The usual po file updates.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-11-28 16:59+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:193
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:390
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:393
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #: agent/call-pinentry.c:458 agent/call-pinentry.c:470
36 #, fuzzy
37 msgid "PIN too long"
38 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
39
40 #: agent/call-pinentry.c:459
41 #, fuzzy
42 msgid "Passphrase too long"
43 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
44
45 #: agent/call-pinentry.c:467
46 #, fuzzy
47 msgid "Invalid characters in PIN"
48 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
49
50 #: agent/call-pinentry.c:472
51 msgid "PIN too short"
52 msgstr ""
53
54 #: agent/call-pinentry.c:484
55 #, fuzzy
56 msgid "Bad PIN"
57 msgstr "êáêü MPI"
58
59 #: agent/call-pinentry.c:485
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad Passphrase"
62 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:521
65 #, fuzzy
66 msgid "Passphrase"
67 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
68
69 #: agent/command-ssh.c:533
70 #, fuzzy, c-format
71 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
72 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
73
74 #: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1016 g10/keygen.c:3048
75 #: g10/keygen.c:3078 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
76 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
77 #, c-format
78 msgid "can't create `%s': %s\n"
79 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
80
81 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
82 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
83 #: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2556
84 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
85 #: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
86 #: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
87 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1771
88 #: sm/gpgsm.c:1808 sm/qualified.c:74
89 #, c-format
90 msgid "can't open `%s': %s\n"
91 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
92
93 #: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
94 #, fuzzy, c-format
95 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
96 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1623
99 #, c-format
100 msgid "detected card with S/N: %s\n"
101 msgstr ""
102
103 #: agent/command-ssh.c:1628
104 #, fuzzy, c-format
105 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
106 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
107
108 #: agent/command-ssh.c:1648
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "no suitable card key found: %s\n"
111 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1698
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
116 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1713
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "error writing key: %s\n"
121 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:2018
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
126 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2353
129 #, c-format
130 msgid ""
131 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
132 "0Awithin gpg-agent's key storage"
133 msgstr ""
134
135 #: agent/command-ssh.c:2853
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
138 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
139
140 #: agent/divert-scd.c:219
141 msgid "Admin PIN"
142 msgstr ""
143
144 #: agent/divert-scd.c:277
145 #, fuzzy
146 msgid "Repeat this PIN"
147 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
148
149 #: agent/divert-scd.c:280
150 #, fuzzy
151 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
152 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
153
154 #: agent/divert-scd.c:292
155 #, c-format
156 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
157 msgstr ""
158
159 #: agent/genkey.c:109
160 #, fuzzy, c-format
161 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
162 msgstr ""
163 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
164 "\n"
165
166 #: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
167 #, fuzzy
168 msgid "Please re-enter this passphrase"
169 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
170
171 #: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
172 #: tools/symcryptrun.c:487
173 msgid "does not match - try again"
174 msgstr ""
175
176 #: agent/genkey.c:218
177 #, fuzzy
178 msgid "Please enter the new passphrase"
179 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
180
181 #: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
182 #: scd/scdaemon.c:103
183 #, fuzzy
184 msgid ""
185 "@Options:\n"
186 " "
187 msgstr ""
188 "@\n"
189 "ÅðéëïãÝò:\n"
190 " "
191
192 #: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:105
193 msgid "run in server mode (foreground)"
194 msgstr ""
195
196 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:108
197 msgid "run in daemon mode (background)"
198 msgstr ""
199
200 #: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
201 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
202 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
203 msgid "verbose"
204 msgstr "áíáëõôéêÜ"
205
206 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
207 #: sm/gpgsm.c:336
208 msgid "be somewhat more quiet"
209 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
210
211 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:111
212 msgid "sh-style command output"
213 msgstr ""
214
215 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
216 msgid "csh-style command output"
217 msgstr ""
218
219 #: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
220 #, fuzzy
221 msgid "|FILE|read options from FILE"
222 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
223
224 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:121
225 msgid "do not detach from the console"
226 msgstr ""
227
228 #: agent/gpg-agent.c:125
229 msgid "do not grab keyboard and mouse"
230 msgstr ""
231
232 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
233 #: tools/symcryptrun.c:187
234 #, fuzzy
235 msgid "use a log file for the server"
236 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
237
238 #: agent/gpg-agent.c:128
239 #, fuzzy
240 msgid "use a standard location for the socket"
241 msgstr ""
242 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
243
244 #: agent/gpg-agent.c:132
245 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
246 msgstr ""
247
248 #: agent/gpg-agent.c:134
249 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
250 msgstr ""
251
252 #: agent/gpg-agent.c:135
253 #, fuzzy
254 msgid "do not use the SCdaemon"
255 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
256
257 #: agent/gpg-agent.c:142
258 msgid "ignore requests to change the TTY"
259 msgstr ""
260
261 #: agent/gpg-agent.c:144
262 msgid "ignore requests to change the X display"
263 msgstr ""
264
265 #: agent/gpg-agent.c:147
266 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
267 msgstr ""
268
269 #: agent/gpg-agent.c:152
270 msgid "do not use the PIN cache when signing"
271 msgstr ""
272
273 #: agent/gpg-agent.c:154
274 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
275 msgstr ""
276
277 #: agent/gpg-agent.c:156
278 #, fuzzy
279 msgid "allow presetting passphrase"
280 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
281
282 #: agent/gpg-agent.c:157
283 msgid "enable ssh-agent emulation"
284 msgstr ""
285
286 #: agent/gpg-agent.c:159
287 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
288 msgstr ""
289
290 #: agent/gpg-agent.c:241 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
291 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
292 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
293 #, fuzzy
294 msgid "Please report bugs to <"
295 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
296
297 #: agent/gpg-agent.c:244
298 #, fuzzy
299 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
300 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
301
302 #: agent/gpg-agent.c:246
303 msgid ""
304 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
305 "Secret key management for GnuPG\n"
306 msgstr ""
307
308 #: agent/gpg-agent.c:305
309 #, c-format
310 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
311 msgstr ""
312
313 #: agent/gpg-agent.c:308
314 #, c-format
315 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
316 msgstr ""
317
318 #: agent/gpg-agent.c:339 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
319 #, c-format
320 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
321 msgstr ""
322
323 #: agent/gpg-agent.c:510 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
324 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
325 #: tools/symcryptrun.c:1056
326 #, c-format
327 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
328 msgstr ""
329
330 #: agent/gpg-agent.c:604 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
331 #, c-format
332 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
333 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
334
335 #: agent/gpg-agent.c:609 agent/gpg-agent.c:1160 g10/gpg.c:2011
336 #: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
337 #, c-format
338 msgid "option file `%s': %s\n"
339 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
340
341 #: agent/gpg-agent.c:617 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
342 #, c-format
343 msgid "reading options from `%s'\n"
344 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
345
346 #: agent/gpg-agent.c:930 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
347 #: g10/plaintext.c:158
348 #, c-format
349 msgid "error creating `%s': %s\n"
350 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
351
352 #: agent/gpg-agent.c:1210 agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317
353 #: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1357 g10/exec.c:174
354 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
355 #, c-format
356 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
357 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
358
359 #: agent/gpg-agent.c:1224 scd/scdaemon.c:946
360 msgid "name of socket too long\n"
361 msgstr ""
362
363 #: agent/gpg-agent.c:1250 scd/scdaemon.c:972
364 #, fuzzy, c-format
365 msgid "can't create socket: %s\n"
366 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
367
368 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:1001
369 #, fuzzy, c-format
370 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
371 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
372
373 #: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:1009
374 #, fuzzy, c-format
375 msgid "listen() failed: %s\n"
376 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
377
378 #: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1015
379 #, fuzzy, c-format
380 msgid "listening on socket `%s'\n"
381 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
382
383 #: agent/gpg-agent.c:1321 agent/gpg-agent.c:1363 g10/openfile.c:421
384 #, fuzzy, c-format
385 msgid "directory `%s' created\n"
386 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
387
388 #: agent/gpg-agent.c:1369
389 #, fuzzy, c-format
390 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
391 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
392
393 #: agent/gpg-agent.c:1373
394 #, fuzzy, c-format
395 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
396 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
397
398 #: agent/gpg-agent.c:1475
399 #, c-format
400 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
401 msgstr ""
402
403 #: agent/gpg-agent.c:1480
404 #, c-format
405 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
406 msgstr ""
407
408 #: agent/gpg-agent.c:1497
409 #, c-format
410 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
411 msgstr ""
412
413 #: agent/gpg-agent.c:1502
414 #, c-format
415 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
416 msgstr ""
417
418 #: agent/gpg-agent.c:1598 scd/scdaemon.c:1134
419 #, fuzzy, c-format
420 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
421 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
422
423 #: agent/gpg-agent.c:1704 scd/scdaemon.c:1201
424 #, fuzzy, c-format
425 msgid "%s %s stopped\n"
426 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
427
428 #: agent/gpg-agent.c:1725
429 #, fuzzy
430 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
431 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
432
433 #: agent/gpg-agent.c:1735 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
434 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
435 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
436 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:1747 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
439 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
440 #, c-format
441 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
442 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
443
444 #: agent/preset-passphrase.c:100
445 #, fuzzy
446 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
447 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
448
449 #: agent/preset-passphrase.c:103
450 msgid ""
451 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
452 "Password cache maintenance\n"
453 msgstr ""
454
455 #: agent/protect-tool.c:146
456 #, fuzzy
457 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
458 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
459
460 #: agent/protect-tool.c:148
461 msgid ""
462 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
463 "Secret key maintenance tool\n"
464 msgstr ""
465
466 #: agent/protect-tool.c:1206
467 #, fuzzy
468 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
469 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
470
471 #: agent/protect-tool.c:1209
472 #, fuzzy
473 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
474 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
475
476 #: agent/protect-tool.c:1212
477 msgid ""
478 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
479 "system."
480 msgstr ""
481
482 #: agent/protect-tool.c:1217
483 #, fuzzy
484 msgid ""
485 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
486 "needed to complete this operation."
487 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
488
489 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
490 #, fuzzy
491 msgid "Passphrase:"
492 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
493
494 #: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
495 #, fuzzy, c-format
496 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
497 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
498
499 #: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
500 #, fuzzy
501 msgid "cancelled\n"
502 msgstr "Áêýñùóç"
503
504 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
505 #, fuzzy, c-format
506 msgid "error opening `%s': %s\n"
507 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
508
509 #: agent/trustlist.c:130
510 #, fuzzy, c-format
511 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
512 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
513
514 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
515 #, c-format
516 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
517 msgstr ""
518
519 #: agent/trustlist.c:164
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
522 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
523
524 #: agent/trustlist.c:199
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
527 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
528
529 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
530 #, c-format
531 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
532 msgstr ""
533
534 #: agent/trustlist.c:264
535 #, fuzzy, c-format
536 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
537 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
538
539 #: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
540 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
541 msgstr ""
542
543 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
544 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
545 #. Pinentry to insert a line break.  The double
546 #. percent sign is actually needed because it is also
547 #. a printf format string.  If you need to insert a
548 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
549 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
550 #. fingerprint string whereas the first one receives
551 #. the name as store in the certificate.
552 #: agent/trustlist.c:470
553 #, c-format
554 msgid ""
555 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
556 "fingerprint:%%0A  %s"
557 msgstr ""
558
559 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
560 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
561 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
562 #: agent/trustlist.c:479
563 msgid "Correct"
564 msgstr ""
565
566 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
567 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
568 #. Pinentry to insert a line break.  The double
569 #. percent sign is actually needed because it is also
570 #. a printf format string.  If you need to insert a
571 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
572 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
573 #. certificate.
574 #: agent/trustlist.c:499
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
578 "certificates?"
579 msgstr ""
580
581 #: agent/trustlist.c:505
582 #, fuzzy
583 msgid "Yes"
584 msgstr "íáé|íáß"
585
586 #: agent/trustlist.c:505
587 msgid "No"
588 msgstr ""
589
590 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
591 #, fuzzy, c-format
592 msgid "error creating a pipe: %s\n"
593 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
594
595 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
596 #, fuzzy, c-format
597 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
598 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
599
600 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
601 #, fuzzy, c-format
602 msgid "error forking process: %s\n"
603 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
604
605 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
606 #, c-format
607 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
608 msgstr ""
609
610 #: common/exechelp.c:452
611 #, fuzzy, c-format
612 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
613 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
614
615 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
616 #, fuzzy, c-format
617 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
618 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
619
620 #: common/exechelp.c:493
621 #, c-format
622 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
623 msgstr ""
624
625 #: common/exechelp.c:504
626 #, fuzzy, c-format
627 msgid "error running `%s': terminated\n"
628 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
629
630 #: common/http.c:1623
631 #, fuzzy, c-format
632 msgid "error creating socket: %s\n"
633 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
634
635 #: common/http.c:1667
636 #, fuzzy
637 msgid "host not found"
638 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
639
640 #: common/simple-pwquery.c:310
641 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
642 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
643
644 #: common/simple-pwquery.c:368
645 #, c-format
646 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
647 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
648
649 #: common/simple-pwquery.c:379
650 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
651 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
652
653 #: common/simple-pwquery.c:389
654 #, fuzzy
655 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
656 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
657
658 #: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
659 #, fuzzy
660 msgid "canceled by user\n"
661 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
662
663 #: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
664 #, fuzzy
665 msgid "problem with the agent\n"
666 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
667
668 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
669 #, c-format
670 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
671 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
672
673 #: common/sysutils.c:183
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
676 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
677
678 #: common/sysutils.c:215
679 #, fuzzy, c-format
680 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
681 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
682
683 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
684 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
685 msgid "yes"
686 msgstr "íáé|íáß"
687
688 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
689 msgid "yY"
690 msgstr "yY"
691
692 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
693 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
694 msgid "no"
695 msgstr "ü÷é|ï÷é"
696
697 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
698 msgid "nN"
699 msgstr "nN"
700
701 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
702 #: common/yesno.c:74
703 msgid "quit"
704 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
705
706 #: common/yesno.c:77
707 msgid "qQ"
708 msgstr "qQ"
709
710 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
711 #: common/yesno.c:111
712 msgid "okay|okay"
713 msgstr ""
714
715 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
716 #: common/yesno.c:113
717 msgid "cancel|cancel"
718 msgstr ""
719
720 #: common/yesno.c:114
721 msgid "oO"
722 msgstr ""
723
724 #: common/yesno.c:115
725 #, fuzzy
726 msgid "cC"
727 msgstr "c"
728
729 #: g10/armor.c:320
730 #, c-format
731 msgid "armor: %s\n"
732 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
733
734 #: g10/armor.c:359
735 msgid "invalid armor header: "
736 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
737
738 #: g10/armor.c:370
739 msgid "armor header: "
740 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
741
742 #: g10/armor.c:381
743 msgid "invalid clearsig header\n"
744 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
745
746 #: g10/armor.c:433
747 msgid "nested clear text signatures\n"
748 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
749
750 #: g10/armor.c:568
751 #, fuzzy
752 msgid "unexpected armor: "
753 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
754
755 #: g10/armor.c:580
756 msgid "invalid dash escaped line: "
757 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
758
759 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
760 #, fuzzy, c-format
761 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
762 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
763
764 #: g10/armor.c:777
765 msgid "premature eof (no CRC)\n"
766 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
767
768 #: g10/armor.c:811
769 msgid "premature eof (in CRC)\n"
770 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
771
772 #: g10/armor.c:819
773 msgid "malformed CRC\n"
774 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
775
776 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
779 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
780
781 #: g10/armor.c:843
782 #, fuzzy
783 msgid "premature eof (in trailer)\n"
784 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
785
786 #: g10/armor.c:847
787 msgid "error in trailer line\n"
788 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
789
790 #: g10/armor.c:1158
791 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
792 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
793
794 #: g10/armor.c:1163
795 #, c-format
796 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
797 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
798
799 #: g10/armor.c:1167
800 msgid ""
801 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
802 msgstr ""
803 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
804 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
805
806 #: g10/build-packet.c:978
807 msgid ""
808 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
809 "an '='\n"
810 msgstr ""
811 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
812 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
813
814 #: g10/build-packet.c:990
815 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
816 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
817
818 #: g10/build-packet.c:996
819 #, fuzzy
820 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
821 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
822
823 #: g10/build-packet.c:1014
824 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
825 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
826
827 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
828 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
829 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
830
831 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
832 msgid "not human readable"
833 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
834
835 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
836 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
837 msgstr ""
838
839 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
840 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
841 msgstr ""
842
843 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
844 #, fuzzy, c-format
845 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
846 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
847
848 #: g10/card-util.c:69
849 #, c-format
850 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
851 msgstr ""
852
853 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
854 #: g10/keygen.c:2740 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
855 #, fuzzy
856 msgid "can't do this in batch mode\n"
857 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
858
859 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
860 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
861 #: g10/keygen.c:1617
862 msgid "Your selection? "
863 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
864
865 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
866 msgid "[not set]"
867 msgstr ""
868
869 #: g10/card-util.c:414
870 #, fuzzy
871 msgid "male"
872 msgstr "enable"
873
874 #: g10/card-util.c:415
875 #, fuzzy
876 msgid "female"
877 msgstr "enable"
878
879 #: g10/card-util.c:415
880 #, fuzzy
881 msgid "unspecified"
882 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
883
884 #: g10/card-util.c:442
885 #, fuzzy
886 msgid "not forced"
887 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
888
889 #: g10/card-util.c:442
890 msgid "forced"
891 msgstr ""
892
893 #: g10/card-util.c:520
894 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
895 msgstr ""
896
897 #: g10/card-util.c:522
898 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
899 msgstr ""
900
901 #: g10/card-util.c:524
902 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
903 msgstr ""
904
905 #: g10/card-util.c:541
906 msgid "Cardholder's surname: "
907 msgstr ""
908
909 #: g10/card-util.c:543
910 msgid "Cardholder's given name: "
911 msgstr ""
912
913 #: g10/card-util.c:561
914 #, c-format
915 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
916 msgstr ""
917
918 #: g10/card-util.c:582
919 #, fuzzy
920 msgid "URL to retrieve public key: "
921 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
922
923 #: g10/card-util.c:590
924 #, c-format
925 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
926 msgstr ""
927
928 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
929 #, c-format
930 msgid "error reading `%s': %s\n"
931 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
932
933 #: g10/card-util.c:696
934 msgid "Login data (account name): "
935 msgstr ""
936
937 #: g10/card-util.c:706
938 #, c-format
939 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
940 msgstr ""
941
942 #: g10/card-util.c:765
943 msgid "Private DO data: "
944 msgstr ""
945
946 #: g10/card-util.c:775
947 #, c-format
948 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
949 msgstr ""
950
951 #: g10/card-util.c:795
952 #, fuzzy
953 msgid "Language preferences: "
954 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
955
956 #: g10/card-util.c:803
957 #, fuzzy
958 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
959 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
960
961 #: g10/card-util.c:812
962 #, fuzzy
963 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
964 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
965
966 #: g10/card-util.c:833
967 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
968 msgstr ""
969
970 #: g10/card-util.c:847
971 #, fuzzy
972 msgid "Error: invalid response.\n"
973 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
974
975 #: g10/card-util.c:868
976 #, fuzzy
977 msgid "CA fingerprint: "
978 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
979
980 #: g10/card-util.c:891
981 #, fuzzy
982 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
983 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
984
985 #: g10/card-util.c:939
986 #, fuzzy, c-format
987 msgid "key operation not possible: %s\n"
988 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
989
990 #: g10/card-util.c:940
991 #, fuzzy
992 msgid "not an OpenPGP card"
993 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
994
995 #: g10/card-util.c:949
996 #, fuzzy, c-format
997 msgid "error getting current key info: %s\n"
998 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
999
1000 #: g10/card-util.c:1034
1001 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1002 msgstr ""
1003
1004 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1005 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1006 msgstr ""
1007
1008 #: g10/card-util.c:1076
1009 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1010 msgstr ""
1011
1012 #: g10/card-util.c:1085
1013 #, c-format
1014 msgid ""
1015 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1016 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1017 "You should change them using the command --change-pin\n"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: g10/card-util.c:1120
1021 #, fuzzy
1022 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1023 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1024
1025 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1026 #, fuzzy
1027 msgid "   (1) Signature key\n"
1028 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1029
1030 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1031 #, fuzzy
1032 msgid "   (2) Encryption key\n"
1033 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1034
1035 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1036 msgid "   (3) Authentication key\n"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1040 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
1041 msgid "Invalid selection.\n"
1042 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1043
1044 #: g10/card-util.c:1200
1045 #, fuzzy
1046 msgid "Please select where to store the key:\n"
1047 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1048
1049 #: g10/card-util.c:1235
1050 #, fuzzy
1051 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1052 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1053
1054 #: g10/card-util.c:1240
1055 #, fuzzy
1056 msgid "secret parts of key are not available\n"
1057 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1058
1059 #: g10/card-util.c:1245
1060 #, fuzzy
1061 msgid "secret key already stored on a card\n"
1062 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1063
1064 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
1065 msgid "quit this menu"
1066 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1067
1068 #: g10/card-util.c:1318
1069 #, fuzzy
1070 msgid "show admin commands"
1071 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1072
1073 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
1074 msgid "show this help"
1075 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1076
1077 #: g10/card-util.c:1321
1078 #, fuzzy
1079 msgid "list all available data"
1080 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1081
1082 #: g10/card-util.c:1324
1083 msgid "change card holder's name"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: g10/card-util.c:1325
1087 msgid "change URL to retrieve key"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: g10/card-util.c:1326
1091 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: g10/card-util.c:1327
1095 #, fuzzy
1096 msgid "change the login name"
1097 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1328
1100 #, fuzzy
1101 msgid "change the language preferences"
1102 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1103
1104 #: g10/card-util.c:1329
1105 msgid "change card holder's sex"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: g10/card-util.c:1330
1109 #, fuzzy
1110 msgid "change a CA fingerprint"
1111 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1112
1113 #: g10/card-util.c:1331
1114 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: g10/card-util.c:1332
1118 #, fuzzy
1119 msgid "generate new keys"
1120 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1121
1122 #: g10/card-util.c:1333
1123 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1124 msgstr ""
1125
1126 #: g10/card-util.c:1334
1127 msgid "verify the PIN and list all data"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1626
1131 msgid "Command> "
1132 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1133
1134 #: g10/card-util.c:1492
1135 #, fuzzy
1136 msgid "Admin-only command\n"
1137 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1138
1139 #: g10/card-util.c:1523
1140 #, fuzzy
1141 msgid "Admin commands are allowed\n"
1142 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1143
1144 #: g10/card-util.c:1525
1145 #, fuzzy
1146 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1147 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1148
1149 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2247
1150 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1151 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1152
1153 #: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
1154 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1155 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1156
1157 #: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1158 #, c-format
1159 msgid "can't open `%s'\n"
1160 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1161
1162 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3390 g10/keyserver.c:1713
1163 #: g10/revoke.c:228
1164 #, fuzzy, c-format
1165 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1166 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1167
1168 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1727
1169 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
1170 #, c-format
1171 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1172 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1173
1174 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1175 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1176 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1177
1178 #: g10/delkey.c:135
1179 #, fuzzy
1180 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1181 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1182
1183 #: g10/delkey.c:147
1184 #, fuzzy
1185 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1186 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1187
1188 #: g10/delkey.c:155
1189 #, fuzzy
1190 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1191 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1192
1193 #: g10/delkey.c:165
1194 #, c-format
1195 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1196 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1197
1198 #: g10/delkey.c:175
1199 msgid "ownertrust information cleared\n"
1200 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1201
1202 #: g10/delkey.c:206
1203 #, c-format
1204 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1205 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1206
1207 #: g10/delkey.c:208
1208 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1209 msgstr ""
1210 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1211
1212 #: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
1213 #, c-format
1214 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1215 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1216
1217 #: g10/encode.c:230
1218 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1219 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1220
1221 #: g10/encode.c:244
1222 #, c-format
1223 msgid "using cipher %s\n"
1224 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1225
1226 #: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
1227 #, c-format
1228 msgid "`%s' already compressed\n"
1229 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1230
1231 #: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
1232 #, c-format
1233 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1234 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1235
1236 #: g10/encode.c:469
1237 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1238 msgstr ""
1239 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1240 "pgp2\n"
1241
1242 #: g10/encode.c:494
1243 #, c-format
1244 msgid "reading from `%s'\n"
1245 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1246
1247 #: g10/encode.c:522
1248 msgid ""
1249 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1250 msgstr ""
1251 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1252 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1253
1254 #: g10/encode.c:540
1255 #, fuzzy, c-format
1256 msgid ""
1257 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1258 msgstr ""
1259 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1260 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1261
1262 #: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
1263 #, fuzzy, c-format
1264 msgid ""
1265 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1266 "preferences\n"
1267 msgstr ""
1268 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1269 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1270
1271 #: g10/encode.c:744
1272 #, c-format
1273 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1274 msgstr ""
1275 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1276 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1277
1278 #: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
1279 #, c-format
1280 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1281 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1282
1283 #: g10/encode.c:841
1284 #, c-format
1285 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1286 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1287
1288 #: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
1289 #, c-format
1290 msgid "%s encrypted data\n"
1291 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1292
1293 #: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
1294 #, c-format
1295 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1296 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1297
1298 #: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
1299 msgid ""
1300 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1301 msgstr ""
1302 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1303 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1304
1305 #: g10/encr-data.c:122
1306 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1307 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1308
1309 #: g10/exec.c:51
1310 msgid "no remote program execution supported\n"
1311 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1312
1313 #: g10/exec.c:315
1314 msgid ""
1315 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1316 msgstr ""
1317 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1318 "áñ÷åßïõ\n"
1319
1320 #: g10/exec.c:345
1321 #, fuzzy
1322 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1323 msgstr ""
1324 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1325
1326 #: g10/exec.c:423
1327 #, fuzzy, c-format
1328 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1329 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1330
1331 #: g10/exec.c:426
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1334 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1335
1336 #: g10/exec.c:511
1337 #, c-format
1338 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1339 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1340
1341 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1342 msgid "unnatural exit of external program\n"
1343 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1344
1345 #: g10/exec.c:537
1346 msgid "unable to execute external program\n"
1347 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1348
1349 #: g10/exec.c:554
1350 #, c-format
1351 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1352 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1353
1354 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1355 #, c-format
1356 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1357 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1358
1359 #: g10/exec.c:611
1360 #, c-format
1361 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1362 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1363
1364 #: g10/export.c:63
1365 #, fuzzy
1366 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1367 msgstr ""
1368 "\n"
1369 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1370 "\n"
1371
1372 #: g10/export.c:65
1373 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/export.c:67
1377 #, fuzzy
1378 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1379 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1380
1381 #: g10/export.c:69
1382 #, fuzzy
1383 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1384 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1385
1386 #: g10/export.c:71
1387 #, fuzzy
1388 msgid "remove unusable parts from key during export"
1389 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1390
1391 #: g10/export.c:73
1392 msgid "remove as much as possible from key during export"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/export.c:75
1396 msgid "export keys in an S-expression based format"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/export.c:339
1400 #, fuzzy
1401 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1402 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1403
1404 #: g10/export.c:368
1405 #, fuzzy, c-format
1406 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1407 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1408
1409 #: g10/export.c:376
1410 #, fuzzy, c-format
1411 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1412 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1413
1414 #: g10/export.c:387
1415 #, fuzzy, c-format
1416 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1417 msgstr ""
1418 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1419
1420 #: g10/export.c:538
1421 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: g10/export.c:561
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1427 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1428
1429 #: g10/export.c:582
1430 #, fuzzy, c-format
1431 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1432 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1433
1434 #: g10/export.c:631
1435 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1436 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1437
1438 #: g10/getkey.c:153
1439 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1440 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1441
1442 #: g10/getkey.c:176
1443 #, fuzzy
1444 msgid "[User ID not found]"
1445 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1446
1447 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1448 #: g10/getkey.c:1004
1449 #, c-format
1450 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: g10/getkey.c:1831
1454 #, fuzzy, c-format
1455 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1456 msgstr ""
1457 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1458
1459 #: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3710
1460 #, fuzzy, c-format
1461 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1462 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1463
1464 #: g10/getkey.c:2616
1465 #, fuzzy, c-format
1466 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1467 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1468
1469 #: g10/getkey.c:2663
1470 #, fuzzy, c-format
1471 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1472 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1473
1474 #: g10/gpg.c:365 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
1475 msgid ""
1476 "@Commands:\n"
1477 " "
1478 msgstr ""
1479 "@ÅíôïëÝò:\n"
1480 " "
1481
1482 #: g10/gpg.c:367
1483 msgid "|[file]|make a signature"
1484 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1485
1486 #: g10/gpg.c:368
1487 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1488 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1489
1490 #: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
1491 msgid "make a detached signature"
1492 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1493
1494 #: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
1495 msgid "encrypt data"
1496 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1497
1498 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
1499 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1500 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1501
1502 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
1503 msgid "decrypt data (default)"
1504 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1505
1506 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
1507 msgid "verify a signature"
1508 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1509
1510 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:251
1511 msgid "list keys"
1512 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1513
1514 #: g10/gpg.c:380
1515 msgid "list keys and signatures"
1516 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1517
1518 #: g10/gpg.c:381
1519 #, fuzzy
1520 msgid "list and check key signatures"
1521 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1522
1523 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
1524 msgid "list keys and fingerprints"
1525 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1526
1527 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:253
1528 msgid "list secret keys"
1529 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1530
1531 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
1532 msgid "generate a new key pair"
1533 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1534
1535 #: g10/gpg.c:385
1536 msgid "remove keys from the public keyring"
1537 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1538
1539 #: g10/gpg.c:387
1540 msgid "remove keys from the secret keyring"
1541 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1542
1543 #: g10/gpg.c:388
1544 msgid "sign a key"
1545 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1546
1547 #: g10/gpg.c:389
1548 msgid "sign a key locally"
1549 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1550
1551 #: g10/gpg.c:390
1552 msgid "sign or edit a key"
1553 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1554
1555 #: g10/gpg.c:391
1556 msgid "generate a revocation certificate"
1557 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1558
1559 #: g10/gpg.c:393
1560 msgid "export keys"
1561 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1562
1563 #: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
1564 msgid "export keys to a key server"
1565 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1566
1567 #: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:259
1568 msgid "import keys from a key server"
1569 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1570
1571 #: g10/gpg.c:397
1572 msgid "search for keys on a key server"
1573 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1574
1575 #: g10/gpg.c:399
1576 msgid "update all keys from a keyserver"
1577 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1578
1579 #: g10/gpg.c:403
1580 msgid "import/merge keys"
1581 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1582
1583 #: g10/gpg.c:406
1584 msgid "print the card status"
1585 msgstr ""
1586
1587 #: g10/gpg.c:407
1588 msgid "change data on a card"
1589 msgstr ""
1590
1591 #: g10/gpg.c:408
1592 msgid "change a card's PIN"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: g10/gpg.c:417
1596 msgid "update the trust database"
1597 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1598
1599 #: g10/gpg.c:424
1600 msgid "|algo [files]|print message digests"
1601 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1602
1603 #: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1604 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
1605 msgid ""
1606 "@\n"
1607 "Options:\n"
1608 " "
1609 msgstr ""
1610 "@\n"
1611 "ÅðéëïãÝò:\n"
1612 " "
1613
1614 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:280
1615 msgid "create ascii armored output"
1616 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1617
1618 #: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:290
1619 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1620 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1621
1622 #: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:326
1623 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1624 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1625
1626 #: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:329
1627 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1628 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1629
1630 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:331
1631 msgid "use canonical text mode"
1632 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1633
1634 #: g10/gpg.c:463 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
1635 msgid "use as output file"
1636 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1637
1638 #: g10/gpg.c:476 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
1639 msgid "do not make any changes"
1640 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1641
1642 #: g10/gpg.c:477
1643 msgid "prompt before overwriting"
1644 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1645
1646 #: g10/gpg.c:519
1647 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: g10/gpg.c:520
1651 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
1655 msgid ""
1656 "@\n"
1657 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1658 msgstr ""
1659 "@\n"
1660 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
1663 msgid ""
1664 "@\n"
1665 "Examples:\n"
1666 "\n"
1667 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1668 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1669 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1670 " --list-keys [names]        show keys\n"
1671 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1672 msgstr ""
1673 "@\n"
1674 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1675 "\n"
1676 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1677 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1678 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1679 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1680 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:743 g10/gpgv.c:96
1683 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1684 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1685
1686 #: g10/gpg.c:760
1687 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1688 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1689
1690 #: g10/gpg.c:763
1691 msgid ""
1692 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1693 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1694 "default operation depends on the input data\n"
1695 msgstr ""
1696 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1697 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1698 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1699
1700 #: g10/gpg.c:774 sm/gpgsm.c:530
1701 msgid ""
1702 "\n"
1703 "Supported algorithms:\n"
1704 msgstr ""
1705 "\n"
1706 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1707
1708 #: g10/gpg.c:777
1709 msgid "Pubkey: "
1710 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1711
1712 #: g10/gpg.c:784 g10/keyedit.c:2313
1713 msgid "Cipher: "
1714 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1715
1716 #: g10/gpg.c:791
1717 msgid "Hash: "
1718 msgstr "Hash: "
1719
1720 #: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2359
1721 msgid "Compression: "
1722 msgstr "Óõìðßåóç: "
1723
1724 #: g10/gpg.c:882
1725 msgid "usage: gpg [options] "
1726 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1727
1728 #: g10/gpg.c:1052 sm/gpgsm.c:682
1729 msgid "conflicting commands\n"
1730 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1731
1732 #: g10/gpg.c:1070
1733 #, fuzzy, c-format
1734 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1735 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1736
1737 #: g10/gpg.c:1267
1738 #, fuzzy, c-format
1739 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1740 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1741
1742 #: g10/gpg.c:1270
1743 #, fuzzy, c-format
1744 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1745 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1746
1747 #: g10/gpg.c:1273
1748 #, fuzzy, c-format
1749 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1750 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1751
1752 #: g10/gpg.c:1279
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1755 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:1282
1758 #, fuzzy, c-format
1759 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1760 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1761
1762 #: g10/gpg.c:1285
1763 #, fuzzy, c-format
1764 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1765 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1766
1767 #: g10/gpg.c:1291
1768 #, fuzzy, c-format
1769 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1770 msgstr ""
1771 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1772
1773 #: g10/gpg.c:1294
1774 #, fuzzy, c-format
1775 msgid ""
1776 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1777 msgstr ""
1778 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1779
1780 #: g10/gpg.c:1297
1781 #, fuzzy, c-format
1782 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1783 msgstr ""
1784 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1785
1786 #: g10/gpg.c:1303
1787 #, fuzzy, c-format
1788 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1789 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1790
1791 #: g10/gpg.c:1306
1792 #, fuzzy, c-format
1793 msgid ""
1794 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1795 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1796
1797 #: g10/gpg.c:1309
1798 #, fuzzy, c-format
1799 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1800 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1801
1802 #: g10/gpg.c:1452
1803 #, fuzzy, c-format
1804 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1805 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1806
1807 #: g10/gpg.c:1545
1808 msgid "display photo IDs during key listings"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: g10/gpg.c:1547
1812 msgid "show policy URLs during signature listings"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: g10/gpg.c:1549
1816 #, fuzzy
1817 msgid "show all notations during signature listings"
1818 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:1551
1821 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: g10/gpg.c:1555
1825 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1826 msgstr ""
1827
1828 #: g10/gpg.c:1557
1829 #, fuzzy
1830 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1831 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:1559
1834 msgid "show user ID validity during key listings"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: g10/gpg.c:1561
1838 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: g10/gpg.c:1563
1842 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: g10/gpg.c:1565
1846 #, fuzzy
1847 msgid "show the keyring name in key listings"
1848 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1849
1850 #: g10/gpg.c:1567
1851 #, fuzzy
1852 msgid "show expiration dates during signature listings"
1853 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1854
1855 #: g10/gpg.c:1965
1856 #, c-format
1857 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1858 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1859
1860 #: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
1861 #, c-format
1862 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1863 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1864
1865 #: g10/gpg.c:2224
1866 #, fuzzy, c-format
1867 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1868 msgstr ""
1869 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1870 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1871
1872 #: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1875 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1876
1877 #: g10/gpg.c:2472
1878 #, fuzzy, c-format
1879 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1880 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1881
1882 #: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
1883 #, fuzzy
1884 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1885 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1886
1887 #: g10/gpg.c:2507
1888 #, fuzzy, c-format
1889 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1890 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1891
1892 #: g10/gpg.c:2510
1893 #, fuzzy
1894 msgid "invalid keyserver options\n"
1895 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1896
1897 #: g10/gpg.c:2517
1898 #, c-format
1899 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1900 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1901
1902 #: g10/gpg.c:2520
1903 msgid "invalid import options\n"
1904 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1905
1906 #: g10/gpg.c:2527
1907 #, c-format
1908 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1909 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1910
1911 #: g10/gpg.c:2530
1912 msgid "invalid export options\n"
1913 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1914
1915 #: g10/gpg.c:2537
1916 #, fuzzy, c-format
1917 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1918 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1919
1920 #: g10/gpg.c:2540
1921 #, fuzzy
1922 msgid "invalid list options\n"
1923 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1924
1925 #: g10/gpg.c:2548
1926 msgid "display photo IDs during signature verification"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: g10/gpg.c:2550
1930 msgid "show policy URLs during signature verification"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: g10/gpg.c:2552
1934 #, fuzzy
1935 msgid "show all notations during signature verification"
1936 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1937
1938 #: g10/gpg.c:2554
1939 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: g10/gpg.c:2558
1943 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: g10/gpg.c:2560
1947 #, fuzzy
1948 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1949 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1950
1951 #: g10/gpg.c:2562
1952 #, fuzzy
1953 msgid "show user ID validity during signature verification"
1954 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1955
1956 #: g10/gpg.c:2564
1957 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1958 msgstr ""
1959
1960 #: g10/gpg.c:2566
1961 msgid "validate signatures with PKA data"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/gpg.c:2568
1965 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: g10/gpg.c:2575
1969 #, fuzzy, c-format
1970 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1971 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2578
1974 #, fuzzy
1975 msgid "invalid verify options\n"
1976 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1977
1978 #: g10/gpg.c:2585
1979 #, c-format
1980 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1981 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1982
1983 #: g10/gpg.c:2759
1984 #, fuzzy, c-format
1985 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1986 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2762
1989 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
1993 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1994 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1995
1996 #: g10/gpg.c:2847
1997 #, c-format
1998 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1999 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:2856
2002 #, c-format
2003 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2004 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2005
2006 #: g10/gpg.c:2859
2007 #, c-format
2008 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2009 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:2874
2012 #, fuzzy, c-format
2013 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2014 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2015
2016 #: g10/gpg.c:2888
2017 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2018 msgstr ""
2019 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:2894
2022 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2023 msgstr ""
2024 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2025 "êáôÜóôáóç\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:2900
2028 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2029 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:2913
2032 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2033 msgstr ""
2034 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
2037 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2038 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
2041 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2042 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2043
2044 #: g10/gpg.c:2991
2045 #, fuzzy
2046 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2047 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:2997
2050 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2051 msgstr ""
2052 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2053 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2054
2055 #: g10/gpg.c:3012
2056 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2057 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2058
2059 #: g10/gpg.c:3014
2060 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2061 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2062
2063 #: g10/gpg.c:3016
2064 #, fuzzy
2065 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2066 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2067
2068 #: g10/gpg.c:3018
2069 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2070 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2071
2072 #: g10/gpg.c:3020
2073 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2074 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:3023
2077 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2078 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:3027
2081 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2082 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3034
2085 msgid "invalid default preferences\n"
2086 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2087
2088 #: g10/gpg.c:3043
2089 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2090 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:3047
2093 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2094 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2095
2096 #: g10/gpg.c:3051
2097 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2098 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:3084
2101 #, c-format
2102 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2103 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:3131
2106 #, fuzzy, c-format
2107 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2108 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:3136
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2113 msgstr ""
2114 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:3141
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2119 msgstr ""
2120 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2121
2122 #: g10/gpg.c:3233
2123 #, c-format
2124 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2125 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2126
2127 #: g10/gpg.c:3244
2128 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2129 msgstr ""
2130 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2131 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3255
2134 msgid "--store [filename]"
2135 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2136
2137 #: g10/gpg.c:3262
2138 msgid "--symmetric [filename]"
2139 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2140
2141 #: g10/gpg.c:3264
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2144 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2145
2146 #: g10/gpg.c:3274
2147 msgid "--encrypt [filename]"
2148 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2149
2150 #: g10/gpg.c:3287
2151 #, fuzzy
2152 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2153 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2154
2155 #: g10/gpg.c:3289
2156 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: g10/gpg.c:3292
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2162 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2163
2164 #: g10/gpg.c:3310
2165 msgid "--sign [filename]"
2166 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2167
2168 #: g10/gpg.c:3323
2169 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2170 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2171
2172 #: g10/gpg.c:3338
2173 #, fuzzy
2174 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2175 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2176
2177 #: g10/gpg.c:3340
2178 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: g10/gpg.c:3343
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2184 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2185
2186 #: g10/gpg.c:3363
2187 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2188 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2189
2190 #: g10/gpg.c:3372
2191 msgid "--clearsign [filename]"
2192 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2193
2194 #: g10/gpg.c:3397
2195 msgid "--decrypt [filename]"
2196 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2197
2198 #: g10/gpg.c:3405
2199 msgid "--sign-key user-id"
2200 msgstr "--sign-key user-id"
2201
2202 #: g10/gpg.c:3409
2203 msgid "--lsign-key user-id"
2204 msgstr "--lsign-key user-id"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3430
2207 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2208 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2209
2210 #: g10/gpg.c:3515
2211 #, c-format
2212 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2213 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2214
2215 #: g10/gpg.c:3517
2216 #, c-format
2217 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2218 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3519
2221 #, c-format
2222 msgid "key export failed: %s\n"
2223 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:3530
2226 #, c-format
2227 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2228 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:3540
2231 #, c-format
2232 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2233 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2234
2235 #: g10/gpg.c:3591
2236 #, c-format
2237 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2238 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2239
2240 #: g10/gpg.c:3599
2241 #, c-format
2242 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2243 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2244
2245 #: g10/gpg.c:3689
2246 #, c-format
2247 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2248 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2249
2250 #: g10/gpg.c:3806
2251 msgid "[filename]"
2252 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2253
2254 #: g10/gpg.c:3810
2255 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2256 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2257
2258 #: g10/gpg.c:4121
2259 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2260 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2261
2262 #: g10/gpg.c:4123
2263 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2264 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2265
2266 #: g10/gpg.c:4156
2267 #, fuzzy
2268 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2269 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2270
2271 #: g10/gpgv.c:73
2272 msgid "take the keys from this keyring"
2273 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2274
2275 #: g10/gpgv.c:75
2276 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2277 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2278
2279 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2280 msgid "|FD|write status info to this FD"
2281 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2282
2283 #: g10/gpgv.c:100
2284 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2285 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2286
2287 #: g10/gpgv.c:103
2288 msgid ""
2289 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2290 "Check signatures against known trusted keys\n"
2291 msgstr ""
2292 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2293 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2294
2295 #: g10/helptext.c:51
2296 msgid ""
2297 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2298 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2299 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2300 msgstr ""
2301 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
2302 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
2303 "åìðéóôïóýíçò,\n"
2304 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
2305
2306 #: g10/helptext.c:57
2307 msgid ""
2308 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2309 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2310 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2311 "ultimately trusted\n"
2312 msgstr ""
2313 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
2314 "êëåéäéÜ\n"
2315 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
2316 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
2317 "êëåéäß\n"
2318 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2319
2320 #: g10/helptext.c:64
2321 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2322 msgstr ""
2323 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
2324 "\"."
2325
2326 #: g10/helptext.c:68
2327 msgid ""
2328 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2329 msgstr ""
2330 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
2331
2332 #: g10/helptext.c:72
2333 msgid ""
2334 "Select the algorithm to use.\n"
2335 "\n"
2336 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2337 "for signatures.\n"
2338 "\n"
2339 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2340 "\n"
2341 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2342 "\n"
2343 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2344 msgstr ""
2345
2346 #: g10/helptext.c:86
2347 msgid ""
2348 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2349 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2350 "Please consult your security expert first."
2351 msgstr ""
2352 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
2353 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
2354 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
2355
2356 #: g10/helptext.c:93
2357 msgid "Enter the size of the key"
2358 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
2359
2360 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2361 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2362 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2363 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
2364
2365 #: g10/helptext.c:107
2366 msgid ""
2367 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2368 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2369 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2370 "the given value as an interval."
2371 msgstr ""
2372 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
2373 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
2374 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
2375 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
2376
2377 #: g10/helptext.c:119
2378 msgid "Enter the name of the key holder"
2379 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2380
2381 #: g10/helptext.c:124
2382 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2383 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2384
2385 #: g10/helptext.c:128
2386 msgid "Please enter an optional comment"
2387 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2388
2389 #: g10/helptext.c:133
2390 msgid ""
2391 "N  to change the name.\n"
2392 "C  to change the comment.\n"
2393 "E  to change the email address.\n"
2394 "O  to continue with key generation.\n"
2395 "Q  to to quit the key generation."
2396 msgstr ""
2397 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2398 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2399 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2400 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2401 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2402
2403 #: g10/helptext.c:142
2404 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2405 msgstr ""
2406 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2407 "õðïêëåéäß."
2408
2409 #: g10/helptext.c:150
2410 msgid ""
2411 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2412 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2413 "know how carefully you verified this.\n"
2414 "\n"
2415 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2416 "the\n"
2417 "    key.\n"
2418 "\n"
2419 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2420 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2421 "for\n"
2422 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2423 "user.\n"
2424 "\n"
2425 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2426 "could\n"
2427 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2428 "the\n"
2429 "    key against a photo ID.\n"
2430 "\n"
2431 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2432 "could\n"
2433 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2434 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2435 "a\n"
2436 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2437 "the\n"
2438 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2439 "exchange\n"
2440 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2441 "\n"
2442 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2443 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2444 "\"\n"
2445 "mean to you when you sign other keys.\n"
2446 "\n"
2447 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2448 msgstr ""
2449 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2450 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2451 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2452 "\n"
2453 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2454 "êëåéäß.\n"
2455 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2456 "ôïõ\n"
2457 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2458 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2459 "\n"
2460 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2461 "ðáñÜäåéãìá\n"
2462 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2463 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2464 "\n"
2465 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2466 "áõôü\n"
2467 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2468 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2469 "ôïõ\n"
2470 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2471 "÷.\n"
2472 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2473 "\n"
2474 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2475 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2476 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2477 "êëåéäéÜ.\n"
2478 "\n"
2479 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2480
2481 #: g10/helptext.c:188
2482 #, fuzzy
2483 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2484 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2485
2486 #: g10/helptext.c:192
2487 msgid ""
2488 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2489 "All certificates are then also lost!"
2490 msgstr ""
2491 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2492 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2493
2494 #: g10/helptext.c:197
2495 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2496 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2497
2498 #: g10/helptext.c:202
2499 msgid ""
2500 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2501 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2502 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2503 msgstr ""
2504 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2505 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2506 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2507 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2508
2509 #: g10/helptext.c:207
2510 msgid ""
2511 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2512 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2513 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2514 "a trust connection through another already certified key."
2515 msgstr ""
2516 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2517 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2518 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2519 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2520
2521 #: g10/helptext.c:213
2522 msgid ""
2523 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2524 "your keyring."
2525 msgstr ""
2526 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2527 "êëåéäïèÞêç óáò."
2528
2529 #: g10/helptext.c:217
2530 msgid ""
2531 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2532 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2533 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2534 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2535 "a second one is available."
2536 msgstr ""
2537 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2538 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2539 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2540 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2541 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2542
2543 #: g10/helptext.c:225
2544 msgid ""
2545 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2546 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2547 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2548 msgstr ""
2549 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2550 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2551 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2552
2553 #: g10/helptext.c:232
2554 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2555 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2556
2557 #: g10/helptext.c:238
2558 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2559 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2560
2561 #: g10/helptext.c:242
2562 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2563 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2564
2565 #: g10/helptext.c:247
2566 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2567 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2568
2569 #: g10/helptext.c:252
2570 msgid ""
2571 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2572 "file (which is shown in brackets) will be used."
2573 msgstr ""
2574 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2575 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2576
2577 #: g10/helptext.c:258
2578 msgid ""
2579 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2580 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2581 "  \"Key has been compromised\"\n"
2582 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2583 "      got access to your secret key.\n"
2584 "  \"Key is superseded\"\n"
2585 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2586 "  \"Key is no longer used\"\n"
2587 "      Use this if you have retired this key.\n"
2588 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2589 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2590 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2591 msgstr ""
2592 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2593 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2594 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2595 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2596 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2597 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2598 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2599 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2600 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2601 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2602 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2603 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2604
2605 #: g10/helptext.c:274
2606 msgid ""
2607 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2608 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2609 "An empty line ends the text.\n"
2610 msgstr ""
2611 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2612 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2613 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2614 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2615
2616 #: g10/helptext.c:289
2617 msgid "No help available"
2618 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2619
2620 #: g10/helptext.c:297
2621 #, c-format
2622 msgid "No help available for `%s'"
2623 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2624
2625 #: g10/import.c:96
2626 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: g10/import.c:98
2630 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: g10/import.c:100
2634 #, fuzzy
2635 msgid "do not update the trustdb after import"
2636 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2637
2638 #: g10/import.c:102
2639 #, fuzzy
2640 msgid "create a public key when importing a secret key"
2641 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2642
2643 #: g10/import.c:104
2644 msgid "only accept updates to existing keys"
2645 msgstr ""
2646
2647 #: g10/import.c:106
2648 #, fuzzy
2649 msgid "remove unusable parts from key after import"
2650 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2651
2652 #: g10/import.c:108
2653 msgid "remove as much as possible from key after import"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: g10/import.c:268
2657 #, c-format
2658 msgid "skipping block of type %d\n"
2659 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2660
2661 #: g10/import.c:277
2662 #, fuzzy, c-format
2663 msgid "%lu keys processed so far\n"
2664 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2665
2666 #: g10/import.c:294
2667 #, c-format
2668 msgid "Total number processed: %lu\n"
2669 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2670
2671 #: g10/import.c:296
2672 #, c-format
2673 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2674 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2675
2676 #: g10/import.c:299
2677 #, c-format
2678 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2679 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2680
2681 #: g10/import.c:301 sm/import.c:113
2682 #, c-format
2683 msgid "              imported: %lu"
2684 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2685
2686 #: g10/import.c:307 sm/import.c:117
2687 #, c-format
2688 msgid "             unchanged: %lu\n"
2689 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2690
2691 #: g10/import.c:309
2692 #, c-format
2693 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2694 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2695
2696 #: g10/import.c:311
2697 #, c-format
2698 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2699 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2700
2701 #: g10/import.c:313
2702 #, c-format
2703 msgid "        new signatures: %lu\n"
2704 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2705
2706 #: g10/import.c:315
2707 #, c-format
2708 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2709 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2710
2711 #: g10/import.c:317 sm/import.c:119
2712 #, c-format
2713 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2714 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2715
2716 #: g10/import.c:319 sm/import.c:121
2717 #, c-format
2718 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2719 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2720
2721 #: g10/import.c:321 sm/import.c:123
2722 #, c-format
2723 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2724 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2725
2726 #: g10/import.c:323 sm/import.c:125
2727 #, c-format
2728 msgid "          not imported: %lu\n"
2729 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2730
2731 #: g10/import.c:325
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2734 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2735
2736 #: g10/import.c:327
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2739 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2740
2741 #: g10/import.c:568
2742 #, c-format
2743 msgid ""
2744 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2745 "algorithms on these user IDs:\n"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: g10/import.c:606
2749 #, c-format
2750 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: g10/import.c:618
2754 #, fuzzy, c-format
2755 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2756 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2757
2758 #: g10/import.c:630
2759 #, c-format
2760 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: g10/import.c:643
2764 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: g10/import.c:645
2768 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: g10/import.c:669
2772 #, c-format
2773 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2774 msgstr ""
2775
2776 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "key %s: no user ID\n"
2779 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2780
2781 #: g10/import.c:748
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2784 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2785
2786 #: g10/import.c:763
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2789 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2790
2791 #: g10/import.c:769
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2794 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2795
2796 #: g10/import.c:771
2797 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2798 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2799
2800 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2803 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2804
2805 #: g10/import.c:787
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2808 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2809
2810 #: g10/import.c:796
2811 #, c-format
2812 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2813 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2814
2815 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
2816 #, c-format
2817 msgid "writing to `%s'\n"
2818 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2819
2820 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
2821 #: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
2822 #, c-format
2823 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2824 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2825
2826 #: g10/import.c:824
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2829 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2830
2831 #: g10/import.c:848
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2834 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2835
2836 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2839 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2840
2841 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2844 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2845
2846 #: g10/import.c:910
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2849 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2850
2851 #: g10/import.c:913
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2854 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2855
2856 #: g10/import.c:916
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2859 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2860
2861 #: g10/import.c:919
2862 #, fuzzy, c-format
2863 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2864 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2865
2866 #: g10/import.c:922
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2869 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2870
2871 #: g10/import.c:925
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2874 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2875
2876 #: g10/import.c:928
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2879 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2880
2881 #: g10/import.c:931
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2884 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2885
2886 #: g10/import.c:934
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2889 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2890
2891 #: g10/import.c:937
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2894 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2895
2896 #: g10/import.c:960
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2899 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2900
2901 #: g10/import.c:1123
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2904 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2905
2906 #: g10/import.c:1134
2907 #, fuzzy
2908 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2909 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2910
2911 #: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
2912 #, c-format
2913 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2914 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2915
2916 #: g10/import.c:1162
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: secret key imported\n"
2919 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2920
2921 #: g10/import.c:1192
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2924 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1202
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2929 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1232
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2934 msgstr ""
2935 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2936 "áíÜêëçóçò\n"
2937
2938 #: g10/import.c:1275
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2941 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2942
2943 #: g10/import.c:1307
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2946 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2947
2948 #: g10/import.c:1373
2949 #, fuzzy, c-format
2950 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2951 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2952
2953 #: g10/import.c:1388
2954 #, fuzzy, c-format
2955 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2956 msgstr ""
2957 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2958 "s\"\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1390
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2963 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1408
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2968 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2973 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2974
2975 #: g10/import.c:1421
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2978 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1436
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2983 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1458
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2988 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1471
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2993 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1486
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2998 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1528
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3003 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3004
3005 #: g10/import.c:1549
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3008 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1576
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3013 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3014
3015 #: g10/import.c:1586
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3018 msgstr ""
3019 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3020
3021 #: g10/import.c:1603
3022 #, fuzzy, c-format
3023 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3024 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3025
3026 #: g10/import.c:1617
3027 #, fuzzy, c-format
3028 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3029 msgstr ""
3030 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3031
3032 #: g10/import.c:1625
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3035 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3036
3037 #: g10/import.c:1725
3038 #, fuzzy, c-format
3039 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3040 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3041
3042 #: g10/import.c:1787
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3045 msgstr ""
3046 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3047 "08lX\n"
3048
3049 #: g10/import.c:1801
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3052 msgstr ""
3053 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3054 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3055
3056 #: g10/import.c:1860
3057 #, fuzzy, c-format
3058 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3059 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3060
3061 #: g10/import.c:1894
3062 #, fuzzy, c-format
3063 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3064 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3065
3066 #: g10/import.c:2283
3067 #, fuzzy
3068 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3069 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3070
3071 #: g10/import.c:2291
3072 #, fuzzy
3073 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3074 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3075
3076 #: g10/import.c:2293
3077 #, fuzzy
3078 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3079 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3080
3081 #: g10/keydb.c:170
3082 #, c-format
3083 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3084 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3085
3086 #: g10/keydb.c:176
3087 #, c-format
3088 msgid "keyring `%s' created\n"
3089 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3090
3091 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3094 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3095
3096 #: g10/keydb.c:699
3097 #, c-format
3098 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3099 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:267
3102 msgid "[revocation]"
3103 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:268
3106 msgid "[self-signature]"
3107 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3110 msgid "1 bad signature\n"
3111 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3114 #, c-format
3115 msgid "%d bad signatures\n"
3116 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3119 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3120 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3123 #, c-format
3124 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3125 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3128 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3129 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3132 #, c-format
3133 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3134 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:358
3137 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3138 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:360
3141 #, c-format
3142 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3143 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3146 #, fuzzy
3147 msgid ""
3148 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3149 "keys\n"
3150 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3151 "etc.)\n"
3152 msgstr ""
3153 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3154 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3155 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3156 "\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3159 #, fuzzy, c-format
3160 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3161 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3164 #, fuzzy, c-format
3165 msgid "  %d = I trust fully\n"
3166 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:440
3169 msgid ""
3170 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3171 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3172 "trust signatures on your behalf.\n"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: g10/keyedit.c:456
3176 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: g10/keyedit.c:600
3180 #, c-format
3181 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3182 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3183
3184 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3185 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1745
3186 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3187 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3188
3189 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3190 #: g10/keyedit.c:1751
3191 msgid "  Unable to sign.\n"
3192 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:628
3195 #, c-format
3196 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3197 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3198
3199 #: g10/keyedit.c:656
3200 #, c-format
3201 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3202 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3203
3204 #: g10/keyedit.c:684
3205 #, fuzzy, c-format
3206 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3207 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3208
3209 #: g10/keyedit.c:686
3210 #, fuzzy
3211 msgid "Sign it? (y/N) "
3212 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3213
3214 #: g10/keyedit.c:708
3215 #, c-format
3216 msgid ""
3217 "The self-signature on \"%s\"\n"
3218 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3219 msgstr ""
3220 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3221 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:717
3224 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3225 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3226
3227 #: g10/keyedit.c:731
3228 #, c-format
3229 msgid ""
3230 "Your current signature on \"%s\"\n"
3231 "has expired.\n"
3232 msgstr ""
3233 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3234 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:735
3237 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3238 msgstr ""
3239 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3240
3241 #: g10/keyedit.c:756
3242 #, c-format
3243 msgid ""
3244 "Your current signature on \"%s\"\n"
3245 "is a local signature.\n"
3246 msgstr ""
3247 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3248 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:760
3251 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3252 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3253
3254 #: g10/keyedit.c:781
3255 #, fuzzy, c-format
3256 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3257 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:784
3260 #, fuzzy, c-format
3261 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3262 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:789
3265 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3266 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3267
3268 #: g10/keyedit.c:811
3269 #, fuzzy, c-format
3270 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3271 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:826
3274 msgid "This key has expired!"
3275 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:844
3278 #, c-format
3279 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3280 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:850
3283 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3284 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3285
3286 #: g10/keyedit.c:890
3287 msgid ""
3288 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3289 "mode.\n"
3290 msgstr ""
3291 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3292 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:892
3295 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3296 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:917
3299 msgid ""
3300 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3301 "belongs\n"
3302 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3303 msgstr ""
3304 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3305 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3306 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:922
3309 #, c-format
3310 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3311 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:924
3314 #, c-format
3315 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3316 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:926
3319 #, c-format
3320 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3321 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:928
3324 #, c-format
3325 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3326 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:934
3329 #, fuzzy
3330 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3331 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3332
3333 #: g10/keyedit.c:958
3334 #, fuzzy, c-format
3335 msgid ""
3336 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3337 "key \"%s\" (%s)\n"
3338 msgstr ""
3339 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3340 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3341
3342 #: g10/keyedit.c:965
3343 #, fuzzy
3344 msgid "This will be a self-signature.\n"
3345 msgstr ""
3346 "\n"
3347 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:971
3350 #, fuzzy
3351 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3352 msgstr ""
3353 "\n"
3354 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:979
3357 #, fuzzy
3358 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3359 msgstr ""
3360 "\n"
3361 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3362 "\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:989
3365 #, fuzzy
3366 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3367 msgstr ""
3368 "\n"
3369 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:996
3372 #, fuzzy
3373 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3374 msgstr ""
3375 "\n"
3376 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3377 "\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1003
3380 #, fuzzy
3381 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3382 msgstr ""
3383 "\n"
3384 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:1008
3387 #, fuzzy
3388 msgid "I have checked this key casually.\n"
3389 msgstr ""
3390 "\n"
3391 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:1013
3394 #, fuzzy
3395 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3396 msgstr ""
3397 "\n"
3398 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1023
3401 #, fuzzy
3402 msgid "Really sign? (y/N) "
3403 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4786 g10/keyedit.c:4877 g10/keyedit.c:4941
3406 #: g10/keyedit.c:5002 g10/sign.c:352
3407 #, c-format
3408 msgid "signing failed: %s\n"
3409 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1133
3412 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3383
3416 msgid "This key is not protected.\n"
3417 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3371 g10/revoke.c:539
3420 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3421 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3386
3424 #, fuzzy
3425 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3426 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3390
3429 msgid "Key is protected.\n"
3430 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1180
3433 #, c-format
3434 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3435 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:1186
3438 msgid ""
3439 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3440 "\n"
3441 msgstr ""
3442 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3443 "\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
3446 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3447 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:1200
3450 msgid ""
3451 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3452 "\n"
3453 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:1203
3456 #, fuzzy
3457 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3458 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3459
3460 #: g10/keyedit.c:1274
3461 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3462 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1360
3465 msgid "save and quit"
3466 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1363
3469 #, fuzzy
3470 msgid "show key fingerprint"
3471 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:1364
3474 msgid "list key and user IDs"
3475 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1366
3478 msgid "select user ID N"
3479 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1367
3482 #, fuzzy
3483 msgid "select subkey N"
3484 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:1368
3487 #, fuzzy
3488 msgid "check signatures"
3489 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1373
3492 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3493 msgstr ""
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1378
3496 #, fuzzy
3497 msgid "sign selected user IDs locally"
3498 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1380
3501 #, fuzzy
3502 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3503 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1382
3506 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1386
3510 msgid "add a user ID"
3511 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1388
3514 msgid "add a photo ID"
3515 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1390
3518 #, fuzzy
3519 msgid "delete selected user IDs"
3520 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1395
3523 #, fuzzy
3524 msgid "add a subkey"
3525 msgstr "addkey"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1399
3528 msgid "add a key to a smartcard"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1401
3532 msgid "move a key to a smartcard"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1403
3536 msgid "move a backup key to a smartcard"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1407
3540 #, fuzzy
3541 msgid "delete selected subkeys"
3542 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1409
3545 msgid "add a revocation key"
3546 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1411
3549 #, fuzzy
3550 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3551 msgstr ""
3552 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1413
3555 #, fuzzy
3556 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3557 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:1415
3560 #, fuzzy
3561 msgid "flag the selected user ID as primary"
3562 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1417
3565 #, fuzzy
3566 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3567 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1420
3570 msgid "list preferences (expert)"
3571 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1422
3574 msgid "list preferences (verbose)"
3575 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:1424
3578 #, fuzzy
3579 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3580 msgstr ""
3581 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1429
3584 #, fuzzy
3585 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3586 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1431
3589 #, fuzzy
3590 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3591 msgstr ""
3592 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1433
3595 msgid "change the passphrase"
3596 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1437
3599 msgid "change the ownertrust"
3600 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1439
3603 #, fuzzy
3604 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3605 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3606
3607 #: g10/keyedit.c:1441
3608 #, fuzzy
3609 msgid "revoke selected user IDs"
3610 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1446
3613 #, fuzzy
3614 msgid "revoke key or selected subkeys"
3615 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1447
3618 #, fuzzy
3619 msgid "enable key"
3620 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1448
3623 #, fuzzy
3624 msgid "disable key"
3625 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:1449
3628 #, fuzzy
3629 msgid "show selected photo IDs"
3630 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1451
3633 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: g10/keyedit.c:1453
3637 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: g10/keyedit.c:1571
3641 #, fuzzy, c-format
3642 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3643 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1589
3646 msgid "Secret key is available.\n"
3647 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1672
3650 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3651 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1680
3654 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3655 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1699
3658 msgid ""
3659 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3660 "(lsign),\n"
3661 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3662 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3663 msgstr ""
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1739
3666 msgid "Key is revoked."
3667 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1758
3670 #, fuzzy
3671 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3672 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1765
3675 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3676 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1774
3679 #, fuzzy, c-format
3680 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3681 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1797
3684 #, c-format
3685 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3686 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1819 g10/keyedit.c:1839 g10/keyedit.c:2005
3689 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3690 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1821
3693 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3694 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1823
3697 #, fuzzy
3698 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3699 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3700
3701 #: g10/keyedit.c:1824
3702 #, fuzzy
3703 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3704 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3705
3706 #: g10/keyedit.c:1874
3707 #, fuzzy
3708 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3709 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1886
3712 #, fuzzy
3713 msgid "You must select exactly one key.\n"
3714 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1914
3717 msgid "Command expects a filename argument\n"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: g10/keyedit.c:1928
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3723 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1945
3726 #, fuzzy, c-format
3727 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3728 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1969
3731 msgid "You must select at least one key.\n"
3732 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:1972
3735 #, fuzzy
3736 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3737 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3738
3739 #: g10/keyedit.c:1973
3740 #, fuzzy
3741 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3742 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3743
3744 #: g10/keyedit.c:2008
3745 #, fuzzy
3746 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3747 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3748
3749 #: g10/keyedit.c:2009
3750 #, fuzzy
3751 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3752 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3753
3754 #: g10/keyedit.c:2027
3755 #, fuzzy
3756 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3757 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3758
3759 #: g10/keyedit.c:2038
3760 #, fuzzy
3761 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3762 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3763
3764 #: g10/keyedit.c:2040
3765 #, fuzzy
3766 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3767 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3768
3769 #: g10/keyedit.c:2090
3770 msgid ""
3771 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3772 msgstr ""
3773
3774 #: g10/keyedit.c:2132
3775 #, fuzzy
3776 msgid "Set preference list to:\n"
3777 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:2138
3780 #, fuzzy
3781 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3782 msgstr ""
3783 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3784
3785 #: g10/keyedit.c:2140
3786 #, fuzzy
3787 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3788 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:2208
3791 #, fuzzy
3792 msgid "Save changes? (y/N) "
3793 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3794
3795 #: g10/keyedit.c:2211
3796 #, fuzzy
3797 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3798 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3799
3800 #: g10/keyedit.c:2221
3801 #, c-format
3802 msgid "update failed: %s\n"
3803 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3804
3805 #: g10/keyedit.c:2228
3806 #, c-format
3807 msgid "update secret failed: %s\n"
3808 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:2235
3811 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3812 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2336
3815 msgid "Digest: "
3816 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3817
3818 #: g10/keyedit.c:2388
3819 msgid "Features: "
3820 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3821
3822 #: g10/keyedit.c:2399
3823 msgid "Keyserver no-modify"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2414 g10/keylist.c:308
3827 msgid "Preferred keyserver: "
3828 msgstr ""
3829
3830 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keyedit.c:2423
3831 #, fuzzy
3832 msgid "Notations: "
3833 msgstr "Óçìåßùóç: "
3834
3835 #: g10/keyedit.c:2633
3836 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3837 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3838
3839 #: g10/keyedit.c:2692
3840 #, fuzzy, c-format
3841 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3842 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3843
3844 #: g10/keyedit.c:2713
3845 #, fuzzy, c-format
3846 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3847 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3848
3849 #: g10/keyedit.c:2719
3850 #, fuzzy
3851 msgid "(sensitive)"
3852 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3853
3854 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
3855 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3856 #, fuzzy, c-format
3857 msgid "created: %s"
3858 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
3861 #, fuzzy, c-format
3862 msgid "revoked: %s"
3863 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2740 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3866 #, fuzzy, c-format
3867 msgid "expired: %s"
3868 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2793 g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2869
3871 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3872 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
3873 #, fuzzy, c-format
3874 msgid "expires: %s"
3875 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3876
3877 #: g10/keyedit.c:2744
3878 #, fuzzy, c-format
3879 msgid "usage: %s"
3880 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3881
3882 #: g10/keyedit.c:2759
3883 #, fuzzy, c-format
3884 msgid "trust: %s"
3885 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3886
3887 #: g10/keyedit.c:2763
3888 #, c-format
3889 msgid "validity: %s"
3890 msgstr ""
3891
3892 #: g10/keyedit.c:2770
3893 msgid "This key has been disabled"
3894 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2798 g10/keylist.c:200
3897 msgid "card-no: "
3898 msgstr ""
3899
3900 #: g10/keyedit.c:2822
3901 msgid ""
3902 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3903 "unless you restart the program.\n"
3904 msgstr ""
3905 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3906 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3907
3908 #: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:526
3909 #: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3910 #, fuzzy
3911 msgid "revoked"
3912 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3913
3914 #: g10/keyedit.c:2888 g10/keyedit.c:3234 g10/keyserver.c:530
3915 #: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3916 #, fuzzy
3917 msgid "expired"
3918 msgstr "expire"
3919
3920 #: g10/keyedit.c:2953
3921 msgid ""
3922 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3923 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3924 msgstr ""
3925 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3926 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3927
3928 #: g10/keyedit.c:3014
3929 msgid ""
3930 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3931 "versions\n"
3932 "         of PGP to reject this key.\n"
3933 msgstr ""
3934 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3935 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3936
3937 #: g10/keyedit.c:3019 g10/keyedit.c:3349
3938 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3939 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3940
3941 #: g10/keyedit.c:3025
3942 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3943 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3944
3945 #: g10/keyedit.c:3165
3946 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3947 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:3175
3950 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3951 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:3179
3954 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3955 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:3185
3958 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3959 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3960
3961 #: g10/keyedit.c:3199
3962 #, c-format
3963 msgid "Deleted %d signature.\n"
3964 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:3200
3967 #, c-format
3968 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3969 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3970
3971 #: g10/keyedit.c:3203
3972 msgid "Nothing deleted.\n"
3973 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:3236 g10/trustdb.c:1703
3976 #, fuzzy
3977 msgid "invalid"
3978 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3979
3980 #: g10/keyedit.c:3252
3981 #, fuzzy, c-format
3982 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3983 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3984
3985 #: g10/keyedit.c:3344
3986 msgid ""
3987 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3988 "cause\n"
3989 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3990 msgstr ""
3991 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3992 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3993 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3994
3995 #: g10/keyedit.c:3355
3996 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3997 msgstr ""
3998 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3999
4000 #: g10/keyedit.c:3375
4001 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4002 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4003
4004 #: g10/keyedit.c:3400
4005 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4006 msgstr ""
4007 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4008
4009 #: g10/keyedit.c:3415
4010 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4011 msgstr ""
4012 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4013
4014 #: g10/keyedit.c:3437
4015 #, fuzzy
4016 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4017 msgstr ""
4018 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4019
4020 #: g10/keyedit.c:3456
4021 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4022 msgstr ""
4023 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4024 "åðáíÝëèåé!\n"
4025
4026 #: g10/keyedit.c:3462
4027 #, fuzzy
4028 msgid ""
4029 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4030 msgstr ""
4031 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4032 "N): "
4033
4034 #: g10/keyedit.c:3523
4035 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4036 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4037
4038 #: g10/keyedit.c:3529
4039 #, fuzzy
4040 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4041 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4042
4043 #: g10/keyedit.c:3533
4044 #, fuzzy
4045 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4046 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4047
4048 #: g10/keyedit.c:3536
4049 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4050 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4051
4052 #: g10/keyedit.c:3582
4053 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4054 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4055
4056 #: g10/keyedit.c:3598
4057 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4058 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4059
4060 #: g10/keyedit.c:3671
4061 #, fuzzy, c-format
4062 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4063 msgstr ""
4064 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4065 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:3677
4068 #, c-format
4069 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4070 msgstr ""
4071
4072 #: g10/keyedit.c:3839
4073 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4074 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4075
4076 #: g10/keyedit.c:3878 g10/keyedit.c:3988 g10/keyedit.c:4108 g10/keyedit.c:4249
4077 #, fuzzy, c-format
4078 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4079 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4080
4081 #: g10/keyedit.c:4049
4082 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4083 msgstr ""
4084
4085 #: g10/keyedit.c:4129
4086 #, fuzzy
4087 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4088 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4089
4090 #: g10/keyedit.c:4130
4091 #, fuzzy
4092 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4093 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4094
4095 #: g10/keyedit.c:4192
4096 #, fuzzy
4097 msgid "Enter the notation: "
4098 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4099
4100 #: g10/keyedit.c:4341
4101 #, fuzzy
4102 msgid "Proceed? (y/N) "
4103 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4104
4105 #: g10/keyedit.c:4405
4106 #, c-format
4107 msgid "No user ID with index %d\n"
4108 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4109
4110 #: g10/keyedit.c:4463
4111 #, fuzzy, c-format
4112 msgid "No user ID with hash %s\n"
4113 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4114
4115 #: g10/keyedit.c:4490
4116 #, fuzzy, c-format
4117 msgid "No subkey with index %d\n"
4118 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4119
4120 #: g10/keyedit.c:4625
4121 #, fuzzy, c-format
4122 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4123 msgstr "user ID: \""
4124
4125 #: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
4126 #, fuzzy, c-format
4127 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4128 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4129
4130 #: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
4131 msgid " (non-exportable)"
4132 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4133
4134 #: g10/keyedit.c:4634
4135 #, c-format
4136 msgid "This signature expired on %s.\n"
4137 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4138
4139 #: g10/keyedit.c:4638
4140 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4141 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4142
4143 #: g10/keyedit.c:4642
4144 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4145 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4146
4147 #: g10/keyedit.c:4669
4148 #, fuzzy, c-format
4149 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4150 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4151
4152 #: g10/keyedit.c:4695
4153 #, fuzzy
4154 msgid " (non-revocable)"
4155 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4156
4157 #: g10/keyedit.c:4702
4158 #, fuzzy, c-format
4159 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4160 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4161
4162 #: g10/keyedit.c:4724
4163 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4164 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4165
4166 #: g10/keyedit.c:4744
4167 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4168 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4169
4170 #: g10/keyedit.c:4774
4171 msgid "no secret key\n"
4172 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4173
4174 #: g10/keyedit.c:4844
4175 #, c-format
4176 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4177 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4178
4179 #: g10/keyedit.c:4861
4180 #, c-format
4181 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4182 msgstr ""
4183 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4184
4185 #: g10/keyedit.c:4925
4186 #, fuzzy, c-format
4187 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4188 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4189
4190 #: g10/keyedit.c:4987
4191 #, fuzzy, c-format
4192 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4193 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4194
4195 #: g10/keyedit.c:5082
4196 #, fuzzy, c-format
4197 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4198 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4199
4200 #: g10/keygen.c:265
4201 #, fuzzy, c-format
4202 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4203 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4204
4205 #: g10/keygen.c:272
4206 #, fuzzy
4207 msgid "too many cipher preferences\n"
4208 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4209
4210 #: g10/keygen.c:274
4211 #, fuzzy
4212 msgid "too many digest preferences\n"
4213 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4214
4215 #: g10/keygen.c:276
4216 #, fuzzy
4217 msgid "too many compression preferences\n"
4218 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4219
4220 #: g10/keygen.c:401
4221 #, fuzzy, c-format
4222 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4223 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4224
4225 #: g10/keygen.c:875
4226 msgid "writing direct signature\n"
4227 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4228
4229 #: g10/keygen.c:914
4230 msgid "writing self signature\n"
4231 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4232
4233 #: g10/keygen.c:964
4234 msgid "writing key binding signature\n"
4235 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4236
4237 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4238 #: g10/keygen.c:2934
4239 #, c-format
4240 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4241 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4242
4243 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2940
4244 #, c-format
4245 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4246 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4247
4248 #: g10/keygen.c:1276
4249 msgid ""
4250 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: g10/keygen.c:1492
4254 #, fuzzy
4255 msgid "Sign"
4256 msgstr "sign"
4257
4258 #: g10/keygen.c:1495
4259 msgid "Certify"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: g10/keygen.c:1498
4263 #, fuzzy
4264 msgid "Encrypt"
4265 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4266
4267 #: g10/keygen.c:1501
4268 msgid "Authenticate"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: g10/keygen.c:1509
4272 msgid "SsEeAaQq"
4273 msgstr ""
4274
4275 #: g10/keygen.c:1528
4276 #, c-format
4277 msgid "Possible actions for a %s key: "
4278 msgstr ""
4279
4280 #: g10/keygen.c:1532
4281 msgid "Current allowed actions: "
4282 msgstr ""
4283
4284 #: g10/keygen.c:1537
4285 #, c-format
4286 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4287 msgstr ""
4288
4289 #: g10/keygen.c:1540
4290 #, fuzzy, c-format
4291 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4292 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4293
4294 #: g10/keygen.c:1543
4295 #, c-format
4296 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4297 msgstr ""
4298
4299 #: g10/keygen.c:1546
4300 #, c-format
4301 msgid "   (%c) Finished\n"
4302 msgstr ""
4303
4304 #: g10/keygen.c:1602
4305 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4306 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4307
4308 #: g10/keygen.c:1604
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4311 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4312
4313 #: g10/keygen.c:1605
4314 #, c-format
4315 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4316 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4317
4318 #: g10/keygen.c:1607
4319 #, fuzzy, c-format
4320 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4321 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4322
4323 #: g10/keygen.c:1609
4324 #, fuzzy, c-format
4325 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4326 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4327
4328 #: g10/keygen.c:1610
4329 #, c-format
4330 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4331 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4332
4333 #: g10/keygen.c:1612
4334 #, c-format
4335 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4336 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4337
4338 #: g10/keygen.c:1614
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4341 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4342
4343 #: g10/keygen.c:1683
4344 #, fuzzy, c-format
4345 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4346 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4347
4348 #: g10/keygen.c:1693
4349 #, c-format
4350 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4351 msgstr ""
4352
4353 #: g10/keygen.c:1700
4354 #, fuzzy, c-format
4355 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4356 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4357
4358 #: g10/keygen.c:1714
4359 #, c-format
4360 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: g10/keygen.c:1720
4364 #, c-format
4365 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4366 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4367
4368 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4369 #, c-format
4370 msgid "rounded up to %u bits\n"
4371 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4372
4373 #: g10/keygen.c:1779
4374 msgid ""
4375 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4376 "         0 = key does not expire\n"
4377 "      <n>  = key expires in n days\n"
4378 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4379 "      <n>m = key expires in n months\n"
4380 "      <n>y = key expires in n years\n"
4381 msgstr ""
4382 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4383 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4384 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4385 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4386 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4387 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4388
4389 #: g10/keygen.c:1790
4390 msgid ""
4391 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4392 "         0 = signature does not expire\n"
4393 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4394 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4395 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4396 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4397 msgstr ""
4398 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4399 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4400 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4401 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4402 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4403 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4404
4405 #: g10/keygen.c:1813
4406 msgid "Key is valid for? (0) "
4407 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4408
4409 #: g10/keygen.c:1818
4410 #, fuzzy, c-format
4411 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4412 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4413
4414 #: g10/keygen.c:1836
4415 msgid "invalid value\n"
4416 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4417
4418 #: g10/keygen.c:1843
4419 #, fuzzy
4420 msgid "Key does not expire at all\n"
4421 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4422
4423 #: g10/keygen.c:1844
4424 #, fuzzy
4425 msgid "Signature does not expire at all\n"
4426 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4427
4428 #: g10/keygen.c:1849
4429 #, fuzzy, c-format
4430 msgid "Key expires at %s\n"
4431 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4432
4433 #: g10/keygen.c:1850
4434 #, fuzzy, c-format
4435 msgid "Signature expires at %s\n"
4436 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4437
4438 #: g10/keygen.c:1854
4439 msgid ""
4440 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4441 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4442 msgstr ""
4443 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4444 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4445
4446 #: g10/keygen.c:1861
4447 #, fuzzy
4448 msgid "Is this correct? (y/N) "
4449 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4450
4451 #: g10/keygen.c:1884
4452 #, fuzzy
4453 msgid ""
4454 "\n"
4455 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4456 "ID\n"
4457 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4458 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4459 "\n"
4460 msgstr ""
4461 "\n"
4462 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4463 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4464 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4465 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4466 "\n"
4467
4468 #: g10/keygen.c:1897
4469 msgid "Real name: "
4470 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4471
4472 #: g10/keygen.c:1905
4473 msgid "Invalid character in name\n"
4474 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4475
4476 #: g10/keygen.c:1907
4477 msgid "Name may not start with a digit\n"
4478 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4479
4480 #: g10/keygen.c:1909
4481 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4482 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4483
4484 #: g10/keygen.c:1917
4485 msgid "Email address: "
4486 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4487
4488 #: g10/keygen.c:1923
4489 msgid "Not a valid email address\n"
4490 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4491
4492 #: g10/keygen.c:1931
4493 msgid "Comment: "
4494 msgstr "Ó÷üëéï: "
4495
4496 #: g10/keygen.c:1937
4497 msgid "Invalid character in comment\n"
4498 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4499
4500 #: g10/keygen.c:1959
4501 #, c-format
4502 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4503 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4504
4505 #: g10/keygen.c:1965
4506 #, c-format
4507 msgid ""
4508 "You selected this USER-ID:\n"
4509 "    \"%s\"\n"
4510 "\n"
4511 msgstr ""
4512 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4513 "    \"%s\"\n"
4514 "\n"
4515
4516 #: g10/keygen.c:1970
4517 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4518 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4519
4520 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4521 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4522 #. string which should be translated accordingly and the
4523 #. letter changed to match the one in the answer string.
4524 #.
4525 #. n = Change name
4526 #. c = Change comment
4527 #. e = Change email
4528 #. o = Okay (ready, continue)
4529 #. q = Quit
4530 #.
4531 #: g10/keygen.c:1986
4532 msgid "NnCcEeOoQq"
4533 msgstr "NnCcEeOoQq"
4534
4535 #: g10/keygen.c:1996
4536 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4537 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4538
4539 #: g10/keygen.c:1997
4540 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4541 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4542
4543 #: g10/keygen.c:2016
4544 msgid "Please correct the error first\n"
4545 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4546
4547 #: g10/keygen.c:2056
4548 msgid ""
4549 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4550 "\n"
4551 msgstr ""
4552 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4553 "\n"
4554
4555 #: g10/keygen.c:2066
4556 #, c-format
4557 msgid "%s.\n"
4558 msgstr "%s.\n"
4559
4560 #: g10/keygen.c:2072
4561 msgid ""
4562 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4563 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4564 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4565 "\n"
4566 msgstr ""
4567 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4568 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4569 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4570 "\n"
4571
4572 #: g10/keygen.c:2094
4573 msgid ""
4574 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4575 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4576 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4577 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4578 msgstr ""
4579 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4580 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4581 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4582 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4583
4584 #: g10/keygen.c:2879
4585 msgid "Key generation canceled.\n"
4586 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4587
4588 #: g10/keygen.c:3091 g10/keygen.c:3236
4589 #, c-format
4590 msgid "writing public key to `%s'\n"
4591 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4592
4593 #: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
4594 #, fuzzy, c-format
4595 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4596 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4597
4598 #: g10/keygen.c:3096 g10/keygen.c:3242
4599 #, c-format
4600 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4601 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4602
4603 #: g10/keygen.c:3225
4604 #, c-format
4605 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4606 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4607
4608 #: g10/keygen.c:3231
4609 #, c-format
4610 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4611 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4612
4613 #: g10/keygen.c:3249
4614 #, c-format
4615 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4616 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4617
4618 #: g10/keygen.c:3256
4619 #, c-format
4620 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4621 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4622
4623 #: g10/keygen.c:3279
4624 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4625 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4626
4627 #: g10/keygen.c:3290
4628 #, fuzzy
4629 msgid ""
4630 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4631 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4632 msgstr ""
4633 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4634 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4635 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4636 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4637
4638 #: g10/keygen.c:3302 g10/keygen.c:3431 g10/keygen.c:3547
4639 #, c-format
4640 msgid "Key generation failed: %s\n"
4641 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4642
4643 #: g10/keygen.c:3354 g10/keygen.c:3482 g10/sign.c:277
4644 #, c-format
4645 msgid ""
4646 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4647 msgstr ""
4648 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4649 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4650
4651 #: g10/keygen.c:3356 g10/keygen.c:3484 g10/sign.c:279
4652 #, c-format
4653 msgid ""
4654 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4655 msgstr ""
4656 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4657 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4658
4659 #: g10/keygen.c:3365 g10/keygen.c:3495
4660 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4661 msgstr ""
4662 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4663 "ìå ôï OpenPGP\n"
4664
4665 #: g10/keygen.c:3404 g10/keygen.c:3528
4666 #, fuzzy
4667 msgid "Really create? (y/N) "
4668 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4669
4670 #: g10/keygen.c:3691
4671 #, fuzzy, c-format
4672 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4673 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4674
4675 #: g10/keygen.c:3739
4676 #, fuzzy, c-format
4677 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4678 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4679
4680 #: g10/keygen.c:3765
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4683 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4684
4685 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4686 msgid "never     "
4687 msgstr "ðïôÝ     "
4688
4689 #: g10/keylist.c:265
4690 msgid "Critical signature policy: "
4691 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4692