About to release 1.3.92
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-10-28 10:59+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/md.c:137
18 #, c-format
19 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
20 msgstr ""
21 "ï áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò `%s' åßíáé óå áõôÞ ôçí Ýêäïóç ãéá áíÜãíùóç ìüíï\n"
22
23 #: cipher/primegen.c:120
24 #, fuzzy, c-format
25 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
26 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
27
28 #: cipher/primegen.c:311
29 #, c-format
30 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
31 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
32
33 #: cipher/random.c:163
34 msgid "no entropy gathering module detected\n"
35 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
36
37 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:594 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
38 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3194 g10/import.c:175
39 #: g10/keygen.c:2236 g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
40 #: g10/plaintext.c:468 g10/sign.c:761 g10/sign.c:912 g10/sign.c:1020
41 #: g10/sign.c:1164 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
42 #: g10/tdbio.c:600
43 #, c-format
44 msgid "can't open `%s': %s\n"
45 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
46
47 #: cipher/random.c:391
48 #, c-format
49 msgid "can't stat `%s': %s\n"
50 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:396
53 #, c-format
54 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
55 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
56
57 #: cipher/random.c:401
58 msgid "note: random_seed file is empty\n"
59 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
60
61 #: cipher/random.c:407
62 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
63 msgstr ""
64 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
65 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
66
67 #: cipher/random.c:415
68 #, c-format
69 msgid "can't read `%s': %s\n"
70 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
71
72 #: cipher/random.c:453
73 msgid "note: random_seed file not updated\n"
74 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
75
76 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734
77 #: g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348
78 #: g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035 g10/tdbio.c:535
79 #, c-format
80 msgid "can't create `%s': %s\n"
81 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
82
83 #: cipher/random.c:480
84 #, c-format
85 msgid "can't write `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:483
89 #, c-format
90 msgid "can't close `%s': %s\n"
91 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:728
94 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
95 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
96
97 #: cipher/random.c:729
98 msgid ""
99 "The random number generator is only a kludge to let\n"
100 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
101 "\n"
102 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
103 "\n"
104 msgstr ""
105 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
106 "\n"
107 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
108 "\n"
109
110 #: cipher/rndegd.c:204
111 msgid ""
112 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
113 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
114 "of the entropy.\n"
115 msgstr ""
116 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
117 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
118
119 #: cipher/rndlinux.c:134
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "\n"
123 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
124 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
125 msgstr ""
126 "\n"
127 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
128 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
129 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
130
131 #: g10/app-openpgp.c:534
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
134 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:547
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
139 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1313
142 #, c-format
143 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:827 g10/app-openpgp.c:1319
147 #, c-format
148 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
149 msgstr ""
150
151 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
152 #: g10/app-openpgp.c:1328 g10/app-openpgp.c:1342
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
155 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:784
158 msgid "access to admin commands is not configured\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:801
162 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
163 msgstr ""
164
165 #: g10/app-openpgp.c:807
166 msgid "card is permanently locked!\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:814
170 #, c-format
171 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:818
175 msgid "Admin PIN"
176 msgstr ""
177
178 #: g10/app-openpgp.c:1301
179 #, c-format
180 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:1587 g10/app-openpgp.c:1597
184 #, fuzzy, c-format
185 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
186 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
187
188 #: g10/app-openpgp.c:1668
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "error getting serial number: %s\n"
191 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1763
194 #, fuzzy, c-format
195 msgid "failed to store the key: %s\n"
196 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
197
198 #: g10/app-openpgp.c:1805
199 #, fuzzy
200 msgid "reading the key failed\n"
201 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1812
204 msgid "response does not contain the public key data\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1820
208 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
209 msgstr ""
210
211 #: g10/app-openpgp.c:1831
212 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
213 msgstr ""
214
215 #: g10/armor.c:317
216 #, c-format
217 msgid "armor: %s\n"
218 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
219
220 #: g10/armor.c:346
221 msgid "invalid armor header: "
222 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
223
224 #: g10/armor.c:353
225 msgid "armor header: "
226 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
227
228 #: g10/armor.c:364
229 msgid "invalid clearsig header\n"
230 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
231
232 #: g10/armor.c:416
233 msgid "nested clear text signatures\n"
234 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
235
236 #: g10/armor.c:551
237 #, fuzzy
238 msgid "unexpected armor: "
239 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
240
241 #: g10/armor.c:563
242 msgid "invalid dash escaped line: "
243 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
244
245 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
246 #, fuzzy, c-format
247 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
248 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
249
250 #: g10/armor.c:758
251 msgid "premature eof (no CRC)\n"
252 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
253
254 #: g10/armor.c:792
255 msgid "premature eof (in CRC)\n"
256 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
257
258 #: g10/armor.c:800
259 msgid "malformed CRC\n"
260 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
261
262 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
265 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
266
267 #: g10/armor.c:824
268 #, fuzzy
269 msgid "premature eof (in trailer)\n"
270 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
271
272 #: g10/armor.c:828
273 msgid "error in trailer line\n"
274 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
275
276 #: g10/armor.c:1115
277 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
278 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
279
280 #: g10/armor.c:1120
281 #, c-format
282 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
283 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
284
285 #: g10/armor.c:1124
286 msgid ""
287 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
288 msgstr ""
289 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
290 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
291
292 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
295 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
296
297 #: g10/card-util.c:63
298 #, c-format
299 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
300 msgstr ""
301
302 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1198 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1314
303 #: g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
304 #, fuzzy
305 msgid "can't do this in batch mode\n"
306 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
307
308 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:977 g10/card-util.c:1059
309 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
310 #: g10/keygen.c:1361
311 msgid "Your selection? "
312 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
313
314 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
315 msgid "[not set]"
316 msgstr ""
317
318 #: g10/card-util.c:376
319 #, fuzzy
320 msgid "male"
321 msgstr "enable"
322
323 #: g10/card-util.c:377
324 #, fuzzy
325 msgid "female"
326 msgstr "enable"
327
328 #: g10/card-util.c:377
329 #, fuzzy
330 msgid "unspecified"
331 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
332
333 #: g10/card-util.c:396
334 #, fuzzy
335 msgid "not forced"
336 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
337
338 #: g10/card-util.c:396
339 msgid "forced"
340 msgstr ""
341
342 #: g10/card-util.c:439
343 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
344 msgstr ""
345
346 #: g10/card-util.c:441
347 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
348 msgstr ""
349
350 #: g10/card-util.c:443
351 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
352 msgstr ""
353
354 #: g10/card-util.c:460
355 msgid "Cardholder's surname: "
356 msgstr ""
357
358 #: g10/card-util.c:462
359 msgid "Cardholder's given name: "
360 msgstr ""
361
362 #: g10/card-util.c:480
363 #, c-format
364 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
365 msgstr ""
366
367 #: g10/card-util.c:502
368 #, fuzzy
369 msgid "URL to retrieve public key: "
370 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
371
372 #: g10/card-util.c:510
373 #, c-format
374 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
375 msgstr ""
376
377 #: g10/card-util.c:603 g10/import.c:261
378 #, c-format
379 msgid "error reading `%s': %s\n"
380 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
381
382 #: g10/card-util.c:611
383 msgid "Login data (account name): "
384 msgstr ""
385
386 #: g10/card-util.c:621
387 #, c-format
388 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
389 msgstr ""
390
391 #: g10/card-util.c:641
392 #, fuzzy
393 msgid "Language preferences: "
394 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
395
396 #: g10/card-util.c:649
397 #, fuzzy
398 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
399 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
400
401 #: g10/card-util.c:658
402 #, fuzzy
403 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
404 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
405
406 #: g10/card-util.c:679
407 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
408 msgstr ""
409
410 #: g10/card-util.c:693
411 #, fuzzy
412 msgid "Error: invalid response.\n"
413 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
414
415 #: g10/card-util.c:714
416 #, fuzzy
417 msgid "CA fingerprint: "
418 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
419
420 #: g10/card-util.c:737
421 #, fuzzy
422 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
423 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
424
425 #: g10/card-util.c:785
426 #, fuzzy, c-format
427 msgid "key operation not possible: %s\n"
428 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
429
430 #: g10/card-util.c:786
431 #, fuzzy
432 msgid "not an OpenPGP card"
433 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
434
435 #: g10/card-util.c:795
436 #, fuzzy, c-format
437 msgid "error getting current key info: %s\n"
438 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
439
440 #: g10/card-util.c:878
441 msgid "Replace existing key? (y/N) "
442 msgstr ""
443
444 #: g10/card-util.c:899 g10/card-util.c:908
445 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
446 msgstr ""
447
448 #: g10/card-util.c:920
449 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
450 msgstr ""
451
452 #: g10/card-util.c:929
453 #, c-format
454 msgid ""
455 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
456 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
457 "You should change them using the command --change-pin\n"
458 msgstr ""
459
460 #: g10/card-util.c:968
461 #, fuzzy
462 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
463 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
464
465 #: g10/card-util.c:970 g10/card-util.c:1050
466 #, fuzzy
467 msgid "   (1) Signature key\n"
468 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
469
470 #: g10/card-util.c:971 g10/card-util.c:1052
471 #, fuzzy
472 msgid "   (2) Encryption key\n"
473 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
474
475 #: g10/card-util.c:972 g10/card-util.c:1054
476 msgid "   (3) Authentication key\n"
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:988 g10/card-util.c:1070 g10/keyedit.c:907
480 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:642
481 msgid "Invalid selection.\n"
482 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
483
484 #: g10/card-util.c:1047
485 #, fuzzy
486 msgid "Please select where to store the key:\n"
487 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
488
489 #: g10/card-util.c:1082
490 #, fuzzy
491 msgid "unknown key protection algorithm\n"
492 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
493
494 #: g10/card-util.c:1087
495 #, fuzzy
496 msgid "secret parts of key are not available\n"
497 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
498
499 #: g10/card-util.c:1092
500 #, fuzzy
501 msgid "secret key already stored on a card\n"
502 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
503
504 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
505 msgid "quit"
506 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
507
508 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245
509 msgid "quit this menu"
510 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
511
512 #: g10/card-util.c:1163 g10/keyedit.c:1246
513 msgid "q"
514 msgstr "q"
515
516 #: g10/card-util.c:1164
517 msgid "admin"
518 msgstr ""
519
520 #: g10/card-util.c:1164
521 #, fuzzy
522 msgid "show admin commands"
523 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
524
525 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
526 msgid "help"
527 msgstr "help"
528
529 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
530 msgid "show this help"
531 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
532
533 #: g10/card-util.c:1167 g10/keyedit.c:1251
534 msgid "list"
535 msgstr "list"
536
537 #: g10/card-util.c:1167
538 #, fuzzy
539 msgid "list all available data"
540 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
541
542 #: g10/card-util.c:1168 g10/keyedit.c:1252
543 msgid "l"
544 msgstr "l"
545
546 #: g10/card-util.c:1169 g10/keyedit.c:1263
547 msgid "debug"
548 msgstr "debug"
549
550 #: g10/card-util.c:1170
551 #, fuzzy
552 msgid "name"
553 msgstr "enable"
554
555 #: g10/card-util.c:1170
556 msgid "change card holder's name"
557 msgstr ""
558
559 #: g10/card-util.c:1171
560 msgid "url"
561 msgstr ""
562
563 #: g10/card-util.c:1171
564 msgid "change URL to retrieve key"
565 msgstr ""
566
567 #: g10/card-util.c:1172
568 msgid "fetch"
569 msgstr ""
570
571 #: g10/card-util.c:1173
572 msgid "fetch the key specified in the card URL"
573 msgstr ""
574
575 #: g10/card-util.c:1174
576 #, fuzzy
577 msgid "login"
578 msgstr "lsign"
579
580 #: g10/card-util.c:1174
581 #, fuzzy
582 msgid "change the login name"
583 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
584
585 #: g10/card-util.c:1175
586 msgid "lang"
587 msgstr ""
588
589 #: g10/card-util.c:1175
590 #, fuzzy
591 msgid "change the language preferences"
592 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
593
594 #: g10/card-util.c:1176
595 msgid "sex"
596 msgstr ""
597
598 #: g10/card-util.c:1176
599 msgid "change card holder's sex"
600 msgstr ""
601
602 #: g10/card-util.c:1177
603 #, fuzzy
604 msgid "cafpr"
605 msgstr "fpr"
606
607 #: g10/card-util.c:1177
608 #, fuzzy
609 msgid "change a CA fingerprint"
610 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
611
612 #: g10/card-util.c:1178
613 #, fuzzy
614 msgid "forcesig"
615 msgstr "revsig"
616
617 #: g10/card-util.c:1179
618 msgid "toggle the signature force PIN flag"
619 msgstr ""
620
621 #: g10/card-util.c:1180
622 #, fuzzy
623 msgid "generate"
624 msgstr "ãåíéêü óöÜëìá"
625
626 #: g10/card-util.c:1181
627 #, fuzzy
628 msgid "generate new keys"
629 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
630
631 #: g10/card-util.c:1182 g10/keyedit.c:1287
632 msgid "passwd"
633 msgstr "passwd"
634
635 #: g10/card-util.c:1182
636 msgid "menu to change or unblock the PIN"
637 msgstr ""
638
639 #: g10/card-util.c:1246 g10/keyedit.c:1397
640 msgid "Command> "
641 msgstr "ÅíôïëÞ> "
642
643 #: g10/card-util.c:1281
644 #, fuzzy
645 msgid "Admin-only command\n"
646 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
647
648 #: g10/card-util.c:1297
649 #, fuzzy
650 msgid "Admin commands are allowed\n"
651 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
652
653 #: g10/card-util.c:1299
654 #, fuzzy
655 msgid "Admin commands are not allowed\n"
656 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
657
658 #: g10/card-util.c:1360 g10/keyedit.c:1864
659 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
660 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
661
662 #: g10/cardglue.c:280
663 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
664 msgstr ""
665
666 #: g10/cardglue.c:364
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
670 "   %.*s\n"
671 msgstr ""
672
673 #: g10/cardglue.c:372
674 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
675 msgstr ""
676
677 #: g10/cardglue.c:638
678 msgid "Enter Admin PIN: "
679 msgstr ""
680
681 #: g10/cardglue.c:638
682 msgid "Enter PIN: "
683 msgstr ""
684
685 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3544 g10/keyring.c:376
686 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
687 #, c-format
688 msgid "can't open `%s'\n"
689 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
690
691 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
692 msgid "--output doesn't work for this command\n"
693 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
694
695 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2921 g10/keyserver.c:1414
696 #: g10/revoke.c:226
697 #, fuzzy, c-format
698 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
699 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
700
701 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:232
702 #: g10/revoke.c:439
703 #, c-format
704 msgid "error reading keyblock: %s\n"
705 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
706
707 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
708 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
709 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
710
711 #: g10/delkey.c:127
712 #, fuzzy
713 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
714 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
715
716 #: g10/delkey.c:139
717 #, fuzzy
718 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
719 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
720
721 #: g10/delkey.c:147
722 #, fuzzy
723 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
724 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
725
726 #: g10/delkey.c:157
727 #, c-format
728 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
729 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
730
731 #: g10/delkey.c:167
732 msgid "ownertrust information cleared\n"
733 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
734
735 #: g10/delkey.c:195
736 #, c-format
737 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
738 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
739
740 #: g10/delkey.c:197
741 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
742 msgstr ""
743 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
744
745 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1184
746 #, c-format
747 msgid "error creating passphrase: %s\n"
748 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
749
750 #: g10/encode.c:215
751 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
752 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
753
754 #: g10/encode.c:228
755 #, c-format
756 msgid "using cipher %s\n"
757 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
758
759 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
760 #, c-format
761 msgid "`%s' already compressed\n"
762 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
763
764 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
765 #, c-format
766 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
767 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
768
769 #: g10/encode.c:472
770 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
771 msgstr ""
772 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
773 "pgp2\n"
774
775 #: g10/encode.c:494
776 #, c-format
777 msgid "reading from `%s'\n"
778 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
779
780 #: g10/encode.c:530
781 msgid ""
782 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
783 msgstr ""
784 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
785 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
786
787 #: g10/encode.c:540
788 #, fuzzy, c-format
789 msgid ""
790 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
791 msgstr ""
792 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
793 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
794
795 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:876
796 #, fuzzy, c-format
797 msgid ""
798 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
799 "preferences\n"
800 msgstr ""
801 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
802 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
803
804 #: g10/encode.c:735
805 #, c-format
806 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
807 msgstr ""
808 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
809 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
810
811 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
812 #, c-format
813 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
814 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
815
816 #: g10/encode.c:832
817 #, c-format
818 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
819 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
820
821 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
822 #, c-format
823 msgid "%s encrypted data\n"
824 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
825
826 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
827 #, c-format
828 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
829 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
830
831 #: g10/encr-data.c:92
832 msgid ""
833 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
834 msgstr ""
835 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
836 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
837
838 #: g10/encr-data.c:103
839 msgid "problem handling encrypted packet\n"
840 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
841
842 #: g10/exec.c:48
843 msgid "no remote program execution supported\n"
844 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
845
846 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
847 #, c-format
848 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
849 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
850
851 #: g10/exec.c:325
852 msgid ""
853 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
854 msgstr ""
855 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
856 "áñ÷åßïõ\n"
857
858 #: g10/exec.c:355
859 #, fuzzy
860 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
861 msgstr ""
862 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
863
864 #: g10/exec.c:433
865 #, fuzzy, c-format
866 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
867 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
868
869 #: g10/exec.c:436
870 #, fuzzy, c-format
871 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
872 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
873
874 #: g10/exec.c:521
875 #, c-format
876 msgid "system error while calling external program: %s\n"
877 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
878
879 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
880 msgid "unnatural exit of external program\n"
881 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
882
883 #: g10/exec.c:547
884 msgid "unable to execute external program\n"
885 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
886
887 #: g10/exec.c:563
888 #, c-format
889 msgid "unable to read external program response: %s\n"
890 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
891
892 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
893 #, c-format
894 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
895 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
896
897 #: g10/exec.c:621
898 #, c-format
899 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
900 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
901
902 #: g10/export.c:176
903 #, fuzzy
904 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
905 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
906
907 #: g10/export.c:206
908 #, fuzzy, c-format
909 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
910 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
911
912 #: g10/export.c:214
913 #, fuzzy, c-format
914 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
915 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
916
917 #: g10/export.c:361
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
920 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
921
922 #: g10/export.c:393
923 msgid "WARNING: nothing exported\n"
924 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
925
926 #: g10/g10.c:358
927 msgid ""
928 "@Commands:\n"
929 " "
930 msgstr ""
931 "@ÅíôïëÝò:\n"
932 " "
933
934 #: g10/g10.c:360
935 msgid "|[file]|make a signature"
936 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
937
938 #: g10/g10.c:361
939 msgid "|[file]|make a clear text signature"
940 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
941
942 #: g10/g10.c:362
943 msgid "make a detached signature"
944 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
945
946 #: g10/g10.c:363
947 msgid "encrypt data"
948 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
949
950 #: g10/g10.c:365
951 msgid "encryption only with symmetric cipher"
952 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
953
954 #: g10/g10.c:367
955 msgid "decrypt data (default)"
956 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
957
958 #: g10/g10.c:369
959 msgid "verify a signature"
960 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
961
962 #: g10/g10.c:371
963 msgid "list keys"
964 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
965
966 #: g10/g10.c:373
967 msgid "list keys and signatures"
968 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
969
970 #: g10/g10.c:374
971 #, fuzzy
972 msgid "list and check key signatures"
973 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
974
975 #: g10/g10.c:375
976 msgid "list keys and fingerprints"
977 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
978
979 #: g10/g10.c:376
980 msgid "list secret keys"
981 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
982
983 #: g10/g10.c:377
984 msgid "generate a new key pair"
985 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
986
987 #: g10/g10.c:378
988 msgid "remove keys from the public keyring"
989 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
990
991 #: g10/g10.c:380
992 msgid "remove keys from the secret keyring"
993 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
994
995 #: g10/g10.c:381
996 msgid "sign a key"
997 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
998
999 #: g10/g10.c:382
1000 msgid "sign a key locally"
1001 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1002
1003 #: g10/g10.c:385
1004 msgid "sign or edit a key"
1005 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1006
1007 #: g10/g10.c:386
1008 msgid "generate a revocation certificate"
1009 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1010
1011 #: g10/g10.c:388
1012 msgid "export keys"
1013 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1014
1015 #: g10/g10.c:389
1016 msgid "export keys to a key server"
1017 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1018
1019 #: g10/g10.c:390
1020 msgid "import keys from a key server"
1021 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1022
1023 #: g10/g10.c:392
1024 msgid "search for keys on a key server"
1025 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1026
1027 #: g10/g10.c:394
1028 msgid "update all keys from a keyserver"
1029 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1030
1031 #: g10/g10.c:397
1032 msgid "import/merge keys"
1033 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1034
1035 #: g10/g10.c:400
1036 msgid "print the card status"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: g10/g10.c:401
1040 msgid "change data on a card"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: g10/g10.c:402
1044 msgid "change a card's PIN"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: g10/g10.c:410
1048 msgid "update the trust database"
1049 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1050
1051 #: g10/g10.c:417
1052 msgid "|algo [files]|print message digests"
1053 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1054
1055 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1056 msgid ""
1057 "@\n"
1058 "Options:\n"
1059 " "
1060 msgstr ""
1061 "@\n"
1062 "ÅðéëïãÝò:\n"
1063 " "
1064
1065 #: g10/g10.c:423
1066 msgid "create ascii armored output"
1067 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1068
1069 #: g10/g10.c:425
1070 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1071 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1072
1073 #: g10/g10.c:436
1074 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1075 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1076
1077 #: g10/g10.c:437
1078 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1079 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1080
1081 #: g10/g10.c:442
1082 msgid "use canonical text mode"
1083 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1084
1085 #: g10/g10.c:452
1086 msgid "use as output file"
1087 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1088
1089 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1090 msgid "verbose"
1091 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1092
1093 #: g10/g10.c:465
1094 msgid "do not make any changes"
1095 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1096
1097 #: g10/g10.c:466
1098 msgid "prompt before overwriting"
1099 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1100
1101 #: g10/g10.c:511
1102 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1103 msgstr ""
1104
1105 #: g10/g10.c:512
1106 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1107 msgstr ""
1108
1109 #: g10/g10.c:537
1110 msgid ""
1111 "@\n"
1112 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1113 msgstr ""
1114 "@\n"
1115 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1116
1117 #: g10/g10.c:540
1118 msgid ""
1119 "@\n"
1120 "Examples:\n"
1121 "\n"
1122 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1123 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1124 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1125 " --list-keys [names]        show keys\n"
1126 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1127 msgstr ""
1128 "@\n"
1129 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1130 "\n"
1131 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1132 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1133 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1134 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1135 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1136
1137 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1138 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1139 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1140
1141 #: g10/g10.c:743
1142 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1143 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1144
1145 #: g10/g10.c:746
1146 msgid ""
1147 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1148 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1149 "default operation depends on the input data\n"
1150 msgstr ""
1151 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1152 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1153 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1154
1155 #: g10/g10.c:757
1156 msgid ""
1157 "\n"
1158 "Supported algorithms:\n"
1159 msgstr ""
1160 "\n"
1161 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1162
1163 #: g10/g10.c:760
1164 msgid "Pubkey: "
1165 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1166
1167 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1901
1168 msgid "Cipher: "
1169 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1170
1171 #: g10/g10.c:772
1172 msgid "Hash: "
1173 msgstr "Hash: "
1174
1175 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1947
1176 msgid "Compression: "
1177 msgstr "Óõìðßåóç: "
1178
1179 #: g10/g10.c:861
1180 msgid "usage: gpg [options] "
1181 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1182
1183 #: g10/g10.c:964
1184 msgid "conflicting commands\n"
1185 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1186
1187 #: g10/g10.c:982
1188 #, fuzzy, c-format
1189 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1190 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1191
1192 #: g10/g10.c:1179
1193 #, fuzzy, c-format
1194 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1195 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1196
1197 #: g10/g10.c:1182
1198 #, fuzzy, c-format
1199 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1200 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1201
1202 #: g10/g10.c:1185
1203 #, fuzzy, c-format
1204 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1205 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1206
1207 #: g10/g10.c:1191
1208 #, fuzzy, c-format
1209 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1210 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1211
1212 #: g10/g10.c:1194
1213 #, fuzzy, c-format
1214 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1215 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1216
1217 #: g10/g10.c:1197
1218 #, fuzzy, c-format
1219 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1220 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1221
1222 #: g10/g10.c:1203
1223 #, fuzzy, c-format
1224 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1225 msgstr ""
1226 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1227
1228 #: g10/g10.c:1206
1229 #, fuzzy, c-format
1230 msgid ""
1231 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1232 msgstr ""
1233 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1234
1235 #: g10/g10.c:1209
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1238 msgstr ""
1239 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1240
1241 #: g10/g10.c:1215
1242 #, fuzzy, c-format
1243 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1244 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1245
1246 #: g10/g10.c:1218
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid ""
1249 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1250 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1251
1252 #: g10/g10.c:1221
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1255 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1256
1257 #: g10/g10.c:1362
1258 #, fuzzy, c-format
1259 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1260 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1261
1262 #: g10/g10.c:1762
1263 #, c-format
1264 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1265 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1266
1267 #: g10/g10.c:1804
1268 #, c-format
1269 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1270 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1271
1272 #: g10/g10.c:1808
1273 #, c-format
1274 msgid "option file `%s': %s\n"
1275 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1276
1277 #: g10/g10.c:1815
1278 #, c-format
1279 msgid "reading options from `%s'\n"
1280 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1281
1282 #: g10/g10.c:2035 g10/g10.c:2551 g10/g10.c:2562
1283 #, c-format
1284 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1285 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1286
1287 #: g10/g10.c:2048
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1290 msgstr ""
1291 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1292 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1293
1294 #: g10/g10.c:2260
1295 #, fuzzy, c-format
1296 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1297 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:2279 g10/keyedit.c:3437
1300 #, fuzzy
1301 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1302 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1303
1304 #: g10/g10.c:2285
1305 #, fuzzy, c-format
1306 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1307 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1308
1309 #: g10/g10.c:2288
1310 #, fuzzy
1311 msgid "invalid keyserver options\n"
1312 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1313
1314 #: g10/g10.c:2295
1315 #, c-format
1316 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1317 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1318
1319 #: g10/g10.c:2298
1320 msgid "invalid import options\n"
1321 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1322
1323 #: g10/g10.c:2305
1324 #, c-format
1325 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1326 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1327
1328 #: g10/g10.c:2308
1329 msgid "invalid export options\n"
1330 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:2315
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1335 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2318
1338 #, fuzzy
1339 msgid "invalid list options\n"
1340 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2340
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1345 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1346
1347 #: g10/g10.c:2343
1348 #, fuzzy
1349 msgid "invalid verify options\n"
1350 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1351
1352 #: g10/g10.c:2350
1353 #, c-format
1354 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1355 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1356
1357 #: g10/g10.c:2540
1358 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1359 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2544
1362 #, c-format
1363 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1364 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2553
1367 #, c-format
1368 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1369 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2556
1372 #, c-format
1373 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1374 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2577
1377 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1378 msgstr ""
1379 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1380
1381 #: g10/g10.c:2583
1382 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1383 msgstr ""
1384 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1385 "êáôÜóôáóç\n"
1386
1387 #: g10/g10.c:2589
1388 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1389 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1390
1391 #: g10/g10.c:2602
1392 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1393 msgstr ""
1394 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1395
1396 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1397 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1398 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2678 g10/g10.c:2702
1401 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1402 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2684
1405 #, fuzzy
1406 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1407 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2690
1410 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1411 msgstr ""
1412 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1413 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1414
1415 #: g10/g10.c:2705
1416 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1417 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2707
1420 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1421 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1422
1423 #: g10/g10.c:2709
1424 #, fuzzy
1425 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1426 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1427
1428 #: g10/g10.c:2711
1429 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1430 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1431
1432 #: g10/g10.c:2713
1433 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1434 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2716
1437 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1438 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2720
1441 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1442 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1443
1444 #: g10/g10.c:2727
1445 msgid "invalid default preferences\n"
1446 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1447
1448 #: g10/g10.c:2736
1449 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1450 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1451
1452 #: g10/g10.c:2740
1453 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1454 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1455
1456 #: g10/g10.c:2744
1457 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1458 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1459
1460 #: g10/g10.c:2777
1461 #, c-format
1462 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1463 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1464
1465 #: g10/g10.c:2824
1466 #, fuzzy, c-format
1467 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1468 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1469
1470 #: g10/g10.c:2829
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1473 msgstr ""
1474 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2834
1477 #, fuzzy, c-format
1478 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1479 msgstr ""
1480 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1481
1482 #: g10/g10.c:2930
1483 #, c-format
1484 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1485 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1486
1487 #: g10/g10.c:2941
1488 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1489 msgstr ""
1490 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1491 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1492
1493 #: g10/g10.c:2952
1494 msgid "--store [filename]"
1495 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1496
1497 #: g10/g10.c:2959
1498 msgid "--symmetric [filename]"
1499 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1500
1501 #: g10/g10.c:2961
1502 #, fuzzy, c-format
1503 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1504 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1505
1506 #: g10/g10.c:2971
1507 msgid "--encrypt [filename]"
1508 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1509
1510 #: g10/g10.c:2984
1511 #, fuzzy
1512 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1513 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1514
1515 #: g10/g10.c:2986
1516 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: g10/g10.c:2989
1520 #, fuzzy, c-format
1521 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1522 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1523
1524 #: g10/g10.c:3007
1525 msgid "--sign [filename]"
1526 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1527
1528 #: g10/g10.c:3020
1529 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1530 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1531
1532 #: g10/g10.c:3035
1533 #, fuzzy
1534 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1535 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1536
1537 #: g10/g10.c:3037
1538 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/g10.c:3040
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1544 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1545
1546 #: g10/g10.c:3060
1547 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1548 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1549
1550 #: g10/g10.c:3069
1551 msgid "--clearsign [filename]"
1552 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1553
1554 #: g10/g10.c:3094
1555 msgid "--decrypt [filename]"
1556 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1557
1558 #: g10/g10.c:3102
1559 msgid "--sign-key user-id"
1560 msgstr "--sign-key user-id"
1561
1562 #: g10/g10.c:3106
1563 msgid "--lsign-key user-id"
1564 msgstr "--lsign-key user-id"
1565
1566 #: g10/g10.c:3110
1567 msgid "--nrsign-key user-id"
1568 msgstr "--nrsign-key user-id"
1569
1570 #: g10/g10.c:3114
1571 msgid "--nrlsign-key user-id"
1572 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1573
1574 #: g10/g10.c:3138
1575 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1576 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1577
1578 #: g10/g10.c:3209
1579 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1580 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1581
1582 #: g10/g10.c:3246
1583 #, c-format
1584 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1585 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1586
1587 #: g10/g10.c:3248
1588 #, c-format
1589 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1590 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1591
1592 #: g10/g10.c:3250
1593 #, c-format
1594 msgid "key export failed: %s\n"
1595 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1596
1597 #: g10/g10.c:3261
1598 #, c-format
1599 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1600 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1601
1602 #: g10/g10.c:3271
1603 #, c-format
1604 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1605 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1606
1607 #: g10/g10.c:3312
1608 #, c-format
1609 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1610 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1611
1612 #: g10/g10.c:3320
1613 #, c-format
1614 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1615 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1616
1617 #: g10/g10.c:3407
1618 #, c-format
1619 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1620 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1621
1622 #: g10/g10.c:3530
1623 msgid "[filename]"
1624 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1625
1626 #: g10/g10.c:3534
1627 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1628 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1629
1630 #: g10/g10.c:3824
1631 msgid ""
1632 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1633 "an '='\n"
1634 msgstr ""
1635 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1636 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1637
1638 #: g10/g10.c:3832
1639 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1640 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1641
1642 #: g10/g10.c:3842
1643 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1644 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1645
1646 #: g10/g10.c:3876
1647 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1648 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1649
1650 #: g10/g10.c:3878
1651 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1652 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1653
1654 #: g10/g10.c:3911
1655 #, fuzzy
1656 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1657 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1658
1659 #: g10/getkey.c:150
1660 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1661 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1662
1663 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1664 #, fuzzy
1665 msgid "[User ID not found]"
1666 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1667
1668 #: g10/getkey.c:1614
1669 #, fuzzy, c-format
1670 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1671 msgstr ""
1672 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1673
1674 #: g10/getkey.c:2169
1675 #, fuzzy, c-format
1676 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1677 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1678
1679 #: g10/getkey.c:2400
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1682 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1683
1684 #: g10/getkey.c:2447
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1687 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1688
1689 #: g10/gpgv.c:68
1690 msgid "be somewhat more quiet"
1691 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1692
1693 #: g10/gpgv.c:69
1694 msgid "take the keys from this keyring"
1695 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1696
1697 #: g10/gpgv.c:71
1698 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1699 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1700
1701 #: g10/gpgv.c:72
1702 msgid "|FD|write status info to this FD"
1703 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1704
1705 #: g10/gpgv.c:96
1706 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1707 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1708
1709 #: g10/gpgv.c:99
1710 msgid ""
1711 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1712 "Check signatures against known trusted keys\n"
1713 msgstr ""
1714 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1715 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1716
1717 #: g10/helptext.c:48
1718 msgid ""
1719 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1720 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1721 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1722 msgstr ""
1723 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1724 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1725 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1726 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1727
1728 #: g10/helptext.c:54
1729 msgid ""
1730 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1731 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1732 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1733 "ultimately trusted\n"
1734 msgstr ""
1735 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1736 "êëåéäéÜ\n"
1737 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1738 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1739 "êëåéäß\n"
1740 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1741
1742 #: g10/helptext.c:61
1743 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1744 msgstr ""
1745 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1746 "\"."
1747
1748 #: g10/helptext.c:65
1749 msgid ""
1750 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1751 msgstr ""
1752 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1753
1754 #: g10/helptext.c:69
1755 msgid ""
1756 "Select the algorithm to use.\n"
1757 "\n"
1758 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1759 "for signatures.\n"
1760 "\n"
1761 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1762 "\n"
1763 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1764 "\n"
1765 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1766 msgstr ""
1767
1768 #: g10/helptext.c:83
1769 msgid ""
1770 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1771 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1772 "Please consult your security expert first."
1773 msgstr ""
1774 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1775 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1776 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1777
1778 #: g10/helptext.c:90
1779 msgid "Enter the size of the key"
1780 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1781
1782 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1783 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1784 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1785 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1786
1787 #: g10/helptext.c:104
1788 msgid ""
1789 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1790 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1791 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1792 "the given value as an interval."
1793 msgstr ""
1794 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1795 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1796 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1797 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1798
1799 #: g10/helptext.c:116
1800 msgid "Enter the name of the key holder"
1801 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1802
1803 #: g10/helptext.c:121
1804 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1805 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
1806
1807 #: g10/helptext.c:125
1808 msgid "Please enter an optional comment"
1809 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
1810
1811 #: g10/helptext.c:130
1812 msgid ""
1813 "N  to change the name.\n"
1814 "C  to change the comment.\n"
1815 "E  to change the email address.\n"
1816 "O  to continue with key generation.\n"
1817 "Q  to to quit the key generation."
1818 msgstr ""
1819 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
1820 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
1821 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
1822 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
1823 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
1824
1825 #: g10/helptext.c:139
1826 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1827 msgstr ""
1828 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
1829 "õðïêëåéäß."
1830
1831 #: g10/helptext.c:147
1832 msgid ""
1833 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1834 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1835 "know how carefully you verified this.\n"
1836 "\n"
1837 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1838 "the\n"
1839 "    key.\n"
1840 "\n"
1841 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1842 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1843 "for\n"
1844 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1845 "user.\n"
1846 "\n"
1847 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1848 "could\n"
1849 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1850 "the\n"
1851 "    key against a photo ID.\n"
1852 "\n"
1853 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1854 "could\n"
1855 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1856 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1857 "a\n"
1858 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1859 "the\n"
1860 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1861 "exchange\n"
1862 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1863 "\n"
1864 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1865 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1866 "\"\n"
1867 "mean to you when you sign other keys.\n"
1868 "\n"
1869 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1870 msgstr ""
1871 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
1872 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
1873 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
1874 "\n"
1875 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
1876 "êëåéäß.\n"
1877 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
1878 "ôïõ\n"
1879 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
1880 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
1881 "\n"
1882 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
1883 "ðáñÜäåéãìá\n"
1884 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
1885 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
1886 "\n"
1887 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
1888 "áõôü\n"
1889 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
1890 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
1891 "ôïõ\n"
1892 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
1893 "÷.\n"
1894 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
1895 "\n"
1896 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
1897 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
1898 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
1899 "êëåéäéÜ.\n"
1900 "\n"
1901 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
1902
1903 #: g10/helptext.c:185
1904 #, fuzzy
1905 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1906 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
1907
1908 #: g10/helptext.c:189
1909 msgid ""
1910 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1911 "All certificates are then also lost!"
1912 msgstr ""
1913 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
1914 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
1915
1916 #: g10/helptext.c:194
1917 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1918 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
1919
1920 #: g10/helptext.c:199
1921 msgid ""
1922 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1923 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1924 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1925 msgstr ""
1926 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
1927 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
1928 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
1929 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
1930
1931 #: g10/helptext.c:204
1932 msgid ""
1933 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1934 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1935 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1936 "a trust connection through another already certified key."
1937 msgstr ""
1938 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
1939 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
1940 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
1941 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
1942
1943 #: g10/helptext.c:210
1944 msgid ""
1945 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1946 "your keyring."
1947 msgstr ""
1948 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
1949 "êëåéäïèÞêç óáò."
1950
1951 #: g10/helptext.c:214
1952 msgid ""
1953 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1954 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1955 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1956 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1957 "a second one is available."
1958 msgstr ""
1959 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
1960 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
1961 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
1962 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
1963 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
1964
1965 #: g10/helptext.c:222
1966 msgid ""
1967 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1968 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1969 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1970 msgstr ""
1971 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
1972 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
1973 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
1974
1975 #: g10/helptext.c:229
1976 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1977 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
1978
1979 #: g10/helptext.c:235
1980 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1981 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
1982
1983 #: g10/helptext.c:239
1984 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1985 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
1986
1987 #: g10/helptext.c:244
1988 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1989 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
1990
1991 #: g10/helptext.c:249
1992 msgid ""
1993 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1994 "file (which is shown in brackets) will be used."
1995 msgstr ""
1996 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
1997 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
1998
1999 #: g10/helptext.c:255
2000 msgid ""
2001 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2002 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2003 "  \"Key has been compromised\"\n"
2004 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2005 "      got access to your secret key.\n"
2006 "  \"Key is superseded\"\n"
2007 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2008 "  \"Key is no longer used\"\n"
2009 "      Use this if you have retired this key.\n"
2010 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2011 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2012 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2013 msgstr ""
2014 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2015 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2016 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2017 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2018 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2019 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2020 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2021 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2022 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2023 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2024 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2025 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2026
2027 #: g10/helptext.c:271
2028 msgid ""
2029 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2030 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2031 "An empty line ends the text.\n"
2032 msgstr ""
2033 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2034 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2035 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2036 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2037
2038 #: g10/helptext.c:286
2039 msgid "No help available"
2040 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2041
2042 #: g10/helptext.c:294
2043 #, c-format
2044 msgid "No help available for `%s'"
2045 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2046
2047 #: g10/import.c:247
2048 #, c-format
2049 msgid "skipping block of type %d\n"
2050 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2051
2052 #: g10/import.c:256
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid "%lu keys processed so far\n"
2055 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2056
2057 #: g10/import.c:273
2058 #, c-format
2059 msgid "Total number processed: %lu\n"
2060 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2061
2062 #: g10/import.c:275
2063 #, c-format
2064 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2065 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2066
2067 #: g10/import.c:278
2068 #, c-format
2069 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2070 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2071
2072 #: g10/import.c:280
2073 #, c-format
2074 msgid "              imported: %lu"
2075 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2076
2077 #: g10/import.c:286
2078 #, c-format
2079 msgid "             unchanged: %lu\n"
2080 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2081
2082 #: g10/import.c:288
2083 #, c-format
2084 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2085 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2086
2087 #: g10/import.c:290
2088 #, c-format
2089 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2090 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2091
2092 #: g10/import.c:292
2093 #, c-format
2094 msgid "        new signatures: %lu\n"
2095 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2096
2097 #: g10/import.c:294
2098 #, c-format
2099 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2100 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2101
2102 #: g10/import.c:296
2103 #, c-format
2104 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2105 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2106
2107 #: g10/import.c:298
2108 #, c-format
2109 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2110 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2111
2112 #: g10/import.c:300
2113 #, c-format
2114 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2115 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2116
2117 #: g10/import.c:302
2118 #, c-format
2119 msgid "          not imported: %lu\n"
2120 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2121
2122 #: g10/import.c:543
2123 #, c-format
2124 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: g10/import.c:545
2128 #, fuzzy
2129 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2130 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2131
2132 #: g10/import.c:582
2133 #, c-format
2134 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: g10/import.c:594
2138 #, fuzzy, c-format
2139 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2140 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2141
2142 #: g10/import.c:606
2143 #, c-format
2144 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: g10/import.c:619
2148 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: g10/import.c:621
2152 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: g10/import.c:645
2156 #, c-format
2157 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2161 #, fuzzy, c-format
2162 msgid "key %s: no user ID\n"
2163 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2164
2165 #: g10/import.c:713
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2168 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2169
2170 #: g10/import.c:728
2171 #, fuzzy, c-format
2172 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2173 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2174
2175 #: g10/import.c:734
2176 #, fuzzy, c-format
2177 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2178 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2179
2180 #: g10/import.c:736
2181 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2182 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2183
2184 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2185 #, fuzzy, c-format
2186 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2187 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2188
2189 #: g10/import.c:752
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2192 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2193
2194 #: g10/import.c:761
2195 #, c-format
2196 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2197 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2198
2199 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2200 #, c-format
2201 msgid "writing to `%s'\n"
2202 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2203
2204 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2205 #, c-format
2206 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2207 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2208
2209 #: g10/import.c:791
2210 #, fuzzy, c-format
2211 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2212 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2213
2214 #: g10/import.c:815
2215 #, fuzzy, c-format
2216 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2217 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2218
2219 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2222 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2223
2224 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2227 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2228
2229 #: g10/import.c:872
2230 #, fuzzy, c-format
2231 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2232 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2233
2234 #: g10/import.c:875
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2237 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2238
2239 #: g10/import.c:878
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2242 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2243
2244 #: g10/import.c:881
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2247 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2248
2249 #: g10/import.c:884
2250 #, fuzzy, c-format
2251 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2252 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2253
2254 #: g10/import.c:887
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2257 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2258
2259 #: g10/import.c:908
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2262 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2263
2264 #: g10/import.c:1053
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2267 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2268
2269 #: g10/import.c:1064
2270 #, fuzzy
2271 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2272 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2273
2274 #: g10/import.c:1081
2275 #, c-format
2276 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2277 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2278
2279 #: g10/import.c:1092
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "key %s: secret key imported\n"
2282 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2283
2284 #: g10/import.c:1121
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2287 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2288
2289 #: g10/import.c:1131
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2292 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2293
2294 #: g10/import.c:1161
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2297 msgstr ""
2298 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2299 "áíÜêëçóçò\n"
2300
2301 #: g10/import.c:1204
2302 #, fuzzy, c-format
2303 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2304 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2305
2306 #: g10/import.c:1236
2307 #, fuzzy, c-format
2308 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2309 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2310
2311 #: g10/import.c:1301
2312 #, fuzzy, c-format
2313 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2314 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2315
2316 #: g10/import.c:1316
2317 #, fuzzy, c-format
2318 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2319 msgstr ""
2320 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2321 "s\"\n"
2322
2323 #: g10/import.c:1318
2324 #, fuzzy, c-format
2325 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2326 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2327
2328 #: g10/import.c:1336
2329 #, fuzzy, c-format
2330 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2331 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2332
2333 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2334 #, fuzzy, c-format
2335 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2336 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2337
2338 #: g10/import.c:1349
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2341 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2342
2343 #: g10/import.c:1364
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2346 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2347
2348 #: g10/import.c:1386
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2351 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2352
2353 #: g10/import.c:1399
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2356 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2357
2358 #: g10/import.c:1414
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2361 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2362
2363 #: g10/import.c:1456
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2366 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2367
2368 #: g10/import.c:1477
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2371 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2372
2373 #: g10/import.c:1504
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2376 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2377
2378 #: g10/import.c:1514
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2381 msgstr ""
2382 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2383
2384 #: g10/import.c:1531
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2387 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2388
2389 #: g10/import.c:1545
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2392 msgstr ""
2393 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2394
2395 #: g10/import.c:1553
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2398 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2399
2400 #: g10/import.c:1653
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2403 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1715
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2408 msgstr ""
2409 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2410 "08lX\n"
2411
2412 #: g10/import.c:1729
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2415 msgstr ""
2416 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2417 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2418
2419 #: g10/import.c:1788
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2422 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2423
2424 #: g10/import.c:1822
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2427 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2428
2429 #: g10/keydb.c:167
2430 #, c-format
2431 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2432 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2433
2434 #: g10/keydb.c:174
2435 #, c-format
2436 msgid "keyring `%s' created\n"
2437 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2438
2439 #: g10/keydb.c:685
2440 #, c-format
2441 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2442 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2443
2444 #: g10/keyedit.c:253
2445 msgid "[revocation]"
2446 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2447
2448 #: g10/keyedit.c:254
2449 msgid "[self-signature]"
2450 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2451
2452 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2453 msgid "1 bad signature\n"
2454 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2455
2456 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2457 #, c-format
2458 msgid "%d bad signatures\n"
2459 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2462 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2463 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2466 #, c-format
2467 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2468 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2469
2470 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2471 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2472 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2475 #, c-format
2476 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2477 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2478
2479 #: g10/keyedit.c:344
2480 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2481 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:346
2484 #, c-format
2485 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2486 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2487
2488 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2489 #, fuzzy
2490 msgid ""
2491 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2492 "keys\n"
2493 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2494 "etc.)\n"
2495 msgstr ""
2496 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2497 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2498 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2499 "\n"
2500
2501 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2502 #, fuzzy, c-format
2503 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2504 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2505
2506 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2507 #, fuzzy, c-format
2508 msgid "  %d = I trust fully\n"
2509 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2510
2511 #: g10/keyedit.c:426
2512 msgid ""
2513 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2514 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2515 "trust signatures on your behalf.\n"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: g10/keyedit.c:442
2519 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: g10/keyedit.c:584
2523 #, c-format
2524 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2525 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2526
2527 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2528 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1486
2529 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2530 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2531
2532 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2533 #: g10/keyedit.c:1492
2534 msgid "  Unable to sign.\n"
2535 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2536
2537 #: g10/keyedit.c:610
2538 #, c-format
2539 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2540 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2541
2542 #: g10/keyedit.c:636
2543 #, c-format
2544 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2545 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2546
2547 #: g10/keyedit.c:675
2548 #, c-format
2549 msgid ""
2550 "The self-signature on \"%s\"\n"
2551 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2552 msgstr ""
2553 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2554 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2555
2556 #: g10/keyedit.c:684
2557 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2558 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2559
2560 #: g10/keyedit.c:698
2561 #, c-format
2562 msgid ""
2563 "Your current signature on \"%s\"\n"
2564 "has expired.\n"
2565 msgstr ""
2566 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2567 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2568
2569 #: g10/keyedit.c:702
2570 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2571 msgstr ""
2572 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2573
2574 #: g10/keyedit.c:723
2575 #, c-format
2576 msgid ""
2577 "Your current signature on \"%s\"\n"
2578 "is a local signature.\n"
2579 msgstr ""
2580 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2581 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:727
2584 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2585 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2586
2587 #: g10/keyedit.c:748
2588 #, fuzzy, c-format
2589 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2590 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:751
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2595 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:756
2598 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2599 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2600
2601 #: g10/keyedit.c:778
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2604 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:793
2607 msgid "This key has expired!"
2608 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:813
2611 #, c-format
2612 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2613 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:817
2616 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2617 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2618
2619 #: g10/keyedit.c:850
2620 msgid ""
2621 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2622 "mode.\n"
2623 msgstr ""
2624 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2625 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:852
2628 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2629 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2630
2631 #: g10/keyedit.c:877
2632 msgid ""
2633 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2634 "belongs\n"
2635 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2636 msgstr ""
2637 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2638 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2639 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:882
2642 #, c-format
2643 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2644 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:884
2647 #, c-format
2648 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2649 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:886
2652 #, c-format
2653 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2654 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2655
2656 #: g10/keyedit.c:888
2657 #, c-format
2658 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2659 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:894
2662 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2663 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2664
2665 #: g10/keyedit.c:918
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid ""
2668 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2669 "key \"%s\" (%s)\n"
2670 msgstr ""
2671 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2672 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2673
2674 #: g10/keyedit.c:925
2675 #, fuzzy
2676 msgid "This will be a self-signature.\n"
2677 msgstr ""
2678 "\n"
2679 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2680
2681 #: g10/keyedit.c:931
2682 #, fuzzy
2683 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2684 msgstr ""
2685 "\n"
2686 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2687
2688 #: g10/keyedit.c:939
2689 #, fuzzy
2690 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2691 msgstr ""
2692 "\n"
2693 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2694 "\n"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:949
2697 #, fuzzy
2698 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2699 msgstr ""
2700 "\n"
2701 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2702
2703 #: g10/keyedit.c:956
2704 #, fuzzy
2705 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2706 msgstr ""
2707 "\n"
2708 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2709 "\n"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:963
2712 #, fuzzy
2713 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2714 msgstr ""
2715 "\n"
2716 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:968
2719 #, fuzzy
2720 msgid "I have checked this key casually.\n"
2721 msgstr ""
2722 "\n"
2723 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:973
2726 #, fuzzy
2727 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2728 msgstr ""
2729 "\n"
2730 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:983
2733 #, fuzzy
2734 msgid "Really sign? (y/N) "
2735 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2736
2737 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3885 g10/keyedit.c:3976 g10/keyedit.c:4049
2738 #: g10/sign.c:369
2739 #, c-format
2740 msgid "signing failed: %s\n"
2741 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:1084
2744 msgid "This key is not protected.\n"
2745 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:1088
2748 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2749 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:1092
2752 msgid "Key is protected.\n"
2753 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:1112
2756 #, c-format
2757 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2758 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:1118
2761 msgid ""
2762 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2763 "\n"
2764 msgstr ""
2765 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2766 "\n"
2767
2768 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2769 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2770 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:1132
2773 msgid ""
2774 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2775 "\n"
2776 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:1135
2779 #, fuzzy
2780 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2781 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2782
2783 #: g10/keyedit.c:1201
2784 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2785 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:1247
2788 msgid "save"
2789 msgstr "save"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:1247
2792 msgid "save and quit"
2793 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:1250
2796 msgid "fpr"
2797 msgstr "fpr"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:1250
2800 msgid "show fingerprint"
2801 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:1251
2804 msgid "list key and user IDs"
2805 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2806
2807 #: g10/keyedit.c:1253
2808 msgid "uid"
2809 msgstr "uid"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:1253
2812 msgid "select user ID N"
2813 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2814
2815 #: g10/keyedit.c:1254
2816 msgid "key"
2817 msgstr "key"
2818
2819 #: g10/keyedit.c:1254
2820 msgid "select secondary key N"
2821 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2822
2823 #: g10/keyedit.c:1255
2824 msgid "check"
2825 msgstr "check"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:1255
2828 msgid "list signatures"
2829 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:1256
2832 msgid "c"
2833 msgstr "c"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:1257
2836 msgid "sign"
2837 msgstr "sign"
2838
2839 #: g10/keyedit.c:1257
2840 msgid "sign the key"
2841 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2842
2843 #: g10/keyedit.c:1258
2844 msgid "s"
2845 msgstr "s"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:1259
2848 #, fuzzy
2849 msgid "tsign"
2850 msgstr "sign"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:1259
2853 #, fuzzy
2854 msgid "make a trust signature"
2855 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:1260
2858 msgid "lsign"
2859 msgstr "lsign"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:1260
2862 msgid "sign the key locally"
2863 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1261
2866 msgid "nrsign"
2867 msgstr "nrsign"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1261
2870 msgid "sign the key non-revocably"
2871 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:1262
2874 msgid "nrlsign"
2875 msgstr "nrlsign"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:1262
2878 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2879 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
2880
2881 #: g10/keyedit.c:1264
2882 msgid "adduid"
2883 msgstr "adduid"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:1264
2886 msgid "add a user ID"
2887 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:1265
2890 msgid "addphoto"
2891 msgstr "addphoto"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:1265
2894 msgid "add a photo ID"
2895 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:1266
2898 msgid "deluid"
2899 msgstr "deluid"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:1266
2902 msgid "delete user ID"
2903 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:1268
2906 msgid "delphoto"
2907 msgstr "delphoto"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:1269
2910 msgid "addkey"
2911 msgstr "addkey"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1269
2914 msgid "add a secondary key"
2915 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1271
2918 #, fuzzy
2919 msgid "addcardkey"
2920 msgstr "addkey"
2921
2922 #: g10/keyedit.c:1271
2923 msgid "add a key to a smartcard"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: g10/keyedit.c:1272
2927 msgid "keytocard"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1272
2931 msgid "move a key to a smartcard"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1274
2935 msgid "delkey"
2936 msgstr "delkey"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1274
2939 msgid "delete a secondary key"
2940 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1275
2943 msgid "addrevoker"
2944 msgstr "addrevoker"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1275
2947 msgid "add a revocation key"
2948 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1276
2951 msgid "delsig"
2952 msgstr "delsig"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1276
2955 msgid "delete signatures"
2956 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1277
2959 msgid "expire"
2960 msgstr "expire"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1277
2963 msgid "change the expire date"
2964 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1278
2967 msgid "primary"
2968 msgstr "ðñùôåýùí"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1278
2971 msgid "flag user ID as primary"
2972 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1279
2975 msgid "toggle"
2976 msgstr "toggle"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1279
2979 msgid "toggle between secret and public key listing"
2980 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1281
2983 msgid "t"
2984 msgstr "t"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1282
2987 msgid "pref"
2988 msgstr "pref"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1282
2991 msgid "list preferences (expert)"
2992 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1283
2995 msgid "showpref"
2996 msgstr "showpref"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1283
2999 msgid "list preferences (verbose)"
3000 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1284
3003 msgid "setpref"
3004 msgstr "setpref"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1284
3007 msgid "set preference list"
3008 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1285
3011 msgid "updpref"
3012 msgstr "updpref"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1285
3015 msgid "updated preferences"
3016 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1286
3019 #, fuzzy
3020 msgid "keyserver"
3021 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1286
3024 #, fuzzy
3025 msgid "set preferred keyserver URL"
3026 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1287
3029 msgid "change the passphrase"
3030 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1288
3033 msgid "trust"
3034 msgstr "trust"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1288
3037 msgid "change the ownertrust"
3038 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1289
3041 msgid "revsig"
3042 msgstr "revsig"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1289
3045 msgid "revoke signatures"
3046 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1290
3049 msgid "revuid"
3050 msgstr "revuid"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1290
3053 msgid "revoke a user ID"
3054 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1291
3057 msgid "revkey"
3058 msgstr "revkey"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1291
3061 msgid "revoke a secondary key"
3062 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1292
3065 msgid "disable"
3066 msgstr "disable"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1292
3069 msgid "disable a key"
3070 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1293
3073 msgid "enable"
3074 msgstr "enable"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1293
3077 msgid "enable a key"
3078 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1294
3081 msgid "showphoto"
3082 msgstr "showphoto"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1294
3085 msgid "show photo ID"
3086 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1347
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3091 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1365
3094 msgid "Secret key is available.\n"
3095 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1427
3098 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3099 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1432
3102 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3103 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1480
3106 msgid "Key is revoked."
3107 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1500
3110 #, fuzzy
3111 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3112 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1502
3115 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3116 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1527
3119 #, c-format
3120 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3121 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1569 g10/keyedit.c:1672
3124 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3125 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1551
3128 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3129 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1553
3132 #, fuzzy
3133 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3134 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1554
3137 #, fuzzy
3138 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3139 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1604
3142 #, fuzzy
3143 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3144 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1616
3147 #, fuzzy
3148 msgid "You must select exactly one key.\n"
3149 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1636 g10/keyedit.c:1691
3152 msgid "You must select at least one key.\n"
3153 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1639
3156 #, fuzzy
3157 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3158 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1640
3161 #, fuzzy
3162 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3163 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1675
3166 #, fuzzy
3167 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3168 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1676
3171 #, fuzzy
3172 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3173 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1695
3176 #, fuzzy
3177 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3178 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1696
3181 #, fuzzy
3182 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3183 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1735
3186 msgid ""
3187 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: g10/keyedit.c:1767
3191 #, fuzzy
3192 msgid "Set preference list to:\n"
3193 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1773
3196 #, fuzzy
3197 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3198 msgstr ""
3199 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1775
3202 #, fuzzy
3203 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3204 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1825
3207 #, fuzzy
3208 msgid "Save changes? (y/N) "
3209 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1828
3212 #, fuzzy
3213 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3214 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1838
3217 #, c-format
3218 msgid "update failed: %s\n"
3219 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1845
3222 #, c-format
3223 msgid "update secret failed: %s\n"
3224 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1852
3227 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3228 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1924
3231 msgid "Digest: "
3232 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3233
3234 #: g10/keyedit.c:1976
3235 msgid "Features: "
3236 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1987
3239 msgid "Keyserver no-modify"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: g10/keyedit.c:2002 g10/keylist.c:244
3243 msgid "Preferred keyserver: "
3244 msgstr ""
3245
3246 #: g10/keyedit.c:2243
3247 #, c-format
3248 msgid "This key may be revoked by %s key "
3249 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3250
3251 #: g10/keyedit.c:2247
3252 msgid " (sensitive)"
3253 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2261 g10/keyedit.c:2317 g10/keyedit.c:2438 g10/keyedit.c:2453
3256 #: g10/keyserver.c:366
3257 #, fuzzy, c-format
3258 msgid "created: %s"
3259 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:823 g10/mainproc.c:929
3262 #, fuzzy, c-format
3263 msgid "revoked: %s"
3264 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:2266 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:829
3267 #, fuzzy, c-format
3268 msgid "expired: %s"
3269 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:2268 g10/keyedit.c:2319 g10/keyedit.c:2440 g10/keyedit.c:2455
3272 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:835 g10/keylist.c:856
3273 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "expires: %s"
3276 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:2270
3279 #, fuzzy, c-format
3280 msgid "usage: %s"
3281 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:2285
3284 #, fuzzy, c-format
3285 msgid "trust: %s"
3286 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:2289
3289 #, c-format
3290 msgid "validity: %s"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: g10/keyedit.c:2296
3294 msgid "This key has been disabled"
3295 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:2324
3298 msgid "card-no: "
3299 msgstr ""
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2359 g10/keyedit.c:2361 g10/keyedit.c:2363
3302 #, c-format
3303 msgid "[%8.8s] "
3304 msgstr ""
3305
3306 #: g10/keyedit.c:2359 g10/keyedit.c:2472 g10/keylist.c:782 g10/keyserver.c:376
3307 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3308 #, fuzzy
3309 msgid "revoked"
3310 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:2361 g10/keyedit.c:2474 g10/keylist.c:784 g10/keyserver.c:380
3313 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3314 #, fuzzy
3315 msgid "expired"
3316 msgstr "expire"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:2400
3319 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3320 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:2408
3323 msgid ""
3324 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3325 "unless you restart the program.\n"
3326 msgstr ""
3327 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3328 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:2539
3331 msgid ""
3332 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3333 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3334 msgstr ""
3335 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3336 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:2599
3339 msgid ""
3340 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3341 "versions\n"
3342 "         of PGP to reject this key.\n"
3343 msgstr ""
3344 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3345 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:2604 g10/keyedit.c:2882
3348 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3349 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2610
3352 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3353 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2750
3356 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3357 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2760
3360 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3361 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2764
3364 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3365 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:2770
3368 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3369 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2784
3372 #, c-format
3373 msgid "Deleted %d signature.\n"
3374 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:2785
3377 #, c-format
3378 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3379 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2788
3382 msgid "Nothing deleted.\n"
3383 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:2877
3386 msgid ""
3387 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3388 "cause\n"
3389 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3390 msgstr ""
3391 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3392 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3393 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:2888
3396 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3397 msgstr ""
3398 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:2908
3401 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3402 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3403
3404 #: g10/keyedit.c:2931
3405 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3406 msgstr ""
3407 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:2946
3410 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3411 msgstr ""
3412 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2968
3415 #, fuzzy
3416 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3417 msgstr ""
3418 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:2987
3421 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3422 msgstr ""
3423 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3424 "åðáíÝëèåé!\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:2993
3427 #, fuzzy
3428 msgid ""
3429 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3430 msgstr ""
3431 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3432 "N): "
3433
3434 #: g10/keyedit.c:3054
3435 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3436 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:3060
3439 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3440 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:3064
3443 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3444 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:3067
3447 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3448 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:3113
3451 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3452 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:3129
3455 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3456 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:3209
3459 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3460 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:3248 g10/keyedit.c:3358 g10/keyedit.c:3477
3463 #, fuzzy, c-format
3464 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3465 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3419
3468 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3469 msgstr ""
3470
3471 #: g10/keyedit.c:3498
3472 #, fuzzy
3473 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3474 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3475
3476 #: g10/keyedit.c:3499
3477 #, fuzzy
3478 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3479 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3480
3481 #: g10/keyedit.c:3561
3482 #, c-format
3483 msgid "No user ID with index %d\n"
3484 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:3607
3487 #, c-format
3488 msgid "No secondary key with index %d\n"
3489 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:3724
3492 #, fuzzy, c-format
3493 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3494 msgstr "user ID: \""
3495
3496 #: g10/keyedit.c:3727 g10/keyedit.c:3791 g10/keyedit.c:3834
3497 #, fuzzy, c-format
3498 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3499 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:3729 g10/keyedit.c:3793 g10/keyedit.c:3836
3502 msgid " (non-exportable)"
3503 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:3733
3506 #, c-format
3507 msgid "This signature expired on %s.\n"
3508 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:3737
3511 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3512 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3513
3514 #: g10/keyedit.c:3741
3515 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3516 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:3768
3519 #, fuzzy, c-format
3520 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3521 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:3794
3524 #, fuzzy
3525 msgid " (non-revocable)"
3526 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:3801
3529 #, fuzzy, c-format
3530 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3531 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:3823
3534 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3535 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:3843
3538 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3539 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:3873
3542 msgid "no secret key\n"
3543 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:3943
3546 #, c-format
3547 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3548 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:3960
3551 #, c-format
3552 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3553 msgstr ""
3554 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:4129
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3559 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3560
3561 #: g10/keygen.c:293
3562 #, fuzzy, c-format
3563 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3564 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3565
3566 #: g10/keygen.c:300
3567 #, fuzzy
3568 msgid "too many cipher preferences\n"
3569 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3570
3571 #: g10/keygen.c:302
3572 #, fuzzy
3573 msgid "too many digest preferences\n"
3574 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3575
3576 #: g10/keygen.c:304
3577 #, fuzzy
3578 msgid "too many compression preferences\n"
3579 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3580
3581 #: g10/keygen.c:401
3582 #, fuzzy, c-format
3583 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3584 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3585
3586 #: g10/keygen.c:827
3587 msgid "writing direct signature\n"
3588 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3589
3590 #: g10/keygen.c:866
3591 msgid "writing self signature\n"
3592 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3593
3594 #: g10/keygen.c:912
3595 msgid "writing key binding signature\n"
3596 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3597
3598 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3599 #, c-format
3600 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3601 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3602
3603 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3604 #, c-format
3605 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3606 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3607
3608 #: g10/keygen.c:1247
3609 #, fuzzy
3610 msgid "Sign"
3611 msgstr "sign"
3612
3613 #: g10/keygen.c:1250
3614 #, fuzzy
3615 msgid "Encrypt"
3616 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3617
3618 #: g10/keygen.c:1253
3619 msgid "Authenticate"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: g10/keygen.c:1261
3623 msgid "SsEeAaQq"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: g10/keygen.c:1276
3627 #, c-format
3628 msgid "Possible actions for a %s key: "
3629 msgstr ""
3630
3631 #: g10/keygen.c:1280
3632 msgid "Current allowed actions: "
3633 msgstr ""
3634
3635 #: g10/keygen.c:1285
3636 #, c-format
3637 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: g10/keygen.c:1288
3641 #, fuzzy, c-format
3642 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3643 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3644
3645 #: g10/keygen.c:1291
3646 #, c-format
3647 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: g10/keygen.c:1294
3651 #, c-format
3652 msgid "   (%c) Finished\n"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: g10/keygen.c:1348
3656 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3657 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3658
3659 #: g10/keygen.c:1350
3660 #, fuzzy, c-format
3661 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3662 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3663
3664 #: g10/keygen.c:1351
3665 #, c-format
3666 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3667 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3668
3669 #: g10/keygen.c:1353
3670 #, fuzzy, c-format
3671 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3672 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3673
3674 #: g10/keygen.c:1354
3675 #, c-format
3676 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3677 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3678
3679 #: g10/keygen.c:1356
3680 #, c-format
3681 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3682 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3683
3684 #: g10/keygen.c:1358
3685 #, fuzzy, c-format
3686 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3687 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3688
3689 #: g10/keygen.c:1409
3690 #, c-format
3691 msgid ""
3692 "About to generate a new %s keypair.\n"
3693 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3694 "              default keysize is 1024 bits\n"
3695 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3696 msgstr ""
3697 "Óå äéáäéêáóßá äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ %s keypair.\n"
3698 "              åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé  768 bits\n"
3699 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
3700 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
3701
3702 #: g10/keygen.c:1418
3703 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3704 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3705
3706 #: g10/keygen.c:1423
3707 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3708 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
3709
3710 #: g10/keygen.c:1425
3711 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3712 msgstr ""
3713 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
3714
3715 #: g10/keygen.c:1428
3716 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3717 msgstr ""
3718 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
3719 "ôéìÞ.\n"
3720
3721 #: g10/keygen.c:1439
3722 #, c-format
3723 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3724 msgstr ""
3725 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
3726 "åðéôñÝðåôáé.\n"
3727
3728 #: g10/keygen.c:1444
3729 msgid ""
3730 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3731 "computations take REALLY long!\n"
3732 msgstr ""
3733 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
3734 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
3735
3736 #: g10/keygen.c:1447
3737 #, fuzzy
3738 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3739 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
3740
3741 #: g10/keygen.c:1449
3742 msgid ""
3743 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3744 "vulnerable to attacks!\n"
3745 msgstr ""
3746 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
3747 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
3748
3749 #: g10/keygen.c:1458
3750 #, c-format
3751 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3752 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3753
3754 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3755 #, c-format
3756 msgid "rounded up to %u bits\n"
3757 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3758
3759 #: g10/keygen.c:1516
3760 msgid ""
3761 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3762 "         0 = key does not expire\n"
3763 "      <n>  = key expires in n days\n"
3764 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3765 "      <n>m = key expires in n months\n"
3766 "      <n>y = key expires in n years\n"
3767 msgstr ""
3768 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3769 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3770 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3771 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3772 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3773 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:1525
3776 msgid ""
3777 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3778 "         0 = signature does not expire\n"
3779 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3780 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3781 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3782 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3783 msgstr ""
3784 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3785 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3786 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3787 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3788 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3789 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3790
3791 #: g10/keygen.c:1547
3792 msgid "Key is valid for? (0) "
3793 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3794
3795 #: g10/keygen.c:1549
3796 msgid "Signature is valid for? (0) "
3797 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3798
3799 #: g10/keygen.c:1554
3800 msgid "invalid value\n"
3801 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3802
3803 #: g10/keygen.c:1559
3804 #, c-format
3805 msgid "%s does not expire at all\n"
3806 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3807
3808 #: g10/keygen.c:1566
3809 #, c-format
3810 msgid "%s expires at %s\n"
3811 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3812
3813 #: g10/keygen.c:1572
3814 msgid ""
3815 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3816 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3817 msgstr ""
3818 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3819 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:1577
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Is this correct? (y/N) "
3824 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3825
3826 #: g10/keygen.c:1620
3827 #, fuzzy
3828 msgid ""
3829 "\n"
3830 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3831 "ID\n"
3832 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3833 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3834 "\n"
3835 msgstr ""
3836 "\n"
3837 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3838 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3839 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3840 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3841 "\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:1632
3844 msgid "Real name: "
3845 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3846
3847 #: g10/keygen.c:1640
3848 msgid "Invalid character in name\n"
3849 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3850
3851 #: g10/keygen.c:1642
3852 msgid "Name may not start with a digit\n"
3853 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3854
3855 #: g10/keygen.c:1644
3856 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3857 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3858
3859 #: g10/keygen.c:1652
3860 msgid "Email address: "
3861 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3862
3863 #: g10/keygen.c:1663
3864 msgid "Not a valid email address\n"
3865 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3866
3867 #: g10/keygen.c:1671
3868 msgid "Comment: "
3869 msgstr "Ó÷üëéï: "
3870
3871 #: g10/keygen.c:1677
3872 msgid "Invalid character in comment\n"
3873 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1700
3876 #, c-format
3877 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3878 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3879
3880 #: g10/keygen.c:1706
3881 #, c-format
3882 msgid ""
3883 "You selected this USER-ID:\n"
3884 "    \"%s\"\n"
3885 "\n"
3886 msgstr ""
3887 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3888 "    \"%s\"\n"
3889 "\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:1711
3892 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3893 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1727
3896 msgid "NnCcEeOoQq"
3897 msgstr "NnCcEeOoQq"
3898
3899 #: g10/keygen.c:1737
3900 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3901 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3902
3903 #: g10/keygen.c:1738
3904 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3905 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3906
3907 #: g10/keygen.c:1757
3908 msgid "Please correct the error first\n"
3909 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3910
3911 #: g10/keygen.c:1797
3912 msgid ""
3913 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3914 "\n"
3915 msgstr ""
3916 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3917 "\n"
3918
3919 #: g10/keygen.c:1807
3920 #, c-format
3921 msgid "%s.\n"
3922 msgstr "%s.\n"
3923
3924 #: g10/keygen.c:1813
3925 msgid ""
3926 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3927 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3928 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3929 "\n"
3930 msgstr ""
3931 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3932 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3933 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3934 "\n"
3935
3936 #: g10/keygen.c:1835
3937 msgid ""
3938 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3939 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3940 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3941 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3942 msgstr ""
3943 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3944 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3945 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3946 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3947
3948 #: g10/keygen.c:2490
3949 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3950 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3951
3952 #: g10/keygen.c:2559
3953 msgid "Key generation canceled.\n"
3954 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3955
3956 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3957 #, c-format
3958 msgid "writing public key to `%s'\n"
3959 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3962 #, fuzzy, c-format
3963 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3964 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3965
3966 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3967 #, c-format
3968 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3969 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3970
3971 #: g10/keygen.c:2873
3972 #, c-format
3973 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3974 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
3975
3976 #: g10/keygen.c:2879
3977 #, c-format
3978 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3979 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
3980
3981 #: g10/keygen.c:2897
3982 #, c-format
3983 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3984 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:2904
3987 #, c-format
3988 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3989 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:2927
3992 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3993 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:2938
3996 msgid ""
3997 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3998 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3999 msgstr ""
4000 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4001 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4002 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4003 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
4006 #, c-format
4007 msgid "Key generation failed: %s\n"
4008 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
4011 #, c-format
4012 msgid ""
4013 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4014 msgstr ""
4015 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4016 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4017
4018 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
4019 #, c-format
4020 msgid ""
4021 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4022 msgstr ""
4023 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4024 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4025
4026 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
4027 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4028 msgstr ""
4029 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4030 "ìå ôï OpenPGP\n"
4031
4032 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
4033 #, fuzzy
4034 msgid "Really create? (y/N) "
4035 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4036
4037 #: g10/keygen.c:3315
4038 #, fuzzy, c-format
4039 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4040 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4041
4042 #: g10/keygen.c:3362
4043 #, fuzzy, c-format
4044 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4045 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4046
4047 #: g10/keygen.c:3385
4048 #, fuzzy, c-format
4049 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4050 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4051
4052 #: g10/keygen.c:3452
4053 #, c-format
4054 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: g10/keygen.c:3458
4058 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: g10/keygen.c:3464 g10/keygen.c:3470
4062 #, c-format
4063 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4064 msgstr ""
4065
4066 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4067 msgid "never     "
4068 msgstr "ðïôÝ     "
4069
4070 #: g10/keylist.c:201
4071 msgid "Critical signature policy: "
4072 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4073
4074 #: g10/keylist.c:203
4075 msgid "Signature policy: "
4076 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4077
4078 #: g10/keylist.c:242
4079 msgid "Critical preferred keyserver: "
4080 msgstr ""
4081
4082 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
4083 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4084 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
4085
4086 #: g10/keylist.c:309
4087 msgid "Critical signature notation: "
4088 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4089
4090 #: g10/keylist.c:311
4091 msgid "Signature notation: "
4092 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4093
4094 #: g10/keylist.c:322
4095 msgid "not human readable"
4096 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
4097
4098 #: g10/keylist.c:423
4099 msgid "Keyring"
4100 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4101
4102 #: g10/keylist.c:729
4103 #, fuzzy, c-format
4104 msgid "expired: %s)"
4105 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
4106
4107 #: g10/keylist.c:1431
4108 msgid "Primary key fingerprint:"
4109 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4110
4111 #: g10/keylist.c:1433
4112 msgid "     Subkey fingerprint:"
4113 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4114
4115 #: g10/keylist.c:1440
4116 msgid " Primary key fingerprint:"
4117 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4118
4119 #: g10/keylist.c:1442
4120 msgid "      Subkey fingerprint:"
4121 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4122
4123 #: g10/keylist.c:1446 g10/keylist.c:1450
4124 #, fuzzy
4125 msgid "      Key fingerprint ="
4126 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4127
4128 #: g10/keylist.c:1517
4129 msgid "      Card serial no. ="
4130 msgstr ""
4131
4132 #: g10/keyring.c:1245
4133 #, fuzzy, c-format
4134 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4135 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4136
4137 #: g10/keyring.c:1251
4138 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4139 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4140
4141 #: g10/keyring.c:1253
4142 #, c-format
4143 msgid "%s is the unchanged one\n"
4144 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4145
4146 #: g10/keyring.c:1254
4147 #, c-format
4148 msgid "%s is the new one\n"
4149 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4150
4151 #: g10/keyring.c:1255
4152 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4153 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4154
4155 #: g10/keyring.c:1375
4156 #, fuzzy, c-format
4157 msgid "caching keyring `%s'\n"
4158 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4159
4160 #: g10/keyring.c:1421
4161 #, fuzzy, c-format
4162 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4163 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4164
4165 #: g10/keyring.c:1433
4166 #, fuzzy, c-format
4167 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4168 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4169
4170 #: g10/keyring.c:1504
4171 #, c-format
4172 msgid "%s: keyring created\n"
4173 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4174
4175 #: g10/keyserver.c:98
4176 #, fuzzy, c-format
4177 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4178 msgstr ""
4179 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4180
4181 #: g10/keyserver.c:378
4182 #, fuzzy
4183 msgid "disabled"
4184 msgstr "disable"
4185
4186 #: g10/keyserver.c:579
4187 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4188 msgstr ""
4189
4190 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4191 #, fuzzy, c-format
4192 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4193 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4194
4195 #: g10/keyserver.c:752
4196 #, fuzzy, c-format
4197 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4198 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4199
4200 #: g10/keyserver.c:754
4201 #, fuzzy
4202 msgid "key not found on keyserver\n"
4203 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4204
4205 #: g10/keyserver.c:896
4206 #, fuzzy, c-format
4207 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4208 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4209
4210 #: g10/keyserver.c:900
4211 #, fuzzy, c-format
4212 msgid "requesting key %s from %s\n"
4213 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4214
4215 #: g10/keyserver.c:1045
4216 #, fuzzy, c-format
4217 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4218 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4219
4220 #: g10/keyserver.c:1049
4221 #, fuzzy, c-format
4222 msgid "sending key %s to %s\n"
4223 msgstr ""
4224 "\"\n"
4225 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4226
4227 #: g10/keyserver.c:1092
4228 #, fuzzy, c-format
4229 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4230 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4231
4232 #: g10/keyserver.c:1095
4233 #, fuzzy, c-format
4234 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4235 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4236
4237 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4238 #, fuzzy
4239 msgid "no keyserver action!\n"
4240 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4241
4242 #: g10/keyserver.c:1150
4243 #, c-format
4244 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4245 msgstr ""
4246
4247 #: g10/keyserver.c:1159
4248 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4249 msgstr ""
4250
4251 #: g10/keyserver.c:1218
4252 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4253 msgstr ""
4254
4255 #: g10/keyserver.c:1224
4256 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4257 msgstr ""
4258
4259 #: g10/keyserver.c:1236
4260 #, c-format
4261 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4262 msgstr ""
4263
4264 #: g10/keyserver.c:1241
4265 #, c-format
4266 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4267 msgstr ""
4268
4269 #: g10/keyserver.c:1249
4270 #, c-format
4271 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4272 msgstr ""
4273
4274 #: g10/keyserver.c:1254
4275 #, fuzzy
4276 msgid "keyserver timed out\n"
4277 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4278
4279 #: g10/keyserver.c:1259
4280 #, fuzzy
4281 msgid "keyserver internal error\n"
4282 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4283
4284 #: g10/keyserver.c:1268
4285 #, fuzzy, c-format
4286 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4287 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4288
4289 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4290 #, c-format
4291 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4292 msgstr ""
4293
4294 #: g10/keyserver.c:1578
4295 #, fuzzy, c-format
4296 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4297 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4298
4299 #: g10/keyserver.c:1600
4300 #, fuzzy, c-format
4301 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4302 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4303
4304 #: g10/keyserver.c:1602
4305 #, fuzzy, c-format
4306 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4307 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4308
4309 #: g10/mainproc.c:248
4310 #, c-format
4311 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4312 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4313
4314 #: g10/mainproc.c:262
4315 #, c-format
4316 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4317 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò (%d)\n"
4318
4319 #: g10/mainproc.c:299
4320 #, c-format
4321 msgid "%s encrypted session key\n"
4322 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4323
4324 #: g10/mainproc.c:309
4325 #, fuzzy, c-format
4326 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4327 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4328
4329 #: g10/mainproc.c:373
4330 #, fuzzy, c-format
4331 msgid "public key is %s\n"
4332 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4333
4334 #: g10/mainproc.c:428
4335 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4336 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4337
4338 #: g10/mainproc.c:461
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4341 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4342
4343 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4344 #, fuzzy, c-format
4345 msgid "      \"%s\"\n"
4346 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4347
4348 #: g10/mainproc.c:469
4349 #, fuzzy, c-format
4350 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4351 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4352
4353 #: g10/mainproc.c:483
4354 #, c-format
4355 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4356 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4357
4358 #: g10/mainproc.c:497
4359 #, c-format
4360 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4361 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4362
4363 #: g10/mainproc.c:499
4364 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4365 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4366
4367 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4368 #, c-format
4369 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4370 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4371
4372 #: g10/mainproc.c:535
4373 #, c-format
4374 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4375 msgstr ""
4376 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4377 "%s áíôßèåôá\n"
4378
4379 #: g10/mainproc.c:567
4380 msgid "decryption okay\n"
4381 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4382
4383 #: g10/mainproc.c:571
4384 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4385 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4386
4387 #: g10/mainproc.c:584
4388 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4389 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4390
4391 #: g10/mainproc.c:590
4392 #, c-format
4393 msgid "decryption failed: %s\n"
4394 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4395
4396 #: g10/mainproc.c:610
4397 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4398 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4399
4400 #: g10/mainproc.c:612
4401 #, c-format
4402 msgid "original file name='%.*s'\n"
4403 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4404
4405 #: g10/mainproc.c:784
4406 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4407 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4408
4409 #: g10/mainproc.c:1288
4410 msgid "signature verification suppressed\n"
4411 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4412
4413 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4414 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4415 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4416
4417 #: g10/mainproc.c:1350
4418 #, fuzzy, c-format
4419 msgid "Signature made %s\n"
4420 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4421
4422 #: g10/mainproc.c:1351
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "               using %s key %s\n"
4425 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4426
4427 #: g10/mainproc.c:1355
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4430 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4431
4432 #: g10/mainproc.c:1375
4433 msgid "Key available at: "
4434 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4435
4436 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4437 #, fuzzy, c-format
4438 msgid "BAD signature from \"%s\""
4439 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4440
4441 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4442 #, fuzzy, c-format
4443 msgid "Expired signature from \"%s\""
4444 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4445
4446 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4447 #, fuzzy, c-format
4448 msgid "Good signature from \"%s\""
4449 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4450
4451 #: g10/mainproc.c:1536
4452 msgid "[uncertain]"
4453 msgstr "[áâÝâáéï]"
4454
4455 #: g10/mainproc.c:1568
4456 #, fuzzy, c-format
4457 msgid "                aka \"%s\""
4458 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4459
4460 #: g10/mainproc.c:1662
4461 #, c-format
4462 msgid "Signature expired %s\n"
4463 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4464
4465 #: g10/mainproc.c:1667
4466 #, c-format
4467 msgid "Signature expires %s\n"
4468 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4469
4470 #: g10/mainproc.c:1670
4471 #, c-format
4472 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4473 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4474
4475 #: g10/mainproc.c:1671
4476 msgid "binary"
4477 msgstr "äõáäéêü"
4478
4479 #: g10/mainproc.c:1672
4480 msgid "textmode"
4481 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4482
4483 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:499
4484 msgid "unknown"
4485 msgstr "Üãíùóôï"
4486
4487 #: g10/mainproc.c:1692
4488 #, c-format
4489 msgid "Can't check signature: %s\n"
4490 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4491
4492 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4493 msgid "not a detached signature\n"
4494 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4495
4496 #: g10/mainproc.c:1803
4497 msgid ""
4498 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4499 msgstr ""
4500 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4501
4502 #: g10/mainproc.c:1811
4503 #, c-format
4504 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4505 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4506
4507 #: g10/mainproc.c:1868
4508 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4509 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4510
4511 #: g10/mainproc.c:1878
4512 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4513 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
4514
4515 #: g10/misc.c:101
4516 #, c-format
4517 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4518 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
4519
4520 #: g10/misc.c:121 g10/misc.c:149 g10/misc.c:221
4521 #, fuzzy, c-format
4522 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4523 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4524
4525 #: g10/misc.c:186
4526 #, fuzzy, c-format
4527 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4528 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4529
4530 #: g10/misc.c:294
4531 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4532 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
4533
4534 #: g10/misc.c:324
4535 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4536 msgstr ""
4537 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
4538 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
4539
4540 #: g10/misc.c:430
4541 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4542 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
4543
4544 #: g10/misc.c:431
4545 msgid ""
4546 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4547 msgstr ""
4548 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
4549 "ðëçñïöïñßåò\n"
4550
4551 #: g10/misc.c:664
4552 #, c-format
4553 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4554 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4555
4556 #: g10/misc.c:668
4557 #, c-format
4558 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4559 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4560
4561 #: g10/misc.c:670
4562 #, c-format
4563 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4564 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4565
4566 #: g10/misc.c:681
4567 msgid "Uncompressed"
4568 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4569
4570 #: g10/misc.c:706
4571 #, fuzzy
4572 msgid "uncompressed|none"
4573 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4574
4575 #: g10/misc.c:816
4576 #, c-format
4577 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4578 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4579
4580 #: g10/misc.c:973
4581 #, fuzzy, c-format
4582 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4583 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4584
4585 #: g10/misc.c:998
4586 #, fuzzy, c-format
4587 msgid "unknown option `%s'\n"
4588 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4589
4590 #: g10/openfile.c:84
4591 #, c-format
4592 msgid "File `%s' exists. "
4593 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4594
4595 #: g10/openfile.c:86
4596 #, fuzzy
4597 msgid "Overwrite? (y/N) "
4598 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4599
4600 #: g10/openfile.c:119
4601 #, c-format
4602 msgid "%s: unknown suffix\n"
4603 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4604
4605 #: g10/openfile.c:141
4606 msgid "Enter new filename"
4607 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4608
4609 #: g10/openfile.c:184
4610 msgid "writing to stdout\n"
4611 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4612
4613 #: g10/openfile.c:296
4614 #, c-format
4615 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4616 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4617
4618 #: g10/openfile.c:375
4619 #, c-format
4620 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4621 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4622
4623 #: g10/openfile.c:377
4624 #, c-format
4625 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4626 msgstr ""
4627 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4628
4629 #: g10/openfile.c:409
4630 #, fuzzy, c-format
4631 msgid "directory `%s' created\n"
4632 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
4633
4634 #: g10/parse-packet.c:119
4635 #, c-format
4636 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4637 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4638
4639 #: g10/parse-packet.c:688
4640 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4641 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
4642
4643 #: g10/parse-packet.c:1112
4644 #, c-format
4645 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4646 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
4647
4648 #: g10/passphrase.c:465 g10/passphrase.c:512
4649 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4650 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
4651
4652 #: g10/passphrase.c:473
4653 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4654 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ pid ôïõ ðåëÜôç óéá ôï agent\n"
4655
4656 #: g10/passphrase.c:481
4657 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4658 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
4659
4660 #: g10/passphrase.c:488
4661 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4662 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
4663
4664 #: g10/passphrase.c:521
4665 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4666 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
4667
4668 #: g10/passphrase.c:534
4669 #, c-format
4670 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4671 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
4672
4673 #: g10/passphrase.c:555
4674 #, c-format
4675 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4676 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
4677
4678 #: g10/passphrase.c:577
4679 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4680 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
4681
4682 #: g10/passphrase.c:584 g10/passphrase.c:892 g10/passphrase.c:1004
4683 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4684 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
4685
4686 #: g10/passphrase.c:684 g10/passphrase.c:1160
4687 #, fuzzy, c-format
4688 msgid " (main key ID %s)"
4689 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
4690
4691 #: g10/passphrase.c:698
4692 #, fuzzy, c-format
4693 msgid ""
4694 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4695 "\"%.*s\"\n"
4696 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4697 msgstr ""
4698 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
4699 "÷ñÞóôç:\n"
4700 "\"%.*s\"\n"
4701 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
4702
4703 #: g10/passphrase.c:723
4704 msgid "Repeat passphrase\n"
4705 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
4706
4707 #: g10/passphrase.c:725
4708 msgid &q