Upgraded gettext.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-05-07 20:39+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:194
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:424
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:427
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #: agent/call-pinentry.c:474
36 #, c-format
37 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
38 msgstr ""
39
40 #: agent/call-pinentry.c:494 agent/call-pinentry.c:506
41 #, fuzzy
42 msgid "PIN too long"
43 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
44
45 #: agent/call-pinentry.c:495
46 #, fuzzy
47 msgid "Passphrase too long"
48 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
49
50 #: agent/call-pinentry.c:503
51 #, fuzzy
52 msgid "Invalid characters in PIN"
53 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:508
56 msgid "PIN too short"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:520
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad PIN"
62 msgstr "êáêü MPI"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:521
65 #, fuzzy
66 msgid "Bad Passphrase"
67 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:557
70 #, fuzzy
71 msgid "Passphrase"
72 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
73
74 #: agent/command-ssh.c:531
75 #, fuzzy, c-format
76 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
77 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
78
79 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1024 g10/keygen.c:3067
80 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
81 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
82 #, c-format
83 msgid "can't create `%s': %s\n"
84 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
85
86 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
87 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
88 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1025 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
89 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
90 #: g10/plaintext.c:504 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
91 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
92 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1780
93 #: sm/gpgsm.c:1817 sm/gpgsm.c:1855 sm/qualified.c:74
94 #, c-format
95 msgid "can't open `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
99 #, fuzzy, c-format
100 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
101 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:1621
104 #, c-format
105 msgid "detected card with S/N: %s\n"
106 msgstr ""
107
108 #: agent/command-ssh.c:1626
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
111 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1646
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "no suitable card key found: %s\n"
116 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1696
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
121 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1711
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "error writing key: %s\n"
126 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2016
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
131 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
132
133 #: agent/command-ssh.c:2351
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
137 "0Awithin gpg-agent's key storage"
138 msgstr ""
139
140 #: agent/command-ssh.c:2852
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
143 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
144
145 #: agent/divert-scd.c:219
146 msgid "Admin PIN"
147 msgstr ""
148
149 #: agent/divert-scd.c:277
150 #, fuzzy
151 msgid "Repeat this PIN"
152 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
153
154 #: agent/divert-scd.c:280
155 #, fuzzy
156 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
157 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
158
159 #: agent/divert-scd.c:292
160 #, c-format
161 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
162 msgstr ""
163
164 #: agent/genkey.c:90
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
168 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
169 msgid_plural ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
172 msgstr[0] ""
173 msgstr[1] ""
174
175 #: agent/genkey.c:100
176 #, fuzzy
177 msgid "Take this one anyway"
178 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
179
180 #: agent/genkey.c:101
181 #, fuzzy
182 msgid "Enter new passphrase"
183 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
184
185 #: agent/genkey.c:146
186 #, fuzzy, c-format
187 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
188 msgstr ""
189 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
190 "\n"
191
192 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1202
193 #, fuzzy
194 msgid "Please re-enter this passphrase"
195 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
196
197 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1208
198 #: tools/symcryptrun.c:468
199 msgid "does not match - try again"
200 msgstr ""
201
202 #: agent/genkey.c:265
203 #, fuzzy
204 msgid "Please enter the new passphrase"
205 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
206
207 #: agent/gpg-agent.c:113 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
208 #: scd/scdaemon.c:103
209 #, fuzzy
210 msgid ""
211 "@Options:\n"
212 " "
213 msgstr ""
214 "@\n"
215 "ÅðéëïãÝò:\n"
216 " "
217
218 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:105
219 msgid "run in server mode (foreground)"
220 msgstr ""
221
222 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:108
223 msgid "run in daemon mode (background)"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
227 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
228 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
229 msgid "verbose"
230 msgstr "áíáëõôéêÜ"
231
232 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
233 #: sm/gpgsm.c:339
234 msgid "be somewhat more quiet"
235 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
236
237 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:111
238 msgid "sh-style command output"
239 msgstr ""
240
241 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:112
242 msgid "csh-style command output"
243 msgstr ""
244
245 #: agent/gpg-agent.c:121 tools/symcryptrun.c:169
246 #, fuzzy
247 msgid "|FILE|read options from FILE"
248 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
249
250 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:121
251 msgid "do not detach from the console"
252 msgstr ""
253
254 #: agent/gpg-agent.c:127
255 msgid "do not grab keyboard and mouse"
256 msgstr ""
257
258 #: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
259 #: tools/symcryptrun.c:168
260 #, fuzzy
261 msgid "use a log file for the server"
262 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
263
264 #: agent/gpg-agent.c:130
265 #, fuzzy
266 msgid "use a standard location for the socket"
267 msgstr ""
268 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
269
270 #: agent/gpg-agent.c:134
271 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
272 msgstr ""
273
274 #: agent/gpg-agent.c:137
275 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
276 msgstr ""
277
278 #: agent/gpg-agent.c:138
279 #, fuzzy
280 msgid "do not use the SCdaemon"
281 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
282
283 #: agent/gpg-agent.c:145
284 msgid "ignore requests to change the TTY"
285 msgstr ""
286
287 #: agent/gpg-agent.c:147
288 msgid "ignore requests to change the X display"
289 msgstr ""
290
291 #: agent/gpg-agent.c:150
292 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
293 msgstr ""
294
295 #: agent/gpg-agent.c:156
296 msgid "do not use the PIN cache when signing"
297 msgstr ""
298
299 #: agent/gpg-agent.c:158
300 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:160
304 #, fuzzy
305 msgid "allow presetting passphrase"
306 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:161
309 msgid "enable ssh-agent emulation"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:163
313 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:247 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
317 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
318 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
319 #, fuzzy
320 msgid "Please report bugs to <"
321 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
322
323 #: agent/gpg-agent.c:250
324 #, fuzzy
325 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
326 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
327
328 #: agent/gpg-agent.c:252
329 msgid ""
330 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
331 "Secret key management for GnuPG\n"
332 msgstr ""
333
334 #: agent/gpg-agent.c:303 g10/gpg.c:931 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:650
335 #, c-format
336 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:479 agent/protect-tool.c:1059 kbx/kbxutil.c:432
340 #: scd/scdaemon.c:339 sm/gpgsm.c:771 sm/gpgsm.c:774 tools/symcryptrun.c:1037
341 #, c-format
342 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
343 msgstr ""
344
345 #: agent/gpg-agent.c:572 g10/gpg.c:2035 scd/scdaemon.c:415 sm/gpgsm.c:865
346 #, c-format
347 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
348 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
349
350 #: agent/gpg-agent.c:577 agent/gpg-agent.c:1136 g10/gpg.c:2039
351 #: scd/scdaemon.c:420 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:970
352 #, c-format
353 msgid "option file `%s': %s\n"
354 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
355
356 #: agent/gpg-agent.c:585 g10/gpg.c:2046 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:876
357 #, c-format
358 msgid "reading options from `%s'\n"
359 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:906 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
362 #: g10/plaintext.c:164
363 #, c-format
364 msgid "error creating `%s': %s\n"
365 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:1196 agent/gpg-agent.c:1299 agent/gpg-agent.c:1303
368 #: agent/gpg-agent.c:1339 agent/gpg-agent.c:1343 g10/exec.c:174
369 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:914
370 #, c-format
371 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
372 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:928
375 msgid "name of socket too long\n"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:1236 scd/scdaemon.c:954
379 #, fuzzy, c-format
380 msgid "can't create socket: %s\n"
381 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
382
383 #: agent/gpg-agent.c:1265 scd/scdaemon.c:983
384 #, fuzzy, c-format
385 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
386 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
387
388 #: agent/gpg-agent.c:1273 scd/scdaemon.c:991
389 #, fuzzy, c-format
390 msgid "listen() failed: %s\n"
391 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
392
393 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:997
394 #, fuzzy, c-format
395 msgid "listening on socket `%s'\n"
396 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
397
398 #: agent/gpg-agent.c:1307 agent/gpg-agent.c:1349 g10/openfile.c:421
399 #, fuzzy, c-format
400 msgid "directory `%s' created\n"
401 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
402
403 #: agent/gpg-agent.c:1355
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
406 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
407
408 #: agent/gpg-agent.c:1359
409 #, fuzzy, c-format
410 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
411 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
412
413 #: agent/gpg-agent.c:1461
414 #, c-format
415 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
416 msgstr ""
417
418 #: agent/gpg-agent.c:1466
419 #, c-format
420 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
421 msgstr ""
422
423 #: agent/gpg-agent.c:1483
424 #, c-format
425 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
426 msgstr ""
427
428 #: agent/gpg-agent.c:1488
429 #, c-format
430 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
431 msgstr ""
432
433 #: agent/gpg-agent.c:1584 scd/scdaemon.c:1116
434 #, fuzzy, c-format
435 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
436 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:1690 scd/scdaemon.c:1183
439 #, fuzzy, c-format
440 msgid "%s %s stopped\n"
441 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
442
443 #: agent/gpg-agent.c:1711
444 #, fuzzy
445 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
446 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
447
448 #: agent/gpg-agent.c:1721 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
449 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:764
450 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
451 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
452
453 #: agent/gpg-agent.c:1733 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
454 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:775
455 #, c-format
456 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
457 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
458
459 #: agent/preset-passphrase.c:100
460 #, fuzzy
461 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
462 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
463
464 #: agent/preset-passphrase.c:103
465 msgid ""
466 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
467 "Password cache maintenance\n"
468 msgstr ""
469
470 #: agent/protect-tool.c:151
471 #, fuzzy
472 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
473 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
474
475 #: agent/protect-tool.c:153
476 msgid ""
477 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
478 "Secret key maintenance tool\n"
479 msgstr ""
480
481 #: agent/protect-tool.c:1193
482 #, fuzzy
483 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
484 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
485
486 #: agent/protect-tool.c:1196
487 #, fuzzy
488 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
489 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
490
491 #: agent/protect-tool.c:1199
492 msgid ""
493 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
494 "system."
495 msgstr ""
496
497 #: agent/protect-tool.c:1204
498 #, fuzzy
499 msgid ""
500 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
501 "needed to complete this operation."
502 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
503
504 #: agent/protect-tool.c:1209 tools/symcryptrun.c:469
505 #, fuzzy
506 msgid "Passphrase:"
507 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
508
509 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:482
510 #, fuzzy, c-format
511 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
512 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
513
514 #: agent/protect-tool.c:1225 tools/symcryptrun.c:486
515 #, fuzzy
516 msgid "cancelled\n"
517 msgstr "Áêýñùóç"
518
519 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "error opening `%s': %s\n"
522 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
523
524 #: agent/trustlist.c:130
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
527 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
528
529 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
530 #, c-format
531 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
532 msgstr ""
533
534 #: agent/trustlist.c:164
535 #, fuzzy, c-format
536 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
537 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
538
539 #: agent/trustlist.c:199
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
542 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
543
544 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
545 #, c-format
546 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
547 msgstr ""
548
549 #: agent/trustlist.c:264
550 #, fuzzy, c-format
551 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
552 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
553
554 #: agent/trustlist.c:365 agent/trustlist.c:404
555 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
556 msgstr ""
557
558 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
559 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
560 #. Pinentry to insert a line break.  The double
561 #. percent sign is actually needed because it is also
562 #. a printf format string.  If you need to insert a
563 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
564 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
565 #. fingerprint string whereas the first one receives
566 #. the name as store in the certificate.
567 #: agent/trustlist.c:480
568 #, c-format
569 msgid ""
570 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
571 "fingerprint:%%0A  %s"
572 msgstr ""
573
574 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
575 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
576 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
577 #: agent/trustlist.c:489
578 msgid "Correct"
579 msgstr ""
580
581 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
582 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
583 #. Pinentry to insert a line break.  The double
584 #. percent sign is actually needed because it is also
585 #. a printf format string.  If you need to insert a
586 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
587 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
588 #. certificate.
589 #: agent/trustlist.c:509
590 #, c-format
591 msgid ""
592 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
593 "certificates?"
594 msgstr ""
595
596 #: agent/trustlist.c:515
597 #, fuzzy
598 msgid "Yes"
599 msgstr "íáé|íáß"
600
601 #: agent/trustlist.c:515
602 msgid "No"
603 msgstr ""
604
605 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error creating a pipe: %s\n"
608 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
609
610 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
611 #, fuzzy, c-format
612 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
613 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
614
615 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
616 #, fuzzy, c-format
617 msgid "error forking process: %s\n"
618 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
619
620 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
621 #, c-format
622 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
623 msgstr ""
624
625 #: common/exechelp.c:452
626 #, fuzzy, c-format
627 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
628 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
629
630 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
631 #, fuzzy, c-format
632 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
633 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
634
635 #: common/exechelp.c:493
636 #, c-format
637 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
638 msgstr ""
639
640 #: common/exechelp.c:504
641 #, fuzzy, c-format
642 msgid "error running `%s': terminated\n"
643 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
644
645 #: common/http.c:1621
646 #, fuzzy, c-format
647 msgid "error creating socket: %s\n"
648 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
649
650 #: common/http.c:1665
651 #, fuzzy
652 msgid "host not found"
653 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
654
655 #: common/simple-pwquery.c:310
656 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
657 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
658
659 #: common/simple-pwquery.c:368
660 #, c-format
661 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
662 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
663
664 #: common/simple-pwquery.c:379
665 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
666 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
667
668 #: common/simple-pwquery.c:389
669 #, fuzzy
670 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
671 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
672
673 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
674 #, fuzzy
675 msgid "canceled by user\n"
676 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
677
678 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
679 #, fuzzy
680 msgid "problem with the agent\n"
681 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
682
683 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
684 #, c-format
685 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
686 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
687
688 #: common/sysutils.c:183
689 #, fuzzy, c-format
690 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
691 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
692
693 #: common/sysutils.c:215
694 #, fuzzy, c-format
695 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
696 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
697
698 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
699 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
700 msgid "yes"
701 msgstr "íáé|íáß"
702
703 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
704 msgid "yY"
705 msgstr "yY"
706
707 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
708 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
709 msgid "no"
710 msgstr "ü÷é|ï÷é"
711
712 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
713 msgid "nN"
714 msgstr "nN"
715
716 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
717 #: common/yesno.c:74
718 msgid "quit"
719 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
720
721 #: common/yesno.c:77
722 msgid "qQ"
723 msgstr "qQ"
724
725 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
726 #: common/yesno.c:111
727 msgid "okay|okay"
728 msgstr ""
729
730 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
731 #: common/yesno.c:113
732 msgid "cancel|cancel"
733 msgstr ""
734
735 #: common/yesno.c:114
736 msgid "oO"
737 msgstr ""
738
739 #: common/yesno.c:115
740 #, fuzzy
741 msgid "cC"
742 msgstr "c"
743
744 #: common/miscellaneous.c:73
745 #, c-format
746 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
747 msgstr ""
748
749 #: common/miscellaneous.c:76
750 #, c-format
751 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
752 msgstr ""
753
754 #: g10/armor.c:368
755 #, c-format
756 msgid "armor: %s\n"
757 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
758
759 #: g10/armor.c:407
760 msgid "invalid armor header: "
761 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
762
763 #: g10/armor.c:418
764 msgid "armor header: "
765 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
766
767 #: g10/armor.c:429
768 msgid "invalid clearsig header\n"
769 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
770
771 #: g10/armor.c:481
772 msgid "nested clear text signatures\n"
773 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
774
775 #: g10/armor.c:616
776 #, fuzzy
777 msgid "unexpected armor: "
778 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
779
780 #: g10/armor.c:628
781 msgid "invalid dash escaped line: "
782 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
783
784 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
785 #, fuzzy, c-format
786 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
787 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
788
789 #: g10/armor.c:825
790 msgid "premature eof (no CRC)\n"
791 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
792
793 #: g10/armor.c:859
794 msgid "premature eof (in CRC)\n"
795 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
796
797 #: g10/armor.c:867
798 msgid "malformed CRC\n"
799 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
800
801 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
802 #, fuzzy, c-format
803 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
804 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
805
806 #: g10/armor.c:891
807 #, fuzzy
808 msgid "premature eof (in trailer)\n"
809 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
810
811 #: g10/armor.c:895
812 msgid "error in trailer line\n"
813 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
814
815 #: g10/armor.c:1206
816 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
817 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
818
819 #: g10/armor.c:1211
820 #, c-format
821 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
822 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
823
824 #: g10/armor.c:1215
825 msgid ""
826 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
827 msgstr ""
828 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
829 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
830
831 #: g10/build-packet.c:978
832 msgid ""
833 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
834 "an '='\n"
835 msgstr ""
836 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
837 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
838
839 #: g10/build-packet.c:990
840 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
841 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
842
843 #: g10/build-packet.c:996
844 #, fuzzy
845 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
846 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
847
848 #: g10/build-packet.c:1014
849 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
850 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
851
852 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
853 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
854 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
855
856 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
857 msgid "not human readable"
858 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
859
860 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
861 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
862 msgstr ""
863
864 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
865 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
866 msgstr ""
867
868 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
869 #, fuzzy, c-format
870 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
871 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
872
873 #: g10/card-util.c:69
874 #, c-format
875 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
876 msgstr ""
877
878 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
879 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
880 #, fuzzy
881 msgid "can't do this in batch mode\n"
882 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
883
884 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
885 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
886 #: g10/keygen.c:1617
887 msgid "Your selection? "
888 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
889
890 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
891 msgid "[not set]"
892 msgstr ""
893
894 #: g10/card-util.c:414
895 #, fuzzy
896 msgid "male"
897 msgstr "enable"
898
899 #: g10/card-util.c:415
900 #, fuzzy
901 msgid "female"
902 msgstr "enable"
903
904 #: g10/card-util.c:415
905 #, fuzzy
906 msgid "unspecified"
907 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
908
909 #: g10/card-util.c:442
910 #, fuzzy
911 msgid "not forced"
912 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
913
914 #: g10/card-util.c:442
915 msgid "forced"
916 msgstr ""
917
918 #: g10/card-util.c:520
919 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
920 msgstr ""
921
922 #: g10/card-util.c:522
923 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
924 msgstr ""
925
926 #: g10/card-util.c:524
927 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
928 msgstr ""
929
930 #: g10/card-util.c:541
931 msgid "Cardholder's surname: "
932 msgstr ""
933
934 #: g10/card-util.c:543
935 msgid "Cardholder's given name: "
936 msgstr ""
937
938 #: g10/card-util.c:561
939 #, c-format
940 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
941 msgstr ""
942
943 #: g10/card-util.c:582
944 #, fuzzy
945 msgid "URL to retrieve public key: "
946 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
947
948 #: g10/card-util.c:590
949 #, c-format
950 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
951 msgstr ""
952
953 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
954 #, c-format
955 msgid "error reading `%s': %s\n"
956 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
957
958 #: g10/card-util.c:696
959 msgid "Login data (account name): "
960 msgstr ""
961
962 #: g10/card-util.c:706
963 #, c-format
964 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
965 msgstr ""
966
967 #: g10/card-util.c:765
968 msgid "Private DO data: "
969 msgstr ""
970
971 #: g10/card-util.c:775
972 #, c-format
973 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
974 msgstr ""
975
976 #: g10/card-util.c:795
977 #, fuzzy
978 msgid "Language preferences: "
979 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
980
981 #: g10/card-util.c:803
982 #, fuzzy
983 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
984 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
985
986 #: g10/card-util.c:812
987 #, fuzzy
988 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
989 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
990
991 #: g10/card-util.c:833
992 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
993 msgstr ""
994
995 #: g10/card-util.c:847
996 #, fuzzy
997 msgid "Error: invalid response.\n"
998 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
999
1000 #: g10/card-util.c:868
1001 #, fuzzy
1002 msgid "CA fingerprint: "
1003 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1004
1005 #: g10/card-util.c:891
1006 #, fuzzy
1007 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1008 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1009
1010 #: g10/card-util.c:939
1011 #, fuzzy, c-format
1012 msgid "key operation not possible: %s\n"
1013 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1014
1015 #: g10/card-util.c:940
1016 #, fuzzy
1017 msgid "not an OpenPGP card"
1018 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1019
1020 #: g10/card-util.c:949
1021 #, fuzzy, c-format
1022 msgid "error getting current key info: %s\n"
1023 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1024
1025 #: g10/card-util.c:1034
1026 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1027 msgstr ""
1028
1029 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1030 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1031 msgstr ""
1032
1033 #: g10/card-util.c:1076
1034 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1035 msgstr ""
1036
1037 #: g10/card-util.c:1085
1038 #, c-format
1039 msgid ""
1040 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1041 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1042 "You should change them using the command --change-pin\n"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: g10/card-util.c:1120
1046 #, fuzzy
1047 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1048 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1051 #, fuzzy
1052 msgid "   (1) Signature key\n"
1053 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1054
1055 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1056 #, fuzzy
1057 msgid "   (2) Encryption key\n"
1058 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1059
1060 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1061 msgid "   (3) Authentication key\n"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1065 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1066 msgid "Invalid selection.\n"
1067 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1068
1069 #: g10/card-util.c:1200
1070 #, fuzzy
1071 msgid "Please select where to store the key:\n"
1072 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1235
1075 #, fuzzy
1076 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1077 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1078
1079 #: g10/card-util.c:1240
1080 #, fuzzy
1081 msgid "secret parts of key are not available\n"
1082 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1083
1084 #: g10/card-util.c:1245
1085 #, fuzzy
1086 msgid "secret key already stored on a card\n"
1087 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1088
1089 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1090 msgid "quit this menu"
1091 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1092
1093 #: g10/card-util.c:1318
1094 #, fuzzy
1095 msgid "show admin commands"
1096 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1099 msgid "show this help"
1100 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1321
1103 #, fuzzy
1104 msgid "list all available data"
1105 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1106
1107 #: g10/card-util.c:1324
1108 msgid "change card holder's name"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: g10/card-util.c:1325
1112 msgid "change URL to retrieve key"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: g10/card-util.c:1326
1116 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: g10/card-util.c:1327
1120 #, fuzzy
1121 msgid "change the login name"
1122 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1123
1124 #: g10/card-util.c:1328
1125 #, fuzzy
1126 msgid "change the language preferences"
1127 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1128
1129 #: g10/card-util.c:1329
1130 msgid "change card holder's sex"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: g10/card-util.c:1330
1134 #, fuzzy
1135 msgid "change a CA fingerprint"
1136 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1331
1139 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/card-util.c:1332
1143 #, fuzzy
1144 msgid "generate new keys"
1145 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1146
1147 #: g10/card-util.c:1333
1148 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: g10/card-util.c:1334
1152 msgid "verify the PIN and list all data"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1156 msgid "Command> "
1157 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1158
1159 #: g10/card-util.c:1492
1160 #, fuzzy
1161 msgid "Admin-only command\n"
1162 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1163
1164 #: g10/card-util.c:1523
1165 #, fuzzy
1166 msgid "Admin commands are allowed\n"
1167 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1168
1169 #: g10/card-util.c:1525
1170 #, fuzzy
1171 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1172 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1173
1174 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1175 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1176 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1177
1178 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1179 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1180 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1181
1182 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3880 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1183 #, c-format
1184 msgid "can't open `%s'\n"
1185 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1186
1187 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
1188 #: g10/revoke.c:228
1189 #, fuzzy, c-format
1190 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1191 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1192
1193 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
1194 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1195 #, c-format
1196 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1197 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1198
1199 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1200 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1201 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1202
1203 #: g10/delkey.c:135
1204 #, fuzzy
1205 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1206 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1207
1208 #: g10/delkey.c:147
1209 #, fuzzy
1210 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1211 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1212
1213 #: g10/delkey.c:155
1214 #, fuzzy
1215 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1216 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1217
1218 #: g10/delkey.c:165
1219 #, c-format
1220 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1221 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1222
1223 #: g10/delkey.c:175
1224 msgid "ownertrust information cleared\n"
1225 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1226
1227 #: g10/delkey.c:206
1228 #, c-format
1229 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1230 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1231
1232 #: g10/delkey.c:208
1233 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1234 msgstr ""
1235 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1236
1237 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1238 #, c-format
1239 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1240 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1241
1242 #: g10/encode.c:234
1243 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1244 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1245
1246 #: g10/encode.c:248
1247 #, c-format
1248 msgid "using cipher %s\n"
1249 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1250
1251 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1252 #, c-format
1253 msgid "`%s' already compressed\n"
1254 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1255
1256 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1257 #, c-format
1258 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1259 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1260
1261 #: g10/encode.c:487
1262 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1263 msgstr ""
1264 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1265 "pgp2\n"
1266
1267 #: g10/encode.c:512
1268 #, c-format
1269 msgid "reading from `%s'\n"
1270 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1271
1272 #: g10/encode.c:543
1273 msgid ""
1274 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1275 msgstr ""
1276 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1277 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1278
1279 #: g10/encode.c:561
1280 #, fuzzy, c-format
1281 msgid ""
1282 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1283 msgstr ""
1284 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1285 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1286
1287 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid ""
1290 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1291 "preferences\n"
1292 msgstr ""
1293 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1294 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1295
1296 #: g10/encode.c:767
1297 #, c-format
1298 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1299 msgstr ""
1300 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1301 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1302
1303 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1304 #, c-format
1305 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1306 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1307
1308 #: g10/encode.c:864
1309 #, c-format
1310 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1311 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1312
1313 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:282
1314 #, c-format
1315 msgid "%s encrypted data\n"
1316 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1317
1318 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:286
1319 #, c-format
1320 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1321 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1322
1323 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1324 msgid ""
1325 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1326 msgstr ""
1327 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1328 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1329
1330 #: g10/encr-data.c:146
1331 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1332 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1333
1334 #: g10/exec.c:51
1335 msgid "no remote program execution supported\n"
1336 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1337
1338 #: g10/exec.c:315
1339 msgid ""
1340 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1341 msgstr ""
1342 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1343 "áñ÷åßïõ\n"
1344
1345 #: g10/exec.c:345
1346 #, fuzzy
1347 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1348 msgstr ""
1349 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1350
1351 #: g10/exec.c:423
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1354 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1355
1356 #: g10/exec.c:426
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1359 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1360
1361 #: g10/exec.c:511
1362 #, c-format
1363 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1364 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1365
1366 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1367 msgid "unnatural exit of external program\n"
1368 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1369
1370 #: g10/exec.c:537
1371 msgid "unable to execute external program\n"
1372 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1373
1374 #: g10/exec.c:554
1375 #, c-format
1376 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1377 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1378
1379 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1380 #, c-format
1381 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1382 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1383
1384 #: g10/exec.c:611
1385 #, c-format
1386 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1387 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1388
1389 #: g10/export.c:63
1390 #, fuzzy
1391 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1392 msgstr ""
1393 "\n"
1394 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1395 "\n"
1396
1397 #: g10/export.c:65
1398 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/export.c:67
1402 #, fuzzy
1403 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1404 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1405
1406 #: g10/export.c:69
1407 #, fuzzy
1408 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1409 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1410
1411 #: g10/export.c:71
1412 #, fuzzy
1413 msgid "remove unusable parts from key during export"
1414 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1415
1416 #: g10/export.c:73
1417 msgid "remove as much as possible from key during export"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: g10/export.c:75
1421 msgid "export keys in an S-expression based format"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: g10/export.c:340
1425 #, fuzzy
1426 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1427 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1428
1429 #: g10/export.c:369
1430 #, fuzzy, c-format
1431 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1432 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1433
1434 #: g10/export.c:377
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1437 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1438
1439 #: g10/export.c:388
1440 #, fuzzy, c-format
1441 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1442 msgstr ""
1443 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1444
1445 #: g10/export.c:539
1446 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1447 msgstr ""
1448
1449 #: g10/export.c:562
1450 #, fuzzy, c-format
1451 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1452 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1453
1454 #: g10/export.c:586
1455 #, fuzzy, c-format
1456 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1457 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1458
1459 #: g10/export.c:635
1460 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1461 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1462
1463 #: g10/getkey.c:153
1464 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1465 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1466
1467 #: g10/getkey.c:176
1468 #, fuzzy
1469 msgid "[User ID not found]"
1470 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1471
1472 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1473 #: g10/getkey.c:1004
1474 #, c-format
1475 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1476 msgstr ""
1477
1478 #: g10/getkey.c:1836
1479 #, fuzzy, c-format
1480 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1481 msgstr ""
1482 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1483
1484 #: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1487 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1488
1489 #: g10/getkey.c:2624
1490 #, fuzzy, c-format
1491 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1492 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1493
1494 #: g10/getkey.c:2671
1495 #, fuzzy, c-format
1496 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1497 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1498
1499 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
1500 msgid ""
1501 "@Commands:\n"
1502 " "
1503 msgstr ""
1504 "@ÅíôïëÝò:\n"
1505 " "
1506
1507 #: g10/gpg.c:371
1508 msgid "|[file]|make a signature"
1509 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1510
1511 #: g10/gpg.c:372
1512 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1513 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1514
1515 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
1516 msgid "make a detached signature"
1517 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1518
1519 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1520 msgid "encrypt data"
1521 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1522
1523 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1524 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1525 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1526
1527 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1528 msgid "decrypt data (default)"
1529 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1530
1531 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
1532 msgid "verify a signature"
1533 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1534
1535 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
1536 msgid "list keys"
1537 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1538
1539 #: g10/gpg.c:384
1540 msgid "list keys and signatures"
1541 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1542
1543 #: g10/gpg.c:385
1544 #, fuzzy
1545 msgid "list and check key signatures"
1546 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1547
1548 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
1549 msgid "list keys and fingerprints"
1550 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1551
1552 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
1553 msgid "list secret keys"
1554 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1555
1556 #: g10/gpg.c:388
1557 msgid "generate a new key pair"
1558 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1559
1560 #: g10/gpg.c:389
1561 msgid "remove keys from the public keyring"
1562 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1563
1564 #: g10/gpg.c:391
1565 msgid "remove keys from the secret keyring"
1566 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1567
1568 #: g10/gpg.c:392
1569 msgid "sign a key"
1570 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1571
1572 #: g10/gpg.c:393
1573 msgid "sign a key locally"
1574 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1575
1576 #: g10/gpg.c:394
1577 msgid "sign or edit a key"
1578 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1579
1580 #: g10/gpg.c:395
1581 msgid "generate a revocation certificate"
1582 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1583
1584 #: g10/gpg.c:397
1585 msgid "export keys"
1586 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1587
1588 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
1589 msgid "export keys to a key server"
1590 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1591
1592 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
1593 msgid "import keys from a key server"
1594 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1595
1596 #: g10/gpg.c:401
1597 msgid "search for keys on a key server"
1598 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1599
1600 #: g10/gpg.c:403
1601 msgid "update all keys from a keyserver"
1602 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1603
1604 #: g10/gpg.c:407
1605 msgid "import/merge keys"
1606 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1607
1608 #: g10/gpg.c:410
1609 msgid "print the card status"
1610 msgstr ""
1611
1612 #: g10/gpg.c:411
1613 msgid "change data on a card"
1614 msgstr ""
1615
1616 #: g10/gpg.c:412
1617 msgid "change a card's PIN"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: g10/gpg.c:421
1621 msgid "update the trust database"
1622 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1623
1624 #: g10/gpg.c:428
1625 msgid "|algo [files]|print message digests"
1626 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1627
1628 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
1629 msgid "run in server mode"
1630 msgstr ""
1631
1632 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
1633 #: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
1634 msgid ""
1635 "@\n"
1636 "Options:\n"
1637 " "
1638 msgstr ""
1639 "@\n"
1640 "ÅðéëïãÝò:\n"
1641 " "
1642
1643 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
1644 msgid "create ascii armored output"
1645 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1646
1647 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
1648 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1649 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1650
1651 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
1652 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1653 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1654
1655 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
1656 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1657 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1658
1659 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
1660 msgid "use canonical text mode"
1661 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1662
1663 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
1664 msgid "use as output file"
1665 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1666
1667 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
1668 msgid "do not make any changes"
1669 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1670
1671 #: g10/gpg.c:482
1672 msgid "prompt before overwriting"
1673 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1674
1675 #: g10/gpg.c:524
1676 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: g10/gpg.c:525
1680 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1681 msgstr ""
1682
1683 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
1684 msgid ""
1685 "@\n"
1686 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1687 msgstr ""
1688 "@\n"
1689 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1690
1691 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
1692 msgid ""
1693 "@\n"
1694 "Examples:\n"
1695 "\n"
1696 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1697 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1698 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1699 " --list-keys [names]        show keys\n"
1700 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1701 msgstr ""
1702 "@\n"
1703 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1704 "\n"
1705 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1706 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1707 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1708 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1709 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1710
1711 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1712 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1713 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1714
1715 #: g10/gpg.c:768
1716 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1717 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1718
1719 #: g10/gpg.c:771
1720 msgid ""
1721 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1722 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1723 "default operation depends on the input data\n"
1724 msgstr ""
1725 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1726 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1727 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1728
1729 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
1730 msgid ""
1731 "\n"
1732 "Supported algorithms:\n"
1733 msgstr ""
1734 "\n"
1735 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1736
1737 #: g10/gpg.c:785
1738 msgid "Pubkey: "
1739 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1740
1741 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1742 msgid "Cipher: "
1743 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1744
1745 #: g10/gpg.c:799
1746 msgid "Hash: "
1747 msgstr "Hash: "
1748
1749 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1750 msgid "Compression: "
1751 msgstr "Óõìðßåóç: "
1752
1753 #: g10/gpg.c:890
1754 msgid "usage: gpg [options] "
1755 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1756
1757 #: g10/gpg.c:1060 sm/gpgsm.c:686
1758 msgid "conflicting commands\n"
1759 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1760
1761 #: g10/gpg.c:1078
1762 #, fuzzy, c-format
1763 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1764 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1765
1766 #: g10/gpg.c:1275
1767 #, fuzzy, c-format
1768 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1769 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1770
1771 #: g10/gpg.c:1278
1772 #, fuzzy, c-format
1773 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1774 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1775
1776 #: g10/gpg.c:1281
1777 #, fuzzy, c-format
1778 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1779 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1780
1781 #: g10/gpg.c:1287
1782 #, fuzzy, c-format
1783 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1784 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1785
1786 #: g10/gpg.c:1290
1787 #, fuzzy, c-format
1788 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1789 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1790
1791 #: g10/gpg.c:1293
1792 #, fuzzy, c-format
1793 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1794 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1795
1796 #: g10/gpg.c:1299
1797 #, fuzzy, c-format
1798 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1799 msgstr ""
1800 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1801
1802 #: g10/gpg.c:1302
1803 #, fuzzy, c-format
1804 msgid ""
1805 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1806 msgstr ""
1807 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1808
1809 #: g10/gpg.c:1305
1810 #, fuzzy, c-format
1811 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1812 msgstr ""
1813 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:1311
1816 #, fuzzy, c-format
1817 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1818 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:1314
1821 #, fuzzy, c-format
1822 msgid ""
1823 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1824 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1825
1826 #: g10/gpg.c:1317
1827 #, fuzzy, c-format
1828 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1829 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:1460
1832 #, fuzzy, c-format
1833 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1834 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:1553
1837 msgid "display photo IDs during key listings"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: g10/gpg.c:1555
1841 msgid "show policy URLs during signature listings"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: g10/gpg.c:1557
1845 #, fuzzy
1846 msgid "show all notations during signature listings"
1847 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1848
1849 #: g10/gpg.c:1559
1850 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: g10/gpg.c:1563
1854 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: g10/gpg.c:1565
1858 #, fuzzy
1859 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1860 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1861
1862 #: g10/gpg.c:1567
1863 msgid "show user ID validity during key listings"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: g10/gpg.c:1569
1867 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: g10/gpg.c:1571
1871 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: g10/gpg.c:1573
1875 #, fuzzy
1876 msgid "show the keyring name in key listings"
1877 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1878
1879 #: g10/gpg.c:1575
1880 #, fuzzy
1881 msgid "show expiration dates during signature listings"
1882 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:1835
1885 #, c-format
1886 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1887 msgstr ""
1888
1889 #: g10/gpg.c:1993
1890 #, c-format
1891 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1892 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1893
1894 #: g10/gpg.c:2253 g10/gpg.c:2904 g10/gpg.c:2916
1895 #, c-format
1896 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1897 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1898
1899 #: g10/gpg.c:2266
1900 #, fuzzy, c-format
1901 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1902 msgstr ""
1903 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1904 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1905
1906 #: g10/gpg.c:2421 g10/gpg.c:2433
1907 #, fuzzy, c-format
1908 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1909 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1910
1911 #: g10/gpg.c:2515
1912 #, fuzzy, c-format
1913 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1914 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1915
1916 #: g10/gpg.c:2538 g10/gpg.c:2733 g10/keyedit.c:4080
1917 #, fuzzy
1918 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1919 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1920
1921 #: g10/gpg.c:2550
1922 #, fuzzy, c-format
1923 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1924 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1925
1926 #: g10/gpg.c:2553
1927 #, fuzzy
1928 msgid "invalid keyserver options\n"
1929 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1930
1931 #: g10/gpg.c:2560
1932 #, c-format
1933 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1934 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1935
1936 #: g10/gpg.c:2563
1937 msgid "invalid import options\n"
1938 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1939
1940 #: g10/gpg.c:2570
1941 #, c-format
1942 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1943 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1944
1945 #: g10/gpg.c:2573
1946 msgid "invalid export options\n"
1947 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1948
1949 #: g10/gpg.c:2580
1950 #, fuzzy, c-format
1951 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1952 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1953
1954 #: g10/gpg.c:2583
1955 #, fuzzy
1956 msgid "invalid list options\n"
1957 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1958
1959 #: g10/gpg.c:2591
1960 msgid "display photo IDs during signature verification"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: g10/gpg.c:2593
1964 msgid "show policy URLs during signature verification"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: g10/gpg.c:2595
1968 #, fuzzy
1969 msgid "show all notations during signature verification"
1970 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1971
1972 #: g10/gpg.c:2597
1973 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: g10/gpg.c:2601
1977 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: g10/gpg.c:2603
1981 #, fuzzy
1982 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1983 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1984
1985 #: g10/gpg.c:2605
1986 #, fuzzy
1987 msgid "show user ID validity during signature verification"
1988 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1989
1990 #: g10/gpg.c:2607
1991 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1992 msgstr ""
1993
1994 #: g10/gpg.c:2609
1995 #, fuzzy
1996 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1997 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1998
1999 #: g10/gpg.c:2611
2000 msgid "validate signatures with PKA data"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: g10/gpg.c:2613
2004 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: g10/gpg.c:2620
2008 #, fuzzy, c-format
2009 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2010 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2011
2012 #: g10/gpg.c:2623
2013 #, fuzzy
2014 msgid "invalid verify options\n"
2015 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:2630
2018 #, c-format
2019 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2020 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2021
2022 #: g10/gpg.c:2804
2023 #, fuzzy, c-format
2024 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2025 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:2807
2028 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: g10/gpg.c:2893 sm/gpgsm.c:1236
2032 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2033 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2034
2035 #: g10/gpg.c:2897
2036 #, c-format
2037 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2038 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:2906
2041 #, c-format
2042 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2043 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:2909
2046 #, c-format
2047 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2048 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:2924
2051 #, fuzzy, c-format
2052 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2053 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2054
2055 #: g10/gpg.c:2938
2056 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2057 msgstr ""
2058 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2059
2060 #: g10/gpg.c:2944
2061 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2062 msgstr ""
2063 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2064 "êáôÜóôáóç\n"
2065
2066 #: g10/gpg.c:2950
2067 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2068 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2069
2070 #: g10/gpg.c:2963
2071 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2072 msgstr ""
2073 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2074
2075 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053 sm/gpgsm.c:1292
2076 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2077 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059 sm/gpgsm.c:1300
2080 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2081 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2082
2083 #: g10/gpg.c:3041
2084 #, fuzzy
2085 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2086 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2087
2088 #: g10/gpg.c:3047
2089 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2090 msgstr ""
2091 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2092 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:3062
2095 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2096 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2097
2098 #: g10/gpg.c:3064
2099 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2100 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2101
2102 #: g10/gpg.c:3066
2103 #, fuzzy
2104 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2105 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2106
2107 #: g10/gpg.c:3068
2108 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2109 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:3070
2112 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2113 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2114
2115 #: g10/gpg.c:3073
2116 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2117 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:3077
2120 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2121 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:3084
2124 msgid "invalid default preferences\n"
2125 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2126
2127 #: g10/gpg.c:3093
2128 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2129 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:3097
2132 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2133 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2134
2135 #: g10/gpg.c:3101
2136 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2137 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2138
2139 #: g10/gpg.c:3134
2140 #, c-format
2141 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2142 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2143
2144 #: g10/gpg.c:3181
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2147 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:3186
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2152 msgstr ""
2153 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2154
2155 #: g10/gpg.c:3191
2156 #, fuzzy, c-format
2157 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2158 msgstr ""
2159 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3283
2162 #, c-format
2163 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2164 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3294
2167 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2168 msgstr ""
2169 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2170 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2171
2172 #: g10/gpg.c:3315
2173 msgid "--store [filename]"
2174 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3322
2177 msgid "--symmetric [filename]"
2178 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3324
2181 #, fuzzy, c-format
2182 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2183 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2184
2185 #: g10/gpg.c:3334
2186 msgid "--encrypt [filename]"
2187 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2188
2189 #: g10/gpg.c:3347
2190 #, fuzzy
2191 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2192 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2193
2194 #: g10/gpg.c:3349
2195 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: g10/gpg.c:3352
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2201 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2202
2203 #: g10/gpg.c:3370
2204 msgid "--sign [filename]"
2205 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2206
2207 #: g10/gpg.c:3383
2208 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2209 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2210
2211 #: g10/gpg.c:3398
2212 #, fuzzy
2213 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2214 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2215
2216 #: g10/gpg.c:3400
2217 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: g10/gpg.c:3403
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2223 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:3423
2226 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2227 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2228
2229 #: g10/gpg.c:3432
2230 msgid "--clearsign [filename]"
2231 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2232
2233 #: g10/gpg.c:3457
2234 msgid "--decrypt [filename]"
2235 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2236
2237 #: g10/gpg.c:3465
2238 msgid "--sign-key user-id"
2239 msgstr "--sign-key user-id"
2240
2241 #: g10/gpg.c:3469
2242 msgid "--lsign-key user-id"
2243 msgstr "--lsign-key user-id"
2244
2245 #: g10/gpg.c:3490
2246 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2247 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2248
2249 #: g10/gpg.c:3575
2250 #, c-format
2251 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2252 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2253
2254 #: g10/gpg.c:3577
2255 #, c-format
2256 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2257 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2258
2259 #: g10/gpg.c:3579
2260 #, c-format
2261 msgid "key export failed: %s\n"
2262 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2263
2264 #: g10/gpg.c:3590
2265 #, c-format
2266 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2267 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:3600
2270 #, c-format
2271 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2272 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2273
2274 #: g10/gpg.c:3651
2275 #, c-format
2276 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2277 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2278
2279 #: g10/gpg.c:3659
2280 #, c-format
2281 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2282 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2283
2284 #: g10/gpg.c:3749
2285 #, c-format
2286 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2287 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2288
2289 #: g10/gpg.c:3866
2290 msgid "[filename]"
2291 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2292
2293 #: g10/gpg.c:3870
2294 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2295 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2296
2297 #: g10/gpg.c:4182
2298 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2299 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2300
2301 #: g10/gpg.c:4184
2302 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2303 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2304
2305 #: g10/gpg.c:4217
2306 #, fuzzy
2307 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2308 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2309
2310 #: g10/gpgv.c:73
2311 msgid "take the keys from this keyring"
2312 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2313
2314 #: g10/gpgv.c:75
2315 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2316 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2317
2318 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
2319 msgid "|FD|write status info to this FD"
2320 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2321
2322 #: g10/gpgv.c:100
2323 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2324 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2325
2326 #: g10/gpgv.c:103
2327 msgid ""
2328 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2329 "Check signatures against known trusted keys\n"
2330 msgstr ""
2331 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2332 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2333
2334 #: g10/helptext.c:51
2335 msgid ""
2336 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2337 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2338 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2339 msgstr ""
2340 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
2341 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
2342 "åìðéóôïóýíçò,\n"
2343 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
2344
2345 #: g10/helptext.c:57
2346 msgid ""
2347 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2348 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2349 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2350 "ultimately trusted\n"
2351 msgstr ""
2352 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
2353 "êëåéäéÜ\n"
2354 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
2355 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
2356 "êëåéäß\n"
2357 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2358
2359 #: g10/helptext.c:64
2360 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2361 msgstr ""
2362 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
2363 "\"."
2364
2365 #: g10/helptext.c:68
2366 msgid ""
2367 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2368 msgstr ""
2369 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
2370
2371 #: g10/helptext.c:72
2372 msgid ""
2373 "Select the algorithm to use.\n"
2374 "\n"
2375 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2376 "for signatures.\n"
2377 "\n"
2378 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2379 "\n"
2380 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2381 "\n"
2382 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2383 msgstr ""
2384
2385 #: g10/helptext.c:86
2386 msgid ""
2387 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2388 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2389 "Please consult your security expert first."
2390 msgstr ""
2391 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
2392 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
2393 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
2394
2395 #: g10/helptext.c:93
2396 msgid "Enter the size of the key"
2397 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
2398
2399 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2400 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2401 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2402 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
2403
2404 #: g10/helptext.c:107
2405 msgid ""
2406 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2407 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2408 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2409 "the given value as an interval."
2410 msgstr ""
2411 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
2412 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
2413 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
2414 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
2415
2416 #: g10/helptext.c:119
2417 msgid "Enter the name of the key holder"
2418 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2419
2420 #: g10/helptext.c:124
2421 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2422 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2423
2424 #: g10/helptext.c:128
2425 msgid "Please enter an optional comment"
2426 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2427
2428 #: g10/helptext.c:133
2429 msgid ""
2430 "N  to change the name.\n"
2431 "C  to change the comment.\n"
2432 "E  to change the email address.\n"
2433 "O  to continue with key generation.\n"
2434 "Q  to to quit the key generation."
2435 msgstr ""
2436 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2437 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2438 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2439 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2440 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2441
2442 #: g10/helptext.c:142
2443 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2444 msgstr ""
2445 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2446 "õðïêëåéäß."
2447
2448 #: g10/helptext.c:150
2449 msgid ""
2450 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2451 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2452 "know how carefully you verified this.\n"
2453 "\n"
2454 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2455 "the\n"
2456 "    key.\n"
2457 "\n"
2458 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2459 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2460 "for\n"
2461 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2462 "user.\n"
2463 "\n"
2464 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2465 "could\n"
2466 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2467 "the\n"
2468 "    key against a photo ID.\n"
2469 "\n"
2470 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2471 "could\n"
2472 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2473 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2474 "a\n"
2475 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2476 "the\n"
2477 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2478 "exchange\n"
2479 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2480 "\n"
2481 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2482 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2483 "\"\n"
2484 "mean to you when you sign other keys.\n"
2485 "\n"
2486 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2487 msgstr ""
2488 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2489 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2490 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2491 "\n"
2492 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2493 "êëåéäß.\n"
2494 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2495 "ôïõ\n"
2496 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2497 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2498 "\n"
2499 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2500 "ðáñÜäåéãìá\n"
2501 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2502 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2503 "\n"
2504 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2505 "áõôü\n"
2506 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2507 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2508 "ôïõ\n"
2509 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2510 "÷.\n"
2511 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2512 "\n"
2513 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2514 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2515 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2516 "êëåéäéÜ.\n"
2517 "\n"
2518 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2519
2520 #: g10/helptext.c:188
2521 #, fuzzy
2522 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2523 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2524
2525 #: g10/helptext.c:192
2526 msgid ""
2527 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2528 "All certificates are then also lost!"
2529 msgstr ""
2530 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2531 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2532
2533 #: g10/helptext.c:197
2534 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2535 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2536
2537 #: g10/helptext.c:202
2538 msgid ""
2539 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2540 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2541 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2542 msgstr ""
2543 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2544 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2545 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2546 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2547
2548 #: g10/helptext.c:207
2549 msgid ""
2550 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2551 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2552 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2553 "a trust connection through another already certified key."
2554 msgstr ""
2555 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2556 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2557 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2558 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2559
2560 #: g10/helptext.c:213
2561 msgid ""
2562 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2563 "your keyring."
2564 msgstr ""
2565 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2566 "êëåéäïèÞêç óáò."
2567
2568 #: g10/helptext.c:217
2569 msgid ""
2570 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2571 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2572 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2573 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2574 "a second one is available."
2575 msgstr ""
2576 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2577 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2578 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2579 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2580 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2581
2582 #: g10/helptext.c:225
2583 msgid ""
2584 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2585 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2586 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2587 msgstr ""
2588 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2589 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2590 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2591
2592 #: g10/helptext.c:232
2593 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2594 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2595
2596 #: g10/helptext.c:238
2597 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2598 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2599
2600 #: g10/helptext.c:242
2601 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2602 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2603
2604 #: g10/helptext.c:247
2605 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2606 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2607
2608 #: g10/helptext.c:252
2609 msgid ""
2610 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2611 "file (which is shown in brackets) will be used."
2612 msgstr ""
2613 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2614 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2615
2616 #: g10/helptext.c:258
2617 msgid ""
2618 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2619 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2620 "  \"Key has been compromised\"\n"
2621 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2622 "      got access to your secret key.\n"
2623 "  \"Key is superseded\"\n"
2624 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2625 "  \"Key is no longer used\"\n"
2626 "      Use this if you have retired this key.\n"
2627 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2628 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2629 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2630 msgstr ""
2631 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2632 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2633 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2634 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2635 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2636 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2637 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2638 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2639 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2640 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2641 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2642 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2643
2644 #: g10/helptext.c:274
2645 msgid ""
2646 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2647 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2648 "An empty line ends the text.\n"
2649 msgstr ""
2650 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2651 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2652 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2653 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2654
2655 #: g10/helptext.c:289
2656 msgid "No help available"
2657 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2658
2659 #: g10/helptext.c:297
2660 #, c-format
2661 msgid "No help available for `%s'"
2662 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2663
2664 #: g10/import.c:96
2665 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: g10/import.c:98
2669 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: g10/import.c:100
2673 #, fuzzy
2674 msgid "do not update the trustdb after import"
2675 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2676
2677 #: g10/import.c:102
2678 #, fuzzy
2679 msgid "create a public key when importing a secret key"
2680 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2681
2682 #: g10/import.c:104
2683 msgid "only accept updates to existing keys"
2684 msgstr ""
2685
2686 #: g10/import.c:106
2687 #, fuzzy
2688 msgid "remove unusable parts from key after import"
2689 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2690
2691 #: g10/import.c:108
2692 msgid "remove as much as possible from key after import"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: g10/import.c:271
2696 #, c-format
2697 msgid "skipping block of type %d\n"
2698 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2699
2700 #: g10/import.c:280
2701 #, fuzzy, c-format
2702 msgid "%lu keys processed so far\n"
2703 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2704
2705 #: g10/import.c:297
2706 #, c-format
2707 msgid "Total number processed: %lu\n"
2708 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2709
2710 #: g10/import.c:299
2711 #, c-format
2712 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2713 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2714
2715 #: g10/import.c:302
2716 #, c-format
2717 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2718 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2719
2720 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2721 #, c-format
2722 msgid "              imported: %lu"
2723 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2724
2725 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2726 #, c-format
2727 msgid "             unchanged: %lu\n"
2728 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2729
2730 #: g10/import.c:312
2731 #, c-format
2732 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2733 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2734
2735 #: g10/import.c:314
2736 #, c-format
2737 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2738 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2739
2740 #: g10/import.c:316
2741 #, c-format
2742 msgid "        new signatures: %lu\n"
2743 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2744
2745 #: g10/import.c:318
2746 #, c-format
2747 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2748 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2749
2750 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2751 #, c-format
2752 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2753 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2754
2755 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2756 #, c-format
2757 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2758 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2759
2760 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2761 #, c-format
2762 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2763 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2764
2765 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2766 #, c-format
2767 msgid "          not imported: %lu\n"
2768 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2769
2770 #: g10/import.c:328
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2773 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2774
2775 #: g10/import.c:330
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2778 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2779
2780 #: g10/import.c:571
2781 #, c-format
2782 msgid ""
2783 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2784 "algorithms on these user IDs:\n"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: g10/import.c:612
2788 #, c-format
2789 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: g10/import.c:627
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2795 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2796
2797 #: g10/import.c:639
2798 #, c-format
2799 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: g10/import.c:652
2803 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: g10/import.c:654
2807 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: g10/import.c:678
2811 #, c-format
2812 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "key %s: no user ID\n"
2818 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2819
2820 #: g10/import.c:757
2821 #, fuzzy, c-format
2822 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2823 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2824
2825 #: g10/import.c:772
2826 #, fuzzy, c-format
2827 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2828 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2829
2830 #: g10/import.c:778
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2833 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2834
2835 #: g10/import.c:780
2836 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2837 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2838
2839 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2840 #, fuzzy, c-format
2841 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2842 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2843
2844 #: g10/import.c:796
2845 #, fuzzy, c-format
2846 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2847 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2848
2849 #: g10/import.c:805
2850 #, c-format
2851 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2852 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2853
2854 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2855 #, c-format
2856 msgid "writing to `%s'\n"
2857 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2858
2859 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2860 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2861 #, c-format
2862 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2863 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2864
2865 #: g10/import.c:833
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2868 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2869
2870 #: g10/import.c:857
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2873 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2874
2875 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2878 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2879
2880 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2883 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2884
2885 #: g10/import.c:919
2886 #, fuzzy, c-format
2887 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2888 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2889
2890 #: g10/import.c:922
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2893 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2894
2895 #: g10/import.c:925
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2898 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2899
2900 #: g10/import.c:928
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2903 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2904
2905 #: g10/import.c:931
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2908 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2909
2910 #: g10/import.c:934
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2913 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2914
2915 #: g10/import.c:937
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2918 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2919
2920 #: g10/import.c:940
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2923 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2924
2925 #: g10/import.c:943
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2928 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2929
2930 #: g10/import.c:946
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2933 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2934
2935 #: g10/import.c:969
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2938 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2939
2940 #: g10/import.c:1132
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2943 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1143
2946 #, fuzzy
2947 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2948 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2951 #, c-format
2952 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2953 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1171
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: secret key imported\n"
2958 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1201
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2963 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1211
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2968 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1241
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2973 msgstr ""
2974 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2975 "áíÜêëçóçò\n"
2976
2977 #: g10/import.c:1284
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2980 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2981
2982 #: g10/import.c:1316
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2985 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2986
2987 #: g10/import.c:1382
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2990 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2991
2992 #: g10/import.c:1397
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2995 msgstr ""
2996 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2997 "s\"\n"
2998
2999 #: g10/import.c:1399
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3002 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3003
3004 #: g10/import.c:1417
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3007 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
3010 #, fuzzy, c-format
3011 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3012 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1430
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3017 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3018
3019 #: g10/import.c:1445
3020 #, fuzzy, c-format
3021 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3022 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3023
3024 #: g10/import.c:1467
3025 #, fuzzy, c-format
3026 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3027 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3028
3029 #: g10/import.c:1480
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3032 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3033
3034 #: g10/import.c:1495
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3037 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1537
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3042 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3043
3044 #: g10/import.c:1558
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3047 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3048
3049 #: g10/import.c:1585
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3052 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3053
3054 #: g10/import.c:1595
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3057 msgstr ""
3058 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3059
3060 #: g10/import.c:1612
3061 #, fuzzy, c-format
3062 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3063 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3064
3065 #: g10/import.c:1626
3066 #, fuzzy, c-format
3067 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3068 msgstr ""
3069 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3070
3071 #: g10/import.c:1634
3072 #, fuzzy, c-format
3073 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3074 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3075
3076 #: g10/import.c:1734
3077 #, fuzzy, c-format
3078 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3079 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3080
3081 #: g10/import.c:1796
3082 #, fuzzy, c-format
3083 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3084 msgstr ""
3085 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3086 "08lX\n"
3087
3088 #: g10/import.c:1810
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3091 msgstr ""
3092 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3093 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3094
3095 #: g10/import.c:1869
3096 #, fuzzy, c-format
3097 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3098 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3099
3100 #: g10/import.c:1903
3101 #, fuzzy, c-format
3102 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3103 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3104
3105 #: g10/import.c:2292
3106 #, fuzzy
3107 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3108 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3109
3110 #: g10/import.c:2300
3111 #, fuzzy
3112 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3113 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3114
3115 #: g10/import.c:2302
3116 #, fuzzy
3117 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3118 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3119
3120 #: g10/keydb.c:170
3121 #, c-format
3122 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3123 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3124
3125 #: g10/keydb.c:176
3126 #, c-format
3127 msgid "keyring `%s' created\n"
3128 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3129
3130 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3131 #, fuzzy, c-format
3132 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3133 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3134
3135 #: g10/keydb.c:699
3136 #, c-format
3137 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3138 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:267
3141 msgid "[revocation]"
3142 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:268
3145 msgid "[self-signature]"
3146 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3149 msgid "1 bad signature\n"
3150 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3153 #, c-format
3154 msgid "%d bad signatures\n"
3155 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3158 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3159 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3162 #, c-format
3163 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3164 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3167 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3168 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3171 #, c-format
3172 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3173 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:358
3176 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3177 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:360
3180 #, c-format
3181 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3182 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3185 #, fuzzy
3186 msgid ""
3187 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3188 "keys\n"
3189 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3190 "etc.)\n"
3191 msgstr ""
3192 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3193 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3194 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3195 "\n"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3198 #, fuzzy, c-format
3199 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3200 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3203 #, fuzzy, c-format
3204 msgid "  %d = I trust fully\n"
3205 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:440
3208 msgid ""
3209 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3210 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3211 "trust signatures on your behalf.\n"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: g10/keyedit.c:456
3215 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: g10/keyedit.c:600
3219 #, c-format
3220 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3221 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3222
3223 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3224 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3225 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3226 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3227
3228 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3229 #: g10/keyedit.c:1761
3230 msgid "  Unable to sign.\n"
3231 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:628
3234 #, c-format
3235 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3236 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3237
3238 #: g10/keyedit.c:656
3239 #, c-format
3240 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3241 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3242
3243 #: g10/keyedit.c:684
3244 #, fuzzy, c-format
3245 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3246 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3247
3248 #: g10/keyedit.c:686
3249 #, fuzzy
3250 msgid "Sign it? (y/N) "
3251 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3252
3253 #: g10/keyedit.c:708
3254 #, c-format
3255 msgid ""
3256 "The self-signature on \"%s\"\n"
3257 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3258 msgstr ""
3259 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3260 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:717
3263 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3264 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3265
3266 #: g10/keyedit.c:731
3267 #, c-format
3268 msgid ""
3269 "Your current signature on \"%s\"\n"
3270 "has expired.\n"
3271 msgstr ""
3272 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3273 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:735
3276 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3277 msgstr ""
3278 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3279
3280 #: g10/keyedit.c:756
3281 #, c-format
3282 msgid ""
3283 "Your current signature on \"%s\"\n"
3284 "is a local signature.\n"
3285 msgstr ""
3286 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3287 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:760
3290 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3291 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3292
3293 #: g10/keyedit.c:781
3294 #, fuzzy, c-format
3295 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3296 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:784
3299 #, fuzzy, c-format
3300 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3301 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:789
3304 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3305 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3306
3307 #: g10/keyedit.c:811
3308 #, fuzzy, c-format
3309 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3310 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:826
3313 msgid "This key has expired!"
3314 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:844
3317 #, c-format
3318 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3319 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:850
3322 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3323 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3324
3325 #: g10/keyedit.c:890
3326 msgid ""
3327 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3328 "mode.\n"
3329 msgstr ""
3330 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3331 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:892
3334 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3335 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:917
3338 msgid ""
3339 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3340 "belongs\n"
3341 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3342 msgstr ""
3343 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3344 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3345 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:922
3348 #, c-format
3349 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3350 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:924
3353 #, c-format
3354 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3355 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:926
3358 #, c-format
3359 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3360 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:928
3363 #, c-format
3364 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3365 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:934
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3370 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:958
3373 #, fuzzy, c-format
3374 msgid ""
3375 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3376 "key \"%s\" (%s)\n"
3377 msgstr ""
3378 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3379 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3380
3381 #: g10/keyedit.c:965
3382 #, fuzzy
3383 msgid "This will be a self-signature.\n"
3384 msgstr ""
3385 "\n"
3386 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:971
3389 #, fuzzy
3390 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3391 msgstr ""
3392 "\n"
3393 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:979
3396 #, fuzzy
3397 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3398 msgstr ""
3399 "\n"
3400 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3401 "\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:989
3404 #, fuzzy
3405 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3406 msgstr ""
3407 "\n"
3408 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:996
3411 #, fuzzy
3412 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3413 msgstr ""
3414 "\n"
3415 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3416 "\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:1003
3419 #, fuzzy
3420 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3421 msgstr ""
3422 "\n"
3423 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1008
3426 #, fuzzy
3427 msgid "I have checked this key casually.\n"
3428 msgstr ""
3429 "\n"
3430 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1013
3433 #, fuzzy
3434 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3435 msgstr ""
3436 "\n"
3437 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1023
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Really sign? (y/N) "
3442 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3445 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3446 #, c-format
3447 msgid "signing failed: %s\n"
3448 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:1133
3451 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3455 msgid "This key is not protected.\n"
3456 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3459 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3460 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3463 #, fuzzy
3464 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3465 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3468 msgid "Key is protected.\n"
3469 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1180
3472 #, c-format
3473 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3474 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1186
3477 msgid ""
3478 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3479 "\n"
3480 msgstr ""
3481 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3482 "\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3485 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3486 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1206
3489 msgid ""
3490 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3491 "\n"
3492 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1209
3495 #, fuzzy
3496 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3497 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1280
3500 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3501 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1366
3504 msgid "save and quit"
3505 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1369
3508 #, fuzzy
3509 msgid "show key fingerprint"
3510 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1370
3513 msgid "list key and user IDs"
3514 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1372
3517 msgid "select user ID N"
3518 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1373
3521 #, fuzzy
3522 msgid "select subkey N"
3523 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:1374
3526 #, fuzzy
3527 msgid "check signatures"
3528 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1379
3531 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1384
3535 #, fuzzy
3536 msgid "sign selected user IDs locally"
3537 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1386
3540 #, fuzzy
3541 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3542 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1388
3545 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3546 msgstr ""
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1392
3549 msgid "add a user ID"
3550 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1394
3553 msgid "add a photo ID"
3554 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1396
3557 #, fuzzy
3558 msgid "delete selected user IDs"
3559 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1401
3562 #, fuzzy
3563 msgid "add a subkey"
3564 msgstr "addkey"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1405
3567 msgid "add a key to a smartcard"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1407
3571 msgid "move a key to a smartcard"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1409
3575 msgid "move a backup key to a smartcard"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1413
3579 #, fuzzy
3580 msgid "delete selected subkeys"
3581 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1415
3584 msgid "add a revocation key"
3585 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1417
3588 #, fuzzy
3589 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3590 msgstr ""
3591 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1419
3594 #, fuzzy
3595 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3596 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1421
3599 #, fuzzy
3600 msgid "flag the selected user ID as primary"
3601 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:1423
3604 #, fuzzy
3605 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3606 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1426
3609 msgid "list preferences (expert)"
3610 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1428
3613 msgid "list preferences (verbose)"
3614 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1430
3617 #, fuzzy
3618 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3619 msgstr ""
3620 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1435
3623 #, fuzzy
3624 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3625 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:1437
3628 #, fuzzy
3629 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3630 msgstr ""
3631 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1439
3634 msgid "change the passphrase"
3635 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1443
3638 msgid "change the ownertrust"
3639 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1445
3642 #, fuzzy
3643 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3644 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1447
3647 #, fuzzy
3648 msgid "revoke selected user IDs"
3649 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1452
3652 #, fuzzy
3653 msgid "revoke key or selected subkeys"
3654 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:1453
3657 #, fuzzy
3658 msgid "enable key"
3659 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1454
3662 #, fuzzy
3663 msgid "disable key"
3664 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1455
3667 #, fuzzy
3668 msgid "show selected photo IDs"
3669 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1457
3672 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: g10/keyedit.c:1459
3676 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1581
3680 #, fuzzy, c-format
3681 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3682 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:1599
3685 msgid "Secret key is available.\n"
3686 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1682
3689 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3690 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1690
3693 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3694 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1709
3697 msgid ""
3698 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3699 "(lsign),\n"
3700 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3701 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3702 msgstr ""
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1749
3705 msgid "Key is revoked."
3706 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3707
3708 #: g10/keyedit.c:1768
3709 #, fuzzy
3710 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3711 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3712
3713 #: g10/keyedit.c:1775
3714 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3715 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1784
3718 #, fuzzy, c-format
3719 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3720 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1807
3723 #, c-format
3724 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3725 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3728 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3729 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:1831
3732 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3733 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:1833
3736 #, fuzzy
3737 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3738 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3739
3740 #: g10/keyedit.c:1834
3741 #, fuzzy
3742 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3743 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1884
3746 #, fuzzy
3747 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3748 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3749
3750 #: g10/keyedit.c:1896
3751 #, fuzzy
3752 msgid "You must select exactly one key.\n"
3753 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:1924
3756 msgid "Command expects a filename argument\n"
3757 msgstr ""
3758
3759 #: g10/keyedit.c:1938
3760 #, fuzzy, c-format
3761 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3762 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:1955
3765 #, fuzzy, c-format
3766 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3767 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:1979
3770 msgid "You must select at least one key.\n"
3771 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:1982
3774 #, fuzzy
3775 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3776 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3777
3778 #: g10/keyedit.c:1983
3779 #, fuzzy
3780 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3781 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:2018
3784 #, fuzzy
3785 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3786 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3787
3788 #: g10/keyedit.c:2019
3789 #, fuzzy
3790 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3791 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3792
3793 #: g10/keyedit.c:2037
3794 #, fuzzy
3795 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3796 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2048
3799 #, fuzzy
3800 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3801 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3802
3803 #: g10/keyedit.c:2050
3804 #, fuzzy
3805 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3806 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3807
3808 #: g10/keyedit.c:2100
3809 msgid ""
3810 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: g10/keyedit.c:2142
3814 #, fuzzy
3815 msgid "Set preference list to:\n"
3816 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:2148
3819 #, fuzzy
3820 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3821 msgstr ""
3822 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3823
3824 #: g10/keyedit.c:2150
3825 #, fuzzy
3826 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3827 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:2218
3830 #, fuzzy
3831 msgid "Save changes? (y/N) "
3832 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3833
3834 #: g10/keyedit.c:2221
3835 #, fuzzy
3836 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3837 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3838
3839 #: g10/keyedit.c:2231
3840 #, c-format
3841 msgid "update failed: %s\n"
3842 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3843
3844 #: g10/keyedit.c:2238
3845 #, c-format
3846 msgid "update secret failed: %s\n"
3847 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3848
3849 #: g10/keyedit.c:2245
3850 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3851 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3852
3853 #: g10/keyedit.c:2345
3854 msgid "Digest: "
3855 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2396
3858 msgid "Features: "
3859 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2407
3862 msgid "Keyserver no-modify"
3863 msgstr ""
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3866 msgid "Preferred keyserver: "
3867 msgstr ""
3868
3869 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3870 #, fuzzy
3871 msgid "Notations: "
3872 msgstr "Óçìåßùóç: "
3873
3874 #: g10/keyedit.c:2641
3875 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3876 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3877
3878 #: g10/keyedit.c:2700
3879 #, fuzzy, c-format
3880 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3881 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3882
3883 #: g10/keyedit.c:2721
3884 #, fuzzy, c-format
3885 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3886 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3887
3888 #: g10/keyedit.c:2727
3889 #, fuzzy
3890 msgid "(sensitive)"
3891 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3892
3893 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3894 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
3895 #, fuzzy, c-format
3896 msgid "created: %s"
3897 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3898
3899 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:979
3900 #, fuzzy, c-format
3901 msgid "revoked: %s"
3902 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3905 #, fuzzy, c-format
3906 msgid "expired: %s"
3907 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3910 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3911 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:985
3912 #, fuzzy, c-format
3913 msgid "expires: %s"
3914 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3915
3916 #: g10/keyedit.c:2752
3917 #, fuzzy, c-format
3918 msgid "usage: %s"
3919 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3920
3921 #: g10/keyedit.c:2767
3922 #, fuzzy, c-format
3923 msgid "trust: %s"
3924 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:2771
3927 #, c-format
3928 msgid "validity: %s"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: g10/keyedit.c:2778
3932 msgid "This key has been disabled"
3933 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
3936 msgid "card-no: "
3937 msgstr ""
3938
3939 #: g10/keyedit.c:2830
3940 msgid ""
3941 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3942 "unless you restart the program.\n"
3943 msgstr ""
3944 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3945 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3946
3947 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
3948 #: g10/mainproc.c:1831 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3949 #, fuzzy
3950 msgid "revoked"
3951 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
3954 #: g10/mainproc.c:1833 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3955 #, fuzzy
3956 msgid "expired"
3957 msgstr "expire"
3958
3959 #: g10/keyedit.c:2961
3960 msgid ""
3961 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3962 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3963 msgstr ""
3964 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3965 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:3022
3968 msgid ""
3969 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3970 "versions\n"
3971 "         of PGP to reject this key.\n"
3972 msgstr ""
3973 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3974 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3975
3976 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
3977 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3978 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3979
3980 #: g10/keyedit.c:3033
3981 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3982 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3983
3984 #: g10/keyedit.c:3173
3985 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3986 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3987
3988 #: g10/keyedit.c:3183
3989 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3990 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:3187
3993 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3994 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:3193
3997 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3998 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3999
4000 #: g10/keyedit.c:3207
4001 #, c-format
4002 msgid "Deleted %d signature.\n"
4003 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
4004
4005 #: g10/keyedit.c:3208
4006 #, c-format
4007 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4008 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
4009
4010 #: g10/keyedit.c:3211
4011 msgid "Nothing deleted.\n"
4012 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
4013
4014 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
4015 #, fuzzy
4016 msgid "invalid"
4017 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
4018
4019 #: g10/keyedit.c:3246
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4022 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4023
4024 #: g10/keyedit.c:3253
4025 #, fuzzy, c-format
4026 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4027 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4028
4029 #: g10/keyedit.c:3254
4030 #, fuzzy, c-format
4031 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4032 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4033
4034 #: g10/keyedit.c:3262
4035 #, fuzzy, c-format
4036 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4037 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4038
4039 #: g10/keyedit.c:3263
4040 #, fuzzy, c-format
4041 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4042 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3357
4045 msgid ""
4046 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4047 "cause\n"
4048 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4049 msgstr ""
4050 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4051 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4052 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4053
4054 #: g10/keyedit.c:3368
4055 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4056 msgstr ""
4057 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4058
4059 #: g10/keyedit.c:3388
4060 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4061 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4062
4063 #: g10/keyedit.c:3413
4064 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4065 msgstr ""
4066 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4067
4068 #: g10/keyedit.c:3428
4069 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4070 msgstr ""
4071 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4072
4073 #: g10/keyedit.c:3450
4074 #, fuzzy
4075 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4076 msgstr ""
4077 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4078
4079 #: g10/keyedit.c:3469
4080 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4081 msgstr ""
4082 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4083 "åðáíÝëèåé!\n"
4084
4085 #: g10/keyedit.c:3475
4086 #, fuzzy
4087 msgid ""
4088 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4089 msgstr ""
4090 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4091 "N): "
4092
4093 #: g10/keyedit.c:3536
4094 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4095 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4096
4097 #: g10/keyedit.c:3542
4098 #, fuzzy
4099 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4100 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4101
4102 #: g10/keyedit.c:3546
4103 #, fuzzy
4104 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4105 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4106
4107 #: g10/keyedit.c:3549
4108 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4109 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4110
4111 #: g10/keyedit.c:3595
4112 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4113 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4114
4115 #: g10/keyedit.c:3611
4116 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4117 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4118
4119 #: g10/keyedit.c:3684
4120 #, fuzzy, c-format
4121 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4122 msgstr ""
4123 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4124 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4125
4126 #: g10/keyedit.c:3690
4127 #, c-format
4128 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4129 msgstr ""
4130
4131 #: g10/keyedit.c:3852
4132 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4133 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4134
4135 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
4136 #, fuzzy, c-format
4137 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4138 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4139
4140 #: g10/keyedit.c:4062
4141 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4142 msgstr ""
4143
4144 #: g10/keyedit.c:4142
4145 #, fuzzy
4146 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4147 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4148
4149 #: g10/keyedit.c:4143
4150 #, fuzzy
4151 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4152 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4153
4154 #: g10/keyedit.c:4205
4155 #, fuzzy
4156 msgid "Enter the notation: "
4157 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4158
4159 #: g10/keyedit.c:4354
4160 #, fuzzy
4161 msgid "Proceed? (y/N) "
4162 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4163
4164 #: g10/keyedit.c:4418
4165 #, c-format
4166 msgid "No user ID with index %d\n"
4167 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4168
4169 #: g10/keyedit.c:4476
4170 #, fuzzy, c-format
4171 msgid "No user ID with hash %s\n"
4172 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4173
4174 #: g10/keyedit.c:4503
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "No subkey with index %d\n"
4177 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4178
4179 #: g10/keyedit.c:4638
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4182 msgstr "user ID: \""
4183
4184 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4187 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4188
4189 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
4190 msgid " (non-exportable)"
4191 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4192
4193 #: g10/keyedit.c:4647
4194 #, c-format
4195 msgid "This signature expired on %s.\n"
4196 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4197
4198 #: g10/keyedit.c:4651
4199 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4200 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4201
4202 #: g10/keyedit.c:4655
4203 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4204 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4205
4206 #: g10/keyedit.c:4682
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4209 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4210
4211 #: g10/keyedit.c:4708
4212 #, fuzzy
4213 msgid " (non-revocable)"
4214 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4215
4216 #: g10/keyedit.c:4715
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4219 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4220
4221 #: g10/keyedit.c:4737
4222 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4223 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4224
4225 #: g10/keyedit.c:4757
4226 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4227 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4228
4229 #: g10/keyedit.c:4787
4230 msgid "no secret key\n"
4231 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4232
4233 #: g10/keyedit.c:4857
4234 #, c-format
4235 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4236 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4237
4238 #: g10/keyedit.c:4874
4239 #, c-format
4240 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4241 msgstr ""
4242 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4243
4244 #: g10/keyedit.c:4938
4245 #, fuzzy, c-format
4246 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4247 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4248
4249 #: g10/keyedit.c:5000
4250 #, fuzzy, c-format
4251 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4252 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4253
4254 #: g10/keyedit.c:5095
4255 #, fuzzy, c-format
4256 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4257 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4258
4259 #: g10/keygen.c:265
4260 #, fuzzy, c-format
4261 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4262 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4263
4264 #: g10/keygen.c:272
4265 #, fuzzy
4266 msgid "too many cipher preferences\n"
4267 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4268
4269 #: g10/keygen.c:274
4270 #, fuzzy
4271 msgid "too many digest preferences\n"
4272 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4273
4274 #: g10/keygen.c:276
4275 #, fuzzy
4276 msgid "too many compression preferences\n"
4277 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4278
4279 #: g10/keygen.c:401
4280 #, fuzzy, c-format
4281 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4282 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4283
4284 #: g10/keygen.c:875
4285 msgid "writing direct signature\n"
4286 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4287
4288 #: g10/keygen.c:914
4289 msgid "writing self signature\n"
4290 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4291
4292 #: g10/keygen.c:964
4293 msgid "writing key binding signature\n"
4294 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4295
4296 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4297 #: g10/keygen.c:2948
4298 #, c-format
4299 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4300 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4301
4302 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4303 #, c-format
4304 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4305 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4306
4307 #: g10/keygen.c:1276
4308 msgid ""
4309 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: g10/keygen.c:1492
4313 #, fuzzy
4314 msgid "Sign"
4315 msgstr "sign"
4316
4317 #: g10/keygen.c:1495
4318 msgid "Certify"
4319 msgstr ""
4320
4321 #: g10/keygen.c:1498
4322 #, fuzzy
4323 msgid "Encrypt"
4324 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4325
4326 #: g10/keygen.c:1501
4327 msgid "Authenticate"
4328 msgstr ""
4329
4330 #: g10/keygen.c:1509
4331 msgid "SsEeAaQq"
4332 msgstr ""
4333
4334 #: g10/keygen.c:1528
4335 #, c-format
4336 msgid "Possible actions for a %s key: "
4337 msgstr ""
4338
4339 #: g10/keygen.c:1532
4340 msgid "Current allowed actions: "
4341 msgstr ""
4342
4343 #: g10/keygen.c:1537
4344 #, c-format
4345 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4346 msgstr ""
4347
4348 #: g10/keygen.c:1540
4349 #, fuzzy, c-format
4350 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4351 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4352
4353 #: g10/keygen.c:1543
4354 #, c-format
4355 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4356 msgstr ""
4357
4358 #: g10/keygen.c:1546
4359 #, c-format
4360 msgid "   (%c) Finished\n"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: g10/keygen.c:1602
4364 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4365 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4366
4367 #: g10/keygen.c:1604
4368 #, fuzzy, c-format
4369 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4370 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4371
4372 #: g10/keygen.c:1605
4373 #, c-format
4374 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4375 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4376
4377 #: g10/keygen.c:1607
4378 #, fuzzy, c-format
4379 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4380 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4381
4382 #: g10/keygen.c:1609
4383 #, fuzzy, c-format
4384 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4385 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4386
4387 #: g10/keygen.c:1610
4388 #, c-format
4389 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4390 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4391
4392 #: g10/keygen.c:1612
4393 #, c-format
4394 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4395 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4396
4397 #: g10/keygen.c:1614
4398 #, fuzzy, c-format
4399 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4400 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4401
4402 #: g10/keygen.c:1683
4403 #, fuzzy, c-format
4404 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4405 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4406
4407 #: g10/keygen.c:1693
4408 #, c-format
4409 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4410 msgstr ""
4411
4412 #: g10/keygen.c:1700
4413 #, fuzzy, c-format
4414 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4415 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4416
4417 #: g10/keygen.c:1714
4418 #, c-format
4419 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4420 msgstr ""
4421
4422 #: g10/keygen.c:1720
4423 #, c-format
4424 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4425 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4426
4427 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4428 #, c-format
4429 msgid "rounded up to %u bits\n"
4430 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4431
4432 #: g10/keygen.c:1779
4433 msgid ""
4434 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4435 "         0 = key does not expire\n"
4436 "      <n>  = key expires in n days\n"
4437 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4438 "      <n>m = key expires in n months\n"
4439 "      <n>y = key expires in n years\n"
4440 msgstr ""
4441 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4442 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4443 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4444 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4445 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4446 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4447
4448 #: g10/keygen.c:1790
4449 msgid ""
4450 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4451 "         0 = signature does not expire\n"
4452 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4453 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4454 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4455 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4456 msgstr ""
4457 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4458 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4459 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4460 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4461 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4462 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4463
4464 #: g10/keygen.c:1813
4465 msgid "Key is valid for? (0) "
4466 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4467
4468 #: g10/keygen.c:1818
4469 #, fuzzy, c-format
4470 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4471 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4472
4473 #: g10/keygen.c:1836
4474 msgid "invalid value\n"
4475 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4476
4477 #: g10/keygen.c:1843
4478 #, fuzzy
4479 msgid "Key does not expire at all\n"
4480 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4481
4482 #: g10/keygen.c:1844
4483 #, fuzzy
4484 msgid "Signature does not expire at all\n"
4485 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4486
4487 #: g10/keygen.c:1849
4488 #, fuzzy, c-format
4489 msgid "Key expires at %s\n"
4490 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4491
4492 #: g10/keygen.c:1850
4493 #, fuzzy, c-format
4494 msgid "Signature expires at %s\n"
4495 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4496
4497 #: g10/keygen.c:1854
4498 msgid ""
4499 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4500 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4501 msgstr ""
4502 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4503 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4504
4505 #: g10/keygen.c:1861
4506 #, fuzzy
4507 msgid "Is this correct? (y/N) "
4508 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4509
4510 #: g10/keygen.c:1884
4511 #, fuzzy
4512 msgid ""
4513 "\n"
4514 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4515 "ID\n"
4516 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4517 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4518 "\n"
4519 msgstr ""
4520 "\n"
4521 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4522 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4523 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4524 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4525 "\n"
4526
4527 #: g10/keygen.c:1897
4528 msgid "Real name: "
4529 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4530
4531 #: g10/keygen.c:1905
4532 msgid "Invalid character in name\n"
4533 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4534
4535 #: g10/keygen.c:1907
4536 msgid "Name may not start with a digit\n"
4537 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4538
4539 #: g10/keygen.c:1909
4540 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4541 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4542
4543 #: g10/keygen.c:1917
4544 msgid "Email address: "
4545 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4546
4547 #: g10/keygen.c:1923
4548 msgid "Not a valid email address\n"
4549 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4550
4551 #: g10/keygen.c:1931
4552 msgid "Comment: "
4553 msgstr "Ó÷üëéï: "
4554
4555 #: g10/keygen.c:1937
4556 msgid "Invalid character in comment\n"
4557 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4558
4559 #: g10/keygen.c:1959
4560 #, c-format
4561 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4562 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4563
4564 #: g10/keygen.c:1965
4565 #, c-format
4566 msgid ""
4567 "You selected this USER-ID:\n"
4568 "    \"%s\"\n"
4569 "\n"
4570 msgstr ""
4571 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4572 "    \"%s\"\n"
4573 "\n"
4574
4575 #: g10/keygen.c:1970
4576 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4577 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4578
4579 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4580 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4581 #. string which should be translated accordingly and the
4582 #. letter changed to match the one in the answer string.
4583 #.
4584 #. n = Change name
4585 #. c = Change comment
4586 #. e = Change email
4587 #. o = Okay (ready, continue)
4588 #. q = Quit
4589 #.
4590 #: g10/keygen.c:1986
4591 msgid "NnCcEeOoQq"
4592 msgstr "NnCcEeOoQq"
4593
4594 #: g10/keygen.c:1996
4595 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4596 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4597
4598 #: g10/keygen.c:1997
4599 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4600 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4601
4602 #: g10/keygen.c:2016
4603 msgid "Please correct the error first\n"
4604 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4605
4606 #: g10/keygen.c:2055
4607 msgid ""
4608 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4609 "\n"
4610 msgstr ""
4611 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4612 "\n"
4613
4614 #: g10/keygen.c:2070
4615 #, c-format
4616 msgid "%s.\n"
4617 msgstr "%s.\n"
4618
4619 #: g10/keygen.c:2076
4620 msgid ""
4621 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4622 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4623 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4624 "\n"
4625 msgstr ""
4626 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4627 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4628 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4629 "\n"
4630
4631 #: g10/keygen.c:2098
4632 msgid ""
4633 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4634 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4635 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4636 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4637 msgstr ""
4638 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4639 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4640 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4641 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4642
4643 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4644 msgid "Key generation canceled.\n"
4645 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4646
4647 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4648 #, c-format
4649 msgid "writing public key to `%s'\n"
4650 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4651
4652 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4653 #, fuzzy, c-format
4654 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4655 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4656
4657 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4658 #, c-format
4659 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4660 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4661
4662 #: g10/keygen.c:3242
4663 #, c-format
4664 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4665 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4666
4667 #: g10/keygen.c:3248
4668 #, c-format
4669 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4670 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4671
4672 #: g10/keygen.c:3266
4673 #, c-format
4674 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4675 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4676
4677 #: g10/keygen.c:3273
4678 #, c-format
4679 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4680 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4681
4682 #: g10/keygen.c:3296
4683 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4684 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4685
4686 #: g10/keygen.c:3307
4687 #, fuzzy
4688 msgid ""
4689 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4690 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4691 msgstr ""
4692 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4693 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4694 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4695 "Ýíá äåõôåñå