79b4e02be3d2860e48d9059a9c7919421a0ea143
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2008-05-09 11:28+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:225
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:594
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:597
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
37
38 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
39 #. label for the quality bar.
40 #: agent/call-pinentry.c:632
41 #, fuzzy
42 msgid "Quality:"
43 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
44
45 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
46 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
47 #. appropriate string to describe what this is about.  The
48 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
49 #. If you do not translate this entry, a default english
50 #. text (see source) will be used.
51 #: agent/call-pinentry.c:655
52 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
53 msgstr ""
54
55 #: agent/call-pinentry.c:697
56 #, c-format
57 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
58 msgstr ""
59
60 #: agent/call-pinentry.c:717 agent/call-pinentry.c:729
61 #, fuzzy
62 msgid "PIN too long"
63 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
64
65 #: agent/call-pinentry.c:718
66 #, fuzzy
67 msgid "Passphrase too long"
68 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
69
70 #: agent/call-pinentry.c:726
71 #, fuzzy
72 msgid "Invalid characters in PIN"
73 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
74
75 #: agent/call-pinentry.c:731
76 msgid "PIN too short"
77 msgstr ""
78
79 #: agent/call-pinentry.c:743
80 #, fuzzy
81 msgid "Bad PIN"
82 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
83
84 #: agent/call-pinentry.c:744
85 #, fuzzy
86 msgid "Bad Passphrase"
87 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
88
89 #: agent/call-pinentry.c:780
90 #, fuzzy
91 msgid "Passphrase"
92 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
93
94 #: agent/command-ssh.c:529
95 #, fuzzy, c-format
96 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
97 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
98
99 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3155
100 #: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
101 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
102 #, c-format
103 msgid "can't create `%s': %s\n"
104 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
107 #: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
108 #: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193
109 #: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
110 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
111 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
112 #: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
113 #: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
114 #, c-format
115 msgid "can't open `%s': %s\n"
116 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
121 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1619
124 #, c-format
125 msgid "detected card with S/N: %s\n"
126 msgstr ""
127
128 #: agent/command-ssh.c:1624
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
131 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
132
133 #: agent/command-ssh.c:1644
134 #, fuzzy, c-format
135 msgid "no suitable card key found: %s\n"
136 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
137
138 #: agent/command-ssh.c:1694
139 #, fuzzy, c-format
140 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
141 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
142
143 #: agent/command-ssh.c:1709
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "error writing key: %s\n"
146 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
147
148 #: agent/command-ssh.c:2014
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
151 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
152
153 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
154 #: agent/protect-tool.c:1197
155 #, fuzzy
156 msgid "Please re-enter this passphrase"
157 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
158
159 #: agent/command-ssh.c:2363
160 #, c-format
161 msgid ""
162 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
163 "0Awithin gpg-agent's key storage"
164 msgstr ""
165
166 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
167 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
168 msgid "does not match - try again"
169 msgstr ""
170
171 #: agent/command-ssh.c:2885
172 #, fuzzy, c-format
173 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
174 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
175
176 #: agent/divert-scd.c:217
177 #, fuzzy
178 msgid "Admin PIN"
179 msgstr "|A|Admin PIN"
180
181 #: agent/divert-scd.c:275
182 #, fuzzy
183 msgid "Repeat this PIN"
184 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
185
186 #: agent/divert-scd.c:278
187 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
188 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
189
190 #: agent/divert-scd.c:290
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
193 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
194
195 #: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
196 #: sm/import.c:525 sm/import.c:550
197 #, fuzzy, c-format
198 msgid "error creating temporary file: %s\n"
199 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
200
201 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
202 #, fuzzy, c-format
203 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
204 msgstr "%s: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
205
206 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
207 #, fuzzy
208 msgid "Enter new passphrase"
209 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
210
211 #: agent/genkey.c:165
212 #, fuzzy
213 msgid "Take this one anyway"
214 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
215
216 #: agent/genkey.c:191
217 #, c-format
218 msgid ""
219 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
220 "at least %u character long."
221 msgid_plural ""
222 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
223 "at least %u characters long."
224 msgstr[0] ""
225 msgstr[1] ""
226
227 #: agent/genkey.c:212
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
231 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
232 msgid_plural ""
233 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
234 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
235 msgstr[0] ""
236 msgstr[1] ""
237
238 #: agent/genkey.c:235
239 #, c-format
240 msgid ""
241 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
242 "a known term or match%%0Acertain pattern."
243 msgstr ""
244
245 #: agent/genkey.c:251
246 #, c-format
247 msgid ""
248 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
249 msgstr ""
250
251 #: agent/genkey.c:253
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
255 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
256 msgstr ""
257
258 #: agent/genkey.c:262
259 msgid "Yes, protection is not needed"
260 msgstr ""
261
262 #: agent/genkey.c:306
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
265 msgstr ""
266 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
267 "\n"
268
269 #: agent/genkey.c:429
270 #, fuzzy
271 msgid "Please enter the new passphrase"
272 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
273
274 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
275 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
276 #, fuzzy
277 msgid ""
278 "@Options:\n"
279 " "
280 msgstr ""
281 "@\n"
282 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
283 " "
284
285 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
286 msgid "run in server mode (foreground)"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
290 msgid "run in daemon mode (background)"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
294 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
295 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
296 msgid "verbose"
297 msgstr "¾éĹ"
298
299 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
300 #: sm/gpgsm.c:345
301 msgid "be somewhat more quiet"
302 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
303
304 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
305 msgid "sh-style command output"
306 msgstr ""
307
308 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
309 msgid "csh-style command output"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
313 #, fuzzy
314 msgid "|FILE|read options from FILE"
315 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
316
317 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
318 msgid "do not detach from the console"
319 msgstr ""
320
321 #: agent/gpg-agent.c:131
322 msgid "do not grab keyboard and mouse"
323 msgstr ""
324
325 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
326 #, fuzzy
327 msgid "use a log file for the server"
328 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:134
331 #, fuzzy
332 msgid "use a standard location for the socket"
333 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
334
335 #: agent/gpg-agent.c:137
336 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:140
340 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
341 msgstr ""
342
343 #: agent/gpg-agent.c:141
344 #, fuzzy
345 msgid "do not use the SCdaemon"
346 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:150
349 msgid "ignore requests to change the TTY"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:152
353 msgid "ignore requests to change the X display"
354 msgstr ""
355
356 #: agent/gpg-agent.c:155
357 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
358 msgstr ""
359
360 #: agent/gpg-agent.c:168
361 msgid "do not use the PIN cache when signing"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:170
365 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
366 msgstr ""
367
368 #: agent/gpg-agent.c:172
369 #, fuzzy
370 msgid "allow presetting passphrase"
371 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
372
373 #: agent/gpg-agent.c:173
374 msgid "enable ssh-agent emulation"
375 msgstr ""
376
377 #: agent/gpg-agent.c:175
378 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
379 msgstr ""
380
381 #: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
382 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
383 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
384 #, fuzzy
385 msgid "Please report bugs to <"
386 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
387
388 #: agent/gpg-agent.c:286
389 #, fuzzy
390 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
391 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
392
393 #: agent/gpg-agent.c:288
394 msgid ""
395 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
396 "Secret key management for GnuPG\n"
397 msgstr ""
398
399 #: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
400 #, c-format
401 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
402 msgstr ""
403
404 #: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
405 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:881 sm/gpgsm.c:884 tools/symcryptrun.c:997
406 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
407 #, c-format
408 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
409 msgstr ""
410
411 #: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2069 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
412 #, c-format
413 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
414 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
415
416 #: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2073
417 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
418 #, c-format
419 msgid "option file `%s': %s\n"
420 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
421
422 #: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2080 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
423 #, c-format
424 msgid "reading options from `%s'\n"
425 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
426
427 #: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
428 #: g10/plaintext.c:162
429 #, c-format
430 msgid "error creating `%s': %s\n"
431 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
432
433 #: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
434 #: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
435 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
436 #, c-format
437 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
438 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
441 msgid "name of socket too long\n"
442 msgstr ""
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "can't create socket: %s\n"
447 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1346
450 #, c-format
451 msgid "socket name `%s' is too long\n"
452 msgstr ""
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1366
455 #, fuzzy
456 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
457 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
460 #, fuzzy
461 msgid "error getting nonce for the socket\n"
462 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
465 #, fuzzy, c-format
466 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
467 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
470 #, fuzzy, c-format
471 msgid "listen() failed: %s\n"
472 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
473
474 #: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
475 #, fuzzy, c-format
476 msgid "listening on socket `%s'\n"
477 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
478
479 #: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
480 #, c-format
481 msgid "directory `%s' created\n"
482 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
483
484 #: agent/gpg-agent.c:1481
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
487 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
488
489 #: agent/gpg-agent.c:1485
490 #, fuzzy, c-format
491 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
492 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
493
494 #: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
495 #, fuzzy, c-format
496 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
497 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
498
499 #: agent/gpg-agent.c:1624
500 #, c-format
501 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
502 msgstr ""
503
504 #: agent/gpg-agent.c:1629
505 #, c-format
506 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr ""
508
509 #: agent/gpg-agent.c:1649
510 #, c-format
511 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
512 msgstr ""
513
514 #: agent/gpg-agent.c:1654
515 #, c-format
516 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
517 msgstr ""
518
519 #: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
522 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
523
524 #: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "%s %s stopped\n"
527 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
528
529 #: agent/gpg-agent.c:1907
530 #, fuzzy
531 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
532 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
533
534 #: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:324
535 #: tools/gpg-connect-agent.c:2021
536 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
537 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
538
539 #: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:336
540 #: tools/gpg-connect-agent.c:2032
541 #, c-format
542 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
543 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
544
545 #: agent/preset-passphrase.c:98
546 #, fuzzy
547 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
548 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
549
550 #: agent/preset-passphrase.c:101
551 msgid ""
552 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
553 "Password cache maintenance\n"
554 msgstr ""
555
556 #: agent/protect-tool.c:149
557 #, fuzzy
558 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
559 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
560
561 #: agent/protect-tool.c:151
562 msgid ""
563 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
564 "Secret key maintenance tool\n"
565 msgstr ""
566
567 #: agent/protect-tool.c:1188
568 #, fuzzy
569 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
570 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
571
572 #: agent/protect-tool.c:1191
573 #, fuzzy
574 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
575 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
576
577 #: agent/protect-tool.c:1194
578 msgid ""
579 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
580 "system."
581 msgstr ""
582
583 #: agent/protect-tool.c:1199
584 #, fuzzy
585 msgid ""
586 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
587 "needed to complete this operation."
588 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
589
590 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
591 #, fuzzy
592 msgid "Passphrase:"
593 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
594
595 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
596 #, fuzzy, c-format
597 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
598 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
599
600 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
601 #, fuzzy
602 msgid "cancelled\n"
603 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
604
605 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error opening `%s': %s\n"
608 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
609
610 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
611 #, fuzzy, c-format
612 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
613 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
614
615 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
616 #, c-format
617 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
618 msgstr ""
619
620 #: agent/trustlist.c:181
621 #, fuzzy, c-format
622 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
623 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
624
625 #: agent/trustlist.c:216
626 #, fuzzy, c-format
627 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
628 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
629
630 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
631 #, c-format
632 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
633 msgstr ""
634
635 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
636 #, fuzzy, c-format
637 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
638 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
639
640 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
641 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
642 msgstr ""
643
644 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
645 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
646 #. Pinentry to insert a line break.  The double
647 #. percent sign is actually needed because it is also
648 #. a printf format string.  If you need to insert a
649 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
650 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
651 #. fingerprint string whereas the first one receives
652 #. the name as stored in the certificate.
653 #: agent/trustlist.c:539
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
657 "fingerprint:%%0A  %s"
658 msgstr ""
659
660 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
661 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
662 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
663 #: agent/trustlist.c:551
664 msgid "Correct"
665 msgstr ""
666
667 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
668 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
669 #. Pinentry to insert a line break.  The double
670 #. percent sign is actually needed because it is also
671 #. a printf format string.  If you need to insert a
672 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
673 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
674 #. certificate.
675 #: agent/trustlist.c:574
676 #, c-format
677 msgid ""
678 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
679 "certificates?"
680 msgstr ""
681
682 #: agent/trustlist.c:583
683 #, fuzzy
684 msgid "Yes"
685 msgstr "yes"
686
687 #: agent/trustlist.c:583
688 msgid "No"
689 msgstr ""
690
691 #: agent/findkey.c:158
692 #, c-format
693 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
694 msgstr ""
695
696 #: agent/findkey.c:174
697 #, c-format
698 msgid ""
699 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
700 "it now."
701 msgstr ""
702
703 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
704 #, fuzzy
705 msgid "Change passphrase"
706 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
707
708 #: agent/findkey.c:196
709 msgid "I'll change it later"
710 msgstr ""
711
712 #: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1372
713 #: tools/gpgconf-comp.c:1695
714 #, fuzzy, c-format
715 msgid "error creating a pipe: %s\n"
716 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
717
718 #: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
719 #, fuzzy, c-format
720 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
721 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
722
723 #: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
724 #, fuzzy, c-format
725 msgid "error forking process: %s\n"
726 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
727
728 #: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
729 #, c-format
730 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
731 msgstr ""
732
733 #: common/exechelp.c:661
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
736 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
737
738 #: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
739 #, fuzzy, c-format
740 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
741 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
742
743 #: common/exechelp.c:712
744 #, c-format
745 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
746 msgstr ""
747
748 #: common/exechelp.c:725
749 #, fuzzy, c-format
750 msgid "error running `%s': terminated\n"
751 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
752
753 #: common/http.c:1634
754 #, fuzzy, c-format
755 msgid "error creating socket: %s\n"
756 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
757
758 #: common/http.c:1678
759 #, fuzzy
760 msgid "host not found"
761 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
762
763 #: common/simple-pwquery.c:335
764 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
765 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
766
767 #: common/simple-pwquery.c:393
768 #, c-format
769 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
770 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
771
772 #: common/simple-pwquery.c:404
773 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
774 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
775
776 #: common/simple-pwquery.c:414
777 #, fuzzy
778 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
779 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
780
781 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
782 #, fuzzy
783 msgid "canceled by user\n"
784 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
785
786 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
787 #, fuzzy
788 msgid "problem with the agent\n"
789 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
790
791 #: common/sysutils.c:105
792 #, c-format
793 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
794 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
795
796 #: common/sysutils.c:200
797 #, fuzzy, c-format
798 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
799 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
800
801 #: common/sysutils.c:232
802 #, fuzzy, c-format
803 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
804 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
805
806 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
807 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
808 msgid "yes"
809 msgstr "yes"
810
811 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
812 msgid "yY"
813 msgstr "yY"
814
815 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
816 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
817 msgid "no"
818 msgstr "no"
819
820 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
821 msgid "nN"
822 msgstr "nN"
823
824 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
825 #: common/yesno.c:72
826 msgid "quit"
827 msgstr "quit"
828
829 #: common/yesno.c:75
830 msgid "qQ"
831 msgstr "qQ"
832
833 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
834 #: common/yesno.c:109
835 msgid "okay|okay"
836 msgstr "okay|okay"
837
838 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
839 #: common/yesno.c:111
840 msgid "cancel|cancel"
841 msgstr "cancel|cancel"
842
843 #: common/yesno.c:112
844 msgid "oO"
845 msgstr "oO"
846
847 #: common/yesno.c:113
848 msgid "cC"
849 msgstr "cC"
850
851 #: common/miscellaneous.c:71
852 #, c-format
853 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
854 msgstr ""
855
856 #: common/miscellaneous.c:74
857 #, c-format
858 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
859 msgstr ""
860
861 #: common/asshelp.c:242
862 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
863 msgstr ""
864
865 #: common/asshelp.c:347
866 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
867 msgstr ""
868
869 #: common/audit.c:682
870 #, fuzzy
871 msgid "Certificate chain available"
872 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
873
874 #: common/audit.c:689
875 #, fuzzy
876 msgid "root certificate missing"
877 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
878
879 #: common/audit.c:715
880 msgid "Data encryption succeeded"
881 msgstr ""
882
883 #: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
884 #, fuzzy
885 msgid "Data available"
886 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
887
888 #: common/audit.c:723
889 #, fuzzy
890 msgid "Session key created"
891 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
892
893 #: common/audit.c:728
894 #, fuzzy, c-format
895 msgid "algorithm: %s"
896 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
897
898 #: common/audit.c:730 common/audit.c:732
899 #, fuzzy, c-format
900 msgid "unsupported algorithm: %s"
901 msgstr ""
902 "\n"
903 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
904
905 #: common/audit.c:734
906 #, fuzzy
907 msgid "seems to be not encrypted"
908 msgstr "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
909
910 #: common/audit.c:740
911 #, fuzzy
912 msgid "Number of recipients"
913 msgstr "º£¤Î¼õ¼è¿Í:\n"
914
915 #: common/audit.c:748
916 #, c-format
917 msgid "Recipient %d"
918 msgstr ""
919
920 #: common/audit.c:776
921 msgid "Data signing succeeded"
922 msgstr ""
923
924 #: common/audit.c:796
925 msgid "Data decryption succeeded"
926 msgstr ""
927
928 #: common/audit.c:821
929 #, fuzzy
930 msgid "Data verification succeeded"
931 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú¤ò¾Êά\n"
932
933 #: common/audit.c:830
934 #, fuzzy
935 msgid "Signature available"
936 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
937
938 #: common/audit.c:835
939 #, fuzzy
940 msgid "Parsing signature succeeded"
941 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
942
943 #: common/audit.c:840
944 #, fuzzy, c-format
945 msgid "Bad hash algorithm: %s"
946 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
947
948 #: common/audit.c:855
949 #, fuzzy, c-format
950 msgid "Signature %d"
951 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
952
953 #: common/audit.c:871
954 #, fuzzy
955 msgid "Certificate chain valid"
956 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
957
958 #: common/audit.c:882
959 #, fuzzy
960 msgid "Root certificate trustworthy"
961 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
962
963 #: common/audit.c:892
964 #, fuzzy
965 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
966 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
967
968 #: common/audit.c:909
969 #, fuzzy
970 msgid "Included certificates"
971 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
972
973 #: common/audit.c:968
974 msgid "No audit log entries."
975 msgstr ""
976
977 #: common/audit.c:1017
978 #, fuzzy
979 msgid "Unknown operation"
980 msgstr "̤ÃΤΥС¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹"
981
982 #: common/audit.c:1035
983 msgid "Gpg-Agent usable"
984 msgstr ""
985
986 #: common/audit.c:1045
987 msgid "Dirmngr usable"
988 msgstr ""
989
990 #: common/audit.c:1081
991 #, fuzzy, c-format
992 msgid "No help available for `%s'."
993 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
994
995 #: common/helpfile.c:80
996 #, fuzzy
997 msgid "ignoring garbage line"
998 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
999
1000 #: g10/armor.c:379
1001 #, c-format
1002 msgid "armor: %s\n"
1003 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
1004
1005 #: g10/armor.c:418
1006 msgid "invalid armor header: "
1007 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1008
1009 #: g10/armor.c:429
1010 msgid "armor header: "
1011 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1012
1013 #: g10/armor.c:442
1014 msgid "invalid clearsig header\n"
1015 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
1016
1017 #: g10/armor.c:455
1018 #, fuzzy
1019 msgid "unknown armor header: "
1020 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1021
1022 #: g10/armor.c:508
1023 msgid "nested clear text signatures\n"
1024 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
1025
1026 #: g10/armor.c:643
1027 msgid "unexpected armor: "
1028 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
1029
1030 #: g10/armor.c:655
1031 msgid "invalid dash escaped line: "
1032 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
1033
1034 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1035 #, c-format
1036 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1037 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1038
1039 #: g10/armor.c:852
1040 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1041 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
1042
1043 #: g10/armor.c:886
1044 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1045 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
1046
1047 #: g10/armor.c:894
1048 msgid "malformed CRC\n"
1049 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1050
1051 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1052 #, c-format
1053 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1054 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
1055
1056 #: g10/armor.c:918
1057 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1058 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
1059
1060 #: g10/armor.c:922
1061 msgid "error in trailer line\n"
1062 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1063
1064 #: g10/armor.c:1233
1065 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1066 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1067
1068 #: g10/armor.c:1238
1069 #, c-format
1070 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1071 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1072
1073 #: g10/armor.c:1242
1074 msgid ""
1075 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1076 msgstr ""
1077 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
1078 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
1079
1080 #: g10/build-packet.c:976
1081 msgid ""
1082 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1083 "an '='\n"
1084 msgstr ""
1085 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1086
1087 #: g10/build-packet.c:988
1088 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1089 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1090
1091 #: g10/build-packet.c:994
1092 #, fuzzy
1093 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1094 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1095
1096 #: g10/build-packet.c:1012
1097 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1098 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1099
1100 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1101 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1102 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
1103
1104 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1105 msgid "not human readable"
1106 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
1107
1108 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
1109 #, c-format
1110 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1111 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
1112
1113 #: g10/card-util.c:67
1114 #, c-format
1115 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1116 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
1117
1118 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
1119 #: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1120 msgid "can't do this in batch mode\n"
1121 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1122
1123 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
1124 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
1125 #: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1126 msgid "Your selection? "
1127 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
1128
1129 #: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
1130 msgid "[not set]"
1131 msgstr "[̤ÀßÄê]"
1132
1133 #: g10/card-util.c:417
1134 msgid "male"
1135 msgstr "ÃË"
1136
1137 #: g10/card-util.c:418
1138 msgid "female"
1139 msgstr "½÷"
1140
1141 #: g10/card-util.c:418
1142 msgid "unspecified"
1143 msgstr "̵»ØÄê"
1144
1145 #: g10/card-util.c:445
1146 msgid "not forced"
1147 msgstr "̤½èÍý"
1148
1149 #: g10/card-util.c:445
1150 msgid "forced"
1151 msgstr "¶¯À©"
1152
1153 #: g10/card-util.c:523
1154 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1155 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1156
1157 #: g10/card-util.c:525
1158 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1159 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1160
1161 #: g10/card-util.c:527
1162 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1163 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
1164
1165 #: g10/card-util.c:544
1166 msgid "Cardholder's surname: "
1167 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
1168
1169 #: g10/card-util.c:546
1170 msgid "Cardholder's given name: "
1171 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
1172
1173 #: g10/card-util.c:564
1174 #, c-format
1175 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1176 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1177
1178 #: g10/card-util.c:585
1179 msgid "URL to retrieve public key: "
1180 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
1181
1182 #: g10/card-util.c:593
1183 #, c-format
1184 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1185 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1186
1187 #: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
1188 #, c-format
1189 msgid "error reading `%s': %s\n"
1190 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1191
1192 #: g10/card-util.c:699
1193 msgid "Login data (account name): "
1194 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
1195
1196 #: g10/card-util.c:709
1197 #, c-format
1198 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1199 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1200
1201 #: g10/card-util.c:768
1202 msgid "Private DO data: "
1203 msgstr ""
1204
1205 #: g10/card-util.c:778
1206 #, fuzzy, c-format
1207 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1208 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1209
1210 #: g10/card-util.c:798
1211 msgid "Language preferences: "
1212 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
1213
1214 #: g10/card-util.c:806
1215 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1216 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
1217
1218 #: g10/card-util.c:815
1219 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1220 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
1221
1222 #: g10/card-util.c:836
1223 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1224 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
1225
1226 #: g10/card-util.c:850
1227 msgid "Error: invalid response.\n"
1228 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
1229
1230 #: g10/card-util.c:871
1231 msgid "CA fingerprint: "
1232 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
1233
1234 #: g10/card-util.c:894
1235 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1236 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
1237
1238 #: g10/card-util.c:942
1239 #, c-format
1240 msgid "key operation not possible: %s\n"
1241 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1242
1243 #: g10/card-util.c:943
1244 msgid "not an OpenPGP card"
1245 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1246
1247 #: g10/card-util.c:952
1248 #, c-format
1249 msgid "error getting current key info: %s\n"
1250 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
1251
1252 #: g10/card-util.c:1036
1253 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1254 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1255
1256 #: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
1257 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1258 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
1259
1260 #: g10/card-util.c:1077
1261 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1262 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1263
1264 #: g10/card-util.c:1086
1265 #, c-format
1266 msgid ""
1267 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1268 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1269 "You should change them using the command --change-pin\n"
1270 msgstr ""
1271 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1272 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1273 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1274
1275 #: g10/card-util.c:1120
1276 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1277 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1278
1279 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
1280 msgid "   (1) Signature key\n"
1281 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1282
1283 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
1284 msgid "   (2) Encryption key\n"
1285 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1286
1287 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
1288 msgid "   (3) Authentication key\n"
1289 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1290
1291 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
1292 #: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
1293 msgid "Invalid selection.\n"
1294 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1295
1296 #: g10/card-util.c:1196
1297 msgid "Please select where to store the key:\n"
1298 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1299
1300 #: g10/card-util.c:1231
1301 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1302 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1303
1304 #: g10/card-util.c:1236
1305 msgid "secret parts of key are not available\n"
1306 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1307
1308 #: g10/card-util.c:1241
1309 msgid "secret key already stored on a card\n"
1310 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1311
1312 #: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
1313 msgid "quit this menu"
1314 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1315
1316 #: g10/card-util.c:1311
1317 msgid "show admin commands"
1318 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1319
1320 #: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
1321 msgid "show this help"
1322 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1323
1324 #: g10/card-util.c:1314
1325 msgid "list all available data"
1326 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1327
1328 #: g10/card-util.c:1317
1329 msgid "change card holder's name"
1330 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1331
1332 #: g10/card-util.c:1318
1333 msgid "change URL to retrieve key"
1334 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1335
1336 #: g10/card-util.c:1319
1337 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1338 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1339
1340 #: g10/card-util.c:1320
1341 msgid "change the login name"
1342 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1343
1344 #: g10/card-util.c:1321
1345 msgid "change the language preferences"
1346 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1347
1348 #: g10/card-util.c:1322
1349 msgid "change card holder's sex"
1350 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1351
1352 #: g10/card-util.c:1323
1353 msgid "change a CA fingerprint"
1354 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1355
1356 #: g10/card-util.c:1324
1357 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1358 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1359
1360 #: g10/card-util.c:1325
1361 msgid "generate new keys"
1362 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1363
1364 #: g10/card-util.c:1326
1365 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1366 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1367
1368 #: g10/card-util.c:1327
1369 msgid "verify the PIN and list all data"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
1373 msgid "Command> "
1374 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1375
1376 #: g10/card-util.c:1485
1377 msgid "Admin-only command\n"
1378 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1379
1380 #: g10/card-util.c:1516
1381 msgid "Admin commands are allowed\n"
1382 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1383
1384 #: g10/card-util.c:1518
1385 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1386 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1387
1388 #: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
1389 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1390 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1391
1392 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1393 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1394 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1395
1396 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3959 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1397 #, c-format
1398 msgid "can't open `%s'\n"
1399 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1400
1401 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1727
1402 #: g10/revoke.c:226
1403 #, c-format
1404 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1405 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1406
1407 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2398 g10/keyserver.c:1741
1408 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1409 #, c-format
1410 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1411 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1412
1413 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1414 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1415 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1416
1417 #: g10/delkey.c:133
1418 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1419 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1420
1421 #: g10/delkey.c:145
1422 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1423 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1424
1425 #: g10/delkey.c:153
1426 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1427 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1428
1429 #: g10/delkey.c:163
1430 #, c-format
1431 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1432 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1433
1434 #: g10/delkey.c:173
1435 msgid "ownertrust information cleared\n"
1436 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1437
1438 #: g10/delkey.c:204
1439 #, c-format
1440 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1441 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1442
1443 #: g10/delkey.c:206
1444 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1445 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1446
1447 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
1448 #, c-format
1449 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1450 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1451
1452 #: g10/encode.c:232
1453 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1454 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1455
1456 #: g10/encode.c:246
1457 #, c-format
1458 msgid "using cipher %s\n"
1459 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1460
1461 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1462 #, c-format
1463 msgid "`%s' already compressed\n"
1464 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1465
1466 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
1467 #, c-format
1468 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1469 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1470
1471 #: g10/encode.c:485
1472 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1473 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1474
1475 #: g10/encode.c:510
1476 #, c-format
1477 msgid "reading from `%s'\n"
1478 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1479
1480 #: g10/encode.c:541
1481 msgid ""
1482 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1483 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1484
1485 #: g10/encode.c:559
1486 #, c-format
1487 msgid ""
1488 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1489 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1490
1491 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
1492 #, c-format
1493 msgid ""
1494 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1495 "preferences\n"
1496 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1497
1498 #: g10/encode.c:751
1499 #, c-format
1500 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1501 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1502
1503 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:812 g10/pkclist.c:861
1504 #, c-format
1505 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1506 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1507
1508 #: g10/encode.c:848
1509 #, c-format
1510 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1511 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1512
1513 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1514 #, c-format
1515 msgid "%s encrypted data\n"
1516 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1517
1518 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1519 #, c-format
1520 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1521 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1522
1523 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1524 msgid ""
1525 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1526 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1527
1528 #: g10/encr-data.c:145
1529 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1530 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1531
1532 #: g10/exec.c:49
1533 msgid "no remote program execution supported\n"
1534 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1535
1536 #: g10/exec.c:313
1537 msgid ""
1538 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1539 msgstr ""
1540 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1541 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1542
1543 #: g10/exec.c:343
1544 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1545 msgstr ""
1546 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1547
1548 #: g10/exec.c:421
1549 #, c-format
1550 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1551 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1552
1553 #: g10/exec.c:424
1554 #, c-format
1555 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1556 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1557
1558 #: g10/exec.c:509
1559 #, c-format
1560 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1561 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1562
1563 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1564 msgid "unnatural exit of external program\n"
1565 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1566
1567 #: g10/exec.c:535
1568 msgid "unable to execute external program\n"
1569 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1570
1571 #: g10/exec.c:552
1572 #, c-format
1573 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1574 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1575
1576 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1577 #, c-format
1578 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1579 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1580
1581 #: g10/exec.c:609
1582 #, c-format
1583 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1584 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1585
1586 #: g10/export.c:61
1587 #, fuzzy
1588 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1589 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1590
1591 #: g10/export.c:63
1592 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: g10/export.c:65
1596 #, fuzzy
1597 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1598 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1599
1600 #: g10/export.c:67
1601 #, fuzzy
1602 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1603 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1604
1605 #: g10/export.c:69
1606 #, fuzzy
1607 msgid "remove unusable parts from key during export"
1608 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1609
1610 #: g10/export.c:71
1611 msgid "remove as much as possible from key during export"
1612 msgstr ""
1613
1614 #: g10/export.c:73
1615 msgid "export keys in an S-expression based format"
1616 msgstr ""
1617
1618 #: g10/export.c:338
1619 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1620 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1621
1622 #: g10/export.c:367
1623 #, c-format
1624 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1625 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1626
1627 #: g10/export.c:375
1628 #, c-format
1629 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1630 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1631
1632 #: g10/export.c:386
1633 #, fuzzy, c-format
1634 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1635 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1636
1637 #: g10/export.c:537
1638 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: g10/export.c:560
1642 #, fuzzy, c-format
1643 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1644 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1645
1646 #: g10/export.c:584
1647 #, c-format
1648 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1649 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1650
1651 #: g10/export.c:633
1652 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1653 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1654
1655 #: g10/getkey.c:152
1656 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1657 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1658
1659 #: g10/getkey.c:175
1660 msgid "[User ID not found]"
1661 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1662
1663 #: g10/getkey.c:1111
1664 #, c-format
1665 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1666 msgstr ""
1667
1668 #: g10/getkey.c:1116
1669 #, fuzzy, c-format
1670 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1671 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1672
1673 #: g10/getkey.c:1118
1674 #, fuzzy
1675 msgid "No fingerprint"
1676 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
1677
1678 #: g10/getkey.c:1928
1679 #, c-format
1680 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1681 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1682
1683 #: g10/getkey.c:2531 g10/keyedit.c:3727
1684 #, c-format
1685 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1686 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1687
1688 #: g10/getkey.c:2762
1689 #, fuzzy, c-format
1690 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1691 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1692
1693 #: g10/getkey.c:2809
1694 #, c-format
1695 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1696 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1697
1698 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
1699 msgid ""
1700 "@Commands:\n"
1701 " "
1702 msgstr ""
1703 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
1704 " "
1705
1706 #: g10/gpg.c:372
1707 msgid "|[file]|make a signature"
1708 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
1709
1710 #: g10/gpg.c:373
1711 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1712 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1713
1714 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
1715 msgid "make a detached signature"
1716 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1717
1718 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
1719 msgid "encrypt data"
1720 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1721
1722 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
1723 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1724 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1725
1726 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
1727 msgid "decrypt data (default)"
1728 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1729
1730 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
1731 msgid "verify a signature"
1732 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1733
1734 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
1735 msgid "list keys"
1736 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1737
1738 #: g10/gpg.c:385
1739 msgid "list keys and signatures"
1740 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1741
1742 #: g10/gpg.c:386
1743 msgid "list and check key signatures"
1744 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1745
1746 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
1747 msgid "list keys and fingerprints"
1748 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1749
1750 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
1751 msgid "list secret keys"
1752 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1753
1754 #: g10/gpg.c:389
1755 msgid "generate a new key pair"
1756 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1757
1758 #: g10/gpg.c:390
1759 msgid "remove keys from the public keyring"
1760 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1761
1762 #: g10/gpg.c:392
1763 msgid "remove keys from the secret keyring"
1764 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1765
1766 #: g10/gpg.c:393
1767 msgid "sign a key"
1768 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1769
1770 #: g10/gpg.c:394
1771 msgid "sign a key locally"
1772 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1773
1774 #: g10/gpg.c:395
1775 msgid "sign or edit a key"
1776 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1777
1778 #: g10/gpg.c:396
1779 msgid "generate a revocation certificate"
1780 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1781
1782 #: g10/gpg.c:398
1783 msgid "export keys"
1784 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1785
1786 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
1787 msgid "export keys to a key server"
1788 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1789
1790 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
1791 msgid "import keys from a key server"
1792 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1793
1794 #: g10/gpg.c:402
1795 msgid "search for keys on a key server"
1796 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1797
1798 #: g10/gpg.c:404
1799 msgid "update all keys from a keyserver"
1800 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1801
1802 #: g10/gpg.c:409
1803 msgid "import/merge keys"
1804 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1805
1806 #: g10/gpg.c:412
1807 msgid "print the card status"
1808 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1809
1810 #: g10/gpg.c:413
1811 msgid "change data on a card"
1812 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1813
1814 #: g10/gpg.c:414
1815 msgid "change a card's PIN"
1816 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1817
1818 #: g10/gpg.c:423
1819 msgid "update the trust database"
1820 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1821
1822 #: g10/gpg.c:430
1823 msgid "|algo [files]|print message digests"
1824 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1825
1826 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
1827 msgid "run in server mode"
1828 msgstr ""
1829
1830 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
1831 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
1832 msgid ""
1833 "@\n"
1834 "Options:\n"
1835 " "
1836 msgstr ""
1837 "@\n"
1838 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1839 " "
1840
1841 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
1842 msgid "create ascii armored output"
1843 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1844
1845 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
1846 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1847 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1848
1849 #: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
1850 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1851 msgstr ""
1852 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1853 "¤ò»ÈÍÑ"
1854
1855 #: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
1856 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1857 msgstr ""
1858 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1859 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1860
1861 #: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
1862 msgid "use canonical text mode"
1863 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1864
1865 #: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
1866 #, fuzzy
1867 msgid "|FILE|write output to FILE"
1868 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
1871 msgid "do not make any changes"
1872 msgstr "̵Êѹ¹"
1873
1874 #: g10/gpg.c:484
1875 msgid "prompt before overwriting"
1876 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1877
1878 #: g10/gpg.c:527
1879 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1880 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1881
1882 #: g10/gpg.c:528
1883 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1884 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1885
1886 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
1887 msgid ""
1888 "@\n"
1889 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1890 msgstr ""
1891 "@\n"
1892 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1893 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
1896 msgid ""
1897 "@\n"
1898 "Examples:\n"
1899 "\n"
1900 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1901 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1902 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1903 " --list-keys [names]        show keys\n"
1904 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1905 msgstr ""
1906 "@\n"
1907 "Îã:\n"
1908 "\n"
1909 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1910 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1911 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1912 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1913 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1914
1915 #: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
1916 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1917 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1918
1919 #: g10/gpg.c:777
1920 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1921 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1922
1923 #: g10/gpg.c:780
1924 msgid ""
1925 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1926 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1927 "default operation depends on the input data\n"
1928 msgstr ""
1929 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1930 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1931 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1932
1933 #: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:587
1934 msgid ""
1935 "\n"
1936 "Supported algorithms:\n"
1937 msgstr ""
1938 "\n"
1939 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:794
1942 msgid "Pubkey: "
1943 msgstr "¸ø³«¸°: "
1944
1945 #: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2321
1946 msgid "Cipher: "
1947 msgstr "°Å¹æË¡: "
1948
1949 #: g10/gpg.c:808
1950 msgid "Hash: "
1951 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1952
1953 #: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2366
1954 msgid "Compression: "
1955 msgstr "°µ½Ì: "
1956
1957 #: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:607
1958 msgid "Used libraries:"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/gpg.c:930
1962 msgid "usage: gpg [options] "
1963 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1964
1965 #: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:772
1966 msgid "conflicting commands\n"
1967 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1968
1969 #: g10/gpg.c:1118
1970 #, c-format
1971 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1972 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1973
1974 #: g10/gpg.c:1315
1975 #, c-format
1976 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1977 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1978
1979 #: g10/gpg.c:1318
1980 #, c-format
1981 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1982 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1983
1984 #: g10/gpg.c:1321
1985 #, c-format
1986 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1987 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:1327
1990 #, c-format
1991 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1992 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1993
1994 #: g10/gpg.c:1330
1995 #, c-format
1996 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1997 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1998
1999 #: g10/gpg.c:1333
2000 #, c-format
2001 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2002 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
2003
2004 #: g10/gpg.c:1339
2005 #, c-format
2006 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2007 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:1342
2010 #, c-format
2011 msgid ""
2012 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2013 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:1345
2016 #, c-format
2017 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2018 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2019
2020 #: g10/gpg.c:1351
2021 #, c-format
2022 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2023 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:1354
2026 #, c-format
2027 msgid ""
2028 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2029 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:1357
2032 #, c-format
2033 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2034 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:1536
2037 #, c-format
2038 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2039 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:1636
2042 msgid "display photo IDs during key listings"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: g10/gpg.c:1638
2046 msgid "show policy URLs during signature listings"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: g10/gpg.c:1640
2050 #, fuzzy
2051 msgid "show all notations during signature listings"
2052 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:1642
2055 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: g10/gpg.c:1646
2059 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: g10/gpg.c:1648
2063 #, fuzzy
2064 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2065 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:1650
2068 msgid "show user ID validity during key listings"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: g10/gpg.c:1652
2072 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: g10/gpg.c:1654
2076 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: g10/gpg.c:1656
2080 #, fuzzy
2081 msgid "show the keyring name in key listings"
2082 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
2083
2084 #: g10/gpg.c:1658
2085 #, fuzzy
2086 msgid "show expiration dates during signature listings"
2087 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:1817
2090 #, c-format
2091 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2092 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:1908
2095 #, c-format
2096 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: g10/gpg.c:2292 g10/gpg.c:2976 g10/gpg.c:2988
2100 #, c-format
2101 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2102 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
2103
2104 #: g10/gpg.c:2473 g10/gpg.c:2485
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2107 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2108
2109 #: g10/gpg.c:2567
2110 #, c-format
2111 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2112 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2113
2114 #: g10/gpg.c:2590 g10/gpg.c:2785 g10/keyedit.c:4085
2115 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2116 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:2602
2119 #, c-format
2120 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2121 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:2605
2124 msgid "invalid keyserver options\n"
2125 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2126
2127 #: g10/gpg.c:2612
2128 #, c-format
2129 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2130 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2131
2132 #: g10/gpg.c:2615
2133 msgid "invalid import options\n"
2134 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:2622
2137 #, c-format
2138 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2139 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:2625
2142 msgid "invalid export options\n"
2143 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:2632
2146 #, c-format
2147 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2148 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2149
2150 #: g10/gpg.c:2635
2151 msgid "invalid list options\n"
2152 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:2643
2155 msgid "display photo IDs during signature verification"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: g10/gpg.c:2645
2159 msgid "show policy URLs during signature verification"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: g10/gpg.c:2647
2163 #, fuzzy
2164 msgid "show all notations during signature verification"
2165 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2166
2167 #: g10/gpg.c:2649
2168 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: g10/gpg.c:2653
2172 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: g10/gpg.c:2655
2176 #, fuzzy
2177 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2178 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:2657
2181 #, fuzzy
2182 msgid "show user ID validity during signature verification"
2183 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2184
2185 #: g10/gpg.c:2659
2186 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: g10/gpg.c:2661
2190 #, fuzzy
2191 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2192 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:2663
2195 msgid "validate signatures with PKA data"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: g10/gpg.c:2665
2199 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: g10/gpg.c:2672
2203 #, c-format
2204 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2205 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:2675
2208 msgid "invalid verify options\n"
2209 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2210
2211 #: g10/gpg.c:2682
2212 #, c-format
2213 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2214 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
2215
2216 #: g10/gpg.c:2857
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2219 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2220
2221 #: g10/gpg.c:2860
2222 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: g10/gpg.c:2965 sm/gpgsm.c:1374
2226 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2227 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:2969
2230 #, c-format
2231 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2232 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:2978
2235 #, c-format
2236 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2237 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
2238
2239 #: g10/gpg.c:2981
2240 #, c-format
2241 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2242 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
2243
2244 #: g10/gpg.c:2996
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2247 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
2248
2249 #: g10/gpg.c:3010
2250 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2251 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2252
2253 #: g10/gpg.c:3016
2254 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2255 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2256
2257 #: g10/gpg.c:3022
2258 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2259 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2260
2261 #: g10/gpg.c:3035
2262 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2263 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:3101 g10/gpg.c:3125 sm/gpgsm.c:1446
2266 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2267 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:3107 g10/gpg.c:3131 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
2270 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2271 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2272
2273 #: g10/gpg.c:3113
2274 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2275 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2276
2277 #: g10/gpg.c:3119
2278 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2279 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2280
2281 #: g10/gpg.c:3134
2282 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2283 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2284
2285 #: g10/gpg.c:3136
2286 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2287 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2288
2289 #: g10/gpg.c:3138
2290 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2291 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:3140
2294 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2295 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2296
2297 #: g10/gpg.c:3142
2298 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2299 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2300
2301 #: g10/gpg.c:3145
2302 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2303 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2304
2305 #: g10/gpg.c:3149
2306 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2307 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2308
2309 #: g10/gpg.c:3156
2310 msgid "invalid default preferences\n"
2311 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2312
2313 #: g10/gpg.c:3165
2314 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2315 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2316
2317 #: g10/gpg.c:3169
2318 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2319 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:3173
2322 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2323 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2324
2325 #: g10/gpg.c:3206
2326 #, c-format
2327 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2328 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2329
2330 #: g10/gpg.c:3253
2331 #, c-format
2332 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2333 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2334
2335 #: g10/gpg.c:3258
2336 #, c-format
2337 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2338 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2339
2340 #: g10/gpg.c:3263
2341 #, c-format
2342 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2343 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:3355
2346 #, c-format
2347 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2348 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2349
2350 #: g10/gpg.c:3366
2351 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2352 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2353
2354 #: g10/gpg.c:3387
2355 msgid "--store [filename]"
2356 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2357
2358 #: g10/gpg.c:3394
2359 msgid "--symmetric [filename]"
2360 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2361
2362 #: g10/gpg.c:3396
2363 #, c-format
2364 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2365 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2366
2367 #: g10/gpg.c:3406
2368 msgid "--encrypt [filename]"
2369 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2370
2371 #: g10/gpg.c:3419
2372 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2373 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2374
2375 #: g10/gpg.c:3421
2376 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2377 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2378
2379 #: g10/gpg.c:3424
2380 #, c-format
2381 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2382 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2383
2384 #: g10/gpg.c:3442
2385 msgid "--sign [filename]"
2386 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2387
2388 #: g10/gpg.c:3455
2389 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2390 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2391
2392 #: g10/gpg.c:3470
2393 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2394 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2395
2396 #: g10/gpg.c:3472
2397 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2398 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2399
2400 #: g10/gpg.c:3475
2401 #, c-format
2402 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2403 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2404
2405 #: g10/gpg.c:3495
2406 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2407 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2408
2409 #: g10/gpg.c:3504
2410 msgid "--clearsign [filename]"
2411 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2412
2413 #: g10/gpg.c:3529
2414 msgid "--decrypt [filename]"
2415 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2416
2417 #: g10/gpg.c:3537
2418 msgid "--sign-key user-id"
2419 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2420
2421 #: g10/gpg.c:3541
2422 msgid "--lsign-key user-id"
2423 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2424
2425 #: g10/gpg.c:3562
2426 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2427 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2428
2429 #: g10/gpg.c:3654
2430 #, c-format
2431 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2432 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2433
2434 #: g10/gpg.c:3656
2435 #, c-format
2436 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2437 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2438
2439 #: g10/gpg.c:3658
2440 #, c-format
2441 msgid "key export failed: %s\n"
2442 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2443
2444 #: g10/gpg.c:3669
2445 #, c-format
2446 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2447 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:3679
2450 #, c-format
2451 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2452 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2453
2454 #: g10/gpg.c:3730
2455 #, c-format
2456 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2457 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2458
2459 #: g10/gpg.c:3738
2460 #, c-format
2461 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2462 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2463
2464 #: g10/gpg.c:3828
2465 #, c-format
2466 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2467 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3945
2470 msgid "[filename]"
2471 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3949
2474 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2475 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2476
2477 #: g10/gpg.c:4261
2478 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2479 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2480
2481 #: g10/gpg.c:4263
2482 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2483 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2484
2485 #: g10/gpg.c:4296
2486 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2487 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2488
2489 #: g10/gpgv.c:72
2490 msgid "take the keys from this keyring"
2491 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2492
2493 #: g10/gpgv.c:74
2494 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2495 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2496
2497 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
2498 msgid "|FD|write status info to this FD"
2499 msgstr ""
2500 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2501 "½ñ¤­¹þ¤à"
2502
2503 #: g10/gpgv.c:99
2504 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2505 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2506
2507 #: g10/gpgv.c:102
2508 msgid ""
2509 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2510 "Check signatures against known trusted keys\n"
2511 msgstr ""
2512 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2513 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2514
2515 #: g10/helptext.c:72
2516 msgid "No help available"
2517 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2518
2519 #: g10/helptext.c:82
2520 #, c-format
2521 msgid "No help available for `%s'"
2522 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2523
2524 #: g10/import.c:94
2525 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: g10/import.c:96
2529 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: g10/import.c:98
2533 #, fuzzy
2534 msgid "do not update the trustdb after import"
2535 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2536
2537 #: g10/import.c:100
2538 #, fuzzy
2539 msgid "create a public key when importing a secret key"
2540 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2541
2542 #: g10/import.c:102
2543 msgid "only accept updates to existing keys"
2544 msgstr ""
2545
2546 #: g10/import.c:104
2547 #, fuzzy
2548 msgid "remove unusable parts from key after import"
2549 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2550
2551 #: g10/import.c:106
2552 msgid "remove as much as possible from key after import"
2553 msgstr ""
2554
2555 #: g10/import.c:269
2556 #, c-format
2557 msgid "skipping block of type %d\n"
2558 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2559
2560 #: g10/import.c:278
2561 #, c-format
2562 msgid "%lu keys processed so far\n"
2563 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2564
2565 #: g10/import.c:295
2566 #, c-format
2567 msgid "Total number processed: %lu\n"
2568 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2569
2570 #: g10/import.c:297
2571 #, c-format
2572 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2573 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2574
2575 #: g10/import.c:300
2576 #, c-format
2577 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2578 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2579
2580 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2581 #, c-format
2582 msgid "              imported: %lu"
2583 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2584
2585 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2586 #, c-format
2587 msgid "             unchanged: %lu\n"
2588 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2589
2590 #: g10/import.c:310
2591 #, c-format
2592 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2593 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2594
2595 #: g10/import.c:312
2596 #, c-format
2597 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2598 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2599
2600 #: g10/import.c:314
2601 #, c-format
2602 msgid "        new signatures: %lu\n"
2603 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2604
2605 #: g10/import.c:316
2606 #, c-format
2607 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2608 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2609
2610 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2611 #, c-format
2612 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2613 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2614
2615 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2616 #, c-format
2617 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2618 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2619
2620 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2621 #, c-format
2622 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2623 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2624
2625 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2626 #, c-format
2627 msgid "          not imported: %lu\n"
2628 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2629
2630 #: g10/import.c:326
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2633 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2634
2635 #: g10/import.c:328
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2638 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2639
2640 #: g10/import.c:569
2641 #, fuzzy, c-format
2642 msgid ""
2643 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2644 "algorithms on these user IDs:\n"
2645 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2646
2647 #: g10/import.c:610
2648 #, c-format
2649 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2650 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2651
2652 #: g10/import.c:625
2653 #, c-format
2654 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2655 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2656
2657 #: g10/import.c:637
2658 #, c-format
2659 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2660 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2661
2662 #: g10/import.c:650
2663 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2664 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2665
2666 #: g10/import.c:652
2667 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2668 msgstr ""
2669 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2670
2671 #: g10/import.c:676
2672 #, c-format
2673 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2674 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2675
2676 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2677 #, c-format
2678 msgid "key %s: no user ID\n"
2679 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2680
2681 #: g10/import.c:758
2682 #, c-format
2683 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2684 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2685
2686 #: g10/import.c:773
2687 #, c-format
2688 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2689 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2690
2691 #: g10/import.c:779
2692 #, c-format
2693 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2694 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2695
2696 #: g10/import.c:781
2697 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2698 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2699
2700 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1259
2701 #, c-format
2702 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2703 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2704
2705 #: g10/import.c:797
2706 #, c-format
2707 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2708 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2709
2710 #: g10/import.c:806
2711 #, c-format
2712 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2713 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2714
2715 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
2716 #, c-format
2717 msgid "writing to `%s'\n"
2718 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2719
2720 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1320
2721 #: g10/import.c:2412 g10/import.c:2434
2722 #, c-format
2723 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2724 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2725
2726 #: g10/import.c:834
2727 #, c-format
2728 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2729 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2730
2731 #: g10/import.c:858
2732 #, c-format
2733 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2734 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2735
2736 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1277
2737 #, c-format
2738 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2739 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2740
2741 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1284
2742 #, c-format
2743 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2744 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2745
2746 #: g10/import.c:920
2747 #, c-format
2748 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2749 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2750
2751 #: g10/import.c:923
2752 #, c-format
2753 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2754 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2755
2756 #: g10/import.c:926
2757 #, c-format
2758 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2759 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2760
2761 #: g10/import.c:929
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2764 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2765
2766 #: g10/import.c:932
2767 #, c-format
2768 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2769 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2770
2771 #: g10/import.c:935
2772 #, c-format
2773 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2774 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2775
2776 #: g10/import.c:938
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2779 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2780
2781 #: g10/import.c:941
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2784 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2785
2786 #: g10/import.c:944
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2789 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2790
2791 #: g10/import.c:947
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2794 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2795
2796 #: g10/import.c:971
2797 #, c-format
2798 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2799 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2800
2801 #: g10/import.c:1143
2802 #, c-format
2803 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2804 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2805
2806 #: g10/import.c:1154
2807 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2808 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2809
2810 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2427
2811 #, c-format
2812 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2813 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2814
2815 #: g10/import.c:1182
2816 #, c-format
2817 msgid "key %s: secret key imported\n"
2818 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2819
2820 #: g10/import.c:1212
2821 #, c-format
2822 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2823 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2824
2825 #: g10/import.c:1222
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2828 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2829
2830 #: g10/import.c:1252
2831 #, c-format
2832 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2833 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2834
2835 #: g10/import.c:1295
2836 #, c-format
2837 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2838 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2839
2840 #: g10/import.c:1327
2841 #, c-format
2842 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2843 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2844
2845 #: g10/import.c:1393
2846 #, c-format
2847 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2848 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2849
2850 #: g10/import.c:1408
2851 #, c-format
2852 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2853 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2854
2855 #: g10/import.c:1410
2856 #, c-format
2857 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2858 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2859
2860 #: g10/import.c:1428
2861 #, c-format
2862 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2863 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2864
2865 #: g10/import.c:1439 g10/import.c:1489
2866 #, c-format
2867 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2868 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2869
2870 #: g10/import.c:1441
2871 #, c-format
2872 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2873 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2874
2875 #: g10/import.c:1456
2876 #, c-format
2877 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2878 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2879
2880 #: g10/import.c:1478
2881 #, c-format
2882 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2883 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2884
2885 #: g10/import.c:1491
2886 #, c-format
2887 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2888 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2889
2890 #: g10/import.c:1506
2891 #, c-format
2892 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2893 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2894
2895 #: g10/import.c:1548
2896 #, c-format
2897 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2898 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2899
2900 #: g10/import.c:1569
2901 #, c-format
2902 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2903 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2904
2905 #: g10/import.c:1596
2906 #, c-format
2907 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2908 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2909
2910 #: g10/import.c:1606
2911 #, c-format
2912 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2913 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2914
2915 #: g10/import.c:1623
2916 #, c-format
2917 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2918 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2919
2920 #: g10/import.c:1637
2921 #, c-format
2922 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2923 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2924
2925 #: g10/import.c:1645
2926 #, c-format
2927 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2928 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2929
2930 #: g10/import.c:1774
2931 #, c-format
2932 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2933 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2934
2935 #: g10/import.c:1836
2936 #, c-format
2937 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2938 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2939
2940 #: g10/import.c:1850
2941 #, c-format
2942 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2943 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1909
2946 #, c-format
2947 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2948 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1943
2951 #, c-format
2952 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2953 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
2954
2955 #: g10/import.c:2332
2956 #, fuzzy
2957 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2958 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2959
2960 #: g10/import.c:2340
2961 #, fuzzy
2962 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2963 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2964
2965 #: g10/import.c:2342
2966 #, fuzzy
2967 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2968 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2969
2970 #: g10/keydb.c:181
2971 #, c-format
2972 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2973 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
2974
2975 #: g10/keydb.c:187
2976 #, c-format
2977 msgid "keyring `%s' created\n"
2978 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
2979
2980 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2983 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
2984
2985 #: g10/keydb.c:710
2986 #, c-format
2987 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2988 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:265
2991 msgid "[revocation]"
2992 msgstr "[¼º¸ú]"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:266
2995 msgid "[self-signature]"
2996 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
2999 msgid "1 bad signature\n"
3000 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3003 #, c-format
3004 msgid "%d bad signatures\n"
3005 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3008 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3009 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3012 #, c-format
3013 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3014 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3017 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3018 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3021 #, c-format
3022 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3023 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:356
3026 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3027 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:358
3030 #, c-format
3031 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3032 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3035 msgid ""
3036 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3037 "keys\n"
3038 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3039 "etc.)\n"
3040 msgstr ""
3041 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3042 "¤¤\n"
3043 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3046 #, c-format
3047 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3048 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3051 #, c-format
3052 msgid "  %d = I trust fully\n"
3053 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:438
3056 msgid ""
3057 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3058 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3059 "trust signatures on your behalf.\n"
3060 msgstr ""
3061 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3062 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:454
3065 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3066 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:598
3069 #, c-format
3070 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3071 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3074 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3075 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3076 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3077
3078 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3079 #: g10/keyedit.c:1759
3080 msgid "  Unable to sign.\n"
3081 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:626
3084 #, c-format
3085 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3086 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:654
3089 #, c-format
3090 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3091 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:682
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3096 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:684
3099 #, fuzzy
3100 msgid "Sign it? (y/N) "
3101 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3102
3103 #: g10/keyedit.c:706
3104 #, c-format
3105 msgid ""
3106 "The self-signature on \"%s\"\n"
3107 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3108 msgstr ""
3109 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3110 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:715
3113 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3114 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3115
3116 #: g10/keyedit.c:729
3117 #, c-format
3118 msgid ""
3119 "Your current signature on \"%s\"\n"
3120 "has expired.\n"
3121 msgstr ""
3122 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3123 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:733
3126 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3127 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3128
3129 #: g10/keyedit.c:754
3130 #, c-format
3131 msgid ""
3132 "Your current signature on \"%s\"\n"
3133 "is a local signature.\n"
3134 msgstr ""
3135 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3136 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:758
3139 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3140 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3141
3142 #: g10/keyedit.c:779
3143 #, c-format
3144 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3145 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:782
3148 #, c-format
3149 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3150 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:787
3153 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3154 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3155
3156 #: g10/keyedit.c:809
3157 #, c-format
3158 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3159 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:824
3162 msgid "This key has expired!"
3163 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:842
3166 #, c-format
3167 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3168 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:848
3171 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3172 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3173
3174 #: g10/keyedit.c:888
3175 msgid ""
3176 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3177 "mode.\n"
3178 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:890
3181 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3182 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:915
3185 msgid ""
3186 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3187 "belongs\n"
3188 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3189 msgstr ""
3190 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3191 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:920
3194 #, c-format
3195 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3196 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:922
3199 #, c-format
3200 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3201 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:924
3204 #, c-format
3205 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3206 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:926
3209 #, c-format
3210 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3211 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:932
3214 #, fuzzy
3215 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3216 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:956
3219 #, c-format
3220 msgid ""
3221 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3222 "key \"%s\" (%s)\n"
3223 msgstr ""
3224 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3225 "(%s)\n"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:963
3228 msgid "This will be a self-signature.\n"
3229 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:969
3232 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3233 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:977
3236 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3237 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:987
3240 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3241 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:994
3244 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3245 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1001
3248 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3249 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:1006
3252 msgid "I have checked this key casually.\n"
3253 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1011
3256 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3257 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1021
3260 msgid "Really sign? (y/N) "
3261 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
3264 #: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
3265 #, c-format
3266 msgid "signing failed: %s\n"
3267 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1131
3270 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
3274 msgid "This key is not protected.\n"
3275 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
3278 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3279 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
3282 #, fuzzy
3283 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3284 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
3287 msgid "Key is protected.\n"
3288 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1178
3291 #, c-format
3292 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3293 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1184
3296 msgid ""
3297 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3298 "\n"
3299 msgstr ""
3300 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3301 "\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
3304 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3305 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1204
3308 msgid ""
3309 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3310 "\n"
3311 msgstr ""
3312 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3313 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3314 "\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1207
3317 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3318 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1278
3321 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3322 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1364
3325 msgid "save and quit"
3326 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1367
3329 #, fuzzy
3330 msgid "show key fingerprint"
3331 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1368
3334 msgid "list key and user IDs"
3335 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1370
3338 msgid "select user ID N"
3339 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1371
3342 #, fuzzy
3343 msgid "select subkey N"
3344 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:1372
3347 #, fuzzy
3348 msgid "check signatures"
3349 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1377
3352 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3353 msgstr ""
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1382
3356 #, fuzzy
3357 msgid "sign selected user IDs locally"
3358 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1384
3361 #, fuzzy
3362 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3363 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1386
3366 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1390
3370 msgid "add a user ID"
3371 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:1392
3374 msgid "add a photo ID"
3375 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:1394
3378 #, fuzzy
3379 msgid "delete selected user IDs"
3380 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:1399
3383 #, fuzzy
3384 msgid "add a subkey"
3385 msgstr "addkey"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1403
3388 msgid "add a key to a smartcard"
3389 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1405
3392 msgid "move a key to a smartcard"
3393 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1407
3396 #, fuzzy
3397 msgid "move a backup key to a smartcard"
3398 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1411
3401 #, fuzzy
3402 msgid "delete selected subkeys"
3403 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1413
3406 msgid "add a revocation key"
3407 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:1415
3410 #, fuzzy
3411 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3412 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1417
3415 #, fuzzy
3416 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3417 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1419
3420 #, fuzzy
3421 msgid "flag the selected user ID as primary"
3422 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1421
3425 #, fuzzy
3426 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3427 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1424
3430 msgid "list preferences (expert)"
3431 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1426
3434 msgid "list preferences (verbose)"
3435 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:1428
3438 #, fuzzy
3439 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3440 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3441
3442 #: g10/keyedit.c:1433
3443 #, fuzzy
3444 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3445 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1435
3448 #, fuzzy
3449 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3450 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1437
3453 msgid "change the passphrase"
3454 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:1441
3457 msgid "change the ownertrust"
3458 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:1443
3461 #, fuzzy
3462 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3463 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1445
3466 #, fuzzy
3467 msgid "revoke selected user IDs"
3468 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:1450
3471 #, fuzzy
3472 msgid "revoke key or selected subkeys"
3473 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1451
3476 #, fuzzy
3477 msgid "enable key"
3478 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1452
3481 #, fuzzy
3482 msgid "disable key"
3483 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1453
3486 #, fuzzy
3487 msgid "show selected photo IDs"
3488 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1455
3491 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1457
3495 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: g10/keyedit.c:1579
3499 #, c-format
3500 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3501 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1597
3504 msgid "Secret key is available.\n"
3505 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1680
3508 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3509 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1688
3512 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3513 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1707
3516 msgid ""
3517 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3518 "(lsign),\n"
3519 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3520 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1747
3524 msgid "Key is revoked."
3525 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1766
3528 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3529 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1773
3532 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3533 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1782
3536 #, fuzzy, c-format
3537 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3538 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1805
3541 #, c-format
3542 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3543 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3546 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3547 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1829
3550 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3551 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1831
3554 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3555 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1832
3558 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3559 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1882
3562 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3563 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1894
3566 msgid "You must select exactly one key.\n"
3567 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1922
3570 msgid "Command expects a filename argument\n"
3571 msgstr ""
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1936
3574 #, fuzzy, c-format
3575 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3576 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1953
3579 #, fuzzy, c-format
3580 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3581 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1977
3584 msgid "You must select at least one key.\n"
3585 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1980
3588 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3589 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3590
3591 #: g10/keyedit.c:1981
3592 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3593 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3594
3595 #: g10/keyedit.c:2016
3596 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3597 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3598
3599 #: g10/keyedit.c:2017
3600 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3601 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3602
3603 #: g10/keyedit.c:2035
3604 #, fuzzy
3605 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3606 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3607
3608 #: g10/keyedit.c:2046
3609 #, fuzzy
3610 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3611 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3612
3613 #: g10/keyedit.c:2048
3614 #, fuzzy
3615 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3616 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3617
3618 #: g10/keyedit.c:2098
3619 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3620 msgstr ""
3621 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3622 "¤¹¡£\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:2140
3625 msgid "Set preference list to:\n"
3626 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:2146
3629 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3630 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3631
3632 #: g10/keyedit.c:2148
3633 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3634 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3635
3636 #: g10/keyedit.c:2216
3637 msgid "Save changes? (y/N) "
3638 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3639
3640 #: g10/keyedit.c:2219
3641 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3642 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3643
3644 #: g10/keyedit.c:2229
3645 #, c-format
3646 msgid "update failed: %s\n"
3647 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:2236
3650 #, c-format
3651 msgid "update secret failed: %s\n"
3652 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:2243
3655 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3656 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:2344
3659 msgid "Digest: "
3660 msgstr "Í×Ìó: "
3661
3662 #: g10/keyedit.c:2395
3663 msgid "Features: "
3664 msgstr "µ¡Ç½: "
3665
3666 #: g10/keyedit.c:2406
3667 msgid "Keyserver no-modify"
3668 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:310
3671 msgid "Preferred keyserver: "
3672 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3673
3674 #: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
3675 #, fuzzy
3676 msgid "Notations: "
3677 msgstr ""
3678 "@\n"
3679 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3680 " "
3681
3682 #: g10/keyedit.c:2640
3683 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3684 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:2699
3687 #, fuzzy, c-format
3688 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3689 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:2720
3692 #, c-format
3693 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3694 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:2726
3697 msgid "(sensitive)"
3698 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
3701 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3702 #, c-format
3703 msgid "created: %s"
3704 msgstr "ºîÀ®: %s"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3707 #, c-format
3708 msgid "revoked: %s"
3709 msgstr "¼º¸ú: %s"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3712 #, c-format
3713 msgid "expired: %s"
3714 msgstr "Ëþλ: %s"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
3717 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3718 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3719 #, c-format
3720 msgid "expires: %s"
3721 msgstr "Ëþλ: %s"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:2751
3724 #, c-format
3725 msgid "usage: %s"
3726 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:2766
3729 #, c-format
3730 msgid "trust: %s"
3731 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:2770
3734 #, c-format
3735 msgid "validity: %s"
3736 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2777
3739 msgid "This key has been disabled"
3740 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:202
3743 msgid "card-no: "
3744 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3745
3746 #: g10/keyedit.c:2829
3747 msgid ""
3748 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3749 "unless you restart the program.\n"
3750 msgstr ""
3751 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3752 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:539
3755 #: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3756 msgid "revoked"
3757 msgstr "¼º¸ú"
3758
3759 #: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:543
3760 #: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3761 msgid "expired"
3762 msgstr "Ëþλ"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:2960
3765 msgid ""
3766 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3767 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3768 msgstr ""
3769 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3770 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3771
3772 #: g10/keyedit.c:3021
3773 msgid ""
3774 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3775 "versions\n"
3776 "         of PGP to reject this key.\n"
3777 msgstr ""
3778 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3779 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
3782 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3783 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3784
3785 #: g10/keyedit.c:3032
3786 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3787 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3788
3789 #: g10/keyedit.c:3172
3790 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3791 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:3182
3794 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3795 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3796
3797 #: g10/keyedit.c:3186
3798 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3799 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3800
3801 #: g10/keyedit.c:3192
3802 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3803 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3804
3805 #: g10/keyedit.c:3206
3806 #, c-format
3807 msgid "Deleted %d signature.\n"
3808 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:3207
3811 #, c-format
3812 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3813 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:3210
3816 msgid "Nothing deleted.\n"
3817 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3818
3819 #: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
3820 #, fuzzy
3821 msgid "invalid"
3822 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3823
3824 #: g10/keyedit.c:3245
3825 #, fuzzy, c-format
3826 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3827 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:3252
3830 #, fuzzy, c-format
3831 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3832 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3833
3834 #: g10/keyedit.c:3253
3835 #, fuzzy, c-format
3836 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3837 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3838
3839 #: g10/keyedit.c:3261
3840 #, fuzzy, c-format
3841 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3842 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3843
3844 #: g10/keyedit.c:3262
3845 #, fuzzy, c-format
3846 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3847 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3848
3849 #: g10/keyedit.c:3356
3850 msgid ""
3851 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3852 "cause\n"
3853 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3854 msgstr ""
3855 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3856 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:3367
3859 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3860 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:3387
3863 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3864 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3865
3866 #: g10/keyedit.c:3412
3867 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3868 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:3427
3871 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3872 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3873
3874 #: g10/keyedit.c:3449
3875 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3876 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3877
3878 #: g10/keyedit.c:3468
3879 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3880 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3881
3882 #: g10/keyedit.c:3474
3883 msgid ""
3884 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3885 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3886
3887 #: g10/keyedit.c:3535
3888 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3889 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:3541
3892 #, fuzzy
3893 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3894 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:3545
3897 #, fuzzy
3898 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3899 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:3548
3902 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3903 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:3594
3906 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3907 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:3610
3910 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3911 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3912
3913 #: g10/keyedit.c:3688
3914 #, fuzzy, c-format
3915 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3916 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:3694
3919 #, c-format
3920 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: g10/keyedit.c:3857
3924 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3925 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
3928 #, c-format
3929 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3930 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3931
3932 #: g10/keyedit.c:4067
3933 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3934 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3935
3936 #: g10/keyedit.c:4147
3937 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3938 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3939
3940 #: g10/keyedit.c:4148
3941 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3942 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3943
3944 #: g10/keyedit.c:4210
3945 #, fuzzy
3946 msgid "Enter the notation: "
3947 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
3948
3949 #: g10/keyedit.c:4359
3950 #, fuzzy
3951 msgid "Proceed? (y/N) "
3952 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3953
3954 #: g10/keyedit.c:4423
3955 #, c-format
3956 msgid "No user ID with index %d\n"
3957 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3958
3959 #: g10/keyedit.c:4481
3960 #, fuzzy, c-format
3961 msgid "No user ID with hash %s\n"
3962 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3963
3964 #: g10/keyedit.c:4508
3965 #, fuzzy, c-format
3966 msgid "No subkey with index %d\n"
3967 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:4643
3970 #, c-format
3971 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3972 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
3975 #, c-format
3976 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3977 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3978
3979 #: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
3980 msgid " (non-exportable)"
3981 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:4652
3984 #, c-format
3985 msgid "This signature expired on %s.\n"
3986 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3987
3988 #: g10/keyedit.c:4656
3989 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3990 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3991
3992 #: g10/keyedit.c:4660
3993 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3994 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3995
3996 #: g10/keyedit.c:4687
3997 #, c-format
3998 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3999 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:4713
4002 msgid " (non-revocable)"
4003 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
4004
4005 #: g10/keyedit.c:4720
4006 #, c-format
4007 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4008 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4009
4010 #: g10/keyedit.c:4742
4011 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4012 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
4013
4014 #: g10/keyedit.c:4762
4015 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4016 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4017
4018 #: g10/keyedit.c:4792
4019 msgid "no secret key\n"
4020 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4021
4022 #: g10/keyedit.c:4862
4023 #, c-format
4024 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4025 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:4879
4028 #, c-format
4029 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4030 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:4943
4033 #, fuzzy, c-format
4034 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4035 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4036
4037 #: g10/keyedit.c:5005
4038 #, fuzzy, c-format
4039 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4040 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4041
4042 #: g10/keyedit.c:5100
4043 #, c-format
4044 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4045 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
4046
4047 #: g10/keygen.c:268
4048 #, c-format
4049 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4050 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
4051
4052 #: g10/keygen.c:275
4053 msgid "too many cipher preferences\n"
4054 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
4055
4056 #: g10/keygen.c:277
4057 msgid "too many digest preferences\n"
4058 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
4059
4060 #: g10/keygen.c:279
4061 msgid "too many compression preferences\n"
4062 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
4063
4064 #: g10/keygen.c:404