SCD changes for PC/SC under W32.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-09-29 16:25+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:225
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:594
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:597
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
36 #. label for the quality bar.
37 #: agent/call-pinentry.c:632
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
42 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
43 #. appropriate string to describe what this is about.  The
44 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
45 #. If you do not translate this entry, a default english
46 #. text (see source) will be used.
47 #: agent/call-pinentry.c:655
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 #: agent/call-pinentry.c:697
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:717 agent/call-pinentry.c:729
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:718
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:726
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:731
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:743
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:744
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:780
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3221
96 #: g10/keygen.c:3254 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
98 #: jnlib/dotlock.c:311
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
104 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
105 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2706
106 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
107 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
108 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
109 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2073
110 #: sm/gpgsm.c:2110 sm/gpgsm.c:2148 sm/qualified.c:66
111 #, c-format
112 msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
114
115 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:1619
121 #, c-format
122 msgid "detected card with S/N: %s\n"
123 msgstr ""
124
125 #: agent/command-ssh.c:1624
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
129
130 #: agent/command-ssh.c:1644
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "no suitable card key found: %s\n"
133 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1694
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
138 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1709
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error writing key: %s\n"
143 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
144
145 #: agent/command-ssh.c:2014
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
148 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
151 #: agent/protect-tool.c:1197
152 #, fuzzy
153 msgid "Please re-enter this passphrase"
154 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2363
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
164 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
165 msgid "does not match - try again"
166 msgstr ""
167
168 #: agent/command-ssh.c:2885
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
171 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
172
173 #: agent/divert-scd.c:219
174 msgid "Admin PIN"
175 msgstr ""
176
177 #: agent/divert-scd.c:224
178 msgid "Reset Code"
179 msgstr ""
180
181 #: agent/divert-scd.c:284
182 #, fuzzy
183 msgid "Repeat this Reset Code"
184 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
185
186 #: agent/divert-scd.c:285
187 #, fuzzy
188 msgid "Repeat this PIN"
189 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
190
191 #: agent/divert-scd.c:290
192 #, fuzzy
193 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
194 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
195
196 #: agent/divert-scd.c:291
197 #, fuzzy
198 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
199 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
200
201 #: agent/divert-scd.c:303
202 #, c-format
203 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
204 msgstr ""
205
206 #: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
207 #: sm/import.c:525 sm/import.c:550
208 #, fuzzy, c-format
209 msgid "error creating temporary file: %s\n"
210 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
211
212 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
213 #, fuzzy, c-format
214 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
215 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
216
217 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
218 #, fuzzy
219 msgid "Enter new passphrase"
220 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
221
222 #: agent/genkey.c:165
223 #, fuzzy
224 msgid "Take this one anyway"
225 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
226
227 #: agent/genkey.c:191
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
231 "at least %u character long."
232 msgid_plural ""
233 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
234 "at least %u characters long."
235 msgstr[0] ""
236 msgstr[1] ""
237
238 #: agent/genkey.c:212
239 #, c-format
240 msgid ""
241 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
242 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
243 msgid_plural ""
244 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
245 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
246 msgstr[0] ""
247 msgstr[1] ""
248
249 #: agent/genkey.c:235
250 #, c-format
251 msgid ""
252 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
253 "a known term or match%%0Acertain pattern."
254 msgstr ""
255
256 #: agent/genkey.c:251
257 #, c-format
258 msgid ""
259 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
260 msgstr ""
261
262 #: agent/genkey.c:253
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
266 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
267 msgstr ""
268
269 #: agent/genkey.c:262
270 msgid "Yes, protection is not needed"
271 msgstr ""
272
273 #: agent/genkey.c:306
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
276 msgstr ""
277 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
278 "\n"
279
280 #: agent/genkey.c:429
281 #, fuzzy
282 msgid "Please enter the new passphrase"
283 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
284
285 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
286 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
287 #, fuzzy
288 msgid ""
289 "@Options:\n"
290 " "
291 msgstr ""
292 "@\n"
293 "ÅðéëïãÝò:\n"
294 " "
295
296 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
297 msgid "run in server mode (foreground)"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
301 msgid "run in daemon mode (background)"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
305 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
306 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
307 msgid "verbose"
308 msgstr "áíáëõôéêÜ"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
311 #: sm/gpgsm.c:345
312 msgid "be somewhat more quiet"
313 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
314
315 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
316 msgid "sh-style command output"
317 msgstr ""
318
319 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
320 msgid "csh-style command output"
321 msgstr ""
322
323 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
324 #, fuzzy
325 msgid "|FILE|read options from FILE"
326 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
327
328 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
329 msgid "do not detach from the console"
330 msgstr ""
331
332 #: agent/gpg-agent.c:131
333 msgid "do not grab keyboard and mouse"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
337 #, fuzzy
338 msgid "use a log file for the server"
339 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
340
341 #: agent/gpg-agent.c:134
342 #, fuzzy
343 msgid "use a standard location for the socket"
344 msgstr ""
345 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
346
347 #: agent/gpg-agent.c:137
348 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
349 msgstr ""
350
351 #: agent/gpg-agent.c:140
352 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
353 msgstr ""
354
355 #: agent/gpg-agent.c:141
356 #, fuzzy
357 msgid "do not use the SCdaemon"
358 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
359
360 #: agent/gpg-agent.c:150
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:152
365 msgid "ignore requests to change the X display"
366 msgstr ""
367
368 #: agent/gpg-agent.c:155
369 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
370 msgstr ""
371
372 #: agent/gpg-agent.c:168
373 msgid "do not use the PIN cache when signing"
374 msgstr ""
375
376 #: agent/gpg-agent.c:170
377 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:172
381 #, fuzzy
382 msgid "allow presetting passphrase"
383 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:173
386 msgid "enable ssh-agent emulation"
387 msgstr ""
388
389 #: agent/gpg-agent.c:175
390 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:290 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
394 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:570 tools/gpg-connect-agent.c:171
395 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
396 #, fuzzy
397 msgid "Please report bugs to <"
398 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:293
401 #, fuzzy
402 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
403 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:295
406 msgid ""
407 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
408 "Secret key management for GnuPG\n"
409 msgstr ""
410
411 #: agent/gpg-agent.c:330 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:732
412 #, c-format
413 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
414 msgstr ""
415
416 #: agent/gpg-agent.c:529 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
417 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:970 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:997
418 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
419 #, c-format
420 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
421 msgstr ""
422
423 #: agent/gpg-agent.c:628 g10/gpg.c:2069 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:1061
424 #, c-format
425 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
426 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
427
428 #: agent/gpg-agent.c:633 agent/gpg-agent.c:1216 g10/gpg.c:2073
429 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:1065 tools/symcryptrun.c:930
430 #, c-format
431 msgid "option file `%s': %s\n"
432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
433
434 #: agent/gpg-agent.c:641 g10/gpg.c:2080 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:1072
435 #, c-format
436 msgid "reading options from `%s'\n"
437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:974 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
440 #: g10/plaintext.c:162
441 #, c-format
442 msgid "error creating `%s': %s\n"
443 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1430 agent/gpg-agent.c:1434
446 #: agent/gpg-agent.c:1475 agent/gpg-agent.c:1479 g10/exec.c:172
447 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
448 #, c-format
449 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
450 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
451
452 #: agent/gpg-agent.c:1322 scd/scdaemon.c:937
453 msgid "name of socket too long\n"
454 msgstr ""
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1347 scd/scdaemon.c:960
457 #, fuzzy, c-format
458 msgid "can't create socket: %s\n"
459 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1356
462 #, c-format
463 msgid "socket name `%s' is too long\n"
464 msgstr ""
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1376
467 #, fuzzy
468 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
469 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1387 scd/scdaemon.c:980
472 #, fuzzy
473 msgid "error getting nonce for the socket\n"
474 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
475
476 #: agent/gpg-agent.c:1392 scd/scdaemon.c:983
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
479 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
480
481 #: agent/gpg-agent.c:1404 scd/scdaemon.c:992
482 #, fuzzy, c-format
483 msgid "listen() failed: %s\n"
484 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1410 scd/scdaemon.c:999
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "listening on socket `%s'\n"
489 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1438 agent/gpg-agent.c:1485 g10/openfile.c:432
492 #, fuzzy, c-format
493 msgid "directory `%s' created\n"
494 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
495
496 #: agent/gpg-agent.c:1491
497 #, fuzzy, c-format
498 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
499 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
500
501 #: agent/gpg-agent.c:1495
502 #, fuzzy, c-format
503 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
504 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
505
506 #: agent/gpg-agent.c:1612 scd/scdaemon.c:1015
507 #, fuzzy, c-format
508 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
509 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
510
511 #: agent/gpg-agent.c:1634
512 #, c-format
513 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
514 msgstr ""
515
516 #: agent/gpg-agent.c:1639
517 #, c-format
518 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
519 msgstr ""
520
521 #: agent/gpg-agent.c:1659
522 #, c-format
523 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
524 msgstr ""
525
526 #: agent/gpg-agent.c:1664
527 #, c-format
528 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
529 msgstr ""
530
531 #: agent/gpg-agent.c:1781 scd/scdaemon.c:1137
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
534 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
535
536 #: agent/gpg-agent.c:1894 scd/scdaemon.c:1204
537 #, fuzzy, c-format
538 msgid "%s %s stopped\n"
539 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
540
541 #: agent/gpg-agent.c:1917
542 #, fuzzy
543 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
544 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
545
546 #: agent/gpg-agent.c:1928 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:324
547 #: tools/gpg-connect-agent.c:2032
548 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
549 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
550
551 #: agent/gpg-agent.c:1941 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:336
552 #: tools/gpg-connect-agent.c:2043
553 #, c-format
554 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
555 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
556
557 #: agent/preset-passphrase.c:98
558 #, fuzzy
559 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
560 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
561
562 #: agent/preset-passphrase.c:101
563 msgid ""
564 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
565 "Password cache maintenance\n"
566 msgstr ""
567
568 #: agent/protect-tool.c:149
569 #, fuzzy
570 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
571 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
572
573 #: agent/protect-tool.c:151
574 msgid ""
575 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
576 "Secret key maintenance tool\n"
577 msgstr ""
578
579 #: agent/protect-tool.c:1188
580 #, fuzzy
581 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
582 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
583
584 #: agent/protect-tool.c:1191
585 #, fuzzy
586 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
587 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
588
589 #: agent/protect-tool.c:1194
590 msgid ""
591 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
592 "system."
593 msgstr ""
594
595 #: agent/protect-tool.c:1199
596 #, fuzzy
597 msgid ""
598 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
599 "needed to complete this operation."
600 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
601
602 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
603 #, fuzzy
604 msgid "Passphrase:"
605 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
606
607 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
608 #, fuzzy, c-format
609 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
610 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
611
612 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
613 #, fuzzy
614 msgid "cancelled\n"
615 msgstr "Áêýñùóç"
616
617 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "error opening `%s': %s\n"
620 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
621
622 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
623 #, fuzzy, c-format
624 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
625 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
626
627 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
628 #, c-format
629 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
630 msgstr ""
631
632 #: agent/trustlist.c:181
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
635 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
636
637 #: agent/trustlist.c:216
638 #, fuzzy, c-format
639 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
640 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
641
642 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
643 #, c-format
644 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
645 msgstr ""
646
647 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
650 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
651
652 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
653 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
654 msgstr ""
655
656 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
657 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
658 #. Pinentry to insert a line break.  The double
659 #. percent sign is actually needed because it is also
660 #. a printf format string.  If you need to insert a
661 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
662 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
663 #. fingerprint string whereas the first one receives
664 #. the name as stored in the certificate.
665 #: agent/trustlist.c:541
666 #, c-format
667 msgid ""
668 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
669 "fingerprint:%%0A  %s"
670 msgstr ""
671
672 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
673 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
674 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
675 #: agent/trustlist.c:554
676 msgid "Correct"
677 msgstr ""
678
679 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
680 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
681 #. Pinentry to insert a line break.  The double
682 #. percent sign is actually needed because it is also
683 #. a printf format string.  If you need to insert a
684 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
685 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
686 #. certificate.
687 #: agent/trustlist.c:577
688 #, c-format
689 msgid ""
690 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
691 "certificates?"
692 msgstr ""
693
694 #: agent/trustlist.c:587
695 #, fuzzy
696 msgid "Yes"
697 msgstr "íáé|íáß"
698
699 #: agent/trustlist.c:587
700 msgid "No"
701 msgstr ""
702
703 #: agent/findkey.c:158
704 #, c-format
705 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
706 msgstr ""
707
708 #: agent/findkey.c:174
709 #, c-format
710 msgid ""
711 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
712 "it now."
713 msgstr ""
714
715 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
716 #, fuzzy
717 msgid "Change passphrase"
718 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
719
720 #: agent/findkey.c:196
721 msgid "I'll change it later"
722 msgstr ""
723
724 #: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1406
725 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error creating a pipe: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
729
730 #: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
731 #, fuzzy, c-format
732 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
733 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
734
735 #: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
736 #, fuzzy, c-format
737 msgid "error forking process: %s\n"
738 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
739
740 #: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
741 #, c-format
742 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
743 msgstr ""
744
745 #: common/exechelp.c:661
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
748 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
749
750 #: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
751 #, fuzzy, c-format
752 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
753 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
754
755 #: common/exechelp.c:712
756 #, c-format
757 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
758 msgstr ""
759
760 #: common/exechelp.c:725
761 #, fuzzy, c-format
762 msgid "error running `%s': terminated\n"
763 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
764
765 #: common/http.c:1634
766 #, fuzzy, c-format
767 msgid "error creating socket: %s\n"
768 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
769
770 #: common/http.c:1678
771 #, fuzzy
772 msgid "host not found"
773 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
774
775 #: common/simple-pwquery.c:335
776 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
777 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
778
779 #: common/simple-pwquery.c:393
780 #, c-format
781 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
782 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
783
784 #: common/simple-pwquery.c:404
785 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
786 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
787
788 #: common/simple-pwquery.c:414
789 #, fuzzy
790 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
791 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
792
793 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
794 #, fuzzy
795 msgid "canceled by user\n"
796 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
797
798 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
799 #, fuzzy
800 msgid "problem with the agent\n"
801 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
802
803 #: common/sysutils.c:105
804 #, c-format
805 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
806 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
807
808 #: common/sysutils.c:200
809 #, fuzzy, c-format
810 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
811 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
812
813 #: common/sysutils.c:232
814 #, fuzzy, c-format
815 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
816 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
817
818 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
819 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
820 msgid "yes"
821 msgstr "íáé|íáß"
822
823 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
824 msgid "yY"
825 msgstr "yY"
826
827 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
828 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
829 msgid "no"
830 msgstr "ü÷é|ï÷é"
831
832 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
833 msgid "nN"
834 msgstr "nN"
835
836 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
837 #: common/yesno.c:72
838 msgid "quit"
839 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
840
841 #: common/yesno.c:75
842 msgid "qQ"
843 msgstr "qQ"
844
845 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
846 #: common/yesno.c:109
847 msgid "okay|okay"
848 msgstr ""
849
850 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
851 #: common/yesno.c:111
852 msgid "cancel|cancel"
853 msgstr ""
854
855 #: common/yesno.c:112
856 msgid "oO"
857 msgstr ""
858
859 #: common/yesno.c:113
860 #, fuzzy
861 msgid "cC"
862 msgstr "c"
863
864 #: common/miscellaneous.c:71
865 #, c-format
866 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
867 msgstr ""
868
869 #: common/miscellaneous.c:74
870 #, c-format
871 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
872 msgstr ""
873
874 #: common/asshelp.c:242
875 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
876 msgstr ""
877
878 #: common/asshelp.c:347
879 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
880 msgstr ""
881
882 #: common/audit.c:682
883 #, fuzzy
884 msgid "Certificate chain available"
885 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
886
887 #: common/audit.c:689
888 #, fuzzy
889 msgid "root certificate missing"
890 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
891
892 #: common/audit.c:715
893 msgid "Data encryption succeeded"
894 msgstr ""
895
896 #: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
897 #, fuzzy
898 msgid "Data available"
899 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
900
901 #: common/audit.c:723
902 #, fuzzy
903 msgid "Session key created"
904 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
905
906 #: common/audit.c:728
907 #, fuzzy, c-format
908 msgid "algorithm: %s"
909 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
910
911 #: common/audit.c:730 common/audit.c:732
912 #, fuzzy, c-format
913 msgid "unsupported algorithm: %s"
914 msgstr ""
915 "\n"
916 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
917
918 #: common/audit.c:734
919 #, fuzzy
920 msgid "seems to be not encrypted"
921 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
922
923 #: common/audit.c:740
924 msgid "Number of recipients"
925 msgstr ""
926
927 #: common/audit.c:748
928 #, c-format
929 msgid "Recipient %d"
930 msgstr ""
931
932 #: common/audit.c:776
933 msgid "Data signing succeeded"
934 msgstr ""
935
936 #: common/audit.c:796
937 msgid "Data decryption succeeded"
938 msgstr ""
939
940 #: common/audit.c:821
941 #, fuzzy
942 msgid "Data verification succeeded"
943 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
944
945 #: common/audit.c:830
946 #, fuzzy
947 msgid "Signature available"
948 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
949
950 #: common/audit.c:835
951 #, fuzzy
952 msgid "Parsing signature succeeded"
953 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
954
955 #: common/audit.c:840
956 #, fuzzy, c-format
957 msgid "Bad hash algorithm: %s"
958 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
959
960 #: common/audit.c:855
961 #, fuzzy, c-format
962 msgid "Signature %d"
963 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
964
965 #: common/audit.c:871
966 #, fuzzy
967 msgid "Certificate chain valid"
968 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
969
970 #: common/audit.c:882
971 #, fuzzy
972 msgid "Root certificate trustworthy"
973 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
974
975 #: common/audit.c:892
976 #, fuzzy
977 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
978 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
979
980 #: common/audit.c:909
981 #, fuzzy
982 msgid "Included certificates"
983 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
984
985 #: common/audit.c:968
986 msgid "No audit log entries."
987 msgstr ""
988
989 #: common/audit.c:1017
990 #, fuzzy
991 msgid "Unknown operation"
992 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
993
994 #: common/audit.c:1035
995 msgid "Gpg-Agent usable"
996 msgstr ""
997
998 #: common/audit.c:1045
999 msgid "Dirmngr usable"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: common/audit.c:1081
1003 #, fuzzy, c-format
1004 msgid "No help available for `%s'."
1005 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1006
1007 #: common/helpfile.c:80
1008 #, fuzzy
1009 msgid "ignoring garbage line"
1010 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1011
1012 #: g10/armor.c:379
1013 #, c-format
1014 msgid "armor: %s\n"
1015 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1016
1017 #: g10/armor.c:418
1018 msgid "invalid armor header: "
1019 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1020
1021 #: g10/armor.c:429
1022 msgid "armor header: "
1023 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1024
1025 #: g10/armor.c:442
1026 msgid "invalid clearsig header\n"
1027 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1028
1029 #: g10/armor.c:455
1030 #, fuzzy
1031 msgid "unknown armor header: "
1032 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1033
1034 #: g10/armor.c:508
1035 msgid "nested clear text signatures\n"
1036 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1037
1038 #: g10/armor.c:643
1039 #, fuzzy
1040 msgid "unexpected armor: "
1041 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1042
1043 #: g10/armor.c:655
1044 msgid "invalid dash escaped line: "
1045 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1046
1047 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1048 #, fuzzy, c-format
1049 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1050 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1051
1052 #: g10/armor.c:852
1053 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1054 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1055
1056 #: g10/armor.c:886
1057 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1058 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1059
1060 #: g10/armor.c:894
1061 msgid "malformed CRC\n"
1062 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1063
1064 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1065 #, fuzzy, c-format
1066 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1067 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1068
1069 #: g10/armor.c:918
1070 #, fuzzy
1071 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1072 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1073
1074 #: g10/armor.c:922
1075 msgid "error in trailer line\n"
1076 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1077
1078 #: g10/armor.c:1233
1079 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1080 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1081
1082 #: g10/armor.c:1238
1083 #, c-format
1084 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1085 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1086
1087 #: g10/armor.c:1242
1088 msgid ""
1089 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1090 msgstr ""
1091 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1092 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1093
1094 #: g10/build-packet.c:976
1095 msgid ""
1096 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1097 "an '='\n"
1098 msgstr ""
1099 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1100 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1101
1102 #: g10/build-packet.c:988
1103 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1104 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1105
1106 #: g10/build-packet.c:994
1107 #, fuzzy
1108 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1109 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1110
1111 #: g10/build-packet.c:1012
1112 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1113 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1114
1115 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1116 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1117 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1118
1119 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1120 msgid "not human readable"
1121 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1122
1123 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1124 #, fuzzy, c-format
1125 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1126 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1127
1128 #: g10/card-util.c:67
1129 #, c-format
1130 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
1134 #: g10/keygen.c:2897 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1135 #, fuzzy
1136 msgid "can't do this in batch mode\n"
1137 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1138
1139 #: g10/card-util.c:83
1140 #, fuzzy
1141 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1142 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1143
1144 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1848
1145 #, fuzzy
1146 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1147 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1148
1149 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
1150 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1592
1151 #: g10/keygen.c:1659 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1152 msgid "Your selection? "
1153 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1154
1155 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1156 msgid "[not set]"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: g10/card-util.c:465
1160 #, fuzzy
1161 msgid "male"
1162 msgstr "enable"
1163
1164 #: g10/card-util.c:466
1165 #, fuzzy
1166 msgid "female"
1167 msgstr "enable"
1168
1169 #: g10/card-util.c:466
1170 #, fuzzy
1171 msgid "unspecified"
1172 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1173
1174 #: g10/card-util.c:493
1175 #, fuzzy
1176 msgid "not forced"
1177 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1178
1179 #: g10/card-util.c:493
1180 msgid "forced"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: g10/card-util.c:574
1184 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: g10/card-util.c:576
1188 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: g10/card-util.c:578
1192 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: g10/card-util.c:595
1196 msgid "Cardholder's surname: "
1197 msgstr ""
1198
1199 #: g10/card-util.c:597
1200 msgid "Cardholder's given name: "
1201 msgstr ""
1202
1203 #: g10/card-util.c:615
1204 #, c-format
1205 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/card-util.c:636
1209 #, fuzzy
1210 msgid "URL to retrieve public key: "
1211 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1212
1213 #: g10/card-util.c:644
1214 #, c-format
1215 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
1219 #, fuzzy, c-format
1220 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1221 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1222
1223 #: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
1224 #, c-format
1225 msgid "error reading `%s': %s\n"
1226 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1227
1228 #: g10/card-util.c:779
1229 msgid "Login data (account name): "
1230 msgstr ""
1231
1232 #: g10/card-util.c:789
1233 #, c-format
1234 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: g10/card-util.c:824
1238 msgid "Private DO data: "
1239 msgstr ""
1240
1241 #: g10/card-util.c:834
1242 #, c-format
1243 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: g10/card-util.c:884
1247 #, fuzzy
1248 msgid "Language preferences: "
1249 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1250
1251 #: g10/card-util.c:892
1252 #, fuzzy
1253 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1254 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1255
1256 #: g10/card-util.c:901
1257 #, fuzzy
1258 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1259 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1260
1261 #: g10/card-util.c:922
1262 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1263 msgstr ""
1264
1265 #: g10/card-util.c:936
1266 #, fuzzy
1267 msgid "Error: invalid response.\n"
1268 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1269
1270 #: g10/card-util.c:957
1271 #, fuzzy
1272 msgid "CA fingerprint: "
1273 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1274
1275 #: g10/card-util.c:980
1276 #, fuzzy
1277 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1278 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1279
1280 #: g10/card-util.c:1028
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "key operation not possible: %s\n"
1283 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1284
1285 #: g10/card-util.c:1029
1286 #, fuzzy
1287 msgid "not an OpenPGP card"
1288 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1289
1290 #: g10/card-util.c:1038
1291 #, fuzzy, c-format
1292 msgid "error getting current key info: %s\n"
1293 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1294
1295 #: g10/card-util.c:1122
1296 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1297 msgstr ""
1298
1299 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
1300 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1301 msgstr ""
1302
1303 #: g10/card-util.c:1163
1304 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1305 msgstr ""
1306
1307 #: g10/card-util.c:1172
1308 #, c-format
1309 msgid ""
1310 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1311 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1312 "You should change them using the command --change-pin\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: g10/card-util.c:1206
1316 #, fuzzy
1317 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1318 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1319
1320 #: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
1321 #, fuzzy
1322 msgid "   (1) Signature key\n"
1323 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1324
1325 #: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
1326 #, fuzzy
1327 msgid "   (2) Encryption key\n"
1328 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1329
1330 #: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
1331 msgid "   (3) Authentication key\n"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
1335 #: g10/keygen.c:1596 g10/keygen.c:1624 g10/keygen.c:1698 g10/revoke.c:685
1336 msgid "Invalid selection.\n"
1337 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1338
1339 #: g10/card-util.c:1282
1340 #, fuzzy
1341 msgid "Please select where to store the key:\n"
1342 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1343
1344 #: g10/card-util.c:1317
1345 #, fuzzy
1346 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1347 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1348
1349 #: g10/card-util.c:1322
1350 #, fuzzy
1351 msgid "secret parts of key are not available\n"
1352 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1353
1354 #: g10/card-util.c:1327
1355 #, fuzzy
1356 msgid "secret key already stored on a card\n"
1357 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1358
1359 #: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1362
1360 msgid "quit this menu"
1361 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1362
1363 #: g10/card-util.c:1398
1364 #, fuzzy
1365 msgid "show admin commands"
1366 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1367
1368 #: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1365
1369 msgid "show this help"
1370 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1371
1372 #: g10/card-util.c:1401
1373 #, fuzzy
1374 msgid "list all available data"
1375 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1376
1377 #: g10/card-util.c:1404
1378 msgid "change card holder's name"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: g10/card-util.c:1405
1382 msgid "change URL to retrieve key"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: g10/card-util.c:1406
1386 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1387 msgstr ""
1388
1389 #: g10/card-util.c:1407
1390 #, fuzzy
1391 msgid "change the login name"
1392 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1393
1394 #: g10/card-util.c:1408
1395 #, fuzzy
1396 msgid "change the language preferences"
1397 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1398
1399 #: g10/card-util.c:1409
1400 msgid "change card holder's sex"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: g10/card-util.c:1410
1404 #, fuzzy
1405 msgid "change a CA fingerprint"
1406 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1407
1408 #: g10/card-util.c:1411
1409 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: g10/card-util.c:1412
1413 #, fuzzy
1414 msgid "generate new keys"
1415 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1416
1417 #: g10/card-util.c:1413
1418 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: g10/card-util.c:1414
1422 msgid "verify the PIN and list all data"
1423 msgstr ""
1424
1425 #: g10/card-util.c:1415
1426 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1427 msgstr ""
1428
1429 #: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1634
1430 msgid "Command> "
1431 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1432
1433 #: g10/card-util.c:1580
1434 #, fuzzy
1435 msgid "Admin-only command\n"
1436 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1437
1438 #: g10/card-util.c:1611
1439 #, fuzzy
1440 msgid "Admin commands are allowed\n"
1441 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1442
1443 #: g10/card-util.c:1613
1444 #, fuzzy
1445 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1446 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1447
1448 #: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2257
1449 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1450 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1451
1452 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1453 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1454 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1455
1456 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3950 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1457 #, c-format
1458 msgid "can't open `%s'\n"
1459 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1460
1461 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3404 g10/keyserver.c:1727
1462 #: g10/revoke.c:226
1463 #, fuzzy, c-format
1464 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1465 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1466
1467 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2398 g10/keyserver.c:1741
1468 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1469 #, c-format
1470 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1471 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1472
1473 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1474 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1475 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1476
1477 #: g10/delkey.c:133
1478 #, fuzzy
1479 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1480 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1481
1482 #: g10/delkey.c:145
1483 #, fuzzy
1484 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1485 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1486
1487 #: g10/delkey.c:153
1488 #, fuzzy
1489 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1490 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1491
1492 #: g10/delkey.c:163
1493 #, c-format
1494 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1495 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1496
1497 #: g10/delkey.c:173
1498 msgid "ownertrust information cleared\n"
1499 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1500
1501 #: g10/delkey.c:204
1502 #, c-format
1503 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1504 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1505
1506 #: g10/delkey.c:206
1507 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1508 msgstr ""
1509 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1510
1511 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1512 #, c-format
1513 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1514 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1515
1516 #: g10/encode.c:232
1517 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1518 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1519
1520 #: g10/encode.c:246
1521 #, c-format
1522 msgid "using cipher %s\n"
1523 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1524
1525 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1526 #, c-format
1527 msgid "`%s' already compressed\n"
1528 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1529
1530 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1531 #, c-format
1532 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1533 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1534
1535 #: g10/encode.c:485
1536 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1537 msgstr ""
1538 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1539 "pgp2\n"
1540
1541 #: g10/encode.c:510
1542 #, c-format
1543 msgid "reading from `%s'\n"
1544 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1545
1546 #: g10/encode.c:541
1547 msgid ""
1548 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1549 msgstr ""
1550 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1551 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1552
1553 #: g10/encode.c:559
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid ""
1556 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1557 msgstr ""
1558 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1559 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1560
1561 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid ""
1564 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1565 "preferences\n"
1566 msgstr ""
1567 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1568 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1569
1570 #: g10/encode.c:751
1571 #, c-format
1572 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1573 msgstr ""
1574 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1575 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1576
1577 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:812 g10/pkclist.c:861
1578 #, c-format
1579 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1580 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1581
1582 #: g10/encode.c:848
1583 #, c-format
1584 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1585 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1586
1587 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1588 #, c-format
1589 msgid "%s encrypted data\n"
1590 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1591
1592 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1593 #, c-format
1594 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1595 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1596
1597 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1598 msgid ""
1599 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1600 msgstr ""
1601 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1602 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1603
1604 #: g10/encr-data.c:145
1605 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1606 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1607
1608 #: g10/exec.c:49
1609 msgid "no remote program execution supported\n"
1610 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1611
1612 #: g10/exec.c:313
1613 msgid ""
1614 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1615 msgstr ""
1616 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1617 "áñ÷åßïõ\n"
1618
1619 #: g10/exec.c:343
1620 #, fuzzy
1621 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1622 msgstr ""
1623 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1624
1625 #: g10/exec.c:421
1626 #, fuzzy, c-format
1627 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1628 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1629
1630 #: g10/exec.c:424
1631 #, fuzzy, c-format
1632 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1633 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1634
1635 #: g10/exec.c:509
1636 #, c-format
1637 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1638 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1639
1640 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1641 msgid "unnatural exit of external program\n"
1642 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1643
1644 #: g10/exec.c:535
1645 msgid "unable to execute external program\n"
1646 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1647
1648 #: g10/exec.c:552
1649 #, c-format
1650 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1651 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1652
1653 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1654 #, c-format
1655 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1656 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1657
1658 #: g10/exec.c:609
1659 #, c-format
1660 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1661 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1662
1663 #: g10/export.c:61
1664 #, fuzzy
1665 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1666 msgstr ""
1667 "\n"
1668 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1669 "\n"
1670
1671 #: g10/export.c:63
1672 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1673 msgstr ""
1674
1675 #: g10/export.c:65
1676 #, fuzzy
1677 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1678 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1679
1680 #: g10/export.c:67
1681 #, fuzzy
1682 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1683 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1684
1685 #: g10/export.c:69
1686 #, fuzzy
1687 msgid "remove unusable parts from key during export"
1688 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1689
1690 #: g10/export.c:71
1691 msgid "remove as much as possible from key during export"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: g10/export.c:73
1695 msgid "export keys in an S-expression based format"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: g10/export.c:338
1699 #, fuzzy
1700 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1701 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1702
1703 #: g10/export.c:367
1704 #, fuzzy, c-format
1705 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1706 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1707
1708 #: g10/export.c:375
1709 #, fuzzy, c-format
1710 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1711 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1712
1713 #: g10/export.c:386
1714 #, fuzzy, c-format
1715 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1716 msgstr ""
1717 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1718
1719 #: g10/export.c:537
1720 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: g10/export.c:560
1724 #, fuzzy, c-format
1725 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1726 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1727
1728 #: g10/export.c:584
1729 #, fuzzy, c-format
1730 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1731 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1732
1733 #: g10/export.c:633
1734 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1735 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1736
1737 #: g10/getkey.c:152
1738 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1739 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1740
1741 #: g10/getkey.c:175
1742 #, fuzzy
1743 msgid "[User ID not found]"
1744 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1745
1746 #: g10/getkey.c:1111
1747 #, c-format
1748 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: g10/getkey.c:1116
1752 #, fuzzy, c-format
1753 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1754 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1755
1756 #: g10/getkey.c:1118
1757 #, fuzzy
1758 msgid "No fingerprint"
1759 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1760
1761 #: g10/getkey.c:1928
1762 #, fuzzy, c-format
1763 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1764 msgstr ""
1765 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1766
1767 #: g10/getkey.c:2531 g10/keyedit.c:3729
1768 #, fuzzy, c-format
1769 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1770 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1771
1772 #: g10/getkey.c:2762
1773 #, fuzzy, c-format
1774 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1775 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1776
1777 #: g10/getkey.c:2809
1778 #, fuzzy, c-format
1779 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1780 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1781
1782 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:58
1783 msgid ""
1784 "@Commands:\n"
1785 " "
1786 msgstr ""
1787 "@ÅíôïëÝò:\n"
1788 " "
1789
1790 #: g10/gpg.c:372
1791 msgid "|[file]|make a signature"
1792 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1793
1794 #: g10/gpg.c:373
1795 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1796 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1797
1798 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
1799 msgid "make a detached signature"
1800 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1801
1802 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
1803 msgid "encrypt data"
1804 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1805
1806 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
1807 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1808 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1809
1810 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
1811 msgid "decrypt data (default)"
1812 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1813
1814 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
1815 msgid "verify a signature"
1816 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1817
1818 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
1819 msgid "list keys"
1820 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1821
1822 #: g10/gpg.c:385
1823 msgid "list keys and signatures"
1824 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1825
1826 #: g10/gpg.c:386
1827 #, fuzzy
1828 msgid "list and check key signatures"
1829 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1830
1831 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
1832 msgid "list keys and fingerprints"
1833 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1834
1835 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
1836 msgid "list secret keys"
1837 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1838
1839 #: g10/gpg.c:389
1840 msgid "generate a new key pair"
1841 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1842
1843 #: g10/gpg.c:390
1844 msgid "remove keys from the public keyring"
1845 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1846
1847 #: g10/gpg.c:392
1848 msgid "remove keys from the secret keyring"
1849 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1850
1851 #: g10/gpg.c:393
1852 msgid "sign a key"
1853 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1854
1855 #: g10/gpg.c:394
1856 msgid "sign a key locally"
1857 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1858
1859 #: g10/gpg.c:395
1860 msgid "sign or edit a key"
1861 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1862
1863 #: g10/gpg.c:396
1864 msgid "generate a revocation certificate"
1865 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1866
1867 #: g10/gpg.c:398
1868 msgid "export keys"
1869 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1870
1871 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
1872 msgid "export keys to a key server"
1873 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1874
1875 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
1876 msgid "import keys from a key server"
1877 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1878
1879 #: g10/gpg.c:402
1880 msgid "search for keys on a key server"
1881 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1882
1883 #: g10/gpg.c:404
1884 msgid "update all keys from a keyserver"
1885 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1886
1887 #: g10/gpg.c:409
1888 msgid "import/merge keys"
1889 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1890
1891 #: g10/gpg.c:412
1892 msgid "print the card status"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: g10/gpg.c:413
1896 msgid "change data on a card"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: g10/gpg.c:414
1900 msgid "change a card's PIN"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: g10/gpg.c:423
1904 msgid "update the trust database"
1905 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1906
1907 #: g10/gpg.c:430
1908 msgid "|algo [files]|print message digests"
1909 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1910
1911 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
1912 msgid "run in server mode"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
1916 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1917 msgid ""
1918 "@\n"
1919 "Options:\n"
1920 " "
1921 msgstr ""
1922 "@\n"
1923 "ÅðéëïãÝò:\n"
1924 " "
1925
1926 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
1927 msgid "create ascii armored output"
1928 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1929
1930 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
1931 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1932 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1933
1934 #: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
1935 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1936 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1937
1938 #: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
1939 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1940 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1941
1942 #: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
1943 msgid "use canonical text mode"
1944 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1945
1946 #: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
1947 #, fuzzy
1948 msgid "|FILE|write output to FILE"
1949 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1950
1951 #: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:79
1952 msgid "do not make any changes"
1953 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1954
1955 #: g10/gpg.c:484
1956 msgid "prompt before overwriting"
1957 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1958
1959 #: g10/gpg.c:527
1960 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: g10/gpg.c:528
1964 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
1968 msgid ""
1969 "@\n"
1970 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1971 msgstr ""
1972 "@\n"
1973 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1974
1975 #: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
1976 msgid ""
1977 "@\n"
1978 "Examples:\n"
1979 "\n"
1980 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1981 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1982 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1983 " --list-keys [names]        show keys\n"
1984 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1985 msgstr ""
1986 "@\n"
1987 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1988 "\n"
1989 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1990 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1991 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1992 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1993 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1994
1995 #: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
1996 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1997 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1998
1999 #: g10/gpg.c:777
2000 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2001 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2002
2003 #: g10/gpg.c:780
2004 msgid ""
2005 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2006 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2007 "default operation depends on the input data\n"
2008 msgstr ""
2009 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2010 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2011 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:583
2014 msgid ""
2015 "\n"
2016 "Supported algorithms:\n"
2017 msgstr ""
2018 "\n"
2019 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:794
2022 msgid "Pubkey: "
2023 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2024
2025 #: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2323
2026 msgid "Cipher: "
2027 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2028
2029 #: g10/gpg.c:808
2030 msgid "Hash: "
2031 msgstr "Hash: "
2032
2033 #: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2368
2034 msgid "Compression: "
2035 msgstr "Óõìðßåóç: "
2036
2037 #: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:603
2038 msgid "Used libraries:"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: g10/gpg.c:930
2042 msgid "usage: gpg [options] "
2043 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2044
2045 #: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:768
2046 msgid "conflicting commands\n"
2047 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:1118
2050 #, fuzzy, c-format
2051 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2052 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:1315
2055 #, fuzzy, c-format
2056 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2057 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2058
2059 #: g10/gpg.c:1318
2060 #, fuzzy, c-format
2061 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2062 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:1321
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2067 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:1327
2070 #, fuzzy, c-format
2071 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2072 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2073
2074 #: g10/gpg.c:1330
2075 #, fuzzy, c-format
2076 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2077 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:1333
2080 #, fuzzy, c-format
2081 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2082 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:1339
2085 #, fuzzy, c-format
2086 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2087 msgstr ""
2088 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2089
2090 #: g10/gpg.c:1342
2091 #, fuzzy, c-format
2092 msgid ""
2093 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2094 msgstr ""
2095 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:1345
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2100 msgstr ""
2101 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:1351
2104 #, fuzzy, c-format
2105 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2106 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2107
2108 #: g10/gpg.c:1354
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid ""
2111 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2112 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2113
2114 #: g10/gpg.c:1357
2115 #, fuzzy, c-format
2116 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2117 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:1536
2120 #, fuzzy, c-format
2121 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2122 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:1636
2125 msgid "display photo IDs during key listings"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: g10/gpg.c:1638
2129 msgid "show policy URLs during signature listings"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: g10/gpg.c:1640
2133 #, fuzzy
2134 msgid "show all notations during signature listings"
2135 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2136
2137 #: g10/gpg.c:1642
2138 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: g10/gpg.c:1646
2142 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: g10/gpg.c:1648
2146 #, fuzzy
2147 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2148 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2149
2150 #: g10/gpg.c:1650
2151 msgid "show user ID validity during key listings"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: g10/gpg.c:1652
2155 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: g10/gpg.c:1654
2159 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: g10/gpg.c:1656
2163 #, fuzzy
2164 msgid "show the keyring name in key listings"
2165 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2166
2167 #: g10/gpg.c:1658
2168 #, fuzzy
2169 msgid "show expiration dates during signature listings"
2170 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2171
2172 #: g10/gpg.c:1817
2173 #, c-format
2174 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2175 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2176
2177 #: g10/gpg.c:1908
2178 #, c-format
2179 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: g10/gpg.c:2292 g10/gpg.c:2976 g10/gpg.c:2988
2183 #, c-format
2184 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2185 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:2473 g10/gpg.c:2485
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2190 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:2567
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2195 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:2590 g10/gpg.c:2785 g10/keyedit.c:4087
2198 #, fuzzy
2199 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2200 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:2602
2203 #, fuzzy, c-format
2204 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2205 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:2605
2208 #, fuzzy
2209 msgid "invalid keyserver options\n"
2210 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:2612
2213 #, c-format
2214 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2215 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2216
2217 #: g10/gpg.c:2615
2218 msgid "invalid import options\n"
2219 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2220
2221 #: g10/gpg.c:2622
2222 #, c-format
2223 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2224 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2225
2226 #: g10/gpg.c:2625
2227 msgid "invalid export options\n"
2228 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:2632
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2233 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2234
2235 #: g10/gpg.c:2635
2236 #, fuzzy
2237 msgid "invalid list options\n"
2238 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2239
2240 #: g10/gpg.c:2643
2241 msgid "display photo IDs during signature verification"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: g10/gpg.c:2645
2245 msgid "show policy URLs during signature verification"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: g10/gpg.c:2647
2249 #, fuzzy
2250 msgid "show all notations during signature verification"
2251 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2252
2253 #: g10/gpg.c:2649
2254 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: g10/gpg.c:2653
2258 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: g10/gpg.c:2655
2262 #, fuzzy
2263 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2264 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2265
2266 #: g10/gpg.c:2657
2267 #, fuzzy
2268 msgid "show user ID validity during signature verification"
2269 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2270
2271 #: g10/gpg.c:2659
2272 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: g10/gpg.c:2661
2276 #, fuzzy
2277 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2278 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2279
2280 #: g10/gpg.c:2663
2281 msgid "validate signatures with PKA data"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: g10/gpg.c:2665
2285 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2286 msgstr ""
2287
2288 #: g10/gpg.c:2672
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2291 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:2675
2294 #, fuzzy
2295 msgid "invalid verify options\n"
2296 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2297
2298 #: g10/gpg.c:2682
2299 #, c-format
2300 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2301 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2302
2303 #: g10/gpg.c:2857
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2306 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2307
2308 #: g10/gpg.c:2860
2309 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: g10/gpg.c:2965 sm/gpgsm.c:1481
2313 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2314 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2315
2316 #: g10/gpg.c:2969
2317 #, c-format
2318 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2319 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:2978
2322 #, c-format
2323 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2324 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:2981
2327 #, c-format
2328 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2329 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2330
2331 #: g10/gpg.c:2996
2332 #, fuzzy, c-format
2333 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2334 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:3010
2337 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2338 msgstr ""
2339 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:3016
2342 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2343 msgstr ""
2344 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2345 "êáôÜóôáóç\n"
2346
2347 #: g10/gpg.c:3022
2348 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2349 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2350
2351 #: g10/gpg.c:3035
2352 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2353 msgstr ""
2354 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2355
2356 #: g10/gpg.c:3101 g10/gpg.c:3125 sm/gpgsm.c:1553
2357 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2358 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2359
2360 #: g10/gpg.c:3107 g10/gpg.c:3131 sm/gpgsm.c:1561 sm/gpgsm.c:1567
2361 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2362 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2363
2364 #: g10/gpg.c:3113
2365 #, fuzzy
2366 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2367 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2368
2369 #: g10/gpg.c:3119
2370 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2371 msgstr ""
2372 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2373 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2374
2375 #: g10/gpg.c:3134
2376 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2377 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2378
2379 #: g10/gpg.c:3136
2380 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2381 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2382
2383 #: g10/gpg.c:3138
2384 #, fuzzy
2385 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2386 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:3140
2389 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2390 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2391
2392 #: g10/gpg.c:3142
2393 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2394 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2395
2396 #: g10/gpg.c:3145
2397 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2398 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2399
2400 #: g10/gpg.c:3149
2401 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2402 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2403
2404 #: g10/gpg.c:3156
2405 msgid "invalid default preferences\n"
2406 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2407
2408 #: g10/gpg.c:3165
2409 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2410 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2411
2412 #: g10/gpg.c:3169
2413 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2414 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2415
2416 #: g10/gpg.c:3173
2417 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2418 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2419
2420 #: g10/gpg.c:3206
2421 #, c-format
2422 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2423 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2424
2425 #: g10/gpg.c:3253
2426 #, fuzzy, c-format
2427 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2428 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2429
2430 #: g10/gpg.c:3258
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2433 msgstr ""
2434 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2435
2436 #: g10/gpg.c:3263
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2439 msgstr ""
2440 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2441
2442 #: g10/gpg.c:3346
2443 #, c-format
2444 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2445 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2446
2447 #: g10/gpg.c:3357
2448 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2449 msgstr ""
2450 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2451 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2452
2453 #: g10/gpg.c:3378
2454 msgid "--store [filename]"
2455 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2456
2457 #: g10/gpg.c:3385
2458 msgid "--symmetric [filename]"
2459 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2460
2461 #: g10/gpg.c:3387
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2464 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2465
2466 #: g10/gpg.c:3397
2467 msgid "--encrypt [filename]"
2468 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2469
2470 #: g10/gpg.c:3410
2471 #, fuzzy
2472 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2473 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2474
2475 #: g10/gpg.c:3412
2476 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: g10/gpg.c:3415
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2482 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2483
2484 #: g10/gpg.c:3433
2485 msgid "--sign [filename]"
2486 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2487
2488 #: g10/gpg.c:3446
2489 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2490 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2491
2492 #: g10/gpg.c:3461
2493 #, fuzzy
2494 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2495 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2496
2497 #: g10/gpg.c:3463
2498 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2499 msgstr ""
2500
2501 #: g10/gpg.c:3466
2502 #, fuzzy, c-format
2503 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2504 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2505
2506 #: g10/gpg.c:3486
2507 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2508 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2509
2510 #: g10/gpg.c:3495
2511 msgid "--clearsign [filename]"
2512 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2513
2514 #: g10/gpg.c:3520
2515 msgid "--decrypt [filename]"
2516 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2517
2518 #: g10/gpg.c:3528
2519 msgid "--sign-key user-id"
2520 msgstr "--sign-key user-id"
2521
2522 #: g10/gpg.c:3532
2523 msgid "--lsign-key user-id"
2524 msgstr "--lsign-key user-id"
2525
2526 #: g10/gpg.c:3553
2527 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2528 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2529
2530 #: g10/gpg.c:3645
2531 #, c-format
2532 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2533 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2534
2535 #: g10/gpg.c:3647
2536 #, c-format
2537 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2538 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2539
2540 #: g10/gpg.c:3649
2541 #, c-format
2542 msgid "key export failed: %s\n"
2543 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2544
2545 #: g10/gpg.c:3660
2546 #, c-format
2547 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2548 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2549
2550 #: g10/gpg.c:3670
2551 #, c-format
2552 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2553 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2554
2555 #: g10/gpg.c:3721
2556 #, c-format
2557 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2558 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2559
2560 #: g10/gpg.c:3729
2561 #, c-format
2562 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2563 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2564
2565 #: g10/gpg.c:3819
2566 #, c-format
2567 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2568 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2569
2570 #: g10/gpg.c:3936
2571 msgid "[filename]"
2572 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2573
2574 #: g10/gpg.c:3940
2575 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2576 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2577
2578 #: g10/gpg.c:4252
2579 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2580 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2581
2582 #: g10/gpg.c:4254
2583 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2584 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2585
2586 #: g10/gpg.c:4287
2587 #, fuzzy
2588 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2589 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2590
2591 #: g10/gpgv.c:72
2592 msgid "take the keys from this keyring"
2593 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2594
2595 #: g10/gpgv.c:74
2596 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2597 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2598
2599 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
2600 msgid "|FD|write status info to this FD"
2601 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2602
2603 #: g10/gpgv.c:99
2604 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2605 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2606
2607 #: g10/gpgv.c:102
2608 msgid ""
2609 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2610 "Check signatures against known trusted keys\n"
2611 msgstr ""
2612 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2613 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2614
2615 #: g10/helptext.c:72
2616 msgid "No help available"
2617 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2618
2619 #: g10/helptext.c:82
2620 #, c-format
2621 msgid "No help available for `%s'"
2622 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2623
2624 #: g10/import.c:94
2625 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: g10/import.c:96
2629 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: g10/import.c:98
2633 #, fuzzy
2634 msgid "do not update the trustdb after import"
2635 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2636
2637 #: g10/import.c:100
2638 #, fuzzy
2639 msgid "create a public key when importing a secret key"
2640 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2641
2642 #: g10/import.c:102
2643 msgid "only accept updates to existing keys"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: g10/import.c:104
2647 #, fuzzy
2648 msgid "remove unusable parts from key after import"
2649 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2650
2651 #: g10/import.c:106
2652 msgid "remove as much as possible from key after import"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: g10/import.c:269
2656 #, c-format
2657 msgid "skipping block of type %d\n"
2658 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2659
2660 #: g10/import.c:278
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "%lu keys processed so far\n"
2663 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2664
2665 #: g10/import.c:295
2666 #, c-format
2667 msgid "Total number processed: %lu\n"
2668 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2669
2670 #: g10/import.c:297
2671 #, c-format
2672 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2673 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2674
2675 #: g10/import.c:300
2676 #, c-format
2677 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2678 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2679
2680 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2681 #, c-format
2682 msgid "              imported: %lu"
2683 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2684
2685 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2686 #, c-format
2687 msgid "             unchanged: %lu\n"
2688 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2689
2690 #: g10/import.c:310
2691 #, c-format
2692 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2693 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2694
2695 #: g10/import.c:312
2696 #, c-format
2697 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2698 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2699
2700 #: g10/import.c:314
2701 #, c-format
2702 msgid "        new signatures: %lu\n"
2703 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2704
2705 #: g10/import.c:316
2706 #, c-format
2707 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2708 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2709
2710 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2711 #, c-format
2712 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2713 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2714
2715 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2716 #, c-format
2717 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2718 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2719
2720 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2721 #, c-format
2722 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2723 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2724
2725 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2726 #, c-format
2727 msgid "          not imported: %lu\n"
2728 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2729
2730 #: g10/import.c:326
2731 #, fuzzy, c-format
2732 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2733 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2734
2735 #: g10/import.c:328
2736 #, fuzzy, c-format
2737 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2738 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2739
2740 #: g10/import.c:569
2741 #, c-format
2742 msgid ""
2743 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2744 "algorithms on these user IDs:\n"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: g10/import.c:610
2748 #, c-format
2749 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: g10/import.c:625
2753 #, fuzzy, c-format
2754 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2755 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2756
2757 #: g10/import.c:637
2758 #, c-format
2759 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2760 msgstr ""
2761
2762 #: g10/import.c:650
2763 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2764 msgstr ""
2765
2766 #: g10/import.c:652
2767 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: g10/import.c:676
2771 #, c-format
2772 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "key %s: no user ID\n"
2778 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2779
2780 #: g10/import.c:758
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2783 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2784
2785 #: g10/import.c:773
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2788 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2789
2790 #: g10/import.c:779
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2793 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2794
2795 #: g10/import.c:781
2796 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2797 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2798
2799 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1259
2800 #, fuzzy, c-format
2801 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2802 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2803
2804 #: g10/import.c:797
2805 #, fuzzy, c-format
2806 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2807 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2808
2809 #: g10/import.c:806
2810 #, c-format
2811 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2812 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2813
2814 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2815 #, c-format
2816 msgid "writing to `%s'\n"
2817 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2818
2819 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1320
2820 #: g10/import.c:2412 g10/import.c:2434
2821 #, c-format
2822 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2823 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2824
2825 #: g10/import.c:834
2826 #, fuzzy, c-format
2827 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2828 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2829
2830 #: g10/import.c:858
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2833 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2834
2835 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1277
2836 #, fuzzy, c-format
2837 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2838 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2839
2840 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1284
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2843 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2844
2845 #: g10/import.c:920
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2848 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2849
2850 #: g10/import.c:923
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2853 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2854
2855 #: g10/import.c:926
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2858 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2859
2860 #: g10/import.c:929
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2863 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2864
2865 #: g10/import.c:932
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2868 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2869
2870 #: g10/import.c:935
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2873 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2874
2875 #: g10/import.c:938
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2878 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2879
2880 #: g10/import.c:941
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2883 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2884
2885 #: g10/import.c:944
2886 #, fuzzy, c-format
2887 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2888 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2889
2890 #: g10/import.c:947
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2893 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2894
2895 #: g10/import.c:971
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2898 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2899
2900 #: g10/import.c:1143
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2903 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2904
2905 #: g10/import.c:1154
2906 #, fuzzy
2907 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2908 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2909
2910 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2427
2911 #, c-format
2912 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2913 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2914
2915 #: g10/import.c:1182
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: secret key imported\n"
2918 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2919
2920 #: g10/import.c:1212
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2923 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2924
2925 #: g10/import.c:1222
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2928 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2929
2930 #: g10/import.c:1252
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2933 msgstr ""
2934 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2935 "áíÜêëçóçò\n"
2936
2937 #: g10/import.c:1295
2938 #, fuzzy, c-format
2939 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2940 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2941
2942 #: g10/import.c:1327
2943 #, fuzzy, c-format
2944 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2945 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2946
2947 #: g10/import.c:1393
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2950 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2951
2952 #: g10/import.c:1408
2953 #, fuzzy, c-format
2954 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2955 msgstr ""
2956 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2957 "s\"\n"
2958
2959 #: g10/import.c:1410
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2962 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2963
2964 #: g10/import.c:1428
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2967 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2968
2969 #: g10/import.c:1439 g10/import.c:1489
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2972 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2973
2974 #: g10/import.c:1441
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2977 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2978
2979 #: g10/import.c:1456
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2982 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2983
2984 #: g10/import.c:1478
2985 #, fuzzy, c-format
2986 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2987 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1491
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2992 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2993
2994 #: g10/import.c:1506
2995 #, fuzzy, c-format
2996 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2997 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2998
2999 #: g10/import.c:1548
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3002 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3003
3004 #: g10/import.c:1569
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3007 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1596
3010 #, fuzzy, c-format
3011 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3012 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1606
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3017 msgstr ""
3018 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1623
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3023 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1637
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3028 msgstr ""
3029 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3030
3031 #: g10/import.c:1645
3032 #, fuzzy, c-format
3033 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3034 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3035
3036 #: g10/import.c:1774
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3039 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3040
3041 #: g10/import.c:1836
3042 #, fuzzy, c-format
3043 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3044 msgstr ""
3045 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3046 "08lX\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1850
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3051 msgstr ""
3052 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3053 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3054
3055 #: g10/import.c:1909
3056 #, fuzzy, c-format
3057 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3058 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3059
3060 #: g10/import.c:1943
3061 #, fuzzy, c-format
3062 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3063 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3064
3065 #: g10/import.c:2332
3066 #, fuzzy
3067 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3068 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3069
3070 #: g10/import.c:2340
3071 #, fuzzy
3072 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3073 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3074
3075 #: g10/import.c:2342
3076 #, fuzzy
3077 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3078 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3079
3080 #: g10/keydb.c:181
3081 #, c-format
3082 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3083 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3084
3085 #: g10/keydb.c:187
3086 #, c-format
3087 msgid "keyring `%s' created\n"
3088 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3089
3090 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3093 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3094
3095 #: g10/keydb.c:710
3096 #, c-format
3097 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3098 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:265
3101 msgid "[revocation]"
3102 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:266
3105 msgid "[self-signature]"
3106 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
3109 msgid "1 bad signature\n"
3110 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3113 #, c-format
3114 msgid "%d bad signatures\n"
3115 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3118 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3119 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3122 #, c-format
3123 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3124 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3127 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3128 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3131 #, c-format
3132 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3133 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:356
3136 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3137 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:358
3140 #, c-format
3141 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3142 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3145 #, fuzzy
3146 msgid ""
3147 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3148 "keys\n"
3149 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3150 "etc.)\n"
3151 msgstr ""
3152 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3153 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3154 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3155 "\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3160 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3163 #, fuzzy, c-format
3164 msgid "  %d = I trust fully\n"
3165 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:438
3168 msgid ""
3169 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3170 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3171 "trust signatures on your behalf.\n"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: g10/keyedit.c:454
3175 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3176 msgstr ""
3177
3178 #: g10/keyedit.c:598
3179 #, c-format
3180 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3181 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3182
3183 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3184 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3185 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3186 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3187
3188 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3189 #: g10/keyedit.c:1759
3190 msgid "  Unable to sign.\n"
3191 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:626
3194 #, c-format
3195 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3196 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3197
3198 #: g10/keyedit.c:654
3199 #, c-format
3200 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3201 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3202
3203 #: g10/keyedit.c:682
3204 #, fuzzy, c-format
3205 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3206 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3207
3208 #: g10/keyedit.c:684
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Sign it? (y/N) "
3211 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:706
3214 #, c-format
3215 msgid ""
3216 "The self-signature on \"%s\"\n"
3217 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3218 msgstr ""
3219 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3220 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:715
3223 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3224 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3225
3226 #: g10/keyedit.c:729
3227 #, c-format
3228 msgid ""
3229 "Your current signature on \"%s\"\n"
3230 "has expired.\n"
3231 msgstr ""
3232 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3233 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:733
3236 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3237 msgstr ""
3238 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3239
3240 #: g10/keyedit.c:754
3241 #, c-format
3242 msgid ""
3243 "Your current signature on \"%s\"\n"
3244 "is a local signature.\n"
3245 msgstr ""
3246 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3247 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:758
3250 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3251 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3252
3253 #: g10/keyedit.c:779
3254 #, fuzzy, c-format
3255 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3256 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:782
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3261 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:787
3264 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3265 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3266
3267 #: g10/keyedit.c:809
3268 #, fuzzy, c-format
3269 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3270 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:824
3273 msgid "This key has expired!"
3274 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:842
3277 #, c-format
3278 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3279 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:848
3282 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3283 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:888
3286 msgid ""
3287 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3288 "mode.\n"
3289 msgstr ""
3290 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3291 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:890
3294 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3295 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:915
3298 msgid ""
3299 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3300 "belongs\n"
3301 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3302 msgstr ""
3303 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3304 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3305 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:920
3308 #, c-format
3309 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3310 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:922
3313 #, c-format
3314 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3315 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:924
3318 #, c-format
3319 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3320 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:926
3323 #, c-format
3324 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3325 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:932
3328 #, fuzzy
3329 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3330 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3331
3332 #: g10/keyedit.c:956
3333 #, fuzzy, c-format
3334 msgid ""
3335 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3336 "key \"%s\" (%s)\n"
3337 msgstr ""
3338 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3339 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3340
3341 #: g10/keyedit.c:963
3342 #, fuzzy
3343 msgid "This will be a self-signature.\n"
3344 msgstr ""
3345 "\n"
3346 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:969
3349 #, fuzzy
3350 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3351 msgstr ""
3352 "\n"
3353 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:977
3356 #, fuzzy
3357 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3358 msgstr ""
3359 "\n"
3360 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3361 "\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:987
3364 #, fuzzy
3365 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3366 msgstr ""
3367 "\n"
3368 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:994
3371 #, fuzzy
3372 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3373 msgstr ""
3374 "\n"
3375 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3376 "\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:1001
3379 #, fuzzy
3380 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3381 msgstr ""
3382 "\n"
3383 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1006
3386 #, fuzzy
3387 msgid "I have checked this key casually.\n"
3388 msgstr ""
3389 "\n"
3390 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1011
3393 #, fuzzy
3394 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3395 msgstr ""
3396 "\n"
3397 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:1021
3400 #, fuzzy
3401 msgid "Really sign? (y/N) "
3402 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4806 g10/keyedit.c:4897 g10/keyedit.c:4961
3405 #: g10/keyedit.c:5022 g10/sign.c:316
3406 #, c-format
3407 msgid "signing failed: %s\n"
3408 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1131
3411 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3596
3415 msgid "This key is not protected.\n"
3416 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3583 g10/revoke.c:538
3419 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3420 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3599
3423 #, fuzzy
3424 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3425 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3603
3428 msgid "Key is protected.\n"
3429 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:1178
3432 #, c-format
3433 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3434 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1184
3437 msgid ""
3438 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3439 "\n"
3440 msgstr ""
3441 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3442 "\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2158
3445 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3446 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1204
3449 msgid ""
3450 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3451 "\n"
3452 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1207
3455 #, fuzzy
3456 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3457 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1278
3460 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3461 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:1364
3464 msgid "save and quit"
3465 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1367
3468 #, fuzzy
3469 msgid "show key fingerprint"
3470 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1368
3473 msgid "list key and user IDs"
3474 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1370
3477 msgid "select user ID N"
3478 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1371
3481 #, fuzzy
3482 msgid "select subkey N"
3483 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1372
3486 #, fuzzy
3487 msgid "check signatures"
3488 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1377
3491 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1382
3495 #, fuzzy
3496 msgid "sign selected user IDs locally"
3497 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1384
3500 #, fuzzy
3501 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3502 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1386
3505 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3506 msgstr ""
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1390
3509 msgid "add a user ID"
3510 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1392
3513 msgid "add a photo ID"
3514 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1394
3517 #, fuzzy
3518 msgid "delete selected user IDs"
3519 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1399
3522 #, fuzzy
3523 msgid "add a subkey"
3524 msgstr "addkey"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1403
3527 msgid "add a key to a smartcard"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1405
3531 msgid "move a key to a smartcard"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1407
3535 msgid "move a backup key to a smartcard"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1411
3539 #, fuzzy
3540 msgid "delete selected subkeys"
3541 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1413
3544 msgid "add a revocation key"
3545 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1415
3548 #, fuzzy
3549 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3550 msgstr ""
3551 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1417
3554 #, fuzzy
3555 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3556 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1419
3559 #, fuzzy
3560 msgid "flag the selected user ID as primary"
3561 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1421
3564 #, fuzzy
3565 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3566 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1424
3569 msgid "list preferences (expert)"
3570 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:1426
3573 msgid "list preferences (verbose)"
3574 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1428
3577 #, fuzzy
3578 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3579 msgstr ""
3580 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1433
3583 #, fuzzy
3584 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3585 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1435
3588 #, fuzzy
3589 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3590 msgstr ""
3591 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1437
3594 msgid "change the passphrase"
3595 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:1441
3598 msgid "change the ownertrust"
3599 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1443
3602 #, fuzzy
3603 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3604 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1445
3607 #, fuzzy
3608 msgid "revoke selected user IDs"
3609 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1450
3612 #, fuzzy
3613 msgid "revoke key or selected subkeys"
3614 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1451
3617 #, fuzzy
3618 msgid "enable key"
3619 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1452
3622 #, fuzzy
3623 msgid "disable key"
3624 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1453
3627 #, fuzzy
3628 msgid "show selected photo IDs"
3629 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3630
3631 #: g10/keyedit.c:1455
3632 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1457
3636 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1579
3640 #, fuzzy, c-format
3641 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3642 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1597
3645 msgid "Secret key is available.\n"
3646 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1680
3649 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3650 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1688
3653 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3654 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:1707
3657 msgid ""
3658 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3659 "(lsign),\n"
3660 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3661 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: g10/keyedit.c:1747
3665 msgid "Key is revoked."
3666 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3667
3668 #: g10/keyedit.c:1766
3669 #, fuzzy
3670 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3671 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3672
3673 #: g10/keyedit.c:1773
3674 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3675 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1782
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3680 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1805
3683 #, c-format
3684 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3685 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3688 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3689 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:1829
3692 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3693 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:1831
3696 #, fuzzy
3697 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3698 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1832
3701 #, fuzzy
3702 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3703 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3704
3705 #: g10/keyedit.c:1882
3706 #, fuzzy
3707 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3708 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3709
3710 #: g10/keyedit.c:1894
3711 #, fuzzy
3712 msgid "You must select exactly one key.\n"
3713 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:1922
3716 msgid "Command expects a filename argument\n"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: g10/keyedit.c:1936
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3722 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:1953
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3727 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:1977
3730 msgid "You must select at least one key.\n"
3731 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:1980
3734 #, fuzzy
3735 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3736 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3737
3738 #: g10/keyedit.c:1981
3739 #, fuzzy
3740 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3741 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3742
3743 #: g10/keyedit.c:2016
3744 #, fuzzy
3745 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3746 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3747
3748 #: g10/keyedit.c:2017
3749 #, fuzzy
3750 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3751 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3752
3753 #: g10/keyedit.c:2035
3754 #, fuzzy
3755 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3756 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3757
3758 #: g10/keyedit.c:2046
3759 #, fuzzy
3760 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3761 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3762
3763 #: g10/keyedit.c:2048
3764 #, fuzzy
3765 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3766 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3767
3768 #: g10/keyedit.c:2098
3769 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: g10/keyedit.c:2140
3773 #, fuzzy
3774 msgid "Set preference list to:\n"
3775 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3776
3777 #: g10/keyedit.c:2146
3778 #, fuzzy
3779 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3780 msgstr ""
3781 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:2148
3784 #, fuzzy
3785 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3786 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:2218
3789 #, fuzzy
3790 msgid "Save changes? (y/N) "
3791 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3792
3793 #: g10/keyedit.c:2221
3794 #, fuzzy
3795 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3796 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2231
3799 #, c-format
3800 msgid "update failed: %s\n"
3801 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:2238
3804 #, c-format
3805 msgid "update secret failed: %s\n"
3806 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:2245
3809 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3810 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:2346
3813 msgid "Digest: "
3814 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2397
3817 msgid "Features: "
3818 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3819
3820 #: g10/keyedit.c:2408
3821 msgid "Keyserver no-modify"
3822 msgstr ""
3823
3824 #: g10/keyedit.c:2423 g10/keylist.c:310
3825 msgid "Preferred keyserver: "
3826 msgstr ""
3827
3828 #: g10/keyedit.c:2431 g10/keyedit.c:2432
3829 #, fuzzy
3830 msgid "Notations: "
3831 msgstr "Óçìåßùóç: "
3832
3833 #: g10/keyedit.c:2642
3834 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3835 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:2701
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3840 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2722
3843 #, fuzzy, c-format
3844 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3845 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2728
3848 #, fuzzy
3849 msgid "(sensitive)"
3850 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
3853 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3854 #, fuzzy, c-format
3855 msgid "created: %s"
3856 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid "revoked: %s"
3861 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3862
3863 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3864 #, fuzzy, c-format
3865 msgid "expired: %s"
3866 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3867
3868 #: g10/keyedit.c:2751 g10/keyedit.c:2802 g10/keyedit.c:2863 g10/keyedit.c:2878
3869 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3870 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "expires: %s"
3873 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2753
3876 #, fuzzy, c-format
3877 msgid "usage: %s"
3878 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3879
3880 #: g10/keyedit.c:2768
3881 #, fuzzy, c-format
3882 msgid "trust: %s"
3883 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:2772
3886 #, c-format
3887 msgid "validity: %s"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: g10/keyedit.c:2779
3891 msgid "This key has been disabled"
3892 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3893
3894 #: g10/keyedit.c:2807 g10/keylist.c:202
3895 msgid "card-no: "
3896 msgstr ""
3897
3898 #: g10/keyedit.c:2831
3899 msgid ""
3900 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3901 "unless you restart the program.\n"
3902 msgstr ""
3903 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3904 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:539
3907 #: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3908 #, fuzzy
3909 msgid "revoked"
3910 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3911
3912 #: g10/keyedit.c:2897 g10/keyedit.c:3243 g10/keyserver.c:543
3913 #: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3914 #, fuzzy
3915 msgid "expired"
3916 msgstr "expire"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:2962
3919 msgid ""
3920 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3921 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3922 msgstr ""
3923 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3924 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:3023
3927 msgid ""
3928 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3929 "versions\n"
3930 "         of PGP to reject this key.\n"
3931 msgstr ""
3932 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3933 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:3028 g10/keyedit.c:3363
3936 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3937 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3034
3940 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3941 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:3174
3944 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3945 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3946
3947 #: g10/keyedit.c:3184
3948 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3949 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3950
3951 #: g10/keyedit.c:3188
3952 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3953 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3954
3955 #: g10/keyedit.c:3194
3956 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3957 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3958
3959 #: g10/keyedit.c:3208
3960 #, c-format
3961 msgid "Deleted %d signature.\n"
3962 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3963
3964 #: g10/keyedit.c:3209
3965 #, c-format
3966 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3967 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:3212
3970 msgid "Nothing deleted.\n"
3971 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:3245 g10/trustdb.c:1697
3974 #, fuzzy
3975 msgid "invalid"
3976 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3977
3978 #: g10/keyedit.c:3247
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3981 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3982
3983 #: g10/keyedit.c:3254
3984 #, fuzzy, c-format
3985 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3986 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3987
3988 #: g10/keyedit.c:3255
3989 #, fuzzy, c-format
3990 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3991 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3992
3993 #: g10/keyedit.c:3263
3994 #, fuzzy, c-format
3995 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3996 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3997
3998 #: g10/keyedit.c:3264
3999 #, fuzzy, c-format
4000 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4001 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4002
4003 #: g10/keyedit.c:3358
4004 msgid ""
4005 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4006 "cause\n"
4007 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4008 msgstr ""
4009 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4010 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4011 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:3369
4014 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4015 msgstr ""
4016 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:3389
4019 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4020 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4021
4022 #: g10/keyedit.c:3414
4023 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4024 msgstr ""
4025 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:3429
4028 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4029 msgstr ""
4030 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:3451
4033 #, fuzzy
4034 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4035 msgstr ""
4036 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4037
4038 #: g10/keyedit.c:3470
4039 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4040 msgstr ""
4041 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4042 "åðáíÝëèåé!\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3476
4045 #, fuzzy
4046 msgid ""
4047 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4048 msgstr ""
4049 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4050 "N): "
4051
4052 #: g10/keyedit.c:3537
4053 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4054 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4055
4056 #: g10/keyedit.c:3543
4057 #, fuzzy
4058 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4059 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4060
4061 #: g10/keyedit.c:3547
4062 #, fuzzy
4063 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4064 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4065
4066 #: g10/keyedit.c:3550
4067 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4068 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4069
4070 #: g10/keyedit.c:3596
4071 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4072 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4073
4074 #: g10/keyedit.c:3612
4075 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4076 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4077
4078 #: g10/keyedit.c:3690
4079 #, fuzzy, c-format
4080 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4081 msgstr ""
4082 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4083 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4084
4085 #: g10/keyedit.c:3696
4086 #, c-format
4087 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4088 msgstr ""
4089
4090 #: g10/keyedit.c:3859
4091 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4092 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4093
4094 #: g10/keyedit.c:3898 g10/keyedit.c:4008 g10/keyedit.c:4128 g10/keyedit.c:4269
4095 #, fuzzy, c-format
4096 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4097 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4098
4099 #: g10/keyedit.c:4069
4100 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4101 msgstr ""
4102
4103 #: g10/keyedit.c:4149
4104 #, fuzzy
4105 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4106 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4107
4108 #: g10/keyedit.c:4150
4109 #, fuzzy
4110 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4111 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4112
4113 #: g10/keyedit.c:4212
4114 #, fuzzy
4115 msgid "Enter the notation: "
4116 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4117
4118 #: g10/keyedit.c:4361
4119 #, fuzzy
4120 msgid "Proceed? (y/N) "
4121 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4122
4123 #: g10/keyedit.c:4425
4124 #, c-format
4125 msgid "No user ID with index %d\n"
4126 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4127
4128 #: g10/keyedit.c:4483
4129 #, fuzzy, c-format
4130 msgid "No user ID with hash %s\n"
4131 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4132
4133 #: g10/keyedit.c:4510
4134 #, fuzzy, c-format
4135 msgid "No subkey with index %d\n"
4136 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4137
4138 #: g10/keyedit.c:4645
4139 #, fuzzy, c-format
4140 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4141 msgstr "user ID: \""
4142
4143 #: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
4144 #, fuzzy, c-format
4145 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4146 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4147
4148 #: g10/keyedit.c:4650 g10/keyedit.c:4714 g10/keyedit.c:4757
4149 msgid " (non-exportable)"
4150 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4151
4152 #: g10/keyedit.c:4654
4153 #, c-format
4154 msgid "This signature expired on %s.\n"
4155 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4156
4157 #: g10/keyedit.c:4658
4158 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4159 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4160
4161 #: g10/keyedit.c:4662
4162 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4163 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4164
4165 #: g10/keyedit.c:4689
4166 #, fuzzy, c-format
4167 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4168 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4169
4170 #: g10/keyedit.c:4715
4171 #, fuzzy
4172 msgid " (non-revocable)"
4173 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4174
4175 #: g10/keyedit.c:4722
4176 #, fuzzy, c-format
4177 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4178 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4179
4180 #: g10/keyedit.c:4744
4181 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4182 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4183
4184 #: g10/keyedit.c:4764
4185 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4186 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4187
4188 #: g10/keyedit.c:4794
4189 msgid "no secret key\n"
4190 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4191
4192 #: g10/keyedit.c:4864
4193 #, c-format
4194 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4195 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4196
4197 #: g10/keyedit.c:4881
4198 #, c-format
4199 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4200 msgstr ""
4201 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4202
4203 #: g10/keyedit.c:4945
4204 #, fuzzy, c-format
4205 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4206 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4207
4208 #: g10/keyedit.c:5007
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4211 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4212
4213 #: g10/keyedit.c:5102
4214 #, fuzzy, c-format
4215 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4216 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4217
4218 #: g10/keygen.c:269
4219 #, fuzzy, c-format
4220 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4221 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4222
4223 #: g10/keygen.c:276
4224 #, fuzzy
4225 msgid "too many cipher preferences\n"
4226 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4227
4228 #: g10/keygen.c:278
4229 #, fuzzy
4230 msgid "too many digest preferences\n"
4231 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4232
4233 #: g10/keygen.c:280
4234 #, fuzzy
4235 msgid "too many compression preferences\n"
4236 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4237
4238 #: g10/keygen.c:405
4239 #, fuzzy, c-format
4240 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4241 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4242
4243 #: g10/keygen.c:885
4244 msgid "writing direct signature\n"
4245 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4246
4247 #: g10/keygen.c:927
4248 msgid "writing self signature\n"
4249 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4250
4251 #: g10/keygen.c:984
4252 msgid "writing key binding signature\n"
4253 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4254
4255 #: g10/keygen.c:1152 g10/keygen.c:1263 g10/keygen.c:1268 g10/keygen.c:1403
4256 #: g10/keygen.c:3096
4257 #, c-format
4258 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4259 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4260
4261 #: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409 g10/keygen.c:3102
4262 #, c-format
4263 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4264 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4265
4266 #: g10/keygen.c:1300
4267 msgid ""
4268 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: g10/keygen.c:1520
4272 #, fuzzy
4273 msgid "Sign"
4274 msgstr "sign"
4275
4276 #: g10/keygen.c:1523
4277 msgid "Certify"
4278 msgstr ""
4279
4280 #: g10/keygen.c:1526
4281 #, fuzzy
4282 msgid "Encrypt"
4283 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4284
4285 #: g10/keygen.c:1529
4286 msgid "Authenticate"
4287 msgstr ""
4288
4289 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4290 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4291 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4292 #. functions:
4293 #.
4294 #. s = Toggle signing capability
4295 #. e = Toggle encryption capability
4296 #. a = Toggle authentication capability
4297 #. q = Finish
4298 #.
4299 #: g10/keygen.c:1547
4300 msgid "SsEeAaQq"
4301 msgstr ""
4302
4303 #: g10/keygen.c:1570
4304 #, c-format
4305 msgid "Possible actions for a %s key: "
4306 msgstr ""
4307
4308 #: g10/keygen.c:1574
4309 msgid "Current allowed actions: "
4310 msgstr ""
4311
4312 #: g10/keygen.c:1579
4313 #, c-format
4314 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4315 msgstr ""
4316
4317 #: g10/keygen.c:1582
4318 #, fuzzy, c-format
4319 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4320 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4321
4322 #: g10/keygen.c:1585
4323 #, c-format
4324 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4325 msgstr ""
4326
4327 #: g10/keygen.c:1588
4328 #, c-format
4329 msgid "   (%c) Finished\n"
4330 msgstr ""
4331
4332 #: g10/keygen.c:1644 sm/certreqgen-ui.c:121
4333 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4334 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4335
4336 #: g10/keygen.c:1646
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4339 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4340
4341 #: g10/keygen.c:1647
4342 #, c-format
4343 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4344 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4345
4346 #: g10/keygen.c:1649
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4349 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4350
4351 #: g10/keygen.c:1651
4352 #, fuzzy, c-format
4353 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4354 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4355
4356 #: g10/keygen.c:1652
4357 #, c-format
4358 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4359 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4360
4361 #: g10/keygen.c:1654
4362 #, c-format
4363 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4364 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4365
4366 #: g10/keygen.c:1656
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4369 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4370
4371 #: g10/keygen.c:1725
4372 #, fuzzy, c-format
4373 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4374 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4375
4376 #: g10/keygen.c:1735
4377 #, c-format
4378 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: g10/keygen.c:1742 sm/certreqgen-ui.c:142
4382 #, fuzzy, c-format
4383 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4384 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4385
4386 #: g10/keygen.c:1756 sm/certreqgen-ui.c:147
4387 #, c-format
4388 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:152
4392 #, c-format
4393 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4394 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4395
4396 #: g10/keygen.c:1767 g10/keygen.c:1772 sm/certreqgen-ui.c:157
4397 #, c-format
4398 msgid "rounded up to %u bits\n"
4399 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4400
4401 #: g10/keygen.c:1843
4402 msgid ""
4403 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4404 "         0 = key does not expire\n"
4405 "      <n>  = key expires in n days\n"
4406 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4407 "      <n>m = key expires in n months\n"
4408 "      <n>y = key expires in n years\n"
4409 msgstr ""
4410 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4411 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4412 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4413 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4414 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4415 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4416
4417 #: g10/keygen.c:1854
4418 msgid ""
4419 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4420 "         0 = signature does not expire\n"
4421 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4422 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4423 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4424 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4425 msgstr ""
4426 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4427 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4428 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4429 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4430 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4431 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4432
4433 #: g10/keygen.c:1877
4434 msgid "Key is valid for? (0) "
4435 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4436
4437 #: g10/keygen.c:1882
4438 #, fuzzy, c-format
4439 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4440 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4441
4442 #: g10/keygen.c:1900 g10/keygen.c:1925
4443 msgid "invalid value\n"
4444 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4445
4446 #: g10/keygen.c:1907
4447 #, fuzzy
4448 msgid "Key does not expire at all\n"
4449 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4450
4451 #: g10/keygen.c:1908
4452 #, fuzzy
4453 msgid "Signature does not expire at all\n"
4454 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4455
4456 #: g10/keygen.c:1913
4457 #, fuzzy, c-format
4458 msgid "Key expires at %s\n"
4459 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4460
4461 #: g10/keygen.c:1914
4462 #, fuzzy, c-format
4463 msgid "Signature expires at %s\n"
4464 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4465
4466 #: g10/keygen.c:1918
4467 msgid ""
4468 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4469 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4470 msgstr ""
4471 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4472 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4473
4474 #: g10/keygen.c:1931
4475 #, fuzzy
4476 msgid "Is this correct? (y/N) "
4477 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4478
4479 #: g10/keygen.c:1956
4480 msgid ""
4481 "\n"
4482 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4483 "\n"
4484 msgstr ""
4485
4486 #: g10/keygen.c:1967
4487 #, fuzzy
4488 msgid ""
4489 "\n"
4490 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4491 "ID\n"
4492 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4493 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4494 "\n"
4495 msgstr ""
4496 "\n"
4497 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4498 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4499 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4500 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4501 "\n"
4502
4503 #: g10/keygen.c:1986
4504 msgid "Real name: "
4505 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4506
4507 #: g10/keygen.c:1994
4508 msgid "Invalid character in name\n"
4509 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4510
4511 #: g10/keygen.c:1996
4512 msgid "Name may not start with a digit\n"
4513 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4514
4515 #: g10/keygen.c:1998
4516 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4517 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4518
4519 #: g10/keygen.c:2006
4520 msgid "Email address: "
4521 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4522
4523 #: g10/keygen.c:2012
4524 msgid "Not a valid email address\n"
4525 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4526
4527 #: g10/keygen.c:2020
4528 msgid "Comment: "
4529 msgstr "Ó÷üëéï: "
4530
4531 #: g10/keygen.c:2026
4532 msgid "Invalid character in comment\n"
4533 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4534
4535 #: g10/keygen.c:2048
4536 #, c-format
4537 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4538 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4539
4540 #: g10/keygen.c:2054
4541 #, c-format
4542 msgid ""
4543 "You selected this USER-ID:\n"
4544 "    \"%s\"\n"
4545 "\n"
4546 msgstr ""
4547 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4548 "    \"%s\"\n"
4549 "\n"
4550
4551 #: g10/keygen.c:2059
4552 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4553 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4554
4555 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4556 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4557 #. string which should be translated accordingly and the
4558 #. letter changed to match the one in the answer string.
4559 #.
4560 #. n = Change name
4561 #. c = Change comment
4562 #. e = Change email
4563 #. o = Okay (ready, continue)
4564 #. q = Quit
4565 #.
4566 #: g10/keygen.c:2075
4567 msgid "NnCcEeOoQq"
4568 msgstr "NnCcEeOoQq"
4569
4570 #: g10/keygen.c:2085
4571 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4572 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4573
4574 #: g10/keygen.c:2086
4575 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4576 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4577
4578 #: g10/keygen.c:2105
4579 msgid "Please correct the error first\n"
4580 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4581
4582 #: g10/keygen.c:2144
4583 msgid ""
4584 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4585 "\n"
4586 msgstr ""
4587 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4588 "\n"
4589
4590 #: g10/keygen.c:2159
4591 #, c-format
4592 msgid "%s.\n"
4593 msgstr "%s.\n"
4594
4595 #: g10/keygen.c:2165
4596 msgid ""
4597 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4598 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4599 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4600 "\n"
4601 msgstr ""
4602 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4603 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4604 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4605 "\n"
4606
4607 #: g10/keygen.c:2189
4608 msgid ""
4609 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4610 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4611 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4612 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4613 msgstr ""
4614 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4615 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4616 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4617 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4618
4619 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3063
4620 msgid "Key generation canceled.\n"
4621 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4622
4623 #: g10/keygen.c:3268 g10/keygen.c:3435
4624 #, c-format
4625 msgid "writing public key to `%s'\n"
4626 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4627
4628 #: g10/keygen.c:3270 g10/keygen.c:3438
4629 #, fuzzy, c-format
4630 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4631 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4632
4633 #: g10/keygen.c:3273 g10/keygen.c:3441
4634 #, c-format
4635 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4636 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4637
4638 #: g10/keygen.c:3422
4639 #, c-format
4640 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4641 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4642
4643 #: g10/keygen.c:3429
4644 #, c-format
4645 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4646 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4647
4648 #: g10/keygen.c:3449
4649 #, c-format
4650 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4651 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4652
4653 #: g10/keygen.c:3457
4654 #, c-format
4655 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4656 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4657
4658 #: g10/keygen.c:3484
4659 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4660 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4661
4662 #: g10/keygen.c:3495
4663 #, fuzzy
4664 msgid ""
4665 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4666 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4667 msgstr ""
4668 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4669 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4670 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4671 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4672
4673 #: g10/keygen.c:3508 g10/keygen.c:3653 g10/keygen.c:3774
4674 #, c-format
4675 msgid "Key generation failed: %s\n"
4676 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4677
4678 #: g10/keygen.c:3563 g10/keygen.c:3704 g10/sign.c:241
4679 #, c-format
4680 msgid ""
4681 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4682 msgstr ""
4683 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4684 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4685
4686 #: g10/keygen.c:3565 g10/keygen.c:3706 g10/sign.c:243
4687 #, c-format
4688 msgid ""
4689 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4690 msgstr ""
4691 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4692 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4693
4694 #: g10/keygen.c:3576 g10/keygen.c:3717
4695 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4696 msgstr ""
4697 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4698 "ìå ôï OpenPGP\n"
4699
4700 #: g10/keygen.c:3617 g10/keygen.c:3750
4701 #, fuzzy
4702 msgid "Really create? (y/N) "
4703 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4704
4705 #: g10/keygen.c:3923
4706 #, fuzzy, c-format
4707 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4708 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4709
4710 #: g10/keygen.c:3971
4711 #, fuzzy, c-format
4712 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4713 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4714
4715 #: g10/keygen.c:3997
4716 #, fuzzy, c-format
4717 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4718 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4719
4720 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4721 msgid "never     "
4722 msgstr "ðïôÝ     "
4723
4724 #: g10/keylist.c:267
4725 msgid "Critical signature policy: "
4726 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4727
4728 #: g10/keylist.c:269
4729 msgid "Signature policy: "
4730 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4731
4732 #: g10/keylist.c:308
4733 msgid "Critical preferred keyserver: "
4734 msgstr ""
4735
4736 #: g10/keylist.c:361
4737 msgid "Critical signature notation: "
4738 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4739
4740 #: g10/keylist.c:363
4741 msgid "Signature notation: "
4742 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4743
4744 #: g10/keylist.c:473
4745 msgid "Keyring"
4746 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4747
4748 #: g10/keylist.c:1504
4749 msgid "Primary key fingerprint:"
4750 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4751
4752 #: g10/keylist.c:1506
4753 msgid "     Subkey fingerprint:"
4754 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4755
4756 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4757 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4758 #: g10/keylist.c:1513
4759 msgid " Primary key fingerprint:"
4760 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4761
4762 #: g10/keylist.c:1515
4763 msgid "      Subkey fingerprint:"
4764 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4765