* de.po: Fixed fuzzys and translated new strings.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-08-03 13:02+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-29 13:24+0200\n"
10 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: util/secmem.c:88
17 #, fuzzy
18 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
19 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò\n"
20
21 #: util/secmem.c:89
22 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
23 msgstr "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/faq.html ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò\n"
24
25 #: util/secmem.c:326
26 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
27 msgstr "ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äõíáôÞ ÷ùñßò áñ÷éêïðïéçìÝíç áóöáëÞ ìíÞìç\n"
28
29 #: util/secmem.c:327
30 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
31 msgstr "(ßóùò ÷ñçóéìïðïéÞóáôå ëÜèïò ðñüãñáììá ãéá áõôÞ ôçí åñãáóßá)\n"
32
33 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
34 msgid "yes"
35 msgstr "íáé"
36
37 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
38 msgid "yY"
39 msgstr "yY"
40
41 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
42 msgid "no"
43 msgstr "ü÷é"
44
45 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
46 msgid "nN"
47 msgstr "nN"
48
49 #: g10/keyedit.c:898 util/miscutil.c:333
50 msgid "quit"
51 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
52
53 #: util/miscutil.c:336
54 msgid "qQ"
55 msgstr "qQ"
56
57 #: util/errors.c:54
58 msgid "general error"
59 msgstr "ãåíéêü óöÜëìá"
60
61 #: util/errors.c:55
62 msgid "unknown packet type"
63 msgstr "Üãíùóôïò ôýðïò ðáêÝôïõ"
64
65 #: util/errors.c:56
66 msgid "unknown version"
67 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
68
69 #: util/errors.c:57
70 msgid "unknown pubkey algorithm"
71 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
72
73 #: util/errors.c:58
74 msgid "unknown digest algorithm"
75 msgstr "Üãíùóôïò áëãïñéèìïò ðåñßëçøçò"
76
77 #: util/errors.c:59
78 msgid "bad public key"
79 msgstr "êáêü äçìüóéï êëåéäß"
80
81 #: util/errors.c:60
82 msgid "bad secret key"
83 msgstr "êáêü ìõóôéêü êëåéäß"
84
85 #: util/errors.c:61
86 msgid "bad signature"
87 msgstr "êáêÞ õðïãñáöÞ"
88
89 #: util/errors.c:62
90 msgid "checksum error"
91 msgstr "óöÜëìá checksum"
92
93 #: util/errors.c:63
94 msgid "bad passphrase"
95 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
96
97 #: util/errors.c:64
98 msgid "public key not found"
99 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
100
101 #: util/errors.c:65
102 msgid "unknown cipher algorithm"
103 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
104
105 #: util/errors.c:66
106 msgid "can't open the keyring"
107 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôç êëåéäïèÞêç"
108
109 #: util/errors.c:67
110 msgid "invalid packet"
111 msgstr "ìç Ýãêõñï ðáêÝôï"
112
113 #: util/errors.c:68
114 msgid "invalid armor"
115 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
116
117 #: util/errors.c:69
118 msgid "no such user id"
119 msgstr "Üãíùóôç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
120
121 #: util/errors.c:70
122 msgid "secret key not available"
123 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
124
125 #: util/errors.c:71
126 msgid "wrong secret key used"
127 msgstr "÷ñÞóç ëÜèïò ìõóôéêïý êëåéäéïý"
128
129 #: util/errors.c:72
130 msgid "not supported"
131 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
132
133 #: util/errors.c:73
134 msgid "bad key"
135 msgstr "êáêü êëåéäß"
136
137 #: util/errors.c:74
138 msgid "file read error"
139 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
140
141 #: util/errors.c:75
142 msgid "file write error"
143 msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò áñ÷åßïõ"
144
145 #: util/errors.c:76
146 msgid "unknown compress algorithm"
147 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò óõìðßåóçò"
148
149 #: util/errors.c:77
150 msgid "file open error"
151 msgstr "óöÜëìá ðñüóâáóçò áñ÷åßïõ"
152
153 #: util/errors.c:78
154 msgid "file create error"
155 msgstr "óöÜëìá äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ"
156
157 #: util/errors.c:79
158 msgid "invalid passphrase"
159 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
160
161 #: util/errors.c:80
162 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
163 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
164
165 #: util/errors.c:81
166 msgid "unimplemented cipher algorithm"
167 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
168
169 #: util/errors.c:82
170 msgid "unknown signature class"
171 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
172
173 #: util/errors.c:83
174 msgid "trust database error"
175 msgstr "óöÜëìá ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
176
177 #: util/errors.c:84
178 msgid "bad MPI"
179 msgstr "êáêü MPI"
180
181 #: util/errors.c:85
182 msgid "resource limit"
183 msgstr "üñéï ðüñïõ"
184
185 #: util/errors.c:86
186 msgid "invalid keyring"
187 msgstr "ìç Ýãêõñç êëåéäïèÞêç"
188
189 #: util/errors.c:87
190 msgid "bad certificate"
191 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
192
193 #: util/errors.c:88
194 msgid "malformed user id"
195 msgstr "êáêïäéáôõðùìÝíç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
196
197 #: util/errors.c:89
198 msgid "file close error"
199 msgstr "óöÜëìá êëåéóßìáôïò áñ÷åßïõ"
200
201 #: util/errors.c:90
202 msgid "file rename error"
203 msgstr "óöÜëìá ìåôïíïìáóßáò áñ÷åßïõ"
204
205 #: util/errors.c:91
206 msgid "file delete error"
207 msgstr "óöÜëìá äéáãñáöÞò áñ÷åßïõ"
208
209 #: util/errors.c:92
210 msgid "unexpected data"
211 msgstr "ìç áíáìåíüìåíá äåäïìÝíá"
212
213 #: util/errors.c:93
214 msgid "timestamp conflict"
215 msgstr "óýãêñïõóç þñáò (timestamp)"
216
217 #: util/errors.c:94
218 msgid "unusable pubkey algorithm"
219 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
220
221 #: util/errors.c:95
222 msgid "file exists"
223 msgstr "ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
224
225 #: util/errors.c:96
226 msgid "weak key"
227 msgstr "áäýíáìï êëåéäß"
228
229 #: util/errors.c:97
230 msgid "invalid argument"
231 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
232
233 #: util/errors.c:98
234 msgid "bad URI"
235 msgstr "êáêü URI"
236
237 #: util/errors.c:99
238 msgid "unsupported URI"
239 msgstr "ìç õðïóôçñéæüìåíï URI"
240
241 #: util/errors.c:100
242 msgid "network error"
243 msgstr "óöÜëìá äéêôýïõ"
244
245 #: util/errors.c:102
246 msgid "not encrypted"
247 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
248
249 #: util/errors.c:103
250 msgid "not processed"
251 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
252
253 #. the key cannot be used for a specific usage
254 #: util/errors.c:105
255 msgid "unusable public key"
256 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï äçìüóéï êëåéäß"
257
258 #: util/errors.c:106
259 msgid "unusable secret key"
260 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
261
262 #: util/errors.c:107
263 msgid "keyserver error"
264 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
265
266 #: util/logger.c:249
267 #, c-format
268 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
269 msgstr "... áõôü åßíáé bug (%s:%d:%s)\n"
270
271 #: util/logger.c:255
272 #, c-format
273 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
274 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
275
276 #: cipher/random.c:349 g10/import.c:193 g10/keygen.c:1809
277 #, c-format
278 msgid "can't open `%s': %s\n"
279 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
280
281 #: cipher/random.c:353
282 #, c-format
283 msgid "can't stat `%s': %s\n"
284 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
285
286 #: cipher/random.c:358
287 #, c-format
288 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
289 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
290
291 #: cipher/random.c:363
292 msgid "note: random_seed file is empty\n"
293 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
294
295 #: cipher/random.c:369
296 #, fuzzy
297 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
298 msgstr ""
299 "ðñïåéäïðïßçóç: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí èá "
300 "÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
301
302 #: cipher/random.c:377
303 #, c-format
304 msgid "can't read `%s': %s\n"
305 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
306
307 #: cipher/random.c:415
308 msgid "note: random_seed file not updated\n"
309 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
310
311 #: cipher/random.c:435
312 #, c-format
313 msgid "can't create `%s': %s\n"
314 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
315
316 #: cipher/random.c:442
317 #, c-format
318 msgid "can't write `%s': %s\n"
319 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
320
321 #: cipher/random.c:445
322 #, c-format
323 msgid "can't close `%s': %s\n"
324 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
325
326 #: cipher/random.c:691
327 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
328 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
329
330 #: cipher/random.c:692
331 msgid ""
332 "The random number generator is only a kludge to let\n"
333 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
334 "\n"
335 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
336 "\n"
337 msgstr ""
338 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
339 "\n"
340 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
341 "\n"
342
343 #: cipher/rndlinux.c:134
344 #, c-format
345 msgid ""
346 "\n"
347 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
348 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
349 msgstr ""
350 "\n"
351 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
352 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
353 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
354
355 #: g10/g10.c:304
356 msgid ""
357 "@Commands:\n"
358 " "
359 msgstr ""
360 "@ÅíôïëÝò:\n"
361 " "
362
363 #: g10/g10.c:306
364 msgid "|[file]|make a signature"
365 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
366
367 #: g10/g10.c:307
368 msgid "|[file]|make a clear text signature"
369 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
370
371 #: g10/g10.c:308
372 msgid "make a detached signature"
373 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
374
375 #: g10/g10.c:309
376 msgid "encrypt data"
377 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
378
379 #: g10/g10.c:310
380 msgid "|[files]|encrypt files"
381 msgstr "|[áñ÷åßá]|êñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
382
383 #: g10/g10.c:311
384 msgid "encryption only with symmetric cipher"
385 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
386
387 #: g10/g10.c:312
388 msgid "store only"
389 msgstr "áðïèÞêåõóç ìüíï"
390
391 #: g10/g10.c:313
392 msgid "decrypt data (default)"
393 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
394
395 #: g10/g10.c:314
396 msgid "|[files]|decrypt files"
397 msgstr "|[áñ÷åßá]|áðïêñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
398
399 #: g10/g10.c:315
400 msgid "verify a signature"
401 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
402
403 #: g10/g10.c:317
404 msgid "list keys"
405 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
406
407 #: g10/g10.c:319
408 msgid "list keys and signatures"
409 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
410
411 #: g10/g10.c:320
412 msgid "check key signatures"
413 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
414
415 #: g10/g10.c:321
416 msgid "list keys and fingerprints"
417 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
418
419 #: g10/g10.c:322
420 msgid "list secret keys"
421 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
422
423 #: g10/g10.c:323
424 msgid "generate a new key pair"
425 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
426
427 #: g10/g10.c:324
428 msgid "remove keys from the public keyring"
429 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
430
431 #: g10/g10.c:326
432 msgid "remove keys from the secret keyring"
433 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
434
435 #: g10/g10.c:327
436 msgid "sign a key"
437 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
438
439 #: g10/g10.c:328
440 msgid "sign a key locally"
441 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
442
443 #: g10/g10.c:329
444 msgid "sign a key non-revocably"
445 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
446
447 #: g10/g10.c:330
448 msgid "sign a key locally and non-revocably"
449 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
450
451 #: g10/g10.c:331
452 msgid "sign or edit a key"
453 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
454
455 #: g10/g10.c:332
456 msgid "generate a revocation certificate"
457 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
458
459 #: g10/g10.c:334
460 msgid "export keys"
461 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
462
463 #: g10/g10.c:335
464 msgid "export keys to a key server"
465 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
466
467 #: g10/g10.c:336
468 msgid "import keys from a key server"
469 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
470
471 #: g10/g10.c:338
472 msgid "search for keys on a key server"
473 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
474
475 #: g10/g10.c:340
476 msgid "update all keys from a keyserver"
477 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
478
479 #: g10/g10.c:344
480 msgid "import/merge keys"
481 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
482
483 #: g10/g10.c:346
484 msgid "list only the sequence of packets"
485 msgstr "áðåéêüíéóç ìüíï ôçò áêïëïõèßáò ðáêÝôùí"
486
487 #: g10/g10.c:348
488 msgid "export the ownertrust values"
489 msgstr "åîáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
490
491 #: g10/g10.c:350
492 msgid "import ownertrust values"
493 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
494
495 #: g10/g10.c:352
496 msgid "update the trust database"
497 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
498
499 #: g10/g10.c:354
500 msgid "unattended trust database update"
501 msgstr "áíáíÝùóç ôçò ðáñáìåëåéìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
502
503 #: g10/g10.c:355
504 msgid "fix a corrupted trust database"
505 msgstr "äéüñèùóç ìéáò öèáñìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
506
507 #: g10/g10.c:356
508 msgid "De-Armor a file or stdin"
509 msgstr "Áöáßñåóç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
510
511 #: g10/g10.c:358
512 msgid "En-Armor a file or stdin"
513 msgstr "ÐñïóèÞêç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
514
515 #: g10/g10.c:360
516 msgid "|algo [files]|print message digests"
517 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
518
519 #: g10/g10.c:364
520 msgid ""
521 "@\n"
522 "Options:\n"
523 " "
524 msgstr ""
525 "@\n"
526 "ÅðéëïãÝò:\n"
527 " "
528
529 #: g10/g10.c:366
530 msgid "create ascii armored output"
531 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
532
533 #: g10/g10.c:368
534 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
535 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
536
537 #: g10/g10.c:371
538 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
539 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
540
541 #: g10/g10.c:373
542 msgid "use the default key as default recipient"
543 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
544
545 #: g10/g10.c:379
546 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
547 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
548
549 #: g10/g10.c:380
550 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
551 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
552
553 #: g10/g10.c:382
554 msgid "use canonical text mode"
555 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
556
557 #: g10/g10.c:389
558 msgid "use as output file"
559 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
560
561 #: g10/g10.c:390
562 msgid "verbose"
563 msgstr "áíáëõôéêÜ"
564
565 #: g10/g10.c:391
566 msgid "be somewhat more quiet"
567 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
568
569 #: g10/g10.c:392
570 msgid "don't use the terminal at all"
571 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
572
573 #: g10/g10.c:393
574 msgid "force v3 signatures"
575 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
576
577 #: g10/g10.c:394
578 msgid "do not force v3 signatures"
579 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
580
581 #: g10/g10.c:395
582 msgid "force v4 key signatures"
583 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
584
585 #: g10/g10.c:396
586 msgid "do not force v4 key signatures"
587 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
588
589 #: g10/g10.c:397
590 msgid "always use a MDC for encryption"
591 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
592
593 #: g10/g10.c:399
594 msgid "never use a MDC for encryption"
595 msgstr "ðïôÝ ÷ñÞóç MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
596
597 #: g10/g10.c:401
598 msgid "do not make any changes"
599 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
600
601 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
602 #: g10/g10.c:403
603 msgid "use the gpg-agent"
604 msgstr "÷ñÞóç ôïõ gpg-agent"
605
606 #: g10/g10.c:406
607 msgid "batch mode: never ask"
608 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
609
610 #: g10/g10.c:407
611 msgid "assume yes on most questions"
612 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
613
614 #: g10/g10.c:408
615 msgid "assume no on most questions"
616 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
617
618 #: g10/g10.c:409
619 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
620 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
621
622 #: g10/g10.c:410
623 msgid "add this secret keyring to the list"
624 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
625
626 #: g10/g10.c:411
627 msgid "show which keyring a listed key is on"
628 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
629
630 #: g10/g10.c:412
631 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
632 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
633
634 #: g10/g10.c:413
635 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
636 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
637
638 #: g10/g10.c:417
639 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
640 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
641
642 #: g10/g10.c:418
643 msgid "read options from file"
644 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
645
646 #: g10/g10.c:422
647 msgid "|FD|write status info to this FD"
648 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
649
650 #: g10/g10.c:424
651 msgid "|[file]|write status info to file"
652 msgstr "|[áñ÷åßï]|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï áñ÷åßï"
653
654 #: g10/g10.c:436
655 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
656 msgstr "|KEYID|áðüëõôç åìðéóôïóýíç óå áõôü ôï êëåéäß"
657
658 #: g10/g10.c:437
659 msgid "|FILE|load extension module FILE"
660 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
661
662 #: g10/g10.c:438
663 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
664 msgstr "åîïìïßùóç ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôï RFC1991"
665
666 #: g10/g10.c:439
667 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
668 msgstr ""
669 "óõìðåñéöïñÜ üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé êáé ðåñßëçøç óå OPENPGP"
670
671 #: g10/g10.c:440
672 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
673 msgstr ""
674 "ïñéóìüò üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé,ðåñßëçøç óå PGP 2.x óõìðåñéöïñÜ"
675
676 #: g10/g10.c:446
677 msgid "|N|use passphrase mode N"
678 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
679
680 #: g10/g10.c:448
681 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
682 msgstr ""
683 "|ONOMA|÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
684
685 #: g10/g10.c:450
686 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
687 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
688
689 #: g10/g10.c:452
690 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
691 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
692
693 #: g10/g10.c:453
694 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
695 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
696
697 #: g10/g10.c:455
698 msgid "|N|use compress algorithm N"
699 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
700
701 #: g10/g10.c:456
702 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
703 msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ðåäßïõ keyid ôùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ðáêÝôùí"
704
705 #: g10/g10.c:457
706 msgid "Show Photo IDs"
707 msgstr "Áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
708
709 #: g10/g10.c:458
710 msgid "Don't show Photo IDs"
711 msgstr "Ìç áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
712
713 #: g10/g10.c:459
714 msgid "Set command line to view Photo IDs"
715 msgstr "Ïñéóìüò ôçò ãñáììÞò åíôïëþí ãéá áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
716
717 #: g10/g10.c:465
718 msgid ""
719 "@\n"
720 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
721 msgstr ""
722 "@\n"
723 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
724
725 #: g10/g10.c:468
726 msgid ""
727 "@\n"
728 "Examples:\n"
729 "\n"
730 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
731 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
732 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
733 " --list-keys [names]        show keys\n"
734 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
735 msgstr ""
736 "@\n"
737 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
738 "\n"
739 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
740 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
741 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
742 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
743 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
744
745 #: g10/g10.c:620
746 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
747 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
748
749 #: g10/g10.c:624
750 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
751 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
752
753 #: g10/g10.c:627
754 msgid ""
755 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
756 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
757 "default operation depends on the input data\n"
758 msgstr ""
759 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
760 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
761 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
762
763 #: g10/g10.c:638
764 msgid ""
765 "\n"
766 "Supported algorithms:\n"
767 msgstr ""
768 "\n"
769 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
770
771 #: g10/g10.c:742
772 msgid "usage: gpg [options] "
773 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
774
775 #: g10/g10.c:799
776 msgid "conflicting commands\n"
777 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
778
779 #: g10/g10.c:817
780 #, c-format
781 msgid "no values for group \"%s\"\n"
782 msgstr ""
783
784 #: g10/g10.c:1010
785 #, c-format
786 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
787 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ:ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
788
789 #: g10/g10.c:1014
790 #, c-format
791 msgid "option file `%s': %s\n"
792 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
793
794 #: g10/g10.c:1021
795 #, c-format
796 msgid "reading options from `%s'\n"
797 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
798
799 #: g10/g10.c:1323
800 #, c-format
801 msgid "%s is not a valid character set\n"
802 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
803
804 #: g10/g10.c:1341
805 msgid "could not parse keyserver URI\n"
806 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
807
808 #: g10/g10.c:1350
809 #, fuzzy, c-format
810 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
811 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
812
813 #: g10/g10.c:1353
814 #, fuzzy
815 msgid "invalid import options\n"
816 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
817
818 #: g10/g10.c:1360
819 #, fuzzy, c-format
820 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
821 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
822
823 #: g10/g10.c:1363
824 #, fuzzy
825 msgid "invalid export options\n"
826 msgstr "ìç Ýãêõñç êëåéäïèÞêç"
827
828 #: g10/g10.c:1369
829 #, c-format
830 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
831 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
832
833 #: g10/g10.c:1506
834 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
835 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
836
837 #: g10/g10.c:1510
838 #, c-format
839 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
840 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
841
842 #: g10/g10.c:1517 g10/g10.c:1528
843 #, c-format
844 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
845 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
846
847 #: g10/g10.c:1519 g10/g10.c:1539
848 #, c-format
849 msgid "%s not allowed with %s!\n"
850 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
851
852 #: g10/g10.c:1522
853 #, c-format
854 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
855 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
856
857 #: g10/g10.c:1549
858 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
859 msgstr ""
860 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
861
862 #: g10/g10.c:1555
863 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
864 msgstr ""
865 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
866 "êáôÜóôáóç\n"
867
868 #: g10/g10.c:1561
869 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
870 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
871
872 #: g10/g10.c:1574
873 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
874 msgstr ""
875 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
876
877 #: g10/encode.c:348 g10/encode.c:410 g10/g10.c:1588 g10/sign.c:646
878 #: g10/sign.c:878
879 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
880 msgstr "áõôü ôï ì'çíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå PGP 2.x\n"
881
882 #: g10/g10.c:1635 g10/g10.c:1653
883 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
884 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
885
886 #: g10/g10.c:1641 g10/g10.c:1659
887 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
888 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
889
890 #: g10/g10.c:1647
891 #, fuzzy
892 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
893 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
894
895 #: g10/g10.c:1662
896 #, c-format
897 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
898 msgstr "ï áëãüñéèìïò óõìðßåóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý %d..%d\n"
899
900 #: g10/g10.c:1664
901 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
902 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
903
904 #: g10/g10.c:1666
905 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
906 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
907
908 #: g10/g10.c:1668
909 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
910 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
911
912 #: g10/g10.c:1671
913 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
914 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
915
916 #: g10/g10.c:1675
917 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
918 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
919
920 #: g10/g10.c:1679
921 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
922 msgstr "ìç Ýãêõñï default-check-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
923
924 #: g10/g10.c:1685
925 #, fuzzy
926 msgid "invalid default preferences\n"
927 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
928
929 #: g10/g10.c:1693
930 #, fuzzy
931 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
932 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
933
934 #: g10/g10.c:1697
935 #, fuzzy
936 msgid "invalid personal digest preferences\n"
937 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
938
939 #: g10/g10.c:1701
940 #, fuzzy
941 msgid "invalid personal compress preferences\n"
942 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
943
944 #: g10/g10.c:1795
945 #, c-format
946 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
947 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
948
949 #: g10/g10.c:1805
950 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
951 msgstr ""
952
953 #: g10/g10.c:1815
954 msgid "--store [filename]"
955 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
956
957 #: g10/g10.c:1822
958 msgid "--symmetric [filename]"
959 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
960
961 #: g10/g10.c:1830
962 msgid "--encrypt [filename]"
963 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
964
965 #: g10/g10.c:1847
966 msgid "--sign [filename]"
967 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
968
969 #: g10/g10.c:1860
970 msgid "--sign --encrypt [filename]"
971 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
972
973 #: g10/g10.c:1874
974 msgid "--sign --symmetric [filename]"
975 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
976
977 #: g10/g10.c:1883
978 msgid "--clearsign [filename]"
979 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
980
981 #: g10/g10.c:1901
982 msgid "--decrypt [filename]"
983 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
984
985 #: g10/g10.c:1912
986 msgid "--sign-key user-id"
987 msgstr "--sign-key user-id"
988
989 #: g10/g10.c:1920
990 msgid "--lsign-key user-id"
991 msgstr "--lsign-key user-id"
992
993 #: g10/g10.c:1928
994 msgid "--nrsign-key user-id"
995 msgstr "--nrsign-key user-id"
996
997 #: g10/g10.c:1936
998 msgid "--nrlsign-key user-id"
999 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1000
1001 #: g10/g10.c:1944
1002 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1003 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1004
1005 #: g10/encode.c:368 g10/g10.c:2000 g10/sign.c:789
1006 #, c-format
1007 msgid "can't open %s: %s\n"
1008 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
1009
1010 #: g10/g10.c:2015
1011 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1012 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1013
1014 #: g10/g10.c:2107
1015 #, c-format
1016 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1017 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1018
1019 #: g10/g10.c:2115
1020 #, c-format
1021 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1022 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1023
1024 #: g10/g10.c:2202
1025 #, c-format
1026 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1027 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1028
1029 #: g10/g10.c:2288
1030 msgid "[filename]"
1031 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1032
1033 #: g10/g10.c:2292
1034 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1035 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1036
1037 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2295 g10/verify.c:94
1038 #: g10/verify.c:139
1039 #, c-format
1040 msgid "can't open `%s'\n"
1041 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1042
1043 #: g10/g10.c:2509
1044 #, fuzzy
1045 msgid ""
1046 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1047 "an '='\n"
1048 msgstr ""
1049 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï áëöáñéèìçôéêÜ, ôåëåßåò Þ "
1050 "underscores êáé ëÞãåé ìå '='\n"
1051
1052 #: g10/g10.c:2518
1053 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1054 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1055
1056 #: g10/g10.c:2555
1057 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1058 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1059
1060 #: g10/g10.c:2557
1061 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1062 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1063
1064 #: g10/armor.c:314
1065 #, c-format
1066 msgid "armor: %s\n"
1067 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1068
1069 #: g10/armor.c:343
1070 msgid "invalid armor header: "
1071 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1072
1073 #: g10/armor.c:350
1074 msgid "armor header: "
1075 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1076
1077 #: g10/armor.c:361
1078 msgid "invalid clearsig header\n"
1079 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1080
1081 #: g10/armor.c:413
1082 msgid "nested clear text signatures\n"
1083 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1084
1085 #: g10/armor.c:537
1086 msgid "invalid dash escaped line: "
1087 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1088
1089 #: g10/armor.c:549
1090 msgid "unexpected armor:"
1091 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1092
1093 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1094 #, c-format
1095 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1096 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1097
1098 #: g10/armor.c:718
1099 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1100 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1101
1102 #: g10/armor.c:752
1103 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1104 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1105
1106 #: g10/armor.c:756
1107 msgid "malformed CRC\n"
1108 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1109
1110 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1111 #, c-format
1112 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1113 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1114
1115 #: g10/armor.c:780
1116 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1117 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1118
1119 #: g10/armor.c:784
1120 msgid "error in trailer line\n"
1121 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1122
1123 #: g10/armor.c:1057
1124 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1125 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1126
1127 #: g10/armor.c:1062
1128 #, c-format
1129 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1130 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1131
1132 #: g10/armor.c:1066
1133 msgid ""
1134 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1135 msgstr ""
1136 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1137 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1138
1139 #: g10/pkclist.c:61
1140 msgid "No reason specified"
1141 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1142
1143 #: g10/pkclist.c:63
1144 msgid "Key is superseded"
1145 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
1146
1147 #: g10/pkclist.c:65
1148 msgid "Key has been compromised"
1149 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
1150
1151 #: g10/pkclist.c:67
1152 msgid "Key is no longer used"
1153 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
1154
1155 #: g10/pkclist.c:69
1156 msgid "User ID is no longer valid"
1157 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
1158
1159 #: g10/pkclist.c:73
1160 #, fuzzy
1161 msgid "reason for revocation: "
1162 msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
1163
1164 #: g10/pkclist.c:90
1165 #, fuzzy
1166 msgid "revocation comment: "
1167 msgstr "Ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
1168
1169 #. a string with valid answers
1170 #: g10/pkclist.c:252
1171 msgid "iImMqQsS"
1172 msgstr "iImMqQsS"
1173
1174 #: g10/pkclist.c:258
1175 #, c-format
1176 msgid ""
1177 "No trust value assigned to:\n"
1178 "%4u%c/%08lX %s \""
1179 msgstr ""
1180 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
1181 "%4u%c/%08lX %s \""
1182
1183 #: g10/pkclist.c:270
1184 msgid ""
1185 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1186 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1187 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1188 "\n"
1189 msgstr ""
1190 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
1191 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
1192 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
1193 "\n"
1194
1195 #: g10/pkclist.c:273
1196 #, c-format
1197 msgid " %d = Don't know\n"
1198 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
1199
1200 #: g10/pkclist.c:274
1201 #, c-format
1202 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1203 msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
1204
1205 #: g10/pkclist.c:275
1206 #, c-format
1207 msgid " %d = I trust marginally\n"
1208 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
1209
1210 #: g10/pkclist.c:276
1211 #, c-format
1212 msgid " %d = I trust fully\n"
1213 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1214
1215 #: g10/pkclist.c:278
1216 #, c-format
1217 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1218 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
1219
1220 #: g10/pkclist.c:279
1221 msgid " i = please show me more information\n"
1222 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
1223
1224 #: g10/pkclist.c:281
1225 msgid " m = back to the main menu\n"
1226 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
1227
1228 #: g10/pkclist.c:284
1229 msgid " s = skip this key\n"
1230 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
1231
1232 #: g10/pkclist.c:285
1233 msgid " q = quit\n"
1234 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
1235
1236 #: g10/pkclist.c:292
1237 msgid "Your decision? "
1238 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
1239
1240 #: g10/pkclist.c:313
1241 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1242 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
1243
1244 #: g10/pkclist.c:325
1245 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1246 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
1247
1248 #: g10/pkclist.c:399
1249 #, c-format
1250 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1251 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1252
1253 #: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
1254 msgid "Use this key anyway? "
1255 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
1256
1257 #: g10/pkclist.c:411
1258 #, c-format
1259 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1260 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1261
1262 #: g10/pkclist.c:432
1263 #, c-format
1264 msgid "%08lX: key has expired\n"
1265 msgstr "%08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé\n"
1266
1267 #: g10/pkclist.c:442
1268 #, c-format
1269 msgid ""
1270 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1271 msgstr ""
1272 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1273
1274 #: g10/pkclist.c:448
1275 #, c-format
1276 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1277 msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
1278
1279 #: g10/pkclist.c:454
1280 #, c-format
1281 msgid ""
1282 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1283 "but it is accepted anyway\n"
1284 msgstr ""
1285 "%08lX: Äåí åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1286 "áëëÜ åí ðÜóç ðåñéðôþóåé ãßíåôáé äåêôü\n"
1287
1288 #: g10/pkclist.c:460
1289 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1290 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1291
1292 #: g10/pkclist.c:465
1293 msgid "This key belongs to us\n"
1294 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
1295
1296 #: g10/pkclist.c:507
1297 msgid ""
1298 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1299 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1300 "the next question with yes\n"
1301 "\n"
1302 msgstr ""
1303 "ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ.\n"
1304 "ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå íá áðáíôÞóåôå\n"
1305 "ôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
1306 "\n"
1307
1308 #: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
1309 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1310 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
1311
1312 #: g10/pkclist.c:562
1313 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1314 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1315
1316 #: g10/pkclist.c:563
1317 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1318 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1319
1320 #: g10/pkclist.c:569
1321 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1322 msgstr ""
1323 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1324
1325 #: g10/pkclist.c:574
1326 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1327 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1328
1329 #: g10/pkclist.c:579
1330 msgid "Note: This key has expired!\n"
1331 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
1332
1333 #: g10/pkclist.c:590
1334 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1335 msgstr ""
1336 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
1337 "õðïãñáöÞ!\n"
1338
1339 #: g10/pkclist.c:592
1340 msgid ""
1341 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1342 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1343
1344 #: g10/pkclist.c:600
1345 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1346 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
1347
1348 #: g10/pkclist.c:601
1349 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1350 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1351
1352 #: g10/pkclist.c:609
1353 msgid ""
1354 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1355 msgstr ""
1356 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
1357 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
1358
1359 #: g10/pkclist.c:611
1360 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1361 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1362
1363 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:938 g10/pkclist.c:993
1364 #, c-format
1365 msgid "%s: skipped: %s\n"
1366 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1367
1368 #: g10/pkclist.c:773 g10/pkclist.c:967
1369 #, c-format
1370 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1371 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
1372
1373 #: g10/pkclist.c:803
1374 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1375 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
1376
1377 #: g10/pkclist.c:816
1378 msgid ""
1379 "\n"
1380 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1381 msgstr ""
1382 "\n"
1383 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
1384
1385 #: g10/pkclist.c:832
1386 msgid "No such user ID.\n"
1387 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
1388
1389 #: g10/pkclist.c:837 g10/pkclist.c:913
1390 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1391 msgstr ""
1392 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
1393
1394 #: g10/pkclist.c:855
1395 msgid "Public key is disabled.\n"
1396 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1397
1398 #: g10/pkclist.c:862
1399 msgid "skipped: public key already set\n"
1400 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
1401
1402 #: g10/pkclist.c:905
1403 #, c-format
1404 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1405 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
1406
1407 #: g10/pkclist.c:949
1408 #, c-format
1409 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1410 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1411
1412 #: g10/pkclist.c:999
1413 msgid "no valid addressees\n"
1414 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
1415
1416 #: g10/keygen.c:182
1417 #, c-format
1418 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1419 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu äåí åßíáé Ýãêõñç\n"
1420
1421 #: g10/keygen.c:189
1422 #, c-format
1423 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1424 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
1425
1426 #: g10/keygen.c:194
1427 #, c-format
1428 msgid "too many `%c' preferences\n"
1429 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1430
1431 #: g10/keygen.c:264
1432 msgid "invalid character in preference string\n"
1433 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1434
1435 #: g10/keygen.c:524
1436 #, fuzzy
1437 msgid "writing direct signature\n"
1438 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
1439
1440 #: g10/keygen.c:563
1441 msgid "writing self signature\n"
1442 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
1443
1444 #: g10/keygen.c:607
1445 msgid "writing key binding signature\n"
1446 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
1447
1448 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1449 #, c-format
1450 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1451 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
1452
1453 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1454 #, c-format
1455 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1456 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
1457
1458 #: g10/keygen.c:941
1459 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1460 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1461
1462 #: g10/keygen.c:943
1463 #, c-format
1464 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1465 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
1466
1467 #: g10/keygen.c:944
1468 #, c-format
1469 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1470 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1471
1472 #: g10/keygen.c:946
1473 #, c-format
1474 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1475 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1476
1477 #: g10/keygen.c:948
1478 #, c-format
1479 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1480 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1481
1482 #: g10/keygen.c:949
1483 #, c-format
1484 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1485 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1486
1487 #: g10/keygen.c:951
1488 #, c-format
1489 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1490 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1491
1492 #: g10/keygen.c:953
1493 #, fuzzy, c-format
1494 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1495 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1496
1497 #: g10/keyedit.c:573 g10/keygen.c:956
1498 msgid "Your selection? "
1499 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1500
1501 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1502 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1503 msgstr ""
1504 "Ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ áðïäïêéìÜæåôáé - óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
1505
1506 #: g10/keyedit.c:586 g10/keygen.c:998
1507 msgid "Invalid selection.\n"
1508 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1509
1510 #: g10/keygen.c:1011
1511 #, c-format
1512 msgid ""
1513 "About to generate a new %s keypair.\n"
1514 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1515 "              default keysize is 1024 bits\n"
1516 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1517 msgstr ""
1518 "Óå äéáäéêáóßá äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ %s keypair.\n"
1519 "              åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé  768 bits\n"
1520 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
1521 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
1522
1523 #: g10/keygen.c:1020
1524 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1525 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1526
1527 #: g10/keygen.c:1025
1528 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1529 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
1530
1531 #: g10/keygen.c:1027
1532 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1533 msgstr ""
1534 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
1535
1536 #: g10/keygen.c:1030
1537 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1538 msgstr ""
1539 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
1540 "ôéìÞ.\n"
1541
1542 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1543 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1544 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1545 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1546 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1547 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1548 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1549 #. * do whatever you want.
1550 #: g10/keygen.c:1041
1551 #, c-format
1552 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1553 msgstr ""
1554 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
1555 "åðéôñÝðåôáé.\n"
1556
1557 #: g10/keygen.c:1046
1558 msgid ""
1559 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1560 "computations take REALLY long!\n"
1561 msgstr ""
1562 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
1563 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
1564
1565 #: g10/keygen.c:1049
1566 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1567 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
1568
1569 #: g10/keygen.c:1050
1570 msgid ""
1571 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1572 "vulnerable to attacks!\n"
1573 msgstr ""
1574 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
1575 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
1576
1577 #: g10/keygen.c:1059
1578 #, c-format
1579 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1580 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
1581
1582 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1583 #, c-format
1584 msgid "rounded up to %u bits\n"
1585 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1586
1587 #: g10/keygen.c:1117
1588 msgid ""
1589 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1590 "         0 = key does not expire\n"
1591 "      <n>  = key expires in n days\n"
1592 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1593 "      <n>m = key expires in n months\n"
1594 "      <n>y = key expires in n years\n"
1595 msgstr ""
1596 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1597 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1598 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1599 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1600 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1601 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1602
1603 #: g10/keygen.c:1126
1604 msgid ""
1605 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1606 "         0 = signature does not expire\n"
1607 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1608 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1609 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1610 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1611 msgstr ""
1612 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1613 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1614 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1615 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1616 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1617 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1618
1619 #: g10/keygen.c:1148
1620 msgid "Key is valid for? (0) "
1621 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
1622
1623 #: g10/keygen.c:1150
1624 msgid "Signature is valid for? (0) "
1625 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
1626
1627 #: g10/keygen.c:1155
1628 msgid "invalid value\n"
1629 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
1630
1631 #: g10/keygen.c:1160
1632 #, c-format
1633 msgid "%s does not expire at all\n"
1634 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1635
1636 #. print the date when the key expires
1637 #: g10/keygen.c:1167
1638 #, c-format
1639 msgid "%s expires at %s\n"
1640 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
1641
1642 #: g10/keygen.c:1173
1643 msgid ""
1644 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1645 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1646 msgstr ""
1647 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
1648 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
1649
1650 #: g10/keygen.c:1178
1651 msgid "Is this correct (y/n)? "
1652 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
1653
1654 #: g10/keygen.c:1221
1655 msgid ""
1656 "\n"
1657 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1658 "id\n"
1659 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1660 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1661 "\n"
1662 msgstr ""
1663 "\n"
1664 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
1665 "êáôáóêåõÜæåé\n"
1666 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
1667 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
1668 "\n"
1669
1670 #: g10/keygen.c:1233
1671 msgid "Real name: "
1672 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
1673
1674 #: g10/keygen.c:1241
1675 msgid "Invalid character in name\n"
1676 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
1677
1678 #: g10/keygen.c:1243
1679 msgid "Name may not start with a digit\n"
1680 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
1681
1682 #: g10/keygen.c:1245
1683 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1684 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
1685
1686 #: g10/keygen.c:1253
1687 msgid "Email address: "
1688 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
1689
1690 #: g10/keygen.c:1264
1691 msgid "Not a valid email address\n"
1692 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
1693
1694 #: g10/keygen.c:1272
1695 msgid "Comment: "
1696 msgstr "Ó÷üëéï: "
1697
1698 #: g10/keygen.c:1278
1699 msgid "Invalid character in comment\n"
1700 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
1701
1702 #: g10/keygen.c:1301
1703 #, c-format
1704 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1705 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
1706
1707 #: g10/keygen.c:1307
1708 #, c-format
1709 msgid ""
1710 "You selected this USER-ID:\n"
1711 "    \"%s\"\n"
1712 "\n"
1713 msgstr ""
1714 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
1715 "    \"%s\"\n"
1716 "\n"
1717
1718 #: g10/keygen.c:1311
1719 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1720 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
1721
1722 #: g10/keygen.c:1316
1723 msgid "NnCcEeOoQq"
1724 msgstr "NnCcEeOoQq"
1725
1726 #: g10/keygen.c:1326
1727 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1728 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
1729
1730 #: g10/keygen.c:1327
1731 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1732 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
1733
1734 #: g10/keygen.c:1346
1735 msgid "Please correct the error first\n"
1736 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
1737
1738 #: g10/keygen.c:1385
1739 msgid ""
1740 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1741 "\n"
1742 msgstr ""
1743 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
1744 "\n"
1745
1746 #: g10/keyedit.c:784 g10/keygen.c:1393
1747 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1748 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
1749
1750 #: g10/keygen.c:1394
1751 #, c-format
1752 msgid "%s.\n"
1753 msgstr "%s.\n"
1754
1755 #: g10/keygen.c:1400
1756 msgid ""
1757 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1758 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1759 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1760 "\n"
1761 msgstr ""
1762 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
1763 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
1764 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
1765 "\n"
1766
1767 #: g10/keygen.c:1421
1768 msgid ""
1769 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1770 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1771 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1772 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1773 msgstr ""
1774 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
1775 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
1776 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
1777 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
1778
1779 #: g10/keygen.c:1985
1780 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1781 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
1782
1783 #: g10/keygen.c:2039
1784 msgid "Key generation canceled.\n"
1785 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
1786
1787 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1788 #, c-format
1789 msgid "writing public key to `%s'\n"
1790 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1791
1792 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1793 #, c-format
1794 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1795 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1796
1797 #: g10/keygen.c:2205
1798 #, c-format
1799 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1800 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
1801
1802 #: g10/keygen.c:2211
1803 #, c-format
1804 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1805 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
1806
1807 #: g10/keygen.c:2225
1808 #, c-format
1809 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1810 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1811
1812 #: g10/keygen.c:2232
1813 #, c-format
1814 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1815 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1816
1817 #: g10/keygen.c:2252
1818 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1819 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
1820
1821 #: g10/keygen.c:2253
1822 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1823 msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
1824
1825 #: g10/keygen.c:2264
1826 msgid ""
1827 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1828 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1829 msgstr ""
1830 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
1831 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
1832 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
1833 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
1834
1835 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1836 #, c-format
1837 msgid "Key generation failed: %s\n"
1838 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1839
1840 #: g10/keygen.c:2320 g10/sig-check.c:228 g10/sign.c:257
1841 #, c-format
1842 msgid ""
1843 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1844 msgstr ""
1845 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1846 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1847
1848 #: g10/keygen.c:2322 g10/sig-check.c:230 g10/sign.c:259
1849 #, c-format
1850 msgid ""
1851 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1852 msgstr ""
1853 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1854 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1855
1856 #: g10/keygen.c:2331
1857 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1858 msgstr ""
1859 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
1860 "ìå ôï OpenPGP\n"
1861
1862 #: g10/keygen.c:2360
1863 msgid "Really create? "
1864 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
1865
1866 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:679
1867 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1868 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1869
1870 #: g10/encode.c:132 g10/encode.c:357
1871 #, c-format
1872 msgid "`%s' already compressed\n"
1873 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1874
1875 #: g10/encode.c:140 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
1876 #: g10/tdbio.c:552
1877 #, c-format
1878 msgid "%s: can't open: %s\n"
1879 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ: %s\n"
1880
1881 #: g10/encode.c:168 g10/sign.c:1035
1882 #, c-format
1883 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1884 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1885
1886 #: g10/encode.c:242 g10/encode.c:453
1887 #, c-format
1888 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1889 msgstr "%s: ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Üäåéï áñ÷åßï\n"
1890
1891 #: g10/encode.c:346
1892 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1893 msgstr ""
1894 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1895 "pgp2\n"
1896
1897 #: g10/encode.c:374
1898 #, c-format
1899 msgid "reading from `%s'\n"
1900 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1901
1902 #: g10/encode.c:408
1903 msgid ""
1904 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1905 msgstr ""
1906 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1907 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1908
1909 #: g10/encode.c:419 g10/encode.c:573
1910 #, c-format
1911 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/encode.c:491 g10/sign.c:758
1915 #, fuzzy, c-format
1916 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1917 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
1918
1919 #: g10/encode.c:652
1920 #, c-format
1921 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1922 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: %s\n"
1923
1924 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2218
1925 #, c-format
1926 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1927 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1928
1929 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
1930 #, c-format
1931 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1932 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1933
1934 #: g10/export.c:222
1935 #, c-format
1936 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1937 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé Ýíá rfc2440 êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
1938
1939 #: g10/export.c:238
1940 #, c-format
1941 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1942 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1943
1944 #: g10/export.c:246
1945 #, c-format
1946 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1947 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1948
1949 #: g10/export.c:344
1950 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1951 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1952
1953 #: g10/getkey.c:151
1954 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1955 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1956
1957 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
1958 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
1959 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2383
1960 msgid "[User id not found]"
1961 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1962
1963 #: g10/getkey.c:1438
1964 #, c-format
1965 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1966 msgstr ""
1967 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1968
1969 #: g10/getkey.c:2100
1970 #, c-format
1971 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1972 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1973
1974 #: g10/getkey.c:2147
1975 #, c-format
1976 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1977 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1978
1979 #: g10/import.c:256
1980 #, c-format
1981 msgid "skipping block of type %d\n"
1982 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
1983
1984 #: g10/import.c:263
1985 #, c-format
1986 msgid "%lu keys so far processed\n"
1987 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
1988
1989 #: g10/import.c:268
1990 #, c-format
1991 msgid "error reading `%s': %s\n"
1992 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1993
1994 #: g10/import.c:280
1995 #, c-format
1996 msgid "Total number processed: %lu\n"
1997 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
1998
1999 #: g10/import.c:282
2000 #, c-format
2001 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2002 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2003
2004 #: g10/import.c:285
2005 #, c-format
2006 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2007 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2008
2009 #: g10/import.c:287
2010 #, c-format
2011 msgid "              imported: %lu"
2012 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2013
2014 #: g10/import.c:293
2015 #, c-format
2016 msgid "             unchanged: %lu\n"
2017 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2018
2019 #: g10/import.c:295
2020 #, c-format
2021 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2022 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2023
2024 #: g10/import.c:297
2025 #, c-format
2026 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2027 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2028
2029 #: g10/import.c:299
2030 #, c-format
2031 msgid "        new signatures: %lu\n"
2032 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2033
2034 #: g10/import.c:301
2035 #, c-format
2036 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2037 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2038
2039 #: g10/import.c:303
2040 #, c-format
2041 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2042 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2043
2044 #: g10/import.c:305
2045 #, c-format
2046 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2047 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2048
2049 #: g10/import.c:307
2050 #, c-format
2051 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2052 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2053
2054 #: g10/import.c:593
2055 #, fuzzy, c-format
2056 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2057 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2058
2059 #: g10/import.c:641 g10/import.c:875
2060 #, c-format
2061 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2062 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2063
2064 #: g10/import.c:648
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
2067 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2068
2069 #: g10/import.c:663
2070 #, c-format
2071 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2072 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2073
2074 #: g10/import.c:670
2075 #, c-format
2076 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2077 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2078
2079 #: g10/import.c:672
2080 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2081 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2082
2083 #: g10/import.c:682 g10/import.c:944
2084 #, c-format
2085 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2086 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2087
2088 #: g10/import.c:687
2089 #, c-format
2090 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2091 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2092
2093 #: g10/import.c:697
2094 #, c-format
2095 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2096 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2097
2098 #: g10/import.c:702 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2099 #, c-format
2100 msgid "writing to `%s'\n"
2101 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2102
2103 #: g10/import.c:706 g10/import.c:783 g10/import.c:895 g10/import.c:1004
2104 #, c-format
2105 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2106 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2107
2108 #: g10/import.c:715
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2111 msgstr "êëåéäß %08lX: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2112
2113 #: g10/import.c:736
2114 #, c-format
2115 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2116 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2117
2118 #: g10/import.c:753 g10/import.c:961
2119 #, c-format
2120 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2121 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2122
2123 #: g10/import.c:760 g10/import.c:967
2124 #, c-format
2125 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2126 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2127
2128 #: g10/import.c:792
2129 #, fuzzy, c-format
2130 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2131 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï user ID\n"
2132
2133 #: g10/import.c:795
2134 #, fuzzy, c-format
2135 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2136 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá user ID\n"
2137
2138 #: g10/import.c:798
2139 #, fuzzy, c-format
2140 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2141 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2142
2143 #: g10/import.c:801
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2146 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2147
2148 #: g10/import.c:804
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2151 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2152
2153 #: g10/import.c:807
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2156 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2157
2158 #: g10/import.c:819
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2161 msgstr "êëåéäß %08lX: áìåôÜâëçôï\n"
2162
2163 #: g10/import.c:889
2164 #, c-format
2165 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2166 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2167
2168 #: g10/import.c:900
2169 #, c-format
2170 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2171 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2172
2173 #. we can't merge secret keys
2174 #: g10/import.c:904
2175 #, c-format
2176 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2177 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2178
2179 #: g10/import.c:909
2180 #, c-format
2181 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2182 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2183
2184 #: g10/import.c:938
2185 #, c-format
2186 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2187 msgstr ""
2188 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2189 "áíÜêëçóçò\n"
2190
2191 #: g10/import.c:978
2192 #, c-format
2193 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2194 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2195
2196 #: g10/import.c:1010
2197 #, fuzzy, c-format
2198 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2199 msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2200
2201 #: g10/import.c:1047
2202 #, c-format
2203 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2204 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2205
2206 #: g10/import.c:1060
2207 #, c-format
2208 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2209 msgstr ""
2210 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2211 "s\"\n"
2212
2213 #: g10/import.c:1062
2214 #, c-format
2215 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2216 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2217
2218 #: g10/import.c:1079
2219 #, c-format
2220 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2221 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2222
2223 #: g10/import.c:1089
2224 #, c-format
2225 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2226 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2227
2228 #: g10/import.c:1090
2229 #, c-format
2230 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2231 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2232
2233 #: g10/import.c:1121
2234 #, c-format
2235 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2236 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2237
2238 #: g10/import.c:1144
2239 #, c-format
2240 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2241 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2242
2243 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2244 #. * to import non-exportable signature when we have the
2245 #. * the secret key used to create this signature - it
2246 #. * seems that this makes sense
2247 #: g10/import.c:1170
2248 #, c-format
2249 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2250 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2251
2252 #: g10/import.c:1179
2253 #, c-format
2254 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2255 msgstr ""
2256 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2257
2258 #: g10/import.c:1196
2259 #, c-format
2260 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2261 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2262
2263 #: g10/import.c:1208
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2266 msgstr ""
2267 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2268
2269 #: g10/import.c:1306
2270 #, c-format
2271 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2272 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2273
2274 #: g10/import.c:1365
2275 #, fuzzy, c-format
2276 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2277 msgstr ""
2278 "Ðñïåéäïðïßçóç: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2279 "08lX\n"
2280
2281 #: g10/import.c:1379
2282 #, fuzzy, c-format
2283 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2284 msgstr ""
2285 "Ðñïåéäïðïßçóç: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2286 "08lX\n"
2287
2288 #: g10/import.c:1436
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2291 msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2292
2293 #: g10/import.c:1467
2294 #, c-format
2295 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2296 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2297
2298 #: g10/keyedit.c:144
2299 msgid "[revocation]"
2300 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2301
2302 #: g10/keyedit.c:145
2303 msgid "[self-signature]"
2304 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2305
2306 #: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:148
2307 msgid "1 bad signature\n"
2308 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2309
2310 #: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:150
2311 #, c-format
2312 msgid "%d bad signatures\n"
2313 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2314
2315 #: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:152
2316 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2317 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2318
2319 #: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:154
2320 #, c-format
2321 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2322 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2323
2324 #: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:156
2325 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2326 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2327
2328 #: g10/keyedit.c:226 g10/keylist.c:158
2329 #, c-format
2330 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2331 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2332
2333 #: g10/keyedit.c:228
2334 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2335 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2336
2337 #: g10/keyedit.c:230
2338 #, c-format
2339 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2340 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2341
2342 #: g10/keyedit.c:357
2343 #, c-format
2344 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2345 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2346
2347 #: g10/keyedit.c:364 g10/keyedit.c:481 g10/keyedit.c:539 g10/keyedit.c:1137
2348 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2349 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2350
2351 #: g10/keyedit.c:372 g10/keyedit.c:487 g10/keyedit.c:1143
2352 msgid "  Unable to sign.\n"
2353 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2354
2355 #: g10/keyedit.c:377
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2358 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
2359
2360 #: g10/keyedit.c:396
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid ""
2363 "The self-signature on \"%s\"\n"
2364 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2365 msgstr ""
2366 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2367 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2368
2369 #: g10/keyedit.c:405
2370 #, fuzzy
2371 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2372 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2373
2374 #. It's a local sig, and we want to make a
2375 #. exportable sig.
2376 #: g10/keyedit.c:419
2377 #, c-format
2378 msgid ""
2379 "Your current signature on \"%s\"\n"
2380 "is a local signature.\n"
2381 msgstr ""
2382 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2383 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2384
2385 #: g10/keyedit.c:423
2386 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2387 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2388
2389 #: g10/keyedit.c:443
2390 #, c-format
2391 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2392 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2393
2394 #: g10/keyedit.c:447
2395 #, c-format
2396 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2397 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2398
2399 #: g10/keyedit.c:460
2400 #, c-format
2401 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2402 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2403
2404 #: g10/keyedit.c:475
2405 msgid "This key has expired!"
2406 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2407
2408 #: g10/keyedit.c:495
2409 #, c-format
2410 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2411 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2412
2413 #: g10/keyedit.c:499
2414 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2415 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2416
2417 #: g10/keyedit.c:532
2418 msgid ""
2419 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2420 "mode.\n"
2421 msgstr ""
2422 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2423 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2424
2425 #: g10/keyedit.c:534
2426 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2427 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2428
2429 #: g10/keyedit.c:557
2430 msgid ""
2431 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2432 "belongs\n"
2433 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2434 msgstr ""
2435 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2436 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2437 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2438
2439 #: g10/keyedit.c:561
2440 #, c-format
2441 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2442 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2443
2444 #: g10/keyedit.c:563
2445 #, c-format
2446 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2447 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2448
2449 #: g10/keyedit.c:565
2450 #, c-format
2451 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2452 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2453
2454 #: g10/keyedit.c:567
2455 #, c-format
2456 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2457 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2458
2459 #: g10/keyedit.c:592
2460 msgid ""
2461 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2462 "with your key: \""
2463 msgstr ""
2464 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2465 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2466
2467 #: g10/keyedit.c:601
2468 #, fuzzy
2469 msgid ""
2470 "\n"
2471 "This will be a self-signature.\n"
2472 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:605
2475 #, fuzzy
2476 msgid ""
2477 "\n"
2478 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2479 msgstr ""
2480 "\n"
2481 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:610
2484 #, fuzzy
2485 msgid ""
2486 "\n"
2487 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2488 msgstr ""
2489 "\n"
2490 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2491 "\n"
2492
2493 #: g10/keyedit.c:617
2494 msgid ""
2495 "\n"
2496 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2497 msgstr ""
2498 "\n"
2499 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2500
2501 #: g10/keyedit.c:621
2502 msgid ""
2503 "\n"
2504 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2505 msgstr ""
2506 "\n"
2507 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2508 "\n"
2509
2510 #: g10/keyedit.c:626
2511 msgid ""
2512 "\n"
2513 "I have not checked this key at all.\n"
2514 msgstr ""
2515 "\n"
2516 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2517
2518 #: g10/keyedit.c:630
2519 msgid ""
2520 "\n"
2521 "I have checked this key casually.\n"
2522 msgstr ""
2523 "\n"
2524 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2525
2526 #: g10/keyedit.c:634
2527 msgid ""
2528 "\n"
2529 "I have checked this key very carefully.\n"
2530 msgstr ""
2531 "\n"
2532 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2533
2534 #: g10/keyedit.c:643
2535 msgid "Really sign? "
2536 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2537
2538 #: g10/keyedit.c:685 g10/keyedit.c:2993 g10/keyedit.c:3052 g10/sign.c:308
2539 #, c-format
2540 msgid "signing failed: %s\n"
2541 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2542
2543 #: g10/keyedit.c:741
2544 msgid "This key is not protected.\n"
2545 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2546
2547 #: g10/keyedit.c:745
2548 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2549 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2550
2551 #: g10/keyedit.c:749
2552 msgid "Key is protected.\n"
2553 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:769
2556 #, c-format
2557 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2558 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2559
2560 #: g10/keyedit.c:775
2561 msgid ""
2562 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2563 "\n"
2564 msgstr ""
2565 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2566 "\n"
2567
2568 #: g10/keyedit.c:789
2569 msgid ""
2570 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2571 "\n"
2572 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2573
2574 #: g10/keyedit.c:792
2575 msgid "Do you really want to do this? "
2576 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2577
2578 #: g10/keyedit.c:856
2579 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2580 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:898
2583 msgid "quit this menu"
2584 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
2585
2586 #: g10/keyedit.c:899
2587 msgid "q"
2588 msgstr "q"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:900
2591 msgid "save"
2592 msgstr "save"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:900
2595 msgid "save and quit"
2596 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2597
2598 #: g10/keyedit.c:901
2599 msgid "help"
2600 msgstr "help"
2601
2602 #: g10/keyedit.c:901
2603 msgid "show this help"
2604 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:903
2607 msgid "fpr"
2608 msgstr "fpr"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:903
2611 msgid "show fingerprint"
2612 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:904
2615 msgid "list"
2616 msgstr "list"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:904
2619 msgid "list key and user IDs"
2620 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:905
2623 msgid "l"
2624 msgstr "l"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:906
2627 msgid "uid"
2628 msgstr "uid"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:906
2631 msgid "select user ID N"
2632 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2633
2634 #: g10/keyedit.c:907
2635 msgid "key"
2636 msgstr "key"
2637
2638 #: g10/keyedit.c:907
2639 msgid "select secondary key N"
2640 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:908
2643 msgid "check"
2644 msgstr "check"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:908
2647 msgid "list signatures"
2648 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:909
2651 msgid "c"
2652 msgstr "c"
2653
2654 #: g10/keyedit.c:910
2655 msgid "sign"
2656 msgstr "sign"
2657
2658 #: g10/keyedit.c:910
2659 msgid "sign the key"
2660 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2661
2662 #: g10/keyedit.c:911
2663 msgid "s"
2664 msgstr "s"
2665
2666 #: g10/keyedit.c:912
2667 msgid "lsign"
2668 msgstr "lsign"
2669
2670 #: g10/keyedit.c:912
2671 msgid "sign the key locally"
2672 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2673
2674 #: g10/keyedit.c:913
2675 msgid "nrsign"
2676 msgstr "nrsign"
2677
2678 #: g10/keyedit.c:913
2679 msgid "sign the key non-revocably"
2680 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
2681
2682 #: g10/keyedit.c:914
2683 msgid "nrlsign"
2684 msgstr "nrlsign"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:914
2687 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2688 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:915
2691 msgid "debug"
2692 msgstr "debug"
2693
2694 #: g10/keyedit.c:916
2695 msgid "adduid"
2696 msgstr "adduid"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:916
2699 msgid "add a user ID"
2700 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:917
2703 msgid "addphoto"
2704 msgstr "addphoto"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:917
2707 msgid "add a photo ID"
2708 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2709
2710 #: g10/keyedit.c:918
2711 msgid "deluid"
2712 msgstr "deluid"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:918
2715 msgid "delete user ID"
2716 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2717
2718 #. delphoto is really deluid in disguise
2719 #: g10/keyedit.c:920
2720 msgid "delphoto"
2721 msgstr "delphoto"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:921
2724 msgid "addkey"
2725 msgstr "addkey"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:921
2728 msgid "add a secondary key"
2729 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:922
2732 msgid "delkey"
2733 msgstr "delkey"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:922
2736 msgid "delete a secondary key"
2737 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:923
2740 #, fuzzy
2741 msgid "addrevoker"
2742 msgstr "addkey"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:923
2745 #, fuzzy
2746 msgid "add a revocation key"
2747 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:924
2750 msgid "delsig"
2751 msgstr "delsig"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:924
2754 msgid "delete signatures"
2755 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:925
2758 msgid "expire"
2759 msgstr "expire"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:925
2762 msgid "change the expire date"
2763 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:926
2766 msgid "primary"
2767 msgstr "ðñùôåýùí"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:926
2770 msgid "flag user ID as primary"
2771 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:927
2774 msgid "toggle"
2775 msgstr "toggle"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:927
2778 msgid "toggle between secret and public key listing"
2779 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:929
2782 msgid "t"
2783 msgstr "t"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:930
2786 msgid "pref"
2787 msgstr "pref"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:930
2790 msgid "list preferences (expert)"
2791 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:931
2794 msgid "showpref"
2795 msgstr "showpref"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:931
2798 msgid "list preferences (verbose)"
2799 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:932
2802 msgid "setpref"
2803 msgstr "setpref"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:932
2806 msgid "set preference list"
2807 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:933
2810 msgid "updpref"
2811 msgstr "updpref"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:933
2814 msgid "updated preferences"
2815 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:934
2818 msgid "passwd"
2819 msgstr "passwd"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:934
2822 msgid "change the passphrase"
2823 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:935
2826 msgid "trust"
2827 msgstr "trust"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:935
2830 msgid "change the ownertrust"
2831 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:936
2834 msgid "revsig"
2835 msgstr "revsig"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:936
2838 msgid "revoke signatures"
2839 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:937
2842 msgid "revkey"
2843 msgstr "revkey"
2844
2845 #: g10/keyedit.c:937
2846 msgid "revoke a secondary key"
2847 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:938
2850 msgid "disable"
2851 msgstr "disable"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:938
2854 msgid "disable a key"
2855 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:939
2858 msgid "enable"
2859 msgstr "enable"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:939
2862 msgid "enable a key"
2863 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:940
2866 msgid "showphoto"
2867 msgstr "showphoto"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:940
2870 msgid "show photo ID"
2871 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
2872
2873 #: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:960
2874 msgid "can't do that in batchmode\n"
2875 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:997
2878 #, c-format
2879 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2880 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1015
2883 msgid "Secret key is available.\n"
2884 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1046
2887 msgid "Command> "
2888 msgstr "ÅíôïëÞ> "
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1078
2891 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2892 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1082
2895 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2896 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1131
2899 msgid "Key is revoked."
2900 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1150
2903 msgid "Really sign all user IDs? "
2904 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1151
2907 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2908 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1176
2911 #, c-format
2912 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2913 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1196 g10/keyedit.c:1217
2916 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2917 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1198
2920 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2921 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1201
2924 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2925 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1202
2928 msgid "Really remove this user ID? "
2929 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1240 g10/keyedit.c:1277
2932 msgid "You must select at least one key.\n"
2933 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1244
2936 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2937 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1245
2940 msgid "Do you really want to delete this key? "
2941 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1281
2944 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2945 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1282
2948 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2949 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1351
2952 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2953 msgstr ""
2954 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1353
2957 msgid "Really update the preferences? "
2958 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1391
2961 msgid "Save changes? "
2962 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1394
2965 msgid "Quit without saving? "
2966 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1405
2969 #, c-format
2970 msgid "update failed: %s\n"
2971 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1412
2974 #, c-format
2975 msgid "update secret failed: %s\n"
2976 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1419
2979 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2980 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1431
2983 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2984 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1747
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "This key may be revoked by %s key "
2989 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß %s%s\n"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:1751
2992 msgid " (sensitive)"
2993 msgstr " (åõáßóèçôï)"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1757 g10/keyedit.c:1783
2996 #, c-format
2997 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2998 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  äçìéïõñãßá: %s ëÞîç: %s"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1766
3001 #, c-format
3002 msgid " trust: %c/%c"
3003 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1770
3006 msgid "This key has been disabled"
3007 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1799
3010 #, c-format
3011 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3012 msgstr "rev! ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå: %s\n"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1802
3015 msgid "rev- faked revocation found\n"
3016 msgstr "rev- âñÝèçêå ðáñáðïéçìÝíç áíÜêëçóç\n"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1804
3019 #, c-format
3020 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3021 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1834
3024 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style key.\n"
3025 msgstr ""
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1842
3028 #, fuzzy
3029 msgid ""
3030 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3031 "unless you restart the program.\n"
3032 msgstr ""
3033 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá Ýããõñç\n"
3034 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1930
3037 msgid ""
3038 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3039 "versions\n"
3040 "         of PGP to reject this key.\n"
3041 msgstr ""
3042 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3043 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1935
3046 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3047 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1941
3050 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3051 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:2076
3054 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3055 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:2086
3058 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3059 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:2090
3062 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3063 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:2096
3066 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3067 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:2110
3070 #, c-format
3071 msgid "Deleted %d signature.\n"
3072 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:2111
3075 #, c-format
3076 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3077 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:2114
3080 msgid "Nothing deleted.\n"
3081 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:2210
3084 #, fuzzy
3085 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3086 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:2225
3089 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3090 msgstr ""
3091
3092 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3093 #. designates itself as a revoker is the same as a
3094 #. regular key), but it's easy enough to check.
3095 #: g10/keyedit.c:2235
3096 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3097 msgstr ""
3098
3099 #: g10/keyedit.c:2322
3100 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3101 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:2328
3104 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3105 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:2332
3108 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3109 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:2334
3112 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3113 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:2376
3116 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3117 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:2392
3120 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3121 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:2475
3124 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3125 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:2512 g10/keyedit.c:2619
3128 #, fuzzy, c-format
3129 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3130 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:2679
3133 #, c-format
3134 msgid "No user ID with index %d\n"
3135 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:2725
3138 #, c-format
3139 msgid "No secondary key with index %d\n"
3140 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:2839
3143 msgid "user ID: \""
3144 msgstr "user ID: \""
3145
3146 #: g10/keyedit.c:2844
3147 #, c-format
3148 msgid ""
3149 "\"\n"
3150 "signed with your key %08lX at %s\n"
3151 msgstr ""
3152 "\"\n"
3153 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:2847
3156 #, c-format
3157 msgid ""
3158 "\"\n"
3159 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3160 msgstr ""
3161 "\"\n"
3162 "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:2852
3165 #, c-format
3166 msgid "This signature expired on %s.\n"
3167 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:2856
3170 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3171 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3172
3173 #: g10/keyedit.c:2860
3174 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3175 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3176
3177 #. FIXME: detect duplicates here
3178 #: g10/keyedit.c:2885
3179 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3180 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:2904
3183 #, c-format
3184 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3185 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:2912
3188 #, c-format
3189 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3190 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:2932
3193 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3194 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:2942
3197 #, c-format
3198 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3199 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:2944
3202 msgid " (non-exportable)"
3203 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:2951
3206 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3207 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:2981
3210 msgid "no secret key\n"
3211 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:3133
3214 #, c-format
3215 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3216 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3217
3218 #: g10/keylist.c:91
3219 #, fuzzy
3220 msgid "Critical signature policy: "
3221 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3222
3223 #: g10/keylist.c:93
3224 msgid "Signature policy: "
3225 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3226
3227 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:763 g10/mainproc.c:772
3228 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3229 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
3230
3231 #: g10/keylist.c:127
3232 #, fuzzy
3233 msgid "Critical signature notation: "
3234 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3235
3236 #: g10/keylist.c:129
3237 msgid "Signature notation: "
3238 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3239
3240 #: g10/keylist.c:136
3241 msgid "not human readable"
3242 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
3243
3244 #: g10/keylist.c:225
3245 msgid "Keyring"
3246 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
3247
3248 #. of subkey
3249 #: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:899
3250 #, c-format
3251 msgid " [expires: %s]"
3252 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3253
3254 #: g10/keylist.c:995
3255 #, fuzzy
3256 msgid "Primary key fingerprint:"
3257 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
3258
3259 #: g10/keylist.c:997
3260 #, fuzzy
3261 msgid "     Subkey fingerprint:"
3262 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3263
3264 #: g10/keylist.c:1004
3265 #, fuzzy
3266 msgid " Primary key fingerprint:"
3267 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3268
3269 #: g10/keylist.c:1006
3270 #, fuzzy
3271 msgid "      Subkey fingerprint:"
3272 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3273
3274 #: g10/keylist.c:1010
3275 msgid "     Key fingerprint ="
3276 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3277
3278 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:282
3279 #, c-format
3280 msgid "%s encrypted data\n"
3281 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
3282
3283 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:284
3284 #, c-format
3285 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3286 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
3287
3288 #: g10/mainproc.c:312
3289 #, c-format
3290 msgid "public key is %08lX\n"
3291 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
3292
3293 #: g10/mainproc.c:358
3294 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3295 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
3296
3297 #: g10/mainproc.c:410
3298 #, c-format
3299 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3300 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3301
3302 #: g10/mainproc.c:420
3303 #, c-format
3304 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3305 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
3306
3307 #: g10/mainproc.c:434
3308 #, c-format
3309 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3310 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
3311
3312 #: g10/mainproc.c:461 g10/mainproc.c:480
3313 #, c-format
3314 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3315 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
3316
3317 #: g10/mainproc.c:468
3318 #, c-format
3319 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3320 msgstr ""
3321 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
3322 "%s áíôßèåôá\n"
3323
3324 #: g10/mainproc.c:498
3325 msgid "decryption okay\n"
3326 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
3327
3328 #: g10/mainproc.c:505
3329 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3330 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
3331
3332 #: g10/mainproc.c:511
3333 #, c-format
3334 msgid "decryption failed: %s\n"
3335 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3336
3337 #: g10/mainproc.c:530
3338 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3339 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
3340
3341 #: g10/mainproc.c:532
3342 #, c-format
3343 msgid "original file name='%.*s'\n"
3344 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
3345
3346 #: g10/mainproc.c:707
3347 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3348 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
3349
3350 #: g10/mainproc.c:775
3351 msgid "Notation: "
3352 msgstr "Óçìåßùóç: "
3353
3354 #: g10/mainproc.c:787
3355 msgid "Policy: "
3356 msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
3357
3358 #: g10/mainproc.c:1242
3359 msgid "signature verification suppressed\n"
3360 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
3361
3362 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3363 #: g10/mainproc.c:1284 g10/mainproc.c:1294
3364 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3365 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
3366
3367 #: g10/mainproc.c:1305
3368 #, c-format
3369 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3370 msgstr "ÕðïãñáöÞ %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
3371
3372 #: g10/mainproc.c:1354 g10/mainproc.c:1387
3373 msgid "BAD signature from \""
3374 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
3375
3376 #: g10/mainproc.c:1355 g10/mainproc.c:1388
3377 msgid "Expired signature from \""
3378 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
3379
3380 #: g10/mainproc.c:1356 g10/mainproc.c:1389
3381 msgid "Good signature from \""
3382 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3383
3384 #: g10/mainproc.c:1391
3385 msgid "[uncertain]"
3386 msgstr "[áâÝâáéï]"
3387
3388 #: g10/mainproc.c:1422
3389 msgid "                aka \""
3390 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
3391
3392 #: g10/mainproc.c:1483
3393 #, c-format
3394 msgid "Can't check signature: %s\n"
3395 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
3396
3397 #: g10/mainproc.c:1552 g10/mainproc.c:1568 g10/mainproc.c:1630
3398 msgid "not a detached signature\n"
3399 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
3400
3401 #: g10/mainproc.c:1579
3402 #, c-format
3403 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3404 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
3405
3406 #: g10/mainproc.c:1636
3407 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3408 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
3409
3410 #: g10/mainproc.c:1643
3411 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3412 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
3413
3414 #: g10/misc.c:101
3415 #, c-format
3416 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3417 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
3418
3419 #: g10/misc.c:211
3420 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3421 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
3422
3423 #: g10/misc.c:241
3424 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3425 msgstr ""
3426 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
3427 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
3428
3429 #: g10/misc.c:386
3430 #, fuzzy, c-format
3431 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
3432 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
3433
3434 #: g10/misc.c:418
3435 #, fuzzy, c-format
3436 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
3437 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
3438
3439 #: g10/misc.c:443
3440 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3441 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
3442
3443 #: g10/misc.c:444
3444 msgid ""
3445 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3446 msgstr ""
3447 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
3448 "ðëçñïöïñßåò\n"
3449
3450 #: g10/misc.c:652
3451 #, fuzzy, c-format
3452 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3453 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
3454
3455 #: g10/misc.c:656
3456 #, fuzzy, c-format
3457 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3458 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
3459
3460 #: g10/misc.c:658
3461 #, fuzzy, c-format
3462 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3463 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí åðéëïãÞ \"--keyserver-options %s\" êáëýôåñá\n"
3464
3465 #: g10/parse-packet.c:120
3466 #, c-format
3467 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3468 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
3469
3470 #: g10/parse-packet.c:1057
3471 #, c-format
3472 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3473 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
3474
3475 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3476 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3477 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
3478
3479 #: g10/passphrase.c:450
3480 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3481 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ pid ôïõ ðåëÜôç óéá ôï agent\n"
3482
3483 #: g10/passphrase.c:458
3484 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3485 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
3486
3487 #: g10/passphrase.c:465
3488 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3489 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
3490
3491 #: g10/passphrase.c:498
3492 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3493 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
3494
3495 #: g10/passphrase.c:511
3496 #, c-format
3497 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3498 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
3499
3500 #: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
3501 #, c-format
3502 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3503 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
3504
3505 #: g10/passphrase.c:554
3506 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3507 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
3508
3509 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3510 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3511 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
3512
3513 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3514 #, c-format
3515 msgid " (main key ID %08lX)"
3516 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
3517
3518 #: g10/passphrase.c:641
3519 #, c-format
3520 msgid ""
3521 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3522 "\"%.*s\"\n"
3523 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3524 msgstr ""
3525 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
3526 "÷ñÞóôç:\n"
3527 "\"%.*s\"\n"
3528 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
3529
3530 #: g10/passphrase.c:662
3531 msgid "Enter passphrase\n"
3532 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
3533
3534 #: g10/passphrase.c:664
3535 msgid "Repeat passphrase\n"
3536 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
3537
3538 #: g10/passphrase.c:705
3539 msgid "passphrase too long\n"
3540 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
3541
3542 #: g10/passphrase.c:718
3543 msgid "invalid response from agent\n"
3544 msgstr "ìç Ýãêõñç áðÜíôçóç áðü ôïí agent\n"
3545
3546 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3547 msgid "cancelled by user\n"
3548 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
3549
3550 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3551 #, c-format
3552 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3553 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
3554
3555 #: g10/passphrase.c:1003
3556 msgid ""
3557 "\n"
3558 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3559 "user: \""
3560 msgstr ""
3561 "\n"
3562 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
3563 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
3564
3565 #: g10/passphrase.c:1012
3566 #, c-format
3567 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3568 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
3569
3570 #: g10/passphrase.c:1063
3571 msgid "can't query password in batchmode\n"
3572 msgstr "áäõíáìßá åñþôçóçò ôçò ëÝîçò êëåéäß óå êáôÜóôáóç äÝóìçò\n"
3573
3574 #: g10/passphrase.c:1067
3575 msgid "Enter passphrase: "
3576 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
3577
3578 #: g10/passphrase.c:1071
3579 msgid "Repeat passphrase: "
3580 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
3581
3582 #: g10/plaintext.c:67
3583 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3584 msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
3585
3586 #: g10/plaintext.c:108
3587 #, c-format
3588 msgid "error creating `%s': %s\n"
3589 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3590
3591 #: g10/plaintext.c:337
3592 msgid "Detached signature.\n"
3593 msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
3594
3595 #: g10/plaintext.c:341
3596 msgid "Please enter name of data file: "
3597 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
3598
3599 #: g10/plaintext.c:362
3600 msgid "reading stdin ...\n"
3601 msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
3602
3603 #: g10/plaintext.c:396
3604 msgid "no signed data\n"
3605 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
3606
3607 #: g10/plaintext.c:404
3608 #, c-format
3609 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3610 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
3611
3612 #: g10/pubkey-enc.c:101
3613 #, c-format
3614 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3615 msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
3616
3617 #: g10/pubkey-enc.c:107
3618 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3619 msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
3620
3621 #: g10/pubkey-enc.c:159
3622 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3623 msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
3624
3625 #: g10/pubkey-enc.c:178
3626 #, c-format
3627 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3628 msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
3629
3630 #: g10/pubkey-enc.c:221
3631 #, c-format
3632 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3633 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
3634
3635 #: g10/pubkey-enc.c:243
3636 #, c-format
3637 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3638 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3639
3640 #: g10/pubkey-enc.c:249
3641 #, fuzzy
3642 msgid "NOTE: key has been revoked"
3643 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
3644
3645 #: g10/hkp.c:71
3646 #, fuzzy, c-format
3647 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
3648 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí %s ...\n"
3649
3650 #: g10/hkp.c:96
3651 #, c-format
3652 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3653 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ôïõ êëåéäéïý áðü ôï äéáêïìéóôÞ: %s\n"
3654
3655 #: g10/hkp.c:175
3656 #, c-format
3657 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3658 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
3659
3660 #: g10/hkp.c:190
3661 #, c-format
3662 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3663 msgstr "åðéôõ÷ßá ôçò áðïóôïëÞò óôï `%s' (êáôÜóôáóç=%u)\n"
3664
3665 #: g10/hkp.c:193
3666 #, c-format
3667 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3668 msgstr "áðïôõ÷ßá óôçí áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': êáôÜóôáóç=%u\n"
3669
3670 #: g10/hkp.c:287
3671 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: g10/hkp.c:497
3675 #, c-format
3676 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3677 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
3678
3679 #: g10/hkp.c:547
3680 #, c-format
3681 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3682 msgstr "áäõíáìßá áíáæÞôçóçò äéáêïìéóôÞ: %s\n"
3683
3684 #: g10/seckey-cert.c:53
3685 msgid "secret key parts are not available\n"
3686 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
3687
3688 #: g10/seckey-cert.c:59
3689 #, c-format
3690 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3691 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
3692
3693 #: g10/seckey-cert.c:215
3694 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3695 msgstr "Ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß, äïêéìÜóôå îáíÜ"
3696
3697 #: g10/seckey-cert.c:216
3698 #, c-format
3699 msgid "%s ...\n"
3700 msgstr "%s ...\n"
3701
3702 #: g10/seckey-cert.c:273
3703 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3704 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíé÷íåýôçêå áäýíáìï êëåéäß - áëëÜîôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
3705
3706 #: g10/seckey-cert.c:311
3707 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3708 msgstr ""
3709 "äçìéïõñãßá ôïõ ìç óõíåéóôüìåíïõ 16-bit checksum ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ\n"
3710 "ìõóôéêïý êëåéäéïý\n"
3711
3712 #: g10/sig-check.c:210
3713 msgid ""
3714 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3715 msgstr ""
3716 "áõôü ôï, äçìéïõñãÞìåíï áðü PGP, êëåéäß ElGamal ÄÅÍ åßíáé áóöáëÝò ãéá "
3717 "õðïãñáöÝò!\n"
3718
3719 #: g10/sig-check.c:218
3720 #, c-format
3721 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3722 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
3723
3724 #: g10/sig-check.c:219
3725 #, c-format
3726 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3727 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
3728
3729 #: g10/sig-check.c:242
3730 #, c-format
3731 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3732 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3733
3734 #: g10/sig-check.c:328
3735 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3736 msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
3737
3738 #: g10/sign.c:103
3739 #, fuzzy, c-format
3740 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3741 msgstr ""
3742 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
3743 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
3744
3745 #: g10/sign.c:151
3746 #, c-format
3747 msgid ""
3748 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3749 msgstr ""
3750 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
3751 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
3752
3753 #: g10/sign.c:303
3754 #, c-format
3755 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3756 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
3757
3758 #: g10/sign.c:312
3759 #, c-format
3760 msgid "%s signature from: %s\n"
3761 msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: %s\n"
3762
3763 #: g10/sign.c:461
3764 #, c-format
3765 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3766 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
3767
3768 #: g10/sign.c:644
3769 #, fuzzy
3770 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3771 msgstr ""
3772 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
3773
3774 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3775 #, c-format
3776 msgid "can't create %s: %s\n"
3777 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3778
3779 #: g10/sign.c:690
3780 #, fuzzy, c-format
3781 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3782 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
3783
3784 #: g10/sign.c:784
3785 msgid "signing:"
3786 msgstr "õðïãñáöÞ:"
3787
3788 #: g10/sign.c:876
3789 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3790 msgstr ""
3791 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
3792
3793 #: g10/sign.c:1029
3794 #, c-format
3795 msgid "%s encryption will be used\n"
3796 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
3797
3798 #: g10/textfilter.c:134
3799 #, c-format
3800 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3801 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
3802
3803 #: g10/textfilter.c:231
3804 #, c-format
3805 msgid "input line longer than %d characters\n"
3806 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
3807
3808 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
3809 #, c-format
3810 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3811 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
3812
3813 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
3814 #, c-format
3815 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3816 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
3817
3818 #: g10/tdbio.c:237
3819 msgid "trustdb transaction too large\n"
3820 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
3821
3822 #: g10/tdbio.c:454
3823 #, c-format
3824 msgid "%s: can't access: %s\n"
3825 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò: %s\n"
3826
3827 #: g10/tdbio.c:468
3828 #, c-format
3829 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3830 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
3831
3832 #: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
3833 #, c-format
3834 msgid "%s: can't create lock\n"
3835 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
3836
3837 #: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
3838 #, c-format
3839 msgid "%s: can't make lock\n"
3840 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
3841
3842 #: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
3843 #, c-format
3844 msgid "%s: can't create: %s\n"
3845 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò: %s\n"
3846
3847 #: g10/tdbio.c:503
3848 #, c-format
3849 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3850 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
3851
3852 #: g10/tdbio.c:507
3853 #, c-format
3854 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3855 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
3856
3857 #: g10/tdbio.c:510
3858 #, c-format
3859 msgid "%s: trustdb created\n"
3860 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
3861
3862 #: g10/tdbio.c:565
3863 #, c-format
3864 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3865 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
3866
3867 #: g10/tdbio.c:597
3868 #, c-format
3869 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3870 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
3871
3872 #: g10/tdbio.c:605
3873 #, c-format
3874 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3875 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3876
3877 #: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
3878 #: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
3879 #, c-format
3880 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3881 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3882
3883 #: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
3884 #, c-format
3885 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3886 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3887
3888 #: g10/tdbio.c:1119
3889 #, c-format
3890 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3891 msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
3892
3893 #: g10/tdbio.c:1127
3894 #, c-format
3895 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3896 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
3897
3898 #: g10/tdbio.c:1148
3899 #, c-format
3900 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3901 msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
3902
3903 #: g10/tdbio.c:1165
3904 #, c-format
3905 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3906 msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
3907
3908 #: g10/tdbio.c:1170
3909 #, c-format
3910 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3911 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
3912
3913 #: g10/tdbio.c:1348
3914 #, c-format
3915 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3916 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
3917
3918 #: g10/tdbio.c:1356
3919 #, c-format
3920 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3921 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
3922
3923 #: g10/tdbio.c:1366
3924 #, c-format
3925 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3926 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
3927
3928 #: g10/tdbio.c:1396
3929 #, c-format
3930 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3931 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
3932
3933 #: g10/tdbio.c:1441
3934 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3935 msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3936
3937 #: g10/trustdb.c:200
3938 #, c-format
3939 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3940 msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
3941
3942 #: g10/trustdb.c:235
3943 #, c-format
3944 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3945 msgstr "êëåéäß %08lX: áðïäï÷Þ óáí êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç\n"
3946
3947 #: g10/trustdb.c:274
3948 #, c-format
3949 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3950 msgstr "ôï êëåéäß %08lX õðÜñ÷åé ðÜíù áðü ìéá öïñÜ óôçí trustdb\n"
3951
3952 #: g10/trustdb.c:290
3953 #, c-format
3954 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3955 msgstr ""
3956 "êëåéäß %08lX: êáíÝíá äçìüóéï êëåéäß ãéá ôï êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç - "
3957 "ðáñÜëåéøç\n"
3958
3959 #: g10/trustdb.c:332
3960 #, c-format
3961 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3962 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, req ôýðïò %d: read áðÝôõ÷å: %s\n"
3963
3964 #: g10/trustdb.c:338
3965 #, c-format
3966 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
3967 msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
3968
3969 #: g10/trustdb.c:353
3970 #, c-format
3971 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3972 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
3973
3974 #: g10/trustdb.c:368
3975 #, c-format
3976 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3977 msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
3978
3979 #: g10/trustdb.c:468
3980 msgid "no need for a trustdb check\n"
3981 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
3982
3983 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
3984 #, c-format
3985 msgid "next trustdb check due at %s\n"
3986 msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
3987
3988 #: g10/trustdb.c:779
3989 msgid "checking the trustdb\n"
3990 msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
3991
3992 #: g10/trustdb.c:933
3993 #, c-format
3994 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
3995 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
3996
3997 #: g10/trustdb.c:1515
3998 #, c-format
3999 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
4000 msgstr ""
4001 "äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
4002
4003 #: g10/trustdb.c:1593
4004 #, c-format
4005 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
4006 msgstr "Ýëåã÷ïò óå âÜèïò %d õðïãñáöèçêå=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
4007
4008 #: g10/verify.c:108
4009 msgid ""
4010 "the signature could not be verified.\n"
4011 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
4012 "should be the first file given on the command line.\n"
4013 msgstr ""
4014 "áäõíáìßá åðáëÞèåõóçò ôçò õðïãñáöÞò.\n"
4015 "Ðáñáêáëþ ìçí îå÷íÜôå üôé ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò (.sig or .asc)\n"
4016 "ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðñþôï áñ÷åßï óôç ãñáììÞ åíôïëþí.\n"
4017
4018 #: g10/verify.c:173
4019 #, c-format
4020 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
4021 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
4022
4023 #: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
4024 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
4025 msgstr ""
4026 "ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
4027 "øåýôéêç RNG!\n"
4028
4029 #: g10/skclist.c:157
4030 #, c-format
4031 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
4032 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
4033
4034 #: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
4035 #, c-format
4036 msgid "skipped `%s': %s\n"
4037 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
4038
4039 #: g10/skclist.c:168
4040 msgid "skipped: secret key already present\n"
4041 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
4042
4043 #: g10/skclist.c:179
4044 #, c-format
4045 msgid ""
4046 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
4047 "signatures!\n"
4048 msgstr ""
4049 "ðáñáëåßöèçêå `%s': áõôü åßíáé äçìéïõñãçìÝíï áðü PGP êëåéäß ElGamal êáé äåí "
4050 "åßíáé áóöáëÝò ãéá õðïãñáöÝò!\n"
4051
4052 #. do not overwrite
4053 #: g10/openfile.c:84
4054 #, c-format
4055 msgid "File `%s' exists. "
4056 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4057
4058 #: g10/openfile.c:86
4059 msgid "Overwrite (y/N)? "
4060 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4061
4062 #: g10/openfile.c:119
4063 #, c-format
4064 msgid "%s: unknown suffix\n"
4065 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4066
4067 #: g10/openfile.c:141
4068 msgid "Enter new filename"
4069 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4070
4071 #: g10/openfile.c:184
4072 msgid "writing to stdout\n"
4073 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4074
4075 #: g10/openfile.c:273
4076 #, c-format
4077 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4078 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4079
4080 #: g10/openfile.c:323
4081 #, c-format
4082 msgid "%s: new options file created\n"
4083 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí\n"
4084
4085 #: g10/openfile.c:350
4086 #, c-format
4087 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
4088 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
4089
4090 #: g10/openfile.c:353
4091 #, c-format
4092 msgid "%s: directory created\n"
4093 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
4094
4095 #: g10/openfile.c:355
4096 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
4097 msgstr ""
4098 "ðñÝðåé íá åðáíåêêéíÞóåôå ôï GnuPG, þóôå íá äéáâÜóåé ôï íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí\n"
4099
4100 #: g10/encr-data.c:91
4101 msgid ""
4102 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
4103 msgstr ""
4104 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
4105 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
4106
4107 #: g10/encr-data.c:98
4108 msgid "problem handling encrypted packet\n"
4109 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
4110
4111 #: g10/seskey.c:52
4112 msgid "weak key created - retrying\n"
4113 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå áäýíáìï êëåéäß - åðáíÜëçøç ðñïóðÜèåéáò\n"
4114
4115 #: g10/seskey.c:57
4116 #, c-format
4117 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
4118 msgstr ""
4119 "áäõíáìßá áðïöõãÞò áäýíáìïõ êëåéäéïý ãéá óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï, äïêéìÞ "
4120 "ãéá %d öïñÝò!\n"
4121
4122 #: g10/seskey.c:200
4123 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
4124 msgstr "ï DSA áðáéôåß ôç ÷ñÞóç åíüò 160 bit áëãüñéèìïõ hash\n"
4125
4126 #: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
4127 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
4128 msgstr ""
4129
4130 #: g10/delkey.c:126
4131 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
4132 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
4133
4134 #: g10/delkey.c:150
4135 msgid "Delete this key from the keyring? "
4136 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
4137
4138 #: g10/delkey.c:158
4139 msgid "This is a secret key! - really delete? "
4140 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
4141
4142 #: g10/delkey.c:168
4143 #, c-format
4144 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
4145 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4146
4147 #: g10/delkey.c:178
4148 msgid "ownertrust information cleared\n"
4149 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
4150
4151 #: g10/delkey.c:206
4152 #, c-format
4153 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
4154 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
4155
4156 #: g10/delkey.c:208
4157 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
4158 msgstr ""
4159 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
4160
4161 #: g10/helptext.c:47
4162 msgid ""
4163 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
4164 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
4165 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
4166 msgstr ""
4167 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
4168 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
4169 "åìðéóôïóýíçò,\n"
4170 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
4171
4172 #: g10/helptext.c:53
4173 msgid ""
4174 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
4175 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
4176 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
4177 "ultimately trusted\n"
4178 msgstr ""
4179 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
4180 "êëåéäéÜ\n"
4181 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
4182 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
4183 "êëåéäß\n"
4184 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
4185
4186 #: g10/helptext.c:60
4187 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
4188 msgstr ""
4189 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï áíáêëÞèåí êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes\"."
4190
4191 #: g10/helptext.c:64
4192 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
4193 msgstr ""
4194 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
4195 "\"."
4196
4197 #: g10/helptext.c:68
4198 msgid ""
4199 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
4200 msgstr ""
4201 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
4202
4203 #: g10/helptext.c:72
4204 msgid ""
4205 "Select the algorithm to use.\n"
4206 "\n"
4207 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
4208 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
4209 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
4210 "\n"
4211 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
4212 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
4213 "only\n"
4214 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
4215 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
4216 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
4217 "the signature+encryption flavor.\n"
4218 "\n"
4219 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
4220 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
4221 "this menu."
4222 msgstr ""
4223 "ÅðéëÝîôå ôïí áëãüñéèìï ðïõ èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå.\n"
4224 "\n"
4225 "DSA (åðßóçò ãíùóôüò óáí DSS) åßíáé ï áëãüñéèìïò øçöéáêÞò õðïãñáöÞò\n"
4226 "êáé ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìüíï ãéá õðïãñáöÝò.  Åßíáé ï ðñïôåéíüìåíïò\n"
4227 "áëãüñéèìïò åðåéäÞ ç åðáëÞèåõóç ôùí DSA õðïãñáöþí åßíáé ôá÷ýôåñç áðü\n"
4228 "ôùí õðïãñáöþí ôýðïõ ElGamal.\n"
4229 "\n"
4230 "ElGamal åßíáé Ýíáò áëãüñéèìïò ãéá ÷ñÞóç êáé óå õðïãñáöÝò êáé ãéá êñõðôï-\n"
4231 "ãñÜöçóç. Ôï OpenPGP îå÷ùñßæåé ôéò äýï \"ãåýóåéò\" áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ:\n"
4232 "Ýíá êñõðôïãñÜöçóçò-ìüíï êáé Ýíá õðïãñáöÞò-êáé-êñõðôïãñÜöçóçò, óôçí\n"
4233 "ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé ï ßäéïò, áëëÜ êÜðïéïé ðáñÜìåôñïé ðñÝðåé íá åðéëåãïýí\n"
4234 "ìå Ýíá åéäéêü ôñüðï ãéá íá äçìéïõñãçèåß Ýíá áóöáëÝò êëåéäß ãéá õðïãñáöÝò.\n"
4235 "Áõôü ôï ðñüãñáììá ôï êÜíåé, áëëÜ óå Üëëåò OpenPGP õëïðïéÞóåéò äåí\n"
4236 "åßíáé áðáñáßôçôï íá êáôáëáâáßíïõí áõôü ôï óõíäõáóìü (ãåýóç).\n"
4237 "\n"
4238 "Ôï ðñþôï (ðñùôåýïí) êëåéäß ðñÝðåé íá åßíáé ðÜíôïôå Ýíá êëåéäß éêáíü ãéá\n"
4239 "õðïãñáöÞ. Áõôüò åßíáé ï ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ï êñõðôïãñÜöçóçò-ìüíï\n"
4240 "êëåéäß ElGamal äåí åßíáé äéáèÝóéìï óå áõôü ôï ìåíïý."
4241
4242 #: g10/helptext.c:92
4243 msgid ""
4244 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
4245 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
4246 "with them are quite large and very slow to verify."
4247 msgstr ""
4248 "Áí êáé áõôÜ ôá êëåéäéÜ ðåñéãñÜöïíôáé óôï RFC2440 äåí ðñïôåßíïíôáé\n"
4249 "åðåéäÞ äåí õðïóôçñßæïíôáé áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá êáé ïé õðïãñáöÝò ðïõ\n"
4250 "Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß áðü áõôÜ åßíáé ìåãÜëåò êáé ðïëý áñãÝò óôçí åðáëÞèåõóç."
4251
4252 #: g10/helptext.c:98
4253 msgid ""
4254 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
4255 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
4256 "Please consult your security expert first."
4257 msgstr ""
4258
4259 #: g10/helptext.c:105
4260 msgid "Enter the size of the key"
4261 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
4262
4263 #: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
4264 #: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
4265 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
4266 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
4267
4268 #: g10/helptext.c:119
4269 msgid ""
4270 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
4271 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
4272 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
4273 "the given value as an interval."
4274 msgstr ""
4275 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
4276 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
4277 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
4278 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
4279
4280 #: g10/helptext.c:131
4281 msgid "Enter the name of the key holder"
4282 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
4283
4284 #: g10/helptext.c:136
4285 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
4286 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
4287
4288 #: g10/helptext.c:140
4289 msgid "Please enter an optional comment"
4290 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
4291
4292 #: g10/helptext.c:145
4293 msgid ""
4294 "N  to change the name.\n"
4295 "C  to change the comment.\n"
4296 "E  to change the email address.\n"
4297 "O  to continue with key generation.\n"
4298 "Q  to to quit the key generation."
4299 msgstr ""
4300 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
4301 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
4302 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
4303 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
4304 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
4305
4306 #: g10/helptext.c:154
4307 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
4308 msgstr ""
4309 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
4310 "õðïêëåéäß."
4311
4312 #: g10/helptext.c:162
4313 msgid ""
4314 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
4315 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
4316 "know how carefully you verified this.\n"
4317 "\n"
4318 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
4319 "the\n"
4320 "    key.\n"
4321 "\n"
4322 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
4323 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
4324 "for\n"
4325 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
4326 "user.\n"
4327 "\n"
4328 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
4329 "could\n"
4330 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
4331 "the\n"
4332 "    key against a photo ID.\n"
4333 "\n"
4334 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
4335 "could\n"
4336 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
4337 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
4338 "a\n"
4339 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
4340 "the\n"
4341 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
4342 "exchange\n"
4343 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
4344 "\n"
4345 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
4346 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
4347 "\"\n"
4348 "mean to you when you sign other keys.\n"
4349 "\n"
4350 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
4351 msgstr ""
4352 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
4353 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
4354 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
4355 "\n"
4356 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
4357 "êëåéäß.\n"
4358 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
4359 "ôïõ\n"
4360 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
4361 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
4362 "\n"
4363 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
4364 "ðáñÜäåéãìá\n"
4365 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
4366 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
4367 "\n"
4368 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
4369 "áõôü\n"
4370 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
4371 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
4372 "ôïõ\n"
4373 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
4374 "÷.\n"
4375 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
4376 "\n"
4377 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
4378 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
4379 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
4380 "êëåéäéÜ.\n"
4381 "\n"
4382 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
4383
4384 #: g10/helptext.c:200
4385 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
4386 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
4387
4388 #: g10/helptext.c:204
4389 msgid ""
4390 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
4391 "All certificates are then also lost!"
4392 msgstr ""
4393 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
4394 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
4395
4396 #: g10/helptext.c:209
4397 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
4398 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
4399
4400 #: g10/helptext.c:214
4401 msgid ""
4402 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
4403 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
4404 "trust connection to the key or another key certified by this key."
4405 msgstr ""
4406 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
4407 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
4408 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
4409 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
4410
4411 #: g10/helptext.c:219
4412 msgid ""
4413 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
4414 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
4415 "know which key was used because this signing key might establish\n"
4416 "a trust connection through another already certified key."
4417 msgstr ""
4418 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
4419 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
4420 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
4421 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
4422
4423 #: g10/helptext.c:225
4424 msgid ""
4425 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
4426 "your keyring."
4427 msgstr ""
4428 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
4429 "êëåéäïèÞêç óáò."
4430
4431 #: g10/helptext.c:229
4432 msgid ""
4433 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
4434 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
4435 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
4436 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
4437 "a second one is available."
4438 msgstr ""
4439 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
4440 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
4441 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
4442 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
4443 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
4444
4445 #: g10/helptext.c:237
4446 msgid ""
4447 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
4448 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
4449 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
4450 msgstr ""
4451 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
4452 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
4453 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
4454
4455 #: g10/helptext.c:244
4456 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
4457 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
4458
4459 #: g10/helptext.c:250
4460 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
4461 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
4462
4463 #: g10/helptext.c:254
4464 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
4465 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
4466
4467 #: g10/helptext.c:259
4468 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
4469 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
4470
4471 #: g10/helptext.c:264
4472 msgid ""
4473 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
4474 "file (which is shown in brackets) will be used."
4475 msgstr ""
4476 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
4477 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
4478
4479 #: g10/helptext.c:270
4480 msgid ""
4481 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
4482 "context you have the ability to choose from this list:\n"
4483 "  \"Key has been compromised\"\n"
4484 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
4485 "      got access to your secret key.\n"
4486 "  \"Key is superseded\"\n"
4487 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
4488 "  \"Key is no longer used\"\n"
4489 "      Use this if you have retired this key.\n"
4490 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
4491 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
4492 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
4493 msgstr ""
4494 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
4495 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
4496 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
4497 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
4498 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
4499 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
4500 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
4501 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
4502 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
4503 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
4504 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
4505 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
4506
4507 #: g10/helptext.c:286
4508 msgid ""
4509 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
4510 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
4511 "An empty line ends the text.\n"
4512 msgstr ""
4513 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
4514 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
4515 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
4516 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
4517
4518 #: g10/helptext.c:301
4519 msgid "No help available"
4520 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
4521
4522 #: g10/helptext.c:309
4523 #, c-format
4524 msgid "No help available for `%s'"
4525 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
4526
4527 #: g10/keydb.c:177
4528 #, c-format
4529 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
4530 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4531
4532 #: g10/keydb.c:188
4533 #, c-format
4534 msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
4535 msgstr "ç áëëáãÞ áäåßáò ôïõ `%s' áðÝôõ÷å: %s\n"
4536
4537 #: g10/keydb.c:197
4538 #, c-format
4539 msgid "keyring `%s' created\n"
4540 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
4541
4542 #: g10/keydb.c:587
4543 #, c-format
4544 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
4545 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
4546
4547 #: g10/keyring.c:1235
4548 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4549 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4550
4551 #: g10/keyring.c:1237
4552 #, c-format
4553 msgid "%s is the unchanged one\n"
4554 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4555
4556 #: g10/keyring.c:1238
4557 #, c-format
4558 msgid "%s is the new one\n"
4559 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4560
4561 #: g10/keyring.c:1239
4562 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4563 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4564
4565 #: g10/keyring.c:1337
4566 #, c-format
4567 msgid "checking keyring `%s'\n"
4568 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4569
4570 #: g10/keyring.c:1368
4571 #, c-format
4572 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
4573 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4574
4575 #: g10/keyring.c:1379
4576 #, c-format
4577 msgid "%lu keys checked (%lu signatures)\n"
4578 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4579
4580 #: g10/keyring.c:1441
4581 #, c-format
4582 msgid "%s: keyring created\n"
4583 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4584
4585 #~ msgid "Fingerprint:"
4586 #~ msgstr "Fingerprint:"
4587
4588 #~ msgid "             Fingerprint:"
4589 #~ msgstr "             Áðïôýðùìá:"
4590
4591 #~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
4592 #~ msgstr "|ÏÍÏÌÁ=ÔÉÌÇ|÷ñÞóç áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò óçìåßùóçò"
4593
4594 #~ msgid ""
4595 #~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
4596 #~ msgstr ""
4597 #~ "ï ðñþôïò ÷áñáêôÞñáò ôïõ ïíüìáôïò óçìåßùóçò ðñÝðåé íá åßíáé ãñÜììá Þ "
4598 #~ "underscore\n"
4599
4600 #~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
4601 #~ msgstr "ïé ôåëåßåò óôï üíïìá óçìåßùóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý ÷áñáêôÞñùí\n"
4602
4603 #~ msgid ""
4604 #~ "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
4605 #~ "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
4606 #~ msgstr ""
4607 #~ "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé Þäç ìéá photo ID.\n"
4608 #~ "    Ç ðñïóèÞêç åíüò áêüìç photo ID ìðïñåß íá ìðåñäÝøåé êÜðïéåò åêäüóåéò "
4609 #~ "PGP.\n"
4610
4611 #~ msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
4612 #~ msgstr "Ìðïñåßôå íá Ý÷åôå ìüíï ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß.\n"