Changed to GPLv3.
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-07-04 21:46+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:196
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:426
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:429
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:476
39 #, c-format
40 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
41 msgstr ""
42
43 #: agent/call-pinentry.c:496 agent/call-pinentry.c:508
44 #, fuzzy
45 msgid "PIN too long"
46 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:497
49 #, fuzzy
50 msgid "Passphrase too long"
51 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:505
54 #, fuzzy
55 msgid "Invalid characters in PIN"
56 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
57
58 #: agent/call-pinentry.c:510
59 msgid "PIN too short"
60 msgstr ""
61
62 #: agent/call-pinentry.c:522
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad PIN"
65 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:523
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:559
73 #, fuzzy
74 msgid "Passphrase"
75 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
76
77 #: agent/command-ssh.c:529
78 #, fuzzy, c-format
79 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
80 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
81
82 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3065
83 #: g10/keygen.c:3094 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
84 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
88
89 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
90 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
91 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2560
92 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
93 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
94 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
95 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1770
96 #: sm/gpgsm.c:1807 sm/gpgsm.c:1845 sm/qualified.c:72
97 #, c-format
98 msgid "can't open `%s': %s\n"
99 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
104 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:1619
107 #, c-format
108 msgid "detected card with S/N: %s\n"
109 msgstr ""
110
111 #: agent/command-ssh.c:1624
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
114 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1644
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "no suitable card key found: %s\n"
119 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1694
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
124 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1709
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2014
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
134 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:2349
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
140 "0Awithin gpg-agent's key storage"
141 msgstr ""
142
143 #: agent/command-ssh.c:2850
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
146 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
147
148 #: agent/divert-scd.c:217
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #: agent/divert-scd.c:275
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this PIN"
156 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
157
158 #: agent/divert-scd.c:278
159 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
160 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
161
162 #: agent/divert-scd.c:290
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
165 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
166
167 #: agent/genkey.c:88
168 #, c-format
169 msgid ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
172 msgid_plural ""
173 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
174 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
175 msgstr[0] ""
176 msgstr[1] ""
177
178 #: agent/genkey.c:98
179 #, fuzzy
180 msgid "Take this one anyway"
181 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
182
183 #: agent/genkey.c:99
184 #, fuzzy
185 msgid "Enter new passphrase"
186 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
187
188 #: agent/genkey.c:144
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
191 msgstr ""
192 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
193 "\n"
194
195 #: agent/genkey.c:146 agent/genkey.c:264 agent/protect-tool.c:1196
196 #, fuzzy
197 msgid "Please re-enter this passphrase"
198 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
199
200 #: agent/genkey.c:173 agent/genkey.c:291 agent/protect-tool.c:1202
201 #: tools/symcryptrun.c:456
202 msgid "does not match - try again"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/genkey.c:263
206 #, fuzzy
207 msgid "Please enter the new passphrase"
208 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
209
210 #: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
211 #: scd/scdaemon.c:101
212 #, fuzzy
213 msgid ""
214 "@Options:\n"
215 " "
216 msgstr ""
217 "@\n"
218 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
219 " "
220
221 #: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:103
222 msgid "run in server mode (foreground)"
223 msgstr ""
224
225 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
226 msgid "run in daemon mode (background)"
227 msgstr ""
228
229 #: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
230 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:336 tools/gpg-connect-agent.c:58
231 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
232 msgid "verbose"
233 msgstr "¾éĹ"
234
235 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:108
236 #: sm/gpgsm.c:337
237 msgid "be somewhat more quiet"
238 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
239
240 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:109
241 msgid "sh-style command output"
242 msgstr ""
243
244 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:110
245 msgid "csh-style command output"
246 msgstr ""
247
248 #: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:167
249 #, fuzzy
250 msgid "|FILE|read options from FILE"
251 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:119
254 msgid "do not detach from the console"
255 msgstr ""
256
257 #: agent/gpg-agent.c:125
258 msgid "do not grab keyboard and mouse"
259 msgstr ""
260
261 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:339
262 #: tools/symcryptrun.c:166
263 #, fuzzy
264 msgid "use a log file for the server"
265 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
266
267 #: agent/gpg-agent.c:128
268 #, fuzzy
269 msgid "use a standard location for the socket"
270 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
271
272 #: agent/gpg-agent.c:131
273 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
274 msgstr ""
275
276 #: agent/gpg-agent.c:134
277 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
278 msgstr ""
279
280 #: agent/gpg-agent.c:135
281 #, fuzzy
282 msgid "do not use the SCdaemon"
283 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
284
285 #: agent/gpg-agent.c:142
286 msgid "ignore requests to change the TTY"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:144
290 msgid "ignore requests to change the X display"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/gpg-agent.c:147
294 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/gpg-agent.c:153
298 msgid "do not use the PIN cache when signing"
299 msgstr ""
300
301 #: agent/gpg-agent.c:155
302 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
303 msgstr ""
304
305 #: agent/gpg-agent.c:157
306 #, fuzzy
307 msgid "allow presetting passphrase"
308 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:158
311 msgid "enable ssh-agent emulation"
312 msgstr ""
313
314 #: agent/gpg-agent.c:160
315 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
316 msgstr ""
317
318 #: agent/gpg-agent.c:256 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
319 #: scd/scdaemon.c:203 sm/gpgsm.c:519 tools/gpg-connect-agent.c:124
320 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
321 #, fuzzy
322 msgid "Please report bugs to <"
323 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
324
325 #: agent/gpg-agent.c:259
326 #, fuzzy
327 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
328 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:261
331 msgid ""
332 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
333 "Secret key management for GnuPG\n"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:296 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:633
337 #, c-format
338 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:475 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
342 #: scd/scdaemon.c:337 sm/gpgsm.c:755 sm/gpgsm.c:758 tools/symcryptrun.c:1026
343 #, c-format
344 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:568 g10/gpg.c:2025 scd/scdaemon.c:413 sm/gpgsm.c:849
348 #, c-format
349 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
350 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
351
352 #: agent/gpg-agent.c:573 agent/gpg-agent.c:1137 g10/gpg.c:2029
353 #: scd/scdaemon.c:418 sm/gpgsm.c:853 tools/symcryptrun.c:959
354 #, c-format
355 msgid "option file `%s': %s\n"
356 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
357
358 #: agent/gpg-agent.c:581 g10/gpg.c:2036 scd/scdaemon.c:426 sm/gpgsm.c:860
359 #, c-format
360 msgid "reading options from `%s'\n"
361 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:907 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
364 #: g10/plaintext.c:162
365 #, c-format
366 msgid "error creating `%s': %s\n"
367 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:1207 agent/gpg-agent.c:1333 agent/gpg-agent.c:1337
370 #: agent/gpg-agent.c:1378 agent/gpg-agent.c:1382 g10/exec.c:172
371 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:921
372 #, c-format
373 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
374 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
375
376 #: agent/gpg-agent.c:1221 scd/scdaemon.c:935
377 msgid "name of socket too long\n"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:1247 scd/scdaemon.c:961
381 #, fuzzy, c-format
382 msgid "can't create socket: %s\n"
383 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:1265 agent/gpg-agent.c:1281
386 #, fuzzy
387 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
388 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
389
390 #: agent/gpg-agent.c:1295 scd/scdaemon.c:990
391 #, fuzzy, c-format
392 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
393 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:1307 scd/scdaemon.c:998
396 #, fuzzy, c-format
397 msgid "listen() failed: %s\n"
398 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:1313 scd/scdaemon.c:1004
401 #, fuzzy, c-format
402 msgid "listening on socket `%s'\n"
403 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1341 agent/gpg-agent.c:1388 g10/openfile.c:432
406 #, c-format
407 msgid "directory `%s' created\n"
408 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1394
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
413 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1398
416 #, fuzzy, c-format
417 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
418 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1509
421 #, c-format
422 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
423 msgstr ""
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1514
426 #, c-format
427 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
428 msgstr ""
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1531
431 #, c-format
432 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1536
436 #, c-format
437 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
438 msgstr ""
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1640 scd/scdaemon.c:1130
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
443 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1746 scd/scdaemon.c:1197
446 #, fuzzy, c-format
447 msgid "%s %s stopped\n"
448 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1769
451 #, fuzzy
452 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
453 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1780 common/simple-pwquery.c:329
456 #: tools/gpg-connect-agent.c:751
457 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
458 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1793 common/simple-pwquery.c:344
461 #: tools/gpg-connect-agent.c:762
462 #, c-format
463 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
464 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
465
466 #: agent/preset-passphrase.c:98
467 #, fuzzy
468 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
469 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
470
471 #: agent/preset-passphrase.c:101
472 msgid ""
473 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
474 "Password cache maintenance\n"
475 msgstr ""
476
477 #: agent/protect-tool.c:149
478 #, fuzzy
479 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
480 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
481
482 #: agent/protect-tool.c:151
483 msgid ""
484 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
485 "Secret key maintenance tool\n"
486 msgstr ""
487
488 #: agent/protect-tool.c:1187
489 #, fuzzy
490 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
491 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
492
493 #: agent/protect-tool.c:1190
494 #, fuzzy
495 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
496 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
497
498 #: agent/protect-tool.c:1193
499 msgid ""
500 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
501 "system."
502 msgstr ""
503
504 #: agent/protect-tool.c:1198
505 #, fuzzy
506 msgid ""
507 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
508 "needed to complete this operation."
509 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
510
511 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
512 #, fuzzy
513 msgid "Passphrase:"
514 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
515
516 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
519 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
520
521 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
522 #, fuzzy
523 msgid "cancelled\n"
524 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
525
526 #: agent/trustlist.c:131 agent/trustlist.c:319
527 #, fuzzy, c-format
528 msgid "error opening `%s': %s\n"
529 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
530
531 #: agent/trustlist.c:146
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
534 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
535
536 #: agent/trustlist.c:166 agent/trustlist.c:174
537 #, c-format
538 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
539 msgstr ""
540
541 #: agent/trustlist.c:180
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
544 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
545
546 #: agent/trustlist.c:215
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
549 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
550
551 #: agent/trustlist.c:241 agent/trustlist.c:248
552 #, c-format
553 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
554 msgstr ""
555
556 #: agent/trustlist.c:280
557 #, fuzzy, c-format
558 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
559 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
560
561 #: agent/trustlist.c:381 agent/trustlist.c:420
562 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
563 msgstr ""
564
565 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
566 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
567 #. Pinentry to insert a line break.  The double
568 #. percent sign is actually needed because it is also
569 #. a printf format string.  If you need to insert a
570 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
571 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
572 #. fingerprint string whereas the first one receives
573 #. the name as store in the certificate.
574 #: agent/trustlist.c:496
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
578 "fingerprint:%%0A  %s"
579 msgstr ""
580
581 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
582 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
583 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
584 #: agent/trustlist.c:505
585 msgid "Correct"
586 msgstr ""
587
588 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
589 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
590 #. Pinentry to insert a line break.  The double
591 #. percent sign is actually needed because it is also
592 #. a printf format string.  If you need to insert a
593 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
594 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
595 #. certificate.
596 #: agent/trustlist.c:525
597 #, c-format
598 msgid ""
599 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
600 "certificates?"
601 msgstr ""
602
603 #: agent/trustlist.c:531
604 #, fuzzy
605 msgid "Yes"
606 msgstr "yes"
607
608 #: agent/trustlist.c:531
609 msgid "No"
610 msgstr ""
611
612 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:393
613 #, fuzzy, c-format
614 msgid "error creating a pipe: %s\n"
615 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
616
617 #: common/exechelp.c:369 common/exechelp.c:426
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
620 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
621
622 #: common/exechelp.c:405 common/exechelp.c:635
623 #, fuzzy, c-format
624 msgid "error forking process: %s\n"
625 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
626
627 #: common/exechelp.c:461 common/exechelp.c:504
628 #, c-format
629 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
630 msgstr ""
631
632 #: common/exechelp.c:469
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
635 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
636
637 #: common/exechelp.c:475 common/exechelp.c:515
638 #, fuzzy, c-format
639 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
640 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
641
642 #: common/exechelp.c:510
643 #, c-format
644 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
645 msgstr ""
646
647 #: common/exechelp.c:521
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "error running `%s': terminated\n"
650 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
651
652 #: common/http.c:1625
653 #, fuzzy, c-format
654 msgid "error creating socket: %s\n"
655 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
656
657 #: common/http.c:1669
658 #, fuzzy
659 msgid "host not found"
660 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
661
662 #: common/simple-pwquery.c:315
663 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
664 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
665
666 #: common/simple-pwquery.c:376
667 #, c-format
668 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
669 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
670
671 #: common/simple-pwquery.c:387
672 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
673 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
674
675 #: common/simple-pwquery.c:397
676 #, fuzzy
677 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
678 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
679
680 #: common/simple-pwquery.c:560 common/simple-pwquery.c:656
681 #, fuzzy
682 msgid "canceled by user\n"
683 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
684
685 #: common/simple-pwquery.c:575 common/simple-pwquery.c:662
686 #, fuzzy
687 msgid "problem with the agent\n"
688 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
689
690 #: common/sysutils.c:99
691 #, c-format
692 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
693 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
694
695 #: common/sysutils.c:194
696 #, fuzzy, c-format
697 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
698 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
699
700 #: common/sysutils.c:226
701 #, fuzzy, c-format
702 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
703 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
704
705 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
706 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
707 msgid "yes"
708 msgstr "yes"
709
710 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
711 msgid "yY"
712 msgstr "yY"
713
714 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
715 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
716 msgid "no"
717 msgstr "no"
718
719 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
720 msgid "nN"
721 msgstr "nN"
722
723 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
724 #: common/yesno.c:72
725 msgid "quit"
726 msgstr "quit"
727
728 #: common/yesno.c:75
729 msgid "qQ"
730 msgstr "qQ"
731
732 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
733 #: common/yesno.c:109
734 msgid "okay|okay"
735 msgstr "okay|okay"
736
737 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
738 #: common/yesno.c:111
739 msgid "cancel|cancel"
740 msgstr "cancel|cancel"
741
742 #: common/yesno.c:112
743 msgid "oO"
744 msgstr "oO"
745
746 #: common/yesno.c:113
747 msgid "cC"
748 msgstr "cC"
749
750 #: common/miscellaneous.c:71
751 #, c-format
752 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
753 msgstr ""
754
755 #: common/miscellaneous.c:74
756 #, c-format
757 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
758 msgstr ""
759
760 #: g10/armor.c:366
761 #, c-format
762 msgid "armor: %s\n"
763 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
764
765 #: g10/armor.c:405
766 msgid "invalid armor header: "
767 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
768
769 #: g10/armor.c:416
770 msgid "armor header: "
771 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
772
773 #: g10/armor.c:427
774 msgid "invalid clearsig header\n"
775 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
776
777 #: g10/armor.c:479
778 msgid "nested clear text signatures\n"
779 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
780
781 #: g10/armor.c:614
782 msgid "unexpected armor: "
783 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
784
785 #: g10/armor.c:626
786 msgid "invalid dash escaped line: "
787 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
788
789 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
790 #, c-format
791 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
792 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
793
794 #: g10/armor.c:823
795 msgid "premature eof (no CRC)\n"
796 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
797
798 #: g10/armor.c:857
799 msgid "premature eof (in CRC)\n"
800 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
801
802 #: g10/armor.c:865
803 msgid "malformed CRC\n"
804 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
805
806 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
807 #, c-format
808 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
809 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
810
811 #: g10/armor.c:889
812 msgid "premature eof (in trailer)\n"
813 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
814
815 #: g10/armor.c:893
816 msgid "error in trailer line\n"
817 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
818
819 #: g10/armor.c:1204
820 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
821 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
822
823 #: g10/armor.c:1209
824 #, c-format
825 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
826 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
827
828 #: g10/armor.c:1213
829 msgid ""
830 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
831 msgstr ""
832 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
833 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
834
835 #: g10/build-packet.c:976
836 msgid ""
837 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
838 "an '='\n"
839 msgstr ""
840 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
841
842 #: g10/build-packet.c:988
843 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
844 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
845
846 #: g10/build-packet.c:994
847 #, fuzzy
848 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
849 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
850
851 #: g10/build-packet.c:1012
852 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
853 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
854
855 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
856 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
857 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
858
859 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
860 msgid "not human readable"
861 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
862
863 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:305
864 #, c-format
865 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
866 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
867
868 #: g10/card-util.c:67
869 #, c-format
870 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
871 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
872
873 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1401 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
874 #: g10/keygen.c:2747 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
875 msgid "can't do this in batch mode\n"
876 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
877
878 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
879 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1548
880 #: g10/keygen.c:1615
881 msgid "Your selection? "
882 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
883
884 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
885 msgid "[not set]"
886 msgstr "[̤ÀßÄê]"
887
888 #: g10/card-util.c:412
889 msgid "male"
890 msgstr "ÃË"
891
892 #: g10/card-util.c:413
893 msgid "female"
894 msgstr "½÷"
895
896 #: g10/card-util.c:413
897 msgid "unspecified"
898 msgstr "̵»ØÄê"
899
900 #: g10/card-util.c:440
901 msgid "not forced"
902 msgstr "̤½èÍý"
903
904 #: g10/card-util.c:440
905 msgid "forced"
906 msgstr "¶¯À©"
907
908 #: g10/card-util.c:518
909 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
910 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
911
912 #: g10/card-util.c:520
913 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
914 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
915
916 #: g10/card-util.c:522
917 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
918 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
919
920 #: g10/card-util.c:539
921 msgid "Cardholder's surname: "
922 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
923
924 #: g10/card-util.c:541
925 msgid "Cardholder's given name: "
926 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
927
928 #: g10/card-util.c:559
929 #, c-format
930 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
931 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
932
933 #: g10/card-util.c:580
934 msgid "URL to retrieve public key: "
935 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
936
937 #: g10/card-util.c:588
938 #, c-format
939 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
940 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
941
942 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:283
943 #, c-format
944 msgid "error reading `%s': %s\n"
945 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
946
947 #: g10/card-util.c:694
948 msgid "Login data (account name): "
949 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
950
951 #: g10/card-util.c:704
952 #, c-format
953 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
954 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
955
956 #: g10/card-util.c:763
957 msgid "Private DO data: "
958 msgstr ""
959
960 #: g10/card-util.c:773
961 #, fuzzy, c-format
962 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
963 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
964
965 #: g10/card-util.c:793
966 msgid "Language preferences: "
967 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
968
969 #: g10/card-util.c:801
970 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
971 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
972
973 #: g10/card-util.c:810
974 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
975 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
976
977 #: g10/card-util.c:831
978 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
979 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
980
981 #: g10/card-util.c:845
982 msgid "Error: invalid response.\n"
983 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
984
985 #: g10/card-util.c:866
986 msgid "CA fingerprint: "
987 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
988
989 #: g10/card-util.c:889
990 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
991 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
992
993 #: g10/card-util.c:937
994 #, c-format
995 msgid "key operation not possible: %s\n"
996 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
997
998 #: g10/card-util.c:938
999 msgid "not an OpenPGP card"
1000 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1001
1002 #: g10/card-util.c:947
1003 #, c-format
1004 msgid "error getting current key info: %s\n"
1005 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
1006
1007 #: g10/card-util.c:1032
1008 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1009 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1010
1011 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
1012 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1013 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
1014
1015 #: g10/card-util.c:1074
1016 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1017 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1018
1019 #: g10/card-util.c:1083
1020 #, c-format
1021 msgid ""
1022 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1023 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1024 "You should change them using the command --change-pin\n"
1025 msgstr ""
1026 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1027 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1028 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1029
1030 #: g10/card-util.c:1118
1031 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1032 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1033
1034 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1201
1035 msgid "   (1) Signature key\n"
1036 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1037
1038 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1203
1039 msgid "   (2) Encryption key\n"
1040 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1041
1042 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1205
1043 msgid "   (3) Authentication key\n"
1044 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1045
1046 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1221 g10/keyedit.c:945
1047 #: g10/keygen.c:1552 g10/keygen.c:1580 g10/keygen.c:1654 g10/revoke.c:685
1048 msgid "Invalid selection.\n"
1049 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1050
1051 #: g10/card-util.c:1198
1052 msgid "Please select where to store the key:\n"
1053 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1054
1055 #: g10/card-util.c:1233
1056 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1057 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1058
1059 #: g10/card-util.c:1238
1060 msgid "secret parts of key are not available\n"
1061 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1062
1063 #: g10/card-util.c:1243
1064 msgid "secret key already stored on a card\n"
1065 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1066
1067 #: g10/card-util.c:1314 g10/keyedit.c:1362
1068 msgid "quit this menu"
1069 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1070
1071 #: g10/card-util.c:1316
1072 msgid "show admin commands"
1073 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1074
1075 #: g10/card-util.c:1317 g10/keyedit.c:1365
1076 msgid "show this help"
1077 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1078
1079 #: g10/card-util.c:1319
1080 msgid "list all available data"
1081 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1082
1083 #: g10/card-util.c:1322
1084 msgid "change card holder's name"
1085 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1086
1087 #: g10/card-util.c:1323
1088 msgid "change URL to retrieve key"
1089 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1090
1091 #: g10/card-util.c:1324
1092 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1093 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1094
1095 #: g10/card-util.c:1325
1096 msgid "change the login name"
1097 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1326
1100 msgid "change the language preferences"
1101 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1102
1103 #: g10/card-util.c:1327
1104 msgid "change card holder's sex"
1105 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1106
1107 #: g10/card-util.c:1328
1108 msgid "change a CA fingerprint"
1109 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1110
1111 #: g10/card-util.c:1329
1112 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1113 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1114
1115 #: g10/card-util.c:1330
1116 msgid "generate new keys"
1117 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1118
1119 #: g10/card-util.c:1331
1120 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1121 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1122
1123 #: g10/card-util.c:1332
1124 msgid "verify the PIN and list all data"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: g10/card-util.c:1452 g10/keyedit.c:1634
1128 msgid "Command> "
1129 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1130
1131 #: g10/card-util.c:1490
1132 msgid "Admin-only command\n"
1133 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1134
1135 #: g10/card-util.c:1521
1136 msgid "Admin commands are allowed\n"
1137 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1138
1139 #: g10/card-util.c:1523
1140 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1141 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1142
1143 #: g10/card-util.c:1597 g10/keyedit.c:2255
1144 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1145 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1146
1147 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1148 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1149 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1150
1151 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3860 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1152 #, c-format
1153 msgid "can't open `%s'\n"
1154 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1155
1156 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1157 #: g10/revoke.c:226
1158 #, c-format
1159 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1160 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1161
1162 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1163 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1164 #, c-format
1165 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1166 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1167
1168 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1169 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1170 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1171
1172 #: g10/delkey.c:133
1173 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1174 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1175
1176 #: g10/delkey.c:145
1177 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1178 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1179
1180 #: g10/delkey.c:153
1181 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1182 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1183
1184 #: g10/delkey.c:163
1185 #, c-format
1186 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1187 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1188
1189 #: g10/delkey.c:173
1190 msgid "ownertrust information cleared\n"
1191 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1192
1193 #: g10/delkey.c:204
1194 #, c-format
1195 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1196 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1197
1198 #: g10/delkey.c:206
1199 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1200 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1201
1202 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1203 #, c-format
1204 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1205 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1206
1207 #: g10/encode.c:232
1208 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1209 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1210
1211 #: g10/encode.c:246
1212 #, c-format
1213 msgid "using cipher %s\n"
1214 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1215
1216 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1217 #, c-format
1218 msgid "`%s' already compressed\n"
1219 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1220
1221 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1222 #, c-format
1223 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1224 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1225
1226 #: g10/encode.c:485
1227 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1228 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1229
1230 #: g10/encode.c:510
1231 #, c-format
1232 msgid "reading from `%s'\n"
1233 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1234
1235 #: g10/encode.c:541
1236 msgid ""
1237 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1238 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1239
1240 #: g10/encode.c:559
1241 #, c-format
1242 msgid ""
1243 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1244 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1245
1246 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1247 #, c-format
1248 msgid ""
1249 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1250 "preferences\n"
1251 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1252
1253 #: g10/encode.c:765
1254 #, c-format
1255 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1256 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1257
1258 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1259 #, c-format
1260 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1261 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1262
1263 #: g10/encode.c:862
1264 #, c-format
1265 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1266 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1267
1268 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1269 #, c-format
1270 msgid "%s encrypted data\n"
1271 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1272
1273 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1274 #, c-format
1275 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1276 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1277
1278 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1279 msgid ""
1280 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1281 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1282
1283 #: g10/encr-data.c:144
1284 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1285 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1286
1287 #: g10/exec.c:49
1288 msgid "no remote program execution supported\n"
1289 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1290
1291 #: g10/exec.c:313
1292 msgid ""
1293 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1294 msgstr ""
1295 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1296 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1297
1298 #: g10/exec.c:343
1299 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1300 msgstr ""
1301 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1302
1303 #: g10/exec.c:421
1304 #, c-format
1305 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1306 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1307
1308 #: g10/exec.c:424
1309 #, c-format
1310 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1311 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1312
1313 #: g10/exec.c:509
1314 #, c-format
1315 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1316 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1317
1318 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1319 msgid "unnatural exit of external program\n"
1320 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1321
1322 #: g10/exec.c:535
1323 msgid "unable to execute external program\n"
1324 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1325
1326 #: g10/exec.c:552
1327 #, c-format
1328 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1329 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1330
1331 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1332 #, c-format
1333 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1334 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1335
1336 #: g10/exec.c:609
1337 #, c-format
1338 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1339 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1340
1341 #: g10/export.c:61
1342 #, fuzzy
1343 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1344 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1345
1346 #: g10/export.c:63
1347 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1348 msgstr ""
1349
1350 #: g10/export.c:65
1351 #, fuzzy
1352 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1353 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1354
1355 #: g10/export.c:67
1356 #, fuzzy
1357 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1358 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1359
1360 #: g10/export.c:69
1361 #, fuzzy
1362 msgid "remove unusable parts from key during export"
1363 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1364
1365 #: g10/export.c:71
1366 msgid "remove as much as possible from key during export"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: g10/export.c:73
1370 msgid "export keys in an S-expression based format"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: g10/export.c:338
1374 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1375 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1376
1377 #: g10/export.c:367
1378 #, c-format
1379 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1380 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1381
1382 #: g10/export.c:375
1383 #, c-format
1384 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1385 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1386
1387 #: g10/export.c:386
1388 #, fuzzy, c-format
1389 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1390 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1391
1392 #: g10/export.c:537
1393 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1394 msgstr ""
1395
1396 #: g10/export.c:560
1397 #, fuzzy, c-format
1398 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1399 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1400
1401 #: g10/export.c:584
1402 #, c-format
1403 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1404 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1405
1406 #: g10/export.c:633
1407 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1408 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1409
1410 #: g10/getkey.c:151
1411 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1412 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1413
1414 #: g10/getkey.c:174
1415 msgid "[User ID not found]"
1416 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1417
1418 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1419 #: g10/getkey.c:1002
1420 #, c-format
1421 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: g10/getkey.c:1834
1425 #, c-format
1426 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1427 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1428
1429 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3721
1430 #, c-format
1431 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1432 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1433
1434 #: g10/getkey.c:2622
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1437 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1438
1439 #: g10/getkey.c:2669
1440 #, c-format
1441 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1442 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1443
1444 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:240 tools/gpgconf.c:54
1445 msgid ""
1446 "@Commands:\n"
1447 " "
1448 msgstr ""
1449 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
1450 " "
1451
1452 #: g10/gpg.c:370
1453 msgid "|[file]|make a signature"
1454 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
1455
1456 #: g10/gpg.c:371
1457 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1458 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1459
1460 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:244
1461 msgid "make a detached signature"
1462 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1463
1464 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:245
1465 msgid "encrypt data"
1466 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1467
1468 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:246
1469 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1470 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1471
1472 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:247
1473 msgid "decrypt data (default)"
1474 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1475
1476 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:248
1477 msgid "verify a signature"
1478 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1479
1480 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:250
1481 msgid "list keys"
1482 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1483
1484 #: g10/gpg.c:383
1485 msgid "list keys and signatures"
1486 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1487
1488 #: g10/gpg.c:384
1489 msgid "list and check key signatures"
1490 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1491
1492 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:254
1493 msgid "list keys and fingerprints"
1494 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1495
1496 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:252
1497 msgid "list secret keys"
1498 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1499
1500 #: g10/gpg.c:387
1501 msgid "generate a new key pair"
1502 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1503
1504 #: g10/gpg.c:388
1505 msgid "remove keys from the public keyring"
1506 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1507
1508 #: g10/gpg.c:390
1509 msgid "remove keys from the secret keyring"
1510 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1511
1512 #: g10/gpg.c:391
1513 msgid "sign a key"
1514 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1515
1516 #: g10/gpg.c:392
1517 msgid "sign a key locally"
1518 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1519
1520 #: g10/gpg.c:393
1521 msgid "sign or edit a key"
1522 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1523
1524 #: g10/gpg.c:394
1525 msgid "generate a revocation certificate"
1526 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1527
1528 #: g10/gpg.c:396
1529 msgid "export keys"
1530 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1531
1532 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:257
1533 msgid "export keys to a key server"
1534 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1535
1536 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:258
1537 msgid "import keys from a key server"
1538 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1539
1540 #: g10/gpg.c:400
1541 msgid "search for keys on a key server"
1542 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1543
1544 #: g10/gpg.c:402
1545 msgid "update all keys from a keyserver"
1546 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1547
1548 #: g10/gpg.c:406
1549 msgid "import/merge keys"
1550 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1551
1552 #: g10/gpg.c:409
1553 msgid "print the card status"
1554 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1555
1556 #: g10/gpg.c:410
1557 msgid "change data on a card"
1558 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1559
1560 #: g10/gpg.c:411
1561 msgid "change a card's PIN"
1562 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1563
1564 #: g10/gpg.c:420
1565 msgid "update the trust database"
1566 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1567
1568 #: g10/gpg.c:427
1569 msgid "|algo [files]|print message digests"
1570 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1571
1572 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:262
1573 msgid "run in server mode"
1574 msgstr ""
1575
1576 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:277
1577 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1578 msgid ""
1579 "@\n"
1580 "Options:\n"
1581 " "
1582 msgstr ""
1583 "@\n"
1584 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1585 " "
1586
1587 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:279
1588 msgid "create ascii armored output"
1589 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1590
1591 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:291
1592 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1593 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1594
1595 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:327
1596 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1597 msgstr ""
1598 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1599 "¤ò»ÈÍÑ"
1600
1601 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:330
1602 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1603 msgstr ""
1604 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1605 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1606
1607 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:332
1608 msgid "use canonical text mode"
1609 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1610
1611 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:335 tools/gpgconf.c:66
1612 msgid "use as output file"
1613 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
1614
1615 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:345 tools/gpgconf.c:69
1616 msgid "do not make any changes"
1617 msgstr "̵Êѹ¹"
1618
1619 #: g10/gpg.c:481
1620 msgid "prompt before overwriting"
1621 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1622
1623 #: g10/gpg.c:523
1624 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1625 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1626
1627 #: g10/gpg.c:524
1628 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1629 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1630
1631 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:393
1632 msgid ""
1633 "@\n"
1634 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1635 msgstr ""
1636 "@\n"
1637 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1638 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1639
1640 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:396
1641 msgid ""
1642 "@\n"
1643 "Examples:\n"
1644 "\n"
1645 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1646 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1647 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1648 " --list-keys [names]        show keys\n"
1649 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1650 msgstr ""
1651 "@\n"
1652 "Îã:\n"
1653 "\n"
1654 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1655 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1656 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1657 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1658 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1659
1660 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1661 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1662 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1663
1664 #: g10/gpg.c:767
1665 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1666 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1667
1668 #: g10/gpg.c:770
1669 msgid ""
1670 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1671 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1672 "default operation depends on the input data\n"
1673 msgstr ""
1674 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1675 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1676 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1677
1678 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:532
1679 msgid ""
1680 "\n"
1681 "Supported algorithms:\n"
1682 msgstr ""
1683 "\n"
1684 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1685
1686 #: g10/gpg.c:784
1687 msgid "Pubkey: "
1688 msgstr "¸ø³«¸°: "
1689
1690 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1691 msgid "Cipher: "
1692 msgstr "°Å¹æË¡: "
1693
1694 #: g10/gpg.c:798
1695 msgid "Hash: "
1696 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1697
1698 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1699 msgid "Compression: "
1700 msgstr "°µ½Ì: "
1701
1702 #: g10/gpg.c:875
1703 msgid "usage: gpg [options] "
1704 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1705
1706 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:669
1707 msgid "conflicting commands\n"
1708 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1709
1710 #: g10/gpg.c:1063
1711 #, c-format
1712 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1713 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1714
1715 #: g10/gpg.c:1260
1716 #, c-format
1717 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1718 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1719
1720 #: g10/gpg.c:1263
1721 #, c-format
1722 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1723 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1724
1725 #: g10/gpg.c:1266
1726 #, c-format
1727 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1728 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1729
1730 #: g10/gpg.c:1272
1731 #, c-format
1732 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1733 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1734
1735 #: g10/gpg.c:1275
1736 #, c-format
1737 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1738 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1739
1740 #: g10/gpg.c:1278
1741 #, c-format
1742 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1743 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1744
1745 #: g10/gpg.c:1284
1746 #, c-format
1747 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1748 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1749
1750 #: g10/gpg.c:1287
1751 #, c-format
1752 msgid ""
1753 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1754 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1755
1756 #: g10/gpg.c:1290
1757 #, c-format
1758 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1759 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1760
1761 #: g10/gpg.c:1296
1762 #, c-format
1763 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1764 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1765
1766 #: g10/gpg.c:1299
1767 #, c-format
1768 msgid ""
1769 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1770 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1771
1772 #: g10/gpg.c:1302
1773 #, c-format
1774 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1775 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1776
1777 #: g10/gpg.c:1445
1778 #, c-format
1779 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1780 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
1781
1782 #: g10/gpg.c:1542
1783 msgid "display photo IDs during key listings"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: g10/gpg.c:1544
1787 msgid "show policy URLs during signature listings"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: g10/gpg.c:1546
1791 #, fuzzy
1792 msgid "show all notations during signature listings"
1793 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1794
1795 #: g10/gpg.c:1548
1796 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: g10/gpg.c:1552
1800 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: g10/gpg.c:1554
1804 #, fuzzy
1805 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1806 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:1556
1809 msgid "show user ID validity during key listings"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: g10/gpg.c:1558
1813 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: g10/gpg.c:1560
1817 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: g10/gpg.c:1562
1821 #, fuzzy
1822 msgid "show the keyring name in key listings"
1823 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
1824
1825 #: g10/gpg.c:1564
1826 #, fuzzy
1827 msgid "show expiration dates during signature listings"
1828 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1829
1830 #: g10/gpg.c:1827
1831 #, c-format
1832 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: g10/gpg.c:1983
1836 #, c-format
1837 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1838 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
1839
1840 #: g10/gpg.c:2243 g10/gpg.c:2884 g10/gpg.c:2896
1841 #, c-format
1842 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1843 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1844
1845 #: g10/gpg.c:2401 g10/gpg.c:2413
1846 #, fuzzy, c-format
1847 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1848 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1849
1850 #: g10/gpg.c:2495
1851 #, c-format
1852 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1853 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1854
1855 #: g10/gpg.c:2518 g10/gpg.c:2713 g10/keyedit.c:4078
1856 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1857 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
1858
1859 #: g10/gpg.c:2530
1860 #, c-format
1861 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1862 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1863
1864 #: g10/gpg.c:2533
1865 msgid "invalid keyserver options\n"
1866 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1867
1868 #: g10/gpg.c:2540
1869 #, c-format
1870 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1871 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1872
1873 #: g10/gpg.c:2543
1874 msgid "invalid import options\n"
1875 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1876
1877 #: g10/gpg.c:2550
1878 #, c-format
1879 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1880 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1881
1882 #: g10/gpg.c:2553
1883 msgid "invalid export options\n"
1884 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1885
1886 #: g10/gpg.c:2560
1887 #, c-format
1888 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1889 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1890
1891 #: g10/gpg.c:2563
1892 msgid "invalid list options\n"
1893 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:2571
1896 msgid "display photo IDs during signature verification"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: g10/gpg.c:2573
1900 msgid "show policy URLs during signature verification"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: g10/gpg.c:2575
1904 #, fuzzy
1905 msgid "show all notations during signature verification"
1906 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1907
1908 #: g10/gpg.c:2577
1909 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: g10/gpg.c:2581
1913 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: g10/gpg.c:2583
1917 #, fuzzy
1918 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1919 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1920
1921 #: g10/gpg.c:2585
1922 #, fuzzy
1923 msgid "show user ID validity during signature verification"
1924 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1925
1926 #: g10/gpg.c:2587
1927 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: g10/gpg.c:2589
1931 #, fuzzy
1932 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1933 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1934
1935 #: g10/gpg.c:2591
1936 msgid "validate signatures with PKA data"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: g10/gpg.c:2593
1940 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: g10/gpg.c:2600
1944 #, c-format
1945 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1946 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1947
1948 #: g10/gpg.c:2603
1949 msgid "invalid verify options\n"
1950 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1951
1952 #: g10/gpg.c:2610
1953 #, c-format
1954 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1955 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
1956
1957 #: g10/gpg.c:2784
1958 #, fuzzy, c-format
1959 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1960 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1961
1962 #: g10/gpg.c:2787
1963 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: g10/gpg.c:2873 sm/gpgsm.c:1220
1967 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1968 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1969
1970 #: g10/gpg.c:2877
1971 #, c-format
1972 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1973 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
1974
1975 #: g10/gpg.c:2886
1976 #, c-format
1977 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1978 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
1979
1980 #: g10/gpg.c:2889
1981 #, c-format
1982 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1983 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
1984
1985 #: g10/gpg.c:2904
1986 #, fuzzy, c-format
1987 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1988 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1989
1990 #: g10/gpg.c:2918
1991 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1992 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1993
1994 #: g10/gpg.c:2924
1995 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1996 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1997
1998 #: g10/gpg.c:2930
1999 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2000 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:2943
2003 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2004 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
2005
2006 #: g10/gpg.c:3009 g10/gpg.c:3033 sm/gpgsm.c:1276
2007 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2008 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2009
2010 #: g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3039 sm/gpgsm.c:1284
2011 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2012 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2013
2014 #: g10/gpg.c:3021
2015 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2016 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2017
2018 #: g10/gpg.c:3027
2019 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2020 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2021
2022 #: g10/gpg.c:3042
2023 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2024 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2025
2026 #: g10/gpg.c:3044
2027 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2028 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2029
2030 #: g10/gpg.c:3046
2031 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2032 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2033
2034 #: g10/gpg.c:3048
2035 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2036 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2037
2038 #: g10/gpg.c:3050
2039 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2040 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2041
2042 #: g10/gpg.c:3053
2043 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2044 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:3057
2047 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2048 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:3064
2051 msgid "invalid default preferences\n"
2052 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:3073
2055 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2056 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:3077
2059 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2060 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:3081
2063 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2064 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2065
2066 #: g10/gpg.c:3114
2067 #, c-format
2068 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2069 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3161
2072 #, c-format
2073 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2074 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:3166
2077 #, c-format
2078 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2079 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2080
2081 #: g10/gpg.c:3171
2082 #, c-format
2083 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2084 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2085
2086 #: g10/gpg.c:3263
2087 #, c-format
2088 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2089 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2090
2091 #: g10/gpg.c:3274
2092 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2093 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2094
2095 #: g10/gpg.c:3295
2096 msgid "--store [filename]"
2097 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2098
2099 #: g10/gpg.c:3302
2100 msgid "--symmetric [filename]"
2101 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2102
2103 #: g10/gpg.c:3304
2104 #, c-format
2105 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2106 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2107
2108 #: g10/gpg.c:3314
2109 msgid "--encrypt [filename]"
2110 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2111
2112 #: g10/gpg.c:3327
2113 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2114 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2115
2116 #: g10/gpg.c:3329
2117 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2118 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2119
2120 #: g10/gpg.c:3332
2121 #, c-format
2122 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2123 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2124
2125 #: g10/gpg.c:3350
2126 msgid "--sign [filename]"
2127 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2128
2129 #: g10/gpg.c:3363
2130 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2131 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3378
2134 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2135 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2136
2137 #: g10/gpg.c:3380
2138 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2139 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:3383
2142 #, c-format
2143 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2144 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2145
2146 #: g10/gpg.c:3403
2147 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2148 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2149
2150 #: g10/gpg.c:3412
2151 msgid "--clearsign [filename]"
2152 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3437
2155 msgid "--decrypt [filename]"
2156 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2157
2158 #: g10/gpg.c:3445
2159 msgid "--sign-key user-id"
2160 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3449
2163 msgid "--lsign-key user-id"
2164 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3470
2167 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2168 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2169
2170 #: g10/gpg.c:3555
2171 #, c-format
2172 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2173 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2174
2175 #: g10/gpg.c:3557
2176 #, c-format
2177 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2178 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3559
2181 #, c-format
2182 msgid "key export failed: %s\n"
2183 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2184
2185 #: g10/gpg.c:3570
2186 #, c-format
2187 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2188 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2189
2190 #: g10/gpg.c:3580
2191 #, c-format
2192 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2193 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2194
2195 #: g10/gpg.c:3631
2196 #, c-format
2197 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2198 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2199
2200 #: g10/gpg.c:3639
2201 #, c-format
2202 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2203 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2204
2205 #: g10/gpg.c:3729
2206 #, c-format
2207 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2208 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2209
2210 #: g10/gpg.c:3846
2211 msgid "[filename]"
2212 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2213
2214 #: g10/gpg.c:3850
2215 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2216 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:4162
2219 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2220 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:4164
2223 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2224 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2225
2226 #: g10/gpg.c:4197
2227 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2228 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2229
2230 #: g10/gpgv.c:72
2231 msgid "take the keys from this keyring"
2232 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2233
2234 #: g10/gpgv.c:74
2235 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2236 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2237
2238 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:368
2239 msgid "|FD|write status info to this FD"
2240 msgstr ""
2241 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2242 "½ñ¤­¹þ¤à"
2243
2244 #: g10/gpgv.c:99
2245 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2246 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2247
2248 #: g10/gpgv.c:102
2249 msgid ""
2250 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2251 "Check signatures against known trusted keys\n"
2252 msgstr ""
2253 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2254 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2255
2256 #: g10/helptext.c:49
2257 msgid ""
2258 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2259 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2260 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2261 msgstr ""
2262 "¤³¤ÎÃͤλØÄê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢Âè»°¼Ô¤Ë·è¤·\n"
2263 "¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢web-of-trust ¤Î¼ÂÁõ¤ËɬÍפǡ¢\n"
2264 "(°ÅÌÛŪ¤Ë¤Ç¤­¤¿) web-of-certificates ¤È¤Ï̵´Ø·¸¤Ç¤¹¡£"
2265
2266 #: g10/helptext.c:55
2267 msgid ""
2268 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2269 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2270 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2271 "ultimately trusted\n"
2272 msgstr ""
2273 "Web-of-Trust¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤áGnuPG¤Ï¡¢¤É¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2274 "¤Î¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¡¢ÈëÌ©¸°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­\n"
2275 "¤ë¸°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢\n"
2276 "¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2277
2278 #: g10/helptext.c:62
2279 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2280 msgstr "¤³¤Î¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èno¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2281
2282 #: g10/helptext.c:66
2283 msgid ""
2284 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2285 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°¸Àè¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2286
2287 #: g10/helptext.c:70
2288 msgid ""
2289 "Select the algorithm to use.\n"
2290 "\n"
2291 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2292 "for signatures.\n"
2293 "\n"
2294 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2295 "\n"
2296 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2297 "\n"
2298 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2299 msgstr ""
2300 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2301 "\n"
2302 "DSA (ÊÌ̾DSS) ¤Ï¡¢½ð̾ÀìÍѤÎÅŻҽð̾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2303 "\n"
2304 "Elgamal¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤Î¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2305 "\n"
2306 "RSA¤Ï¡¢½ð̾¤Ë¤â°Å¹æ²½¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
2307 "\n"
2308 "ºÇ½é¤Î¸°(¼ç¸°)¤Ï¡¢½ð̾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¸°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2309
2310 #: g10/helptext.c:84
2311 msgid ""
2312 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2313 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2314 "Please consult your security expert first."
2315 msgstr ""
2316 "°ìÈ̤ˡ¢½ð̾¤È°Å¹æ²½¤ËƱ¤¸¸°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2317 "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2318 "¤Þ¤º¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2319
2320 #: g10/helptext.c:91
2321 msgid "Enter the size of the key"
2322 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2323
2324 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2325 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2326 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2327 msgstr "¡Èyes¡É¤«¡Èno¡É¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2328
2329 #: g10/helptext.c:105
2330 msgid ""
2331 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2332 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2333 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2334 "the given value as an interval."
2335 msgstr ""
2336 "¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¼¨¤¹½ñ¼°¤ÇÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2337 "ISO¤ÎÆüÉդνñ¼° (YYYY-MM-DD) ¤Ç¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï\n"
2338 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆþÎÏÃͤò´ü´Ö¤ØÊÑ´¹\n"
2339 "¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
2340
2341 #: g10/helptext.c:117
2342 msgid "Enter the name of the key holder"
2343 msgstr "¸°½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2344
2345 #: g10/helptext.c:122
2346 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2347 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹"
2348
2349 #: g10/helptext.c:126
2350 msgid "Please enter an optional comment"
2351 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2352
2353 #: g10/helptext.c:131
2354 msgid ""
2355 "N  to change the name.\n"
2356 "C  to change the comment.\n"
2357 "E  to change the email address.\n"
2358 "O  to continue with key generation.\n"
2359 "Q  to to quit the key generation."
2360 msgstr ""
2361 "N  Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2362 "C  ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2363 "E  ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2364 "O  ¸°À¸À®¤Î³¹Ô¡£\n"
2365 "Q  ¸°À¸À®¤Î½ªÎ»¡£"
2366
2367 #: g10/helptext.c:140
2368 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2369 msgstr "Éû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É(¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Èy¡É) ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2370
2371 #: g10/helptext.c:148
2372 msgid ""
2373 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2374 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2375 "know how carefully you verified this.\n"
2376 "\n"
2377 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2378 "the\n"
2379 "    key.\n"
2380 "\n"
2381 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2382 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2383 "for\n"
2384 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2385 "user.\n"
2386 "\n"
2387 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2388 "could\n"
2389 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2390 "the\n"
2391 "    key against a photo ID.\n"
2392 "\n"
2393 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2394 "could\n"
2395 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2396 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2397 "a\n"
2398 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2399 "the\n"
2400 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2401 "exchange\n"
2402 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2403 "\n"
2404 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2405 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2406 "\"\n"
2407 "mean to you when you sign other keys.\n"
2408 "\n"
2409 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2410 msgstr ""
2411 "¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤Î¿Í¤¬¸°\n"
2412 "¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄø\n"
2413 "ÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2414 "\n"
2415 "\"0\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Æä˼çÄ¥¤·¤Ê\n"
2416 "    ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2417 "\n"
2418 "\"1\" ¤Ï¡¢¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¸°¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È\n"
2419 "    ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡¾Ú¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿\n"
2420 "    ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦\n"
2421 "    ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×³Îǧ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2422 "\n"
2423 "\"2\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì±þ¸°¤Î³Îǧ¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð\n"
2424 "    ¸°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¸¡ºº\n"
2425 "    ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2426 "\n"
2427 "\"3\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹­ÈϰϤˤ錄¤ê¸°¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2428 "    ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸°¤Î½êÍ­¼ÔËܿͤȸ°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È\n"
2429 "    ¤Î¤è¤¦¤Ê) µ¶Â¤¤Î¤à¤Ä¤«¤·¤¤¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ä¤­¤Î¼êÃʤǡ¢¸°¤Î½ê\n"
2430 "    Í­¼Ô¤Î̾Á°¤¬¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤È°ìÃפ¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡ºº¤·\n"
2431 "    ¤Æ¡¢(ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç) ¸°¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬\n"
2432 "    ¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2433 "\n"
2434 "¾åµ­2¤È3¤ÎÎã¤Ï¡¢*ñ¤Ê¤ë*Îã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤\n"
2435 "¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ø°ì±þ¡Ù¤ä¡Ø¹­ÈÏ°Ï¡Ù¤¬²¿¤ò°Õ\n"
2436 "Ì£¤¹¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£\n"
2437 "\n"
2438 "Àµ¤·¤¤Åú¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2439
2440 #: g10/helptext.c:186
2441 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2442 msgstr "Á´¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2443
2444 #: g10/helptext.c:190
2445 msgid ""
2446 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2447 "All certificates are then also lost!"
2448 msgstr ""
2449 "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2450 "¾ÚÌÀ½ñ¤âÁ´ÉôƱ»þ¤Ë¾Ãµî¤·¤Þ¤¹!"
2451
2452 #: g10/helptext.c:195
2453 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2454 msgstr "¤³¤ÎÉû¸°¤òºï½ü¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2455
2456 #: g10/helptext.c:200
2457 msgid ""
2458 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2459 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2460 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2461 msgstr ""
2462 "¤³¤ì¤Ï¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÍ­¸ú¤Ê½ð̾¤Ç¤¹¡£ÉáÄ̤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç\n"
2463 "¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¡¢¸°¤Ø¤Î¿®ÍѤÎÎؤκîÀ®¤ä¡¢\n"
2464 "¤³¤Î¸°¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍפÀ¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2465
2466 #: g10/helptext.c:205
2467 msgid ""
2468 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2469 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2470 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2471 "a trust connection through another already certified key."
2472 msgstr ""
2473 "¤³¤Î½ð̾¤È°ìÃפ¹¤ë¸°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2474 "¤½¤Î¸°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î½ð̾¤Îºï½ü¤òÊÝα¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2475 "¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Î¸°¤Ï¡¢¤â¤¦¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¸°¤Ç¿®ÍѤÎÎؤò·ÁÀ®¤¹¤ë\n"
2476 "¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2477
2478 #: g10/helptext.c:211
2479 msgid ""
2480 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2481 "your keyring."
2482 msgstr ""
2483 "¤³¤Î½ð̾¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°Îؤ«¤éºï½ü¤¹¤Ù¤­¤À\n"
2484 "¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£"
2485
2486 #: g10/helptext.c:215
2487 msgid ""
2488 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2489 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2490 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2491 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2492 "a second one is available."
2493 msgstr ""
2494 "¤³¤ì¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ËÂбþ¤·¤¿½ð̾¤Ç¤¹¡£Ä̾¤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï\n"
2495 "¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢GnuPG¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¸°¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â\n"
2496 "¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤êÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢\n"
2497 "ÂåÂؤȤʤ븰¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢ºï½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2498
2499 #: g10/helptext.c:223
2500 msgid ""
2501 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2502 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2503 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2504 msgstr ""
2505 "Á´Éô (¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò¤·¤¿) ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤ò¡¢º£¤ÎÁª¹¥°ìÍ÷¤ËÊѹ¹\n"
2506 "¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢1É乤¹¤ß¤Þ¤¹¡£\n"
2507
2508 #: g10/helptext.c:230
2509 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2510 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
2511
2512 #: g10/helptext.c:236
2513 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2514 msgstr "ÆþÎϤ·¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î³Îǧ¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2515
2516 #: g10/helptext.c:240
2517 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2518 msgstr "½ð̾¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2519
2520 #: g10/helptext.c:245
2521 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2522 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2523
2524 #: g10/helptext.c:250
2525 msgid ""
2526 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2527 "file (which is shown in brackets) will be used."
2528 msgstr ""
2529 "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã±¤ËRETURN¤òÂǤĤȡ¢\n"
2530 "(³ç¸Ì¤Ç¼¨¤·¤¿) ´ûÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
2531
2532 #: g10/helptext.c:256
2533 msgid ""
2534 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2535 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2536 "  \"Key has been compromised\"\n"
2537 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2538 "      got access to your secret key.\n"
2539 "  \"Key is superseded\"\n"
2540 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2541 "  \"Key is no longer used\"\n"
2542 "      Use this if you have retired this key.\n"
2543 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2544 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2545 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2546 msgstr ""
2547 "¾ÚÌÀÍýͳ¤ò»ØÄꤹ¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£Á°¸å´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢\n"
2548 "°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
2549 "  ¡Ö¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×\n"
2550 "      Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈëÌ©¸°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¿®¤º¤ë\n"
2551 "      ¤Ë­¤ëÍýͳ¤Î¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2552 "  ¡Ö¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×\n"
2553 "      ¤³¤Î¸°¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤¸°¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2554 "  ¡Ö¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹¡×\n"
2555 "      ¤³¤Î¸°¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2556 "  ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡×\n"
2557 "      ¤â¤¦¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¤\n"
2558 "      ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È\n"
2559 "      ¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2560
2561 #: g10/helptext.c:272
2562 msgid ""
2563 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2564 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2565 "An empty line ends the text.\n"
2566 msgstr ""
2567 "¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë\n"
2568 "ʸ¾Ï¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï´Ê·é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2569 "¶õ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2570
2571 #: g10/helptext.c:287
2572 msgid "No help available"
2573 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2574
2575 #: g10/helptext.c:295
2576 #, c-format
2577 msgid "No help available for `%s'"
2578 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2579
2580 #: g10/import.c:94
2581 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2582 msgstr ""
2583
2584 #: g10/import.c:96
2585 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2586 msgstr ""
2587
2588 #: g10/import.c:98
2589 #, fuzzy
2590 msgid "do not update the trustdb after import"
2591 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2592
2593 #: g10/import.c:100
2594 #, fuzzy
2595 msgid "create a public key when importing a secret key"
2596 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2597
2598 #: g10/import.c:102
2599 msgid "only accept updates to existing keys"
2600 msgstr ""
2601
2602 #: g10/import.c:104
2603 #, fuzzy
2604 msgid "remove unusable parts from key after import"
2605 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2606
2607 #: g10/import.c:106
2608 msgid "remove as much as possible from key after import"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: g10/import.c:269
2612 #, c-format
2613 msgid "skipping block of type %d\n"
2614 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2615
2616 #: g10/import.c:278
2617 #, c-format
2618 msgid "%lu keys processed so far\n"
2619 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2620
2621 #: g10/import.c:295
2622 #, c-format
2623 msgid "Total number processed: %lu\n"
2624 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2625
2626 #: g10/import.c:297
2627 #, c-format
2628 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2629 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2630
2631 #: g10/import.c:300
2632 #, c-format
2633 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2634 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2635
2636 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2637 #, c-format
2638 msgid "              imported: %lu"
2639 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2640
2641 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2642 #, c-format
2643 msgid "             unchanged: %lu\n"
2644 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2645
2646 #: g10/import.c:310
2647 #, c-format
2648 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2649 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2650
2651 #: g10/import.c:312
2652 #, c-format
2653 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2654 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2655
2656 #: g10/import.c:314
2657 #, c-format
2658 msgid "        new signatures: %lu\n"
2659 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2660
2661 #: g10/import.c:316
2662 #, c-format
2663 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2664 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2665
2666 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2667 #, c-format
2668 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2669 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2670
2671 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2672 #, c-format
2673 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2674 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2675
2676 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2677 #, c-format
2678 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2679 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2680
2681 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2682 #, c-format
2683 msgid "          not imported: %lu\n"
2684 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2685
2686 #: g10/import.c:326
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2689 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2690
2691 #: g10/import.c:328
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2694 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2695
2696 #: g10/import.c:569
2697 #, fuzzy, c-format
2698 msgid ""
2699 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2700 "algorithms on these user IDs:\n"
2701 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2702
2703 #: g10/import.c:610
2704 #, c-format
2705 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2706 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2707
2708 #: g10/import.c:625
2709 #, c-format
2710 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2711 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2712
2713 #: g10/import.c:637
2714 #, c-format
2715 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2716 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2717
2718 #: g10/import.c:650
2719 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2720 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2721
2722 #: g10/import.c:652
2723 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2724 msgstr ""
2725 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2726
2727 #: g10/import.c:676
2728 #, c-format
2729 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2730 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2731
2732 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2733 #, c-format
2734 msgid "key %s: no user ID\n"
2735 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2736
2737 #: g10/import.c:755
2738 #, c-format
2739 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2740 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2741
2742 #: g10/import.c:770
2743 #, c-format
2744 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2745 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2746
2747 #: g10/import.c:776
2748 #, c-format
2749 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2750 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2751
2752 #: g10/import.c:778
2753 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2754 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2755
2756 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2757 #, c-format
2758 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2759 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2760
2761 #: g10/import.c:794
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2764 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2765
2766 #: g10/import.c:803
2767 #, c-format
2768 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2769 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2770
2771 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2772 #, c-format
2773 msgid "writing to `%s'\n"
2774 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2775
2776 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2777 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2778 #, c-format
2779 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2780 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2781
2782 #: g10/import.c:831
2783 #, c-format
2784 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2785 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2786
2787 #: g10/import.c:855
2788 #, c-format
2789 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2790 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2791
2792 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2793 #, c-format
2794 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2795 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2796
2797 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2798 #, c-format
2799 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2800 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2801
2802 #: g10/import.c:917
2803 #, c-format
2804 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2805 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2806
2807 #: g10/import.c:920
2808 #, c-format
2809 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2810 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2811
2812 #: g10/import.c:923
2813 #, c-format
2814 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2815 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2816
2817 #: g10/import.c:926
2818 #, c-format
2819 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2820 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2821
2822 #: g10/import.c:929
2823 #, c-format
2824 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2825 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2826
2827 #: g10/import.c:932
2828 #, c-format
2829 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2830 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2831
2832 #: g10/import.c:935
2833 #, fuzzy, c-format
2834 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2835 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2836
2837 #: g10/import.c:938
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2840 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2841
2842 #: g10/import.c:941
2843 #, fuzzy, c-format
2844 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2845 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2846
2847 #: g10/import.c:944
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2850 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2851
2852 #: g10/import.c:967
2853 #, c-format
2854 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2855 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2856
2857 #: g10/import.c:1130
2858 #, c-format
2859 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2860 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2861
2862 #: g10/import.c:1141
2863 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2864 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2865
2866 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2867 #, c-format
2868 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2869 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2870
2871 #: g10/import.c:1169
2872 #, c-format
2873 msgid "key %s: secret key imported\n"
2874 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2875
2876 #: g10/import.c:1199
2877 #, c-format
2878 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2879 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2880
2881 #: g10/import.c:1209
2882 #, c-format
2883 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2884 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2885
2886 #: g10/import.c:1239
2887 #, c-format
2888 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2889 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2890
2891 #: g10/import.c:1282
2892 #, c-format
2893 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2894 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2895
2896 #: g10/import.c:1314
2897 #, c-format
2898 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2899 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2900
2901 #: g10/import.c:1380
2902 #, c-format
2903 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2904 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2905
2906 #: g10/import.c:1395
2907 #, c-format
2908 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2909 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2910
2911 #: g10/import.c:1397
2912 #, c-format
2913 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2914 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2915
2916 #: g10/import.c:1415
2917 #, c-format
2918 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2919 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2920
2921 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
2922 #, c-format
2923 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2924 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1428
2927 #, c-format
2928 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2929 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1443
2932 #, c-format
2933 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2934 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2935
2936 #: g10/import.c:1465
2937 #, c-format
2938 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2939 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1478
2942 #, c-format
2943 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2944 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2945
2946 #: g10/import.c:1493
2947 #, c-format
2948 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2949 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2950
2951 #: g10/import.c:1535
2952 #, c-format
2953 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2954 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2955
2956 #: g10/import.c:1556
2957 #, c-format
2958 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2959 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2960
2961 #: g10/import.c:1583
2962 #, c-format
2963 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2964 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2965
2966 #: g10/import.c:1593
2967 #, c-format
2968 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2969 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2970
2971 #: g10/import.c:1610
2972 #, c-format
2973 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2974 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2975
2976 #: g10/import.c:1624
2977 #, c-format
2978 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2979 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2980
2981 #: g10/import.c:1632
2982 #, c-format
2983 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2984 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2985
2986 #: g10/import.c:1732
2987 #, c-format
2988 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2989 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2990
2991 #: g10/import.c:1794
2992 #, c-format
2993 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2994 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2995
2996 #: g10/import.c:1808
2997 #, c-format
2998 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2999 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
3000
3001 #: g10/import.c:1867
3002 #, c-format
3003 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3004 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
3005
3006 #: g10/import.c:1901
3007 #, c-format
3008 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3009 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
3010
3011 #: g10/import.c:2290
3012 #, fuzzy
3013 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3014 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
3015
3016 #: g10/import.c:2298
3017 #, fuzzy
3018 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3019 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3020
3021 #: g10/import.c:2300
3022 #, fuzzy
3023 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3024 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3025
3026 #: g10/keydb.c:168
3027 #, c-format
3028 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3029 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3030
3031 #: g10/keydb.c:174
3032 #, c-format
3033 msgid "keyring `%s' created\n"
3034 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3035
3036 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3039 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3040
3041 #: g10/keydb.c:697
3042 #, c-format
3043 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3044 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:265
3047 msgid "[revocation]"
3048 msgstr "[¼º¸ú]"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:266
3051 msgid "[self-signature]"
3052 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3055 msgid "1 bad signature\n"
3056 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3059 #, c-format
3060 msgid "%d bad signatures\n"
3061 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3064 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3065 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3068 #, c-format
3069 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3070 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3073 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3074 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3077 #, c-format
3078 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3079 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:356
3082 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3083 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:358
3086 #, c-format
3087 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3088 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3091 msgid ""
3092 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3093 "keys\n"
3094 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3095 "etc.)\n"
3096 msgstr ""
3097 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3098 "¤¤\n"
3099 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3102 #, c-format
3103 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3104 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3107 #, c-format
3108 msgid "  %d = I trust fully\n"
3109 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:438
3112 msgid ""
3113 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3114 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3115 "trust signatures on your behalf.\n"
3116 msgstr ""
3117 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3118 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:454
3121 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3122 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:598
3125 #, c-format
3126 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3127 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3130 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3131 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3132 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3133
3134 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3135 #: g10/keyedit.c:1759
3136 msgid "  Unable to sign.\n"
3137 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:626
3140 #, c-format
3141 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3142 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:654
3145 #, c-format
3146 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3147 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:682
3150 #, fuzzy, c-format
3151 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3152 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:684
3155 #, fuzzy
3156 msgid "Sign it? (y/N) "
3157 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3158
3159 #: g10/keyedit.c:706
3160 #, c-format
3161 msgid ""
3162 "The self-signature on \"%s\"\n"
3163 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3164 msgstr ""
3165 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3166 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:715
3169 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3170 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3171
3172 #: g10/keyedit.c:729
3173 #, c-format
3174 msgid ""
3175 "Your current signature on \"%s\"\n"
3176 "has expired.\n"
3177 msgstr ""
3178 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3179 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:733
3182 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3183 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3184
3185 #: g10/keyedit.c:754
3186 #, c-format
3187 msgid ""
3188 "Your current signature on \"%s\"\n"
3189 "is a local signature.\n"
3190 msgstr ""
3191 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3192 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:758
3195 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3196 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3197
3198 #: g10/keyedit.c:779
3199 #, c-format
3200 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3201 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:782
3204 #, c-format
3205 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3206 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:787
3209 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3210 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3211
3212 #: g10/keyedit.c:809
3213 #, c-format
3214 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3215 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:824
3218 msgid "This key has expired!"
3219 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:842
3222 #, c-format
3223 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3224 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:848
3227 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3228 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3229
3230 #: g10/keyedit.c:888
3231 msgid ""
3232 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3233 "mode.\n"
3234 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:890
3237 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3238 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:915
3241 msgid ""
3242 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3243 "belongs\n"
3244 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3245 msgstr ""
3246 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3247 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:920
3250 #, c-format
3251 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3252 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:922
3255 #, c-format
3256 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3257 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:924
3260 #, c-format
3261 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3262 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:926
3265 #, c-format
3266 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3267 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:932
3270 #, fuzzy
3271 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3272 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3273
3274 #: g10/keyedit.c:956
3275 #, c-format
3276 msgid ""
3277 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3278 "key \"%s\" (%s)\n"
3279 msgstr ""
3280 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3281 "(%s)\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:963
3284 msgid "This will be a self-signature.\n"
3285 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:969
3288 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3289 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:977
3292 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3293 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:987
3296 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3297 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:994
3300 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3301 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1001
3304 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3305 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1006
3308 msgid "I have checked this key casually.\n"
3309 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1011
3312 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3313 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1021
3316 msgid "Really sign? (y/N) "
3317 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
3320 #: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:348
3321 #, c-format
3322 msgid "signing failed: %s\n"
3323 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1131
3326 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3399
3330 msgid "This key is not protected.\n"
3331 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3387 g10/revoke.c:538
3334 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3335 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3402
3338 #, fuzzy
3339 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3340 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3406
3343 msgid "Key is protected.\n"
3344 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:1178
3347 #, c-format
3348 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3349 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1184
3352 msgid ""
3353 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3354 "\n"
3355 msgstr ""
3356 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3357 "\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2067
3360 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3361 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1204
3364 msgid ""
3365 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3366 "\n"
3367 msgstr ""
3368 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3369 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3370 "\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:1207
3373 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3374 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3375
3376 #: g10/keyedit.c:1278
3377 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3378 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:1364
3381 msgid "save and quit"
3382 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:1367
3385 #, fuzzy
3386 msgid "show key fingerprint"
3387 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:1368
3390 msgid "list key and user IDs"
3391 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:1370
3394 msgid "select user ID N"
3395 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:1371
3398 #, fuzzy
3399 msgid "select subkey N"
3400 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:1372
3403 #, fuzzy
3404 msgid "check signatures"
3405 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:1377
3408 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1382
3412 #, fuzzy
3413 msgid "sign selected user IDs locally"
3414 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:1384
3417 #, fuzzy
3418 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3419 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:1386
3422 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1390
3426 msgid "add a user ID"
3427 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1392
3430 msgid "add a photo ID"
3431 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1394
3434 #, fuzzy
3435 msgid "delete selected user IDs"
3436 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:1399
3439 #, fuzzy
3440 msgid "add a subkey"
3441 msgstr "addkey"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1403
3444 msgid "add a key to a smartcard"
3445 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1405
3448 msgid "move a key to a smartcard"
3449 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1407
3452 #, fuzzy
3453 msgid "move a backup key to a smartcard"
3454 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:1411
3457 #, fuzzy
3458 msgid "delete selected subkeys"
3459 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1413
3462 msgid "add a revocation key"
3463 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1415
3466 #, fuzzy
3467 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3468 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3469
3470 #: g10/keyedit.c:1417
3471 #, fuzzy
3472 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3473 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1419
3476 #, fuzzy
3477 msgid "flag the selected user ID as primary"
3478 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1421
3481 #, fuzzy
3482 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3483 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1424
3486 msgid "list preferences (expert)"
3487 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1426
3490 msgid "list preferences (verbose)"
3491 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1428
3494 #, fuzzy
3495 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3496 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3497
3498 #: g10/keyedit.c:1433
3499 #, fuzzy
3500 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3501 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1435
3504 #, fuzzy
3505 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3506 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1437
3509 msgid "change the passphrase"
3510 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1441
3513 msgid "change the ownertrust"
3514 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1443
3517 #, fuzzy
3518 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3519 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1445
3522 #, fuzzy
3523 msgid "revoke selected user IDs"
3524 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1450
3527 #, fuzzy
3528 msgid "revoke key or selected subkeys"
3529 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1451
3532 #, fuzzy
3533 msgid "enable key"
3534 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1452
3537 #, fuzzy
3538 msgid "disable key"
3539 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1453
3542 #, fuzzy
3543 msgid "show selected photo IDs"
3544 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1455
3547 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3548 msgstr ""
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1457
3551 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1579
3555 #, c-format
3556 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3557 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:1597
3560 msgid "Secret key is available.\n"
3561 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1680
3564 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3565 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:1688
3568 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3569 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:1707
3572 msgid ""
3573 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3574 "(lsign),\n"
3575 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3576 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1747
3580 msgid "Key is revoked."
3581 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1766
3584 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3585 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1773
3588 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3589 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:1782
3592 #, fuzzy, c-format
3593 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3594 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:1805
3597 #, c-format
3598 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3599 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3602 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3603 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1829
3606 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3607 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:1831
3610 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3611 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1832
3614 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3615 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1882
3618 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3619 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1894
3622 msgid "You must select exactly one key.\n"
3623 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1922
3626 msgid "Command expects a filename argument\n"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1936
3630 #, fuzzy, c-format
3631 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3632 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1953
3635 #, fuzzy, c-format
3636 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3637 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1977
3640 msgid "You must select at least one key.\n"
3641 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:1980
3644 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3645 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1981
3648 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3649 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3650
3651 #: g10/keyedit.c:2016
3652 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3653 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3654
3655 #: g10/keyedit.c:2017
3656 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3657 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3658
3659 #: g10/keyedit.c:2035
3660 #, fuzzy
3661 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3662 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3663
3664 #: g10/keyedit.c:2046
3665 #, fuzzy
3666 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3667 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3668
3669 #: g10/keyedit.c:2048
3670 #, fuzzy
3671 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3672 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3673
3674 #: g10/keyedit.c:2098
3675 msgid ""
3676 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3677 msgstr ""
3678 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3679 "¤¹¡£\n"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:2140
3682 msgid "Set preference list to:\n"
3683 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:2146
3686 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3687 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3688
3689 #: g10/keyedit.c:2148
3690 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3691 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3692
3693 #: g10/keyedit.c:2216
3694 msgid "Save changes? (y/N) "
3695 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3696
3697 #: g10/keyedit.c:2219
3698 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3699 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3700
3701 #: g10/keyedit.c:2229
3702 #, c-format
3703 msgid "update failed: %s\n"
3704 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:2236
3707 #, c-format
3708 msgid "update secret failed: %s\n"
3709 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:2243
3712 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3713 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:2343
3716 msgid "Digest: "
3717 msgstr "Í×Ìó: "
3718
3719 #: g10/keyedit.c:2394
3720 msgid "Features: "
3721 msgstr "µ¡Ç½: "
3722
3723 #: g10/keyedit.c:2405
3724 msgid "Keyserver no-modify"
3725 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3728 msgid "Preferred keyserver: "
3729 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3730
3731 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3732 #, fuzzy
3733 msgid "Notations: "
3734 msgstr ""
3735 "@\n"
3736 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3737 " "
3738
3739 #: g10/keyedit.c:2639
3740 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3741 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3742
3743 #: g10/keyedit.c:2698
3744 #, fuzzy, c-format
3745 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3746 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:2719
3749 #, c-format
3750 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3751 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:2725
3754 msgid "(sensitive)"
3755 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3758 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3759 #, c-format
3760 msgid "created: %s"
3761 msgstr "ºîÀ®: %s"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3764 #, c-format
3765 msgid "revoked: %s"
3766 msgstr "¼º¸ú: %s"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3769 #, c-format
3770 msgid "expired: %s"
3771 msgstr "Ëþλ: %s"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3774 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3775 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3776 #, c-format
3777 msgid "expires: %s"
3778 msgstr "Ëþλ: %s"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:2750
3781 #, c-format
3782 msgid "usage: %s"
3783 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:2765
3786 #, c-format
3787 msgid "trust: %s"
3788 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:2769
3791 #, c-format
3792 msgid "validity: %s"
3793 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:2776
3796 msgid "This key has been disabled"
3797 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3798
3799 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3800 msgid "card-no: "
3801 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3802
3803 #: g10/keyedit.c:2828
3804 msgid ""
3805 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3806 "unless you restart the program.\n"
3807 msgstr ""
3808 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3809 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3812 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3813 msgid "revoked"
3814 msgstr "¼º¸ú"
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3817 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3818 msgid "expired"
3819 msgstr "Ëþλ"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2959
3822 msgid ""
3823 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3824 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3825 msgstr ""
3826 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3827 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:3020
3830 msgid ""
3831 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3832 "versions\n"
3833 "         of PGP to reject this key.\n"
3834 msgstr ""
3835 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3836 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3837
3838 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3839 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3840 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3841
3842 #: g10/keyedit.c:3031
3843 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3844 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:3171
3847 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3848 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:3181
3851 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3852 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3853
3854 #: g10/keyedit.c:3185
3855 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3856 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:3191
3859 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3860 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:3205
3863 #, c-format
3864 msgid "Deleted %d signature.\n"
3865 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3866
3867 #: g10/keyedit.c:3206
3868 #, c-format
3869 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3870 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3871
3872 #: g10/keyedit.c:3209
3873 msgid "Nothing deleted.\n"
3874 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3875
3876 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
3877 #, fuzzy
3878 msgid "invalid"
3879 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:3244
3882 #, fuzzy, c-format
3883 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3884 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:3251
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3889 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:3252
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3894 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:3260
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3899 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:3261
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3904 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:3355
3907 msgid ""
3908 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3909 "cause\n"
3910 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3911 msgstr ""
3912 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3913 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:3366
3916 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3917 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3918
3919 #: g10/keyedit.c:3386
3920 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3921 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3922
3923 #: g10/keyedit.c:3411
3924 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3925 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:3426
3928 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3929 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3930
3931 #: g10/keyedit.c:3448
3932 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3933 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:3467
3936 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3937 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3473
3940 msgid ""
3941 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3942 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3943
3944 #: g10/keyedit.c:3534
3945 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3946 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3947
3948 #: g10/keyedit.c:3540
3949 #, fuzzy
3950 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3951 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:3544
3954 #, fuzzy
3955 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3956 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:3547
3959 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3960 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3593
3963 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3964 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:3609
3967 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3968 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3682
3971 #, fuzzy, c-format
3972 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3973 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:3688
3976 #, c-format
3977 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: g10/keyedit.c:3850
3981 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3982 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3983
3984 #: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
3985 #, c-format
3986 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3987 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3988
3989 #: g10/keyedit.c:4060
3990 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3991 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3992
3993 #: g10/keyedit.c:4140
3994 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3995 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3996
3997 #: g10/keyedit.c:4141
3998 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3999 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4000
4001 #: g10/keyedit.c:4203
4002 #, fuzzy
4003 msgid "Enter the notation: "
4004 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4005
4006 #: g10/keyedit.c:4352
4007 #, fuzzy
4008 msgid "Proceed? (y/N) "
4009 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4010
4011 #: g10/keyedit.c:4416
4012 #, c-format
4013 msgid "No user ID with index %d\n"
4014 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4015
4016 #: g10/keyedit.c:4474
4017 #, fuzzy, c-format
4018 msgid "No user ID with hash %s\n"
4019 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:4501
4022 #, fuzzy, c-format
4023 msgid "No subkey with index %d\n"
4024 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4025
4026 #: g10/keyedit.c:4636
4027 #, c-format
4028 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4029 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
4030
4031 #: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
4032 #, c-format
4033 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4034 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4035
4036 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
4037 msgid " (non-exportable)"
4038 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
4039
4040 #: g10/keyedit.c:4645
4041 #, c-format
4042 msgid "This signature expired on %s.\n"
4043 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
4044
4045 #: g10/keyedit.c:4649
4046 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4047 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4048
4049 #: g10/keyedit.c:4653
4050 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4051 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4052
4053 #: g10/keyedit.c:4680
4054 #, c-format
4055 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4056 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4057
4058 #: g10/keyedit.c:4706
4059 msgid " (non-revocable)"
4060 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:4713
4063 #, c-format
4064 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4065 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:4735
4068 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4069 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
4070
4071 #: g10/keyedit.c:4755
4072 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4073 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4074
4075 #: g10/keyedit.c:4785
4076 msgid "no secret key\n"
4077 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4078
4079 #: g10/keyedit.c:4855
4080 #, c-format
4081 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4082 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4083
4084 #: g10/keyedit.c:4872
4085 #, c-format
4086 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4087 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
4088
4089 #: g10/keyedit.c:4936
4090 #, fuzzy, c-format
4091 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4092 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4093
4094 #: g10/keyedit.c:4998
4095 #, fuzzy, c-format
4096 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4097 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4098
4099 #: g10/keyedit.c:5093
4100 #, c-format
4101 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4102 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
4103
4104 #: g10/keygen.c:263
4105 #, c-format
4106 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4107 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
4108
4109 #: g10/keygen.c:270
4110 msgid "too many cipher preferences\n"
4111 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
4112
4113 #: g10/keygen.c:272
4114 msgid "too many digest preferences\n"
4115 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
4116
4117 #: g10/keygen.c:274
4118 msgid "too many compression preferences\n"
4119 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
4120
4121 #: g10/keygen.c:399
4122 #, c-format
4123 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4124 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4125
4126 #: g10/keygen.c:873
4127 msgid "writing direct signature\n"
4128 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4129
4130 #: g10/keygen.c:912
4131 msgid "writing self signature\n"
4132 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4133
4134 #: g10/keygen.c:962
4135 msgid "writing key binding signature\n"
4136 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4137
4138 #: g10/keygen.c:1123 g10/keygen.c:1237 g10/keygen.c:1242 g10/keygen.c:1375
4139 #: g10/keygen.c:2946
4140 #, c-format
4141 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4142 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
4143
4144 #: g10/keygen.c:1128 g10/keygen.c:1248 g10/keygen.c:1380 g10/keygen.c:2952
4145 #, c-format
4146 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4147 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4148
4149 #: g10/keygen.c:1274
4150 msgid ""
4151 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4152 msgstr ""
4153
4154 #: g10/keygen.c:1490
4155 msgid "Sign"
4156 msgstr "Sign"
4157
4158 #: g10/keygen.c:1493
4159 msgid "Certify"
4160 msgstr ""
4161
4162 #: g10/keygen.c:1496
4163 msgid "Encrypt"
4164 msgstr "Encrypt"
4165
4166 #: g10/keygen.c:1499
4167 msgid "Authenticate"
4168 msgstr "Authenticate"
4169
4170 #: g10/keygen.c:1507
4171 msgid "SsEeAaQq"
4172 msgstr "SsEeAaQq"
4173
4174 #: g10/keygen.c:1526
4175 #, c-format
4176 msgid "Possible actions for a %s key: "
4177 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4178
4179 #: g10/keygen.c:1530
4180 msgid "Current allowed actions: "
4181 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4182
4183 #: g10/keygen.c:1535
4184 #, c-format
4185 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4186 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
4187
4188 #: g10/keygen.c:1538
4189 #, c-format
4190 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4191 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
4192
4193 #: g10/keygen.c:1541
4194 #, c-format
4195 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4196 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
4197
4198 #: g10/keygen.c:1544
4199 #, c-format
4200 msgid "   (%c) Finished\n"
4201 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:1600
4204 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4205 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4206
4207 #: g10/keygen.c:1602
4208 #, c-format
4209 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4210 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
4211
4212 #: g10/keygen.c:1603
4213 #, c-format
4214 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4215 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4216
4217 #: g10/keygen.c:1605
4218 #, fuzzy, c-format
4219 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4220 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4221
4222 #: g10/keygen.c:1607
4223 #, c-format
4224 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4225 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4226
4227 #: g10/keygen.c:1608
4228 #, c-format
4229 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4230 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4231
4232 #: g10/keygen.c:1610
4233 #, c-format
4234 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4235 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4236
4237 #: g10/keygen.c:1612
4238 #, c-format
4239 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4240 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4241
4242 #: g10/keygen.c:1681
4243 #, fuzzy, c-format
4244 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4245 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4246
4247 #: g10/keygen.c:1691
4248 #, c-format
4249 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4250 msgstr ""
4251
4252 #: g10/keygen.c:1698
4253 #, fuzzy, c-format
4254 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4255 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
4256
4257 #: g10/keygen.c:1712
4258 #, c-format
4259 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: g10/keygen.c:1718
4263 #, c-format
4264 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4265 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
4266
4267 #: g10/keygen.c:1723 g10/keygen.c:1728
4268 #, c-format
4269 msgid "rounded up to %u bits\n"
4270 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4271
4272 #: g10/keygen.c:1777
4273 msgid ""
4274 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4275 "         0 = key does not expire\n"
4276 "      <n>  = key expires in n days\n"
4277 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4278 "      <n>m = key expires in n months\n"
4279 "      <n>y = key expires in n years\n"
4280 msgstr ""
4281 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4282 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
4283 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4284 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4285 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4286 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4287
4288 #: g10/keygen.c:1788
4289 msgid ""
4290 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4291 "         0 = signature does not expire\n"
4292 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4293 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4294 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4295 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4296 msgstr ""
4297 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4298 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
4299 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4300 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4301 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4302 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4303
4304 #: g10/keygen.c:1811
4305 msgid "Key is valid for? (0) "
4306 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4307
4308 #: g10/keygen.c:1816
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4311 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4312
4313 #: g10/keygen.c:1834
4314 msgid "invalid value\n"
4315 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
4316
4317 #: g10/keygen.c:1841
4318 #, fuzzy
4319 msgid "Key does not expire at all\n"
4320 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4321
4322 #: g10/keygen.c:1842
4323 #, fuzzy
4324 msgid "Signature does not expire at all\n"
4325 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4326
4327 #: g10/keygen.c:1847
4328 #, fuzzy, c-format
4329 msgid "Key expires at %s\n"
4330 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
4331
4332 #: g10/keygen.c:1848
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "Signature expires at %s\n"
4335 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4336
4337 #: g10/keygen.c:1852
4338 msgid ""
4339 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4340 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4341 msgstr ""
4342 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
4343 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
4344
4345 #: g10/keygen.c:1859
4346 msgid "Is this correct? (y/N) "
4347 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4348
4349 #: g10/keygen.c:1882
4350 msgid ""
4351 "\n"
4352 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4353 "ID\n"
4354 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4355 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4356 "\n"
4357 msgstr ""
4358 "\n"
4359 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
4360 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
4361 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
4362 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4363 "\n"
4364
4365 #: g10/keygen.c:1895
4366 msgid "Real name: "
4367 msgstr "ËÜ̾: "
4368
4369 #: g10/keygen.c:1903
4370 msgid "Invalid character in name\n"
4371 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4372
4373 #: g10/keygen.c:1905
4374 msgid "Name may not start with a digit\n"
4375 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4376
4377 #: g10/keygen.c:1907
4378 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4379 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4380
4381 #: g10/keygen.c:1915
4382 msgid "Email address: "
4383 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
4384
4385 #: g10/keygen.c:1921
4386 msgid "Not a valid email address\n"
4387 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4388
4389 #: g10/keygen.c:1929
4390 msgid "Comment: "
4391 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
4392
4393 #: g10/keygen.c:1935
4394 msgid "Invalid character in comment\n"
4395 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4396
4397 #: g10/keygen.c:1957
4398 #, c-format
4399 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4400 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4401
4402 #: g10/keygen.c:1963
4403 #, c-format
4404 msgid ""
4405 "You selected this USER-ID:\n"
4406 "    \"%s\"\n"
4407 "\n"
4408 msgstr ""
4409 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4410 "    ¡È%s¡É\n"
4411 "\n"
4412
4413 #: g10/keygen.c:1968
4414 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4415 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
4416
4417 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4418 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4419 #. string which should be translated accordingly and the
4420 #. letter changed to match the one in the answer string.
4421 #.
4422 #. n = Change name
4423 #. c = Change comment
4424 #. e = Change email
4425 #. o = Okay (ready, continue)
4426 #. q = Quit
4427 #.
4428 #: g10/keygen.c:1984
4429 msgid "NnCcEeOoQq"
4430 msgstr "NnCcEeOoQq"
4431
4432 #: g10/keygen.c:1994
4433 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4434 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
4435
4436 #: g10/keygen.c:1995
4437 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4438 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
4439
4440 #: g10/keygen.c:2014
4441 msgid "Please correct the error first\n"
4442 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4443
4444 #: g10/keygen.c:2053
4445 msgid ""
4446 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4447 "\n"
4448 msgstr ""
4449 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4450 "\n"
4451
4452 #: g10/keygen.c:2068
4453 #, c-format
4454 msgid "%s.\n"
4455 msgstr "%s.\n"
4456
4457 #: g10/keygen.c:2074
4458 msgid ""
4459 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4460 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4461 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4462 "\n"
4463 msgstr ""
4464 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
4465 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
4466 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
4467 "\n"
4468
4469 #: g10/keygen.c:2096
4470 msgid ""
4471 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4472 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4473 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4474 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4475 msgstr ""
4476 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
4477 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
4478 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4479
4480 #: g10/keygen.c:2886 g10/keygen.c:2913
4481 msgid "Key generation canceled.\n"
4482 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4483
4484 #: g10/keygen.c:3106 g10/keygen.c:3251
4485 #, c-format
4486 msgid "writing public key to `%s'\n"
4487 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4488
4489 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3254
4490 #, c-format
4491 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4492 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4493
4494 #: g10/keygen.c:3111 g10/keygen.c:3257
4495 #, c-format
4496 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4497 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4498
4499 #: g10/keygen.c:3240
4500 #, c-format
4501 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4502 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4503
4504 #: g10/keygen.c:3246
4505 #, c-format
4506 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4507 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4508
4509 #: g10/keygen.c:3264
4510 #, c-format
4511 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4512 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4513
4514 #: g10/keygen.c:3271
4515 #, c-format
4516 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4517 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4518
4519 #: g10/keygen.c:3294
4520 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4521 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4522
4523 #: g10/keygen.c:3305
4524 #, fuzzy
4525 msgid ""
4526 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4527 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4528 msgstr ""
4529 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
4530 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4531
4532 #: g10/keygen.c:3317 g10/keygen.c:3452 g10/keygen.c:3568
4533 #, c-format
4534 msgid "Key generation failed: %s\n"
4535 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4536
4537 #: g10/keygen.c:3370 g10/keygen.c:3503 g10/sign.c:273
4538 #, c-format
4539 msgid ""
4540 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4541 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4542
4543 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:275
4544 #, c-format
4545 msgid ""
4546 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4547 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4548
4549 #: g10/keygen.c:3381 g10/keygen.c:3516
4550 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4551 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4552
4553 #: g10/keygen.c:3420 g10/keygen.c:3549
4554 msgid "Really create? (y/N) "
4555 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4556
4557 #: g10/keygen.c:3712
4558 #, c-format
4559 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4560 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4561
4562 #: g10/keygen.c:3760
4563 #, c-format
4564 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4565 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4566
4567 #: g10/keygen.c:3786
4568 #, c-format
4569 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4570 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
4571
4572 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4573 msgid "never     "
4574 msgstr "̵´ü¸Â    "
4575
4576 #: g10/keylist.c:263
4577 msgid "Critical signature policy: "
4578 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4579
4580 #: g10/keylist.c:265
4581 msgid "Signature policy: "
4582 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4583
4584 #: g10/keylist.c:304
4585 msgid "Critical preferred keyserver: "
4586 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
4587
4588 #: g10/keylist.c:357
4589 msgid "Critical signature notation: "
4590 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
4591
4592 #: g10/keylist.c:359
4593 msgid "Signature notation: "
4594 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4595
4596 #: g10/keylist.c:469
4597 msgid "Keyring"
4598 msgstr "¸°ÎØ"
4599
4600 #: g10/keylist.c:1504
4601 msgid "Primary key fingerprint:"
4602 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4603
4604 #: g10/keylist.c:1506
4605 msgid "     Subkey fingerprint:"
4606 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4607
4608 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4609 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4610 #: g10/keylist.c:1513
4611 msgid " Primary key fingerprint:"
4612 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4613
4614 #: g10/keylist.c:1515
4615 msgid "      Subkey fingerprint:"
4616 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4617
4618 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4619 msgid "      Key fingerprint ="
4620 msgstr "                 »ØÌæ ="
4621
4622 #: g10/keylist.c:1590
4623 msgid "      Card serial no. ="
4624 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
4625
4626 #: g10/keyring.c:1249
4627 #, c-format
4628 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4629 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
4630
4631 #: g10/keyring.c:1254
4632 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4633 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4634
4635 #: g10/keyring.c:1256
4636 #, c-format
4637 msgid "%s is the unchanged one\n"
4638 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4639
4640 #: g10/keyring.c:1257
4641 #, c-format
4642 msgid "%s is the new one\n"
4643 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4644
4645 #: g10/keyring.c:1258
4646 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4647 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4648
4649 #: g10/keyring.c:1380
4650 #, c-format
4651 msgid "caching keyring `%s'\n"
4652 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
4653
4654 #: g10/keyring.c:1426
4655 #, c-format
4656 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4657 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4658
4659 #: g10/keyring.c:1438
4660 #, c-format
4661 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4662 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4663
4664 #: g10/keyring.c:1510
4665 #, c-format
4666 msgid "%s: keyring created\n"
4667 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4668
4669 #: g10/keyserver.c:71
4670 msgid "include revoked keys in search results"
4671 msgstr ""
4672
4673 #: g10/keyserver.c:72
4674 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4675 msgstr ""
4676
4677 #: g10/keyserver.c:74
4678 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4679 msgstr ""
4680
4681 #: g10/keyserver.c:76
4682 msgid "do not delete temporary files after using them"
4683 msgstr ""
4684
4685 #: g10/keyserver.c:80
4686 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4687 msgstr ""
4688
4689 #: g10/keyserver.c:82
4690 #, fuzzy
4691 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4692 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4693
4694 #: g10/keyserver.c:84
4695 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4696 msgstr ""
4697
4698 #: g10/keyserver.c:150
4699 #, c-format
4700 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4701 msgstr ""
4702 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4703
4704 #: g10/keyserver.c:533
4705 msgid "disabled"
4706 msgstr "disabled"
4707
4708 #: g10/keyserver.c:734
4709 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4710 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4711
4712 #: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
4713 #, c-format
4714 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4715 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4716
4717 #: g10/keyserver.c:916
4718 #, c-format
4719 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4720 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4721
4722 #: g10/keyserver.c:918
4723 msgid "key not found on keyserver\n"
4724 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4725
4726 #: g10/keyserver.c:1159
4727 #, c-format
4728 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4729 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4730
4731 #: g10/keyserver.c:1163
4732 #, c-format
4733 msgid "requesting key %s from %s\n"
4734 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4735
4736 #: g10/keyserver.c:1187
4737 #, fuzzy, c-format
4738 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4739 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4740
4741 #: g10/keyserver.c:1190
4742 #, fuzzy, c-format
4743 msgid "searching for names from %s\n"
4744 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4745
4746 #: g10/keyserver.c:1343
4747 #, c-format
4748 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4749 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
4750
4751 #: g10/keyserver.c:1347
4752 #, c-format
4753 msgid "sending key %s to %s\n"
4754 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
4755
4756 #: g10/keyserver.c:1390
4757 #, c-format
4758 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4759 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4760
4761 #: g10/keyserver.c:1393
4762 #, c-format
4763 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4764 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4765
4766 #: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
4767 msgid "no keyserver action!\n"
4768 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
4769
4770 #: g10/keyserver.c:1448
4771 #, c-format
4772 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4773 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
4774
4775 #: g10/keyserver.c:1457
4776 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4777 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
4778
4779 #: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
4780 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4781 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
4782
4783 #: g10/keyserver.c:1525
4784 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4785 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4786
4787 #: g10/keyserver.c:1537
4788 #, c-format
4789 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4790 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4791
4792 #: g10/keyserver.c:1542
4793 #, c-format
4794 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4795 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4796
4797 #: g10/keyserver.c:1550
4798 #, fuzzy, c-format
4799 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4800 msgstr "gpgkeys_%s¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥é%dÈǤò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4801
4802 #: g10/keyserver.c:1557
4803 msgid "keyserver timed out\n"
4804 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È\n"
4805
4806 #: g10/keyserver.c:1562
4807 msgid "keyserver internal error\n"
4808 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆâÉô¥¨¥é¡¼\n"