about to release 1.4.1rc2
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-02-16 21:13+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:120
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:311
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:163
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:645 g10/card-util.c:714
32 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
33 #: g10/g10.c:966 g10/g10.c:3223 g10/import.c:178 g10/keygen.c:2255
34 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
35 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
36 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
37 #: g10/tdbio.c:600
38 #, c-format
39 msgid "can't open `%s': %s\n"
40 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
41
42 #: cipher/random.c:391
43 #, c-format
44 msgid "can't stat `%s': %s\n"
45 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
46
47 #: cipher/random.c:396
48 #, c-format
49 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
50 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
51
52 #: cipher/random.c:401
53 msgid "note: random_seed file is empty\n"
54 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
55
56 #: cipher/random.c:407
57 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
58 msgstr ""
59 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
60 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
61
62 #: cipher/random.c:415
63 #, c-format
64 msgid "can't read `%s': %s\n"
65 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:453
68 msgid "note: random_seed file not updated\n"
69 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
70
71 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:965 g10/keygen.c:2723
72 #: g10/keygen.c:2753 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
73 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
74 #, c-format
75 msgid "can't create `%s': %s\n"
76 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
77
78 #: cipher/random.c:480
79 #, c-format
80 msgid "can't write `%s': %s\n"
81 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
82
83 #: cipher/random.c:483
84 #, c-format
85 msgid "can't close `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:728
89 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
90 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
91
92 #: cipher/random.c:729
93 msgid ""
94 "The random number generator is only a kludge to let\n"
95 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
96 "\n"
97 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
98 "\n"
99 msgstr ""
100 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
101 "\n"
102 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
103 "\n"
104
105 #: cipher/rndegd.c:204
106 msgid ""
107 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
108 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
109 "of the entropy.\n"
110 msgstr ""
111 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
112 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
113
114 #: cipher/rndlinux.c:134
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
119 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
123 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
124 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
125
126 #: g10/app-openpgp.c:547
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
129 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
130
131 #: g10/app-openpgp.c:560
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
134 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:784 g10/app-openpgp.c:872 g10/app-openpgp.c:1376
137 #, c-format
138 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
139 msgstr ""
140
141 #: g10/app-openpgp.c:790 g10/app-openpgp.c:878 g10/app-openpgp.c:1382
142 #, c-format
143 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
144 msgstr ""
145
146 #: g10/app-openpgp.c:799 g10/app-openpgp.c:813 g10/app-openpgp.c:888
147 #: g10/app-openpgp.c:1391 g10/app-openpgp.c:1405
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
150 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:836
153 msgid "access to admin commands is not configured\n"
154 msgstr ""
155
156 #: g10/app-openpgp.c:851
157 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
158 msgstr ""
159
160 #: g10/app-openpgp.c:857
161 msgid "card is permanently locked!\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:862
165 #, c-format
166 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
167 msgstr ""
168
169 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
170 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
171 #. to get some infos on the string.
172 #: g10/app-openpgp.c:869
173 msgid "|A|Admin PIN"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:1018
177 msgid "|AN|New Admin PIN"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1018
181 msgid "|N|New PIN"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1022
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid "error getting new PIN: %s\n"
187 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1088 g10/app-openpgp.c:1230
190 #, fuzzy
191 msgid "error reading application data\n"
192 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1095 g10/app-openpgp.c:1237
195 #, fuzzy
196 msgid "error reading fingerprint DO\n"
197 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1104
200 #, fuzzy
201 msgid "key already exists\n"
202 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1108
205 msgid "existing key will be replaced\n"
206 msgstr ""
207
208 #: g10/app-openpgp.c:1110
209 #, fuzzy
210 msgid "generating new key\n"
211 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
212
213 #: g10/app-openpgp.c:1120
214 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
215 msgstr ""
216
217 #: g10/app-openpgp.c:1135
218 #, fuzzy
219 msgid "generating key failed\n"
220 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1138
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
225 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
226
227 #: g10/app-openpgp.c:1144 g10/app-openpgp.c:1875
228 msgid "response does not contain the public key data\n"
229 msgstr ""
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1152 g10/app-openpgp.c:1883
232 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
233 msgstr ""
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1162 g10/app-openpgp.c:1894
236 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
237 msgstr ""
238
239 #: g10/app-openpgp.c:1195
240 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
241 msgstr ""
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1356
244 #, c-format
245 msgid "signatures created so far: %lu\n"
246 msgstr ""
247
248 #: g10/app-openpgp.c:1364
249 #, c-format
250 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
251 msgstr ""
252
253 #: g10/app-openpgp.c:1650 g10/app-openpgp.c:1660
254 #, fuzzy, c-format
255 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
256 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1731
259 #, fuzzy, c-format
260 msgid "error getting serial number: %s\n"
261 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1826
264 #, fuzzy, c-format
265 msgid "failed to store the key: %s\n"
266 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1868
269 #, fuzzy
270 msgid "reading the key failed\n"
271 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
272
273 #: g10/armor.c:317
274 #, c-format
275 msgid "armor: %s\n"
276 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
277
278 #: g10/armor.c:346
279 msgid "invalid armor header: "
280 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
281
282 #: g10/armor.c:353
283 msgid "armor header: "
284 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
285
286 #: g10/armor.c:364
287 msgid "invalid clearsig header\n"
288 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
289
290 #: g10/armor.c:416
291 msgid "nested clear text signatures\n"
292 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
293
294 #: g10/armor.c:551
295 #, fuzzy
296 msgid "unexpected armor: "
297 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
298
299 #: g10/armor.c:563
300 msgid "invalid dash escaped line: "
301 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
302
303 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1322
304 #, fuzzy, c-format
305 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
306 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
307
308 #: g10/armor.c:758
309 msgid "premature eof (no CRC)\n"
310 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
311
312 #: g10/armor.c:792
313 msgid "premature eof (in CRC)\n"
314 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
315
316 #: g10/armor.c:800
317 msgid "malformed CRC\n"
318 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
319
320 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1359
321 #, fuzzy, c-format
322 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
323 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
324
325 #: g10/armor.c:824
326 #, fuzzy
327 msgid "premature eof (in trailer)\n"
328 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
329
330 #: g10/armor.c:828
331 msgid "error in trailer line\n"
332 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
333
334 #: g10/armor.c:1137
335 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
336 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
337
338 #: g10/armor.c:1142
339 #, c-format
340 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
341 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
342
343 #: g10/armor.c:1146
344 msgid ""
345 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
346 msgstr ""
347 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
348 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
349
350 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:283
351 #, fuzzy, c-format
352 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
353 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
354
355 #: g10/card-util.c:63
356 #, c-format
357 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
358 msgstr ""
359
360 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1318 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1430
361 #: g10/keygen.c:2439 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
362 #, fuzzy
363 msgid "can't do this in batch mode\n"
364 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
365
366 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1097 g10/card-util.c:1180
367 #: g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448 g10/keygen.c:1300
368 #: g10/keygen.c:1365
369 msgid "Your selection? "
370 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
371
372 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
373 msgid "[not set]"
374 msgstr ""
375
376 #: g10/card-util.c:379
377 #, fuzzy
378 msgid "male"
379 msgstr "enable"
380
381 #: g10/card-util.c:380
382 #, fuzzy
383 msgid "female"
384 msgstr "enable"
385
386 #: g10/card-util.c:380
387 #, fuzzy
388 msgid "unspecified"
389 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
390
391 #: g10/card-util.c:407
392 #, fuzzy
393 msgid "not forced"
394 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
395
396 #: g10/card-util.c:407
397 msgid "forced"
398 msgstr ""
399
400 #: g10/card-util.c:485
401 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
402 msgstr ""
403
404 #: g10/card-util.c:487
405 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
406 msgstr ""
407
408 #: g10/card-util.c:489
409 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
410 msgstr ""
411
412 #: g10/card-util.c:506
413 msgid "Cardholder's surname: "
414 msgstr ""
415
416 #: g10/card-util.c:508
417 msgid "Cardholder's given name: "
418 msgstr ""
419
420 #: g10/card-util.c:526
421 #, c-format
422 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
423 msgstr ""
424
425 #: g10/card-util.c:548
426 #, fuzzy
427 msgid "URL to retrieve public key: "
428 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
429
430 #: g10/card-util.c:556
431 #, c-format
432 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
433 msgstr ""
434
435 #: g10/card-util.c:654 g10/card-util.c:723 g10/import.c:261
436 #, c-format
437 msgid "error reading `%s': %s\n"
438 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
439
440 #: g10/card-util.c:662
441 msgid "Login data (account name): "
442 msgstr ""
443
444 #: g10/card-util.c:672
445 #, c-format
446 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:731
450 msgid "Private DO data: "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:741
454 #, c-format
455 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
456 msgstr ""
457
458 #: g10/card-util.c:761
459 #, fuzzy
460 msgid "Language preferences: "
461 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
462
463 #: g10/card-util.c:769
464 #, fuzzy
465 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
466 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
467
468 #: g10/card-util.c:778
469 #, fuzzy
470 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
471 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
472
473 #: g10/card-util.c:799
474 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
475 msgstr ""
476
477 #: g10/card-util.c:813
478 #, fuzzy
479 msgid "Error: invalid response.\n"
480 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
481
482 #: g10/card-util.c:834
483 #, fuzzy
484 msgid "CA fingerprint: "
485 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
486
487 #: g10/card-util.c:857
488 #, fuzzy
489 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
490 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
491
492 #: g10/card-util.c:905
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "key operation not possible: %s\n"
495 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
496
497 #: g10/card-util.c:906
498 #, fuzzy
499 msgid "not an OpenPGP card"
500 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
501
502 #: g10/card-util.c:915
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "error getting current key info: %s\n"
505 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
506
507 #: g10/card-util.c:998
508 msgid "Replace existing key? (y/N) "
509 msgstr ""
510
511 #: g10/card-util.c:1019 g10/card-util.c:1028
512 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
513 msgstr ""
514
515 #: g10/card-util.c:1040
516 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
517 msgstr ""
518
519 #: g10/card-util.c:1049
520 #, c-format
521 msgid ""
522 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
523 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
524 "You should change them using the command --change-pin\n"
525 msgstr ""
526
527 #: g10/card-util.c:1088
528 #, fuzzy
529 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
530 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
531
532 #: g10/card-util.c:1090 g10/card-util.c:1171
533 #, fuzzy
534 msgid "   (1) Signature key\n"
535 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
536
537 #: g10/card-util.c:1091 g10/card-util.c:1173
538 #, fuzzy
539 msgid "   (2) Encryption key\n"
540 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
541
542 #: g10/card-util.c:1092 g10/card-util.c:1175
543 msgid "   (3) Authentication key\n"
544 msgstr ""
545
546 #: g10/card-util.c:1108 g10/card-util.c:1191 g10/keyedit.c:908
547 #: g10/keygen.c:1404 g10/revoke.c:642
548 msgid "Invalid selection.\n"
549 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
550
551 #: g10/card-util.c:1168
552 #, fuzzy
553 msgid "Please select where to store the key:\n"
554 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
555
556 #: g10/card-util.c:1203
557 #, fuzzy
558 msgid "unknown key protection algorithm\n"
559 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
560
561 #: g10/card-util.c:1208
562 #, fuzzy
563 msgid "secret parts of key are not available\n"
564 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
565
566 #: g10/card-util.c:1213
567 #, fuzzy
568 msgid "secret key already stored on a card\n"
569 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
570
571 #: g10/card-util.c:1283 g10/keyedit.c:1317
572 msgid "quit this menu"
573 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
574
575 #: g10/card-util.c:1285
576 #, fuzzy
577 msgid "show admin commands"
578 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
579
580 #: g10/card-util.c:1286 g10/keyedit.c:1320
581 msgid "show this help"
582 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
583
584 #: g10/card-util.c:1288
585 #, fuzzy
586 msgid "list all available data"
587 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
588
589 #: g10/card-util.c:1291
590 msgid "change card holder's name"
591 msgstr ""
592
593 #: g10/card-util.c:1292
594 msgid "change URL to retrieve key"
595 msgstr ""
596
597 #: g10/card-util.c:1293
598 msgid "fetch the key specified in the card URL"
599 msgstr ""
600
601 #: g10/card-util.c:1294
602 #, fuzzy
603 msgid "change the login name"
604 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
605
606 #: g10/card-util.c:1295
607 #, fuzzy
608 msgid "change the language preferences"
609 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
610
611 #: g10/card-util.c:1296
612 msgid "change card holder's sex"
613 msgstr ""
614
615 #: g10/card-util.c:1297
616 #, fuzzy
617 msgid "change a CA fingerprint"
618 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
619
620 #: g10/card-util.c:1298
621 msgid "toggle the signature force PIN flag"
622 msgstr ""
623
624 #: g10/card-util.c:1299
625 #, fuzzy
626 msgid "generate new keys"
627 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
628
629 #: g10/card-util.c:1300
630 msgid "menu to change or unblock the PIN"
631 msgstr ""
632
633 #: g10/card-util.c:1366 g10/keyedit.c:1513
634 msgid "Command> "
635 msgstr "ÅíôïëÞ> "
636
637 #: g10/card-util.c:1401
638 #, fuzzy
639 msgid "Admin-only command\n"
640 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
641
642 #: g10/card-util.c:1417
643 #, fuzzy
644 msgid "Admin commands are allowed\n"
645 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
646
647 #: g10/card-util.c:1419
648 #, fuzzy
649 msgid "Admin commands are not allowed\n"
650 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
651
652 #: g10/card-util.c:1488 g10/keyedit.c:2090
653 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
654 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
655
656 #: g10/cardglue.c:287
657 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
658 msgstr ""
659
660 #: g10/cardglue.c:372
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
664 "   %.*s\n"
665 msgstr ""
666
667 #: g10/cardglue.c:380
668 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
669 msgstr ""
670
671 #: g10/cardglue.c:688
672 msgid "Enter New Admin PIN: "
673 msgstr ""
674
675 #: g10/cardglue.c:689
676 msgid "Enter New PIN: "
677 msgstr ""
678
679 #: g10/cardglue.c:690
680 msgid "Enter Admin PIN: "
681 msgstr ""
682
683 #: g10/cardglue.c:691
684 msgid "Enter PIN: "
685 msgstr ""
686
687 #: g10/cardglue.c:705
688 #, fuzzy
689 msgid "Repeat this PIN: "
690 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
691
692 #: g10/cardglue.c:719
693 #, fuzzy
694 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
695 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
696
697 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3573 g10/keyring.c:376
698 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
699 #, c-format
700 msgid "can't open `%s'\n"
701 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
702
703 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
704 msgid "--output doesn't work for this command\n"
705 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
706
707 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:169 g10/keyedit.c:3153 g10/keyserver.c:1503
708 #: g10/revoke.c:226
709 #, fuzzy, c-format
710 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
711 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
712
713 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:199 g10/import.c:2300 g10/keyserver.c:1517
714 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:439
715 #, c-format
716 msgid "error reading keyblock: %s\n"
717 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
718
719 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
720 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
721 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
722
723 #: g10/delkey.c:127
724 #, fuzzy
725 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
726 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
727
728 #: g10/delkey.c:139
729 #, fuzzy
730 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
731 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
732
733 #: g10/delkey.c:147
734 #, fuzzy
735 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
736 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
737
738 #: g10/delkey.c:157
739 #, c-format
740 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
741 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
742
743 #: g10/delkey.c:167
744 msgid "ownertrust information cleared\n"
745 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
746
747 #: g10/delkey.c:195
748 #, c-format
749 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
750 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
751
752 #: g10/delkey.c:197
753 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
754 msgstr ""
755 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
756
757 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
758 #, c-format
759 msgid "error creating passphrase: %s\n"
760 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
761
762 #: g10/encode.c:215
763 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
764 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
765
766 #: g10/encode.c:228
767 #, c-format
768 msgid "using cipher %s\n"
769 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
770
771 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
772 #, c-format
773 msgid "`%s' already compressed\n"
774 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
775
776 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
777 #, c-format
778 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
779 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
780
781 #: g10/encode.c:472
782 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
783 msgstr ""
784 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
785 "pgp2\n"
786
787 #: g10/encode.c:494
788 #, c-format
789 msgid "reading from `%s'\n"
790 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
791
792 #: g10/encode.c:530
793 msgid ""
794 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
795 msgstr ""
796 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
797 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
798
799 #: g10/encode.c:540
800 #, fuzzy, c-format
801 msgid ""
802 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
803 msgstr ""
804 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
805 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
806
807 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
808 #, fuzzy, c-format
809 msgid ""
810 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
811 "preferences\n"
812 msgstr ""
813 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
814 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
815
816 #: g10/encode.c:735
817 #, c-format
818 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
819 msgstr ""
820 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
821 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
822
823 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
824 #, c-format
825 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
826 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
827
828 #: g10/encode.c:832
829 #, c-format
830 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
831 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
832
833 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
834 #, c-format
835 msgid "%s encrypted data\n"
836 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
837
838 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
839 #, c-format
840 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
841 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
842
843 #: g10/encr-data.c:92
844 msgid ""
845 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
846 msgstr ""
847 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
848 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
849
850 #: g10/encr-data.c:103
851 msgid "problem handling encrypted packet\n"
852 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
853
854 #: g10/exec.c:48
855 msgid "no remote program execution supported\n"
856 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
857
858 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
859 #, c-format
860 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
861 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
862
863 #: g10/exec.c:325
864 msgid ""
865 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
866 msgstr ""
867 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
868 "áñ÷åßïõ\n"
869
870 #: g10/exec.c:355
871 #, fuzzy
872 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
873 msgstr ""
874 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
875
876 #: g10/exec.c:433
877 #, fuzzy, c-format
878 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
879 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
880
881 #: g10/exec.c:436
882 #, fuzzy, c-format
883 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
884 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
885
886 #: g10/exec.c:521
887 #, c-format
888 msgid "system error while calling external program: %s\n"
889 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
890
891 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
892 msgid "unnatural exit of external program\n"
893 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
894
895 #: g10/exec.c:547
896 msgid "unable to execute external program\n"
897 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
898
899 #: g10/exec.c:563
900 #, c-format
901 msgid "unable to read external program response: %s\n"
902 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
903
904 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
905 #, c-format
906 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
907 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
908
909 #: g10/exec.c:621
910 #, c-format
911 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
912 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
913
914 #: g10/export.c:183
915 #, fuzzy
916 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
917 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
918
919 #: g10/export.c:212
920 #, fuzzy, c-format
921 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
922 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
923
924 #: g10/export.c:220
925 #, fuzzy, c-format
926 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
927 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
928
929 #: g10/export.c:395
930 #, fuzzy, c-format
931 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
932 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
933
934 #: g10/export.c:427
935 msgid "WARNING: nothing exported\n"
936 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
937
938 #: g10/g10.c:360
939 msgid ""
940 "@Commands:\n"
941 " "
942 msgstr ""
943 "@ÅíôïëÝò:\n"
944 " "
945
946 #: g10/g10.c:362
947 msgid "|[file]|make a signature"
948 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
949
950 #: g10/g10.c:363
951 msgid "|[file]|make a clear text signature"
952 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
953
954 #: g10/g10.c:364
955 msgid "make a detached signature"
956 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
957
958 #: g10/g10.c:365
959 msgid "encrypt data"
960 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
961
962 #: g10/g10.c:367
963 msgid "encryption only with symmetric cipher"
964 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
965
966 #: g10/g10.c:369
967 msgid "decrypt data (default)"
968 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
969
970 #: g10/g10.c:371
971 msgid "verify a signature"
972 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
973
974 #: g10/g10.c:373
975 msgid "list keys"
976 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
977
978 #: g10/g10.c:375
979 msgid "list keys and signatures"
980 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
981
982 #: g10/g10.c:376
983 #, fuzzy
984 msgid "list and check key signatures"
985 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
986
987 #: g10/g10.c:377
988 msgid "list keys and fingerprints"
989 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
990
991 #: g10/g10.c:378
992 msgid "list secret keys"
993 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
994
995 #: g10/g10.c:379
996 msgid "generate a new key pair"
997 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
998
999 #: g10/g10.c:380
1000 msgid "remove keys from the public keyring"
1001 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1002
1003 #: g10/g10.c:382
1004 msgid "remove keys from the secret keyring"
1005 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1006
1007 #: g10/g10.c:383
1008 msgid "sign a key"
1009 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1010
1011 #: g10/g10.c:384
1012 msgid "sign a key locally"
1013 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1014
1015 #: g10/g10.c:385
1016 msgid "sign or edit a key"
1017 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1018
1019 #: g10/g10.c:386
1020 msgid "generate a revocation certificate"
1021 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1022
1023 #: g10/g10.c:388
1024 msgid "export keys"
1025 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1026
1027 #: g10/g10.c:389
1028 msgid "export keys to a key server"
1029 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1030
1031 #: g10/g10.c:390
1032 msgid "import keys from a key server"
1033 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1034
1035 #: g10/g10.c:392
1036 msgid "search for keys on a key server"
1037 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1038
1039 #: g10/g10.c:394
1040 msgid "update all keys from a keyserver"
1041 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1042
1043 #: g10/g10.c:397
1044 msgid "import/merge keys"
1045 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1046
1047 #: g10/g10.c:400
1048 msgid "print the card status"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: g10/g10.c:401
1052 msgid "change data on a card"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: g10/g10.c:402
1056 msgid "change a card's PIN"
1057 msgstr ""
1058
1059 #: g10/g10.c:410
1060 msgid "update the trust database"
1061 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1062
1063 #: g10/g10.c:417
1064 msgid "|algo [files]|print message digests"
1065 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1066
1067 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:66
1068 msgid ""
1069 "@\n"
1070 "Options:\n"
1071 " "
1072 msgstr ""
1073 "@\n"
1074 "ÅðéëïãÝò:\n"
1075 " "
1076
1077 #: g10/g10.c:423
1078 msgid "create ascii armored output"
1079 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1080
1081 #: g10/g10.c:425
1082 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1083 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1084
1085 #: g10/g10.c:436
1086 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1087 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1088
1089 #: g10/g10.c:437
1090 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1091 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1092
1093 #: g10/g10.c:442
1094 msgid "use canonical text mode"
1095 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1096
1097 #: g10/g10.c:452
1098 msgid "use as output file"
1099 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1100
1101 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:68
1102 msgid "verbose"
1103 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1104
1105 #: g10/g10.c:465
1106 msgid "do not make any changes"
1107 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1108
1109 #: g10/g10.c:466
1110 msgid "prompt before overwriting"
1111 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1112
1113 #: g10/g10.c:507
1114 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: g10/g10.c:508
1118 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1119 msgstr ""
1120
1121 #: g10/g10.c:536
1122 msgid ""
1123 "@\n"
1124 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1125 msgstr ""
1126 "@\n"
1127 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1128
1129 #: g10/g10.c:539
1130 msgid ""
1131 "@\n"
1132 "Examples:\n"
1133 "\n"
1134 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1135 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1136 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1137 " --list-keys [names]        show keys\n"
1138 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1139 msgstr ""
1140 "@\n"
1141 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1142 "\n"
1143 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1144 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1145 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1146 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1147 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1148
1149 #: g10/g10.c:720 g10/gpgv.c:93
1150 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1151 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1152
1153 #: g10/g10.c:737
1154 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1155 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1156
1157 #: g10/g10.c:740
1158 msgid ""
1159 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1160 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1161 "default operation depends on the input data\n"
1162 msgstr ""
1163 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1164 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1165 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1166
1167 #: g10/g10.c:751
1168 msgid ""
1169 "\n"
1170 "Supported algorithms:\n"
1171 msgstr ""
1172 "\n"
1173 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1174
1175 #: g10/g10.c:754
1176 msgid "Pubkey: "
1177 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1178
1179 #: g10/g10.c:760 g10/keyedit.c:2127
1180 msgid "Cipher: "
1181 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1182
1183 #: g10/g10.c:766
1184 msgid "Hash: "
1185 msgstr "Hash: "
1186
1187 #: g10/g10.c:772 g10/keyedit.c:2173
1188 msgid "Compression: "
1189 msgstr "Óõìðßåóç: "
1190
1191 #: g10/g10.c:855
1192 msgid "usage: gpg [options] "
1193 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1194
1195 #: g10/g10.c:1003
1196 msgid "conflicting commands\n"
1197 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1198
1199 #: g10/g10.c:1021
1200 #, fuzzy, c-format
1201 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1202 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1203
1204 #: g10/g10.c:1218
1205 #, fuzzy, c-format
1206 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1207 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1208
1209 #: g10/g10.c:1221
1210 #, fuzzy, c-format
1211 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1212 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1213
1214 #: g10/g10.c:1224
1215 #, fuzzy, c-format
1216 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1217 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1218
1219 #: g10/g10.c:1230
1220 #, fuzzy, c-format
1221 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1222 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1223
1224 #: g10/g10.c:1233
1225 #, fuzzy, c-format
1226 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1227 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1228
1229 #: g10/g10.c:1236
1230 #, fuzzy, c-format
1231 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1232 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1233
1234 #: g10/g10.c:1242
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1237 msgstr ""
1238 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1239
1240 #: g10/g10.c:1245
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid ""
1243 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1244 msgstr ""
1245 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1246
1247 #: g10/g10.c:1248
1248 #, fuzzy, c-format
1249 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1250 msgstr ""
1251 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1252
1253 #: g10/g10.c:1254
1254 #, fuzzy, c-format
1255 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1256 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1257
1258 #: g10/g10.c:1257
1259 #, fuzzy, c-format
1260 msgid ""
1261 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1262 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1263
1264 #: g10/g10.c:1260
1265 #, fuzzy, c-format
1266 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1267 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1268
1269 #: g10/g10.c:1401
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1272 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1273
1274 #: g10/g10.c:1796
1275 #, c-format
1276 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1277 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1278
1279 #: g10/g10.c:1838
1280 #, c-format
1281 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1282 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1283
1284 #: g10/g10.c:1842
1285 #, c-format
1286 msgid "option file `%s': %s\n"
1287 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1288
1289 #: g10/g10.c:1849
1290 #, c-format
1291 msgid "reading options from `%s'\n"
1292 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1293
1294 #: g10/g10.c:2063 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
1295 #, c-format
1296 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1297 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:2076
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1302 msgstr ""
1303 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1304 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1305
1306 #: g10/g10.c:2293
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1309 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1310
1311 #: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3669
1312 #, fuzzy
1313 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1314 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1315
1316 #: g10/g10.c:2318
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1319 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1320
1321 #: g10/g10.c:2321
1322 #, fuzzy
1323 msgid "invalid keyserver options\n"
1324 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1325
1326 #: g10/g10.c:2328
1327 #, c-format
1328 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1329 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:2331
1332 msgid "invalid import options\n"
1333 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1334
1335 #: g10/g10.c:2338
1336 #, c-format
1337 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1338 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1339
1340 #: g10/g10.c:2341
1341 msgid "invalid export options\n"
1342 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1343
1344 #: g10/g10.c:2348
1345 #, fuzzy, c-format
1346 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1347 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2351
1350 #, fuzzy
1351 msgid "invalid list options\n"
1352 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:2373
1355 #, fuzzy, c-format
1356 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1357 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1358
1359 #: g10/g10.c:2376
1360 #, fuzzy
1361 msgid "invalid verify options\n"
1362 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1363
1364 #: g10/g10.c:2383
1365 #, c-format
1366 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1367 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1368
1369 #: g10/g10.c:2573
1370 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1371 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2577
1374 #, c-format
1375 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1376 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1377
1378 #: g10/g10.c:2586
1379 #, c-format
1380 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1381 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1382
1383 #: g10/g10.c:2589
1384 #, c-format
1385 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1386 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1387
1388 #: g10/g10.c:2603
1389 #, fuzzy, c-format
1390 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1391 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1392
1393 #: g10/g10.c:2617
1394 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1395 msgstr ""
1396 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1397
1398 #: g10/g10.c:2623
1399 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1400 msgstr ""
1401 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1402 "êáôÜóôáóç\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2629
1405 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1406 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1407
1408 #: g10/g10.c:2642
1409 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1410 msgstr ""
1411 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1412
1413 #: g10/g10.c:2712 g10/g10.c:2736
1414 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1415 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1416
1417 #: g10/g10.c:2718 g10/g10.c:2742
1418 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1419 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1420
1421 #: g10/g10.c:2724
1422 #, fuzzy
1423 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1424 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1425
1426 #: g10/g10.c:2730
1427 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1428 msgstr ""
1429 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1430 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1431
1432 #: g10/g10.c:2745
1433 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1434 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2747
1437 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1438 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2749
1441 #, fuzzy
1442 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1443 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1444
1445 #: g10/g10.c:2751
1446 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1447 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2753
1450 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1451 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2756
1454 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1455 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1456
1457 #: g10/g10.c:2760
1458 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1459 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1460
1461 #: g10/g10.c:2767
1462 msgid "invalid default preferences\n"
1463 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1464
1465 #: g10/g10.c:2776
1466 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1467 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1468
1469 #: g10/g10.c:2780
1470 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1471 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1472
1473 #: g10/g10.c:2784
1474 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1475 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2817
1478 #, c-format
1479 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1480 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1481
1482 #: g10/g10.c:2864
1483 #, fuzzy, c-format
1484 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1485 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1486
1487 #: g10/g10.c:2869
1488 #, fuzzy, c-format
1489 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1490 msgstr ""
1491 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1492
1493 #: g10/g10.c:2874
1494 #, fuzzy, c-format
1495 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1496 msgstr ""
1497 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2970
1500 #, c-format
1501 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1502 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1503
1504 #: g10/g10.c:2981
1505 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1506 msgstr ""
1507 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1508 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1509
1510 #: g10/g10.c:2992
1511 msgid "--store [filename]"
1512 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1513
1514 #: g10/g10.c:2999
1515 msgid "--symmetric [filename]"
1516 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1517
1518 #: g10/g10.c:3001
1519 #, fuzzy, c-format
1520 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1521 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1522
1523 #: g10/g10.c:3011
1524 msgid "--encrypt [filename]"
1525 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1526
1527 #: g10/g10.c:3024
1528 #, fuzzy
1529 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1530 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1531
1532 #: g10/g10.c:3026
1533 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: g10/g10.c:3029
1537 #, fuzzy, c-format
1538 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1539 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1540
1541 #: g10/g10.c:3047
1542 msgid "--sign [filename]"
1543 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1544
1545 #: g10/g10.c:3060
1546 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1547 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1548
1549 #: g10/g10.c:3075
1550 #, fuzzy
1551 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1552 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1553
1554 #: g10/g10.c:3077
1555 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1556 msgstr ""
1557
1558 #: g10/g10.c:3080
1559 #, fuzzy, c-format
1560 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1561 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1562
1563 #: g10/g10.c:3100
1564 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1565 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1566
1567 #: g10/g10.c:3109
1568 msgid "--clearsign [filename]"
1569 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1570
1571 #: g10/g10.c:3134
1572 msgid "--decrypt [filename]"
1573 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1574
1575 #: g10/g10.c:3142
1576 msgid "--sign-key user-id"
1577 msgstr "--sign-key user-id"
1578
1579 #: g10/g10.c:3146
1580 msgid "--lsign-key user-id"
1581 msgstr "--lsign-key user-id"
1582
1583 #: g10/g10.c:3167
1584 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1585 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1586
1587 #: g10/g10.c:3238
1588 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1589 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1590
1591 #: g10/g10.c:3275
1592 #, c-format
1593 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1594 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1595
1596 #: g10/g10.c:3277
1597 #, c-format
1598 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1599 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1600
1601 #: g10/g10.c:3279
1602 #, c-format
1603 msgid "key export failed: %s\n"
1604 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1605
1606 #: g10/g10.c:3290
1607 #, c-format
1608 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1609 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1610
1611 #: g10/g10.c:3300
1612 #, c-format
1613 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1614 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1615
1616 #: g10/g10.c:3341
1617 #, c-format
1618 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1619 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1620
1621 #: g10/g10.c:3349
1622 #, c-format
1623 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1624 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1625
1626 #: g10/g10.c:3436
1627 #, c-format
1628 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1629 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1630
1631 #: g10/g10.c:3559
1632 msgid "[filename]"
1633 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1634
1635 #: g10/g10.c:3563
1636 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1637 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1638
1639 #: g10/g10.c:3853
1640 msgid ""
1641 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1642 "an '='\n"
1643 msgstr ""
1644 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1645 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1646
1647 #: g10/g10.c:3861
1648 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1649 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1650
1651 #: g10/g10.c:3871
1652 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1653 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1654
1655 #: g10/g10.c:3905
1656 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1657 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1658
1659 #: g10/g10.c:3907
1660 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1661 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1662
1663 #: g10/g10.c:3940
1664 #, fuzzy
1665 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1666 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1667
1668 #: g10/getkey.c:150
1669 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1670 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1671
1672 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2750
1673 #, fuzzy
1674 msgid "[User ID not found]"
1675 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1676
1677 #: g10/getkey.c:1677
1678 #, fuzzy, c-format
1679 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1680 msgstr ""
1681 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1682
1683 #: g10/getkey.c:2228
1684 #, fuzzy, c-format
1685 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1686 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1687
1688 #: g10/getkey.c:2459
1689 #, fuzzy, c-format
1690 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1691 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1692
1693 #: g10/getkey.c:2506
1694 #, fuzzy, c-format
1695 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1696 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1697
1698 #: g10/gpgv.c:69
1699 msgid "be somewhat more quiet"
1700 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1701
1702 #: g10/gpgv.c:70
1703 msgid "take the keys from this keyring"
1704 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1705
1706 #: g10/gpgv.c:72
1707 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1708 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1709
1710 #: g10/gpgv.c:73
1711 msgid "|FD|write status info to this FD"
1712 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1713
1714 #: g10/gpgv.c:97
1715 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1716 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1717
1718 #: g10/gpgv.c:100
1719 msgid ""
1720 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1721 "Check signatures against known trusted keys\n"
1722 msgstr ""
1723 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1724 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1725
1726 #: g10/helptext.c:48
1727 msgid ""
1728 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1729 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1730 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1731 msgstr ""
1732 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1733 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1734 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1735 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1736
1737 #: g10/helptext.c:54
1738 msgid ""
1739 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1740 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1741 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1742 "ultimately trusted\n"
1743 msgstr ""
1744 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1745 "êëåéäéÜ\n"
1746 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1747 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1748 "êëåéäß\n"
1749 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1750
1751 #: g10/helptext.c:61
1752 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1753 msgstr ""
1754 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1755 "\"."
1756
1757 #: g10/helptext.c:65
1758 msgid ""
1759 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1760 msgstr ""
1761 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1762
1763 #: g10/helptext.c:69
1764 msgid ""
1765 "Select the algorithm to use.\n"
1766 "\n"
1767 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1768 "for signatures.\n"
1769 "\n"
1770 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1771 "\n"
1772 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1773 "\n"
1774 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1775 msgstr ""
1776
1777 #: g10/helptext.c:83
1778 msgid ""
1779 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1780 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1781 "Please consult your security expert first."
1782 msgstr ""
1783 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1784 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1785 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1786
1787 #: g10/helptext.c:90
1788 msgid "Enter the size of the key"
1789 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1790
1791 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1792 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1793 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1794 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1795
1796 #: g10/helptext.c:104
1797 msgid ""
1798 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1799 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1800 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1801 "the given value as an interval."
1802 msgstr ""
1803 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1804 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1805 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1806 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1807
1808 #: g10/helptext.c:116
1809 msgid "Enter the name of the key holder"
1810 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1811
1812 #: g10/helptext.c:121
1813 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1814 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
1815
1816 #: g10/helptext.c:125
1817 msgid "Please enter an optional comment"
1818 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
1819
1820 #: g10/helptext.c:130
1821 msgid ""
1822 "N  to change the name.\n"
1823 "C  to change the comment.\n"
1824 "E  to change the email address.\n"
1825 "O  to continue with key generation.\n"
1826 "Q  to to quit the key generation."
1827 msgstr ""
1828 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
1829 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
1830 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
1831 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
1832 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
1833
1834 #: g10/helptext.c:139
1835 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1836 msgstr ""
1837 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
1838 "õðïêëåéäß."
1839
1840 #: g10/helptext.c:147
1841 msgid ""
1842 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1843 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1844 "know how carefully you verified this.\n"
1845 "\n"
1846 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1847 "the\n"
1848 "    key.\n"
1849 "\n"
1850 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1851 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1852 "for\n"
1853 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1854 "user.\n"
1855 "\n"
1856 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1857 "could\n"
1858 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1859 "the\n"
1860 "    key against a photo ID.\n"
1861 "\n"
1862 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1863 "could\n"
1864 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1865 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1866 "a\n"
1867 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1868 "the\n"
1869 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1870 "exchange\n"
1871 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1872 "\n"
1873 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1874 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1875 "\"\n"
1876 "mean to you when you sign other keys.\n"
1877 "\n"
1878 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1879 msgstr ""
1880 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
1881 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
1882 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
1883 "\n"
1884 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
1885 "êëåéäß.\n"
1886 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
1887 "ôïõ\n"
1888 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
1889 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
1890 "\n"
1891 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
1892 "ðáñÜäåéãìá\n"
1893 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
1894 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
1895 "\n"
1896 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
1897 "áõôü\n"
1898 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
1899 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
1900 "ôïõ\n"
1901 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
1902 "÷.\n"
1903 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
1904 "\n"
1905 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
1906 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
1907 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
1908 "êëåéäéÜ.\n"
1909 "\n"
1910 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
1911
1912 #: g10/helptext.c:185
1913 #, fuzzy
1914 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1915 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
1916
1917 #: g10/helptext.c:189
1918 msgid ""
1919 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1920 "All certificates are then also lost!"
1921 msgstr ""
1922 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
1923 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
1924
1925 #: g10/helptext.c:194
1926 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1927 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
1928
1929 #: g10/helptext.c:199
1930 msgid ""
1931 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1932 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1933 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1934 msgstr ""
1935 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
1936 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
1937 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
1938 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
1939
1940 #: g10/helptext.c:204
1941 msgid ""
1942 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1943 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1944 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1945 "a trust connection through another already certified key."
1946 msgstr ""
1947 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
1948 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
1949 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
1950 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
1951
1952 #: g10/helptext.c:210
1953 msgid ""
1954 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1955 "your keyring."
1956 msgstr ""
1957 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
1958 "êëåéäïèÞêç óáò."
1959
1960 #: g10/helptext.c:214
1961 msgid ""
1962 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1963 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1964 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1965 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1966 "a second one is available."
1967 msgstr ""
1968 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
1969 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
1970 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
1971 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
1972 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
1973
1974 #: g10/helptext.c:222
1975 msgid ""
1976 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1977 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1978 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1979 msgstr ""
1980 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
1981 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
1982 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
1983
1984 #: g10/helptext.c:229
1985 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1986 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
1987
1988 #: g10/helptext.c:235
1989 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1990 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
1991
1992 #: g10/helptext.c:239
1993 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1994 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
1995
1996 #: g10/helptext.c:244
1997 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1998 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
1999
2000 #: g10/helptext.c:249
2001 msgid ""
2002 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2003 "file (which is shown in brackets) will be used."
2004 msgstr ""
2005 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2006 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2007
2008 #: g10/helptext.c:255
2009 msgid ""
2010 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2011 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2012 "  \"Key has been compromised\"\n"
2013 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2014 "      got access to your secret key.\n"
2015 "  \"Key is superseded\"\n"
2016 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2017 "  \"Key is no longer used\"\n"
2018 "      Use this if you have retired this key.\n"
2019 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2020 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2021 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2022 msgstr ""
2023 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2024 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2025 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2026 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2027 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2028 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2029 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2030 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2031 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2032 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2033 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2034 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2035
2036 #: g10/helptext.c:271
2037 msgid ""
2038 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2039 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2040 "An empty line ends the text.\n"
2041 msgstr ""
2042 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2043 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2044 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2045 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2046
2047 #: g10/helptext.c:286
2048 msgid "No help available"
2049 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2050
2051 #: g10/helptext.c:294
2052 #, c-format
2053 msgid "No help available for `%s'"
2054 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2055
2056 #: g10/import.c:247
2057 #, c-format
2058 msgid "skipping block of type %d\n"
2059 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2060
2061 #: g10/import.c:256
2062 #, fuzzy, c-format
2063 msgid "%lu keys processed so far\n"
2064 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2065
2066 #: g10/import.c:273
2067 #, c-format
2068 msgid "Total number processed: %lu\n"
2069 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2070
2071 #: g10/import.c:275
2072 #, c-format
2073 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2074 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2075
2076 #: g10/import.c:278
2077 #, c-format
2078 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2079 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2080
2081 #: g10/import.c:280
2082 #, c-format
2083 msgid "              imported: %lu"
2084 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2085
2086 #: g10/import.c:286
2087 #, c-format
2088 msgid "             unchanged: %lu\n"
2089 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2090
2091 #: g10/import.c:288
2092 #, c-format
2093 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2094 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2095
2096 #: g10/import.c:290
2097 #, c-format
2098 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2099 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2100
2101 #: g10/import.c:292
2102 #, c-format
2103 msgid "        new signatures: %lu\n"
2104 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2105
2106 #: g10/import.c:294
2107 #, c-format
2108 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2109 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2110
2111 #: g10/import.c:296
2112 #, c-format
2113 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2114 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2115
2116 #: g10/import.c:298
2117 #, c-format
2118 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2119 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2120
2121 #: g10/import.c:300
2122 #, c-format
2123 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2124 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2125
2126 #: g10/import.c:302
2127 #, c-format
2128 msgid "          not imported: %lu\n"
2129 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2130
2131 #: g10/import.c:543
2132 #, c-format
2133 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: g10/import.c:545
2137 #, fuzzy
2138 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2139 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2140
2141 #: g10/import.c:582
2142 #, c-format
2143 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: g10/import.c:594
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2149 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2150
2151 #: g10/import.c:606
2152 #, c-format
2153 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: g10/import.c:619
2157 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: g10/import.c:621
2161 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: g10/import.c:645
2165 #, c-format
2166 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %s: no user ID\n"
2172 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2173
2174 #: g10/import.c:713
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2177 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2178
2179 #: g10/import.c:728
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2182 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2183
2184 #: g10/import.c:734
2185 #, fuzzy, c-format
2186 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2187 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2188
2189 #: g10/import.c:736
2190 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2191 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2192
2193 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2196 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2197
2198 #: g10/import.c:752
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2201 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2202
2203 #: g10/import.c:761
2204 #, c-format
2205 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2206 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2207
2208 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2209 #, c-format
2210 msgid "writing to `%s'\n"
2211 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2212
2213 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2214 #: g10/import.c:2314 g10/import.c:2336
2215 #, c-format
2216 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2217 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2218
2219 #: g10/import.c:791
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2222 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2223
2224 #: g10/import.c:815
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2227 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2228
2229 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2230 #, fuzzy, c-format
2231 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2232 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2233
2234 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2237 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2238
2239 #: g10/import.c:872
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2242 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2243
2244 #: g10/import.c:875
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2247 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2248
2249 #: g10/import.c:878
2250 #, fuzzy, c-format
2251 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2252 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2253
2254 #: g10/import.c:881
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2257 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2258
2259 #: g10/import.c:884
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2262 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2263
2264 #: g10/import.c:887
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2267 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2268
2269 #: g10/import.c:908
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2272 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2273
2274 #: g10/import.c:1053
2275 #, fuzzy, c-format
2276 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2277 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2278
2279 #: g10/import.c:1064
2280 #, fuzzy
2281 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2282 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2283
2284 #: g10/import.c:1081 g10/import.c:2329
2285 #, c-format
2286 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2287 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2288
2289 #: g10/import.c:1092
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: secret key imported\n"
2292 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2293
2294 #: g10/import.c:1121
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2297 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2298
2299 #: g10/import.c:1131
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2302 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2303
2304 #: g10/import.c:1161
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2307 msgstr ""
2308 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2309 "áíÜêëçóçò\n"
2310
2311 #: g10/import.c:1204
2312 #, fuzzy, c-format
2313 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2314 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2315
2316 #: g10/import.c:1236
2317 #, fuzzy, c-format
2318 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2319 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2320
2321 #: g10/import.c:1301
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2324 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2325
2326 #: g10/import.c:1316
2327 #, fuzzy, c-format
2328 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2329 msgstr ""
2330 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2331 "s\"\n"
2332
2333 #: g10/import.c:1318
2334 #, fuzzy, c-format
2335 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2336 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2337
2338 #: g10/import.c:1336
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2341 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2342
2343 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2346 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2347
2348 #: g10/import.c:1349
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2351 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2352
2353 #: g10/import.c:1364
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2356 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2357
2358 #: g10/import.c:1386
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2361 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2362
2363 #: g10/import.c:1399
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2366 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2367
2368 #: g10/import.c:1414
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2371 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2372
2373 #: g10/import.c:1456
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2376 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2377
2378 #: g10/import.c:1477
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2381 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2382
2383 #: g10/import.c:1504
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2386 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2387
2388 #: g10/import.c:1514
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2391 msgstr ""
2392 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1531
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2397 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1545
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2402 msgstr ""
2403 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1553
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2408 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2409
2410 #: g10/import.c:1574
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2413 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2414
2415 #: g10/import.c:1677
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2418 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2419
2420 #: g10/import.c:1739
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2423 msgstr ""
2424 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2425 "08lX\n"
2426
2427 #: g10/import.c:1753
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2430 msgstr ""
2431 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2432 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2433
2434 #: g10/import.c:1812
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2437 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2438
2439 #: g10/import.c:1846
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2442 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2443
2444 #: g10/import.c:2235
2445 #, fuzzy
2446 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2447 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2448
2449 #: g10/import.c:2243
2450 #, fuzzy
2451 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2452 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2453
2454 #: g10/import.c:2245
2455 #, fuzzy
2456 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2457 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2458
2459 #: g10/keydb.c:167
2460 #, c-format
2461 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2462 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2463
2464 #: g10/keydb.c:174
2465 #, c-format
2466 msgid "keyring `%s' created\n"
2467 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2468
2469 #: g10/keydb.c:685
2470 #, c-format
2471 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2472 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:254
2475 msgid "[revocation]"
2476 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2477
2478 #: g10/keyedit.c:255
2479 msgid "[self-signature]"
2480 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2481
2482 #: g10/keyedit.c:333 g10/keylist.c:405
2483 msgid "1 bad signature\n"
2484 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2485
2486 #: g10/keyedit.c:335 g10/keylist.c:407
2487 #, c-format
2488 msgid "%d bad signatures\n"
2489 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:337 g10/keylist.c:409
2492 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2493 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2494
2495 #: g10/keyedit.c:339 g10/keylist.c:411
2496 #, c-format
2497 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2498 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2499
2500 #: g10/keyedit.c:341 g10/keylist.c:413
2501 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2502 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2503
2504 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:415
2505 #, c-format
2506 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2507 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2508
2509 #: g10/keyedit.c:345
2510 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2511 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:347
2514 #, c-format
2515 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2516 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2517
2518 #: g10/keyedit.c:403 g10/pkclist.c:262
2519 #, fuzzy
2520 msgid ""
2521 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2522 "keys\n"
2523 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2524 "etc.)\n"
2525 msgstr ""
2526 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2527 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2528 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2529 "\n"
2530
2531 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:274
2532 #, fuzzy, c-format
2533 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2534 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2535
2536 #: g10/keyedit.c:408 g10/pkclist.c:276
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "  %d = I trust fully\n"
2539 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:427
2542 msgid ""
2543 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2544 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2545 "trust signatures on your behalf.\n"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: g10/keyedit.c:443
2549 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: g10/keyedit.c:585
2553 #, c-format
2554 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2555 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2556
2557 #: g10/keyedit.c:594 g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:800
2558 #: g10/keyedit.c:858 g10/keyedit.c:1629
2559 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2560 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2561
2562 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:632 g10/keyedit.c:657 g10/keyedit.c:806
2563 #: g10/keyedit.c:1635
2564 msgid "  Unable to sign.\n"
2565 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2566
2567 #: g10/keyedit.c:611
2568 #, c-format
2569 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2570 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2571
2572 #: g10/keyedit.c:637
2573 #, c-format
2574 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2575 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2576
2577 #: g10/keyedit.c:676
2578 #, c-format
2579 msgid ""
2580 "The self-signature on \"%s\"\n"
2581 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2582 msgstr ""
2583 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2584 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2585
2586 #: g10/keyedit.c:685
2587 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2588 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2589
2590 #: g10/keyedit.c:699
2591 #, c-format
2592 msgid ""
2593 "Your current signature on \"%s\"\n"
2594 "has expired.\n"
2595 msgstr ""
2596 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2597 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:703
2600 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2601 msgstr ""
2602 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2603
2604 #: g10/keyedit.c:724
2605 #, c-format
2606 msgid ""
2607 "Your current signature on \"%s\"\n"
2608 "is a local signature.\n"
2609 msgstr ""
2610 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2611 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:728
2614 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2615 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2616
2617 #: g10/keyedit.c:749
2618 #, fuzzy, c-format
2619 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2620 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:752
2623 #, fuzzy, c-format
2624 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2625 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:757
2628 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2629 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2630
2631 #: g10/keyedit.c:779
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2634 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:794
2637 msgid "This key has expired!"
2638 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2639
2640 #: g10/keyedit.c:814
2641 #, c-format
2642 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2643 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:818
2646 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2647 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2648
2649 #: g10/keyedit.c:851
2650 msgid ""
2651 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2652 "mode.\n"
2653 msgstr ""
2654 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2655 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2656
2657 #: g10/keyedit.c:853
2658 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2659 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:878
2662 msgid ""
2663 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2664 "belongs\n"
2665 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2666 msgstr ""
2667 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2668 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2669 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2670
2671 #: g10/keyedit.c:883
2672 #, c-format
2673 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2674 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2675
2676 #: g10/keyedit.c:885
2677 #, c-format
2678 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2679 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2680
2681 #: g10/keyedit.c:887
2682 #, c-format
2683 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2684 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:889
2687 #, c-format
2688 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2689 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2690
2691 #: g10/keyedit.c:895
2692 #, fuzzy
2693 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2694 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2695
2696 #: g10/keyedit.c:919
2697 #, fuzzy, c-format
2698 msgid ""
2699 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2700 "key \"%s\" (%s)\n"
2701 msgstr ""
2702 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2703 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2704
2705 #: g10/keyedit.c:926
2706 #, fuzzy
2707 msgid "This will be a self-signature.\n"
2708 msgstr ""
2709 "\n"
2710 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:932
2713 #, fuzzy
2714 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2715 msgstr ""
2716 "\n"
2717 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:940
2720 #, fuzzy
2721 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2722 msgstr ""
2723 "\n"
2724 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2725 "\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:950
2728 #, fuzzy
2729 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2730 msgstr ""
2731 "\n"
2732 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:957
2735 #, fuzzy
2736 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2737 msgstr ""
2738 "\n"
2739 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2740 "\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:964
2743 #, fuzzy
2744 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2745 msgstr ""
2746 "\n"
2747 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:969
2750 #, fuzzy
2751 msgid "I have checked this key casually.\n"
2752 msgstr ""
2753 "\n"
2754 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:974
2757 #, fuzzy
2758 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2759 msgstr ""
2760 "\n"
2761 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:984
2764 #, fuzzy
2765 msgid "Really sign? (y/N) "
2766 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2767
2768 #: g10/keyedit.c:1029 g10/keyedit.c:4118 g10/keyedit.c:4209 g10/keyedit.c:4273
2769 #: g10/keyedit.c:4334 g10/sign.c:369
2770 #, c-format
2771 msgid "signing failed: %s\n"
2772 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:1094
2775 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: g10/keyedit.c:1105 g10/keygen.c:3057
2779 msgid "This key is not protected.\n"
2780 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:1109 g10/keygen.c:3045
2783 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2784 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:1113 g10/keygen.c:3060
2787 #, fuzzy
2788 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2789 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:1117 g10/keygen.c:3064
2792 msgid "Key is protected.\n"
2793 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:1141
2796 #, c-format
2797 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2798 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:1147
2801 msgid ""
2802 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2803 "\n"
2804 msgstr ""
2805 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2806 "\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:1825
2809 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2810 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1161
2813 msgid ""
2814 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2815 "\n"
2816 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:1164
2819 #, fuzzy
2820 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2821 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2822
2823 #: g10/keyedit.c:1235
2824 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2825 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:1319
2828 msgid "save and quit"
2829 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:1322
2832 #, fuzzy
2833 msgid "show key fingerprint"
2834 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:1323
2837 msgid "list key and user IDs"
2838 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:1325
2841 msgid "select user ID N"
2842 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:1326
2845 #, fuzzy
2846 msgid "select subkey N"
2847 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:1327
2850 #, fuzzy
2851 msgid "check signatures"
2852 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1330
2855 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1335
2859 #, fuzzy
2860 msgid "sign selected user IDs locally"
2861 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:1337
2864 #, fuzzy
2865 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2866 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1339
2869 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1343
2873 msgid "add a user ID"
2874 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1345
2877 msgid "add a photo ID"
2878 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1347
2881 #, fuzzy
2882 msgid "delete selected user IDs"
2883 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:1352
2886 #, fuzzy
2887 msgid "add a subkey"
2888 msgstr "addkey"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1356
2891 msgid "add a key to a smartcard"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1358
2895 msgid "move a key to a smartcard"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1360
2899 msgid "move a backup key to a smartcard"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1364
2903 #, fuzzy
2904 msgid "delete selected subkeys"
2905 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1366
2908 msgid "add a revocation key"
2909 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1368
2912 #, fuzzy
2913 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2914 msgstr ""
2915 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1370
2918 #, fuzzy
2919 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2920 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
2921
2922 #: g10/keyedit.c:1372
2923 #, fuzzy
2924 msgid "flag the selected user ID as primary"
2925 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1374
2928 #, fuzzy
2929 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2930 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1377
2933 msgid "list preferences (expert)"
2934 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1379
2937 msgid "list preferences (verbose)"
2938 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1381
2941 #, fuzzy
2942 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2943 msgstr ""
2944 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1386
2947 #, fuzzy
2948 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2949 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1388
2952 msgid "change the passphrase"
2953 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
2954
2955 #: g10/keyedit.c:1392
2956 msgid "change the ownertrust"
2957 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1394
2960 #, fuzzy
2961 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2962 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1396
2965 #, fuzzy
2966 msgid "revoke selected user IDs"
2967 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1401
2970 #, fuzzy
2971 msgid "revoke key or selected subkeys"
2972 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1402
2975 #, fuzzy
2976 msgid "enable key"
2977 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2978
2979 #: g10/keyedit.c:1403
2980 #, fuzzy
2981 msgid "disable key"
2982 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1404
2985 #, fuzzy
2986 msgid "show selected photo IDs"
2987 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1463
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2992 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1481
2995 msgid "Secret key is available.\n"
2996 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1558
2999 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3000 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1566
3003 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3004 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1585
3007 msgid ""
3008 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3009 "(lsign),\n"
3010 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3011 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1623
3015 msgid "Key is revoked."
3016 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1643
3019 #, fuzzy
3020 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3021 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1646
3024 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3025 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1654
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3030 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1677
3033 #, c-format
3034 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3035 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1699 g10/keyedit.c:1719 g10/keyedit.c:1885
3038 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3039 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1701
3042 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3043 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1703
3046 #, fuzzy
3047 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3048 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1704
3051 #, fuzzy
3052 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3053 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1754
3056 #, fuzzy
3057 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3058 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1766
3061 #, fuzzy
3062 msgid "You must select exactly one key.\n"
3063 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1794
3066 msgid "Command expects a filename argument\n"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1808
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3072 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1825
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3077 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1849
3080 msgid "You must select at least one key.\n"
3081 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1852
3084 #, fuzzy
3085 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3086 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1853
3089 #, fuzzy
3090 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3091 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1888
3094 #, fuzzy
3095 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3096 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1889
3099 #, fuzzy
3100 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3101 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1907
3104 #, fuzzy
3105 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3106 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1918
3109 #, fuzzy
3110 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3111 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1920
3114 #, fuzzy
3115 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3116 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1961
3119 msgid ""
3120 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1993
3124 #, fuzzy
3125 msgid "Set preference list to:\n"
3126 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1999
3129 #, fuzzy
3130 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3131 msgstr ""
3132 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3133
3134 #: g10/keyedit.c:2001
3135 #, fuzzy
3136 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3137 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:2051
3140 #, fuzzy
3141 msgid "Save changes? (y/N) "
3142 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3143
3144 #: g10/keyedit.c:2054
3145 #, fuzzy
3146 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3147 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3148
3149 #: g10/keyedit.c:2064
3150 #, c-format
3151 msgid "update failed: %s\n"
3152 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:2071
3155 #, c-format
3156 msgid "update secret failed: %s\n"
3157 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:2078
3160 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3161 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:2150
3164 msgid "Digest: "
3165 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3166
3167 #: g10/keyedit.c:2202
3168 msgid "Features: "
3169 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3170
3171 #: g10/keyedit.c:2213
3172 msgid "Keyserver no-modify"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: g10/keyedit.c:2228 g10/keylist.c:307
3176 msgid "Preferred keyserver: "
3177 msgstr ""
3178
3179 #: g10/keyedit.c:2459
3180 #, fuzzy, c-format
3181 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3182 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3183
3184 #: g10/keyedit.c:2480
3185 #, fuzzy, c-format
3186 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3187 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3188
3189 #: g10/keyedit.c:2486
3190 #, fuzzy
3191 msgid "(sensitive)"
3192 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:2502 g10/keyedit.c:2558 g10/keyedit.c:2670 g10/keyedit.c:2685
3195 #: g10/keylist.c:193 g10/keyserver.c:414
3196 #, fuzzy, c-format
3197 msgid "created: %s"
3198 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:2505 g10/keylist.c:786 g10/keylist.c:880 g10/mainproc.c:931
3201 #, fuzzy, c-format
3202 msgid "revoked: %s"
3203 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:2507 g10/keylist.c:757 g10/keylist.c:886
3206 #, fuzzy, c-format
3207 msgid "expired: %s"
3208 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:2509 g10/keyedit.c:2560 g10/keyedit.c:2672 g10/keyedit.c:2687
3211 #: g10/keylist.c:195 g10/keylist.c:763 g10/keylist.c:798 g10/keylist.c:892
3212 #: g10/keylist.c:913 g10/keyserver.c:420 g10/mainproc.c:937
3213 #, fuzzy, c-format
3214 msgid "expires: %s"
3215 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:2511
3218 #, fuzzy, c-format
3219 msgid "usage: %s"
3220 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:2526
3223 #, fuzzy, c-format
3224 msgid "trust: %s"
3225 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:2530
3228 #, c-format
3229 msgid "validity: %s"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2537
3233 msgid "This key has been disabled"
3234 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:2565 g10/keylist.c:199
3237 msgid "card-no: "
3238 msgstr ""
3239
3240 #: g10/keyedit.c:2632
3241 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3242 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:2640
3245 msgid ""
3246 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3247 "unless you restart the program.\n"
3248 msgstr ""
3249 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3250 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:2704 g10/keyserver.c:424 g10/mainproc.c:1577
3253 #: g10/trustdb.c:1178
3254 #, fuzzy
3255 msgid "revoked"
3256 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:2706 g10/keyserver.c:428 g10/mainproc.c:1579
3259 #: g10/trustdb.c:531
3260 #, fuzzy
3261 msgid "expired"
3262 msgstr "expire"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:2771
3265 msgid ""
3266 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3267 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3268 msgstr ""
3269 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3270 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:2831
3273 msgid ""
3274 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3275 "versions\n"
3276 "         of PGP to reject this key.\n"
3277 msgstr ""
3278 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3279 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:3114
3282 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3283 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2842
3286 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3287 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:2982
3290 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3291 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:2992
3294 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3295 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:2996
3298 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3299 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:3002
3302 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3303 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:3016
3306 #, c-format
3307 msgid "Deleted %d signature.\n"
3308 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:3017
3311 #, c-format
3312 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3313 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:3020
3316 msgid "Nothing deleted.\n"
3317 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:3109
3320 msgid ""
3321 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3322 "cause\n"
3323 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3324 msgstr ""
3325 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3326 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3327 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:3120
3330 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3331 msgstr ""
3332 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:3140
3335 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3336 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3337
3338 #: g10/keyedit.c:3163
3339 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3340 msgstr ""
3341 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:3178
3344 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3345 msgstr ""
3346 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:3200
3349 #, fuzzy
3350 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3351 msgstr ""
3352 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:3219
3355 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3356 msgstr ""
3357 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3358 "åðáíÝëèåé!\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:3225
3361 #, fuzzy
3362 msgid ""
3363 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3364 msgstr ""
3365 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3366 "N): "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:3286
3369 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3370 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:3292
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3375 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:3296
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3380 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:3299
3383 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3384 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:3345
3387 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3388 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:3361
3391 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3392 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:3441
3395 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3396 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:3480 g10/keyedit.c:3590 g10/keyedit.c:3710
3399 #, fuzzy, c-format
3400 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3401 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:3651
3404 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3405 msgstr ""
3406
3407 #: g10/keyedit.c:3731
3408 #, fuzzy
3409 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3410 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3411
3412 #: g10/keyedit.c:3732
3413 #, fuzzy
3414 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3415 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3416
3417 #: g10/keyedit.c:3794
3418 #, c-format
3419 msgid "No user ID with index %d\n"
3420 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:3840
3423 #, fuzzy, c-format
3424 msgid "No subkey with index %d\n"
3425 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:3957
3428 #, fuzzy, c-format
3429 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3430 msgstr "user ID: \""
3431
3432 #: g10/keyedit.c:3960 g10/keyedit.c:4024 g10/keyedit.c:4067
3433 #, fuzzy, c-format
3434 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3435 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:3962 g10/keyedit.c:4026 g10/keyedit.c:4069
3438 msgid " (non-exportable)"
3439 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:3966
3442 #, c-format
3443 msgid "This signature expired on %s.\n"
3444 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:3970
3447 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3448 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3449
3450 #: g10/keyedit.c:3974
3451 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3452 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:4001
3455 #, fuzzy, c-format
3456 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3457 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:4027
3460 #, fuzzy
3461 msgid " (non-revocable)"
3462 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:4034
3465 #, fuzzy, c-format
3466 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3467 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:4056
3470 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3471 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:4076
3474 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3475 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:4106
3478 msgid "no secret key\n"
3479 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:4176
3482 #, c-format
3483 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3484 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:4193
3487 #, c-format
3488 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3489 msgstr ""
3490 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:4257
3493 #, fuzzy, c-format
3494 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3495 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:4319
3498 #, fuzzy, c-format
3499 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3500 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:4414
3503 #, fuzzy, c-format
3504 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3505 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3506
3507 #: g10/keygen.c:293
3508 #, fuzzy, c-format
3509 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3510 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3511
3512 #: g10/keygen.c:300
3513 #, fuzzy
3514 msgid "too many cipher preferences\n"
3515 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3516
3517 #: g10/keygen.c:302
3518 #, fuzzy
3519 msgid "too many digest preferences\n"
3520 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3521
3522 #: g10/keygen.c:304
3523 #, fuzzy
3524 msgid "too many compression preferences\n"
3525 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3526
3527 #: g10/keygen.c:401
3528 #, fuzzy, c-format
3529 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3530 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3531
3532 #: g10/keygen.c:829
3533 msgid "writing direct signature\n"
3534 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3535
3536 #: g10/keygen.c:868
3537 msgid "writing self signature\n"
3538 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3539
3540 #: g10/keygen.c:914
3541 msgid "writing key binding signature\n"
3542 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3543
3544 #: g10/keygen.c:976 g10/keygen.c:1060 g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:2632
3545 #, c-format
3546 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3547 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3548
3549 #: g10/keygen.c:981 g10/keygen.c:1065 g10/keygen.c:1156 g10/keygen.c:2638
3550 #, c-format
3551 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3552 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3553
3554 #: g10/keygen.c:1249
3555 #, fuzzy
3556 msgid "Sign"
3557 msgstr "sign"
3558
3559 #: g10/keygen.c:1252
3560 #, fuzzy
3561 msgid "Encrypt"
3562 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3563
3564 #: g10/keygen.c:1255
3565 msgid "Authenticate"
3566 msgstr ""
3567
3568 #: g10/keygen.c:1263
3569 msgid "SsEeAaQq"
3570 msgstr ""
3571
3572 #: g10/keygen.c:1278
3573 #, c-format
3574 msgid "Possible actions for a %s key: "
3575 msgstr ""
3576
3577 #: g10/keygen.c:1282
3578 msgid "Current allowed actions: "
3579 msgstr ""
3580
3581 #: g10/keygen.c:1287
3582 #, c-format
3583 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: g10/keygen.c:1290
3587 #, fuzzy, c-format
3588 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3589 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3590
3591 #: g10/keygen.c:1293
3592 #, c-format
3593 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: g10/keygen.c:1296
3597 #, c-format
3598 msgid "   (%c) Finished\n"
3599 msgstr ""
3600
3601 #: g10/keygen.c:1350
3602 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3603 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3604
3605 #: g10/keygen.c:1352
3606 #, fuzzy, c-format
3607 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3608 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3609
3610 #: g10/keygen.c:1353
3611 #, c-format
3612 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3613 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3614
3615 #: g10/keygen.c:1355
3616 #, fuzzy, c-format
3617 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3618 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3619
3620 #: g10/keygen.c:1357
3621 #, fuzzy, c-format
3622 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3623 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3624
3625 #: g10/keygen.c:1358
3626 #, c-format
3627 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3628 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3629
3630 #: g10/keygen.c:1360
3631 #, c-format
3632 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3633 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3634
3635 #: g10/keygen.c:1362
3636 #, fuzzy, c-format
3637 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3638 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3639
3640 #: g10/keygen.c:1431 g10/keygen.c:2509
3641 #, fuzzy, c-format
3642 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3643 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3644
3645 #: g10/keygen.c:1441
3646 #, c-format
3647 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: g10/keygen.c:1448
3651 #, fuzzy, c-format
3652 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3653 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3654
3655 #: g10/keygen.c:1462
3656 #, c-format
3657 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: g10/keygen.c:1468
3661 #, c-format
3662 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3663 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3664
3665 #: g10/keygen.c:1473 g10/keygen.c:1478
3666 #, c-format
3667 msgid "rounded up to %u bits\n"
3668 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3669
3670 #: g10/keygen.c:1530
3671 msgid ""
3672 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3673 "         0 = key does not expire\n"
3674 "      <n>  = key expires in n days\n"
3675 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3676 "      <n>m = key expires in n months\n"
3677 "      <n>y = key expires in n years\n"
3678 msgstr ""
3679 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3680 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3681 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3682 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3683 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3684 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3685
3686 #: g10/keygen.c:1539
3687 msgid ""
3688 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3689 "         0 = signature does not expire\n"
3690 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3691 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3692 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3693 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3694 msgstr ""
3695 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3696 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3697 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3698 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3699 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3700 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3701
3702 #: g10/keygen.c:1561
3703 msgid "Key is valid for? (0) "
3704 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3705
3706 #: g10/keygen.c:1563
3707 msgid "Signature is valid for? (0) "
3708 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3709
3710 #: g10/keygen.c:1568
3711 msgid "invalid value\n"
3712 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1575
3715 #, fuzzy
3716 msgid "Key does not expire at all\n"
3717 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:1576
3720 #, fuzzy
3721 msgid "Signature does not expire at all\n"
3722 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3723
3724 #: g10/keygen.c:1583
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "Key expires at %s\n"
3727 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1584
3730 #, fuzzy, c-format
3731 msgid "Signature expires at %s\n"
3732 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3733
3734 #: g10/keygen.c:1590
3735 msgid ""
3736 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3737 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3738 msgstr ""
3739 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3740 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3741
3742 #: g10/keygen.c:1595
3743 #, fuzzy
3744 msgid "Is this correct? (y/N) "
3745 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3746
3747 #: g10/keygen.c:1638
3748 #, fuzzy
3749 msgid ""
3750 "\n"
3751 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3752 "ID\n"
3753 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3754 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3755 "\n"
3756 msgstr ""
3757 "\n"
3758 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3759 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3760 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3761 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3762 "\n"
3763
3764 #: g10/keygen.c:1651
3765 msgid "Real name: "
3766 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3767
3768 #: g10/keygen.c:1659
3769 msgid "Invalid character in name\n"
3770 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3771
3772 #: g10/keygen.c:1661
3773 msgid "Name may not start with a digit\n"
3774 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3775
3776 #: g10/keygen.c:1663
3777 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3778 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3779
3780 #: g10/keygen.c:1671
3781 msgid "Email address: "
3782 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3783
3784 #: g10/keygen.c:1682
3785 msgid "Not a valid email address\n"
3786 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3787
3788 #: g10/keygen.c:1690
3789 msgid "Comment: "
3790 msgstr "Ó÷üëéï: "
3791
3792 #: g10/keygen.c:1696
3793 msgid "Invalid character in comment\n"
3794 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3795
3796 #: g10/keygen.c:1719
3797 #, c-format
3798 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3799 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3800
3801 #: g10/keygen.c:1725
3802 #, c-format
3803 msgid ""
3804 "You selected this USER-ID:\n"
3805 "    \"%s\"\n"
3806 "\n"
3807 msgstr ""
3808 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3809 "    \"%s\"\n"
3810 "\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:1730
3813 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3814 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3815
3816 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3817 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3818 #. string which should be translated accordingly and the
3819 #. letter changed to match the one in the answer string.
3820 #.
3821 #. n = Change name
3822 #. c = Change comment
3823 #. e = Change email
3824 #. o = Okay (ready, continue)
3825 #. q = Quit
3826 #.
3827 #: g10/keygen.c:1746
3828 msgid "NnCcEeOoQq"
3829 msgstr "NnCcEeOoQq"
3830
3831 #: g10/keygen.c:1756
3832 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3833 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3834
3835 #: g10/keygen.c:1757
3836 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3837 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3838
3839 #: g10/keygen.c:1776
3840 msgid "Please correct the error first\n"
3841 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:1816
3844 msgid ""
3845 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3846 "\n"
3847 msgstr ""
3848 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3849 "\n"
3850
3851 #: g10/keygen.c:1826 g10/passphrase.c:1105
3852 #, c-format
3853 msgid "%s.\n"
3854 msgstr "%s.\n"
3855
3856 #: g10/keygen.c:1832
3857 msgid ""
3858 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3859 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3860 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3861 "\n"
3862 msgstr ""
3863 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3864 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3865 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3866 "\n"
3867
3868 #: g10/keygen.c:1854
3869 msgid ""
3870 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3871 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3872 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3873 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3874 msgstr ""
3875 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3876 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3877 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3878 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3879
3880 #: g10/keygen.c:2578
3881 msgid "Key generation canceled.\n"
3882 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3883
3884 #: g10/keygen.c:2766 g10/keygen.c:2910
3885 #, c-format
3886 msgid "writing public key to `%s'\n"
3887 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3888
3889 #: g10/keygen.c:2768 g10/keygen.c:2913
3890 #, fuzzy, c-format
3891 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3892 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3893
3894 #: g10/keygen.c:2771 g10/keygen.c:2916
3895 #, c-format
3896 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3897 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3898
3899 #: g10/keygen.c:2899
3900 #, c-format
3901 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3902 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
3903
3904 #: g10/keygen.c:2905
3905 #, c-format
3906 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3907 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
3908
3909 #: g10/keygen.c:2923
3910 #, c-format
3911 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3912 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3913
3914 #: g10/keygen.c:2930
3915 #, c-format
3916 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3917 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3918
3919 #: g10/keygen.c:2953
3920 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3921 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
3922
3923 #: g10/keygen.c:2964
3924 #, fuzzy
3925 msgid ""
3926 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3927 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3928 msgstr ""
3929 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
3930 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
3931 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
3932 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
3933
3934 #: g10/keygen.c:2976 g10/keygen.c:3105 g10/keygen.c:3220
3935 #, c-format
3936 msgid "Key generation failed: %s\n"
3937 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3938
3939 #: g10/keygen.c:3028 g10/keygen.c:3156 g10/sign.c:290
3940 #, c-format
3941 msgid ""
3942 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3943 msgstr ""
3944 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3945 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3946
3947 #: g10/keygen.c:3030 g10/keygen.c:3158 g10/sign.c:292
3948 #, c-format
3949 msgid ""
3950 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3951 msgstr ""
3952 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3953 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:3039 g10/keygen.c:3169
3956 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3957 msgstr ""
3958 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
3959 "ìå ôï OpenPGP\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:3078 g10/keygen.c:3202
3962 #, fuzzy
3963 msgid "Really create? (y/N) "
3964 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
3965
3966 #: g10/keygen.c:3355
3967 #, fuzzy, c-format
3968 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3969 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
3970
3971 #: g10/keygen.c:3402
3972 #, fuzzy, c-format
3973 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3974 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
3975
3976 #: g10/keygen.c:3425
3977 #, fuzzy, c-format
3978 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3979 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3980
3981 #: g10/keygen.c:3492
3982 #, c-format
3983 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
3984 msgstr ""
3985
3986 #: g10/keygen.c:3498
3987 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: g10/keygen.c:3504 g10/keygen.c:3510
3991 #, c-format
3992 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
3996 msgid "never     "
3997 msgstr "ðïôÝ     "
3998
3999 #: g10/keylist.c:264
4000 msgid "Critical signature policy: "
4001 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4002
4003 #: g10/keylist.c:266
4004 msgid "Signature policy: "
4005 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4006
4007 #: g10/keylist.c:305
4008 msgid "Critical preferred keyserver: "
4009 msgstr ""
4010
4011 #: g10/keylist.c:354 g10/keylist.c:398
4012 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4013 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
4014
4015 #: g10/keylist.c:372
4016 msgid "Critical signature notation: "
4017 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4018
4019 #: g10/keylist.c:374
4020 msgid "Signature notation: "
4021 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4022
4023 #: g10/keylist.c:385
4024 msgid "not human readable"
4025 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
4026
4027 #: g10/keylist.c:486
4028 msgid "Keyring"
4029 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4030
4031 #: g10/keylist.c:792
4032 #, fuzzy, c-format
4033 msgid "expired: %s)"
4034 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
4035
4036 #: g10/keylist.c:1488
4037 msgid "Primary key fingerprint:"
4038 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4039
4040 #: g10/keylist.c:1490
4041 msgid "     Subkey fingerprint:"
4042 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4043
4044 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4045 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4046 #: g10/keylist.c:1497
4047 msgid " Primary key fingerprint:"
4048 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4049
4050 #: g10/keylist.c:1499
4051 msgid "      Subkey fingerprint:"
4052 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4053
4054 #: g10/keylist.c:1503 g10/keylist.c:1507
4055 #, fuzzy
4056 msgid "      Key fingerprint ="
4057 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4058
4059 #: g10/keylist.c:1574
4060 msgid "      Card serial no. ="
4061 msgstr ""
4062
4063 #: g10/keyring.c:1245
4064 #, fuzzy, c-format
4065 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4066 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4067
4068 #: g10/keyring.c:1251
4069 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4070 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4071
4072 #: g10/keyring.c:1253
4073 #, c-format
4074 msgid "%s is the unchanged one\n"
4075 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4076
4077 #: g10/keyring.c:1254
4078 #, c-format
4079 msgid "%s is the new one\n"
4080 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4081
4082 #: g10/keyring.c:1255
4083 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4084 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4085
4086 #: g10/keyring.c:1375
4087 #, fuzzy, c-format
4088 msgid "caching keyring `%s'\n"
4089 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4090
4091 #: g10/keyring.c:1421
4092 #, fuzzy, c-format
4093 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4094 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4095
4096 #: g10/keyring.c:1433
4097 #, fuzzy, c-format
4098 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4099 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4100
4101 #: g10/keyring.c:1504
4102 #, c-format
4103 msgid "%s: keyring created\n"
4104 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4105
4106 #: g10/keyserver.c:99
4107 #, fuzzy, c-format
4108 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4109 msgstr ""
4110 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4111
4112 #: g10/keyserver.c:426
4113 #, fuzzy
4114 msgid "disabled"
4115 msgstr "disable"
4116
4117 #: g10/keyserver.c:627
4118 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4119 msgstr ""
4120
4121 #: g10/keyserver.c:710 g10/keyserver.c:1230
4122 #, fuzzy, c-format
4123 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4124 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4125
4126 #: g10/keyserver.c:800
4127 #, fuzzy, c-format
4128 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4129 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4130
4131 #: g10/keyserver.c:802
4132 #, fuzzy
4133 msgid "key not found on keyserver\n"
4134 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4135
4136 #: g10/keyserver.c:977
4137 #, fuzzy, c-format
4138 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4139 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4140
4141 #: g10/keyserver.c:981
4142 #, fuzzy, c-format
4143 msgid "requesting key %s from %s\n"
4144 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4145
4146 #: g10/keyserver.c:1133
4147 #, fuzzy, c-format
4148 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4149 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4150
4151 #: g10/keyserver.c:1137
4152 #, fuzzy, c-format
4153 msgid "sending key %s to %s\n"
4154 msgstr ""
4155 "\"\n"
4156 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4157
4158 #: g10/keyserver.c:1180
4159 #, fuzzy, c-format
4160 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4161 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4162
4163 #: g10/keyserver.c:1183
4164 #, fuzzy, c-format
4165 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4166 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4167
4168 #: g10/keyserver.c:1190 g10/keyserver.c:1285
4169 #, fuzzy
4170 msgid "no keyserver action!\n"
4171 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4172
4173 #: g10/keyserver.c:1238
4174 #, c-format
4175 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4176 msgstr ""
4177
4178 #: g10/keyserver.c:1247
4179 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4180 msgstr ""
4181
4182 #: g10/keyserver.c:1306
4183 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4184 msgstr ""
4185
4186 #: g10/keyserver.c:1312
4187 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4188 msgstr ""
4189
4190 #: g10/keyserver.c:1324
4191 #, c-format
4192 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: g10/keyserver.c:1329
4196 #, c-format
4197 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4198 msgstr ""
4199
4200 #: g10/keyserver.c:1337
4201 #, c-format
4202 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4203 msgstr ""
4204
4205 #: g10/keyserver.c:1343
4206 #, fuzzy
4207 msgid "keyserver timed out\n"
4208 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4209
4210 #: g10/keyserver.c:1348
4211 #, fuzzy
4212 msgid "keyserver internal error\n"
4213 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4214
4215 #: g10/keyserver.c:1357
4216 #, fuzzy, c-format
4217 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4218 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4219
4220 #: g10/keyserver.c:1382 g10/keyserver.c:1416
4221 #, c-format
4222 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4223 msgstr ""
4224
4225 #: g10/keyserver.c:1673
4226 #, fuzzy, c-format
4227 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4228 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4229
4230 #: g10/keyserver.c:1695
4231 #, fuzzy, c-format
4232 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4233 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4234
4235 #: g10/keyserver.c:1697
4236 #, fuzzy, c-format
4237 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4238 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4239
4240 #: g10/mainproc.c:248
4241 #, c-format
4242 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4243 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4244
4245 #: g10/mainproc.c:262
4246 #, c-format
4247 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4248 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò (%d)\n"
4249
4250 #: g10/mainproc.c:299
4251 #, c-format
4252 msgid "%s encrypted session key\n"
4253 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4254
4255 #: g10/mainproc.c:309
4256 #, fuzzy, c-format
4257 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4258 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4259
4260 #: g10/mainproc.c:375
4261 #, fuzzy, c-format
4262 msgid "public key is %s\n"
4263 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4264
4265 #: g10/mainproc.c:430
4266 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4267 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4268
4269 #: g10/mainproc.c:463
4270 #, fuzzy, c-format
4271 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4272 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4273
4274 #: g10/mainproc.c:467 g10/pkclist.c:218
4275 #, fuzzy, c-format
4276 msgid "      \"%s\"\n"
4277 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4278
4279 #: g10/mainproc.c:471
4280 #, fuzzy, c-format
4281 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4282 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4283
4284 #: g10/mainproc.c:485
4285 #, c-format
4286 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4287 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4288
4289 #: g10/mainproc.c:499
4290 #, c-format
4291 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4292 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4293
4294 #: g10/mainproc.c:501
4295 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4296 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4297
4298 #: g10/mainproc.c:529 g10/mainproc.c:551
4299 #, c-format
4300 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4301 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4302
4303 #: g10/mainproc.c:537
4304 #, c-format
4305 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4306 msgstr ""
4307 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4308 "%s áíôßèåôá\n"
4309
4310 #: g10/mainproc.c:569
4311 msgid "decryption okay\n"
4312 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4313
4314 #: g10/mainproc.c:573
4315 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4316 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4317
4318 #: g10/mainproc.c:586
4319 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4320 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4321
4322 #: g10/mainproc.c:592
4323 #, c-format
4324 msgid "decryption failed: %s\n"
4325 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4326
4327 #: g10/mainproc.c:612
4328 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4329 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4330
4331 #: g10/mainproc.c:614
4332 #, c-format
4333 msgid "original file name='%.*s'\n"
4334 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4335
4336 #: g10/mainproc.c:786
4337 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4338 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4339
4340 #: g10/mainproc.c:1290
4341 msgid "signature verification suppressed\n"
4342 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4343
4344 #: g10/mainproc.c:1332 g10/mainproc.c:1342
4345 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4346 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4347
4348 #: g10/mainproc.c:1352
4349 #, fuzzy, c-format
4350 msgid "Signature made %s\n"
4351 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4352
4353 #: g10/mainproc.c:1353
4354 #, fuzzy, c-format
4355 msgid "               using %s key %s\n"
4356 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4357
4358 #: g10/mainproc.c:1357
4359 #, fuzzy, c-format
4360 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4361 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4362
4363 #: g10/mainproc.c:1377
4364 msgid "Key available at: "
4365 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4366
4367 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4368 #, fuzzy, c-format
4369 msgid "BAD signature from \"%s\""
4370 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4371
4372 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4373 #, fuzzy, c-format
4374 msgid "Expired signature from \"%s\""
4375 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4376
4377 #: g10/mainproc.c:1486 g10/mainproc.c:1534
4378 #, fuzzy, c-format
4379 msgid "Good signature from \"%s\""
4380 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4381
4382 #: g10/mainproc.c:1538
4383 msgid "[uncertain]"
4384 msgstr "[áâÝâáéï]"
4385
4386 #: g10/mainproc.c:1570
4387 #, fuzzy, c-format
4388 msgid "                aka \"%s\""
4389 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4390
4391 #: g10/mainproc.c:1664
4392 #, c-format
4393 msgid "Signature expired %s\n"
4394 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4395
4396 #: g10/mainproc.c:1669
4397 #, c-format
4398 msgid "Signature expires %s\n"
4399 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4400
4401 #: g10/mainproc.c:1672
4402 #, c-format
4403 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4404 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4405
4406 #: g10/mainproc.c:1673
4407 msgid "binary"
4408 msgstr "äõáäéêü"
4409
4410 #: g10/mainproc.c:1674
4411 msgid "textmode"
4412 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4413
4414 #: g10/mainproc.c:1674 g10/trustdb.c:530
4415 msgid "unknown"
4416 msgstr "Üãíùóôï"
4417
4418 #: g10/mainproc.c:1694
4419 #, c-format
4420 msgid "Can't check signature: %s\n"
4421 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4422
4423 #: g10/mainproc.c:1762 g10/mainproc.c:1778 g10/mainproc.c:1864
4424 msgid "not a detached signature\n"
4425 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4426
4427 #: g10/mainproc.c:1805
4428 msgid ""
4429 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4430 msgstr ""
4431 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4432
4433 #: g10/mainproc.c:1813
4434 #, c-format
4435 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4436 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4437
4438 #: g10/mainproc.c:1870
4439 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4440 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4441
4442 #: g10/mainproc.c:1880
4443 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4444 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
4445
4446 #: g10/misc.c:121
4447 #, c-format
4448 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4449 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
4450
4451 #: g10/misc.c:141 g10/misc.c:169 g10/misc.c:241
4452 #, fuzzy, c-format
4453 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4454 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4455
4456 #: g10/misc.c:206
4457 #, fuzzy, c-format
4458 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4459 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4460
4461 #: g10/misc.c:315
4462 #, fuzzy, c-format
4463 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4464 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4465
4466 #: g10/misc.c:330
4467 #, fuzzy, c-format
4468 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4469 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4470
4471 #: g10/misc.c:345
4472 #, fuzzy, c-format
4473 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4474 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4475
4476 #: g10/misc.c:350
4477 #, fuzzy, c-format
4478 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4479 msgstr ""
4480 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4481 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4482
4483 #: g10/misc.c:446
4484 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4485 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
4486
4487 #: g10/misc.c:447
4488 msgid ""
4489 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4490 msgstr ""
4491 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
4492 "ðëçñïöïñßåò\n"
4493
4494 #: g10/misc.c:680
4495 #, c-format
4496 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4497 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4498
4499 #: g10/misc.c:684
4500 #, c-format
4501 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4502 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4503
4504 #: g10/misc.c:686
4505 #, c-format
4506 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4507 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4508
4509 #: g10/misc.c:697
4510 msgid "Uncompressed"
4511 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4512
4513 #: g10/misc.c:722
4514 #, fuzzy
4515 msgid "uncompressed|none"
4516 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4517
4518 #: g10/misc.c:832
4519 #, c-format
4520 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4521 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4522
4523 #: g10/misc.c:989
4524 #, fuzzy, c-format
4525 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4526 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4527
4528 #: g10/misc.c:1014
4529 #, fuzzy, c-format
4530 msgid "unknown option `%s'\n"
4531 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4532
4533 #: g10/openfile.c:84
4534 #, c-format
4535 msgid "File `%s' exists. "
4536 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4537
4538 #: g10/openfile.c:86
4539 #, fuzzy
4540 msgid "Overwrite? (y/N) "
4541 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4542
4543 #: g10/openfile.c:119
4544 #, c-format
4545 msgid "%s: unknown suffix\n"
4546 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4547
4548 #: g10/openfile.c:141
4549 msgid "Enter new filename"
4550 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4551
4552 #: g10/openfile.c:184
4553 msgid "writing to stdout\n"
4554 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4555
4556 #: g10/openfile.c:296
4557 #, c-format
4558 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4559 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4560
4561 #: g10/openfile.c:375
4562 #, c-format
4563 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4564 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4565
4566 #: g10/openfile.c:377
4567 #, c-format
4568 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4569 msgstr ""
4570 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4571
4572 #: g10/openfile.c:409
4573 #, fuzzy, c-format
4574 msgid "directory `%s' created\n"
4575 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
4576
4577 #: g10/parse-packet.c:137
4578 #, c-format
4579 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4580 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4581
4582 #: g10/parse-packet.c:707
4583 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4584 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
4585
4586 #: g10/parse-packet.c:1132
4587 #, c-format
4588 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4589 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
4590
4591 #: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
4592 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4593 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
4594
4595 #: g10/passphrase.c:486
4596 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4597 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ pid ôïõ ðåëÜôç óéá ôï agent\n"
4598
4599 #: g10/passphrase.c:494
4600 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4601 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
4602
4603 #: g10/passphrase.c:501
4604 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4605 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
4606
4607 #: g10/passphrase.c:534
4608 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4609 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
4610
4611 #: g10/passphrase.c:547
4612 #, c-format
4613 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4614 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
4615
4616 #: g10/passphrase.c:568
4617 #, c-format
4618 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4619 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
4620
4621 #: g10/passphrase.c:590
4622 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4623 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
4624
4625 #: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:937 g10/passphrase.c:1049
4626 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4627 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
4628
4629 #: g10/passphrase.c:700 g10/passphrase.c:1209
4630 #, fuzzy, c-format
4631 msgid " (main key ID %s)"
4632 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
4633
4634 #: g10/passphrase.c:714
4635 #, fuzzy, c-format
4636 msgid ""
4637 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4638 "\"%.*s\"\n"
4639 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4640 msgstr ""
4641 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
4642 "÷ñÞóôç:\n"
4643 "\"%.*s\"\n"
4644 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
4645
4646 #: g10/passphrase.c:739
4647 msgid "Repeat passphrase\n"
4648 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
4649
4650 #: g10/passphrase.c:741
4651 msgid "Enter passphrase\n"
4652 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
4653
4654 #: g10/passphrase.c:781
4655 msgid "passphrase too long\n"
4656 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
4657
4658 #: g10/passphrase.c:794
4659 msgid "invalid response from agent\n"
4660 msgstr "ìç Ýãêõñç áðÜíôçóç áðü ôïí agent\n"
4661
4662 #: g10/passphrase.c:810 g10/passphrase.c:931
4663 msgid "cancelled by user\n"
4664 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
4665
4666 #: g10/passphrase.c:815 g10/passphrase.c:1020
4667 #, c-format
4668 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4669 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
4670
4671 #: g10/passphrase.c:1100 g10/passphrase.c:1263
4672 #, fuzzy
4673 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4674 msgstr "áäõíáìßá åñþôçóçò ôçò ëÝîçò êëåéäß óå êáôÜóôáóç äÝóìçò\n"
4675
4676 #: g10/passphrase.c:1107 g10/passphrase.c:1268
4677 msgid "Enter passphrase: "
4678 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
4679
4680 #: g10/passphrase.c:1190
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid ""
4683 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4684 "user: \"%s\"\n"
4685 msgstr ""