Allow configuraton of pinentry tooltip.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-12-03 15:04+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:205
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:548
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:551
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
36 #. label for the quality bar.
37 #: agent/call-pinentry.c:586
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
42 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
43 #. string to describe what this is about.  The length of the
44 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
45 #. translate this entry, a default english text (see source)
46 #. will be used.
47 #: agent/call-pinentry.c:604
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 #: agent/call-pinentry.c:647
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:667 agent/call-pinentry.c:679
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:668
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:676
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:681
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:693
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:694
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:730
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1056 g10/keygen.c:3141
96 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:536
98 #, c-format
99 msgid "can't create `%s': %s\n"
100 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
101
102 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
103 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
104 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1057 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
105 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
106 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
107 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
108 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1944
109 #: sm/gpgsm.c:1981 sm/gpgsm.c:2019 sm/qualified.c:66
110 #, c-format
111 msgid "can't open `%s': %s\n"
112 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
113
114 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
115 #, fuzzy, c-format
116 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
117 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1619
120 #, c-format
121 msgid "detected card with S/N: %s\n"
122 msgstr ""
123
124 #: agent/command-ssh.c:1624
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
127 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
128
129 #: agent/command-ssh.c:1644
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "no suitable card key found: %s\n"
132 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1694
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
137 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
138
139 #: agent/command-ssh.c:1709
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "error writing key: %s\n"
142 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
143
144 #: agent/command-ssh.c:2014
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
147 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
148
149 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
150 #: agent/protect-tool.c:1197
151 #, fuzzy
152 msgid "Please re-enter this passphrase"
153 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
154
155 #: agent/command-ssh.c:2363
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
159 "0Awithin gpg-agent's key storage"
160 msgstr ""
161
162 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
163 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
164 msgid "does not match - try again"
165 msgstr ""
166
167 #: agent/command-ssh.c:2885
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
170 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
171
172 #: agent/divert-scd.c:217
173 msgid "Admin PIN"
174 msgstr ""
175
176 #: agent/divert-scd.c:275
177 #, fuzzy
178 msgid "Repeat this PIN"
179 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
180
181 #: agent/divert-scd.c:278
182 #, fuzzy
183 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
184 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
185
186 #: agent/divert-scd.c:290
187 #, c-format
188 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
189 msgstr ""
190
191 #: agent/genkey.c:106 sm/export.c:628 sm/export.c:644 sm/import.c:525
192 #: sm/import.c:550
193 #, fuzzy, c-format
194 msgid "error creating temporary file: %s\n"
195 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
196
197 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
198 #, fuzzy, c-format
199 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
200 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
201
202 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
203 #, fuzzy
204 msgid "Enter new passphrase"
205 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
206
207 #: agent/genkey.c:165
208 #, fuzzy
209 msgid "Take this one anyway"
210 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
211
212 #: agent/genkey.c:191
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
216 "at least %u character long."
217 msgid_plural ""
218 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
219 "at least %u characters long."
220 msgstr[0] ""
221 msgstr[1] ""
222
223 #: agent/genkey.c:212
224 #, c-format
225 msgid ""
226 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
227 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
228 msgid_plural ""
229 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
230 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
231 msgstr[0] ""
232 msgstr[1] ""
233
234 #: agent/genkey.c:235
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
238 "a known term or match%%0Acertain pattern."
239 msgstr ""
240
241 #: agent/genkey.c:251
242 #, c-format
243 msgid ""
244 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
245 msgstr ""
246
247 #: agent/genkey.c:253
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
251 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
252 msgstr ""
253
254 #: agent/genkey.c:262
255 msgid "Yes, protection is not needed"
256 msgstr ""
257
258 #: agent/genkey.c:306
259 #, fuzzy, c-format
260 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
261 msgstr ""
262 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
263 "\n"
264
265 #: agent/genkey.c:429
266 #, fuzzy
267 msgid "Please enter the new passphrase"
268 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
269
270 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
271 #: scd/scdaemon.c:101
272 #, fuzzy
273 msgid ""
274 "@Options:\n"
275 " "
276 msgstr ""
277 "@\n"
278 "ÅðéëïãÝò:\n"
279 " "
280
281 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
282 msgid "run in server mode (foreground)"
283 msgstr ""
284
285 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
286 msgid "run in daemon mode (background)"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
290 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:342 tools/gpg-connect-agent.c:66
291 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
292 msgid "verbose"
293 msgstr "áíáëõôéêÜ"
294
295 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
296 #: sm/gpgsm.c:343
297 msgid "be somewhat more quiet"
298 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
299
300 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
301 msgid "sh-style command output"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
305 msgid "csh-style command output"
306 msgstr ""
307
308 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
309 #, fuzzy
310 msgid "|FILE|read options from FILE"
311 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
312
313 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
314 msgid "do not detach from the console"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/gpg-agent.c:131
318 msgid "do not grab keyboard and mouse"
319 msgstr ""
320
321 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
322 #, fuzzy
323 msgid "use a log file for the server"
324 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
325
326 #: agent/gpg-agent.c:134
327 #, fuzzy
328 msgid "use a standard location for the socket"
329 msgstr ""
330 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
331
332 #: agent/gpg-agent.c:137
333 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:140
337 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
338 msgstr ""
339
340 #: agent/gpg-agent.c:141
341 #, fuzzy
342 msgid "do not use the SCdaemon"
343 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
344
345 #: agent/gpg-agent.c:150
346 msgid "ignore requests to change the TTY"
347 msgstr ""
348
349 #: agent/gpg-agent.c:152
350 msgid "ignore requests to change the X display"
351 msgstr ""
352
353 #: agent/gpg-agent.c:155
354 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:168
358 msgid "do not use the PIN cache when signing"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:170
362 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:172
366 #, fuzzy
367 msgid "allow presetting passphrase"
368 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
369
370 #: agent/gpg-agent.c:173
371 msgid "enable ssh-agent emulation"
372 msgstr ""
373
374 #: agent/gpg-agent.c:175
375 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
379 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:570 tools/gpg-connect-agent.c:171
380 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204
381 #, fuzzy
382 msgid "Please report bugs to <"
383 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:286
386 #, fuzzy
387 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
388 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
389
390 #: agent/gpg-agent.c:288
391 msgid ""
392 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
393 "Secret key management for GnuPG\n"
394 msgstr ""
395
396 #: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:963 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:732
397 #, c-format
398 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
402 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:874 sm/gpgsm.c:877 tools/symcryptrun.c:997
403 #, c-format
404 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
405 msgstr ""
406
407 #: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:1999 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:965
408 #, c-format
409 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
410 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
411
412 #: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2003
413 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:969 tools/symcryptrun.c:930
414 #, c-format
415 msgid "option file `%s': %s\n"
416 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
417
418 #: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2010 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:976
419 #, c-format
420 msgid "reading options from `%s'\n"
421 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
422
423 #: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
424 #: g10/plaintext.c:162
425 #, c-format
426 msgid "error creating `%s': %s\n"
427 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
430 #: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
431 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:921
432 #, c-format
433 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
434 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
435
436 #: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:935
437 msgid "name of socket too long\n"
438 msgstr ""
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:958
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "can't create socket: %s\n"
443 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1346
446 #, c-format
447 msgid "socket name `%s' is too long\n"
448 msgstr ""
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1366
451 #, fuzzy
452 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
453 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:978
456 #, fuzzy
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:981
461 #, fuzzy, c-format
462 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
463 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
464
465 #: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:990
466 #, fuzzy, c-format
467 msgid "listen() failed: %s\n"
468 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
469
470 #: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:997
471 #, fuzzy, c-format
472 msgid "listening on socket `%s'\n"
473 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
474
475 #: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
476 #, fuzzy, c-format
477 msgid "directory `%s' created\n"
478 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
479
480 #: agent/gpg-agent.c:1481
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
483 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1485
486 #, fuzzy, c-format
487 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
488 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
489
490 #: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1013
491 #, fuzzy, c-format
492 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
493 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
494
495 #: agent/gpg-agent.c:1624
496 #, c-format
497 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
498 msgstr ""
499
500 #: agent/gpg-agent.c:1629
501 #, c-format
502 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
503 msgstr ""
504
505 #: agent/gpg-agent.c:1649
506 #, c-format
507 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
508 msgstr ""
509
510 #: agent/gpg-agent.c:1654
511 #, c-format
512 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
513 msgstr ""
514
515 #: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1135
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
518 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
519
520 #: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1202
521 #, fuzzy, c-format
522 msgid "%s %s stopped\n"
523 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
524
525 #: agent/gpg-agent.c:1907
526 #, fuzzy
527 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
528 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
529
530 #: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:329
531 #: tools/gpg-connect-agent.c:1953
532 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
533 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
534
535 #: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:341
536 #: tools/gpg-connect-agent.c:1964
537 #, c-format
538 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
539 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
540
541 #: agent/preset-passphrase.c:98
542 #, fuzzy
543 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
544 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
545
546 #: agent/preset-passphrase.c:101
547 msgid ""
548 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
549 "Password cache maintenance\n"
550 msgstr ""
551
552 #: agent/protect-tool.c:149
553 #, fuzzy
554 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
555 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
556
557 #: agent/protect-tool.c:151
558 msgid ""
559 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
560 "Secret key maintenance tool\n"
561 msgstr ""
562
563 #: agent/protect-tool.c:1188
564 #, fuzzy
565 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
566 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
567
568 #: agent/protect-tool.c:1191
569 #, fuzzy
570 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
571 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
572
573 #: agent/protect-tool.c:1194
574 msgid ""
575 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
576 "system."
577 msgstr ""
578
579 #: agent/protect-tool.c:1199
580 #, fuzzy
581 msgid ""
582 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
583 "needed to complete this operation."
584 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
585
586 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
587 #, fuzzy
588 msgid "Passphrase:"
589 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
590
591 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
592 #, fuzzy, c-format
593 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
594 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
595
596 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
597 #, fuzzy
598 msgid "cancelled\n"
599 msgstr "Áêýñùóç"
600
601 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "error opening `%s': %s\n"
604 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
605
606 #: agent/trustlist.c:147
607 #, fuzzy, c-format
608 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
609 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
610
611 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
612 #, c-format
613 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
614 msgstr ""
615
616 #: agent/trustlist.c:181
617 #, fuzzy, c-format
618 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
619 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
620
621 #: agent/trustlist.c:216
622 #, fuzzy, c-format
623 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
624 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
625
626 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
627 #, c-format
628 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
629 msgstr ""
630
631 #: agent/trustlist.c:283
632 #, fuzzy, c-format
633 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
634 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
635
636 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
637 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
638 msgstr ""
639
640 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
641 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
642 #. Pinentry to insert a line break.  The double
643 #. percent sign is actually needed because it is also
644 #. a printf format string.  If you need to insert a
645 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
646 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
647 #. fingerprint string whereas the first one receives
648 #. the name as stored in the certificate.
649 #: agent/trustlist.c:539
650 #, c-format
651 msgid ""
652 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
653 "fingerprint:%%0A  %s"
654 msgstr ""
655
656 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
657 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
658 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
659 #: agent/trustlist.c:551
660 msgid "Correct"
661 msgstr ""
662
663 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
664 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
665 #. Pinentry to insert a line break.  The double
666 #. percent sign is actually needed because it is also
667 #. a printf format string.  If you need to insert a
668 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
669 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
670 #. certificate.
671 #: agent/trustlist.c:574
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
675 "certificates?"
676 msgstr ""
677
678 #: agent/trustlist.c:583
679 #, fuzzy
680 msgid "Yes"
681 msgstr "íáé|íáß"
682
683 #: agent/trustlist.c:583
684 msgid "No"
685 msgstr ""
686
687 #: agent/findkey.c:158
688 #, c-format
689 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
690 msgstr ""
691
692 #: agent/findkey.c:174
693 #, c-format
694 msgid ""
695 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
696 "it now."
697 msgstr ""
698
699 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
700 #, fuzzy
701 msgid "Change passphrase"
702 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
703
704 #: agent/findkey.c:196
705 msgid "I'll change it later"
706 msgstr ""
707
708 #: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1338
709 #: tools/gpgconf-comp.c:1641
710 #, fuzzy, c-format
711 msgid "error creating a pipe: %s\n"
712 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
713
714 #: common/exechelp.c:435 common/exechelp.c:492
715 #, fuzzy, c-format
716 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
717 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
718
719 #: common/exechelp.c:471 common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:834
720 #, fuzzy, c-format
721 msgid "error forking process: %s\n"
722 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
723
724 #: common/exechelp.c:645 common/exechelp.c:698
725 #, c-format
726 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
727 msgstr ""
728
729 #: common/exechelp.c:653
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
732 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
733
734 #: common/exechelp.c:659 common/exechelp.c:709
735 #, fuzzy, c-format
736 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
737 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
738
739 #: common/exechelp.c:704
740 #, c-format
741 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
742 msgstr ""
743
744 #: common/exechelp.c:717
745 #, fuzzy, c-format
746 msgid "error running `%s': terminated\n"
747 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
748
749 #: common/http.c:1625
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "error creating socket: %s\n"
752 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
753
754 #: common/http.c:1669
755 #, fuzzy
756 msgid "host not found"
757 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
758
759 #: common/simple-pwquery.c:315
760 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
761 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
762
763 #: common/simple-pwquery.c:373
764 #, c-format
765 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
766 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
767
768 #: common/simple-pwquery.c:384
769 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
770 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
771
772 #: common/simple-pwquery.c:394
773 #, fuzzy
774 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
775 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
776
777 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
778 #, fuzzy
779 msgid "canceled by user\n"
780 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
781
782 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
783 #, fuzzy
784 msgid "problem with the agent\n"
785 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
786
787 #: common/sysutils.c:104
788 #, c-format
789 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
790 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
791
792 #: common/sysutils.c:199
793 #, fuzzy, c-format
794 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
795 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
796
797 #: common/sysutils.c:231
798 #, fuzzy, c-format
799 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
800 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
801
802 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
803 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
804 msgid "yes"
805 msgstr "íáé|íáß"
806
807 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
808 msgid "yY"
809 msgstr "yY"
810
811 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
812 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
813 msgid "no"
814 msgstr "ü÷é|ï÷é"
815
816 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
817 msgid "nN"
818 msgstr "nN"
819
820 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
821 #: common/yesno.c:72
822 msgid "quit"
823 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
824
825 #: common/yesno.c:75
826 msgid "qQ"
827 msgstr "qQ"
828
829 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
830 #: common/yesno.c:109
831 msgid "okay|okay"
832 msgstr ""
833
834 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
835 #: common/yesno.c:111
836 msgid "cancel|cancel"
837 msgstr ""
838
839 #: common/yesno.c:112
840 msgid "oO"
841 msgstr ""
842
843 #: common/yesno.c:113
844 #, fuzzy
845 msgid "cC"
846 msgstr "c"
847
848 #: common/miscellaneous.c:71
849 #, c-format
850 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
851 msgstr ""
852
853 #: common/miscellaneous.c:74
854 #, c-format
855 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
856 msgstr ""
857
858 #: g10/armor.c:379
859 #, c-format
860 msgid "armor: %s\n"
861 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
862
863 #: g10/armor.c:418
864 msgid "invalid armor header: "
865 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
866
867 #: g10/armor.c:429
868 msgid "armor header: "
869 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
870
871 #: g10/armor.c:442
872 msgid "invalid clearsig header\n"
873 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
874
875 #: g10/armor.c:455
876 #, fuzzy
877 msgid "unknown armor header: "
878 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
879
880 #: g10/armor.c:508
881 msgid "nested clear text signatures\n"
882 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
883
884 #: g10/armor.c:643
885 #, fuzzy
886 msgid "unexpected armor: "
887 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
888
889 #: g10/armor.c:655
890 msgid "invalid dash escaped line: "
891 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
892
893 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
894 #, fuzzy, c-format
895 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
896 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
897
898 #: g10/armor.c:852
899 msgid "premature eof (no CRC)\n"
900 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
901
902 #: g10/armor.c:886
903 msgid "premature eof (in CRC)\n"
904 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
905
906 #: g10/armor.c:894
907 msgid "malformed CRC\n"
908 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
909
910 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
911 #, fuzzy, c-format
912 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
913 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
914
915 #: g10/armor.c:918
916 #, fuzzy
917 msgid "premature eof (in trailer)\n"
918 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
919
920 #: g10/armor.c:922
921 msgid "error in trailer line\n"
922 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
923
924 #: g10/armor.c:1233
925 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
926 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
927
928 #: g10/armor.c:1238
929 #, c-format
930 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
931 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
932
933 #: g10/armor.c:1242
934 msgid ""
935 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
936 msgstr ""
937 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
938 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
939
940 #: g10/build-packet.c:976
941 msgid ""
942 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
943 "an '='\n"
944 msgstr ""
945 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
946 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
947
948 #: g10/build-packet.c:988
949 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
950 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
951
952 #: g10/build-packet.c:994
953 #, fuzzy
954 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
955 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
956
957 #: g10/build-packet.c:1012
958 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
959 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
960
961 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
962 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
963 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
964
965 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
966 msgid "not human readable"
967 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
968
969 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
970 #, fuzzy, c-format
971 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
972 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
973
974 #: g10/card-util.c:67
975 #, c-format
976 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
977 msgstr ""
978
979 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
980 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
981 #, fuzzy
982 msgid "can't do this in batch mode\n"
983 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
984
985 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
986 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
987 #: g10/keygen.c:1644
988 msgid "Your selection? "
989 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
990
991 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
992 msgid "[not set]"
993 msgstr ""
994
995 #: g10/card-util.c:415
996 #, fuzzy
997 msgid "male"
998 msgstr "enable"
999
1000 #: g10/card-util.c:416
1001 #, fuzzy
1002 msgid "female"
1003 msgstr "enable"
1004
1005 #: g10/card-util.c:416
1006 #, fuzzy
1007 msgid "unspecified"
1008 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1009
1010 #: g10/card-util.c:443
1011 #, fuzzy
1012 msgid "not forced"
1013 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1014
1015 #: g10/card-util.c:443
1016 msgid "forced"
1017 msgstr ""
1018
1019 #: g10/card-util.c:521
1020 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: g10/card-util.c:523
1024 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: g10/card-util.c:525
1028 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: g10/card-util.c:542
1032 msgid "Cardholder's surname: "
1033 msgstr ""
1034
1035 #: g10/card-util.c:544
1036 msgid "Cardholder's given name: "
1037 msgstr ""
1038
1039 #: g10/card-util.c:562
1040 #, c-format
1041 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: g10/card-util.c:583
1045 #, fuzzy
1046 msgid "URL to retrieve public key: "
1047 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1048
1049 #: g10/card-util.c:591
1050 #, c-format
1051 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1052 msgstr ""
1053
1054 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
1055 #, c-format
1056 msgid "error reading `%s': %s\n"
1057 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1058
1059 #: g10/card-util.c:697
1060 msgid "Login data (account name): "
1061 msgstr ""
1062
1063 #: g10/card-util.c:707
1064 #, c-format
1065 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: g10/card-util.c:766
1069 msgid "Private DO data: "
1070 msgstr ""
1071
1072 #: g10/card-util.c:776
1073 #, c-format
1074 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: g10/card-util.c:796
1078 #, fuzzy
1079 msgid "Language preferences: "
1080 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1081
1082 #: g10/card-util.c:804
1083 #, fuzzy
1084 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1085 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1086
1087 #: g10/card-util.c:813
1088 #, fuzzy
1089 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1090 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1091
1092 #: g10/card-util.c:834
1093 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1094 msgstr ""
1095
1096 #: g10/card-util.c:848
1097 #, fuzzy
1098 msgid "Error: invalid response.\n"
1099 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1100
1101 #: g10/card-util.c:869
1102 #, fuzzy
1103 msgid "CA fingerprint: "
1104 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1105
1106 #: g10/card-util.c:892
1107 #, fuzzy
1108 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1109 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1110
1111 #: g10/card-util.c:940
1112 #, fuzzy, c-format
1113 msgid "key operation not possible: %s\n"
1114 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1115
1116 #: g10/card-util.c:941
1117 #, fuzzy
1118 msgid "not an OpenPGP card"
1119 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1120
1121 #: g10/card-util.c:950
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "error getting current key info: %s\n"
1124 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1125
1126 #: g10/card-util.c:1034
1127 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1131 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1132 msgstr ""
1133
1134 #: g10/card-util.c:1075
1135 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/card-util.c:1084
1139 #, c-format
1140 msgid ""
1141 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1142 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1143 "You should change them using the command --change-pin\n"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/card-util.c:1118
1147 #, fuzzy
1148 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1149 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1150
1151 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1152 #, fuzzy
1153 msgid "   (1) Signature key\n"
1154 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1155
1156 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1157 #, fuzzy
1158 msgid "   (2) Encryption key\n"
1159 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1160
1161 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1162 msgid "   (3) Authentication key\n"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1166 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1167 msgid "Invalid selection.\n"
1168 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1169
1170 #: g10/card-util.c:1194
1171 #, fuzzy
1172 msgid "Please select where to store the key:\n"
1173 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1174
1175 #: g10/card-util.c:1229
1176 #, fuzzy
1177 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1178 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1179
1180 #: g10/card-util.c:1234
1181 #, fuzzy
1182 msgid "secret parts of key are not available\n"
1183 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1184
1185 #: g10/card-util.c:1239
1186 #, fuzzy
1187 msgid "secret key already stored on a card\n"
1188 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1189
1190 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1191 msgid "quit this menu"
1192 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1193
1194 #: g10/card-util.c:1309
1195 #, fuzzy
1196 msgid "show admin commands"
1197 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1198
1199 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1200 msgid "show this help"
1201 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1202
1203 #: g10/card-util.c:1312
1204 #, fuzzy
1205 msgid "list all available data"
1206 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1207
1208 #: g10/card-util.c:1315
1209 msgid "change card holder's name"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: g10/card-util.c:1316
1213 msgid "change URL to retrieve key"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/card-util.c:1317
1217 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: g10/card-util.c:1318
1221 #, fuzzy
1222 msgid "change the login name"
1223 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1224
1225 #: g10/card-util.c:1319
1226 #, fuzzy
1227 msgid "change the language preferences"
1228 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1229
1230 #: g10/card-util.c:1320
1231 msgid "change card holder's sex"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: g10/card-util.c:1321
1235 #, fuzzy
1236 msgid "change a CA fingerprint"
1237 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1238
1239 #: g10/card-util.c:1322
1240 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: g10/card-util.c:1323
1244 #, fuzzy
1245 msgid "generate new keys"
1246 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1247
1248 #: g10/card-util.c:1324
1249 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1250 msgstr ""
1251
1252 #: g10/card-util.c:1325
1253 msgid "verify the PIN and list all data"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1257 msgid "Command> "
1258 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1259
1260 #: g10/card-util.c:1483
1261 #, fuzzy
1262 msgid "Admin-only command\n"
1263 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1264
1265 #: g10/card-util.c:1514
1266 #, fuzzy
1267 msgid "Admin commands are allowed\n"
1268 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1269
1270 #: g10/card-util.c:1516
1271 #, fuzzy
1272 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1273 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1274
1275 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1276 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1277 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1278
1279 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1280 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1281 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1282
1283 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1284 #, c-format
1285 msgid "can't open `%s'\n"
1286 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1287
1288 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1289 #: g10/revoke.c:226
1290 #, fuzzy, c-format
1291 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1292 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1293
1294 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2367 g10/keyserver.c:1733
1295 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1296 #, c-format
1297 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1298 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1299
1300 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1301 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1302 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1303
1304 #: g10/delkey.c:133
1305 #, fuzzy
1306 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1307 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1308
1309 #: g10/delkey.c:145
1310 #, fuzzy
1311 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1312 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1313
1314 #: g10/delkey.c:153
1315 #, fuzzy
1316 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1317 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1318
1319 #: g10/delkey.c:163
1320 #, c-format
1321 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1322 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1323
1324 #: g10/delkey.c:173
1325 msgid "ownertrust information cleared\n"
1326 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1327
1328 #: g10/delkey.c:204
1329 #, c-format
1330 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1331 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1332
1333 #: g10/delkey.c:206
1334 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1335 msgstr ""
1336 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1337
1338 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1339 #, c-format
1340 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1341 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1342
1343 #: g10/encode.c:232
1344 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1345 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1346
1347 #: g10/encode.c:246
1348 #, c-format
1349 msgid "using cipher %s\n"
1350 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1351
1352 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1353 #, c-format
1354 msgid "`%s' already compressed\n"
1355 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1356
1357 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1358 #, c-format
1359 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1360 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1361
1362 #: g10/encode.c:485
1363 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1364 msgstr ""
1365 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1366 "pgp2\n"
1367
1368 #: g10/encode.c:510
1369 #, c-format
1370 msgid "reading from `%s'\n"
1371 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1372
1373 #: g10/encode.c:541
1374 msgid ""
1375 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1376 msgstr ""
1377 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1378 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1379
1380 #: g10/encode.c:559
1381 #, fuzzy, c-format
1382 msgid ""
1383 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1384 msgstr ""
1385 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1386 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1387
1388 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1389 #, fuzzy, c-format
1390 msgid ""
1391 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1392 "preferences\n"
1393 msgstr ""
1394 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1395 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1396
1397 #: g10/encode.c:751
1398 #, c-format
1399 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1400 msgstr ""
1401 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1402 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1403
1404 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1405 #, c-format
1406 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1407 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1408
1409 #: g10/encode.c:848
1410 #, c-format
1411 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1412 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1413
1414 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1415 #, c-format
1416 msgid "%s encrypted data\n"
1417 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1418
1419 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1420 #, c-format
1421 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1422 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1423
1424 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1425 msgid ""
1426 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1427 msgstr ""
1428 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1429 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1430
1431 #: g10/encr-data.c:144
1432 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1433 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1434
1435 #: g10/exec.c:49
1436 msgid "no remote program execution supported\n"
1437 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1438
1439 #: g10/exec.c:313
1440 msgid ""
1441 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1442 msgstr ""
1443 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1444 "áñ÷åßïõ\n"
1445
1446 #: g10/exec.c:343
1447 #, fuzzy
1448 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1449 msgstr ""
1450 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1451
1452 #: g10/exec.c:421
1453 #, fuzzy, c-format
1454 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1455 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1456
1457 #: g10/exec.c:424
1458 #, fuzzy, c-format
1459 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1460 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1461
1462 #: g10/exec.c:509
1463 #, c-format
1464 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1465 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1466
1467 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1468 msgid "unnatural exit of external program\n"
1469 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1470
1471 #: g10/exec.c:535
1472 msgid "unable to execute external program\n"
1473 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1474
1475 #: g10/exec.c:552
1476 #, c-format
1477 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1478 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1479
1480 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1481 #, c-format
1482 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1483 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1484
1485 #: g10/exec.c:609
1486 #, c-format
1487 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1488 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1489
1490 #: g10/export.c:61
1491 #, fuzzy
1492 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1493 msgstr ""
1494 "\n"
1495 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1496 "\n"
1497
1498 #: g10/export.c:63
1499 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/export.c:65
1503 #, fuzzy
1504 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1505 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1506
1507 #: g10/export.c:67
1508 #, fuzzy
1509 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1510 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1511
1512 #: g10/export.c:69
1513 #, fuzzy
1514 msgid "remove unusable parts from key during export"
1515 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1516
1517 #: g10/export.c:71
1518 msgid "remove as much as possible from key during export"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: g10/export.c:73
1522 msgid "export keys in an S-expression based format"
1523 msgstr ""
1524
1525 #: g10/export.c:338
1526 #, fuzzy
1527 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1528 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1529
1530 #: g10/export.c:367
1531 #, fuzzy, c-format
1532 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1533 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1534
1535 #: g10/export.c:375
1536 #, fuzzy, c-format
1537 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1538 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1539
1540 #: g10/export.c:386
1541 #, fuzzy, c-format
1542 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1543 msgstr ""
1544 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1545
1546 #: g10/export.c:537
1547 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: g10/export.c:560
1551 #, fuzzy, c-format
1552 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1553 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1554
1555 #: g10/export.c:584
1556 #, fuzzy, c-format
1557 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1558 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1559
1560 #: g10/export.c:633
1561 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1562 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1563
1564 #: g10/getkey.c:151
1565 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1566 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1567
1568 #: g10/getkey.c:174
1569 #, fuzzy
1570 msgid "[User ID not found]"
1571 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1572
1573 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1574 #: g10/getkey.c:1002
1575 #, c-format
1576 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: g10/getkey.c:1834
1580 #, fuzzy, c-format
1581 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1582 msgstr ""
1583 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1584
1585 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1586 #, fuzzy, c-format
1587 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1588 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1589
1590 #: g10/getkey.c:2622
1591 #, fuzzy, c-format
1592 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1593 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1594
1595 #: g10/getkey.c:2669
1596 #, fuzzy, c-format
1597 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1598 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1599
1600 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:244 tools/gpgconf.c:56
1601 msgid ""
1602 "@Commands:\n"
1603 " "
1604 msgstr ""
1605 "@ÅíôïëÝò:\n"
1606 " "
1607
1608 #: g10/gpg.c:369
1609 msgid "|[file]|make a signature"
1610 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1611
1612 #: g10/gpg.c:370
1613 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1614 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1615
1616 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:248
1617 msgid "make a detached signature"
1618 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1619
1620 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:249
1621 msgid "encrypt data"
1622 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1623
1624 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
1625 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1626 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1627
1628 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:251
1629 msgid "decrypt data (default)"
1630 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1631
1632 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:252
1633 msgid "verify a signature"
1634 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1635
1636 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:254
1637 msgid "list keys"
1638 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1639
1640 #: g10/gpg.c:382
1641 msgid "list keys and signatures"
1642 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1643
1644 #: g10/gpg.c:383
1645 #, fuzzy
1646 msgid "list and check key signatures"
1647 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1648
1649 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:258
1650 msgid "list keys and fingerprints"
1651 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1652
1653 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1654 msgid "list secret keys"
1655 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1656
1657 #: g10/gpg.c:386
1658 msgid "generate a new key pair"
1659 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1660
1661 #: g10/gpg.c:387
1662 msgid "remove keys from the public keyring"
1663 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1664
1665 #: g10/gpg.c:389
1666 msgid "remove keys from the secret keyring"
1667 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1668
1669 #: g10/gpg.c:390
1670 msgid "sign a key"
1671 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1672
1673 #: g10/gpg.c:391
1674 msgid "sign a key locally"
1675 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1676
1677 #: g10/gpg.c:392
1678 msgid "sign or edit a key"
1679 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1680
1681 #: g10/gpg.c:393
1682 msgid "generate a revocation certificate"
1683 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1684
1685 #: g10/gpg.c:395
1686 msgid "export keys"
1687 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1688
1689 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:261
1690 msgid "export keys to a key server"
1691 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1692
1693 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:262
1694 msgid "import keys from a key server"
1695 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1696
1697 #: g10/gpg.c:399
1698 msgid "search for keys on a key server"
1699 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1700
1701 #: g10/gpg.c:401
1702 msgid "update all keys from a keyserver"
1703 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1704
1705 #: g10/gpg.c:405
1706 msgid "import/merge keys"
1707 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1708
1709 #: g10/gpg.c:408
1710 msgid "print the card status"
1711 msgstr ""
1712
1713 #: g10/gpg.c:409
1714 msgid "change data on a card"
1715 msgstr ""
1716
1717 #: g10/gpg.c:410
1718 msgid "change a card's PIN"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: g10/gpg.c:419
1722 msgid "update the trust database"
1723 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1724
1725 #: g10/gpg.c:426
1726 msgid "|algo [files]|print message digests"
1727 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1728
1729 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:266
1730 msgid "run in server mode"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:281
1734 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
1735 msgid ""
1736 "@\n"
1737 "Options:\n"
1738 " "
1739 msgstr ""
1740 "@\n"
1741 "ÅðéëïãÝò:\n"
1742 " "
1743
1744 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:283
1745 msgid "create ascii armored output"
1746 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1747
1748 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:295
1749 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1750 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1751
1752 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:333
1753 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1754 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1755
1756 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:336
1757 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1758 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1759
1760 #: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:338
1761 msgid "use canonical text mode"
1762 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1763
1764 #: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:341
1765 #, fuzzy
1766 msgid "|FILE|write output to FILE"
1767 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1768
1769 #: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:352 tools/gpgconf.c:74
1770 msgid "do not make any changes"
1771 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1772
1773 #: g10/gpg.c:480
1774 msgid "prompt before overwriting"
1775 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1776
1777 #: g10/gpg.c:523
1778 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: g10/gpg.c:524
1782 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:400
1786 msgid ""
1787 "@\n"
1788 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1789 msgstr ""
1790 "@\n"
1791 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:403
1794 msgid ""
1795 "@\n"
1796 "Examples:\n"
1797 "\n"
1798 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1799 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1800 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1801 " --list-keys [names]        show keys\n"
1802 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1803 msgstr ""
1804 "@\n"
1805 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1806 "\n"
1807 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1808 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1809 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1810 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1811 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1812
1813 #: g10/gpg.c:752 g10/gpgv.c:95
1814 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1815 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1816
1817 #: g10/gpg.c:769
1818 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1819 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1820
1821 #: g10/gpg.c:772
1822 msgid ""
1823 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1824 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1825 "default operation depends on the input data\n"
1826 msgstr ""
1827 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1828 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1829 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:783 sm/gpgsm.c:583
1832 msgid ""
1833 "\n"
1834 "Supported algorithms:\n"
1835 msgstr ""
1836 "\n"
1837 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1838
1839 #: g10/gpg.c:786
1840 msgid "Pubkey: "
1841 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1842
1843 #: g10/gpg.c:793 g10/keyedit.c:2321
1844 msgid "Cipher: "
1845 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1846
1847 #: g10/gpg.c:800
1848 msgid "Hash: "
1849 msgstr "Hash: "
1850
1851 #: g10/gpg.c:807 g10/keyedit.c:2365
1852 msgid "Compression: "
1853 msgstr "Óõìðßåóç: "
1854
1855 #: g10/gpg.c:814 sm/gpgsm.c:603
1856 msgid "Used libraries:"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: g10/gpg.c:922
1860 msgid "usage: gpg [options] "
1861 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1862
1863 #: g10/gpg.c:1092 sm/gpgsm.c:768
1864 msgid "conflicting commands\n"
1865 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1866
1867 #: g10/gpg.c:1110
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1870 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1871
1872 #: g10/gpg.c:1307
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1875 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1876
1877 #: g10/gpg.c:1310
1878 #, fuzzy, c-format
1879 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1880 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1881
1882 #: g10/gpg.c:1313
1883 #, fuzzy, c-format
1884 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1885 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1886
1887 #: g10/gpg.c:1319
1888 #, fuzzy, c-format
1889 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1890 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1891
1892 #: g10/gpg.c:1322
1893 #, fuzzy, c-format
1894 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1895 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1896
1897 #: g10/gpg.c:1325
1898 #, fuzzy, c-format
1899 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1900 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1901
1902 #: g10/gpg.c:1331
1903 #, fuzzy, c-format
1904 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1905 msgstr ""
1906 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1907
1908 #: g10/gpg.c:1334
1909 #, fuzzy, c-format
1910 msgid ""
1911 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1912 msgstr ""
1913 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1914
1915 #: g10/gpg.c:1337
1916 #, fuzzy, c-format
1917 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1918 msgstr ""
1919 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1920
1921 #: g10/gpg.c:1343
1922 #, fuzzy, c-format
1923 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1924 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1925
1926 #: g10/gpg.c:1346
1927 #, fuzzy, c-format
1928 msgid ""
1929 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1930 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1931
1932 #: g10/gpg.c:1349
1933 #, fuzzy, c-format
1934 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1935 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1936
1937 #: g10/gpg.c:1492
1938 #, fuzzy, c-format
1939 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1940 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1941
1942 #: g10/gpg.c:1587
1943 msgid "display photo IDs during key listings"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: g10/gpg.c:1589
1947 msgid "show policy URLs during signature listings"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: g10/gpg.c:1591
1951 #, fuzzy
1952 msgid "show all notations during signature listings"
1953 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1954
1955 #: g10/gpg.c:1593
1956 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: g10/gpg.c:1597
1960 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: g10/gpg.c:1599
1964 #, fuzzy
1965 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1966 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:1601
1969 msgid "show user ID validity during key listings"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: g10/gpg.c:1603
1973 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: g10/gpg.c:1605
1977 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: g10/gpg.c:1607
1981 #, fuzzy
1982 msgid "show the keyring name in key listings"
1983 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1984
1985 #: g10/gpg.c:1609
1986 #, fuzzy
1987 msgid "show expiration dates during signature listings"
1988 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1989
1990 #: g10/gpg.c:1802
1991 #, c-format
1992 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: g10/gpg.c:1957
1996 #, c-format
1997 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1998 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1999
2000 #: g10/gpg.c:2217 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
2001 #, c-format
2002 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2003 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:2398 g10/gpg.c:2410
2006 #, fuzzy, c-format
2007 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2008 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2009
2010 #: g10/gpg.c:2492
2011 #, fuzzy, c-format
2012 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2013 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:2515 g10/gpg.c:2710 g10/keyedit.c:4084
2016 #, fuzzy
2017 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2018 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2019
2020 #: g10/gpg.c:2527
2021 #, fuzzy, c-format
2022 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2023 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:2530
2026 #, fuzzy
2027 msgid "invalid keyserver options\n"
2028 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2029
2030 #: g10/gpg.c:2537
2031 #, c-format
2032 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2033 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2034
2035 #: g10/gpg.c:2540
2036 msgid "invalid import options\n"
2037 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2038
2039 #: g10/gpg.c:2547
2040 #, c-format
2041 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2042 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2043
2044 #: g10/gpg.c:2550
2045 msgid "invalid export options\n"
2046 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2047
2048 #: g10/gpg.c:2557
2049 #, fuzzy, c-format
2050 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2051 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2052
2053 #: g10/gpg.c:2560
2054 #, fuzzy
2055 msgid "invalid list options\n"
2056 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:2568
2059 msgid "display photo IDs during signature verification"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: g10/gpg.c:2570
2063 msgid "show policy URLs during signature verification"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: g10/gpg.c:2572
2067 #, fuzzy
2068 msgid "show all notations during signature verification"
2069 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:2574
2072 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: g10/gpg.c:2578
2076 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: g10/gpg.c:2580
2080 #, fuzzy
2081 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2082 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:2582
2085 #, fuzzy
2086 msgid "show user ID validity during signature verification"
2087 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:2584
2090 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: g10/gpg.c:2586
2094 #, fuzzy
2095 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2096 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2097
2098 #: g10/gpg.c:2588
2099 msgid "validate signatures with PKA data"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: g10/gpg.c:2590
2103 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2104 msgstr ""
2105
2106 #: g10/gpg.c:2597
2107 #, fuzzy, c-format
2108 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2109 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:2600
2112 #, fuzzy
2113 msgid "invalid verify options\n"
2114 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:2607
2117 #, c-format
2118 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2119 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:2782
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2124 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:2785
2127 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1361
2131 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2132 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2133
2134 #: g10/gpg.c:2875
2135 #, c-format
2136 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2137 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2138
2139 #: g10/gpg.c:2884
2140 #, c-format
2141 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2142 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2143
2144 #: g10/gpg.c:2887
2145 #, c-format
2146 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2147 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:2902
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2152 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:2916
2155 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2156 msgstr ""
2157 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:2922
2160 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2161 msgstr ""
2162 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2163 "êáôÜóôáóç\n"
2164
2165 #: g10/gpg.c:2928
2166 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2167 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2168
2169 #: g10/gpg.c:2941
2170 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2171 msgstr ""
2172 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1433
2175 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2176 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2177
2178 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1441
2179 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2180 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2181
2182 #: g10/gpg.c:3019
2183 #, fuzzy
2184 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2185 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3025
2188 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2189 msgstr ""
2190 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2191 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:3040
2194 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2195 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:3042
2198 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2199 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:3044
2202 #, fuzzy
2203 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2204 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3046
2207 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2208 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2209
2210 #: g10/gpg.c:3048
2211 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2212 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2213
2214 #: g10/gpg.c:3051
2215 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2216 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3055
2219 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2220 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:3062
2223 msgid "invalid default preferences\n"
2224 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2225
2226 #: g10/gpg.c:3071
2227 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2228 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:3075
2231 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2232 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:3079
2235 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2236 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3112
2239 #, c-format
2240 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2241 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:3159
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2246 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:3164
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2251 msgstr ""
2252 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2253
2254 #: g10/gpg.c:3169
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2257 msgstr ""
2258 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:3261
2261 #, c-format
2262 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2263 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:3272
2266 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2267 msgstr ""
2268 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2269 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2270
2271 #: g10/gpg.c:3293
2272 msgid "--store [filename]"
2273 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2274
2275 #: g10/gpg.c:3300
2276 msgid "--symmetric [filename]"
2277 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2278
2279 #: g10/gpg.c:3302
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2282 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2283
2284 #: g10/gpg.c:3312
2285 msgid "--encrypt [filename]"
2286 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2287
2288 #: g10/gpg.c:3325
2289 #, fuzzy
2290 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2291 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2292
2293 #: g10/gpg.c:3327
2294 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: g10/gpg.c:3330
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2300 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2301
2302 #: g10/gpg.c:3348
2303 msgid "--sign [filename]"
2304 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2305
2306 #: g10/gpg.c:3361
2307 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2308 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2309
2310 #: g10/gpg.c:3376
2311 #, fuzzy
2312 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2313 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2314
2315 #: g10/gpg.c:3378
2316 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: g10/gpg.c:3381
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2322 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2323
2324 #: g10/gpg.c:3401
2325 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2326 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2327
2328 #: g10/gpg.c:3410
2329 msgid "--clearsign [filename]"
2330 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2331
2332 #: g10/gpg.c:3435
2333 msgid "--decrypt [filename]"
2334 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2335
2336 #: g10/gpg.c:3443
2337 msgid "--sign-key user-id"
2338 msgstr "--sign-key user-id"
2339
2340 #: g10/gpg.c:3447
2341 msgid "--lsign-key user-id"
2342 msgstr "--lsign-key user-id"
2343
2344 #: g10/gpg.c:3468
2345 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2346 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2347
2348 #: g10/gpg.c:3553
2349 #, c-format
2350 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2351 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2352
2353 #: g10/gpg.c:3555
2354 #, c-format
2355 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2356 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2357
2358 #: g10/gpg.c:3557
2359 #, c-format
2360 msgid "key export failed: %s\n"
2361 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2362
2363 #: g10/gpg.c:3568
2364 #, c-format
2365 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2366 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2367
2368 #: g10/gpg.c:3578
2369 #, c-format
2370 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2371 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2372
2373 #: g10/gpg.c:3629
2374 #, c-format
2375 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2376 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2377
2378 #: g10/gpg.c:3637
2379 #, c-format
2380 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2381 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2382
2383 #: g10/gpg.c:3727
2384 #, c-format
2385 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2386 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:3844
2389 msgid "[filename]"
2390 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2391
2392 #: g10/gpg.c:3848
2393 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2394 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2395
2396 #: g10/gpg.c:4160
2397 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2398 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2399
2400 #: g10/gpg.c:4162
2401 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2402 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2403
2404 #: g10/gpg.c:4195
2405 #, fuzzy
2406 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2407 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2408
2409 #: g10/gpgv.c:72
2410 msgid "take the keys from this keyring"
2411 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2412
2413 #: g10/gpgv.c:74
2414 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2415 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2416
2417 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:375
2418 msgid "|FD|write status info to this FD"
2419 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2420
2421 #: g10/gpgv.c:99
2422 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2423 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2424
2425 #: g10/gpgv.c:102
2426 msgid ""
2427 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2428 "Check signatures against known trusted keys\n"
2429 msgstr ""
2430 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2431 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2432
2433 #: g10/helptext.c:49
2434 msgid ""
2435 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2436 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2437 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2438 msgstr ""
2439 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
2440 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
2441 "åìðéóôïóýíçò,\n"
2442 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
2443
2444 #: g10/helptext.c:55
2445 msgid ""
2446 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2447 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2448 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2449 "ultimately trusted\n"
2450 msgstr ""
2451 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
2452 "êëåéäéÜ\n"
2453 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
2454 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
2455 "êëåéäß\n"
2456 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2457
2458 #: g10/helptext.c:62
2459 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2460 msgstr ""
2461 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
2462 "\"."
2463
2464 #: g10/helptext.c:66
2465 msgid ""
2466 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2467 msgstr ""
2468 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
2469
2470 #: g10/helptext.c:70
2471 msgid ""
2472 "Select the algorithm to use.\n"
2473 "\n"
2474 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2475 "for signatures.\n"
2476 "\n"
2477 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2478 "\n"
2479 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2480 "\n"
2481 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2482 msgstr ""
2483
2484 #: g10/helptext.c:84
2485 msgid ""
2486 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2487 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2488 "Please consult your security expert first."
2489 msgstr ""
2490 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
2491 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
2492 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
2493
2494 #: g10/helptext.c:91
2495 msgid "Enter the size of the key"
2496 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
2497
2498 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2499 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2500 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2501 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
2502
2503 #: g10/helptext.c:105
2504 msgid ""
2505 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2506 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2507 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2508 "the given value as an interval."
2509 msgstr ""
2510 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
2511 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
2512 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
2513 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
2514
2515 #: g10/helptext.c:117
2516 msgid "Enter the name of the key holder"
2517 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2518
2519 #: g10/helptext.c:122
2520 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2521 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2522
2523 #: g10/helptext.c:126
2524 msgid "Please enter an optional comment"
2525 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2526
2527 #: g10/helptext.c:131
2528 msgid ""
2529 "N  to change the name.\n"
2530 "C  to change the comment.\n"
2531 "E  to change the email address.\n"
2532 "O  to continue with key generation.\n"
2533 "Q  to to quit the key generation."
2534 msgstr ""
2535 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2536 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2537 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2538 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2539 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2540
2541 #: g10/helptext.c:140
2542 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2543 msgstr ""
2544 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2545 "õðïêëåéäß."
2546
2547 #: g10/helptext.c:148
2548 msgid ""
2549 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2550 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2551 "know how carefully you verified this.\n"
2552 "\n"
2553 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2554 "the\n"
2555 "    key.\n"
2556 "\n"
2557 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2558 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2559 "for\n"
2560 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2561 "user.\n"
2562 "\n"
2563 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2564 "could\n"
2565 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2566 "the\n"
2567 "    key against a photo ID.\n"
2568 "\n"
2569 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2570 "could\n"
2571 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2572 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2573 "a\n"
2574 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2575 "the\n"
2576 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2577 "exchange\n"
2578 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2579 "\n"
2580 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2581 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2582 "\"\n"
2583 "mean to you when you sign other keys.\n"
2584 "\n"
2585 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2586 msgstr ""
2587 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2588 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2589 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2590 "\n"
2591 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2592 "êëåéäß.\n"
2593 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2594 "ôïõ\n"
2595 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2596 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2597 "\n"
2598 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2599 "ðáñÜäåéãìá\n"
2600 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2601 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2602 "\n"
2603 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2604 "áõôü\n"
2605 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2606 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2607 "ôïõ\n"
2608 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2609 "÷.\n"
2610 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2611 "\n"
2612 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2613 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2614 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2615 "êëåéäéÜ.\n"
2616 "\n"
2617 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2618
2619 #: g10/helptext.c:186
2620 #, fuzzy
2621 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2622 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2623
2624 #: g10/helptext.c:190
2625 msgid ""
2626 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2627 "All certificates are then also lost!"
2628 msgstr ""
2629 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2630 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2631
2632 #: g10/helptext.c:195
2633 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2634 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2635
2636 #: g10/helptext.c:200
2637 msgid ""
2638 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2639 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2640 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2641 msgstr ""
2642 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2643 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2644 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2645 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2646
2647 #: g10/helptext.c:205
2648 msgid ""
2649 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2650 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2651 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2652 "a trust connection through another already certified key."
2653 msgstr ""
2654 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2655 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2656 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2657 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2658
2659 #: g10/helptext.c:211
2660 msgid ""
2661 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2662 "your keyring."
2663 msgstr ""
2664 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2665 "êëåéäïèÞêç óáò."
2666
2667 #: g10/helptext.c:215
2668 msgid ""
2669 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2670 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2671 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2672 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2673 "a second one is available."
2674 msgstr ""
2675 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2676 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2677 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2678 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2679 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2680
2681 #: g10/helptext.c:223
2682 msgid ""
2683 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2684 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2685 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2686 msgstr ""
2687 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2688 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2689 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2690
2691 #: g10/helptext.c:230
2692 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2693 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2694
2695 #: g10/helptext.c:236
2696 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2697 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2698
2699 #: g10/helptext.c:240
2700 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2701 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2702
2703 #: g10/helptext.c:245
2704 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2705 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2706
2707 #: g10/helptext.c:250
2708 msgid ""
2709 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2710 "file (which is shown in brackets) will be used."
2711 msgstr ""
2712 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2713 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2714
2715 #: g10/helptext.c:256
2716 msgid ""
2717 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2718 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2719 "  \"Key has been compromised\"\n"
2720 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2721 "      got access to your secret key.\n"
2722 "  \"Key is superseded\"\n"
2723 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2724 "  \"Key is no longer used\"\n"
2725 "      Use this if you have retired this key.\n"
2726 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2727 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2728 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2729 msgstr ""
2730 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2731 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2732 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2733 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2734 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2735 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2736 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2737 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2738 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2739 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2740 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2741 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2742
2743 #: g10/helptext.c:272
2744 msgid ""
2745 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2746 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2747 "An empty line ends the text.\n"
2748 msgstr ""
2749 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2750 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2751 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2752 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2753
2754 #: g10/helptext.c:287
2755 msgid "No help available"
2756 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2757
2758 #: g10/helptext.c:295
2759 #, c-format
2760 msgid "No help available for `%s'"
2761 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2762
2763 #: g10/import.c:94
2764 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: g10/import.c:96
2768 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: g10/import.c:98
2772 #, fuzzy
2773 msgid "do not update the trustdb after import"
2774 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2775
2776 #: g10/import.c:100
2777 #, fuzzy
2778 msgid "create a public key when importing a secret key"
2779 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2780
2781 #: g10/import.c:102
2782 msgid "only accept updates to existing keys"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: g10/import.c:104
2786 #, fuzzy
2787 msgid "remove unusable parts from key after import"
2788 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2789
2790 #: g10/import.c:106
2791 msgid "remove as much as possible from key after import"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: g10/import.c:269
2795 #, c-format
2796 msgid "skipping block of type %d\n"
2797 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2798
2799 #: g10/import.c:278
2800 #, fuzzy, c-format
2801 msgid "%lu keys processed so far\n"
2802 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2803
2804 #: g10/import.c:295
2805 #, c-format
2806 msgid "Total number processed: %lu\n"
2807 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2808
2809 #: g10/import.c:297
2810 #, c-format
2811 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2812 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2813
2814 #: g10/import.c:300
2815 #, c-format
2816 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2817 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2818
2819 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2820 #, c-format
2821 msgid "              imported: %lu"
2822 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2823
2824 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2825 #, c-format
2826 msgid "             unchanged: %lu\n"
2827 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2828
2829 #: g10/import.c:310
2830 #, c-format
2831 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2832 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2833
2834 #: g10/import.c:312
2835 #, c-format
2836 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2837 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2838
2839 #: g10/import.c:314
2840 #, c-format
2841 msgid "        new signatures: %lu\n"
2842 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2843
2844 #: g10/import.c:316
2845 #, c-format
2846 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2847 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2848
2849 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2850 #, c-format
2851 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2852 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2853
2854 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2855 #, c-format
2856 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2857 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2858
2859 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2860 #, c-format
2861 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2862 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2863
2864 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2865 #, c-format
2866 msgid "          not imported: %lu\n"
2867 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2868
2869 #: g10/import.c:326
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2872 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2873
2874 #: g10/import.c:328
2875 #, fuzzy, c-format
2876 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2877 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2878
2879 #: g10/import.c:569
2880 #, c-format
2881 msgid ""
2882 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2883 "algorithms on these user IDs:\n"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: g10/import.c:610
2887 #, c-format
2888 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2889 msgstr ""
2890
2891 #: g10/import.c:625
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2894 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2895
2896 #: g10/import.c:637
2897 #, c-format
2898 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: g10/import.c:650
2902 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: g10/import.c:652
2906 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: g10/import.c:676
2910 #, c-format
2911 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: no user ID\n"
2917 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2918
2919 #: g10/import.c:755
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2922 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2923
2924 #: g10/import.c:770
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2927 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2928
2929 #: g10/import.c:776
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2932 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2933
2934 #: g10/import.c:778
2935 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2936 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2937
2938 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2941 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2942
2943 #: g10/import.c:794
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2946 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2947
2948 #: g10/import.c:803
2949 #, c-format
2950 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2951 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2952
2953 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2954 #, c-format
2955 msgid "writing to `%s'\n"
2956 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2957
2958 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2959 #: g10/import.c:2381 g10/import.c:2403
2960 #, c-format
2961 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2962 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2963
2964 #: g10/import.c:831
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2967 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2968
2969 #: g10/import.c:855
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2972 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2973
2974 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2977 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2978
2979 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2982 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2983
2984 #: g10/import.c:917
2985 #, fuzzy, c-format
2986 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2987 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2988
2989 #: g10/import.c:920
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2992 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2993
2994 #: g10/import.c:923
2995 #, fuzzy, c-format
2996 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2997 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2998
2999 #: g10/import.c:926
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
3002 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
3003
3004 #: g10/import.c:929
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
3007 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
3008
3009 #: g10/import.c:932
3010 #, fuzzy, c-format
3011 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
3012 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
3013
3014 #: g10/import.c:935
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
3017 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
3018
3019 #: g10/import.c:938
3020 #, fuzzy, c-format
3021 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3022 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
3023
3024 #: g10/import.c:941
3025 #, fuzzy, c-format
3026 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3027 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
3028
3029 #: g10/import.c:944
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3032 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
3033
3034 #: g10/import.c:967
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3037 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1130
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3042 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
3043
3044 #: g10/import.c:1141
3045 #, fuzzy
3046 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3047 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3048
3049 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2396
3050 #, c-format
3051 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3052 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
3053
3054 #: g10/import.c:1169
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid "key %s: secret key imported\n"
3057 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
3058
3059 #: g10/import.c:1199
3060 #, fuzzy, c-format
3061 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3062 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3063
3064 #: g10/import.c:1209
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3067 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
3068
3069 #: g10/import.c:1239
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3072 msgstr ""
3073 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
3074 "áíÜêëçóçò\n"
3075
3076 #: g10/import.c:1282
3077 #, fuzzy, c-format
3078 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3079 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
3080
3081 #: g10/import.c:1314
3082 #, fuzzy, c-format
3083 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3084 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
3085
3086 #: g10/import.c:1380
3087 #, fuzzy, c-format
3088 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3089 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
3090
3091 #: g10/import.c:1395
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3094 msgstr ""
3095 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
3096 "s\"\n"
3097
3098 #: g10/import.c:1397
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3101 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3102
3103 #: g10/import.c:1415
3104 #, fuzzy, c-format
3105 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3106 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3107
3108 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3111 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3112
3113 #: g10/import.c:1428
3114 #, fuzzy, c-format
3115 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3116 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3117
3118 #: g10/import.c:1443
3119 #, fuzzy, c-format
3120 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3121 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3122
3123 #: g10/import.c:1465
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3126 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1478
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3131 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3132
3133 #: g10/import.c:1493
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3136 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3137
3138 #: g10/import.c:1535
3139 #, fuzzy, c-format
3140 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3141 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3142
3143 #: g10/import.c:1556
3144 #, fuzzy, c-format
3145 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3146 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3147
3148 #: g10/import.c:1583
3149 #, fuzzy, c-format
3150 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3151 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3152
3153 #: g10/import.c:1593
3154 #, fuzzy, c-format
3155 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3156 msgstr ""
3157 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3158
3159 #: g10/import.c:1610
3160 #, fuzzy, c-format
3161 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3162 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3163
3164 #: g10/import.c:1624
3165 #, fuzzy, c-format
3166 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3167 msgstr ""
3168 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3169
3170 #: g10/import.c:1632
3171 #, fuzzy, c-format
3172 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3173 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3174
3175 #: g10/import.c:1744
3176 #, fuzzy, c-format
3177 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3178 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3179
3180 #: g10/import.c:1806
3181 #, fuzzy, c-format
3182 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3183 msgstr ""
3184 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3185 "08lX\n"
3186
3187 #: g10/import.c:1820
3188 #, fuzzy, c-format
3189 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3190 msgstr ""
3191 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3192 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3193
3194 #: g10/import.c:1879
3195 #, fuzzy, c-format
3196 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3197 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3198
3199 #: g10/import.c:1913
3200 #, fuzzy, c-format
3201 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3202 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3203
3204 #: g10/import.c:2302
3205 #, fuzzy
3206 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3207 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3208
3209 #: g10/import.c:2310
3210 #, fuzzy
3211 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3212 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3213
3214 #: g10/import.c:2312
3215 #, fuzzy
3216 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3217 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3218
3219 #: g10/keydb.c:168
3220 #, c-format
3221 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3222 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3223
3224 #: g10/keydb.c:174
3225 #, c-format
3226 msgid "keyring `%s' created\n"
3227 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3228
3229 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3230 #, fuzzy, c-format
3231 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3232 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3233
3234 #: g10/keydb.c:697
3235 #, c-format
3236 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3237 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:265
3240 msgid "[revocation]"
3241 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:266
3244 msgid "[self-signature]"
3245 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3248 msgid "1 bad signature\n"
3249 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3252 #, c-format
3253 msgid "%d bad signatures\n"
3254 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3257 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3258 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3261 #, c-format
3262 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3263 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3266 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3267 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3270 #, c-format
3271 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3272 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:356
3275 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3276 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:358
3279 #, c-format
3280 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3281 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3284 #, fuzzy
3285 msgid ""
3286 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3287 "keys\n"
3288 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3289 "etc.)\n"
3290 msgstr ""
3291 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3292 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3293 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3294 "\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3299 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3302 #, fuzzy, c-format
3303 msgid "  %d = I trust fully\n"
3304 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:438
3307 msgid ""
3308 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3309 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3310 "trust signatures on your behalf.\n"
3311 msgstr ""
3312
3313 #: g10/keyedit.c:454
3314 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3315 msgstr ""
3316
3317 #: g10/keyedit.c:598
3318 #, c-format
3319 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3320 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3321
3322 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3323 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3324 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3325 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3326
3327 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3328 #: g10/keyedit.c:1759
3329 msgid "  Unable to sign.\n"
3330 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:626
3333 #, c-format
3334 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3335 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3336
3337 #: g10/keyedit.c:654
3338 #, c-format
3339 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3340 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3341
3342 #: g10/keyedit.c:682
3343 #, fuzzy, c-format
3344 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3345 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3346
3347 #: g10/keyedit.c:684
3348 #, fuzzy
3349 msgid "Sign it? (y/N) "
3350 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3351
3352 #: g10/keyedit.c:706
3353 #, c-format
3354 msgid ""
3355 "The self-signature on \"%s\"\n"
3356 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3357 msgstr ""
3358 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3359 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:715
3362 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3363 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3364
3365 #: g10/keyedit.c:729
3366 #, c-format
3367 msgid ""
3368 "Your current signature on \"%s\"\n"
3369 "has expired.\n"
3370 msgstr ""
3371 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3372 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:733
3375 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3376 msgstr ""
3377 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3378
3379 #: g10/keyedit.c:754
3380 #, c-format
3381 msgid ""
3382 "Your current signature on \"%s\"\n"
3383 "is a local signature.\n"
3384 msgstr ""
3385 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3386 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:758
3389 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3390 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3391
3392 #: g10/keyedit.c:779
3393 #, fuzzy, c-format
3394 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3395 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:782
3398 #, fuzzy, c-format
3399 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3400 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:787
3403 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3404 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3405
3406 #: g10/keyedit.c:809
3407 #, fuzzy, c-format
3408 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3409 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:824
3412 msgid "This key has expired!"
3413 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:842
3416 #, c-format
3417 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3418 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:848
3421 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3422 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3423
3424 #: g10/keyedit.c:888
3425 msgid ""
3426 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3427 "mode.\n"
3428 msgstr ""
3429 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3430 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:890
3433 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3434 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:915
3437 msgid ""
3438 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3439 "belongs\n"
3440 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3441 msgstr ""
3442 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3443 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3444 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:920
3447 #, c-format
3448 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3449 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:922
3452 #, c-format
3453 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3454 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:924
3457 #, c-format
3458 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3459 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:926
3462 #, c-format
3463 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3464 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:932
3467 #, fuzzy
3468 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3469 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3470
3471 #: g10/keyedit.c:956
3472 #, fuzzy, c-format
3473 msgid ""
3474 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3475 "key \"%s\" (%s)\n"
3476 msgstr ""
3477 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3478 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3479
3480 #: g10/keyedit.c:963
3481 #, fuzzy
3482 msgid "This will be a self-signature.\n"
3483 msgstr ""
3484 "\n"
3485 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:969
3488 #, fuzzy
3489 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3490 msgstr ""
3491 "\n"
3492 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:977
3495 #, fuzzy
3496 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3497 msgstr ""
3498 "\n"
3499 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3500 "\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:987
3503 #, fuzzy
3504 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3505 msgstr ""
3506 "\n"
3507 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:994
3510 #, fuzzy
3511 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3512 msgstr ""
3513 "\n"
3514 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3515 "\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1001
3518 #, fuzzy
3519 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3520 msgstr ""
3521 "\n"
3522 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1006
3525 #, fuzzy
3526 msgid "I have checked this key casually.\n"
3527 msgstr ""
3528 "\n"
3529 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1011
3532 #, fuzzy
3533 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3534 msgstr ""
3535 "\n"
3536 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1021
3539 #, fuzzy
3540 msgid "Really sign? (y/N) "
3541 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3544 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:316
3545 #, c-format
3546 msgid "signing failed: %s\n"
3547 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1131
3550 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3554 msgid "This key is not protected.\n"
3555 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3558 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3559 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3562 #, fuzzy
3563 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3564 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3567 msgid "Key is protected.\n"
3568 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1178
3571 #, c-format
3572 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3573 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1184
3576 msgid ""
3577 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3578 "\n"
3579 msgstr ""
3580 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3581 "\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3584 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3585 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1204
3588 msgid ""
3589 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3590 "\n"
3591 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1207
3594 #, fuzzy
3595 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3596 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1278
3599 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3600 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1364
3603 msgid "save and quit"
3604 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1367
3607 #, fuzzy
3608 msgid "show key fingerprint"
3609 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1368
3612 msgid "list key and user IDs"
3613 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:1370
3616 msgid "select user ID N"
3617 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:1371
3620 #, fuzzy
3621 msgid "select subkey N"
3622 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1372
3625 #, fuzzy
3626 msgid "check signatures"
3627 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1377
3630 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1382
3634 #, fuzzy
3635 msgid "sign selected user IDs locally"
3636 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1384
3639 #, fuzzy
3640 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3641 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:1386
3644 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1390
3648 msgid "add a user ID"
3649 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1392
3652 msgid "add a photo ID"
3653 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1394
3656 #, fuzzy
3657 msgid "delete selected user IDs"
3658 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:1399
3661 #, fuzzy
3662 msgid "add a subkey"
3663 msgstr "addkey"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1403
3666 msgid "add a key to a smartcard"
3667 msgstr ""
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1405
3670 msgid "move a key to a smartcard"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: g10/keyedit.c:1407
3674 msgid "move a backup key to a smartcard"
3675 msgstr ""
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1411
3678 #, fuzzy
3679 msgid "delete selected subkeys"
3680 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1413
3683 msgid "add a revocation key"
3684 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1415
3687 #, fuzzy
3688 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3689 msgstr ""
3690 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1417
3693 #, fuzzy
3694 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3695 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:1419
3698 #, fuzzy
3699 msgid "flag the selected user ID as primary"
3700 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:1421
3703 #, fuzzy
3704 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3705 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1424
3708 msgid "list preferences (expert)"
3709 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1426
3712 msgid "list preferences (verbose)"
3713 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:1428
3716 #, fuzzy
3717 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3718 msgstr ""
3719 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3720
3721 #: g10/keyedit.c:1433
3722 #, fuzzy
3723 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3724 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:1435
3727 #, fuzzy
3728 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3729 msgstr ""
3730 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3731
3732 #: g10/keyedit.c:1437
3733 msgid "change the passphrase"
3734 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1441
3737 msgid "change the ownertrust"
3738 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:1443
3741 #, fuzzy
3742 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3743 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1445
3746 #, fuzzy
3747 msgid "revoke selected user IDs"
3748 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3749
3750 #: g10/keyedit.c:1450
3751 #, fuzzy
3752 msgid "revoke key or selected subkeys"
3753 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:1451
3756 #, fuzzy
3757 msgid "enable key"
3758 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3759
3760 #: g10/keyedit.c:1452
3761 #, fuzzy
3762 msgid "disable key"
3763 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1453
3766 #, fuzzy
3767 msgid "show selected photo IDs"
3768 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1455
3771 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3772 msgstr ""
3773
3774 #: g10/keyedit.c:1457
3775 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3776 msgstr ""
3777
3778 #: g10/keyedit.c:1579
3779 #, fuzzy, c-format
3780 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3781 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:1597
3784 msgid "Secret key is available.\n"
3785 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3786
3787 #: g10/keyedit.c:1680
3788 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3789 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:1688
3792 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3793 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:1707
3796 msgid ""
3797 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3798 "(lsign),\n"
3799 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3800 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: g10/keyedit.c:1747
3804 msgid "Key is revoked."
3805 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3806
3807 #: g10/keyedit.c:1766
3808 #, fuzzy
3809 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3810 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3811
3812 #: g10/keyedit.c:1773
3813 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3814 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3815
3816 #: g10/keyedit.c:1782
3817 #, fuzzy, c-format
3818 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3819 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:1805
3822 #, c-format
3823 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3824 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3827 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3828 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:1829
3831 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3832 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3833
3834 #: g10/keyedit.c:1831
3835 #, fuzzy
3836 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3837 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3838
3839 #: g10/keyedit.c:1832
3840 #, fuzzy
3841 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3842 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3843
3844 #: g10/keyedit.c:1882
3845 #, fuzzy
3846 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3847 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3848
3849 #: g10/keyedit.c:1894
3850 #, fuzzy
3851 msgid "You must select exactly one key.\n"
3852 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3853
3854 #: g10/keyedit.c:1922
3855 msgid "Command expects a filename argument\n"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: g10/keyedit.c:1936
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3861 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3862
3863 #: g10/keyedit.c:1953
3864 #, fuzzy, c-format
3865 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3866 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3867
3868 #: g10/keyedit.c:1977
3869 msgid "You must select at least one key.\n"
3870 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3871
3872 #: g10/keyedit.c:1980
3873 #, fuzzy
3874 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3875 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3876
3877 #: g10/keyedit.c:1981
3878 #, fuzzy
3879 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3880 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3881
3882 #: g10/keyedit.c:2016
3883 #, fuzzy
3884 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3885 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3886
3887 #: g10/keyedit.c:2017
3888 #, fuzzy
3889 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3890 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3891
3892 #: g10/keyedit.c:2035
3893 #, fuzzy
3894 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3895 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3896
3897 #: g10/keyedit.c:2046
3898 #, fuzzy
3899 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3900 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3901
3902 #: g10/keyedit.c:2048
3903 #, fuzzy
3904 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3905 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3906
3907 #: g10/keyedit.c:2098
3908 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: g10/keyedit.c:2140
3912 #, fuzzy
3913 msgid "Set preference list to:\n"
3914 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3915
3916 #: g10/keyedit.c:2146
3917 #, fuzzy
3918 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3919 msgstr ""
3920 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2148
3923 #, fuzzy
3924 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3925 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2216
3928 #, fuzzy
3929 msgid "Save changes? (y/N) "
3930 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3931
3932 #: g10/keyedit.c:2219
3933 #, fuzzy
3934 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3935 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3936
3937 #: g10/keyedit.c:2229
3938 #, c-format
3939 msgid "update failed: %s\n"
3940 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3941
3942 #: g10/keyedit.c:2236
3943 #, c-format
3944 msgid "update secret failed: %s\n"
3945 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3946
3947 #: g10/keyedit.c:2243
3948 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3949 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3950
3951 #: g10/keyedit.c:2343
3952 msgid "Digest: "
3953 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3954
3955 #: g10/keyedit.c:2394
3956 msgid "Features: "
3957 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3958
3959 #: g10/keyedit.c:2405
3960 msgid "Keyserver no-modify"
3961 msgstr ""
3962
3963 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3964 msgid "Preferred keyserver: "
3965 msgstr ""
3966
3967 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3968 #, fuzzy
3969 msgid "Notations: "
3970 msgstr "Óçìåßùóç: "
3971
3972 #: g10/keyedit.c:2639
3973 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3974 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3975
3976 #: g10/keyedit.c:2698
3977 #, fuzzy, c-format
3978 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3979 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3980
3981 #: g10/keyedit.c:2719
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3984 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3985
3986 #: g10/keyedit.c:2725
3987 #, fuzzy
3988 msgid "(sensitive)"
3989 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3990
3991 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3992 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3993 #, fuzzy, c-format
3994 msgid "created: %s"
3995 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3998 #, fuzzy, c-format
3999 msgid "revoked: %s"
4000 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
4001
4002 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
4003 #, fuzzy, c-format
4004 msgid "expired: %s"
4005 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
4006
4007 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
4008 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
4009 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
4010 #, fuzzy, c-format
4011 msgid "expires: %s"
4012 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
4013
4014 #: g10/keyedit.c:2750
4015 #, fuzzy, c-format
4016 msgid "usage: %s"
4017 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
4018
4019 #: g10/keyedit.c:2765
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "trust: %s"
4022 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
4023
4024 #: g10/keyedit.c:2769
4025 #, c-format
4026 msgid "validity: %s"
4027 msgstr ""
4028
4029 #: g10/keyedit.c:2776
4030 msgid "This key has been disabled"
4031 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
4032
4033 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
4034 msgid "card-no: "
4035 msgstr ""
4036
4037 #: g10/keyedit.c:2828
4038 msgid ""
4039 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4040 "unless you restart the program.\n"
4041 msgstr ""
4042 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
4043 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
4044
4045 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
4046 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
4047 #, fuzzy
4048 msgid "revoked"
4049 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
4050
4051 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
4052 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
4053 #, fuzzy
4054 msgid "expired"
4055 msgstr "expire"
4056
4057 #: g10/keyedit.c:2959
4058 msgid ""
4059 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4060 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4061 msgstr ""
4062 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
4063 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
4064
4065 #: g10/keyedit.c:3020
4066 msgid ""
4067 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4068 "versions\n"
4069 "         of PGP to reject this key.\n"
4070 msgstr ""
4071 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
4072 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4073
4074 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
4075 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4076 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
4077
4078 #: g10/keyedit.c:3031
4079 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4080 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
4081
4082 #: g10/keyedit.c:3171
4083 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4084 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4085
4086 #: g10/keyedit.c:3181
4087 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4088 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4089
4090 #: g10/keyedit.c:3185
4091 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4092 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4093
4094 #: g10/keyedit.c:3191
4095 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4096 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
4097
4098 #: g10/keyedit.c:3205
4099 #, c-format
4100 msgid "Deleted %d signature.\n"
4101 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
4102
4103 #: g10/keyedit.c:3206
4104 #, c-format
4105 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4106 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
4107
4108 #: g10/keyedit.c:3209
4109 msgid "Nothing deleted.\n"
4110 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
4111
4112 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1697
4113 #, fuzzy
4114 msgid "invalid"
4115 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
4116
4117 #: g10/keyedit.c:3244
4118 #, fuzzy, c-format
4119 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4120 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4121
4122 #: g10/keyedit.c:3251
4123 #, fuzzy, c-format
4124 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4125 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4126
4127 #: g10/keyedit.c:3252
4128 #, fuzzy, c-format
4129 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4130 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4131
4132 #: g10/keyedit.c:3260
4133 #, fuzzy, c-format
4134 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4135 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4136
4137 #: g10/keyedit.c:3261
4138 #, fuzzy, c-format
4139 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4140 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4141
4142 #: g10/keyedit.c:3355
4143 msgid ""
4144 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4145 "cause\n"
4146 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4147 msgstr ""
4148 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4149 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4150 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4151
4152 #: g10/keyedit.c:3366
4153 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4154 msgstr ""
4155 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4156
4157 #: g10/keyedit.c:3386
4158 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4159 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4160
4161 #: g10/keyedit.c:3411
4162 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4163 msgstr ""
4164 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4165
4166 #: g10/keyedit.c:3426
4167 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4168 msgstr ""
4169 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4170
4171 #: g10/keyedit.c:3448
4172 #, fuzzy
4173 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4174 msgstr ""
4175 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4176
4177 #: g10/keyedit.c:3467
4178 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4179 msgstr ""
4180 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4181 "åðáíÝëèåé!\n"
4182
4183 #: g10/keyedit.c:3473
4184 #, fuzzy
4185 msgid ""
4186 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4187 msgstr ""
4188 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4189 "N): "
4190
4191 #: g10/keyedit.c:3534
4192 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4193 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4194
4195 #: g10/keyedit.c:3540
4196 #, fuzzy
4197 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4198 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4199
4200 #: g10/keyedit.c:3544
4201 #, fuzzy
4202 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4203 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4204
4205 #: g10/keyedit.c:3547
4206 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4207 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4208
4209 #: g10/keyedit.c:3593
4210 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4211 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4212
4213 #: g10/keyedit.c:3609
4214 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4215 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4216
4217 #: g10/keyedit.c:3687
4218 #, fuzzy, c-format
4219 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4220 msgstr ""
4221 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4222 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4223
4224 #: g10/keyedit.c:3693
4225 #, c-format
4226 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: g10/keyedit.c:3856
4230 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4231 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4232
4233 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
4234 #, fuzzy, c-format
4235 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4236 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4237
4238 #: g10/keyedit.c:4066
4239 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4240 msgstr ""
4241
4242 #: g10/keyedit.c:4146
4243 #, fuzzy
4244 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4245 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4246
4247 #: g10/keyedit.c:4147
4248 #, fuzzy
4249 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4250 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4251
4252 #: g10/keyedit.c:4209
4253 #, fuzzy
4254 msgid "Enter the notation: "
4255 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4256
4257 #: g10/keyedit.c:4358
4258 #, fuzzy
4259 msgid "Proceed? (y/N) "
4260 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4261
4262 #: g10/keyedit.c:4422
4263 #, c-format
4264 msgid "No user ID with index %d\n"
4265 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4266
4267 #: g10/keyedit.c:4480
4268 #, fuzzy, c-format
4269 msgid "No user ID with hash %s\n"
4270 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4271
4272 #: g10/keyedit.c:4507
4273 #, fuzzy, c-format
4274 msgid "No subkey with index %d\n"
4275 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4276
4277 #: g10/keyedit.c:4642
4278 #, fuzzy, c-format
4279 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4280 msgstr "user ID: \""
4281
4282 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
4283 #, fuzzy, c-format
4284 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4285 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4286
4287 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
4288 msgid " (non-exportable)"
4289 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4290
4291 #: g10/keyedit.c:4651
4292 #, c-format
4293 msgid "This signature expired on %s.\n"
4294 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4295
4296 #: g10/keyedit.c:4655
4297 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4298 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4299
4300 #: g10/keyedit.c:4659
4301 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4302 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4303
4304 #: g10/keyedit.c:4686
4305 #, fuzzy, c-format
4306 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4307 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4308
4309 #: g10/keyedit.c:4712
4310 #, fuzzy
4311 msgid " (non-revocable)"
4312 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4313
4314 #: g10/keyedit.c:4719
4315 #, fuzzy, c-format
4316 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4317 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4318
4319 #: g10/keyedit.c:4741
4320 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4321 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4322
4323 #: g10/keyedit.c:4761
4324 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4325 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4326
4327 #: g10/keyedit.c:4791
4328 msgid "no secret key\n"
4329 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4330
4331 #: g10/keyedit.c:4861
4332 #, c-format
4333 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4334 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4335
4336 #: g10/keyedit.c:4878
4337 #, c-format
4338 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4339 msgstr ""
4340 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4341
4342 #: g10/keyedit.c:4942
4343 #, fuzzy, c-format
4344 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4345 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4346
4347 #: g10/keyedit.c:5004
4348 #, fuzzy, c-format
4349 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4350 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4351
4352 #: g10/keyedit.c:5099
4353 #, fuzzy, c-format
4354 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4355 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4356
4357 #: g10/keygen.c:268
4358 #, fuzzy, c-format
4359 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4360 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4361
4362 #: g10/keygen.c:275
4363 #, fuzzy
4364 msgid "too many cipher preferences\n"
4365 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4366
4367 #: g10/keygen.c:277
4368 #, fuzzy
4369 msgid "too many digest preferences\n"
4370 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4371
4372 #: g10/keygen.c:279
4373 #, fuzzy
4374 msgid "too many compression preferences\n"
4375 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4376
4377 #: g10/keygen.c:404
4378 #, fuzzy, c-format
4379 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4380 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4381
4382 #: g10/keygen.c:884
4383 msgid "writing direct signature\n"
4384 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4385
4386 #: g10/keygen.c:926
4387 msgid "writing self signature\n"
4388 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4389
4390 #: g10/keygen.c:983
4391 msgid "writing key binding signature\n"
4392 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4393
4394 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4395 #: g10/keygen.c:3016
4396 #, c-format
4397 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4398 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4401 #, c-format
4402 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4403 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4404
4405 #: g10/keygen.c:1299
4406 msgid ""
4407 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4408 msgstr ""
4409
4410 #: g10/keygen.c:1519
4411 #, fuzzy
4412 msgid "Sign"
4413 msgstr "sign"
4414
4415 #: g10/keygen.c:1522
4416 msgid "Certify"
4417 msgstr ""
4418
4419 #: g10/keygen.c:1525
4420 #, fuzzy
4421 msgid "Encrypt"
4422 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4423
4424 #: g10/keygen.c:1528
4425 msgid "Authenticate"
4426 msgstr ""
4427
4428 #: g10/keygen.c:1536
4429 msgid "SsEeAaQq"
4430 msgstr ""
4431
4432 #: g10/keygen.c:1555
4433 #, c-format
4434 msgid "Possible actions for a %s key: "
4435 msgstr ""
4436
4437 #: g10/keygen.c:1559
4438 msgid "Current allowed actions: "
4439 msgstr ""
4440
4441 #: g10/keygen.c:1564
4442 #, c-format
4443 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4444 msgstr ""
4445
4446 #: g10/keygen.c:1567
4447 #, fuzzy, c-format
4448 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4449 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4450
4451 #: g10/keygen.c:1570
4452 #, c-format
4453 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4454 msgstr ""
4455
4456 #: g10/keygen.c:1573
4457 #, c-format
4458 msgid "   (%c) Finished\n"
4459 msgstr ""
4460
4461 #: g10/keygen.c:1629
4462 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4463 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4464
4465 #: g10/keygen.c:1631
4466 #, fuzzy, c-format
4467 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4468 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4469
4470 #: g10/keygen.c:1632
4471 #, c-format
4472 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4473 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4474
4475 #: g10/keygen.c:1634
4476 #, fuzzy, c-format
4477 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4478 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4479
4480 #: g10/keygen.c:1636
4481 #, fuzzy, c-format
4482 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4483 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4484
4485 #: g10/keygen.c:1637
4486 #, c-format
4487 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4488 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4489
4490 #: g10/keygen.c:1639
4491 #, c-format
4492 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4493 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4494
4495 #: g10/keygen.c:1641
4496 #, fuzzy, c-format
4497 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4498 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4499
4500 #: g10/keygen.c:1710
4501 #, fuzzy, c-format
4502 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4503 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4504
4505 #: g10/keygen.c:1720
4506 #, c-format
4507 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4508 msgstr ""
4509
4510 #: g10/keygen.c:1727
4511 #, fuzzy, c-format
4512 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4513 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4514
4515 #: g10/keygen.c:1741
4516 #, c-format
4517 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4518 msgstr ""
4519
4520 #: g10/keygen.c:1747
4521 #, c-format
4522 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4523 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4524
4525 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4526 #, c-format
4527 msgid "rounded up to %u bits\n"
4528 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4529
4530 #: g10/keygen.c:1826
4531 msgid ""
4532 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4533 "         0 = key does not expire\n"
4534 "      <n>  = key expires in n days\n"
4535 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4536 "      <n>m = key expires in n months\n"
4537 "      <n>y = key expires in n years\n"
4538 msgstr ""
4539 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4540 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4541 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4542 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4543 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4544 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4545
4546 #: g10/keygen.c:1837
4547 msgid ""
4548 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4549 "         0 = signature does not expire\n"
4550 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4551 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4552 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4553 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4554 msgstr ""
4555 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4556 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4557 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4558 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4559 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4560 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4561
4562 #: g10/keygen.c:1860
4563 msgid "Key is valid for? (0) "
4564 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4565
4566 #: g10/keygen.c:1865
4567 #, fuzzy, c-format
4568 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4569 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4570
4571 #: g10/keygen.c:1883
4572 msgid "invalid value\n"
4573 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4574
4575 #: g10/keygen.c:1890
4576 #, fuzzy
4577 msgid "Key does not expire at all\n"
4578 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4579
4580 #: g10/keygen.c:1891
4581 #, fuzzy
4582 msgid "Signature does not expire at all\n"
4583 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4584
4585 #: g10/keygen.c:1896
4586 #, fuzzy, c-format
4587 msgid "Key expires at %s\n"
4588 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4589
4590 #: g10/keygen.c:1897
4591 #, fuzzy, c-format
4592 msgid "Signature expires at %s\n"
4593 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4594
4595 #: g10/keygen.c:1901
4596 msgid ""
4597 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4598 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4599 msgstr ""
4600 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4601 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4602
4603 #: g10/keygen.c:1908
4604 #, fuzzy
4605 msgid "Is this correct? (y/N) "
4606 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4607
4608 #: g10/keygen.c:1931
4609 #, fuzzy
4610 msgid ""
4611 "\n"
4612 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4613 "ID\n"
4614 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4615 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4616 "\n"
4617 msgstr ""
4618 "\n"
4619 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4620 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4621 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4622 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4623 "\n"
4624
4625 #: g10/keygen.c:1944
4626 msgid "Real name: "
4627 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4628
4629 #: g10/keygen.c:1952
4630 msgid "Invalid character in name\n"
4631 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4632
4633 #: g10/keygen.c:1954
4634 msgid "Name may not start with a digit\n"
4635 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4636
4637 #: g10/keygen.c:1956
4638 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4639 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4640
4641 #: g10/keygen.c:1964
4642 msgid "Email address: "
4643 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4644
4645 #: g10/keygen.c:1970
4646 msgid "Not a valid email address\n"
4647 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4648
4649 #: g10/keygen.c:1978
4650 msgid "Comment: "
4651 msgstr "Ó÷üëéï: "
4652
4653 #: g10/keygen.c:1984
4654 msgid "Invalid character in comment\n"
4655 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4656
4657 #: g10/keygen.c:2006
4658 #, c-format
4659 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4660 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4661
4662 #: g10/keygen.c:2012
4663 #, c-format
4664 msgid ""
4665 "You selected this USER-ID:\n"
4666 "    \"%s\"\n"
4667 "\n"
4668 msgstr ""
4669 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4670 "    \"%s\"\n"
4671 "\n"
4672
4673 #: g10/keygen.c:2017
4674 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4675 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4676
4677 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4678 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4679 #. string which should be translated accordingly and the
4680 #. letter changed to match the one in the answer string.
4681 #.
4682 #. n = Change name
4683 #. c = Change comment
4684 #. e = Change email
4685 #. o = Okay (ready, continue)
4686 #. q = Quit
4687 #.
4688 #: g10/keygen.c:2033
4689 msgid "NnCcEeOoQq"
4690 msgstr "NnCcEeOoQq"
4691
4692 #: g10/keygen.c:2043
4693 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4694 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4695
4696 #: g10/keygen.c:2044
4697 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4698 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4699
4700 #: g10/keygen.c:2063
4701 msgid "Please correct the error first\n"
4702 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4703