Prepared for last 1.4 release candidate
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-12-14 08:40+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:120
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:311
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:163
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
32 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
33 #: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3225 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
34 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
35 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
36 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
37 #: g10/tdbio.c:600
38 #, c-format
39 msgid "can't open `%s': %s\n"
40 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
41
42 #: cipher/random.c:391
43 #, c-format
44 msgid "can't stat `%s': %s\n"
45 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
46
47 #: cipher/random.c:396
48 #, c-format
49 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
50 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
51
52 #: cipher/random.c:401
53 msgid "note: random_seed file is empty\n"
54 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
55
56 #: cipher/random.c:407
57 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
58 msgstr ""
59 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
60 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
61
62 #: cipher/random.c:415
63 #, c-format
64 msgid "can't read `%s': %s\n"
65 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:453
68 msgid "note: random_seed file not updated\n"
69 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
70
71 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
72 #: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
73 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
74 #, c-format
75 msgid "can't create `%s': %s\n"
76 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
77
78 #: cipher/random.c:480
79 #, c-format
80 msgid "can't write `%s': %s\n"
81 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
82
83 #: cipher/random.c:483
84 #, c-format
85 msgid "can't close `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:728
89 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
90 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
91
92 #: cipher/random.c:729
93 msgid ""
94 "The random number generator is only a kludge to let\n"
95 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
96 "\n"
97 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
98 "\n"
99 msgstr ""
100 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
101 "\n"
102 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
103 "\n"
104
105 #: cipher/rndegd.c:204
106 msgid ""
107 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
108 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
109 "of the entropy.\n"
110 msgstr ""
111 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
112 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
113
114 #: cipher/rndlinux.c:134
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
119 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
123 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
124 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
125
126 #: g10/app-openpgp.c:539
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
129 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
130
131 #: g10/app-openpgp.c:552
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
134 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
137 #, c-format
138 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
139 msgstr ""
140
141 #: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
142 #, c-format
143 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
144 msgstr ""
145
146 #: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
147 #: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
150 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:828
153 msgid "access to admin commands is not configured\n"
154 msgstr ""
155
156 #: g10/app-openpgp.c:845
157 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
158 msgstr ""
159
160 #: g10/app-openpgp.c:851
161 msgid "card is permanently locked!\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:858
165 #, c-format
166 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:865
170 msgid "|A|Admin PIN"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1021
174 msgid "|AN|New Admin PIN"
175 msgstr ""
176
177 #: g10/app-openpgp.c:1021
178 msgid "|N|New PIN"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:1025
182 #, fuzzy, c-format
183 msgid "error getting new PIN: %s\n"
184 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
185
186 #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
187 #, fuzzy
188 msgid "error reading application data\n"
189 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
192 #, fuzzy
193 msgid "error reading fingerprint DO\n"
194 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
195
196 #: g10/app-openpgp.c:1107
197 #, fuzzy
198 msgid "key already exists\n"
199 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
200
201 #: g10/app-openpgp.c:1111
202 msgid "existing key will be replaced\n"
203 msgstr ""
204
205 #: g10/app-openpgp.c:1113
206 #, fuzzy
207 msgid "generating new key\n"
208 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1123
211 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
212 msgstr ""
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1138
215 #, fuzzy
216 msgid "generating key failed\n"
217 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1141
220 #, fuzzy, c-format
221 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
222 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
225 msgid "response does not contain the public key data\n"
226 msgstr ""
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
229 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
230 msgstr ""
231
232 #: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
233 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
234 msgstr ""
235
236 #: g10/app-openpgp.c:1198
237 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
238 msgstr ""
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1359
241 #, c-format
242 msgid "signatures created so far: %lu\n"
243 msgstr ""
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1367
246 #, c-format
247 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
248 msgstr ""
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
251 #, fuzzy, c-format
252 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
253 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1734
256 #, fuzzy, c-format
257 msgid "error getting serial number: %s\n"
258 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
259
260 #: g10/app-openpgp.c:1829
261 #, fuzzy, c-format
262 msgid "failed to store the key: %s\n"
263 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
264
265 #: g10/app-openpgp.c:1871
266 #, fuzzy
267 msgid "reading the key failed\n"
268 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
269
270 #: g10/armor.c:317
271 #, c-format
272 msgid "armor: %s\n"
273 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
274
275 #: g10/armor.c:346
276 msgid "invalid armor header: "
277 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
278
279 #: g10/armor.c:353
280 msgid "armor header: "
281 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
282
283 #: g10/armor.c:364
284 msgid "invalid clearsig header\n"
285 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
286
287 #: g10/armor.c:416
288 msgid "nested clear text signatures\n"
289 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
290
291 #: g10/armor.c:551
292 #, fuzzy
293 msgid "unexpected armor: "
294 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
295
296 #: g10/armor.c:563
297 msgid "invalid dash escaped line: "
298 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
299
300 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
301 #, fuzzy, c-format
302 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
303 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
304
305 #: g10/armor.c:758
306 msgid "premature eof (no CRC)\n"
307 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
308
309 #: g10/armor.c:792
310 msgid "premature eof (in CRC)\n"
311 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
312
313 #: g10/armor.c:800
314 msgid "malformed CRC\n"
315 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
316
317 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
318 #, fuzzy, c-format
319 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
320 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
321
322 #: g10/armor.c:824
323 #, fuzzy
324 msgid "premature eof (in trailer)\n"
325 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
326
327 #: g10/armor.c:828
328 msgid "error in trailer line\n"
329 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
330
331 #: g10/armor.c:1115
332 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
333 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
334
335 #: g10/armor.c:1120
336 #, c-format
337 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
338 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
339
340 #: g10/armor.c:1124
341 msgid ""
342 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
343 msgstr ""
344 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
345 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
346
347 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
348 #, fuzzy, c-format
349 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
350 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
351
352 #: g10/card-util.c:63
353 #, c-format
354 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
355 msgstr ""
356
357 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1285 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1315
358 #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
359 #, fuzzy
360 msgid "can't do this in batch mode\n"
361 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
362
363 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
364 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
365 #: g10/keygen.c:1363
366 msgid "Your selection? "
367 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
368
369 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
370 msgid "[not set]"
371 msgstr ""
372
373 #: g10/card-util.c:378
374 #, fuzzy
375 msgid "male"
376 msgstr "enable"
377
378 #: g10/card-util.c:379
379 #, fuzzy
380 msgid "female"
381 msgstr "enable"
382
383 #: g10/card-util.c:379
384 #, fuzzy
385 msgid "unspecified"
386 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
387
388 #: g10/card-util.c:406
389 #, fuzzy
390 msgid "not forced"
391 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
392
393 #: g10/card-util.c:406
394 msgid "forced"
395 msgstr ""
396
397 #: g10/card-util.c:458
398 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
399 msgstr ""
400
401 #: g10/card-util.c:460
402 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
403 msgstr ""
404
405 #: g10/card-util.c:462
406 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
407 msgstr ""
408
409 #: g10/card-util.c:479
410 msgid "Cardholder's surname: "
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:481
414 msgid "Cardholder's given name: "
415 msgstr ""
416
417 #: g10/card-util.c:499
418 #, c-format
419 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
420 msgstr ""
421
422 #: g10/card-util.c:521
423 #, fuzzy
424 msgid "URL to retrieve public key: "
425 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
426
427 #: g10/card-util.c:529
428 #, c-format
429 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
430 msgstr ""
431
432 #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
433 #, c-format
434 msgid "error reading `%s': %s\n"
435 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
436
437 #: g10/card-util.c:630
438 msgid "Login data (account name): "
439 msgstr ""
440
441 #: g10/card-util.c:640
442 #, c-format
443 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
444 msgstr ""
445
446 #: g10/card-util.c:699
447 msgid "Private DO data: "
448 msgstr ""
449
450 #: g10/card-util.c:709
451 #, c-format
452 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:729
456 #, fuzzy
457 msgid "Language preferences: "
458 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
459
460 #: g10/card-util.c:737
461 #, fuzzy
462 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
463 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
464
465 #: g10/card-util.c:746
466 #, fuzzy
467 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
468 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
469
470 #: g10/card-util.c:767
471 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
472 msgstr ""
473
474 #: g10/card-util.c:781
475 #, fuzzy
476 msgid "Error: invalid response.\n"
477 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
478
479 #: g10/card-util.c:802
480 #, fuzzy
481 msgid "CA fingerprint: "
482 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
483
484 #: g10/card-util.c:825
485 #, fuzzy
486 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
487 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
488
489 #: g10/card-util.c:873
490 #, fuzzy, c-format
491 msgid "key operation not possible: %s\n"
492 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
493
494 #: g10/card-util.c:874
495 #, fuzzy
496 msgid "not an OpenPGP card"
497 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
498
499 #: g10/card-util.c:883
500 #, fuzzy, c-format
501 msgid "error getting current key info: %s\n"
502 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
503
504 #: g10/card-util.c:966
505 msgid "Replace existing key? (y/N) "
506 msgstr ""
507
508 #: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
509 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
510 msgstr ""
511
512 #: g10/card-util.c:1008
513 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:1017
517 #, c-format
518 msgid ""
519 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
520 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
521 "You should change them using the command --change-pin\n"
522 msgstr ""
523
524 #: g10/card-util.c:1056
525 #, fuzzy
526 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
527 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
528
529 #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
530 #, fuzzy
531 msgid "   (1) Signature key\n"
532 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
533
534 #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
535 #, fuzzy
536 msgid "   (2) Encryption key\n"
537 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
538
539 #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
540 msgid "   (3) Authentication key\n"
541 msgstr ""
542
543 #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
544 #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
545 msgid "Invalid selection.\n"
546 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
547
548 #: g10/card-util.c:1135
549 #, fuzzy
550 msgid "Please select where to store the key:\n"
551 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
552
553 #: g10/card-util.c:1170
554 #, fuzzy
555 msgid "unknown key protection algorithm\n"
556 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
557
558 #: g10/card-util.c:1175
559 #, fuzzy
560 msgid "secret parts of key are not available\n"
561 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
562
563 #: g10/card-util.c:1180
564 #, fuzzy
565 msgid "secret key already stored on a card\n"
566 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
567
568 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245
569 msgid "quit this menu"
570 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
571
572 #: g10/card-util.c:1252
573 #, fuzzy
574 msgid "show admin commands"
575 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
576
577 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
578 msgid "show this help"
579 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
580
581 #: g10/card-util.c:1255
582 #, fuzzy
583 msgid "list all available data"
584 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
585
586 #: g10/card-util.c:1258
587 msgid "change card holder's name"
588 msgstr ""
589
590 #: g10/card-util.c:1259
591 msgid "change URL to retrieve key"
592 msgstr ""
593
594 #: g10/card-util.c:1260
595 msgid "fetch the key specified in the card URL"
596 msgstr ""
597
598 #: g10/card-util.c:1261
599 #, fuzzy
600 msgid "change the login name"
601 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
602
603 #: g10/card-util.c:1262
604 #, fuzzy
605 msgid "change the language preferences"
606 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
607
608 #: g10/card-util.c:1263
609 msgid "change card holder's sex"
610 msgstr ""
611
612 #: g10/card-util.c:1264
613 #, fuzzy
614 msgid "change a CA fingerprint"
615 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
616
617 #: g10/card-util.c:1265
618 msgid "toggle the signature force PIN flag"
619 msgstr ""
620
621 #: g10/card-util.c:1266
622 #, fuzzy
623 msgid "generate new keys"
624 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
625
626 #: g10/card-util.c:1267
627 msgid "menu to change or unblock the PIN"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1333 g10/keyedit.c:1398
631 msgid "Command> "
632 msgstr "ÅíôïëÞ> "
633
634 #: g10/card-util.c:1368
635 #, fuzzy
636 msgid "Admin-only command\n"
637 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
638
639 #: g10/card-util.c:1384
640 #, fuzzy
641 msgid "Admin commands are allowed\n"
642 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
643
644 #: g10/card-util.c:1386
645 #, fuzzy
646 msgid "Admin commands are not allowed\n"
647 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
648
649 #: g10/card-util.c:1455 g10/keyedit.c:1865
650 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
651 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
652
653 #: g10/cardglue.c:287
654 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
655 msgstr ""
656
657 #: g10/cardglue.c:371
658 #, c-format
659 msgid ""
660 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
661 "   %.*s\n"
662 msgstr ""
663
664 #: g10/cardglue.c:379
665 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
666 msgstr ""
667
668 #: g10/cardglue.c:687
669 msgid "Enter New Admin PIN: "
670 msgstr ""
671
672 #: g10/cardglue.c:688
673 msgid "Enter New PIN: "
674 msgstr ""
675
676 #: g10/cardglue.c:689
677 msgid "Enter Admin PIN: "
678 msgstr ""
679
680 #: g10/cardglue.c:690
681 msgid "Enter PIN: "
682 msgstr ""
683
684 #: g10/cardglue.c:704
685 #, fuzzy
686 msgid "Repeat this PIN: "
687 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
688
689 #: g10/cardglue.c:718
690 #, fuzzy
691 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
692 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
693
694 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3575 g10/keyring.c:376
695 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
696 #, c-format
697 msgid "can't open `%s'\n"
698 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
699
700 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
701 msgid "--output doesn't work for this command\n"
702 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
703
704 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2919 g10/keyserver.c:1421
705 #: g10/revoke.c:226
706 #, fuzzy, c-format
707 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
708 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
709
710 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1435 g10/revoke.c:232
711 #: g10/revoke.c:439
712 #, c-format
713 msgid "error reading keyblock: %s\n"
714 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
715
716 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
717 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
718 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
719
720 #: g10/delkey.c:127
721 #, fuzzy
722 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
723 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
724
725 #: g10/delkey.c:139
726 #, fuzzy
727 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
728 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
729
730 #: g10/delkey.c:147
731 #, fuzzy
732 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
733 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
734
735 #: g10/delkey.c:157
736 #, c-format
737 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
738 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
739
740 #: g10/delkey.c:167
741 msgid "ownertrust information cleared\n"
742 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
743
744 #: g10/delkey.c:195
745 #, c-format
746 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
747 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
748
749 #: g10/delkey.c:197
750 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
751 msgstr ""
752 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
753
754 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
755 #, c-format
756 msgid "error creating passphrase: %s\n"
757 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
758
759 #: g10/encode.c:215
760 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
761 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
762
763 #: g10/encode.c:228
764 #, c-format
765 msgid "using cipher %s\n"
766 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
767
768 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
769 #, c-format
770 msgid "`%s' already compressed\n"
771 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
772
773 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
774 #, c-format
775 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
776 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
777
778 #: g10/encode.c:472
779 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
780 msgstr ""
781 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
782 "pgp2\n"
783
784 #: g10/encode.c:494
785 #, c-format
786 msgid "reading from `%s'\n"
787 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
788
789 #: g10/encode.c:530
790 msgid ""
791 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
792 msgstr ""
793 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
794 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
795
796 #: g10/encode.c:540
797 #, fuzzy, c-format
798 msgid ""
799 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
800 msgstr ""
801 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
802 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
803
804 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
805 #, fuzzy, c-format
806 msgid ""
807 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
808 "preferences\n"
809 msgstr ""
810 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
811 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
812
813 #: g10/encode.c:735
814 #, c-format
815 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
816 msgstr ""
817 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
818 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
819
820 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
821 #, c-format
822 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
823 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
824
825 #: g10/encode.c:832
826 #, c-format
827 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
828 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
829
830 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
831 #, c-format
832 msgid "%s encrypted data\n"
833 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
834
835 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
836 #, c-format
837 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
838 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
839
840 #: g10/encr-data.c:92
841 msgid ""
842 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
843 msgstr ""
844 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
845 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
846
847 #: g10/encr-data.c:103
848 msgid "problem handling encrypted packet\n"
849 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
850
851 #: g10/exec.c:48
852 msgid "no remote program execution supported\n"
853 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
854
855 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
856 #, c-format
857 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
858 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
859
860 #: g10/exec.c:325
861 msgid ""
862 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
863 msgstr ""
864 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
865 "áñ÷åßïõ\n"
866
867 #: g10/exec.c:355
868 #, fuzzy
869 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
870 msgstr ""
871 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
872
873 #: g10/exec.c:433
874 #, fuzzy, c-format
875 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
876 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
877
878 #: g10/exec.c:436
879 #, fuzzy, c-format
880 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
881 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
882
883 #: g10/exec.c:521
884 #, c-format
885 msgid "system error while calling external program: %s\n"
886 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
887
888 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
889 msgid "unnatural exit of external program\n"
890 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
891
892 #: g10/exec.c:547
893 msgid "unable to execute external program\n"
894 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
895
896 #: g10/exec.c:563
897 #, c-format
898 msgid "unable to read external program response: %s\n"
899 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
900
901 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
902 #, c-format
903 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
904 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
905
906 #: g10/exec.c:621
907 #, c-format
908 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
909 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
910
911 #: g10/export.c:182
912 #, fuzzy
913 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
914 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
915
916 #: g10/export.c:211
917 #, fuzzy, c-format
918 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
919 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
920
921 #: g10/export.c:219
922 #, fuzzy, c-format
923 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
924 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
925
926 #: g10/export.c:384
927 #, fuzzy, c-format
928 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
929 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
930
931 #: g10/export.c:416
932 msgid "WARNING: nothing exported\n"
933 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
934
935 #: g10/g10.c:358
936 msgid ""
937 "@Commands:\n"
938 " "
939 msgstr ""
940 "@ÅíôïëÝò:\n"
941 " "
942
943 #: g10/g10.c:360
944 msgid "|[file]|make a signature"
945 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
946
947 #: g10/g10.c:361
948 msgid "|[file]|make a clear text signature"
949 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
950
951 #: g10/g10.c:362
952 msgid "make a detached signature"
953 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
954
955 #: g10/g10.c:363
956 msgid "encrypt data"
957 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
958
959 #: g10/g10.c:365
960 msgid "encryption only with symmetric cipher"
961 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
962
963 #: g10/g10.c:367
964 msgid "decrypt data (default)"
965 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
966
967 #: g10/g10.c:369
968 msgid "verify a signature"
969 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
970
971 #: g10/g10.c:371
972 msgid "list keys"
973 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
974
975 #: g10/g10.c:373
976 msgid "list keys and signatures"
977 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
978
979 #: g10/g10.c:374
980 #, fuzzy
981 msgid "list and check key signatures"
982 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
983
984 #: g10/g10.c:375
985 msgid "list keys and fingerprints"
986 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
987
988 #: g10/g10.c:376
989 msgid "list secret keys"
990 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
991
992 #: g10/g10.c:377
993 msgid "generate a new key pair"
994 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
995
996 #: g10/g10.c:378
997 msgid "remove keys from the public keyring"
998 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
999
1000 #: g10/g10.c:380
1001 msgid "remove keys from the secret keyring"
1002 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1003
1004 #: g10/g10.c:381
1005 msgid "sign a key"
1006 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1007
1008 #: g10/g10.c:382
1009 msgid "sign a key locally"
1010 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1011
1012 #: g10/g10.c:385
1013 msgid "sign or edit a key"
1014 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1015
1016 #: g10/g10.c:386
1017 msgid "generate a revocation certificate"
1018 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1019
1020 #: g10/g10.c:388
1021 msgid "export keys"
1022 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1023
1024 #: g10/g10.c:389
1025 msgid "export keys to a key server"
1026 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1027
1028 #: g10/g10.c:390
1029 msgid "import keys from a key server"
1030 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1031
1032 #: g10/g10.c:392
1033 msgid "search for keys on a key server"
1034 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1035
1036 #: g10/g10.c:394
1037 msgid "update all keys from a keyserver"
1038 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1039
1040 #: g10/g10.c:397
1041 msgid "import/merge keys"
1042 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1043
1044 #: g10/g10.c:400
1045 msgid "print the card status"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: g10/g10.c:401
1049 msgid "change data on a card"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: g10/g10.c:402
1053 msgid "change a card's PIN"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: g10/g10.c:410
1057 msgid "update the trust database"
1058 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1059
1060 #: g10/g10.c:417
1061 msgid "|algo [files]|print message digests"
1062 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1063
1064 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1065 msgid ""
1066 "@\n"
1067 "Options:\n"
1068 " "
1069 msgstr ""
1070 "@\n"
1071 "ÅðéëïãÝò:\n"
1072 " "
1073
1074 #: g10/g10.c:423
1075 msgid "create ascii armored output"
1076 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1077
1078 #: g10/g10.c:425
1079 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1080 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1081
1082 #: g10/g10.c:436
1083 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1084 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1085
1086 #: g10/g10.c:437
1087 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1088 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1089
1090 #: g10/g10.c:442
1091 msgid "use canonical text mode"
1092 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1093
1094 #: g10/g10.c:452
1095 msgid "use as output file"
1096 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1097
1098 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1099 msgid "verbose"
1100 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1101
1102 #: g10/g10.c:465
1103 msgid "do not make any changes"
1104 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1105
1106 #: g10/g10.c:466
1107 msgid "prompt before overwriting"
1108 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1109
1110 #: g10/g10.c:507
1111 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: g10/g10.c:508
1115 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: g10/g10.c:533
1119 msgid ""
1120 "@\n"
1121 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1122 msgstr ""
1123 "@\n"
1124 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1125
1126 #: g10/g10.c:536
1127 msgid ""
1128 "@\n"
1129 "Examples:\n"
1130 "\n"
1131 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1132 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1133 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1134 " --list-keys [names]        show keys\n"
1135 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1136 msgstr ""
1137 "@\n"
1138 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1139 "\n"
1140 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1141 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1142 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1143 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1144 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1145
1146 #: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
1147 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1148 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1149
1150 #: g10/g10.c:733
1151 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1152 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1153
1154 #: g10/g10.c:736
1155 msgid ""
1156 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1157 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1158 "default operation depends on the input data\n"
1159 msgstr ""
1160 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1161 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1162 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1163
1164 #: g10/g10.c:747
1165 msgid ""
1166 "\n"
1167 "Supported algorithms:\n"
1168 msgstr ""
1169 "\n"
1170 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1171
1172 #: g10/g10.c:750
1173 msgid "Pubkey: "
1174 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1175
1176 #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1902
1177 msgid "Cipher: "
1178 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1179
1180 #: g10/g10.c:762
1181 msgid "Hash: "
1182 msgstr "Hash: "
1183
1184 #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:1948
1185 msgid "Compression: "
1186 msgstr "Óõìðßåóç: "
1187
1188 #: g10/g10.c:851
1189 msgid "usage: gpg [options] "
1190 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1191
1192 #: g10/g10.c:999
1193 msgid "conflicting commands\n"
1194 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1195
1196 #: g10/g10.c:1017
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1199 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:1214
1202 #, fuzzy, c-format
1203 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1204 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1205
1206 #: g10/g10.c:1217
1207 #, fuzzy, c-format
1208 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1209 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1210
1211 #: g10/g10.c:1220
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1214 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1215
1216 #: g10/g10.c:1226
1217 #, fuzzy, c-format
1218 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1219 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1220
1221 #: g10/g10.c:1229
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1224 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1225
1226 #: g10/g10.c:1232
1227 #, fuzzy, c-format
1228 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1229 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1230
1231 #: g10/g10.c:1238
1232 #, fuzzy, c-format
1233 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1234 msgstr ""
1235 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1236
1237 #: g10/g10.c:1241
1238 #, fuzzy, c-format
1239 msgid ""
1240 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1241 msgstr ""
1242 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1243
1244 #: g10/g10.c:1244
1245 #, fuzzy, c-format
1246 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1247 msgstr ""
1248 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1249
1250 #: g10/g10.c:1250
1251 #, fuzzy, c-format
1252 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1253 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1254
1255 #: g10/g10.c:1253
1256 #, fuzzy, c-format
1257 msgid ""
1258 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1259 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1260
1261 #: g10/g10.c:1256
1262 #, fuzzy, c-format
1263 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1264 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1265
1266 #: g10/g10.c:1397
1267 #, fuzzy, c-format
1268 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1269 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1270
1271 #: g10/g10.c:1797
1272 #, c-format
1273 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1274 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1275
1276 #: g10/g10.c:1839
1277 #, c-format
1278 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1279 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1280
1281 #: g10/g10.c:1843
1282 #, c-format
1283 msgid "option file `%s': %s\n"
1284 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1285
1286 #: g10/g10.c:1850
1287 #, c-format
1288 msgid "reading options from `%s'\n"
1289 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1290
1291 #: g10/g10.c:2066 g10/g10.c:2582 g10/g10.c:2593
1292 #, c-format
1293 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1294 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1295
1296 #: g10/g10.c:2079
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1299 msgstr ""
1300 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1301 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:2291
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1306 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:2310 g10/keyedit.c:3435
1309 #, fuzzy
1310 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1311 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:2316
1314 #, fuzzy, c-format
1315 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1316 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1317
1318 #: g10/g10.c:2319
1319 #, fuzzy
1320 msgid "invalid keyserver options\n"
1321 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1322
1323 #: g10/g10.c:2326
1324 #, c-format
1325 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1326 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1327
1328 #: g10/g10.c:2329
1329 msgid "invalid import options\n"
1330 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:2336
1333 #, c-format
1334 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1335 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2339
1338 msgid "invalid export options\n"
1339 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1340
1341 #: g10/g10.c:2346
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1344 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:2349
1347 #, fuzzy
1348 msgid "invalid list options\n"
1349 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1350
1351 #: g10/g10.c:2371
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1354 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:2374
1357 #, fuzzy
1358 msgid "invalid verify options\n"
1359 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2381
1362 #, c-format
1363 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1364 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2571
1367 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1368 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1369
1370 #: g10/g10.c:2575
1371 #, c-format
1372 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1373 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1374
1375 #: g10/g10.c:2584
1376 #, c-format
1377 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1378 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2587
1381 #, c-format
1382 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1383 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1384
1385 #: g10/g10.c:2608
1386 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1387 msgstr ""
1388 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2614
1391 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1392 msgstr ""
1393 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1394 "êáôÜóôáóç\n"
1395
1396 #: g10/g10.c:2620
1397 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1398 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2633
1401 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1402 msgstr ""
1403 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1404
1405 #: g10/g10.c:2703 g10/g10.c:2727
1406 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1407 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2709 g10/g10.c:2733
1410 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1411 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1412
1413 #: g10/g10.c:2715
1414 #, fuzzy
1415 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1416 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1417
1418 #: g10/g10.c:2721
1419 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1420 msgstr ""
1421 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1422 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2736
1425 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1426 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1427
1428 #: g10/g10.c:2738
1429 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1430 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1431
1432 #: g10/g10.c:2740
1433 #, fuzzy
1434 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1435 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1436
1437 #: g10/g10.c:2742
1438 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1439 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1440
1441 #: g10/g10.c:2744
1442 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1443 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1444
1445 #: g10/g10.c:2747
1446 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1447 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2751
1450 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1451 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2758
1454 msgid "invalid default preferences\n"
1455 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1456
1457 #: g10/g10.c:2767
1458 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1459 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1460
1461 #: g10/g10.c:2771
1462 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1463 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1464
1465 #: g10/g10.c:2775
1466 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1467 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1468
1469 #: g10/g10.c:2808
1470 #, c-format
1471 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1472 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1473
1474 #: g10/g10.c:2855
1475 #, fuzzy, c-format
1476 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1477 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1478
1479 #: g10/g10.c:2860
1480 #, fuzzy, c-format
1481 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1482 msgstr ""
1483 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2865
1486 #, fuzzy, c-format
1487 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1488 msgstr ""
1489 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1490
1491 #: g10/g10.c:2961
1492 #, c-format
1493 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1494 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1495
1496 #: g10/g10.c:2972
1497 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1498 msgstr ""
1499 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1500 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1501
1502 #: g10/g10.c:2983
1503 msgid "--store [filename]"
1504 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1505
1506 #: g10/g10.c:2990
1507 msgid "--symmetric [filename]"
1508 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1509
1510 #: g10/g10.c:2992
1511 #, fuzzy, c-format
1512 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1513 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1514
1515 #: g10/g10.c:3002
1516 msgid "--encrypt [filename]"
1517 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1518
1519 #: g10/g10.c:3015
1520 #, fuzzy
1521 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1522 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1523
1524 #: g10/g10.c:3017
1525 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1526 msgstr ""
1527
1528 #: g10/g10.c:3020
1529 #, fuzzy, c-format
1530 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1531 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1532
1533 #: g10/g10.c:3038
1534 msgid "--sign [filename]"
1535 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1536
1537 #: g10/g10.c:3051
1538 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1539 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1540
1541 #: g10/g10.c:3066
1542 #, fuzzy
1543 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1544 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1545
1546 #: g10/g10.c:3068
1547 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: g10/g10.c:3071
1551 #, fuzzy, c-format
1552 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1553 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1554
1555 #: g10/g10.c:3091
1556 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1557 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1558
1559 #: g10/g10.c:3100
1560 msgid "--clearsign [filename]"
1561 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1562
1563 #: g10/g10.c:3125
1564 msgid "--decrypt [filename]"
1565 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1566
1567 #: g10/g10.c:3133
1568 msgid "--sign-key user-id"
1569 msgstr "--sign-key user-id"
1570
1571 #: g10/g10.c:3137
1572 msgid "--lsign-key user-id"
1573 msgstr "--lsign-key user-id"
1574
1575 #: g10/g10.c:3141
1576 msgid "--nrsign-key user-id"
1577 msgstr "--nrsign-key user-id"
1578
1579 #: g10/g10.c:3145
1580 msgid "--nrlsign-key user-id"
1581 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1582
1583 #: g10/g10.c:3169
1584 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1585 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1586
1587 #: g10/g10.c:3240
1588 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1589 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1590
1591 #: g10/g10.c:3277
1592 #, c-format
1593 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1594 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1595
1596 #: g10/g10.c:3279
1597 #, c-format
1598 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1599 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1600
1601 #: g10/g10.c:3281
1602 #, c-format
1603 msgid "key export failed: %s\n"
1604 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1605
1606 #: g10/g10.c:3292
1607 #, c-format
1608 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1609 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1610
1611 #: g10/g10.c:3302
1612 #, c-format
1613 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1614 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1615
1616 #: g10/g10.c:3343
1617 #, c-format
1618 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1619 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1620
1621 #: g10/g10.c:3351
1622 #, c-format
1623 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1624 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1625
1626 #: g10/g10.c:3438
1627 #, c-format
1628 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1629 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1630
1631 #: g10/g10.c:3561
1632 msgid "[filename]"
1633 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1634
1635 #: g10/g10.c:3565
1636 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1637 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1638
1639 #: g10/g10.c:3855
1640 msgid ""
1641 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1642 "an '='\n"
1643 msgstr ""
1644 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1645 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1646
1647 #: g10/g10.c:3863
1648 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1649 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1650
1651 #: g10/g10.c:3873
1652 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1653 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1654
1655 #: g10/g10.c:3907
1656 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1657 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1658
1659 #: g10/g10.c:3909
1660 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1661 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1662
1663 #: g10/g10.c:3942
1664 #, fuzzy
1665 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1666 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1667
1668 #: g10/getkey.c:150
1669 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1670 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1671
1672 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
1673 #, fuzzy
1674 msgid "[User ID not found]"
1675 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1676
1677 #: g10/getkey.c:1639
1678 #, fuzzy, c-format
1679 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1680 msgstr ""
1681 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1682
1683 #: g10/getkey.c:2189
1684 #, fuzzy, c-format
1685 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1686 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1687
1688 #: g10/getkey.c:2420
1689 #, fuzzy, c-format
1690 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1691 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1692
1693 #: g10/getkey.c:2467
1694 #, fuzzy, c-format
1695 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1696 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1697
1698 #: g10/gpgv.c:68
1699 msgid "be somewhat more quiet"
1700 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1701
1702 #: g10/gpgv.c:69
1703 msgid "take the keys from this keyring"
1704 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1705
1706 #: g10/gpgv.c:71
1707 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1708 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1709
1710 #: g10/gpgv.c:72
1711 msgid "|FD|write status info to this FD"
1712 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1713
1714 #: g10/gpgv.c:96
1715 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1716 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1717
1718 #: g10/gpgv.c:99
1719 msgid ""
1720 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1721 "Check signatures against known trusted keys\n"
1722 msgstr ""
1723 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1724 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1725
1726 #: g10/helptext.c:48
1727 msgid ""
1728 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1729 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1730 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1731 msgstr ""
1732 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1733 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1734 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1735 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1736
1737 #: g10/helptext.c:54
1738 msgid ""
1739 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1740 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1741 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1742 "ultimately trusted\n"
1743 msgstr ""
1744 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1745 "êëåéäéÜ\n"
1746 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1747 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1748 "êëåéäß\n"
1749 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1750
1751 #: g10/helptext.c:61
1752 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1753 msgstr ""
1754 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1755 "\"."
1756
1757 #: g10/helptext.c:65
1758 msgid ""
1759 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1760 msgstr ""
1761 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1762
1763 #: g10/helptext.c:69
1764 msgid ""
1765 "Select the algorithm to use.\n"
1766 "\n"
1767 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1768 "for signatures.\n"
1769 "\n"
1770 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1771 "\n"
1772 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1773 "\n"
1774 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1775 msgstr ""
1776
1777 #: g10/helptext.c:83
1778 msgid ""
1779 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1780 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1781 "Please consult your security expert first."
1782 msgstr ""
1783 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1784 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1785 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1786
1787 #: g10/helptext.c:90
1788 msgid "Enter the size of the key"
1789 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1790
1791 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1792 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1793 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1794 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1795
1796 #: g10/helptext.c:104
1797 msgid ""
1798 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1799 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1800 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1801 "the given value as an interval."
1802 msgstr ""
1803 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1804 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1805 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1806 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1807
1808 #: g10/helptext.c:116
1809 msgid "Enter the name of the key holder"
1810 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1811
1812 #: g10/helptext.c:121
1813 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1814 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
1815
1816 #: g10/helptext.c:125
1817 msgid "Please enter an optional comment"
1818 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
1819
1820 #: g10/helptext.c:130
1821 msgid ""
1822 "N  to change the name.\n"
1823 "C  to change the comment.\n"
1824 "E  to change the email address.\n"
1825 "O  to continue with key generation.\n"
1826 "Q  to to quit the key generation."
1827 msgstr ""
1828 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
1829 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
1830 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
1831 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
1832 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
1833
1834 #: g10/helptext.c:139
1835 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1836 msgstr ""
1837 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
1838 "õðïêëåéäß."
1839
1840 #: g10/helptext.c:147
1841 msgid ""
1842 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1843 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1844 "know how carefully you verified this.\n"
1845 "\n"
1846 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1847 "the\n"
1848 "    key.\n"
1849 "\n"
1850 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1851 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1852 "for\n"
1853 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1854 "user.\n"
1855 "\n"
1856 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1857 "could\n"
1858 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1859 "the\n"
1860 "    key against a photo ID.\n"
1861 "\n"
1862 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1863 "could\n"
1864 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1865 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1866 "a\n"
1867 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1868 "the\n"
1869 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1870 "exchange\n"
1871 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1872 "\n"
1873 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1874 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1875 "\"\n"
1876 "mean to you when you sign other keys.\n"
1877 "\n"
1878 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1879 msgstr ""
1880 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
1881 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
1882 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
1883 "\n"
1884 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
1885 "êëåéäß.\n"
1886 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
1887 "ôïõ\n"
1888 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
1889 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
1890 "\n"
1891 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
1892 "ðáñÜäåéãìá\n"
1893 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
1894 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
1895 "\n"
1896 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
1897 "áõôü\n"
1898 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
1899 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
1900 "ôïõ\n"
1901 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
1902 "÷.\n"
1903 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
1904 "\n"
1905 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
1906 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
1907 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
1908 "êëåéäéÜ.\n"
1909 "\n"
1910 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
1911
1912 #: g10/helptext.c:185
1913 #, fuzzy
1914 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1915 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
1916
1917 #: g10/helptext.c:189
1918 msgid ""
1919 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1920 "All certificates are then also lost!"
1921 msgstr ""
1922 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
1923 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
1924
1925 #: g10/helptext.c:194
1926 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1927 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
1928
1929 #: g10/helptext.c:199
1930 msgid ""
1931 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1932 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1933 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1934 msgstr ""
1935 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
1936 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
1937 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
1938 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
1939
1940 #: g10/helptext.c:204
1941 msgid ""
1942 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1943 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1944 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1945 "a trust connection through another already certified key."
1946 msgstr ""
1947 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
1948 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
1949 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
1950 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
1951
1952 #: g10/helptext.c:210
1953 msgid ""
1954 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1955 "your keyring."
1956 msgstr ""
1957 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
1958 "êëåéäïèÞêç óáò."
1959
1960 #: g10/helptext.c:214
1961 msgid ""
1962 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1963 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1964 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1965 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1966 "a second one is available."
1967 msgstr ""
1968 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
1969 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
1970 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
1971 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
1972 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
1973
1974 #: g10/helptext.c:222
1975 msgid ""
1976 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1977 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1978 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1979 msgstr ""
1980 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
1981 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
1982 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
1983
1984 #: g10/helptext.c:229
1985 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1986 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
1987
1988 #: g10/helptext.c:235
1989 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1990 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
1991
1992 #: g10/helptext.c:239
1993 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1994 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
1995
1996 #: g10/helptext.c:244
1997 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1998 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
1999
2000 #: g10/helptext.c:249
2001 msgid ""
2002 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2003 "file (which is shown in brackets) will be used."
2004 msgstr ""
2005 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2006 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2007
2008 #: g10/helptext.c:255
2009 msgid ""
2010 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2011 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2012 "  \"Key has been compromised\"\n"
2013 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2014 "      got access to your secret key.\n"
2015 "  \"Key is superseded\"\n"
2016 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2017 "  \"Key is no longer used\"\n"
2018 "      Use this if you have retired this key.\n"
2019 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2020 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2021 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2022 msgstr ""
2023 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2024 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2025 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2026 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2027 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2028 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2029 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2030 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2031 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2032 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2033 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2034 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2035
2036 #: g10/helptext.c:271
2037 msgid ""
2038 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2039 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2040 "An empty line ends the text.\n"
2041 msgstr ""
2042 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2043 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2044 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2045 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2046
2047 #: g10/helptext.c:286
2048 msgid "No help available"
2049 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2050
2051 #: g10/helptext.c:294
2052 #, c-format
2053 msgid "No help available for `%s'"
2054 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2055
2056 #: g10/import.c:249
2057 #, c-format
2058 msgid "skipping block of type %d\n"
2059 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2060
2061 #: g10/import.c:258
2062 #, fuzzy, c-format
2063 msgid "%lu keys processed so far\n"
2064 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2065
2066 #: g10/import.c:275
2067 #, c-format
2068 msgid "Total number processed: %lu\n"
2069 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2070
2071 #: g10/import.c:277
2072 #, c-format
2073 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2074 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2075
2076 #: g10/import.c:280
2077 #, c-format
2078 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2079 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2080
2081 #: g10/import.c:282
2082 #, c-format
2083 msgid "              imported: %lu"
2084 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2085
2086 #: g10/import.c:288
2087 #, c-format
2088 msgid "             unchanged: %lu\n"
2089 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2090
2091 #: g10/import.c:290
2092 #, c-format
2093 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2094 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2095
2096 #: g10/import.c:292
2097 #, c-format
2098 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2099 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2100
2101 #: g10/import.c:294
2102 #, c-format
2103 msgid "        new signatures: %lu\n"
2104 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2105
2106 #: g10/import.c:296
2107 #, c-format
2108 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2109 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2110
2111 #: g10/import.c:298
2112 #, c-format
2113 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2114 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2115
2116 #: g10/import.c:300
2117 #, c-format
2118 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2119 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2120
2121 #: g10/import.c:302
2122 #, c-format
2123 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2124 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2125
2126 #: g10/import.c:304
2127 #, c-format
2128 msgid "          not imported: %lu\n"
2129 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2130
2131 #: g10/import.c:545
2132 #, c-format
2133 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: g10/import.c:547
2137 #, fuzzy
2138 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2139 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2140
2141 #: g10/import.c:584
2142 #, c-format
2143 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: g10/import.c:596
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2149 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2150
2151 #: g10/import.c:608
2152 #, c-format
2153 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: g10/import.c:621
2157 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: g10/import.c:623
2161 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: g10/import.c:647
2165 #, c-format
2166 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %s: no user ID\n"
2172 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2173
2174 #: g10/import.c:715
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2177 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2178
2179 #: g10/import.c:730
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2182 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2183
2184 #: g10/import.c:736
2185 #, fuzzy, c-format
2186 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2187 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2188
2189 #: g10/import.c:738
2190 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2191 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2192
2193 #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2196 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2197
2198 #: g10/import.c:754
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2201 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2202
2203 #: g10/import.c:763
2204 #, c-format
2205 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2206 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2207
2208 #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2209 #, c-format
2210 msgid "writing to `%s'\n"
2211 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2212
2213 #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
2214 #, c-format
2215 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2216 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2217
2218 #: g10/import.c:793
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2221 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2222
2223 #: g10/import.c:817
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2226 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2227
2228 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2231 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2232
2233 #: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2236 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2237
2238 #: g10/import.c:874
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2241 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2242
2243 #: g10/import.c:877
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2246 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2247
2248 #: g10/import.c:880
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2251 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2252
2253 #: g10/import.c:883
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2256 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2257
2258 #: g10/import.c:886
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2261 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2262
2263 #: g10/import.c:889
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2266 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2267
2268 #: g10/import.c:910
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2271 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2272
2273 #: g10/import.c:1055
2274 #, fuzzy, c-format
2275 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2276 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2277
2278 #: g10/import.c:1066
2279 #, fuzzy
2280 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2281 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2282
2283 #: g10/import.c:1083
2284 #, c-format
2285 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2286 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2287
2288 #: g10/import.c:1094
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "key %s: secret key imported\n"
2291 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2292
2293 #: g10/import.c:1123
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2296 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2297
2298 #: g10/import.c:1133
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2301 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2302
2303 #: g10/import.c:1163
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2306 msgstr ""
2307 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2308 "áíÜêëçóçò\n"
2309
2310 #: g10/import.c:1206
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2313 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2314
2315 #: g10/import.c:1238
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2318 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2319
2320 #: g10/import.c:1303
2321 #, fuzzy, c-format
2322 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2323 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2324
2325 #: g10/import.c:1318
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2328 msgstr ""
2329 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2330 "s\"\n"
2331
2332 #: g10/import.c:1320
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2335 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2336
2337 #: g10/import.c:1338
2338 #, fuzzy, c-format
2339 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2340 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2341
2342 #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
2343 #, fuzzy, c-format
2344 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2345 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2346
2347 #: g10/import.c:1351
2348 #, fuzzy, c-format
2349 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2350 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2351
2352 #: g10/import.c:1366
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2355 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2356
2357 #: g10/import.c:1388
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2360 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2361
2362 #: g10/import.c:1401
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2365 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2366
2367 #: g10/import.c:1416
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2370 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2371
2372 #: g10/import.c:1458
2373 #, fuzzy, c-format
2374 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2375 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2376
2377 #: g10/import.c:1479
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2380 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2381
2382 #: g10/import.c:1506
2383 #, fuzzy, c-format
2384 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2385 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2386
2387 #: g10/import.c:1516
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2390 msgstr ""
2391 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2392
2393 #: g10/import.c:1533
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2396 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2397
2398 #: g10/import.c:1547
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2401 msgstr ""
2402 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1555
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2407 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2408
2409 #: g10/import.c:1655
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2412 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1717
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2417 msgstr ""
2418 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2419 "08lX\n"
2420
2421 #: g10/import.c:1731
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2424 msgstr ""
2425 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2426 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2427
2428 #: g10/import.c:1790
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2431 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2432
2433 #: g10/import.c:1824
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2436 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2437
2438 #: g10/keydb.c:167
2439 #, c-format
2440 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2441 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2442
2443 #: g10/keydb.c:174
2444 #, c-format
2445 msgid "keyring `%s' created\n"
2446 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2447
2448 #: g10/keydb.c:685
2449 #, c-format
2450 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2451 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2452
2453 #: g10/keyedit.c:253
2454 msgid "[revocation]"
2455 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2456
2457 #: g10/keyedit.c:254
2458 msgid "[self-signature]"
2459 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2462 msgid "1 bad signature\n"
2463 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2466 #, c-format
2467 msgid "%d bad signatures\n"
2468 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2469
2470 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2471 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2472 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2475 #, c-format
2476 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2477 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2478
2479 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2480 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2481 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2484 #, c-format
2485 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2486 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2487
2488 #: g10/keyedit.c:344
2489 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2490 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2491
2492 #: g10/keyedit.c:346
2493 #, c-format
2494 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2495 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2496
2497 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2498 #, fuzzy
2499 msgid ""
2500 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2501 "keys\n"
2502 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2503 "etc.)\n"
2504 msgstr ""
2505 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2506 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2507 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2508 "\n"
2509
2510 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2513 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2514
2515 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "  %d = I trust fully\n"
2518 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2519
2520 #: g10/keyedit.c:426
2521 msgid ""
2522 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2523 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2524 "trust signatures on your behalf.\n"
2525 msgstr ""
2526
2527 #: g10/keyedit.c:442
2528 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: g10/keyedit.c:584
2532 #, c-format
2533 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2534 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2535
2536 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2537 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1487
2538 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2539 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2540
2541 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2542 #: g10/keyedit.c:1493
2543 msgid "  Unable to sign.\n"
2544 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:610
2547 #, c-format
2548 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2549 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2550
2551 #: g10/keyedit.c:636
2552 #, c-format
2553 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2554 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2555
2556 #: g10/keyedit.c:675
2557 #, c-format
2558 msgid ""
2559 "The self-signature on \"%s\"\n"
2560 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2561 msgstr ""
2562 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2563 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2564
2565 #: g10/keyedit.c:684
2566 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2567 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2568
2569 #: g10/keyedit.c:698
2570 #, c-format
2571 msgid ""
2572 "Your current signature on \"%s\"\n"
2573 "has expired.\n"
2574 msgstr ""
2575 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2576 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2577
2578 #: g10/keyedit.c:702
2579 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2580 msgstr ""
2581 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2582
2583 #: g10/keyedit.c:723
2584 #, c-format
2585 msgid ""
2586 "Your current signature on \"%s\"\n"
2587 "is a local signature.\n"
2588 msgstr ""
2589 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2590 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:727
2593 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2594 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2595
2596 #: g10/keyedit.c:748
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2599 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2600
2601 #: g10/keyedit.c:751
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2604 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:756
2607 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2608 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2609
2610 #: g10/keyedit.c:778
2611 #, fuzzy, c-format
2612 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2613 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:793
2616 msgid "This key has expired!"
2617 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2618
2619 #: g10/keyedit.c:813
2620 #, c-format
2621 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2622 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2623
2624 #: g10/keyedit.c:817
2625 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2626 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2627
2628 #: g10/keyedit.c:850
2629 msgid ""
2630 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2631 "mode.\n"
2632 msgstr ""
2633 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2634 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:852
2637 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2638 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2639
2640 #: g10/keyedit.c:877
2641 msgid ""
2642 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2643 "belongs\n"
2644 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2645 msgstr ""
2646 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2647 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2648 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:882
2651 #, c-format
2652 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2653 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:884
2656 #, c-format
2657 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2658 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2659
2660 #: g10/keyedit.c:886
2661 #, c-format
2662 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2663 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:888
2666 #, c-format
2667 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2668 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2669
2670 #: g10/keyedit.c:894
2671 #, fuzzy
2672 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2673 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2674
2675 #: g10/keyedit.c:918
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid ""
2678 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2679 "key \"%s\" (%s)\n"
2680 msgstr ""
2681 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2682 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2683
2684 #: g10/keyedit.c:925
2685 #, fuzzy
2686 msgid "This will be a self-signature.\n"
2687 msgstr ""
2688 "\n"
2689 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2690
2691 #: g10/keyedit.c:931
2692 #, fuzzy
2693 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2694 msgstr ""
2695 "\n"
2696 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:939
2699 #, fuzzy
2700 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2701 msgstr ""
2702 "\n"
2703 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2704 "\n"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:949
2707 #, fuzzy
2708 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2709 msgstr ""
2710 "\n"
2711 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:956
2714 #, fuzzy
2715 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2716 msgstr ""
2717 "\n"
2718 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2719 "\n"
2720
2721 #: g10/keyedit.c:963
2722 #, fuzzy
2723 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2724 msgstr ""
2725 "\n"
2726 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:968
2729 #, fuzzy
2730 msgid "I have checked this key casually.\n"
2731 msgstr ""
2732 "\n"
2733 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:973
2736 #, fuzzy
2737 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2738 msgstr ""
2739 "\n"
2740 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:983
2743 #, fuzzy
2744 msgid "Really sign? (y/N) "
2745 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2746
2747 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3883 g10/keyedit.c:3974 g10/keyedit.c:4047
2748 #: g10/sign.c:369
2749 #, c-format
2750 msgid "signing failed: %s\n"
2751 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:1084
2754 msgid "This key is not protected.\n"
2755 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:1088
2758 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2759 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:1092
2762 msgid "Key is protected.\n"
2763 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:1112
2766 #, c-format
2767 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2768 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:1118
2771 msgid ""
2772 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2773 "\n"
2774 msgstr ""
2775 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2776 "\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
2779 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2780 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:1132
2783 msgid ""
2784 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2785 "\n"
2786 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:1135
2789 #, fuzzy
2790 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2791 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2792
2793 #: g10/keyedit.c:1201
2794 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2795 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:1247
2798 msgid "save and quit"
2799 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:1250
2802 msgid "show fingerprint"
2803 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:1251
2806 msgid "list key and user IDs"
2807 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:1253
2810 msgid "select user ID N"
2811 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:1254
2814 msgid "select secondary key N"
2815 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:1255
2818 msgid "list signatures"
2819 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:1257
2822 msgid "sign the key"
2823 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:1259
2826 #, fuzzy
2827 msgid "make a trust signature"
2828 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:1260
2831 msgid "sign the key locally"
2832 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1261
2835 msgid "sign the key non-revocably"
2836 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1262
2839 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2840 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1265
2843 msgid "add a user ID"
2844 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1266
2847 msgid "add a photo ID"
2848 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1267
2851 msgid "delete user ID"
2852 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1270
2855 msgid "add a secondary key"
2856 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1272
2859 msgid "add a key to a smartcard"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1273
2863 msgid "move a key to a smartcard"
2864 msgstr ""
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1275
2867 msgid "delete a secondary key"
2868 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1276
2871 msgid "add a revocation key"
2872 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1277
2875 msgid "delete signatures"
2876 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1278
2879 msgid "change the expire date"
2880 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1279
2883 msgid "flag user ID as primary"
2884 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1280
2887 msgid "toggle between secret and public key listing"
2888 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1283
2891 msgid "list preferences (expert)"
2892 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1284
2895 msgid "list preferences (verbose)"
2896 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1285
2899 msgid "set preference list"
2900 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1286
2903 msgid "updated preferences"
2904 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1287
2907 #, fuzzy
2908 msgid "set preferred keyserver URL"
2909 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1288
2912 msgid "change the passphrase"
2913 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1289
2916 msgid "change the ownertrust"
2917 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1290
2920 msgid "revoke signatures"
2921 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1291
2924 msgid "revoke a user ID"
2925 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1292
2928 msgid "revoke a secondary key"
2929 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1293
2932 msgid "disable a key"
2933 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1294
2936 msgid "enable a key"
2937 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1295
2940 msgid "show photo ID"
2941 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1348
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2946 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1366
2949 msgid "Secret key is available.\n"
2950 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1428
2953 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2954 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1433
2957 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2958 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1481
2961 msgid "Key is revoked."
2962 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1501
2965 #, fuzzy
2966 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2967 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1503
2970 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2971 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1528
2974 #, c-format
2975 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2976 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1550 g10/keyedit.c:1570 g10/keyedit.c:1673
2979 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2980 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1552
2983 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2984 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1554
2987 #, fuzzy
2988 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2989 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
2990
2991 #: g10/keyedit.c:1555
2992 #, fuzzy
2993 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2994 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1605
2997 #, fuzzy
2998 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2999 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1617
3002 #, fuzzy
3003 msgid "You must select exactly one key.\n"
3004 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1637 g10/keyedit.c:1692
3007 msgid "You must select at least one key.\n"
3008 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1640
3011 #, fuzzy
3012 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3013 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1641
3016 #, fuzzy
3017 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3018 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1676
3021 #, fuzzy
3022 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3023 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1677
3026 #, fuzzy
3027 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3028 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1696
3031 #, fuzzy
3032 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3033 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1697
3036 #, fuzzy
3037 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3038 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1736
3041 msgid ""
3042 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3043 msgstr ""
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1768
3046 #, fuzzy
3047 msgid "Set preference list to:\n"
3048 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1774
3051 #, fuzzy
3052 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3053 msgstr ""
3054 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1776
3057 #, fuzzy
3058 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3059 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1826
3062 #, fuzzy
3063 msgid "Save changes? (y/N) "
3064 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1829
3067 #, fuzzy
3068 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3069 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1839
3072 #, c-format
3073 msgid "update failed: %s\n"
3074 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1846
3077 #, c-format
3078 msgid "update secret failed: %s\n"
3079 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1853
3082 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3083 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1925
3086 msgid "Digest: "
3087 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1977
3090 msgid "Features: "
3091 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1988
3094 msgid "Keyserver no-modify"
3095 msgstr ""
3096
3097 #: g10/keyedit.c:2003 g10/keylist.c:244
3098 msgid "Preferred keyserver: "
3099 msgstr ""
3100
3101 #: g10/keyedit.c:2246
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3104 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3105
3106 #: g10/keyedit.c:2252
3107 #, fuzzy
3108 msgid "(sensitive)"
3109 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:2268 g10/keyedit.c:2324 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3112 #: g10/keyserver.c:366
3113 #, fuzzy, c-format
3114 msgid "created: %s"
3115 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:2271 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
3118 #, fuzzy, c-format
3119 msgid "revoked: %s"
3120 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:2273 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
3123 #, fuzzy, c-format
3124 msgid "expired: %s"
3125 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:2275 g10/keyedit.c:2326 g10/keyedit.c:2438 g10/keyedit.c:2453
3128 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
3129 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3130 #, fuzzy, c-format
3131 msgid "expires: %s"
3132 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:2277
3135 #, fuzzy, c-format
3136 msgid "usage: %s"
3137 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:2292
3140 #, fuzzy, c-format
3141 msgid "trust: %s"
3142 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:2296
3145 #, c-format
3146 msgid "validity: %s"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: g10/keyedit.c:2303
3150 msgid "This key has been disabled"
3151 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:2331
3154 msgid "card-no: "
3155 msgstr ""
3156
3157 #: g10/keyedit.c:2398
3158 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3159 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:2406
3162 msgid ""
3163 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3164 "unless you restart the program.\n"
3165 msgstr ""
3166 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3167 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:2470 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
3170 #: g10/trustdb.c:1163
3171 #, fuzzy
3172 msgid "revoked"
3173 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:2472 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
3176 #: g10/trustdb.c:530
3177 #, fuzzy
3178 msgid "expired"
3179 msgstr "expire"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:2537
3182 msgid ""
3183 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3184 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3185 msgstr ""
3186 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3187 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:2597
3190 msgid ""
3191 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3192 "versions\n"
3193 "         of PGP to reject this key.\n"
3194 msgstr ""
3195 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3196 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:2602 g10/keyedit.c:2880
3199 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3200 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3201
3202 #: g10/keyedit.c:2608
3203 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3204 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:2748
3207 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3208 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:2758
3211 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3212 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:2762
3215 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3216 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:2768
3219 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3220 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:2782
3223 #, c-format
3224 msgid "Deleted %d signature.\n"
3225 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:2783
3228 #, c-format
3229 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3230 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2786
3233 msgid "Nothing deleted.\n"
3234 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:2875
3237 msgid ""
3238 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3239 "cause\n"
3240 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3241 msgstr ""
3242 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3243 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3244 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:2886
3247 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3248 msgstr ""
3249 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:2906
3252 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3253 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2929
3256 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3257 msgstr ""
3258 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:2944
3261 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3262 msgstr ""
3263 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:2966
3266 #, fuzzy
3267 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3268 msgstr ""
3269 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:2985
3272 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3273 msgstr ""
3274 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3275 "åðáíÝëèåé!\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:2991
3278 #, fuzzy
3279 msgid ""
3280 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3281 msgstr ""
3282 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3283 "N): "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:3052
3286 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3287 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:3058
3290 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3291 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:3062
3294 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3295 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:3065
3298 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3299 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:3111
3302 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3303 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:3127
3306 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3307 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:3207
3310 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3311 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:3246 g10/keyedit.c:3356 g10/keyedit.c:3475
3314 #, fuzzy, c-format
3315 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3316 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:3417
3319 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3320 msgstr ""
3321
3322 #: g10/keyedit.c:3496
3323 #, fuzzy
3324 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3325 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3326
3327 #: g10/keyedit.c:3497
3328 #, fuzzy
3329 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3330 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3331
3332 #: g10/keyedit.c:3559
3333 #, c-format
3334 msgid "No user ID with index %d\n"
3335 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:3605
3338 #, c-format
3339 msgid "No secondary key with index %d\n"
3340 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:3722
3343 #, fuzzy, c-format
3344 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3345 msgstr "user ID: \""
3346
3347 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3348 #, fuzzy, c-format
3349 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3350 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:3727 g10/keyedit.c:3791 g10/keyedit.c:3834
3353 msgid " (non-exportable)"
3354 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:3731
3357 #, c-format
3358 msgid "This signature expired on %s.\n"
3359 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:3735
3362 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3363 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3364
3365 #: g10/keyedit.c:3739
3366 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3367 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:3766
3370 #, fuzzy, c-format
3371 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3372 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:3792
3375 #, fuzzy
3376 msgid " (non-revocable)"
3377 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:3799
3380 #, fuzzy, c-format
3381 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3382 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:3821
3385 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3386 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:3841
3389 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3390 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:3871
3393 msgid "no secret key\n"
3394 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:3941
3397 #, c-format
3398 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3399 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:3958
3402 #, c-format
3403 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3404 msgstr ""
3405 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:4127
3408 #, fuzzy, c-format
3409 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3410 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3411
3412 #: g10/keygen.c:293
3413 #, fuzzy, c-format
3414 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3415 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3416
3417 #: g10/keygen.c:300
3418 #, fuzzy
3419 msgid "too many cipher preferences\n"
3420 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3421
3422 #: g10/keygen.c:302
3423 #, fuzzy
3424 msgid "too many digest preferences\n"
3425 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3426
3427 #: g10/keygen.c:304
3428 #, fuzzy
3429 msgid "too many compression preferences\n"
3430 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3431
3432 #: g10/keygen.c:401
3433 #, fuzzy, c-format
3434 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3435 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3436
3437 #: g10/keygen.c:827
3438 msgid "writing direct signature\n"
3439 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3440
3441 #: g10/keygen.c:866
3442 msgid "writing self signature\n"
3443 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3444
3445 #: g10/keygen.c:912
3446 msgid "writing key binding signature\n"
3447 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3448
3449 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
3450 #, c-format
3451 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3452 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3453
3454 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
3455 #, c-format
3456 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3457 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3458
3459 #: g10/keygen.c:1247
3460 #, fuzzy
3461 msgid "Sign"
3462 msgstr "sign"
3463
3464 #: g10/keygen.c:1250
3465 #, fuzzy
3466 msgid "Encrypt"
3467 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3468
3469 #: g10/keygen.c:1253
3470 msgid "Authenticate"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: g10/keygen.c:1261
3474 msgid "SsEeAaQq"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: g10/keygen.c:1276
3478 #, c-format
3479 msgid "Possible actions for a %s key: "
3480 msgstr ""
3481
3482 #: g10/keygen.c:1280
3483 msgid "Current allowed actions: "
3484 msgstr ""
3485
3486 #: g10/keygen.c:1285
3487 #, c-format
3488 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: g10/keygen.c:1288
3492 #, fuzzy, c-format
3493 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3494 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3495
3496 #: g10/keygen.c:1291
3497 #, c-format
3498 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: g10/keygen.c:1294
3502 #, c-format
3503 msgid "   (%c) Finished\n"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: g10/keygen.c:1348
3507 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3508 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3509
3510 #: g10/keygen.c:1350
3511 #, fuzzy, c-format
3512 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3513 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3514
3515 #: g10/keygen.c:1351
3516 #, c-format
3517 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3518 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3519
3520 #: g10/keygen.c:1353
3521 #, fuzzy, c-format
3522 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3523 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3524
3525 #: g10/keygen.c:1355
3526 #, fuzzy, c-format
3527 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3528 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3529
3530 #: g10/keygen.c:1356
3531 #, c-format
3532 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3533 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3534
3535 #: g10/keygen.c:1358
3536 #, c-format
3537 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3538 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3539
3540 #: g10/keygen.c:1360
3541 #, fuzzy, c-format
3542 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3543 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3544
3545 #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
3546 #, fuzzy, c-format
3547 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3548 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3549
3550 #: g10/keygen.c:1439
3551 #, c-format
3552 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: g10/keygen.c:1446
3556 #, fuzzy, c-format
3557 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3558 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3559
3560 #: g10/keygen.c:1460
3561 #, c-format
3562 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3563 msgstr ""
3564
3565 #: g10/keygen.c:1466
3566 #, c-format
3567 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3568 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3569
3570 #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
3571 #, c-format
3572 msgid "rounded up to %u bits\n"
3573 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3574
3575 #: g10/keygen.c:1528
3576 msgid ""
3577 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3578 "         0 = key does not expire\n"
3579 "      <n>  = key expires in n days\n"
3580 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3581 "      <n>m = key expires in n months\n"
3582 "      <n>y = key expires in n years\n"
3583 msgstr ""
3584 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3585 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3586 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3587 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3588 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3589 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3590
3591 #: g10/keygen.c:1537
3592 msgid ""
3593 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3594 "         0 = signature does not expire\n"
3595 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3596 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3597 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3598 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3599 msgstr ""
3600 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3601 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3602 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3603 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3604 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3605 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3606
3607 #: g10/keygen.c:1559
3608 msgid "Key is valid for? (0) "
3609 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3610
3611 #: g10/keygen.c:1561
3612 msgid "Signature is valid for? (0) "
3613 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3614
3615 #: g10/keygen.c:1566
3616 msgid "invalid value\n"
3617 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3618
3619 #: g10/keygen.c:1571
3620 #, c-format
3621 msgid "%s does not expire at all\n"
3622 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3623
3624 #: g10/keygen.c:1578
3625 #, c-format
3626 msgid "%s expires at %s\n"
3627 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3628
3629 #: g10/keygen.c:1584
3630 msgid ""
3631 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3632 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3633 msgstr ""
3634 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3635 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3636
3637 #: g10/keygen.c:1589
3638 #, fuzzy
3639 msgid "Is this correct? (y/N) "
3640 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3641
3642 #: g10/keygen.c:1632
3643 #, fuzzy
3644 msgid ""
3645 "\n"
3646 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3647 "ID\n"
3648 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3649 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3650 "\n"
3651 msgstr ""
3652 "\n"
3653 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3654 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3655 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3656 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3657 "\n"
3658
3659 #: g10/keygen.c:1644
3660 msgid "Real name: "
3661 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3662
3663 #: g10/keygen.c:1652
3664 msgid "Invalid character in name\n"
3665 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3666
3667 #: g10/keygen.c:1654
3668 msgid "Name may not start with a digit\n"
3669 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3670
3671 #: g10/keygen.c:1656
3672 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3673 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3674
3675 #: g10/keygen.c:1664
3676 msgid "Email address: "
3677 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3678
3679 #: g10/keygen.c:1675
3680 msgid "Not a valid email address\n"
3681 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3682
3683 #: g10/keygen.c:1683
3684 msgid "Comment: "
3685 msgstr "Ó÷üëéï: "
3686
3687 #: g10/keygen.c:1689
3688 msgid "Invalid character in comment\n"
3689 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3690
3691 #: g10/keygen.c:1712
3692 #, c-format
3693 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3694 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3695
3696 #: g10/keygen.c:1718
3697 #, c-format
3698 msgid ""
3699 "You selected this USER-ID:\n"
3700 "    \"%s\"\n"
3701 "\n"
3702 msgstr ""
3703 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3704 "    \"%s\"\n"
3705 "\n"
3706
3707 #: g10/keygen.c:1723
3708 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3709 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3710
3711 #: g10/keygen.c:1739
3712 msgid "NnCcEeOoQq"
3713 msgstr "NnCcEeOoQq"
3714
3715 #: g10/keygen.c:1749
3716 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3717 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3718
3719 #: g10/keygen.c:1750
3720 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3721 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3722
3723 #: g10/keygen.c:1769
3724 msgid "Please correct the error first\n"
3725 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3726
3727 #: g10/keygen.c:1809
3728 msgid ""
3729 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3730 "\n"
3731 msgstr ""
3732 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3733 "\n"
3734
3735 #: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1102
3736 #, c-format
3737 msgid "%s.\n"
3738 msgstr "%s.\n"
3739
3740 #: g10/keygen.c:1825
3741 msgid ""
3742 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3743 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3744 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3745 "\n"
3746 msgstr ""
3747 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3748 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3749 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3750 "\n"
3751
3752 #: g10/keygen.c:1847
3753 msgid ""
3754 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3755 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3756 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3757 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3758 msgstr ""
3759 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3760 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3761 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3762 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3763
3764 #: g10/keygen.c:2571
3765 msgid "Key generation canceled.\n"
3766 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3767
3768 #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
3769 #, c-format
3770 msgid "writing public key to `%s'\n"
3771 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3772
3773 #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
3774 #, fuzzy, c-format
3775 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3776 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3777
3778 #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
3779 #, c-format
3780 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3781 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3782
3783 #: g10/keygen.c:2885
3784 #, c-format
3785 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3786 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
3787
3788 #: g10/keygen.c:2891
3789 #, c-format
3790 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3791 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
3792
3793 #: g10/keygen.c:2909
3794 #, c-format
3795 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3796 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3797
3798 #: g10/keygen.c:2916
3799 #, c-format
3800 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3801 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3802
3803 #: g10/keygen.c:2939
3804 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3805 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
3806
3807 #: g10/keygen.c:2950
3808 msgid ""
3809 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3810 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3811 msgstr ""
3812 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
3813 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
3814 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
3815 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
3816
3817 #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
3818 #, c-format
3819 msgid "Key generation failed: %s\n"
3820 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3821
3822 #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
3823 #, c-format
3824 msgid ""
3825 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3826 msgstr ""
3827 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3828 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3829
3830 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
3831 #, c-format
3832 msgid ""
3833 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3834 msgstr ""
3835 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3836 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
3839 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3840 msgstr ""
3841 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
3842 "ìå ôï OpenPGP\n"
3843
3844 #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
3845 #, fuzzy
3846 msgid "Really create? (y/N) "
3847 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
3848
3849 #: g10/keygen.c:3327
3850 #, fuzzy, c-format
3851 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3852 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
3853
3854 #: g10/keygen.c:3374
3855 #, fuzzy, c-format
3856 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3857 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
3858
3859 #: g10/keygen.c:3397
3860 #, fuzzy, c-format
3861 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3862 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3863
3864 #: g10/keygen.c:3464
3865 #, c-format
3866 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
3867 msgstr ""
3868
3869 #: g10/keygen.c:3470
3870 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
3874 #, c-format
3875 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
3879 msgid "never     "
3880 msgstr "ðïôÝ     "
3881
3882 #: g10/keylist.c:201
3883 msgid "Critical signature policy: "
3884 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3885
3886 #: g10/keylist.c:203
3887 msgid "Signature policy: "
3888 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3889
3890 #: g10/keylist.c:242
3891 msgid "Critical preferred keyserver: "
3892 msgstr ""
3893
3894 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
3895 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3896 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
3897
3898 #: g10/keylist.c:309
3899 msgid "Critical signature notation: "
3900 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3901
3902 #: g10/keylist.c:311
3903 msgid "Signature notation: "
3904 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3905
3906 #: g10/keylist.c:322
3907 msgid "not human readable"
3908 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
3909
3910 #: g10/keylist.c:423
3911 msgid "Keyring"
3912 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
3913
3914 #: g10/keylist.c:729
3915 #, fuzzy, c-format
3916 msgid "expired: %s)"
3917 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3918
3919 #: g10/keylist.c:1425
3920 msgid "Primary key fingerprint:"
3921 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3922
3923 #: g10/keylist.c:1427
3924 msgid "     Subkey fingerprint:"
3925 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3926
3927 #: g10/keylist.c:1434
3928 msgid " Primary key fingerprint:"
3929 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3930
3931 #: g10/keylist.c:1436
3932 msgid "      Subkey fingerprint:"
3933 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3934
3935 #: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
3936 #, fuzzy
3937 msgid "      Key fingerprint ="
3938 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3939
3940 #: g10/keylist.c:1511
3941 msgid "      Card serial no. ="
3942 msgstr ""
3943
3944 #: g10/keyring.c:1245
3945 #, fuzzy, c-format
3946 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3947 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3948
3949 #: g10/keyring.c:1251
3950 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3951 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
3952
3953 #: g10/keyring.c:1253
3954 #, c-format
3955 msgid "%s is the unchanged one\n"
3956 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
3957
3958 #: g10/keyring.c:1254
3959 #, c-format
3960 msgid "%s is the new one\n"
3961 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
3962
3963 #: g10/keyring.c:1255
3964 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3965 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
3966
3967 #: g10/keyring.c:1375
3968 #, fuzzy, c-format
3969 msgid "caching keyring `%s'\n"
3970 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
3971
3972 #: g10/keyring.c:1421
3973 #, fuzzy, c-format
3974 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3975 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
3976
3977 #: g10/keyring.c:1433
3978 #, fuzzy, c-format
3979 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3980 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
3981
3982 #: g10/keyring.c:1504
3983 #, c-format
3984 msgid "%s: keyring created\n"
3985 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
3986
3987 #: g10/keyserver.c:98
3988 #, fuzzy, c-format
3989 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3990 msgstr ""
3991 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
3992
3993 #: g10/keyserver.c:378
3994 #, fuzzy
3995 msgid "disabled"
3996 msgstr "disable"
3997
3998 #: g10/keyserver.c:579
3999 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4000 msgstr ""
4001
4002 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1147
4003 #, fuzzy, c-format
4004 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4005 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4006
4007 #: g10/keyserver.c:752
4008 #, fuzzy, c-format
4009 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4010 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4011
4012 #: g10/keyserver.c:754
4013 #, fuzzy
4014 msgid "key not found on keyserver\n"
4015 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4016
4017 #: g10/keyserver.c:901
4018 #, fuzzy, c-format
4019 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4020 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4021
4022 #: g10/keyserver.c:905
4023 #, fuzzy, c-format
4024 msgid "requesting key %s from %s\n"
4025 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4026
4027 #: g10/keyserver.c:1050
4028 #, fuzzy, c-format
4029 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4030 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4031
4032 #: g10/keyserver.c:1054
4033 #, fuzzy, c-format
4034 msgid "sending key %s to %s\n"
4035 msgstr ""
4036 "\"\n"
4037 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4038
4039 #: g10/keyserver.c:1097
4040 #, fuzzy, c-format
4041 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4042 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4043
4044 #: g10/keyserver.c:1100
4045 #, fuzzy, c-format
4046 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4047 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4048
4049 #: g10/keyserver.c:1107 g10/keyserver.c:1202
4050 #, fuzzy
4051 msgid "no keyserver action!\n"
4052 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4053
4054 #: g10/keyserver.c:1155
4055 #, c-format
4056 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4057 msgstr ""
4058
4059 #: g10/keyserver.c:1164
4060 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4061 msgstr ""
4062
4063 #: g10/keyserver.c:1223
4064 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4065 msgstr ""
4066
4067 #: g10/keyserver.c:1229
4068 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4069 msgstr ""
4070
4071 #: g10/keyserver.c:1241
4072 #, c-format
4073 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4074 msgstr ""
4075
4076 #: g10/keyserver.c:1246
4077 #, c-format
4078 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4079 msgstr ""
4080
4081 #: g10/keyserver.c:1254
4082 #, c-format
4083 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4084 msgstr ""
4085
4086 #: g10/keyserver.c:1261
4087 #, fuzzy
4088 msgid "keyserver timed out\n"
4089 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4090
4091 #: g10/keyserver.c:1266
4092 #, fuzzy
4093 msgid "keyserver internal error\n"
4094 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4095
4096 #: g10/keyserver.c:1275
4097 #, fuzzy, c-format
4098 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4099 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4100
4101 #: g10/keyserver.c:1300 g10/keyserver.c:1334
4102 #, c-format
4103 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4104 msgstr ""
4105
4106 #: g10/keyserver.c:1585
4107 #, fuzzy, c-format
4108 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4109 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4110
4111 #: g10/keyserver.c:1607
4112 #, fuzzy, c-format
4113 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4114 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4115
4116 #: g10/keyserver.c:1609
4117 #, fuzzy, c-format
4118 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4119 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4120
4121 #: g10/mainproc.c:248
4122 #, c-format
4123 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4124 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4125
4126 #: g10/mainproc.c:262
4127 #, c-format
4128 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4129 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò (%d)\n"
4130
4131 #: g10/mainproc.c:299
4132 #, c-format
4133 msgid "%s encrypted session key\n"
4134 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4135
4136 #: g10/mainproc.c:309
4137 #, fuzzy, c-format
4138 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4139 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4140
4141 #: g10/mainproc.c:373
4142 #, fuzzy, c-format
4143 msgid "public key is %s\n"
4144 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4145
4146 #: g10/mainproc.c:428
4147 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4148 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4149
4150 #: g10/mainproc.c:461
4151 #, fuzzy, c-format
4152 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4153 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4154
4155 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4156 #, fuzzy, c-format
4157 msgid "      \"%s\"\n"
4158 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4159
4160 #: g10/mainproc.c:469
4161 #, fuzzy, c-format
4162 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4163 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4164
4165 #: g10/mainproc.c:483
4166 #, c-format
4167 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4168 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4169
4170 #: g10/mainproc.c:497
4171 #, c-format
4172 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4173 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4174
4175 #: g10/mainproc.c:499
4176 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4177 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4178
4179 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4180 #, c-format
4181 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4182 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4183
4184 #: g10/mainproc.c:535
4185 #, c-format
4186 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4187 msgstr ""
4188 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4189 "%s áíôßèåôá\n"
4190
4191 #: g10/mainproc.c:567
4192 msgid "decryption okay\n"
4193 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4194
4195 #: g10/mainproc.c:571
4196 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4197 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4198
4199 #: g10/mainproc.c:584
4200 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4201 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4202
4203 #: g10/mainproc.c:590
4204 #, c-format
4205 msgid "decryption failed: %s\n"
4206 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4207
4208 #: g10/mainproc.c:610
4209 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4210 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4211
4212 #: g10/mainproc.c:612
4213 #, c-format
4214 msgid "original file name='%.*s'\n"
4215 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4216
4217 #: g10/mainproc.c:784
4218 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4219 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4220
4221 #: g10/mainproc.c:1288
4222 msgid "signature verification suppressed\n"
4223 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4224
4225 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4226 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4227 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4228
4229 #: g10/mainproc.c:1350
4230 #, fuzzy, c-format
4231 msgid "Signature made %s\n"
4232 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4233
4234 #: g10/mainproc.c:1351
4235 #, fuzzy, c-format
4236 msgid "               using %s key %s\n"
4237 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4238
4239 #: g10/mainproc.c:1355
4240 #, fuzzy, c-format
4241 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4242 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4243
4244 #: g10/mainproc.c:1375
4245 msgid "Key available at: "
4246 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4247
4248 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4249 #, fuzzy, c-format
4250 msgid "BAD signature from \"%s\""
4251 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4252
4253 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4254 #, fuzzy, c-format
4255 msgid "Expired signature from \"%s\""
4256 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4257
4258 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4259 #, fuzzy, c-format
4260 msgid "Good signature from \"%s\""
4261 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4262
4263 #: g10/mainproc.c:1536
4264 msgid "[uncertain]"
4265 msgstr "[áâÝâáéï]"
4266
4267 #: g10/mainproc.c:1568
4268 #, fuzzy, c-format
4269 msgid "                aka \"%s\""
4270 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4271
4272 #: g10/mainproc.c:1662
4273 #, c-format
4274 msgid "Signature expired %s\n"
4275 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4276
4277 #: g10/mainproc.c:1667
4278 #, c-format
4279 msgid "Signature expires %s\n"
4280 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4281
4282 #: g10/mainproc.c:1670
4283 #, c-format
4284 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4285 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4286
4287 #: g10/mainproc.c:1671
4288 msgid "binary"
4289 msgstr "äõáäéêü"
4290
4291 #: g10/mainproc.c:1672
4292 msgid "textmode"
4293 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4294
4295 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:529
4296 msgid "unknown"
4297 msgstr "Üãíùóôï"
4298
4299 #: g10/mainproc.c:1692
4300 #, c-format
4301 msgid "Can't check signature: %s\n"
4302 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4303
4304 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4305 msgid "not a detached signature\n"
4306 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4307
4308 #: g10/mainproc.c:1803
4309 msgid ""
4310 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4311 msgstr ""
4312 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4313
4314 #: g10/mainproc.c:1811
4315 #, c-format
4316 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4317 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4318
4319 #: g10/mainproc.c:1868
4320 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4321 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4322
4323 #: g10/mainproc.c:1878
4324 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4325 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
4326
4327 #: g10/misc.c:105
4328 #, c-format
4329 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4330 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
4331
4332 #: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4335 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4336
4337 #: g10/misc.c:190
4338 #, fuzzy, c-format
4339 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4340 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4341
4342 #: g10/misc.c:299
4343 #, fuzzy, c-format
4344 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4345 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4346
4347 #: g10/misc.c:314
4348 #, fuzzy, c-format
4349 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4350 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4351
4352 #: g10/misc.c:329
4353 #, fuzzy, c-format
4354 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4355 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4356
4357 #: g10/misc.c:334
4358 #, fuzzy, c-format
4359 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4360 msgstr ""
4361 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4362 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4363
4364 #: g10/misc.c:430
4365 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4366 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
4367
4368 #: g10/misc.c:431
4369 msgid ""
4370 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4371 msgstr ""
4372 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
4373 "ðëçñïöïñßåò\n"
4374
4375 #: g10/misc.c:664
4376 #, c-format
4377 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4378 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4379
4380 #: g10/misc.c:668
4381 #, c-format
4382 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4383 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4384
4385 #: g10/misc.c:670
4386 #, c-format
4387 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4388 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4389
4390 #: g10/misc.c:681
4391 msgid "Uncompressed"
4392 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4393
4394 #: g10/misc.c:706
4395 #, fuzzy
4396 msgid "uncompressed|none"
4397 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4398
4399 #: g10/misc.c:816
4400 #, c-format
4401 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4402 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4403
4404 #: g10/misc.c:973
4405 #, fuzzy, c-format
4406 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4407 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4408
4409 #: g10/misc.c:998
4410 #, fuzzy, c-format
4411 msgid "unknown option `%s'\n"
4412 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4413
4414 #: g10/openfile.c:84
4415 #, c-format
4416 msgid "File `%s' exists. "
4417 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4418
4419 #: g10/openfile.c:86
4420 #, fuzzy
4421 msgid "Overwrite? (y/N) "
4422 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4423
4424 #: g10/openfile.c:119
4425 #, c-format
4426 msgid "%s: unknown suffix\n"
4427 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4428
4429 #: g10/openfile.c:141
4430 msgid "Enter new filename"
4431 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4432
4433 #: g10/openfile.c:184
4434 msgid "writing to stdout\n"
4435 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4436
4437 #: g10/openfile.c:296
4438 #, c-format
4439 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4440 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4441
4442 #: g10/openfile.c:375
4443 #, c-format
4444 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4445 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4446
4447 #: g10/openfile.c:377
4448 #, c-format
4449 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4450 msgstr ""
4451 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4452
4453 #: g10/openfile.c:409
4454 #, fuzzy, c-format
4455 msgid "directory `%s' created\n"
4456 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
4457
4458 #: g10/parse-packet.c:119
4459 #, c-format
4460 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4461 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4462
4463 #: g10/parse-packet.c:688
4464 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4465 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
4466
4467 #: g10/parse-packet.c:1112
4468 #, c-format
4469 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4470 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
4471
4472 #: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
4473 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4474 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
4475
4476 #: g10/passphrase.c:486
4477 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4478 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ pid ôïõ ðåëÜôç óéá ôï agent\n"
4479
4480 #: g10/passphrase.c:494
4481 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4482 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
4483
4484 #: g10/passphrase.c:501
4485 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4486 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
4487
4488 #: g10/passphrase.c:534
4489 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4490 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
4491
4492 #: g10/passphrase.c:547
4493 #, c-format
4494 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4495 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
4496
4497 #: g10/passphrase.c:568
4498 #, c-format
4499 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4500 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
4501
4502 #: g10/passphrase.c:590
4503 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4504 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
4505
4506 #: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:933 g10/passphrase.c:1045
4507 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4508 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
4509
4510 #: g10/passphrase.c:701 g10/passphrase.c:1206
4511 #, fuzzy, c-format
4512 msgid " (main key ID %s)"
4513 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
4514
4515 #: g10/passphrase.c:715
4516 #, fuzzy, c-format
4517 msgid ""
4518 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4519 "\"%.*s\"\n"
4520 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4521 msgstr ""
4522 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
4523 "÷ñÞóôç:\n"
4524 "\"%.*s\"\n"
4525 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
4526
4527 #: g10/passphrase.c:740
4528 msgid "Repeat passphrase\n"
4529 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
4530
4531 #: g10/passphrase.c:742
4532 msgid "Enter passphrase\n"
4533 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
4534
4535 #: g10/passphrase.c:780
4536 msgid "passphrase too long\n"
4537 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
4538
4539 #: g10/passphrase.c:793
4540 msgid "invalid response from agent\n"
4541 msgstr "ìç Ýãêõñç áðÜíôçóç áðü ôïí agent\n"
4542
4543 #: g10/passphrase.c:808 g10/passphrase.c:927
4544 msgid "cancelled by user\n"
4545 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
4546
4547 #: g10/passphrase.c:813 g10/passphrase.c:1016
4548 #, c-format
4549 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4550 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
4551
4552 #: g10/passphrase.c:1097 g10/passphrase.c:1259
4553 #, fuzzy
4554 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4555 msgstr "áäõíáìßá åñþôçóçò ôçò ëÝîçò êëåéäß óå êáôÜóôáóç äÝóìçò\n"
4556
4557 #: g10/passphrase.c:1104 g10/passphrase.c:1264
4558 msgid "Enter passphrase: "
4559 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
4560
4561 #: g10/passphrase.c:1187
4562 #, fuzzy, c-format
4563 msgid ""
4564 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4565 "user: \"%s\"\n"
4566 msgstr ""
4567 "\n"
4568 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
4569 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
4570
4571 #: g10/passphrase.c:1193
4572 #, fuzzy, c-format
4573 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4574 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
4575
4576 #: g10/passphrase.c:1202
4577 #, c-format
4578 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4579 msgstr ""
4580
4581 #: g10/passphrase.c:1268
4582 msgid "Repeat passphrase: "
4583 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
4584
4585 #: g10/photoid.c:66
4586 msgid ""
4587 "\n"
4588 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4589 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4590 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4591 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4592 msgstr ""
4593 "\n"
4594 "ÄéáëÝîôå ìéá åéêüíá óáí ôï photo ID.  Ç åéêüíá áõôÞ ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷åßï\n"
4595 "JPEG. Èõìçèåßôå üôé ç åéêüíá áðïèçêåýåôáé ìÝóá óôï äçìüóéï êëåéäß óáò.  ÅÜí\n"
4596 "÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìåãÜëç åéêüíá ôï êëåéäß óáò áíôßóôïé÷á èá ãßíåé ìåãÜëï!\n"
4597 "Éäáíßêü ìÝãåèïò ãéá ìéá åéêüíá åßíáé áõôü êïíôÜ óôï 240x288.\n"
4598
4599 #: g10/photoid.c:80
4600 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4601 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ ãéá ôï photo ID: "
4602
4603 #: g10/photoid.c:94
4604 #, fuzzy, c-format
4605 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4606 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4607
4608 #: g10/photoid.c:102
4609 #, c-format
4610 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4611 msgstr ""
4612
4613 #: g10/photoid.c:104
4614 #, fuzzy
4615 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4616 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4617
4618 #: g10/photoid.c:119
4619 #, fuzzy, c-format
4620 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4621 msgstr "\"%s\" äåí åßíáé JPEG áñ÷åßï\n"
4622
4623 #: g10/photoid.c:136
4624 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4625 msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
4626
4627 #: g10/photoid.c:338
4628 msgid "unable to display photo ID!\n"
4629 msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
4630
4631 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
4632 msgid "No reason specified"
4633 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
4634
4635 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
4636 msgid "Key is superseded"
4637 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
4638
4639 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
4640 msgid "Key has been compromised"
4641 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
4642
4643 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
4644 msgid "Key is no longer used"
4645 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
4646
4647 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
4648 msgid "User ID is no longer valid"
4649 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
4650
4651 #: g10/pkclist.c:73
4652 msgid "reason for revocation: "
4653 msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
4654
4655 #: g10/pkclist.c:90
4656 msgid "revocation comment: "
4657 msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
4658
4659 #: g10/pkclist.c:205
4660 msgid "iImMqQsS"
4661 msgstr "iImMqQsS"
4662
4663 #: g10/pkclist.c:213
4664 #, fuzzy
4665 msgid "No trust value assigned to:\n"
4666 msgstr ""
4667 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
4668 "%4u%c/%08lX %s \""
4669
4670 #: g10/pkclist.c:245
4671 #, fuzzy, c-format
4672 msgid "  aka \"%s\"\n"
4673 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4674
4675 #: g10/pkclist.c:255
4676 #, fuzzy
4677 msgid ""
4678 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4679 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
4680
4681 #: g10/pkclist.c:270
4682 #, fuzzy, c-format
4683 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4684 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
4685
4686 #: g10/pkclist.c:272
4687<