:71
1155 msgid ""
1156 "@\n"
1157 "Options:\n"
1158 " "
1159 msgstr ""
1160 "@\n"
1161 "ÅðéëïãÝò:\n"
1162 " "
1163
1164 #: g10/gpg.c:437
1165 msgid "create ascii armored output"
1166 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1167
1168 #: g10/gpg.c:439
1169 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1170 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1171
1172 #: g10/gpg.c:450
1173 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1174 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1175
1176 #: g10/gpg.c:451
1177 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1178 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1179
1180 #: g10/gpg.c:456
1181 msgid "use canonical text mode"
1182 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1183
1184 #: g10/gpg.c:470
1185 msgid "use as output file"
1186 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1187
1188 #: g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:73
1189 msgid "verbose"
1190 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1191
1192 #: g10/gpg.c:483
1193 msgid "do not make any changes"
1194 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1195
1196 #: g10/gpg.c:484
1197 msgid "prompt before overwriting"
1198 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1199
1200 #: g10/gpg.c:525
1201 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/gpg.c:526
1205 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/gpg.c:554
1209 msgid ""
1210 "@\n"
1211 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1212 msgstr ""
1213 "@\n"
1214 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1215
1216 #: g10/gpg.c:557
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "Examples:\n"
1220 "\n"
1221 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1222 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1223 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1224 " --list-keys [names]        show keys\n"
1225 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1226 msgstr ""
1227 "@\n"
1228 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1231 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1232 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1233 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1234 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1235
1236 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
1237 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1238 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1239
1240 #: g10/gpg.c:768
1241 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1242 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1243
1244 #: g10/gpg.c:771
1245 msgid ""
1246 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1247 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1248 "default operation depends on the input data\n"
1249 msgstr ""
1250 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1251 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1252 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1253
1254 #: g10/gpg.c:782
1255 msgid ""
1256 "\n"
1257 "Supported algorithms:\n"
1258 msgstr ""
1259 "\n"
1260 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1261
1262 #: g10/gpg.c:785
1263 msgid "Pubkey: "
1264 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1265
1266 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2266
1267 msgid "Cipher: "
1268 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1269
1270 #: g10/gpg.c:797
1271 msgid "Hash: "
1272 msgstr "Hash: "
1273
1274 #: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2312
1275 msgid "Compression: "
1276 msgstr "Óõìðßåóç: "
1277
1278 #: g10/gpg.c:886
1279 msgid "usage: gpg [options] "
1280 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1281
1282 #: g10/gpg.c:1034
1283 msgid "conflicting commands\n"
1284 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1285
1286 #: g10/gpg.c:1052
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1289 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1290
1291 #: g10/gpg.c:1249
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1294 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1295
1296 #: g10/gpg.c:1252
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1299 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1300
1301 #: g10/gpg.c:1255
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1304 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1305
1306 #: g10/gpg.c:1261
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1309 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1310
1311 #: g10/gpg.c:1264
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1314 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1315
1316 #: g10/gpg.c:1267
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1319 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1320
1321 #: g10/gpg.c:1273
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1324 msgstr ""
1325 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1276
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid ""
1330 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1331 msgstr ""
1332 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1333
1334 #: g10/gpg.c:1279
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1337 msgstr ""
1338 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1339
1340 #: g10/gpg.c:1285
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1343 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1344
1345 #: g10/gpg.c:1288
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid ""
1348 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1349 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1291
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1354 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1355
1356 #: g10/gpg.c:1432
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1359 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1526
1362 msgid "display photo IDs during key listings"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/gpg.c:1528
1366 msgid "show policy URLs during signature listings"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: g10/gpg.c:1530
1370 #, fuzzy
1371 msgid "show all notations during signature listings"
1372 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1373
1374 #: g10/gpg.c:1532
1375 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: g10/gpg.c:1536
1379 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/gpg.c:1538
1383 #, fuzzy
1384 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1385 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1386
1387 #: g10/gpg.c:1540
1388 msgid "show user ID validity during key listings"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/gpg.c:1542
1392 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/gpg.c:1544
1396 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/gpg.c:1546
1400 #, fuzzy
1401 msgid "show the keyring name in key listings"
1402 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1403
1404 #: g10/gpg.c:1548
1405 #, fuzzy
1406 msgid "show expiration dates during signature listings"
1407 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1408
1409 #: g10/gpg.c:1879
1410 #, c-format
1411 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1412 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1413
1414 #: g10/gpg.c:1921
1415 #, c-format
1416 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1417 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1418
1419 #: g10/gpg.c:1925
1420 #, c-format
1421 msgid "option file `%s': %s\n"
1422 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1423
1424 #: g10/gpg.c:1932
1425 #, c-format
1426 msgid "reading options from `%s'\n"
1427 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1428
1429 #: g10/gpg.c:2147 g10/gpg.c:2747 g10/gpg.c:2766
1430 #, c-format
1431 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1432 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1433
1434 #: g10/gpg.c:2163
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1437 msgstr ""
1438 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1439 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1440
1441 #: g10/gpg.c:2317 g10/gpg.c:2329
1442 #, fuzzy, c-format
1443 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1444 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1445
1446 #: g10/gpg.c:2405
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1449 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1450
1451 #: g10/gpg.c:2429 g10/keyedit.c:3997
1452 #, fuzzy
1453 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1454 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1455
1456 #: g10/gpg.c:2441
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1459 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2444
1462 #, fuzzy
1463 msgid "invalid keyserver options\n"
1464 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2451
1467 #, c-format
1468 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1469 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2454
1472 msgid "invalid import options\n"
1473 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2461
1476 #, c-format
1477 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1478 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1479
1480 #: g10/gpg.c:2464
1481 msgid "invalid export options\n"
1482 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2471
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1487 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1488
1489 #: g10/gpg.c:2474
1490 #, fuzzy
1491 msgid "invalid list options\n"
1492 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1493
1494 #: g10/gpg.c:2482
1495 msgid "display photo IDs during signature verification"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: g10/gpg.c:2484
1499 msgid "show policy URLs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2486
1503 #, fuzzy
1504 msgid "show all notations during signature verification"
1505 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1506
1507 #: g10/gpg.c:2488
1508 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: g10/gpg.c:2492
1512 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2494
1516 #, fuzzy
1517 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1518 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2496
1521 #, fuzzy
1522 msgid "show user ID validity during signature verification"
1523 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1524
1525 #: g10/gpg.c:2498
1526 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: g10/gpg.c:2505
1530 #, fuzzy, c-format
1531 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1532 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2508
1535 #, fuzzy
1536 msgid "invalid verify options\n"
1537 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1538
1539 #: g10/gpg.c:2515
1540 #, c-format
1541 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1542 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1543
1544 #: g10/gpg.c:2665
1545 #, fuzzy, c-format
1546 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1547 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1548
1549 #: g10/gpg.c:2668
1550 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: g10/gpg.c:2736
1554 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1555 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1556
1557 #: g10/gpg.c:2740
1558 #, c-format
1559 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1560 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1561
1562 #: g10/gpg.c:2749
1563 #, c-format
1564 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1565 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1566
1567 #: g10/gpg.c:2752
1568 #, c-format
1569 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1570 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1571
1572 #: g10/gpg.c:2759
1573 #, fuzzy, c-format
1574 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1575 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1576
1577 #: g10/gpg.c:2774
1578 #, fuzzy, c-format
1579 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1580 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1581
1582 #: g10/gpg.c:2788
1583 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1584 msgstr ""
1585 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1586
1587 #: g10/gpg.c:2794
1588 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1589 msgstr ""
1590 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1591 "êáôÜóôáóç\n"
1592
1593 #: g10/gpg.c:2800
1594 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1595 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1596
1597 #: g10/gpg.c:2813
1598 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1599 msgstr ""
1600 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1601
1602 #: g10/gpg.c:2880 g10/gpg.c:2904
1603 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1604 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1605
1606 #: g10/gpg.c:2886 g10/gpg.c:2910
1607 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1608 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2892
1611 #, fuzzy
1612 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1613 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2898
1616 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1617 msgstr ""
1618 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1619 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1620
1621 #: g10/gpg.c:2913
1622 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1623 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1624
1625 #: g10/gpg.c:2915
1626 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1627 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1628
1629 #: g10/gpg.c:2917
1630 #, fuzzy
1631 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1632 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1633
1634 #: g10/gpg.c:2919
1635 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1636 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1637
1638 #: g10/gpg.c:2921
1639 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1640 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1641
1642 #: g10/gpg.c:2924
1643 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1644 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1645
1646 #: g10/gpg.c:2928
1647 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1648 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1649
1650 #: g10/gpg.c:2935
1651 msgid "invalid default preferences\n"
1652 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2944
1655 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1656 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:2948
1659 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1660 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:2952
1663 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1664 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:2985
1667 #, c-format
1668 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1669 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1670
1671 #: g10/gpg.c:3032
1672 #, fuzzy, c-format
1673 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1674 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:3037
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1679 msgstr ""
1680 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:3042
1683 #, fuzzy, c-format
1684 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1685 msgstr ""
1686 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1687
1688 #: g10/gpg.c:3138
1689 #, c-format
1690 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1691 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1692
1693 #: g10/gpg.c:3149
1694 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1695 msgstr ""
1696 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1697 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:3160
1700 msgid "--store [filename]"
1701 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1702
1703 #: g10/gpg.c:3167
1704 msgid "--symmetric [filename]"
1705 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1706
1707 #: g10/gpg.c:3169
1708 #, fuzzy, c-format
1709 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1710 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3179
1713 msgid "--encrypt [filename]"
1714 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1715
1716 #: g10/gpg.c:3192
1717 #, fuzzy
1718 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1719 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1720
1721 #: g10/gpg.c:3194
1722 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: g10/gpg.c:3197
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1728 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1729
1730 #: g10/gpg.c:3215
1731 msgid "--sign [filename]"
1732 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1733
1734 #: g10/gpg.c:3228
1735 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1736 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1737
1738 #: g10/gpg.c:3243
1739 #, fuzzy
1740 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1741 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3245
1744 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: g10/gpg.c:3248
1748 #, fuzzy, c-format
1749 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1750 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1751
1752 #: g10/gpg.c:3268
1753 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1754 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1755
1756 #: g10/gpg.c:3277
1757 msgid "--clearsign [filename]"
1758 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1759
1760 #: g10/gpg.c:3302
1761 msgid "--decrypt [filename]"
1762 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1763
1764 #: g10/gpg.c:3310
1765 msgid "--sign-key user-id"
1766 msgstr "--sign-key user-id"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3314
1769 msgid "--lsign-key user-id"
1770 msgstr "--lsign-key user-id"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3335
1773 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1774 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3406
1777 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1778 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1779
1780 #: g10/gpg.c:3443
1781 #, c-format
1782 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1783 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1784
1785 #: g10/gpg.c:3445
1786 #, c-format
1787 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1788 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:3447
1791 #, c-format
1792 msgid "key export failed: %s\n"
1793 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1794
1795 #: g10/gpg.c:3458
1796 #, c-format
1797 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1798 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1799
1800 #: g10/gpg.c:3468
1801 #, c-format
1802 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1803 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:3519
1806 #, c-format
1807 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1808 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:3527
1811 #, c-format
1812 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1813 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:3614
1816 #, c-format
1817 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1818 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:3737
1821 msgid "[filename]"
1822 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1823
1824 #: g10/gpg.c:3741
1825 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1826 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:4031
1829 msgid ""
1830 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1831 "an '='\n"
1832 msgstr ""
1833 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1834 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:4039
1837 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1838 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1839
1840 #: g10/gpg.c:4044
1841 #, fuzzy
1842 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1843 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1844
1845 #: g10/gpg.c:4055
1846 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1847 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1848
1849 #: g10/gpg.c:4089
1850 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1851 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1852
1853 #: g10/gpg.c:4091
1854 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1855 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1856
1857 #: g10/gpg.c:4124
1858 #, fuzzy
1859 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1860 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1861
1862 #: g10/getkey.c:152
1863 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1864 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1865
1866 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2876
1867 #, fuzzy
1868 msgid "[User ID not found]"
1869 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1870
1871 #: g10/getkey.c:933 g10/getkey.c:950 g10/getkey.c:970 g10/getkey.c:986
1872 #: g10/getkey.c:1001
1873 #, c-format
1874 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1875 msgstr ""
1876
1877 #: g10/getkey.c:1800
1878 #, fuzzy, c-format
1879 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1880 msgstr ""
1881 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1882
1883 #: g10/getkey.c:2354
1884 #, fuzzy, c-format
1885 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1886 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1887
1888 #: g10/getkey.c:2585
1889 #, fuzzy, c-format
1890 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1891 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1892
1893 #: g10/getkey.c:2632
1894 #, fuzzy, c-format
1895 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1896 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1897
1898 #: g10/gpgv.c:74
1899 msgid "be somewhat more quiet"
1900 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1901
1902 #: g10/gpgv.c:75
1903 msgid "take the keys from this keyring"
1904 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1905
1906 #: g10/gpgv.c:77
1907 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1908 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1909
1910 #: g10/gpgv.c:78
1911 msgid "|FD|write status info to this FD"
1912 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1913
1914 #: g10/gpgv.c:102
1915 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1916 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1917
1918 #: g10/gpgv.c:105
1919 msgid ""
1920 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1921 "Check signatures against known trusted keys\n"
1922 msgstr ""
1923 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1924 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1925
1926 #: g10/helptext.c:49
1927 msgid ""
1928 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1929 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1930 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1931 msgstr ""
1932 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1933 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1934 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1935 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1936
1937 #: g10/helptext.c:55
1938 msgid ""
1939 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1940 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1941 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1942 "ultimately trusted\n"
1943 msgstr ""
1944 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1945 "êëåéäéÜ\n"
1946 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1947 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1948 "êëåéäß\n"
1949 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1950
1951 #: g10/helptext.c:62
1952 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1953 msgstr ""
1954 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1955 "\"."
1956
1957 #: g10/helptext.c:66
1958 msgid ""
1959 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1960 msgstr ""
1961 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1962
1963 #: g10/helptext.c:70
1964 msgid ""
1965 "Select the algorithm to use.\n"
1966 "\n"
1967 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1968 "for signatures.\n"
1969 "\n"
1970 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1971 "\n"
1972 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1973 "\n"
1974 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1975 msgstr ""
1976
1977 #: g10/helptext.c:84
1978 msgid ""
1979 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1980 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1981 "Please consult your security expert first."
1982 msgstr ""
1983 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1984 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1985 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1986
1987 #: g10/helptext.c:91
1988 msgid "Enter the size of the key"
1989 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1990
1991 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1992 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1993 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1994 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1995
1996 #: g10/helptext.c:105
1997 msgid ""
1998 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1999 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2000 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2001 "the given value as an interval."
2002 msgstr ""
2003 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
2004 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
2005 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
2006 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
2007
2008 #: g10/helptext.c:117
2009 msgid "Enter the name of the key holder"
2010 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2011
2012 #: g10/helptext.c:122
2013 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2014 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2015
2016 #: g10/helptext.c:126
2017 msgid "Please enter an optional comment"
2018 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2019
2020 #: g10/helptext.c:131
2021 msgid ""
2022 "N  to change the name.\n"
2023 "C  to change the comment.\n"
2024 "E  to change the email address.\n"
2025 "O  to continue with key generation.\n"
2026 "Q  to to quit the key generation."
2027 msgstr ""
2028 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2029 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2030 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2031 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2032 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2033
2034 #: g10/helptext.c:140
2035 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2036 msgstr ""
2037 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2038 "õðïêëåéäß."
2039
2040 #: g10/helptext.c:148
2041 msgid ""
2042 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2043 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2044 "know how carefully you verified this.\n"
2045 "\n"
2046 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2047 "the\n"
2048 "    key.\n"
2049 "\n"
2050 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2051 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2052 "for\n"
2053 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2054 "user.\n"
2055 "\n"
2056 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2057 "could\n"
2058 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2059 "the\n"
2060 "    key against a photo ID.\n"
2061 "\n"
2062 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2063 "could\n"
2064 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2065 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2066 "a\n"
2067 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2068 "the\n"
2069 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2070 "exchange\n"
2071 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2072 "\n"
2073 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2074 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2075 "\"\n"
2076 "mean to you when you sign other keys.\n"
2077 "\n"
2078 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2079 msgstr ""
2080 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2081 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2082 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2083 "\n"
2084 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2085 "êëåéäß.\n"
2086 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2087 "ôïõ\n"
2088 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2089 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2090 "\n"
2091 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2092 "ðáñÜäåéãìá\n"
2093 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2094 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2095 "\n"
2096 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2097 "áõôü\n"
2098 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2099 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2100 "ôïõ\n"
2101 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2102 "÷.\n"
2103 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2104 "\n"
2105 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2106 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2107 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2108 "êëåéäéÜ.\n"
2109 "\n"
2110 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2111
2112 #: g10/helptext.c:186
2113 #, fuzzy
2114 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2115 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2116
2117 #: g10/helptext.c:190
2118 msgid ""
2119 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2120 "All certificates are then also lost!"
2121 msgstr ""
2122 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2123 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2124
2125 #: g10/helptext.c:195
2126 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2127 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2128
2129 #: g10/helptext.c:200
2130 msgid ""
2131 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2132 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2133 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2134 msgstr ""
2135 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2136 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2137 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2138 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2139
2140 #: g10/helptext.c:205
2141 msgid ""
2142 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2143 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2144 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2145 "a trust connection through another already certified key."
2146 msgstr ""
2147 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2148 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2149 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2150 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2151
2152 #: g10/helptext.c:211
2153 msgid ""
2154 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2155 "your keyring."
2156 msgstr ""
2157 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2158 "êëåéäïèÞêç óáò."
2159
2160 #: g10/helptext.c:215
2161 msgid ""
2162 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2163 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2164 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2165 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2166 "a second one is available."
2167 msgstr ""
2168 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2169 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2170 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2171 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2172 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2173
2174 #: g10/helptext.c:223
2175 msgid ""
2176 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2177 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2178 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2179 msgstr ""
2180 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2181 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2182 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2183
2184 #: g10/helptext.c:230
2185 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2186 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2187
2188 #: g10/helptext.c:236
2189 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2190 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2191
2192 #: g10/helptext.c:240
2193 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2194 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2195
2196 #: g10/helptext.c:245
2197 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2198 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2199
2200 #: g10/helptext.c:250
2201 msgid ""
2202 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2203 "file (which is shown in brackets) will be used."
2204 msgstr ""
2205 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2206 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2207
2208 #: g10/helptext.c:256
2209 msgid ""
2210 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2211 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2212 "  \"Key has been compromised\"\n"
2213 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2214 "      got access to your secret key.\n"
2215 "  \"Key is superseded\"\n"
2216 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2217 "  \"Key is no longer used\"\n"
2218 "      Use this if you have retired this key.\n"
2219 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2220 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2221 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2222 msgstr ""
2223 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2224 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2225 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2226 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2227 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2228 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2229 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2230 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2231 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2232 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2233 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2234 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2235
2236 #: g10/helptext.c:272
2237 msgid ""
2238 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2239 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2240 "An empty line ends the text.\n"
2241 msgstr ""
2242 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2243 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2244 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2245 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2246
2247 #: g10/helptext.c:287
2248 msgid "No help available"
2249 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2250
2251 #: g10/helptext.c:295
2252 #, c-format
2253 msgid "No help available for `%s'"
2254 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2255
2256 #: g10/import.c:95
2257 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: g10/import.c:97
2261 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: g10/import.c:99
2265 #, fuzzy
2266 msgid "do not update the trustdb after import"
2267 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2268
2269 #: g10/import.c:101
2270 #, fuzzy
2271 msgid "create a public key when importing a secret key"
2272 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2273
2274 #: g10/import.c:103
2275 msgid "only accept updates to existing keys"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: g10/import.c:105
2279 #, fuzzy
2280 msgid "remove unusable parts from key after import"
2281 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2282
2283 #: g10/import.c:107
2284 msgid "remove as much as possible from key after import"
2285 msgstr ""
2286
2287 #: g10/import.c:262
2288 #, c-format
2289 msgid "skipping block of type %d\n"
2290 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2291
2292 #: g10/import.c:271
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "%lu keys processed so far\n"
2295 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2296
2297 #: g10/import.c:288
2298 #, c-format
2299 msgid "Total number processed: %lu\n"
2300 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2301
2302 #: g10/import.c:290
2303 #, c-format
2304 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2305 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2306
2307 #: g10/import.c:293
2308 #, c-format
2309 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2310 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2311
2312 #: g10/import.c:295
2313 #, c-format
2314 msgid "              imported: %lu"
2315 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2316
2317 #: g10/import.c:301
2318 #, c-format
2319 msgid "             unchanged: %lu\n"
2320 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2321
2322 #: g10/import.c:303
2323 #, c-format
2324 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2325 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2326
2327 #: g10/import.c:305
2328 #, c-format
2329 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2330 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2331
2332 #: g10/import.c:307
2333 #, c-format
2334 msgid "        new signatures: %lu\n"
2335 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2336
2337 #: g10/import.c:309
2338 #, c-format
2339 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2340 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2341
2342 #: g10/import.c:311
2343 #, c-format
2344 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2345 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2346
2347 #: g10/import.c:313
2348 #, c-format
2349 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2350 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2351
2352 #: g10/import.c:315
2353 #, c-format
2354 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2355 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2356
2357 #: g10/import.c:317
2358 #, c-format
2359 msgid "          not imported: %lu\n"
2360 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2361
2362 #: g10/import.c:319
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2365 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2366
2367 #: g10/import.c:321
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2370 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2371
2372 #: g10/import.c:562
2373 #, c-format
2374 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: g10/import.c:564
2378 #, fuzzy
2379 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2380 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2381
2382 #: g10/import.c:601
2383 #, c-format
2384 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: g10/import.c:613
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2390 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2391
2392 #: g10/import.c:625
2393 #, c-format
2394 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: g10/import.c:638
2398 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: g10/import.c:640
2402 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: g10/import.c:664
2406 #, c-format
2407 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2408 msgstr ""
2409
2410 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: no user ID\n"
2413 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2414
2415 #: g10/import.c:741
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2418 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2419
2420 #: g10/import.c:756
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2423 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2424
2425 #: g10/import.c:762
2426 #, fuzzy, c-format
2427 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2428 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2429
2430 #: g10/import.c:764
2431 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2432 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2433
2434 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2437 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2438
2439 #: g10/import.c:780
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2442 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2443
2444 #: g10/import.c:789
2445 #, c-format
2446 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2447 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2448
2449 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
2450 #, c-format
2451 msgid "writing to `%s'\n"
2452 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2453
2454 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2455 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2456 #, c-format
2457 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2458 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2459
2460 #: g10/import.c:817
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2463 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2464
2465 #: g10/import.c:841
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2468 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2469
2470 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2473 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2474
2475 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2478 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2479
2480 #: g10/import.c:903
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2483 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2484
2485 #: g10/import.c:906
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2488 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2489
2490 #: g10/import.c:909
2491 #, fuzzy, c-format
2492 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2493 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2494
2495 #: g10/import.c:912
2496 #, fuzzy, c-format
2497 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2498 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2499
2500 #: g10/import.c:915
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2503 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2504
2505 #: g10/import.c:918
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2508 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2509
2510 #: g10/import.c:921
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2513 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2514
2515 #: g10/import.c:924
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2518 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2519
2520 #: g10/import.c:927
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2523 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2524
2525 #: g10/import.c:930
2526 #, fuzzy, c-format
2527 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2528 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2529
2530 #: g10/import.c:953
2531 #, fuzzy, c-format
2532 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2533 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2534
2535 #: g10/import.c:1098
2536 #, fuzzy, c-format
2537 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2538 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2539
2540 #: g10/import.c:1109
2541 #, fuzzy
2542 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2543 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2544
2545 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2546 #, c-format
2547 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2548 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2549
2550 #: g10/import.c:1137
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "key %s: secret key imported\n"
2553 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2554
2555 #: g10/import.c:1166
2556 #, fuzzy, c-format
2557 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2558 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2559
2560 #: g10/import.c:1176
2561 #, fuzzy, c-format
2562 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2563 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2564
2565 #: g10/import.c:1206
2566 #, fuzzy, c-format
2567 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2568 msgstr ""
2569 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2570 "áíÜêëçóçò\n"
2571
2572 #: g10/import.c:1249
2573 #, fuzzy, c-format
2574 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2575 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2576
2577 #: g10/import.c:1281
2578 #, fuzzy, c-format
2579 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2580 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2581
2582 #: g10/import.c:1347
2583 #, fuzzy, c-format
2584 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2585 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2586
2587 #: g10/import.c:1362
2588 #, fuzzy, c-format
2589 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2590 msgstr ""
2591 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2592 "s\"\n"
2593
2594 #: g10/import.c:1364
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2597 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2598
2599 #: g10/import.c:1382
2600 #, fuzzy, c-format
2601 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2602 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2603
2604 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2607 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2608
2609 #: g10/import.c:1395
2610 #, fuzzy, c-format
2611 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2612 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2613
2614 #: g10/import.c:1410
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2617 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2618
2619 #: g10/import.c:1432
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2622 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2623
2624 #: g10/import.c:1445
2625 #, fuzzy, c-format
2626 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2627 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2628
2629 #: g10/import.c:1460
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2632 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2633
2634 #: g10/import.c:1502
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2637 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2638
2639 #: g10/import.c:1523
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2642 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2643
2644 #: g10/import.c:1550
2645 #, fuzzy, c-format
2646 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2647 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2648
2649 #: g10/import.c:1560
2650 #, fuzzy, c-format
2651 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2652 msgstr ""
2653 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2654
2655 #: g10/import.c:1577
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2658 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1591
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2663 msgstr ""
2664 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2665
2666 #: g10/import.c:1599
2667 #, fuzzy, c-format
2668 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2669 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2670
2671 #: g10/import.c:1699
2672 #, fuzzy, c-format
2673 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2674 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2675
2676 #: g10/import.c:1761
2677 #, fuzzy, c-format
2678 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2679 msgstr ""
2680 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2681 "08lX\n"
2682
2683 #: g10/import.c:1775
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2686 msgstr ""
2687 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2688 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2689
2690 #: g10/import.c:1834
2691 #, fuzzy, c-format
2692 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2693 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2694
2695 #: g10/import.c:1868
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2698 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2699
2700 #: g10/import.c:2257
2701 #, fuzzy
2702 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2703 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2704
2705 #: g10/import.c:2265
2706 #, fuzzy
2707 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2708 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2709
2710 #: g10/import.c:2267
2711 #, fuzzy
2712 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2713 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2714
2715 #: g10/keydb.c:168
2716 #, c-format
2717 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2718 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2719
2720 #: g10/keydb.c:175
2721 #, c-format
2722 msgid "keyring `%s' created\n"
2723 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2724
2725 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2726 #, fuzzy, c-format
2727 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2728 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2729
2730 #: g10/keydb.c:698
2731 #, c-format
2732 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2733 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:264
2736 msgid "[revocation]"
2737 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:265
2740 msgid "[self-signature]"
2741 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
2744 msgid "1 bad signature\n"
2745 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
2748 #, c-format
2749 msgid "%d bad signatures\n"
2750 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
2753 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2754 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
2757 #, c-format
2758 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2759 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
2762 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2763 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
2766 #, c-format
2767 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2768 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:355
2771 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2772 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:357
2775 #, c-format
2776 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2777 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
2780 #, fuzzy
2781 msgid ""
2782 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2783 "keys\n"
2784 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2785 "etc.)\n"
2786 msgstr ""
2787 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2788 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2789 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2790 "\n"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2795 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
2798 #, fuzzy, c-format
2799 msgid "  %d = I trust fully\n"
2800 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:437
2803 msgid ""
2804 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2805 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2806 "trust signatures on your behalf.\n"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: g10/keyedit.c:453
2810 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: g10/keyedit.c:597
2814 #, c-format
2815 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2816 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2817
2818 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
2819 #: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
2820 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2821 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2822
2823 #: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
2824 #: g10/keyedit.c:1742
2825 msgid "  Unable to sign.\n"
2826 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:625
2829 #, c-format
2830 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2831 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2832
2833 #: g10/keyedit.c:653
2834 #, c-format
2835 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2836 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2837
2838 #: g10/keyedit.c:681
2839 #, fuzzy, c-format
2840 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2841 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2842
2843 #: g10/keyedit.c:683
2844 #, fuzzy
2845 msgid "Sign it? (y/N) "
2846 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2847
2848 #: g10/keyedit.c:705
2849 #, c-format
2850 msgid ""
2851 "The self-signature on \"%s\"\n"
2852 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2853 msgstr ""
2854 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2855 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:714
2858 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2859 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2860
2861 #: g10/keyedit.c:728
2862 #, c-format
2863 msgid ""
2864 "Your current signature on \"%s\"\n"
2865 "has expired.\n"
2866 msgstr ""
2867 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2868 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:732
2871 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2872 msgstr ""
2873 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2874
2875 #: g10/keyedit.c:753
2876 #, c-format
2877 msgid ""
2878 "Your current signature on \"%s\"\n"
2879 "is a local signature.\n"
2880 msgstr ""
2881 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2882 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:757
2885 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2886 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2887
2888 #: g10/keyedit.c:778
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2891 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:781
2894 #, fuzzy, c-format
2895 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2896 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:786
2899 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2900 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2901
2902 #: g10/keyedit.c:808
2903 #, fuzzy, c-format
2904 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2905 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:823
2908 msgid "This key has expired!"
2909 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:841
2912 #, c-format
2913 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2914 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:847
2917 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2918 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2919
2920 #: g10/keyedit.c:887
2921 msgid ""
2922 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2923 "mode.\n"
2924 msgstr ""
2925 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2926 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:889
2929 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2930 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:914
2933 msgid ""
2934 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2935 "belongs\n"
2936 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2937 msgstr ""
2938 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2939 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2940 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:919
2943 #, c-format
2944 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2945 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:921
2948 #, c-format
2949 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2950 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:923
2953 #, c-format
2954 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2955 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:925
2958 #, c-format
2959 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2960 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:931
2963 #, fuzzy
2964 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2965 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2966
2967 #: g10/keyedit.c:955
2968 #, fuzzy, c-format
2969 msgid ""
2970 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2971 "key \"%s\" (%s)\n"
2972 msgstr ""
2973 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2974 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2975
2976 #: g10/keyedit.c:962
2977 #, fuzzy
2978 msgid "This will be a self-signature.\n"
2979 msgstr ""
2980 "\n"
2981 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:968
2984 #, fuzzy
2985 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2986 msgstr ""
2987 "\n"
2988 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:976
2991 #, fuzzy
2992 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2993 msgstr ""
2994 "\n"
2995 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2996 "\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:986
2999 #, fuzzy
3000 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3001 msgstr ""
3002 "\n"
3003 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:993
3006 #, fuzzy
3007 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3008 msgstr ""
3009 "\n"
3010 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3011 "\n"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1000
3014 #, fuzzy
3015 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3016 msgstr ""
3017 "\n"
3018 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1005
3021 #, fuzzy
3022 msgid "I have checked this key casually.\n"
3023 msgstr ""
3024 "\n"
3025 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1010
3028 #, fuzzy
3029 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3030 msgstr ""
3031 "\n"
3032 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1020
3035 #, fuzzy
3036 msgid "Really sign? (y/N) "
3037 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
3040 #: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
3041 #, c-format
3042 msgid "signing failed: %s\n"
3043 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1130
3046 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
3050 msgid "This key is not protected.\n"
3051 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
3054 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3055 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
3058 #, fuzzy
3059 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3060 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
3063 msgid "Key is protected.\n"
3064 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1177
3067 #, c-format
3068 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3069 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1183
3072 msgid ""
3073 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3074 "\n"
3075 msgstr ""
3076 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3077 "\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
3080 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3081 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1197
3084 msgid ""
3085 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3086 "\n"
3087 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1200
3090 #, fuzzy
3091 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3092 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1271
3095 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3096 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1356
3099 msgid "save and quit"
3100 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1359
3103 #, fuzzy
3104 msgid "show key fingerprint"
3105 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1360
3108 msgid "list key and user IDs"
3109 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1362
3112 msgid "select user ID N"
3113 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1363
3116 #, fuzzy
3117 msgid "select subkey N"
3118 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1364
3121 #, fuzzy
3122 msgid "check signatures"
3123 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1368
3126 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3127 msgstr ""
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1373
3130 #, fuzzy
3131 msgid "sign selected user IDs locally"
3132 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1375
3135 #, fuzzy
3136 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3137 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1377
3140 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1381
3144 msgid "add a user ID"
3145 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1383
3148 msgid "add a photo ID"
3149 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1385
3152 #, fuzzy
3153 msgid "delete selected user IDs"
3154 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1390
3157 #, fuzzy
3158 msgid "add a subkey"
3159 msgstr "addkey"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1394
3162 msgid "add a key to a smartcard"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1396
3166 msgid "move a key to a smartcard"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1398
3170 msgid "move a backup key to a smartcard"
3171 msgstr ""
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1402
3174 #, fuzzy
3175 msgid "delete selected subkeys"
3176 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:1404
3179 msgid "add a revocation key"
3180 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1406
3183 #, fuzzy
3184 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3185 msgstr ""
3186 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1408
3189 #, fuzzy
3190 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3191 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:1410
3194 #, fuzzy
3195 msgid "flag the selected user ID as primary"
3196 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1412
3199 #, fuzzy
3200 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3201 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1415
3204 msgid "list preferences (expert)"
3205 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1417
3208 msgid "list preferences (verbose)"
3209 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1419
3212 #, fuzzy
3213 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3214 msgstr ""
3215 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3216
3217 #: g10/keyedit.c:1424
3218 #, fuzzy
3219 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3220 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1426
3223 msgid "change the passphrase"
3224 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1430
3227 msgid "change the ownertrust"
3228 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1432
3231 #, fuzzy
3232 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3233 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3234
3235 #: g10/keyedit.c:1434
3236 #, fuzzy
3237 msgid "revoke selected user IDs"
3238 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1439
3241 #, fuzzy
3242 msgid "revoke key or selected subkeys"
3243 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1440
3246 #, fuzzy
3247 msgid "enable key"
3248 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1441
3251 #, fuzzy
3252 msgid "disable key"
3253 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1442
3256 #, fuzzy
3257 msgid "show selected photo IDs"
3258 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:1444
3261 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: g10/keyedit.c:1446
3265 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: g10/keyedit.c:1564
3269 #, fuzzy, c-format
3270 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3271 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1582
3274 msgid "Secret key is available.\n"
3275 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1663
3278 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3279 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1671
3282 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3283 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:1690
3286 msgid ""
3287 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3288 "(lsign),\n"
3289 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3290 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1730
3294 msgid "Key is revoked."
3295 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1749
3298 #, fuzzy
3299 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3300 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1756
3303 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3304 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1765
3307 #, fuzzy, c-format
3308 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3309 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1788
3312 #, c-format
3313 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3314 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3317 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3318 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1812
3321 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3322 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1814
3325 #, fuzzy
3326 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3327 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1815
3330 #, fuzzy
3331 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3332 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1865
3335 #, fuzzy
3336 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3337 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1877
3340 #, fuzzy
3341 msgid "You must select exactly one key.\n"
3342 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1905
3345 msgid "Command expects a filename argument\n"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1919
3349 #, fuzzy, c-format
3350 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3351 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1936
3354 #, fuzzy, c-format
3355 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3356 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:1960
3359 msgid "You must select at least one key.\n"
3360 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:1963
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3365 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1964
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3370 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:1999
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3375 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:2000
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3380 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3381
3382 #: g10/keyedit.c:2018
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3385 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3386
3387 #: g10/keyedit.c:2029
3388 #, fuzzy
3389 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3390 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3391
3392 #: g10/keyedit.c:2031
3393 #, fuzzy
3394 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3395 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3396
3397 #: g10/keyedit.c:2081
3398 msgid ""
3399 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: g10/keyedit.c:2123
3403 #, fuzzy
3404 msgid "Set preference list to:\n"
3405 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:2129
3408 #, fuzzy
3409 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3410 msgstr ""
3411 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2131
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3416 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2189
3419 #, fuzzy
3420 msgid "Save changes? (y/N) "
3421 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2192
3424 #, fuzzy
3425 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3426 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3427
3428 #: g10/keyedit.c:2202
3429 #, c-format
3430 msgid "update failed: %s\n"
3431 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:2209
3434 #, c-format
3435 msgid "update secret failed: %s\n"
3436 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:2216
3439 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3440 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:2289
3443 msgid "Digest: "
3444 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3445
3446 #: g10/keyedit.c:2341
3447 msgid "Features: "
3448 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3449
3450 #: g10/keyedit.c:2352
3451 msgid "Keyserver no-modify"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
3455 msgid "Preferred keyserver: "
3456 msgstr ""
3457
3458 #: g10/keyedit.c:2579
3459 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3460 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2638
3463 #, fuzzy, c-format
3464 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3465 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3466
3467 #: g10/keyedit.c:2659
3468 #, fuzzy, c-format
3469 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3470 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3471
3472 #: g10/keyedit.c:2665
3473 #, fuzzy
3474 msgid "(sensitive)"
3475 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
3478 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:525
3479 #, fuzzy, c-format
3480 msgid "created: %s"
3481 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:960
3484 #, fuzzy, c-format
3485 msgid "revoked: %s"
3486 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "expired: %s"
3491 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
3494 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3495 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:531 g10/mainproc.c:966
3496 #, fuzzy, c-format
3497 msgid "expires: %s"
3498 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2690
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "usage: %s"
3503 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2705
3506 #, fuzzy, c-format
3507 msgid "trust: %s"
3508 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2709
3511 #, c-format
3512 msgid "validity: %s"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: g10/keyedit.c:2716
3516 msgid "This key has been disabled"
3517 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
3520 msgid "card-no: "
3521 msgstr ""
3522
3523 #: g10/keyedit.c:2768
3524 msgid ""
3525 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3526 "unless you restart the program.\n"
3527 msgstr ""
3528 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3529 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:535
3532 #: g10/mainproc.c:1783 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
3533 #, fuzzy
3534 msgid "revoked"
3535 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:539
3538 #: g10/mainproc.c:1785 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
3539 #, fuzzy
3540 msgid "expired"
3541 msgstr "expire"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:2899
3544 msgid ""
3545 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3546 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3547 msgstr ""
3548 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3549 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:2960
3552 msgid ""
3553 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3554 "versions\n"
3555 "         of PGP to reject this key.\n"
3556 msgstr ""
3557 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3558 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
3561 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3562 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3563
3564 #: g10/keyedit.c:2971
3565 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3566 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:3111
3569 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3570 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:3121
3573 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3574 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:3125
3577 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3578 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:3131
3581 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3582 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3145
3585 #, c-format
3586 msgid "Deleted %d signature.\n"
3587 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:3146
3590 #, c-format
3591 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3592 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:3149
3595 msgid "Nothing deleted.\n"
3596 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
3599 #, fuzzy
3600 msgid "invalid"
3601 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:3198
3604 #, fuzzy, c-format
3605 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3606 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:3290
3609 msgid ""
3610 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3611 "cause\n"
3612 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3613 msgstr ""
3614 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3615 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3616 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3301
3619 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3620 msgstr ""
3621 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:3321
3624 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3625 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3346
3628 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3629 msgstr ""
3630 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:3361
3633 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3634 msgstr ""
3635 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:3383
3638 #, fuzzy
3639 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3640 msgstr ""
3641 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:3402
3644 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3645 msgstr ""
3646 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3647 "åðáíÝëèåé!\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:3408
3650 #, fuzzy
3651 msgid ""
3652 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3653 msgstr ""
3654 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3655 "N): "
3656
3657 #: g10/keyedit.c:3469
3658 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3659 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3475
3662 #, fuzzy
3663 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3664 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3479
3667 #, fuzzy
3668 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3669 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:3482
3672 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3673 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:3528
3676 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3677 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:3544
3680 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3681 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:3769
3684 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3685 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
3688 #, fuzzy, c-format
3689 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3690 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:3979
3693 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3694 msgstr ""
3695
3696 #: g10/keyedit.c:4059
3697 #, fuzzy
3698 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3699 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3700
3701 #: g10/keyedit.c:4060
3702 #, fuzzy
3703 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3704 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3705
3706 #: g10/keyedit.c:4122
3707 #, c-format
3708 msgid "No user ID with index %d\n"
3709 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:4180
3712 #, fuzzy, c-format
3713 msgid "No user ID with hash %s\n"
3714 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:4207
3717 #, fuzzy, c-format
3718 msgid "No subkey with index %d\n"
3719 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:4342
3722 #, fuzzy, c-format
3723 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3724 msgstr "user ID: \""
3725
3726 #: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
3727 #, fuzzy, c-format
3728 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3729 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
3732 msgid " (non-exportable)"
3733 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:4351
3736 #, c-format
3737 msgid "This signature expired on %s.\n"
3738 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:4355
3741 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3742 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3743
3744 #: g10/keyedit.c:4359
3745 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3746 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:4386
3749 #, fuzzy, c-format
3750 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3751 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:4412
3754 #, fuzzy
3755 msgid " (non-revocable)"
3756 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:4419
3759 #, fuzzy, c-format
3760 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3761 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:4441
3764 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3765 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3766
3767 #: g10/keyedit.c:4461
3768 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3769 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:4491
3772 msgid "no secret key\n"
3773 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:4561
3776 #, c-format
3777 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3778 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:4578
3781 #, c-format
3782 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3783 msgstr ""
3784 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3785
3786 #: g10/keyedit.c:4642
3787 #, fuzzy, c-format
3788 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3789 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:4704
3792 #, fuzzy, c-format
3793 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3794 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3795
3796 #: g10/keyedit.c:4799
3797 #, fuzzy, c-format
3798 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3799 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3800
3801 #: g10/keygen.c:259
3802 #, fuzzy, c-format
3803 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3804 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3805
3806 #: g10/keygen.c:266
3807 #, fuzzy
3808 msgid "too many cipher preferences\n"
3809 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3810
3811 #: g10/keygen.c:268
3812 #, fuzzy
3813 msgid "too many digest preferences\n"
3814 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:270
3817 #, fuzzy
3818 msgid "too many compression preferences\n"
3819 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:395
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3824 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3825
3826 #: g10/keygen.c:815
3827 msgid "writing direct signature\n"
3828 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3829
3830 #: g10/keygen.c:854
3831 msgid "writing self signature\n"
3832 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3833
3834 #: g10/keygen.c:905
3835 msgid "writing key binding signature\n"
3836 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3839 #, c-format
3840 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3841 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3844 #, c-format
3845 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3846 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3847
3848 #: g10/keygen.c:1232
3849 #, fuzzy
3850 msgid "Sign"
3851 msgstr "sign"
3852
3853 #: g10/keygen.c:1235
3854 msgid "Certify"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keygen.c:1238
3858 #, fuzzy
3859 msgid "Encrypt"
3860 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3861
3862 #: g10/keygen.c:1241
3863 msgid "Authenticate"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/keygen.c:1249
3867 msgid "SsEeAaQq"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keygen.c:1268
3871 #, c-format
3872 msgid "Possible actions for a %s key: "
3873 msgstr ""
3874
3875 #: g10/keygen.c:1272
3876 msgid "Current allowed actions: "
3877 msgstr ""
3878
3879 #: g10/keygen.c:1277
3880 #, c-format
3881 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: g10/keygen.c:1280
3885 #, fuzzy, c-format
3886 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3887 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3888
3889 #: g10/keygen.c:1283
3890 #, c-format
3891 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: g10/keygen.c:1286
3895 #, c-format
3896 msgid "   (%c) Finished\n"
3897 msgstr ""
3898
3899 #: g10/keygen.c:1342
3900 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3901 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3902
3903 #: g10/keygen.c:1344
3904 #, fuzzy, c-format
3905 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3906 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:1345
3909 #, c-format
3910 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3911 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1347
3914 #, fuzzy, c-format
3915 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3916 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3917
3918 #: g10/keygen.c:1349
3919 #, fuzzy, c-format
3920 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3921 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3922
3923 #: g10/keygen.c:1350
3924 #, c-format
3925 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3926 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3927
3928 #: g10/keygen.c:1352
3929 #, c-format
3930 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3931 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3932
3933 #: g10/keygen.c:1354
3934 #, fuzzy, c-format
3935 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3936 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3937
3938 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3939 #, fuzzy, c-format
3940 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3941 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3942
3943 #: g10/keygen.c:1433
3944 #, c-format
3945 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3946 msgstr ""
3947
3948 #: g10/keygen.c:1440
3949 #, fuzzy, c-format
3950 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3951 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3952
3953 #: g10/keygen.c:1454
3954 #, c-format
3955 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: g10/keygen.c:1460
3959 #, c-format
3960 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3961 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3962
3963 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
3964 #, c-format
3965 msgid "rounded up to %u bits\n"
3966 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3967
3968 #: g10/keygen.c:1519
3969 msgid ""
3970 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3971 "         0 = key does not expire\n"
3972 "      <n>  = key expires in n days\n"
3973 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3974 "      <n>m = key expires in n months\n"
3975 "      <n>y = key expires in n years\n"
3976 msgstr ""
3977 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3978 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3979 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3980 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3981 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3982 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3983
3984 #: g10/keygen.c:1530
3985 msgid ""
3986 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3987 "         0 = signature does not expire\n"
3988 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3989 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3990 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3991 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3992 msgstr ""
3993 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3994 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3995 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3996 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3997 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3998 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3999
4000 #: g10/keygen.c:1553
4001 msgid "Key is valid for? (0) "
4002 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4003
4004 #: g10/keygen.c:1558
4005 #, fuzzy, c-format
4006 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4007 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4008
4009 #: g10/keygen.c:1576
4010 msgid "invalid value\n"
4011 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4012
4013 #: g10/keygen.c:1583
4014 #, fuzzy
4015 msgid "Key does not expire at all\n"
4016 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4017
4018 #: g10/keygen.c:1584
4019 #, fuzzy
4020 msgid "Signature does not expire at all\n"
4021 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4022
4023 #: g10/keygen.c:1589
4024 #, fuzzy, c-format
4025 msgid "Key expires at %s\n"
4026 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4027
4028 #: g10/keygen.c:1590
4029 #, fuzzy, c-format
4030 msgid "Signature expires at %s\n"
4031 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4032
4033 #: g10/keygen.c:1596
4034 msgid ""
4035 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4036 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4037 msgstr ""
4038 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4039 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4040
4041 #: g10/keygen.c:1601
4042 #, fuzzy
4043 msgid "Is this correct? (y/N) "
4044 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4045
4046 #: g10/keygen.c:1624
4047 #, fuzzy
4048 msgid ""
4049 "\n"
4050 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4051 "ID\n"
4052 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4053 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4054 "\n"
4055 msgstr ""
4056 "\n"
4057 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4058 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4059 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4060 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4061 "\n"
4062
4063 #: g10/keygen.c:1637
4064 msgid "Real name: "
4065 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4066
4067 #: g10/keygen.c:1645
4068 msgid "Invalid character in name\n"
4069 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4070
4071 #: g10/keygen.c:1647
4072 msgid "Name may not start with a digit\n"
4073 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4074
4075 #: g10/keygen.c:1649
4076 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4077 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4078
4079 #: g10/keygen.c:1657
4080 msgid "Email address: "
4081 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4082
4083 #: g10/keygen.c:1663
4084 msgid "Not a valid email address\n"
4085 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4086
4087 #: g10/keygen.c:1671
4088 msgid "Comment: "
4089 msgstr "Ó÷üëéï: "
4090
4091 #: g10/keygen.c:1677
4092 msgid "Invalid character in comment\n"
4093 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4094
4095 #: g10/keygen.c:1700
4096 #, c-format
4097 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4098 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4099
4100 #: g10/keygen.c:1706
4101 #, c-format
4102 msgid ""
4103 "You selected this USER-ID:\n"
4104 "    \"%s\"\n"
4105 "\n"
4106 msgstr ""
4107 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4108 "    \"%s\"\n"
4109 "\n"
4110
4111 #: g10/keygen.c:1711
4112 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4113 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4114
4115 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4116 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4117 #. string which should be translated accordingly and the
4118 #. letter changed to match the one in the answer string.
4119 #.
4120 #. n = Change name
4121 #. c = Change comment
4122 #. e = Change email
4123 #. o = Okay (ready, continue)
4124 #. q = Quit
4125 #.
4126 #: g10/keygen.c:1727
4127 msgid "NnCcEeOoQq"
4128 msgstr "NnCcEeOoQq"
4129
4130 #: g10/keygen.c:1737
4131 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4132 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4133
4134 #: g10/keygen.c:1738
4135 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4136 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4137
4138 #: g10/keygen.c:1757
4139 msgid "Please correct the error first\n"
4140 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4141
4142 #: g10/keygen.c:1797
4143 msgid ""
4144 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4145 "\n"
4146 msgstr ""
4147 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4148 "\n"
4149
4150 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
4151 #, c-format
4152 msgid "%s.\n"
4153 msgstr "%s.\n"
4154
4155 #: g10/keygen.c:1813
4156 msgid ""
4157 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4158 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4159 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4160 "\n"
4161 msgstr ""
4162 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4163 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4164 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4165 "\n"
4166
4167 #: g10/keygen.c:1835
4168 msgid ""
4169 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4170 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4171 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4172 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4173 msgstr ""
4174 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4175 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4176 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4177 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4178
4179 #: g10/keygen.c:2597
4180 msgid "Key generation canceled.\n"
4181 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4182
4183 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4184 #, c-format
4185 msgid "writing public key to `%s'\n"
4186 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4187
4188 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4189 #, fuzzy, c-format
4190 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4191 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4192
4193 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4194 #, c-format
4195 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4196 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4197
4198 #: g10/keygen.c:2929
4199 #, c-format
4200 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4201 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:2935
4204 #, c-format
4205 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4206 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4207
4208 #: g10/keygen.c:2953
4209 #, c-format
4210 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4211 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4212
4213 #: g10/keygen.c:2960
4214 #, c-format
4215 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4216 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4217
4218 #: g10/keygen.c:2983
4219 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4220 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4221
4222 #: g10/keygen.c:2994
4223 #, fuzzy
4224 msgid ""
4225 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4226 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4227 msgstr ""
4228 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4229 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4230 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4231 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4232
4233 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4234 #, c-format
4235 msgid "Key generation failed: %s\n"
4236 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4237
4238 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4239 #, c-format
4240 msgid ""
4241 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4242 msgstr ""
4243 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4244 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4245
4246 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4247 #, c-format
4248 msgid ""
4249 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4250 msgstr ""
4251 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4252 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4253
4254 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4255 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4256 msgstr ""
4257 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4258 "ìå ôï OpenPGP\n"
4259
4260 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4261 #, fuzzy
4262 msgid "Really create? (y/N) "
4263 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4264
4265 #: g10/keygen.c:3391
4266 #, fuzzy, c-format
4267 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4268 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4269
4270 #: g10/keygen.c:3438
4271 #, fuzzy, c-format
4272 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4273 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4274
4275 #: g10/keygen.c:3464
4276 #, fuzzy, c-format
4277 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4278 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4279
4280 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4281 msgid "never     "
4282 msgstr "ðïôÝ     "
4283
4284 #: g10/keylist.c:265
4285 msgid "Critical signature policy: "
4286 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4287
4288 #: g10/keylist.c:267
4289 msgid "Signature policy: "
4290 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4291
4292 #: g10/keylist.c:306
4293 msgid "Critical preferred keyserver: "
4294 msgstr ""
4295
4296 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4297 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4298 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
4299
4300 #: g10/keylist.c:373
4301 msgid "Critical signature notation: "
4302 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4303
4304 #: g10/keylist.c:375
4305 msgid "Signature notation: "
4306 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4307
4308 #: g10/keylist.c:386
4309 msgid "not human readable"
4310 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
4311
4312 #: g10/keylist.c:487
4313 msgid "Keyring"
4314 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4315
4316 #: g10/keylist.c:1521
4317 msgid "Primary key fingerprint:"
4318 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4319
4320 #: g10/keylist.c:1523
4321 msgid "     Subkey fingerprint:"
4322 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4323
4324 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4325 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4326 #: g10/keylist.c:1530
4327 msgid " Primary key fingerprint:"
4328 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4329
4330 #: g10/keylist.c:1532
4331 msgid "      Subkey fingerprint:"
4332 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4333
4334 #: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
4335 #, fuzzy
4336 msgid "      Key fingerprint ="
4337 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4338
4339 #: g10/keylist.c:1607
4340 msgid "      Card serial no. ="
4341 msgstr ""
4342
4343 #: g10/keyring.c:1246
4344 #, fuzzy, c-format
4345 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4346 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4347
4348 #: g10/keyring.c:1252
4349 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4350 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4351
4352 #: g10/keyring.c:1254
4353 #, c-format
4354 msgid "%s is the unchanged one\n"
4355 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4356
4357 #: g10/keyring.c:1255
4358 #, c-format
4359 msgid "%s is the new one\n"
4360 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4361
4362 #: g10/keyring.c:1256
4363 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4364 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4365
4366 #: g10/keyring.c:1376
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "caching keyring `%s'\n"
4369 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4370
4371 #: g10/keyring.c:1422
4372 #, fuzzy, c-format
4373 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4374 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4375
4376 #: g10/keyring.c:1434
4377 #, fuzzy, c-format
4378 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4379 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4380
4381 #: g10/keyring.c:1505
4382 #, c-format
4383 msgid "%s: keyring created\n"
4384 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4385
4386 #: g10/keyserver.c:76
4387 msgid "include revoked keys in search results"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: g10/keyserver.c:77
4391 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: g10/keyserver.c:79
4395 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4396 msgstr ""
4397
4398 #: g10/keyserver.c:81
4399 msgid "do not delete temporary files after using them"
4400 msgstr ""
4401
4402 #: g10/keyserver.c:85
4403 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4404 msgstr ""
4405
4406 #: g10/keyserver.c:87
4407 #, fuzzy
4408 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4409 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4410
4411 #: g10/keyserver.c:89
4412 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4413 msgstr ""
4414
4415 #: g10/keyserver.c:154
4416 #, fuzzy, c-format
4417 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4418 msgstr ""
4419 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4420
4421 #: g10/keyserver.c:537
4422 #, fuzzy
4423 msgid "disabled"
4424 msgstr "disable"
4425
4426 #: g10/keyserver.c:738
4427 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4428 msgstr ""
4429
4430 #: g10/keyserver.c:821 g10/keyserver.c:1422
4431 #, fuzzy, c-format
4432 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4433 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4434
4435 #: g10/keyserver.c:919
4436 #, fuzzy, c-format
4437 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4438 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4439
4440 #: g10/keyserver.c:921
4441 #, fuzzy
4442 msgid "key not found on keyserver\n"
4443 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4444
4445 #: g10/keyserver.c:1146
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4448 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4449
4450 #: g10/keyserver.c:1150
4451 #, fuzzy, c-format
4452 msgid "requesting key %s from %s\n"
4453 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4454
4455 #: g10/keyserver.c:1174
4456 #, fuzzy, c-format
4457 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4458 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4459
4460 #: g10/keyserver.c:1177
4461 #, fuzzy, c-format
4462 msgid "searching for names from %s\n"
4463 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4464
4465 #: g10/keyserver.c:1325
4466 #, fuzzy, c-format
4467 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4468 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4469
4470 #: g10/keyserver.c:1329
4471 #, fuzzy, c-format
4472 msgid "sending key %s to %s\n"
4473 msgstr ""
4474 "\"\n"
4475 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4476
4477 #: g10/keyserver.c:1372
4478 #, fuzzy, c-format
4479 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4480 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4481
4482 #: g10/keyserver.c:1375
4483 #, fuzzy, c-format
4484 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4485 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4486
4487 #: g10/keyserver.c:1382 g10/keyserver.c:1478
4488 #, fuzzy
4489 msgid "no keyserver action!\n"
4490 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4491
4492 #: g10/keyserver.c:1430
4493 #, c-format
4494 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4495 msgstr ""
4496
4497 #: g10/keyserver.c:1439
4498 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4499 msgstr ""
4500
4501 #: g10/keyserver.c:1500
4502 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4503 msgstr ""
4504
4505 #: g10/keyserver.c:1506
4506 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4507 msgstr ""
4508
4509 #: g10/keyserver.c:1518
4510 #, c-format
4511 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4512 msgstr ""
4513
4514 #: g10/keyserver.c:1523
4515 #, c-format
4516 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4517 msgstr ""
4518
4519 #: g10/keyserver.c:1531
4520 #, c-format
4521 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4522 msgstr ""
4523
4524 #: g10/keyserver.c:1538
4525 #, fuzzy
4526 msgid "keyserver timed out\n"
4527 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4528
4529 #: g10/keyserver.c:1543
4530 #, fuzzy
4531 msgid "keyserver internal error\n"
4532 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4533
4534 #: g10/keyserver.c:1552
4535 #, fuzzy, c-format
4536 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4537 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4538
4539 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4540 #, c-format
4541 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4542 msgstr ""
4543
4544 #: g10/keyserver.c:1868
4545 #, fuzzy, c-format
4546 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4547 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4548
4549 #: g10/keyserver.c:1890
4550 #, fuzzy, c-format
4551 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4552 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4553
4554 #: g10/keyserver.c:1892
4555 #, fuzzy, c-format
4556 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4557 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4558
4559 #: g10/keyserver.c:1957
4560 #, fuzzy, c-format
4561 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4562 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4563
4564 #: g10/keyserver.c:1963
4565 #, fuzzy, c-format
4566 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4567 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4568
4569 #: g10/mainproc.c:240
4570 #, c-format
4571 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4572 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4573
4574 #: g10/mainproc.c:291
4575 #, c-format
4576 msgid "%s encrypted session key\n"
4577 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4578
4579 #: g10/mainproc.c:301
4580 #, fuzzy, c-format
4581 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4582 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4583
4584 #: g10/mainproc.c:382
4585 #, fuzzy, c-format
4586 msgid "public key is %s\n"
4587 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4588
4589 #: g10/mainproc.c:439
4590 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4591 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4592
4593 #: g10/mainproc.c:472
4594 #, fuzzy, c-format
4595 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4596 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4597
4598 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4599 #, fuzzy, c-format
4600 msgid "      \"%s\"\n"
4601 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4602
4603 #: g10/mainproc.c:480
4604 #, fuzzy, c-format
4605 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4606 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4607
4608 #: g10/mainproc.c:494
4609 #, c-format
4610 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4611 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4612
4613 #: g10/mainproc.c:508
4614 #, c-format
4615 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4616 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4617
4618 #: g10/mainproc.c:510
4619 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4620 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4621
4622 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4623 #, c-format
4624 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4625 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4626
4627 #: g10/mainproc.c:549
4628 #, c-format
4629 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4630 msgstr ""
4631 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4632 "%s áíôßèåôá\n"
4633
4634 #: g10/mainproc.c:581
4635 msgid "decryption okay\n"
4636 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4637
4638 #: g10/mainproc.c:585
4639 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4640 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4641
4642 #: g10/mainproc.c:598
4643 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4644 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4645
4646 #: g10/mainproc.c:604
4647 #, c-format
4648 msgid "decryption failed: %s\n"
4649 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4650
4651 #: g10/mainproc.c:623
4652 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4653 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4654
4655 #: g10/mainproc.c:625
4656 #, c-format
4657 msgid "original file name='%.*s'\n"
4658 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4659
4660 #: g10/mainproc.c:815
4661 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4662 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4663
4664 #: g10/mainproc.c:1161
4665 #, fuzzy
4666 msgid "no signature found\n"
4667 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4668
4669 #: g10/mainproc.c:1419
4670 msgid "signature verification suppressed\n"
4671 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4672
4673 #: g10/mainproc.c:1519
4674 #, fuzzy
4675 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4676 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4677
4678 #: g10/mainproc.c:1530
4679 #, fuzzy, c-format
4680 msgid "Signature made %s\n"
4681 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4682
4683 #: g10/mainproc.c:1531
4684 #, fuzzy, c-format
4685 msgid "               using %s key %s\n"
4686 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4687
4688 #: g10/mainproc.c:1535
4689 #, fuzzy, c-format
4690 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"