Typo fix. Updated German translation.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-06-08 09:58+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:226
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
23 #. for the quality bar.
24 #: agent/call-pinentry.c:584
25 msgid "Quality:"
26 msgstr ""
27
28 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
29 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
30 #. string to describe what this is about.  The length of the
31 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
32 #. translate this entry, a default english text (see source)
33 #. will be used.
34 #: agent/call-pinentry.c:606
35 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
36 msgstr ""
37
38 #: agent/call-pinentry.c:650
39 msgid ""
40 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
41 "session"
42 msgstr ""
43
44 #: agent/call-pinentry.c:653
45 #, fuzzy
46 msgid ""
47 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
48 "this session"
49 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
50
51 #: agent/call-pinentry.c:710
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:730 agent/call-pinentry.c:742
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:731
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:739
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:744
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:756
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:757
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:793
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3311
96 #: g10/keygen.c:3344 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1556 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
98 #: jnlib/dotlock.c:310
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:776
104 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
105 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2794
106 #: g10/keyring.c:1582 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
107 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
108 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
109 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1973
110 #: sm/gpgsm.c:2010 sm/gpgsm.c:2048 sm/qualified.c:66
111 #, c-format
112 msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
114
115 #: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:1657
121 #, c-format
122 msgid "detected card with S/N: %s\n"
123 msgstr ""
124
125 #: agent/command-ssh.c:1662
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
129
130 #: agent/command-ssh.c:1682
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "no suitable card key found: %s\n"
133 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1732
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
138 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1747
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error writing key: %s\n"
143 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
144
145 #: agent/command-ssh.c:2055
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
148 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
151 #, fuzzy
152 msgid "Please re-enter this passphrase"
153 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
154
155 #: agent/command-ssh.c:2404
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
159 "0Awithin gpg-agent's key storage"
160 msgstr ""
161
162 #: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
163 #: tools/symcryptrun.c:434
164 msgid "does not match - try again"
165 msgstr ""
166
167 #: agent/command-ssh.c:2937
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
170 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
171
172 #: agent/divert-scd.c:199
173 msgid "Admin PIN"
174 msgstr ""
175
176 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
177 #. used to unblock a PIN.
178 #: agent/divert-scd.c:204
179 msgid "PUK"
180 msgstr ""
181
182 #: agent/divert-scd.c:211
183 msgid "Reset Code"
184 msgstr ""
185
186 #: agent/divert-scd.c:237
187 #, c-format
188 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
189 msgstr ""
190
191 #: agent/divert-scd.c:286
192 #, fuzzy
193 msgid "Repeat this Reset Code"
194 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
195
196 #: agent/divert-scd.c:288
197 #, fuzzy
198 msgid "Repeat this PUK"
199 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
200
201 #: agent/divert-scd.c:289
202 #, fuzzy
203 msgid "Repeat this PIN"
204 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
205
206 #: agent/divert-scd.c:294
207 #, fuzzy
208 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
209 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
210
211 #: agent/divert-scd.c:296
212 #, fuzzy
213 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
214 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
215
216 #: agent/divert-scd.c:297
217 #, fuzzy
218 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
219 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
220
221 #: agent/divert-scd.c:309
222 #, c-format
223 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:638 sm/export.c:654
227 #: sm/import.c:537 sm/import.c:562
228 #, fuzzy, c-format
229 msgid "error creating temporary file: %s\n"
230 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
231
232 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:545
233 #, fuzzy, c-format
234 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
235 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
236
237 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
238 #, fuzzy
239 msgid "Enter new passphrase"
240 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
241
242 #: agent/genkey.c:167
243 #, fuzzy
244 msgid "Take this one anyway"
245 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
246
247 #: agent/genkey.c:193
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
251 "at least %u character long."
252 msgid_plural ""
253 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
254 "at least %u characters long."
255 msgstr[0] ""
256 msgstr[1] ""
257
258 #: agent/genkey.c:214
259 #, c-format
260 msgid ""
261 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
262 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
263 msgid_plural ""
264 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
265 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
266 msgstr[0] ""
267 msgstr[1] ""
268
269 #: agent/genkey.c:237
270 #, c-format
271 msgid ""
272 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
273 "a known term or match%%0Acertain pattern."
274 msgstr ""
275
276 #: agent/genkey.c:253
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
280 msgstr ""
281
282 #: agent/genkey.c:255
283 #, c-format
284 msgid ""
285 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
286 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
287 msgstr ""
288
289 #: agent/genkey.c:264
290 msgid "Yes, protection is not needed"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/genkey.c:308
294 #, fuzzy, c-format
295 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
296 msgstr ""
297 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
298 "\n"
299
300 #: agent/genkey.c:431
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:103
306 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
307 #, fuzzy
308 msgid ""
309 "@Options:\n"
310 " "
311 msgstr ""
312 "@\n"
313 "ÅðéëïãÝò:\n"
314 " "
315
316 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:105
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:108
321 msgid "run in daemon mode (background)"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
325 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
326 #: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
327 msgid "verbose"
328 msgstr "áíáëõôéêÜ"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:110
331 #: sm/gpgsm.c:280
332 msgid "be somewhat more quiet"
333 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
334
335 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111
336 msgid "sh-style command output"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:112
340 msgid "csh-style command output"
341 msgstr ""
342
343 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:309
344 #: tools/symcryptrun.c:167
345 #, fuzzy
346 msgid "|FILE|read options from FILE"
347 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
348
349 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:123
350 msgid "do not detach from the console"
351 msgstr ""
352
353 #: agent/gpg-agent.c:133
354 msgid "do not grab keyboard and mouse"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
358 #, fuzzy
359 msgid "use a log file for the server"
360 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
361
362 #: agent/gpg-agent.c:136
363 #, fuzzy
364 msgid "use a standard location for the socket"
365 msgstr ""
366 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
367
368 #: agent/gpg-agent.c:139
369 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
370 msgstr ""
371
372 #: agent/gpg-agent.c:142
373 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
374 msgstr ""
375
376 #: agent/gpg-agent.c:143
377 #, fuzzy
378 msgid "do not use the SCdaemon"
379 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:155
382 msgid "ignore requests to change the TTY"
383 msgstr ""
384
385 #: agent/gpg-agent.c:157
386 msgid "ignore requests to change the X display"
387 msgstr ""
388
389 #: agent/gpg-agent.c:160
390 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:173
394 msgid "do not use the PIN cache when signing"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:175
398 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:177
402 #, fuzzy
403 msgid "allow presetting passphrase"
404 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:178
407 msgid "enable ssh-agent emulation"
408 msgstr ""
409
410 #: agent/gpg-agent.c:180
411 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:329 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
415 #: scd/scdaemon.c:244 sm/gpgsm.c:511 tools/gpg-connect-agent.c:180
416 #: tools/gpgconf.c:102 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
417 #, fuzzy
418 msgid "Please report bugs to <"
419 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
420
421 #: agent/gpg-agent.c:338
422 #, fuzzy
423 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
424 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
425
426 #: agent/gpg-agent.c:340
427 msgid ""
428 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
429 "Secret key management for GnuPG\n"
430 msgstr ""
431
432 #: agent/gpg-agent.c:375 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:305 sm/gpgsm.c:638
433 #, c-format
434 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
435 msgstr ""
436
437 #: agent/gpg-agent.c:584 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:429
438 #: scd/scdaemon.c:399 sm/gpgsm.c:877 sm/gpgsm.c:880 tools/symcryptrun.c:996
439 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
440 #, c-format
441 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
442 msgstr ""
443
444 #: agent/gpg-agent.c:683 g10/gpg.c:2085 scd/scdaemon.c:481 sm/gpgsm.c:969
445 #, c-format
446 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
447 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:688 agent/gpg-agent.c:1301 g10/gpg.c:2089
450 #: scd/scdaemon.c:486 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:929
451 #, c-format
452 msgid "option file `%s': %s\n"
453 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:696 g10/gpg.c:2096 scd/scdaemon.c:494 sm/gpgsm.c:980
456 #, c-format
457 msgid "reading options from `%s'\n"
458 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1050 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
461 #: g10/plaintext.c:162
462 #, c-format
463 msgid "error creating `%s': %s\n"
464 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1414 agent/gpg-agent.c:1532 agent/gpg-agent.c:1536
467 #: agent/gpg-agent.c:1577 agent/gpg-agent.c:1581 g10/exec.c:172
468 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:990
469 #, c-format
470 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
471 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
472
473 #: agent/gpg-agent.c:1428 scd/scdaemon.c:1004
474 msgid "name of socket too long\n"
475 msgstr ""
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1451 scd/scdaemon.c:1027
478 #, fuzzy, c-format
479 msgid "can't create socket: %s\n"
480 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1460
483 #, c-format
484 msgid "socket name `%s' is too long\n"
485 msgstr ""
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1478
488 #, fuzzy
489 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
490 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1489 scd/scdaemon.c:1046
493 #, fuzzy
494 msgid "error getting nonce for the socket\n"
495 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1494 scd/scdaemon.c:1049
498 #, fuzzy, c-format
499 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
500 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1506 scd/scdaemon.c:1058
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "listen() failed: %s\n"
505 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1512 scd/scdaemon.c:1065
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "listening on socket `%s'\n"
510 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1540 agent/gpg-agent.c:1587 g10/openfile.c:432
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "directory `%s' created\n"
515 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1593
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
520 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1597
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
525 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1727 scd/scdaemon.c:1081
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
530 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1749
533 #, c-format
534 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
535 msgstr ""
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1754
538 #, c-format
539 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
540 msgstr ""
541
542 #: agent/gpg-agent.c:1774
543 #, c-format
544 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
545 msgstr ""
546
547 #: agent/gpg-agent.c:1779
548 #, c-format
549 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
550 msgstr ""
551
552 #: agent/gpg-agent.c:1919 scd/scdaemon.c:1218
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
555 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
556
557 #: agent/gpg-agent.c:2028 scd/scdaemon.c:1285
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "%s %s stopped\n"
560 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
561
562 #: agent/gpg-agent.c:2156
563 #, fuzzy
564 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
565 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
566
567 #: agent/gpg-agent.c:2167 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:326
568 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
569 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
570 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
571
572 #: agent/gpg-agent.c:2180 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:338
573 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
574 #, c-format
575 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
576 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
577
578 #: agent/preset-passphrase.c:98
579 #, fuzzy
580 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
581 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
582
583 #: agent/preset-passphrase.c:101
584 msgid ""
585 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
586 "Password cache maintenance\n"
587 msgstr ""
588
589 #: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
590 #: tools/gpgconf.c:60
591 msgid ""
592 "@Commands:\n"
593 " "
594 msgstr ""
595 "@ÅíôïëÝò:\n"
596 " "
597
598 #: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
599 #: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
600 #: tools/symcryptrun.c:157
601 msgid ""
602 "@\n"
603 "Options:\n"
604 " "
605 msgstr ""
606 "@\n"
607 "ÅðéëïãÝò:\n"
608 " "
609
610 #: agent/protect-tool.c:163
611 #, fuzzy
612 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
613 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
614
615 #: agent/protect-tool.c:165
616 msgid ""
617 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
618 "Secret key maintenance tool\n"
619 msgstr ""
620
621 #: agent/protect-tool.c:1151
622 #, fuzzy
623 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
624 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
625
626 #: agent/protect-tool.c:1156
627 #, fuzzy
628 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
629 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
630
631 #: agent/protect-tool.c:1162
632 msgid ""
633 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
634 "system."
635 msgstr ""
636
637 #: agent/protect-tool.c:1167
638 #, fuzzy
639 msgid ""
640 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
641 "needed to complete this operation."
642 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
643
644 #: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
645 #, fuzzy
646 msgid "Passphrase:"
647 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
648
649 #: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
650 #, fuzzy
651 msgid "cancelled\n"
652 msgstr "Áêýñùóç"
653
654 #: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
655 #, fuzzy, c-format
656 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
657 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
658
659 #: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
660 #, fuzzy, c-format
661 msgid "error opening `%s': %s\n"
662 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
663
664 #: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
665 #, fuzzy, c-format
666 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
667 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
668
669 #: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
670 #, c-format
671 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
672 msgstr ""
673
674 #: agent/trustlist.c:185
675 #, fuzzy, c-format
676 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
677 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
678
679 #: agent/trustlist.c:229
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
682 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
683
684 #: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
685 #, c-format
686 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
687 msgstr ""
688
689 #: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
690 #, fuzzy, c-format
691 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
692 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
693
694 #: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
695 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
696 msgstr ""
697
698 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
699 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
700 #. Pinentry to insert a line break.  The double
701 #. percent sign is actually needed because it is also
702 #. a printf format string.  If you need to insert a
703 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
704 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
705 #. certificate.
706 #: agent/trustlist.c:610
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
710 "certificates?"
711 msgstr ""
712
713 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
714 #, fuzzy
715 msgid "Yes"
716 msgstr "íáé|íáß"
717
718 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
719 msgid "No"
720 msgstr ""
721
722 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
723 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
724 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
725 #. needed because it is also a printf format string.  If you
726 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
727 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
728 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
729 #. as stored in the certificate.
730 #: agent/trustlist.c:653
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
734 "fingerprint:%%0A  %s"
735 msgstr ""
736
737 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
738 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
739 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
740 #: agent/trustlist.c:667
741 msgid "Correct"
742 msgstr ""
743
744 #: agent/trustlist.c:667
745 msgid "Wrong"
746 msgstr ""
747
748 #: agent/findkey.c:156
749 #, c-format
750 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
751 msgstr ""
752
753 #: agent/findkey.c:172
754 #, c-format
755 msgid ""
756 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
757 "it now."
758 msgstr ""
759
760 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
761 #, fuzzy
762 msgid "Change passphrase"
763 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
764
765 #: agent/findkey.c:194
766 msgid "I'll change it later"
767 msgstr ""
768
769 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
770 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
771 #, fuzzy, c-format
772 msgid "error creating a pipe: %s\n"
773 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
774
775 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
776 #, fuzzy, c-format
777 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
778 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
779
780 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
781 #, fuzzy, c-format
782 msgid "error forking process: %s\n"
783 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
784
785 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
786 #, c-format
787 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
788 msgstr ""
789
790 #: common/exechelp.c:819
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
793 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
794
795 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
796 #, fuzzy, c-format
797 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
798 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
799
800 #: common/exechelp.c:870
801 #, c-format
802 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
803 msgstr ""
804
805 #: common/exechelp.c:883
806 #, fuzzy, c-format
807 msgid "error running `%s': terminated\n"
808 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
809
810 #: common/http.c:1674
811 #, fuzzy, c-format
812 msgid "error creating socket: %s\n"
813 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
814
815 #: common/http.c:1718
816 #, fuzzy
817 msgid "host not found"
818 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
819
820 #: common/simple-pwquery.c:338
821 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
822 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
823
824 #: common/simple-pwquery.c:395
825 #, c-format
826 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
827 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
828
829 #: common/simple-pwquery.c:406
830 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
831 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
832
833 #: common/simple-pwquery.c:416
834 #, fuzzy
835 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
836 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
837
838 #: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
839 #, fuzzy
840 msgid "canceled by user\n"
841 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
842
843 #: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
844 #, fuzzy
845 msgid "problem with the agent\n"
846 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
847
848 #: common/sysutils.c:105
849 #, c-format
850 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
851 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
852
853 #: common/sysutils.c:200
854 #, fuzzy, c-format
855 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
856 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
857
858 #: common/sysutils.c:232
859 #, fuzzy, c-format
860 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
861 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
862
863 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
864 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
865 msgid "yes"
866 msgstr "íáé|íáß"
867
868 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
869 msgid "yY"
870 msgstr "yY"
871
872 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
873 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
874 msgid "no"
875 msgstr "ü÷é|ï÷é"
876
877 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
878 msgid "nN"
879 msgstr "nN"
880
881 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
882 #: common/yesno.c:72
883 msgid "quit"
884 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
885
886 #: common/yesno.c:75
887 msgid "qQ"
888 msgstr "qQ"
889
890 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
891 #: common/yesno.c:109
892 msgid "okay|okay"
893 msgstr ""
894
895 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
896 #: common/yesno.c:111
897 msgid "cancel|cancel"
898 msgstr ""
899
900 #: common/yesno.c:112
901 msgid "oO"
902 msgstr ""
903
904 #: common/yesno.c:113
905 #, fuzzy
906 msgid "cC"
907 msgstr "c"
908
909 #: common/miscellaneous.c:77
910 #, c-format
911 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
912 msgstr ""
913
914 #: common/miscellaneous.c:80
915 #, c-format
916 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
917 msgstr ""
918
919 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
920 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
921 msgstr ""
922
923 #: common/asshelp.c:349
924 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
925 msgstr ""
926
927 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
928 #. verbatim.  It will not be printed.
929 #: common/audit.c:474
930 msgid "|audit-log-result|Good"
931 msgstr ""
932
933 #: common/audit.c:477
934 msgid "|audit-log-result|Bad"
935 msgstr ""
936
937 #: common/audit.c:479
938 msgid "|audit-log-result|Not supported"
939 msgstr ""
940
941 #: common/audit.c:481
942 #, fuzzy
943 msgid "|audit-log-result|No certificate"
944 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
945
946 #: common/audit.c:483
947 msgid "|audit-log-result|Error"
948 msgstr ""
949
950 #: common/audit.c:716
951 #, fuzzy
952 msgid "Certificate chain available"
953 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
954
955 #: common/audit.c:723
956 #, fuzzy
957 msgid "root certificate missing"
958 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
959
960 #: common/audit.c:749
961 msgid "Data encryption succeeded"
962 msgstr ""
963
964 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
965 #, fuzzy
966 msgid "Data available"
967 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
968
969 #: common/audit.c:757
970 #, fuzzy
971 msgid "Session key created"
972 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
973
974 #: common/audit.c:762
975 #, fuzzy, c-format
976 msgid "algorithm: %s"
977 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
978
979 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "unsupported algorithm: %s"
982 msgstr ""
983 "\n"
984 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
985
986 #: common/audit.c:768
987 #, fuzzy
988 msgid "seems to be not encrypted"
989 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
990
991 #: common/audit.c:774
992 msgid "Number of recipients"
993 msgstr ""
994
995 #: common/audit.c:782
996 #, c-format
997 msgid "Recipient %d"
998 msgstr ""
999
1000 #: common/audit.c:810
1001 msgid "Data signing succeeded"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: common/audit.c:830
1005 msgid "Data decryption succeeded"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: common/audit.c:855
1009 #, fuzzy
1010 msgid "Data verification succeeded"
1011 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
1012
1013 #: common/audit.c:864
1014 #, fuzzy
1015 msgid "Signature available"
1016 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1017
1018 #: common/audit.c:869
1019 #, fuzzy
1020 msgid "Parsing signature succeeded"
1021 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
1022
1023 #: common/audit.c:874
1024 #, fuzzy, c-format
1025 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1026 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1027
1028 #: common/audit.c:889
1029 #, fuzzy, c-format
1030 msgid "Signature %d"
1031 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1032
1033 #: common/audit.c:905
1034 #, fuzzy
1035 msgid "Certificate chain valid"
1036 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
1037
1038 #: common/audit.c:916
1039 #, fuzzy
1040 msgid "Root certificate trustworthy"
1041 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1042
1043 #: common/audit.c:926
1044 #, fuzzy
1045 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1046 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1047
1048 #: common/audit.c:943
1049 #, fuzzy
1050 msgid "Included certificates"
1051 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1052
1053 #: common/audit.c:1002
1054 msgid "No audit log entries."
1055 msgstr ""
1056
1057 #: common/audit.c:1051
1058 #, fuzzy
1059 msgid "Unknown operation"
1060 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1061
1062 #: common/audit.c:1069
1063 msgid "Gpg-Agent usable"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: common/audit.c:1079
1067 msgid "Dirmngr usable"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: common/audit.c:1115
1071 #, fuzzy, c-format
1072 msgid "No help available for `%s'."
1073 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1074
1075 #: common/helpfile.c:80
1076 #, fuzzy
1077 msgid "ignoring garbage line"
1078 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1079
1080 #: common/gettime.c:503
1081 #, fuzzy
1082 msgid "[none]"
1083 msgstr "Üãíùóôï"
1084
1085 #: g10/armor.c:379
1086 #, c-format
1087 msgid "armor: %s\n"
1088 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1089
1090 #: g10/armor.c:418
1091 msgid "invalid armor header: "
1092 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1093
1094 #: g10/armor.c:429
1095 msgid "armor header: "
1096 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1097
1098 #: g10/armor.c:442
1099 msgid "invalid clearsig header\n"
1100 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1101
1102 #: g10/armor.c:455
1103 #, fuzzy
1104 msgid "unknown armor header: "
1105 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1106
1107 #: g10/armor.c:508
1108 msgid "nested clear text signatures\n"
1109 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1110
1111 #: g10/armor.c:643
1112 #, fuzzy
1113 msgid "unexpected armor: "
1114 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1115
1116 #: g10/armor.c:655
1117 msgid "invalid dash escaped line: "
1118 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1119
1120 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1121 #, fuzzy, c-format
1122 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1123 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1124
1125 #: g10/armor.c:852
1126 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1127 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1128
1129 #: g10/armor.c:886
1130 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1131 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1132
1133 #: g10/armor.c:894
1134 msgid "malformed CRC\n"
1135 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1136
1137 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1140 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1141
1142 #: g10/armor.c:918
1143 #, fuzzy
1144 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1145 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1146
1147 #: g10/armor.c:922
1148 msgid "error in trailer line\n"
1149 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1150
1151 #: g10/armor.c:1233
1152 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1153 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1154
1155 #: g10/armor.c:1238
1156 #, c-format
1157 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1158 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1159
1160 #: g10/armor.c:1242
1161 msgid ""
1162 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1163 msgstr ""
1164 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1165 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1166
1167 #: g10/build-packet.c:976
1168 msgid ""
1169 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1170 "an '='\n"
1171 msgstr ""
1172 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1173 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1174
1175 #: g10/build-packet.c:988
1176 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1177 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1178
1179 #: g10/build-packet.c:994
1180 #, fuzzy
1181 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1182 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1183
1184 #: g10/build-packet.c:1012
1185 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1186 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1187
1188 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1189 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1190 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1191
1192 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1193 msgid "not human readable"
1194 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1195
1196 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:360
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1199 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1200
1201 #: g10/card-util.c:67
1202 #, c-format
1203 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1528 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1207 #: g10/keygen.c:2985 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1208 #, fuzzy
1209 msgid "can't do this in batch mode\n"
1210 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1211
1212 #: g10/card-util.c:83
1213 #, fuzzy
1214 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1215 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1216
1217 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1984
1218 #, fuzzy
1219 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1220 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1221
1222 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1258 g10/card-util.c:1337
1223 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1224 #: g10/keygen.c:1679 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1225 msgid "Your selection? "
1226 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1227
1228 #: g10/card-util.c:258 g10/card-util.c:308
1229 msgid "[not set]"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: g10/card-util.c:498
1233 #, fuzzy
1234 msgid "male"
1235 msgstr "enable"
1236
1237 #: g10/card-util.c:499
1238 #, fuzzy
1239 msgid "female"
1240 msgstr "enable"
1241
1242 #: g10/card-util.c:499
1243 #, fuzzy
1244 msgid "unspecified"
1245 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1246
1247 #: g10/card-util.c:526
1248 #, fuzzy
1249 msgid "not forced"
1250 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1251
1252 #: g10/card-util.c:526
1253 msgid "forced"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: g10/card-util.c:617
1257 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: g10/card-util.c:619
1261 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: g10/card-util.c:621
1265 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: g10/card-util.c:638
1269 msgid "Cardholder's surname: "
1270 msgstr ""
1271
1272 #: g10/card-util.c:640
1273 msgid "Cardholder's given name: "
1274 msgstr ""
1275
1276 #: g10/card-util.c:658
1277 #, c-format
1278 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: g10/card-util.c:679
1282 #, fuzzy
1283 msgid "URL to retrieve public key: "
1284 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1285
1286 #: g10/card-util.c:687
1287 #, c-format
1288 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: g10/card-util.c:783 tools/no-libgcrypt.c:30
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1294 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1295
1296 #: g10/card-util.c:795 g10/import.c:283
1297 #, c-format
1298 msgid "error reading `%s': %s\n"
1299 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1300
1301 #: g10/card-util.c:822
1302 msgid "Login data (account name): "
1303 msgstr ""
1304
1305 #: g10/card-util.c:832
1306 #, c-format
1307 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: g10/card-util.c:867
1311 msgid "Private DO data: "
1312 msgstr ""
1313
1314 #: g10/card-util.c:877
1315 #, c-format
1316 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: g10/card-util.c:927
1320 #, fuzzy
1321 msgid "Language preferences: "
1322 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1323
1324 #: g10/card-util.c:935
1325 #, fuzzy
1326 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1327 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1328
1329 #: g10/card-util.c:944
1330 #, fuzzy
1331 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1332 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1333
1334 #: g10/card-util.c:965
1335 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1336 msgstr ""
1337
1338 #: g10/card-util.c:979
1339 #, fuzzy
1340 msgid "Error: invalid response.\n"
1341 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1342
1343 #: g10/card-util.c:1000
1344 #, fuzzy
1345 msgid "CA fingerprint: "
1346 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1347
1348 #: g10/card-util.c:1023
1349 #, fuzzy
1350 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1351 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1352
1353 #: g10/card-util.c:1071
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid "key operation not possible: %s\n"
1356 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1357
1358 #: g10/card-util.c:1072
1359 #, fuzzy
1360 msgid "not an OpenPGP card"
1361 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1362
1363 #: g10/card-util.c:1081
1364 #, fuzzy, c-format
1365 msgid "error getting current key info: %s\n"
1366 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1367
1368 #: g10/card-util.c:1165
1369 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1370 msgstr ""
1371
1372 #: g10/card-util.c:1185 g10/card-util.c:1194
1373 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/card-util.c:1206
1377 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1378 msgstr ""
1379
1380 #: g10/card-util.c:1215
1381 #, c-format
1382 msgid ""
1383 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1384 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1385 "You should change them using the command --change-pin\n"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/card-util.c:1249
1389 #, fuzzy
1390 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1391 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1392
1393 #: g10/card-util.c:1251 g10/card-util.c:1328
1394 #, fuzzy
1395 msgid "   (1) Signature key\n"
1396 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1397
1398 #: g10/card-util.c:1252 g10/card-util.c:1330
1399 #, fuzzy
1400 msgid "   (2) Encryption key\n"
1401 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1402
1403 #: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332
1404 msgid "   (3) Authentication key\n"
1405 msgstr ""
1406
1407 #: g10/card-util.c:1269 g10/card-util.c:1348 g10/keyedit.c:945
1408 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:685
1409 msgid "Invalid selection.\n"
1410 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1411
1412 #: g10/card-util.c:1325
1413 #, fuzzy
1414 msgid "Please select where to store the key:\n"
1415 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1416
1417 #: g10/card-util.c:1360
1418 #, fuzzy
1419 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1420 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1421
1422 #: g10/card-util.c:1365
1423 #, fuzzy
1424 msgid "secret parts of key are not available\n"
1425 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1426
1427 #: g10/card-util.c:1370
1428 #, fuzzy
1429 msgid "secret key already stored on a card\n"
1430 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1431
1432 #: g10/card-util.c:1439 g10/keyedit.c:1380
1433 msgid "quit this menu"
1434 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1435
1436 #: g10/card-util.c:1441
1437 #, fuzzy
1438 msgid "show admin commands"
1439 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1440
1441 #: g10/card-util.c:1442 g10/keyedit.c:1383
1442 msgid "show this help"
1443 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1444
1445 #: g10/card-util.c:1444
1446 #, fuzzy
1447 msgid "list all available data"
1448 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1449
1450 #: g10/card-util.c:1447
1451 msgid "change card holder's name"
1452 msgstr ""
1453
1454 #: g10/card-util.c:1448
1455 msgid "change URL to retrieve key"
1456 msgstr ""
1457
1458 #: g10/card-util.c:1449
1459 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: g10/card-util.c:1450
1463 #, fuzzy
1464 msgid "change the login name"
1465 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1466
1467 #: g10/card-util.c:1451
1468 #, fuzzy
1469 msgid "change the language preferences"
1470 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1471
1472 #: g10/card-util.c:1452
1473 msgid "change card holder's sex"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: g10/card-util.c:1453
1477 #, fuzzy
1478 msgid "change a CA fingerprint"
1479 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1480
1481 #: g10/card-util.c:1454
1482 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: g10/card-util.c:1455
1486 #, fuzzy
1487 msgid "generate new keys"
1488 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1489
1490 #: g10/card-util.c:1456
1491 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: g10/card-util.c:1457
1495 msgid "verify the PIN and list all data"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: g10/card-util.c:1458
1499 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/card-util.c:1580 g10/keyedit.c:1654
1503 msgid "Command> "
1504 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1505
1506 #: g10/card-util.c:1623
1507 #, fuzzy
1508 msgid "Admin-only command\n"
1509 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1510
1511 #: g10/card-util.c:1654
1512 #, fuzzy
1513 msgid "Admin commands are allowed\n"
1514 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1515
1516 #: g10/card-util.c:1656
1517 #, fuzzy
1518 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1519 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1520
1521 #: g10/card-util.c:1742 g10/keyedit.c:2277
1522 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1523 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1524
1525 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1526 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1527 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1528
1529 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3967 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1530 #, c-format
1531 msgid "can't open `%s'\n"
1532 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1533
1534 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1731
1535 #: g10/revoke.c:226
1536 #, fuzzy, c-format
1537 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1538 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1539
1540 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1745
1541 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1542 #, c-format
1543 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1544 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1545
1546 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1547 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1548 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1549
1550 #: g10/delkey.c:133
1551 #, fuzzy
1552 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1553 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1554
1555 #: g10/delkey.c:145
1556 #, fuzzy
1557 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1558 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1559
1560 #: g10/delkey.c:153
1561 #, fuzzy
1562 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1563 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1564
1565 #: g10/delkey.c:163
1566 #, c-format
1567 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1568 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1569
1570 #: g10/delkey.c:173
1571 msgid "ownertrust information cleared\n"
1572 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1573
1574 #: g10/delkey.c:204
1575 #, c-format
1576 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1577 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1578
1579 #: g10/delkey.c:206
1580 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1581 msgstr ""
1582 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1583
1584 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1585 #, c-format
1586 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1587 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1588
1589 #: g10/encode.c:232
1590 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1591 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1592
1593 #: g10/encode.c:246
1594 #, c-format
1595 msgid "using cipher %s\n"
1596 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1597
1598 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1599 #, c-format
1600 msgid "`%s' already compressed\n"
1601 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1602
1603 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1604 #, c-format
1605 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1606 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1607
1608 #: g10/encode.c:485
1609 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1610 msgstr ""
1611 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1612 "pgp2\n"
1613
1614 #: g10/encode.c:510
1615 #, c-format
1616 msgid "reading from `%s'\n"
1617 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1618
1619 #: g10/encode.c:541
1620 msgid ""
1621 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1622 msgstr ""
1623 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1624 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1625
1626 #: g10/encode.c:559
1627 #, fuzzy, c-format
1628 msgid ""
1629 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1630 msgstr ""
1631 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1632 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1633
1634 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1635 #, fuzzy, c-format
1636 msgid ""
1637 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1638 "preferences\n"
1639 msgstr ""
1640 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1641 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1642
1643 #: g10/encode.c:751
1644 #, c-format
1645 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1646 msgstr ""
1647 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1648 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1649
1650 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1651 #, c-format
1652 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1653 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1654
1655 #: g10/encode.c:848
1656 #, c-format
1657 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1658 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1659
1660 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1661 #, c-format
1662 msgid "%s encrypted data\n"
1663 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1664
1665 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1666 #, c-format
1667 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1668 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1669
1670 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1671 msgid ""
1672 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1673 msgstr ""
1674 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1675 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1676
1677 #: g10/encr-data.c:145
1678 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1679 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1680
1681 #: g10/exec.c:49
1682 msgid "no remote program execution supported\n"
1683 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1684
1685 #: g10/exec.c:313
1686 msgid ""
1687 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1688 msgstr ""
1689 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1690 "áñ÷åßïõ\n"
1691
1692 #: g10/exec.c:343
1693 #, fuzzy
1694 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1695 msgstr ""
1696 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1697
1698 #: g10/exec.c:421
1699 #, fuzzy, c-format
1700 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1701 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1702
1703 #: g10/exec.c:424
1704 #, fuzzy, c-format
1705 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1706 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1707
1708 #: g10/exec.c:509
1709 #, c-format
1710 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1711 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1712
1713 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1714 msgid "unnatural exit of external program\n"
1715 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1716
1717 #: g10/exec.c:535
1718 msgid "unable to execute external program\n"
1719 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1720
1721 #: g10/exec.c:552
1722 #, c-format
1723 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1724 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1725
1726 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1727 #, c-format
1728 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1729 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1730
1731 #: g10/exec.c:609
1732 #, c-format
1733 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1734 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1735
1736 #: g10/export.c:61
1737 #, fuzzy
1738 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1739 msgstr ""
1740 "\n"
1741 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1742 "\n"
1743
1744 #: g10/export.c:63
1745 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: g10/export.c:65
1749 #, fuzzy
1750 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1751 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1752
1753 #: g10/export.c:67
1754 #, fuzzy
1755 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1756 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1757
1758 #: g10/export.c:69
1759 #, fuzzy
1760 msgid "remove unusable parts from key during export"
1761 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1762
1763 #: g10/export.c:71
1764 msgid "remove as much as possible from key during export"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: g10/export.c:73
1768 msgid "export keys in an S-expression based format"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/export.c:338
1772 #, fuzzy
1773 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1774 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1775
1776 #: g10/export.c:367
1777 #, fuzzy, c-format
1778 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1779 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1780
1781 #: g10/export.c:375
1782 #, fuzzy, c-format
1783 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1784 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1785
1786 #: g10/export.c:386
1787 #, fuzzy, c-format
1788 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1789 msgstr ""
1790 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1791
1792 #: g10/export.c:537
1793 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: g10/export.c:560
1797 #, fuzzy, c-format
1798 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1799 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1800
1801 #: g10/export.c:584
1802 #, fuzzy, c-format
1803 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1804 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1805
1806 #: g10/export.c:633
1807 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1808 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1809
1810 #: g10/getkey.c:152
1811 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1812 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1813
1814 #: g10/getkey.c:175
1815 #, fuzzy
1816 msgid "[User ID not found]"
1817 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1818
1819 #: g10/getkey.c:1113
1820 #, c-format
1821 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: g10/getkey.c:1118
1825 #, fuzzy, c-format
1826 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1827 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1828
1829 #: g10/getkey.c:1120
1830 #, fuzzy
1831 msgid "No fingerprint"
1832 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1833
1834 #: g10/getkey.c:1930
1835 #, fuzzy, c-format
1836 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1837 msgstr ""
1838 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1839
1840 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
1841 #, fuzzy, c-format
1842 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1843 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1844
1845 #: g10/getkey.c:2759
1846 #, fuzzy, c-format
1847 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1848 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1849
1850 #: g10/getkey.c:2806
1851 #, fuzzy, c-format
1852 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1853 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1854
1855 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
1856 #, fuzzy
1857 msgid "make a signature"
1858 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1859
1860 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
1861 #, fuzzy
1862 msgid "make a clear text signature"
1863 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1864
1865 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
1866 msgid "make a detached signature"
1867 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1868
1869 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
1870 msgid "encrypt data"
1871 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1872
1873 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
1874 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1875 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1876
1877 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
1878 msgid "decrypt data (default)"
1879 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1880
1881 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
1882 msgid "verify a signature"
1883 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1884
1885 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
1886 msgid "list keys"
1887 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1888
1889 #: g10/gpg.c:385
1890 msgid "list keys and signatures"
1891 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1892
1893 #: g10/gpg.c:386
1894 #, fuzzy
1895 msgid "list and check key signatures"
1896 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1897
1898 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
1899 msgid "list keys and fingerprints"
1900 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1901
1902 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
1903 msgid "list secret keys"
1904 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1905
1906 #: g10/gpg.c:389
1907 msgid "generate a new key pair"
1908 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1909
1910 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
1911 msgid "remove keys from the public keyring"
1912 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1913
1914 #: g10/gpg.c:393
1915 msgid "remove keys from the secret keyring"
1916 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1917
1918 #: g10/gpg.c:394
1919 msgid "sign a key"
1920 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1921
1922 #: g10/gpg.c:395
1923 msgid "sign a key locally"
1924 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1925
1926 #: g10/gpg.c:396
1927 msgid "sign or edit a key"
1928 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1929
1930 #: g10/gpg.c:397
1931 msgid "generate a revocation certificate"
1932 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1933
1934 #: g10/gpg.c:399
1935 msgid "export keys"
1936 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1937
1938 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:202
1939 msgid "export keys to a key server"
1940 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1941
1942 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:203
1943 msgid "import keys from a key server"
1944 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1945
1946 #: g10/gpg.c:403
1947 msgid "search for keys on a key server"
1948 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1949
1950 #: g10/gpg.c:405
1951 msgid "update all keys from a keyserver"
1952 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1953
1954 #: g10/gpg.c:410
1955 msgid "import/merge keys"
1956 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1957
1958 #: g10/gpg.c:413
1959 msgid "print the card status"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: g10/gpg.c:414
1963 msgid "change data on a card"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: g10/gpg.c:415
1967 msgid "change a card's PIN"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: g10/gpg.c:424
1971 msgid "update the trust database"
1972 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1973
1974 #: g10/gpg.c:431
1975 #, fuzzy
1976 msgid "print message digests"
1977 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1978
1979 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:208
1980 msgid "run in server mode"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:226
1984 msgid "create ascii armored output"
1985 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1986
1987 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:239
1988 #, fuzzy
1989 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1990 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1991
1992 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:276
1993 #, fuzzy
1994 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1995 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1996
1997 #: g10/gpg.c:457
1998 #, fuzzy
1999 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2000 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
2001
2002 #: g10/gpg.c:463
2003 msgid "use canonical text mode"
2004 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
2005
2006 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:278
2007 #, fuzzy
2008 msgid "|FILE|write output to FILE"
2009 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2010
2011 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
2012 msgid "do not make any changes"
2013 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2014
2015 #: g10/gpg.c:497
2016 msgid "prompt before overwriting"
2017 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2018
2019 #: g10/gpg.c:549
2020 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:333
2024 msgid ""
2025 "@\n"
2026 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2027 msgstr ""
2028 "@\n"
2029 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:336
2032 msgid ""
2033 "@\n"
2034 "Examples:\n"
2035 "\n"
2036 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2037 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2038 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2039 " --list-keys [names]        show keys\n"
2040 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2041 msgstr ""
2042 "@\n"
2043 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2044 "\n"
2045 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2046 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2047 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2048 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2049 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2050
2051 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2052 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2053 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
2054
2055 #: g10/gpg.c:831
2056 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2057 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2058
2059 #: g10/gpg.c:834
2060 msgid ""
2061 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2062 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2063 "default operation depends on the input data\n"
2064 msgstr ""
2065 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2066 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2067 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:535
2070 msgid ""
2071 "\n"
2072 "Supported algorithms:\n"
2073 msgstr ""
2074 "\n"
2075 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2076
2077 #: g10/gpg.c:848
2078 msgid "Pubkey: "
2079 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2080
2081 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2082 msgid "Cipher: "
2083 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2084
2085 #: g10/gpg.c:862
2086 msgid "Hash: "
2087 msgstr "Hash: "
2088
2089 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2090 msgid "Compression: "
2091 msgstr "Óõìðßåóç: "
2092
2093 #: g10/gpg.c:939
2094 msgid "usage: gpg [options] "
2095 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2096
2097 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:674
2098 msgid "conflicting commands\n"
2099 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2100
2101 #: g10/gpg.c:1133
2102 #, fuzzy, c-format
2103 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2104 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:1330
2107 #, fuzzy, c-format
2108 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2109 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:1333
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2114 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:1336
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2119 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:1342
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2124 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:1345
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2129 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:1348
2132 #, fuzzy, c-format
2133 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2134 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:1354
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2139 msgstr ""
2140 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2141
2142 #: g10/gpg.c:1357
2143 #, fuzzy, c-format
2144 msgid ""
2145 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2146 msgstr ""
2147 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:1360
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2152 msgstr ""
2153 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2154
2155 #: g10/gpg.c:1366
2156 #, fuzzy, c-format
2157 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2158 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2159
2160 #: g10/gpg.c:1369
2161 #, fuzzy, c-format
2162 msgid ""
2163 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2164 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:1372
2167 #, fuzzy, c-format
2168 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2169 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:1551
2172 #, fuzzy, c-format
2173 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2174 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:1650
2177 msgid "display photo IDs during key listings"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: g10/gpg.c:1652
2181 msgid "show policy URLs during signature listings"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: g10/gpg.c:1654
2185 #, fuzzy
2186 msgid "show all notations during signature listings"
2187 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2188
2189 #: g10/gpg.c:1656
2190 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: g10/gpg.c:1660
2194 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: g10/gpg.c:1662
2198 #, fuzzy
2199 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2200 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:1664
2203 msgid "show user ID validity during key listings"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: g10/gpg.c:1666
2207 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: g10/gpg.c:1668
2211 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: g10/gpg.c:1670
2215 #, fuzzy
2216 msgid "show the keyring name in key listings"
2217 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2218
2219 #: g10/gpg.c:1672
2220 #, fuzzy
2221 msgid "show expiration dates during signature listings"
2222 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2223
2224 #: g10/gpg.c:1833
2225 #, c-format
2226 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2227 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:1925
2230 #, c-format
2231 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2232 msgstr ""
2233
2234 #: g10/gpg.c:2313 g10/gpg.c:2990 g10/gpg.c:3002
2235 #, c-format
2236 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2237 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2238
2239 #: g10/gpg.c:2494 g10/gpg.c:2506
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2242 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2243
2244 #: g10/gpg.c:2588
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2247 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2248
2249 #: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4118
2250 #, fuzzy
2251 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2252 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2253
2254 #: g10/gpg.c:2623
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2257 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2258
2259 #: g10/gpg.c:2626
2260 #, fuzzy
2261 msgid "invalid keyserver options\n"
2262 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2263
2264 #: g10/gpg.c:2633
2265 #, c-format
2266 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2267 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:2636
2270 msgid "invalid import options\n"
2271 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2272
2273 #: g10/gpg.c:2643
2274 #, c-format
2275 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2276 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2277
2278 #: g10/gpg.c:2646
2279 msgid "invalid export options\n"
2280 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2281
2282 #: g10/gpg.c:2653
2283 #, fuzzy, c-format
2284 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2285 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2286
2287 #: g10/gpg.c:2656
2288 #, fuzzy
2289 msgid "invalid list options\n"
2290 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2291
2292 #: g10/gpg.c:2664
2293 msgid "display photo IDs during signature verification"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: g10/gpg.c:2666
2297 msgid "show policy URLs during signature verification"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: g10/gpg.c:2668
2301 #, fuzzy
2302 msgid "show all notations during signature verification"
2303 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2304
2305 #: g10/gpg.c:2670
2306 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: g10/gpg.c:2674
2310 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2311 msgstr ""
2312
2313 #: g10/gpg.c:2676
2314 #, fuzzy
2315 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2316 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2317
2318 #: g10/gpg.c:2678
2319 #, fuzzy
2320 msgid "show user ID validity during signature verification"
2321 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2322
2323 #: g10/gpg.c:2680
2324 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: g10/gpg.c:2682
2328 #, fuzzy
2329 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2330 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2331
2332 #: g10/gpg.c:2684
2333 msgid "validate signatures with PKA data"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: g10/gpg.c:2686
2337 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: g10/gpg.c:2693
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2343 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:2696
2346 #, fuzzy
2347 msgid "invalid verify options\n"
2348 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2349
2350 #: g10/gpg.c:2703
2351 #, c-format
2352 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2353 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:2878
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2358 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2359
2360 #: g10/gpg.c:2881
2361 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: g10/gpg.c:2979 sm/gpgsm.c:1387
2365 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2366 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2367
2368 #: g10/gpg.c:2983
2369 #, c-format
2370 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2371 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2372
2373 #: g10/gpg.c:2992
2374 #, c-format
2375 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2376 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2377
2378 #: g10/gpg.c:2995
2379 #, c-format
2380 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2381 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2382
2383 #: g10/gpg.c:3010
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2386 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:3024
2389 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2390 msgstr ""
2391 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2392
2393 #: g10/gpg.c:3030
2394 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2395 msgstr ""
2396 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2397 "êáôÜóôáóç\n"
2398
2399 #: g10/gpg.c:3036
2400 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2401 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2402
2403 #: g10/gpg.c:3049
2404 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2405 msgstr ""
2406 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2407
2408 #: g10/gpg.c:3115 g10/gpg.c:3139 sm/gpgsm.c:1459
2409 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2410 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2411
2412 #: g10/gpg.c:3121 g10/gpg.c:3145 sm/gpgsm.c:1465 sm/gpgsm.c:1471
2413 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2414 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2415
2416 #: g10/gpg.c:3127
2417 #, fuzzy
2418 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2419 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2420
2421 #: g10/gpg.c:3133
2422 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2423 msgstr ""
2424 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2425 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3148
2428 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2429 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2430
2431 #: g10/gpg.c:3150
2432 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2433 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2434
2435 #: g10/gpg.c:3152
2436 #, fuzzy
2437 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2438 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2439
2440 #: g10/gpg.c:3154
2441 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2442 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2443
2444 #: g10/gpg.c:3156
2445 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2446 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2447
2448 #: g10/gpg.c:3159
2449 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2450 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2451
2452 #: g10/gpg.c:3163
2453 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2454 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2455
2456 #: g10/gpg.c:3170
2457 msgid "invalid default preferences\n"
2458 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2459
2460 #: g10/gpg.c:3179
2461 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2462 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2463
2464 #: g10/gpg.c:3183
2465 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2466 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2467
2468 #: g10/gpg.c:3187
2469 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2470 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2471
2472 #: g10/gpg.c:3220
2473 #, c-format
2474 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2475 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2476
2477 #: g10/gpg.c:3267
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2480 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2481
2482 #: g10/gpg.c:3272
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2485 msgstr ""
2486 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2487
2488 #: g10/gpg.c:3277
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2491 msgstr ""
2492 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2493
2494 #: g10/gpg.c:3363
2495 #, c-format
2496 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2497 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2498
2499 #: g10/gpg.c:3374
2500 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2501 msgstr ""
2502 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2503 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2504
2505 #: g10/gpg.c:3395
2506 msgid "--store [filename]"
2507 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2508
2509 #: g10/gpg.c:3402
2510 msgid "--symmetric [filename]"
2511 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3404
2514 #, fuzzy, c-format
2515 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2516 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2517
2518 #: g10/gpg.c:3414
2519 msgid "--encrypt [filename]"
2520 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2521
2522 #: g10/gpg.c:3427
2523 #, fuzzy
2524 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2525 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2526
2527 #: g10/gpg.c:3429
2528 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: g10/gpg.c:3432
2532 #, fuzzy, c-format
2533 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2534 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2535
2536 #: g10/gpg.c:3450
2537 msgid "--sign [filename]"
2538 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2539
2540 #: g10/gpg.c:3463
2541 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2542 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2543
2544 #: g10/gpg.c:3478
2545 #, fuzzy
2546 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2547 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2548
2549 #: g10/gpg.c:3480
2550 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: g10/gpg.c:3483
2554 #, fuzzy, c-format
2555 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2556 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2557
2558 #: g10/gpg.c:3503
2559 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2560 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2561
2562 #: g10/gpg.c:3512
2563 msgid "--clearsign [filename]"
2564 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2565
2566 #: g10/gpg.c:3537
2567 msgid "--decrypt [filename]"
2568 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2569
2570 #: g10/gpg.c:3545
2571 msgid "--sign-key user-id"
2572 msgstr "--sign-key user-id"
2573
2574 #: g10/gpg.c:3549
2575 msgid "--lsign-key user-id"
2576 msgstr "--lsign-key user-id"
2577
2578 #: g10/gpg.c:3570
2579 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2580 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2581
2582 #: g10/gpg.c:3662
2583 #, c-format
2584 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2585 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2586
2587 #: g10/gpg.c:3664
2588 #, c-format
2589 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2590 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2591
2592 #: g10/gpg.c:3666
2593 #, c-format
2594 msgid "key export failed: %s\n"
2595 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2596
2597 #: g10/gpg.c:3677
2598 #, c-format
2599 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2600 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2601
2602 #: g10/gpg.c:3687
2603 #, c-format
2604 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2605 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2606
2607 #: g10/gpg.c:3738
2608 #, c-format
2609 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2610 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2611
2612 #: g10/gpg.c:3746
2613 #, c-format
2614 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2615 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2616
2617 #: g10/gpg.c:3836
2618 #, c-format
2619 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2620 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2621
2622 #: g10/gpg.c:3953
2623 msgid "[filename]"
2624 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2625
2626 #: g10/gpg.c:3957
2627 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2628 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2629
2630 #: g10/gpg.c:4271
2631 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2632 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2633
2634 #: g10/gpg.c:4273
2635 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2636 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2637
2638 #: g10/gpg.c:4306
2639 #, fuzzy
2640 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2641 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2642
2643 #: g10/gpgv.c:74
2644 #, fuzzy
2645 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2646 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2647
2648 #: g10/gpgv.c:76
2649 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2650 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2651
2652 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
2653 msgid "|FD|write status info to this FD"
2654 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2655
2656 #: g10/gpgv.c:117
2657 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2658 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2659
2660 #: g10/gpgv.c:119
2661 #, fuzzy
2662 msgid ""
2663 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2664 "Check signatures against known trusted keys\n"
2665 msgstr ""
2666 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2667 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2668
2669 #: g10/helptext.c:72
2670 msgid "No help available"
2671 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2672
2673 #: g10/helptext.c:82
2674 #, c-format
2675 msgid "No help available for `%s'"
2676 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2677
2678 #: g10/import.c:94
2679 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2680 msgstr ""
2681
2682 #: g10/import.c:96
2683 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2684 msgstr ""
2685
2686 #: g10/import.c:98
2687 #, fuzzy
2688 msgid "do not update the trustdb after import"
2689 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2690
2691 #: g10/import.c:100
2692 #, fuzzy
2693 msgid "create a public key when importing a secret key"
2694 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2695
2696 #: g10/import.c:102
2697 msgid "only accept updates to existing keys"
2698 msgstr ""
2699
2700 #: g10/import.c:104
2701 #, fuzzy
2702 msgid "remove unusable parts from key after import"
2703 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2704
2705 #: g10/import.c:106
2706 msgid "remove as much as possible from key after import"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: g10/import.c:269
2710 #, c-format
2711 msgid "skipping block of type %d\n"
2712 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2713
2714 #: g10/import.c:278
2715 #, fuzzy, c-format
2716 msgid "%lu keys processed so far\n"
2717 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2718
2719 #: g10/import.c:295
2720 #, c-format
2721 msgid "Total number processed: %lu\n"
2722 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2723
2724 #: g10/import.c:297
2725 #, c-format
2726 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2727 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2728
2729 #: g10/import.c:300
2730 #, c-format
2731 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2732 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2733
2734 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2735 #, c-format
2736 msgid "              imported: %lu"
2737 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2738
2739 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2740 #, c-format
2741 msgid "             unchanged: %lu\n"
2742 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2743
2744 #: g10/import.c:310
2745 #, c-format
2746 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2747 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2748
2749 #: g10/import.c:312
2750 #, c-format
2751 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2752 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2753
2754 #: g10/import.c:314
2755 #, c-format
2756 msgid "        new signatures: %lu\n"
2757 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2758
2759 #: g10/import.c:316
2760 #, c-format
2761 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2762 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2763
2764 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2765 #, c-format
2766 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2767 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2768
2769 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2770 #, c-format
2771 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2772 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2773
2774 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2775 #, c-format
2776 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2777 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2778
2779 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2780 #, c-format
2781 msgid "          not imported: %lu\n"
2782 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2783
2784 #: g10/import.c:326
2785 #, fuzzy, c-format
2786 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2787 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2788
2789 #: g10/import.c:328
2790 #, fuzzy, c-format
2791 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2792 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2793
2794 #: g10/import.c:569
2795 #, c-format
2796 msgid ""
2797 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2798 "algorithms on these user IDs:\n"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: g10/import.c:610
2802 #, c-format
2803 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: g10/import.c:625
2807 #, fuzzy, c-format
2808 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2809 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2810
2811 #: g10/import.c:637
2812 #, c-format
2813 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: g10/import.c:650
2817 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: g10/import.c:652
2821 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: g10/import.c:676
2825 #, c-format
2826 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2830 #, fuzzy, c-format
2831 msgid "key %s: no user ID\n"
2832 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2833
2834 #: g10/import.c:758
2835 #, fuzzy, c-format
2836 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2837 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2838
2839 #: g10/import.c:773
2840 #, fuzzy, c-format
2841 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2842 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2843
2844 #: g10/import.c:779
2845 #, fuzzy, c-format
2846 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2847 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2848
2849 #: g10/import.c:781
2850 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2851 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2852
2853 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2854 #, fuzzy, c-format
2855 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2856 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2857
2858 #: g10/import.c:797
2859 #, fuzzy, c-format
2860 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2861 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2862
2863 #: g10/import.c:806
2864 #, c-format
2865 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2866 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2867
2868 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2869 #, c-format
2870 msgid "writing to `%s'\n"
2871 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2872
2873 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2874 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2875 #, c-format
2876 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2877 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2878
2879 #: g10/import.c:834
2880 #, fuzzy, c-format
2881 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2882 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2883
2884 #: g10/import.c:858
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2887 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2888
2889 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2890 #, fuzzy, c-format
2891 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2892 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2893
2894 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2895 #, fuzzy, c-format
2896 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2897 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2898
2899 #: g10/import.c:920
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2902 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2903
2904 #: g10/import.c:923
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2907 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2908
2909 #: g10/import.c:926
2910 #, fuzzy, c-format
2911 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2912 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2913
2914 #: g10/import.c:929
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2917 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2918
2919 #: g10/import.c:932
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2922 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2923
2924 #: g10/import.c:935
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2927 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2928
2929 #: g10/import.c:938
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2932 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2933
2934 #: g10/import.c:941
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2937 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2938
2939 #: g10/import.c:944
2940 #, fuzzy, c-format
2941 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2942 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2943
2944 #: g10/import.c:947
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2947 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2948
2949 #: g10/import.c:971
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2952 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2953
2954 #: g10/import.c:1143
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2957 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2958
2959 #: g10/import.c:1154
2960 #, fuzzy
2961 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2962 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2963
2964 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2965 #, c-format
2966 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2967 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2968
2969 #: g10/import.c:1182
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: secret key imported\n"
2972 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2973
2974 #: g10/import.c:1212
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2977 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2978
2979 #: g10/import.c:1222
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2982 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2983
2984 #: g10/import.c:1254
2985 #, fuzzy, c-format
2986 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2987 msgstr ""
2988 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2989 "áíÜêëçóçò\n"
2990
2991 #: g10/import.c:1297
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2994 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2995
2996 #: g10/import.c:1329
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2999 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
3000
3001 #: g10/import.c:1398
3002 #, fuzzy, c-format
3003 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3004 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
3005
3006 #: g10/import.c:1413
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3009 msgstr ""
3010 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
3011 "s\"\n"
3012
3013 #: g10/import.c:1415
3014 #, fuzzy, c-format
3015 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3016 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3017
3018 #: g10/import.c:1433
3019 #, fuzzy, c-format
3020 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3021 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3022
3023 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3024 #, fuzzy, c-format
3025 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3026 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1446
3029 #, fuzzy, c-format
3030 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3031 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3032
3033 #: g10/import.c:1461
3034 #, fuzzy, c-format
3035 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3036 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3037
3038 #: g10/import.c:1483
3039 #, fuzzy, c-format
3040 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3041 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1496
3044 #, fuzzy, c-format
3045 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3046 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1511
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3051 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3052
3053 #: g10/import.c:1555
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3056 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3057
3058 #: g10/import.c:1576
3059 #, fuzzy, c-format
3060 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3061 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3062
3063 #: g10/import.c:1603
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3066 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3067
3068 #: g10/import.c:1613
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3071 msgstr ""
3072 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3073
3074 #: g10/import.c:1630
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3077 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3078
3079 #: g10/import.c:1644
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3082 msgstr ""
3083 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3084
3085 #: g10/import.c:1652
3086 #, fuzzy, c-format
3087 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3088 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3089
3090 #: g10/import.c:1781
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3093 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3094
3095 #: g10/import.c:1843
3096 #, fuzzy, c-format
3097 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3098 msgstr ""
3099 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3100 "08lX\n"
3101
3102 #: g10/import.c:1857
3103 #, fuzzy, c-format
3104 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3105 msgstr ""
3106 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3107 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3108
3109 #: g10/import.c:1916
3110 #, fuzzy, c-format
3111 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3112 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3113
3114 #: g10/import.c:1950
3115 #, fuzzy, c-format
3116 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3117 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3118
3119 #: g10/import.c:2351
3120 #, fuzzy
3121 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3122 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3123
3124 #: g10/import.c:2359
3125 #, fuzzy
3126 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3127 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3128
3129 #: g10/import.c:2361
3130 #, fuzzy
3131 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3132 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3133
3134 #: g10/keydb.c:181
3135 #, c-format
3136 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3137 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3138
3139 #: g10/keydb.c:187
3140 #, c-format
3141 msgid "keyring `%s' created\n"
3142 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3143
3144 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3145 #, fuzzy, c-format
3146 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3147 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3148
3149 #: g10/keydb.c:719
3150 #, c-format
3151 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3152 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:265
3155 msgid "[revocation]"
3156 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:266
3159 msgid "[self-signature]"
3160 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3163 msgid "1 bad signature\n"
3164 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3167 #, c-format
3168 msgid "%d bad signatures\n"
3169 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3172 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3173 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3176 #, c-format
3177 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3178 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3181 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3182 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3185 #, c-format
3186 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3187 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:356
3190 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3191 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:358
3194 #, c-format
3195 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3196 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3199 #, fuzzy
3200 msgid ""
3201 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3202 "keys\n"
3203 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3204 "etc.)\n"
3205 msgstr ""
3206 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3207 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3208 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3209 "\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3212 #, fuzzy, c-format
3213 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3214 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3217 #, fuzzy, c-format
3218 msgid "  %d = I trust fully\n"
3219 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:438
3222 msgid ""
3223 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3224 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3225 "trust signatures on your behalf.\n"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: g10/keyedit.c:454
3229 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: g10/keyedit.c:598
3233 #, c-format
3234 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3235 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3236
3237 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3238 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3239 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3240 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3241
3242 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3243 #: g10/keyedit.c:1779
3244 msgid "  Unable to sign.\n"
3245 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:626
3248 #, c-format
3249 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3250 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3251
3252 #: g10/keyedit.c:654
3253 #, c-format
3254 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3255 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3256
3257 #: g10/keyedit.c:682
3258 #, fuzzy, c-format
3259 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3260 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3261
3262 #: g10/keyedit.c:684
3263 #, fuzzy
3264 msgid "Sign it? (y/N) "
3265 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3266
3267 #: g10/keyedit.c:706
3268 #, c-format
3269 msgid ""
3270 "The self-signature on \"%s\"\n"
3271 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3272 msgstr ""
3273 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3274 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:715
3277 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3278 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3279
3280 #: g10/keyedit.c:729
3281 #, c-format
3282 msgid ""
3283 "Your current signature on \"%s\"\n"
3284 "has expired.\n"
3285 msgstr ""
3286 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3287 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:733
3290 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3291 msgstr ""
3292 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3293
3294 #: g10/keyedit.c:754
3295 #, c-format
3296 msgid ""
3297 "Your current signature on \"%s\"\n"
3298 "is a local signature.\n"
3299 msgstr ""
3300 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3301 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:758
3304 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3305 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3306
3307 #: g10/keyedit.c:779
3308 #, fuzzy, c-format
3309 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3310 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:782
3313 #, fuzzy, c-format
3314 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3315 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:787
3318 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3319 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3320
3321 #: g10/keyedit.c:809
3322 #, fuzzy, c-format
3323 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3324 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:824
3327 msgid "This key has expired!"
3328 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:842
3331 #, c-format
3332 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3333 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:848
3336 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3337 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3338
3339 #: g10/keyedit.c:888
3340 msgid ""
3341 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3342 "mode.\n"
3343 msgstr ""
3344 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3345 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:890
3348 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3349 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:915
3352 msgid ""
3353 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3354 "belongs\n"
3355 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3356 msgstr ""
3357 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3358 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3359 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:920
3362 #, c-format
3363 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3364 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:922
3367 #, c-format
3368 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3369 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:924
3372 #, c-format
3373 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3374 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:926
3377 #, c-format
3378 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3379 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:932
3382 #, fuzzy
3383 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3384 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3385
3386 #: g10/keyedit.c:956
3387 #, fuzzy, c-format
3388 msgid ""
3389 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3390 "key \"%s\" (%s)\n"
3391 msgstr ""
3392 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3393 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3394
3395 #: g10/keyedit.c:963
3396 #, fuzzy
3397 msgid "This will be a self-signature.\n"
3398 msgstr ""
3399 "\n"
3400 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:969
3403 #, fuzzy
3404 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3405 msgstr ""
3406 "\n"
3407 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:977
3410 #, fuzzy
3411 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3412 msgstr ""
3413 "\n"
3414 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3415 "\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:987
3418 #, fuzzy
3419 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3420 msgstr ""
3421 "\n"
3422 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:994
3425 #, fuzzy
3426 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3427 msgstr ""
3428 "\n"
3429 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3430 "\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1001
3433 #, fuzzy
3434 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3435 msgstr ""
3436 "\n"
3437 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1006
3440 #, fuzzy
3441 msgid "I have checked this key casually.\n"
3442 msgstr ""
3443 "\n"
3444 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:1011
3447 #, fuzzy
3448 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3449 msgstr ""
3450 "\n"
3451 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1021
3454 #, fuzzy
3455 msgid "Really sign? (y/N) "
3456 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
3459 #: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
3460 #, c-format
3461 msgid "signing failed: %s\n"
3462 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1131
3465 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3687
3469 msgid "This key is not protected.\n"
3470 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:538
3473 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3474 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3690
3477 #, fuzzy
3478 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3479 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3694
3482 msgid "Key is protected.\n"
3483 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1186
3486 #, c-format
3487 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3488 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1192
3491 msgid ""
3492 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3493 "\n"
3494 msgstr ""
3495 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3496 "\n"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2224
3499 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3500 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1212
3503 msgid ""
3504 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3505 "\n"
3506 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1215
3509 #, fuzzy
3510 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3511 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1296
3514 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3515 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1382
3518 msgid "save and quit"
3519 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1385
3522 #, fuzzy
3523 msgid "show key fingerprint"
3524 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1386
3527 msgid "list key and user IDs"
3528 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1388
3531 msgid "select user ID N"
3532 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1389
3535 #, fuzzy
3536 msgid "select subkey N"
3537 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1390
3540 #, fuzzy
3541 msgid "check signatures"
3542 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1395
3545 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3546 msgstr ""
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1400
3549 #, fuzzy
3550 msgid "sign selected user IDs locally"
3551 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1402
3554 #, fuzzy
3555 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3556 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1404
3559 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1408
3563 msgid "add a user ID"
3564 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1410
3567 msgid "add a photo ID"
3568 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1412
3571 #, fuzzy
3572 msgid "delete selected user IDs"
3573 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1417
3576 #, fuzzy
3577 msgid "add a subkey"
3578 msgstr "addkey"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1421
3581 msgid "add a key to a smartcard"
3582 msgstr ""
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1423
3585 msgid "move a key to a smartcard"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1425
3589 msgid "move a backup key to a smartcard"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1429
3593 #, fuzzy
3594 msgid "delete selected subkeys"
3595 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:1431
3598 msgid "add a revocation key"
3599 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1433
3602 #, fuzzy
3603 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3604 msgstr ""
3605 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3606
3607 #: g10/keyedit.c:1435
3608 #, fuzzy
3609 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3610 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1437
3613 #, fuzzy
3614 msgid "flag the selected user ID as primary"
3615 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1439
3618 #, fuzzy
3619 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3620 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1442
3623 msgid "list preferences (expert)"
3624 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1444
3627 msgid "list preferences (verbose)"
3628 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1446
3631 #, fuzzy
3632 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3633 msgstr ""
3634 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3635
3636 #: g10/keyedit.c:1451
3637 #, fuzzy
3638 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3639 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1453
3642 #, fuzzy
3643 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3644 msgstr ""
3645 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1455
3648 msgid "change the passphrase"
3649 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1459
3652 msgid "change the ownertrust"
3653 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1461
3656 #, fuzzy
3657 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3658 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3659
3660 #: g10/keyedit.c:1463
3661 #, fuzzy
3662 msgid "revoke selected user IDs"
3663 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1468
3666 #, fuzzy
3667 msgid "revoke key or selected subkeys"
3668 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1469
3671 #, fuzzy
3672 msgid "enable key"
3673 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:1470
3676 #, fuzzy
3677 msgid "disable key"
3678 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1471
3681 #, fuzzy
3682 msgid "show selected photo IDs"
3683 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:1473
3686 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3687 msgstr ""
3688
3689 #: g10/keyedit.c:1475
3690 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3691 msgstr ""
3692
3693 #: g10/keyedit.c:1599
3694 #, fuzzy, c-format
3695 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3696 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1617
3699 msgid "Secret key is available.\n"
3700 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:1700
3703 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3704 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:1708
3707 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3708 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:1727
3711 msgid ""
3712 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3713 "(lsign),\n"
3714 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3715 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3716 msgstr ""
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1767
3719 msgid "Key is revoked."
3720 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1786
3723 #, fuzzy
3724 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3725 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3726
3727 #: g10/keyedit.c:1793
3728 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3729 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:1802
3732 #, fuzzy, c-format
3733 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3734 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1825
3737 #, c-format
3738 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3739 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3742 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3743 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1849
3746 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3747 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1851
3750 #, fuzzy
3751 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3752 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3753
3754 #: g10/keyedit.c:1852
3755 #, fuzzy
3756 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3757 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3758
3759 #: g10/keyedit.c:1902
3760 #, fuzzy
3761 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3762 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3763
3764 #: g10/keyedit.c:1914
3765 #, fuzzy
3766 msgid "You must select exactly one key.\n"
3767 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:1942
3770 msgid "Command expects a filename argument\n"
3771 msgstr ""
3772
3773 #: g10/keyedit.c:1956
3774 #, fuzzy, c-format
3775 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3776 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:1973
3779 #, fuzzy, c-format
3780 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3781 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:1997
3784 msgid "You must select at least one key.\n"
3785 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3786
3787 #: g10/keyedit.c:2000
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3790 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3791
3792 #: g10/keyedit.c:2001
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3795 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3796
3797 #: g10/keyedit.c:2036
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3800 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:2037
3803 #, fuzzy
3804 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3805 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3806
3807 #: g10/keyedit.c:2055
3808 #, fuzzy
3809 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3810 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3811
3812 #: g10/keyedit.c:2066
3813 #, fuzzy
3814 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3815 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3816
3817 #: g10/keyedit.c:2068
3818 #, fuzzy
3819 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3820 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3821
3822 #: g10/keyedit.c:2118
3823 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2160
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Set preference list to:\n"
3829 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2166
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3834 msgstr ""
3835 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3836
3837 #: g10/keyedit.c:2168
3838 #, fuzzy
3839 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3840 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2238
3843 #, fuzzy
3844 msgid "Save changes? (y/N) "
3845 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2241
3848 #, fuzzy
3849 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3850 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2251
3853 #, c-format
3854 msgid "update failed: %s\n"
3855 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2258
3858 #, c-format
3859 msgid "update secret failed: %s\n"
3860 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:2265
3863 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3864 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3865
3866 #: g10/keyedit.c:2366
3867 msgid "Digest: "
3868 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2417
3871 msgid "Features: "
3872 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3873
3874 #: g10/keyedit.c:2428
3875 msgid "Keyserver no-modify"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3879 msgid "Preferred keyserver: "
3880 msgstr ""
3881
3882 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3883 #, fuzzy
3884 msgid "Notations: "
3885 msgstr "Óçìåßùóç: "
3886
3887 #: g10/keyedit.c:2673
3888 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3889 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2732
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3894 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2753
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3899 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2759
3902 #, fuzzy
3903 msgid "(sensitive)"
3904 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
3907 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3908 #, fuzzy, c-format
3909 msgid "created: %s"
3910 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3911
3912 #: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "revoked: %s"
3915 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "expired: %s"
3920 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
3923 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
3924 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3925 #, fuzzy, c-format
3926 msgid "expires: %s"
3927 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2784
3930 #, fuzzy, c-format
3931 msgid "usage: %s"
3932 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:2799
3935 #, fuzzy, c-format
3936 msgid "trust: %s"
3937 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:2803
3940 #, c-format
3941 msgid "validity: %s"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: g10/keyedit.c:2810
3945 msgid "This key has been disabled"
3946 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3947
3948 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
3949 msgid "card-no: "
3950 msgstr ""
3951
3952 #: g10/keyedit.c:2862
3953 msgid ""
3954 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3955 "unless you restart the program.\n"
3956 msgstr ""
3957 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3958 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3959
3960 #: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
3961 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3962 #, fuzzy
3963 msgid "revoked"
3964 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
3967 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3968 #, fuzzy
3969 msgid "expired"
3970 msgstr "expire"
3971
3972 #: g10/keyedit.c:2993
3973 msgid ""
3974 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3975 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3976 msgstr ""
3977 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3978 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3979
3980 #: g10/keyedit.c:3054
3981 msgid ""
3982 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3983 "versions\n"
3984 "         of PGP to reject this key.\n"
3985 msgstr ""
3986 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3987 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3988
3989 #: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
3990 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3991 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3992
3993 #: g10/keyedit.c:3065
3994 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3995 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:3205
3998 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3999 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:3215
4002 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4003 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4004
4005 #: g10/keyedit.c:3219
4006 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4007 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4008
4009 #: g10/keyedit.c:3225
4010 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4011 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:3239
4014 #, c-format
4015 msgid "Deleted %d signature.\n"
4016 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:3240
4019 #, c-format
4020 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4021 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:3243
4024 msgid "Nothing deleted.\n"
4025 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
4028 #, fuzzy
4029 msgid "invalid"
4030 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:3278
4033 #, fuzzy, c-format
4034 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4035 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4036
4037 #: g10/keyedit.c:3285
4038 #, fuzzy, c-format
4039 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4040 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4041
4042 #: g10/keyedit.c:3286
4043 #, fuzzy, c-format
4044 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4045 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4046
4047 #: g10/keyedit.c:3294
4048 #, fuzzy, c-format
4049 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4050 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4051
4052 #: g10/keyedit.c:3295
4053 #, fuzzy, c-format
4054 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4055 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4056
4057 #: g10/keyedit.c:3389
4058 msgid ""
4059 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4060 "cause\n"
4061 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4062 msgstr ""
4063 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4064 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4065 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:3400
4068 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4069 msgstr ""
4070 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4071
4072 #: g10/keyedit.c:3420
4073 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4074 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4075
4076 #: g10/keyedit.c:3445
4077 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4078 msgstr ""
4079 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4080
4081 #: g10/keyedit.c:3460
4082 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4083 msgstr ""
4084 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4085
4086 #: g10/keyedit.c:3482
4087 #, fuzzy
4088 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4089 msgstr ""
4090 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4091
4092 #: g10/keyedit.c:3501
4093 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4094 msgstr ""
4095 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4096 "åðáíÝëèåé!\n"
4097
4098 #: g10/keyedit.c:3507
4099 #, fuzzy
4100 msgid ""
4101 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4102 msgstr ""
4103 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4104 "N): "
4105
4106 #: g10/keyedit.c:3568
4107 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4108 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4109
4110 #: g10/keyedit.c:3574
4111 #, fuzzy
4112 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4113 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4114
4115 #: g10/keyedit.c:3578
4116 #, fuzzy
4117 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4118 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4119
4120 #: g10/keyedit.c:3581
4121 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4122 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4123
4124 #: g10/keyedit.c:3627
4125 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4126 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4127
4128 #: g10/keyedit.c:3643
4129 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4130 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4131
4132 #: g10/keyedit.c:3721
4133 #, fuzzy, c-format
4134 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4135 msgstr ""
4136 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4137 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4138
4139 #: g10/keyedit.c:3727
4140 #, c-format
4141 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4142 msgstr ""
4143
4144 #: g10/keyedit.c:3890
4145 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4146 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4147
4148 #: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
4149 #, fuzzy, c-format
4150 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4151 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4152
4153 #: g10/keyedit.c:4100
4154 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4155 msgstr ""
4156
4157 #: g10/keyedit.c:4180
4158 #, fuzzy
4159 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4160 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4161
4162 #: g10/keyedit.c:4181
4163 #, fuzzy
4164 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4165 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4166
4167 #: g10/keyedit.c:4243
4168 #, fuzzy
4169 msgid "Enter the notation: "
4170 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4171
4172 #: g10/keyedit.c:4392
4173 #, fuzzy
4174 msgid "Proceed? (y/N) "
4175 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4176
4177 #: g10/keyedit.c:4456
4178 #, c-format
4179 msgid "No user ID with index %d\n"
4180 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4181
4182 #: g10/keyedit.c:4514
4183 #, fuzzy, c-format
4184 msgid "No user ID with hash %s\n"
4185 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4186
4187 #: g10/keyedit.c:4541
4188 #, fuzzy, c-format
4189 msgid "No subkey with index %d\n"
4190 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4191
4192 #: g10/keyedit.c:4676
4193 #, fuzzy, c-format
4194 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4195 msgstr "user ID: \""
4196
4197 #: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
4198 #, fuzzy, c-format
4199 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4200 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4201
4202 #: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
4203 msgid " (non-exportable)"
4204 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4205
4206 #: g10/keyedit.c:4685
4207 #, c-format
4208 msgid "This signature expired on %s.\n"
4209 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4210
4211 #: g10/keyedit.c:4689
4212 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4213 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4214
4215 #: g10/keyedit.c:4693
4216 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4217 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4218
4219 #: g10/keyedit.c:4720
4220 #, fuzzy, c-format
4221 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4222 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4223
4224 #: g10/keyedit.c:4746
4225 #, fuzzy
4226 msgid " (non-revocable)"
4227 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4228
4229 #: g10/keyedit.c:4753
4230 #, fuzzy, c-format
4231 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4232 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4233
4234 #: g10/keyedit.c:4775
4235 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4236 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4237
4238 #: g10/keyedit.c:4795
4239 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4240 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4241
4242 #: g10/keyedit.c:4825
4243 msgid "no secret key\n"
4244 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4245
4246 #: g10/keyedit.c:4895
4247 #, c-format
4248 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4249 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4250
4251 #: g10/keyedit.c:4912
4252 #, c-format
4253 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4254 msgstr ""
4255 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4256
4257 #: g10/keyedit.c:4976
4258 #, fuzzy, c-format
4259 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4260 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4261
4262 #: g10/keyedit.c:5038
4263 #, fuzzy, c-format
4264 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4265 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4266
4267 #: g10/keyedit.c:5133
4268 #, fuzzy, c-format
4269 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4270 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4271
4272 #: g10/keygen.c:269
4273 #, fuzzy, c-format
4274 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4275 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4276
4277 #: g10/keygen.c:276
4278 #, fuzzy
4279 msgid "too many cipher preferences\n"
4280 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4281
4282 #: g10/keygen.c:278
4283 #, fuzzy
4284 msgid "too many digest preferences\n"
4285 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4286
4287 #: g10/keygen.c:280
4288 #, fuzzy
4289 msgid "too many compression preferences\n"
4290 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4291
4292 #: g10/keygen.c:406
4293 #, fuzzy, c-format
4294 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4295 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4296
4297 #: g10/keygen.c:889
4298 msgid "writing direct signature\n"
4299 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4300
4301 #: g10/keygen.c:931
4302 msgid "writing self signature\n"
4303 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4304
4305 #: g10/keygen.c:988
4306 msgid "writing key binding signature\n"
4307 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4308
4309 #: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
4310 #: g10/keygen.c:3186
4311 #, c-format
4312 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4313 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4314
4315 #: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3192
4316 #, c-format
4317 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4318 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4319
4320 #: g10/keygen.c:1306
4321 msgid ""
4322 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4323 msgstr ""
4324
4325 #: g10/keygen.c:1526
4326 #, fuzzy
4327 msgid "Sign"
4328 msgstr "sign"
4329
4330 #: g10/keygen.c:1529
4331 msgid "Certify"
4332 msgstr ""
4333
4334 #: g10/keygen.c:1532
4335 #, fuzzy
4336 msgid "Encrypt"
4337 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4338
4339 #: g10/keygen.c:1535
4340 msgid "Authenticate"
4341 msgstr ""
4342
4343 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4344 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4345 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4346 #. functions:
4347 #.
4348 #. s = Toggle signing capability
4349 #. e = Toggle encryption capability
4350 #. a = Toggle authentication capability
4351 #. q = Finish
4352 #.
4353 #: g10/keygen.c:1553
4354 msgid "SsEeAaQq"
4355 msgstr ""
4356
4357 #: g10/keygen.c:1576
4358 #, c-format
4359 msgid "Possible actions for a %s key: "
4360 msgstr ""
4361
4362 #: g10/keygen.c:1580
4363 msgid "Current allowed actions: "
4364 msgstr ""
4365
4366 #: g10/keygen.c:1585
4367 #, c-format
4368 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4369 msgstr ""
4370
4371 #: g10/keygen.c:1588
4372 #, fuzzy, c-format
4373 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4374 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4375
4376 #: g10/keygen.c:1591
4377 #, c-format
4378 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: g10/keygen.c:1594
4382 #, c-format
4383 msgid "   (%c) Finished\n"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: g10/keygen.c:1654 sm/certreqgen-ui.c:121
4387 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4388 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4389
4390 #: g10/keygen.c:1657
4391 #, fuzzy, c-format
4392 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
4393 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4394
4395 #: g10/keygen.c:1659
4396 #, fuzzy, c-format
4397 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
4398 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:1661
4401 #, c-format
4402 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4403 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4404
4405 #: g10/keygen.c:1662
4406 #, c-format
4407 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4408 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4409
4410 #: g10/keygen.c:1666
4411 #, fuzzy, c-format
4412 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4413 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4414
4415 #: g10/keygen.c:1667
4416 #, c-format
4417 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4418 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4419
4420 #: g10/keygen.c:1671
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4423 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4424
4425 #: g10/keygen.c:1672
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4428 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4429
4430 #: g10/keygen.c:1780
4431 #, c-format
4432 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4433 msgstr ""
4434
4435 #: g10/keygen.c:1788
4436 #, fuzzy, c-format
4437 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
4438 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4439
4440 #: g10/keygen.c:1791 sm/certreqgen-ui.c:142
4441 #, fuzzy, c-format
4442 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4443 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4444
4445 #: g10/keygen.c:1799 sm/certreqgen-ui.c:147
4446 #, c-format
4447 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4448 msgstr ""
4449
4450 #: g10/keygen.c:1805 sm/certreqgen-ui.c:152
4451 #, c-format
4452 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4453 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4454
4455 #: g10/keygen.c:1812 g10/keygen.c:1818 sm/certreqgen-ui.c:157
4456 #, c-format
4457 msgid "rounded up to %u bits\n"
4458 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4459
4460 #: g10/keygen.c:1893
4461 msgid ""
4462 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4463 "         0 = key does not expire\n"
4464 "      <n>  = key expires in n days\n"
4465 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4466 "      <n>m = key expires in n months\n"
4467 "      <n>y = key expires in n years\n"
4468 msgstr ""
4469 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4470 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4471 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4472 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4473 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4474 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4475
4476 #: g10/keygen.c:1904
4477 msgid ""
4478 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4479 "         0 = signature does not expire\n"
4480 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4481 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4482 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4483 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4484 msgstr ""
4485 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4486 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4487 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4488 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4489 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4490 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4491
4492 #: g10/keygen.c:1927
4493 msgid "Key is valid for? (0) "
4494 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4495
4496 #: g10/keygen.c:1932
4497 #, fuzzy, c-format
4498 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4499 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4500
4501 #: g10/keygen.c:1950 g10/keygen.c:1975
4502 msgid "invalid value\n"
4503 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4504
4505 #: g10/keygen.c:1957
4506 #, fuzzy
4507 msgid "Key does not expire at all\n"
4508 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4509
4510 #: g10/keygen.c:1958
4511 #, fuzzy
4512 msgid "Signature does not expire at all\n"
4513 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4514
4515 #: g10/keygen.c:1963
4516 #, fuzzy, c-format
4517 msgid "Key expires at %s\n"
4518 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4519
4520 #: g10/keygen.c:1964
4521 #, fuzzy, c-format
4522 msgid "Signature expires at %s\n"
4523 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4524
4525 #: g10/keygen.c:1968
4526 msgid ""
4527 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4528 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4529 msgstr ""
4530 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4531 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4532
4533 #: g10/keygen.c:1981
4534 #, fuzzy
4535 msgid "Is this correct? (y/N) "
4536 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4537
4538 #: g10/keygen.c:2011
4539 msgid ""
4540 "\n"
4541 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4542 "\n"
4543 msgstr ""
4544
4545 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4546 #. but you should keep your existing translation.  In case
4547 #. the new string is not translated this old string will
4548 #. be used.
4549 #: g10/keygen.c:2026
4550 #, fuzzy
4551 msgid ""
4552 "\n"
4553 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4554 "ID\n"
4555 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4556 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4557 "\n"
4558 msgstr ""
4559 "\n"
4560 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4561 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4562 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4563 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4564 "\n"
4565
4566 #: g10/keygen.c:2045
4567 msgid "Real name: "
4568 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4569
4570 #: g10/keygen.c:2053
4571 msgid "Invalid character in name\n"
4572 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4573
4574 #: g10/keygen.c:2055
4575 msgid "Name may not start with a digit\n"
4576 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4577
4578 #: g10/keygen.c:2057
4579 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4580 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4581
4582 #: g10/keygen.c:2065
4583 msgid "Email address: "
4584 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4585
4586 #: g10/keygen.c:2071
4587 msgid "Not a valid email address\n"
4588 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4589
4590 #: g10/keygen.c:2079
4591 msgid "Comment: "
4592 msgstr "Ó÷üëéï: "
4593
4594 #: g10/keygen.c:2085
4595 msgid "Invalid character in comment\n"
4596 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4597
4598 #: g10/keygen.c:2107
4599 #, c-format
4600 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4601 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4602
4603 #: g10/keygen.c:2113
4604 #, c-format
4605 msgid ""
4606 "You selected this USER-ID:\n"
4607 "    \"%s\"\n"
4608 "\n"
4609 msgstr ""
4610 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4611 "    \"%s\"\n"
4612 "\n"
4613
4614 #: g10/keygen.c:2118
4615 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4616 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4617
4618 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4619 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4620 #. string which should be translated accordingly and the
4621 #. letter changed to match the one in the answer string.
4622 #.
4623 #. n = Change name
4624 #. c = Change comment
4625 #. e = Change email
4626 #. o = Okay (ready, continue)
4627 #. q = Quit
4628 #.
4629 #: g10/keygen.c:2134
4630 msgid "NnCcEeOoQq"
4631 msgstr "NnCcEeOoQq"
4632
4633 #: g10/keygen.c:2144
4634 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4635 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4636
4637 #: g10/keygen.c:2145
4638 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4639 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4640
4641 #: g10/keygen.c:2164
4642 msgid "Please correct the error first\n"
4643 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4644
4645 #: g10/keygen.c:2206
4646 msgid ""
4647 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4648 "\n"
4649 msgstr ""
4650 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4651 "\n"
4652
4653 #: g10/keygen.c:2209
4654 #, fuzzy
4655 msgid ""
4656 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4657 "encryption key."
4658 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
4659
4660 #: g10/keygen.c:2225
4661 #, c-format
4662 msgid "%s.\n"
4663 msgstr "%s.\n"
4664
4665 #: g10/keygen.c:2231
4666 msgid ""
4667 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4668 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4669 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4670 "\n"
4671 msgstr ""
4672 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4673 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4674 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4675 "\n"
4676
4677 #: g10/keygen.c:2255
4678 msgid ""
4679 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4680 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4681 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4682 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4683 msgstr ""
4684 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4685 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4686 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4687 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4688
4689 #: g10/keygen.c:3126 g10/keygen.c:3153
4690 msgid "Key generation canceled.\n"
4691 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4692
4693 #: g10/keygen.c:3358 g10/keygen.c:3525
4694 #, c-format
4695 msgid "writing public key to `%s'\n"
4696 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4697
4698 #: g10/keygen.c:3360 g10/keygen.c:3528
4699 #, fuzzy, c-format
4700 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4701 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4702
4703 #: g10/keygen.c:3363 g10/keygen.c:3531
4704 #, c-format
4705 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4706 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4707
4708 #: g10/keygen.c:3512
4709 #, c-format
4710 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4711 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4712
4713 #: g10/keygen.c:3519
4714 #, c-format
4715 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4716 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4717
4718 #: g10/keygen.c:3539
4719 #, c-format
4720 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4721 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4722
4723 #: g10/keygen.c:3547
4724 #, c-format
4725 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4726 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4727
4728 #: g10/keygen.c:3574
4729 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4730 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4731
4732 #: g10/keygen.c:3585
4733 #, fuzzy
4734 msgid ""
4735 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4736 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4737 msgstr ""
4738 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4739 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4740 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4741 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4742
4743 #: g10/keygen.c:3598 g10/keygen.c:3744 g10/keygen.c:3865
4744 #, c-format
4745 msgid "Key generation failed: %s\n"
4746 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4747
4748 #: g10/keygen.c:3654 g10/keygen.c:3795 g10/sign.c:241
4749 #, c-format
4750 msgid ""
4751 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4752 msgstr ""
4753 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4754 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4755
4756 #: g10/keygen.c:3656 g10/keygen.c:3797 g10/sign.c:243
4757 #, c-format
4758 msgid ""
4759 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4760 msgstr ""
4761 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4762 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4763
4764 #: g10/keygen.c:3667 g10/keygen.c:3808
4765 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4766 msgstr ""
4767 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óý