Build fixes for W32
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-06-15 10:36+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:198
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:428
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:431
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:478
39 #, c-format
40 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
41 msgstr ""
42
43 #: agent/call-pinentry.c:498 agent/call-pinentry.c:510
44 #, fuzzy
45 msgid "PIN too long"
46 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:499
49 #, fuzzy
50 msgid "Passphrase too long"
51 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:507
54 #, fuzzy
55 msgid "Invalid characters in PIN"
56 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
57
58 #: agent/call-pinentry.c:512
59 msgid "PIN too short"
60 msgstr ""
61
62 #: agent/call-pinentry.c:524
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad PIN"
65 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:525
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:561
73 #, fuzzy
74 msgid "Passphrase"
75 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
76
77 #: agent/command-ssh.c:531
78 #, fuzzy, c-format
79 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
80 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
81
82 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1010 g10/keygen.c:3067
83 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:277
84 #: g10/openfile.c:370 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
88
89 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
90 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
91 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1011 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
92 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:194 g10/openfile.c:355
93 #: g10/plaintext.c:505 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
94 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
95 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:101 g10/verify.c:164 sm/gpgsm.c:1765
96 #: sm/gpgsm.c:1802 sm/gpgsm.c:1840 sm/qualified.c:74
97 #, c-format
98 msgid "can't open `%s': %s\n"
99 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
104 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:1621
107 #, c-format
108 msgid "detected card with S/N: %s\n"
109 msgstr ""
110
111 #: agent/command-ssh.c:1626
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
114 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1646
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "no suitable card key found: %s\n"
119 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1696
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
124 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1711
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2016
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
134 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:2351
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
140 "0Awithin gpg-agent's key storage"
141 msgstr ""
142
143 #: agent/command-ssh.c:2852
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
146 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
147
148 #: agent/divert-scd.c:219
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #: agent/divert-scd.c:277
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this PIN"
156 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
157
158 #: agent/divert-scd.c:280
159 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
160 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
161
162 #: agent/divert-scd.c:292
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
165 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
166
167 #: agent/genkey.c:90
168 #, c-format
169 msgid ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
172 msgid_plural ""
173 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
174 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
175 msgstr[0] ""
176 msgstr[1] ""
177
178 #: agent/genkey.c:100
179 #, fuzzy
180 msgid "Take this one anyway"
181 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
182
183 #: agent/genkey.c:101
184 #, fuzzy
185 msgid "Enter new passphrase"
186 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
187
188 #: agent/genkey.c:146
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
191 msgstr ""
192 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
193 "\n"
194
195 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1198
196 #, fuzzy
197 msgid "Please re-enter this passphrase"
198 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
199
200 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1204
201 #: tools/symcryptrun.c:458
202 msgid "does not match - try again"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/genkey.c:265
206 #, fuzzy
207 msgid "Please enter the new passphrase"
208 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
209
210 #: agent/gpg-agent.c:114 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
211 #: scd/scdaemon.c:103
212 #, fuzzy
213 msgid ""
214 "@Options:\n"
215 " "
216 msgstr ""
217 "@\n"
218 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
219 " "
220
221 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:105
222 msgid "run in server mode (foreground)"
223 msgstr ""
224
225 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:108
226 msgid "run in daemon mode (background)"
227 msgstr ""
228
229 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
230 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
231 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
232 msgid "verbose"
233 msgstr "¾éĹ"
234
235 #: agent/gpg-agent.c:119 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
236 #: sm/gpgsm.c:339
237 msgid "be somewhat more quiet"
238 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
239
240 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:111
241 msgid "sh-style command output"
242 msgstr ""
243
244 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:112
245 msgid "csh-style command output"
246 msgstr ""
247
248 #: agent/gpg-agent.c:122 tools/symcryptrun.c:169
249 #, fuzzy
250 msgid "|FILE|read options from FILE"
251 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:121
254 msgid "do not detach from the console"
255 msgstr ""
256
257 #: agent/gpg-agent.c:128
258 msgid "do not grab keyboard and mouse"
259 msgstr ""
260
261 #: agent/gpg-agent.c:129 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
262 #: tools/symcryptrun.c:168
263 #, fuzzy
264 msgid "use a log file for the server"
265 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
266
267 #: agent/gpg-agent.c:131
268 #, fuzzy
269 msgid "use a standard location for the socket"
270 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
271
272 #: agent/gpg-agent.c:135
273 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
274 msgstr ""
275
276 #: agent/gpg-agent.c:138
277 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
278 msgstr ""
279
280 #: agent/gpg-agent.c:139
281 #, fuzzy
282 msgid "do not use the SCdaemon"
283 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
284
285 #: agent/gpg-agent.c:146
286 msgid "ignore requests to change the TTY"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:148
290 msgid "ignore requests to change the X display"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/gpg-agent.c:151
294 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/gpg-agent.c:157
298 msgid "do not use the PIN cache when signing"
299 msgstr ""
300
301 #: agent/gpg-agent.c:159
302 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
303 msgstr ""
304
305 #: agent/gpg-agent.c:161
306 #, fuzzy
307 msgid "allow presetting passphrase"
308 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:162
311 msgid "enable ssh-agent emulation"
312 msgstr ""
313
314 #: agent/gpg-agent.c:164
315 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
316 msgstr ""
317
318 #: agent/gpg-agent.c:248 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
319 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
320 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
321 #, fuzzy
322 msgid "Please report bugs to <"
323 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
324
325 #: agent/gpg-agent.c:251
326 #, fuzzy
327 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
328 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:253
331 msgid ""
332 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
333 "Secret key management for GnuPG\n"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:288 g10/gpg.c:917 scd/scdaemon.c:232 sm/gpgsm.c:635
337 #, c-format
338 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:473 agent/protect-tool.c:1045 kbx/kbxutil.c:421
342 #: scd/scdaemon.c:325 sm/gpgsm.c:756 sm/gpgsm.c:759 tools/symcryptrun.c:1028
343 #, c-format
344 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:566 g10/gpg.c:2022 scd/scdaemon.c:401 sm/gpgsm.c:850
348 #, c-format
349 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
350 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
351
352 #: agent/gpg-agent.c:571 agent/gpg-agent.c:1132 g10/gpg.c:2026
353 #: scd/scdaemon.c:406 sm/gpgsm.c:854 tools/symcryptrun.c:961
354 #, c-format
355 msgid "option file `%s': %s\n"
356 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
357
358 #: agent/gpg-agent.c:579 g10/gpg.c:2033 scd/scdaemon.c:414 sm/gpgsm.c:861
359 #, c-format
360 msgid "reading options from `%s'\n"
361 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:902 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
364 #: g10/plaintext.c:164
365 #, c-format
366 msgid "error creating `%s': %s\n"
367 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:1192 agent/gpg-agent.c:1295 agent/gpg-agent.c:1299
370 #: agent/gpg-agent.c:1338 agent/gpg-agent.c:1342 g10/exec.c:174
371 #: g10/openfile.c:431 scd/scdaemon.c:904
372 #, c-format
373 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
374 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
375
376 #: agent/gpg-agent.c:1206 scd/scdaemon.c:918
377 msgid "name of socket too long\n"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:1232 scd/scdaemon.c:944
381 #, fuzzy, c-format
382 msgid "can't create socket: %s\n"
383 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:973
386 #, fuzzy, c-format
387 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
388 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
389
390 #: agent/gpg-agent.c:1269 scd/scdaemon.c:981
391 #, fuzzy, c-format
392 msgid "listen() failed: %s\n"
393 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:1275 scd/scdaemon.c:987
396 #, fuzzy, c-format
397 msgid "listening on socket `%s'\n"
398 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:1303 agent/gpg-agent.c:1348 g10/openfile.c:434
401 #, c-format
402 msgid "directory `%s' created\n"
403 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1354
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
408 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1358
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
413 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1460
416 #, c-format
417 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
418 msgstr ""
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1465
421 #, c-format
422 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
423 msgstr ""
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1482
426 #, c-format
427 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
428 msgstr ""
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1487
431 #, c-format
432 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1588 scd/scdaemon.c:1106
436 #, fuzzy, c-format
437 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
438 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1694 scd/scdaemon.c:1173
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "%s %s stopped\n"
443 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1715
446 #, fuzzy
447 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
448 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1725 common/simple-pwquery.c:331 g10/call-agent.c:137
451 #: sm/call-agent.c:148 tools/gpg-connect-agent.c:753
452 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
453 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1737 common/simple-pwquery.c:346 g10/call-agent.c:149
456 #: sm/call-agent.c:160 tools/gpg-connect-agent.c:764
457 #, c-format
458 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
459 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
460
461 #: agent/preset-passphrase.c:100
462 #, fuzzy
463 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
464 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
465
466 #: agent/preset-passphrase.c:103
467 msgid ""
468 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
469 "Password cache maintenance\n"
470 msgstr ""
471
472 #: agent/protect-tool.c:151
473 #, fuzzy
474 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
475 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
476
477 #: agent/protect-tool.c:153
478 msgid ""
479 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
480 "Secret key maintenance tool\n"
481 msgstr ""
482
483 #: agent/protect-tool.c:1189
484 #, fuzzy
485 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
486 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
487
488 #: agent/protect-tool.c:1192
489 #, fuzzy
490 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
491 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
492
493 #: agent/protect-tool.c:1195
494 msgid ""
495 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
496 "system."
497 msgstr ""
498
499 #: agent/protect-tool.c:1200
500 #, fuzzy
501 msgid ""
502 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
503 "needed to complete this operation."
504 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
505
506 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:459
507 #, fuzzy
508 msgid "Passphrase:"
509 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
510
511 #: agent/protect-tool.c:1219 tools/symcryptrun.c:473
512 #, fuzzy, c-format
513 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
514 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
515
516 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:477
517 #, fuzzy
518 msgid "cancelled\n"
519 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
520
521 #: agent/trustlist.c:133 agent/trustlist.c:321
522 #, fuzzy, c-format
523 msgid "error opening `%s': %s\n"
524 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
525
526 #: agent/trustlist.c:148
527 #, fuzzy, c-format
528 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
529 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
530
531 #: agent/trustlist.c:168 agent/trustlist.c:176
532 #, c-format
533 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
534 msgstr ""
535
536 #: agent/trustlist.c:182
537 #, fuzzy, c-format
538 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
539 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
540
541 #: agent/trustlist.c:217
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
544 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
545
546 #: agent/trustlist.c:243 agent/trustlist.c:250
547 #, c-format
548 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
549 msgstr ""
550
551 #: agent/trustlist.c:282
552 #, fuzzy, c-format
553 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
554 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
555
556 #: agent/trustlist.c:383 agent/trustlist.c:422
557 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
558 msgstr ""
559
560 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
561 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
562 #. Pinentry to insert a line break.  The double
563 #. percent sign is actually needed because it is also
564 #. a printf format string.  If you need to insert a
565 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
566 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
567 #. fingerprint string whereas the first one receives
568 #. the name as store in the certificate.
569 #: agent/trustlist.c:498
570 #, c-format
571 msgid ""
572 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
573 "fingerprint:%%0A  %s"
574 msgstr ""
575
576 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
577 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
578 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
579 #: agent/trustlist.c:507
580 msgid "Correct"
581 msgstr ""
582
583 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
584 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
585 #. Pinentry to insert a line break.  The double
586 #. percent sign is actually needed because it is also
587 #. a printf format string.  If you need to insert a
588 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
589 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
590 #. certificate.
591 #: agent/trustlist.c:527
592 #, c-format
593 msgid ""
594 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
595 "certificates?"
596 msgstr ""
597
598 #: agent/trustlist.c:533
599 #, fuzzy
600 msgid "Yes"
601 msgstr "yes"
602
603 #: agent/trustlist.c:533
604 msgid "No"
605 msgstr ""
606
607 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
608 #, fuzzy, c-format
609 msgid "error creating a pipe: %s\n"
610 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
611
612 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
613 #, fuzzy, c-format
614 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
615 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
616
617 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "error forking process: %s\n"
620 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
621
622 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
623 #, c-format
624 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
625 msgstr ""
626
627 #: common/exechelp.c:452
628 #, fuzzy, c-format
629 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
630 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
631
632 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
635 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
636
637 #: common/exechelp.c:493
638 #, c-format
639 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
640 msgstr ""
641
642 #: common/exechelp.c:504
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "error running `%s': terminated\n"
645 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
646
647 #: common/http.c:1627
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "error creating socket: %s\n"
650 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
651
652 #: common/http.c:1671
653 #, fuzzy
654 msgid "host not found"
655 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
656
657 #: common/simple-pwquery.c:317
658 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
659 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
660
661 #: common/simple-pwquery.c:378
662 #, c-format
663 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
664 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
665
666 #: common/simple-pwquery.c:389
667 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
668 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
669
670 #: common/simple-pwquery.c:399
671 #, fuzzy
672 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
673 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
674
675 #: common/simple-pwquery.c:562 common/simple-pwquery.c:658
676 #, fuzzy
677 msgid "canceled by user\n"
678 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
679
680 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:664
681 #, fuzzy
682 msgid "problem with the agent\n"
683 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
684
685 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:136
686 #, c-format
687 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
688 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
689
690 #: common/sysutils.c:183
691 #, fuzzy, c-format
692 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
693 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
694
695 #: common/sysutils.c:215
696 #, fuzzy, c-format
697 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
698 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
699
700 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
701 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
702 msgid "yes"
703 msgstr "yes"
704
705 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
706 msgid "yY"
707 msgstr "yY"
708
709 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
710 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
711 msgid "no"
712 msgstr "no"
713
714 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
715 msgid "nN"
716 msgstr "nN"
717
718 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
719 #: common/yesno.c:74
720 msgid "quit"
721 msgstr "quit"
722
723 #: common/yesno.c:77
724 msgid "qQ"
725 msgstr "qQ"
726
727 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
728 #: common/yesno.c:111
729 msgid "okay|okay"
730 msgstr "okay|okay"
731
732 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
733 #: common/yesno.c:113
734 msgid "cancel|cancel"
735 msgstr "cancel|cancel"
736
737 #: common/yesno.c:114
738 msgid "oO"
739 msgstr "oO"
740
741 #: common/yesno.c:115
742 msgid "cC"
743 msgstr "cC"
744
745 #: common/miscellaneous.c:73
746 #, c-format
747 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
748 msgstr ""
749
750 #: common/miscellaneous.c:76
751 #, c-format
752 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
753 msgstr ""
754
755 #: g10/armor.c:368
756 #, c-format
757 msgid "armor: %s\n"
758 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
759
760 #: g10/armor.c:407
761 msgid "invalid armor header: "
762 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
763
764 #: g10/armor.c:418
765 msgid "armor header: "
766 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
767
768 #: g10/armor.c:429
769 msgid "invalid clearsig header\n"
770 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
771
772 #: g10/armor.c:481
773 msgid "nested clear text signatures\n"
774 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
775
776 #: g10/armor.c:616
777 msgid "unexpected armor: "
778 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
779
780 #: g10/armor.c:628
781 msgid "invalid dash escaped line: "
782 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
783
784 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
785 #, c-format
786 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
787 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
788
789 #: g10/armor.c:825
790 msgid "premature eof (no CRC)\n"
791 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
792
793 #: g10/armor.c:859
794 msgid "premature eof (in CRC)\n"
795 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
796
797 #: g10/armor.c:867
798 msgid "malformed CRC\n"
799 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
800
801 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
802 #, c-format
803 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
804 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
805
806 #: g10/armor.c:891
807 msgid "premature eof (in trailer)\n"
808 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
809
810 #: g10/armor.c:895
811 msgid "error in trailer line\n"
812 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
813
814 #: g10/armor.c:1206
815 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
816 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
817
818 #: g10/armor.c:1211
819 #, c-format
820 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
821 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
822
823 #: g10/armor.c:1215
824 msgid ""
825 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
826 msgstr ""
827 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
828 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
829
830 #: g10/build-packet.c:978
831 msgid ""
832 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
833 "an '='\n"
834 msgstr ""
835 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
836
837 #: g10/build-packet.c:990
838 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
839 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
840
841 #: g10/build-packet.c:996
842 #, fuzzy
843 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
844 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
845
846 #: g10/build-packet.c:1014
847 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
848 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
849
850 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
851 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
852 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
853
854 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
855 msgid "not human readable"
856 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
857
858 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:106
859 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
860 msgstr ""
861
862 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:171
863 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
864 msgstr ""
865
866 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
867 #, c-format
868 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
869 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
870
871 #: g10/card-util.c:69
872 #, c-format
873 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
874 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
875
876 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
877 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
878 msgid "can't do this in batch mode\n"
879 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
880
881 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
882 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
883 #: g10/keygen.c:1617
884 msgid "Your selection? "
885 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
886
887 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
888 msgid "[not set]"
889 msgstr "[̤ÀßÄê]"
890
891 #: g10/card-util.c:414
892 msgid "male"
893 msgstr "ÃË"
894
895 #: g10/card-util.c:415
896 msgid "female"
897 msgstr "½÷"
898
899 #: g10/card-util.c:415
900 msgid "unspecified"
901 msgstr "̵»ØÄê"
902
903 #: g10/card-util.c:442
904 msgid "not forced"
905 msgstr "̤½èÍý"
906
907 #: g10/card-util.c:442
908 msgid "forced"
909 msgstr "¶¯À©"
910
911 #: g10/card-util.c:520
912 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
913 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
914
915 #: g10/card-util.c:522
916 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
917 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
918
919 #: g10/card-util.c:524
920 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
921 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
922
923 #: g10/card-util.c:541
924 msgid "Cardholder's surname: "
925 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
926
927 #: g10/card-util.c:543
928 msgid "Cardholder's given name: "
929 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
930
931 #: g10/card-util.c:561
932 #, c-format
933 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
934 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
935
936 #: g10/card-util.c:582
937 msgid "URL to retrieve public key: "
938 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
939
940 #: g10/card-util.c:590
941 #, c-format
942 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
943 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
944
945 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
946 #, c-format
947 msgid "error reading `%s': %s\n"
948 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
949
950 #: g10/card-util.c:696
951 msgid "Login data (account name): "
952 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
953
954 #: g10/card-util.c:706
955 #, c-format
956 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
957 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
958
959 #: g10/card-util.c:765
960 msgid "Private DO data: "
961 msgstr ""
962
963 #: g10/card-util.c:775
964 #, fuzzy, c-format
965 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
966 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
967
968 #: g10/card-util.c:795
969 msgid "Language preferences: "
970 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
971
972 #: g10/card-util.c:803
973 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
974 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
975
976 #: g10/card-util.c:812
977 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
978 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
979
980 #: g10/card-util.c:833
981 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
982 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
983
984 #: g10/card-util.c:847
985 msgid "Error: invalid response.\n"
986 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
987
988 #: g10/card-util.c:868
989 msgid "CA fingerprint: "
990 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
991
992 #: g10/card-util.c:891
993 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
994 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
995
996 #: g10/card-util.c:939
997 #, c-format
998 msgid "key operation not possible: %s\n"
999 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1000
1001 #: g10/card-util.c:940
1002 msgid "not an OpenPGP card"
1003 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1004
1005 #: g10/card-util.c:949
1006 #, c-format
1007 msgid "error getting current key info: %s\n"
1008 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
1009
1010 #: g10/card-util.c:1034
1011 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1012 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1013
1014 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1015 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1016 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
1017
1018 #: g10/card-util.c:1076
1019 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1020 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1021
1022 #: g10/card-util.c:1085
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1026 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1027 "You should change them using the command --change-pin\n"
1028 msgstr ""
1029 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1030 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1031 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1032
1033 #: g10/card-util.c:1120
1034 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1035 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1036
1037 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1038 msgid "   (1) Signature key\n"
1039 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1040
1041 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1042 msgid "   (2) Encryption key\n"
1043 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1044
1045 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1046 msgid "   (3) Authentication key\n"
1047 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1048
1049 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1050 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1051 msgid "Invalid selection.\n"
1052 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1053
1054 #: g10/card-util.c:1200
1055 msgid "Please select where to store the key:\n"
1056 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1057
1058 #: g10/card-util.c:1235
1059 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1060 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1061
1062 #: g10/card-util.c:1240
1063 msgid "secret parts of key are not available\n"
1064 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1245
1067 msgid "secret key already stored on a card\n"
1068 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1071 msgid "quit this menu"
1072 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1318
1075 msgid "show admin commands"
1076 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1077
1078 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1079 msgid "show this help"
1080 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1081
1082 #: g10/card-util.c:1321
1083 msgid "list all available data"
1084 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1085
1086 #: g10/card-util.c:1324
1087 msgid "change card holder's name"
1088 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1325
1091 msgid "change URL to retrieve key"
1092 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1326
1095 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1096 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1327
1099 msgid "change the login name"
1100 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1328
1103 msgid "change the language preferences"
1104 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1105
1106 #: g10/card-util.c:1329
1107 msgid "change card holder's sex"
1108 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1330
1111 msgid "change a CA fingerprint"
1112 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1331
1115 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1116 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1332
1119 msgid "generate new keys"
1120 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1121
1122 #: g10/card-util.c:1333
1123 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1124 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1125
1126 #: g10/card-util.c:1334
1127 msgid "verify the PIN and list all data"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1131 msgid "Command> "
1132 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1133
1134 #: g10/card-util.c:1492
1135 msgid "Admin-only command\n"
1136 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1523
1139 msgid "Admin commands are allowed\n"
1140 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1141
1142 #: g10/card-util.c:1525
1143 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1144 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1145
1146 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1147 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1148 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1149
1150 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1151 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1152 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1153
1154 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3857 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1155 #, c-format
1156 msgid "can't open `%s'\n"
1157 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1158
1159 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
1160 #: g10/revoke.c:228
1161 #, c-format
1162 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1163 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1164
1165 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
1166 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1167 #, c-format
1168 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1169 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1170
1171 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1172 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1173 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1174
1175 #: g10/delkey.c:135
1176 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1177 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1178
1179 #: g10/delkey.c:147
1180 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1181 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1182
1183 #: g10/delkey.c:155
1184 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1185 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1186
1187 #: g10/delkey.c:165
1188 #, c-format
1189 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1190 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1191
1192 #: g10/delkey.c:175
1193 msgid "ownertrust information cleared\n"
1194 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1195
1196 #: g10/delkey.c:206
1197 #, c-format
1198 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1199 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1200
1201 #: g10/delkey.c:208
1202 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1203 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1204
1205 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1206 #, c-format
1207 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1208 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1209
1210 #: g10/encode.c:234
1211 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1212 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1213
1214 #: g10/encode.c:248
1215 #, c-format
1216 msgid "using cipher %s\n"
1217 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1218
1219 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1220 #, c-format
1221 msgid "`%s' already compressed\n"
1222 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1223
1224 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1225 #, c-format
1226 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1227 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1228
1229 #: g10/encode.c:487
1230 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1231 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1232
1233 #: g10/encode.c:512
1234 #, c-format
1235 msgid "reading from `%s'\n"
1236 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1237
1238 #: g10/encode.c:543
1239 msgid ""
1240 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1241 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1242
1243 #: g10/encode.c:561
1244 #, c-format
1245 msgid ""
1246 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1247 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1248
1249 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1250 #, c-format
1251 msgid ""
1252 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1253 "preferences\n"
1254 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1255
1256 #: g10/encode.c:767
1257 #, c-format
1258 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1259 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1260
1261 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1262 #, c-format
1263 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1264 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1265
1266 #: g10/encode.c:864
1267 #, c-format
1268 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1269 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1270
1271 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:288
1272 #, c-format
1273 msgid "%s encrypted data\n"
1274 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1275
1276 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:292
1277 #, c-format
1278 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1279 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1280
1281 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1282 msgid ""
1283 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1284 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1285
1286 #: g10/encr-data.c:146
1287 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1288 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1289
1290 #: g10/exec.c:51
1291 msgid "no remote program execution supported\n"
1292 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1293
1294 #: g10/exec.c:315
1295 msgid ""
1296 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1297 msgstr ""
1298 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1299 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1300
1301 #: g10/exec.c:345
1302 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1303 msgstr ""
1304 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1305
1306 #: g10/exec.c:423
1307 #, c-format
1308 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1309 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1310
1311 #: g10/exec.c:426
1312 #, c-format
1313 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1314 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1315
1316 #: g10/exec.c:511
1317 #, c-format
1318 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1319 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1320
1321 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1322 msgid "unnatural exit of external program\n"
1323 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1324
1325 #: g10/exec.c:537
1326 msgid "unable to execute external program\n"
1327 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1328
1329 #: g10/exec.c:554
1330 #, c-format
1331 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1332 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1333
1334 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1335 #, c-format
1336 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1337 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1338
1339 #: g10/exec.c:611
1340 #, c-format
1341 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1342 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1343
1344 #: g10/export.c:63
1345 #, fuzzy
1346 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1347 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1348
1349 #: g10/export.c:65
1350 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: g10/export.c:67
1354 #, fuzzy
1355 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1356 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1357
1358 #: g10/export.c:69
1359 #, fuzzy
1360 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1361 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1362
1363 #: g10/export.c:71
1364 #, fuzzy
1365 msgid "remove unusable parts from key during export"
1366 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1367
1368 #: g10/export.c:73
1369 msgid "remove as much as possible from key during export"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: g10/export.c:75
1373 msgid "export keys in an S-expression based format"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/export.c:340
1377 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1378 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1379
1380 #: g10/export.c:369
1381 #, c-format
1382 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1383 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1384
1385 #: g10/export.c:377
1386 #, c-format
1387 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1388 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1389
1390 #: g10/export.c:388
1391 #, fuzzy, c-format
1392 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1393 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1394
1395 #: g10/export.c:539
1396 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/export.c:562
1400 #, fuzzy, c-format
1401 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1402 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1403
1404 #: g10/export.c:586
1405 #, c-format
1406 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1407 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1408
1409 #: g10/export.c:635
1410 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1411 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1412
1413 #: g10/getkey.c:153
1414 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1415 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1416
1417 #: g10/getkey.c:176
1418 msgid "[User ID not found]"
1419 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1420
1421 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1422 #: g10/getkey.c:1004
1423 #, c-format
1424 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: g10/getkey.c:1836
1428 #, c-format
1429 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1430 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1431
1432 #: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
1433 #, c-format
1434 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1435 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1436
1437 #: g10/getkey.c:2624
1438 #, fuzzy, c-format
1439 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1440 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1441
1442 #: g10/getkey.c:2671
1443 #, c-format
1444 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1445 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1446
1447 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
1448 msgid ""
1449 "@Commands:\n"
1450 " "
1451 msgstr ""
1452 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
1453 " "
1454
1455 #: g10/gpg.c:371
1456 msgid "|[file]|make a signature"
1457 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
1458
1459 #: g10/gpg.c:372
1460 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1461 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1462
1463 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
1464 msgid "make a detached signature"
1465 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1466
1467 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1468 msgid "encrypt data"
1469 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1470
1471 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1472 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1473 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1474
1475 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1476 msgid "decrypt data (default)"
1477 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1478
1479 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
1480 msgid "verify a signature"
1481 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1482
1483 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
1484 msgid "list keys"
1485 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1486
1487 #: g10/gpg.c:384
1488 msgid "list keys and signatures"
1489 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1490
1491 #: g10/gpg.c:385
1492 msgid "list and check key signatures"
1493 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1494
1495 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
1496 msgid "list keys and fingerprints"
1497 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1498
1499 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
1500 msgid "list secret keys"
1501 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1502
1503 #: g10/gpg.c:388
1504 msgid "generate a new key pair"
1505 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1506
1507 #: g10/gpg.c:389
1508 msgid "remove keys from the public keyring"
1509 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1510
1511 #: g10/gpg.c:391
1512 msgid "remove keys from the secret keyring"
1513 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1514
1515 #: g10/gpg.c:392
1516 msgid "sign a key"
1517 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1518
1519 #: g10/gpg.c:393
1520 msgid "sign a key locally"
1521 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1522
1523 #: g10/gpg.c:394
1524 msgid "sign or edit a key"
1525 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1526
1527 #: g10/gpg.c:395
1528 msgid "generate a revocation certificate"
1529 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1530
1531 #: g10/gpg.c:397
1532 msgid "export keys"
1533 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1534
1535 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
1536 msgid "export keys to a key server"
1537 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1538
1539 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
1540 msgid "import keys from a key server"
1541 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1542
1543 #: g10/gpg.c:401
1544 msgid "search for keys on a key server"
1545 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1546
1547 #: g10/gpg.c:403
1548 msgid "update all keys from a keyserver"
1549 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1550
1551 #: g10/gpg.c:407
1552 msgid "import/merge keys"
1553 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1554
1555 #: g10/gpg.c:410
1556 msgid "print the card status"
1557 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1558
1559 #: g10/gpg.c:411
1560 msgid "change data on a card"
1561 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1562
1563 #: g10/gpg.c:412
1564 msgid "change a card's PIN"
1565 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1566
1567 #: g10/gpg.c:421
1568 msgid "update the trust database"
1569 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1570
1571 #: g10/gpg.c:428
1572 msgid "|algo [files]|print message digests"
1573 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1574
1575 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
1576 msgid "run in server mode"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
1580 #: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
1581 msgid ""
1582 "@\n"
1583 "Options:\n"
1584 " "
1585 msgstr ""
1586 "@\n"
1587 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1588 " "
1589
1590 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
1591 msgid "create ascii armored output"
1592 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1593
1594 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
1595 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1596 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1597
1598 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
1599 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1600 msgstr ""
1601 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1602 "¤ò»ÈÍÑ"
1603
1604 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
1605 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1606 msgstr ""
1607 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1608 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1609
1610 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
1611 msgid "use canonical text mode"
1612 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1613
1614 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
1615 msgid "use as output file"
1616 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
1617
1618 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
1619 msgid "do not make any changes"
1620 msgstr "̵Êѹ¹"
1621
1622 #: g10/gpg.c:482
1623 msgid "prompt before overwriting"
1624 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1625
1626 #: g10/gpg.c:524
1627 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1628 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1629
1630 #: g10/gpg.c:525
1631 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1632 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1633
1634 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
1635 msgid ""
1636 "@\n"
1637 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1638 msgstr ""
1639 "@\n"
1640 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1641 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1642
1643 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
1644 msgid ""
1645 "@\n"
1646 "Examples:\n"
1647 "\n"
1648 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1649 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1650 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1651 " --list-keys [names]        show keys\n"
1652 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1653 msgstr ""
1654 "@\n"
1655 "Îã:\n"
1656 "\n"
1657 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1658 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1659 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1660 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1661 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1662
1663 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1664 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1665 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1666
1667 #: g10/gpg.c:768
1668 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1669 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1670
1671 #: g10/gpg.c:771
1672 msgid ""
1673 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1674 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1675 "default operation depends on the input data\n"
1676 msgstr ""
1677 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1678 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1679 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1680
1681 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
1682 msgid ""
1683 "\n"
1684 "Supported algorithms:\n"
1685 msgstr ""
1686 "\n"
1687 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:785
1690 msgid "Pubkey: "
1691 msgstr "¸ø³«¸°: "
1692
1693 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1694 msgid "Cipher: "
1695 msgstr "°Å¹æË¡: "
1696
1697 #: g10/gpg.c:799
1698 msgid "Hash: "
1699 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1700
1701 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1702 msgid "Compression: "
1703 msgstr "°µ½Ì: "
1704
1705 #: g10/gpg.c:876
1706 msgid "usage: gpg [options] "
1707 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1708
1709 #: g10/gpg.c:1046 sm/gpgsm.c:671
1710 msgid "conflicting commands\n"
1711 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1712
1713 #: g10/gpg.c:1064
1714 #, c-format
1715 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1716 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1717
1718 #: g10/gpg.c:1261
1719 #, c-format
1720 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1721 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1722
1723 #: g10/gpg.c:1264
1724 #, c-format
1725 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1726 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1727
1728 #: g10/gpg.c:1267
1729 #, c-format
1730 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1731 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1732
1733 #: g10/gpg.c:1273
1734 #, c-format
1735 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1736 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1737
1738 #: g10/gpg.c:1276
1739 #, c-format
1740 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1741 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1742
1743 #: g10/gpg.c:1279
1744 #, c-format
1745 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1746 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1747
1748 #: g10/gpg.c:1285
1749 #, c-format
1750 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1751 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:1288
1754 #, c-format
1755 msgid ""
1756 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1757 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1758
1759 #: g10/gpg.c:1291
1760 #, c-format
1761 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1762 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1763
1764 #: g10/gpg.c:1297
1765 #, c-format
1766 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1767 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1768
1769 #: g10/gpg.c:1300
1770 #, c-format
1771 msgid ""
1772 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1773 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1774
1775 #: g10/gpg.c:1303
1776 #, c-format
1777 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1778 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1779
1780 #: g10/gpg.c:1446
1781 #, c-format
1782 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1783 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
1784
1785 #: g10/gpg.c:1539
1786 msgid "display photo IDs during key listings"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: g10/gpg.c:1541
1790 msgid "show policy URLs during signature listings"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: g10/gpg.c:1543
1794 #, fuzzy
1795 msgid "show all notations during signature listings"
1796 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:1545
1799 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: g10/gpg.c:1549
1803 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: g10/gpg.c:1551
1807 #, fuzzy
1808 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1809 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1810
1811 #: g10/gpg.c:1553
1812 msgid "show user ID validity during key listings"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: g10/gpg.c:1555
1816 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/gpg.c:1557
1820 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: g10/gpg.c:1559
1824 #, fuzzy
1825 msgid "show the keyring name in key listings"
1826 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1561
1829 #, fuzzy
1830 msgid "show expiration dates during signature listings"
1831 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:1824
1834 #, c-format
1835 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1836 msgstr ""
1837
1838 #: g10/gpg.c:1980
1839 #, c-format
1840 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1841 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
1842
1843 #: g10/gpg.c:2240 g10/gpg.c:2881 g10/gpg.c:2893
1844 #, c-format
1845 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1846 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1847
1848 #: g10/gpg.c:2398 g10/gpg.c:2410
1849 #, fuzzy, c-format
1850 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1851 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1852
1853 #: g10/gpg.c:2492
1854 #, c-format
1855 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1856 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1857
1858 #: g10/gpg.c:2515 g10/gpg.c:2710 g10/keyedit.c:4080
1859 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1860 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
1861
1862 #: g10/gpg.c:2527
1863 #, c-format
1864 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1865 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1866
1867 #: g10/gpg.c:2530
1868 msgid "invalid keyserver options\n"
1869 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1870
1871 #: g10/gpg.c:2537
1872 #, c-format
1873 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1874 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1875
1876 #: g10/gpg.c:2540
1877 msgid "invalid import options\n"
1878 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1879
1880 #: g10/gpg.c:2547
1881 #, c-format
1882 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1883 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1884
1885 #: g10/gpg.c:2550
1886 msgid "invalid export options\n"
1887 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1888
1889 #: g10/gpg.c:2557
1890 #, c-format
1891 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1892 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1893
1894 #: g10/gpg.c:2560
1895 msgid "invalid list options\n"
1896 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1897
1898 #: g10/gpg.c:2568
1899 msgid "display photo IDs during signature verification"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: g10/gpg.c:2570
1903 msgid "show policy URLs during signature verification"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: g10/gpg.c:2572
1907 #, fuzzy
1908 msgid "show all notations during signature verification"
1909 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1910
1911 #: g10/gpg.c:2574
1912 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: g10/gpg.c:2578
1916 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: g10/gpg.c:2580
1920 #, fuzzy
1921 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1922 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1923
1924 #: g10/gpg.c:2582
1925 #, fuzzy
1926 msgid "show user ID validity during signature verification"
1927 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1928
1929 #: g10/gpg.c:2584
1930 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: g10/gpg.c:2586
1934 #, fuzzy
1935 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1936 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1937
1938 #: g10/gpg.c:2588
1939 msgid "validate signatures with PKA data"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: g10/gpg.c:2590
1943 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: g10/gpg.c:2597
1947 #, c-format
1948 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1949 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1950
1951 #: g10/gpg.c:2600
1952 msgid "invalid verify options\n"
1953 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1954
1955 #: g10/gpg.c:2607
1956 #, c-format
1957 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1958 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
1959
1960 #: g10/gpg.c:2781
1961 #, fuzzy, c-format
1962 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1963 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1964
1965 #: g10/gpg.c:2784
1966 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1967 msgstr ""
1968
1969 #: g10/gpg.c:2870 sm/gpgsm.c:1221
1970 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1971 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2874
1974 #, c-format
1975 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1976 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
1977
1978 #: g10/gpg.c:2883
1979 #, c-format
1980 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1981 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
1982
1983 #: g10/gpg.c:2886
1984 #, c-format
1985 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1986 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2901
1989 #, fuzzy, c-format
1990 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1991 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2915
1994 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1995 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:2921
1998 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1999 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:2927
2002 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2003 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:2940
2006 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2007 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:3006 g10/gpg.c:3030 sm/gpgsm.c:1277
2010 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2011 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:3012 g10/gpg.c:3036 sm/gpgsm.c:1285
2014 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2015 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:3018
2018 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2019 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:3024
2022 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2023 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:3039
2026 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2027 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2028
2029 #: g10/gpg.c:3041
2030 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2031 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:3043
2034 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2035 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:3045
2038 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2039 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:3047
2042 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2043 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:3050
2046 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2047 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:3054
2050 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2051 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2052
2053 #: g10/gpg.c:3061
2054 msgid "invalid default preferences\n"
2055 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2056
2057 #: g10/gpg.c:3070
2058 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2059 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2060
2061 #: g10/gpg.c:3074
2062 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2063 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2064
2065 #: g10/gpg.c:3078
2066 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2067 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:3111
2070 #, c-format
2071 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2072 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2073
2074 #: g10/gpg.c:3158
2075 #, c-format
2076 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2077 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:3163
2080 #, c-format
2081 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2082 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3168
2085 #, c-format
2086 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2087 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:3260
2090 #, c-format
2091 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2092 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:3271
2095 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2096 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2097
2098 #: g10/gpg.c:3292
2099 msgid "--store [filename]"
2100 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2101
2102 #: g10/gpg.c:3299
2103 msgid "--symmetric [filename]"
2104 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2105
2106 #: g10/gpg.c:3301
2107 #, c-format
2108 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2109 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:3311
2112 msgid "--encrypt [filename]"
2113 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2114
2115 #: g10/gpg.c:3324
2116 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2117 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2118
2119 #: g10/gpg.c:3326
2120 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2121 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:3329
2124 #, c-format
2125 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2126 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3347
2129 msgid "--sign [filename]"
2130 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2131
2132 #: g10/gpg.c:3360
2133 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2134 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3375
2137 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2138 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2139
2140 #: g10/gpg.c:3377
2141 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2142 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2143
2144 #: g10/gpg.c:3380
2145 #, c-format
2146 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2147 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:3400
2150 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2151 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2152
2153 #: g10/gpg.c:3409
2154 msgid "--clearsign [filename]"
2155 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2156
2157 #: g10/gpg.c:3434
2158 msgid "--decrypt [filename]"
2159 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3442
2162 msgid "--sign-key user-id"
2163 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2164
2165 #: g10/gpg.c:3446
2166 msgid "--lsign-key user-id"
2167 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3467
2170 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2171 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2172
2173 #: g10/gpg.c:3552
2174 #, c-format
2175 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2176 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2177
2178 #: g10/gpg.c:3554
2179 #, c-format
2180 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2181 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2182
2183 #: g10/gpg.c:3556
2184 #, c-format
2185 msgid "key export failed: %s\n"
2186 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:3567
2189 #, c-format
2190 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2191 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:3577
2194 #, c-format
2195 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2196 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:3628
2199 #, c-format
2200 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2201 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2202
2203 #: g10/gpg.c:3636
2204 #, c-format
2205 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2206 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3726
2209 #, c-format
2210 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2211 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3843
2214 msgid "[filename]"
2215 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2216
2217 #: g10/gpg.c:3847
2218 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2219 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2220
2221 #: g10/gpg.c:4159
2222 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2223 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:4161
2226 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2227 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:4194
2230 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2231 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2232
2233 #: g10/gpgv.c:73
2234 msgid "take the keys from this keyring"
2235 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2236
2237 #: g10/gpgv.c:75
2238 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2239 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2240
2241 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
2242 msgid "|FD|write status info to this FD"
2243 msgstr ""
2244 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2245 "½ñ¤­¹þ¤à"
2246
2247 #: g10/gpgv.c:100
2248 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2249 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2250
2251 #: g10/gpgv.c:103
2252 msgid ""
2253 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2254 "Check signatures against known trusted keys\n"
2255 msgstr ""
2256 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2257 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2258
2259 #: g10/helptext.c:51
2260 msgid ""
2261 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2262 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2263 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2264 msgstr ""
2265 "¤³¤ÎÃͤλØÄê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢Âè»°¼Ô¤Ë·è¤·\n"
2266 "¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢web-of-trust ¤Î¼ÂÁõ¤ËɬÍפǡ¢\n"
2267 "(°ÅÌÛŪ¤Ë¤Ç¤­¤¿) web-of-certificates ¤È¤Ï̵´Ø·¸¤Ç¤¹¡£"
2268
2269 #: g10/helptext.c:57
2270 msgid ""
2271 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2272 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2273 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2274 "ultimately trusted\n"
2275 msgstr ""
2276 "Web-of-Trust¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤áGnuPG¤Ï¡¢¤É¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2277 "¤Î¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¡¢ÈëÌ©¸°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­\n"
2278 "¤ë¸°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢\n"
2279 "¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2280
2281 #: g10/helptext.c:64
2282 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2283 msgstr "¤³¤Î¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èno¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2284
2285 #: g10/helptext.c:68
2286 msgid ""
2287 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2288 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°¸Àè¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2289
2290 #: g10/helptext.c:72
2291 msgid ""
2292 "Select the algorithm to use.\n"
2293 "\n"
2294 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2295 "for signatures.\n"
2296 "\n"
2297 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2298 "\n"
2299 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2300 "\n"
2301 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2302 msgstr ""
2303 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2304 "\n"
2305 "DSA (ÊÌ̾DSS) ¤Ï¡¢½ð̾ÀìÍѤÎÅŻҽð̾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2306 "\n"
2307 "Elgamal¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤Î¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2308 "\n"
2309 "RSA¤Ï¡¢½ð̾¤Ë¤â°Å¹æ²½¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
2310 "\n"
2311 "ºÇ½é¤Î¸°(¼ç¸°)¤Ï¡¢½ð̾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¸°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2312
2313 #: g10/helptext.c:86
2314 msgid ""
2315 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2316 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2317 "Please consult your security expert first."
2318 msgstr ""
2319 "°ìÈ̤ˡ¢½ð̾¤È°Å¹æ²½¤ËƱ¤¸¸°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2320 "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2321 "¤Þ¤º¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2322
2323 #: g10/helptext.c:93
2324 msgid "Enter the size of the key"
2325 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2326
2327 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2328 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2329 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2330 msgstr "¡Èyes¡É¤«¡Èno¡É¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2331
2332 #: g10/helptext.c:107
2333 msgid ""
2334 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2335 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2336 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2337 "the given value as an interval."
2338 msgstr ""
2339 "¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¼¨¤¹½ñ¼°¤ÇÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2340 "ISO¤ÎÆüÉդνñ¼° (YYYY-MM-DD) ¤Ç¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï\n"
2341 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆþÎÏÃͤò´ü´Ö¤ØÊÑ´¹\n"
2342 "¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
2343
2344 #: g10/helptext.c:119
2345 msgid "Enter the name of the key holder"
2346 msgstr "¸°½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2347
2348 #: g10/helptext.c:124
2349 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2350 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹"
2351
2352 #: g10/helptext.c:128
2353 msgid "Please enter an optional comment"
2354 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2355
2356 #: g10/helptext.c:133
2357 msgid ""
2358 "N  to change the name.\n"
2359 "C  to change the comment.\n"
2360 "E  to change the email address.\n"
2361 "O  to continue with key generation.\n"
2362 "Q  to to quit the key generation."
2363 msgstr ""
2364 "N  Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2365 "C  ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2366 "E  ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2367 "O  ¸°À¸À®¤Î³¹Ô¡£\n"
2368 "Q  ¸°À¸À®¤Î½ªÎ»¡£"
2369
2370 #: g10/helptext.c:142
2371 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2372 msgstr "Éû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É(¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Èy¡É) ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2373
2374 #: g10/helptext.c:150
2375 msgid ""
2376 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2377 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2378 "know how carefully you verified this.\n"
2379 "\n"
2380 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2381 "the\n"
2382 "    key.\n"
2383 "\n"
2384 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2385 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2386 "for\n"
2387 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2388 "user.\n"
2389 "\n"
2390 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2391 "could\n"
2392 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2393 "the\n"
2394 "    key against a photo ID.\n"
2395 "\n"
2396 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2397 "could\n"
2398 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2399 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2400 "a\n"
2401 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2402 "the\n"
2403 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2404 "exchange\n"
2405 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2406 "\n"
2407 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2408 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2409 "\"\n"
2410 "mean to you when you sign other keys.\n"
2411 "\n"
2412 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2413 msgstr ""
2414 "¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤Î¿Í¤¬¸°\n"
2415 "¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄø\n"
2416 "ÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2417 "\n"
2418 "\"0\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Æä˼çÄ¥¤·¤Ê\n"
2419 "    ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2420 "\n"
2421 "\"1\" ¤Ï¡¢¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¸°¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È\n"
2422 "    ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡¾Ú¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿\n"
2423 "    ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦\n"
2424 "    ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×³Îǧ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2425 "\n"
2426 "\"2\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì±þ¸°¤Î³Îǧ¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð\n"
2427 "    ¸°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¸¡ºº\n"
2428 "    ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2429 "\n"
2430 "\"3\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹­ÈϰϤˤ錄¤ê¸°¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2431 "    ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸°¤Î½êÍ­¼ÔËܿͤȸ°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È\n"
2432 "    ¤Î¤è¤¦¤Ê) µ¶Â¤¤Î¤à¤Ä¤«¤·¤¤¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ä¤­¤Î¼êÃʤǡ¢¸°¤Î½ê\n"
2433 "    Í­¼Ô¤Î̾Á°¤¬¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤È°ìÃפ¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡ºº¤·\n"
2434 "    ¤Æ¡¢(ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç) ¸°¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬\n"
2435 "    ¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2436 "\n"
2437 "¾åµ­2¤È3¤ÎÎã¤Ï¡¢*ñ¤Ê¤ë*Îã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤\n"
2438 "¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ø°ì±þ¡Ù¤ä¡Ø¹­ÈÏ°Ï¡Ù¤¬²¿¤ò°Õ\n"
2439 "Ì£¤¹¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£\n"
2440 "\n"
2441 "Àµ¤·¤¤Åú¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2442
2443 #: g10/helptext.c:188
2444 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2445 msgstr "Á´¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2446
2447 #: g10/helptext.c:192
2448 msgid ""
2449 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2450 "All certificates are then also lost!"
2451 msgstr ""
2452 "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2453 "¾ÚÌÀ½ñ¤âÁ´ÉôƱ»þ¤Ë¾Ãµî¤·¤Þ¤¹!"
2454
2455 #: g10/helptext.c:197
2456 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2457 msgstr "¤³¤ÎÉû¸°¤òºï½ü¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2458
2459 #: g10/helptext.c:202
2460 msgid ""
2461 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2462 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2463 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2464 msgstr ""
2465 "¤³¤ì¤Ï¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÍ­¸ú¤Ê½ð̾¤Ç¤¹¡£ÉáÄ̤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç\n"
2466 "¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¡¢¸°¤Ø¤Î¿®ÍѤÎÎؤκîÀ®¤ä¡¢\n"
2467 "¤³¤Î¸°¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍפÀ¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2468
2469 #: g10/helptext.c:207
2470 msgid ""
2471 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2472 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2473 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2474 "a trust connection through another already certified key."
2475 msgstr ""
2476 "¤³¤Î½ð̾¤È°ìÃפ¹¤ë¸°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2477 "¤½¤Î¸°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î½ð̾¤Îºï½ü¤òÊÝα¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2478 "¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Î¸°¤Ï¡¢¤â¤¦¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¸°¤Ç¿®ÍѤÎÎؤò·ÁÀ®¤¹¤ë\n"
2479 "¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2480
2481 #: g10/helptext.c:213
2482 msgid ""
2483 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2484 "your keyring."
2485 msgstr ""
2486 "¤³¤Î½ð̾¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°Îؤ«¤éºï½ü¤¹¤Ù¤­¤À\n"
2487 "¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£"
2488
2489 #: g10/helptext.c:217
2490 msgid ""
2491 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2492 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2493 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2494 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2495 "a second one is available."
2496 msgstr ""
2497 "¤³¤ì¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ËÂбþ¤·¤¿½ð̾¤Ç¤¹¡£Ä̾¤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï\n"
2498 "¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢GnuPG¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¸°¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â\n"
2499 "¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤êÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢\n"
2500 "ÂåÂؤȤʤ븰¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢ºï½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2501
2502 #: g10/helptext.c:225
2503 msgid ""
2504 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2505 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2506 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2507 msgstr ""
2508 "Á´Éô (¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò¤·¤¿) ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤ò¡¢º£¤ÎÁª¹¥°ìÍ÷¤ËÊѹ¹\n"
2509 "¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢1É乤¹¤ß¤Þ¤¹¡£\n"
2510
2511 #: g10/helptext.c:232
2512 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2513 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
2514
2515 #: g10/helptext.c:238
2516 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2517 msgstr "ÆþÎϤ·¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î³Îǧ¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2518
2519 #: g10/helptext.c:242
2520 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2521 msgstr "½ð̾¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2522
2523 #: g10/helptext.c:247
2524 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2525 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2526
2527 #: g10/helptext.c:252
2528 msgid ""
2529 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2530 "file (which is shown in brackets) will be used."
2531 msgstr ""
2532 "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã±¤ËRETURN¤òÂǤĤȡ¢\n"
2533 "(³ç¸Ì¤Ç¼¨¤·¤¿) ´ûÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
2534
2535 #: g10/helptext.c:258
2536 msgid ""
2537 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2538 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2539 "  \"Key has been compromised\"\n"
2540 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2541 "      got access to your secret key.\n"
2542 "  \"Key is superseded\"\n"
2543 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2544 "  \"Key is no longer used\"\n"
2545 "      Use this if you have retired this key.\n"
2546 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2547 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2548 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2549 msgstr ""
2550 "¾ÚÌÀÍýͳ¤ò»ØÄꤹ¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£Á°¸å´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢\n"
2551 "°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
2552 "  ¡Ö¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×\n"
2553 "      Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈëÌ©¸°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¿®¤º¤ë\n"
2554 "      ¤Ë­¤ëÍýͳ¤Î¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2555 "  ¡Ö¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×\n"
2556 "      ¤³¤Î¸°¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤¸°¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2557 "  ¡Ö¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹¡×\n"
2558 "      ¤³¤Î¸°¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2559 "  ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡×\n"
2560 "      ¤â¤¦¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¤\n"
2561 "      ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È\n"
2562 "      ¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2563
2564 #: g10/helptext.c:274
2565 msgid ""
2566 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2567 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2568 "An empty line ends the text.\n"
2569 msgstr ""
2570 "¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë\n"
2571 "ʸ¾Ï¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï´Ê·é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2572 "¶õ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2573
2574 #: g10/helptext.c:289
2575 msgid "No help available"
2576 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2577
2578 #: g10/helptext.c:297
2579 #, c-format
2580 msgid "No help available for `%s'"
2581 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2582
2583 #: g10/import.c:96
2584 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: g10/import.c:98
2588 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: g10/import.c:100
2592 #, fuzzy
2593 msgid "do not update the trustdb after import"
2594 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2595
2596 #: g10/import.c:102
2597 #, fuzzy
2598 msgid "create a public key when importing a secret key"
2599 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2600
2601 #: g10/import.c:104
2602 msgid "only accept updates to existing keys"
2603 msgstr ""
2604
2605 #: g10/import.c:106
2606 #, fuzzy
2607 msgid "remove unusable parts from key after import"
2608 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2609
2610 #: g10/import.c:108
2611 msgid "remove as much as possible from key after import"
2612 msgstr ""
2613
2614 #: g10/import.c:271
2615 #, c-format
2616 msgid "skipping block of type %d\n"
2617 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2618
2619 #: g10/import.c:280
2620 #, c-format
2621 msgid "%lu keys processed so far\n"
2622 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2623
2624 #: g10/import.c:297
2625 #, c-format
2626 msgid "Total number processed: %lu\n"
2627 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2628
2629 #: g10/import.c:299
2630 #, c-format
2631 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2632 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2633
2634 #: g10/import.c:302
2635 #, c-format
2636 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2637 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2638
2639 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2640 #, c-format
2641 msgid "              imported: %lu"
2642 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2643
2644 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2645 #, c-format
2646 msgid "             unchanged: %lu\n"
2647 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2648
2649 #: g10/import.c:312
2650 #, c-format
2651 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2652 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2653
2654 #: g10/import.c:314
2655 #, c-format
2656 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2657 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2658
2659 #: g10/import.c:316
2660 #, c-format
2661 msgid "        new signatures: %lu\n"
2662 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2663
2664 #: g10/import.c:318
2665 #, c-format
2666 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2667 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2668
2669 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2670 #, c-format
2671 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2672 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2673
2674 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2675 #, c-format
2676 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2677 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2678
2679 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2680 #, c-format
2681 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2682 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2683
2684 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2685 #, c-format
2686 msgid "          not imported: %lu\n"
2687 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2688
2689 #: g10/import.c:328
2690 #, fuzzy, c-format
2691 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2692 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2693
2694 #: g10/import.c:330
2695 #, fuzzy, c-format
2696 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2697 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2698
2699 #: g10/import.c:571
2700 #, fuzzy, c-format
2701 msgid ""
2702 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2703 "algorithms on these user IDs:\n"
2704 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2705
2706 #: g10/import.c:612
2707 #, c-format
2708 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2709 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2710
2711 #: g10/import.c:627
2712 #, c-format
2713 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2714 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2715
2716 #: g10/import.c:639
2717 #, c-format
2718 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2719 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2720
2721 #: g10/import.c:652
2722 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2723 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2724
2725 #: g10/import.c:654
2726 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2727 msgstr ""
2728 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2729
2730 #: g10/import.c:678
2731 #, c-format
2732 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2733 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2734
2735 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2736 #, c-format
2737 msgid "key %s: no user ID\n"
2738 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2739
2740 #: g10/import.c:757
2741 #, c-format
2742 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2743 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2744
2745 #: g10/import.c:772
2746 #, c-format
2747 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2748 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2749
2750 #: g10/import.c:778
2751 #, c-format
2752 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2753 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2754
2755 #: g10/import.c:780
2756 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2757 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2758
2759 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2760 #, c-format
2761 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2762 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2763
2764 #: g10/import.c:796
2765 #, c-format
2766 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2767 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2768
2769 #: g10/import.c:805
2770 #, c-format
2771 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2772 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2773
2774 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:280 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2775 #, c-format
2776 msgid "writing to `%s'\n"
2777 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2778
2779 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2780 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2781 #, c-format
2782 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2783 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2784
2785 #: g10/import.c:833
2786 #, c-format
2787 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2788 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2789
2790 #: g10/import.c:857
2791 #, c-format
2792 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2793 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2794
2795 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2796 #, c-format
2797 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2798 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2799
2800 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2801 #, c-format
2802 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2803 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2804
2805 #: g10/import.c:919
2806 #, c-format
2807 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2808 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2809
2810 #: g10/import.c:922
2811 #, c-format
2812 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2813 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2814
2815 #: g10/import.c:925
2816 #, c-format
2817 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2818 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2819
2820 #: g10/import.c:928
2821 #, c-format
2822 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2823 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2824
2825 #: g10/import.c:931
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2828 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2829
2830 #: g10/import.c:934
2831 #, c-format
2832 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2833 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2834
2835 #: g10/import.c:937
2836 #, fuzzy, c-format
2837 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2838 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2839
2840 #: g10/import.c:940
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2843 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2844
2845 #: g10/import.c:943
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2848 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2849
2850 #: g10/import.c:946
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2853 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2854
2855 #: g10/import.c:969
2856 #, c-format
2857 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2858 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2859
2860 #: g10/import.c:1132
2861 #, c-format
2862 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2863 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2864
2865 #: g10/import.c:1143
2866 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2867 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2868
2869 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2870 #, c-format
2871 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2872 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2873
2874 #: g10/import.c:1171
2875 #, c-format
2876 msgid "key %s: secret key imported\n"
2877 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2878
2879 #: g10/import.c:1201
2880 #, c-format
2881 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2882 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2883
2884 #: g10/import.c:1211
2885 #, c-format
2886 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2887 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2888
2889 #: g10/import.c:1241
2890 #, c-format
2891 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2892 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2893
2894 #: g10/import.c:1284
2895 #, c-format
2896 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2897 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2898
2899 #: g10/import.c:1316
2900 #, c-format
2901 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2902 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2903
2904 #: g10/import.c:1382
2905 #, c-format
2906 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2907 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2908
2909 #: g10/import.c:1397
2910 #, c-format
2911 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2912 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2913
2914 #: g10/import.c:1399
2915 #, c-format
2916 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2917 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2918
2919 #: g10/import.c:1417
2920 #, c-format
2921 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2922 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2923
2924 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
2925 #, c-format
2926 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2927 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2928
2929 #: g10/import.c:1430
2930 #, c-format
2931 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2932 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2933
2934 #: g10/import.c:1445
2935 #, c-format
2936 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2937 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2938
2939 #: g10/import.c:1467
2940 #, c-format
2941 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2942 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2943
2944 #: g10/import.c:1480
2945 #, c-format
2946 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2947 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2948
2949 #: g10/import.c:1495
2950 #, c-format
2951 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2952 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2953
2954 #: g10/import.c:1537
2955 #, c-format
2956 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2957 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2958
2959 #: g10/import.c:1558
2960 #, c-format
2961 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2962 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2963
2964 #: g10/import.c:1585
2965 #, c-format
2966 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2967 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2968
2969 #: g10/import.c:1595
2970 #, c-format
2971 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2972 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2973
2974 #: g10/import.c:1612
2975 #, c-format
2976 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2977 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2978
2979 #: g10/import.c:1626
2980 #, c-format
2981 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2982 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2983
2984 #: g10/import.c:1634
2985 #, c-format
2986 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2987 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1734
2990 #, c-format
2991 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2992 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2993
2994 #: g10/import.c:1796
2995 #, c-format
2996 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2997 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2998
2999 #: g10/import.c:1810
3000 #, c-format
3001 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3002 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
3003
3004 #: g10/import.c:1869
3005 #, c-format
3006 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3007 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1903
3010 #, c-format
3011 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3012 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
3013
3014 #: g10/import.c:2292
3015 #, fuzzy
3016 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3017 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
3018
3019 #: g10/import.c:2300
3020 #, fuzzy
3021 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3022 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3023
3024 #: g10/import.c:2302
3025 #, fuzzy
3026 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3027 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3028
3029 #: g10/keydb.c:170
3030 #, c-format
3031 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3032 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3033
3034 #: g10/keydb.c:176
3035 #, c-format
3036 msgid "keyring `%s' created\n"
3037 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3038
3039 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3042 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3043
3044 #: g10/keydb.c:699
3045 #, c-format
3046 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3047 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:267
3050 msgid "[revocation]"
3051 msgstr "[¼º¸ú]"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:268
3054 msgid "[self-signature]"
3055 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3058 msgid "1 bad signature\n"
3059 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3062 #, c-format
3063 msgid "%d bad signatures\n"
3064 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3067 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3068 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3071 #, c-format
3072 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3073 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3076 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3077 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3080 #, c-format
3081 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3082 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:358
3085 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3086 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:360
3089 #, c-format
3090 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3091 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3094 msgid ""
3095 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3096 "keys\n"
3097 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3098 "etc.)\n"
3099 msgstr ""
3100 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3101 "¤¤\n"
3102 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3105 #, c-format
3106 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3107 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3110 #, c-format
3111 msgid "  %d = I trust fully\n"
3112 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:440
3115 msgid ""
3116 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3117 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3118 "trust signatures on your behalf.\n"
3119 msgstr ""
3120 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3121 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:456
3124 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3125 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:600
3128 #, c-format
3129 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3130 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3133 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3134 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3135 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3136
3137 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3138 #: g10/keyedit.c:1761
3139 msgid "  Unable to sign.\n"
3140 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:628
3143 #, c-format
3144 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3145 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:656
3148 #, c-format
3149 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3150 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:684
3153 #, fuzzy, c-format
3154 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3155 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:686
3158 #, fuzzy
3159 msgid "Sign it? (y/N) "
3160 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3161
3162 #: g10/keyedit.c:708
3163 #, c-format
3164 msgid ""
3165 "The self-signature on \"%s\"\n"
3166 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3167 msgstr ""
3168 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3169 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:717
3172 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3173 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3174
3175 #: g10/keyedit.c:731
3176 #, c-format
3177 msgid ""
3178 "Your current signature on \"%s\"\n"
3179 "has expired.\n"
3180 msgstr ""
3181 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3182 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:735
3185 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3186 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3187
3188 #: g10/keyedit.c:756
3189 #, c-format
3190 msgid ""
3191 "Your current signature on \"%s\"\n"
3192 "is a local signature.\n"
3193 msgstr ""
3194 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3195 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:760
3198 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3199 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:781
3202 #, c-format
3203 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3204 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:784
3207 #, c-format
3208 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3209 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:789
3212 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3213 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3214
3215 #: g10/keyedit.c:811
3216 #, c-format
3217 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3218 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:826
3221 msgid "This key has expired!"
3222 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:844
3225 #, c-format
3226 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3227 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:850
3230 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3231 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3232
3233 #: g10/keyedit.c:890
3234 msgid ""
3235 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3236 "mode.\n"
3237 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:892
3240 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3241 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:917
3244 msgid ""
3245 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3246 "belongs\n"
3247 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3248 msgstr ""
3249 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3250 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:922
3253 #, c-format
3254 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3255 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:924
3258 #, c-format
3259 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3260 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:926
3263 #, c-format
3264 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3265 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:928
3268 #, c-format
3269 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3270 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:934
3273 #, fuzzy
3274 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3275 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3276
3277 #: g10/keyedit.c:958
3278 #, c-format
3279 msgid ""
3280 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3281 "key \"%s\" (%s)\n"
3282 msgstr ""
3283 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3284 "(%s)\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:965
3287 msgid "This will be a self-signature.\n"
3288 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:971
3291 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3292 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:979
3295 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3296 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:989
3299 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3300 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:996
3303 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3304 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1003
3307 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3308 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1008
3311 msgid "I have checked this key casually.\n"
3312 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1013
3315 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3316 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:1023
3319 msgid "Really sign? (y/N) "
3320 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3323 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3324 #, c-format
3325 msgid "signing failed: %s\n"
3326 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1133
3329 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3333 msgid "This key is not protected.\n"
3334 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3337 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3338 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3341 #, fuzzy
3342 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3343 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3346 msgid "Key is protected.\n"
3347 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1180
3350 #, c-format
3351 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3352 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:1186
3355 msgid ""
3356 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3357 "\n"
3358 msgstr ""
3359 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3360 "\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3363 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3364 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:1206
3367 msgid ""
3368 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3369 "\n"
3370 msgstr ""
3371 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3372 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3373 "\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1209
3376 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3377 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1280
3380 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3381 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1366
3384 msgid "save and quit"
3385 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1369
3388 #, fuzzy
3389 msgid "show key fingerprint"
3390 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1370
3393 msgid "list key and user IDs"
3394 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1372
3397 msgid "select user ID N"
3398 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1373
3401 #, fuzzy
3402 msgid "select subkey N"
3403 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1374
3406 #, fuzzy
3407 msgid "check signatures"
3408 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1379
3411 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1384
3415 #, fuzzy
3416 msgid "sign selected user IDs locally"
3417 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1386
3420 #, fuzzy
3421 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3422 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1388
3425 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3426 msgstr ""
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1392
3429 msgid "add a user ID"
3430 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1394
3433 msgid "add a photo ID"
3434 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1396
3437 #, fuzzy
3438 msgid "delete selected user IDs"
3439 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:1401
3442 #, fuzzy
3443 msgid "add a subkey"
3444 msgstr "addkey"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:1405
3447 msgid "add a key to a smartcard"
3448 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:1407
3451 msgid "move a key to a smartcard"
3452 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1409
3455 #, fuzzy
3456 msgid "move a backup key to a smartcard"
3457 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1413
3460 #, fuzzy
3461 msgid "delete selected subkeys"
3462 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1415
3465 msgid "add a revocation key"
3466 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1417
3469 #, fuzzy
3470 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3471 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3472
3473 #: g10/keyedit.c:1419
3474 #, fuzzy
3475 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3476 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1421
3479 #, fuzzy
3480 msgid "flag the selected user ID as primary"
3481 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1423
3484 #, fuzzy
3485 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3486 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1426
3489 msgid "list preferences (expert)"
3490 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1428
3493 msgid "list preferences (verbose)"
3494 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1430
3497 #, fuzzy
3498 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3499 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1435
3502 #, fuzzy
3503 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3504 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1437
3507 #, fuzzy
3508 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3509 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1439
3512 msgid "change the passphrase"
3513 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1443
3516 msgid "change the ownertrust"
3517 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1445
3520 #, fuzzy
3521 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3522 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1447
3525 #, fuzzy
3526 msgid "revoke selected user IDs"
3527 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1452
3530 #, fuzzy
3531 msgid "revoke key or selected subkeys"
3532 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1453
3535 #, fuzzy
3536 msgid "enable key"
3537 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1454
3540 #, fuzzy
3541 msgid "disable key"
3542 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1455
3545 #, fuzzy
3546 msgid "show selected photo IDs"
3547 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1457
3550 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1459
3554 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1581
3558 #, c-format
3559 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3560 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1599
3563 msgid "Secret key is available.\n"
3564 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1682
3567 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3568 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1690
3571 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3572 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1709
3575 msgid ""
3576 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3577 "(lsign),\n"
3578 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3579 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1749
3583 msgid "Key is revoked."
3584 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1768
3587 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3588 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1775
3591 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3592 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1784
3595 #, fuzzy, c-format
3596 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3597 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1807
3600 #, c-format
3601 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3602 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3605 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3606 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1831
3609 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3610 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1833
3613 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3614 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1834
3617 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3618 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1884
3621 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3622 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1896
3625 msgid "You must select exactly one key.\n"
3626 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:1924
3629 msgid "Command expects a filename argument\n"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1938
3633 #, fuzzy, c-format
3634 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3635 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1955
3638 #, fuzzy, c-format
3639 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3640 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1979
3643 msgid "You must select at least one key.\n"
3644 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1982
3647 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3648 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3649
3650 #: g10/keyedit.c:1983
3651 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3652 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3653
3654 #: g10/keyedit.c:2018
3655 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3656 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3657
3658 #: g10/keyedit.c:2019
3659 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3660 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3661
3662 #: g10/keyedit.c:2037
3663 #, fuzzy
3664 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3665 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3666
3667 #: g10/keyedit.c:2048
3668 #, fuzzy
3669 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3670 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3671
3672 #: g10/keyedit.c:2050
3673 #, fuzzy
3674 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3675 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3676
3677 #: g10/keyedit.c:2100
3678 msgid ""
3679 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3680 msgstr ""
3681 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3682 "¤¹¡£\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:2142
3685 msgid "Set preference list to:\n"
3686 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:2148
3689 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3690 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3691
3692 #: g10/keyedit.c:2150
3693 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3694 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3695
3696 #: g10/keyedit.c:2218
3697 msgid "Save changes? (y/N) "
3698 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2221
3701 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3702 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:2231
3705 #, c-format
3706 msgid "update failed: %s\n"
3707 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:2238
3710 #, c-format
3711 msgid "update secret failed: %s\n"
3712 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:2245
3715 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3716 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:2345
3719 msgid "Digest: "
3720 msgstr "Í×Ìó: "
3721
3722 #: g10/keyedit.c:2396
3723 msgid "Features: "
3724 msgstr "µ¡Ç½: "
3725
3726 #: g10/keyedit.c:2407
3727 msgid "Keyserver no-modify"
3728 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3731 msgid "Preferred keyserver: "
3732 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3733
3734 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3735 #, fuzzy
3736 msgid "Notations: "
3737 msgstr ""
3738 "@\n"
3739 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3740 " "
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2641
3743 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3744 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:2700
3747 #, fuzzy, c-format
3748 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3749 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:2721
3752 #, c-format
3753 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3754 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:2727
3757 msgid "(sensitive)"
3758 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3759
3760 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3761 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
3762 #, c-format
3763 msgid "created: %s"
3764 msgstr "ºîÀ®: %s"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:985
3767 #, c-format
3768 msgid "revoked: %s"
3769 msgstr "¼º¸ú: %s"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3772 #, c-format
3773 msgid "expired: %s"
3774 msgstr "Ëþλ: %s"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3777 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3778 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:991
3779 #, c-format
3780 msgid "expires: %s"
3781 msgstr "Ëþλ: %s"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:2752
3784 #, c-format
3785 msgid "usage: %s"
3786 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:2767
3789 #, c-format
3790 msgid "trust: %s"
3791 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:2771
3794 #, c-format
3795 msgid "validity: %s"
3796 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2778
3799 msgid "This key has been disabled"
3800 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3801
3802 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
3803 msgid "card-no: "
3804 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3805
3806 #: g10/keyedit.c:2830
3807 msgid ""
3808 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3809 "unless you restart the program.\n"
3810 msgstr ""
3811 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3812 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
3815 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3816 msgid "revoked"
3817 msgstr "¼º¸ú"
3818
3819 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
3820 #: g10/mainproc.c:1839 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3821 msgid "expired"
3822 msgstr "Ëþλ"
3823
3824 #: g10/keyedit.c:2961
3825 msgid ""
3826 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3827 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3828 msgstr ""
3829 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3830 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3831
3832 #: g10/keyedit.c:3022
3833 msgid ""
3834 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3835 "versions\n"
3836 "         of PGP to reject this key.\n"
3837 msgstr ""
3838 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3839 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
3842 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3843 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3844
3845 #: g10/keyedit.c:3033
3846 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3847 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3848
3849 #: g10/keyedit.c:3173
3850 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3851 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3852
3853 #: g10/keyedit.c:3183
3854 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3855 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:3187
3858 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3859 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3860
3861 #: g10/keyedit.c:3193
3862 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3863 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:3207
3866 #, c-format
3867 msgid "Deleted %d signature.\n"
3868 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:3208
3871 #, c-format
3872 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3873 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:3211
3876 msgid "Nothing deleted.\n"
3877 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3878
3879 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
3880 #, fuzzy
3881 msgid "invalid"
3882 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3883
3884 #: g10/keyedit.c:3246
3885 #, fuzzy, c-format
3886 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3887 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3888
3889 #: g10/keyedit.c:3253
3890 #, fuzzy, c-format
3891 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3892 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3893
3894 #: g10/keyedit.c:3254
3895 #, fuzzy, c-format
3896 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3897 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3898
3899 #: g10/keyedit.c:3262
3900 #, fuzzy, c-format
3901 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3902 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:3263
3905 #, fuzzy, c-format
3906 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3907 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:3357
3910 msgid ""
3911 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3912 "cause\n"
3913 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3914 msgstr ""
3915 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3916 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:3368
3919 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3920 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:3388
3923 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3924 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3925
3926 #: g10/keyedit.c:3413
3927 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3928 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:3428
3931 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3932 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:3450
3935 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3936 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3937
3938 #: g10/keyedit.c:3469
3939 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3940 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3941
3942 #: g10/keyedit.c:3475
3943 msgid ""
3944 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3945 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3946
3947 #: g10/keyedit.c:3536
3948 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3949 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3950
3951 #: g10/keyedit.c:3542
3952 #, fuzzy
3953 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3954 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3955
3956 #: g10/keyedit.c:3546
3957 #, fuzzy
3958 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3959 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3960
3961 #: g10/keyedit.c:3549
3962 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3963 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:3595
3966 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3967 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:3611
3970 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3971 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:3684
3974 #, fuzzy, c-format
3975 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3976 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3977
3978 #: g10/keyedit.c:3690
3979 #, c-format
3980 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: g10/keyedit.c:3852
3984 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3985 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3986
3987 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
3988 #, c-format
3989 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3990 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:4062
3993 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3994 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3995
3996 #: g10/keyedit.c:4142
3997 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3998 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3999
4000 #: g10/keyedit.c:4143
4001 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4002 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4003
4004 #: g10/keyedit.c:4205
4005 #, fuzzy
4006 msgid "Enter the notation: "
4007 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4008
4009 #: g10/keyedit.c:4354
4010 #, fuzzy
4011 msgid "Proceed? (y/N) "
4012 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4013
4014 #: g10/keyedit.c:4418
4015 #, c-format
4016 msgid "No user ID with index %d\n"
4017 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4018
4019 #: g10/keyedit.c:4476
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "No user ID with hash %s\n"
4022 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4023
4024 #: g10/keyedit.c:4503
4025 #, fuzzy, c-format
4026 msgid "No subkey with index %d\n"
4027 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4028
4029 #: g10/keyedit.c:4638
4030 #, c-format
4031 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4032 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
4033
4034 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
4035 #, c-format
4036 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4037 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4038
4039 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
4040 msgid " (non-exportable)"
4041 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
4042
4043 #: g10/keyedit.c:4647
4044 #, c-format
4045 msgid "This signature expired on %s.\n"
4046 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
4047
4048 #: g10/keyedit.c:4651
4049 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4050 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4051
4052 #: g10/keyedit.c:4655
4053 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4054 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4055
4056 #: g10/keyedit.c:4682
4057 #, c-format
4058 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4059 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4060
4061 #: g10/keyedit.c:4708
4062 msgid " (non-revocable)"
4063 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
4064
4065 #: g10/keyedit.c:4715
4066 #, c-format
4067 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4068 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4069
4070 #: g10/keyedit.c:4737
4071 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4072 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
4073
4074 #: g10/keyedit.c:4757
4075 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4076 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4077
4078 #: g10/keyedit.c:4787
4079 msgid "no secret key\n"
4080 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4081
4082 #: g10/keyedit.c:4857
4083 #, c-format
4084 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4085 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4086
4087 #: g10/keyedit.c:4874
4088 #, c-format
4089 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4090 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
4091
4092 #: g10/keyedit.c:4938
4093 #, fuzzy, c-format
4094 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4095 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4096
4097 #: g10/keyedit.c:5000
4098 #, fuzzy, c-format
4099 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4100 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4101
4102 #: g10/keyedit.c:5095
4103 #, c-format
4104 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4105 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
4106
4107 #: g10/keygen.c:265
4108 #, c-format
4109 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4110 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
4111
4112 #: g10/keygen.c:272
4113 msgid "too many cipher preferences\n"
4114 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
4115
4116 #: g10/keygen.c:274
4117 msgid "too many digest preferences\n"
4118 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:276
4121 msgid "too many compression preferences\n"
4122 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
4123
4124 #: g10/keygen.c:401
4125 #, c-format
4126 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4127 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4128
4129 #: g10/keygen.c:875
4130 msgid "writing direct signature\n"
4131 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4132
4133 #: g10/keygen.c:914
4134 msgid "writing self signature\n"
4135 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4136
4137 #: g10/keygen.c:964
4138 msgid "writing key binding signature\n"
4139 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4140
4141 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4142 #: g10/keygen.c:2948
4143 #, c-format
4144 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4145 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
4146
4147 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4148 #, c-format
4149 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4150 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4151
4152 #: g10/keygen.c:1276
4153 msgid ""
4154 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4155 msgstr ""
4156
4157 #: g10/keygen.c:1492
4158 msgid "Sign"
4159 msgstr "Sign"
4160
4161 #: g10/keygen.c:1495
4162 msgid "Certify"
4163 msgstr ""
4164
4165 #: g10/keygen.c:1498
4166 msgid "Encrypt"
4167 msgstr "Encrypt"
4168
4169 #: g10/keygen.c:1501
4170 msgid "Authenticate"
4171 msgstr "Authenticate"
4172
4173 #: g10/keygen.c:1509
4174 msgid "SsEeAaQq"
4175 msgstr "SsEeAaQq"
4176
4177 #: g10/keygen.c:1528
4178 #, c-format
4179 msgid "Possible actions for a %s key: "
4180 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4181
4182 #: g10/keygen.c:1532
4183 msgid "Current allowed actions: "
4184 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4185
4186 #: g10/keygen.c:1537
4187 #, c-format
4188 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4189 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
4190
4191 #: g10/keygen.c:1540
4192 #, c-format
4193 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4194 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:1543
4197 #, c-format
4198 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4199 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:1546
4202 #, c-format
4203 msgid "   (%c) Finished\n"
4204 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:1602
4207 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4208 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4209
4210 #: g10/keygen.c:1604
4211 #, c-format
4212 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4213 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
4214
4215 #: g10/keygen.c:1605
4216 #, c-format
4217 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4218 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4219
4220 #: g10/keygen.c:1607
4221 #, fuzzy, c-format
4222 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4223 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4224
4225 #: g10/keygen.c:1609
4226 #, c-format
4227 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4228 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4229
4230 #: g10/keygen.c:1610
4231 #, c-format
4232 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4233 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4234
4235 #: g10/keygen.c:1612
4236 #, c-format
4237 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4238 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4239
4240 #: g10/keygen.c:1614
4241 #, c-format
4242 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4243 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4244
4245 #: g10/keygen.c:1683
4246 #, fuzzy, c-format
4247 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4248 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4249
4250 #: g10/keygen.c:1693
4251 #, c-format
4252 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4253 msgstr ""
4254
4255 #: g10/keygen.c:1700
4256 #, fuzzy, c-format
4257 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4258 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
4259
4260 #: g10/keygen.c:1714
4261 #, c-format
4262 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: g10/keygen.c:1720
4266 #, c-format
4267 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4268 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
4269
4270 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4271 #, c-format
4272 msgid "rounded up to %u bits\n"
4273 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4274
4275 #: g10/keygen.c:1779
4276 msgid ""
4277 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4278 "         0 = key does not expire\n"
4279 "      <n>  = key expires in n days\n"
4280 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4281 "      <n>m = key expires in n months\n"
4282 "      <n>y = key expires in n years\n"
4283 msgstr ""
4284 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4285 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
4286 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4287 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4288 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4289 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4290
4291 #: g10/keygen.c:1790
4292 msgid ""
4293 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4294 "         0 = signature does not expire\n"
4295 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4296 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4297 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4298 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4299 msgstr ""
4300 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4301 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
4302 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4303 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4304 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4305 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4306
4307 #: g10/keygen.c:1813
4308 msgid "Key is valid for? (0) "
4309 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4310
4311 #: g10/keygen.c:1818
4312 #, fuzzy, c-format
4313 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4314 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4315
4316 #: g10/keygen.c:1836
4317 msgid "invalid value\n"
4318 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
4319
4320 #: g10/keygen.c:1843
4321 #, fuzzy
4322 msgid "Key does not expire at all\n"
4323 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4324
4325 #: g10/keygen.c:1844
4326 #, fuzzy
4327 msgid "Signature does not expire at all\n"
4328 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4329
4330 #: g10/keygen.c:1849
4331 #, fuzzy, c-format
4332 msgid "Key expires at %s\n"
4333 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
4334
4335 #: g10/keygen.c:1850
4336 #, fuzzy, c-format
4337 msgid "Signature expires at %s\n"
4338 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4339
4340 #: g10/keygen.c:1854
4341 msgid ""
4342 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4343 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4344 msgstr ""
4345 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
4346 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
4347
4348 #: g10/keygen.c:1861
4349 msgid "Is this correct? (y/N) "
4350 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4351
4352 #: g10/keygen.c:1884
4353 msgid ""
4354 "\n"
4355 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4356 "ID\n"
4357 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4358 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4359 "\n"
4360 msgstr ""
4361 "\n"
4362 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
4363 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
4364 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
4365 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4366 "\n"
4367
4368 #: g10/keygen.c:1897
4369 msgid "Real name: "
4370 msgstr "ËÜ̾: "
4371
4372 #: g10/keygen.c:1905
4373 msgid "Invalid character in name\n"
4374 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4375
4376 #: g10/keygen.c:1907
4377 msgid "Name may not start with a digit\n"
4378 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4379
4380 #: g10/keygen.c:1909
4381 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4382 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4383
4384 #: g10/keygen.c:1917
4385 msgid "Email address: "
4386 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
4387
4388 #: g10/keygen.c:1923
4389 msgid "Not a valid email address\n"
4390 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4391
4392 #: g10/keygen.c:1931
4393 msgid "Comment: "
4394 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
4395
4396 #: g10/keygen.c:1937
4397 msgid "Invalid character in comment\n"
4398 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:1959
4401 #, c-format
4402 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4403 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4404
4405 #: g10/keygen.c:1965
4406 #, c-format
4407 msgid ""
4408 "You selected this USER-ID:\n"
4409 "    \"%s\"\n"
4410 "\n"
4411 msgstr ""
4412 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4413 "    ¡È%s¡É\n"
4414 "\n"
4415
4416 #: g10/keygen.c:1970
4417 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4418 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
4419
4420 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4421 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4422 #. string which should be translated accordingly and the
4423 #. letter changed to match the one in the answer string.
4424 #.
4425 #. n = Change name
4426 #. c = Change comment
4427 #. e = Change email
4428 #. o = Okay (ready, continue)
4429 #. q = Quit
4430 #.
4431 #: g10/keygen.c:1986
4432 msgid "NnCcEeOoQq"
4433 msgstr "NnCcEeOoQq"
4434
4435 #: g10/keygen.c:1996
4436 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4437 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
4438
4439 #: g10/keygen.c:1997
4440 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4441 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
4442
4443 #: g10/keygen.c:2016
4444 msgid "Please correct the error first\n"
4445 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4446
4447 #: g10/keygen.c:2055
4448 msgid ""
4449 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4450 "\n"
4451 msgstr ""
4452 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4453 "\n"
4454
4455 #: g10/keygen.c:2070
4456 #, c-format
4457 msgid "%s.\n"
4458 msgstr "%s.\n"
4459
4460 #: g10/keygen.c:2076
4461 msgid ""
4462 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4463 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4464 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4465 "\n"
4466 msgstr ""
4467 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
4468 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
4469 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
4470 "\n"
4471
4472 #: g10/keygen.c:2098
4473 msgid ""
4474 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4475 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4476 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4477 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4478 msgstr ""
4479 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
4480 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
4481 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4482
4483 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4484 msgid "Key generation canceled.\n"
4485 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4486
4487 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4488 #, c-format
4489 msgid "writing public key to `%s'\n"
4490 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4491
4492 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4493 #, c-format
4494 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4495 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4496
4497 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4498 #, c-format
4499 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4500 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4501
4502 #: g10/keygen.c:3242
4503 #, c-format
4504 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4505 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4506
4507 #: g10/keygen.c:3248
4508 #, c-format
4509 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4510 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4511
4512 #: g10/keygen.c:3266
4513 #, c-format
4514 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4515 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4516
4517 #: g10/keygen.c:3273
4518 #, c-format
4519 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4520 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4521
4522 #: g10/keygen.c:3296
4523 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4524 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4525
4526 #: g10/keygen.c:3307
4527 #, fuzzy
4528 msgid ""
4529 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4530 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4531 msgstr ""
4532 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
4533 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4534
4535 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4536 #, c-format
4537 msgid "Key generation failed: %s\n"
4538 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4539
4540 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4541 #, c-format
4542 msgid ""
4543 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4544 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4545
4546 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4547 #, c-format
4548 msgid ""
4549 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4550 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4551
4552 #: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
4553 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4554 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4555
4556 #: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
4557 msgid "Really create? (y/N) "
4558 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4559
4560 #: g10/keygen.c:3714
4561 #, c-format
4562 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4563 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4564
4565 #: g10/keygen.c:3762
4566 #, c-format
4567 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4568 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4569
4570 #: g10/keygen.c:3788
4571 #, c-format
4572 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4573 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
4574
4575 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4576 msgid "never     "
4577 msgstr "̵´ü¸Â    "
4578
4579 #: g10/keylist.c:265
4580 msgid "Critical signature policy: "
4581 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4582
4583 #: g10/keylist.c:267
4584 msgid "Signature policy: "
4585 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4586
4587 #: g10/keylist.c:306
4588 msgid "Critical preferred keyserver: "
4589 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
4590
4591 #: g10/keylist.c:359
4592 msgid "Critical signature notation: "
4593 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
4594
4595 #: g10/keylist.c:361
4596 msgid "Signature notation: "
4597 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4598
4599 #: g10/keylist.c:471
4600 msgid "Keyring"
4601 msgstr "¸°ÎØ"
4602
4603 #: g10/keylist.c:1506
4604 msgid "Primary key fingerprint:"
4605 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4606
4607 #: g10/keylist.c:1508
4608 msgid "     Subkey fingerprint:"
4609 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4610
4611 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4612 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4613 #: g10/keylist.c:1515
4614 msgid " Primary key fingerprint:"
4615 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4616
4617 #: g10/keylist.c:1517
4618 msgid "      Subkey fingerprint:"
4619 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4620
4621 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4622 msgid "      Key fingerprint ="
4623 msgstr "                 »ØÌæ ="
4624
4625 #: g10/keylist.c:1592
4626 msgid "      Card serial no. ="
4627 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
4628
4629 #: g10/keyring.c:1251
4630 #, c-format
4631 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4632 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
4633
4634 #: g10/keyring.c:1256
4635 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4636 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4637
4638 #: g10/keyring.c:1258
4639 #, c-format
4640 msgid "%s is the unchanged one\n"
4641 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4642
4643 #: g10/keyring.c:1259
4644 #, c-format
4645 msgid "%s is the new one\n"
4646 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4647
4648 #: g10/keyring.c:1260
4649 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4650 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4651
4652 #: g10/keyring.c:1382
4653 #, c-format
4654 msgid "caching keyring `%s'\n"
4655 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
4656
4657 #: g10/keyring.c:1428
4658 #, c-format
4659 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4660 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4661
4662 #: g10/keyring.c:1440
4663 #, c-format
4664 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4665 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4666
4667 #: g10/keyring.c:1512
4668 #, c-format
4669 msgid "%s: keyring created\n"
4670 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4671
4672 #: g10/keyserver.c:73
4673 msgid "include revoked keys in search results"
4674 msgstr ""
4675
4676 #: g10/keyserver.c:74
4677 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4678 msgstr ""
4679
4680 #: g10/keyserver.c:76
4681 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4682 msgstr ""
4683
4684 #: g10/keyserver.c:78
4685 msgid "do not delete temporary files after using them"
4686 msgstr ""
4687
4688 #: g10/keyserver.c:82
4689 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4690 msgstr ""
4691
4692 #: g10/keyserver.c:84
4693 #, fuzzy
4694 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4695 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4696
4697 #: g10/keyserver.c:86
4698 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4699 msgstr ""
4700
4701 #: g10/keyserver.c:152
4702 #, c-format
4703 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4704 msgstr ""
4705 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4706
4707 #: g10/keyserver.c:535
4708 msgid "disabled"
4709 msgstr "disabled"
4710
4711 #: g10/keyserver.c:736
4712 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4713 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4714
4715 #: g10/keyserver.c:820 g10/keyserver.c:1442
4716 #, c-format
4717 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4718 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4719
4720 #: g10/keyserver.c:918
4721 #, c-format
4722 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4723 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4724
4725 #: g10/keyserver.c:920
4726 msgid "key not found on keyserver\n"
4727 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4728
4729 #: g10/keyserver.c:1161
4730 #, c-format
4731 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4732 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4733
4734 #: g10/keyserver.c:1165
4735 #, c-format
4736 msgid "requesting key %s from %s\n"
4737 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4738
4739 #: g10/keyserver.c:1189
4740 #, fuzzy, c-format
4741 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4742 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4743
4744 #: g10/keyserver.c:1192
4745 #, fuzzy, c-format
4746 msgid "searching for names from %s\n"
4747 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4748
4749 #: g10/keyserver.c:1345
4750 #, c-format
4751 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4752 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
4753
4754 #: g10/keyserver.c:1349
4755 #, c-format
4756 msgid "sending key %s to %s\n"
4757 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
4758
4759 #: g10/keyserver.c:1392
4760 #, c-format
4761 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4762 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4763
4764 #: g10/keyserver.c:1395
4765 #, c-format
4766 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4767 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4768
4769 #: g10/keyserver.c:1402 g10/keyserver.c:1498
4770 msgid "no keyserver action!\n"
4771 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
4772
4773 #: g10/keyserver.c:1450
4774 #, c-format
4775 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4776 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
4777
4778 #: g10/keyserver.c:1459
4779 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4780 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
4781
4782 #: g10/keyserver.c:1521 g10/keyserver.c:2049
4783 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4784 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
4785
4786 #: g10/keyserver.c:1527
4787 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4788 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4789
4790 #: g10/keyserver.c:1539
4791 #, c-format
4792 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4793 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4794
4795 #: g10/keyserver.c:1544
4796 #, c-format
4797 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4798 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4799
4800 #: g10/keyserver.c:1552
4801 #, fuzzy, c-format
4802 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4803 msgstr "gpgkeys_%s¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥é%dÈǤò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4804
4805 #: g10/keyserver.c:1559
4806 msgid "keyserver timed out\n"
4807 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È\n"
4808